Markedskompetanse for norsk sjømatnæring 2008 Programmet er nasjonalt og blir levert av Norges Handelshøyskole, NHH.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Markedskompetanse for norsk sjømatnæring 2008 Programmet er nasjonalt og blir levert av Norges Handelshøyskole, NHH."

Transkript

1 2008 Markedskompetanse for norsk sjømatnæring 2008 Programmet er nasjonalt og blir levert av Norges Handelshøyskole, NHH. Formålet med programmet Programmet skal gi deltakerne økt kunnskap i fagene strategi og markedsføring samt bidra til å utvikle deres ferdigheter i bruk av denne kunnskapen. Programmet er unikt i sin vektlegging på avendelse av kunnskapen, gjennom cases, oppgaveløsning relatert til egen bedrift og omfattende veiledning. NHH tilbyr internasjonalt anerkjente forelesere og veiledere innen fagene. I tillegg vil en rekke næringslivsledere dele sin kunnskap og erfaringer gjennom forelesninger og bedriftsbesøk. Gjennom økt markedsorientering skal programmet bidra til økt lønnsomhet og styrket konkurranskraft for deltakerbedriftene. Markedskompetanse er et tiltak under Marint verdiskapingsprogram i Innovasjon Norge. Referanser fra tidligere deltakere følger under. Målgruppe Målgruppen for programmet er norske sjømatbedrifter, over hele verdikjeden, og gjerne samarbeidende bedrifter (kommersielle nettverk). Programmet er innrettet mot personer med lederansvar innen strategi- og/eller markedsarbeid. Dette gjelder både de emner som omhandles i programmet, måten temaene behandles på og den ferdighetstrening det legges opp til. Det vektlegges bred deltakelse fra ulike ledd i næringen, ulike regioner og fra både kvinner og menn. Innhold og varighet Programmet strekker seg over ca ett år, og det består av fire samlinger i Bergen, en i Tromsø og en samling i England/Frankrike. 1. Samling: februar: Strategisk analyse, Bergen 2. Samling: april: Internasjonal markedsføring, England/Frankrike 3. Samling: juni: Iverksetting av strategi, Bergen Første hjemmeeksamen 19. juni 4. Samling: september: Merkevareledelse, Tromsø 5. Samling: 30. oktober - 1. november: Markedskommunikasjon, Bergen Andre hjemmeeksamen 13. november 6. Samling: 5. desember: Prosjektpresentasjon og avslutning, Bergen På samlingene vil en veksle mellom ulike arenaer for kunnskapsutvikling og -overføring: Dialogbaserte forelesninger med gjennomgang av sentrale teorier, modeller og verktøy Praktiske eksempler fra bedrifter både innenfor og utenfor sjømatnæringen. Erfaringsutveksling deltakerne imellom I løpet av programperioden skal det arbeides med et konkret prosjektarbeid. Formålet med dette er todelt. Det skal både være en anledning til å lære å bruke teorier/modeller/verktøy i praksis og et konkret bidrag til utvikling av den enkelte bedrift/nettverk. Det vil bli etablert arbeidsgrupper på 4-5 personer som i fellesskap skal arbeide med et konkret prosjekt.

