Referat fra styremøte i Oslo Journalistklubb, 17. april 2013, i NJs møterom Kantarellen, kl ca

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra styremøte i Oslo Journalistklubb, 17. april 2013, i NJs møterom Kantarellen, kl. 17.00 ca 20.00."

Transkript

1 Referat fra styremøte i Oslo Journalistklubb, 17. april 2013, i NJs møterom Kantarellen, kl ca Til stede: Martin Riber Sparre, Baard Zakariassen, Ellen Viseth, Marianne Torp, Rolf Johansen, Kirsten Ropeid, Knut A. Nygaard, organisasjonssekretær Line Scheistrøen Pål Hellesnes ankom etter kl 19. Forfall: Andreas Nielsen Saksliste 1. Referater 2. Revisjon av Vær Varsom-plakaten og Tekstreklameplakaten 3. Revisjon av OJs regnskap 2012 og OJs stipendfonds Tariff 5. Forvaltning av OJs midler 6. Landsmøte/LS-oppstartsseminar - oppsummering/oppfølging 7. Debatt 8. Alternative debattlokaler 9. Honorarer AU i OJ 10. Orienteringer/Eventuelt a) Midlertidigsamling 23. april b) Debatt 24. april: Er journalistikken fri i digitale medier? c) Offentlighetskurs 25. april d) Flytting av styremøte mai e) Dato OJs årsmøte Til innkalling/dagsorden: Marianne Torp etterlyste tidligere utsendelse av innkalling og styrepapirer. Hun ber om at papirene sendes styrets medlemmer en uke før styremøte. Til orientering: Innkalling og sakspapirer til dette møte ble sendt 12. april. Referat fra AUmøte 11. april ble varslet ettersendt, det ble sendt 15. april. 1. Sak 62 - Referater Sakspapirer: Referater fra styremøte og AU-møte Referat fra styremøte Referat godkjent Referat fra AU-møte Referat tatt til etterretning 2. Sak 63 - Revisjon av Vær Varsom-plakaten og Tekstreklameplakaten

2 Sakspapirer: Forslagene til revisjon av plakatene Revisjonskomite-medlem og nestleder i NJ, Hege Iren Franzen innledet om revisjonsarbeidet. Hun gjorde spesielt rede for Vær Varsom-forslagene om endring rundt sitatrett og diskusjon rundt hva som er retten til sitatsjekk. Tekstreklameplakaten om sponsing/produktreklame. NJ mener det er viktig at det går tydelig fram at det ikke skal produktplasseres på journalisten. OJ-styret etterlyste diskusjoner/tekst rundt skille mellom redaksjonelt innhold og reklame på nett, og diskusjoner rundt lenking. Franzen oppfordret til å komme med innspill til tekst/forslag til ny tekst. Hun understreket betydningen av at NJ kommer med en felles uttalelse. Hun understreket også at arbeidet med revisjon av plakatene ikke er ferdig med denne runden. Hun mener den raske utviklingen tilsier at det kanskje bør være et utvalg som kontinuerlig følger med/jobber med å se på/vurdere endringer i tekstreklameplakaten. OJ-styret diskuterte muligheten til å komme med tekstforslag til NJs høringsuttalelse. Høringsfrist er 22. mai. NJs høringsuttalelse er planlagt sendt kun en uke etter dette styremøte. Innspill til tekstendringer sendes OJs organisasjonssekretær og OJs leder førstkommende mandag/tirsdag. Eventuelle innspill bearbeides, sendes styret til en rask vurdering før det sendes NJs nestleder Hege Iren Franzen. 3. Sak 64 Revisjon av OJs regnskap 2012 og OJs stipendfonds 2012 Sakspapir: Notat fra orgsek/au Organisasjonssekretær redegjorde om hovedtrekkene i notatet, samt utfordringene pr. nå. Saken har versert over lang tid, men hovedutfordringen nå er at saken ble glemt på et viktig tidspunkt. «Utfordringen» er at årsmøte 19. september 2012 ikke fikk seg forelagt noen sak ang. framtidig revisjon av OJs regnskap eller stipendfond. Årsmøte tok heller ikke stilling til valg av eventuell ny/bytte av revisor, kontrollkomité og lignende. Så vidt organisasjonssekretær kan forstå så strider det mot OJs vedtekter. Sentrale spørsmål nå: 1) Hvordan sikre forsvarlig revisjon av OJs regnskap 2012 og OJs stipendfond 2012? 2) Forberede sak for årsmøte I og med at årsmøte 2012 ikke tok stilling til spørsmålet generelt og jfr. referat heller ikke tok stilling til revisor, mente AU under behandlingen av saken at det er naturlig å se til hva årsmøte 2011 vedtok.

