Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning. Årsrapport. Administrativ og faglig representasjon Publikasjoner

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning. Årsrapport. Administrativ og faglig representasjon Publikasjoner"

Transkript

1 Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning 2003 Årsrapport Administrativ og faglig representasjon Publikasjoner

2 Innhold Administrativ og faglig representasjon Oppgave som veileder/sensor og bistillinger ved universitet og høyskoler Tidsskriftsredaktør/reviewer/redaksjonsmedlem Deltakelse i internasjonale og nasjonale faste komiteer/styrer/grupper Deltakelse i internasjonale prosjekter Doktorgradsavhandlinger Foredrag på nasjonale og internasjonale konferanser/seminarer Artikler i tidsskrifter med reviewordning Kapitler/artikler i fag-/lærebok, proceedings og lignende Publikasjoner Strategiske markedsanalyser Kollektivtransportens organisering og finansiering.. 15 Reiseliv Reisevaner Planlegging og beslutningsprosesser Risikoanalyser og kostnadsberegninger Trafikksikkerhet og samspill mellom trafikanter, veg og kjøretøy Trafikk, bymiljø og helse Næringsliv og godstransport Samfunnsøkonomiske analyser Nettverksmodeller for person- og godstransport Årsrapporten er redigert av Ulla Nørgaard og Trude Rømming. Utgivelse: Mars 2004 Design og illustrasjon: Uniform as 2

3 Administrativ og faglig representasjon Både nasjonalt, nordisk og internasjonalt for øvrig er det et utstrakt samarbeid innen samferdselssektoren. Ansatte ved TØI er med i en rekke komiteer, utvalg og arbeidsgrupper. Dette markerer instituttets status som det sentrale forsknings- og utredningsorgan innen samferdselssektoren i Norge. 3

4 Administrativ og faglig representasjon Oppgave som veileder/sensor og bistillinger ved universitet og høyskoler Danmarks Tekniske Universitet Opponent doktordisputas, Odd I Larsen Opponent doktordisputas, Rune Elvik Høgskolen i Lillehammer Sensor reiseliv, Jan Vidar Haukeland Høgskolen i Molde Sensor «Transport- og lagerteknikk», Olav Eidhammer Sensor «Transport- og logistikk», Olav Eidhammer Sensor «Konsekvensanalyser», Olav Eidhammer Sensor «Economic Impact Assessment», Olav Eidhammer Sensor «Transport og lokalisering», Olav Eidhammer Høgskolen i Stavanger Førsteamanuensis, Jens Kristian Steen Jacobsen Høgskolen i Telemark Veiledning hovedfagsoppgave, Ronny Klæboe KTH, Stockholm Sensor/opponent to studenter: Farideh Ramjerdi Lunds Tekniska högskola Opponent doktordisputas, Rune Elvik Veiledning doktorgrad, Rune Elvik NTNU Sensor Samferdselsteknikk, Rune Elvik Veiledning og sensor By- og regionplanlegging, Tor Lerstang Bistilling, 1. amanuensis i psykometri, Pål Ulleberg Veiledning doktorgrad, to studenter: Johanna Ludvigsen NTNU stipendiat Jardar Andersen Universitetet i Oslo Sensor statsvitenskap grunnfag, Inger-Anne Ravlum Veileder hovedoppgave samfunnsøkonomi, Kjartan Sælensminde Veileder hovedoppgave økonomi, Knut Veisten Veileder og sensor Sosiologi og samfunnsgeografi hovedfag, Randi Hjorthol Universitetet i Lund Opponent doktorgrad, Randi Hjorthol Universitetet i Uppsala Veileder doktorgrad, Farideh Ramjerdi Vrije Universitet Amsterdam Opponent doktordisputas, Rune Elvik VTI, Högskolan i Dalarne Veileder doktorgrad, Rune Elvik Tidsskrifts-redaktør/reviewer/ redaksjonsmedlem 20th International Electric Vehicle Symposium, California: Chairman/referee, Rolf Hagman Accident Analysis and Prevention, editor: Rune Elvik Accident Analysis and Prevention, editorial advisory board og reviewer: Terje Assum Accident Analysis and Prevention, reviewer: Truls Vaa Accident Analysis and Prevention, reviewer: Pål Ulleberg Accident Analysis and Prevention, reviewer: Fridulv Sagberg Anatolia An International Journal of Tourism and Hospitality Research, member of Editorial Review Board: Jan Vidar Haukeland Annals of Regional Science, member of editorial board, Farideh Ramjerdi Annals of Tourism Research, resource editor and reviewer: Jan Vidar Haukeland Annals of Tourism Research, reviewer: Jens Kristian Steen Jacobsen Annals of Tourism Research, reviewer: Jon Martin Denstadli BEST Newsletter, redaktør: Nils A Fearnley Environmental Modelling & Software, reviewer: Ronny Klæboe Journal of American Acoustics Society, reviewer: Ronny Klæboe Journal of Transport Geography, reviewer: Randi Hjorthol Journal of Transport Geography, member of editoral board: Sverre Strand Journal of Tourism and Cultural Change, member of editorial board: Jens Kristian Steen Jacobsen Kvinder, køn og forskning, reviewer: Claus Hedegaard Sørensen Noise Control Engineering Journal, reviewer: Ronny Klæboe Safety Science, reviewer: Truls Vaa Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, chief editor: Jan Vidar Haukeland Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, reviewer: Jens Kristian Steen Jacobsen Scandinavian Journal of Psychology, reviewer: Pål Ulleberg Tourism Management, reviewer: Jens Kristian Steen Jacobsen Transportation Research Council, reviewer: Farideh Ramjerdi Transportation Research, reviewer: Farideh Ramjerdi Transportation Research, Part F reviewer: Randi Hjorthol Deltakelse i internasjonale og nasjonale faste komiteer/styrer/grupper COST Technical Committee on Transport: Olav Eidhammer Den internasjonale sosiologforeningen (ISA): Visepresident i forskningskomiteen for internasjonal turisme: Jens Kristian Steen Jacobsen ECTRI European Conference of surface Transport Research: Knut Østmoe 4

