Domus Medica Universitetet i Oslo

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Domus Medica Universitetet i Oslo"

Transkript

1 Domus Medica Universitetet i Oslo Sognsvannsveien 9, Oslo Nybygg og ombygging Nr 708/2013

2 Ferdigmelding nr. 708/2013 Prosjektnr INNHOLD Statsbygg... 3 Historikk / Byggesakens gang... 4 Bygningsmessig beskrivelse... 8 Landskap Kunstprosjektet Byggeteknikk VVS-tekniske anlegg Elektrotekniske anlegg Prosjektadministrasjon fakta om prosjektet Areal nybygg: m 2 Areal ombygging: 715 m 2 Kostnadsramme: kr (krone verdi juli 2012) SHA og Ytre miljø Prosjektet ble gjennomført med høy fokus på SHA og ytre miljø. Spesielle satsningsområder har vært innmelding av avvik, håndtering av avfall, sikkerhet generelt og Rent Tørt Bygg. Høsten 2011 ble byggeprosjektet tildelt diplom som ett av Statsbyggs tre beste prosjekter innen SHA. Juryens begrunnelse: Byggeplassen fremstår som særlig ryddig og ren. God fremdriftsplanlegging gir positive effekter innen SHA. Energikilde: Fjernvarme Måltall energiforbruk: 340 kwh/kvm Miljøklasse: 2 02 Ferdigmelding nr. 708/2013

3 Statsbygg Statsbygg er statens sentrale rådgiver i bygge- og eiendomssaker, byggherre, eiendomsforvalter og eiendomsutvikler. Statsbygg er en forvaltningsbedrift underlagt Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, og organisert med et hovedkontor i Oslo og regionkontorer i Oslo, Porsgrunn, Bergen, Trondheim og Tromsø. Statsbygg yter departementer og andre sivile statlige organer bistand når de har endrede eller nye behov for lokaler. Lokalbehovene skal dekkes på en kostnadseffektiv måte. I Statsbyggs virksomhet er hensynet til statens totale interesser overordnet egne forretningsmessige interesser. Statsbygg skal være et aktivt redskap for å gjennomføre politiske målsettinger innenfor miljø, arkitektur, estetikk, nyskapende brukerløsninger og helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplasser, med bakgrunn i departementenes prioriteringer. Rådgivning og byggherrevirksomhet Statens behov for lokaler kan dekkes ved innleie, kjøp eller nybygg. Statsbygg gir råd til statlige etater ved innleie i det private markedet, eller tilbyr leie i Statsbyggs egne lokaler. I de tilfeller lokalbehovet krever nybygg er Statsbygg rådgiver overfor statlige leietakere når byggene reises i privat regi, eller utøvende byggherre for departementene når staten selv skal eie nybygget. Eiendomsforvaltning Totalt forvalter Statsbygg ca. to millioner kvadratmeter i inn- og utland. Eiendomsmassen består av sentrale kontorbygninger, høgskoler, spesialbygninger og nasjonaleiendommer over hele landet, samt ambassader og boliger i utlandet. Statsbyggs eiendomsforvaltning skal bidra til at våre brukere til enhver tid har funksjonelle lokaler tilpasset sine behov. Statsbygg legger vekt på å bevare bygningenes verdi gjennom et høyt vedlikeholdsnivå. Samtidig skal Statsbygg bevare de historiske bygningenes kulturelle særpreg og arkitektoniske verdi. Utviklingsprosjekter Statsbygg skal spille en aktiv rolle i samordningen av statlige interesser innen eiendomsutvikling og byplanlegging. Avklaring av statlige premisser skal legge til rette for et godt samspill med lokale myndigheter i slike saker. Arbeidet omfatter planlegging for ny bruk av statlige eiendommer som fraflyttes. For å nå de miljøpolitiske målene skal Statsbygg drive en omfattende innsats innen forskning og utvikling (FoU). FoU-virksomheten omfatter også prosjekter som har til hensikt å forbedre gjeldende standarder, forskrifter og regelverk i bygge-, anleggs- og eiendomsbransjen.

4 historikk / BYGGESAKENS GANG Stortingets vedtak om å flytte Rikshospitalet til Gaustad resulterte i at det sommeren 2000 sto et splitter nytt hospital reist på nabotomten til anlegget for preklinisk utdanning av medisinere. Året før hadde den prekliniske utdanningen av tannleger flyttet til Gaustad. Dette resulterte i en nærhet mellom klinikk og preklinikk som snart viste seg å gi synergier som for alvor skulle sette flere av miljøene på kartet som ledende forskningsenheter så vel i et nasjonalt som internasjonalt perspektiv. I 2002 vant en forskningsgruppe på Gaustad konkurransen om tildeling av et Senter for fremragende forskning innen området Medisin og Helsegrupper. Senteret, som fikk navnet Center for Molecular Biology and Neuroscience (CMBN), var et samarbeide mellom Universitetet i Oslo (UiO) og Rikshospitalet. På nordisk nivå ble det høsten 2003 utlyst en konkurranse om Nordic Center of Excelence in Molekular Medicine. Tre sentre ble utpekt og ett av dem ble lagt til Gaustad. De biomedisinske miljøene på Gaustad har også vist seg konkurransedyktige på europeisk nivå. Et stort antall forskningsprosjekter innen EUs rammeprogrammer er koordinert fra Gaustad og fra CMBN spesielt. Gaustad-miljøenes suksess i konkurransen om Nordic Center of Excellence var avgjørende for at UiO fikk i oppdrag å etablere en EMBL-node. EMBL (European Molecular Biology Laboratory) er en av Europas ledende forskningsinstitusjoner. En tilknytning til denne har fremmet internasjonal rekruttering til UiO så vel som å ha høynet kvaliteten på den biomedisinske forskningen. For å kunne ta ut hele potensialet til dette samarbeidet mellom universitetet og Rikshospitalet ble det raskt et sterkt ønske om å kunne samlokalisere virksomheten. Dette ville ikke kunne realiseres uten tilgang til nye areal. Sentralt i moderne biomedisinsk forskning er tilgang på en velfungerende dyrestall, med etablerte fasiliteter for transgen museproduksjon, som tilfredsstiller internasjonale krav. Det hadde i lang tid vært arbeidet med en oppgradering av den eksisterende dyrestallen i Domus Medica uten at det hadde blitt realisert. Dette berodde delvis på manglende finansiering. Bygging av dyrestall er særdeles kostnadskrevende og utfordrende å gjennomføre i allerede eksisterende lokaler der det er full drift. Det ble derfor klart at skulle man kunne få etablert en moderne dyrestall, som tilfredsstiller internasjonale krav og regler til oppstalling av forsøksdyr, ville veien måtte gå om et nybygg. I 1999 besluttet Stortinget å gjøre Sentralsykehuset i Akershus til universitetssykehus. Som følge av dette ble det besluttet å øke opptaket av medisinerstudenter, noe som medførte et økt behov for antall ansatte samt en utvidelse av undervisningslokaler ved Institutt for medisinske basalfag. I denne sammenheng fikk UiO en egen statlig bevilgning øremerket ombygging og utvidelse av arealet på Gaustad. Samlet bevilgning var på 54 millioner kroner. De bygningsmessige tiltak løste imidlertid ikke alle romutfordringene. I 2003 presenterte Det medisinske fakultet for UiO et behov for økte arealer i tilknytning til Domus Medica på Gaustad. Behovet var begrunnet med: - et pålegg om å øke opptak av medisinerstudenter - opprettelse av en forskerlinje for studenter der hensikten var å bidra til en bedret forskerrekruttering - behov for økt dyrestallskapasitet - behov for kjernefasiliteter for biomedisinsk forskning - samlokalisering av enheter innen CMBN Disse behovene kan sammenfattes på følgende måte: Tilbygg til Domus Medica er nødvendig for at UiO skal kunne høste avkastningen av den store kompetanseoppbyggingen som er skjedd på Gaustad i løpet av de siste år. 04 Ferdigmelding nr. 708/2013