3 Revisor i 2011 var Grimsrud, som har revidert OJs regnskap og stipendfond i mange år. Grimsrud har gitt signal om at de kan revidere, enten begge regnskapene eller kun det ene. I 2011 kostet revisjonen rundt kroner. Det har tidligere vært innhentet priser fra andre revisorer. Prisene er lavere enn hva OJ betaler i dag. Hvis det velges kun å revidere OJs stipendfonds vil det kunne koste under kroner, - jfr tidligere undersøkelser. Jfr LS-vedtak tidligere må OJ dekke utgifter for revisjon i 2012 og i framtida. Under AU-møte ble det diskutert ulike alternativer for revisjon AU mener det vil være naturlig å avvente eventuelt bytte av revisor til årsmøte 2013, i og med at det ikke var en sak i Det fremmes en sak for årsmøte der det får ta stilling til framtidig revisjon/kontroll av regnskaper, samt eventuelt bytte av revisor. Styrets diskusjon var i tråd med AUs behandling, også vedtaket fulgte AUs anbefalte vedtak. Grimsrud reviderer OJs regnskap 2012 og OJs stipendfonds regnskap OJ søker NJ om utgiftsdekning. OJ dekker utgiftene hvis avslag på søknaden. AU forbereder en sak for styret om hvordan framtidig revisjon av OJs regnskap og stipendfonds. Saken skal behandles av styret enten i mai, senest i juni. Styret legger fram saken for OJs årsmøte 25. september Sak 65 Tariff Sakspapir: Notat fra org.sek/au om tariff/mobilisering MBL-oppgjøret Organisasjonssekretær og OJs leder orienterte om hovedtrekkene i notatet; blant annet sentrale datoer i MBL-NJ og NRK-oppgjøret, datoer for tariffkonferanser og om det foreløpige arbeidet med å rekruttere medlemmer til OJs forberedende streikekomite. OJs nestleder Baard Zakariassen, også medlem i NJs forhandlingsutvalg orienterte om arbeidet så langt. Styret kom med innspill på personer som kan sitte i OJs forberedende streikekomite. AU får fullmakt til å oppnevne den endelige forberedende streikekomiteen og streikeleder for MBL-NJ-oppgjøret. Organisasjonssekretær fortsetter arbeidet med å rekruttere medlemmer til OJs forberedende streikekomite. OJ-styret holdes orientert om NRK-oppgjøret. OJ bistår NRKJ ifb med oppgjøret hvis det er ønskelig. OJ-styrets Rolf Johansen holder i kontakten mellom OJ og NRKJ. 5. Sak 66 Forvaltning av OJs midler

4 OJ-styret har tidligere diskutert forvaltning av OJs midler. Pr i dag har OJ «pengene på bok», i Nordea og Sunndal Sparebank. Det er en diskusjon om midler bør forvaltes annerledes. Jfr vedtak 13. april er det AUs ønske at «et utvalg/gruppe av «uavhengig eksperter» ser på alternativer til forvaltning av OJs midler.» Styrets medlemmer er positive til å sette ned et utvalg, men kun med styrets medlemmer. Utvalget skal innhente informasjon fra NJ, andre fagforeninger/fagforbund, organisasjoner etc. På bakgrunn av opplysninger innhentet legges utvalgets råd/anbefalinger fram for styret. Styret nedsetter en gruppe som skal se på alternativer til forvaltning av OJs midler. Gruppens medlemmer er Martin Riber Sparre, Andreas Nielsen og Pål Hellesnes. Gruppens råd/anbefalinger skal foreligge til styremøte i mai. 6. Sak 67 - Landsmøtet/LS-oppstartsseminar - oppsummering/oppfølging LS-medlem Baard Zakariassen orienterer fra oppstartsseminaret for LS. Saker på agendaen var blant annet pensjon, kampanje for journalistikken, kompetanse/ij, kvalitetsundersøkelse. LS fordelte også oppgaver. OJ-styrets Pål Hellesnes skal sitte i utvalget som jobber med oppfølgingen av NJs arbeidsmiljøundersøkelse. LS diskuterte også hvordan det skal jobbes videre med LMs vedtak om redaksjonelle ledere. Spørsmålet for OJ-styret er om det, som følge av LM og LS arbeid så langt, er grunnlag for å invitere til ny mellomledersamling denne våren. Alternativt er å vente til høsten. OJ-styret tar stilling til tidspunkt for neste mellomledersamling på et senere tidspunkt. 7. Sak 68 Debatt Styret diskuterte aktuelle debatter: * Sommersamtale med avtroppende NP-general, Per Edgar Kokkvold, aktuell. * Debatt om kampanjen Stopp pornokulturen, avventende. * Børs og Katedral 2 fortsatt aktuell, før eller etter sommeren, kan være aktuell som årsmøtedebatt. 8. Sak 69 - Alternative debattlokaler Ellen Viseth orienterte om gruppens arbeid. Den har besøkt/vurdert 11 steder i Oslo. Aktuelle steder: Herr Nilsen: Fint lokale, stor scene, mulig må dele utgifter for lydmann Jaeger, Grensen: Større enn Herr Nilsen. Stor scene, god sikt. Utgifter; leie 2500 kr, lyd: 2500 Mono: Aktuelt, men debatt-temaer må diskuteres med Mono, må stå inne for det. Internasjonalen: Fint lokale, men ofte booket. Westerdals: Amfi, passer til mer seriøse debatter, kurs/seminarer, dagtid årsmøte?

