BRANSJESTATISTIKK. Den norske Forleggerforening - Forleggerforeningens servicekontor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BRANSJESTATISTIKK. Den norske Forleggerforening - Forleggerforeningens servicekontor"

Transkript

1 BRANSJESTATISTIKK 2 4 Den norske Forleggerforening - Forleggerforeningens servicekontor Den norske Forleggerforening - Forleggerforeningens servicekontor

2

3 BRANSJESTATISTIKK INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLD DEL TOTALMARKEDET Det totale bokmarkedet 5 Medlemsforlag og bokklubber 7 9 DEL 2 TALL FRA MEDLEMSFORLAG Antall titler pr. bokgruppe Brutto Antall solgte eksemplarer Beregnet pris 2 Bokgrupper Bokgruppe Skolebøker 3 Bokgruppe 2 Lærebøker og fagbøker 5 Bokgruppe 3 Sakprosa 7 Bokgruppe 4 Skjønnlitteratur 2 Bokgruppe 5 Billigbøker 23 Bokgruppe 6 Verk 24 Bokgruppe 7 Kommisjonsbøker o.a. 25 Bokgruppe 8. Digitale læremidler og øvrige digitale produkter 26 Bokgruppe 8.x Lydbøker 27 Bokgruppe 8.5 E-bøker for allmennmarkedet 28 Bokgruppe 8.9 E-bøker for undervisnings- og profesjonsformål 29 Bokgruppe 9 Annen skjønnlitteratur 3 Salgskanaler 3 Markedsandeler 53

4 BAKGRUNN OG METODE Forleggerforeningens servicekontor utarbeider årlig bransjestatistikk over boken i Norge. Tallene bygger på opplysninger innhentet fra medlemsforlag, bokklubber og andre aktører i bokmarkedet. Omsetningen til aktører som ikke er medlemmer av foreningen, bygger dels på innrapporterte tall og dels på skjønn. Det er benyttet tilnærmet samme metode hvert år for å anslå totalmarkedet vurdert til utsalgspriser, men det er grunn til å understreke at denne delen av tallgrunnlaget er grove anslag. Statistikken presenteres i to deler. Første del omhandler estimater for totalmarkedets utvikling, mens den andre delen bare omfatter forlag som er medlemmer av Den norske Forleggerforening. Brutto og priser er beregnet ut i fra en antatt gjennomsnittsrabatt fra forlag til forhandler, og må ikke anses som eksakte tall. Det må også presiseres at endringer i antall medlemsforlag, endringer i forlagenes utgivelsesprofil og gjennomføringen av større publiseringsoppdrag for enkeltkunder, vil kunne påvirke statistikkgrunnlaget med hensyn til volum og beregnede gjennomsnittspriser. Del 2 er derfor ikke uten videre egnet til å beskrive utviklingstrekk, verken for bokmarkedet som helhet eller for den enkelte bokgruppe. Der ikke annet er angitt, rapporteres alle stall i netto tusen kroner etter at retur av bøker fra foregående år er fratrukket. Det foreligger ingen opplysninger om omfanget av returen, og det gjøres oppmerksom på at returens andel av en kan variere mellom de enkelte år. I tillegg til bransjestatistikken utarbeider Forleggerforeningen en månedlig salgsoversikt over nettoen fakturert via Sentraldistribusjon, Forlagssentralen og Fagbokforlagets distribusjonssentral. Denne statistikken viser fakturert netto fra både medlemsforlag og ikkemedlemsforlag som distribuerer sine bøker gjennom sentralene. Månedsstatistikk pr 3.2. kan divergere til dels mye fra bransjestatistikkens tall. Forlag med annen distribusjon enn de nevnte sentralene, egenfakturert og salg til bokklubb inngår ikke i månedsstatistikken. Omfanget av slikt salg utenfor distribusjonssentralene kan variere fra år til år. STATISTIKKGRUNNLAGET Så godt som alle medlemsforlag deltar med tall til statistikken. Deltakere i årets statistikk er listet opp på siste side. Forlagenes nettosalg til forhandler multipliseres opp med en faktor for å anslå sluttbrukeren. Det er naturlig at bruttofaktoren justeres over tid. I de siste årene er kanalen "Øvrige inkludert direktesalg" rendyrket som "Direktesalg til sluttbruker". Dermed ble bruttofaktoren fjernet fra denne kanalen, siden en allerede er i sluttbrukerpriser. Dette prinsippet er også benyttet for årene 22 og 23 og bransje for disse årene er således endret med tilbakevirkende effekt. Omsetningen gjennom medlemsforlagenes egne bokklubber rapporteres sammen med øvrige bokklubber og fremgår under totalmarkedet. Medlemsforlagenes salg til bokklubb under rubrikken salgskanaler, er bøker solgt som tilleggsbøker direkte fra forlag til bokklubb. Denne en er det korrigert for under medlemsforlagenes under totalmarkedet, slik at denne en ikke telles med to ganger. 4

5 BRANSJESTATISTIKK TOTALMARKEDET DET NORSKE BOKMARKEDET 24 Det norske bokmarkedet falt med,6% fra 23 til 24 og er nå i sum millioner NOK. Den største søkningen viser forlagene i Den norske Forleggerforening, som økte bruttoen med 3,6%. Omsetningen av både skolebøker og bøker til Universitet- og Høgskolesektoren og profesjonsmarkedet økte i 24. Omsetningen av ebøker blandt medlemsforlagene økte med 36,6 %, men samlet er fortsatt beskjeden. Norsk Kulturråd publiserte i april 25 en rapport om den samlede av bøker i Norge i 23. Denne rapporten konkluderer med en samlet for 23 på 6,7 millioner NOK. Dette er om lag 45 millioner NOK mer enn det bransjestatistikken viser for 23. En viktig grunn til forskjellen er at Kulturrådet rapporterer privat direkteimport basert på tall fra en spørreundersøkelse. Summen her oppgis å være 285 millioner NOK. Det antas at samlet bok i Norge er høyere enn det bransjestatistikken rapporterer, men en har valgt å begrense seg til den en som dekkes av et rimelig troverdig statistikkgrunnlag. Kulturrådets rapport vil bli studert med henblikk på å vurdere en utvidelse av bransjestatistikken. OMSETNINGSUTVIKLING Tallene er basert på av bøker i bokgruppene - 9. Omsetning i nominelle millioner kroner (beregnede utsalgspriser) Nominell verdi Deflatert verdi til 992 kroner Tabellen viser sutviklingen fra 25 til 24 i nominelle millioner kroner (utsalgspriser) Endring Medlemsforlag ,6 % Andre forlag ,2 % Sum forlag ,7 % ,8 % Bokimportører ,6 % TOTALT ,6 % Medlemsforlagenes andel 63,6 % 67,6 % 7,3 % 73, % 74,2 % 74,5 % 76,5 % 75,7 % 74,6 % 77,7 % 4,2 % Tall for medlemsforlag er revidert for perioden 22 og 23. Se avsnitt om "Bakgrunn og metode" 5

6 BRANSJESTATISTIKK TOTALMARKEDET Bokmarkedet kan nokså klart deles i tre: Skolemarkedet (skolebøker til grunn- og videregående skole) Fagbokmarkedet (universitets, - høgskole- og profesjonslitteratur) Allmennmarkedet (sakprosa og skjønnlitteratur, allmenne oppslagsverk) Estimert utsalgsverdi i millioner kr Totalmarkedet etter delmarkeder: endring i % Skolebokmarkedet (bokgr ) , % Fagbokmarkedet (bokgr 2) , % Allmennmarkedet (bokgr 3-9) ,2 % TOTALT ,6 % Tabellen viser utviklingen innen delmarkedene basert på tall innhentet fra medlemsforlagene, bokklubber, forlag som ikke er medlemmer og bokimportører. Omfanget av privat import, for eksempel kjøp fra utenlandske nettbokhandlere, er ikke inkludert i tallene. Skoleboken viser et løft på 2% fra 23 til 24, etter en periode på fire år hvor en kun har vist ubetydelige variasjoner. Fagbokmarkedet har økt med 3% i samme periode og har vært i jevn vekst siden 2. Her kan en anta at det er en sammenheng med økning i antall studenter. Allmennmarkedet viser dessverre en nedgang. Salgskanaler totalmarkedet endring i% Bokhandel ,9 % Kulturråd , % Bokklubb ,7 % Sum øvrige* Dagligvare/Kiosk ,3 % Direktesalg ,5 % Biblioteksentralen ,4 % Øvrige forhandlere ,5 % Eksport ,9 % TOTALT ,6 % * for årene 2 og 2 inkluderer Sum øvrige Dagligvare/Kiosk, Biblioteksentralen, Øvrige forhandlere, Eksport og Direktesalg sluttbruker. Omsetningen gjennom bokhandel falt i 24 med,9 % i forhold til resultatet for 23. Nedgangen tilsvarer om lag nedgangen i totalsalget. Salg til Kulturrådet ble redusert med 7,%. Dette kan muligens sees i sammenheng med reduserte bevilgninger til Kulturrådet. Etter en positiv utvikling i 23 ble en gjennom bokklubb redusert med,7% i 24. Omsetningen gjennom øvrige kanaler økte i 24 med,6% og er i årets bransjestatistikk delt opp i undergrupper. Resultatene for 24 viser at det er betydelige endringer mellom underkategoriene og det er nærliggende å anta at dette avspeiler en aktiv virksomhet med å finne frem til nye salgskanaler i tillegg til de etablerte. Omsetningen gjennom dagligvare/kiosk har etter mange år med vekst begynt å vise en sviktende tendens. Omsetningen gjennom Biblioteksentralen er i hovedsak salg av lærebøker til skoleverket. BETYDNINGEN AV RABATT TIL SLUTTKUNDE Etter. mai 25 er det anledning til å gi inntil 2,5 % rabatt på nye bøker til allmennmarkedet i alle salgskanaler. I beregningen av utsalgsverdi legger Forleggerforeningen til grunn at bokklubber alltid gir full rabatt. Ut over dette blir det neppe gitt mer enn kr millioner i slik rabatt. Det tilsvarer full rabatt på halvparten av alt salg av nye bøker til allmennmarkedet, med unntak av billig bøker. For skolebøker legges det til grunn at innføringen av anbud og sentralisering av skolebokdistribusjonen har medført at det avtales rabatter. Det er foretatt en skjønnsmessig vurdering av omfanget av dette. 6

