Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning. Årsrapport. Administrativ og faglig representasjon Publikasjoner

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning. Årsrapport. Administrativ og faglig representasjon Publikasjoner"

Transkript

1 Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning 2003 Årsrapport Administrativ og faglig representasjon Publikasjoner

2 Innhold Administrativ og faglig representasjon Oppgave som veileder/sensor og bistillinger ved universitet og høyskoler Tidsskriftsredaktør/reviewer/redaksjonsmedlem Deltakelse i internasjonale og nasjonale faste komiteer/styrer/grupper Deltakelse i internasjonale prosjekter Doktorgradsavhandlinger Foredrag på nasjonale og internasjonale konferanser/seminarer Artikler i tidsskrifter med reviewordning Kapitler/artikler i fag-/lærebok, proceedings og lignende Publikasjoner Strategiske markedsanalyser Kollektivtransportens organisering og finansiering.. 15 Reiseliv Reisevaner Planlegging og beslutningsprosesser Risikoanalyser og kostnadsberegninger Trafikksikkerhet og samspill mellom trafikanter, veg og kjøretøy Trafikk, bymiljø og helse Næringsliv og godstransport Samfunnsøkonomiske analyser Nettverksmodeller for person- og godstransport Årsrapporten er redigert av Ulla Nørgaard og Trude Rømming. Utgivelse: Mars 2004 Design og illustrasjon: Uniform as 2

3 Administrativ og faglig representasjon Både nasjonalt, nordisk og internasjonalt for øvrig er det et utstrakt samarbeid innen samferdselssektoren. Ansatte ved TØI er med i en rekke komiteer, utvalg og arbeidsgrupper. Dette markerer instituttets status som det sentrale forsknings- og utredningsorgan innen samferdselssektoren i Norge. 3

4 Administrativ og faglig representasjon Oppgave som veileder/sensor og bistillinger ved universitet og høyskoler Danmarks Tekniske Universitet Opponent doktordisputas, Odd I Larsen Opponent doktordisputas, Rune Elvik Høgskolen i Lillehammer Sensor reiseliv, Jan Vidar Haukeland Høgskolen i Molde Sensor «Transport- og lagerteknikk», Olav Eidhammer Sensor «Transport- og logistikk», Olav Eidhammer Sensor «Konsekvensanalyser», Olav Eidhammer Sensor «Economic Impact Assessment», Olav Eidhammer Sensor «Transport og lokalisering», Olav Eidhammer Høgskolen i Stavanger Førsteamanuensis, Jens Kristian Steen Jacobsen Høgskolen i Telemark Veiledning hovedfagsoppgave, Ronny Klæboe KTH, Stockholm Sensor/opponent to studenter: Farideh Ramjerdi Lunds Tekniska högskola Opponent doktordisputas, Rune Elvik Veiledning doktorgrad, Rune Elvik NTNU Sensor Samferdselsteknikk, Rune Elvik Veiledning og sensor By- og regionplanlegging, Tor Lerstang Bistilling, 1. amanuensis i psykometri, Pål Ulleberg Veiledning doktorgrad, to studenter: Johanna Ludvigsen NTNU stipendiat Jardar Andersen Universitetet i Oslo Sensor statsvitenskap grunnfag, Inger-Anne Ravlum Veileder hovedoppgave samfunnsøkonomi, Kjartan Sælensminde Veileder hovedoppgave økonomi, Knut Veisten Veileder og sensor Sosiologi og samfunnsgeografi hovedfag, Randi Hjorthol Universitetet i Lund Opponent doktorgrad, Randi Hjorthol Universitetet i Uppsala Veileder doktorgrad, Farideh Ramjerdi Vrije Universitet Amsterdam Opponent doktordisputas, Rune Elvik VTI, Högskolan i Dalarne Veileder doktorgrad, Rune Elvik Tidsskrifts-redaktør/reviewer/ redaksjonsmedlem 20th International Electric Vehicle Symposium, California: Chairman/referee, Rolf Hagman Accident Analysis and Prevention, editor: Rune Elvik Accident Analysis and Prevention, editorial advisory board og reviewer: Terje Assum Accident Analysis and Prevention, reviewer: Truls Vaa Accident Analysis and Prevention, reviewer: Pål Ulleberg Accident Analysis and Prevention, reviewer: Fridulv Sagberg Anatolia An International Journal of Tourism and Hospitality Research, member of Editorial Review Board: Jan Vidar Haukeland Annals of Regional Science, member of editorial board, Farideh Ramjerdi Annals of Tourism Research, resource editor and reviewer: Jan Vidar Haukeland Annals of Tourism Research, reviewer: Jens Kristian Steen Jacobsen Annals of Tourism Research, reviewer: Jon Martin Denstadli BEST Newsletter, redaktør: Nils A Fearnley Environmental Modelling & Software, reviewer: Ronny Klæboe Journal of American Acoustics Society, reviewer: Ronny Klæboe Journal of Transport Geography, reviewer: Randi Hjorthol Journal of Transport Geography, member of editoral board: Sverre Strand Journal of Tourism and Cultural Change, member of editorial board: Jens Kristian Steen Jacobsen Kvinder, køn og forskning, reviewer: Claus Hedegaard Sørensen Noise Control Engineering Journal, reviewer: Ronny Klæboe Safety Science, reviewer: Truls Vaa Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, chief editor: Jan Vidar Haukeland Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, reviewer: Jens Kristian Steen Jacobsen Scandinavian Journal of Psychology, reviewer: Pål Ulleberg Tourism Management, reviewer: Jens Kristian Steen Jacobsen Transportation Research Council, reviewer: Farideh Ramjerdi Transportation Research, reviewer: Farideh Ramjerdi Transportation Research, Part F reviewer: Randi Hjorthol Deltakelse i internasjonale og nasjonale faste komiteer/styrer/grupper COST Technical Committee on Transport: Olav Eidhammer Den internasjonale sosiologforeningen (ISA): Visepresident i forskningskomiteen for internasjonal turisme: Jens Kristian Steen Jacobsen ECTRI European Conference of surface Transport Research: Knut Østmoe 4

5 Administrativ og faglig representasjon European conference of Ministers of Transport (ECMT) The Economic Research Committee: Knut Østmoe Group of Statisticians: Arne Rideng ECMT Round Table 125: Johanna Ludvigsen European Transport Safety Council. Medlem diverse «working parties»: Rune Elvik Folkehelsa, prosjekt om støy i rekreasjonsområder: Medlem av referansegruppe: Ronny Klæboe Forbrukerpolitisk forum: Medlem: Nils Vibe Forskningsprogrammet CEFTA, Transportbehov og adfærd, Miljø- og energiministeriet, Danmarks miljøundersøkelser, Transportrådet. Medlem av følgegruppen: Randi Hjorthol Forum of European Road Safety Research Institutes (FERSI): Medlem: Knut Østmoe og Fridulv Sagberg Høgskolen i Molde: Medlem av styret: Knut Østmoe INCE, Støyretningslinjer for støyforhold i skolesituasjoner, medlem: Ronny Klæboe INCE, Community noise, medlem: Ronny Klæboe Journal of Transportation Geography, Working Group: Medlem: Sverre Strand KUForum. Styremedlem: Tor Lerstang Nordisk Transportforskning (NTF). Medlem av styret: Knut Østmoe Arbeidsgruppe på Trafikk og helse. Leder arbeidsgruppe: Ronny Klæboe Nordisk vegteknisk forbund utvalg nr 21: «Planlegging»: Olav Eidhammer utvalg nr 51: «Miljø»: Astrid H. Amundsen utvalg nr 52: «Trafikksikkerhet»: Pål Ulleberg Deltakelse i panel i NFR for vurdering av søknader til PULS: Kjell Werner Johansen Organization for Economic Co-operation and Development (OECD): Styringskomiteen for Research on Road Transport and Intermodal Issues: Knut Østmoe Human factors of technology for elderly users: Medlem av Expert Group: Pål Ulleberg Infrastructure Investments and Regional Development: Medlem av Expert Group: Jon Inge Lian Mobility Needs for an Ageing Society, Medlem av Expert Group: Randi Hjorthol Polyteknisk forening, Tverrfaglig Sikkerhetsforum. Styremedlem: Marika Kolbenstvedt Samferdselsdepartementet: Nullutslippsteknologi i transportsektoren: Medlem av ekspertgruppe: Rolf Hagman Statens institut för kommunikationsanalys, Sverige (SIKA). Vitenskaplig komite: Knut Østmoe Statistisk sentralbyrås Rådgivende utvalg for befolkningsprognoser: Sverre Strand Statistisk sentralbyrås Rådgivende utvalg for vegtransportstatistikk: Arne Rideng Statistisk sentralbyrås Rådgivende utvalg for reiselivsstatistikk: Arne Rideng Statistisk sentralbyrås Rådgivende utvalg for sjøfartsstatistikk: Inger Beate Hovi TRB Transportation Economic Committee. Medlem: Farideh Ramjerdi TRB Transportation and Development Committee. Medlem: Farideh Ramjerdi TRB Telecommunications and Travel Behaviour Committee. Medlem: Farideh Ramjerdi TRB Committee A3B05 Committee on Safety Data, Analysis, and Evaluation. Medlem: Rune Elvik TRC Tourism Research Centre. Medlem: Jan Vidar Haukeland Vegdirektoratet. Etatsprosjekt Nullvisjonen: Medlem referansegruppe: Marika Kolbenstvedt Vejdirektoratet, Danmark, medlem av følgegruppe Undersøgelser af støygener: Aslak Fyhri Vägverket, Sverige: Medlem referansegruppe för miljökonsekvensbeskrivelser: Ronny Klæboe VTI, Sverige: Medlem nordisk planeringsgruppe Vägutforming och trafikantbeteende: Truls Vaa Østlandsforskning. Styremedlem: Marika Kolbenstvedt. Deltakelse i internasjonale prosjekter ASTRAL Achieving Sustainability in Transport and Land Use: Harald Minken BEST Benchmarking European Sustainable Transport: Nils Fearnley BOB Benchmarking of Benchmarking: Nils Fearnley CroBIT «Cross.Border Information Technology: Johanna Ludvigsen DREVAL TSeffekter av kjørelys: Rune Elvik, Svenn Fjeld Olsen ESPON: Olav Eidhammer European Transport Safety Council: Rune Elvik EXPEDITE EXPert-system based PrEdictions of Demand for Internal Transport in Europe.: Inger Beate Hovi, Jardar Andersen og Ingvil Gjeldsvik. EXploration of TRAnsport Research via the Web: IMMORTAL Imparied Motorists, Methodes Of Roadside Testing and Assessment for Licencing: Fridulv Sagberg, Tuls Vaa, Terje Assum og Rune Elvik IMPROVERAIL IMPROVEd tools for RAILway Capasity and Access Management: Kjell Werner Johansen og Bjørnar Kvinge MC-ICAM Implementation of Marginal cost Pricing in Transport- Integrated Conceptual and Applied Modul Analysis: Arild Vold, Farideh Ramjerdi, Harald Minken, Olga Ivanova og Jardar Andersen PLUME Planning and Urban Mobility in Europe: Harald Minken POLCORRIDOR EUREKA-prosjekt: Johanna Ludvigsen PROSPECTS Procedures for Recommending Optimal Sustainable Planning of European City Transport Systems: Harald Minken, Arild Vold, Hanne Samstad, Farideh Ramjerdi og Marika Kolbenstvedt REVENUE Revenue use from transport pricing: Bård Norheim, Jon-Terje Bekken ROSEBUD Road safety and environmental benefit-cost analysis for use in decision making: Rune Elvik og Knut Veisten Securité Routiere Benin: Terje Assum SILVIA Silent road surfaces and other noise control actions: Rune Elvik, Ronny Klæboe og Kjartan Sælensminde SPECTRUM Study of Policies regarding Economic Instruments Complementing Transport Regulation and the Undertaking of Physical Measures: Farideh Ramjerdi, Harald Minken og Arild Vold 5

