Nærings- og handelsdepartementet Postboks 8014 Dep 0030 Oslo 14. november 2007

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nærings- og handelsdepartementet Postboks 8014 Dep 0030 Oslo 14. november 2007"

Transkript

1 1

2 Nærings- og handelsdepartementet Postboks 8014 Dep 0030 Oslo 14. november 2007 Lokalisering av nytt statlig investeringsfond i Bergen Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune har med stor interesse merket seg at regjeringen i statsbudsjettet for 2008 går inn for å øke satsingen på innovasjon og nyskaping gjennom etablering av et nytt statlig investeringsfond for satsingsområdene miljø, energi, reiseliv, marin og maritim sektor, med særskilt fokus på klima og miljø. Vi er glade for at vår tids største utfordring klima og miljø skal vektlegges i det nye fondet. Det nye investeringsfondet skal fokusere på globalt orienterte og konkurransedyktige prosjekter. Med dette perspektivet vil det være avgjørende for fondets suksess at det etableres i omgivelser som har dokumentert faglig bredde og tyngde innenfor de prioriterte satsingsområdene, og som har tilgang på den finansielle kompetansen som er nødvendig for å utvikle et investeringsmiljø av høy kvalitet. For at fondet skal trekke til seg den beste arbeidskraften er det i tillegg viktig at lokaliseringen skjer på et sted som oppfattes attraktivt med hensyn til sosial og kulturell infrastruktur. Bergen er gjennom Bjerknessenteret og Havforskningsinstituttet blant Europas fremste forskningsmiljøer innen klima og marin forskning. Når vi i tillegg har en bred finanskompetanse tror vi at Bergen vil være den beste lokalisering for det nye statlige investeringsfondet. Vedlagt følger en beskrivelse av relevante kompetansemiljøer i Bergen og andre faktorer Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune mener må vektlegges i vurderingen av hvor det statlige investeringsfondet skal lokaliseres. I tillegg til den vedlagte redegjørelsen vil det bli gitt en orientering i møtet 15. november. Med vennlig hilsen Monica Mæland Byrådsleder Torill Selsvold Nyborg Fylkesordfører 2 Bergen som vertskapsby for nytt statlig investeringsfond

3 Innhold Sammendrag... 4 Bakgrunn... 6 Finansmiljøet i Bergen... 7 Et sterkt utdannings- og forskningsmiljø innen finans... 7 Sterke miljøer innen kapitalforvaltning, investering og venture... 8 Relevante kompetansemiljøer i Bergen kommune Viktige kompetansemiljøer innen klima og miljø Viktige kompetansemiljøer innen energi Viktige kompetansemiljøer innen reiseliv Viktige kompetansemiljøer innen marin virksomhet Viktige kompetansemiljøer innen maritim virksomhet Bergen - mange miljøer og korte avstander Fakta om Bergen Oppsummering Bergen som vertskapsby for nytt statlig investeringsfond 3

4 Sammendrag Finansmiljøet i Bergen er det nest største i Norge. Finansbedrifter som ledes fra Bergen forvalter samlet verdipapirer for 860 mrd. kr. Byen har et voksende fagmiljø innen private equity- og venture-investeringer. Faglig dekker de flere av de prioriterte investeringsområdene for det nye fondet. Bergen har flere høyere utdanningsinstitusjoner i Bergen (bl.a. NHH) som leverer kandidater med kompetanse som er relevant for finansnæringen. En nylig gjennomført kartlegging av finansmiljøet i Bergen viste at det innen kapitalforvaltning er ni foretak i byen. De viktigste aktørene er DnB NOR Kapitalforvaltning, Nordea Investment Management Norge og Holberg Fondene. Bergen har seks private equity- og venture-foretak. De viktigste aktørene er Argentum, Borea og Marin Forvaltning. I tillegg har Bergen fem venture-foretak. GODE VILKÅR. I Bergen er det utviklet gode vilkår for kommersialisering av forskningsbasert virksomhet. Sarsia Innovation er viktigst av disse. Virksomheten er delt i såkornfondet Sarsia Seed og Sarsia Life Science. Bergen har betydelige kompetansemiljøer innen samtlige av de prioriterte satsingsområdene for det nye statlige investeringsfondet: klima, miljø, energi, reiseliv, marin og maritim sektor. Nærhet til sterke næringsklynger og innovasjonssystemer vil være en fordel for fondet. Klima og miljø: Universitetet i Bergen med tilhørende fagmiljøer representerer et internasjonalt tyngdepunkt innen klimaforskning. Ved Bjerknessenteret og Nansen Senter for Miljø og Fjernmåling er det utviklet kompetanse i verdensklasse knyttet til ulike aspekter ved klimautviklingen globalt. Dessuten har NHH nylig vedtatt å tilby mastergrad i ressurs- og miljøøkonomi. Energi: StatoilHydro har sitt nest største konsernsenter i Bergen. Forretningsområdet Teknologi og ny energi ledes fra Bergen. Her inngår selskapets satsing på nye energiformer. StatoilHydros forskningsaktivitet på det klimateknologiske området i Bergen er betydelig. Petroleumsbransjen i Bergen og Hordaland omfatter mer enn 300 bedrifter med til sammen ca ansatte. Disse virksomhetene representerer en komplett verdikjede. UiB har bygget opp et bredt petroleumsfaglig miljø. NHH har et sterkt fagmiljø innen petroleumsøkonomi og energiøkonomi. 4 Bergen som vertskapsby for nytt statlig investeringsfond