7 BRANSJESTATISTIKK TOTALMARKEDET MEDLEMSFORLAG OG BOKKLUBBER SALGSKANALER En nærmere analyse av salget fra medlemsforlag og bokklubber, viser samme tendens som for totalmarkedet. SALGSKANALER FOR BOKGRUPPE OG 2 i tusen kroner Bokhandel Kulturråd Øvrige Bokklubb SALGSKANALER FOR BOKGRUPPE 3-5 OG 9 i tusen kroner Bokhandel Kulturråd Øvrige Bokklubb SALGSKANALER FOR BOKGRUPPE -7 OG 9 i tusen kroner Bokhandel Kulturråd Øvrige Bokklubb 7

8 BRANSJESTATISTIKK TOTALMARKEDET OMSETNING FORDELT PÅ BOKGRUPPER - KUN MEDLEMSFORLAG OG BOKKLUBBER Estimert utsalgsverdi i millioner kr Tall for medlemsforlag og bokklubb Endring Skolebøker ,3 % Universitet og høgskole m.v ,5 % Sakprosa ,3 % Skjønnlitteratur ,6 % Barnebøker ,5 % Billigbøker ,7 % Verk ,3 % Kommisjonsbøker o.a , % 2 Lydbøker ,9 % TOTALT ,2 % 29 Medlemsforlagenes er ekskl. av tilleggsbøker til bokklubb, jf salgskanaler 2 Omfatter skjønnlitteratur for barn og sakprosa for barn for medlemsforlag og bokklubb i millioner kroner Bokhandel Kulturråd Øvrige Bokklubb Skolebøker Universitet og høgskole m.v. Sakprosa Skolebøker Universitet og høgskole m.v.sakprosa Skjønnlitteratur Skjønnlitteratur Barnebøker Barnebøker Billigbøker Billigbøker Verk Verk Kommisjonsbøker o.a. Kommisjonsbøker o.a. Lydbøker Lydbøker 8

9 BRANSJESTATISTIKK TOTALMARKEDET BOKKLUBBER BOKKLUBBENES OMSETNING PR BOKGRUPPE I bruttotall (Utsalgspriser) Utsalgsverdi ( i kr ) Antall solgte eksemplarer Beregnet utsalgspriser Endring Endring Endring Fagbøker % % % Sakprosa voksne % % % Sakprosa barn % % % Skjønnlitteratur voksne % % % Skjønnlitteratur barn % % % Verk 5-8 % % % Lydbøker % % % TOTALT % % % 9

10 ANTALL NYE TITLER OG NYE UTGAVER I 24 Unntar en ebøker, lydbøker og billigutgaver, dvs det som ikke representerer nye titler i oversikten, finner en at det ble utgitt omlag 44 nye titler i 24. Dette er en % økning fra 23. Tabellen viser at om lag en tredjedel av de nye titlene også utgis som ebok. Tabellene for 24 viser en liten nedgang i utgivelse av ebøker. ANTALL TITLER PR. BOKGRUPPE Bokgrupper Antall nye titler Antall øvrige titler Totalt antall titler Antall øvrige titler er definert som titler med registrert gjeldende år. Dette avviker fra antall tilgjengelige titler i salg. Antall nye titler Antall øvrige titler. Grunnskolen Videregående Lærebøker for høyere utdanning Fagbøker for profesjonsmarkedet Norsk sakprosa voksne Oversatt sakprosa voksne Norsk sakprosa barn Oversatt sakprosa barn Norsk skjønnlitteratur voksne Oversatt skjønnlitteratur voksne Norsk skjønnlitteratur barn Oversatt skjønnlitteratur barn Billigbøker Verk Kommisjonslitteratur o.a Dig. læremidler og øv. digitale produkter Lydbøker E-bøker for allmennmarkedet E-bøker for undervisningsmarkedet Norske serieromaner Oversatte underholdningsromaner TOTALT Totalt antall titler

11 BRUTTOOMSETNING Brutto %-vis endr. Bokgruppene Grunnskolen ,4 %.2 Videregående ,9 % 2. Lærebøker ,7 % 2.2 Fagbøker ,5 % 3. Norsk sakprosa voksne ,8 % 3.2 Oversatt sakprosa voksne , % 3.3 Norsk sakprosa barn ,2 % 3.4 Oversatt sakprosa barn , % 4. Norsk skjønnlitt. voksne ,2 % 4.2 Oversatt skjønnlitt. voksne , % 4.3 Norsk skjønnlitt. barn ,5 % 4.4 Oversatt skjønnlitt. Barn ,5 % 5. Billigbøker ,9 % 6. Verk ,8 % 7. Kommisjonsbøker o.a ,3 % 8. Digitale læremidler og øvrige digitale produkter ,9 % 8. Lydbøker ,4 % 8.5 E-bøker for allmenmarkedet ,7 % 8.9 E-bøker for undervisnings- og profesjonsformål ,3 % 9. Norske serieromaner ,9 % 9.2 Oversatte underholdningsromaner ,8 % Sum bokgruppe ,7 % Bruttoen er estimert på bakgrunn av netto. Det er brukt samme faktorer ved omregning fra netto til brutto alle tre år. Det gir også usikkerhet i estimatene for utsalgspriser. Statistikkgrunnlaget påvirkes av endringer i medlemsmassen. ANTALL SOLGTE EKSEMPLARER Antall solgte eksemplarer %-vis endr. Bokgruppene Grunnskolen ,3 %.2 Videregående , % 2. Lærebøker ,3 % 2.2 Fagbøker , % 3. Norsk sakprosa voksne , % 3.2 Oversatt sakprosa voksne ,7 % 3.3 Norsk sakprosa barn ,5 % 3.4 Oversatt sakprosa barn ,9 % 4. Norsk skjønnlitt. voksne ,9 % 4.2 Oversatt skjønnlitt. voksne ,9 % 4.3 Norsk skjønnlitt. barn ,6 % 4.4 Oversatt skjønnlitt. Barn ,3 % 5. Billigbøker ,5 % 6. Verk ,6 % 7. Kommisjonsbøker o.a ,3 % 8. Lydbøker ,8 % 8.5 E-bøker for allmenmarkedet ,7 % 8.9 E-bøker for undervisnings- og profesjonsformål , % 9. Norske serieromaner ,8 % 9.2 Oversatte underholdningsromaner ,2 % Sum bokgruppe ,2 % Statistikkgrunnlaget påvirkes av endringer i medlemsmassen.

12 BEREGNET PRIS Pristabellen er skjemmet av noen opp- og nedturer som sannsynligvis ikke er reelle, men tallene tyder på at det ikke har vært noen nevneverdig prisstigning på bøker de siste fem årene. Beregnet pris Bokgruppene Grunnskolen Videregående Lærebøker Fagbøker Norsk sakprosa voksne Oversatt sakprosa voksne Norsk sakprosa barn Oversatt sakprosa barn Norsk skjønnlitt. voksne Oversatt skjønnlitt. voksne Norsk skjønnlitt. barn Oversatt skjønnlitt. Barn Billigbøker Verk Kommisjonsbøker o.a Lydbøker E-bøker til allmennmarkedet E-bøker undervisning mv Norske serieromaner Oversatte underholdningsromaner TOTALT Bruttoen er estimert på bakgrunn av netto. Det er brukt samme faktorer ved omregning fra netto til brutto alle tre år. Det gir også usikkerhet i estimatene for utsalgspriser. Statistikkgrunnlaget påvirkes av endringer i medlemsmassen. 2

13 BOKGRUPPE SKOLEBØKER Utvikling i netto i perioden Totalt Grunnskolen Videregående skole 3

14 HOVEDTALL SISTE 6 ÅR Bokgruppe. Grunnskolen i kr. (.. klasse) Brutto i kr. (.. klasse) i kr. (øvrig salg) Brutto i kr. (øvrig salg) Total netto i kr. (inkl. øvrig salg) Total brutto i kr. (inkl. øvrig salg) %-vis endring i (inkl. øvrig salg ) -26,3 % -2,3 % -6,6 % -,% -3,6 % 9,7 % Antall forlag rapportert (inkl. øvrig salg) 3 2 Antall eksemplarer (inkl. øvrig salg) Brutto bokpris Totalt antall titler nye titler øvrige titler i salg Den prosentvise endring i gjelder netto. Bokgruppe.2 Videregående skole omsetn. i kr. (totalt alle fag (A, B, og C)) Bruttoomsetn. i kr. (totalt alle fag (A, B, og C)) i kr. (øvrig salg) Brutto i kr. (øvrig salg) Total netto i kr. (inkl. øvrig salg) Total brutto i kr. (inkl. øvrig salg) %-vis endring i (inkl. øvrig salg ) -,8 % -34,3 %, % 3,2 % 5,3 % 2,8 % Antall forlag rapportert (inkl. øvrig salg) Antall eksemplarer (inkl. øvrig salg) Brutto bokpris Totalt antall titler nye titler øvrige titler i salg Den prosentvise endring i gjelder netto. 4

15 BOKGRUPPE 2 LÆREBØKER OG FAGBØKER Utvikling i netto i perioden Totalt Lærebøker Fagbøker 5

16 HOVEDTALL SISTE 7 ÅR Bokgruppe 2. Lærebøker for høyere utdanning i kr Brutto i kr %-vis endring i -3,7 % 9,6 % -3,9 % 2,5 % 6,3 % 5,5 %, % Antall eksemplarer Brutto bokpris Ant. forlag rapportert Totalt antall titler nye titler øvrige titler i salg Bokgruppe 2.2 Fagbøker for profesjonsmarkedet i kr Brutto i kr %-vis endring i 68,4 % 7, % -43,5 % -7,2 % -4,3 % 7,8 % -4,2 % Antall eksemplarer Brutto bokpris Ant. forlag rapportert Totalt antall titler nye titler øvrige titler i salg Sintef Byggforsk innmeldt i 28 - utmeldt i 2 PR. UNDERGRUPPE SISTE 2 ÅR Bokgruppe 2. Lærebøker for høyere utdanning i Brutto i Antall eks. Brutto Bokpris i Brutto i Antall eks. 2.. Diverse Jus Økonomi etc Helse og sosial Samfunnsvit. fag Pedagogikk Språk/estetiske fag Religion etc Tekniske fag Naturvit TOTALT Brutto Bokpris Bokgruppe 2.2 Fagbøker for profesjonsmarkedet i Brutto i Antall eks. Brutto Bokpris i Brutto i Antall eks Diverse Jus Økonomi etc Helse og sosial Samfunnsvit. fag Pedagogikk Språk/estetiske fag Religion etc Tekniske fag Naturvit TOTALT Brutto Bokpris 6

17 BOKGRUPPE 3 SAKPROSA Utvikling i netto i perioden Totalt Norsk sakprosa for voksne Oversatt sakprosa for voksne Norsk sakprosa for barn Oversatt sakprosa for barn 7

