SHIPPING & OFFSHORE FORUM

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SHIPPING & OFFSHORE FORUM"

Transkript

1 Forretningsplan for utvikling av Bulkforum til SHIPPING & OFFSHORE FORUM Utarbeidet av styret og daglig leder i Bulkforum i nov/des 2012 og januar 2013 INNHOLD SIDE 1. Executive Summary 2 2. Innledning og bakgrunn 3 3. Forretningsidé 7 4. Produkt og tjeneste 7 5. Markedet 7 6. Økonomi 8 7. Organisering og administrasjon 9 8. Handlingsplan 9 9. Vedlegg 1: Offshore- rederier Vedlegg 2: Medlemsoversikt 13!

2 EXECUTIVE SUMMARY Bulkforum ble etablert i 1981 som et forum for analyser og anslag på rateutvikling spesielt innen tank- og bulkmarkedet. Ideen var at medlemmene selv skulle bruke hverandre og felles ressurser og kunnskap til å forbedre hvert enkelt selskaps evne og kapasitet til å vurdere den til enhver tid gjeldende markedssituasjon. Bedre prognosemakeri skulle også inngå i dette arbeidet. Hovedfokuset har siden vært på tradisjonell shipping. På det meste hadde forumet drøyt 90 bedrifter som medlemmer i 2003, med et høyt aktivitetsnivå. I dag har forumet rundt 60 medlemmer med omtrent samme aktivitetsnivå, samt Shippingakademiets (Bulkforum Academy) opplæringsvirksomhet. Utviklingen i Norge går stadig mer i retning av offshore og industriell shipping. Bulkforums styre mener derfor tiden er moden inne for Bulkforum til også å utvide sitt fokusområde i denne retningen. Styret ønsker å gjøre Bulkforum om til et Shipping & Offshore Forum. Dette vil kunne skje på årsmøtet og generalforsamlingen tirsdag 5. februar Denne forretningsplanen vil danne grunnlaget for en slik beslutning på generalforsamlingen. Januar 2013 Forretningsplan: Fra Bulkforum 9l Shipping & Offshore Forum Side 2 av 13

3 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN Bulkforum ble etablert i 1981 som et forum for analyser og prognose- makeri om markedet innenfor tank- og bulkshipping. Forløperen til dette var Bulkforum Østlandet i som var et delprosjekt i NTNF- prosjektet Marked og rederi Formålet med dette prosjektet var å stimulere til bedre markedsanalytisk innsikt og utvikling av analytisk hjelpeverktøy. Prosjektet ble gjennomført i regi av Norges Rederiforbund og ble ledet av en styringskomité samt en daglig leder som var utnevnt av NR. Prosjektet var organisert med aire rederifora: Linjeforum, Tankforum, Bulkforum Vestlandet og Bulkforum Østlandet. I delprosjektet Bulkforum Vestlandet deltok bl.a. Victor D. Norman og Tor Wergeland ved NHH. Anders Varmann var leder for Bulkforum Østlandet og den som i 1981 tok initiativet til opprettelsen av Bulkforum som en direkte videreføring av NTNF- prosjektet, men nå som et medlemsforum, på engelsk omtalt som a research oriented network club with its roots in the Norwegian shipping environment and with special focus on the tanker and bulk shipping markets and on industrial logistics. Hans bakgrunn omfattet en karriere som forskningsingeniør hos Eriksberg Mekaniske Verkstad AB i Gøteborg, Marintek i Trondheim, direktør for Shipping Consultants i R.S. Platou, noen år som selvstendig rådgiver, og analytiker i Fearnleys med spesiell fokus på forskningsprogrammet for bulkmarkedet knyttet til Hamersley Iron i Australia. Fra var han selvstendig shippingrådgiver og jobbet bl.a. en del med beltetyper for selvlossende bulkskip, men ble fra 1981 daglig leder for det da nyopprettede Bulkforum. Varmann er i dag et av tre æresmedlemmer, de to andre er Aage R. Aaberg og Jarle Hammer. Opp gjennom årene har følgende vært styreledere i Bulkforum: 1981: Jan Poulsen (interim) : Aage R. Aaberg, Wilh. Wilhelmsen : Cato J. Normann (Trygve Wahlstrøm) : Carl F. Schrumpf : Ragnar Nielsen : Per Anton Kleppa, T. Klaveness : Per Oscar Lund, Fred. Olsen & Co : Jon Edvard Sundnes, Tschudi Shipping : Trond Evju, Leif Høegh & Co : Lars Martin Østerholt, Teekay : Rune Birkeland, Grieg Logistics 2011 Michael Aasland, DNV Medlemsutviklingen i Bulkforum i så ut som den øverste grafen viser. På det meste, i 2003 og Anders Varmanns siste år som daglig leder, var det mer enn 90 bedrifter med som medlem i Bulkforum. Grafen til høyre viser medlemsutviklingen i hele forumets levetid, dog med noe usikkerhet for perioden Januar 2013 Forretningsplan: Fra Bulkforum 9l Shipping & Offshore Forum Side 3 av 13