6 Administrativ og faglig representasjon Vägverket, Sverige, prosjekter: Vegutforming, Fridulv Sagberg Litteraturstudie Kjøre- og hviletider, Fridulv Sagberg og Astrid H Amundsen Litteraturstudie Motorsyklisters sikkerhet, Pål Ulleberg Skyddsänglar, Pål Ulleberg Fart og ulykker. Potensmodellen, Rune Elvik Gjennomføring av trafikksikkerhetstiltak, Terje Assum Effekter av informasjonskampanjer, Truls Vaa, Terje Assum og Pål Ulleberg Doktorgradsavhandlinger Avhandling disputert og godkjent: Elvebakk, Beate: Virtual chemistry. A phenomenological analysis. Ivanova, Olga: The role of transport infrastructure in regional development. Veisten, Knut: Valuation of non-market forest goods methodological and empirical studies. Avhandling i arbeid Andersen, Jardar: Optimisation within an intermodal freight supply system Brechan, Inge: Emotional and behavioural effects of body-image self-discrepancies in adolescence: The moderating effects of identity motives and social reward motives Denstadli, Jon Martin: Predictive validity of conjoint models: The implications of product complexity, information overload and consumer expertise Klæboe, Ronny: Bymiljøulemper og trivsel. Enkle modeller, og modeller med samspill Jacobsen, Jens Kristian Steen: Modernity on the move: Contributions to a sociology of international tourism Langeland, Jomar Lygre: Samordnet areal- og transportplanlegging. Muligheter og begrensninger når det gjelder å få implementert en regional arealpolitikk Minken, Harald: Kostnadsfunksjoner i transport Engebretsen, Øystein: Senterstrukturens utvikling Foredrag på nasjonale og internasjonale konferanser/seminarer Amundsen, Astrid H «Reducing use of studded winter-tyres in Drammen, Norway» Young researchers seminar (ECTRI-FERSI). INRETS. Lyon, «Effekter av fasadeisolerende tiltak» Møte med PROFO, Forskningsrådets støyforskningsprogram. TØI. Oslo, Assum, Terje «Evaluering av Vägverkets informasjonsvirksomhet» Møte med Vägverkets sentrale og regionale informasjonsenheter. Vägverket. Stockholm, «Kjøring i ruspåvirket tilstand og aggressiv trafikantatferd» Møte med Politidirektoratet, POD, Oslo, «Statens vegvesen som bistandsaktør og samarbeidspartner Styrke og svakhet» Statens vegvesens rådgiversamling institusjonelt samarbeid. Statens vegvesen. Oslo, «Gjennomføring av effektive trafikksikkerhetstiltak Utfordringer for regionene» Statens vegvesen TS-ansvarlige i regionene. Vegdirektoratet. Oslo, Bekken, Jon-Terje «Resultatavhengige tilskudd i Telemark» Kollektivforum. Telemark fylkeskommune. Telemark, «Drosjenes plass i lokal kollektivtransport i andre land» Kollektivtransportforums arbeidsseminar. TØI. Oslo, «Status for anbud og konkurranseutsetting i Norge» Kollektivtransportforums årskonferanse TØI. Oslo, Bjørnskau, Torkel «Utrygghet og risikokompensasjon» Samferdsel NIF/NFR. NTNU Trondheim, 7.1. Presentasjon av aktuelle TØI-prosjekter. Trygg Trafikk/ Møre og Romsdal FTU. Trygg Trafikk, «Utrygghet og risikokompensasjon» Trygg Trafikks fagseminar. Trygg Trafikk. Oslo, «Unge bilførere: Halvert risiko etter noen måneder med lappen hva er det som læres?» Konferanse Trygg Trafikk. Trygg Trafikk. Randsvangen, «Undersøkelser av trafikktiltak» Metodikk for før-etterundersøkelser. Oslo kommune, Samferdselsetaten. Oslo, Brechan, Inge «Self-discrepancy relevance and its relationship to discrepancy magnitude, identity motives, and negative emotions: A study of body-image self-discrepancies.» Annual conference of the British Psychological Society, Social Psychology Section. British Psychological Society. London, Dybedal, Petter «Reiselivets økonomiske betydning i de fire nordligste fylkene» Fagmøte Landsdelsutvalget. Landsdelsutvalget for N-Norge. Tromsø, «Økonomiske virkninger av reiselivet for Finnmark» Reiselivsdager i Finnmark. Finnmark reiseliv. Vadsø, «Økonomiske virkninger av reiselivet i Sør-Trøndelag» Fagmøte i Reiselivsbedriftenes landsforbund Midt-Norge. RBL Midt-Norge. Trondheim, «The effects of indirect taxes on the competitiveness of the Norwegian tourism industries» 12th Nordic Symposium in Tourism and Hospitality research. Norges hotellhøyskole. Stavanger,