5 Det ble raskt forståelse for at et nybygg på Gaustad kunne løse flere akutte problemer for UiO. Det ble bestemt at det ville være hensiktsmessig å gå videre med et prosjekt med henblikk på å utnytte hele restarealet, som var disponibelt etter gjeldende regulering, til nybygg. Dermed åpnet det seg muligheten for å overføre deler av tannlegeundervisningen fra Geitmyrsveien, til Gaustad. Virksomheten ved Det odontologiske fakultet i Geitmyrsveien foregikk med alvorlige plassproblemer, dårlig teknisk standard og manglende funksjonalitet. Dette ble vurdert til å kunne gå ut over helse og sikkerhet. I romprogrammet for byggeprosjektet ble det derfor lagt inn et areal som skulle gi plass til propedeutisk avdeling fra Geitmyrsveien 69. Desember 2003 fikk Statsbygg i oppdrag av Universitetet i Oslo å iverksette en begrenset plan- og designkonkurranse blant fem grupper av arkitekter og landskapsarkitekter. Basert på et utarbeidet rom- og funksjonsprogram ble det gjennomført en prosjektkonkurranse som HRTB Arkitekter AS vant i samarbeid med Link Landskap (tidligere Landskapsarkitektene 13.3/Multikonsult). I mai 2004 besluttet universitetet å gå videre med prosjektet basert på en avtale med Rikshospitalet om leie av arealer i nybygget med særlig tanke på bruk for sykehusets del av CMBN. Bygget skulle finansieres som et leieprosjekt under Statsbyggs kurantprosjektordning der årlig leie fastsettes, ved ferdig bygg, basert på reelle prosjektkostnader. Våren 2005 vedtok UiO å starte prosjektering av bygget. De mange komplekse funksjoner som det skulle legges til rette for i bygget, førte til at det ble utpekt en brukerkoordinator som skulle være et bindeledd mellom brukerne og prosjekteringsgruppen. Basert på de hovedfunksjonene som det skulle legges til rette for i huset, ble det nedsatt tre faggrupper under brukerkoordinatoren. Disse tre gruppene skulle respektivt ha ansvar for å bidra med nødvendige fagkunnskaper om dyrestall, laboratorier og undervisning slik at prosjekteringsgruppen kunne få tilført nødvendige kvalifiserte kunnskaper til sitt arbeide. Mai 2005 fikk Statsbygg i oppdrag av UiO å iverksette prosjekteringen av bygget. Prosjekteringsledelse og tekniske rådgivere ble etter anbudskonkurranse kontrahert i august-september I løpet av forprosjektet, som ble levert i mai 2006, ble også en ombygging på 715 kvadratmeter i deler av eksisterende dyreavdeling innlemmet i prosjektet. Byggeledelsen ved Sweco ble kontrahert februar August 2007 ga Plan- og Bygningsetaten i Oslo Kommune rammetillatelse for gjennomføringen av bygget. Bygget følger derfor TEK-07. I 2007 ble detaljprosjektet, som nå fikk navnet Domus Medica tilbygg, lagt ut på anbud. I 2008 ble detaljprosjektet stoppet av Finansdepartementet som ønsket gjennomført en konsekvensanalyse (KS2) med henblikk på å vurdere økonomien og styringen av prosjektet. Denne ble gjennomført av Dovre Group AS som i sin anbefaling til departementet av 10. juli 2009 hevder at styringsdokumentene nå er tilfredsstillende for den videre styringen av prosjektet. Prosjektet kunne gå i gang med byggefasen.