4 Bulkforum har i løpet av sine 31 år hatt tre daglige ledere: Anders Varmann ( ), Per Anton Kleppa ( ), og fra høsten 2008 Tom O. Kleppestø. I de senere år er forumet utvidet til å omfatte store deler av næringen, dog holdt seg innenfor tradisjonell shipping, og har følgende fem medlemskategorier med følgende antall medlemmer innen hver kategori i parentes, tilsammen 60 medlemmer ved inngangen til 2012: 1. Rederier (20) 2. Meglere (8) 3. Befraktere og industri (11) 4. Bank/ainans/forsikring (6) 5. Services (15) Det har imidlertid vært et betydelig frafall av medlemmer de siste årene, til tross for en liten oppgang i 2009 og Ingen medlemmer innen Services har forlatt forumet de senere år. Sett bort fra de to islandske konkursene (Glitnir og Landsbanki), og et par av bedriftene over som er blitt fusjonert eller alyttet ut av landet, har Bulkforum mistet rundt 30 medlemmer de siste 10 årene, men samtidig fått 16 nye siden I alere år var Sundvolden- seminarene til Bulkforum legendariske, under Anders Varmanns ledelse. Her jobbet man over et par døgn med å forutsi rateutvuklingen i tank- og bulk- markedene. Til høyre ser vi BuFoMa- modellen for markeds- analyse av tørrbulk og kombinertskip over DWT som ble benyttet i 1984 og i mange år fremover. Man lagde Krystallkulen og konkur- rerte om å få rett i prognosene. Slike prognoser er nå tilgjengelig fra alere meglerhus, analytikere og konsul- enter. Seminarene er derfor erstattet av Annual Summit. Bulkforum har i alle år arrangert ulike typer seminarer med ulikt innhold, blant annet markedsoppdateringer. Til høyre ser vi Bulkforums årsprogram i I mange år hadde forumet alere egne medlemsgrupper. Fra programmet ser vi at det i 2003 var en rekke grupper: Crude/tankers, oil product carriers, small product carriers, large bulk carriers, handysize bulk, industrial shipping (dry), short sea shipping (dry), aleet, ainance, og regionale grupper. I de senere år har følgende grupper vært aktive: Tankgruppen, Gassgruppen, Nærskipsgruppen, og Servicegruppen. Januar 2013 Forretningsplan: Fra Bulkforum 9l Shipping & Offshore Forum Side 4 av 13

5 Industrishippingseminarene i regi av Bulkforum far 1993 til 2004 var også meget populære, nedenfor er en oversikt over dem. Det har vært gjort forsøk på å arrangere slike de senere årene også, bl.a. til Rotterdam, men medlemmene sier at det ikke er mulig å delta på slike reiser over alere dager lenger, pga. tidsbruk og fravær fra daglige gjøremål. Bulkforum arrangerer i løpet av et normalt år nå følgende arrangement: 1. Årsmøtet i begynnelsen av februar 2. Tjuvholmen- seminarer i mars (Oslo/Bergen); sponset av bedrifter 3. DNV- møtet i mars; sponset av DNV 4. Oslo Shipping Exchange i april/mai i samarbeid med Oslo Rederiforening, Norsk Skipsmeglerforbund og YoungShip 5. Annual Summit på Losby Gods i mai; egenandel fra medlemmer 6. Er med som delarrangør av Oslo Maritime Week annethvert år (når det ikke er Nor- Shipping) 7. Aktualitetsseminar i september/ oktober 8. Market Update- møter i Oslo og Bergen i oktober/ november Januar 2013 Forretningsplan: Fra Bulkforum 9l Shipping & Offshore Forum Side 5 av 13