7 Administrativ og faglig representasjon Eidhammer, Olav «Godstransportens konkurransesituasjon og bidrag til verdiskapende virksomhet for næringslivet.» Program for overordnet transportforskning. Samferdselsdepartementet. Helsfyr, «Overføring av gods fra veg til sjø og bane. Potensial, hindre og tiltak» Ålesundkonferansen. Konkurransedyktig sjøtransport hva må til? Kystverket. Ålesund, Elvik, Rune «Verdsetting av transportsikkerhet» Samferdsel NIF/NFR. NTNU Trondheim, 7.1. «Current cost-benefit analyses underestimate the benefits of transport facilities for pedestrians and cyclists» Transportation Research Board, 82nd Annual Meeting. TRB. Washington DC, «Effects on road safety of converting intersections to roundabouts: review of evidence from non-us studies» Transportation Research Board, 82nd Annual Meeting. TRB. Washington DC, «Gør vi rätt saker? En drøfting av prioritering av tiltak i svensk trafikksikkerhetspolitikk» Offentlig utfrågning om trafiksäkerhet. Riksdagen, Trafikutskottet. Stockholm, «Issues in cost-benefit analysis of road safety measures: a look at previous EU-projects» Første regionale konferanse i ROSEBUD. VTI. Linköping, «Issues in cost-benefit analysis of road safety measures: a look at previous EU-projects» 3. og 4. regionale workshop i ROSEBUD. Bundesanstalt für Strassenwesen. Bundesanstalt für Strassenwesen, 2.4. «Measuring study quality: mission impossible?» Gjesteforelesning på VTI. VTI, Linköping, 9.4. «Methodological aspects of multivariate accident models» Gjesteforelesning på VTI. VTI, Borlänge, «Hvorfor og når er stedfestede ulykkesdata nødvendige i trafikksikkerhetsarbeidet?» Stedfesting av ulykkesdata registrert av helsevesenet. Skadeforebyggende forum. Oslo, 2.6. «An overview of transport safety target setting in Europe» Best in Europe European Transport Safety Council. Brüssel, «Experiences with road safety related assessment in Sweden and Norway» First ROSEBUD conference. Bundesanstalt für Strassenwesen (BASt). BASt, Bergisch Gladbach, «Deregulation and transport safety. A synthesis of evidence from evaluation studies» Promain workshop, deregulation and transport safety. SINTEF. Brussel, «Review of studies that have evaluated effects of daytime running lights on road safety» Final workshop. EU-kommisjonen. Brussel, «Ulykkesforebyggende tiltak» Executive MBA i offentlig økonomi og ledelse. NHH, Bergen. Sem gjestegård, Engebretsen, Øystein «Den nasjonale reisevaneundersøkelsen Felles database for RVU 2001 og fire regionale RVU-er» PROSAM-seminar om reisevaneundersøkelser for Osloregionen. Oslo, Eriksen, Knut Sandberg «Economic growth and infrastructure investments the case of Norway» NECTAR conference Universitetet i Umeå. Umeå, Sverige, Fearnley, Nils «Kreativ prising av kollektivtransport i by» Kollektivtransportforums arbeidsseminar: Takster og bruk av elektronisk billettering i kollektivtransport. TØI. Oslo, Fearnley, Nils og Bekken, Jon-Terje «Utvikling av kvalitetskontrakter på norsk intercity jernbane» Trafikdage på Ålborg Universitet Universitetet i Ålborg. Ålborg, «Optimal design of a performance-based subsidy regime for passenger rail transport» 6th World Congress on Railway Research. Edinburgh, Skottland, «Optimal performance-based subsidies in Norwegian intercity rail transport» European Transport Conference Association for European Transport/PTRC. Strasbourg, Frankrike, Fearnley, Nils, Grue, Berit og Ludvigsen, Johanna «Demand Assessment and Market Analysis for a New Trans-European Rail Transport Corridor» European Transport Conference Association for European Transport/PTRC. Strasbourg, Frankrike, Fyhri, Aslak «Hva vet vi om trafikkopplæring i skolen og skolevegen» Trygg Trafikks landskonferanse. Trygg Trafikk. Oslo, 7.4. «Trafikkopplæring forsømt eller fordømt?» Fagdag for trafikktilsynslærere. Oslo kommune, Trafikketaten. Oslo, Fyhri, Aslak og Langeland, Jomar Lygre «Fra Refleks til russebil» Trafikkopplæring i skolen. Samferdselsdepartementet. Oslo, Grue, Berit «Demand structure for PolCorridor supply service Results from a survedy of service quality required by Nordic industrial users» PolCorridor User Forum, Praha Hagen, Karl-Erik «Resultater fra intervju undersøkelse av industribedrifter i sone 5» Møte med EFTAs overvåkningsorgan ESA om den differensierte arbeidsgiveravgiften. EFTA. Bryssel, «Resultater fra en transportkostnadsundersøkelse i aktuelle soner i en framtidig transportstøtteordning» Møte med EFTAs overvåkningsorgan ESA om en framtidig transportstøtteordning. Kommunal- og regionaldepartementet. Oslo,

8 Administrativ og faglig representasjon Hagman, Rolf «Characterization of tailpipe exhaust emissions from 6 modern diesel passenger cars in demanding conditions» NTF partikkelseminar. NTF/TØI. Oslo, Hanssen, Jan Usterud «Parkeringspolitikk och stadsutveckling för ett hållbart resande» Transportforum. VTI/VINNOVA. Linköping, «Mobility management» POT-seminar. Samferdselsdepartementet. Oslo, «Parkering ur ett hållbart perspektiv» Trafikkonferens Svenska kommunförbundet. Sollentuna, Hjorthol, Randi «Medlem av ekspertgruppe for diskusjon av societal issues» WP2:Identification of future societal issues and technological development. International Association of Public Transport (UITP). Budapest, Ungarn, «Samspill mellom mobilitet og informasjons- og kommunikasjonsteknologi» POT-seminar. Samferdselsdepartementet. Oslo, «Scenarier for bærekraftig byutvikling» RAMBU, Forskersamling NFR. Oslo, «Environmental consequences of changes in travel behaviour among men and women» The 6th conference of the European Sociological Association Aging Societies, new sociology. European Sociological Association. Murcia, Spania, «Gendered aspects of travel behaviour development are the differences disappearing?» European Transport Conference Association for European Transport/PTRC. Strasbourg, Frankrike, Hovi, Inger Beate og Vold, Arild «An overview over the national freight model for Norway» Conference on National and International freight transport models. Danmarks transportforskning m fl. Helsingør, Ivanova, Olga «Evaluation of infrastructure welfare benefits in SCGE framework» UiO doktorgradsseminar. UiO. Blindern, «A Spatial General Equilibrium Model with explicit representation of transport network.» Nordic Regional Development: Policy, models and data. NS-RSA/SINTEF. Trondheim, Ivanova, Olga, Vold, Arild og Jean-Hansen, Viggo «A SCGE approach to forecasting interurban transport flows in Norway» Conference on National and International freight transport models. Danmarks transportforskning m fl. Helsingør, Jacobsen, Jens Kristian Steen «Reisens former» Reis. Seminar ved Stamsund Internasjonale Teaterfestival. Stamsund Internasjonale Teaterfestival. Stamsund, «Reisen som opplevelse: er vegen en del av målet?» Det mobile livet. Transportøkonomisk institutt. Oslo, «Nature-oriented motor tourism in Northern Scandinavia and challenges of sustainability» Sustainable Tourism Development and the Environment. University of the Aegean. Chios, Hellas, Johansen, Kjell Werner «Road Pricing, an ingredient in a broader package in planning» International Symposium on Road Pricing. TRB. Miami, Killi, Marit og Samstad, Hanne «Travellers Valuation of Traffic Information. A Stated Preference Survey» Euroworkshop «Behavioural Responses to ITS». European Institute or Retailing and Services Studies (EIRASS). Eindhoven, Kjørstad, Katrine Næss «Brukernes oppfatning av sanntids ruteinformasjon» IBIS-Logitrans seminar. SINTEF. Trondheim, «Trafikantenes verdsettinger av ulike faktorer (reisetid, frekvens, omstigning, forsinkelse, komfort, «skinnefaktor», sanntidsinformasjon)» Kollektivtransportforums arbeidsseminar/prosam-seminar. TØI/PROSAM. Oslo, «Passasjerundersøkelsen på bussene i Tønsberg» TØNSBERG-PAKKEN. Miniseminar om kollektivalternativene. Statens vegvesen Vestfold. Tønsberg, 2.9. Klæboe, Ronny «Om samspillseffekter og SIP-arbeidet» Miljøkonsekvensbeskrivninger av helseeffekter. Vägverket. Stockholm, «Regional differences in noise annoyance reltationships» WHO/Unece Workshop noise. WHO. Wien, «Nasjonale virkningskurver for vegtrafikkstøy og vår bruk av ordinale logitmodeller» PROFO-møte. NFR. Olavsgård, Lillestrøm, «Helsevirkninger av flystøy + sammenligning av fly- og vegtrafikkstøy.» Sakkyndig vitne for OSL i sak som 200+ beboere har reist. Eidsvoll Tingrett. Eidsvoll, «Undersøkelse militærstøy 1999, opplegg for oppfølging i 2004» Møte med FBT Rena og beboere. FBT. Rena Leir, «Besvär reaktioner på vegtrafikkbuller och luftforureningar» Läkaresällskapets Riksstämma. Svenska Läkaresällskapet. Stockholm, «I samarbeid med SSB: Ny metodikk for kartlegging av lydlandskap» Møte med PROFO, Forskningsrådets støyforskningsprogram. TØI. Oslo, «Sammenligning mellom fly- og vegtrafikkstøy» Møte med PROFO, Forskningsrådets støyforskningsprogram. TØI. Oslo,

