GET LIFTED MAGAZINE DA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GET LIFTED MAGAZINE DA"

Transkript

1 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr Overprøvingsbegjæring nr. KF Begjæringen gjelder: Get Lifted Magazine DA, Bratthaugen 31, 8210 Fauske Foretakets org. nr Begjæring inngitt av: Get AS, Postboks 4400 Nydalen, 0403 Oslo Foretakets org. nr Fullmektig: Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 Oslo Annen avdelings avgjørelse av 16. april 2012 Foreliggende sak gjelder en klage over Patentstyrets Første avdelings avgjørelse av 10. september 2010, hvorved innkommet begjæring om opphevelse av registreringen av foretaksnavnet GET LIFTED MAGAZINE DA ble besluttet ikke tatt til følge. Gjenparter av avgjørelsen ble sendt sakens parter samme dag. Foretaksnavnet ble innmeldt til og innført i Enhetsregisteret og Foretaksregisteret i Brønnøysund den 16. juni Foretaket er registrert under organisasjonsnummer , og med bransjeangivelsen / næringskoden: " Drift av web-portaler". Begjæring etter foretaksnavnelovens 3-6 om opphevelse av registreringen av foretaksnavnet GET LIFTED MAGAZINE DA innkom til Patentstyret den 18. august Begjæringen var begrunnet med at foretaksnavnet er innført i Foretaksregisteret strid med foretaksnavneloven 2-6 nr. 4, fordi det er egnet til å forveksles med det tidligere registrerte ordmerket GET, reg. nr ( ), innlevert til Patentstyret den 3. oktober 2001 og registrert den 2. januar 2003 for nærmere angitte varer og tjenester i klassene 9, 16, 25, 38 og 42. Den komplette fortegnelsen over varer og tjenester som innsigers anførte norske varemerkeregistrering nr registrert med, er inntatt i Første avdelings avgjørelsesgrunner, som er gjengitt nedenfor. Med hensyn til partenes anførsler for Første avdeling vises til sakens dokumenter.

2 Annen avd. sak nr Fra Første avdelings avgjørelse av 10. september 2010 hitsettes: Patentstyret skal bemerke: Prioritet: Prinsippet om "først i tid best i rett" er et allment kjennetegnsrettslig prinsipp som følger av varemerkeloven 7 og forutsetningsvis av foretaksnavneloven 2-1 første ledd. I denne saken er det på det rene at innsiger har bedre prioritet enn registreringshaver ved at de har registrert sitt varemerke i Varemerkeregisteret før registreringshaver registrerte sitt foretaksnavn i Brønnøysundregisteret. Bransjelikhet: Når det gjelder vurdering av vare- og tjenesteslagslikhet mellom varemerker, er Patentstyret bundet av hvilke varer og tjenester varemerkene rent faktisk er registrert for. For foretaksnavn kan Patentstyret imidlertid også foreta en konkret helhetsvurdering der faktisk bransjebruk på vurderingstidspunktet er det vesentligste momentet. Se Ot. Prp. nr. 43 ( ) s Innsigers varemerke reg. nr , ordmerket GET, er registrert for følgende varer og tjenester: 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; elektroniske og magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater; innregistrerte dataprogrammer; CD-ROM. 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper; klisjéer. 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. 38 Tele- og datakommunikasjonsvirksomhet; globale datanettverkstjenester; datanettbasert kundeinformasjonstjenester. 42 Vitenskapelig og industriell forskning; design og utvikling av dataprogrammer, - systemer og -nettverk, EDB-programmering; profesjonell og teknisk assistanse, rådgivning og konsultasjon vedrørende datamaskiner, dataprogrammer, datasystemer, internett, world wide web, intranett og datanettverk; lisensiering og utleie av dataprogramvare; vedlikehold og ajourføring av og support for datamaskiner, datasystemer, datanettverk og dataprogramvare; help desk og dataprogram support; utleie av accesstid til computer databaser; individuell design og utvikling av dataprogrammer, -systemer og -nettverk for andre.

3 Annen avd. sak nr Det er bragt på det rene at registreringshaver har en intensjon om å starte et internettmagasin. Det foreligger etter hva Patentstyret kan se, en viss bransjelikhet mellom klasse 16, trykksaker, i innsigers varemerke og registreringshavers bransje ved at begge deler kan være et magasin, selv om innsigers vil være på papir og registreringshaver skal publisere sitt magasin på nettet. Det er fastslått bransjelikhet og graden av kjennetegnslikhet er avgjørende i forvekselbarhetsvurderingen. Kjennetegnslikhet: Innsigers kjennetegn består av elementet GET, som er engelsk for få, skaffe. Innsigers fullmektig har argumentert for at foretaksnavnet opptar i sin helhet innsigers varemerke og at dette taler for at kjennetegnene er forvekselbare. Patentstyret er ikke av denne oppfatning. Registreringshavers kjennetegn GET LIFTED MAGAZINE DA gir assosiasjoner til få input, bli løftet opp og gir følgelig andre forestillingsbilder enn varemerket GET. Selv om kjennetegnet i sin helhet opptar seg innsigers varemerke, blir helhetsinntrykket og opplevelsen av merkene såpass ulik at Patentstyret ikke kan se at det foreligger kjennetegnslikhet i dette tilfellet. Helhetsvurdering: Det foreligger en viss bransjelikhet, men ikke kjennetegnslikhet. Kjennetegnene er etter en helhetsvurdering funnet å ikke være forvekselbare. Beslutning: Registreringen av foretaksnavnet Get Lifted Magazine er ikke i strid med foretaksnavneloven 2-6 nr. 4. Kravet om administrativ overprøving tas ikke til følge. En begrunnet klage over Patentstyrets Første avdelings avgjørelse av 10. september 2010 innkom fra Get AS den 9. november 2010; innen klagefristens utløp. I klagen anfører Get AS følgende: ANKE TIL PATENTSTYRETS 2. AVDELING VEDR. KRAV OM ADMINISTRATIV OVERPRØVING org. nr GET LIFTED MAGAZINE DA Vi viser til avgjørelse i Patentstyrets 1. avdeling vedrørende krav om administrativ overprøving av foretaksnavnet GET LIFTED MAGAZINE med svarfrist 10. november Patentstyret har i sin avgjørelse av 10. september 2010 kommet til at de aktuelle kjennetegn etter en helhetsvurdering ikke er funnet å være forvekselbare. Vi deler ikke denne oppfatning og skal hermed be om en fornyet vurdering av krav fra GET AS om administrativ overprøving. 1. Forvekselbarhetsvurderingen