6 Fornyelse og jubileum: Høsten 2008 tiltrådte dagens daglige leder i en deltidsstilling. I løpet av 2009 lanserte Bulkforum nye hjemmesider og relanserte Shippingakademiet, sågar med støtte på kr fra Innovasjon Norge. I januar 2010 alyttet forumet inn hos Norges Rederiforbund i 1. etg. i et kontorfellesskap med Oslo Rederiforening (samme daglige leder), Norsk Skipsmeglerforbund og YoungShip. Disse aire organisasjonene ble enige om å gjøre noe sammen, og arrangerte våren 2010 Oslo Shipping Exchange for første gang, på Emil & Samuel på toppen av Steen & Strøm, med over 300 deltakere. Arrangementet samlet store deler av næringen og ble ansett som en stor suksess. Året etter, i 2011, ble det gjentatt, denne gangen på Ballroom. Da kom det rundt 200 deltakere, og ble også ansett som vellykket. I 2012 ble det igjen arrangert, denne gang under Oslo Maritime Week, i Posthallen, med drøyt 120 deltakere. Det er igjen planlagt gjennomført torsdag 9. mai På samme tid, i 2010, kom det inn en rekke maritime aktører på den andre siden av gangen i første etasje i Rådhusgaten 25, bl.a. Maritimt Forum Osloajorden. De tok initiativet til Maritimt Råd for Osloregionen, der Bulkforum og de øvrige organisasjonene i kontorfellesskapet deltar. Dette rådet tok initiativet til Oslo Maritime Week, som ble gjennomført for første gang i mai Arrangementet vil gjennomføres de årene det ikke er Nor- Shipping. Nor- Shipping har sågar gått inn som en betydelig aktør i arrangementet og er dermed med på å sikre det økonomisk. I juni 2011 ble det feiret 30- årsjubileum for Bulkforum, der det også ble utnevnt to nye æresmed- lemmer i tillegg til Anders Varmann: Aage R. Aaberg og Jarle Hammer; førstnevnte for sin viktige rolle som styreleder og direktør i Wilh. Wilhelmsen under etableringen av forumet i 1981, sistnevnte for sin iherdige innsats for forumet gjennom alere tiår og den som har sittet lengst i styret. I 2012 kom Bulkforum på Facebook. Samtidig ble navnediskusjonen som hadde vart i noen år lagt død, inntil videre. Shippingforum var allerede tatt av Shippingforum Østlandet. Dette var det ønskede navnet, da Bulkforum av mange oppfattes som for snevert fordi aktivitetene er betydelig bredere. Oppsummert: Bulkforum har gått fra å være et forum innen tank- og bulkmarkedet for selvstendig analyse og prognoser, med over 90 bedrifter som medlemmer på det meste i 2003, til å bli et forum med rundt 60 medlemsbedrifter fra samtlige deler av næringen. Medlemmene samles for presentasjon av analyser, prognoser, og diskusjon. Mye skjer også i fellesskap med de tre andre organisasjonene i kontorfellesskapet. Men aktivitetene og medlemsmassen realekterer ikke nødvendigvis den utviklingen i norsk maritim næring som har foregått de siste årene, med en betydelig dreining mot offshoresegmentene. Halvparten av medlemmene i Norges Rederiforbund er i dag fra denne delen av næringen. Styret ønsker derfor å endre Bulkforum til å bli et Shipping & Offshore Forum med virkning fra årsmøtet tirsdag 5. februar Det er det resten av denne forretningsplanen vil handle om. Vi har allerede sikret oss domenet shippingoffshoreforum.no. Det er bred enighet i styret om at Bulkforum uansett er nødt til å forholde seg til offshore- segmentet, som er der veksten foregår i norsk maritim næring i dag. Det arrangeres en rekke seminarer for segmentet, men ingen egne fora for dypere analyse og diskusjon relatert til markedet, som i Bulkforum. Det kan tyde på at offshore- rederier selv ikke i samme grad som øvrige shippingsegmenter bruker økonomiske og andre analyser for å forstå gjeldende og fremtidig markedsutvikling. Motivasjon for endringen: Tyngdepunktet i norsk maritim næring har beveget seg mot offshore. Bulkforum får gjennom dette alere ben å stå på og muligheter til større inntekter, nye impulser og muligheter til å overføre kunnskap og erfaring rundt markedsanalyse til andre maritime segmenter. Alternativet kan være stagnasjon. Det er lenge siden 1981 og styret vurderer tiden riktig til å lansere en slik endring/tilpasning ett år etter 30- årsjubileet i Risikovurdering: Hva er eventuelt risikoen ved å gjennomføre en slik endring? 1. Kostnader (kan bruke penger på noe som ikke blir noe av) 2. Omdømme for det eksisterende Bulkforum (hva om næringen ikke ønsker en slik endring) 3. Fokus (kan komme til å miste fokus og utvanne det vi allerede driver med) 4. Proailering (kan bli utydelig og dermed oppfattes som irrelevant) 5. Produktet er modent og at det allerede er for mange aktører innen dette området Disse risiki er diskutert i det følgende. Januar 2013 Forretningsplan: Fra Bulkforum 9l Shipping & Offshore Forum Side 6 av 13

7 2 FORRETNINGSIDÉ Foreningens formål er å fremme medlemmenes innsikt i forhold som påvirker shippingvirksomhet generelt samt utviklingen for global deepsea, shortsea og offshore marin transport, hovedsakelig gjennom seminarer og møtevirksomhet med presentasjon av analyser, markedsprognoser, samt teknisk utvikling og diskusjoner om dette innen næringen. Ved å utvide Bulkforums tradisjonelle fokusområde til å bli et Shipping & Offshore Forum bør vi kunne beholde de medlemmer vi har, og i tillegg få med interesserte fra subsea- entreprenørene, supply- rederiene, verftene, utstyrsleverandørene og oljeselskapenes logistikkavdelinger. De potensielle nye medlemmene vil kunne ha god nytte og få økt verdiskaping av den kompetansen de kan få gjennom deltakelse i et slikt forum. Hvordan vi skal håndtere tradisjonell shipping og offshore, slik at begge grupper føler seg ivaretatt, blir et viktig suksesskriterium. 3 PRODUKT & TJENESTE Shipping & Offshore Forum skal gi våre nye medlemmer økt forståelse for markedsdynamikk, tilbud/ etterspørsel, økt markedsinnsikt og markedsforståelse. Tilbudet vil i hovedsak være inndelt i tre kategorier, der forumet som møteplass er det vesentlige: 1. Makroutvikling - felles for alle segmenter: Årsmøtet, Annual Summit (Losby), Oslo Shipping Exchange/Oslo Maritime Week, m.m. 2. Deepsea/shortsea: Market Update- møter, Technology updates (Tjuvholmen), DNV- møtet, m.m. 3. Offshore shipping: Market Update- møter, Technology updates (Tjuvholmen), DNV- møtet, m.m. Gjennom våre møter og presentasjoner ønsker vi å bidra med: 1. Markedsinnsikt og markedsforståelse på makro- og mikronivå innenfor ulike segmenter. 2. Teknisk innsikt gjennom presentasjon av ny teknologi og løsninger fra aktuelle leverandører. 4 MARKEDET Med markedet mener vi kundegrupper, kjøpskriterier, geograaisk marked, øvrige aktører. Kundegruppen for Shipping & Offshore Forum spenner fra tradisjonell shipping til offshore transport, ikke rigg til tross for at NR har med disse også i sine offshore- grupper. Deep Sea, Short Sea, Offshore Shipping og Oil and Gas, og Services vil dermed være relevante segmenter. Våre kunder vil da være følgende grupper: 1. Deep sea- rederiene 2. Short sea- rederiene 3. Supply- rederiene, herunder seismikk 4. Logistikkavdelingene hos lasteeierne (Statoil, Hydro m.al.) 5. Services og klasse (klasseselskapene, bankene, meglerne, forsikring, analyse, design) 6. Verft og utstyrsleverandører (STX, Ulstein, Kleven, Rolls- Royce Marin, Siemens m.al.) 7. Aktørene innen det som kalles Subsea Valley langs E- 18 i Oslo og Bærum Rederiene, dvs. post 1-3 i listen over, er kjernen i vår medlemsmasse. Er de med, tror vi resten av bedriftene også vil være interessert i å være med. Se Vedlegg 1 for en oversikt over offshore- selskaper i Norge og Vedlegg 2 for Bulkforums medlemmer p.t. Januar 2013 Forretningsplan: Fra Bulkforum 9l Shipping & Offshore Forum Side 7 av 13