5 Reiseliv: Bergen er The Gateway to the Fjords. Regionens reiseliv representerer nær 7000 årsverk og omsetter for nesten 6 mrd. kr. Fjord Norge AS er en felles markedsføringsorganisasjon for reiselivsbedriftene i de fire vestlandsfylkene med kontor i Bergen. Ved Norges Handelshøyskole er det et betydelig fagmiljø innen reiselivsøkonomi og andre fagområder relatert til reiselivet. Marin sektor: EU har gitt UiB og Havforskningsinstituttet status som europeisk forskningssenter i marinbiologi. Forskning og råd fra disse betydelige forskningsmiljøene legger grunnlag for at samfunnet nasjonalt og globalt også i femtiden skal kunne høste av de store verdiene i havet. Totalt er rundt 600 forskerårsverk i Bergen knyttet til marin sektor. NIFES og Fiskeridirektoratet er lokalisert i Bergen. Byen har også store kommersielle aktører i fiskeri- og havbruksnæringen siden hovedkontorer; blant disse Lerøy Seafood, Marine Harvest Norway, Austevoll Seafood og EWOS. Maritim sektor: Bergen er Norges største sjøfartsby med vel 800 skip. De 25 største rederiene omsetter til sammen for 42 mrd. kr. og sysselsetter personer. Foruten rederier består det maritime miljøet i Bergensregionen av verft, utstyrsprodusenter, meglerforretninger og en lang rekke andre maritime bedrifter. Totalt dreier det seg om ca bedrifter med en samlet omsetning på ca 60 mrd. kr. Norske rederier og utstyrsleverandører er ledende innen maritim innovasjon og produktutvikling. NHH har et betydelig fagmiljø innen skipsfartsøkonomi og logistikk. Tilgangen på kompetent arbeidskraft i Bergen er stabil og god. Både Argentum og Konkurransetilsynet har erfart at tilgangen på kvalifiserte søkere har vært meget god. Som vertskapsby har Bergen en rekke kvaliteter som vil gjøre det attraktivt for personer med relevant kompetanse å søke stilling i det nye investeringsfondet. Bergen som vertskapsby for nytt statlig investeringsfond 5

6 KLIMAENDRINGER. Forskningsmiljløene i Bergen har utviklet kompetanse i verdensklasse knyttet til ulike aspekter ved klimautviklingen globalt. Bakgrunn Regjeringen går i statsbudsjettet for 2008 inn for å øke satsingen på innovasjon og nyskaping. Det blir foreslått en bevilgning på 2,2 mrd. kr. i egenkapital til et nytt statlig investeringsfond. Fondet skal tilby langsiktig og risikovillig kapital til globalt orienterte og konkurransedyktige prosjekter. Det nye fondet skal prioritere de fem satsingsområdene miljø, energi, reiseliv, marin og maritim sektor, med et særskilt fokus på klima og miljø. Av egenkapitalen skal 0,5 mrd. kr. øremerkes investeringer i marint næringsliv. Fondet skal først og fremst investere i nyetableringer. Nyetablerte virksomheter er i en fase der private aktører alene ikke nødvendigvis strekker til med langsiktig, risikovillig kapital. Fondet skal gå inn med direkte egenkapitalinvesteringer og utøve aktivt eierskap i de prosjektene det går inn i. Investeringsfondet blir organisert som et datterselskap under Innovasjon Norge. Regjeringen mener et egenkapitalinstrument som dette vil være et godt supplement til de andre finansielle virkemidlene Innovasjon Norge har. 6 Bergen som vertskapsby for nytt statlig investeringsfond

7 Finansmiljøet i Bergen Et sterkt og dynamisk finansmiljø er avgjørende for å kunne etablere et livskraftig investeringsmiljø. I det følgende blir det gitt en presentasjon av finansmiljøet i Bergen på overordnet nivå, av relevante utdannings- og forskningsmiljøer, og av miljøer med kompetanse innen kapitalforvaltning, investering og venture. B ergen har det nest største finansmiljøet i Norge. Ved utgangen av 2006 var det i henhold til Statistisk Sentralbyrås statistikk for ansatte i finansiell tjenesteyting personer sombeidet i finansbedriftene i Bergen. Antall ansatte i Oslo var , i Trondheim og i Stavanger Mens sysselsettingen i finansnæringen i Norge samlet hadde en svak tilbakegang fra 2000 til 2006, økte tallet på ansatte i Bergen. Veksten i finansnæringen i Bergen har forsterket seg i inneværende år. Om styrken til finansmiljøet i Bergen, uttaler professor Thore Johnsen ved Institutt for foretaksøkonomi, NHH: «Det er imponerende å se bredden og dybden i Bergen finansmiljø.» Nyhetsbrevet Finansbyen Bergen Et sterkt utdannings- og forskningsmiljø innen finans Bergen har flere høyere utdanningsinstitusjoner i Bergen som leverer kandidater med kompetanse som er relevant for finansnæringen. Norges Handelshøyskole har rundt 350 ansatte, hvorav over 200 er i vitenskapelige stillinger. Til sammen har høyskolen over studenter, fordelt på Bachelor- og Masterprogrammene, doktorgradsprogrammet og de ulike Executive MBA i regi av seksjon for etter- og videreutdanning. Fagområdet private equity er dekket med et professorat ved NHH. Universitetet i Bergen har vel ansatte og studenter. Universitetet er det nest største i Norge og er organisert i syv fakulteter og 60 institutter og faglige sentre. Ved institutt for økonomi blir det undervist i samfunnsøkonomi på bachelor-, masterog doktorgradsnivå. Instituttet har i underkant av 800 studenter. FINANSMILJØ. Norges Handelshøyskole har 350 ansatte og over studenter bergensere arbeider i finansnæringen. FOTO: NHH Bergen som vertskapsby for nytt statlig investeringsfond 7