5 Administrativ og faglig representasjon European conference of Ministers of Transport (ECMT) The Economic Research Committee: Knut Østmoe Group of Statisticians: Arne Rideng ECMT Round Table 125: Johanna Ludvigsen European Transport Safety Council. Medlem diverse «working parties»: Rune Elvik Folkehelsa, prosjekt om støy i rekreasjonsområder: Medlem av referansegruppe: Ronny Klæboe Forbrukerpolitisk forum: Medlem: Nils Vibe Forskningsprogrammet CEFTA, Transportbehov og adfærd, Miljø- og energiministeriet, Danmarks miljøundersøkelser, Transportrådet. Medlem av følgegruppen: Randi Hjorthol Forum of European Road Safety Research Institutes (FERSI): Medlem: Knut Østmoe og Fridulv Sagberg Høgskolen i Molde: Medlem av styret: Knut Østmoe INCE, Støyretningslinjer for støyforhold i skolesituasjoner, medlem: Ronny Klæboe INCE, Community noise, medlem: Ronny Klæboe Journal of Transportation Geography, Working Group: Medlem: Sverre Strand KUForum. Styremedlem: Tor Lerstang Nordisk Transportforskning (NTF). Medlem av styret: Knut Østmoe Arbeidsgruppe på Trafikk og helse. Leder arbeidsgruppe: Ronny Klæboe Nordisk vegteknisk forbund utvalg nr 21: «Planlegging»: Olav Eidhammer utvalg nr 51: «Miljø»: Astrid H. Amundsen utvalg nr 52: «Trafikksikkerhet»: Pål Ulleberg Deltakelse i panel i NFR for vurdering av søknader til PULS: Kjell Werner Johansen Organization for Economic Co-operation and Development (OECD): Styringskomiteen for Research on Road Transport and Intermodal Issues: Knut Østmoe Human factors of technology for elderly users: Medlem av Expert Group: Pål Ulleberg Infrastructure Investments and Regional Development: Medlem av Expert Group: Jon Inge Lian Mobility Needs for an Ageing Society, Medlem av Expert Group: Randi Hjorthol Polyteknisk forening, Tverrfaglig Sikkerhetsforum. Styremedlem: Marika Kolbenstvedt Samferdselsdepartementet: Nullutslippsteknologi i transportsektoren: Medlem av ekspertgruppe: Rolf Hagman Statens institut för kommunikationsanalys, Sverige (SIKA). Vitenskaplig komite: Knut Østmoe Statistisk sentralbyrås Rådgivende utvalg for befolkningsprognoser: Sverre Strand Statistisk sentralbyrås Rådgivende utvalg for vegtransportstatistikk: Arne Rideng Statistisk sentralbyrås Rådgivende utvalg for reiselivsstatistikk: Arne Rideng Statistisk sentralbyrås Rådgivende utvalg for sjøfartsstatistikk: Inger Beate Hovi TRB Transportation Economic Committee. Medlem: Farideh Ramjerdi TRB Transportation and Development Committee. Medlem: Farideh Ramjerdi TRB Telecommunications and Travel Behaviour Committee. Medlem: Farideh Ramjerdi TRB Committee A3B05 Committee on Safety Data, Analysis, and Evaluation. Medlem: Rune Elvik TRC Tourism Research Centre. Medlem: Jan Vidar Haukeland Vegdirektoratet. Etatsprosjekt Nullvisjonen: Medlem referansegruppe: Marika Kolbenstvedt Vejdirektoratet, Danmark, medlem av følgegruppe Undersøgelser af støygener: Aslak Fyhri Vägverket, Sverige: Medlem referansegruppe för miljökonsekvensbeskrivelser: Ronny Klæboe VTI, Sverige: Medlem nordisk planeringsgruppe Vägutforming och trafikantbeteende: Truls Vaa Østlandsforskning. Styremedlem: Marika Kolbenstvedt. Deltakelse i internasjonale prosjekter ASTRAL Achieving Sustainability in Transport and Land Use: Harald Minken BEST Benchmarking European Sustainable Transport: Nils Fearnley BOB Benchmarking of Benchmarking: Nils Fearnley CroBIT «Cross.Border Information Technology: Johanna Ludvigsen DREVAL TSeffekter av kjørelys: Rune Elvik, Svenn Fjeld Olsen ESPON: Olav Eidhammer European Transport Safety Council: Rune Elvik EXPEDITE EXPert-system based PrEdictions of Demand for Internal Transport in Europe.: Inger Beate Hovi, Jardar Andersen og Ingvil Gjeldsvik. EXploration of TRAnsport Research via the Web: IMMORTAL Imparied Motorists, Methodes Of Roadside Testing and Assessment for Licencing: Fridulv Sagberg, Tuls Vaa, Terje Assum og Rune Elvik IMPROVERAIL IMPROVEd tools for RAILway Capasity and Access Management: Kjell Werner Johansen og Bjørnar Kvinge MC-ICAM Implementation of Marginal cost Pricing in Transport- Integrated Conceptual and Applied Modul Analysis: Arild Vold, Farideh Ramjerdi, Harald Minken, Olga Ivanova og Jardar Andersen PLUME Planning and Urban Mobility in Europe: Harald Minken POLCORRIDOR EUREKA-prosjekt: Johanna Ludvigsen PROSPECTS Procedures for Recommending Optimal Sustainable Planning of European City Transport Systems: Harald Minken, Arild Vold, Hanne Samstad, Farideh Ramjerdi og Marika Kolbenstvedt REVENUE Revenue use from transport pricing: Bård Norheim, Jon-Terje Bekken ROSEBUD Road safety and environmental benefit-cost analysis for use in decision making: Rune Elvik og Knut Veisten Securité Routiere Benin: Terje Assum SILVIA Silent road surfaces and other noise control actions: Rune Elvik, Ronny Klæboe og Kjartan Sælensminde SPECTRUM Study of Policies regarding Economic Instruments Complementing Transport Regulation and the Undertaking of Physical Measures: Farideh Ramjerdi, Harald Minken og Arild Vold 5