18 HOVEDTALL SISTE 7 ÅR Bokgruppe 3. Norsk sakprosa i kr Brutto i kr %-vis endring i omsetn. -5,3 % 2,5 % 3, %,8 % -,2 %,5 % 4,8 % Antall eksemplarer Brutto bokpris Antall forlag rapportert Totalt antall titler nye titler øvrige titler i salg Bokgruppe 3.2 Oversatt sakprosa for voksne i kr Brutto i kr %-vis endring i omsetn. -3,3 % -9,3 % 9,9 % 3,2 % -7, % -,5 % -7, % Antall eksemplarer Brutto bokpris Antall forlag rapportert Totalt antall titler nye titler øvrige titler i salg Bokgruppe 3.3 Norsk sakprosa for barn i kr Brutto i kr %-vis endring i omsetn. -, % 26,4 % 9, % -6, % 6,3 % -22,2 % -,4 % Antall eksemplarer Brutto bokpris Antall forlag rapportert Totalt antall titler nye titler øvrige titler i salg Bokgruppe 3.4 Oversatt sakprosa for barn i kr Brutto i kr %-vis endring i omsetn. -2,9 % 7,9 % 3,5 % 27,2 % -,8 % -26,5 % 37,6 % Antall eksemplarer Brutto bokpris Antall forlag rapportert Totalt antall titler nye titler øvrige titler i salg Den prosentvise endring i gjelder netto. 8

19 PR. UNDERGRUPPE SISTE 2 ÅR Bokgruppe 3. Norsk sakprosa for voksne i Brutto Antall Brutto Brutto i eks. Bokpris i i Antall eks. 3.. Diverse Kultur, religion, kunst Samfunn, historie Kropp og sinn Natur, friluft,sport Reise og geografi Mat og drikke Hobby Teknikk/pop.vitensk Memoarer/biografier TOTALT Brutto Bokpris Bokgruppe 3.2 Oversatt sakprosa for voksne i Brutto Antall Brutto Brutto i eks. Bokpris i i Antall eks Diverse Kultur, religion, kunst Samfunn, historie Kropp og sinn Natur, friluft,sport Reise og geografi Mat og drikke Hobby Teknikk/pop.vitensk Memoarer/biografier TOTALT Brutto Bokpris Bokgruppe 3.3 Norsk sakprosa for barn i Brutto Antall Brutto Brutto i eks. Bokpris i i Antall eks Diverse Billedbøker Barn Junior Ungdom TOTALT Brutto Bokpris Bokgruppe 3.4 Oversatt sakprosa for barn i Brutto Antall Brutto Brutto i eks. Bokpris i i Antall eks Diverse Billedbøker Barn Junior Ungdom TOTALT Brutto Bokpris 9

20 BOKGRUPPE 4 SKJØNNLITTERATUR Utvikling i netto i perioden Totalt Norsk skjønnlitteratur for voksne Oversatt skjønnlitteratur for voksne Norsk skjønnlitteratur for barn Oversatt skjønnlitteratur for barn 2

21 HOVEDTALL SISTE 7 ÅR Bokgruppe 4. Norsk skjønnlitteratur for voksne i kr Brutto i kr %-vis endring i -6, % 6,4 % -8, % 2,7 % -8,6 % 47,2 % -5,9 % Antall eksemplarer Brutto bokpris Ant. forlag rapportert Totalt antall titler nye titler øvrige titler i salg Bokgruppe 4.2 Oversatt skjønnlitteratur for voksne i kr Brutto i kr %-vis endring i -9,9 % -,8 % 6,5 % 22,6 % -4,9 % -2,4 % -7, % Antall eksemplarer Brutto bokpris Ant. forlag rapportert Totalt antall titler nye titler øvrige titler i salg Bokgruppe 4.3 Norsk skjønnlitteratur for barn i kr Brutto i kr %-vis endring i 6,4 %,3 % 2,9 %,6 % 3, % 7,8 % -3,3 % Antall eksemplarer Brutto bokpris Ant. forlag rapportert Totalt antall titler nye titler øvrige titler i salg Bokgruppe 4.4 Oversatt skjønnlitteratur for barn i kr Brutto i kr %-vis endring i omsetn. -28,4 % 3,3 %,3 % 3, % 5,3 % 5,8 % -, % Antall eksemplarer Brutto bokpris Antall forlag rapportert Totalt antall titler nye titler øvrige titler i salg Den prosentvise endring i gjelder netto. 2

22 PR. UNDERGRUPPE SISTE 2 ÅR Bokgruppe 4. Norsk skjønnlitteratur for voksne i Brutto Antall Brutto Brutto i eks. Bokpris i i Antall eks. 4.. Diverse Romaner Noveller Lyrikk Skuespill Essays Antologier Krim/spenning Klassisk litt Sang-/visebøker TOTALT Bokgruppe 4.2 Oversatt skjønnlitteratur for voksne i Brutto Antall Brutto Brutto i eks. Bokpris i i Antall eks Diverse Romaner Noveller Lyrikk Skuespill Essays Antologier Krim/spenning Klassisk litt Sang-/visebøker TOTALT Bokgruppe 4.3 Norsk skjønnlitteratur for barn i Brutto Antall Brutto Brutto i eks. Bokpris i i Antall eks Diverse Billedbøker Romaner Barn Romaner Junior Romaner Ungdom Antologier Klassisk litt Sang, viser, dikt Noveller TOTALT Bokgruppe 4.4 Oversatt skjønnlitteratur for barn i Brutto Antall Brutto Brutto i eks. Bokpris i i Antall eks. Brutto Bokpris Brutto Bokpris Brutto Bokpris Brutto Bokpris 4.4. Diverse Billedbøker Romaner Barn Romaner Junior Romaner Ungdom Antologier Klassisk litt Sang, viser, dikt Noveller TOTALT Avvikende bokpris skyldes høy retur av en tittel med lav pris. 22

23 BOKGRUPPE 5 BILLIGBØKER Utvikling i netto i perioden HOVEDTALL SISTE 7 ÅR i kr Brutto i kr %-vis endring i omsetn. -33,3 % 3,9 %,7 % 3,5 % -6,6 % -,5 %, % Antall eksemplarer Brutto bokpris Ant. forlag rapportert Totalt antall titler nye titler øvrige titler i salg Den prosentvise endring i gjelder nettoen. PR. UNDERGRUPPE SISTE 2 ÅR i Brutto i Antall eks. Brutto Bokpris i Brutto i Antall eks. 5 Diverse Norsk sakpr. voksne Norsk skjønn. voksne Overs. sakpr. voksne Overs. skjønn. voksne Norsk sakpr. barn Norsk skjønn. barn Oversatt sakpr. barn Oversatt skjønn barn TOTALT Brutto Bokpris 23

24 BOKGRUPPE 6 VERK Utvikling i netto i perioden HOVEDTALL SISTE 7 ÅR i kr Brutto i kr %-vis endring i omsetn. -39,5 % -43,2 % 54, % 4,5 % -45,5 % -27,3 % -7,4 % Antall eksemplarer Brutto bokpris Ant. forlag rapportert Totalt antall titler nye titler øvrige titler i salg Den prosentvise endring i gjelder netto. PR. UNDERGRUPPE SISTE 2 ÅR i Brutto Antall Brutto Brutto i eks. Bokpris i i Antall eks. 6 Diverse Skjønnlitt. verk voksne Sakprosaverk voksne Verk for barn og unge Leksikalske verk voksne TOTALT Brutto Bokpris 24

25 BOKGRUPPE 7 KOMMISJONSBØKER O.A. Utvikling i netto i perioden HOVEDTALL SISTE 7 ÅR i kr Brutto i kr %-vis endring i omsetn. -6, % 27,5 % 5,8 % -7,5 % -22,6 % -9,8 % -,9 % Antall eksemplarer Brutto bokpris Ant. forlag rapportert Totalt antall titler nye titler øvrige titler i salg Den prosentvise endring i gjelder netto. PR. UNDERGRUPPE SISTE 2 ÅR i Brutto Antall Brutto Brutto i eks. Bokpris i i Antall eks. 7 Diverse Tidsskrifter Grunnsk/Videregående Lærebøker høyere utd Lærebøker voksenoppl. 75 Fagbøker profesjonsm Skjønnl./sakpr. voksne Skjønnl./sakpr. barn/ungd Lover, forskr., rapporter Sammensatte bokprod. TOTALT Brutto Bokpris 25

26 BOKGRUPPE 8. DIGITALE LÆREMIDLER OG ØVRIGE DIGITALE PRODUKTER Utvikling i netto i perioden HOVEDTALL SISTE 7 ÅR i kr %-vis endring i 389, % -7,5 % 42,6 % 59,2 % 2,9 % 23, % 4,3 % Antall forlag rapportert PR. UNDERGRUPPE SISTE 3 ÅR i i i 8 Diverse Grunnskolen Videregående Høyere utdanning Voksenopplæring Faglitt. for profesj Sakprosa voksne Sakprosa barn/ungd Skjønnlitt. barn/ungd Lover,forskr.,rapp. TOTALT

27 BOKGRUPPE 8.X LYDBØKER Inkluderer lydbokgruppene (mp3-disk, digibok og nedlasting) Utvikling i netto i perioden HOVEDTALL SISTE 7 ÅR i kr Brutto %-vis endring i 5,2 % -3,5 % -8,7 % -9, % -9, % -, % 8, % Antall eksemplarer Brutto bokpris Antall forlag rapportert Totalt antall titler nye titler øvrige titler i salg Inkluderer lydbokgruppene 8.6, 8.7 og 8.8 (mp3-disk, digibok og nedlasting) PR. UNDERGRUPPE SISTE 2 ÅR i Brutto Antall Brutto Brutto i eks. Bokpris i i Antall eks. 8.x. Diverse x. Grunnskolen x.2 Videregående skole x.3 Høyere utdanning x.4 Voksenopplæring x.5 Faglitteratur for prof.markedet x.6 Sakprosa, voksne x.7 Sakprosa, barn/unge x.8 Skjønnlitteratur, barn/unge x.9 Skjønnlitteratur, voksne TOTALT Inkluderer lydbokgruppene 8.6, 8.7 og 8.8 (mp3-disk, digibok og nedlasting) Brutto Bokpris 27

28 BOKGRUPPE E-bøker for allmennmarkedet Utvikling i netto i perioden HOVEDTALL SISTE 4 ÅR i kr Brutto %-vis endring i 273,7 % 65,8 % 45,3 % Antall eksemplarer Brutto bokpris Antall forlag rapportert Totalt antall titler nye titler øvrige titler i salg