4 Annen avd. sak nr Patentstyret har konstatert at det foreligger tilstrekkelig bransjelikhet, og dette legges til grunn for den videre behandling. Det skal imidlertid påpekes at Patentstyret har konsentrert sammenligningen av registreringshavers bransje og innsigers varemerke til klasse 16. Som tidligere anført anser vi tele- og datakommunikasjonsvirksomhet; globale datanettverkstjenester; datanettbasert kundeinformasjonstjenester i klasse 38 i innsigers varefortegnelse som vel så relevant i forhold til registreringshavers formål; nettmagasin. Prinsipalt skal det anføres at kjennetegnene som sådan er egnet til å forveksles. Bestemmelsen i foretaksnavneloven 2-6 nr. 4 korresponderer med varemerkelovens bestemmelser om forvekslingsfare som fremgår av varemerkeloven 16 bokstav a og 4 første ledd. Vurderingstemaet er om en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen for de varer det gjelder kan komme til å ta feil av kjennetegnene, eller komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom de to kjennetegnenes innehavere, jf. C-251/95 (Sabel vs. Puma). Om det foreligger forvekslingsfare i lovens forstand beror på en helhetsvurdering, der det særlig legges vekt på graden av vareslagslikhet og kjennetegnslikhet, jf. Høyesteretts avgjørelse Rt s.1268 (Søtt + Salt). GET LIFTED MAGAZINE både opptar innsigers registrerte ordmerke GET i sin helhet, og har dette som sitt innledende element. En gjennomsnittsforbruker vil som regel erindre den første delen av eller det første element i varemerke. Dette følger av etablert rettspraksis, se for eksempel sak T-357/07 og sak T-336/03 hvor retten uttaler i premiss 75 og 76: "It should be noted in this regard that the attention of the consumer is usually directed to the beginning of the word (Joined Cases T-183/02 and T-184/02 El Corie Inglés v OHIM- Gonzalez Cabelloand Iberia Lineas Aéreas de Espafia (MUNDICOR) [2004] ECR II- 0000, paragraph 83). Det foreligger en betydelig risiko for at en gjennomsnittsforbruker vil erindre eller oppfatte innklagedes foretaksnavn som et magasin for GET. Det skal på ny anføres at registreringen av firmaet GET LIFTED MAGAZINE strider mot Foretaksnavneloven 2-6, nr. 4 og at registrering skulle ha vært nektet. 2. Innarbeidelse Videre skal det anføres at klagers kjennetegn GET er så velkjent i Norge at GET LIFTED MAGAZINE under enhver omstendighet vil assosieres med klagerens varemerke, og publikum derfor vil tro at det foreligger et kommersielt fellesskap. Det er utvetydig fastslått at graden av særpreg ved et kjennetegn får stor betydning ved vurderingen av kjennetegnslikhet, sml. Stuevold Lassen/Stenviks Oversikt over norsk varemerkerett s. 286 og 2. avdelings avgjørelse nr (CONDIS) s. 91 og 92. GET er Norges ledende digital-tv og bredbåndsleverandør og har i dag ca husstander koblet til sitt nettverk. Dette tilsier en svært omfattende utbredelse og tilhørende kjennskap til varemerket GET der blant annet samtlige tilknyttede hustander daglig opplever GET som leverandør av TV- og internettjenester.

5 Annen avd. sak nr Et talende bilde for den markedsposisjon GET innehar, viser tall fra 2009 hvor GET AS økte driftsinntektene fra 1297 til hele 1451,9 millioner kroner mens resultatet før skatt økte fra 254,1 til 354,7 millioner kroner. Siden 2006 har det skjedd en meget omfattende markedsaktivitet og synliggjøring av varemerket GET både alene og i kombinasjon med andre elementer; eksempelvis GET News, GET Connected og GET Live. Det er således vår klare oppfatning at varemerket GET gjennom en massiv markedsføring og utbredelse i Norge innehar en betydelig grad av særpreg, og den helhetlige vurdering av de to kjennetegn i nærværende sak må foretas med dette som bakteppe. På denne bakgrunn vil GET i det innklagede foretaksnavn lett kunne assosieres med innsigers virksomhet og dette vil overskygge den forestilling som Patentstyret legger til grunn; "få input, bli løftet opp". Det må her særlig vektlegges innsigers kombinerte bruk av GET med elementer som News, Connected og Live. En nærmere dokumentasjon av den ovenfor anførte innarbeidelse i markedet er under utarbeidelse og vil ettersendes Patentstyret snarlig. 3. Sammendrag Konklusjonen på en helhetlig vurdering av bransjelikhet, kjennetegnslikheten og det eldre varemerkets særpreg må etter dette være at kjennetegnene GET og GET LIFTED MAGAZ1NE er egnet til å forveksles i den alminnelige omsetning. På bakgrunn av det ovenfor anførte skal det på ny anføres at registreringen av firmaet GET LIFTED MAGAZINE strider mot Foretaksnavneloven 2-6, nr. 4 og at registrering skulle ha vært nektet. Vi ber følgelig Patentstyret i medhold av Foretaksnavneloven 3-6, jf. 3-7, fatte vedtak om å oppheve registreringen av foretaksnavnet GET LIFTED MAGAZINE, med foretaksnummer Det tas forbehold om nye anførsler og bevis. Ved Patentstyrets brev av 11. november 2010 er gjenpart av den innkomne klagen fra Get AS oversendt til Get Lifted Magazine DA, som samtidig ble meddelt frist til mandag den 13. desember 2010 med å inngi en eventuell imøtegåelse. Den 16. november 2010, etter å ha foretatt en ny vurdering av saken i lys av den innkomne klage, jf. foretaksnavnelovens 3-7 fjerde ledd, besluttet Patentstyrets Første avdeling å fastholde den tidligere beslutning av 10. september 2010 hvor man konkluderte med at registreringen av foretaksnavnet Get Lifted Magazine DA ikke er i strid med foretaksnavnelovens 2-6 nr. 4. Deretter er sakens dokumenter oversendt til Patentstyrets annen avdeling for behandling av klagen.

6 Annen avd. sak nr Den 18. november 2010 er faktura pålydende gjeldende klageavgift (faktura nr / ordre nr ) generert og sendt til Pet AS v/ Protector Intellectual Property Consultants AS, med betalingsfrist satt til 18. desember Klageavgiften er registrert innbetalt til Patentstyrets bankkonto den 13. desember 2010; innen utløpet av den meddelte betalingsfristen. I sin imøtegåelse av klagen, innkommet den 30. november 2010, uttaler Get Lifted Magazine DA, følgende: "Svar på anke av avgjørelse om administrativ overprøving av foretaksnavnet Get Lifted Magazine DA med org. nr Get Lifted Magazine DA vil med dette brevet komme med et motsvar til anken som er levert på vegne av GET AS med krav om administrativ overprøving av vårt foretaksnavn. Vi vil forøvrig poengtere at vi var enige i argumentasjonen i den første avgjørelsen i denne saken, og stiller oss i den sammenheng uforstående til at det har kommet inn en anke. Når det nå er kommet en anke respekterer vi motparts rett til å få prøvd ut saken sin på nytt, og vi vil nok en gang argumentere mot GET AS sitt syn i denne saken. Avgjørelse i første instans. Bransjelikhet: I første instans kom Patentstyret fram til at det er en viss bransjelikhet mellom GET AS og Get Lifted Magazine DA, og at dette kvalifiserer til at det på papiret vil bli regnet som bransjelikhet. Den avgjørelsen ble tatt på bakgrunn av hva GET AS har registrert seg selv på av varer og tjenester i Brønnøysundregisteret. Her fremkommer det en viss bransjelikhet, men hvis man ser på hva GET AS tilbyr på sine nettsider ser vi ingen bransjelikhet. Det er altså bare på registrerte tjenester at bransjelikhet forekommer, og her bare til en viss grad. Kjennetegnslikhet: Når det kommer til kjennetegnslikhet kom Patentstyret frem til at GET er engelsk og betyr «få, skaffe», mens at Get Lifted betyr «få input, bli løftet opp» og at dette gir helt andre forestillingsbilder enn GET. Innsiger argumenterte for at vi bruker GETs foretaksnavn i sin helhet og at dette taler for at de to navnene er forvekslingsbare. Dette ble avvist, og vi stiller oss bak den avgjørelsen. Konklusjonen til Patentstyret ble at man i denne saken ikke kan se at det foreligger kjennetegnslikhet. Videre vil vi gå gjennom GET AS sin nye argumentasjon og kommentere den. 1. Forvekselbarhetsvurderingen GET AS tar fra første instans med seg avgjørelsen om at det (på papiret) blir funnet tilstrekkelig bransjelikhet til at dette kan legges til grunn for den videre behandlingen. Når det kommer til dette punktet har GET AS full rett og mulighet til det, men vi vil poengtere at det i realiteten ikke finnes noen bransjelikhet selv om dette ligger til grunn. Det vil vi begrunne med at GET AS har registrert varer og tjenester innenfor et bredt spekter, også der