2 Mesteparten av arbeidet vil foregå mellom samlingene, men det vil også settes av noe tid til dette på samlingen. Gruppene vil gis omfattende veiledning fra NHH underveis i prosessen. Veiledningen vil øke verdien ved at deltakerne vil kunne benytte kunnskapen direkte i sin bedrift. Samarbeid med Norsk Sjømatsenter sikrer en praktisk forankring til næringen i tillegg til at de bidrar med en matfaglig og sosiale ramme som vil øke nytteverdien for programmets deltakere. Studiepoeng og vurdering Programmet vil gi deltakerne 30 studiepoeng på bachelornivå. Det legges opp til to skriftlige eksamener i programmet, og studiepoeng vil tildeles med bakgrunn i bestått eksamen, godkjent prosjektarbeid samt tilstedeværelse. Programmet kan innpasses i en bachelorgrad. Pris og søknadsfrist Deltakerne sin innsats er kostnaden ved egen tid, opphold og reiser. Det faglige programmet, inklusiv veiledning, er fullt ut betalt av Innovasjon Norge over Marint verdiskapingsprogram. Depositum kr pr deltaker refunderes etter gjennomført eksamen. Søknad sendes snarest og innen på søknadsskjema utlagt på Innovasjon Norge sin hjemmeside sammen med programinformasjonen Mer informasjon fra Innovasjon Norge sitt kontor i ditt fylke, eller Sidsel Lauvås / , eller Heidi Smågesjø Fossen / Nærmere om samlingene Samling 1: Strategisk analyse Formålet med denne samlingen er å gi deltakerne kjennskap til og kunnskap om sentrale modeller/verktøy innen strategisk analyse. Først vil vi drøfte hvordan man kan identifisere lønnsomme bransjer/nisjer det være seg innenlands eller utenlands - og hvilke mekanismer som påvirker lønnsomheten i bransjen/nisjen. Deretter vil vi presentere verktøy for å kartlegge hvilke sterke sider den enkelte bedrift har, både som selvstendig aktør og i ulike samarbeid (strategiske ressurser), og hvordan bedriften kan posisjonere seg for både å skape verdi for kunden og seg selv. Forelesere: Lasse B. Lien, Tor Øyvind Baardsen Samling 2: Internasjonal markedsføring, 7-11 april Studieturen vil starte i Storbritannia/London og deretter gå videre til Frankrike/Paris. Samlingen skal gi økt kunnskap om det britiske og franske sjømatmarkedet, som er blant de mest krevende og avanserte sjømatmarkeder internasjonalt. Samlingen blir tilrettelagt av Innovasjon Norge sine utenlandskontorer i London og Paris i samarbeid med NHH. Det britiske markedet har tradisjonelt vært svært viktig for norsk eksport av torsk, hyse og reker. Markedet er under endring og gir stadig nye muligheter for eksport av ferske produkter. Turen går til London der vi vil besøke markedet Billingsgate, de store detaljistkjedene, restaurantmarkedet og horeca leverandører. I Frankrike vil vi også besøke detaljistkjeder, nisjeprodusenter, high-end restauranter og aktører med regional merkevare. Frankrike har gjennom flere år vært blant de viktigste sjømatmarkedene for Norge. Et mål med besøket i Paris er å lære om markedsmuligheter for nisjeprodukter, merkevarebygging og mulig erfaringsoverføring fra Frankrike i forbindelse med utvikling av nye sjømatmarkeder. Programmet blir en vekselvirkning mellom forelesninger og bedriftsbesøk med vekt på nye trender og kvalitetskrav til leverandører av sjømat. 2

3 Man vil søke å tilpasse innholdet for utenlandssamlingen så langt mulig til deltakerne og deres behov. Det tas forbehold om endringer. Samling 3: Iverksetting av en (internasjonal) strategi På denne samlingen vil man diskutere hvordan strategier kan iverksettes i egen organisasjon og hvilke virkemidler eller tiltak som kan settes i verk for å nå strategiske målsettinger. Spesielle utfordringer knyttet til internasjonale strategier vil fokuseres. Formålet med samlingen er å gjøre deltakerne bedre i stand til både å formulere strategier, forankre strategiene og hvordan sette disse ut i livet. Stikkord for samlingen er organisering, herunder også samarbeid, forhandlinger, internasjonalisering og endringsledelse. Forelesere: Inger Stensaker, Jørn Rognes, Tor Øyvind Baardsen Samling 4: Merkevareledelse Denne samlingen vil dreie seg om ulike aspekter knyttet til etablering og utvikling av merker. Sentralt i dette er arbeidet står begrepet merkeassosiasjoner, og på samlingen vil det legges vekt på hvordan assosiasjoner kan utvikles og vedlikeholdes både eksternt (overfor eksisterende og potensielle kunder) og internt i egen virksomhet. Utbytte for deltagerne a) Innsikt i mulige gevinster av merkevarebygging b) Kunnskap om hvordan en kan avdekke styrker og svakheter ved egen merkevare c) Kunnskap om hvordan egen merkevare kan videreutvikles og styrkes over tid Forelesere: Magne Supphellen, Leif Hem, Nina Iversen Samling 5: Markedskommunikasjon På denne samlingen vil det dreie seg om bruk av bedriftens markedsføringsvirkemidler med spesiell fokus på kommunikasjon både eksternt og internt. I diskusjonen omkring ekstern kommunikasjon vil det både legges vekt på kommunikasjon mot sluttkunde og kommunikasjon framover i verdikjeden - eksempelvis distributører/mellomledd. Avslutningsvis vil kommunikasjon internt - i bedriften/nettverket - bli drøftet. Utbytte for deltagerne a) Kunnskap om de mest sentrale virkemidlene for utvikling av merkevaren og forståelse for hvordan virkemidlene kan integreres og derved utnyttes optimalt b) Forståelse for hvordan forskjeller og likheter i virkemiddelbruken mellom produktmerker og bedriftsmerker. c) Forståelse for forskjeller og likheter i virkemiddelbruken overfor forbrukere og bedrifter. d) Forståelse for sammenhengen mellom egen bedriftskultur og kundenes opplevelse av merkevaren e) Kunnskap om hvordan deltagerne kan bidra til å skape en sterk merkekultur i egen bedrift Forelesere: Magne Supphellen, Leif Hem, Einar Breivik, Helge Thorbjørnsen Stoffet aktualiseres ved at den enkelte deltager utfordres til å anvende teoriene og eksemplene på egen merkevare. Eksempelvis vil deltagerne bli utfordret til å analysere styrker og svakheter ved egen merkevare, definere en hensiktsmessig posisjonering av merkevaren og vurdere styrker og svakheter ved egen bedriftskultur. Utveksling av synspunkter i gruppediskusjoner vil også stimulere den enkelte deltager til å anvende teoriene og se nye muligheter for videreutvikling av egen merkevare. Samling 6: Prosjektpresentasjon På programmets siste samlingsdag skal prosjektene presenteres og diskuteres. Dette skal ikke være noen muntlig prøve, men deltakerne må kunne forsvare det arbeidet de har gjort overfor en ekstern sensor (akademiker). I tillegg vil denne dagen være åpen for andre interesserte, eksempelvis andre representanter fra bedriftene som er brukt som case og dermed gi grunnlag for utviklende diskusjoner. 3