29 BOKGRUPPE E-bøker for undervisnings- og profesjonsformål Utvikling i netto i perioden HOVEDTALL SISTE 4 ÅR i kr Brutto %-vis endring i 933,3 % 245,6 % 6,3 % Antall eksemplarer Brutto bokpris Antall forlag rapportert Totalt antall titler nye titler øvrige titler i salg

30 BOKGRUPPE 9 - ANNEN SKJØNNLITTERATUR Utvikling i netto i perioden HOVEDTALL SISTE 5 ÅR Bokgruppe 9. - Norske serieromaner i kr Brutto i kr %-vis endring i -6,4 %,5 % -6,5 % 2, % -3,5 % Antall eksemplarer Brutto bokpris Antall forlag rapportert Totalt antall titler nye titler øvrige titler i salg Bokgruppe Oversatte underholdningsromaner i kr Brutto i kr %-vis endring i 5,6 % -32,6 % 7, % -23,2 % -35,8 % Antall eksemplarer Brutto bokpris Antall forlag rapportert Totalt antall titler nye titler øvrige titler i salg Bøkene har tidligere vært rapportert under bokgruppe 5. 3

31 NETTOOMSETNING FORDELT PÅ SALGSKANALER Bokgrupper - msetning i hele tusen Norli Libris Akademika ARK Boklageret Fri Bokhandel Kulturrådet Biblsentr. 2 Interpress/ Bladcentralen Bok- Øvrige klubber forhandlere Eksport Direktesalg til sluttbruker. Grunnskolen Videregående Lærebøker Fagbøker Norsk sakprosa voksne Oversatt sakprosa voksne Norsk sakprosa barn Oversatt sakprosa barn Norsk skjønnlitteratur voksne Oversatt skjønnlitteratur voksne Norsk skjønnlitteratur barn Oversatt skjønnlitteratur barn Billigbøker Verk Kommisjonsbøker, lover o.a Digitale læremidl. og øvr. digitale produkter Lydbøker E-bøker til allmennmarkedet Lydbøker mp Lydbøker digi Lydfil nedlast E-bøker undervisning mv Norske serieromaner Oversatte underholdningsromaner TOTALT I prosent (24),2 % 5,4 % 5,3 %, %,6 % 4, % 3,2 % 3, % 5,9 % 2,6 % 4, %,5 %,6 % 5, %,4 % 6, %, % Andel av fra tidligere år 23,3 % 6,3 % 5,8 %,9 %,5 % 3, % 3,3 % 2,9 % 6,2 % 2,8 %,7 % 2,7 %,6 % 3,7 %, % 7,2 % ,4 % 7, % 4,6 %,4 % 4, % 3,9 % 2,8 % 6,5 % 3, %,6 % 3,7 %,9 % 2,3 %,8 % 7, % ,4 % 9,8 % 4,7 %,2 % 4,7 % 4,2 % 3,6 % 6,3 % 2,6 % 5,3 % 9, %,6 % 2, %, % 2,5 % ,2 %,4 % 3,9 %,4 % 4,8 % 4, % 3,9 % 5,5 % 2,6 %,4 % 8,4 %,7 % 3,3 %,7 % 7,7 % ,5 %, % 5,5 %,7 % 3,9 % 4,2 % 3,6 % 2,8 % 2,6 %,3 % 8, % 2, % 2,8 %,4 % 7,3 % TOTALT Salg til bokklubber gjelder salg av bøker direkte fra forlag til bokklubb (tilleggsbøker) 2 Skolebokaktøren BS Undervisning var i årene 29/2 inkludert i Norli. I årene 2-23 er de i varierende grad rapportert under Norli, Bibliotekssentralen og. I 24 er de i sin helhet rapportert under Bibliotekssentralen. 3

32 SALGSKANALER Bokgruppe. Grunnskole Fordeling av netto på salgskanaler (Tall i kr) i %-vis i %-vis i %-vis i %-vis i %-vis i %-vis Norli , % ,9 % ,4 % ,3 % ,7 % , % Libris ,8 % ,5 % ,3 % ,2 % ,8 % ,7 % Akademika ,3 % ,3 % ,7 % ,9 % 58 3,6 % , % ARK , % , % , % ,4 % 3 356, % 3 59, % Boklageret, %, % 4,4 % 322,4 % 372, % 264, % 334, % 33, % Fri Bokhandel , % 5 7 4, % , % ,8 % ,8 % ,5 % 45, % 5, % 5, % 48, % 47, % 29, % 5 567,5 % 4 857,3 % 8 9 2,6 % ,2 % , % , % Norsk kulturråd, %, %, %, %, %, % Biblioteksentralen 34, % 422, % ,7 % ,2 % 79, % ,7 % Interpress/Bladcentralen, %, %, %, %, % 243, % 233, %, % 4, % 2, %, %, % Øvrige forhandlere 3 784, % 2 544,7 % 2 29,7 % 3 985,3 % ,5 % , % Eksport 85, % 42, % 73,2 % 39,4 % 93,3 % 7,3 % Direktesalg ,6 % ,5 % , % 2 4 4, % 9 7 3, % ,3 % Totalt 372 4, % , % , % , % 294 6, % 323 7, % Skolebokaktøren BS Undervisning var i årene 29/2 inkludert i Norli. I årene 2-23 er de i varierende grad rapportert under Norli, Bibliotekssentralen og. I 24 er de i sin helhet rapportert under Bibliotekssentralen. Prosentvis fordeling av netto på salgskanaler Norli Norli Libris Libris Akademika Unipa Ark Ark Fri bokhandel Fri Bokhandel Boklageret Interbok Norsk Biblioteksentralen kulturråd Bibliotekssentralen Norsk Kulturråd Interpress/Bladcentralen og Bladcentralen Direktesalg Øvrige

33 28 BRANSJESTATISTIKK TALL FRA MEDLEMSFORLAG SALGSKANALER Bokgruppe.2 Videregående skole Fordeling av netto på salgskanaler (Tall i kr) i %-vis i %-vis i %-vis i %-vis i %-vis i %-vis Norli ,6 % ,8 % ,5 % 22 78,6 % 24 59,9 % ,2 % Libris 3 64,6 % , % , % ,5 % , % , % Akademika ,5 % ,8 % , % ,5 % 75 5,4 % 4, % ARK ,9 % ,9 % 9 575,3 % ,3 % ,3 % ,4 % Boklageret, %, % 2 876, % 2 449,3 % 2 393,3 % 85,9 % 94,5 % 59,4 % Fri Bokhandel ,9 % ,7 % 7 7 4, % ,7 % , % ,6 % 739,3 % 753,4 % 732,4 % 96,5 % 382,7 % 997,8 % ,4 % 965 5,8 % ,2 % ,5 % ,2 % ,4 % Norsk kulturråd, %, %, %, %, %, % Biblioteksentralen 32, % 378,2 % ,4 % , % 478,2 % ,3 % Interpress/Bladcentralen, %, %, %, %, %, % 83,6 %, %, % 2, %, % 5, % Øvrige forhandlere ,2 % ,2 % ,6 % 2 2, % 5 6 7,3 % ,2 % Eksport 22, % 63,9 % 2 645,4 % ,2 % 2 5, % 2 24,9 % Direktesalg ,9 % 96 5,8 % ,7 % 9 79, % ,7 % 9 5 7,7 % Totalt , % , % 89 62, % 95 72, % 26 25, % 248 9, % Skolebokaktøren BS Undervisning var i årene 29/2 inkludert i Norli. I årene 2-23 er de i varierende grad rapportert under Norli, Bibliotekssentralen og. I 24 er de i sin helhet rapportert under Bibliotekssentralen. Prosentvis fordeling av netto på salgskanaler Norli Norli Libris Libris Akademika Unipa Ark Ark Boklageret Interbok Fri Bokhandel Fri bokhandel Biblioteksentralen Norsk kulturråd Norsk Kulturråd Biblioteksentralen Interpress og Bladcentralen Interpress/Bladcentralen Øvrige Direktesalg

34 SALGSKANALER Bokgruppe 2. Lærebøker for høyere utdanning Fordeling av netto på salgskanaler (Tall i kr) i %-vis i %-vis i %-vis i %-vis i %-vis i %-vis Norli 2 45,2 % 7 997,4 % , % ,3 % ,3 % ,6 % Libris ,2 % ,2 % ,8 % , % 3 247,5 % 3 32,4 % Akademika ,7 % ,9 % ,9 % ,5 % ,2 % ,5 % ARK 5 3 2,8 % , % ,2 % , % , % ,9 % Boklageret, % 9, % 3,6 % 924,5 % 856,4 % 834,4 % 329,2 % 5,2 % Fri Bokhandel ,6 % ,4 % ,7 % ,6 % ,2 % 6 9 2,8 % 3,6 % 976,6 % 598,3 % 66,3 % 75,3 % 2 48, % ,9 % , % ,2 % ,7 % , % ,2 % Norsk kulturråd 24, % 29,2 % 64,3 % 99,4 % 4,5 % 977,4 % Biblioteksentralen 276,7 % 95,7 % 79,9 % 2 436,2 % 2 952,4 % 4 338,2 % Interpress/Bladcentralen 2, % 46, % -27, %, %, %, % , % 47, % 25, % 57, %, % 6, % Øvrige forhandlere , % ,4 % 946, % 529,7 % 75 5,4 % 435 5,5 % Eksport ,9 % 7 9 4,6 % ,8 % ,3 % , % ,3 % Direktesalg 9 497,8 % 53 6, % ,4 % ,3 % 9 3 4, % ,8 % Totalt 8 334, % , % , % , % , % 28 99, % Prosentvis fordeling av netto på salgskanaler Norli Norli Libris Libris Akademika Unipa Ark Ark Boklageret Interbok Fri Fri Bokhandel bokhandel Bibliotekssentralen Biblioteksentralen Norsk kulturråd Norsk Kulturråd Interpress/Bladcentralen Interpress og Bladcentralen Øvrige Direktesalg NorliLibrisUnipaARK Fri Bokhandel Norsk Biblioteksentralen Interpress Kulturråd og Bladcentralen øvrige 29

35 SALGSKANALER Bokgruppe 2.2 Fagbøker for profesjonsmarkedet Fordeling av netto på salgskanaler (Tall i kr) i %-vis i %-vis i %-vis i %-vis i %-vis i %-vis Norli 575 9,6 % ,4 % 6 7,5 % ,8 % ,4 % ,8 % Libris ,9 % ,8 % ,9 % ,6 % ,2 % 934 3,4 % Akademika 74 9,3 % 6 7 9,8 % ,8 % ,4 % 82 8,2 % ,2 % ARK ,2 % ,9 % ,5 % 2 9 5,3 % , % 3 8 5,5 % Boklageret, %, % 55,4 % 636 2,6 % 224 2, % 872,6 % 74,2 % 692,2 % Fri Bokhandel 3 4 3, % , % ,3 % , % 994 3,4 % 796 3,2 % 348,2 % 352 2,2 % 958,7 % 96,7 % 966,6 % 5,9 % ,3 % 6 93,2 % ,7 % ,8 % 8 5 3,5 % ,3 % Norsk kulturråd 589,5 % 5,2 % 42,2 %, % 84,3 % 788,4 % Biblioteksentralen 475,4 % 569,9 % 82,4 % 796,4 % 25,7 % 939 2, % Interpress/Bladcentralen, %, %, %, %, % 255,4 % 233, % 2, % 62, % 77, % 6, % 5, % Øvrige forhandlere ,8 % ,9 % 35 2,3 % 67,3 % ,7 % , % Eksport 57, % 26 2, % ,5 % ,7 % ,8 % ,9 % Direktesalg , % ,8 % ,9 % ,2 % ,8 % ,8 % Totalt 9 87, % 62 96, % 57 63, % 55 68, % , % , % Prosentvis fordeling av netto på salgskanaler Norli Norli Libris Libris Akademika Unipa Ark Ark Boklageret Interbok Fri Bokhandel Fri bokhandel Biblioteksentralen Norsk kulturråd Norsk Kulturråd Biblioteksentralen Interpress og Bladcentralen Interpress/Bladcentralen Direktesalg Øvrige

Bransjestatistikk. Den norske Forleggerforening - Forleggerforeningens servicekontor

Bransjestatistikk. Den norske Forleggerforening - Forleggerforeningens servicekontor Bransjestatistikk 2 2 Den norske Forleggerforening - Forleggerforeningens servicekontor Den norske Forleggerforening - Forleggerforeningens servicekontor Bransjestatistikk INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLD DEL

Detaljer

BRANSJESTATISTIKK. Den norske Forleggerforening - Forleggerforeningens servicekontor

BRANSJESTATISTIKK. Den norske Forleggerforening - Forleggerforeningens servicekontor BRANSJESTATISTIKK Den norske Forleggerforening - Forleggerforeningens servicekontor Bransjestatistikk INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLD DEL TOTALMARKEDET Det totale bokmarkedet 5 Medlemsforlag og bokklubber

Detaljer

BRANSJESTATISTIKK. Den norske Forleggerforening - Forleggerforeningens servicekontor

BRANSJESTATISTIKK. Den norske Forleggerforening - Forleggerforeningens servicekontor BRANSJESTATISTIKK 2 Den norske Forleggerforening - Forleggerforeningens servicekontor Den norske Forleggerforening - Forleggerforeningens servicekontor BRANSJESTATISTIKK INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLD DEL

Detaljer

BOKMARKEDET FORLEGGERFORENINGENS BRANSJESTATISTIKK. Den norske Forleggerforening - Forleggerforeningens servicekontor

BOKMARKEDET FORLEGGERFORENINGENS BRANSJESTATISTIKK. Den norske Forleggerforening - Forleggerforeningens servicekontor BOKMARKEDET 2 6 FORLEGGERFORENINGENS BRANSJESTATISTIKK Den norske Forleggerforening - Forleggerforeningens servicekontor Den norske Forleggerforening - Forleggerforeningens servicekontor BRANSJESTATISTIKK

Detaljer

BOKMARKEDET FORLEGGERFORENINGENS BRANSJESTATISTIKK. Den norske Forleggerforening - Forleggerforeningens servicekontor

BOKMARKEDET FORLEGGERFORENINGENS BRANSJESTATISTIKK. Den norske Forleggerforening - Forleggerforeningens servicekontor BOKMARKEDET 2 5 FORLEGGERFORENINGENS BRANSJESTATISTIKK Den norske Forleggerforening - Forleggerforeningens servicekontor Den norske Forleggerforening - Forleggerforeningens servicekontor BRANSJESTATISTIKK

Detaljer

Bokgrupper - Forlag OPPDATERT VERSJON PR Utarbeidet av Forleggerforeningen

Bokgrupper - Forlag OPPDATERT VERSJON PR Utarbeidet av Forleggerforeningen Bokgrupper - Forlag OPPDATERT VERSJON PR. 10.04.2015. Utarbeidet av Forleggerforeningen Bokgruppe 1 Skolebøker Skolebøker for grunnskolen og tilsvarende nivå, herunder lærerveiledninger og kopieringsoriginaler

Detaljer

Uavhengig av bestemmelsene i denne paragraf er det tillatt med fri frakt på bokforsendelser. 2

Uavhengig av bestemmelsene i denne paragraf er det tillatt med fri frakt på bokforsendelser. 2 Bokavtalen 2009 1.0 FORMÅL Bokavtalen har til hensikt å legge forholdene til rette for å styrke bøkenes posisjon i Norge gjennom å: - Fremme kultur og kunnskapsformidling, stimulere leseinteresse og kunnskapstilegnelse

Detaljer

Bokavtalen av 1.1.2015

Bokavtalen av 1.1.2015 Bokavtalen av 1.1.2015 24.03.2015 Denne avtalen varer fra 1. januar 2015 til 31.desember 2017 1.0 Formål Bokavtalen legger til rette for å bevare og utvikle norsk språk og litteratur og skal fremme utgivelse

Detaljer

Katalog IBX BSNorli Skole AS på markedsplassen

Katalog IBX BSNorli Skole AS på markedsplassen Katalog IBX BSNorli Skole AS på markedsplassen Dette er et dokument som vil forsøke å forklare hvordan man kan søke for å finne de produktene man ønsker i katalogen til BS NORLI AS, samt forklare hvordan

Detaljer

VEDLEGG 1. Definisjoner

VEDLEGG 1. Definisjoner VEDLEGG 1. Definisjoner Bøker: Med bøker mener Bokavtalen utgivelser som tilgjengeliggjøres for publikum i et innholdsbærende format, det være seg den tradisjonelle innbundne boka, en elektronisk fil (e-bøker),

Detaljer

10. 5 000 nye bøker i 2004

10. 5 000 nye bøker i 2004 Kulturstatistikk 004 0. 5 000 nye bøker i 004 Talet på utgjevne boktitlar og småtrykk held seg stabilt syner dei førebelse tala frå Nasjonalbiblioteket i Oslo. 5 000 bøker og 60 småtrykk blei utgjevne

Detaljer

2008/45. Notater. Ingvild Johansen. Notater. Ny metode for bøker i KPI. Avdeling for økonomi, energi og miljø/seksjon for prisstatistikk

2008/45. Notater. Ingvild Johansen. Notater. Ny metode for bøker i KPI. Avdeling for økonomi, energi og miljø/seksjon for prisstatistikk 2008/45 Notater Ingvild Johansen Notater Ny metode for bøker i KPI Avdeling for økonomi, energi og miljø/seksjon for prisstatistikk Innhold 1. Innledning...2 1.1 Bakgrunn...2 1.2 Formål...2 2. Bokmarkedet...3

Detaljer

Bokavtalen. 3.2 Litteraturabonnement (gjeldende fra ) BOKAVTALE (10. november 2004 )

Bokavtalen. 3.2 Litteraturabonnement (gjeldende fra ) BOKAVTALE (10. november 2004 ) Bokavtalen Bokavtalen er et frivillig samarbeid mellom forlag og bokhandler for å bevare og utvikle norsk språk og litteratur. Bokavtalen mellom Den norske Forleggerforening og Bokhandlerforeningen trådte

Detaljer

11. Bøker. Statistiske analysar Kulturstatistikk 2009. Pliktavleverte lydboktitlar og vanlege boktitlar viser nedgang

11. Bøker. Statistiske analysar Kulturstatistikk 2009. Pliktavleverte lydboktitlar og vanlege boktitlar viser nedgang . Bøker Pliktavleverte lydboktitlar og vanlege boktitlar viser nedgang.. Nokre resultat I 2009 blei det pliktavlevert 45 nye boktitlar som er lese inn på lydbok. Det er 62 færre innleverte titlar enn i

Detaljer

NORSK KULTURRÅD 2005

NORSK KULTURRÅD 2005 NORSK KULTURRÅD 2005 AVTALE MELLOM NORSK KULTURRÅD, DEN NORSKE FORLEGGER- FORENING, NORSK FORLEGGERSAMBAND OG DEN NORSKE FORFATTERFORENING OM REGLER FOR STATENS INNKJØPSORDNING FOR NY NORSK SKJØNNLITTERATUR

Detaljer

Gyldendal ASA Presentasjon av foreløpig regnskap 2008

Gyldendal ASA Presentasjon av foreløpig regnskap 2008 Gyldendal ASA Presentasjon av foreløpig regnskap 2008 Hovedtall 2008 2007 Driftsinntekter 1778,1 1855,8 Driftsresultat (EBITDA) 133,4 71,8 Resultat før skatt 16,7 10,6 Reduksjon i salgsinntekter Tapte

Detaljer

Litteratur i tall 2013

Litteratur i tall 2013 Litteratur i tall 2013 beskriver den samlede omsetningen og inntektskildene i en sammensatt og levende kulturnæring. Rapporten inneholder ikke kvalitative vurderinger av litteraturbransjen, og tar heller

Detaljer

Konkurransetilsynet viser til tidligere korrespondanse i saken.