7 Annen avd. sak nr de idag ikke har noen varer og tjenester og vise til. Registeret gjør det forøvrig vanskelig å treffe presist med hva man virksomheten faktisk gjør, og et punkt som «Drift av web-portal» kan omfatte et helt spekter av tjenester. GET AS mener tele- og datakommunikasjonsvirksomhet; globale datanettverkstjenester; datanettbasert kundeinformasjonstjenester i klasse 38 er relevant for vårt formål som er å lage et nettmagasin. Det stemmer at vi skal være på nett og det stemmer at vi skal formidle informasjon, likevel er vi sikre på at både våre og deres segment klart kan skille mellom GET AS, som er en digital-tv og bredbåndsleverandør, og Get Lifted Magazine som er et nettmagasin om inspirasjon. Det vil bli mulighet for kommentering av saker, og et mulig forum eller lignende. Vi vil hevde det motsatte av GET AS, nemlig at det ikke er fare for at tjenestene forveksles. Videre hevder GET AS korrekt at vi har innsigers hele ordmerke som innledning i vårt navn. De hevder også at en gjennomsnittsforbruker vil erindre første del av et varemerke, og henviser til en spansk domstol som uttaler at forbrukere som regel vil fokusere på begynnelsen av navnet. Dette mener GET AS beviser at det er en betydelig risiko for at en gjennomsnittsforbruker vil erindre eller oppfatte innklagedes foretaksnavn som et magasin for GET. Vi vil her poengtere at vi bruker ordet GET som en del av et uttrykk som formidler en metaforisk meningen i vår virksomhets produkt; «få input, bli løftet opp» som fastslått i første instans. Pågrunn av at ordet blir brukt i et uttrykk vil svært få om ingen forveksle disse to navnene. Vi har i motsetning til GET AS ikke brukt ressurser på å finne en dom som passer oss, men har av egeninteresse spurt mange personer(kjente, og ukjente) om hva de tenker og assosierer med vårt navn. Ingen har forvekslet eller funnet noen logisk forbindelse mellom disse to navnene, og når vi i etterkant har sagt hvorfor vi har spurt(altså at vi har fått et krav om overprøving mot oss) har folk ledd og ristet på hodet. Så vi vil på det sterkeste avvise GET AS sin påstand om at det er betydelig fare for at en gjennomsnittsforbruker vil kunne forveksle disse to foretaksnavnene. Dette er som tidligere påpekt, på grunn av at vi bruker ordet som del av et uttrykk. 2. Innarbeidelse GET AS hevder at varemerkenavnet GET er så kjent i Norge at det under enhver omstendighet vil assosieres med klagerens varemerke, og at folk vil tro at det er en kommersiell forbindelse mellom selskapene. Dette er jo for det første en udokumentert påstand, og de erfaringer vi har gjort oss knyttet til uhøytidelige spørreundersøkelser tilbakeviser dette kategorisk. GET burde komme med bevis, og ikke tomme påstander. Ingen som vi har henvendt oss til med spørsmålet har tenkt på GET AS, og dette er som nevnt høyst sannsynlig fordi vi bruker ordet «get» som en del av et uttrykk. I tillegg har vi det tredje ordet «magazine» som tydeliggjør hva vi er, og gir med det ingen rom for forveksling. Det er ingen som kan bestride at GET AS har stor utbredelse i Norge, og vi har aldri gjort dette. Det skal likevel sies at det er ikke noe argument i seg selv hvor mye GET AS omsetter for og hvor mange kunder de har. Derfor synes jeg det er et usaklig forsøk på å gjøre vår stemme liten i forhold til GET AS. For uansett hvor stor utbredelse GET AS har så er det fortsatt like liten likhet mellom navnene som om de var nyoppstartet. GET AS trekker også fram at de har kommet med nye produkter som GET News(informasjon/reklame til kunder), GET Live(webmail, været, filmleie og tv-guide) og GET Connected(konsept for å få kunder til å få alle sine kommunikasjons- og underholdningstjenester fra GET). Jeg ser ikke at dette skaper problemer verken for oss eller GET, vi er et magasin og dette kommer helt tydelig frem i navnet vårt. Slik vi ser det er også disse produktene mer intern blant GETs allerede eksisterende kundegrupper, og får ikke den samme eksponeringen som GET-navnet gjør.

8 Annen avd. sak nr Sammendrag Ser vi på helheten så konkluderer vi med at det til nød er en viss bransjelikhet på papiret, og at kjennetegnslikheten er totalt fraværende og at det dermed ikke er noen fare for at Get Lifted Magazine DA og GET AS skal forveksles av verken den gjennomsnittlige forbruker eller det internasjonale markedet vi henvender oss til. Med dette ønsker vi at Patentstyret nok en gang avviser kravet fra GET AS om at Get Lifted Magazine DA skal oppløses." I tilsvar av 21. februar 2011 uttaler Get AS følgende: Vi viser til vårt ankeskriv av 8. november 2011, hvor det ble lovet å komme nærmere tilbake til dokumentasjon av den anførte innarbeidelse i markedet for GET. Videre viser vi til innvilget fristforlengelse frem til i e-post fra Annen avdeling av 17. januar Som tidligere anført vil graden av særpreg ved et kjennetegn få stor betydning ved vurderingen av kjennetegnslikhet, sml. Stuevold Lassen/Stenviks Oversikt over norsk varemerkerett s. 286 og 2. avdelings avgjørelse nr (CONDIS) s. 91 og 92. Når det gjelder oppnådd særpreg gjennom innarbeidelse har Høyesterett vist til en rekke momenter det er relevant å ta i betraktning, jf. Rt s.1601, GULE SIDER, premiss 57: "Når det så er spørsmål om GULE SIDER oppfylte kravene til distinktivitet på søknadstidspunktet, finner jeg det hensiktsmessig å ta utgangspunkt i EF-domstolens bemerkninger i sak C-108/109/97 (C-108/97)CHIEMSEE. Domstolen uttaler i premiss 49 at det ved avgjørelsen av om et varemerke har fått tilstrekkelig særpreg ved bruk, skal foretas en samlet vurdering av ulike elementer som kan godtgjøre at merket er blitt brukt til å identifisere at den aktuelle varen har sin opprinnelse hos en bestemt virksomhet, og derfor er egnet til å atskille denne varen fra andre virksomheters varer. I premiss 51 nevnes en rekke momenter som det er relevant å ta i betraktning ved vurderingen av særpreget: Varemerkets markedsandel, intensiteten, den geografiske utstrekningen og varigheten av bruken, størrelsen av de investeringer som har vært foretatt for å fremme varemerket, andelen av den relevante omsetningskrets som identifiserer at produktet har sin opprinnelse hos en bestemt virksomhet, samt erklæringer fra industri- og handelskammer eller andre faglige sammenslutninger". Til Annen avdelings vurdering av graden av særpreg og goodwill som kan knyttes til varemerket GET viser vi til den vedlagte dokumentasjon på den omfattende bruk av merket. Vi ber vennligst om at det foretas en grundig gjennomgang av samtlige dokumenter, og gjør særlig oppmerksom på følgende forhold: 1. Salgstall, markedsandel og markedsføringskostnader Som tidligere anført innehar GET en posisjon som markedsleder i sin bransje, hvilket tall fra 2009 hvor GET AS økte driftsinntektene fra 1297 til hele 1451,9 millioner kroner viser. Resultatet før skatt økte fra 254,1 til 354,7 millioner kroner.

