St. Hanshaugen Venstres program

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "St. Hanshaugen Venstres program 2011-2015"

Transkript

1 St. Hanshaugen Venstres program Venstre vil at St. Hanshaugen skal være et godt sted å bo og leve. Som et sosialliberalt parti ønsker Venstre at borgerne skal ha stor valgfrihet og reell innflytelse i politiske prosesser. St. Hanshaugen skal være en levende miljøbydel med god fremkommelighet, derfor lanserer Venstre en ambisiøs samferdselspolitikk som ser kollektivtilbud, satsning på sykkel og bedre parkeringsmuligheter i sammenheng. Venstre vil også prioritere universell utforming i hele bydelen, og gi folk økt tilgang til kulturelle og sosiale møtesteder. En stemme til Venstre er en stemme for en grønn, åpen og inkluderende bydel som tar ansvar for borgerne, byen og miljøet. bevare og vedlikeholde bydelens grøntområder sikre et godt tilbud til bydelens barn, seniorer og hjelpetrengende at bydelens fortau, plasser og torg skal holde høy standard satse på sykkel ved å realisere sykkelstrategien for Oslo i bydelen tilbakeføre østgående ringbusser til Bislettgata og arbeide for T-banestasjon i Homansbyen at St. Hanshaugen skal være en foregangsbydel i miljøspørsmål, ved å satse på miljøsertifisering av tjenestesteder og en bevisst innkjøpspolitikk gjøre Deichmanske fortsatt tilgjengelig for publikum legge til rette for et aktivt næringsliv gjennom blant annet å åpne plasser og parker for markedsaktivitet kjempe for lokaldemokratiet Seniorer tilbud, trygghet og omsorg der man bor Venstre vil jobbe for en liberal seniorpolitikk som setter individet i fokus. Det er store forskjeller på seniorer, og tilbudene må ta høyde for dette. Mange yngre seniorer vil opprettholde sin sosiale og faglige virksomhet, også etter nådd pensjonsalder, men møtes med et begrenset tilbud beregnet på pleietrengende. Venstre vil motarbeide denne tendensen ved å satse på et tilpasset aktivitets- og omsorgstilbud, med høy livskvalitet og faglig sterk helseoppfølging som sentrale mål. opprettholde omsorgstilbudet for å møte kommende befolkningsvekst styrke rekrutteringen av fagpersonell til alders- og sykehjem sørge for at flere får vite om muligheten til å søke omsorgsslønn og praktisk bistand gi sykehjemmene større selvstyre og beboerne større valgfrihet i hverdagen utvide Omsorg+ i bydelen, med minst 100 tilgjengelige leiligheter innen 2015 informere om muligheten til å jobbe som frivillig på eldresentrene beholde begge eldresentrene i bydelen styrke satsningen på Senior-akademiet samarbeide med og legge til rette for frivillige organsisasjoner som gir seniorer et godt aktivitetstilbud styrke hjemmesykepleien og hjemmehjelpen i bydelen omdøpe bydelens eldresentre og eldreråd til seniorsentre og seniorrådet 1