6 I desember 2009 ble det på ny foretatt anbudsutsendelse med krav til tilbyderne om at bygget skulle gjennomføres som et generalentrepriseprosjekt. April 2010 ble HENT AS valgt som generalentreprenør. I juni 2010 kom det offisielle oppdragsbrevet fra Kunnskapsdepartementet om å starte opp byggearbeidene, og kort tid etter startet tilriggingen og utgravingene på byggeplassen. Drøyt to år senere, sommeren 2012, kunne undervisningen i odontologisk propedeutikk, som de første, flytte inn i nytt ferdighetssenter i byggets underetasje. Den resterende innflyttingen fant sted utover høsten 2012 etter hvert som lokalene ble ferdigstilt. For prosjektet ble det også vedtatt opprettet, og i løpet av byggeperioden gjennomført, et prosjektråd med representanter fra Kunnskapsdepartementet, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, Statsbygg, Teknisk avdeling ved UiO samt brukerrepresentant. Prosjektrådet fungerte på et overordnet nivå i relasjon til framdrift, mer omfattende endringer av prosjektet samt økonomi og budsjetter. Under hele byggeperioden har det videre vært et nesten daglig behov for uformelle kontakter mellom byggeledelse og brukere. I tillegg har det hver tredje uke blitt avviklet såkalte leietakermøter hvor større og mindre elementer av betydning for framdriften har blitt avklart. I løpet av byggefasens varighet på to år har man på byggeplassen, så langt det er mulig, forsøkt å benytte seg av Lean Construction som metodikk. Blant de første prosjektene i Norge, har man benyttet seg av arbeidsflyt basert på takt-prinsippet. Det vil si at alle fagene arbeider med like lang varighet i forhåndsdefinerte likartede arbeidssoner. Dette arbeidet har vært til dels meget vellykket, især i perioden hvor man jobbet med innredningen i de store bygningsdelene. Hva har UiO fått? I areal dreier det seg om totalt brutto kvadratmeter som fordeler seg slik: - laboratoriebygg inkludert en etasje til undervisning kvadratmeter - undervisningsfløy inkludert nytt auditorium kvadratmeter - dyreavdeling kvadratmeter - ombygging av gammel dyrestall 700 kvadratmeter - parkering kvadratmeter 06 Ferdigmelding nr. 708/2013

7 Med disse arealene vil nybygget bidra til etableringen av avanserte fasiliteter for billeddannende teknikker ( imaging ), proteinanalyser (proteomikk) og automatisert prosessering og analyse av vevssnitt. Disse fasilitetene vil uten tvil bidra til å heve kvaliteten og gjennomslagskraften på den biomedisinske forskningen som skal foregå hos miljøene som flytter inn. I tillegg vil den nye dyrestallen, med sin store kapasitet og overlegne teknologi, gi Universitetet i Oslo tidsmessige lokaler for oppstalling av transgene mus. I tilknytning til dyrestallen vil det også bli etablert en egen radiofarmasi avdeling, et PET-senter, samt fasilitet for dyre-mr. Dyrestallen vil imøtekomme de internasjonale regler som gjelder for forsøksdyr og vil derfor være et nødvendig element for å få vitenskapelige artikler godkjent for publisering i de mest anerkjente tidsskrifter. Bygget utgjør første skritt av UiOs omfattende planer for utbygging av et Life Science Center i Gaustadbekkdalen. Kjernefasilitetene som bygges opp, vil være komplementære til det som planlegges lagt til Life Science Centeret. Gjennom prosjekt Domus Medica tilbygg har det blitt bygget opp moderne forsknings- og oppstallingsfasiliteter ved UiO som ganske sikkert kommer til å gi seg utslag i en bedret internasjonal rekruttering av forskere på et høyt nivå og samtidig en bedre evne til å konkurrere om bevilgninger fra EU og andre internasjonale kilder. Tilbakemelding fra brukerne er entydig positiv både når det gjelder utforming og valg av materialer. Bygget føles godt å oppholde seg i. Arealene og teknologien som er tilgjengelig for ferdighetstrening av tannlegestudentene vil bidra til å legge denne undervisningen på et meget høyt internasjonalt nivå. I tillegg finnes det flere grupperom, seminarrom samt et auditorium som vil lette trykket på undervisningsarealet og dertil kunne være en ressurs i relasjon til avvikling av seminarer og mindre kongresser.

8 Bygningsmessig beskrivelse Den eksisterende bygningsmassen til Domus Medica på Gaustad har vært en inspirasjon og referanse i forhold til videreføring av formspråk, volumer og materialbruk i det nye tilbygget, som er siste byggetrinn i bygningskomplekset Domus Medica. Intensjon og hovedgrep Ved utforming av nybygget er det lagt vekt på følgende: - nybygget skal avslutte bygningsmassen for Domus Medica på en naturlig og verdig måte, men samtidig framstå som anleggets moderne og raffinerte front mot landskapet og Ring 3 - nybyggets indre logistikk og romsammensetning skal være entydig og lesbar for brukere og besøkende - nybygget skal i samvirke med uteområdene og etablere en komplett campus hvor landskap, eldre og ny bebyggelse harmonisk danner en helhet Nybygget har i form og innhold fire hovedelementer: - laboratoriebygget: rasjonelt og fleksibelt laboratorium- og kontorbygg - mellombygget: samlende for eksisterende bygg og ny bygningsmasse - rotunden: undervisningsbygg med egen identitet - dyrestallen: forskningssenter, i hovedsak under terreng Adkomst Inngang til nybygget skjer enten direkte fra hovedkorridoren i den opprinnelige bygningsmassen eller gjennom inngangspartiet ved det nyetablerte adkomsttorget mot nordøst. Det har vært universitetets hovedmål å beholde hovedinngang til Domus Medica i nord-vestre del av hovedanlegget, da dette ligger nær trikkeholdeplass og gangbro med forbindelse til Blindern. Hovedinngang til laboratoriebygget, og øvrig ny bygningsmasse, ligger godt eksponert mot Gaustadalleèn og Rikshospitalets parkeringsanlegg og er lett tilgjengelig for gående og kjørende. Ved adkomsttorg og hovedinngang er det innkjøring til nybyggets parkeringskjeller. Bygningsutforming Den rektangulære bygningskroppen til laboratoriebygget er dimensjonert i forhold til opprinnelig bygningsmasse, og framstår som en avslutning av denne. Rotunden har sin form for å bryte med det rektangulære, og signaliserer sitt innhold som preges av undervisning, gruppeaktiviteter og studentliv. Plankonsept Det overordnede elementet i planløsningens struktur er de entydige og lesbare fellesområdene. Disse binder eldre og ny bygningsmasse sammen, samt åpner for lett kommunikasjon mellom de ulike innvendige avdelingene. Hovedstrøket i laboratoriebygget 08 Ferdigmelding nr. 708/2013