Konkurransetilsynet viser til tidligere korrespondanse i saken. V1999-82 25.11.99 Konkurranseloven 3-9 - Norsk kulturråd, Den norske Forleggerforening, Norsk Forleggersamband, Den norske Forfatterforening, Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere, Norsk Faglitterær Forfatter-

Detaljer

Gyldendal ASA Presentasjon foreløpig regnskap 2009

Gyldendal ASA Presentasjon foreløpig regnskap 2009 Gyldendal ASA Presentasjon foreløpig regnskap 2009 Budskapet for ett år siden Flere faktorer som tilsier at 2009 og 2010 vil bli krevende år i norsk bokbransje: 1. Effektene endret skolebokdistribusjon

Detaljer

NORSK KULTURRÅD Desember 2012

NORSK KULTURRÅD Desember 2012 NORSK KULTURRÅD Desember 2012 AVTALE MELLOM NORSK KULTURRÅD, DEN NORSKE FORLEGGER- FORENING, NORSK FORLEGGERSAMBAND OG NORSKE BARNE- OG UNGDOMSBOKFORFATTERE OM REGLER FOR STATENS INNKJØPSORDNING FOR NY

Detaljer

NORSK KULTURRÅD Desember 2012

NORSK KULTURRÅD Desember 2012 NORSK KULTURRÅD Desember 2012 AVTALE MELLOM NORSK KULTURRÅD, DEN NORSKE FORLEGGER- FORENING, NORSK FORLEGGERSAMBAND OG DEN NORSKE FORFATTERFORENING OM REGLER FOR STATENS INNKJØPSORDNING FOR NY NORSK SKJØNNLITTERATUR

Detaljer

Moderniseringsdepartementet. Statsråd: Morten Andreas Meyer. Forskrift om unntak fra konkurranseloven 10 for samarbeid ved omsetning av bøker

Moderniseringsdepartementet. Statsråd: Morten Andreas Meyer. Forskrift om unntak fra konkurranseloven 10 for samarbeid ved omsetning av bøker Moderniseringsdepartementet KONGELIG RESOLUSJON Statsråd: Morten Andreas Meyer Ref nr.: Saksnr.: 200404502 Dato: 27.04 2005 Forskrift om unntak fra konkurranseloven 10 for samarbeid ved omsetning av bøker

Detaljer

11. Bøker og bokomsetning

11. Bøker og bokomsetning Kulturstatistikk Gro Kamfjord. og bokomsetning I blei det avlevert over 0 000 nye boktitlar til Nasjonalbiblioteket. Nasjonalbiblioteket registrerte også blant anna om lag 300 millionar vevdokument i.

Detaljer

Kulturutredningen 2014

Kulturutredningen 2014 Kulturutredningen 2014 Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFF) er en fagforening for forfattere og oversettere av faglitteratur. Foreningen sikrer medlemmenes faglige og økonomiske interesser

Detaljer

Litteratur i tall Hanne Holden Halmrast, Håkon Kavli, Øystein Lorvik Nilsen og Jon Martin Sjøvold

Litteratur i tall Hanne Holden Halmrast, Håkon Kavli, Øystein Lorvik Nilsen og Jon Martin Sjøvold Litteratur i tall Hanne Holden Halmrast, Håkon Kavli, Øystein Lorvik Nilsen og Jon Martin Sjøvold HANNE HOLDEN HALMRAST, HÅKON KAVLI, ØYSTEIN LORVIK NILSEN OG JON MARTIN SJØVOLD Litteratur i tall Copyright

Detaljer

11. Bøker. Kulturstatistikk 2010 Statistiske analysar 127. Færre pliktavleverte bøker, men fleire lydbøker

11. Bøker. Kulturstatistikk 2010 Statistiske analysar 127. Færre pliktavleverte bøker, men fleire lydbøker Kulturstatistikk 200 Statistiske analysar 27. Bøker Færre pliktavleverte bøker, men fleire lydbøker.. Nokre resultat Det blei i 200 innlevert over 0 400 nye boktitlar til Nasjonalbiblioteket. Det er 40

Detaljer

NORSK KULTURRÅD Juni 2006

NORSK KULTURRÅD Juni 2006 NORSK KULTURRÅD Juni 2006 AVTALE MELLOM NORSK KULTURRÅD, DEN NORSKE FORLEGGERFORENING, NORSK FORLEGGERSAMBAND, NORSK FAGLITTERÆR FORFATTER- OG OVERSETTERFORENING OG ABM-UTVIKLING OM REGLER FOR EN SELEKTIV

Detaljer

Høringsnotat: Forskrift om unntak fra konkurranseloven for omsetning av bøker

Høringsnotat: Forskrift om unntak fra konkurranseloven for omsetning av bøker Høringsnotat: Forskrift om unntak fra konkurranseloven for omsetning av bøker 1. Bakgrunn for forskriften... 2 2. Forskriftens virkeområde... 2 3. Fast utsalgspris for bøker... 3 4. Rabattgrenser...5 5.

Detaljer

Gyldendal ASA hadde driftsinntekter på 358 (356,9) millioner kroner, som var vel 1 millioner kroner bedre enn første kvartal i fjor.

Gyldendal ASA hadde driftsinntekter på 358 (356,9) millioner kroner, som var vel 1 millioner kroner bedre enn første kvartal i fjor. GYLDENDAL ASA RAPPORT 1. KVARTAL 2010 Gyldendal ASA 1. kv. 10 1. kv. 09 2009 Driftsinntekter 358,0 356,9 1 741,1 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger) -7,8-17,4 156,6 EBITA (Driftsres. etter ord.

Detaljer

Høringsnotat Innhold

Høringsnotat Innhold Høringsnotat Innhold 1. FORSKRIFT OM UNNTAK FRA KONKURRANSELOVEN 10 FOR SAMARBEID VED OMSETNING AV BØKER... 2 2. BAKGRUNN... 2 2.1 Regjeringens føringer... 2 2.2 Forholdet til EØS-avtalen og konkurranseloven...

Detaljer

- Innkjøpsordningene for litteratur -

- Innkjøpsordningene for litteratur - - Innkjøpsordningene for litteratur - Hvor mange ordninger har vi? Ny norsk skjønnlitteratur for voksne (1965) Ny norsk skjønnlitteratur for barn og unge (1966) Oversatt skjønnlitteratur (1990) Ny norsk

Detaljer

Ingvild Johansen. Ny metode for bøker i KPI. LI Nasjonalbiblioteket ' Depotbiblioteket. j/j "hm HM. 2008/45 Notater. O z

Ingvild Johansen. Ny metode for bøker i KPI. LI Nasjonalbiblioteket ' Depotbiblioteket. j/j hm HM. 2008/45 Notater. O z 2008/45 Notater rc O z j/j "hm HM Ingvild Johansen Ny metode for bøker i KPI o(0 c 0) V) J* "hm j/j "hm rø HM LI Nasjonalbiblioteket ' Depotbiblioteket Avdeling for økonomi, energi og miljø/seksjon for

Detaljer

Høringsuttalelse evaluering Bokavtalen

Høringsuttalelse evaluering Bokavtalen Det kongelige kultur- og kirkedepartement Postboks 8030 Dep. 0030 Oslo Oslo, 1. oktober 2009 Høringsuttalelse evaluering Bokavtalen 1. Innledning Bokhandlerforeningen og Den norske Forleggerforening mottok

Detaljer

Den norske Forfatterforening konkurranseloven 3-9, jf. 3-4 og 3-1 dispensasjon for avtaler om royalty m.v. og bokklubbavtaler

Den norske Forfatterforening konkurranseloven 3-9, jf. 3-4 og 3-1 dispensasjon for avtaler om royalty m.v. og bokklubbavtaler Den norske Forfatterforening Postboks 327 Sentrum 0103 Oslo Vår ref.: 2002/640 Dato: 28. mai 2003 Den norske Forfatterforening konkurranseloven 3-9, jf. 3-4 og 3-1 dispensasjon for avtaler om royalty m.v.

Detaljer

NORSK KULTURRÅD 08.12.2009

NORSK KULTURRÅD 08.12.2009 NORSK KULTURRÅD 08.12.2009 AVTALE MELLOM NORSK KULTURRÅD, DEN NORSKE FORLEGGERFORENING, NORSK FORLEGGERSAMBAND, NORSK FAGLITTERÆR FORFATTER- OG OVERSETTERFORENING OG ABM-UTVIKLING OM REGLER FOR EN SELEKTIV

Detaljer

Gyldendal oppnådde et driftsresultat (EBITDA) i 2010 på 138,1 millioner kroner (156,7).

Gyldendal oppnådde et driftsresultat (EBITDA) i 2010 på 138,1 millioner kroner (156,7). GYLDENDAL ASA RAPPORT 4. KVARTAL OG FORELØPIG REGNSKAP 2010 Gyldendal ASA 4. kv. 10 4. kv. 09 2010 2009 Driftsinntekter 521,4 544,6 1 678,3 1 741,1 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger) 88,5 98,4

Detaljer

Gyldendal ASA Generalforsamling 19. mai 2008

Gyldendal ASA Generalforsamling 19. mai 2008 Gyldendal ASA Generalforsamling 19. mai 2008 Velkommen til den første generalforsamlingen i Gyldendalhuset Bygget inngår i et historisk løft hvor vi investerer 600 MNOK Investeringsløpet sluttføres våren

Detaljer

Kulturdepartementet Oslo. postmottak@kud.dep.no. Oslo 14.03.13. Deres ref.:13/53. Høring boklov

Kulturdepartementet Oslo. postmottak@kud.dep.no. Oslo 14.03.13. Deres ref.:13/53. Høring boklov Kulturdepartementet Oslo postmottak@kud.dep.no Deres ref.:13/53 Oslo 14.03.13 Høring boklov Vi viser til departementets brev av 31. januar 2013. (NBU) støtter forslaget om en boklov i Norge. Vi tror at

Detaljer

Høring forslag til lov om omsetning av bøker (boklov): høringssvar fra bokleser, biblioteksbruker, forfatter, bokhandler og forlegger Bjørn Brænd

Høring forslag til lov om omsetning av bøker (boklov): høringssvar fra bokleser, biblioteksbruker, forfatter, bokhandler og forlegger Bjørn Brænd BJØRN BRÆND NORDSTRANDVEIEN 14 3480 FILTVET BB@YLI.NO - BJORN.BRAEND@YMAIL.COM - 923 45 684 62 46 37 78 23 27 59 10 Det kongelige kulturdepartement 2013.03.13 postmottak@kud.dep.no Deres ref 13/53- Høring

Detaljer

Fra papir til digitalt pensum

Fra papir til digitalt pensum Fra papir til digitalt pensum Hilde Kristoffersen redaktør i Fagbokforlaget hilde.kristoffersen@fagbokforlaget.no Ansvarlig for fag og lærebøker i økonomiske og administrative fagområder Litt bakgrunnsinfo.:

Detaljer

Gyldendal ASA Presentasjon av tallene for 2010

Gyldendal ASA Presentasjon av tallene for 2010 Gyldendal ASA Presentasjon av tallene for 2010 Budskapet vårt for to år siden Flere faktorer som tilsier at 2009 og 2010 vil bli krevende år i norsk bokbransje: 1. Effektene endret skolebokdistribusjon

Detaljer

Gyldendal har i 2006 og 2007 gjennomført et betydelig investeringsprogram. Dette har belastet driftskostnadene.