2 Barnehager - et bredt tilbud for alle Barnehagenes oppgave er å gi barna sosiale opplevelser før de begynner på skolen. Barnehagene er for mange en vesentlig del av barndommen, og kvaliteten skal gjenspeile dette. Venstre mener de fleste barn vil ha utbytte av å gå i barnehagen, og vil fortsatt jobbe for full barnehagedekning. Samtidig vil Venstre ivareta foreldres valgfrihet. Barnehagetilbudet i bydelen må inkludere avdelingsbarnehager, basebarnehager og barneparker, og åpningstidene bør være mer fleksible enn i dag. arbeide for å opprettholde et godt barneparktilbud i bydelen sikre foreldres rett til å velge pedagogisk tilbud sørge for gode rammevilkår for private og kommunale barnehager sikre at bydelen har en åpen barnehage at bydelen aktivt skal markedsføre bredden i barnehagetilbudet legge til rette for kveldsåpne barnehager, kombinert med regler om maksimal oppholdstid gi gratis kjernetid til utvalgte grupper som virkemiddel i integreringen Sosialomsorg en bydel som bryr seg Et liberalt og inkluderende samfunn viser ansvar for sine borgere. De som av ulike årsaker har vanskeligheter med å ta vare på seg selv, skal kunne føle seg trygge. Venstre vil styrke det psykiske helsevernet, gi rusavhengige den oppfølgingen de har krav på, og sørge for at det sosiale sikkerhetsnettet fungerer. Barnevernet må få de ressursene det trenger og personell med den nødvendige fagkunnskapen. arbeide systematisk med kompetanseheving innen psykisk helsevern styrke det forebyggende arbeidet innen barnevernet sikre at bydelens ambulerende team har god dekning videreutvikle samarbeidet med frivillige organisasjoner sikre en god og helhetlig oppfølging av pasienter med legemiddel-assistert rehabilitering (LAR) innen 24 timer etter avrusning Miljø grøntområder er viktig, ganske enkelt Venstre er miljøpartiet, og vil at bydelen skal kutte sine klimautslipp så mye som mulig. Gjennom å legge til rette for sykling, langtidsparkering og et godt kollektivtilbud, vil Venstre sørge for at St. Hanshaugen går foran som et godt klimaeksempel. For Venstre er det også avgjørende at grøntområder bevares som attraktive møteplasser for alle. Det krever skikkelig gatebelysning, velfungerende søppelhåndtering og god forvaltning av bydelens parker og åpne plasser. at St. Hanshaugen skal være en foregangsbydel i miljøspørsmål fortsette arbeidet med Lokal Agenda 21 i bydelen markedsføre muligheten for å søke Oslos klimafond om penger til utskiftning av oljefyrer intensivere utbyggingen av ladestasjoner for elbiler satse på miljøsertifisering av tjenestesteder og en bevisst innkjøpspolitikk opprette flere returpunkter på sentrale steder i bydelen 2

3 bevare alle grøntområder, også de aller minste ruste opp Kristparken ved å plante nytt gress, bedre belysningen og sette opp lekestativer prioritere oppgradering av speilbassenget på toppen av St. Hanshaugen-parken bedre belysningen i Stensparken sikre tilstrekkelig med brannsikre avfallsplasser for engangsgriller i bydelens parker ferdigstille Oslos belysningsplan innen 2014 ha flere felles-griller i bydelens parker sikre at bydelens parker er rene, tilgjengelige og godt vedlikeholdt ta vare på bydelens historiske bygningsmiljøer Samferdsel - en fremkommelig bydel Et godt, offentlig transporttilbud er viktig for befolkningen, næringslivet og miljøet. Derfor vil Venstre kreve utbygging av kollektivtilbudet i takt med den økende etterspørselen, og arbeide for rimelige parkeringsplasser der biler kan stå over lengre tid. Vi vil også bygge ut sykkelveinettet, slik at sykkel blir et attraktivt fremkomstmiddel. være en pådriver for realisering av planen for hovedsykkelveinettet og sykkelstrategien for Oslo i bydelen innen 2012 tilbakeføre østgående ringbusser til Bislettgata for å lette trykket på Sofiesgate arbeide for et kommunalt parkeringshus i bydelen, for eksempel under St. Hanshaugen opprette et kommunalt parkeringsselskap i Oslo sette i gang arbeidet med Homansbyen T-banestasjon, som vil ha positive ringvirkninger også for store deler av bydel St. Hanshaugen utvide sykkelveinettet utover de planlagte hovedtraseene gjennom bydelen fortsette satsingen på kollektivtransport, for å redusere behovet for bilkjøring i sentrum og sentrumsnære områder ruste opp Torggata til gågate så raskt som mulig at Oslo kommune skal kjøpe nye stillegående trikker innføre beboerparkering for alle beboere i bydelen og dem som jobber i bydelen, samt åpne for gjestepass for familier som ofte har besøkende med bil sikre at behovet til gående, syklister og bilister ivaretas ved utbygging av veier og trafikksystemer Næring mulighet til å drive lønnsomt For Venstre er det et mål at folk skal ha mulighet til å skape arbeidsplasser for seg selv og andre. St. Hanshaugen skal ha et aktivt næringsliv, med varierte strøksgater og liv på gateplan. Venstre vil at næringsdrivende skal ha et godt forhold til det offentlige apparatet, og at bedrifter i oppstartsfasen kan få den støtten og informasjonen de trenger samlet på ett sted. fjerne skjenkeringen, som ødelegger for visjonen om levende bydeler at bydelsutvalget i St.Hanshaugen selv skal få dele ut skjenkebevillinger i egen bydel at bydelen skal ha et gründerkontor som kan hjelpe næringsdrivende i en oppstartsfase legge til rette for å bruke åpne plasser som Knud Knudsens plass til markeder 3