9 Annen avd. sak nr Videre er det et viktig moment at markedsføringskostnadene er svært betydelige, med en total utgift på nærmere kr 174 millioner kroner de seneste 5 år. Se nærmere om dette i dokument nr. 1 Omsetning og markedsføringskostnader, Get AS. 2. Medieomtale GET er gjennom de senere år ofte og jevnlig gjenstand for omtale i både lokale og riksdekkende medier, hvilket bidrar til en landsomfattende høy kjennskap til klagers varemerke. Se nærmere i dokument nr. 2 Eksempler på medieomtale, GET 3. Reklamemateriale, brosjyrer, annonser, publikasjoner GET har de senere år gjennomført omfattende lokale som riksdekkende PR-kampanjer i både TV og trykte medier med stor suksess. Siden 2006 har det skjedd en meget omfattende markedsaktivitet og synliggjøring av varemerket GET både alene og i kombinasjon med andre elementer; eksempelvis GET News, GET Connected og GET Live. Videre innebærer klagers virksomhet at det sendes reklame, produktinformasjon, nyheter, driftsmeldinger mv. direkte hjem til kunden. Samlet sett viser den omfattende og kostbare annonse- og reklamevirksomhet en intensitet i bruken av GET som må tillegges en avgjørende vekt i vurderingen av merkets særpreg. Se nærmere i dokument nr. 3 Produkt, reklame- og markedsføringsmateriale, GET. Videre viser vi til de markedsføringskostnader som nevnt over i punkt Bruk på Internett Gjennom hjemmesiden vwvw.get.no oppnår klagers varemerke en omfattende eksponering. Ved søk på Google.no etter "GET" viser 9 av de 10 mest relevante treff direkte til klagers virksomhet, se vedlagt utskrift i dokument nr. 4 Utskrift fra Google.no 5. Markedsundersøkelser Endelig skal det vises til utførte markedsundersøkelser som viser en svært god og utbredt kjennskap til GET i Norge. Det er jevnlig gjennomført grundige markedsundersøkelser av kjennskap til GET, og disse er foretatt av det analyseinstituttet Norstat. Spørsmålsstillingen vil her typisk være "hvilke leverandører av digital-tv kjenner du til?" Når det gjelder dokumentasjon for særpreg gjennom innarbeidelse, er markedsundersøkelser et håndfast og direkte bevis. Dersom en trekker en rettshistorisk linje kan betydningen av slike undersøkelser i denne sammenheng sammenlignes med tilståelsens bevismessige verdi under inkvisisjonsprosessen; confessio regina probationum "bevisets dronning". En oversikt over uhjulpen kjennskap til GET for årene 2008, 2009 og 2010 viser en stabil høy kjennskap på hele 48 %, 45 % og 41 % for et landsrepresentativt utvalg. Vi viser til vedlagt dokument nr. 5 Merkekjennskap 2008, 2009 og 2010 for nærmere detaljer.

10 Annen avd. sak nr *** På bakgrunn av det ovenfor anførte ber vi at det legges til grunn at varemerket GET gjennom en massiv markedsføring og utbredelse i Norge innehar en betydelig grad av særpreg, og at den helhetlige vurdering av de to kjennetegn i nærværende sak foretas med dette som bakteppe. Med henvisning tiltidligere anførsler anmoder vi hermed Annen avdeling om, i medhold av Foretaksnavneloven 3-6, jf. 3-7, å fatte vedtak om oppheving av registreringen av foretaksnavnet GET LIFTED MAGAZINE, med foretaksnummer " Ved Annen avdelings brev av 3. mars 2011 ble Get AS' siste innlegg oversendt til registreringshaver til gjennomsyn og eventuell uttalelse, med svarfrist satt til 2. mai Det var ikke innkommet noen uttalelse fra registreringshaver ved svarfristens utløp. Det ble deretter besluttet å ta saken opp til behandling og avgjørelse i Annen avdeling på det foreliggende grunnlag. Annen avdeling skal uttale: Annen avdeling er kommet til samme resultat som Første avdeling, og kan i det vesentlige slutte seg til avdelingens begrunnelse. Innsigers varemerke består av kun et enkeltord, get, som er et av de alminneligste sterke verb i det engelske språk. Det sier seg selv at man ved å velge et slikt ord som varemerke, ikke kan påregne et bredt vern, selv om varemerket har tilstrekkelig distinktivitet til å bli registrert. Et vern som utelukker andres bruk av ordet i sammenhenger der ordet naturlig inngår, fremstår som lite rimelig. Dette er hva man i engelsk varemerkerett betegner som forsøk på å skaffe seg enerett til the King s English, jf. Annen avd. kj. PS Selv om foretaksnavnet tar opp i seg hele innsigers varemerke, kan det i den sammenhengen det står, ikke oppfattes som selvstendig og distinktivt kjennetegnselement, men som bruk av det ord i språket som innsiger har brukt som varemerke. I den språklige sammenheng ordet inngår, foreligger ingen fare for forveksling, ei heller for urimelig utnyttelse eller forringelse av det eldre kjennetegnet.

11 Annen avd. sak nr Annen avdeling vil presisere at foretaksnavnet er vurdert slik det er registrert, hvor ordet get inngår som en del av et naturlig meningsbærende utsagn. Vurderingen i forhold til såvel foretaksnavneloven som varemerkeloven og markedsføringsloven, kan falle annerledes ut dersom ordet get i foretaksnavnet, eller i et sekundært forretningskjennetegn eller varemerke, fremheves på en slik måte at det fremstår som et selvstendig og distinktivt kjennetegnselement. Mot denne bakgrunn blir Første avdelings avgjørelse å stadfeste. Det avsies slik kjennelse: Første avdelings avgjørelse stadfestes. John Asland (sign.) Kaja Veel Midtbø (sign.) Are Stenvik (sign.)

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7811 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 025 Begjæringen gjelder: Vital Care Nordic Ltd., Oslo Foretakets org. nr. 989 953 338 Begjæring inngitt av: Vital Forsikring

Detaljer

PROTOKOLL. "7220 Annen konsulentvirksomhet tilknyttet system- og programvare"

PROTOKOLL. 7220 Annen konsulentvirksomhet tilknyttet system- og programvare Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7646 Overprøvingsbegjæring nr. KF2006028 Begjæringen gjelder: Sarepta Software AS, Oslo Foretakets org. nr. 975 901 491 Begjæring inngitt av: Sarepta ANS, Oslo

Detaljer

PROTOKOLL. "51.874 Engrosh. med mask. og utstyr til handel, transp. og tjen.yting ellers"

PROTOKOLL. 51.874 Engrosh. med mask. og utstyr til handel, transp. og tjen.yting ellers Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7773 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2006 070 Begjæringen gjelder: Norsk Gjenvinning AS, Trondheim Foretakets org. nr. 990 149 208 Fullmektig: Advokat Ulrik A.