6 Administrativ og faglig representasjon Vägverket, Sverige, prosjekter: Vegutforming, Fridulv Sagberg Litteraturstudie Kjøre- og hviletider, Fridulv Sagberg og Astrid H Amundsen Litteraturstudie Motorsyklisters sikkerhet, Pål Ulleberg Skyddsänglar, Pål Ulleberg Fart og ulykker. Potensmodellen, Rune Elvik Gjennomføring av trafikksikkerhetstiltak, Terje Assum Effekter av informasjonskampanjer, Truls Vaa, Terje Assum og Pål Ulleberg Doktorgradsavhandlinger Avhandling disputert og godkjent: Elvebakk, Beate: Virtual chemistry. A phenomenological analysis. Ivanova, Olga: The role of transport infrastructure in regional development. Veisten, Knut: Valuation of non-market forest goods methodological and empirical studies. Avhandling i arbeid Andersen, Jardar: Optimisation within an intermodal freight supply system Brechan, Inge: Emotional and behavioural effects of body-image self-discrepancies in adolescence: The moderating effects of identity motives and social reward motives Denstadli, Jon Martin: Predictive validity of conjoint models: The implications of product complexity, information overload and consumer expertise Klæboe, Ronny: Bymiljøulemper og trivsel. Enkle modeller, og modeller med samspill Jacobsen, Jens Kristian Steen: Modernity on the move: Contributions to a sociology of international tourism Langeland, Jomar Lygre: Samordnet areal- og transportplanlegging. Muligheter og begrensninger når det gjelder å få implementert en regional arealpolitikk Minken, Harald: Kostnadsfunksjoner i transport Engebretsen, Øystein: Senterstrukturens utvikling Foredrag på nasjonale og internasjonale konferanser/seminarer Amundsen, Astrid H «Reducing use of studded winter-tyres in Drammen, Norway» Young researchers seminar (ECTRI-FERSI). INRETS. Lyon, «Effekter av fasadeisolerende tiltak» Møte med PROFO, Forskningsrådets støyforskningsprogram. TØI. Oslo, Assum, Terje «Evaluering av Vägverkets informasjonsvirksomhet» Møte med Vägverkets sentrale og regionale informasjonsenheter. Vägverket. Stockholm, «Kjøring i ruspåvirket tilstand og aggressiv trafikantatferd» Møte med Politidirektoratet, POD, Oslo, «Statens vegvesen som bistandsaktør og samarbeidspartner Styrke og svakhet» Statens vegvesens rådgiversamling institusjonelt samarbeid. Statens vegvesen. Oslo, «Gjennomføring av effektive trafikksikkerhetstiltak Utfordringer for regionene» Statens vegvesen TS-ansvarlige i regionene. Vegdirektoratet. Oslo, Bekken, Jon-Terje «Resultatavhengige tilskudd i Telemark» Kollektivforum. Telemark fylkeskommune. Telemark, «Drosjenes plass i lokal kollektivtransport i andre land» Kollektivtransportforums arbeidsseminar. TØI. Oslo, «Status for anbud og konkurranseutsetting i Norge» Kollektivtransportforums årskonferanse TØI. Oslo, Bjørnskau, Torkel «Utrygghet og risikokompensasjon» Samferdsel NIF/NFR. NTNU Trondheim, 7.1. Presentasjon av aktuelle TØI-prosjekter. Trygg Trafikk/ Møre og Romsdal FTU. Trygg Trafikk, «Utrygghet og risikokompensasjon» Trygg Trafikks fagseminar. Trygg Trafikk. Oslo, «Unge bilførere: Halvert risiko etter noen måneder med lappen hva er det som læres?» Konferanse Trygg Trafikk. Trygg Trafikk. Randsvangen, «Undersøkelser av trafikktiltak» Metodikk for før-etterundersøkelser. Oslo kommune, Samferdselsetaten. Oslo, Brechan, Inge «Self-discrepancy relevance and its relationship to discrepancy magnitude, identity motives, and negative emotions: A study of body-image self-discrepancies.» Annual conference of the British Psychological Society, Social Psychology Section. British Psychological Society. London, Dybedal, Petter «Reiselivets økonomiske betydning i de fire nordligste fylkene» Fagmøte Landsdelsutvalget. Landsdelsutvalget for N-Norge. Tromsø, «Økonomiske virkninger av reiselivet for Finnmark» Reiselivsdager i Finnmark. Finnmark reiseliv. Vadsø, «Økonomiske virkninger av reiselivet i Sør-Trøndelag» Fagmøte i Reiselivsbedriftenes landsforbund Midt-Norge. RBL Midt-Norge. Trondheim, «The effects of indirect taxes on the competitiveness of the Norwegian tourism industries» 12th Nordic Symposium in Tourism and Hospitality research. Norges hotellhøyskole. Stavanger,