9 FV1 k 109,4 F1 B4 B3 k 118,0 k 118,0 B2 k 109,0 k 126,0 B1 k 123,5 byggegrense k 126,0 Situasjonsplan preges av en sentralhall med gallerier i endene, dagslys fra høytsittende vindu og åpenhet mot landskapet i øst via en åpen undervisningssal på gulvplan. Laboratoriebygget har en entydig planløsning med sonedelinger. Laboratoriene er lokalisert på hver side av sentralhallen for å være synlige, samt for å skape kontakt mellom de ulike laboratoriene. Interne hovedkorridorer ligger som bindeledd mellom laboratoriene og kontorene, som ligger ut mot fasaden. Dette letter kommunikasjon mellom virksomhet på kontor og i laboratorier, og bidrar samtidig til ensartet orientering i bygningen. Rotunden består av et lett tilgjengelig vrimleareal og en kaffebar med tilhørende møblering for pauser og studier. Området ligger i direkte forbindelse med hovedkommunikasjonsåren og har i tillegg god utsikt mot byen og fjorden. Det halvsirkelformede auditoriet ligger i direkte tilknytning til dette området. Øverste etasje i rotunden består av grupperom direkte tilknyttet det samme vrimlearealet via åpen trapp og galleri på mellomnivå. synlig ved bruk av platekledning i mørke farger, men i andre formater enn i eksisterende. Innvendig materialbruk er preget av fire hovedelementer: - trappekjerner og rotundevegg i naturbetong - lyse metallkledninger på innvendige fasader og vertikalsjakter - auditorium i treverk, innvendig og utvendig - lyse malte vegger i alle vanlige bruksrom Gulvmaterialene er valgt ut fra brukskrav og ønske om et kodet hierarki: - skifergulv i store fellesområder og åpne hovedtrapper - banebelegg i korridorer, kontor, møterom og laboratorier - parkett i auditorium - epoxy i dyrestall og rom med spesielle krav til hygiene og renhold Det er lagt vekt på en materialbruk som danner et samspill mellom robuste naturmaterialer og raffinerte, findetaljerte elementer. Materialer og overflater Nybygget skal ta opp materialer og farger som finnes i den eksisterende bygningsmassen ved Domus Medica. Utvendig er dette

10 Tegninger: HRTB Arkitekter AS Målestokk: 20 meter 1 Inngang 2 Vrimleareal 3 Propedautisk kurssal 4 Propedautisk resepsjon 5 Gipsrom 6 Støperom 7 Microskopirom 8 Lab.propedauten 9 Tannlegekontor 10 Møterom 11 Studiesal 12 Grupperom 13 Kontor 14 Garderobe 15 Wc 16 Kommunikasjonsrom 17 Tekniskrom 18 Hotcelle 19 Renrom 20 Adferdsrom 21 Oppstallingsrom for dyr 22 Ren korridor 23 Skitten korridor 24 Laboratorium 25 Pet-ct 26 Mr-rom 27 Mottak dyr 28 Mottak for 29 Lager 30 Vaskerom 31 Åpent ned 32 Auditorium 33 Café 34 Print 35 Parkeringsplasser 36 Eksisterende bygg 37 Dyrestall 38 Ventilasjonssjakt Plan kjeller 10 Ferdigmelding nr. 708/2013

11 Plan underetasje

12 1 Inngang 2 Vrimleareal 3 Propedautisk kurssal 4 Propedautisk resepsjon 5 Gipsrom 6 Støperom 7 Microskopirom 8 Lab.propedauten 9 Tannlegekontor 10 Møterom 11 Studiesal 12 Grupperom 13 Kontor 14 Garderobe 15 Wc 16 Kommunikasjonsrom 17 Teknisk rom 18 Hotcelle 19 Renrom 20. Adferdsrom 21 Oppstallingsrom for dyr 22 Ren korridor 23 Skitten korridor 24 Laboratorium 25 Pet-ct 26 Mr-rom 27 Mottak dyr 28 Mottak for 29 Lager 30 Vaskerom 31 Åpent ned 32 Auditorium 33 Café 34 Print 35 Parkeringsplasser 36 Eksisterende bygg 37 Dyrestall 38 Ventilasjonssjakt Plan 1. etasje 12 Ferdigmelding nr. 708/2013

13 Snitt labbygg syd-øst Plan 2. etasje

14

15

16 LANDSKAP Domus Medica har en markant plassering i landskapet på Gaustadplatået, høyt hevet over Ytre Ringvei. Nybygget ligger på det svakt skrånende platået sydøst for tidligere Preklinisk institutt, i hjørnet mot Ringveien og Gaustadalléen. Terreng og vegetasjon I programmet for arkitektkonkurransen ble det uttrykt ønske om å ta vare på dagens balanse mellom vegetasjon og bygningsmasse rundt Gaustad gård og Rikshospitalet. Dette ønske ble imidlertid delvis fraveket i det de store trærne innenfor vollen mot Ringveien ble fjernet grunnet funksjonelle og arkitektoniske prioriteringer. Skråningen mot Gaustadalléen og Ringveien er bevart som viktig landskapsdrag og er stort sett ikke berørt av prosjektet. En betongmur måtte imidlertid til for å bevare et stort kastanjetre på det trange området mellom Ringveien og rotunden. Vegetasjonen i skråningen mot Ring 3 ble delvis skadet som følge av graving for nye kabeltraseer og fjernvarmeledninger til Gaustad. Dagens voll og vegetasjon mot Ringveien er viktige romlige landskapelementer, som også reduserer støy- og støvplager fra Ringveien. Vegetasjonen består av furu, alm, ask, bjørk, selje og annen naturlik vegetasjon. Den bør være så tett som mulig som skjerm mot Ringveien. I prosjektet er terreng og vegetasjon bevart, men ikke oppgradert, i det prosjektet er begrenset til platået. Det samme gjelder Gaustadalléen, regulert som kulturminne, og planmyndighetenes ønske om reetablering av allébeplantningen har derfor måttet vente. Gressletten langs sørsiden av ny og gammel bebyggelse, er reetablert etter byggearbeidene. Det samme gjelder platåkanten mot øst, men her betydelig redusert. I forlengelsen av driftsveien øst og sør for nybygget skal universitetet legge til rette en gangvei langs gressletten som turvei for allmenheten. Ferdsel og opphold Adkomsten til anlegget skjer fra Gaustadalléen. Kjøretøy ledes ned i parkeringskjelleren. Biladkomst for bevegelseshemmede ledes opp til forplassen foran nybygget hvor det er anlagt tre parkeringsplasser. Nødvendig kjøring for henting og levering av containere i anlegget går via forplassen, langs bygningen mot sør og videre opp til område i vest. Gående og syklende fra fortau langs Gaustadalléen, via nyanlagt gangvei, leder hen til egen gangsone opp til hovedinngang. Denne gangsonen er anlagt med ledelinjer og oppmerksomhetsindikatorer i støpejern. På samme måte er det anlagt gangsone fra ny hovedinngang og videre til eksisterende inngang og til trapp i nordvest. Rullende adkomst til bygningen er sikret via ramper. Sykkelparkering er etablert på forplassen. 16 Ferdigmelding nr. 708/2013