8 Våre medaktører (organisasjoner og eventarrangører) er i første rekke disse: MEGLERE OG ADVOKATER: Som inviterer til kundearrangement og utgir ulike publikasjoner med delvis faglig innhold, som Wikborg Reins «Update Shipping Offshore» DNV: Som inviterer til en rekke arrangement for eksisterende og potensielle kunder POLYTEKNISK FORENING: Som har en egen gruppe som heter PF Olje; men det står ikke oppført noen nye møter med shipping eller offshore som tema. INTSOK - NORWEGIAN OIL AND GAS PARTNERS: INTSOK er en stiftelse som ble etablert av myndighet og industri i INTSOKs mål er å styrke det langsiktige grunnlaget for verdiskaping og sysselsetting i norsk petroleumsindustri gjennom fokusert internasjonal virksomhet. INTSOK markedsfører norsk olje- og gassindustri i utvalgte områder. Dette gjøres gjennom ulike fellestiltak for medlemsbedriftene som skal øke deres gjennomslagskraft i internasjonale markeder. NOG NORSK OLJE OG GASS: Norsk olje og gass er en interesse- og arbeidsgiver- organisasjon for oljeselskaper og leverandørbedrifter knyttet til utforsking og produksjon av olje og gass på norsk kontinentalsokkel. Norsk olje og gass er en landsforening i NHO. NCE SUBSEA: NCE Subsea bidrar til å styrke og internasjonalisere undervannsindustrien i Bergensregionen. Rundt 100 bedrifter og organisasjoner er nå en del av klyngenettverket NCE Subsea. Bergensregionen har et av verdens sterkeste fagmiljøer innen undervannsteknologi. En vesentlig del av verdens 3000 undervanns- brønner driftes av fagmiljøet i Bergen. NPF NORSK PETROLEUMSFORENING: NPF tilbyr et nettverk og samlingspunkt for medlemmer og bedrifter, bl.a. en utstrakt konferansevirksomhet og medlemsmøter på lokalnivå. Foreningen har mer enn 220 tillitsvalgte som er godt forankret i næringen. Medlemsmøtene i regi av lokalavdelingene er viktige uformelle møteplasser for faglig diskusjon og utveksling av kunnskap - uavhengig av økonomiske og politiske interesser. NPF arrangerer rundt 25 ulike konferanser i løpet av året. I tillegg må vi regne med å ha et forhold til følgende organisasjoner: 1. Norges Rederiforbund 2. Marintek/NTNU/NHH/NI 3. Tekna 4. NITO 5. Norsk Industri - Maritim 6. NCE Maritime (Ålesund) 7. NODE (Kristiansand) Et viktig suksesskriterium for Shipping & Offshore Forum blir å forholde oss til samtlige av disse aktørene på en måte som kompletterer deres virksomhet og vår egen, og slik at vi unngår unødig overlapp. 5 RISIKOFORHOLD Følgende risiki og handlinger har vært diskutert i styret: Risiko: Handling: Risiko: Handling: Risiko: Handling: Kostnadsøkning Forsiktig ekspansjon innenfor de økonomiske rammer vi har. Miste fokus Forsikre oss om at vi opprettholder og øker vårt tilbud innen deepsea og shortsea. Motstand mot endringen Presentere og drøfte forretningsplanen med eksisterende og potensielle medlemmer. Risiko: Pro\il og omdømme Handling: Bli enda tydeligere på hva vi kan levere til våre medlemmer. Januar 2013 Forretningsplan: Fra Bulkforum 9l Shipping & Offshore Forum Side 8 av 13