7 Administrativ og faglig representasjon Eidhammer, Olav «Godstransportens konkurransesituasjon og bidrag til verdiskapende virksomhet for næringslivet.» Program for overordnet transportforskning. Samferdselsdepartementet. Helsfyr, «Overføring av gods fra veg til sjø og bane. Potensial, hindre og tiltak» Ålesundkonferansen. Konkurransedyktig sjøtransport hva må til? Kystverket. Ålesund, Elvik, Rune «Verdsetting av transportsikkerhet» Samferdsel NIF/NFR. NTNU Trondheim, 7.1. «Current cost-benefit analyses underestimate the benefits of transport facilities for pedestrians and cyclists» Transportation Research Board, 82nd Annual Meeting. TRB. Washington DC, «Effects on road safety of converting intersections to roundabouts: review of evidence from non-us studies» Transportation Research Board, 82nd Annual Meeting. TRB. Washington DC, «Gør vi rätt saker? En drøfting av prioritering av tiltak i svensk trafikksikkerhetspolitikk» Offentlig utfrågning om trafiksäkerhet. Riksdagen, Trafikutskottet. Stockholm, «Issues in cost-benefit analysis of road safety measures: a look at previous EU-projects» Første regionale konferanse i ROSEBUD. VTI. Linköping, «Issues in cost-benefit analysis of road safety measures: a look at previous EU-projects» 3. og 4. regionale workshop i ROSEBUD. Bundesanstalt für Strassenwesen. Bundesanstalt für Strassenwesen, 2.4. «Measuring study quality: mission impossible?» Gjesteforelesning på VTI. VTI, Linköping, 9.4. «Methodological aspects of multivariate accident models» Gjesteforelesning på VTI. VTI, Borlänge, «Hvorfor og når er stedfestede ulykkesdata nødvendige i trafikksikkerhetsarbeidet?» Stedfesting av ulykkesdata registrert av helsevesenet. Skadeforebyggende forum. Oslo, 2.6. «An overview of transport safety target setting in Europe» Best in Europe European Transport Safety Council. Brüssel, «Experiences with road safety related assessment in Sweden and Norway» First ROSEBUD conference. Bundesanstalt für Strassenwesen (BASt). BASt, Bergisch Gladbach, «Deregulation and transport safety. A synthesis of evidence from evaluation studies» Promain workshop, deregulation and transport safety. SINTEF. Brussel, «Review of studies that have evaluated effects of daytime running lights on road safety» Final workshop. EU-kommisjonen. Brussel, «Ulykkesforebyggende tiltak» Executive MBA i offentlig økonomi og ledelse. NHH, Bergen. Sem gjestegård, Engebretsen, Øystein «Den nasjonale reisevaneundersøkelsen Felles database for RVU 2001 og fire regionale RVU-er» PROSAM-seminar om reisevaneundersøkelser for Osloregionen. Oslo, Eriksen, Knut Sandberg «Economic growth and infrastructure investments the case of Norway» NECTAR conference Universitetet i Umeå. Umeå, Sverige, Fearnley, Nils «Kreativ prising av kollektivtransport i by» Kollektivtransportforums arbeidsseminar: Takster og bruk av elektronisk billettering i kollektivtransport. TØI. Oslo, Fearnley, Nils og Bekken, Jon-Terje «Utvikling av kvalitetskontrakter på norsk intercity jernbane» Trafikdage på Ålborg Universitet Universitetet i Ålborg. Ålborg, «Optimal design of a performance-based subsidy regime for passenger rail transport» 6th World Congress on Railway Research. Edinburgh, Skottland, «Optimal performance-based subsidies in Norwegian intercity rail transport» European Transport Conference Association for European Transport/PTRC. Strasbourg, Frankrike, Fearnley, Nils, Grue, Berit og Ludvigsen, Johanna «Demand Assessment and Market Analysis for a New Trans-European Rail Transport Corridor» European Transport Conference Association for European Transport/PTRC. Strasbourg, Frankrike, Fyhri, Aslak «Hva vet vi om trafikkopplæring i skolen og skolevegen» Trygg Trafikks landskonferanse. Trygg Trafikk. Oslo, 7.4. «Trafikkopplæring forsømt eller fordømt?» Fagdag for trafikktilsynslærere. Oslo kommune, Trafikketaten. Oslo, Fyhri, Aslak og Langeland, Jomar Lygre «Fra Refleks til russebil» Trafikkopplæring i skolen. Samferdselsdepartementet. Oslo, Grue, Berit «Demand structure for PolCorridor supply service Results from a survedy of service quality required by Nordic industrial users» PolCorridor User Forum, Praha Hagen, Karl-Erik «Resultater fra intervju undersøkelse av industribedrifter i sone 5» Møte med EFTAs overvåkningsorgan ESA om den differensierte arbeidsgiveravgiften. EFTA. Bryssel, «Resultater fra en transportkostnadsundersøkelse i aktuelle soner i en framtidig transportstøtteordning» Møte med EFTAs overvåkningsorgan ESA om en framtidig transportstøtteordning. Kommunal- og regionaldepartementet. Oslo,

8 Administrativ og faglig representasjon Hagman, Rolf «Characterization of tailpipe exhaust emissions from 6 modern diesel passenger cars in demanding conditions» NTF partikkelseminar. NTF/TØI. Oslo, Hanssen, Jan Usterud «Parkeringspolitikk och stadsutveckling för ett hållbart resande» Transportforum. VTI/VINNOVA. Linköping, «Mobility management» POT-seminar. Samferdselsdepartementet. Oslo, «Parkering ur ett hållbart perspektiv» Trafikkonferens Svenska kommunförbundet. Sollentuna, Hjorthol, Randi «Medlem av ekspertgruppe for diskusjon av societal issues» WP2:Identification of future societal issues and technological development. International Association of Public Transport (UITP). Budapest, Ungarn, «Samspill mellom mobilitet og informasjons- og kommunikasjonsteknologi» POT-seminar. Samferdselsdepartementet. Oslo, «Scenarier for bærekraftig byutvikling» RAMBU, Forskersamling NFR. Oslo, «Environmental consequences of changes in travel behaviour among men and women» The 6th conference of the European Sociological Association Aging Societies, new sociology. European Sociological Association. Murcia, Spania, «Gendered aspects of travel behaviour development are the differences disappearing?» European Transport Conference Association for European Transport/PTRC. Strasbourg, Frankrike, Hovi, Inger Beate og Vold, Arild «An overview over the national freight model for Norway» Conference on National and International freight transport models. Danmarks transportforskning m fl. Helsingør, Ivanova, Olga «Evaluation of infrastructure welfare benefits in SCGE framework» UiO doktorgradsseminar. UiO. Blindern, «A Spatial General Equilibrium Model with explicit representation of transport network.» Nordic Regional Development: Policy, models and data. NS-RSA/SINTEF. Trondheim, Ivanova, Olga, Vold, Arild og Jean-Hansen, Viggo «A SCGE approach to forecasting interurban transport flows in Norway» Conference on National and International freight transport models. Danmarks transportforskning m fl. Helsingør, Jacobsen, Jens Kristian Steen «Reisens former» Reis. Seminar ved Stamsund Internasjonale Teaterfestival. Stamsund Internasjonale Teaterfestival. Stamsund, «Reisen som opplevelse: er vegen en del av målet?» Det mobile livet. Transportøkonomisk institutt. Oslo, «Nature-oriented motor tourism in Northern Scandinavia and challenges of sustainability» Sustainable Tourism Development and the Environment. University of the Aegean. Chios, Hellas, Johansen, Kjell Werner «Road Pricing, an ingredient in a broader package in planning» International Symposium on Road Pricing. TRB. Miami, Killi, Marit og Samstad, Hanne «Travellers Valuation of Traffic Information. A Stated Preference Survey» Euroworkshop «Behavioural Responses to ITS». European Institute or Retailing and Services Studies (EIRASS). Eindhoven, Kjørstad, Katrine Næss «Brukernes oppfatning av sanntids ruteinformasjon» IBIS-Logitrans seminar. SINTEF. Trondheim, «Trafikantenes verdsettinger av ulike faktorer (reisetid, frekvens, omstigning, forsinkelse, komfort, «skinnefaktor», sanntidsinformasjon)» Kollektivtransportforums arbeidsseminar/prosam-seminar. TØI/PROSAM. Oslo, «Passasjerundersøkelsen på bussene i Tønsberg» TØNSBERG-PAKKEN. Miniseminar om kollektivalternativene. Statens vegvesen Vestfold. Tønsberg, 2.9. Klæboe, Ronny «Om samspillseffekter og SIP-arbeidet» Miljøkonsekvensbeskrivninger av helseeffekter. Vägverket. Stockholm, «Regional differences in noise annoyance reltationships» WHO/Unece Workshop noise. WHO. Wien, «Nasjonale virkningskurver for vegtrafikkstøy og vår bruk av ordinale logitmodeller» PROFO-møte. NFR. Olavsgård, Lillestrøm, «Helsevirkninger av flystøy + sammenligning av fly- og vegtrafikkstøy.» Sakkyndig vitne for OSL i sak som 200+ beboere har reist. Eidsvoll Tingrett. Eidsvoll, «Undersøkelse militærstøy 1999, opplegg for oppfølging i 2004» Møte med FBT Rena og beboere. FBT. Rena Leir, «Besvär reaktioner på vegtrafikkbuller och luftforureningar» Läkaresällskapets Riksstämma. Svenska Läkaresällskapet. Stockholm, «I samarbeid med SSB: Ny metodikk for kartlegging av lydlandskap» Møte med PROFO, Forskningsrådets støyforskningsprogram. TØI. Oslo, «Sammenligning mellom fly- og vegtrafikkstøy» Møte med PROFO, Forskningsrådets støyforskningsprogram. TØI. Oslo,

9 Administrativ og faglig representasjon Kolbenstvedt, Marika «Ulike modeller for organisering av FoU-virksomhet erfaringer fra TØI og de ulike lederes ansvarsområder» Organisering av Østlandsforskning. Østlandsforskning. Otta, Kvinge, Bjørnar «Presentation of Deliverable 9» Avsluttende konferanse Improverail. TIS.pt. Lisboa, «Infrastructure charging, slot allocation procedures and harmonisation of charges in European railways» ECTRI konferanse for unge forskere. INRETS, Lyon. Lyon, Larsen, Ingar Kjetil «Freight transport as value adding activity: A case study of Norwegian fish transports» ECTRI konferanse for unge forskere. INRETS, Lyon. Lyon, Lauridsen, Henning «1) Changing Sector Policies + 2) Intervention Evaluations» Evaluation of NDFs Transport Sector Programme. Nordic Development Fund (NDF). Helsinki, «1) Current Road Classification System + 2) Methodology for Road Classification» Reclassification of the Mozambican Road Network National Workshop. ANE National Roads Administration. Maputo, Mozambique, Lian, Jon Inge «Airport access before and after the new Oslo airport» OECD roundtable no Airports as multimodal links. OECD/CEMT.Paris, «Evaluation of the Geographical Scope of the Norwegian Regional Policy» 43rd Congress of the European Regional Science Association. University of Jyväskylä. Jyväskylä, «Airport ownership and development» SEAPLANE project workshop. Higland and Island Development agency. Inverness, Lodden, Unni «Reisekvalitetsundersøkelse i Nordland. Bruk av kundetilfredshet som grunnlag for bonus/malus» Kollektivtransportforums og PROSAMs arbeidsseminar. TØI. Oslo, «Trafikantinformasjon gir flere kollektivreiser» Kollektivtransportforums årskonferanse TØI. Oslo, Longva, Frode «Tilbudskonkurranse i Grenland andres erfaringer og egne tiltak» Kollektivforum. Telemark fylkeskommune. Telemark, «Når kvaliteten skal telle bruk av tilbudskonkurranse og incentiver i Telemark» Kollektivtransportforums arbeidsseminar. TØI. Oslo, Minken, Harald «Methodological Guidebook: Appraisal and Participation» PROSPECTS Workshop on «Sustainable Transport and Land Use Planning in Cities». PROSPECTS Consortium. Technische Universität, Wien, «Efficiency and Equity Considerations in Road Pricing» The Economic and Environmental Consequences of Regulating Traffic. Centre for Transport Research on Environmental and Health Impacts and Policy (TRIP), c/o AKF, Kb.havn. Hillerød, Danmark, «PROSPECTS: Samordnet arealbruks- og transportplanlegging med bærekraftighet som mål» Nordisk forskningskonferanse om bærekraftig byutvikling. NIBR. Oslo, «Kalkulasjonsrenta forberedt kommentar» Stiftelsesmøte. Transportøkonomisk forening. Oslo, Nordbakke, Susanne «Presentasjon av prosjektet: «Physical and virtual mobility in the modern society. A study of interplay between ICT and travel in the organisation of everyday life»» KIM-programmet: Forskerkonferanse. Forskningsrådet. Losby Gods, Lillestrøm, Norheim, Bård «Erfaringer med anbud og konkurranseutsetting av kollektivtransporten i Europa» Seminar i Nordisk Transportarbeiderforbund. Norsk Transportarbeiderforbund. Oslo, «Better Public Transport The use of Stated Preference surveys for market development» Market studies methodologies in public transport activities. UITP. Brüssel, 6.2. «Utviklingstrekk og endringer i kollektivtransportens organisering og finansiering i Europa» TØIs Kollektivtransportforums årskonferanse. TØI. Oslo, «Erfaringer med tilbudskonkurranse i Nederland» Referansegruppe for konkurranseutsetting på jernbanen. Samferdselsdepartementet. Oslo, «Opplegg for resultatavhengige tilskuddskontrakter i Telemark og tilbudskonkurranse i Grenland.» Regionalutvalget i Telemark. Telemark fylkeskommune. Akkerhaugen, «Konkurranseformer og konkurranseutsetting den problematiske overgangsfasen» Kollektivtransportforums årskonferanse TØI. Oslo, Nossum, Åse «Kollektivtrafikantenes preferanser i Oslo/Akershus» Styret i PROSAM. PROSAM. Oslo, «Bedre kollektivtransport Trafikantenes verdsetting av bedre standard i Oslo og Akershus» TØIs Kollektivtransportforums årskonferanse TØI. Oslo, «Trafikantenes verdsettinger av ulike faktorer (reisetid, frekvens, omstigning, forsinkelse, komfort, «skinnefaktor», sanntidsinformasjon)» Kollektivtransportforums arbeidsseminar/prosam-seminar. TØI/PROSAM. Oslo, «Hvorfor er det viktig å prioritere kollektivtrafikken? I et samfunnsøkonomisk perspektiv» Prioritering av kollektivtrafikk. AS Oslo Sporveier. Oslo,

10 Administrativ og faglig representasjon «Trafikantenes verdsetting av bedre kvalitet på kollektivtilbudet. En SP-undersøkelsen på Internett.» Trafikdage på Ålborg Universitet Trafikdage. Ålborg, «Samvalgsundersøkelsen i Tønsberg» TØNSBERG-PAKKEN. Miniseminar om kollektivalternativene. Statens vegvesen Vestfold. Tønsberg, 2.9. «Internet-based Stated Preference Surveys Studies in Traffic Information and Public Transport» The Impact of Technology on The Survey Process. The Association for Survey Computing. Warwick GB, Olsen, Svenn Fjeld «ITS på veg trafikksikkerhetseffekter» TS Fokus. Statens vegvesen. Fredrikstad, Ragnøy, Arild «Veglys i samfunnsøkonomisk perspektiv» Temadag veglys. Eidsiva energi. Hamar, «Fartskontroll hva er de mest effektive metodene?» Møte med Politidirektoratet -POD. Oslo, Ramjerdi, Farideh «Experience from the Norwegian Toll Rings» The Economic and Environmental Consequences of Regulating Traffic. Centre for Transport Research on Environmental and Health Impacts and Policy (TRIP), c/o AKF, København. Hillerød, Danmark, «Driving forces in the transport sector» Passenger Transport in the Information Society. NTF. Helsinki, «Road Pricing, and equity in Norway» International Symposium on Road Pricing. TRB. Miami, Ravlum, Inger-Anne «Får politikerne det beslutningsgrunnlaget de ønsker?» Vi gör den goda resan möjlig. Vägverket. Stockholm, «Refleksjoner rundt NTP: Mindre plan mer marked og politikk?» TØIs Transportdager. TØI. Oslo, «IKT og personvern» Integration of ITS Intelligent Transport Systems. Nordic Thematic Group on ITS. Oslo, «Hva skal NTP/NTP-prosessen være?» Videreutvikling av Nasjonal transportplan. Prosjektgruppe (VD, JBV, Avinor, Kystverket). Oslo, Ruud, Alberte «Norske og internasjonale efaringer med vellykket satsing på kollektivtransport» Kursdagene ved NTNU: Samferdsel NTNU. Trondheim, 6.1. «Ungdommens krav konsekvenser for fremtidens kollektivtrafikk» Trafikdage i Ålborg. Universitetet i Ålborg. Ålborg, DK, «Passasjerundersøkelsen på bussene i Tønsberg» TØNSBERG-PAKKEN. Miniseminar om kollektivalternativene. Statens vegvesen Vestfold. Tønsberg, 2.9. Sagberg, Fridulv «Tilpasning av vegsystemet til bilførernes forutsetninger» Tilpasning av vegsystemet til bilførernes forutsetninger. Vägverket. Borlänge, «Feilhandlinger, informasjonsbearbeiding og ulykkesrisiko i framføring og overvåking av transportmidler» Forskning om framtida tågtrafikstyrning. Uppsala universitet, Institutionen för informastionsteknologi. Uppsala, 3.4. «Human factors and road infrastructure» Road infrastructure working group meeting. EU-kommisjonen. Brussel, «Ulykkesrisiko ved bruk av mobiltelefon i bil. Forskninsmetodiske aspekter» Trafikdage Ålborg Universitet. Ålborg, «Fatigue, sleepiness and driving: Knowns and unknowns» Fatigue, sleepiness and reduced alertness as risk factors in driving (workshop). TØI. Oslo (SFTs lokaler), «Tilpasning av vegsystemet til bilførernes forutsetninger» Møte i NVF 52. TØI Oslo, Stangeby, Ingunn «Hvorfor trenger vi undersøkelser om trafikantenes preferanser?» Kollektivtransportforums arbeidsseminar/prosam-seminar. TØI/PROSAM. Oslo, «Erfaringer med lave takster i kollektivtransporten» Kollektivtransportforums arbeidsseminar: Takster og bruk av elektronisk billettering i kollektivtransport. TØI. Oslo, «Evaluering av kollektivtiltak» Kurs i evaluering av tiltak. Samferdselsetaten, Oslo kommune. Asker, Steen, Arild «Om arbeidskraften i kollektivtrafikken» Kollektivtransportforums årskonferanse TØI. Oslo, Sælensminde, Kjartan «Metodiske utfordringer i verdsettingsstudier» Kollektivtrafikantenes preferanser & Kundetilfredshetsmålinger. PROSAM og TØIs Kollektivtransportforum. Oslo, «Health effects of physical activities The main benefit component in CBAs of walking and cycling track networks» Workshop on economic valuation of health effects due to transport. SIKA. Stockholm, «Cost-benefit analyses of walking and cycling track networks taking into account insecurity, health effects and external costs of motorized traffic» Velo-city European Cyclists Federation. Paris, Ulleberg, Pål «Unge bilføreres atferd risiko, årsaker og mulige tiltak» Unge bilføreres atferd. Union føreropplæring A/S. Kristiansand, «Påvirkning av unge førere risiko og risikoutvikling, årsaker til ulykker og mulige tiltak» Påvirkning av unge førere. Trygg trafikk og Statens vegvesen. Oslo, Kielferga,

FORSKNINGSAKTIVITETEN VED HØGSKOLEN I MOLDE

FORSKNINGSAKTIVITETEN VED HØGSKOLEN I MOLDE FORSKNINGSAKTIVITETEN VED HØGSKOLEN I MOLDE 2001 Forord Merknad: Med denne årsrapporten ønsker vi å synliggjøre forsknings-, utrednings- og kompetansehevningsvirksomheten ved Høgskolen i Molde. Vi håper

Detaljer

Eldres mobilitet og velferd utvikling, reisebehov og tiltak

Eldres mobilitet og velferd utvikling, reisebehov og tiltak Randi Hjorthol Susanne Nordbakke Liva Vågane Lena Levin Anu Sirén Pål Ulleberg TØI rapport 1179/2011 Eldres mobilitet og velferd utvikling, reisebehov og tiltak TØI rapport 1179/2011 Eldres mobilitet

Detaljer

Konsekvenser for individer og husholdninger av trafikkreduserende tiltak

Konsekvenser for individer og husholdninger av trafikkreduserende tiltak TØI rapport 1204/2012 Aud Tennøy Petter Christiansen Jan Usterud Hanssen Konsekvenser for individer og husholdninger av trafikkreduserende tiltak Kunnskap, kunnskapsmangler og forskningsbehov TØI rapport

Detaljer

Notat. Undertittel. Effekter av kollektivtransporttiltak, endret transportomfang og reisemiddelfordeling. Kunnskapsoversikt og kunnskapshull

Notat. Undertittel. Effekter av kollektivtransporttiltak, endret transportomfang og reisemiddelfordeling. Kunnskapsoversikt og kunnskapshull Notat Bård Norheim Christoph Siedler 45 / 2012 Effekter av kollektivtransporttiltak, endret transportomfang og reisemiddelfordeling Alberte Ruud Bård Norheim Ingunn Ellis Christoph Siedler Undertittel

Detaljer

Elektromobilitet i Norge erfaringer og muligheter med elkjøretøy

Elektromobilitet i Norge erfaringer og muligheter med elkjøretøy TØI rapport 1276/2013 Erik Figenbaum Marika Kolbenstvedt Elektromobilitet i Norge erfaringer og muligheter med elkjøretøy TØI Rapport 1276/2013 Elektromobilitet i Norge erfaringer og muligheter med elkjøretøy

Detaljer

SIFO. Årsmelding. Design og illustrasjon Smaapigerne www.sott.no

SIFO. Årsmelding. Design og illustrasjon Smaapigerne www.sott.no SIFO Årsmelding Design og illustrasjon Smaapigerne www.sott.no Direktøren har ordet Kjøkkenet og samfunnet tur-retur I var det 70 år siden SIFO ble etablert under navnet Statens forsøksvirksomhet i husstell,

Detaljer

Anne Kathrine Larssen Bygg og eiendoms betydning for effektiv sykehusdrift Buildings' Impact on Hospital Effectiveness

Anne Kathrine Larssen Bygg og eiendoms betydning for effektiv sykehusdrift Buildings' Impact on Hospital Effectiveness Doktoravhandlinger ved NTNU, ISBN 978-82-471-2886-2 (trykt utg.) ISBN 978-82-471-2888-6 (elektr. utg.) ISSN 1503-8181 Anne Kathrine Larssen Doktoravhandlinger ved NTNU, NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Ved Inngangen til Cyberspace ergonomisk tenkning inn i et nytt årtusen

Ved Inngangen til Cyberspace ergonomisk tenkning inn i et nytt årtusen At the gateway to Cyberspace ergonomic thinking in a new millennium Proceedings fra Nordiska Ergonomisälskapets Årskonferanse, 2000 Britannia Hotel, Trondheim, Norge mandag 23. til onsdag 25. oktober 2000

Detaljer

Innhold. Sjøtransport 13 Beslutningsstøtte for kapteiner i havsnød. Av Harald Aas 18 Hurtigrutens fremtid igjen opp til debatt.

Innhold. Sjøtransport 13 Beslutningsstøtte for kapteiner i havsnød. Av Harald Aas 18 Hurtigrutens fremtid igjen opp til debatt. Nr. 1 200, 42. årgang ISSN 02-8988 Telefon: 22 57 8 00 Kjell Haaland, Direktør Hilde Therese Hamre, Kystdirektoratet Pr år (10 numre): 520 kr 260 kr 0814 2 42 17 7 Skråblikk: Kampen om risikosamfunnet

Detaljer

Ulykker Verdien av statistiske liv og beregning av ulykkenes samfunnskostnader. Den norske verdsettingsstudien

Ulykker Verdien av statistiske liv og beregning av ulykkenes samfunnskostnader. Den norske verdsettingsstudien Knut Veisten Stefan Flügel Rune Elvik TØI rapport 1053C/2010 Den norske verdsettingsstudien Ulykker Verdien av statistiske liv og beregning av ulykkenes samfunnskostnader Rapporter i dette prosjektet:

Detaljer

Personvern og ITS-baserte trafikksikkerhetstiltak. Torkel Bjørnskau Terje Assum Louise Eriksson Robert Hrelja Jonna Nyberg TØI rapport 1097/2010

Personvern og ITS-baserte trafikksikkerhetstiltak. Torkel Bjørnskau Terje Assum Louise Eriksson Robert Hrelja Jonna Nyberg TØI rapport 1097/2010 Torkel Bjørnskau Terje Assum Louise Eriksson Robert Hrelja Jonna Nyberg TØI rapport 1097/2010 Personvern og ITS-baserte trafikksikkerhetstiltak En studie av streknings-atk, automatisk fartstilpasning (ISA)

Detaljer

Faglig rapportering 2013. Vedlegg: Faglige rapporter med støtte fra forskningsprogrammene

Faglig rapportering 2013. Vedlegg: Faglige rapporter med støtte fra forskningsprogrammene Faglig rapportering 2013 Vedlegg: Faglige rapporter med støtte fra forskningsprogrammene Dato: 17. mars 2013 Bildet er fra Forskningslaboratoriet, Nordlandssykehuset, Bodø. Dere ser Espen Waage Skjeflo

Detaljer

Bærekraftig reiseliv: mye «liv» og lite «reise»?

Bærekraftig reiseliv: mye «liv» og lite «reise»? Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-rapport nr. 17/1997 Bærekraftig reiseliv: mye «liv» og lite «reise»? Sluttrapport fra prosjektet «Et miljøtilpasset

Detaljer

Effektvurdering av store statlige investeringsprosjekter

Effektvurdering av store statlige investeringsprosjekter 1 Concept-programmet 2007 Effektvurdering av store statlige investeringsprosjekter Bjørn Andersen, Svein Bråthen, Tom Fagerhaug, Ola Nafstad, Petter Næss og Nils Olsson ISSN: 0803-9763 (papirversjon) ISSN:

Detaljer

Kollektivtrafikanters verdsetting av tiltak for universell utforming

Kollektivtrafikanters verdsetting av tiltak for universell utforming Nils Fearnley Stefan Flügel Marit Killi Merethe Dotterud Leiren Åse Nossum Kåre Skollerud Jørgen Aarhaug TØI rapport 1039/2009 Kollektivtrafikanters verdsetting av tiltak for universell utforming TØI

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 INSTITUTT FOR REGNSKAP, REVISJON OG JUS

ÅRSMELDING 2013 INSTITUTT FOR REGNSKAP, REVISJON OG JUS ÅRSMELDING 2013 INSTITUTT FOR REGNSKAP, REVISJON OG JUS Innholdsfortegnelse 1 Innledning 2 Vårt bidrag 3 Pedagogiske aktiviteter 3 Kursutvikling 4 Utnytter digitale hjelpemidler i juskurs side 3 5 En nestor