8 Høgskolen i Bergen har ca 600 ansatte og studenter. Høgskolen tilbyr blant annet utdanning i økonomi og administrasjon på bachelornivå. BI Bergen er den største av Handelshøyskolen BIs høyskoler utenfor Oslo. BI Bergen tilbyr master- og bachelorstudier på heltid og deltid. Sjøkrigsskolen utdanner Forsvarets fremtidige maritime ledere. Den treårige utdanningen fører frem til bachelorgrad og inkluderer blant annet økonomi, logistikk og ressursforvaltning. Sterke miljøer innen kapitalforvaltning, investering og venture I den nylig gjennomførte kartleggingen av finansmiljøet i Bergen ble foretakene innen kapitalforvaltning, investering/private equity og venturerettet virksomhet kategorisert som følger: Kapitalforvaltning I Bergen er det ni foretak med totalt 102 ansatte i byen. De viktigste aktørene er DnB NOR Kapitalforvaltning, Nordea Investment Management Norge og Holberg Fondene. I DnB NOR-konsernet tilhører DnB NOR Kapitalforvaltning forretningsområdet Liv og Kapital-forvaltning, som ledes fra Bergen. Selskapets virksomhet er delt mellom Oslo og Bergen, der miljøet i Bergen ivaretar viktige funksjoner knyttet til aksjer og rentepapirer. Samlet forvaltet DnB NOR Kapitalforvaltning ved forrige årsskifte 591 mrd. kr. Av dette utgjorde midler forvaltet for Vital Forsikring, som også ledes fra Bergen, 222 mrd. kr. Vitals private equity-investeringer ivaretas i Bergen. Nordea Investment Management Norge har også virksomheten delt mellom Oslo og Bergen, men ledes fra Bergen. I Bergen har selskapet samlet kompetanse innen forvaltning av norske aksjer. Nordea Investment Management Norge forvaltet ved forrige årsskifte 70 mrd. kr. Holberg Fondene er et bergensbasert foretak med anerkjent forvaltningskompetanse. Selskapet har spesialkompetanse innen norske aksjer og sektorer. og forvaltet 7 mrd. kr. ved forrige årsskifte. Private equity- og ventureforvaltere I Bergen er det seks foretak imed totalt 35 ansatte i byen. De viktigste aktørene er Argentum, Borea og Marin Forvaltning. Argentum ble opprettet i 2002 som et statlig eid investeringsselskap med hovedkontor i Bergen og kontor i Oslo. Eierskapet forvaltes av Eierskapsseksjonen i Nærings- og Handelsdepartementet. Argentum deltar med minoritetsandeler i spesialiserte investeringsfond for aktivt eierskap, såkalte private equity-fond og venturefond. Argentum har i alt investert eller gitt tilsagn om investeringer for 3,4 mrd. kr. i norske fond som samlet planlegger å investere ca 12 mrd. kr. i Norge og for tilsvarende utenfor Norge. Gjennom aktivt å utvikle forvaltermiljøer for investeringsfond bidrar Argentum til å skape økt 8 Bergen som vertskapsby for nytt statlig investeringsfond

9 konkurransekraft for norsk næringsliv og oppnå høy avkastning på investert kapital. Tilstedeværelsen av slike forvaltermiljøer er en forutsetning for varig tilgang på risikokapital blant annet til det nyskapende forskningsbaserte næringslivet. Selskapet skal også arbeide for å styrke det kompetente, langsiktige eierskapet i norsk næringsliv og bygge nettverk mellom eiere, forvaltere og FoU-miljøer. Argentums investeringer er basert på kommersielle kriterier. Argentum skal ha en avkastning på investert kapital blant de beste i Europa. Selskapet har siden opprettelsen og frem til 30. juni i år oppnådd en årlig avkastning på investerte midler på 42,2 prosent. Borea ble opprettet i 2002 som et privat og uavhengig investeringsselskap med industrielle røtter. Borea har kontor i Bergen. Virksomheten er organisert i flere fond med ulik investeringsprofil. Borea har blant annet fond for private equity-investeringer med fokus blant annet på marin sektor og energisektoren. Samlet forvalter fondene i Borea vel 3 mrd. kr. Marin Forvaltning er et bergensbasert management-selskap for fond som investerer i marine arter. Det første fondet, Marin Vekst, ble startet i 2003 og avsluttet i 2006, og hadde fokus på investeringer i foretak innen lakseoppdrett. Disse investeringene ga en betydelig avkastning, som er tilbakeført til eierne. Marin Vekst II, som ble startet i år, har fokus på investeringer i torskeoppdrett. Venture Venturefondene følger som oftest en modell der de samarbeider om å utvikle og investere i bedrifter i utviklingsfasen for å sikre tilstrekkelig kapital og kompetanse. I Bergen er det fem venture-foretak med totalt 13 ansatte. Sarsia Innovation er viktigst av disse. Virksomheten er delt i såkornfondet Sarsia Seed, som er bygget opp med dels statlige og dels privat midler, og Sarsia Life Science som er etablert med privat kapital. Sarsia Seed Fund ble etablert i 2006 med en kapitalbase på 334 mill. kr., hvorav 167 mill. kr. gjennom den statlige ordningen for såkornkapital til forskningsbasert selskaps- og industriutvikling. Virksomheten er forankret i regionen med Universitetet i Bergen, Sparebanken Vest, BKK, Hydro og flere mindre, private investorer, og administreres av Brisinga Management. Energi og BioLifeScience er prioriterte investeringsområder for fondet. Sarsia Life Science ble etablert i 2005 og har en kapitalbase på 337 mill. kr. Fondet, som administreres av Sarsia Management, har investert i fem selskaper, hvorav de fleste med utspring i universitetsmiljøet i Bergen. Det mest kjente av disse er Nordiag, som er blitt notert på Oslo Børs. Foruten de nevnte virksomhetene innen kapitalforvaltning, investering/private equity og venture er det flere aktører som arbeider i grenseflaten mellom forskning og kommersiell virksomhet; blant disse Unifob og Bergen Teknologioverføring. Connect Vest er en koblingsarena mellom gründere, entreprenører og kapitalkildene. Bergen har i tillegg solide kompetansemiljøer innen fondsmekling og investeringsrådgivning. Blant de sistnevnte er Optimum, Bergen Banking og Hansa Securities som alle i løpet av de senere år har bygget opp betydelige virksomheter med Bergen som utgangspunkt. Bergen som vertskapsby for nytt statlig investeringsfond 9