Gyldendal har i 2006 og 2007 gjennomført et betydelig investeringsprogram. Dette har belastet driftskostnadene. GYLDENDAL ASA FORELØPIG REGNSKAP 2007. Driftsinntekter 583,7 540,2 1 855,8 1 649,7 Driftskostnader -551,9-478,0-1 776,8-1 585,4 Engangskostnader -17,0-8,3-42,8-19,1 Driftsresultat 14,8 53,9 36,2 45,2 Avskriv.

Detaljer

Litteraturforsyning - kartlegging. 1. Hvilke medietyper er vanskeligst tilgjengelig for innkjøp? Litteraturforsyning - kartlegging 22.06.

Litteraturforsyning - kartlegging. 1. Hvilke medietyper er vanskeligst tilgjengelig for innkjøp? Litteraturforsyning - kartlegging 22.06. Litteraturforsyning - kartlegging 1. Hvilke medietyper er vanskeligst tilgjengelig for innkjøp? Utenlandske bøker. Både fag- og skjønnliteratur Studiebøker og bøker på andre språk enn norsk. Bruker Biblioteksentralen

Detaljer

Leserundersøkelsen 2012 Lesing, kjøp & handelskanaler

Leserundersøkelsen 2012 Lesing, kjøp & handelskanaler Leserundersøkelsen 2012 Lesing, kjøp & handelskanaler Undersøkelsen er gjennomført av markedsanalyse- og rådgivningsselskapet Ipsos MMI på vegne av Den norske Forleggerforening og Bokhandlerforeningen.

Detaljer

GYLDENDAL ASA RAPPORT 3. KVARTAL 2007.

GYLDENDAL ASA RAPPORT 3. KVARTAL 2007. GYLDENDAL ASA RAPPORT 3. KVARTAL 2007. Driftsinntekter 579,5 522,5 1 220,6 1 109,5 1 649,7 Driftsresultat 90,2 67,1 21,4-8,7 45,2 Avskriv. immaterielle eiendeler -3,2-3,4-10,5-10,2-13,1 Finansposter -9,1-0,9-6,0-2,4-6,0

Detaljer

UTTALELSE OM FORSKRIFT OM UNNTAK FRA KONKURRANSELOVEN FOR OMSETNING AV BØKER

UTTALELSE OM FORSKRIFT OM UNNTAK FRA KONKURRANSELOVEN FOR OMSETNING AV BØKER HØRINGSUTTALELSE FRA BOKKILDEN.NO VEDR. NY BOKAVTALE. UTTALELSE OM FORSKRIFT OM UNNTAK FRA KONKURRANSELOVEN FOR OMSETNING AV BØKER 1 BAKGRUNN Vi viser til Moderniseringsdepartementets høringsbrev av 17.

Detaljer

GYLDENDAL ASA KVARTALSRAPPORT TREDJE KVARTAL Resultatutvikling konsernet tredje kvartal (tall i parentes viser tilsvarende periode i 2010)

GYLDENDAL ASA KVARTALSRAPPORT TREDJE KVARTAL Resultatutvikling konsernet tredje kvartal (tall i parentes viser tilsvarende periode i 2010) GYLDENDAL ASA KVARTALSRAPPORT TREDJE KVARTAL 11. Pr. 3. kvartal Helår 11 1 Gyldendalkonsernet 11 1 1 5, 5,7 Driftsinntekter 1 1, 1,9 1 7,3 1, 7,3 (Driftsres. før ord. avskrivninger), 9,5 13,1 5,5 5,9 EBITA

Detaljer

Avskrivning på goodwill har økt noe, som følge av nye bokhandelkjøp og kjøp av minoritetsposten i Tiden Norsk Forlag.

Avskrivning på goodwill har økt noe, som følge av nye bokhandelkjøp og kjøp av minoritetsposten i Tiden Norsk Forlag. GYLDENDAL ASA RAPPORT 3. KVARTAL 2004. Driftsinntekter 467,0 461,3 1 014,9 1 003,7 1 455,1 Resultat 82,1 75,7 49,9 39,0 94,1 Nedskrivning/tap i tilknyttet selskap 0,0-2,6 0,0-2,6-2,6 Avskrivning goodwill

Detaljer

På denne bakgrunn mener Konkurransetilsynet at det er grunnlag for å oppheve dispensasjonen med hjemmel i konkurranseloven 7-2 annet ledd.

På denne bakgrunn mener Konkurransetilsynet at det er grunnlag for å oppheve dispensasjonen med hjemmel i konkurranseloven 7-2 annet ledd. V1999-84 03.12.99 Konkurranseloven 3-9, dispensasjon fra 3-4, jf 3-1 første ledd for avtaler mellom Den norske Forleggerforening og henholdsvis Norske Barne- og ungdoms-bok-forfattere og Norsk faglitterær

Detaljer

RAPPORT - FJERDE KVARTAL OG FORELØPIG REGNSKAP 2008.

RAPPORT - FJERDE KVARTAL OG FORELØPIG REGNSKAP 2008. GYLDENDAL ASA RAPPORT - FJERDE KVARTAL OG FORELØPIG REGNSKAP 2008. Driftsinntekter 535,2 583,7 1 778,1 1 855,8 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger) 85,5 27,9 133,4 71,8 EBITA (Driftsres. etter ord.

Detaljer

Innkjøpsordningene for sakprosa og tidsskrift

Innkjøpsordningene for sakprosa og tidsskrift Innkjøpsordningene for sakprosa og tidsskrift Norsk kulturråd Opprettet i 1965 som forvaltningsorgan for Norsk kulturfond Tilskudd til musikk, scenekunst, litteratur, billedkunst, kulturvern, barne- og

Detaljer

Bokundersøkelsen 2010 Lesing, kjøp &handelskanaler

Bokundersøkelsen 2010 Lesing, kjøp &handelskanaler Bokundersøkelsen 2010 Lesing, kjøp &handelskanaler Undersøkelsen er gjennomført av markedsanalyse- og rådgivningselskapet Synovate på vegne av Den norske Forleggerforening og Bokhandlerforeningen. Metode

Detaljer

Årskonferanse 2012 Logistikkforeningen 2.-4. mars 2012 MS Color Magic. Einar J. Einarsson Adm.dir. Forlagssentralen ANS

Årskonferanse 2012 Logistikkforeningen 2.-4. mars 2012 MS Color Magic. Einar J. Einarsson Adm.dir. Forlagssentralen ANS Årskonferanse 2012 Logistikkforeningen 2.-4. mars 2012 MS Color Magic Einar J. Einarsson Adm.dir. Forlagssentralen ANS Disposisjon Bokbransjen Forlagssentralen Distribusjonssenteret på Langhus Forbedringer

Detaljer

Til: Kultur og kirkedepartementet Fra: Biblioteksentralen AL Dato: 22.september 2009 Emne: Evaluering av Bokavtalen.

Til: Kultur og kirkedepartementet Fra: Biblioteksentralen AL Dato: 22.september 2009 Emne: Evaluering av Bokavtalen. Til: Kultur og kirkedepartementet Fra: Biblioteksentralen AL Dato: 22.september 2009 Emne: Evaluering av Bokavtalen. Styret i Biblioteksentralen AL 1 (BS) har på sitt styremøte 17.9.2009 drøftet Evalueringen

Detaljer

Statistiske analysar 131 Kulturstatistikk 2011. Utgitte bøker, etter emne. 2010-2011. Talet på titlar

Statistiske analysar 131 Kulturstatistikk 2011. Utgitte bøker, etter emne. 2010-2011. Talet på titlar Statistiske analysar 3 Kulturstatistikk 20. Bøker Fleire pliktavleverte bøker og lydbøker 900 titlar i nasjonalbibliografien.. Nokre resultat Over 0 000 nye boktitlar blei innleverte til Nasjonalbiblioteket

Detaljer

Konkurranseloven 3-9 - Den norske Forleggerforening og Den norske Bokhan...nsasjon fra 3-1 og 3-4, jf. 3-1 for bransjeavtalen for bokomsetning

Konkurranseloven 3-9 - Den norske Forleggerforening og Den norske Bokhan...nsasjon fra 3-1 og 3-4, jf. 3-1 for bransjeavtalen for bokomsetning V1998-103 20.11.98 Konkurranseloven 3-9 - Den norske Forleggerforening og Den norske Bokhandlerforening - dispensasjon fra 3-1 og 3-4, jf. 3-1 for bransjeavtalen for bokomsetning Sammendrag: Den norske

Detaljer

GYLDENDAL ASA RAPPORT FOR TREDJE KVARTAL 2012. Resultatutvikling i Gyldendal i tredje kvartal 2012 (tall i parentes viser tilsvarende periode i 2011)

GYLDENDAL ASA RAPPORT FOR TREDJE KVARTAL 2012. Resultatutvikling i Gyldendal i tredje kvartal 2012 (tall i parentes viser tilsvarende periode i 2011) GYLDENDAL ASA RAPPORT FOR TREDJE KVARTAL 2012 Pr. 3. kvartal Helår 2012 2011 Gyldendalkonsernet 2012 2011 2011 535,2 465,5 Driftsinntekter 1 263,7 1 162,7 1 709,6 84,1 61,4 EBITDA (Driftsres. før ord.

Detaljer

HØRING: LOV OM OMSETNING AV BØKER (BOKLOV)

HØRING: LOV OM OMSETNING AV BØKER (BOKLOV) HØRING: LOV OM OMSETNING AV BØKER (BOKLOV) Det Kongelige Kulturdepartement, ref.: 2013/0053 HØRINGSSVAR FRA: juritzen forlag as org nr. 882678032 juritzen jr as org nr. 999548407 Improba forlag as org

Detaljer

Lyrikk, takk! Formidlingsturné. Trondheim, 14.11.2013

Lyrikk, takk! Formidlingsturné. Trondheim, 14.11.2013 Lyrikk, takk! Formidlingsturné Trondheim, 14.11.2013 Kulturrådet 2013 Kulturfondet 2013 Rådet 10 medlemmer og 4 varamedlemmer oppnevnt av Kongen i Statsråd (Kulturdepartementet) - alle kunstfeltene er

Detaljer

AVTALE om eksemplarfremstilling for funksjonshemmede i medhold av 17a i lov om opphavsrett til åndsverk m.v. (åndsverkloven)

AVTALE om eksemplarfremstilling for funksjonshemmede i medhold av 17a i lov om opphavsrett til åndsverk m.v. (åndsverkloven) AVTALE om eksemplarfremstilling for funksjonshemmede i medhold av 17a i lov om opphavsrett til åndsverk m.v. (åndsverkloven) 1. Generelle bestemmelser 1.1 Avtalens parter. Denne avtalen er inngått mellom

Detaljer

GYLDENDAL ASA FORELØPIG REGNSKAP 2006.