9 Administrativ og faglig representasjon Kolbenstvedt, Marika «Ulike modeller for organisering av FoU-virksomhet erfaringer fra TØI og de ulike lederes ansvarsområder» Organisering av Østlandsforskning. Østlandsforskning. Otta, Kvinge, Bjørnar «Presentation of Deliverable 9» Avsluttende konferanse Improverail. TIS.pt. Lisboa, «Infrastructure charging, slot allocation procedures and harmonisation of charges in European railways» ECTRI konferanse for unge forskere. INRETS, Lyon. Lyon, Larsen, Ingar Kjetil «Freight transport as value adding activity: A case study of Norwegian fish transports» ECTRI konferanse for unge forskere. INRETS, Lyon. Lyon, Lauridsen, Henning «1) Changing Sector Policies + 2) Intervention Evaluations» Evaluation of NDFs Transport Sector Programme. Nordic Development Fund (NDF). Helsinki, «1) Current Road Classification System + 2) Methodology for Road Classification» Reclassification of the Mozambican Road Network National Workshop. ANE National Roads Administration. Maputo, Mozambique, Lian, Jon Inge «Airport access before and after the new Oslo airport» OECD roundtable no Airports as multimodal links. OECD/CEMT.Paris, «Evaluation of the Geographical Scope of the Norwegian Regional Policy» 43rd Congress of the European Regional Science Association. University of Jyväskylä. Jyväskylä, «Airport ownership and development» SEAPLANE project workshop. Higland and Island Development agency. Inverness, Lodden, Unni «Reisekvalitetsundersøkelse i Nordland. Bruk av kundetilfredshet som grunnlag for bonus/malus» Kollektivtransportforums og PROSAMs arbeidsseminar. TØI. Oslo, «Trafikantinformasjon gir flere kollektivreiser» Kollektivtransportforums årskonferanse TØI. Oslo, Longva, Frode «Tilbudskonkurranse i Grenland andres erfaringer og egne tiltak» Kollektivforum. Telemark fylkeskommune. Telemark, «Når kvaliteten skal telle bruk av tilbudskonkurranse og incentiver i Telemark» Kollektivtransportforums arbeidsseminar. TØI. Oslo, Minken, Harald «Methodological Guidebook: Appraisal and Participation» PROSPECTS Workshop on «Sustainable Transport and Land Use Planning in Cities». PROSPECTS Consortium. Technische Universität, Wien, «Efficiency and Equity Considerations in Road Pricing» The Economic and Environmental Consequences of Regulating Traffic. Centre for Transport Research on Environmental and Health Impacts and Policy (TRIP), c/o AKF, Kb.havn. Hillerød, Danmark, «PROSPECTS: Samordnet arealbruks- og transportplanlegging med bærekraftighet som mål» Nordisk forskningskonferanse om bærekraftig byutvikling. NIBR. Oslo, «Kalkulasjonsrenta forberedt kommentar» Stiftelsesmøte. Transportøkonomisk forening. Oslo, Nordbakke, Susanne «Presentasjon av prosjektet: «Physical and virtual mobility in the modern society. A study of interplay between ICT and travel in the organisation of everyday life»» KIM-programmet: Forskerkonferanse. Forskningsrådet. Losby Gods, Lillestrøm, Norheim, Bård «Erfaringer med anbud og konkurranseutsetting av kollektivtransporten i Europa» Seminar i Nordisk Transportarbeiderforbund. Norsk Transportarbeiderforbund. Oslo, «Better Public Transport The use of Stated Preference surveys for market development» Market studies methodologies in public transport activities. UITP. Brüssel, 6.2. «Utviklingstrekk og endringer i kollektivtransportens organisering og finansiering i Europa» TØIs Kollektivtransportforums årskonferanse. TØI. Oslo, «Erfaringer med tilbudskonkurranse i Nederland» Referansegruppe for konkurranseutsetting på jernbanen. Samferdselsdepartementet. Oslo, «Opplegg for resultatavhengige tilskuddskontrakter i Telemark og tilbudskonkurranse i Grenland.» Regionalutvalget i Telemark. Telemark fylkeskommune. Akkerhaugen, «Konkurranseformer og konkurranseutsetting den problematiske overgangsfasen» Kollektivtransportforums årskonferanse TØI. Oslo, Nossum, Åse «Kollektivtrafikantenes preferanser i Oslo/Akershus» Styret i PROSAM. PROSAM. Oslo, «Bedre kollektivtransport Trafikantenes verdsetting av bedre standard i Oslo og Akershus» TØIs Kollektivtransportforums årskonferanse TØI. Oslo, «Trafikantenes verdsettinger av ulike faktorer (reisetid, frekvens, omstigning, forsinkelse, komfort, «skinnefaktor», sanntidsinformasjon)» Kollektivtransportforums arbeidsseminar/prosam-seminar. TØI/PROSAM. Oslo, «Hvorfor er det viktig å prioritere kollektivtrafikken? I et samfunnsøkonomisk perspektiv» Prioritering av kollektivtrafikk. AS Oslo Sporveier. Oslo,

10 Administrativ og faglig representasjon «Trafikantenes verdsetting av bedre kvalitet på kollektivtilbudet. En SP-undersøkelsen på Internett.» Trafikdage på Ålborg Universitet Trafikdage. Ålborg, «Samvalgsundersøkelsen i Tønsberg» TØNSBERG-PAKKEN. Miniseminar om kollektivalternativene. Statens vegvesen Vestfold. Tønsberg, 2.9. «Internet-based Stated Preference Surveys Studies in Traffic Information and Public Transport» The Impact of Technology on The Survey Process. The Association for Survey Computing. Warwick GB, Olsen, Svenn Fjeld «ITS på veg trafikksikkerhetseffekter» TS Fokus. Statens vegvesen. Fredrikstad, Ragnøy, Arild «Veglys i samfunnsøkonomisk perspektiv» Temadag veglys. Eidsiva energi. Hamar, «Fartskontroll hva er de mest effektive metodene?» Møte med Politidirektoratet -POD. Oslo, Ramjerdi, Farideh «Experience from the Norwegian Toll Rings» The Economic and Environmental Consequences of Regulating Traffic. Centre for Transport Research on Environmental and Health Impacts and Policy (TRIP), c/o AKF, København. Hillerød, Danmark, «Driving forces in the transport sector» Passenger Transport in the Information Society. NTF. Helsinki, «Road Pricing, and equity in Norway» International Symposium on Road Pricing. TRB. Miami, Ravlum, Inger-Anne «Får politikerne det beslutningsgrunnlaget de ønsker?» Vi gör den goda resan möjlig. Vägverket. Stockholm, «Refleksjoner rundt NTP: Mindre plan mer marked og politikk?» TØIs Transportdager. TØI. Oslo, «IKT og personvern» Integration of ITS Intelligent Transport Systems. Nordic Thematic Group on ITS. Oslo, «Hva skal NTP/NTP-prosessen være?» Videreutvikling av Nasjonal transportplan. Prosjektgruppe (VD, JBV, Avinor, Kystverket). Oslo, Ruud, Alberte «Norske og internasjonale efaringer med vellykket satsing på kollektivtransport» Kursdagene ved NTNU: Samferdsel NTNU. Trondheim, 6.1. «Ungdommens krav konsekvenser for fremtidens kollektivtrafikk» Trafikdage i Ålborg. Universitetet i Ålborg. Ålborg, DK, «Passasjerundersøkelsen på bussene i Tønsberg» TØNSBERG-PAKKEN. Miniseminar om kollektivalternativene. Statens vegvesen Vestfold. Tønsberg, 2.9. Sagberg, Fridulv «Tilpasning av vegsystemet til bilførernes forutsetninger» Tilpasning av vegsystemet til bilførernes forutsetninger. Vägverket. Borlänge, «Feilhandlinger, informasjonsbearbeiding og ulykkesrisiko i framføring og overvåking av transportmidler» Forskning om framtida tågtrafikstyrning. Uppsala universitet, Institutionen för informastionsteknologi. Uppsala, 3.4. «Human factors and road infrastructure» Road infrastructure working group meeting. EU-kommisjonen. Brussel, «Ulykkesrisiko ved bruk av mobiltelefon i bil. Forskninsmetodiske aspekter» Trafikdage Ålborg Universitet. Ålborg, «Fatigue, sleepiness and driving: Knowns and unknowns» Fatigue, sleepiness and reduced alertness as risk factors in driving (workshop). TØI. Oslo (SFTs lokaler), «Tilpasning av vegsystemet til bilførernes forutsetninger» Møte i NVF 52. TØI Oslo, Stangeby, Ingunn «Hvorfor trenger vi undersøkelser om trafikantenes preferanser?» Kollektivtransportforums arbeidsseminar/prosam-seminar. TØI/PROSAM. Oslo, «Erfaringer med lave takster i kollektivtransporten» Kollektivtransportforums arbeidsseminar: Takster og bruk av elektronisk billettering i kollektivtransport. TØI. Oslo, «Evaluering av kollektivtiltak» Kurs i evaluering av tiltak. Samferdselsetaten, Oslo kommune. Asker, Steen, Arild «Om arbeidskraften i kollektivtrafikken» Kollektivtransportforums årskonferanse TØI. Oslo, Sælensminde, Kjartan «Metodiske utfordringer i verdsettingsstudier» Kollektivtrafikantenes preferanser & Kundetilfredshetsmålinger. PROSAM og TØIs Kollektivtransportforum. Oslo, «Health effects of physical activities The main benefit component in CBAs of walking and cycling track networks» Workshop on economic valuation of health effects due to transport. SIKA. Stockholm, «Cost-benefit analyses of walking and cycling track networks taking into account insecurity, health effects and external costs of motorized traffic» Velo-city European Cyclists Federation. Paris, Ulleberg, Pål «Unge bilføreres atferd risiko, årsaker og mulige tiltak» Unge bilføreres atferd. Union føreropplæring A/S. Kristiansand, «Påvirkning av unge førere risiko og risikoutvikling, årsaker til ulykker og mulige tiltak» Påvirkning av unge førere. Trygg trafikk og Statens vegvesen. Oslo, Kielferga,

Årsrapport 2004. Administrativ og faglig representasjon. Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning

Årsrapport 2004. Administrativ og faglig representasjon. Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning Årsrapport 2004 Administrativ og faglig representasjon Både nasjonalt, nordisk og internasjonalt for øvrig er det et utstrakt

Detaljer

Katrine Næss Kjørstad

Katrine Næss Kjørstad Curriculum Vitae Katrine Næss Kjørstad Navn: Katrine Næss Kjørstad Tittel: Forsker/utreder Telefonnr.: +47 96 200 700 E-post: knk@urbanet.no Født: 29. juni 1954 Nasjonalitet: Norsk Nøkkelkvalifikasjoner:

Detaljer

Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning ÅRSRAPPORT 2005 ADMINISTRATIV OG FAGLIG REPRESENTASJON

Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning ÅRSRAPPORT 2005 ADMINISTRATIV OG FAGLIG REPRESENTASJON Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning ÅRSRAPPORT 2005 ADMINISTRATIV OG FAGLIG REPRESENTASJON ADMINISTRATIV OG FAGLIG REPRESENTASJON Både nasjonalt, nordisk og internasjonalt

Detaljer

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen The Future of Academic Libraries the Road Ahead Roy Gundersen Background Discussions on the modernization of BIBSYS Project spring 2007: Forprosjekt modernisering Process analysis Specification Market

Detaljer

Green Corridors - EUs arbeid for bærekraftig godstransport

Green Corridors - EUs arbeid for bærekraftig godstransport Green Corridors - EUs arbeid for bærekraftig godstransport Hva er det og hvilke muligheter og utfordringer gir det for Norge? Transport- og Logistikkdagen 2010 Bergen, 20. september 2010 Atle Minsaas,

Detaljer

Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning

Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning Lise Christensen, Nasjonalt råd for teknologisk utdanning og Det nasjonale fakultetsmøtet for realfag, Tromsø 13.11.2015 Det som er velkjent, er at IKT-fagevalueringa

Detaljer

Kost-nytte innen sikkerhet: Hva er prisen, hva er verdien, og hvordan prioritere blant tiltak?