10 Administrerende direktør Joachim Høegh-Krohn i Argentum mener Bergen har gode forutsetninger for vekst både innen de tradisjonelle delene av finansnæringen, men også innen venture og private equity: "Bergen har mer stabil arbeidskraft enn Oslo. I tillegg har byen lange tradisjoner innen finans, samt nærhet til kompetansmiljøer som NHH. Holberg Fondene har vist at det går an å skape noe nytt. Borea tar spranget inn i private equity. Etableringen av nye skade- og livselskaper (Frende Forsikring), i regi av bl.a. Sparebanken Vest og Fana Sparebank, er ambisiøst og friskt. Fortsetter denne type blomstring, sikrer vi også et attraktivt miljø. Nyhetsbrevet Finansbyen Bergen Bergen som vertskapsby for nytt statlig investeringsfond

11 Relevante kompetansemiljøer i Bergen Satsingsområdene for det nye investeringsfondet samsvarer faglig med kjernevirksomhetsområdene for næringslivet i fylkene langs kysten. Bergen representerer det kompetansemessige tyngdepunktet for det kystindustrielle næringslivet, i tillegg til at byen med hensyn geografi og befolkningsmessig størrelse fremstår som et midtpunkt. Viktige kompetansemiljøer innen klima og miljø Universitetet i Bergen med tilhørende fagmiljøer representerer et nasjonalt og nordisk tyngdepunkt innen klimaforskning. Ved Bjerknessenteret og Nansen Senter for miljø og fjernmåling er det utviklet kompetanse i verdensklasse knyttet til ulike aspekter ved klimautviklingen globalt. S tyrene ved Universitetet i Bergen, Nansensenteret og Havforskningsinstituttet skal i nær fremtid ta stilling til et forslag om å slå sammen Bjerknessenteret og Nansensenteret til et stort senter for klimaforskning. Det nye senteret får et bredere ansvarsområde og vil inkludere forskning på tilpasning til klimaendringer. Ved Norges Handelshøyskole er det med støtte fra av Sparebanken FEIRET. De ansatte ved Bjerknessenteret og direktør Eystein Vests allmennyttige virksomhet feiret at Nobels fredspris går til FNs klimapanel og Al Gore. opprettet et femårig gaveprofessorat Jansen Forskerne ved senteret har bidratt til den siste IPCC-rapporten om som skal kombinere klimaendringene. FAKSIMILE: BT samfunnsøkonomiske sider ved klimaendringer og andre miljøutfordringer med innovasjon og nyskaping. NHH har nylig vedtatt å tilby mastergrad i ressurs- og miljøøkonomi. Samfunns- og Næringslivsforskning (SNF) ved NHH har i høst startet et forskningsprosjekt om økonomiske utfordringer som følge av klimaendringer. Dette er initiert av prosjektorganisasjonen Bergensscenarier 2020 og finansieres av offentlige og private aktører i regionen. StatoilHydro har sitt nest største konsernsenter i Bergen. Forretningsområdet Teknologi og ny energi ledes fra Bergen. I dette forretningsområdet er det ni enheter; Tidligfase og konseptutvikling, Global leteteknologi, Undergrunnsteknologi, Marin teknologi og operasjoner, Prosess- og foredlingsteknologi, Forskning og utvikling og Ny energi. Bergen som vertskapsby for nytt statlig investeringsfond 11

12 I enheten Ny energi inngår StatoilHydros satsing på nye energiformer. Enheten Ny energi har også ansvar for StatoilHydros virksomhet innen fangst og lagring av CO2, som er en viktig del av konsernets innsats for et bedre miljø. StatoilHydros forskningsaktivitet på det klimateknologiske området i Bergen er betydelig. Viktige kompetansemiljøer innen energi MONGSTAD. Etableringen av energiverket på Mongstad vil ytterligere bidra til innovasjon og verdiskapning for petroleumsnæringen i regionen. FOTO: STATOILHYDRO Petroleumsbransjen i Bergen og Hordaland omfatter mer enn 300 bedrifter med til sammen ca ansatte. Disse virksomhetene representerer en komplett verdikjede. L okomotivet for petroleumsnæringen i regionen er StatoilHydro. I tillegg til ledelse av forretningsområdet Teknologi og nye energi blir viktige deler av driftsmiljøene innen forretningsområdet Undersøkelse & Produksjon Norge ledets fra Bergen, herunder driften av bl.a. Gullfaks, Oseberg og Troll. Ved Universitetet i Bergen er det bygget opp et bredt petroleumsfaglig miljø. Det er etablert et senter for fremragende forskning innen petroleum ved UiB kalt Centre for Integrated Petroleum Research (CIPR). Senteret utdanner flere doktorgradskandidater innen oljefag enn noe annet universitet i verden, og er banebrytende i sitt arbeid for å få mer olje og gass opp fra havbunnen. NHH har et sterkt fagmiljø innen petroleumsøkonomi og energiøkonomi. 12 Bergen som vertskapsby for nytt statlig investeringsfond