4 Forelesere Programleder for programmet vil være Henry Bjånesø. Han er høgskolelektor og har omfattende næringslivserfaring, bred forelesererfaring samt de nødvendige menneskelige egenskapene som skal til for å lage et godt læringsklima på samlingene. Einar Breivik Førsteamanuensis NHH. Jobber spesielt med feltene konsumentatferd, tjenestemarkedsføring og merkevareledelse og har allsidig undervisningserfaring for studenter på alle nivåer og på bedriftsinterne programmer. Han har vært sentral i utviklingen av NHHs MBA studium i merkevareledelse samt flere bedriftsinterne programmer i merkevareledelse. Tor Øyvind Baardsen Markeds- og utviklingssjef og programdirektør for MASTRA; Executive MBA i Strategisk ledelse. Har i en årrekke undervist innenfor strategifaget for alle typer deltakere både på NHH og bedriftsinternt. Har i tillegg både konsulent/rådgiver- og forskererfaring. Leif Hem Førsteamanuensis NHH og programdirektør for Executive MBA i merkevareledelse. Hans faglige hovedfelt ligger innenfor merkeutvidelser og merkeallianser. Hem har vært meget sentral både i utviklingen av og på undervisningssiden i MBA-studiet i merkevareledelse samt i en rekke bedriftsinterne programmer innenfor merkevarebygging, blant annet Bergen Branding. Nina Iversen Post.doc og forsker NHH. Hennes spesialfelter er blant annet ledelse av nasjonalt omdømme, opphavsmarkedsføring og strategisk merkevareledelse. Hun er for tiden engasjert i et større forskningsprosjekt som går på å utvikle strategien for merkevaren Vestlandet. Hun underviser for studenter på ulike nivåer og på bedriftsinterne prosjekter. Lasse B. Lien Førsteamanuensis NHH. Har deltatt både som programleder og bidragsyter/foreleser på de fleste av NHHs studier og lederopplæringsprogrammer. Han har mottatt flere forskningsutmerkelser og har i tillegg bred konsulenterfaring fra flere av landets største bedrifter. Hans spesialfelt er strategi. Inger Stensaker Førsteamanuensis NHH. Strategisk ledelse og endringsledelse er hennes spesialfelt. Har bred foredrags- og undervisningserfaring innenfor disse områdene, samt i internasjonal markedsføring, både for NHHs studenter og for næringslivet. Hun har allsidig forskererfaring og har styreverv i flere bedrifter. Magne Supphellen Professor NHH. Merkevareledelse, reklameforskning og markedsføring er noen av spesialfeltene både innen forskning, undervisning, foredrag og konsulentoppdrag. Har blant annet hatt prosjekter for Eksportutvalget for fisk, Fiskarlaget og Rieber & Søn (Toro). Han har vært sentral i utviklingen av NHHs MBA studium i merkevareledelse. Jørn Rognes Professor NHH. Ekspert i forhandlinger. Gjesteforelesere fra næringslivet Studiet vektlegger praksisrelatering gjennom gjesteforelesere fra næringslivet. Under er nevnt noen av gjesteforeleserne for 2008; Paul-Christian Rieber er administrerende direktør for konsernet GC Rieber, et familieeid selskap hvis aktiviteter blant annet omfatter shipping, salt, marine oljer, skinn og eiendom. 4