Kost-nytte innen sikkerhet: Hva er prisen, hva er verdien, og hvordan prioritere blant tiltak? Kost-nytte innen sikkerhet: Hva er prisen, hva er verdien, og hvordan prioritere blant tiltak? Aida Omerovic Seminar om kost-nytte analyse i en risikoevaluering 18. Feb. 2015 SINTEF Technology for a better

Detaljer

Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning

Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning Transportøkonomisk institutt (TØI) er en ideell

Detaljer

«Nett for enhver pris»

«Nett for enhver pris» Norges energidager 2015 «Nett for enhver pris» Fri flyt av energi - den femte frihet eller -landeplage? Petter Støa SINTEF Energi Brussel Vi er norske, men skal og må agere i Europa Teknologi for et bedre

Detaljer

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL)

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft Tarja Tikkanen Hva betyr PIAAC-resultatene

Detaljer

EFTA og EØS-avtalen. Brussel, 2. desember 2011. Tore Grønningsæter. Informasjons- og kommunikasjonsrådgiver

EFTA og EØS-avtalen. Brussel, 2. desember 2011. Tore Grønningsæter. Informasjons- og kommunikasjonsrådgiver EFTA og EØS-avtalen Brussel, 2. desember 2011 Tore Grønningsæter Informasjons- og kommunikasjonsrådgiver EFTA og EU 1.1.2007 EFTAs aktiviteter: med tre ben å stå på EFTA Intra-EFTA handel Stockholm konvensjonen

Detaljer

Curriculum Vitae Bård Norheim

Curriculum Vitae Bård Norheim Curriculum Vitae Bård Norheim Navn Tittel Telefonnr: E-post: Født: Nasjonalitet: Bård Norheim Daglig leder +47 96200700 bno@urbanet.no 9. april 1959 Norsk Nøkkelkvalifikasjoner: Bård Norheim (f 1959) er

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

Eventer september- desember 2015

Eventer september- desember 2015 Eventer september- desember 2015 September 03/09/2015 Bioeconomy WG meeting. Beskrivelse: Dette møtet tar blant annet for seg oppdateringer fra ulike arbeidsgrupper i forhold til biobasert økonomi. Det

Detaljer

Navn: Håvard Bergsdal, PhD Stilling: Seniorrådgiver/Forsker E-post: Mobil:

Navn: Håvard Bergsdal, PhD Stilling: Seniorrådgiver/Forsker E-post: Mobil: Navn: Håvard Bergsdal, PhD Stilling: Seniorrådgiver/Forsker E-post: havard@misa.no Mobil: +47 922 33 473 Utvalgte prosjekter Jernbaneverket leder Periode 2010-2012 Analyse av klimautslipp fra høyhastighetsbaner

Detaljer

SMART CITIES I ET BYPERSPEKTIV FROKOSTMØTE 29.01.2015 HELGE JENSEN

SMART CITIES I ET BYPERSPEKTIV FROKOSTMØTE 29.01.2015 HELGE JENSEN SMART CITIES I ET BYPERSPEKTIV FROKOSTMØTE 29.01.2015 HELGE JENSEN Oslo en smart by i endring Mål: 2030-50 % utslippskutt 2050 - klimanøytralitet 2 Targets - reduction in net GHG emissions (mill. tonns

Detaljer

Oppsummering av 1. call, hovedtrekk i 2. call

Oppsummering av 1. call, hovedtrekk i 2. call Oppsummering av 1. call, hovedtrekk i 2. call CIP IST PSP Kontekst Del av Competitiveness and Innovation Program (CIP) 2007-2013 CIP har tre søyler og et budsjett på 3,6 Mrd Euro CIP IST PSP budsjett 730

Detaljer

Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren?

Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren? Odd Arild Lehne, Advisor Innovation Projects, Oslo Medtech Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren? Oslo Medtech facts & figures Founded

Detaljer

TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION:

TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION: ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 77 SØTRYKK FRA "THE SWEDISH JOURNAL OF ECONOMICS", VOL. 77 (1975), HO. 1, PP.1-12 TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION: AN ECONOMETRIC MODEL AND EMPIRICAL

Detaljer

OVERSIKT OVER INTERNÉ GITT UT NOTATER I 1991 OG DISCUSSION PAPER

OVERSIKT OVER INTERNÉ GITT UT NOTATER I 1991 OG DISCUSSION PAPER 92/3 16. januar 1992 OVERSIKT OVER INTERNÉ GITT UT NOTATER I 1991 OG DISCUSSION PAPER Side Numerisk oversikt: Discussion Paper 1 Interne notater 1 Emnegruppert publikas j onso v e rsikt 3 Alfabetisk publikasjonsoversikt

Detaljer

Asset Management. Compliance og Operasjonell Risiko. Asle Bistrup Eide. Presentasjon i VFF den 28. november 2012

Asset Management. Compliance og Operasjonell Risiko. Asle Bistrup Eide. Presentasjon i VFF den 28. november 2012 Asset Management Compliance og Operasjonell Risiko Presentasjon i VFF den 28. november 2012 Asle Bistrup Eide A global manager with companies in Oslo, Stockholm, Bergen, Luxembourg, Chennai and Hong Kong

Detaljer

THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION

THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR.101 REPRINT FROM EUROPEAN ECONOMIC REVIEW 9 (1977) THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION Av Hilde Bojer KONSUM OG HUSHOLDNINGENS STØRRELSE OG

Detaljer

Internasjonal standardisering. Erlend Øverby erlend.overby@hypatia.no

Internasjonal standardisering. Erlend Øverby erlend.overby@hypatia.no Internasjonal standardisering Erlend Øverby erlend.overby@hypatia.no Internasjonal standardisering SN/K186 Standard Norge, Komite 186 Norsk skyggekomite: ISO IEC/JTC1/SC36 CEN TC353 ISO/IEC JTC1/SC36 (ITLET)

Detaljer

Forskningsrådets rolle som rådgivende aktør - innspill til EUs neste rammeprogram, FP9 og ERA

Forskningsrådets rolle som rådgivende aktør - innspill til EUs neste rammeprogram, FP9 og ERA Forskningsrådets rolle som rådgivende aktør - innspill til EUs neste rammeprogram, FP9 og ERA Workshop Kjønnsperspektiver i Horisont 2020-utlysninger Oslo, 31. august 2016 Tom-Espen Møller Seniorådgiver,

Detaljer

2002-2012: Høyere utdanning og arbeid som tutor/veileder og forsker

2002-2012: Høyere utdanning og arbeid som tutor/veileder og forsker CURRICULUM VITAE Personalia: Navn: Xiang Ying Mei Stilling: Forsker 3 Telefon: 905 05 085 E-post: xm@ostforsk.no Utdanning: 2009 12: Doctor of Philosphy, The University of Queensland 2005-06: Bachelor

Detaljer

Innovasjonsfremmende samferdsel Helhet og bærekraft

Innovasjonsfremmende samferdsel Helhet og bærekraft Innovasjonsfremmende samferdsel Helhet og bærekraft Forskningsdagene Næringslivsseminar om: Bærekraft og innovasjon Høgskolen i Telemark 23. september 2009 Førsteamanuensis Dr. oecon Knut Boge Høgskolen

Detaljer

Kan eksisterende planer for et byområde tilfredsstille EUs retningslinjer for bærekraftige mobilitetsplaner?

Kan eksisterende planer for et byområde tilfredsstille EUs retningslinjer for bærekraftige mobilitetsplaner? Kan eksisterende planer for et byområde tilfredsstille EUs retningslinjer for bærekraftige mobilitetsplaner? Case Tønsberg og Sandefjord Testing av ENDURANCE opplegg for selvevaluering Tanker om forbedringstiltak

Detaljer

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Public roadmap for information management, governance and exchange 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Skate Skate (governance and coordination of services in egovernment) is a strategic cooperation

Detaljer

IInternasjonale prosesser vedrørende metodevurderinger

IInternasjonale prosesser vedrørende metodevurderinger IInternasjonale prosesser vedrørende metodevurderinger Seminar i metodevurdering Torsdag 29. januar 2015 Øyvind Melien, sekretariatet nasjonalt system, Helsedirektoratet World Health Organization Resolusjon

Detaljer

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from Climate change and adaptation: Linking science and policy through active stakeholder engagement- a case study from two provinces in India 29 September, 2011 Seminar, Involvering ved miljøprosjekter Udaya

Detaljer

Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH)

Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH) Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH) MÅL: Styrke tjenestenær helsetjenesteforskning Tiltak 6 Sende inn minimum sju søknader om forskningsfinansiering årlig under

Detaljer

Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning

Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning Transportøkonomisk institutt (TØI) er en ideell

Detaljer

Hvorfor ikke gratis kollektivtransport?