9 6 ØKONOMI Medlemsavgiften er i dag kr per bedrift. Dette er forumets hovedinntekt. I 2012 var omsetningen kr , kostnadene og overskuddet kr Forumet har ingen formue. Med en utvidelse av forumet til Shipping & Offshore Forum er det ventet at såvel inntekter som kostnader vil øke noe. På inntektssiden er det kontingentinntekter som vil øke, mens det på kostnadssiden også vil være økte utgifter til møter, reiser, og øvrig administrasjon. Det vil derfor bli utarbeidet et revidert budsjett dersom årsmøtet bestemmer seg for å følge styrets anbefaling til nytt navn og utvidet virksomhet. Det vil også bli søkt Innovasjon Norge om støtte til konkrete kostnader knyttet til endringen, herunder utvikling av ny logo og proail, oppdatering av nettsider, og kostnader knyttet til det å skaffe nye medlemmer. 7 ORGANISERING OG ADMINISTRASJON AV VIRKSOMHETEN Det er lagt opp til at dagens sekretariat med Tom O. Kleppestø som daglig leder sammen med styret vil kunne lede og administrere det utvidede forumet inntil videre. Dersom medlemstallet og - aktiviteten øker betydelig, vil det vurderes å ansette en person til i en deltidsstilling, eller eventuelt å utvide daglig leders stillingsbrøk fra dagens rundt 40%, eller en kombinasjon av dette. En økt omsetning i forumet vil kanskje også kunne muliggjøre en økt satsing på Academy, som nå er lagt på is inntil videre for å unngå økonomisk risiko knyttet til driften av dette. 8 HANDLINGSPLAN Det er viktig å få inn 1-2 nye styremedlemmer fra offshore- rederier, gjerne fra Ålesund og Stavanger. Denne oppgaven kan gis til valgkomiteen. På årsmøtet tirsdag 5. februar 2013 må det foretas valg og vedtektsendring, dersom styrets forslag om endring vedtas. Følgende vedtekter må da endres: Foreningens navn Endres fra "Bulkforum" til "Shipping & Offshore Forum" 1 Formål Dagens tekst lyder: Foreningens formål er å fremme medlemmenes innsikt i forhold som påvirker shippingvirksomhet generelt samt utviklingen for shippingmarkeder hovedsakelig gjennom seminar og møtevirksomhet. Hovedfokus vil være på bulk- og tankfart samt inter- europeisk skipsfart. Andre segmenter vil også bli berørt. Må utvides fra Hovedfokus vil være på bulk- og tankfart samt inter- europeisk skipsfart. Andre segmenter vil også bli berørt, til også å omfatte offshore som naturlig fokusområde. Forslag til ny tekst: Foreningens formål er å fremme medlemmenes innsikt i forhold som påvirker virksomhet generelt samt utviklingen for global deepsea, shortsea og offshore marin transport, hovedsakelig gjennom seminarer og møtevirksomhet. 2 Medlemmer Dagens tekst lyder: Selskaper som driver med shippingvirksomhet, eller er leverandør av varer eller tjenester til disse samt laste- eiere kan være medlemmer i foreningen. Styret har avgjørelsesmyndighet mht. medlemskap. Foreningen er primært for nevnte grupper og for selskaper med virksomhet i Norden. Styret har adgang til å oppta som medlemmer andre norske/utenlandske bedrifter eller organisasjoner som har en naturlig tilknytning til foreningens virksomhet. Januar 2013 Forretningsplan: Fra Bulkforum 9l Shipping & Offshore Forum Side 9 av 13

10 Må se på denne setningen: Foreningen er primært for nevnte grupper og for selskaper med virksomhet i Norden. Forslag til ny tekst: Selskaper som driver med marin og logistikkrelatert transportvirksomhet, eller er leverandør av varer eller tjenester til disse, samt lasteeiere, kan være medlemmer i foreningen. Styret har avgjørelsesmyndighet mht. medlemskap. Foreningen er primært for selskaper med hovedkontor i Norden. Styret har adgang til å oppta som medlemmer andre norske/utenlandske bedrifter eller organisasjoner som har en naturlig tilknytning til foreningens virksomhet. 3 Styret Dagens tekst lyder: Foreningen ledes av et styre bestående av 5-7 medlemmer som velges av Generalforsamlingen for 1 år av gangen. Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten er til stede. Beslutninger treffes med alminnelig Llertall. I tilfelle stemmelikhet gjør styreleders stemme utslaget. Foreningen forpliktes utad ved underskrift av styreleder og daglig leder i fellesskap. Må se på antall styremedlemmer (5-7) i alle fall i en overgangsperiode, gitt at det sittende styret ønsker å fortsette, og vi samtidig må ha inn 2-3 nye styremedlemmer fra offshore- segmentet. Forslag til ny tekst: Foreningen ledes av et styre bestående av 7-10 medlemmer som velges av Generalforsamlingen for 1 år av gangen. Styrets sammensetning bør rellektere klassisk shipping, offshore, lasteeiere og vare- og tjenesteytende virksomhet. Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten er til stede. Beslutninger treffes med alminnelig Llertall. I tilfelle stemmelikhet gjør styreleders dobbeltstemme utslaget. Foreningen forpliktes utad ved underskrift av styreleder og daglig leder i fellesskap. Øvrige paragrafer ser ikke ut til å måtte endres. Vi må også gjennomføre følgende aktiviteter etter et eventuelt vedtak på årsmøtet: 1. Ved hjelp av valgkomiteen få tak i alere styremedlemmer. 2. I samarbeid med offshore- næringen deainere nærmere hva vi skal tilby de nye offshore- medlemmene slik at det tilpasses deres behov i størst mulig grad. Med dette menes bl.a. sted og format på ulike arrangement, da innholdet jo i stor grad vil være mye av det samme vi har i dag. 3. Sørge for å opprettholde normal drift for eksisterende medlemmer. 4. Rekruttere nye medlemmer. 5. Det må utarbeides en ny logo og proail for det nye forumet, samtidig som relasjonen til det eksisterende må beholdes i en overgangsperiode. Faktura for kontingenten må skje med eksisterende logo og brevpapir etc., men det må følge med et skriv om endringen. 6. Søke om støtte fra Innovasjon Norge - kontakt er allerede opprettet. 7. Planlegge kick- off for det nye forumet på Annual Summit på Losby Gods. 8. Planlegge ulike seminarer for de to gruppene, jfr. Rune Birkelands kommentar ovenfor. Disse må ainne sted i Ålesund, Bergen, Haugesund og Stavanger. Vedlagt ainnes en oversikt over offshore- rederier i Norge som anses å være aktuelle som nye medlemmer i et Shipping & Offshore Forum, samt en liste over dagens medlemmer i Bulkforum. En annen viktig potensiell medlemsgruppe er de medlemmer som har meldt seg ut de senere år; mange av disse kan være aktuelle dersom forumets virksomhet utvides. Januar 2013 Forretningsplan: Fra Bulkforum 9l Shipping & Offshore Forum Side 10 av 13