5 Per Roskifte er konserndirektør for informasjon og samfunnskontakt i Norgesgruppen. Han har vært leder for interimsstyret for sammenslåing av KSL og Matmerk og senere valgt til styreleder for den nye organisasjonen KSL Matmerk. Christian Bue Nordahl er salgs- og markedsdirektør i Hurtigruten ASA, men kom fra stillingen som markedsdirektør i Eksportutvalget for fisk med ansvar for markedsavdelingen i Norge og markedsføringsvirksomheten i regi av EFF globalt. Han har også vært ansvarlig for EFFs kontorer i Europa og Brasil. Nordahl er utdannet fiskerikandidat fra Universitet i Tromsø. Kristjan Th. Davidsson er Managing Director og head of global seafood i Glitnir på Island. Han har bred erfaring fra islandsk fiskerinæring, bl.a. ute i markedene og med omstrukturering og nyorientering av islandske bedrifter. Davidsson er utdannet fiskerikandidat fra Universitet i Tromsø. Anbefalinger av programmet fra tidligere deltakere: Kompetanseprogrammet har vært et godt tilrettelagt og gjennomført studie. Det har vært faglig solid, nyttig og interessant med dyktige forelesere og arrangører. Ikke minst er det positivt at programmet er spesielt tilpasset sjømatsektoren, og deltagere har vært en spennende miks av representanter fra ulike deler av norsk fiskeri- og havbruksnæring. Anita Olsen, Nordlaks Produkter AS, Marketing manager Verdiskapningsprogrammet for norsk sjømat er et faglig solid program med dyktige og entusiastiske forelesere fra Norges Handelshøyskole og fra næringslivet. Vi har blitt presentert strategiske utfordringer for næringen og verktøy for å anskueliggjøre egen bedrifts status og mulige veivalg, idet programmet er skreddersydd næringens premisser og utfordringer. Aktive deltakere, som alle er ledere innen norsk sjømatnæring, har bidratt til berikende diskusjoner med ny refleksjon og god læring som resultat. Deltakelsen på Verdiskapningsprogrammet har utvidet mitt nettverk innenfor næringen, gitt meg mange nye vennskap og ikke minst gjort meg mer bevisst egen bedrifts muligheter og utfordringer. Terje Tobiassen, eksportsjef, konsern, Mills Jeg har vært i sjømatbransjen i 30 år. I starten var det kun et lokalmarked å ta hensyn til. I dag er vår eksport ca 70% av omsetningen. Arbeidsbetingelser endres med akselererende tempo. Det som er riktig i dag er ikke nødvendigvis riktig i morgen. Tema som strategi, etablering på eksportmarkeder, forhandlinger og merkevarebygging er helt sentrale tema i vårt daglige virke. Jeg er svært fornøyd med deltakelsen i kompetanseprogrammet som har gitt meg verdifull læring innenfor disse fagområdene. Spesielt for små og mellomstore bedrifter er denne type læring viktig for å sikre at de valg som gjøres er gjennomtenkte og fremtidsrettet. Et annet viktig element er nettverket av medstudenter som også bidrar i læreprosessen. Det er alltid mye å hente fra andres erfaringer. Kontakten vil garantert bli opprettholdt etter at studietiden er over. Anton Fjeldvær, daglig leder, HitraMat AS Innovasjon Norge tilbyr programmet Markedskompetanse for norsk sjømatnæring, i samarbeid med Norges Handelshøyskole. 5

FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER

FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER Bachelor Master Ph.D. INNHOLD OM NHH...5 KARRIEREMULIGHETER...9 (SE OGSÅ JOBBCASE SIDE 12, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 OG 52) INTERNASJONALE MULIGHETER...16 STUDENTMILJØ...20

Detaljer

SNF rapport nr. 21/07. Økt verdiskaping gjennom differensierte markedsstrategier? En studie av SMB er i sjømatnæringen i Hardangerfjorden

SNF rapport nr. 21/07. Økt verdiskaping gjennom differensierte markedsstrategier? En studie av SMB er i sjømatnæringen i Hardangerfjorden SNF rapport nr. 21/07 Økt verdiskaping gjennom differensierte markedsstrategier? En studie av SMB er i sjømatnæringen i Hardangerfjorden Inger Beate Pettersen, James Hosea, Bernt Aarset SNF-prosjekt 6950:

Detaljer

FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER

FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER Bachelor Master Ph.D. INNHOLD OM NHH 3 KARRIEREMULIGHETER 9 (Se også jobbcase side 12, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40,42 og 48) INTERNASJONALE MULIGHETER 16 STUDENTMILJØ

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling i ett trinn

KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling i ett trinn KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling i ett trinn forskriftens del I og del II (for anskaffelser med verdi under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester) for kjøp av videreutdanningstilbud

Detaljer

EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES VÅR 2015

EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES VÅR 2015 EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES VÅR 2015 Intensiv oppdatering på høyt faglig nivå EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES Executive Short Programmes er intensive kvalitetskurs på høyt faglig nivå som gjennomføres over to

Detaljer

Anne Moe og Riina Kiik. Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling

Anne Moe og Riina Kiik. Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling Anne Moe og Riina Kiik Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling i teori og praksis HUSK- arbeidsrapport nr. 1/2008 Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling i teori og praksis Anne Moe og Riina

Detaljer

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen Konkurransekraft gjennom kunnskap Bli inspirert av havbruksnæringen BILAG TIL INDEKS NORDLAND 2008 Forord Indeks Nordland 2008 setter fokus på forskning og utvikling (FoU) i næringslivet i Nordland. Tilgangen

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

Holdninger, etikk og ledelse

Holdninger, etikk og ledelse Revidert handlingsplan for forsvarssektoren for perioden 2009 2012 Holdninger, etikk og ledelse Innledning Forsvarssektorens omtrent 20 000 medarbeidere møter etiske- og holdningsmessige utfordringer og

Detaljer

Evaluering av MedITNor Sluttevaluering av Arena-prosjekt

Evaluering av MedITNor Sluttevaluering av Arena-prosjekt Evaluering av MedITNor Sluttevaluering av Arena-prosjekt Oxford Research: NORGE Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no DANMARK Oxford Research A/S

Detaljer

Kristijane C. Bulukin Paul N. Gooderham

Kristijane C. Bulukin Paul N. Gooderham 61)UDSSRUWQU )UDIRUVNQLQJWLOXWYLNOLQJ 5HJQVNDSVUnGJLYQLQJLVPnEHGULIWVVHJPHQWHW Kristijane C. Bulukin Paul N. Gooderham 61)SURVMHNWQU NWYHUGLVNDSQLQJL60%VHNWRUHQ6W\UNLQJDYSnYLUNQLQJHQIUD DXWRULVHUWHUHJQVNDSVI

Detaljer

Anna Hagen og Odd Bjørn Ure. Evaluering av KIM Program for kompetanseutvikling i matsektoren

Anna Hagen og Odd Bjørn Ure. Evaluering av KIM Program for kompetanseutvikling i matsektoren Anna Hagen og Odd Bjørn Ure Evaluering av KIM Program for kompetanseutvikling i matsektoren Anna Hagen og Odd Bjørn Ure Evaluering av KIM Program for Kompetanseutvikling i matsektoren Fafo-notat 2006:12

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Kurskatalog 2008 2009

Kurskatalog 2008 2009 Kurskatalog 2008 2009 Kunnskap gir konkurransefortrinn! Du sitter nå med Bedriftsforbundets nye kurskatalog i hånden. Det er en katalog jeg er stolt av å kunne sende til deg som er medlem i forbundet.

Detaljer

Mat langs Nasjonale Turistveier

Mat langs Nasjonale Turistveier ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt av Hans Olav Bråtå, Merethe Lerfald og Xiang Ying Mei ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? 1 Vi er BearingPoint BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

En studie av den norske dagligvarebransjens bruk av dialogmarkedsføring kombinert med virkemiddelet lojalitetsprogram

En studie av den norske dagligvarebransjens bruk av dialogmarkedsføring kombinert med virkemiddelet lojalitetsprogram BCR3100 Bacheloroppgave våren 2013 Markedshøyskolen Student nummer 980089 980155 En studie av den norske dagligvarebransjens bruk av dialogmarkedsføring kombinert med virkemiddelet lojalitetsprogram Denne

Detaljer

Forventninger innfris på ulike vis Evaluering av nasjonalt utdanningstilbud i ledelse for styrere i barnehager Delrapport 1 Programkvalitet og