Hvorfor ikke gratis kollektivtransport? Hvorfor ikke gratis kollektivtransport? TØIs kollektivtransportforums årskonferanse 4. februar 2014 Nils Fearnley naf@toi.no Mange hensyn og målsettinger Finansiering Korrigere feil priset bilbruk Synliggjøre

Detaljer

FM kompetanseutvikling i Statoil

FM kompetanseutvikling i Statoil FM kompetanseutvikling i Statoil Erick Beltran Business developer Statoil FM FM konferansen Oslo, 13 Oktober 2011 Classification: Internal (Restricted Distribution) 2010-06-06 Erick Beltran Ingenierio

Detaljer

Norge; et lite land, men store merder.

Norge; et lite land, men store merder. Norge; et lite land, men store merder. Skal norske bedrifter engasjere seg i Europeiske havbrukssatsinger? TEKMAR 2011 Britannia 07.12.2011 Noralf Rønningen Project and Development Manager Annual turnover

Detaljer

TECHNICAL PROGRESS AND STRUCTURAL CHANGE IN THE NORWEGIAN PRIMARY ALUMINUM INDUSTRY

TECHNICAL PROGRESS AND STRUCTURAL CHANGE IN THE NORWEGIAN PRIMARY ALUMINUM INDUSTRY ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 145 REPRINT FROM THE SCANDINAVIAN JOURNAL OF ECONOMICS 85 (1983), pp 113-126 TECHNICAL PROGRESS AND STRUCTURAL CHANGE IN THE NORWEGIAN PRIMARY ALUMINUM INDUSTRY

Detaljer

COUNTRY REPORT- NORWAY

COUNTRY REPORT- NORWAY COUNTRY REPORT- NORWAY EUFRIN BOARD - NOV. 2015 Mekjell Meland Nibio Ullensvang JULY 1, 2015 2 23.11.2015 NIBIO KNOWLEDGE FOR LIFE Our future well-being depends on sustainable use of our natural resources.

Detaljer

Lydlandskap og virkninger av støy - et byperspektiv

Lydlandskap og virkninger av støy - et byperspektiv Lydlandskap og virkninger av støy - et byperspektiv Ronny Klæboe Side 1 Publikasjoner Klæboe R, Engelien E, Steinnes M. Context sensitive noise impact mapping. Applied Acoustics 2006;67 (7):620-42. Klæboe

Detaljer

Hans Tømmervik, NINA Nikolai K. Winge, NMBU Inge E. Danielsen, Gåebrien Sijte, Røros

Hans Tømmervik, NINA Nikolai K. Winge, NMBU Inge E. Danielsen, Gåebrien Sijte, Røros Project information Project title Environmental Impact Analyses (EIA) for reindeer herding. An evaluation. Year 2013-2016 Project leader Jan Åge Riseth Participants Hans Tømmervik, NINA Nikolai K. Winge,

Detaljer

Presentasjon av nye SHP-prosjekter

Presentasjon av nye SHP-prosjekter Presentasjon av nye SHP-prosjekter Promoting patient and professional competencies in diabetes care and management - a prerequisite for high-quality evidence-based health care Førsteamanuensis Marit Graue

Detaljer

Risiko og sikkerhet i transportsektoren et transportovergripende forskningsprogram

Risiko og sikkerhet i transportsektoren et transportovergripende forskningsprogram Risiko og sikkerhet i transportsektoren et transportovergripende forskningsprogram Programstyreleder Finn Harald Amundsen Statens vegvesen, Vegdirektoratet Oslo, Norge Trafikdage på Aalborg Universitet

Detaljer

Kollektivforums årskonferanse 2016

Kollektivforums årskonferanse 2016 Kollektivforums årskonferanse 2016 RVU 2016-2019 Den «nye» RVU muligheter for fylkeskommunene Oslo, 02.02.16 Oskar Kleven Nasjonale Reisevaneundersøkelser i Norge Viktigste kunnskapskilde for vårt reisemønster

Detaljer

The Thor Heyerdahl Institute og NTNU inviterer til. The Thor Heyerdahl. 27. oktober

The Thor Heyerdahl Institute og NTNU inviterer til. The Thor Heyerdahl. 27. oktober The Thor Heyerdahl Institute og NTNU inviterer til The Thor Heyerdahl International Day 2010 27. oktober i trondheim kl. 12.30 16.00 Tema: Kampen for beskyttelse av det globale miljøet NTNU satser på grønn

Detaljer

Sikkerhet, risikoanalyse og testing: Begrepsmessig avklaring

Sikkerhet, risikoanalyse og testing: Begrepsmessig avklaring Sikkerhet, risikoanalyse og testing: Begrepsmessig avklaring Seminar om risikoanalyse og testing innen sikkerhet Bjørnar Solhaug SINTEF, 11. juni, 2013 Technology for a better society 1 Oversikt Risikoanalyse

Detaljer

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CV Navn: Jan Ole Rypestøl Adresse: Sildenestangen 43, 4625 Flekkerøy Telefon: 906 31591/38094380 Fødselsdato: 30.08.1963 mail: jan.ole.rypestol@agderforskning.no Familie: Gift, tre barn Nåværende arbeidsgiver:

Detaljer

the thor heyerdahl Institute og ntnu inviterer til the thor heyerdahl InteRnAtIOnAL day 2010 27. OKtOBeR

the thor heyerdahl Institute og ntnu inviterer til the thor heyerdahl InteRnAtIOnAL day 2010 27. OKtOBeR the thor heyerdahl Institute og ntnu inviterer til the thor heyerdahl InteRnAtIOnAL day 2010 27. OKtOBeR I trondheim KL. 12.30 16.00 TEMA: Kampen for beskyttelse av det globale miljøet ntnu satser på grønn

Detaljer

Alfabetisk- og emneregister 2002

Alfabetisk- og emneregister 2002 Alfabetisk- og emneregister 2002 Akre, Bjørn Mangler Jernbaneverket argumenter? 2/2002, s. 25. Amundsveen, Roar, Torgeir Øines NK-analysene undervurderer verdien av forbedret ferjetilbud. 9/2002, s. 16.

Detaljer

Bedre kollektivtransport Trafikantenes verdsetting av ulike kollektivtiltak

Bedre kollektivtransport Trafikantenes verdsetting av ulike kollektivtiltak Bedre kollektivtransport Trafikantenes verdsetting av ulike kollektivtiltak Katrine Næss Kjørstad Heidi Renolen Transportøkonomisk institutt, Norge 1. Innledning I løpet av de ti siste årene er det blitt

Detaljer

SISVI Industry seminar: Sustainability and competitiveness, case collaboration and research needs? Summary

SISVI Industry seminar: Sustainability and competitiveness, case collaboration and research needs? Summary SISVI SISVI Report 2014-04 Annik Magerholm Fet, Michael M. Jenssen SISVI Industry seminar: Sustainability and competitiveness, case collaboration and research needs? Summary Raufoss, 28. November, 2014

Detaljer

Europeiske løsninger passer de for norske forhold?

Europeiske løsninger passer de for norske forhold? Europeiske løsninger passer de for norske forhold? Åpen fagdag om bylogistikk Bergen, 12. november 2015 Jardar Andersen Transportøkonomisk institutt Oversikt Bakgrunn Europeiske løsninger 1. Lavutslippssoner

Detaljer

Offentlig journal. SIOS Preparatory Phase project. Annex IV-Form A- Accession of Beneficiaries to the Grant Agreement

Offentlig journal. SIOS Preparatory Phase project. Annex IV-Form A- Accession of Beneficiaries to the Grant Agreement Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.01-21.01 2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 03.05.2011 nnhold: SOS Preparatory Phase project. Annex V-Form A- Accession of Beneficiaries to the Grant Agreement

Detaljer

The building blocks of a biogas strategy

The building blocks of a biogas strategy The building blocks of a biogas strategy Presentation of the report «Background report for a biogas strategy» («Underlagsmateriale til tverrsektoriell biogass-strategi») Christine Maass, Norwegian Environment

Detaljer

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Finn Gjertsen 1, 2 26 1 Seksjon for selvmordsforskning og forebygging,

Detaljer

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1 NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1. Innledning Utvalg skal konkretisere sitt tildelte arbeidsområde og lage virksomhetsplan

Detaljer

Horisont 2020 forskning og innovasjon for norske aktører. Gudrun Langthaler, Oslo, Oktober 2015

Horisont 2020 forskning og innovasjon for norske aktører. Gudrun Langthaler, Oslo, Oktober 2015 Horisont 2020 forskning og innovasjon for norske aktører Gudrun Langthaler, Oslo, Oktober 2015 Store samfunnsutfordringer Horisont 2020 EUs rammeprogram 2014-2020 79 milliarder Euro Hovedmål Skape arbeidsplasser

Detaljer

Effekter av salting på ulykker oppdatert faktagrunnlag. Teknologidagene, Trondheim 11. oktober 2011 Torkel Bjørnskau Transportøkonomisk institutt

Effekter av salting på ulykker oppdatert faktagrunnlag. Teknologidagene, Trondheim 11. oktober 2011 Torkel Bjørnskau Transportøkonomisk institutt Effekter av salting på ulykker oppdatert faktagrunnlag Teknologidagene, Trondheim 11. oktober 2011 Torkel Bjørnskau Transportøkonomisk institutt Oppdrag fra Statens vegvesen Oppdatere kunnskapen om sikkerhetseffekten

Detaljer

Seminaret ÅPNE DATA - 2.september 2009 Hva sier direktivene og hva gjør Statens vegvesen med det?

Seminaret ÅPNE DATA - 2.september 2009 Hva sier direktivene og hva gjør Statens vegvesen med det? Seminaret ÅPNE DATA - 2.september 2009 Hva sier direktivene og hva gjør Statens vegvesen med det? ITS-direktivet: Ivar Christiansen, Trafikkforvaltning INSPIRE-direktivet: Per Andersen, NVDB-Geodata ITS

Detaljer

Status august Prosjekt koordinator Marianne Holmesland Lister fyrtårn Velferdsteknologi og telemedisin

Status august Prosjekt koordinator Marianne Holmesland Lister fyrtårn Velferdsteknologi og telemedisin Status august 2016 Prosjekt koordinator Marianne Holmesland Lister fyrtårn Velferdsteknologi og telemedisin 22/08/2016 This project has been co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union, Key

Detaljer

Når beste praksis rammeverk bidrar til bedre governance. Ingar Brauti, RC Fornebu Consulting AS

Når beste praksis rammeverk bidrar til bedre governance. Ingar Brauti, RC Fornebu Consulting AS Når beste praksis rammeverk bidrar til bedre governance Ingar Brauti, RC Fornebu Consulting AS :. er når man har en tilpasset egen bruk Et riktig modenhetsnivå! IT Governance Institute's definisjon er:

Detaljer

Velkommen til RiskNets åpne arbeidsmøte om VoIP

Velkommen til RiskNets åpne arbeidsmøte om VoIP Velkommen til RiskNets åpne arbeidsmøte om VoIP Norsk Regnesentral 24. juni 2009 Agenda for the kickoff meeting Agenda: 0900 0910 Velkommen v/ forskningssjef Åsmund Skomedal, NR 0910 0935 Kort telehistorikk

Detaljer

Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis

Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis Presentasjon 112-dagen, København. 11.februar 2013 Kenneth Pettersen, senterleder SEROS Senter for risikostyring og samfunnssikkerhet http://seros.uis.no

Detaljer

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden Ph.d-utdanningen Harmonisering av krav i Norden 2 1 Nasjonalt forskningsdekanmøte i Tromsø, oktober 2014 Nordic Medical Research Councils (NOS-M), november 2014 Prodekanmøte våren 2015 Dekanmøte våren

Detaljer

MÅL OG STATUS Oslo 3. desember 2014. Bård Norheim Katrine N Kjørstad

MÅL OG STATUS Oslo 3. desember 2014. Bård Norheim Katrine N Kjørstad MÅL OG STATUS Oslo 3. desember 2014 Bård Norheim Katrine N Kjørstad Mål og utfordringer Mål for kollektivtransport Være et alternativ til bil (miljømålsetting) Gi effektiv trafikkavvikling (økonomi) Gi

Detaljer

Company Presentation. (sfi) 2 karrieredag. 31 October 2012. Knut T. Smerud Founder, Chairman and CEO SMERUD MEDICAL RESEARCH GROUP

Company Presentation. (sfi) 2 karrieredag. 31 October 2012. Knut T. Smerud Founder, Chairman and CEO SMERUD MEDICAL RESEARCH GROUP Company Presentation (sfi) 2 karrieredag 31 October 2012 Knut T. Smerud Founder, Chairman and CEO 1 2 AGENDA SMERUD CRO firmaprofil Hva gjør vi? Hvem er vi? Hvor er vi? Stillingstyper for statistikere

Detaljer

Vedlegg til TØIs årsrapport 2011. Oversikt over artikler og faglig representasjon

Vedlegg til TØIs årsrapport 2011. Oversikt over artikler og faglig representasjon Vedlegg til TØIs årsrapport 2011. Oversikt over artikler og faglig representasjon Dette er et vedlegg til TØIs årsrapport for 2011 og inneholder en opplisting av artikler, rapporter, foredrag, representasjonsoppgaver

Detaljer

Arbeidet i en working group. Charlotte Grøntved

Arbeidet i en working group. Charlotte Grøntved Arbeidet i en working group Charlotte Grøntved Agenda 1. Min bakgrunn 2. ERA WG SafeCert Oppgaver, arbeidsmetode, status 3. Arbeidet i gruppen 4. Lidt om det nye som kommer Bakgrunn Desember 2008: Statens

Detaljer

New steps in the municipal health and care staircase: Educating for new roles and innovative models for treatment and care of frail elders.

New steps in the municipal health and care staircase: Educating for new roles and innovative models for treatment and care of frail elders. New steps in the municipal health and care staircase: Educating for new roles and innovative models for treatment and care of frail elders. Marit Kirkevold, Professor og avdelingsleder, Avdeling for sykepleievitenskap

Detaljer

Baltic Biogas Bus. - a part of the climate change solution Miljøkoordinator Johanna Stigsdotter, Ruter As. Interreg-konferanse, 7 juni 2012

Baltic Biogas Bus. - a part of the climate change solution Miljøkoordinator Johanna Stigsdotter, Ruter As. Interreg-konferanse, 7 juni 2012 Baltic Biogas Bus - a part of the climate change solution Miljøkoordinator Johanna Stigsdotter, Ruter As Interreg-konferanse, 7 juni 2012 Ruter As Virksomhetsidé Ruter tilbyr attraktiv og miljøvennlig

Detaljer

Rapporterer norske selskaper integrert?

Rapporterer norske selskaper integrert? Advisory DnR Rapporterer norske selskaper integrert? Hvordan ligger norske selskaper an? Integrert rapportering er å synliggjøre bedre hvordan virksomheten skaper verdi 3 Norske selskaper har en lang vei

Detaljer

NOTAT NR 3/2007. Kollektivtransportens miljømessige betydning. Bård Norheim Alberte Ruud. Urbanet Analyse notat 3/2007

NOTAT NR 3/2007. Kollektivtransportens miljømessige betydning. Bård Norheim Alberte Ruud. Urbanet Analyse notat 3/2007 Urbanet Analyse notat 3/2007 NOTAT NR 3/2007 Bård Norheim Alberte Ruud Kollektivtransportens miljømessige betydning Kollektivtransportens miljømessige betydning 1 2 Urbanet Analyse notat 3/2007 Innhold

Detaljer

Hvordan komme i kontakt med de store

Hvordan komme i kontakt med de store Hvordan komme i kontakt med de store Willy Holdahl, direktør Personal og Organisasjonsutvikling Kongstanken, 15 oktober 2010 The information contained in this document is Volvo Aero Connecticut Proprietary

Detaljer

Transport, miljø og forskning

Transport, miljø og forskning Transport, miljø og forskning Bjørvika konferansesenter 2. april 2008 Konferansen for deg som vil ha et overblikk over norsk forskning innenfor transport og miljø... Transport,miljø og forskning Bjørvika

Detaljer

På vei mot Horizon Spesialrådgiver Øystein Rønning, 15. mai 2013

På vei mot Horizon Spesialrådgiver Øystein Rønning, 15. mai 2013 På vei mot Horizon 2020 Spesialrådgiver Øystein Rønning, 15. mai 2013 Verdens største forskningsprogram Samlet budsjett over 7 år: ca 50 mrd EURO Norge assosiert medlem betaler kontingent som gir norske

Detaljer

Søknadsskjema Strategiske Partnerskap. Anne Kloster Holst Seniorrådgiver SIU Oslo

Søknadsskjema Strategiske Partnerskap. Anne Kloster Holst Seniorrådgiver SIU Oslo Søknadsskjema Strategiske Partnerskap Anne Kloster Holst Seniorrådgiver SIU Oslo 29. 1.2016 Hva skal beskrives i søknaden? A. General Information B. Context C. Priorities D. Participating Organisations

Detaljer

Demens Internasjonalt arbeid -demografi. Sigurd Sparr, Leder Nasjonalforeningen Demensforbundet

Demens Internasjonalt arbeid -demografi. Sigurd Sparr, Leder Nasjonalforeningen Demensforbundet Demens Internasjonalt arbeid -demografi Sigurd Sparr, Leder Nasjonalforeningen Demensforbundet 2 Demografi i Europa Usikre tall Lave fødselstall (halvering av befolkningen på 50 år??) Økt innvandring Økt

Detaljer

Tillegg til TØIs årsrapport 2009. Oversikt over artikler og faglig representasjon

Tillegg til TØIs årsrapport 2009. Oversikt over artikler og faglig representasjon Tillegg til TØIs årsrapport 2009. Oversikt over artikler og faglig representasjon Dette er et vedlegg til TØIs årsrapport for 2009 og inneholder en opplisting av artikler, foredrag, representasjonsoppgaver