17 I området mellom eksisterende og ny bygning, smuget, er det lagt til rette for adkomst/fluktveier og opphold. På arealet foran rotunden og kantinen er det anlagt en uteplass. Denne er skjermet for bilkjøring opp på dekket ved hjelp av oppstikkende elementer satt inn i et mønster som harmonerer med belegget. Underliggende kjellertak her er ikke dimensjonert for bilkjøring. Materialbruk og utstyr Kjøresoner er belagt med asfalt og kantet med to rekker storgatestein satt i betong. Dette er et konsept som er videreført fra anlegg ellers på Universitetet i Oslo. Gangsoner er belagt med plasstøpt betong med brettskurt overflate og kantet med ubehandlede stålvinkler. Murer langs plass og nedkjøring til parkeringskjeller er støpt i betong og med en avdekning på toppen med håndlist av eik. Sitteflater av impregnert furu er benyttet på benker i smuget. Som sittekanter i smuget og langs eksisterende bygning, er benyttet grå granitt fra Kina med flammet overflate. Denne granitten er også på samme måte benyttet som elementer ved kantineplass og som belegg på plassen. Belegget har en tykkelse på 70 mm og er limt direkte på underliggende betongdekke. Belysning er på master langs kjøreveier, som uplights under trær ved sykkelparkering og for tre i smuget. Eksisterende mastebelysning mot eksisterende bygning er beholdt. Beplantning Som trebeplantning er benyttet sorter av lønn, og ved sykkelparkeringen er det plantet hjertetre. Ellers er det benyttet varierte plantesorter som både buskbeplantning og bunndekke: lønn, eføy, hortensia, svartsurbær, rognspirea og stauder. Langs utkraget fasade mot sør er det montert Blindern-blokker på terrengnivå. Disse fungerer som påkjøringshinder mot bygning, et konsept som er videreført fra andre anlegg på universitetet. På arealene for sykkelparkeringen er det anlagt smågatestein. Det er totalt 63 sykkelstativer.

18 Kunstprosjektet Kunstutvalget har vært opptatt av at kunsten på Domus Medica skal ha klare berøringspunkter til virksomheten på stedet, og på en åpen måte forholde seg til byggets innhold. Kjernevirksomheten er å utdanne fremtidige aktører i ulike helseprofesjoner og å foreta grunnleggende forskning med sikte på å bedre folkehelsen. Brukerne er alt fra eliten av forskere til studenter på grunnplan. Den overordnete ideen for kunsten relaterer seg til menneskeorganismen. I det forstås alt fra kroppens minste bestanddel cellen - til det komplekse mennesket satt inn i en større sosial sammenheng, der menneskelige erfaringer, betraktninger og undersøkelser med både psykiske og fysiske sider inkluderes. Med mennesket i sentrum har utvalget ønsket kunst som på ulike måter forholder seg til dette uten å bli for direkte og opplagt. Ønsket har vært at kunsten kan åpne opp for nye innfallsvinkler og skape rom for ettertanke i en travel hverdag i et miljø der resultater og prestasjoner står i sentrum. Kunstprosjektet består av tre verk: STUDIUM. Charlotte Gyllenhammar har utført 7 skulpturer i bronse som er plassert utendørs. Hennes kunst kan betraktes både fra et psykologisk og et symbolsk perspektiv der verkene leses som beskrivelser av menneskelige tilstander av både kroppslig og sjelelig art. Kunstverkene fremstår som gåtefulle og tvetydige og kan oppleves som vare og nære, men også ubehagelige med en truende undertone. De er kjente og ukjente på samme tid. En gruppe på fem vinterkledde barnefigurer danner en sirkel på terrassen utenfor rotunden. De sitter på huk og retter oppmerksomt sine ansikter mot samme punkt mellom seg. Gruppen utstråler konsentrasjon og fellesskap men også stillhet og innadventhet. Gruppens ro er samtidig ladet med bevegelse. Figurene forteller om forundring og en, uavhengig av alder, menneskelig trang til konsentrasjon og analyse. Utenfor inngangen til laboratoriebygget sitter to påkledde og forlatte figurer på en benk. De er satelitter fra gruppen utenfor rotunden, men er samtidig en selvstendig gruppe. Figurene ser ut som om de venter, men slik de sitter med bygningen i ryggen kan de også oppfattes som voktere over inngangen. TVERRSNITT er utført av Marit Justine Haugen og Dan Zohar. Verket er en romlig installasjon som er 6,8 meter lang. Den er opphengt fra taket i sentralhallen i laboratoriebygget og spenner over to etasjer. Installasjonen består av lag etter lag med 40 snittflater i polykarbonat som er bundet sammen av en ryggsøyle av treskiver. Arbeidet viser en tredimensjonal kokonglignende konstruksjon bygget opp av uthullede flater. Uthullingene danner tre varierte hulrom som til sammen fremstår som mindre beskyttelsesrom innenfor den store skulpturen. Lysbånd er festet til tresøylen på hver av platene slik at platenes snittflater belyses. Tverrsnitt relaterer seg til D-Medica som en vitenskapelig institusjon og fremhever organismens indre og ytre topografi. Verkets transparente egenskaper, grad av refleksjon og valg av materialitet medfører refleksjoner og lysbrytinger. Skiftende lysforhold gjennom døgnet gir rommet forskjellig karakter, som sammen med verkets skiftende romvirkninger er med på å gi ulike opplevelser av arbeidet. 18 Ferdigmelding nr. 708/2013