11 VEDLEGG 1 Noen av offshore- rederiene i Norge 1. BOA Offshore Trondheim 2. Bourbon Offshore Fosnavåg 3. Farstad Shipping ASA Ålesund 4. Golden Energy Offshore Ålesund 5. Havila Offshore Fosnavåg 6. Island Offshore Ulsteinvik 7. Maritime Management AS Leikanger 8. Neptune Offshore Fosnavåg 9. Olympic Shipping Fosnavåg 10. Opstad Offshore Molde 11. Rem Maritime/Management Fosnavåg 12. Remøy Management Fosnavåg 13. Remøy Shipping Fosnavåg 14. SANCO shipping Gjerdsvika 15. Taubaatkompaniet Trondheim 16. Uksnøy & Co AS Brattvåg 17. Volstad Management AS Ålesund 18. DOF Management Storebø 19. Eide Marine Services Høylandsbygd 20. Eidesvik Offshore Bømlo 21. Myklebusthaug Management Fonnes 22. Noraield Offshore Toransvåg 23. North Sea Shipping Bakkasund 24. Rieber Shipping Bergen 25. Sartor Offshore Steinsland 26. Stadt Offshore (S.O.M.) Øvre Ervik 27. Acergy Norway AS Stavanger 28. Deep Ocean/Trico/CTCMarine Haugesund 29. Gulf Offshore Norge Sandnes 30. O.H. Meling & Co Stavanger 31. Østensjø Haugesund 32. Simon Møkster Shipping Stavanger 33. Solstad Offshore Skudeneshavn 34. Deep Sea Supply Arendal 35. Siem Offshore Kristiansand 36. Viking Supply Kristiansand 37. Awilco Oslo 38. Buksér og Berging Oslo 39. CGG Veritas Høvik 40. Fugro Geoteam Oslo 41. PGS Lysaker 42. Seabird Management Oslo 43. Songa Offshore Oslo 44. Waveaield Inseis Lysaker 45. Western Geco Asker Januar 2013 Forretningsplan: Fra Bulkforum 9l Shipping & Offshore Forum Side 11 av 13

12 VEDLEGG 2 Medlemmer av Bulkforum per desember 2012 REDERIER 1. Celsa Armeringsstål AS Mo 2. GasNor AS Bergen 3. Grieg Shipping AS Bergen 4. Golden Ocean AS Oslo 5. Höegh Autoliners AS Oslo 6. Hagland, R. G. Haugesund 7. Hav Chartering AS Oslo 8. Jebsen Management AS Bergen 9. Knock Tankers Oslo 10. Misje Rederi Bergen 11. Saga Forest Carriers International Tønsberg 12. Grieg Star Shipping AS Bergen 13. Teekay Shipping Norway Stavanger 14. Tschudi Shipping Company AS Bærum 15. Ugland Bulk Transport Grimstad 16. Westfal- Larsen Shipping AS Bergen 17. Wilson EuroCarriers Bergen 18. Aasen Shipping Mosterhavn 19. Oslo Bulk AS Oslo 20. Western Bulk AS Oslo MEGLERE 21. Fearnley's Oslo 22. Joachim Grieg & Co Bergen 23. Lorentzen & Stemoco Oslo 24. Oslo Shipbrokers Oslo 25. R.S. Platou ASA Oslo 26. First Securities AS Bergen 27. Ulrik Qvale & Partners AS Oslo BEFRAKTERE & INDUSTRI 28. Elkem Chartering AS Oslo 29. Euro- Nordic Logistics AE Rotterdam 30. Grieg Logistics Bergen 31. Hydro Aluminium Oslo 32. Norske Skogindustrier Skogn 33. Sibelco Nordic AS Rud 34. Rolls Royce Marine AS Ålesund 35. Statoil ASA Stavanger 36. Yara Belgium SA/NV Brussel/Oslo 37. Ulstein International AS Ulsteinvik 38. Wagle Chartering AS Moss Januar 2013 Forretningsplan: Fra Bulkforum 9l Shipping & Offshore Forum Side 12 av 13

13 BANK/FINANS/FORSIKRING 39. Commerzbank Hamburg 40. DNB Bank ASA Oslo 41. DVB Bank SE Nordic Branch Bergen 42. Gard Services Bergen 43. Nordea Bank Norge ASA Oslo 44. Skuld AS Oslo 45. Pareto Shipping AS Oslo SERVICES 46. Det Norske Veritas Høvik 47. Handelshøyskolen BI Oslo 48. Hammer Maritime Strategies Nittedal 49. Intertanko Oslo 50. Marlo AS Heer 51. Marintek Trondheim 52. Norges Rederiforbund Oslo 53. Wikborg Rein Oslo 54. Deloitte AS Bergen 55. Ernst & Young AS Oslo 56. Executives International AS Bønes 57. Bureau Veritas Oslo 58. Wilhelmsen Ships Service AS Lysaker 59. Pon Power AS Oslo 60. Caterpillar Motoren GmbH & Co. KG Kiel Januar 2013 Forretningsplan: Fra Bulkforum 9l Shipping & Offshore Forum Side 13 av 13

En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing. Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling. 1.