Detaljer

Nye boligløsninger for eldre og folk flest

Nye boligløsninger for eldre og folk flest NIBR-rapport 2013:19 Lene Schmidt Arne Holm Torunn Kvinge Siri Nørve BOLIG+ Nye boligløsninger for eldre og folk flest BOLIG+ Nye boligløsninger for eldre og folk flest Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport

Detaljer

INNHOLD CONTENTS 2002 I KORTE TREKK

INNHOLD CONTENTS 2002 I KORTE TREKK INNHOLD 5 7 8 9 10 11 12 15 16 18 20 20 21 22 23 25 26 28 30 30 31 32 33 35 36 38 2002 I KORTE TREKK DETTE ER UNINETT FORSKNINGSNETTET SOM BASIS FOR ANDRE VIRKSOMHETER TILKNYTNINGER I STAMNETTET GÉANT-NETTET

Detaljer

NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi Institutt for bygg, anlegg og transport

NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi Institutt for bygg, anlegg og transport NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi Institutt for bygg, anlegg og transport Max Ingar Mørk Før tårnene faller Om forvaltning, drift, vedlikehold

Detaljer

INNHOLD UNINETT ÅRSRAPPORT 2003 INNHOLD 5 ÅRET 2003 5 I KORTE TREKK 6 ÅRSBERETNING FOR KONSERNET

INNHOLD UNINETT ÅRSRAPPORT 2003 INNHOLD 5 ÅRET 2003 5 I KORTE TREKK 6 ÅRSBERETNING FOR KONSERNET ÅRSRAPPORT 2003 ANNUAL REPORT 2003 UNINETT ÅRSRAPPORT 2003 INNHOLD CONTENTS INNHOLD 5 ÅRET 2003 5 I KORTE TREKK 6 ÅRSBERETNING FOR KONSERNET 9 DETTE ER UNINETT 10 VIRKSOMHETEN 10 FELLES VERDIGRUNNLAG

Detaljer

Curriculum vitae Jon Christian Rogstad

Curriculum vitae Jon Christian Rogstad Curriculum vitae Jon Christian Rogstad Født 4. oktober 1966 i Oslo Sivilstand Gift, to barn (født 2003 og 2005) Adresse Sturlas vei 10, 0772 Oslo (privat) Munthes gate 31, Postboks 3233 Elisenberg, N-0208

Detaljer

Vanndirektivet - Behov for kunnskap, kompetanse og kapasitet. CIENS-rapport 1-2009

Vanndirektivet - Behov for kunnskap, kompetanse og kapasitet. CIENS-rapport 1-2009 CI Vanndirektivet - Behov for kunnskap, kompetanse og kapasitet CIENS-rapport 1-2009 Tittel: Vanndirektivet Behov for kunnskap, kompetanse og kapasitet Forfatter(e): Haakon Thaulow, NIVA (red.) Anne Lyche

Detaljer

ÅRSMELDING REGNSKAP, REVISJON OG JUS 2011 ÅRSMELDING 2011 INSTITUTT FOR REGNSKAP, REVISJON OG JUS

ÅRSMELDING REGNSKAP, REVISJON OG JUS 2011 ÅRSMELDING 2011 INSTITUTT FOR REGNSKAP, REVISJON OG JUS ÅRSMELDING 2011 INSTITUTT FOR REGNSKAP, REVISJON OG JUS 1 INNLEDNING Vårt bidrag i året 2011 Institutt for regnskap, revisjon og jus bidrar til forskningsbasert undervisning og kunnskapsutvikling innen

Detaljer

Til fakultetsstyret HF

Til fakultetsstyret HF Til fakultetsstyret HF Dato: 21. mai 2014 VEDTAKSSAK Saksnr.: FSHF-sak 11/2014 Journalnr.: 2013/5637 Saksbehandler: Anne S. Falck-Ytter ETABLERING AV MASTERSTUDIUM I ERGOTERAPI (120 SP) I. FORSLAG TIL

Detaljer

Liva Vågane Inge Brechan Randi Hjorthol TØI rapport 1130/2011. Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2009 - nøkkelrapport

Liva Vågane Inge Brechan Randi Hjorthol TØI rapport 1130/2011. Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2009 - nøkkelrapport Liva Vågane Inge Brechan Randi Hjorthol TØI rapport 1130/2011 Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2009 - nøkkelrapport TØI rapport 1130/2011 Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2009 nøkkelrapport Liva

Detaljer

ITS nettverk Horisont 2020. Øystein Strandli, NCP Transport

ITS nettverk Horisont 2020. Øystein Strandli, NCP Transport ITS nettverk Horisont 2020 Øystein Strandli, NCP Transport Horisont 2020 Horisont 2020s tre hoveddeler The 3 Pillar structure of Horizon 2020 Excellent Science European Research Council (ERC) Competitive

Detaljer

Internasjonalt arbeid i Helsedirektoratet 2014

Internasjonalt arbeid i Helsedirektoratet 2014 IS-2295 Internasjonalt arbeid i Helsedirektoratet 2014 Publikasjonens tittel: Internasjonalt arbeid i Helsedirektoratet 2014 Utgitt: 02/2015 Publikasjonsnummer: IS-2295 Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

Kan man reise anonymt i Norge?

Kan man reise anonymt i Norge? SINTEF A10918 Åpen RAPPORT Kan man reise anonymt i Norge? Personopplysningsloven i transportsektoren Liv Øvstedal SINTEF Teknologi og samfunn Transportforskning Mars 2009 2 4 5 INNHOLDSFORTEGNELSE Forord...3

Detaljer

Alle skal med!? Midtveisevaluering av Virkemidler for Regional FoU og Innovasjon (VRI)

Alle skal med!? Midtveisevaluering av Virkemidler for Regional FoU og Innovasjon (VRI) Alle skal med!? Midtveisevaluering av Virkemidler for Regional FoU og Innovasjon (VRI) Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer

Detaljer

Innhold. Debatt. Innhold

Innhold. Debatt. Innhold Nr. 1 2005, 44. årgang ISSN 02-8988 Telefon: 22 57 8 00 Kommunikasjonsrådgiver Pr år (10 numre): 570 kr 285 kr Pr. år i utlandet: 650 kr Sandberg As Debatt Håpløse transportmodeller? rald Minken og J hansen,

Detaljer