13 Totalt har rundt 100 bedrifter innen undervannsteknologi base i Hordaland. Disse utgjør en viktig næringsklynge hvorav vel halvparten inngår i nettverksorganisasjonen NCE Subsea. Mange er lokalisert på Ågotnes på Sotra. Undervannsindustrien, forskningsmiljøene, utdanningsinstitusjoner, kommuner og Hordaland fylkeskommune samarbeider om NCE Subsea. Regjeringen bevilget i 2006 midler til opprettelsen av dette ekspertsenteret, som arbeider for å styrke bedriftenes konkurransekraft nasjonalt og internasjonalt. Ni av ti bedrifter i klyngen har internasjonale leveranser. Næringsklyngen innen havbunnsindustrien består av bedrifter som er verdensledende på sine områder, eksempelvis StatoilHydro, Aker Kværner Subsea, FMC Technologies, AGR og FRAMO Engineering. I Hordaland er det også sterke forskningsmiljøer med spesialisert kompetanse om de store dyp, som for eksempel Havforskningsinstituttet, Christian Michelsen Research, Unifob og SINTEF/MARINTEK. Også rundt oljeraffineriet på Mongstad er det vokst frem en sterk næringsklynge. Mongstad Energiverk vil ytterligere bidra til innovasjon og verdiskapning for petroleumsnæringen i regionen. I Øygarden finner man oljeterminalen Sture og gassterminalen på Kollsnes. Disse er utviklet som følge av olje- og gassaktivitetene på norsk sokkel. Her vil det aktiviteten være stor også i årene som kommer. Troll Videreutvikling, et prosjekt til rundt 50 milliarder kroner, er det største. Stord er senter for en betydelig næringsklynge i Sunnhordland for utstyrsleveranser til offshoreindustrien. Viktige kompetansemiljøer innen reiseliv Bergen er The Gateway to the Fjords. Reiselivet representerer en betydelig næringsvirksomhet for byen og regionen. Fjord Norge AS er en felles markedsføringsorganisasjon for reiselivsbedriftene i de fire vestlandsfylkene med kontor i Bergen. I nnovasjon Norge har etablert Innovativ Fjordturisme som felles utviklingsprosjekt for de fire fylkene på Vestlandet Innovasjon. Dette skal bidra til at reiselivsnæringen skaper tilgjengelige produktløsninger som styrker regionens salgbarhet overfor det internasjonale markedet for kortferier. Ved Norges Handelshøyskole er det et betydelig fagmiljø innen reiselivsøkonomi og andre fagområder relatert til reiselivet. Med støtte fra Norges Forskningsråd og en rekke bedrifter blir det ved NHH gjennomført et forskningsprosjekt for utvikling av strategier for markedsføring POPULÆR. Fløibanen er Bergens mest populære turistattraksjon. av regioner. Prosjektet har fått navnet Allianse Vest og bygger på ideen om at land og regioner kan bygge opp egne stedsimage som kan brukes som grunnlag for kommersiell virksomhet, produksjon og markedsføring. En hovedtanke bak prosjektet er at vekst og verdiskaping skal stimuleres gjennom alliansedannelse på tvers av næringene. Bergen som vertskapsby for nytt statlig investeringsfond 13

14 Viktige kompetansemiljøer innen marin virksomhet EU har gitt Universitetet i Bergen og Havforskningsinstituttet status som europeisk forskningssenter i marinbiologi. Den marine forskningen utøves ved fem av instituttene ved Det matematisknaturvitenskapelige fakultet, og videre ved The Nordic Marine Academy, Bergen Marine Food Chain Research Infrastructure, Sarssenteret og Havforskningsinstituttet. Forskning og råd fra disse betydelige forskningsmiljøene legger grunnlag for at samfunnet nasjonalt og globalt også i femtiden skal kunne høste av de store verdiene i havet. Totalt er rundt 600 forskerårsverk i Bergen knyttet til marin sektor. I Bergen har store kommersielle aktører i fiskeri- og havbruksnæringen siden hovedkontorer; blant disse Lerøy Seafood Group, Marine Harvest Norway og EWOSgruppen. Intervet Norbio er eksempel på nye, forskningsbaserte aktører i Bergen. For MARIN BY. 600 forskerårsverk i Bergen er knyttet til marin sektor. Havforskningsinstituttet er størst av dem. havbruksnæringen representerer Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane et tyngdepunkt med totalt ca 700 aktører. Av spesiell relevans for investeringsvirksomhet i marin sektor er venturemiljøet som er bygget på denne sektoren gjennom managementselskapet Marin Forvaltning. For øvrig har Vestlandsrådet, som er et samarbeidsorgan for de fire fylkene på Vestlandet, gått inn for at det blir etablert et statlig regionalt marint investeringsfond innenfor rammen av et statlig investeringsfond. Vedtaket er basert på en bransjeanalyse og faglig vurdering av potensialet for oppdrett av nye arter. 14 Bergen som vertskapsby for nytt statlig investeringsfond

15 Viktige kompetansemiljøer innen maritim virksomhet Bergen er Norges største sjøfartsby med vel 800 skip. De 25 største rederiene omsetter til sammen for 42 mrd. kr. og sysselsetter personer. Foruten rederier består det maritime miljøet i Bergen og omegn består av skipsverft, utstyrsprodusenter, meglerforretninger og en lang rekke andre maritime bedrifter som hver for seg og samlet stiller sterkt i en krevende global konkurranse. Totalt dreier det seg om ca bedrifter, hvorav 400 store, med en samlet omsetning på ca 60 mrd. kr. Norske rederier og utstyrsleverandører er ledende innen maritim innovasjon og produktutvikling. Ved Norges Handelshøyskole er det et betydelig fagmiljø innen skipsfartsøkonomi og logistikk. Bergen - mange miljøer og korte avstander Bergen som vertskapsby for nytt statlig investeringsfond 15