En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing. Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling. 1. En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling 1. utgave Dato: 2010-04-12 Forord Den maritime næringen skal innen utløpet av

Detaljer

DEN MARITIME KLYNGEN I OSLOREGIONEN 2007

DEN MARITIME KLYNGEN I OSLOREGIONEN 2007 DEN MARITIME KLYNGEN I OSLOREGIONEN 2007 DEN MARITIME KLYNGEN I OSLOREGIONEN, 2007 1 DEN MARITIME KLYNGEN I OSLOREGIONEN BÆRUM OSLO ASKER DRAMMEN KONGSBERG HORTEN MOSS TØNSBERG SARPSBORG FREDRIKSTAD SANDEFJORD

Detaljer

En helhetlig maritim forsknings- og innovasjonsstrategi. Handlingsplan 2012. www.maritim21.no

En helhetlig maritim forsknings- og innovasjonsstrategi. Handlingsplan 2012. www.maritim21.no En helhetlig maritim forsknings- og innovasjonsstrategi Handlingsplan 2012 www.maritim21.no I 2012 skal Maritim21 stimulere til forskningssamarbeid innen kompetanseområder med stor verdiskapingshøyde for

Detaljer

OSLOREGIONEN. Fremtidens arbeidsplasser

OSLOREGIONEN. Fremtidens arbeidsplasser OSLOREGIONEN Et bilag som distribueres sammen med Aftenposten 23.08.2006. SKRUS SAMMEN Foto: Morten Brakestad Innovasjon i sentrum Osloregionen har mulighet til å hevde seg blant Europas mest innovative

Detaljer

INFO INNOVASJON. Bedre frem entreprenørskap! TEMA. www.bergen-chamber.no. Modig, men ikke dumdristig

INFO INNOVASJON. Bedre frem entreprenørskap! TEMA. www.bergen-chamber.no. Modig, men ikke dumdristig INFO 5 Nr. 2004 www.bergen-chamber.no TEMA INNOVASJON Bedre frem entreprenørskap! Modig, men ikke dumdristig Rydd opp i jungelen Bergen klar for Leverandørbedriftene retter blikket utover s 4 s 4 s 8 s

Detaljer

6TIPS TIL ET VELLYKKET EIERSKIFTE

6TIPS TIL ET VELLYKKET EIERSKIFTE No.6/juni 2012 En temaavis om generasjons- og eierskifte DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET GENERASJONS- OG EIERSKIFTE 6TIPS TIL ET VELLYKKET EIERSKIFTE TROND GISKE INVITERER TIL SAMARBEID

Detaljer

Kværner-ansatte IPMA-sertifisert Ny innsikt i egen kompetanse

Kværner-ansatte IPMA-sertifisert Ny innsikt i egen kompetanse Nr. 1 - mars 2013 www.prosjektledelse.org Kværner-ansatte IPMA-sertifisert Ny innsikt i egen kompetanse Side 5-7 NFP arena 2013 side 8-10 Nye Microsoft Project side 22-23 Kl 8:34 SOFIE, KRISTIAN, MORTEN

Detaljer

Maritim verdiskaping i Bergensregionen

Maritim verdiskaping i Bergensregionen Maritim verdiskaping i Bergensregionen Den industrielle shippinghovedstaden MENON-PUBLIKASJON NR. 2/2013 Januar 2013 av Christian Svane Mellbye & Erik W Jakobsen Innhold Forord... 2 1. Innledning og sammendrag...

Detaljer

FORORD INNHOLD. Selskapene som ikke besvarte undersøkelsen...14 Avslutning og generelle betraktninger...15 Spørreskjema...16

FORORD INNHOLD. Selskapene som ikke besvarte undersøkelsen...14 Avslutning og generelle betraktninger...15 Spørreskjema...16 2009 FORORD TROND GISKE NÆRINGS- OG HANDELSMINISTER Spørsmålet om bærekraft i næringslivet vil utvilsomt være en av de virkelig store utfordringene i årene som kommer. Jeg kom nylig tilbake fra en reise

Detaljer

Driftstilskudd til Visit Bodø

Driftstilskudd til Visit Bodø Team Bodø KF Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.03.2010 12940/2010 2010/6065 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/78 Formannskapet 02.06.2010 10/62 Bystyret 17.06.2010 Driftstilskudd til Visit Bodø

Detaljer

DETTE ER PARETO GRUPPEN

DETTE ER PARETO GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004 INNHOLD Dette er Pareto Gruppen 5 Pareto Securities ASA 9 Pareto Private Equity ASA 15 Pareto Eiendom AS 19 Pareto Forvaltning ASA 23 P. F. Bassøe AS 27 Nordic Partners Inc. 31 Pareto

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

visitbergen.com Bergen har mye å vise fram.

visitbergen.com Bergen har mye å vise fram. Strategi- og MARKEDSPLAN for bergen reiselivslag 2013-15 visitbergen.com Bergen har mye å vise fram. Vi skal skape reiselyst til Bergensregionen. Innhold 1 Innledning fra Reiselivsplan til operativ aktivitetsplan

Detaljer

Et internasjonalt konkurransedyktig Oslo og Akershus

Et internasjonalt konkurransedyktig Oslo og Akershus RAPPORT Et internasjonalt konkurransedyktig Oslo og Akershus Fra kunnskap og fakta til strategi og handling MENON- PUBLIKASJON NR. XX/2014 Januar 2014 av Anne Espelien, Leo A. Grünfeld, Rasmus Holmen og

Detaljer

Årsrapport 2013. - Ship of the year 2013, Skipsrevyen

Årsrapport 2013. - Ship of the year 2013, Skipsrevyen Årsrapport 2013 - Ship of the year 2013, Skipsrevyen INNHOLD 2013 et stabilt og godt år Side 2 Nøkkeltall Side 3 HMS Rapport for 2013 Side 4 Redegjørelse for selskapets eierstyring og selskapsledelse Side

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Innkalling til styremøte 28. september 2011

Innkalling til styremøte 28. september 2011 Til Styret i Greater Stavanger Kopi til Stein Racin Grødem, Kjell Haver, Stein Fosså Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 28.09.2011 Møterom 2 08.09.2011 1 av 1 Kl 09:00-12:00 Måltidets Hus, Ipark

Detaljer

Eierskifter i norske bedrifter -

Eierskifter i norske bedrifter - Eierskifter i norske bedrifter - en analyse basert på Eus næringspolitikk for eierskifter Sissel Ovesen Geir Samdal Kunnskapsparken Bodø AS 30.06.2006 KunnskapsParken FORORD Kunnskapsparken Bodø AS og

Detaljer

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1 STAFOs fremtid 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 1. STAFOS PLASS I FAGBEVEGELSEN... 7 1.1. Politisk innflytelse... 7 1.2. Avtaletilgang... 9 1.3. Grensedragning... 11 1.4. Eventuelle utmeldelser av

Detaljer

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management Erfarne konsulenter innen Risk Management DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO RISK MANAGEMENT JUNI 2014 Økonomi - Software - Olje - Utdanning

Detaljer

Om Bergen Næringsråd. Næringspolitikk

Om Bergen Næringsråd. Næringspolitikk Styrets melding 2013 2013 var preget av vekst og optimisme i næringslivet på Vestlandet. Det var høy aktivitet i de fleste næringer, selv om veksten for de fleste var mindre enn i toppåret 2012. Høsten

Detaljer

Arbeidsnotat nr. 18/04. The winner takes it all? Rederiene flytter årsaker og konsekvenser. av Maja Vaale Noddeland

Arbeidsnotat nr. 18/04. The winner takes it all? Rederiene flytter årsaker og konsekvenser. av Maja Vaale Noddeland Arbeidsnotat nr. 18/04 The winner takes it all? Rederiene flytter årsaker og konsekvenser av Maja Vaale Noddeland SNF prosjekt 1300 Globale, regionale og nasjonale rammebetingelser for produktivitet og

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

Gjør som vi sier, ikke som vi gjorde. Norske krav til liberalisering av energitjenester under WTO.

Gjør som vi sier, ikke som vi gjorde. Norske krav til liberalisering av energitjenester under WTO. Gjør som vi sier, ikke som vi gjorde Innledning Innholdsfortegnelse: Innledning 2 Tjenesteforhandlingene i Verdens handelsorganisasjon 4 Politiske virkemidler for internasjonalisering - utviklingen av

Detaljer

Eierskifter i norsk næringsliv

Eierskifter i norsk næringsliv Artikkel Eierskifter i norsk næringsliv Markedsforhold, økonomiske effekter og Eierskiftealliansens erfaringer MENON-PUBLIKASJON NR. 36/2012* Juli 2010 Av Geir Samdal (Eierskiftealliansen/Gess.no), Kristian

Detaljer

Årsmelding NEON 2011 - Innholdsfortegnelse

Årsmelding NEON 2011 - Innholdsfortegnelse 1 Årsmelding NEON 2011 - Innholdsfortegnelse Årsmelding NEON 2011... 3 Aktivitetsrapport fra sekretariatet, webredaksjonen og arbeidsutvalget 2011... 7 Regnskap 2010... 9 Foreløpig regnskap 2011... 10

Detaljer

eierrapport 2012 eierrapport 2012 Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge og Statens obligasjonsfond 1. kvartal 2012

eierrapport 2012 eierrapport 2012 Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge og Statens obligasjonsfond 1. kvartal 2012 1. kvartal 2012 eierrapport 2012 eierrapport 2012 Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge og Statens obligasjonsfond folketrygdfondet 1 1 eierrapport 2012 kort fortalt Statens pensjonsfond

Detaljer

Evaluering av MedITNor Sluttevaluering av Arena-prosjekt

Evaluering av MedITNor Sluttevaluering av Arena-prosjekt Evaluering av MedITNor Sluttevaluering av Arena-prosjekt Oxford Research: NORGE Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no DANMARK Oxford Research A/S

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Årsberetning 2014. Virksomhet. Nøkkeltall fra Haugesund Rederiforening. Styresammensetning. Nybyggingskontrakter pr. 31.12.

Årsberetning 2014. Virksomhet. Nøkkeltall fra Haugesund Rederiforening. Styresammensetning. Nybyggingskontrakter pr. 31.12. Årsberetning 2014 Årsberetning 2014 Virksomhet Haugesund Rederiforening har siden 1998 hatt felles sekretariat og daglig leder/sekretær med Maritimt Forum for Haugalandet og Sunnhordland (MFHS). Styresammensetning

Detaljer