4 gjøre det lettere å få utvidet skjenketid, spesielt for steder med kulturprofil sørge for at etablerte utesteder ikke forbigås ved tildeling av utvidet skjenkebevilling under større fjernsynsarrangementer, som Fotball-VM/-EM og olympiske leker gjøre det lettere å søke om støtte til kulturarrangementer, også til faste arrangementer hvor programmet lages fortløpende Kultur - en levende bydel med mye aktivitet Kultur er limet i et levende fellesskap. Venstre legger til grunn at kultur er kunnskap, og bygger ned motsetninger, slik at evnen til respekt og toleranse strekkes. St. Hanshaugen skal by på et rikt kulturliv som er tilpasset individuelle behov og interesser, legge til rette for et mangfold av kulturelle møteplasser og gjøre det attraktivt å drive kunst- eller kulturvirksomhet, også for private aktører. ha et nærbibliotek i bydelen når hovedbiblioteket flytter ut av Deichmann-huset, for eksempel i Kunsthøgskolens lokaler i Ullevålsveien beholde Deichmann-huset som et tilgjengelig bygg, og ta det i bruk til kulturarrangementer ha et levende uteliv og legge til rette for leie av offentlig grunn til festivaler som Kongene på Haugen og Klimasthans sikre at sentrumsområder, som Hausmanskvartalet, har et bredt kulturtilbud på gateplan fordele frivillighetsmidlene bredt, så flest mulig får mulighet til å holde et høyt aktivitetsnivå ta initiativ til at bydelen skal søke om en prøveordning for vin og øl i park Ungdom mulighet til å drive med det man vil St. Hanshaugen skal ha et mangfoldig ungdomstilbud med stor valgfrihet. Venstre ønsker at bydelen fortsatt skal være trygg og god å vokse opp i, med et godt utbygget helse- og veiledningstilbud. Fritidstilbudene må organiseres på ungdommens premisser, og ha forutsigbare økonomiske rammer. Ved å tilgjengeliggjøre lokaler og arenaer for forskjellige aktiviteter, samt styrke ungdomsklubbene, ønsker Venstre å legge til rette for at ungdommene selv skal være med å styre sin egen hverdag. sikre videre drift av Hammersborg fritidsklubb og Marienlyst aktivitetspark, og bedre informasjonen om tilbudet slik at flest mulig vil ta det i bruk få på plass ballbinger på Lille Bislet øke bydelens satsning på lærlinger styrke skolehelsetjenesten fremskynde støyisoleringen av Falck-Ytters plass, så den kan brukes til ballspill uten å sjenere naboer styrke svømmeopplæringen i bydelen ved å utvide svømmehalltilbudet og gjøre det billigere jobbe for at det bygges en flerbrukshall under Bislett stadion sørge for at lokaler og tilholdssteder er universelt utformet gjøre forsøksordningen med psykologtilbud i skolene permanent Politisk organisering Bydelene utgjør halvparten av Oslo kommunes driftsbudsjett. Venstre mener beslutninger bør tas nærmest mulig dem de angår, og vil derfor styrke bydelens budsjetter og utvide dens ansvarsområder. 4

5 at bydelsutvalget skal ha ansvaret for lokale plansaker, klagebehandling i lokale byggesaker, og den lokale skjenkepolitikken opprette et servicetorg som skal gi veiledning om bydelens tilbud og koordinere de kommunale etatenes arbeid i bydelen at bydelsutvalget selv skal ansette bydelsdirektøren 5

Del godene. Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo

Del godene. Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo Del godene SV vil skape kommuner og fylkeskommuner der hensynet til mennesker og miljø alltid går først. Derfor sier vi ja til offentlig velferd med tid til god omsorg, og nei til private løsninger med

Detaljer

MEN FORANDRING! PROGRAM 2011-2015 IKKE TIL HØYRE, IKKE TIL VENSTRE. Vårt Valg vil ha et levende lokaldemokrati, åpenhet og likebehandling

MEN FORANDRING! PROGRAM 2011-2015 IKKE TIL HØYRE, IKKE TIL VENSTRE. Vårt Valg vil ha et levende lokaldemokrati, åpenhet og likebehandling PROGRAM 2011-2015 IKKE TIL HØYRE, IKKE TIL VENSTRE MEN FORANDRING! ha et levende lokaldemokrati, åpenhet og likebehandling ha forandring i hvordan kommunen og byen vår styres Vårt Valg ønsker å satse på

Detaljer

10 BUD FOR EN BEDRE BY Kirkens Bymisjons utfordring til politikere ved kommunevalget i Oslo 2007

10 BUD FOR EN BEDRE BY Kirkens Bymisjons utfordring til politikere ved kommunevalget i Oslo 2007 10 BUD FOR EN BEDRE BY Kirkens Bymisjons utfordring til politikere ved kommunevalget i Oslo 2007 1. Gi rom for alle. En by for alle kan ikke skapes ved at noen fjernes. Debatten omkring byens offentlige

Detaljer

Ulik bakgrunn Felles framtid

Ulik bakgrunn Felles framtid 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Ulik bakgrunn Felles framtid Uttalelse til Oslo SVs årsmøte 2010 om prinsipper

Detaljer

Et rikere oppvekstmiljø

Et rikere oppvekstmiljø Aurskog-Høland kommune Et rikere oppvekstmiljø Plan for barn og unge Innholdsfortegnelse Forord............ 3 1. Innledning.......... 4 1.1. Et overordnet styringsdokumnet........ 4 1.2. Hensikten med

Detaljer

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 59/11 den 30.09.2011.

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 59/11 den 30.09.2011. Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 59/11 den 30.09.2011. Vedtak: Visjon: Dagens visjon beholdes: Det gode liv lever vi bedre i Lunner! Nær naturen nær byen! Beskrivelse av ønsket utvikling i Lunner

Detaljer

Et tredje standpunkt: Ulik bakgrunn - Felles framtid

Et tredje standpunkt: Ulik bakgrunn - Felles framtid Et tredje standpunkt: Ulik bakgrunn - Felles framtid SVs integreringspolitiske plattform vedtatt av SVs landsstyre 6. juni 2010 SVs mål er et solidarisk og inkluderende samfunn, der alle har like muligheter

Detaljer

AUFs velferdsprogram 2014. Velferd gir frihet

AUFs velferdsprogram 2014. Velferd gir frihet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 AUFs velferdsprogram 2014 Velferd gir frihet Sentralstyrets endelige innstilling 15.6.2014 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Innholdsfortegnelse 1 Velferd gir frihet... 3 2

Detaljer

KOMMUNEPLAN for. Namdalseid kommune. Langsiktig del

KOMMUNEPLAN for. Namdalseid kommune. Langsiktig del KOMMUNEPLAN for Namdalseid kommune 2001 2012 Langsiktig del Vedtatt av Kommunestyret den 21.06.2001 1 Innholdsfortegnelse KAP 1. INNLEDNING 3 1.1. PLANPROSESSEN 3 1.2 PLANENS OPPBYGNING 4 KAP 2. SAMFUNNSUTVIKLINGEN

Detaljer

Dette er viktig for Sørreisa!

Dette er viktig for Sørreisa! Dette er viktig for Sørreisa! Planstrategi for Sørreisa kommune 2012-2015 Arkivsak 11/945 Sørreisa kommune Dette er viktig for Sørreisa! Planstrategi for Sørreisa kommune 2012-2015 Innhold : 1. Innledning

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050

Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Planforslag 5. mars 2015. Vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn og sendt ut på høring av komité for samfunnsutvikling i møte 11. mars 2015, sak 10/15. INNLEDNING

Detaljer

Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT

Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT GOD FOLKEHELSE I NORDRE LAND HEISEN STÅR IKKE, TA TRAPPEN LIKEVEL Innhold 1. Innledning... 4 1.2 Bakgrunn... 4 1.2 Prosjektmål... 4 1.2.1 Resultatmål:... 4 1.2.2.

Detaljer

Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023

Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023 Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023 Oppdatering og videreutvikling av strategiene i Eldremelding 2006 2015 og Omsorgsmelding 2008 2015 Vedtatt av kommunestyret 29. januar 2014 Mestrings- og omsorgsmelding

Detaljer

Politisk plattform. for en regjering utgått av Høyre og Fremskrittspartiet

Politisk plattform. for en regjering utgått av Høyre og Fremskrittspartiet Politisk plattform for en regjering utgått av Høyre og Fremskrittspartiet Sundvollen, 7. oktober 2013 1 Innledning... 3 2 Arbeid og sosial... 8 3 Barn, familie og inkludering... 12 4 Justis, beredskap

Detaljer

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020)

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Forsidefoto: Johnny Syversen Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) INNHOLD FORORD