5 Det er aktuelt å avholde neste debatt på Hr. Nilsen eller Jaeger. Det er også aktuelt å arrangere årsmøte på Westerdals. Organisasjonssekretær undersøker muligheten, også om det er mulig å avbestille lokaler booket på Litteraturhuset. Organisasjonssekretær orienterer Stopp Pressen på et passende tidspunkt at OJ prøver ut flere alternative debattlokaler. OJs leder holder kontakt med Kokkvold ang. tidspunkt for samtale. 9. Sak 70 - Honorarer AU OJs leder delte tanker angående om det er aktuelt å også honorere AUs tredje medlem. Han mener det vil være naturlig fordi arbeidsmengden er stor for alle AUs medlemmer, ikke bare leder og nestleder. I dag mottar OJs leder og nestleder honorarer. Ingen andre i styret mottar honorarer. Styret diskuterte noen alternativer til modeller for honorering. Organisasjonssekretær utreder alternative modeller for honorering basert på innhentede opplysninger om NJs retningslinjer for lokallag, praktisering av dem, om honorering av NJs AU, LS og ulike komiteer NJ har representanter/verv. Det skal også ses til praksis i andre fagforbund. 10. Sak 71 Orienteringer/eventuelt a) OJ-patruljen: Ellen Viseth orienterte om arbeidet så langt. Hun sender styret mer utfyllende informasjon senere. Signalisert ønsket besøk: E24/VG, ABC Nyheter, Mastiff. b) Status samling for midlertidige, 23. april. OJs samling for midlertidige og vikarer 23. april, Dattera til Hagen. Innledere og paneldeltakere klare. Styremedlem Rolf Johansen er «programleder» for samlingen. HiOAklubbleder Monica Pettersen «intervjuer» NJs Knut Skaslien om rettigheter. Plakat av OJs faste tegner Kenneth Lauveng. Sendes klubbledere/ut til folket mandag 15. april. c) Netthoder/OJ-debatt, 24. april «Er journalistikken fri i digitale medier?» onsdag 24. april kl. 17 på Stopp Pressen, i samarbeid med Netthoder/NONA. Kristine Løwe, styremedlem og en av gründerne bak Netthoder, leder debatten. I panelet: Rune Røsten, investment manager i Schibsted Vekst, Martin Riber Sparre, leder i Oslo Journalistklubb og journalist i DN.no og Jens Barland, leder i Netthoder og førsteamanuensis i medieledelse og innovasjon ved Høgskolen i Gjøvik.

6 d) OJs offentlighetskurs, 25. april Siri, Ina og Vegards offentlighetskurs, 25. april, kl i NJs møtelokaler 2. etg. Lett servering. Påmeldingsfrist 22. april. 13 påmeldt pr 15. april formiddag. e) Flytting av styremøte mai OJs styremøte i mai flyttes fra 15. mai til 22. mai. Det kan bli aktuelt å flytte styremøte også i juni. Så langt har datoen vært 19. juni. f) Dato OJs årsmøte 25. september Litteraturhuset. Referat: Line Scheistrøen

Møteplan: Årsmøte i NFFs faggruppe for barne og ungdomsfysioterapi 4. mars 2015

Møteplan: Årsmøte i NFFs faggruppe for barne og ungdomsfysioterapi 4. mars 2015 Møteplan: Sak 1 Sak 2 Valg av ordstyrer, to referenter, tellekorps og to protokollunderskrivere Forslag til forretningsorden Sak 3 Godkjenning av innkalling og sakspapirer til årsmøtet 2015 Sak 4 Årsberetninger