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. mars 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. mars 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7816 (jf. tidl. sak nr. 7811) Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 025 Begjæringen gjelder: Vital Care Nordic Ltd., Oslo Foretakets org. nr. 989 953 338 Begjæring

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 4. april 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 4. april 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8023 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2009 051 Begjæringen gjelder: Ad Fontes Medier AS, Grubbegata 4 6, 0179 Oslo Foretakets org. nr. 985 306 524 Fullmektig: Advokatfirmaet

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 16. oktober 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 16. oktober 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7902 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 034 Begjæringen gjelder: Aker mur og tre AS, Ivar Knutsons vei 42, 1161 Oslo Foretakets org. nr. 991 718 400 Fullmektig:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7869 Reg. nr. 236 021 Søknadsnr. 2006 04981 Søker: Spar Kjøp AS, Postboks 7303, 5020 Bergen Innsiger: Bosch Textil GmbH, Gronau, Tyskland Fullmektig: Acapo AS,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7817 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 015 Begjæringen gjelder: Enbra AS, c/o Grønmyr, Jens Bjelkes gate 1A, 0562 Oslo Foretakets org. nr. 992 243 031 Begjæring

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 10. september 2007

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 10. september 2007 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7647 Overprøvingsbegjæring nr. KF2006031 Begjæringen gjelder: Arbor Holding AS, Kråkstad Foretakets org. nr. 989 138 944 Begjæring inngitt av: Arbor-Hattfjelldal

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7878 Reg.nr. 230 945 Søknadsnr. 2005 02906 Søker / innehaver: Anne Aamodt AS, Otervegen 11, 2211 Kongsvinger Fullmektig: (Advokatfirmaet Simonsen DA, Postboks

Detaljer

PROTOKOLL. "55.102 Drift av hoteller, pensjonater og moteller uten restaurant"

PROTOKOLL. 55.102 Drift av hoteller, pensjonater og moteller uten restaurant Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8020 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2009 022 Begjæringen gjelder: Oslo Apartmenthotel AS, Postboks 412 Sentrum, 0177 Oslo Foretakets org. nr. 893 950 982 Begjæring

Detaljer

PROTOKOLL. Søkn. nr. 200307887

PROTOKOLL. Søkn. nr. 200307887 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7662 Søkn. nr. 2003 07887 Innehaver: Dynea OY, Helsingfors, Finland Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 26. februar 2008 Foreliggende

Detaljer

PROTOKOLL. Foretaket ble innført i Enhetsregistrert den 17. desember 2007, med følgende bransjeangivelse / næringskode:

PROTOKOLL. Foretaket ble innført i Enhetsregistrert den 17. desember 2007, med følgende bransjeangivelse / næringskode: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7812 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 004 Begjæringen gjelder: Invenia Holding AS, Trondheim Foretakets org. nr. 991 982 612 Fullmektig: Advokatkontoret Nordenfjeldske

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. mars 2007

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. mars 2007 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7645 Overprøvingsbegjæring nr. 2006/011 Arkivreferanse: 2006/00252 Begjæringen gjelder: Teleteam Norge AS, Oslo Foretakets org. nr. 988 459 216 Fullmektig: Akersgata

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7690 Reg. nr. 224 131 Søknad nr. 2002 02909 Innehaver: Firmenich SA, Genève, Sveits Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Oslo Innsiger: Pharma Nord ApS, Vejle, Danmark

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. desember 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. desember 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7906 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 059 Begjæringen gjelder: Aker PR AS, c/o Lynx Communications AS, Bryggegata 5, 0250 Oslo Foretakets org. nr. 940 252 675

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 20. april 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 20. april 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7828 Reg. nr. 232 767 Søknadsnr. 2005 09684 Søker/Innehaver: Cubus AS, Billingstad Fullmektig: Acapo AS, Bergen Innsiger: B-Young A/S, Kolding, Danmark Fullmektig:

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7842 Reg. nr. 230 452 Søknadsnr. 2005 02626 Søker / innehaver: Tequila Cuervo SA de CV, Tlaquepaque, Jalisco, Mexico

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7842 Reg. nr. 230 452 Søknadsnr. 2005 02626 Søker / innehaver: Tequila Cuervo SA de CV, Tlaquepaque, Jalisco, Mexico Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7842 Reg. nr. 230 452 Søknadsnr. 2005 02626 Søker / innehaver: Tequila Cuervo SA de CV, Tlaquepaque, Jalisco, Mexico Fullmektig: Acapo AS, Bergen Innsiger: Martell

Detaljer

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 23. juni 2008; rettidig.

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 23. juni 2008; rettidig. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8047 Reg. nr. 245 526 Søknadsnr. 2008 01878 Søker / innehaver: Jack Daniel's Properties Inc, San Rafael, California, USA Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7856 Søknadsnr. 2002 00846 Søker: Boston Scientific Ltd, St. Michael, Barbados Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 29. mars 2010

Detaljer

PROTOKOLL. Klasse 25: Blazerjakker, habitter, lange nederdeler (selskapskjoler), kjoler og frakker.

PROTOKOLL. Klasse 25: Blazerjakker, habitter, lange nederdeler (selskapskjoler), kjoler og frakker. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7553 Reg. nr. 216 768 Søknadsnr. 2002 03449 Søker / Innehaver: Aktieselskabet af 21. november 2001, Brande, Danmark Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Oslo Innsiger:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7799 Søknadsnr. 2005 06310 Søker: STI-Tool AB, Hyssna, Sverige Fullmektig: Protector Intellectual Property Consultants AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7766 Reg. nr. 227 341 Søknadsnr. 2004 04849 Søker / Innehaver: Nordic Fitness AS, Drammen Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Oslo [Innsiger 1: Icon IP Inc., Logan,

Detaljer

Annen. avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. juni 2010

Annen. avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. juni 2010 avdeling Annen PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7744 Reg. nr. 229 118 Varemerkesøknad nr. 2004 12618 Søker / Innehaver: Trontek AS, Trondheim Innsiger: Jotron Electronics AS, Tjodalyng Fullmektig: Norsk Patentbyrå

Detaljer

PROTOKOLL. "45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler"

PROTOKOLL. 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8024 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2009 050 Begjæringen gjelder: Akers Bil AS, Refstad Allé 1, 0586 Oslo Foretakets org. nr. 982 631 352 Begjæring inngitt av:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 19. april 2010

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 19. april 2010 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7907 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 041 Begjæringen gjelder: Visit Røros AS, Postboks 123, 7361 Røros Foretakets org. nr. 992 688 505 Fullmektig: NHO Reiseliv

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. april 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. april 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7779 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 020 Begjæringen gjelder: Taimi s Adam & Eva Frisør AS, Bodø Foretakets org. nr. 988 768 669 Fullmektig: Øyvind J. Eidnes,

Detaljer

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet varefortegnelsen følgende varer og tjenester:

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet varefortegnelsen følgende varer og tjenester: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7712 Søknad nr. 2000 09207 Søker: Miramax Film Corp., New York, New York, USA Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008 Foreliggende

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. desember 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. desember 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8029 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2010 027 Begjæringen gjelder: Bring It, Fjellstien 7, 1618 Fredrikstad Foretakets org. nr. 894 878 452 Begjæring inngitt av:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7657 Int. reg. nr. 795 030 Nasj. ref. nr. 2003 01488 Innehaver: Wella AG, Darmstadt, Tyskland Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7708 Reg. nr. 229 668 Varemerkesøknad nr. 2005 01513 Søker: Unicus Data AS, Molde Fullmektig: Onsagers AS, Oslo Innsiger: Norges Olympiske Komité, Rud Fullmektig:

Detaljer

PROTOKOLL. Søknaden, som ble innlevert til Patentstyret den 5. oktober 2007, omfattet opprinnelig følgende varer og tjenester i klassene 9, 38 og 42:

PROTOKOLL. Søknaden, som ble innlevert til Patentstyret den 5. oktober 2007, omfattet opprinnelig følgende varer og tjenester i klassene 9, 38 og 42: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8083 Patentstyrets ref. nr. OP 2010/00076 Søknad. nr. 200711935 Søker: Electronic Charts Centre AS, Postboks 60, 4001 Stavanger Fullmektig: Acapo AS, Postboks

Detaljer

Lill Anita Grimstad, Amund Grimstad og Kari Anne Lang-Ree

Lill Anita Grimstad, Amund Grimstad og Kari Anne Lang-Ree AVGJØRELSE Sak: 16/00189 Dato: 27. mars 2017 Klager: Lash Bar Katrine Carlie Representert ved: Onsagers AS Innklaget: Grethe Jorunn Norvoll Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 11. februar 2013

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 11. februar 2013 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8105 Patentstyrets ref. nr. OP 2013/00047 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2011 035 Begjæringen gjelder: NITO Undervisning DA, Munkøyra 29, 3550 Gol Foretakets org.

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 223662 (200300312)

PROTOKOLL. Reg. nr. 223662 (200300312) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7675 Reg. nr. 223 662 Søknad nr. 2003 00312 Søker: Diamant Bor Xpert Norge AS, Oslo Innsiger: Diamant Boart SA, Brüssel, Belgia Fullmektig: Oslo Patentkontor

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. desember 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. desember 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8102 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2010 029 Begjæringen gjelder: Entera Driftspartner AS (tidl. Entera AS), Nye Vakåsvei 64, 1395 Hvalstad Foretakets org. nr.

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7638 Varemerkesøknad nr. 2003 00340 Carpark AB, Stockholm, Sverige Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Oslo

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7638 Varemerkesøknad nr. 2003 00340 Carpark AB, Stockholm, Sverige Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Oslo Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7638 Varemerkesøknad nr. 2003 00340 Søker: Carpark AB, Stockholm, Sverige Fullmektig: Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Oslo Annen avdelings avgjørelse

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8022 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2009 039 Begjæringen gjelder: Aker Service Apartments AS, Strandhaugen 2, 0198 Oslo Foretakets org. nr. 994 445 561 Fullmektig:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 30. april 2010

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 30. april 2010 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7885 Reg.nr. 235 243 Søknadsnr. 2006 02403 Søker / innehaver: Pharmalogica AS, Postboks 77 Smestad, 0377 Oslo Innsiger: Markant Handels- und Service GmbH, Offenburg,

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7998 Varemerkesøknad nr. 200611258 Søknadsdato: 2007.05.21 Søker: Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 Oslo Annen avdelings avgjørelse

Detaljer

PROTOKOLL. Med hensyn til søkers anførsler og argumentasjon under søknadens behandling i Patentstyrets første avdeling vises til sakens dokumenter.

PROTOKOLL. Med hensyn til søkers anførsler og argumentasjon under søknadens behandling i Patentstyrets første avdeling vises til sakens dokumenter. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7988 Varemerkesøknad nr. 2007 09589 Søker: Romo Hermanas SA de CV, Kepler No. 49-B, Colonia Nueva Anzures, Mexico D.F., Mexico Fullmektig: Acapo AS, Postboks

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7959 Reg.nr. 241354 Søknadsnr. 200606870 Registreringshaver: Torill Iversen, Nes Terrasse 14B, 1394 Nesbru Fullmektig: Codex Advokat Oslo AS, Postboks 2743 Solli,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7861 Reg. nr. 232 105 Søknadsnr. 2005 07097 Søker/Innehaver: La Baronia de Turis Coop V., Turis (Valencia), Spania Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Oslo

Detaljer

PROTOKOLL. Søknaden om registrering av ordmerket "RMIX" som varemerke ble innlevert til Patentstyret den 26. mars 2008, med følgende varefortegnelse:

PROTOKOLL. Søknaden om registrering av ordmerket RMIX som varemerke ble innlevert til Patentstyret den 26. mars 2008, med følgende varefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8087 Reg. nr. 246551 Søknadsnr. 200803958 Registreringshaver: Noravind Strikkefabrikken på kaia AS, 9595 Sørvær Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum,

Detaljer

AVGJØRELSE 13. mars 2014 Sak VM 13/069. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 13. mars 2014 Sak VM 13/069. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 13. mars 2014 Sak VM 13/069 Klager: Redd Barna Representert ved: Advokatfirmaet Grette DA Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Thomas

Detaljer

17/ oktober Monster Energy Company Zacco Norway AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

17/ oktober Monster Energy Company Zacco Norway AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00060 11. oktober 2017 Klager: Representert ved: Monster Energy Company Zacco Norway AS Innklagede: Kannestein AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende

Detaljer

PROTOKOLL. Farmasøytiske og veterinærmedisinske preparater, kjemiske reagenser og diagnosepreparater til medisinsk eller veterinærmedisinsk bruk.

PROTOKOLL. Farmasøytiske og veterinærmedisinske preparater, kjemiske reagenser og diagnosepreparater til medisinsk eller veterinærmedisinsk bruk. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7724 Varemerkesøknad nr. 2004 11645 Søker: DakoCytomation Denmark A/S, Glostrup, Danmark Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av

Detaljer

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 813560 (200311676) Nevnte varemerke er internasjonalt registrert med følgende varefortegnelse:

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 813560 (200311676) Nevnte varemerke er internasjonalt registrert med følgende varefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7664 Int. reg. nr. 813 560 Nasj. ref. nr. 2003 11676 Innehaver: Supremo Shoes & Boots Handels GmbH, Pirmasens, Tyskland Innsiger: Wolverine Outdoors Inc., Rockford,

Detaljer

PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr. 200302167

PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr. 200302167 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd.sak nr. 7613 Varemerkesøknad nr. 2003 02167 Søker: Kraftinor AS, Narvik Fullmektig: Acapo AS, Bergen (tidl. Actio-Lassen AS, Bergen) Annen avdelings avgjørelse av 12.

Detaljer

AVGJØRELSE 24. april 2014 Sak VM 13/135. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 24. april 2014 Sak VM 13/135. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 24. april 2014 Sak VM 13/135 Klager: Regatta AS Representert ved: Gram Hambro & Garmann Advokatfirma AS Innklagede: Reebok International Ltd Representert ved: Acapo AS Klagenemnda for industrielle

Detaljer

AVGJØRELSE 23. juni 2014 Sak VM 13/180. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 23. juni 2014 Sak VM 13/180. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 23. juni 2014 Sak VM 13/180 Klager: Kimberly-Clark Worldwide Inc. Representert ved: Zacco Norway AS Innklagede: Imran Hussain, Rizana Hussain, Maariah Hussain, Danyaal Hussain, Zahra Hussain

Detaljer

17/ oktober Bristol-Myers Squibb Company Acapo AS. Novartis AG Zacco Norway AS

17/ oktober Bristol-Myers Squibb Company Acapo AS. Novartis AG Zacco Norway AS AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00041 11. oktober 2017 Klager: Representert ved: Bristol-Myers Squibb Company Acapo AS Innklagede: Representert ved: Novartis AG Zacco Norway AS Klagenemnda for industrielle rettigheter

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8104 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2011 005 Begjæringen gjelder: Apoteket Norge AS, Dyrskueveien 13, 2041 Kløfta Foretakets org. nr. 993 289 396 Fullmektig: Protector

Detaljer

PROTOKOLL. Søknad om registrering av merket ble innlevert til Patentstyret den 5. september 2003, med følgende tjenestefortegnelse:

PROTOKOLL. Søknad om registrering av merket ble innlevert til Patentstyret den 5. september 2003, med følgende tjenestefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8033 (tidl. 7720) Varemerkesøknad nr. 2003 08302 Søker: Norsk Tipping AS, Hamar Fullmektig: Tenden Advokatfirma ANS, Postboks 423, 3201 Sandefjord (tidl. Bryn

Detaljer

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 2. mai 2008; rettidig.

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 2. mai 2008; rettidig. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7970 Reg.nr. 245188 Søknadsnr. 200801111 Registreringshaver: Tunework AS, Inkognitogata 2, 0258 Oslo, Norge Innsiger: Moods of Norway DA, Postboks 344, 6781

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7954 Reg.nr. 243 741 Søknadsnr. 2006 13609 Søker / innehaver: Dermanor AS, Billingstadsletta 83, 1396 Billingstad Fullmektig: Advokatfirmaet Hodneland & Co DA,

Detaljer

PROTOKOLL. Begjæring inngitt av: Stiftelsen Kanvas, Oslo Foretakets org. nr. 971 272 643 Protector Intellectual Property Consultants AS, Oslo

PROTOKOLL. Begjæring inngitt av: Stiftelsen Kanvas, Oslo Foretakets org. nr. 971 272 643 Protector Intellectual Property Consultants AS, Oslo Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7810 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 021 Begjæringen gjelder: Canvas AS, Haslum Foretakets org. nr. 991 058 915 Fullmektig: Hodneland & Co DA, Oslo Begjæring

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7849 Søknadsnr. 2006 02994 Søker: RMC of Illinois Inc., Philadelphia, Pennsylvania, USA Fullmektig: Zacco Norway AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 12. mai

Detaljer

PROTOKOLL. Merket er opprinnelig søkt og registrert med følgende tjenestefortegnelse:

PROTOKOLL. Merket er opprinnelig søkt og registrert med følgende tjenestefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7371 Reg. nr. 201 827 Varemerkesøknad nr. 1999 09238 Søker / Innehaver: Norsk Rikskringkasting AS, Oslo Innsiger: Tidnings Aktiebolaget Metro, Stockholm, Sverige

Detaljer

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 13. februar 2006; rettidig.

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 13. februar 2006; rettidig. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8015 Reg. nr. 229 957 Søknad nr. 2004 12613 Registreringshaver: Ex Hacienda Los Camichines SA de CV, Periferico sur No. 8500, Tramo Morelia Chapala, Tlaquepaque,

Detaljer

DOK lenovo.no

DOK lenovo.no DOK-2016-45 lenovo.no INSTANS: Domeneklagenemnda - vedtak DATO: 2016-11-01 DOKNR/PUBLISERT: DOK-2016-45 STIKKORD: Lenovo.no Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17.3 og vedlegg H punkt 1.3.

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7702 Reg. nr. 227 156 Varemerkesøknad nr. 1994 5690 Søker: Philibolus AS, Oslo Fullmektig: Acapo AS, Bergen Innsiger: Deutscher Weinfonds, Mainz, Tyskland Fullmektig:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8007 Reg.nr. 246373 Søknadsnr. 200802899 Søker / innehaver: Ocean Nutrition Canada Ltd, 101 Research Drive, NSB2Y4T6 Dartmouth, Nova Scotia, Canada Fullmektig:

Detaljer

Forholdet mellom varemerke og firma (foretaksnavn) etter norsk rett

Forholdet mellom varemerke og firma (foretaksnavn) etter norsk rett Forholdet mellom varemerke og firma (foretaksnavn) etter norsk rett XXIX NIR-møtet 26 august 2008 Advokat Arne Ringnes www.thommessen.no Lovgivningen Foretaksnavneloven av 21. juni 1985 nr. 79 regulerer

Detaljer

PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr. 200210571A. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet søknaden følgende varer og tjenester:

PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr. 200210571A. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet søknaden følgende varer og tjenester: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7752 Varemerkesøknad nr. 2002 10571 A (avdelt fra søknad nr. 2002 10571) Søker: Posten Norge AS, Oslo Fullmektig: Bull & Co Advokatfirma AS, Oslo [Protector

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 11. februar 2013

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 11. februar 2013 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7668 Patentstyrets ref. nr. OP 2006/00063 Reg. nr. 0820401 Søknad nr. 200403186 Int. reg. dato: 2003.12.23 Prioritet: 2003.10.31 (740522 BX) Registreringshaver:

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 242609 (200709550)

PROTOKOLL. Reg. nr. 242609 (200709550) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7952 Reg. nr. 242609 Søknad nr. 200709550 Registreringshaver: Posten Norge AS, Posthuset, Biskop Gunnerusgate 14, 0001 Oslo Fullmektig: Protector Intellectual

Detaljer

Administrativ overprøving av varemerkeregistrering

Administrativ overprøving av varemerkeregistrering Administrativ overprøving av varemerkeregistrering Overprøvingsnr: TMADM0000065 Deres ref.: Ole Marthon Granberg Varemerke: (figurmerke) Registreringsnr: 255424 Sønadsnr.: Innehaver: 200905949 Granberg

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7786 Søknad nr. 2004 08457 Søker: Electronics for Imaging Inc., Foster City, California, USA Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 14. juni

Detaljer

PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr. 200613995. Merket er søkt registrert som kjennetegn for følgende tjenester:

PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr. 200613995. Merket er søkt registrert som kjennetegn for følgende tjenester: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7956 Varemerkesøknad nr. 2006 13995 Søknadsdato: 2006.12.01 Søker: Fullmektig: Ellos AB, Borås, Sverige ABC Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen a.s, Postboks

Detaljer

PROTOKOLL. Duftprodukter til innendørsbruk, pot pouri, parfymevarer, desinfeksjonspreparater, deodoranter (til personlig bruk), romoppfriskere.

PROTOKOLL. Duftprodukter til innendørsbruk, pot pouri, parfymevarer, desinfeksjonspreparater, deodoranter (til personlig bruk), romoppfriskere. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7681 Søknadsnr. 2001 08121 Søker: Reckitt Benckiser (Scandinavia) AS, Bagsværd, Danmark Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 14. april

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 220404 (200301646) Nevnte varemerke er registrert med følgende vare- og tjenestefortegnelse:

PROTOKOLL. Reg. nr. 220404 (200301646) Nevnte varemerke er registrert med følgende vare- og tjenestefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7628 Reg. nr. 220 404 Søkn. nr. 2003 01646 Søker / Innehaver: Carabao Tawandang Co Ltd, Bangkok, Thailand Fullmektig: Håmsø Patentbyrå ANS, Sandnes Innsiger:

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 206087 (200000116)

PROTOKOLL. Reg. nr. 206087 (200000116) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7324 Reg. nr. 206 087 Varemerkesøknad nr. 2000 00116 Innehaver: Sigrid T. Lindkjølen, Kongsberg (tidl. innehaver: Moscus AS, Slependen) Innsiger: BUM Equipment

Detaljer

17/ oktober SG Armaturen AS Zacco Advokater AS. Unilamp Norden AS Protector IP Consultants AS

17/ oktober SG Armaturen AS Zacco Advokater AS. Unilamp Norden AS Protector IP Consultants AS AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00038 11. oktober 2017 Klager: Representert ved: SG Armaturen AS Zacco Advokater AS Innklaget: Representert ved: Unilamp Norden AS Protector IP Consultants AS Klagenemnda for industrielle

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8090 Reg. nr. 249333 Søknadsnr. 200812926 Registreringshaver: Hardangertun Eigedom AS, Hardangertun, 5780 Kinsarvik Fullmektig: Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7694 Reg. nr. 221 567 Søknad nr. 2003 04664 Innehaver: Army Shop AS, Oslo (tidl. Army Co v/ Bjørn Rune Solend) Fullmektig: Advokatfirmaet Schjødt AS, Oslo (tidl.