Forventninger innfris på ulike vis Evaluering av nasjonalt utdanningstilbud i ledelse for styrere i barnehager Delrapport 1 Programkvalitet og Forventninger innfris på ulike vis Evaluering av nasjonalt utdanningstilbud i ledelse for styrere i barnehager Delrapport 1 Programkvalitet og gjennomføringskvalitet I samarbeid med Institut for Uddannelse

Detaljer

Forstudie bærekraft programmet

Forstudie bærekraft programmet Innhold Forord... 3 Sammendrag... 4 1. Rammer for arbeidet... 6 1.1 Bakgrunn... 6 1.2 Formål... 6 1.3 Definisjon av begrepet bærekraftig reiseliv... 7 1.4 Definisjon av kommersielle virksomheter... 7 1.5

Detaljer

Arbeidsgrupperapport, mars 2010. VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning, innovasjon og mangfold på matområdet

Arbeidsgrupperapport, mars 2010. VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning, innovasjon og mangfold på matområdet Arbeidsgrupperapport, mars 2010 VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning, innovasjon og mangfold på matområdet Arbeidsgrupperapport, mars 2010 VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning,

Detaljer

Elevbedrift. Et program fra Ungt Entreprenørskap

Elevbedrift. Et program fra Ungt Entreprenørskap Elevbedrift Et program fra Ungt Entreprenørskap Innhold ELEVBEDRIFT 2 Innledning 3 Entreprenørskap i LK-06 4 Gjennomføringen av Elevbedrift 4 Den erfaringsbaserte læringssyklusen 4 Partnerskapsavtaler:

Detaljer

Etablereropplæring i Hedmark

Etablereropplæring i Hedmark NF-notat nr. 1003/2010 20 Etablereropplæring i Hedmark - veien til forretningsplan 15 Lars Rønning 10 5 30 år 1979 2009 Postboks 1490, N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner

Detaljer

Studieplan Bachelor i Administrasjon og ledelse

Studieplan Bachelor i Administrasjon og ledelse Studieplan Bachelor i Administrasjon og ledelse Akkreditert i NOKUT 05.05.08 Godkjent for tre år i UUV-sak 129/12 Sist oppdatert 12.10.2012 Gjelder fra høst 2012 Side 1 av 22 Innhold 1. Innledning... 3

Detaljer

Evaluering av prosjektet Global Future i regi av NHO Trøndelag. Morgendagens ledere

Evaluering av prosjektet Global Future i regi av NHO Trøndelag. Morgendagens ledere Evaluering av prosjektet Global Future i regi av NHO Trøndelag Morgendagens ledere En evaluering av prosjektet Global Future i regi av NHO Trøndelag. Skrevet av: Hanne Falstad, Prosjektleder NHO Trøndelag

Detaljer

NTNU. Bakgrunn for kompetansesatsning om universell utforming i utdanningsinstitusjonene. Del 1 Oppsummeringer og anbefalinger

NTNU. Bakgrunn for kompetansesatsning om universell utforming i utdanningsinstitusjonene. Del 1 Oppsummeringer og anbefalinger STF50 A05169 / 82-1403719-0 ISBN RAPPORT Bakgrunn for kompetansesatsning om universell utforming i utdanningsinstitusjonene Del 1 Oppsummeringer og anbefalinger LIV ØVSTEDAL NTNU Institutt for bygg, anlegg

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING

EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING Senter for IKT i utdanningen skal bidra til at IKT bidrar til økt kvalitet i utdanningen og bedre læringsutbytte og læringsstrategier for barn i barnehagene,

Detaljer

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag:

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: FORORD I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: Norge er mulighetenes samfunn. Vi har store naturressurser og uberørt natur. Vi har lange demokratiske tradisjoner.

Detaljer

HELTID SIVILØKONOM TYNGDEN DU TRENGER TIL Å JOBBE MED DET DU VIL

HELTID SIVILØKONOM TYNGDEN DU TRENGER TIL Å JOBBE MED DET DU VIL 2014 2015 HELTID SIVILØKONOM TYNGDEN DU TRENGER TIL Å JOBBE MED DET DU VIL 1 av 4 toppledere i Norge har en grad fra BI, mange av disse er siviløkonomer. 2 Hvorfor velge BI? Siviløkonomstudiet på BI er

Detaljer

Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker RAPPORT

Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker RAPPORT RAPPORT Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker Hva skal til for å bygge opp og synliggjøre uføretrygdede og personer med nedsatt funksjonsevne sin kompetanse og arbeidskraft på en måte

Detaljer