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 24.06.13/163.51 SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin

Detaljer

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V*

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 17.02.15/162.64 SENTRALSTYREMØTE 13.-15.02.2015 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 15/15 Referat Sentralstyremøtet 13.-15.februar 2015 Tilstede: Anders Garbom Backe (ikke sak 01/15 03/15),

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 29.-31.08.14 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 29.-31.08.14 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 05.09.14/162.62 SENTRALSTYREMØTE 29.-31.08.14 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 69/14 Referat sentralstyremøte 29.-31.08.2014 Tilstede: Anders Garbom Backe, Joakim Damsgaard,

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE. 28. november 2013

PROTOKOLL STYREMØTE. 28. november 2013 PROTOKOLL STYREMØTE 28. november 2013 Til stede fra: Styre: Forfall. Adm: Møtested: Erlend Røhnebæk, Leif Helge Kongshaug, Bjarte Nes, John Skogmo, Sissel Aandstad Lerud, Inger Johanne Bligaard Vermund

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Landsmøtet 2011 vedtok å opprette et utvalg med følgende mandat: «Det skal nedsettes et organisasjonsutvalg

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy.

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Tilstede: Forfall: Trond Iversen, Monica Rakvåg, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

13.10.11/163.33. SENTRALSTYREMØTE 11.-13.11.11 Saksbehandler: Marit Simonsen

13.10.11/163.33. SENTRALSTYREMØTE 11.-13.11.11 Saksbehandler: Marit Simonsen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13.10.11/163.33 SENTRALSTYREMØTE 11.-13.11.11 Saksbehandler: Marit Simonsen Sak 67/11 Referat sentralstyremøte 30.09-02.10.11 Tilstede: Helene Kleppestø, Anders Garbom Backe,

Detaljer

NGF årsmøte 2014. Tidspunkt: 17.09.2014, kl. 16:30 til 18:00 Sted: Slottsparken Hotell, Oslo

NGF årsmøte 2014. Tidspunkt: 17.09.2014, kl. 16:30 til 18:00 Sted: Slottsparken Hotell, Oslo Tidspunkt: 17.09.2014, kl. 16:30 til 18:00 Sted: Slottsparken Hotell, Oslo NGF årsmøte 2014 Til stede: 17 medlemmer og 2 gjester. Fra styret: leder Jón Egill Kristjánsson, nestleder Stephen Hudson (ref.),

Detaljer

Sak 51/10 Referat fra sentralstyremøte 27.-29. august

Sak 51/10 Referat fra sentralstyremøte 27.-29. august 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 01.09.10/163.23 SENTRALSTYREMØTE.-14.11.10 Saksbehandler: Morberg Sak 51/10 Referat fra sentralstyremøte

Detaljer

Anne Sofie Skaufel Styremedlem Dag Henning Johannesen 1. varamedlem. MELDT FRAVÆR: Geir Gilje

Anne Sofie Skaufel Styremedlem Dag Henning Johannesen 1. varamedlem. MELDT FRAVÆR: Geir Gilje Protokoll STYREMØTE I JJ-SEKSJONEN NR. 07 2004/2006 STED: Rica Hotell Gardermoen, Oslo DATO: 27. august 2005, kl. 13-17 TIL STEDE: Solveig Engbakk Leder Lasse Hammersland Nestleder Terje Rød Styremedlem

Detaljer

CP-skolen. Veileder for sekretær

CP-skolen. Veileder for sekretær CP-skolen Veileder for sekretær 3 Innhold Valg av sekretær 3 Sekretærens oppgaver 3 Møteinnkalling 3 Innkalling til styremøte 3 Innkalling til årsmøte 4 Protokollskriving 4 Regler for protokollskriving

Detaljer

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 07-09- 2013 SAKSPAPIRER. Styremøte 07.09.2013 Styringsgruppemøte

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 07-09- 2013 SAKSPAPIRER. Styremøte 07.09.2013 Styringsgruppemøte SAKSPAPIRER Styremøte 07.09.2013 Styringsgruppemøte 1 Innholdsfortegnelse Sak 04-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 05-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak

Detaljer

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG ORGANISASJONSHÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG 4 INNHOLD INNLEDNINGside 5 KAP.1 NBUside 8 KAP.2 LOKALLAGETside 13 KAP.3 FYLKESLAGETside 21 KAP.4 SENTRALLEDDETside