19 Kunstverk: Studium Kunstner: Charlotte Gyllenhammar PARAMETER av Else Marie Hagen befinner seg på to vegger i mellombyggets glasskorridor. Hagen har lagt vekt på å finne fellesnevnere for situasjonen studenter og forskere befinner seg i og gitt denne situasjonen et abstrahert uttrykk. Fellesnevnerne er åpenhet og nysgjerrighet, disiplin og struktur. Det presenteres et rom hvor mennesket har en undersøkende rolle. Rommet vises fragmentarisk og omstokket og er satt sammen av tre ulike komponenter: Stykker av parkett, fargede, monokrome perspexplater og fotografi. Fotografiene viser skikkelser som håndterer plater der man ser speilbilder av dem selv eller andre personer samt gjenskinn av interiører. Skikkelsene befinner seg i delvis malte rom, der forsøk med ulike fargenyanser også viser til en pågående undersøkelse. De reflekterende platene er et redskap for undersøkelse av rom, kropp og persepsjon, der mennesket har en funksjon som en slags målestokk. Forholdet mellom person og refleksjon i fotografiene kan også omhandle relasjoner eller møter, noe som er fundamentalt i enhver pasient/behandlersituasjon. Alle elementene er montert bak glass, slik at de ulike materialene har samme reflekterende overflate. Refleksen fra vinduet ligger som en bevegelig filmstripe over billedelementene. Prosjektadministrasjon KUNSTprosjektet Kunst i offentlige rom (KORO) Prosjektansvarlig Mette Kvandal ( ) bo Krister Wallstrøm ( ) Dag Wiersholm ( ) Ruth Hege Halstensen ( ) Dag Wiersholm (2012) Kunstutvalget Kunstkonsulenter Solveig Aalberg (utvalgets leder) Line B Løkken Arkitekt bjørner Bolle Bruker Eric Rinvik Ulla Uberg Byggherre Hans Thomas Holm Kunstverk STUDIUM Charlotte Gyllenhammar to skulpturgrupper TVERRSNITT Marit Justine Haugen og Dan Zohar Hengende installasjon PARAMETER Else Marie Hagen billedelementer

20 Byggeteknikk Tomten ligger mellom eksisterende bygningsmasse på Domus Medica, Ringveien og Gaustadalléen. Terrenget er forholdsvis flatt med bratte skråninger i byggegrensen ned mot Gaustadalléen og Ringveien. I skråningen mot Ringveien står et fredet kastanjetre som ble bevart gjennom hele byggeperioden. Løsmassetykkelsen var 0,5-1,5 meter under laboratoriebygget og mesteparten av rotunden. Det måtte dermed sprenges ut for parkeringskjeller under laboratoriebygget og kjeller for teknisk rom under rotunden. Under vestre del av rotunden gikk det en dyprenne med dybde til fjell på mellom 3 og 10 meter. De naturlige løsmassene bestod av silt/leire og tørrskorpeleire. Over dette laget var det tilbakefylt masse fra opparbeidelse av tidligere parkeringsplass, støyvoll og beplantning. Berggrunnen består i hovedsak av lagdelt og foliert leirstein og leirskifer, og kollekalk og kalkskifer med innslag av eruptivganger. Naboforhold Det nye tilbygget ble delvis bygget helt inntil eksisterende bygg som er direktefundamentert til fjell. Her var det behov for forsiktig sprengning og stort fokus på vibrasjoner. SINTEF MiNaLab satte også strenge krav til dette på grunn av vibrasjonsømfintlig utstyr. I tillegg går det to VA-fjelltunneler under byggetomta. Disse ble sikret mot eventuelle nedfall av stein. Vibrasjonsmålere ble plassert ut på nabobyggene og i vanntunnelene og viste at sprengningsarbeidene ble utført innenfor kravene. I sør-øst ved hjørnet av den nye parkeringskjelleren måtte det utøves stor forsiktighet ved masseuttak av hensyn til høyspentkabel. Spunt, peler og fundamentering Spuntvegg ble etablert i sør mot kastanjetre for utgraving og utsprengning av rotundens underetasje og kjeller. Vestre del av rotunden ble fundamentert på stålkjernepeler til fjell. For å unngå setninger på gulvet i kjelleren ble det laget et frittbærende betongdekke/toveisplate spent mellom pelene. Resten av bygningsmassen er støpt direkte på fjell. Utvendige støttemurer er støpt på komprimerte grusmasser. 20 Ferdigmelding nr. 708/2013

Norges Handelshøyskole

Norges Handelshøyskole Norges Handelshøyskole Helleveien 0, Bergen Nybygg, samlokalisering Nr /0 Ferdigmelding nr. /0 Prosjektnr. 00 INNHOLD Statsbygg... Historikk... Byggesakens gang... Bygningsmessig beskrivelse... 0 Landskap...

Detaljer

Ny sentralarrest, Oslo politidistrikt

Ny sentralarrest, Oslo politidistrikt Ny sentralarrest, Oslo politidistrikt Grønlandsleiret 44, Oslo Nybygg Ferdigmelding nr. 679/2008 Prosjektnr. TP10449/10757 Statsbygg Statsbygg er statens sentrale rådgiver i bygge- og eiendomssaker, byggherre,

Detaljer

Nytt operahus Den Norske Opera & Ballett

Nytt operahus Den Norske Opera & Ballett Nytt operahus Den Norske Opera & Ballett Kirsten Flagstads plass 1, Oslo Nybygg og brukerutstyr Ferdigmelding nr. 673/2008 Prosjektnr. 95047 Prosjekt Nytt Operahus / Prosjektnr. 10381 Prosjekt Nytt Operahus,

Detaljer

Universell utforming - en utfordring

Universell utforming - en utfordring Universell utforming - en utfordring Forord Universell utforming, eller planlegging for alle, er et begrep som blir stadig mer brukt både internasjonalt og i Norge. Samtidig er det langt igjen før dette

Detaljer

Perforerte plater til de fleste formål. RM Perforering AS

Perforerte plater til de fleste formål. RM Perforering AS NORWEGIAN BUILDING NEWS Maridalsveien 73 P.boks 5023 Majorstuen 0301 Oslo NR. 11/12 NOV./DES. 2007 52. ÅRG. Anlegg Bygg Offshore Transport og lagring Ressurs/Miljø Fylkesrapporter Industri www.byggenytt.no

Detaljer

Nytt rikshospital. erfaringer fra Gaustad. Besøksadresse: Sognsvannsveien 20. Postadresse: 0027 Oslo. Telefon: 23 07 00 00 www.rikshospitalet.