16 Fakta om Bergen Den funksjonelle byregionen har ca innbyggere. De viktigste næringsveiene er olje og gass, sjømat, shipping, forskning og utdannelse, turisme og servicenæringer. Hordaland fylkeskommune, Bergen kommune og 14 av byens nabokommuner har nylig stiftet et felles selskap for næringsutvikling, Business Region Bergen. Selskapet skal bidra til forsterking av innovasjon og verdiskaping i regionen. Bergen har flere arenaer for kunnskapsoverføring, nettverksbygging og samhandling mellom FoU-miljøene og kommersielle aktører, som det statlige investeringsfondet vil kunne dra nytte av. Prosjektorganisasjonen Bergensscenarier 2020, som drives av offentlige myndigheter, forsknings- og utdanningsinstitusjoner og store næringslivsaktører, har til formål å styrke evnen og viljen til samarbeid og samhandling i regionen og landsdelen. Bergenscenarier 2020 har klima og miljø som et prioritert arbeidsområde. Tilbudet av boliger i Bergen og nabokommunene er godt. Bergen har et svært godt og attraktivt akademisk utdanningstilbud, og har rundt studenter. International School of Bergen ivaretar flerspråklig skolegang for barn med internasjonal bakgrunn. Bergen har et rikt kulturliv i ordets videste forstand. Et vidt spekter av nasjonale og internasjonale utøvere og institusjoner holder til her. I 2000 forvaltet Bergen rollen som europeisk kulturhovedstad med stor suksess. I tillegg til det rike kulturlivet gjør Bergens geografi, med de syv fjellene som omkranser byen, det mulig å være i naturen midt i byen. Året gjennom har Bergen et mildt klima, men veien er ikke lang til flere vintersportssteder. Om sommeren ligger hele skjærgården i regionene åpen for et mangfold av aktiviteter. Som eventuell vertskapsby for det nye statlige investeringsfondet vil Bergen kommune kunne bistå med tilrettelegging av lokaler og annen service. Oppsummering Det er med bakgrunn i de intensjoner som uttrykt for det nye investeringsfondet, organisert som datterselskap til Innovasjon Norge, et begrenset antall steder som kan være aktuelle som lokalisering. I nnovasjon i nye og eksisterende virksomheter skjer i et samspill mellom næringsutøvere, finansieringskilder, kunnskapssektoren og eventuelt offentlig forvaltning. Nærhet til sterke næringsklynger og innovasjonssystemer vil være en fordel for fondet. Bergens fortrinn er byens sentrale plassering og brede kompetansegrunnlag innen de prioriterte satsingsområdene for virksomheten. Dette fordi Bergen har sterke næringsklynger innenfor samtlige av disse områdene. Bergen har dessuten et sterkt og dynamisk finansmiljø, og stabil og god tilgang på kompetent arbeidskraft. I tillegg til den sentrale geografiske plasseringen har byen en størrelse og attraksjoner som gjør den egnet som base for investeringsfondet. Selv om fondet ikke vil trenge et stort antall medarbeidere, er tilgangen på denne typen arbeidskraft begrenset. Ved rekruttering av personell til nøkkelstillinger i det nye statlige investeringsfondet vil det eventuelt også kunne vise seg hensiktsmessig å søke etter personer utenfor Norge. Bergen har også i så måte kvaliteter som gjør byen attraktiv som lokalisering. 16 Bergen som vertskapsby for nytt statlig investeringsfond

Økologi Bunnhabitater. Helse. Hav. Fiskedata Arter. Klima. Fangst. Oseanografi Forurensning. Teknologi. FiskSkalldyr. Infrastruktur.

Økologi Bunnhabitater. Helse. Hav. Fiskedata Arter. Klima. Fangst. Oseanografi Forurensning. Teknologi. FiskSkalldyr. Infrastruktur. Bergen næringsråd // nr. 2 // 2010 Lodde Rådgivning Olje Hval Biomarint Atmosfære Varme Lakselus Næring Dyphavsarter Fiskeegg Strøm Saltholdighet Gyteområde Vannstand Hummer Sjømat Torsk Toktprogram Vandring

Detaljer

FINANSBYENBERGEN. Vil skape et finanssentrum i Bergen

FINANSBYENBERGEN. Vil skape et finanssentrum i Bergen FINANSBYENBERGEN ET NYHETSBREV FRA RESSURSGRUPPE FINANS I BERGEN NÆRINGSRÅD // NR.1. 2013 // 13. ÅRGANG Anders Skjævestad er leder for Ressursgruppe Finans, og til daglig administrerende direktør i DNB

Detaljer

Et internasjonalt konkurransedyktig Oslo og Akershus

Et internasjonalt konkurransedyktig Oslo og Akershus RAPPORT Et internasjonalt konkurransedyktig Oslo og Akershus Fra kunnskap og fakta til strategi og handling MENON- PUBLIKASJON NR. XX/2014 Januar 2014 av Anne Espelien, Leo A. Grünfeld, Rasmus Holmen og

Detaljer

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22

Detaljer

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 1. Innledning 1.1 Om strategien FoU-strategien er utarbeidet med utgangspunkt i Felles Fylkesplans mål om å styrke FoUbasert kunnskapsutvikling, verdiskaping og innovasjon

Detaljer

EN KARTLEGGING AV BEHOV FOR ET NORDOMRÅDEFOND FOR NÆRINGSLIVET

EN KARTLEGGING AV BEHOV FOR ET NORDOMRÅDEFOND FOR NÆRINGSLIVET NORUT Samfunnsforsking AS Rapport nr 14/2006 EN KARTLEGGING AV BEHOV FOR ET NORDOMRÅDEFOND FOR NÆRINGSLIVET En kartlegging av utvalgte finansielle foretak og virkemiddelordninger som har betydning for