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Innholdsfortegnelse Kapittel 1: En helsepolitikk for vår tid... 2 Kapittel 2: Gode liv

Detaljer

MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN

MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN Boligsosialt handlingsprogram Program og aktivitetsplan 2012-2015 MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN Innhold 1 Sammendrag... 3 2 Innledning... 3 2.1 Formål med programmet... 3 2.2 Bakgrunn... 4 2.2.1

Detaljer

Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende

Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende Kommuneplan for Måsøy kommune 2013-2025 Samfunnsdelen Behandlet av kommunestyret i møte 06.09.2012 sak 63/12. (Planen er oppdatert i h.h.t. kommunestyrets vedtak)

Detaljer

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Innhold Forord... 5 Innledning... 6 Del 1: Strategi for

Detaljer

Løvetann ( Taraxacum offcinale), kommuneblomsten for 1756 Inderøy Straumen sentrum, kommunesenteret for 1756 Inderøy

Løvetann ( Taraxacum offcinale), kommuneblomsten for 1756 Inderøy Straumen sentrum, kommunesenteret for 1756 Inderøy KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013 2025 Løvetann ( Taraxacum offcinale), kommuneblomsten for 1756 Inderøy Straumen sentrum, kommunesenteret for 1756 Inderøy 1 Revidert etter formannskapets innstilling 05.06.2013

Detaljer

Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune

Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune Utredningsrapport i forbindelse med Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025 Ferdigstilt 29.10.13. Arbeidsgruppa som har gjennomført utredningen, har bestått

Detaljer

Frihet og trygghet for alle. De Kristnes handlingsprogram for perioden 2013-2017 DE KRISTNE

Frihet og trygghet for alle. De Kristnes handlingsprogram for perioden 2013-2017 DE KRISTNE De Kristnes handlingsprogram for perioden 2013-2017 Innhold De Kristne ble stiftet for å ta vare på de grunnleggende verdiene som har gjort Norge til et trygt, stabilt og fremgangsrikt samfunn gjennom

Detaljer

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien?

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? IS-1298 Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? Tittel: Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? Utgitt: 09/2005 Revidert: 03/2013 Bestillingsnummer:

Detaljer

ungdom3 18-05-05 12:31 Side 1

ungdom3 18-05-05 12:31 Side 1 ungdom3 18-05-05 12:31 Side 1 Ungdomsfotball Råd og retningslinjer 13-19 år ungdom3 18-05-05 12:31 Side 2 Bakgrunn Norges Fotballforbund har to utviklingsmål med ungdomsfotballen Utvikle gode spillere

Detaljer

Fylkesprogram for Vestfold SV i perioden 2012-2015

Fylkesprogram for Vestfold SV i perioden 2012-2015 Fylkesprogram for Vestfold SV i perioden 2012-2015 Innhold: Likestilling... 2 Utdanning... 2 Kultur... 3 Klima og energi... 4 Arealpolitikk... 4 Infrastruktur... 5 Næring... 6 Fylkespolitikere som gode

Detaljer

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess Veien mot en ny kommune Veileder for utredning og prosess Innhold Forord... 2 Innledning... 3 Sentrale mål og føringer... 4 Status... 6 Et felles framtidig mulighetsbilde... 11 Tilråding, informasjon og

Detaljer

Kommuneplan 2011 2022. Vedtatt 22.06.11

Kommuneplan 2011 2022. Vedtatt 22.06.11 Kommuneplan 2011 2022 FORORD Det er med glede jeg som ordfører presenterer kommuneplanen for perioden 2011-22. Planen viser hva Ski kommune ønsker å fokusere på de kommende 12 årene, både som lokalsamfunn

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

Boliganalyse - Byplan 2023 Arendal kommune - Revidert mai 2014

Boliganalyse - Byplan 2023 Arendal kommune - Revidert mai 2014 Boliganalyse - Byplan 2023 Arendal kommune - Revidert mai 2014 A R E N D A L 2 023 BYPLAN ANSVARLIG: Michael Fuller-Gee, Arendal kommune ARBEIDSGRUPPA: Ragnild Hammer, Arendal kommune Gøril Onarheim Christiansen,

Detaljer

SAMMEN OM DET GODE LIV

SAMMEN OM DET GODE LIV SAMMEN OM DET GODE LIV - en veileder for utvikling av lokal frivillighetspolitikk Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 5 2 Frivillig sektor... 6 3 Betydning av frivilligheten for lokalsamfunnet... 6 4

Detaljer