Detaljer

Smarte byer og lokalsamfunn i Østfold Prioriterte områder

Smarte byer og lokalsamfunn i Østfold Prioriterte områder Smarte byer og lokalsamfunn i Østfold Prioriterte områder Workshop 30. - 31. oktober - Fredriksten Hotell, Halden Knut H. Johansen Styreleder NCE Smart Utgangspunkt Østfold som smart region fra visjon

Detaljer

FM kompetanseutvikling i Statoil

FM kompetanseutvikling i Statoil FM kompetanseutvikling i Statoil Erick Beltran Business developer Statoil FM Kompetanse for bedre eiendomsforvaltning Trondheim, 6 Januar 2010 Classification: Internal (Restricted Distribution) 2010-06-06

Detaljer

C.A.S.H. Project. Connecting Authorities for Safer Heavy Goods Traffic in the Baltic Sea Region (2009-2012)

C.A.S.H. Project. Connecting Authorities for Safer Heavy Goods Traffic in the Baltic Sea Region (2009-2012) C.A.S.H. Project Connecting Authorities for Safer Heavy Goods Traffic in the Baltic Sea Region (2009-2012) Godkjent i 2. runde av samtalene til prosjekter under Baltic Sea Region Programme 2007-2013 1

Detaljer

Dok.dato: 30.01.2009. Klassering: Dok.dato: 11.02.2009. Klassering: Dok.dato: 13.02.2009. Klassering:

Dok.dato: 30.01.2009. Klassering: Dok.dato: 11.02.2009. Klassering: Dok.dato: 13.02.2009. Klassering: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.02-20.02 2009, Dokumenttype:,, Status: J,A 26.02.2009 Tilsetting Bjørnøya 2009 Tilsetting Bjørnøya 2009 2009/38-9 197/2009 30.01.2009 MDV-VNN/HT P Ofl.

Detaljer

Internasjonalt FoU-samarbeid. Jon Krokeborg. Teknologiavdelingen

Internasjonalt FoU-samarbeid. Jon Krokeborg. Teknologiavdelingen Internasjonalt FoU-samarbeid Jon Krokeborg Teknologiavdelingen FoU 2009 Budsjett: ~70 mill.kr Siste 10 år: Færre, men større prosjekter 9 pågående etatsprosjekter Budsjett til etatsprosjektene: ~ 45 mill.kr

Detaljer

Årsrapport 2006 Administrativ og faglig representasjon

Årsrapport 2006 Administrativ og faglig representasjon Årsrapport 2006 Administrativ og faglig representasjon Både nasjonalt, nordisk og internasjonalt for øvrig er det et utstrakt samarbeid innen samferdselssektoren. Ansatte ved TØI er med i en rekke komiteer,

Detaljer

Navamedic ASA Annual General Meeting. June 8, 2015

Navamedic ASA Annual General Meeting. June 8, 2015 Navamedic ASA Annual General Meeting June 8, 2015 Johan Reinsli Chairman of the Board Tom Rönnlund Chief Executive Officer Navamedic - Generalforsamling 8. juni 2015 1. Åpning av generalforsamlingen ved

Detaljer

Transportøkonomisk institutt. Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning. Forskning i bevegelse

Transportøkonomisk institutt. Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning. Forskning i bevegelse Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning Forskning i bevegelse Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning Transportøkonomisk institutt

Detaljer

Nasjonal sykkelstrategi trygt og attraktivt å sykle

Nasjonal sykkelstrategi trygt og attraktivt å sykle Nasjonal sykkelstrategi trygt og attraktivt å sykle Statens vegvesens oppfølging blant annet gjennom sykkelveginspeksjoner Hege Herheim Tassell Utbyggingsavdelingen Statens vegvesen Vegdirektoratet Delmål

Detaljer

Nettnøytralitet - regulering på jakt etter markedssvikt. Bjørn Hansen, Telenor Research Nettnøytralitetsforum 27. november 2014

Nettnøytralitet - regulering på jakt etter markedssvikt. Bjørn Hansen, Telenor Research Nettnøytralitetsforum 27. november 2014 Nettnøytralitet - regulering på jakt etter markedssvikt Bjørn Hansen, Telenor Research Nettnøytralitetsforum 27. november 2014 1 Nettnøytralitet i ulike varianter Et marked underlagt Konkurranselov, Markedsførings

Detaljer

VRI Østfold 2011-2013

VRI Østfold 2011-2013 VRI Østfold 2011-2013 Innsatsområde Helse- og omsorgsteknologi og serviceinnovasjon Bjørn Horten Daglig leder Borg Innovasjon VRI Østfold 2011-2013 Målsetting: etablering av flere og større næringsrettede

Detaljer

ECONOMETRIC METHODS IN SHORT-TERM PLANNING: THE NORWEGIAN LESSON

ECONOMETRIC METHODS IN SHORT-TERM PLANNING: THE NORWEGIAN LESSON ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 117 Reprinted from Richard Stone and William Peterson (editors): Econometric Contributions to Public Policy. Macmillan Press Ltd. London and Basingstoke 1978. ECONOMETRIC

Detaljer

En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket

En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket NIRF 17. april 2012 En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket Haakon Faanes, CIA,CISA, CISM Internrevisjonen NAV NAVs ITIL-tilnærming - SMILI NAV, 18.04.2012 Side 2 Styring av tjenestenivå Prosessen omfatter

Detaljer

Innovasjon i H Kort om innovasjonsteori. Till Christopher Lech Internasjonal stab, Forskningsrådet.

Innovasjon i H Kort om innovasjonsteori. Till Christopher Lech Internasjonal stab, Forskningsrådet. Innovasjon i H2020 Till Christopher Lech Internasjonal stab, Forskningsrådet 1. Kort om innovasjonsteori Grunnforskning Anvendt forskning Innovasjon Verdiskaping 1 Systemisk innovasjonsmodell Five-Year

Detaljer

ISO-standarderfor informasjonssikkerhet

ISO-standarderfor informasjonssikkerhet Verifying security since 1999 ISO-standarderfor informasjonssikkerhet ISO/IEC 27000-serien Information technology Security techniques oiso/iec 27000 Information security management systems Overview and

Detaljer

Vedlegg til TØIs årsrapport 2013. Oversikt over artikler og faglig representasjon

Vedlegg til TØIs årsrapport 2013. Oversikt over artikler og faglig representasjon Vedlegg til TØIs årsrapport 2013. Oversikt over artikler og faglig representasjon Dette er et vedlegg til TØIs årsrapport for 2013 og inneholder en opplisting av artikler, rapporter, foredrag, representasjonsoppgaver

Detaljer

EØS-avtalen og EØS-organene

EØS-avtalen og EØS-organene EØS-avtalen og EØS-organene Brussel, 19. oktober 2010 Tore Grønningsæter Informasjon- og kommunikasjonsrådgiver EFTA-sekretariatet EØS-avtalen - utvider EUs indre marked Fire friheter Fri bevegelse av

Detaljer

Drepte i vegtrafikken

Drepte i vegtrafikken Vegdirektoratet Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Trafikksikkerhet 20.07.2016 i vegtrafikken 2. kvartal 2016 STATENS VEGVESENS RAPPORTER Nr. 633 Knut Opeide Statens vegvesens rapporter NPRA

Detaljer

Samfunnsøkonomiske analyser for kollektiv- gang- og sykkel. Bård Norheim

Samfunnsøkonomiske analyser for kollektiv- gang- og sykkel. Bård Norheim Samfunnsøkonomiske analyser for kollektiv- gang- og sykkel Bård Norheim Kollektivtransportens samfunnsmessige betydning Kilde :Østmoe m fl 1984 Trafikantenes nytte av et bedre tilbud Dimensjoneringskostnadene

Detaljer

Offentlig journal. Værstasjon - Tanabru 2010/432-6 1434/2010 16.08.2010 11.08.2010

Offentlig journal. Værstasjon - Tanabru 2010/432-6 1434/2010 16.08.2010 11.08.2010 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.08-20.08 2010, Dokumenttype:,, Status: J,A ttalelse vedrørende søknad om oppføring av automatisk værstasjon ved Tanabru under gnr.13/1, Tana kommune. Kopi

Detaljer

ITS-rådet. Ivar Christiansen/Børre Skiaker. ITS Konferansen 2013

ITS-rådet. Ivar Christiansen/Børre Skiaker. ITS Konferansen 2013 ITS-rådet Ivar Christiansen/Børre Skiaker ITS Konferansen 2013 Bakgrunn for etablering av ITS Rådet: ITS-direktiv ITS Action Plan 24 aksjoner - 6 prioriterte områder Optimal bruk av veg-, trafikk- og reisedata

Detaljer

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff.

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Norway Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Arts Council Norway Tel: +47 21 04 58 00 post@kulturrad.no

Detaljer

VEIEN TIL 2050. Adm.dir. Idar Kreutzer Finans Norge

VEIEN TIL 2050. Adm.dir. Idar Kreutzer Finans Norge VEIEN TIL 2050 Adm.dir. Idar Kreutzer Finans Norge Et globalt marked i endring Verdens ressursutnyttelse er ikke bærekraftig Kilde: World Business Council for Sustainable Development, Vision 2050 Vision

Detaljer

Innovasjonsvennlig anskaffelse

Innovasjonsvennlig anskaffelse UNIVERSITETET I BERGEN Universitetet i Bergen Innovasjonsvennlig anskaffelse Fredrikstad, 20 april 2016 Kjetil Skog 1 Universitetet i Bergen 2 Universitetet i Bergen Driftsinntekter på 4 milliarder kr

Detaljer