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2005 2006)

St.prp. nr. 1 (2005 2006) St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006 Utgiftskapitler: 900 953, 2421, 2426 og 2460 Inntektskapitler: 3900 3961, 5325, 5326, 5460, 5609, 5613, 5625 og 5656 s budsjettproposisjon 2006 For å fremme

Detaljer

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) Hordaland Olje og Gass (HOG) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) Hordaland Olje og Gass (HOG) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Teknologi og samfunn Innovasjon og virksomhetsutvikling Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: S P Andersens veg 5 7031 Trondheim Telefon: 73 59 03 00 Telefaks: 73 59 12

Detaljer

Bergen. Kunnskapsbyen. Dobler stillinger i traineeprogram. Forsker på oljeproduksjon. Utveksler kunnskap i ny medieklynge. // TEma

Bergen. Kunnskapsbyen. Dobler stillinger i traineeprogram. Forsker på oljeproduksjon. Utveksler kunnskap i ny medieklynge. // TEma BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 2 // 2013 // TEma Kunnskapsbyen Bergen Dobler stillinger i traineeprogram Forsker på oljeproduksjon Utveksler kunnskap i ny medieklynge www.bergen-chamber.no BERGEN NÆRINGSRÅD

Detaljer

OSLOREGIONEN. Fremtidens arbeidsplasser

OSLOREGIONEN. Fremtidens arbeidsplasser OSLOREGIONEN Et bilag som distribueres sammen med Aftenposten 23.08.2006. SKRUS SAMMEN Foto: Morten Brakestad Innovasjon i sentrum Osloregionen har mulighet til å hevde seg blant Europas mest innovative

Detaljer

Om Bergen Næringsråd. Næringspolitikk

Om Bergen Næringsråd. Næringspolitikk Styrets melding 2013 2013 var preget av vekst og optimisme i næringslivet på Vestlandet. Det var høy aktivitet i de fleste næringer, selv om veksten for de fleste var mindre enn i toppåret 2012. Høsten

Detaljer

info tema: Entreprenørskap NR.6 2006 www.bergen-chamber.no Bergen 5+ fra morgen gode idéer Connect har 150 Jobber for stor Ungdom utvikler

info tema: Entreprenørskap NR.6 2006 www.bergen-chamber.no Bergen 5+ fra morgen gode idéer Connect har 150 Jobber for stor Ungdom utvikler info www.bergen-chamber.no tema: Entreprenørskap 06 NR.6 2006 Ungdom utvikler Connect har 150 Jobber for stor Bergen 5+ fra morgen gode idéer frivillige eksperter forskningspark til kveld side 6 side 8

Detaljer

SIV A beretter 2013 SIVA

SIV A beretter 2013 SIVA SIVA beretter 2013 SIVA beretter 2013 Utgiver: SIVA SF Ansvarlig utgiver: Harald Kjelstad Redaksjon: Silje Aspholm Hole Ragnhild Hjelmeland Tone Sofie Aglen Bidragsytere: Tone Egeland Mariann Krogstad

Detaljer

NCE: ET LÆRENDE. Postadresse: NCE, Innovasjon Norge, Postboks 448, Sentrum, 0104 OSLO Besøksadresse: Akersgata 13, 0158 OSLO NÆRINGSLIV

NCE: ET LÆRENDE. Postadresse: NCE, Innovasjon Norge, Postboks 448, Sentrum, 0104 OSLO Besøksadresse: Akersgata 13, 0158 OSLO NÆRINGSLIV NCE: ET LÆRENDE Postadresse: NCE, Innovasjon Norge, Postboks 448, Sentrum, 0104 OSLO Besøksadresse: Akersgata 13, 0158 OSLO NÆRINGSLIV Side 15 INNHOLD DETTE ER: NORWEGIAN CENTRES OF EXPERTISE Norge har

Detaljer

INFO INNOVASJON. Bedre frem entreprenørskap! TEMA. www.bergen-chamber.no. Modig, men ikke dumdristig

INFO INNOVASJON. Bedre frem entreprenørskap! TEMA. www.bergen-chamber.no. Modig, men ikke dumdristig INFO 5 Nr. 2004 www.bergen-chamber.no TEMA INNOVASJON Bedre frem entreprenørskap! Modig, men ikke dumdristig Rydd opp i jungelen Bergen klar for Leverandørbedriftene retter blikket utover s 4 s 4 s 8 s

Detaljer

EIERSKAP. Globalisering påvirker eierskap. Gode råd ved eierskifter. Aktivt eierskap gir suksess // TEMA BERGEN NÆRINGSRÅD // NR.

EIERSKAP. Globalisering påvirker eierskap. Gode råd ved eierskifter. Aktivt eierskap gir suksess // TEMA BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 6 // 2013 EIERSKAP // TEMA Globalisering påvirker eierskap Gode råd ved eierskifter Aktivt eierskap gir suksess www.bergen-chamber.no BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 6 // 2013 www.bergen-chamber.no

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008. Hovedrapport til departementene. Vi gir lokale ideer globale muligheter OSLO, 27.04.2009

ÅRSRAPPORT 2008. Hovedrapport til departementene. Vi gir lokale ideer globale muligheter OSLO, 27.04.2009 OSLO, 27.04.2009 ÅRSRAPPORT 2008 Hovedrapport til departementene Vi gir lokale ideer globale muligheter Omslagsfoto: Siv-Elin Nærø/Innovasjon Norge 2 Forord For Innovasjon Norge representerte året 2008

Detaljer

Budsjettforslag 2004

Budsjettforslag 2004 Budsjettforslag 2004 Budsjettforslag 2004 Norges forskningsråd 3 Budsjettforslag 2004. Norges forskningsråd 2003 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen 0131 OSLO Telefon: 22 03 70 00 Telefaks:

Detaljer

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen Konkurransekraft gjennom kunnskap Bli inspirert av havbruksnæringen BILAG TIL INDEKS NORDLAND 2008 Forord Indeks Nordland 2008 setter fokus på forskning og utvikling (FoU) i næringslivet i Nordland. Tilgangen

Detaljer

Ny inkubatorløsning for Vestfold?

Ny inkubatorløsning for Vestfold? Ny inkubatorløsning for Vestfold? En forstudie (avlevert mars 2014) NÆRINGSSENTERET I VESTFOLD AS Innhold BAKGRUNN og METODE... 4 1 ARBEIDSPLASSER OG SYSSELSETTING... 5 1.1 Negativ sysselsettingsprosent

Detaljer

Aktiv eierskap i tidlig fase - såkorninvesteringer Av Managing Partner Karl-Johan Jakola, NorInnova Forvaltning AS.

Aktiv eierskap i tidlig fase - såkorninvesteringer Av Managing Partner Karl-Johan Jakola, NorInnova Forvaltning AS. Aktiv eierskap i tidlig fase - såkorninvesteringer Av Managing Partner Karl-Johan Jakola, NorInnova Forvaltning AS. De fleste europeiske land har i lang tid satset aktivt på å fremme nyskapning og omstilling

Detaljer

Regional finansiering for økt kunnskapsbasert

Regional finansiering for økt kunnskapsbasert Ove Langeland Regional finansiering for økt kunnskapsbasert verdiskaping VS2010 Innlandet-publikasjon NOTAT 2004:111 Tittel: Forfatter: Regional finansiering for økt kunnskapsbasert verdiskaping Ove Langeland

Detaljer

Forskningsuniversitetets kjerneverdier

Forskningsuniversitetets kjerneverdier STRATEGI 2011 2015 U n i v e r s i t e t e t i B e r g e n Universitetet i Bergen et internasjonalt anerkjent forskningsuniversitet All aktivitet ved Universitetet i Bergen er tuftet på forskningsuniversitetets

Detaljer

Arbeidsnotat nr. 43/09 Business Region Bergen bakgrunnsnotat for indikatorer av Christian Andersen Rune Mjørlund Grete Rusten

Arbeidsnotat nr. 43/09 Business Region Bergen bakgrunnsnotat for indikatorer av Christian Andersen Rune Mjørlund Grete Rusten bakgrunnsnotat for indikatorer av Christian Andersen Rune Mjørlund Grete Rusten SNF-prosjekt 4461 Indikatorer BRB Prosjektet er finansiert av SAMFUNNS- OG NÆRINGSLIVSFORSKNING AS BERGEN, 2009 ISSN 1503-2140

Detaljer

UTREDNING OM ETABLERING AV EN HANDELSHØGSKOLE VED UNIVERSITETET I TROMSØ

UTREDNING OM ETABLERING AV EN HANDELSHØGSKOLE VED UNIVERSITETET I TROMSØ Norut Tromsø Rapport nr.: 9/2008 ISSN 1890-5226 ISBN 978-82-7492-205-1 UTREDNING OM ETABLERING AV EN HANDELSHØGSKOLE VED UNIVERSITETET I TROMSØ Gro Alteren Norut Tromsø Juli 2008 Prosjektnavn Utredning

Detaljer

FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER

FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER Bachelor Master Ph.D. INNHOLD OM NHH...5 KARRIEREMULIGHETER...9 (SE OGSÅ JOBBCASE SIDE 12, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 OG 52) INTERNASJONALE MULIGHETER...16 STUDENTMILJØ...20

Detaljer

Tilstandsrapport. Regjeringens innovasjonspolitikk

Tilstandsrapport. Regjeringens innovasjonspolitikk Tilstandsrapport Regjeringens innovasjonspolitikk Tilstandsrapport Regjeringens innovasjonspolitikk FORORD Regjeringen tar i denne rapporten initiativ til et innovasjonsløft. Gjennom innovasjonsløftet

Detaljer

Årsrapport. Hovedrapport til oppdragsgivere. Vi utløser bærekraftige innovasjoner som gir økt konkurransekraft og attraktive arbeidsplasser

Årsrapport. Hovedrapport til oppdragsgivere. Vi utløser bærekraftige innovasjoner som gir økt konkurransekraft og attraktive arbeidsplasser 2010 Årsrapport Hovedrapport til oppdragsgivere Vi utløser bærekraftige innovasjoner som gir økt konkurransekraft og attraktive arbeidsplasser Vi gir lokale ideer globale muligheter Omslagsfoto: Gettyimages

Detaljer

TREFF prosjektet Møter Forskningsrådets virkemidler de globale utfordringene?

TREFF prosjektet Møter Forskningsrådets virkemidler de globale utfordringene? Rapport TREFF prosjektet Møter Forskningsrådets virkemidler de globale utfordringene? Create Innovation AS www.create.no 2 FORORD Denne utredningen fra Create Innovation AS er et innspill i Innovasjonsdivisjonens

Detaljer

Norge som vertskap For et attraktivt næringsliv

Norge som vertskap For et attraktivt næringsliv Norge som vertskap For et attraktivt næringsliv Side 3 Leder Innhold Hva er kjernen i norsk vertskapsattraktivitet? 03 Leder Bjørn Arne Skogstad, programansvarlig for NCE Hvorfor har Kongsberg Automotive

Detaljer