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-544 Søknadsnr: 201312320 Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette DA Klagefrist: 2014.10.05

Detaljer

DOK pizbuin.no

DOK pizbuin.no DOK-2016-04 pizbuin.no INSTANS: Domeneklagenemnda - vedtak DATO: 2016-01-25 DOKNR/PUBLISERT: DOK-2016-04 STIKKORD: Pizbuin.no. Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17.3 og vedlegg H punkt 1.3.

Detaljer

17/ mars Lash Bar Katrine Carlie Onsagers AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

17/ mars Lash Bar Katrine Carlie Onsagers AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00002 27. mars 2017 Klager: Representert ved: Lash Bar Katrine Carlie Onsagers AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Amund

Detaljer

PROTOKOLL. Merket er opprinnelig søkt registrert som kjennetegn for følgende varer og tjenester

PROTOKOLL. Merket er opprinnelig søkt registrert som kjennetegn for følgende varer og tjenester Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7993 Varemerkesøknad nr. 200603528 Søknadsdato: 2006.04.05 Søker: Bayer Schering Pharma AG, Muellerstrasse 178, 13353 Berlin, Tyskland Fullmektig: Tandbergs

Detaljer

DOK peppenos.no

DOK peppenos.no DOK-2016-02 peppenos.no INSTANS: Domeneklagenemnda - vedtak DATO: 2016-01-20 DOKNR/PUBLISERT: DOK-2016-02 STIKKORD: peppenos.no, Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17.1 og vedlegg H punkt

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. desember 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. desember 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7903 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 053 Begjæringen gjelder: Pareto Revisjon AS, Øvre Kråkenes 17, 5152 Bønes Foretakets org. nr. 989 087 126 Begjæring inngitt

Detaljer

PROTOKOLL. Nevnte varemerke er registrert med følgende tjenestefortegnelse:

PROTOKOLL. Nevnte varemerke er registrert med følgende tjenestefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7568 Reg. nr. 207 945 Varemerkesøknad nr. 2000 14006 Innehaver: Delta Lingerie, Cachan, Frankrike Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Oslo Innsiger: The Tea Board of

Detaljer

17/ oktober 2017

17/ oktober 2017 AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00024 31. oktober 2017 Klager: Fjord Tours AS Innklagede: Fjord Tours Tromsø DA Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Tove

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 10. november 2008

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 10. november 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7868 Patentsøknad nr. 2008 0837 WIPO publ.nr.: WO/07/009441 PCT-nummer: PCT/DE06/01232 Søker: Rena Sondermaschinen GmbH, Gütenbach, Tyskland Fullmektig: Protector

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 243447 (200710904)

PROTOKOLL. Reg. nr. 243447 (200710904) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8036 Reg. nr. 243447 Søknadsnr. 200710904 Søker / innehaver: Chica AS, Helgerudgården, Rådmannhalmrastsvei 9, 1301 Sandvika Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8135 Varemerkesøknad nr. 200814913 Prioritet: 2008.11.26 - Sveits (64512/08) Søker: The Procter & Gamble Company, One Procter & Gamble Plaza, OH45202 Cincinnati,

Detaljer

AVGJØRELSE 9. mars 2015 Sak VM 14/075. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 9. mars 2015 Sak VM 14/075. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 9. mars 2015 Sak VM 14/075 Klager: Stiftelsen Oslo Hospital Representert ved: Oslo Patentkontor AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2007

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2007 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7655 Varemerkesøknad nr. 2003 05031 Søker: Norske Siviløkonomers Forening, Oslo Fullmektig: Onsagers AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2007 Foreliggende

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. juni 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. juni 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7841 Reg. nr. 228 820 Søknadsnr. 2004 11051 Søker/Innehaver: AS Ripley, Kjelsås, Oslo Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Oslo Innsiger: Fashion Box SpA, Casella

Detaljer

17/ september Posten Norge AS Protector IP Consultants AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

17/ september Posten Norge AS Protector IP Consultants AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00016 20. september 2017 Klager: Representert ved: Posten Norge AS Protector IP Consultants AS Innklaget: DIGIPOSTR AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 216978 (200203202)

PROTOKOLL. Reg. nr. 216978 (200203202) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7556 Reg. nr. 216 978 Søknadsnr. 2002 03202 Innehaver: Kurtsan Food, Kurtsan Gida Tarim Urunleri Ithalat Ihracat San Ve Tic Ltd Sti, Izmir Yolu Uzeri, Tyrkia

Detaljer

Patentstyrets avgjørelse av 10. juni 2014 innsigelse

Patentstyrets avgjørelse av 10. juni 2014 innsigelse Vår ref.: OP2012/00155 Registreringsnr.: 262799 Saksnr.: 201108164 Varemerke: The thief Innehaver: LASSE RØSSLAND Innehavers fullmektig: Advokatfirma Ræder DA Innsiger: Nordic Choice Hotels AS Innsigers

Detaljer

Elisabeth Ohm, Thomas Strand-Utne og Amund Grimstad

Elisabeth Ohm, Thomas Strand-Utne og Amund Grimstad AVGJØRELSE Sak: 16/00206 Dato: 6. februar 2017 Klager: Representert ved: Precis Digital Holding AB Advokatfirma Ræder DA Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Elisabeth

Detaljer

PROTOKOLL. Merket er internasjonalt registrert med følgende varefortegnelse:

PROTOKOLL. Merket er internasjonalt registrert med følgende varefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7760 Int. reg. nr. 785 764 Nasj. ref. nr. 2002 08899 Innehaver: Franz Stadler, Moosgasse 73, A-5350 Strobl am Wolfgangsee, Østerrike Innsiger: Scandinavian Airlines

Detaljer

DOK finnbruktbil.no

DOK finnbruktbil.no DOK-2017-12 - finnbruktbil.no INSTANS: Domeneklagenemnda - vedtak DATO: 2017-06-02 DOKNR/PUBLISERT: DOK-2017-12 STIKKORD: finnbruktbil.no. Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17.3 og vedlegg

Detaljer

PROTOKOLL. Begjæringen om oppreisning, med begrunnelse, ble innlevert den 16. september 2005.

PROTOKOLL. Begjæringen om oppreisning, med begrunnelse, ble innlevert den 16. september 2005. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7758 Patentsøknad nr. 1999 2369 PCT-nummer: PCT/US97/20430 Søker: Virogenetics Corp., Troy, New York, USA Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Oslo Annen avdelings

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 247903 (200808755)

PROTOKOLL. Reg. nr. 247903 (200808755) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8185 Patentstyrets ref. nr. OP 2011/00117 Reg. nr. 247903 Søknads nr. 200808755 Registreringshaver: Pally Holland BV, Galvanibaan 12, 3439MG Nieuwegein, Nederland

Detaljer

AVGJØRELSE 19. desember 2016 Sak 16/ Representert ved: Protector Intellectual Property Consultants AS

AVGJØRELSE 19. desember 2016 Sak 16/ Representert ved: Protector Intellectual Property Consultants AS AVGJØRELSE 19. desember 2016 Sak 16/00146 Klager: Miquel Y Costas & Miquel SA Representert ved: Protector Intellectual Property Consultants AS Innklaget: Shenzhen Smok Technology Co. LTD Klagenemnda for

Detaljer