Nytt rikshospital. erfaringer fra Gaustad. Besøksadresse: Sognsvannsveien 20. Postadresse: 0027 Oslo. Telefon: 23 07 00 00 www.rikshospitalet. Besøksadresse: Sognsvannsveien 20 Nytt rikshospital erfaringer fra Gaustad Postadresse: 0027 Oslo Telefon: 23 07 00 00 www.rikshospitalet.no Rikshospitalet 2004 Foto: Jiri Havran, Stig M. Weston Tekst:

Detaljer

Perforerte plater til de fleste formål. RM Perforering AS

Perforerte plater til de fleste formål. RM Perforering AS NORWEGIAN BUILDING NEWS Maridalsveien 73 P.boks 5023 Majorstuen 0301 Oslo NR. 3 2009 54. ÅRG. Anlegg Bygg Offshore Transport og lagring Ressurs/Miljø Fylkesrapporter Industri www.byggenytt.no Perforerte

Detaljer

LUSTER BAD FORPROSJEKT JUNI 2009

LUSTER BAD FORPROSJEKT JUNI 2009 LUSTER BAD FORPROSJEKT JUNI 2009 1 INNHOLD 1 ORGANISASJON... 3 2 BAKGRUNN OG FREMDRIFT... 3 3 AREAL... 4 4 MÅLSETTING... 4 5 FOLKEBADETS INNHOLD... 4 6 UNIVERSELL UTFORMING... 6 7 TOMT OG SITUASJONSPLAN...

Detaljer

BYGGER FOR FELLESSKAPET

BYGGER FOR FELLESSKAPET ET MAGASIN FRA STATSBYGG NR. 1 2015 BYGGER FOR FELLESSKAPET Aldri tidligere har Statsbygg bygd flere store komplekse bygg enn nå. De åtte største byggeprosjektene som Statsbygg nå arbeider med, blir til

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Nye Deichmanske hovedbibliotek

KONKURRANSEGRUNNLAG Nye Deichmanske hovedbibliotek Plan- og designkonkurranse Deichmanaksen KONKURRANSEGRUNNLAG Nye Deichmanske hovedbibliotek 1. INNLEDNING...3 2. MÅL MED PLAN- OG DESIGNKONKURRANSEN...5 2.1 Overordnet mål...5 2.2 Kulturpolitiske mål...5

Detaljer

N Y T T. Nytt regelverk - hva nå? Universell utforming. Nye energikrav. Våtrom og søknadsplikt. Uavhengig kontroll NR 1 DESEMBER 2010

N Y T T. Nytt regelverk - hva nå? Universell utforming. Nye energikrav. Våtrom og søknadsplikt. Uavhengig kontroll NR 1 DESEMBER 2010 NR 1 DESEMBER 2010 N Y T T STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Nytt regelverk - hva nå? Universell utforming Nye energikrav Våtrom og søknadsplikt Uavhengig kontroll I n n h o l d Leder 2 NTEK 10 og krav til

Detaljer

VADSØ3211 VADSØ UNGDOMSSKOLE

VADSØ3211 VADSØ UNGDOMSSKOLE VADSØ3211 VADSØ UNGDOMSSKOLE Revidert forprosjekt 21.10.2005 Prosjektbeskrivelse PG Korrigert 28.11.2005 Jfr. Vadsø bystyres vedtak i sak 57/05 16.11.2005 Espen Aursand Arkitektkontor AS Side 1 Sivilarkitekter

Detaljer

DOBBELFASADER Eystein Wilhelm Ruyter, stud. arch. Diplomoppgave Vår 2003

DOBBELFASADER Eystein Wilhelm Ruyter, stud. arch. Diplomoppgave Vår 2003 DOBBELFASADER Eystein Wilhelm Ruyter, stud. arch. Diplomoppgave Vår 2003 5 W. Ruyter Innholdsfortegnelse: 1 Innledning 7 2 Hva er en dobbelfasade? 8 3 Historikk 9 4 Forskjellige typer dobbelfasader 11

Detaljer

Inneklima i alle byggets faser

Inneklima i alle byggets faser Byggautomasjon Kjøling NØK-tiltak Inneklima i alle byggets faser Byggautomasjon Ventilasjon INNEMILJØ Rådgivende entreprenør Ventilasjon ENØK-tiltak Rådgivende entreprenør ENERGIOVERVÅKING Innemiljø Kjøling

Detaljer

Rom for historie. Charlotte Lande Andersen

Rom for historie. Charlotte Lande Andersen Rom for historie Rom for historie Charlotte Lande Andersen 2 3 Innholdsfortegnelse 6 Innledning 78 10 Bakgrunn 82 8 12 14 15 16 17 20 22 28 33 35 39 41 48 50 53 55 56 58 63 65 67 70 73 74 4 Byggene Prosjektets

Detaljer

Tosterødberget videregående skole

Tosterødberget videregående skole Halden kommune PLANBESKRIVELSE for Tosterødberget videregående skole detaljregulering Nasjonal PlanId: G 686 Beskrivelse er datert: 07.07.2014 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.11.2014 Dato for

Detaljer

Nummer 1 2014. Fra energisluk. til energibank

Nummer 1 2014. Fra energisluk. til energibank Nummer 1 2014 Fra energisluk til energibank 1 Leder Vellykket start som Caverion Vi har lagt bak oss vårt første halvår som Caverion, og er nå godt i gang med vårt første hele driftsår etter at vi skilte

Detaljer

EN STUDIE I GODT SAMARBEID

EN STUDIE I GODT SAMARBEID Sikkert, ryddig og effektivt. Byggingen av Norges Handelshøyskole i Bergen gikk knirkefritt med Lean construction. ET MAGASIN FRA STATSBYGG NR.2 2014 EN STUDIE I GODT SAMARBEID 214 8 AMBASSADE MED ÅPEN

Detaljer

Konseptvalgutredning for flerbrukshall på Dælenenga revidert utgave - 4

Konseptvalgutredning for flerbrukshall på Dælenenga revidert utgave - 4 OSLO KOMMUNE Konseptvalgutredning for flerbrukshall på Dælenenga revidert utgave - 4 Versjon 27122011 Dælenenga KVU Side 1 av 50 Forord flerbrukshall på Dælenenga er blant de prioriterte prosjektene i

Detaljer

Hele beretningen og utfyllende stoff finner du på www.statsbygg.no/aarsberetning2001/ MILJØ & SAMFUNN TEMA_ utvikling av Statsbygg

Hele beretningen og utfyllende stoff finner du på www.statsbygg.no/aarsberetning2001/ MILJØ & SAMFUNN TEMA_ utvikling av Statsbygg ÅRSBERETNING 2001 INNHOLD Hele beretningen og utfyllende stoff finner du på www.statsbygg.no/aarsberetning2001/ INTRODUKSJONSDEL BERETNINGSDEL VIRKSOMHETSDEL MILJØ & SAMFUNN TEMA_ utvikling av Statsbygg

Detaljer

Rapport 2008-011. Modeller for organisering av eiendommer i Helse Sør-Øst RHF

Rapport 2008-011. Modeller for organisering av eiendommer i Helse Sør-Øst RHF Rapport 2008-011 Modeller for organisering av eiendommer i Helse Sør-Øst RHF Econ-rapport nr. 2008-011, Prosjekt nr. 56060 ISSN: 0803-5113 JHO/GHA/pil, ODN, 21. januar 2008 Ikke offentlig Modeller for

Detaljer

Bedre bokvalitet med moderne installasjonssystemer

Bedre bokvalitet med moderne installasjonssystemer Bedre bokvalitet med moderne installasjonssystemer Livsløpstandard i boliger For Bedre Innemiljø For Bedre Etablering For Bedre Omsorg Utarbeidet av: ELBUS Forskningsveien 3B 0313 OSLO Telefon: 22 95 56

Detaljer

1-2-2015. Vann og avløpsetaten i eget AS. Kunnskapsdeling for et bedre samfunn. Dokumenter for fremtiden. Drikkevannskonkurranse.

1-2-2015. Vann og avløpsetaten i eget AS. Kunnskapsdeling for et bedre samfunn. Dokumenter for fremtiden. Drikkevannskonkurranse. 1-2-2015 Norsk Kommunalteknisk Forening www.kommunalteknikk.no Vann og avløpsetaten i eget AS Drikkevannskonkurranse Dokumenter for fremtiden Alvorlige branner Kunnskapsdeling for et bedre samfunn utleiepumper

Detaljer

Delrapport: Bygg og infrastruktur

Delrapport: Bygg og infrastruktur Delrapport: Bygg og infrastruktur Versjon 1.0 Figurliste... 4 1 Definisjoner... 6 2 Nøkkelopplysninger om bygningsmassen... 7 2.1 Kristiansand... 7 2.2 Flekkefjord... 9 2.3 Arendal... 9 3 SSK, Eg... 11

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011 VÅR MILJØSATSING ER EN FORUTSETNING FOR FREMTIDIG VERDISKAPING.

ÅRSRAPPORT 2011 VÅR MILJØSATSING ER EN FORUTSETNING FOR FREMTIDIG VERDISKAPING. ÅRSRAPPORT 2011 VÅR MILJØSATSING ER EN FORUTSETNING FOR FREMTIDIG VERDISKAPING. ROM EIENDOM ÅRSRAPPORT 2011 2 ROM EIENDOM ÅRSRAPPORT 2011 ROM EIENDOM ÅRSRAPPORT 2011 3 06 14 26 28 46 64 88 96 DETTE ER

Detaljer

arkitektur.nå Norsk arkitekturpolitikk

arkitektur.nå Norsk arkitekturpolitikk August/2009 Utgitt av: Kultur- og kirkedepartementet Postboks 8030 Dep. 0030 OSLO - www.regjeringen.no/nb/dep/kkd - Redaksjon: Kultur- og kirkedepartementet Design & Art Direction: YourFriends - Bildebehandling:

Detaljer

ET MAGASIN FRA STATSBYGG NR. 4 2013

ET MAGASIN FRA STATSBYGG NR. 4 2013 ET MAGASIN FRA STATSBYGG NR. 4 2013 TETT PÅ EUROPA Norway House i Brussel er Norges største utenriksstasjon. Bygningen har vært gjennom en total forvandling og er et godt eksempel på hvordan Statsbygg

Detaljer

ÅRSMELDING 2006. Samfunnsbygger i 190 år TIL KLIKKBAR

ÅRSMELDING 2006. Samfunnsbygger i 190 år TIL KLIKKBAR ÅRSMELDING 2006 Samfunnsbygger i 190 år TIL KLIKKBAR SFORTEGNELSE INNHOLD Samfunnsbygger i 190 år 2 Statsbygg i nøkkeltall 4 Organisasjonen Statsbygg 6 Strategi og mål 13 Viktige satsningsområder i 2006

Detaljer

INNEKLIMA /2015. Bratt kurve i GK Elektro Side 2. Bratt kurve i GK Elektro Side 2. Litt unna pluss i Powerhouse på Kjørbo Side 4

INNEKLIMA /2015. Bratt kurve i GK Elektro Side 2. Bratt kurve i GK Elektro Side 2. Litt unna pluss i Powerhouse på Kjørbo Side 4 KRØYERS PLADS I KØBENHAVN TORSPLAN 2 GK DANMARK MED PÅ VERDENS BESTE BOLIGBYGG. Side 20 SVERIGES FØRSTE BREEAM OUTSTANDING. Side 22 HØYHUS I PLUSS REHABILITERT KONTORBYGG I WIEN. Side 26 INNEKLIMA /2015

Detaljer

Uterom for en billig penge

Uterom for en billig penge Uterom for en billig penge Tittel: Uterom for en billig penge Forfattere: Romy Ortiz, Marry- Anne Karlsen og Benjamin Haffner Arbeidet er utført av Senter for byøkologi på oppdrag fra Norsk Form Stiftelsen

Detaljer