Detaljer

PFU-SAK NR. 225/14. Kontrollkomiteen i Norges Korforbund v/harold Jenssen ADRESSE:

PFU-SAK NR. 225/14. Kontrollkomiteen i Norges Korforbund v/harold Jenssen ADRESSE: PFU-SAK NR. 225/14 KLAGER: Kontrollkomiteen i Norges Korforbund v/harold Jenssen ADRESSE: Liaveien 330, 9357 Tennevoll TELEFON/TELEFAX: PUBLIKASJON: Ballade.no PUBLISERINGSDATO: 20.01.2014 STOFFOMRÅDE:

Detaljer

DAGSORDEN FO-STUDENTENES AU-MØTE I TILKNYTNING LOKALLAGSKONFERANSEN 2.-4.4.2014

DAGSORDEN FO-STUDENTENES AU-MØTE I TILKNYTNING LOKALLAGSKONFERANSEN 2.-4.4.2014 DAGSORDEN FO-STUDENTENES AU-MØTE I TILKNYTNING LOKALLAGSKONFERANSEN 2.-4.4.2014 TIDSRAMME Onsdag 2. April 2014 kl 1800-2100. (ved behov og mulighet) Torsdag 3. April 2014 kl 1000-1800. Fredag 4. April

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 7 8 9 10 Innkalling til Velferdstingsmøte Onsdag 30. mai kl. 17:00-22:30 Sted: Det Teologiske Menighetsfakultet 11 12 13 14 15 16 17 18 Velkommen, kjære representanter!

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass.

ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass. !"#$%#$$& '()*!) +##&$$$$ ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass. Sak 1/2003 Godkjenning av innkalling og saksliste Årsmøtet godkjenner

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 6. mai kl. 17:00-20:40 Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle

Detaljer

Miljøpartiet De Grønnes landsmøte 2011 Trondheim, 1-3. april

Miljøpartiet De Grønnes landsmøte 2011 Trondheim, 1-3. april Miljøpartiet De Grønnes landsmøte 2011 Trondheim, 1-3. april Innhold: Dagsorden...1 Forretningsorden...2 Sak 1: Åpning av møtet...4 Sak 2: Årsmeldinger...5 Sak 3: Regnskap...6 Sak 4: Budsjett...6 Sak 5:

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 04 13-14

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 04 13-14 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 04 13-14 Sted: Idrettens hus, Ullevål stadion, Oslo Tid: Mandag 7. oktober 2013 Til stede: Forfall: Knut Arne Holthe (KAH), president Katrine Foss (KF), 1. Visepresident (til

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vel møtt! Med vennlig hilsen Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen. Anders Veggeland Leder

MØTEINNKALLING. Vel møtt! Med vennlig hilsen Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen. Anders Veggeland Leder Vår dato 15.05.14 Telefon Vår ref. SP-møte 05-14 E-post 55 58 77 37 Sp.orgkons@hib.no Til: Medlemmer i Studentparlamentet Kontrollkomiteen Studentrepresentanter i Høgskolestyret Landsstyrerepresentant

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 22.11.2014

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 22.11.2014 Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte 22.11.2014 Lions Norge Saksliste Guvernørrådsmøte den 22.11 2014 Quality Airport Hotel Gardermoen Sakstyper: O til orientering. Saker det har vært gjort beslutning

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 09 13-14

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 09 13-14 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 09 13-14 Sted: Idrettens hus, Ullevål stadion, Oslo Tid: Mandag 24. mars 2014 Til stede: Forfall: Knut Arne Holthe (KAH), president Katrine Foss (KF), 1. Visepresident Siri Barfod

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen REFERAT 16.03.13 Styremøte Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 41-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 42-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 43-13 -

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 24. august 2012. Møtested : Quality Hotell Saga, Tromsø

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 24. august 2012. Møtested : Quality Hotell Saga, Tromsø FST-SAKNR.: 1 Utvalg : UTDANNINGSFORBUNDET TROMS Møtetid : 24. august 2012 Møtested : Quality Hotell Saga, Tromsø PROTOKOLL Tid: 24. august 2012 kl. 0900-15.30 Til stede fra styret: I tillegg: Forfall:

Detaljer

Redegjørelse fra varslerne om MVA- fordelingssaken i Norges Velforbund.

Redegjørelse fra varslerne om MVA- fordelingssaken i Norges Velforbund. Redegjørelse fra varslerne om MVA- fordelingssaken i Norges Velforbund. På vegne av varslerne i Norges Velforbund i den såkalte moms saken ønskes det å redegjøre for noen sentrale forhold. Bakgrunnen for

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer