Nærings- og handelsdepartementet Postboks 8014 Dep 0030 Oslo 14. november 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nærings- og handelsdepartementet Postboks 8014 Dep 0030 Oslo 14. november 2007"

Transkript

1 1

2 Nærings- og handelsdepartementet Postboks 8014 Dep 0030 Oslo 14. november 2007 Lokalisering av nytt statlig investeringsfond i Bergen Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune har med stor interesse merket seg at regjeringen i statsbudsjettet for 2008 går inn for å øke satsingen på innovasjon og nyskaping gjennom etablering av et nytt statlig investeringsfond for satsingsområdene miljø, energi, reiseliv, marin og maritim sektor, med særskilt fokus på klima og miljø. Vi er glade for at vår tids største utfordring klima og miljø skal vektlegges i det nye fondet. Det nye investeringsfondet skal fokusere på globalt orienterte og konkurransedyktige prosjekter. Med dette perspektivet vil det være avgjørende for fondets suksess at det etableres i omgivelser som har dokumentert faglig bredde og tyngde innenfor de prioriterte satsingsområdene, og som har tilgang på den finansielle kompetansen som er nødvendig for å utvikle et investeringsmiljø av høy kvalitet. For at fondet skal trekke til seg den beste arbeidskraften er det i tillegg viktig at lokaliseringen skjer på et sted som oppfattes attraktivt med hensyn til sosial og kulturell infrastruktur. Bergen er gjennom Bjerknessenteret og Havforskningsinstituttet blant Europas fremste forskningsmiljøer innen klima og marin forskning. Når vi i tillegg har en bred finanskompetanse tror vi at Bergen vil være den beste lokalisering for det nye statlige investeringsfondet. Vedlagt følger en beskrivelse av relevante kompetansemiljøer i Bergen og andre faktorer Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune mener må vektlegges i vurderingen av hvor det statlige investeringsfondet skal lokaliseres. I tillegg til den vedlagte redegjørelsen vil det bli gitt en orientering i møtet 15. november. Med vennlig hilsen Monica Mæland Byrådsleder Torill Selsvold Nyborg Fylkesordfører 2 Bergen som vertskapsby for nytt statlig investeringsfond

3 Innhold Sammendrag... 4 Bakgrunn... 6 Finansmiljøet i Bergen... 7 Et sterkt utdannings- og forskningsmiljø innen finans... 7 Sterke miljøer innen kapitalforvaltning, investering og venture... 8 Relevante kompetansemiljøer i Bergen kommune Viktige kompetansemiljøer innen klima og miljø Viktige kompetansemiljøer innen energi Viktige kompetansemiljøer innen reiseliv Viktige kompetansemiljøer innen marin virksomhet Viktige kompetansemiljøer innen maritim virksomhet Bergen - mange miljøer og korte avstander Fakta om Bergen Oppsummering Bergen som vertskapsby for nytt statlig investeringsfond 3

4 Sammendrag Finansmiljøet i Bergen er det nest største i Norge. Finansbedrifter som ledes fra Bergen forvalter samlet verdipapirer for 860 mrd. kr. Byen har et voksende fagmiljø innen private equity- og venture-investeringer. Faglig dekker de flere av de prioriterte investeringsområdene for det nye fondet. Bergen har flere høyere utdanningsinstitusjoner i Bergen (bl.a. NHH) som leverer kandidater med kompetanse som er relevant for finansnæringen. En nylig gjennomført kartlegging av finansmiljøet i Bergen viste at det innen kapitalforvaltning er ni foretak i byen. De viktigste aktørene er DnB NOR Kapitalforvaltning, Nordea Investment Management Norge og Holberg Fondene. Bergen har seks private equity- og venture-foretak. De viktigste aktørene er Argentum, Borea og Marin Forvaltning. I tillegg har Bergen fem venture-foretak. GODE VILKÅR. I Bergen er det utviklet gode vilkår for kommersialisering av forskningsbasert virksomhet. Sarsia Innovation er viktigst av disse. Virksomheten er delt i såkornfondet Sarsia Seed og Sarsia Life Science. Bergen har betydelige kompetansemiljøer innen samtlige av de prioriterte satsingsområdene for det nye statlige investeringsfondet: klima, miljø, energi, reiseliv, marin og maritim sektor. Nærhet til sterke næringsklynger og innovasjonssystemer vil være en fordel for fondet. Klima og miljø: Universitetet i Bergen med tilhørende fagmiljøer representerer et internasjonalt tyngdepunkt innen klimaforskning. Ved Bjerknessenteret og Nansen Senter for Miljø og Fjernmåling er det utviklet kompetanse i verdensklasse knyttet til ulike aspekter ved klimautviklingen globalt. Dessuten har NHH nylig vedtatt å tilby mastergrad i ressurs- og miljøøkonomi. Energi: StatoilHydro har sitt nest største konsernsenter i Bergen. Forretningsområdet Teknologi og ny energi ledes fra Bergen. Her inngår selskapets satsing på nye energiformer. StatoilHydros forskningsaktivitet på det klimateknologiske området i Bergen er betydelig. Petroleumsbransjen i Bergen og Hordaland omfatter mer enn 300 bedrifter med til sammen ca ansatte. Disse virksomhetene representerer en komplett verdikjede. UiB har bygget opp et bredt petroleumsfaglig miljø. NHH har et sterkt fagmiljø innen petroleumsøkonomi og energiøkonomi. 4 Bergen som vertskapsby for nytt statlig investeringsfond

5 Reiseliv: Bergen er The Gateway to the Fjords. Regionens reiseliv representerer nær 7000 årsverk og omsetter for nesten 6 mrd. kr. Fjord Norge AS er en felles markedsføringsorganisasjon for reiselivsbedriftene i de fire vestlandsfylkene med kontor i Bergen. Ved Norges Handelshøyskole er det et betydelig fagmiljø innen reiselivsøkonomi og andre fagområder relatert til reiselivet. Marin sektor: EU har gitt UiB og Havforskningsinstituttet status som europeisk forskningssenter i marinbiologi. Forskning og råd fra disse betydelige forskningsmiljøene legger grunnlag for at samfunnet nasjonalt og globalt også i femtiden skal kunne høste av de store verdiene i havet. Totalt er rundt 600 forskerårsverk i Bergen knyttet til marin sektor. NIFES og Fiskeridirektoratet er lokalisert i Bergen. Byen har også store kommersielle aktører i fiskeri- og havbruksnæringen siden hovedkontorer; blant disse Lerøy Seafood, Marine Harvest Norway, Austevoll Seafood og EWOS. Maritim sektor: Bergen er Norges største sjøfartsby med vel 800 skip. De 25 største rederiene omsetter til sammen for 42 mrd. kr. og sysselsetter personer. Foruten rederier består det maritime miljøet i Bergensregionen av verft, utstyrsprodusenter, meglerforretninger og en lang rekke andre maritime bedrifter. Totalt dreier det seg om ca bedrifter med en samlet omsetning på ca 60 mrd. kr. Norske rederier og utstyrsleverandører er ledende innen maritim innovasjon og produktutvikling. NHH har et betydelig fagmiljø innen skipsfartsøkonomi og logistikk. Tilgangen på kompetent arbeidskraft i Bergen er stabil og god. Både Argentum og Konkurransetilsynet har erfart at tilgangen på kvalifiserte søkere har vært meget god. Som vertskapsby har Bergen en rekke kvaliteter som vil gjøre det attraktivt for personer med relevant kompetanse å søke stilling i det nye investeringsfondet. Bergen som vertskapsby for nytt statlig investeringsfond 5

6 KLIMAENDRINGER. Forskningsmiljløene i Bergen har utviklet kompetanse i verdensklasse knyttet til ulike aspekter ved klimautviklingen globalt. Bakgrunn Regjeringen går i statsbudsjettet for 2008 inn for å øke satsingen på innovasjon og nyskaping. Det blir foreslått en bevilgning på 2,2 mrd. kr. i egenkapital til et nytt statlig investeringsfond. Fondet skal tilby langsiktig og risikovillig kapital til globalt orienterte og konkurransedyktige prosjekter. Det nye fondet skal prioritere de fem satsingsområdene miljø, energi, reiseliv, marin og maritim sektor, med et særskilt fokus på klima og miljø. Av egenkapitalen skal 0,5 mrd. kr. øremerkes investeringer i marint næringsliv. Fondet skal først og fremst investere i nyetableringer. Nyetablerte virksomheter er i en fase der private aktører alene ikke nødvendigvis strekker til med langsiktig, risikovillig kapital. Fondet skal gå inn med direkte egenkapitalinvesteringer og utøve aktivt eierskap i de prosjektene det går inn i. Investeringsfondet blir organisert som et datterselskap under Innovasjon Norge. Regjeringen mener et egenkapitalinstrument som dette vil være et godt supplement til de andre finansielle virkemidlene Innovasjon Norge har. 6 Bergen som vertskapsby for nytt statlig investeringsfond

7 Finansmiljøet i Bergen Et sterkt og dynamisk finansmiljø er avgjørende for å kunne etablere et livskraftig investeringsmiljø. I det følgende blir det gitt en presentasjon av finansmiljøet i Bergen på overordnet nivå, av relevante utdannings- og forskningsmiljøer, og av miljøer med kompetanse innen kapitalforvaltning, investering og venture. B ergen har det nest største finansmiljøet i Norge. Ved utgangen av 2006 var det i henhold til Statistisk Sentralbyrås statistikk for ansatte i finansiell tjenesteyting personer sombeidet i finansbedriftene i Bergen. Antall ansatte i Oslo var , i Trondheim og i Stavanger Mens sysselsettingen i finansnæringen i Norge samlet hadde en svak tilbakegang fra 2000 til 2006, økte tallet på ansatte i Bergen. Veksten i finansnæringen i Bergen har forsterket seg i inneværende år. Om styrken til finansmiljøet i Bergen, uttaler professor Thore Johnsen ved Institutt for foretaksøkonomi, NHH: «Det er imponerende å se bredden og dybden i Bergen finansmiljø.» Nyhetsbrevet Finansbyen Bergen Et sterkt utdannings- og forskningsmiljø innen finans Bergen har flere høyere utdanningsinstitusjoner i Bergen som leverer kandidater med kompetanse som er relevant for finansnæringen. Norges Handelshøyskole har rundt 350 ansatte, hvorav over 200 er i vitenskapelige stillinger. Til sammen har høyskolen over studenter, fordelt på Bachelor- og Masterprogrammene, doktorgradsprogrammet og de ulike Executive MBA i regi av seksjon for etter- og videreutdanning. Fagområdet private equity er dekket med et professorat ved NHH. Universitetet i Bergen har vel ansatte og studenter. Universitetet er det nest største i Norge og er organisert i syv fakulteter og 60 institutter og faglige sentre. Ved institutt for økonomi blir det undervist i samfunnsøkonomi på bachelor-, masterog doktorgradsnivå. Instituttet har i underkant av 800 studenter. FINANSMILJØ. Norges Handelshøyskole har 350 ansatte og over studenter bergensere arbeider i finansnæringen. FOTO: NHH Bergen som vertskapsby for nytt statlig investeringsfond 7

8 Høgskolen i Bergen har ca 600 ansatte og studenter. Høgskolen tilbyr blant annet utdanning i økonomi og administrasjon på bachelornivå. BI Bergen er den største av Handelshøyskolen BIs høyskoler utenfor Oslo. BI Bergen tilbyr master- og bachelorstudier på heltid og deltid. Sjøkrigsskolen utdanner Forsvarets fremtidige maritime ledere. Den treårige utdanningen fører frem til bachelorgrad og inkluderer blant annet økonomi, logistikk og ressursforvaltning. Sterke miljøer innen kapitalforvaltning, investering og venture I den nylig gjennomførte kartleggingen av finansmiljøet i Bergen ble foretakene innen kapitalforvaltning, investering/private equity og venturerettet virksomhet kategorisert som følger: Kapitalforvaltning I Bergen er det ni foretak med totalt 102 ansatte i byen. De viktigste aktørene er DnB NOR Kapitalforvaltning, Nordea Investment Management Norge og Holberg Fondene. I DnB NOR-konsernet tilhører DnB NOR Kapitalforvaltning forretningsområdet Liv og Kapital-forvaltning, som ledes fra Bergen. Selskapets virksomhet er delt mellom Oslo og Bergen, der miljøet i Bergen ivaretar viktige funksjoner knyttet til aksjer og rentepapirer. Samlet forvaltet DnB NOR Kapitalforvaltning ved forrige årsskifte 591 mrd. kr. Av dette utgjorde midler forvaltet for Vital Forsikring, som også ledes fra Bergen, 222 mrd. kr. Vitals private equity-investeringer ivaretas i Bergen. Nordea Investment Management Norge har også virksomheten delt mellom Oslo og Bergen, men ledes fra Bergen. I Bergen har selskapet samlet kompetanse innen forvaltning av norske aksjer. Nordea Investment Management Norge forvaltet ved forrige årsskifte 70 mrd. kr. Holberg Fondene er et bergensbasert foretak med anerkjent forvaltningskompetanse. Selskapet har spesialkompetanse innen norske aksjer og sektorer. og forvaltet 7 mrd. kr. ved forrige årsskifte. Private equity- og ventureforvaltere I Bergen er det seks foretak imed totalt 35 ansatte i byen. De viktigste aktørene er Argentum, Borea og Marin Forvaltning. Argentum ble opprettet i 2002 som et statlig eid investeringsselskap med hovedkontor i Bergen og kontor i Oslo. Eierskapet forvaltes av Eierskapsseksjonen i Nærings- og Handelsdepartementet. Argentum deltar med minoritetsandeler i spesialiserte investeringsfond for aktivt eierskap, såkalte private equity-fond og venturefond. Argentum har i alt investert eller gitt tilsagn om investeringer for 3,4 mrd. kr. i norske fond som samlet planlegger å investere ca 12 mrd. kr. i Norge og for tilsvarende utenfor Norge. Gjennom aktivt å utvikle forvaltermiljøer for investeringsfond bidrar Argentum til å skape økt 8 Bergen som vertskapsby for nytt statlig investeringsfond

9 konkurransekraft for norsk næringsliv og oppnå høy avkastning på investert kapital. Tilstedeværelsen av slike forvaltermiljøer er en forutsetning for varig tilgang på risikokapital blant annet til det nyskapende forskningsbaserte næringslivet. Selskapet skal også arbeide for å styrke det kompetente, langsiktige eierskapet i norsk næringsliv og bygge nettverk mellom eiere, forvaltere og FoU-miljøer. Argentums investeringer er basert på kommersielle kriterier. Argentum skal ha en avkastning på investert kapital blant de beste i Europa. Selskapet har siden opprettelsen og frem til 30. juni i år oppnådd en årlig avkastning på investerte midler på 42,2 prosent. Borea ble opprettet i 2002 som et privat og uavhengig investeringsselskap med industrielle røtter. Borea har kontor i Bergen. Virksomheten er organisert i flere fond med ulik investeringsprofil. Borea har blant annet fond for private equity-investeringer med fokus blant annet på marin sektor og energisektoren. Samlet forvalter fondene i Borea vel 3 mrd. kr. Marin Forvaltning er et bergensbasert management-selskap for fond som investerer i marine arter. Det første fondet, Marin Vekst, ble startet i 2003 og avsluttet i 2006, og hadde fokus på investeringer i foretak innen lakseoppdrett. Disse investeringene ga en betydelig avkastning, som er tilbakeført til eierne. Marin Vekst II, som ble startet i år, har fokus på investeringer i torskeoppdrett. Venture Venturefondene følger som oftest en modell der de samarbeider om å utvikle og investere i bedrifter i utviklingsfasen for å sikre tilstrekkelig kapital og kompetanse. I Bergen er det fem venture-foretak med totalt 13 ansatte. Sarsia Innovation er viktigst av disse. Virksomheten er delt i såkornfondet Sarsia Seed, som er bygget opp med dels statlige og dels privat midler, og Sarsia Life Science som er etablert med privat kapital. Sarsia Seed Fund ble etablert i 2006 med en kapitalbase på 334 mill. kr., hvorav 167 mill. kr. gjennom den statlige ordningen for såkornkapital til forskningsbasert selskaps- og industriutvikling. Virksomheten er forankret i regionen med Universitetet i Bergen, Sparebanken Vest, BKK, Hydro og flere mindre, private investorer, og administreres av Brisinga Management. Energi og BioLifeScience er prioriterte investeringsområder for fondet. Sarsia Life Science ble etablert i 2005 og har en kapitalbase på 337 mill. kr. Fondet, som administreres av Sarsia Management, har investert i fem selskaper, hvorav de fleste med utspring i universitetsmiljøet i Bergen. Det mest kjente av disse er Nordiag, som er blitt notert på Oslo Børs. Foruten de nevnte virksomhetene innen kapitalforvaltning, investering/private equity og venture er det flere aktører som arbeider i grenseflaten mellom forskning og kommersiell virksomhet; blant disse Unifob og Bergen Teknologioverføring. Connect Vest er en koblingsarena mellom gründere, entreprenører og kapitalkildene. Bergen har i tillegg solide kompetansemiljøer innen fondsmekling og investeringsrådgivning. Blant de sistnevnte er Optimum, Bergen Banking og Hansa Securities som alle i løpet av de senere år har bygget opp betydelige virksomheter med Bergen som utgangspunkt. Bergen som vertskapsby for nytt statlig investeringsfond 9

10 Administrerende direktør Joachim Høegh-Krohn i Argentum mener Bergen har gode forutsetninger for vekst både innen de tradisjonelle delene av finansnæringen, men også innen venture og private equity: "Bergen har mer stabil arbeidskraft enn Oslo. I tillegg har byen lange tradisjoner innen finans, samt nærhet til kompetansmiljøer som NHH. Holberg Fondene har vist at det går an å skape noe nytt. Borea tar spranget inn i private equity. Etableringen av nye skade- og livselskaper (Frende Forsikring), i regi av bl.a. Sparebanken Vest og Fana Sparebank, er ambisiøst og friskt. Fortsetter denne type blomstring, sikrer vi også et attraktivt miljø. Nyhetsbrevet Finansbyen Bergen Bergen som vertskapsby for nytt statlig investeringsfond

11 Relevante kompetansemiljøer i Bergen Satsingsområdene for det nye investeringsfondet samsvarer faglig med kjernevirksomhetsområdene for næringslivet i fylkene langs kysten. Bergen representerer det kompetansemessige tyngdepunktet for det kystindustrielle næringslivet, i tillegg til at byen med hensyn geografi og befolkningsmessig størrelse fremstår som et midtpunkt. Viktige kompetansemiljøer innen klima og miljø Universitetet i Bergen med tilhørende fagmiljøer representerer et nasjonalt og nordisk tyngdepunkt innen klimaforskning. Ved Bjerknessenteret og Nansen Senter for miljø og fjernmåling er det utviklet kompetanse i verdensklasse knyttet til ulike aspekter ved klimautviklingen globalt. S tyrene ved Universitetet i Bergen, Nansensenteret og Havforskningsinstituttet skal i nær fremtid ta stilling til et forslag om å slå sammen Bjerknessenteret og Nansensenteret til et stort senter for klimaforskning. Det nye senteret får et bredere ansvarsområde og vil inkludere forskning på tilpasning til klimaendringer. Ved Norges Handelshøyskole er det med støtte fra av Sparebanken FEIRET. De ansatte ved Bjerknessenteret og direktør Eystein Vests allmennyttige virksomhet feiret at Nobels fredspris går til FNs klimapanel og Al Gore. opprettet et femårig gaveprofessorat Jansen Forskerne ved senteret har bidratt til den siste IPCC-rapporten om som skal kombinere klimaendringene. FAKSIMILE: BT samfunnsøkonomiske sider ved klimaendringer og andre miljøutfordringer med innovasjon og nyskaping. NHH har nylig vedtatt å tilby mastergrad i ressurs- og miljøøkonomi. Samfunns- og Næringslivsforskning (SNF) ved NHH har i høst startet et forskningsprosjekt om økonomiske utfordringer som følge av klimaendringer. Dette er initiert av prosjektorganisasjonen Bergensscenarier 2020 og finansieres av offentlige og private aktører i regionen. StatoilHydro har sitt nest største konsernsenter i Bergen. Forretningsområdet Teknologi og ny energi ledes fra Bergen. I dette forretningsområdet er det ni enheter; Tidligfase og konseptutvikling, Global leteteknologi, Undergrunnsteknologi, Marin teknologi og operasjoner, Prosess- og foredlingsteknologi, Forskning og utvikling og Ny energi. Bergen som vertskapsby for nytt statlig investeringsfond 11

12 I enheten Ny energi inngår StatoilHydros satsing på nye energiformer. Enheten Ny energi har også ansvar for StatoilHydros virksomhet innen fangst og lagring av CO2, som er en viktig del av konsernets innsats for et bedre miljø. StatoilHydros forskningsaktivitet på det klimateknologiske området i Bergen er betydelig. Viktige kompetansemiljøer innen energi MONGSTAD. Etableringen av energiverket på Mongstad vil ytterligere bidra til innovasjon og verdiskapning for petroleumsnæringen i regionen. FOTO: STATOILHYDRO Petroleumsbransjen i Bergen og Hordaland omfatter mer enn 300 bedrifter med til sammen ca ansatte. Disse virksomhetene representerer en komplett verdikjede. L okomotivet for petroleumsnæringen i regionen er StatoilHydro. I tillegg til ledelse av forretningsområdet Teknologi og nye energi blir viktige deler av driftsmiljøene innen forretningsområdet Undersøkelse & Produksjon Norge ledets fra Bergen, herunder driften av bl.a. Gullfaks, Oseberg og Troll. Ved Universitetet i Bergen er det bygget opp et bredt petroleumsfaglig miljø. Det er etablert et senter for fremragende forskning innen petroleum ved UiB kalt Centre for Integrated Petroleum Research (CIPR). Senteret utdanner flere doktorgradskandidater innen oljefag enn noe annet universitet i verden, og er banebrytende i sitt arbeid for å få mer olje og gass opp fra havbunnen. NHH har et sterkt fagmiljø innen petroleumsøkonomi og energiøkonomi. 12 Bergen som vertskapsby for nytt statlig investeringsfond

13 Totalt har rundt 100 bedrifter innen undervannsteknologi base i Hordaland. Disse utgjør en viktig næringsklynge hvorav vel halvparten inngår i nettverksorganisasjonen NCE Subsea. Mange er lokalisert på Ågotnes på Sotra. Undervannsindustrien, forskningsmiljøene, utdanningsinstitusjoner, kommuner og Hordaland fylkeskommune samarbeider om NCE Subsea. Regjeringen bevilget i 2006 midler til opprettelsen av dette ekspertsenteret, som arbeider for å styrke bedriftenes konkurransekraft nasjonalt og internasjonalt. Ni av ti bedrifter i klyngen har internasjonale leveranser. Næringsklyngen innen havbunnsindustrien består av bedrifter som er verdensledende på sine områder, eksempelvis StatoilHydro, Aker Kværner Subsea, FMC Technologies, AGR og FRAMO Engineering. I Hordaland er det også sterke forskningsmiljøer med spesialisert kompetanse om de store dyp, som for eksempel Havforskningsinstituttet, Christian Michelsen Research, Unifob og SINTEF/MARINTEK. Også rundt oljeraffineriet på Mongstad er det vokst frem en sterk næringsklynge. Mongstad Energiverk vil ytterligere bidra til innovasjon og verdiskapning for petroleumsnæringen i regionen. I Øygarden finner man oljeterminalen Sture og gassterminalen på Kollsnes. Disse er utviklet som følge av olje- og gassaktivitetene på norsk sokkel. Her vil det aktiviteten være stor også i årene som kommer. Troll Videreutvikling, et prosjekt til rundt 50 milliarder kroner, er det største. Stord er senter for en betydelig næringsklynge i Sunnhordland for utstyrsleveranser til offshoreindustrien. Viktige kompetansemiljøer innen reiseliv Bergen er The Gateway to the Fjords. Reiselivet representerer en betydelig næringsvirksomhet for byen og regionen. Fjord Norge AS er en felles markedsføringsorganisasjon for reiselivsbedriftene i de fire vestlandsfylkene med kontor i Bergen. I nnovasjon Norge har etablert Innovativ Fjordturisme som felles utviklingsprosjekt for de fire fylkene på Vestlandet Innovasjon. Dette skal bidra til at reiselivsnæringen skaper tilgjengelige produktløsninger som styrker regionens salgbarhet overfor det internasjonale markedet for kortferier. Ved Norges Handelshøyskole er det et betydelig fagmiljø innen reiselivsøkonomi og andre fagområder relatert til reiselivet. Med støtte fra Norges Forskningsråd og en rekke bedrifter blir det ved NHH gjennomført et forskningsprosjekt for utvikling av strategier for markedsføring POPULÆR. Fløibanen er Bergens mest populære turistattraksjon. av regioner. Prosjektet har fått navnet Allianse Vest og bygger på ideen om at land og regioner kan bygge opp egne stedsimage som kan brukes som grunnlag for kommersiell virksomhet, produksjon og markedsføring. En hovedtanke bak prosjektet er at vekst og verdiskaping skal stimuleres gjennom alliansedannelse på tvers av næringene. Bergen som vertskapsby for nytt statlig investeringsfond 13

14 Viktige kompetansemiljøer innen marin virksomhet EU har gitt Universitetet i Bergen og Havforskningsinstituttet status som europeisk forskningssenter i marinbiologi. Den marine forskningen utøves ved fem av instituttene ved Det matematisknaturvitenskapelige fakultet, og videre ved The Nordic Marine Academy, Bergen Marine Food Chain Research Infrastructure, Sarssenteret og Havforskningsinstituttet. Forskning og råd fra disse betydelige forskningsmiljøene legger grunnlag for at samfunnet nasjonalt og globalt også i femtiden skal kunne høste av de store verdiene i havet. Totalt er rundt 600 forskerårsverk i Bergen knyttet til marin sektor. I Bergen har store kommersielle aktører i fiskeri- og havbruksnæringen siden hovedkontorer; blant disse Lerøy Seafood Group, Marine Harvest Norway og EWOSgruppen. Intervet Norbio er eksempel på nye, forskningsbaserte aktører i Bergen. For MARIN BY. 600 forskerårsverk i Bergen er knyttet til marin sektor. Havforskningsinstituttet er størst av dem. havbruksnæringen representerer Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane et tyngdepunkt med totalt ca 700 aktører. Av spesiell relevans for investeringsvirksomhet i marin sektor er venturemiljøet som er bygget på denne sektoren gjennom managementselskapet Marin Forvaltning. For øvrig har Vestlandsrådet, som er et samarbeidsorgan for de fire fylkene på Vestlandet, gått inn for at det blir etablert et statlig regionalt marint investeringsfond innenfor rammen av et statlig investeringsfond. Vedtaket er basert på en bransjeanalyse og faglig vurdering av potensialet for oppdrett av nye arter. 14 Bergen som vertskapsby for nytt statlig investeringsfond

15 Viktige kompetansemiljøer innen maritim virksomhet Bergen er Norges største sjøfartsby med vel 800 skip. De 25 største rederiene omsetter til sammen for 42 mrd. kr. og sysselsetter personer. Foruten rederier består det maritime miljøet i Bergen og omegn består av skipsverft, utstyrsprodusenter, meglerforretninger og en lang rekke andre maritime bedrifter som hver for seg og samlet stiller sterkt i en krevende global konkurranse. Totalt dreier det seg om ca bedrifter, hvorav 400 store, med en samlet omsetning på ca 60 mrd. kr. Norske rederier og utstyrsleverandører er ledende innen maritim innovasjon og produktutvikling. Ved Norges Handelshøyskole er det et betydelig fagmiljø innen skipsfartsøkonomi og logistikk. Bergen - mange miljøer og korte avstander Bergen som vertskapsby for nytt statlig investeringsfond 15

16 Fakta om Bergen Den funksjonelle byregionen har ca innbyggere. De viktigste næringsveiene er olje og gass, sjømat, shipping, forskning og utdannelse, turisme og servicenæringer. Hordaland fylkeskommune, Bergen kommune og 14 av byens nabokommuner har nylig stiftet et felles selskap for næringsutvikling, Business Region Bergen. Selskapet skal bidra til forsterking av innovasjon og verdiskaping i regionen. Bergen har flere arenaer for kunnskapsoverføring, nettverksbygging og samhandling mellom FoU-miljøene og kommersielle aktører, som det statlige investeringsfondet vil kunne dra nytte av. Prosjektorganisasjonen Bergensscenarier 2020, som drives av offentlige myndigheter, forsknings- og utdanningsinstitusjoner og store næringslivsaktører, har til formål å styrke evnen og viljen til samarbeid og samhandling i regionen og landsdelen. Bergenscenarier 2020 har klima og miljø som et prioritert arbeidsområde. Tilbudet av boliger i Bergen og nabokommunene er godt. Bergen har et svært godt og attraktivt akademisk utdanningstilbud, og har rundt studenter. International School of Bergen ivaretar flerspråklig skolegang for barn med internasjonal bakgrunn. Bergen har et rikt kulturliv i ordets videste forstand. Et vidt spekter av nasjonale og internasjonale utøvere og institusjoner holder til her. I 2000 forvaltet Bergen rollen som europeisk kulturhovedstad med stor suksess. I tillegg til det rike kulturlivet gjør Bergens geografi, med de syv fjellene som omkranser byen, det mulig å være i naturen midt i byen. Året gjennom har Bergen et mildt klima, men veien er ikke lang til flere vintersportssteder. Om sommeren ligger hele skjærgården i regionene åpen for et mangfold av aktiviteter. Som eventuell vertskapsby for det nye statlige investeringsfondet vil Bergen kommune kunne bistå med tilrettelegging av lokaler og annen service. Oppsummering Det er med bakgrunn i de intensjoner som uttrykt for det nye investeringsfondet, organisert som datterselskap til Innovasjon Norge, et begrenset antall steder som kan være aktuelle som lokalisering. I nnovasjon i nye og eksisterende virksomheter skjer i et samspill mellom næringsutøvere, finansieringskilder, kunnskapssektoren og eventuelt offentlig forvaltning. Nærhet til sterke næringsklynger og innovasjonssystemer vil være en fordel for fondet. Bergens fortrinn er byens sentrale plassering og brede kompetansegrunnlag innen de prioriterte satsingsområdene for virksomheten. Dette fordi Bergen har sterke næringsklynger innenfor samtlige av disse områdene. Bergen har dessuten et sterkt og dynamisk finansmiljø, og stabil og god tilgang på kompetent arbeidskraft. I tillegg til den sentrale geografiske plasseringen har byen en størrelse og attraksjoner som gjør den egnet som base for investeringsfondet. Selv om fondet ikke vil trenge et stort antall medarbeidere, er tilgangen på denne typen arbeidskraft begrenset. Ved rekruttering av personell til nøkkelstillinger i det nye statlige investeringsfondet vil det eventuelt også kunne vise seg hensiktsmessig å søke etter personer utenfor Norge. Bergen har også i så måte kvaliteter som gjør byen attraktiv som lokalisering. 16 Bergen som vertskapsby for nytt statlig investeringsfond

Fakta om Bergensregionen: Omfatter 20 kommuner med mer enn 400 000 innbyggere. Bergen er sentrum i regionen og har over 250 000 innbyggere.

Fakta om Bergensregionen: Omfatter 20 kommuner med mer enn 400 000 innbyggere. Bergen er sentrum i regionen og har over 250 000 innbyggere. ererer muligheter Sammen skaper vi en dynamisk vekstregion Fjell, holmer og nes utgjør ryggraden i regionen vi bor i, og havet er åpningen mot verden veien ut og veien inn. Ved den vestlandske kystleia

Detaljer

Nærin i g n s g li l v i i Bergensregionen

Nærin i g n s g li l v i i Bergensregionen Næringsliv i Bergensregionen Kunnskapsbaserte næringsklynger ENERGI: Olje, gass og fornybar energi MARITIME NÆRINGER: Rederi, verft, tjeneste- og utstyrsleverandører MARINE NÆRINGER: Fiskeri, oppdrett

Detaljer

Bergensregionen Insert company logo here

Bergensregionen Insert company logo here Bergensregionen Kunnskapsbaserte næringsklynger ENERGI: Olje, gass og fornybar energi MARITIME NÆRINGER: Rederi, verft, tjeneste- og utstyrsleverandører MARINE NÆRINGER: Fiskeri, oppdrett og marine produkter

Detaljer

Finansmiljøet i Bergen en kartlegging

Finansmiljøet i Bergen en kartlegging Finansmiljøet i Bergen en kartlegging Hvorfor kartlegge finansmiljøet i Bergen? Ressursgruppe Finans i Bergen Næringsråd består av representanter fra de fleste store finansaktørene i Bergen, samt flere

Detaljer

Kunnskapsbaserte næringsklyngjer

Kunnskapsbaserte næringsklyngjer Bergensregionen Kunnskapsbaserte næringsklyngjer Bergensregionen har sterke kunnskapsmiljø og utviklingsaktørar innan dei prioriterte næringane i regionen: ENERGI: Olje, gass og fornybar energi MARITIME

Detaljer

Næringslivet og FoU-miljøene i Bergen - Utfordringene og mulighetene

Næringslivet og FoU-miljøene i Bergen - Utfordringene og mulighetene Næringslivet og FoU-miljøene i Bergen - Utfordringene og mulighetene Helge Dyrnes Bergen Næringsråd 24609 Bergen Næringsråd www.bergen-chamber.no En pådriver for å gjøre Bergensregionen til Norges mest

Detaljer

Nye ideer blir nytt næringsliv. Solveig Holm Bergen Næringsråd 21. oktober 2011

Nye ideer blir nytt næringsliv. Solveig Holm Bergen Næringsråd 21. oktober 2011 Nye ideer blir nytt næringsliv Solveig Holm Bergen Næringsråd 21. oktober 2011 Bergen Næringsråd og regionens næringsliv Hva etterspørres av næringslivet i regionen Innovasjon og entreprenørskap En idé

Detaljer

Joachim Høegh-Krohn, Trondheim 17. september 2014. Kapitalforvaltning er den nye oljen: Om kompetent kapital, aktivt eierskap og verdiskaping

Joachim Høegh-Krohn, Trondheim 17. september 2014. Kapitalforvaltning er den nye oljen: Om kompetent kapital, aktivt eierskap og verdiskaping Joachim Høegh-Krohn, Trondheim 17. september 2014 Kapitalforvaltning er den nye oljen: Om kompetent kapital, aktivt eierskap og verdiskaping 1 2 Kapital er den nye oljen Norge bør ha ambisjon om å bli

Detaljer

Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning

Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning Rektor Sigmund Grønmo Fylkesordførerens nyttårsmøte Bergen 6. januar 2009 Forskningsuniversitetets rolle og betydning Utvikler

Detaljer

ARGENTUM. kraftfullt eierskap

ARGENTUM. kraftfullt eierskap ARGENTUM kraftfullt eierskap Side 3 Bedre vekstvilkår for kapital og ideer For oss handler private equity om å omsette kapital, kompetanse og ideer til sterke selskaper, nye produkter og nye arbeidsplasser.

Detaljer

Næringsliv i Berge g ns n regi g o i n o e n n

Næringsliv i Berge g ns n regi g o i n o e n n Næringsliv i Bergensregionen Kunnskapsbaserte næringsklyngjer Bergensregionen har sterke kunnskapsmiljø som er utviklingsaktørar for dei prioriterte næringane i regionen: ENERGI: Olje, gass og fornybar

Detaljer

Joachim Høegh-Krohn. Forutsetninger for tilgang på kompetent kapital

Joachim Høegh-Krohn. Forutsetninger for tilgang på kompetent kapital Joachim Høegh-Krohn Forutsetninger for tilgang på kompetent kapital Nøkkelfakta om Argentum Statens kapitalforvalter av aktive eierfond (private equity) Etablert i 2001, og eid av Nærings- og fiskeridepartementet

Detaljer

AVTALE FOR PARTNERGRUPPEN I NORWEGIAN CENTRE OF EXPERTISE SUBSEA

AVTALE FOR PARTNERGRUPPEN I NORWEGIAN CENTRE OF EXPERTISE SUBSEA AVTALE FOR PARTNERGRUPPEN I NORWEGIAN CENTRE OF EXPERTISE SUBSEA ****** 1. AVTALE OM SAMARBEID TIL FORENINGEN NORWEGIAN CENTRE OF EXPERTISE SUBSEA SITT VIRKE 2. AVTALE OM KJØP AV TJENESTER FRA NCE SUBSEA

Detaljer

Klimaklyngen - det nye næringseventyret? 2013.02.19 Bergen Næringsråd

Klimaklyngen - det nye næringseventyret? 2013.02.19 Bergen Næringsråd Klimaklyngen - det nye næringseventyret? 2013.02.19 Bergen Næringsråd BTO The Technology Transfer Office in Bergen Established 2004 and owned by: University of Bergen (40%) Helse Bergen (40%) Institute

Detaljer

FINANSBYEN BERGEN 2011. Finansbyen Bergen Marit Warncke/ Anders Skjævestad / Ressursgruppe Finans 07.12.11

FINANSBYEN BERGEN 2011. Finansbyen Bergen Marit Warncke/ Anders Skjævestad / Ressursgruppe Finans 07.12.11 FINANSBYEN BERGEN 2011 Marit Warncke/ Anders Skjævestad / Ressursgruppe Finans 113 bedrifter 671 mrd i forvaltning 5 546 ansatte 39 mrd i premieinntekter er i vekst 113 bedrifter Vekst på 8 prosent i antall

Detaljer

SAMARBEID FORSKNING NÆRINGSLIV EN FELLES UTFORDRING

SAMARBEID FORSKNING NÆRINGSLIV EN FELLES UTFORDRING SAMARBEID FORSKNING NÆRINGSLIV EN FELLES UTFORDRING Bergen 8. desember 2009 Asbjørn Algrøy adm. direktør Eiere Bergen kommune Hordaland fylkeskommune Askøy kommune Austevoll kommune Fjell kommune Fusa

Detaljer

Asker midt i det kunnskapsbaserte næringslivet

Asker midt i det kunnskapsbaserte næringslivet Asker midt i det kunnskapsbaserte næringslivet Professor Torger Reve Handelshøyskolen BI Asker Kommune 17.03.2012 Hva skal vi leve av i fremtiden? Jens Stoltenberg (01.01.2010) Hverandres arbeid og hverandres

Detaljer

UiBs rolle og regionale betydning sett i lys av UH-nett Vest

UiBs rolle og regionale betydning sett i lys av UH-nett Vest UiBs rolle og regionale betydning sett i lys av UH-nett Vest Rektor Sigmund Grønmo Regional næringsutvikling korleis gjer vi det i Hordaland i 2008 Bergen 27. mars 2008 Universitets- og høgskolenettet

Detaljer

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13 MULIGHETER OG PROGNOSER Hva er Bergen Næringsråd 3000 medlemmer Representerer over 125.000 ansatte Over 200 deltar i ressursgrupper og styrer / utvalg Chamber of Commerce Næringsalliansen 2500 berifter

Detaljer

INNSPILL TIL NÆRINGSKOMITEEN STATSBUDSJETTET 2015. Utarmet budsjettjord for såkorn

INNSPILL TIL NÆRINGSKOMITEEN STATSBUDSJETTET 2015. Utarmet budsjettjord for såkorn NORSK VENTUREKAPITALFORENING (NVCA) Foreningen for de aktive eierfondene i Norge INNSPILL TIL NÆRINGSKOMITEEN STATSBUDSJETTET 2015 Utarmet budsjettjord for såkorn Regjeringens forslag til Statsbudsjett

Detaljer

Hva må Hordaland satse på for å være konkurransedyktig i fremtiden?

Hva må Hordaland satse på for å være konkurransedyktig i fremtiden? Hva må Hordaland satse på for å være konkurransedyktig i fremtiden? Professor Torger Reve Handelshøyskolen BI Læringslivet NHO Hordaland Bergen, 27.03.2014 Hvordan drive næringsliv i et land med verdens

Detaljer

FINANSBYEN BERGEN 2013. Finansbyen Bergen

FINANSBYEN BERGEN 2013. Finansbyen Bergen FINANSBYEN BERGEN 2013 RESSURSGRUPPE FINANS Medlemmer Deltakere fra forsikringsselskaper, banker, meglerforetak, fondsmiljøer og forskningsmiljøer Anders Skjævestad, leder Jan Erik Kjerpeseth Benedicte

Detaljer

Innovasjonsfremmende satsinger for regional utvikling. Direktør Astrid Langeland Ullevål 19.01.2010

Innovasjonsfremmende satsinger for regional utvikling. Direktør Astrid Langeland Ullevål 19.01.2010 Innovasjonsfremmende satsinger for regional utvikling Direktør Astrid Langeland Ullevål 19.01.2010 Innhold Litt om innovasjon Slik jobber Innovasjon Norge Litt om Innovasjon Norges samarbeids programmer

Detaljer

Kunnskapsbasert næringsutvikling i Kvivsregionen hvordan utnytte Kvivsvegen til å skape en integrert og dynamisk kunnskaps- og arbeidsmarkedsregion?

Kunnskapsbasert næringsutvikling i Kvivsregionen hvordan utnytte Kvivsvegen til å skape en integrert og dynamisk kunnskaps- og arbeidsmarkedsregion? Kunnskapsbasert næringsutvikling i Kvivsregionen hvordan utnytte Kvivsvegen til å skape en integrert og dynamisk kunnskaps- og arbeidsmarkedsregion? Erik W. Jakobsen, Managing Partner Forskningsbasert

Detaljer

Utvikling og Innovasjon på tvers av Havnæringene Bergens Næringsråd 14 April 2015 CEO Owe Hagesaether, owe.hagesaether@ncesubsea.

Utvikling og Innovasjon på tvers av Havnæringene Bergens Næringsråd 14 April 2015 CEO Owe Hagesaether, owe.hagesaether@ncesubsea. Utvikling og Innovasjon på tvers av Havnæringene Bergens Næringsråd 14 April 2015 CEO Owe Hagesaether, owe.hagesaether@ncesubsea.no 1 NCE Subsea er et industridrevet initiativ for styrking og internasjonalisering

Detaljer

EUs INTEGRERTE MARITIME POLITIKK OG VESTLANDET. Politisk oppnemnt ad-hocgruppe i Vestlandsrådet

EUs INTEGRERTE MARITIME POLITIKK OG VESTLANDET. Politisk oppnemnt ad-hocgruppe i Vestlandsrådet EUs INTEGRERTE MARITIME POLITIKK OG VESTLANDET Politisk oppnemnt ad-hocgruppe i Vestlandsrådet Vestlandsrådet har lenge hatt fokus på EUs maritime strategi. Ad-hocgruppe etablert desember 2008. Oppdrag

Detaljer

Hvordan legge til rette for innovasjon og finne de beste løsningene?

Hvordan legge til rette for innovasjon og finne de beste løsningene? Hvordan legge til rette for innovasjon og finne de beste løsningene? Presentasjon på Haugesundkonferansen 8. februar 2012 Kjell Røang Seniorrådgiver Innovasjon - En operativ definisjon Innovasjoner er

Detaljer

VEDLEGG 1: PROSJEKTBESKRIVELSE FORNYBAR ENERGI, INNOVASJON OG REGIONAL UTVIKLING

VEDLEGG 1: PROSJEKTBESKRIVELSE FORNYBAR ENERGI, INNOVASJON OG REGIONAL UTVIKLING VEDLEGG 1: PROSJEKTBESKRIVELSE FORNYBAR ENERGI, INNOVASJON OG REGIONAL UTVIKLING Sogndal, 15. juli 2010 Bakgrunn Syv energiselskap i Sogn og Fjordane 1, Sparebanken Sogn og Fjordane og Forskningsrådet

Detaljer

Forskningsrådets bidrag til et styrket samarbeid mellom næringsliv og akademia. Avdelingsdirektør Elise Husum

Forskningsrådets bidrag til et styrket samarbeid mellom næringsliv og akademia. Avdelingsdirektør Elise Husum Forskningsrådets bidrag til et styrket samarbeid mellom næringsliv og akademia Avdelingsdirektør Elise Husum Innovation Union Scoreboard Norway moderate innovator Innovasjonsundersøkelsen 2010-2012 Samarbeid

Detaljer

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1)

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1) Et kunnskapsbasert Nord Norge(). Vennligst velg riktig organisasjonsform for din bedrift Bedrifter som er datterselskap i et konsern skal besvare spørsmålene på vegne av sin egen bedrift og dens eventuelle

Detaljer

INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan. Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir.

INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan. Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir. INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir. EIERE Bergen kommune Hordaland fylkeskommune Askøy kommune Austevoll kommune Fjell kommune

Detaljer

Industrielle muligheter i Norge

Industrielle muligheter i Norge Industrielle muligheter i Norge Erik W. Jakobsen, Dr oecon/professor Managing Partner i Menon Næringsøkonomisk analyse- og rådgivningsforetak Kjerneområder Maritim og offshore Eierskap og kapitalmarkeder

Detaljer

Hvordan bidrar internasjonalt samarbeid i næringslivet til innovasjon? Direktør Astrid Langeland, Gardermoen 03.11.2009

Hvordan bidrar internasjonalt samarbeid i næringslivet til innovasjon? Direktør Astrid Langeland, Gardermoen 03.11.2009 Hvordan bidrar internasjonalt samarbeid i næringslivet til innovasjon? Direktør Astrid Langeland, Gardermoen 03.11.2009 Innhold Litt om innovasjon Litt om Innovasjon Norge Litt om samarbeid Noen eksempler

Detaljer

LOKAL KUNNSKAP OG LOKAL KAPITAL - > 0-60 MNOK PÅ 6 ÅR 47 ANSATTE

LOKAL KUNNSKAP OG LOKAL KAPITAL - > 0-60 MNOK PÅ 6 ÅR 47 ANSATTE LOKAL KUNNSKAP OG LOKAL KAPITAL - > 0-60 MNOK PÅ 6 ÅR 47 ANSATTE SKAGERAK MATURO SEED CAPITAL Ett av 6 nye såkornfond lokalisert i Agder & Grenland PRIVATE & CONFIDENTIAL Såkornfond med fokus på olje &

Detaljer

Regionale utviklingsprosesser i Hordaland. Nina Broch Mathisen, Trondheim 12. september 2006

Regionale utviklingsprosesser i Hordaland. Nina Broch Mathisen, Trondheim 12. september 2006 Regionale utviklingsprosesser i Hordaland Nina Broch Mathisen, Trondheim 12. september 2006 3 Disposisjon; 1. Partnerskapet og Regional utviklingsplan 2. Regionens utfordringer og utviklingsbehov 3. Regional

Detaljer

Verdiskaping i Finansnæringen Har effektiv formidling av kapital gått på bekostning av verdiskapningen?

Verdiskaping i Finansnæringen Har effektiv formidling av kapital gått på bekostning av verdiskapningen? Verdiskaping i Finansnæringen Har effektiv formidling av kapital gått på bekostning av verdiskapningen? Tone Lunde Bakker Country Manager Danske Bank Gardermoen14. november 2013 Innhold Norsk forvaltningsindustri

Detaljer

Et kunnskapsbasert Norge Hva med Hordaland?

Et kunnskapsbasert Norge Hva med Hordaland? Et kunnskapsbasert Norge Hva med Hordaland? Professor Torger Reve Handelshøyskolen BI Nyårsmøtet 2013 Bergen, 03.01.2013 Hvordan drive næringsliv i et land med verdens høyeste kostnadsnivå? Best og dyrest

Detaljer

Verdiskaping i maritim næring. ENON AS MENON Business Economics

Verdiskaping i maritim næring. ENON AS MENON Business Economics Verdiskaping i maritim næring ENON AS Verdiskaping i maritim næring Er de siste års vekst kun et resultat av historisk sterke markeder, eller er den norske næringen internasjonalt konkurransedyktig? Dr.

Detaljer

SAKSBEHANDLER / FORFATTER Sverre Konrad Nilsen BEHANDLING UTTALELSE DATO 2014-01-17

SAKSBEHANDLER / FORFATTER Sverre Konrad Nilsen BEHANDLING UTTALELSE DATO 2014-01-17 SINTEF Teknologi og samfunn Postadresse: Postboks 4760 Sluppen 7465 Trondheim Notat Kommersialisering av teknologi Sentralbord: 73593000 Telefaks: 73591299 ts@sintef.no www.sintef.no Foretaksregister:

Detaljer

Etablererseminar Kvinnovasjon 9. september 2010, Narvik Innovasjon Norge Ingrid Martenson Bortne

Etablererseminar Kvinnovasjon 9. september 2010, Narvik Innovasjon Norge Ingrid Martenson Bortne Etablererseminar Kvinnovasjon 9. september 2010, Narvik Innovasjon Norge Ingrid Martenson Bortne Hva gjør vi Bidrar til nyskaping i norsk næringsliv Bidrar til at norske bedrifter blir konkurransedyktige

Detaljer

Finansiell støtte til forskning og innovasjon. Kjell Røang, Seniorrådgiver Forskningsrådet

Finansiell støtte til forskning og innovasjon. Kjell Røang, Seniorrådgiver Forskningsrådet Finansiell støtte til forskning og innovasjon Kjell Røang, Seniorrådgiver Forskningsrådet Innovation Union Scoreboard 2014 17. plass Det norske paradoks 25 20 15 10 5 0 R&D % GDP 21 Industry % GDP 18 Innovative

Detaljer

FinansbyenBergen FINANSMILJØET I BERGENSREGIONEN EN KARTLEGGING

FinansbyenBergen FINANSMILJØET I BERGENSREGIONEN EN KARTLEGGING FinansbyenBergen FINANSMILJØET I BERGENSREGIONEN EN KARTLEGGING Ressursgruppe Finans i Bergen Næringsråd Anders Skjævestad, Adm. dir., DNB Liv Leder Hogne L. Tyssøy, Partner og Porteføljeforvalter, Holberg

Detaljer

Analyse av risikokapitalmiljøene. Sammendrag

Analyse av risikokapitalmiljøene. Sammendrag Risikokapital ik k it i Nord-Norge N Analyse av risikokapitalmiljøene Sammendrag Sammendrag av presentasjon holdt på seminar om risikokapital i Nord-Norge den 15. desember 2011 i Tromsø. Seminaret var

Detaljer

Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI)

Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) Et nytt kompetansesenter-program i Norge Motiv og ambisjoner Stockholm, 2. november 2005 Norge må bli mer konkurransedyktig, innovasjon liggere lavere enn inntektsnivå

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning Programbeskrivelse 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formål med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer

Detaljer

DAGENS MEDISIN HELSE SEMINAR

DAGENS MEDISIN HELSE SEMINAR DAGENS MEDISIN HELSE SEMINAR Arbeidgruppe Næringsutvalget Head of Innovation Management, Hilde H. Steineger 1 AGENDA INNLEDING NÅSITUASJONEN VURDERINGER MÅLSETINGER OG ANBEFALINGER 01 02 03 04 2 01 INNLEDNING

Detaljer

HØRINGSINNSPILL TIL SKOLEBRUKSPLANEN MARIN SEKTOR I HORDALAND

HØRINGSINNSPILL TIL SKOLEBRUKSPLANEN MARIN SEKTOR I HORDALAND Hordaland fylkeskommune Opplæringsavdelinga FISKERIFORUM VEST HØRINGSINNSPILL TIL SKOLEBRUKSPLANEN MARIN SEKTOR I HORDALAND Regjeringens visjon er at Norge skal være verdens fremste sjømatnasjon, og vi

Detaljer

Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut

Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut 06.03.13 1. Bærekraftig vekst i nord Norut er Nord-Norges eldste og største anvendte forskningsog innovasjonskonsern med selskaper i Alta, Narvik og

Detaljer

Lenvik som attraktiv vertskommune for industrivirksomhet

Lenvik som attraktiv vertskommune for industrivirksomhet Ordføreren Lenvik som attraktiv vertskommune for industrivirksomhet Leverandørseminar, Finnsnes Hotel; 30.november 2011 Næringsstruktur i Lenvik 30,0 % 25,0 % 20,0 % 15,0 % 10,0 % Lenvik Troms Hele landet

Detaljer

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Presentasjon VRI-styringsgruppemøte 10. sept. 2014 - DPL Monica Paulsen

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Presentasjon VRI-styringsgruppemøte 10. sept. 2014 - DPL Monica Paulsen OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND Presentasjon VRI-styringsgruppemøte 10. sept. 2014 - DPL Monica Paulsen Mål: Utvikle og kvalifisere leverandørbedriftene gjennom samarbeid, kompetansebygging, innovasjon,

Detaljer

Petroleumsaktiviteten på norsk sokkel Hvor står vi i dag hvor kan vi være i morgen Veien videre slik KonKraft ser det. Ann Kristin Sjøtveit

Petroleumsaktiviteten på norsk sokkel Hvor står vi i dag hvor kan vi være i morgen Veien videre slik KonKraft ser det. Ann Kristin Sjøtveit Petroleumsaktiviteten på norsk sokkel Hvor står vi i dag hvor kan vi være i morgen Veien videre slik KonKraft ser det Ann Kristin Sjøtveit Nasjonal Strategi for petroleumsvirksomheten Arbeid initiert høsten

Detaljer

Er reiselivet en næring verdt å satse på?

Er reiselivet en næring verdt å satse på? Er reiselivet en næring verdt å satse på? Professor Torger Reve Handelshøyskolen BI Fjord Norges Markedsmøte Molde, 15.09.2014 Hvordan drive næringsliv i et land med verdens høyeste kostnadsnivå? Best

Detaljer

STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND

STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND Vedtatt på styremøte 24. mai 2013 1. INNLEDNING... 3 2. MÅLSETTINGER... 3 3. SATSINGSOMRÅDER... 4 4. PRIORITERING AV MIDLER... 5 5. TILDELINGSKRITERIER...

Detaljer

Et kunnskapsbasert Norge: Hva skal vi leve av når oljen tar slutt?

Et kunnskapsbasert Norge: Hva skal vi leve av når oljen tar slutt? Et kunnskapsbasert Norge: Hva skal vi leve av når oljen tar slutt? Professor Torger Reve Handelshøyskolen BI Arbeiderpartiets Næringspolitiske Forum Stortinget, 04.09.2012 Hva skal vi leve av i fremtiden?

Detaljer

Forskningsrådets regionale oppdrag. På vei mot en regional policy

Forskningsrådets regionale oppdrag. På vei mot en regional policy Forskningsrådets regionale oppdrag På vei mot en regional policy Regional policy Forskningsrådets første regionale policy skal gi innspill til Forskningsrådets nye strategi som skal ferdigstilles i 2014.

Detaljer

Utvikling av marin sektor i nord

Utvikling av marin sektor i nord Utvikling av marin sektor i nord Gunnar Kvernenes 12. November 2015 www.innovasjonnorge.no Foto: Innovasjon Norge Hva står vi overfor? Flere ben å stå på Større konkurransekraft Økt produktivitet Stikkord

Detaljer

Forskerkompetanse med lokal forankring: hva kan det bety? Roger Sørheim

Forskerkompetanse med lokal forankring: hva kan det bety? Roger Sørheim Forskerkompetanse med lokal forankring: hva kan det bety? Roger Sørheim Dagens innlegg - Koblingen mellom forskning og industri - Hvorfor? Hvor ligger utfordringene? - Raufoss som eksempel - Etablering

Detaljer

Hvorfor søke eksterne midler?

Hvorfor søke eksterne midler? Hvorfor søke eksterne midler? Randi Søgnen Dir., Adm. dir. stab Hva er eksterne midler? alt som ikke er finansiert over institusjonenes grunnbevilgning. Og kildene? Forskningsråd Fond/stiftelser Internasjonale

Detaljer

Såkornfond i regionene og i byene Fond under etablering status og innretning. FORNY-forum, Bergen 13. september 2005 Stein Jodal, Innovasjon Norge

Såkornfond i regionene og i byene Fond under etablering status og innretning. FORNY-forum, Bergen 13. september 2005 Stein Jodal, Innovasjon Norge Såkornfond i regionene og i byene Fond under etablering status og innretning FORNY-forum, Bergen 13. september 2005 Stein Jodal, Innovasjon Norge Agenda Hvorfor distriktsrettet såkornordning? Forutsetninger

Detaljer

Fremtiden ligger i havnæringene

Fremtiden ligger i havnæringene Fremtiden ligger i havnæringene Professor Torger Reve Handelshøyskolen BI Sjømatdagene Hell, 21.01.2014 Hvordan drive næringsliv i et land med verdens høyeste kostnadsnivå? Best og dyrest Motkraft nummer

Detaljer

Sivilingeniørutdanning i Bergen Master i fagområde / Sivilingeniør

Sivilingeniørutdanning i Bergen Master i fagområde / Sivilingeniør Avdeling for Ingeniør- og økonomifag ved Høgskolen i Bergen (HiB) Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Bergen (UiB) Norges Handelshøyskole (NHH) Sivilingeniørutdanning i Bergen

Detaljer

Bioteknologisk Brennpunkt torsdag 17. juni kl. 15.00

Bioteknologisk Brennpunkt torsdag 17. juni kl. 15.00 Bioteknologisk Brennpunkt torsdag 17. juni kl. 15.00 Næringslivet mer inn i akademisk forskning, eller akademisk forskning mer ut i næringslivet? Hva skal til for å utløse mer av potensialet? Adm.dir Jostein

Detaljer

Kunnskap og ledelse som konkurransefortrinn

Kunnskap og ledelse som konkurransefortrinn Kunnskap og ledelse som konkurransefortrinn Professor Handelshøyskolen BI Norgespakken: Spissteknologi, kunnskap og ledelse Stord-konferansen Stord, 15.06.2006 Kunnskap og ledelse som konkurransefortrinn

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015)

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en selvstendig, anerkjent handelshøyskole med internasjonal

Detaljer

Buskeruds fortrinn. Innspillsmøte Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling Britt Haraldsen, ass.dir. Innovasjon Norge Buskerud og Vestfold

Buskeruds fortrinn. Innspillsmøte Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling Britt Haraldsen, ass.dir. Innovasjon Norge Buskerud og Vestfold Buskeruds fortrinn Innspillsmøte Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling Britt Haraldsen, ass.dir. Innovasjon Norge Buskerud og Vestfold En internasjonal organisasjon Distriktskontor Lokalkontor

Detaljer

Verktøy for vekst om innovasjon Norge og SIVA SF Meld. St. 22 (2011-2012)

Verktøy for vekst om innovasjon Norge og SIVA SF Meld. St. 22 (2011-2012) Dato: 14. mai 2012 Til Stortingets Næringskomité Verktøy for vekst om innovasjon Norge og SIVA SF Meld. St. 22 (2011-2012) Innledning Akademikere er sterkt overrepresentert som entreprenører i Norge og

Detaljer

Verdiskaping og kommersialisering fra offentlig finansiert forskning. - hvor står vi og hvor går vi?

Verdiskaping og kommersialisering fra offentlig finansiert forskning. - hvor står vi og hvor går vi? Verdiskaping og kommersialisering fra offentlig finansiert forskning - hvor står vi og hvor går vi? FORNY-forum, Trondheim 6.mai 2015 Anne Kjersti Fahlvik Bursdagsfeiring for vital 20-åring - erfaren,

Detaljer

Sentre for forskningsdrevet innovasjon

Sentre for forskningsdrevet innovasjon Sentre for forskningsdrevet innovasjon En ny ordning i regi av Norges forskningsråd 1 Oslo, desember 2004 1 Godkjent av Hovedstyret i Norges forskningsråd på møtet 16. desember 2004 Ambisjoner og mål Forskningsrådets

Detaljer

Kunnskapsbasert nyskaping- hvem tør satse pengene sine og hva kreves av ledelsen for internasjonal suksess

Kunnskapsbasert nyskaping- hvem tør satse pengene sine og hva kreves av ledelsen for internasjonal suksess Kunnskapsbasert nyskaping- hvem tør satse pengene sine og hva kreves av ledelsen for internasjonal suksess Nyskaping alltid risikofylt, kunnskapsbasert nyskaping enda mer, oftest teknologidrevet, ikke

Detaljer

Oppstartskapitalordning for vekstbedrifter

Oppstartskapitalordning for vekstbedrifter Oppstartskapitalordning for vekstbedrifter Egenkapital i etableringsfasen Medlemsmøte i FIN 24.9.2009 Bjørn Løvlie Ny oppstartskapitalordning - bakgrunn Nyetablerte vekstbedrifter opplever normalt en stor

Detaljer

Grønn konkurransekraft muligheter, ambisjoner og utfordringer.

Grønn konkurransekraft muligheter, ambisjoner og utfordringer. Statssekretær Lars Andreas Lunde Partnerskapskonferanse om Grønn verdiskaping i Tønsberg 15. januar 2015 Stor temperaturforskjell mellom dagens utvikling og «2-gradersverdenen» Kilde: IPCC 2 16. januar

Detaljer

Forskningsstrategi i Hordaland 16. september 2009

Forskningsstrategi i Hordaland 16. september 2009 Presentasjon Forskningsstrategi i Hordaland 16. september 2009 Trond Olsen, daglig leder NCE Subsea trond.olsen@ncesubsea.no Image: Aker Solutions/A5 reklame Bergen = Hordaland Norwegian Centres of Expertise

Detaljer

EnergiCampus NORD. Et integrert utdanningstilbud innen energifag med base i Hammerfest Arne M. Bredesen, NTNU Leder av interimsstyret

EnergiCampus NORD. Et integrert utdanningstilbud innen energifag med base i Hammerfest Arne M. Bredesen, NTNU Leder av interimsstyret EnergiCampus NORD Et integrert utdanningstilbud innen energifag med base i Hammerfest Arne M. Bredesen, NTNU Leder av interimsstyret 1 EnergiCampus NORD: et kompetanseløft i Nord Norge Energisektoren er

Detaljer

Sjømatnæringen i et kunnskapsbasert Norge

Sjømatnæringen i et kunnskapsbasert Norge Sjømatnæringen i et kunnskapsbasert Norge Ragnar Tveterås Delprosjekt i et Kunnskapsbasert Norge ledet av prof. Torger Reve, BI Fiskeri og kystdepartementet, 22. mars 2011 Næringsliv som kunnskapsnav Fiskeri

Detaljer

NORSK SJØFARTSNÆRING -bidrag til en nasjonal maritim strategi sett fra nord. Professor, dr. ekon. Odd Jarl Borch Handelshøgskolen i Bodø

NORSK SJØFARTSNÆRING -bidrag til en nasjonal maritim strategi sett fra nord. Professor, dr. ekon. Odd Jarl Borch Handelshøgskolen i Bodø NORSK SJØFARTSNÆRING -bidrag til en nasjonal maritim strategi sett fra nord Professor, dr. ekon. Odd Jarl Borch Handelshøgskolen i Bodø Karakteristika ved nord-norsk maritim næring Fortrinn Spesialisert

Detaljer

Hvordan jobbe smart? Innovasjonsstrategier i Sør-Trøndelag

Hvordan jobbe smart? Innovasjonsstrategier i Sør-Trøndelag Hvordan jobbe smart? Innovasjonsstrategier i Sør-Trøndelag Europa i min region. Er regionen vår smart nok? Hordaland fylkeskommune Amalie Skram videregående skole, Bergen 2014-11-12 Håkon Finne SINTEF

Detaljer

Handlingsprogram 2015 for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser.

Handlingsprogram 2015 for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser. Handlingsprogram for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser. Mål for nyskaping og næringsutvikling Regional plan for nyskaping og næringsutvikling

Detaljer

MARIN STRATEGIPLAN TRØNDELAG

MARIN STRATEGIPLAN TRØNDELAG Trøndelag skal bli verdens viktigste og mest innovative havbruksregion og Norges viktigste på deler av den øvrige marine sektor. er Trøndelags styringsdokument for økt verdiskaping innenfor marin sektor.

Detaljer

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Side 1 av 6 Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Attraktive regioner gjennom økt samspill mellom forskning og næringsliv Takk for invitasjonen til Kommunal-

Detaljer

Verdien av gode veier

Verdien av gode veier Verdien av gode veier Professor Torger Reve Handelshøyskolen BI Samferdselskonferansen 2014 Kristiansund, 26.03.2014 Hvordan drive næringsliv i et land med verdens høyeste kostnadsnivå? Best og dyrest

Detaljer

Innovasjonsstrategi for Nordland

Innovasjonsstrategi for Nordland Innovasjonsstrategi for Nordland Una Sjørbotten 27.05.2014 Foto: Peter Hamlin Bakgrunn Problemstillinger? Hva er økonomien i Nordland sterke sider og hvor er innovasjonspotensialet? Hvordan utvikler vi

Detaljer

VERDISKAPINGSANALYSE

VERDISKAPINGSANALYSE NORSK VENTUREKAPITALFORENING VERDISKAPINGSANALYSE DE AKTIVE EIERFONDENE I NORGE SÅKORN, VENTURE OG BUY OUT Basert på regnskapstall for 2013 og utviklingen over tid. MENON BUSINESS ECONOMICS på oppdrag

Detaljer

TiltakENE 2012-2013. ererer. muligheter

TiltakENE 2012-2013. ererer. muligheter TiltakENE 2012-2013 ererer muligheter Strategisk næringsplan for Bergensregionen 2010-2014 Strategisk næringsplan for Bergensregionen vektlegger samspill mellom næringsliv, det offentlige og forskningsog

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015 Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015 Vedtatt i avdelingsstyret den dato, år. 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en anerkjent handelshøyskole med internasjonal akkreditering.

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY. PARTNERSKAPSMØTE 2013 Hvordan lykkes i en næringsklynge Bjørn Arne Skogstad, programleder NCE-programmet

NCE TOURISM FJORD NORWAY. PARTNERSKAPSMØTE 2013 Hvordan lykkes i en næringsklynge Bjørn Arne Skogstad, programleder NCE-programmet NCE TOURISM FJORD NORWAY PARTNERSKAPSMØTE 2013 Hvordan lykkes i en næringsklynge Bjørn Arne Skogstad, programleder NCE-programmet NCE satsingen Noen suksess observasjoner Bjørn Arne Skogstad, leder, NCE-programmet

Detaljer

Gode strategiske valg for næringsutvikling i Ytre Namdal

Gode strategiske valg for næringsutvikling i Ytre Namdal Gode strategiske valg for næringsutvikling i Ytre Namdal Professor Torger Reve Handelshøyskolen BI Nyskaping og utvikling Ytre Namdal IKS SpareBank 1 SMN Rørvik, 01.10.2013 Hvordan drive næringsliv i

Detaljer

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing ET OPPDRAG FRA I SAMARBEID MED MARUT 1 Bakgrunn Norsk maritim næring står foran store utfordringer: sterk internasjonal konkurranse endringer i

Detaljer

Sarsia Seed Management Bergen Næringsråd

Sarsia Seed Management Bergen Næringsråd Sarsia Seed Management Bergen Næringsråd Sarsia Seed Management AS Bergen, mai 2015 Sveinung Hole Sarsia Seed Management Sveinung Hole Managing Partner MIM (sivøk) Erlend Skagseth Partner BioLife Sciences

Detaljer

Smart Spesialisering for Nordland. Åge Mariussen Nordlandsforskning

Smart Spesialisering for Nordland. Åge Mariussen Nordlandsforskning Smart Spesialisering for Nordland Åge Mariussen Nordlandsforskning Hvorfor meldte vi oss inn i Smart spesialisering i Nordland? Utgangspunkt i VRI-prosjektet og diskusjoner om hvordan utvikle det internasjonale

Detaljer

Private Equity-bransjen gjennom 10 år. Joachim Høegh-Krohn, CEO

Private Equity-bransjen gjennom 10 år. Joachim Høegh-Krohn, CEO Private Equity-bransjen gjennom 10 år Joachim Høegh-Krohn, CEO Bransjen gjennom 10 år - En bransje preget av profesjonalisering og vekst Den norske venturekapitalforeningen ble startet i februar 2001.

Detaljer

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing ET OPPDRAG FRA I SAMARBEID MED MARUT 1 Bakgrunn Norsk maritim næring står foran store utfordringer: sterk internasjonal konkurranse endringer i

Detaljer

Kirkenes, 6. februar 2013. Hans Olav Karde Leder av Nordområdeutvalget

Kirkenes, 6. februar 2013. Hans Olav Karde Leder av Nordområdeutvalget Kirkenes, 6. februar 2013 Hans Olav Karde Leder av Nordområdeutvalget Ekspertutvalget for Nordområdene Aarbakkeutvalget ble oppnevnt i januar 20006 og avsluttet sitt arbeid i 2008 Mandat: Utvalget skal

Detaljer

Tidligfase med hovedvekt på såkornfond. 21. juni 2007 Kommersialisering av forskningsresultater Stein Jodal, Innovasjon Norge

Tidligfase med hovedvekt på såkornfond. 21. juni 2007 Kommersialisering av forskningsresultater Stein Jodal, Innovasjon Norge Tidligfase med hovedvekt på såkornfond 21. juni 2007 Kommersialisering av forskningsresultater Stein Jodal, Innovasjon Norge Kapital- Hvem, Hva, Hvor Kommersielle kilder Private investorer Såkornfond OTC

Detaljer

Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017

Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017 Journalpost:15/5202 Saksnummer Utvalg/komite Dato 135/2015 Fylkesrådet 12.05.2015 079/2015 Fylkestinget 08.06.2015 Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017 Sammendrag Fylkestinget vedtar Handlingsplan

Detaljer

Langtidsplan for forskning - hvilke muligheter gir den. Arvid Hallén, Norges forskningsråd Forskerforbundets forskningspolitiske konferanse 2013

Langtidsplan for forskning - hvilke muligheter gir den. Arvid Hallén, Norges forskningsråd Forskerforbundets forskningspolitiske konferanse 2013 Langtidsplan for forskning - hvilke muligheter gir den Arvid Hallén, Norges forskningsråd Forskerforbundets forskningspolitiske konferanse 2013 En langtidsplan -et nytt instrument i forskningspolitikken

Detaljer

Et kunnskapsbasert Østfold Egen vekstkraft eller utkant i Osloregionen? Erik W. Jakobsen, Managing partner Menon; professor i strategi ved HiBu/HiVe

Et kunnskapsbasert Østfold Egen vekstkraft eller utkant i Osloregionen? Erik W. Jakobsen, Managing partner Menon; professor i strategi ved HiBu/HiVe Et kunnskapsbasert Østfold Egen vekstkraft eller utkant i Osloregionen? Erik W. Jakobsen, Managing partner Menon; professor i strategi ved HiBu/HiVe Prosjektet Et kunnskapsbasert Østfold Samarbeidsprosjekt

Detaljer

Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis

Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis Presentasjon 112-dagen, København. 11.februar 2013 Kenneth Pettersen, senterleder SEROS Senter for risikostyring og samfunnssikkerhet http://seros.uis.no

Detaljer

Maritim verdiskaping Utvikling fra 1996 til 2008. Menon Business Economics Erik W. Jakobsen 15. mars 2010

Maritim verdiskaping Utvikling fra 1996 til 2008. Menon Business Economics Erik W. Jakobsen 15. mars 2010 Maritim verdiskaping Utvikling fra 1996 til 2008 Menon Business Economics Erik W. Jakobsen 15. mars 2010 Viktigste nøkkeltall 2008 Ca 400 milliarder kroner i omsetning fra norske bedrifter - (Inntekter

Detaljer

SCIENCE CITY BERGEN. Et energi- og teknologisamarbeid mellom forskning, utdanning og næringsliv i Vest

SCIENCE CITY BERGEN. Et energi- og teknologisamarbeid mellom forskning, utdanning og næringsliv i Vest SCIENCE CITY BERGEN Et energi- og teknologisamarbeid mellom forskning, utdanning og næringsliv i Vest 1 VISJON Fremtidens energiløsninger kommer fra Vest SCB i ett blikk SCB er en virtuell og fysisk portal

Detaljer

Jon Øyvind Eriksen jon.eriksen@investinor.no. www.investinor.no

Jon Øyvind Eriksen jon.eriksen@investinor.no. www.investinor.no Jon Øyvind Eriksen jon.eriksen@investinor.no www.investinor.no Dette er Investinor AS Statlig, landsdekkende investeringsselskap 3,7 mrd kroner under forvaltning Er aktiv eier i 29 norske vekstbedrifter

Detaljer