GYLDENDAL ASA FORELØPIG REGNSKAP 2006. GYLDENDAL ASA FORELØPIG REGNSKAP 2006. Driftsinntekter 540,2 490,3 1 649,7 1 514,7 Resultat hovedområder 61,8 39,3 63,4 61,5 Driftsresultat 53,9 49,0 45,2 73,5 Avskrivning immaterielle eiendeler -2,9-1,4-13,1-12,5

Detaljer

1. kvartal 2015 Gyldendal ASA

1. kvartal 2015 Gyldendal ASA Gyldendal ASA 1. kvartal 215 1. kvartal 215 Gyldendal ASA Gyldendalkonsernet 1. kvartal Per 1. kvartal Bruttometoden 1 215 214 Endring 215 214 Endring DRIFTSINNTEKTER 411,1 386,3 6 % 411,1 386,3 6 % EBITDA

Detaljer

Bindende videresalgspriser i bokmarkedet

Bindende videresalgspriser i bokmarkedet NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 2013 Bindende videresalgspriser i bokmarkedet - Bør forlaget eller bokhandleren sette prisen? Cathrine Evertsen Veileder: Hans Jarle Kind Masterutredning i fordypningsområdet

Detaljer

Effekter av friere bokpriser

Effekter av friere bokpriser Effekter av friere bokpriser 1/2006 Effekter av friere bokpriser Konkurransetilsynets skriftserie 1/2006 2 Forord Fra 1. mai 2005 trådte en ny bokbransjeavtale i kraft. Den førte til visse endringer i

Detaljer

Utredning om litteratur- og språkpolitiske virkemidler

Utredning om litteratur- og språkpolitiske virkemidler Utredning om litteratur- og språkpolitiske virkemidler Utarbeidet for Kulturdepartementet Oslo Economics-rapport 2011-16 Prosjektnummer 2011-251-1010 Utredning om litteratur- og språkpolitiske virkemidler

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av rammeavtale for kjøp av læremidler Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt regelverket ved

Detaljer

SNF-rapport nr. 31/05

SNF-rapport nr. 31/05 BOKBRANSJEAVTALEN En analyse av det norske bokmarkedet av Jan Petter Verlo Fedje og Lars Røttingen SNF-prosjekt nr. 4276 ISIP: Industry, Structure, Innovation and Industrial Policy in the new Economy Prosjektet

Detaljer

RAPPORT - FJERDE KVARTAL OG FORELØPIG REGNSKAP 2009.

RAPPORT - FJERDE KVARTAL OG FORELØPIG REGNSKAP 2009. GYLDENDAL ASA RAPPORT - FJERDE KVARTAL OG FORELØPIG REGNSKAP 2009. Driftsinntekter 544,6 530,5 1 741,1 1 773,4 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger) 98,5 81,6 156,7 129,6 EBITA (Driftsres. etter ord.

Detaljer

NORMALKONTRAKT. for oversettelser

NORMALKONTRAKT. for oversettelser NORMALKONTRAKT for oversettelser I henhold til omstående avtale om normalkontrakt mellom Norsk Oversetterforening og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening på den ene side og Den norske Forleggerforening

Detaljer

Retningslinjer for innkjøpsordningen for norsk skjønnlitteratur. (Vedtatt i Norsk kulturråd ) 1. Formål. 2. Vedtaksmyndighet og høring

Retningslinjer for innkjøpsordningen for norsk skjønnlitteratur. (Vedtatt i Norsk kulturråd ) 1. Formål. 2. Vedtaksmyndighet og høring Retningslinjer for innkjøpsordningen for norsk skjønnlitteratur (Vedtatt i Norsk kulturråd 10.12.14) 1. Formål Formålet med innkjøpsordningen for ny norsk skjønnlitteratur er at det blir skrevet, utgitt,

Detaljer

Gyldendal ASA. Presentasjon av foreløpig regnskap 2007

Gyldendal ASA. Presentasjon av foreløpig regnskap 2007 Gyldendal ASA Presentasjon av foreløpig regnskap 2007 Om utsiktene for 2007 Det antas at bokmarkedet i 2007 vil bli preget av vekst. Gyldendal sluttfører i 2007 et omfattende investeringsprogram. Dette

Detaljer

Gyldendal ASA. Presentasjon av foreløpig regnskap 2006

Gyldendal ASA. Presentasjon av foreløpig regnskap 2006 Gyldendal ASA Presentasjon av foreløpig regnskap 2006 2006 og 2007 Historisk høye investeringer: Nyutvikling redaksjon Effektivisering drift og distribusjon Nyutvikling salg 2006-2007 Samlet satser vi

Detaljer

5 Det er en sammenheng mellom salgskanaler, antallet utgivelser og bruk av bøker

5 Det er en sammenheng mellom salgskanaler, antallet utgivelser og bruk av bøker Til Kulturdepartementet Kunnskapsdepartementet Høringssvar på utredningene "Utredning om litteratur- og språkpolitiske virkemidier" og "Til bokas pris. Utredning av litteraturpolitiske virkemidler i Europa".

Detaljer

EBØKER PÅ BIBLIOTEKET. om et prosjekt, en del trusler og mange muligheter

EBØKER PÅ BIBLIOTEKET. om et prosjekt, en del trusler og mange muligheter EBØKER PÅ BIBLIOTEKET om et prosjekt, en del trusler og mange muligheter OM PROSJEKTET nasjonalt pilotprosjekt for utlån av ebøker i første omgang: norsk skjønnlitteratur støttet av ABM-utvikling første

Detaljer

GYLDENDAL ASA RAPPORT FOR FØRSTE HALVÅR Resultatutvikling i Gyldendal i første halvår 2012 (tall i parentes viser tilsvarende periode i 2011)

GYLDENDAL ASA RAPPORT FOR FØRSTE HALVÅR Resultatutvikling i Gyldendal i første halvår 2012 (tall i parentes viser tilsvarende periode i 2011) GYLDENDAL ASA RAPPORT FOR FØRSTE HALVÅR 2012 Pr. 2. kvartal Helår 2012 2011 Gyldendalkonsernet 2012 2011 2011 340,6 342,5 Driftsinntekter 728,6 697,2 1 709,6-22,9-6,6 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger)

Detaljer

Innhold. Litterære priser og stipend... 11 Bokhandlerprisen... 11 Bjørnsonstipendet... 11 Rivertonprisen... 11 Forfatterstipend...

Innhold. Litterære priser og stipend... 11 Bokhandlerprisen... 11 Bjørnsonstipendet... 11 Rivertonprisen... 11 Forfatterstipend... Årsberetning 2009 Innhold Innhold... 1 Bokhandleråret 2009... 2 Om Bokhandlerforeningen... 3 Kjerneområder for Bokhandlerforeningen... 3 Generalforsamlingen... 4 Styremøter... 4 Valgkomitéen... 4 Administrasjonen...

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 GYLDENDAL ASA KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 Pr. 1. kvartal Helår 2011 2010 Gyldendalkonsernet 2011 2010 2010 354,7 358,0 Driftsinntekter 354,7 358,0 1 678,3-10,5-7,8 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger)

Detaljer

Vil et fast- eller friprissystem for bøker gi de laveste bokprisene?

Vil et fast- eller friprissystem for bøker gi de laveste bokprisene? NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 2015 Vil et fast- eller friprissystem for bøker gi de laveste bokprisene? En studie av bokprisene i de skandinaviske landene Hilvi Bjelke Anderson og Kristine Sjaastad

Detaljer

ebøker på biblioteket om et prosjekt, en del trusler og mange muligheter

ebøker på biblioteket om et prosjekt, en del trusler og mange muligheter ebøker på biblioteket om et prosjekt, en del trusler og mange muligheter OM PROSJEKTET nasjonalt pilotprosjekt for utlån av ebøker i første omgang: norsk skjønnlitteratur støttet av ABM-utvikling første

Detaljer

Makt i distribusjonskanaler. Effekter av samarbeidsformer og bruk av påvirkningsstrategier på bedriftens tilfredshet

Makt i distribusjonskanaler. Effekter av samarbeidsformer og bruk av påvirkningsstrategier på bedriftens tilfredshet Makt i distribusjonskanaler Effekter av samarbeidsformer og bruk av påvirkningsstrategier på bedriftens tilfredshet The effects of governance structures and the use of influence strategies on firm satisfaction

Detaljer

Retningslinjer for innkjøpsordningen for norsk skjønnlitteratur. 1. Formål. 2. Vedtaksmyndighet og høring

Retningslinjer for innkjøpsordningen for norsk skjønnlitteratur. 1. Formål. 2. Vedtaksmyndighet og høring (Vedtatt av Norsk kulturråd 15.12.2016) Retningslinjer for innkjøpsordningen for norsk skjønnlitteratur 1. Formål Formålet med innkjøpsordningen for ny norsk skjønnlitteratur er at det blir skapt, utgitt,

Detaljer

E-bøker! Seniornett Larvik 26. mai 2014. Rigmor Haug Larvik bibliotek

E-bøker! Seniornett Larvik 26. mai 2014. Rigmor Haug Larvik bibliotek E-bøker! Seniornett Larvik 26. mai 2014 Rigmor Haug Larvik bibliotek Hva er e-bøker? Definisjon Hvilken duppedings for å lese e-bøker? Nettbrett, lesebrett, smarttelefoner, pc Kjøpe e-bøker Ett eksempel

Detaljer

LETTLEST PÅ NORSK. Line Fallan Sørensen, Norsk kulturråd. Nasjonalbiblioteket, 21.10.2013

LETTLEST PÅ NORSK. Line Fallan Sørensen, Norsk kulturråd. Nasjonalbiblioteket, 21.10.2013 LETTLEST PÅ NORSK Line Fallan Sørensen, Norsk kulturråd Nasjonalbiblioteket, 21.10.2013 Hva og hvem er Kulturrådet? Kulturrådet 2013 Flere ulike statlige forvaltningsoppgaver Norsk kulturfond Statens kunstnerstipend

Detaljer

Markedskommentar byggevare 1.tertial 2014

Markedskommentar byggevare 1.tertial 2014 Markedskommentar byggevare 1.tertial 2014 Byggevareomsetning proff + 8,2 prosent Byggevareomsetning privat + 12,8 prosent Byggevareindustrien + 9,8 prosent Boligprisen + 0,3 prosent Igangsetting nye boliger

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2012

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2012 GYLDENDAL ASA KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2012 Pr. 1. kvartal Helår 2012 2011 Gyldendalkonsernet 2012 2011 2011 387,9 354,7 Driftsinntekter 387,9 354,7 1 709,6-6,6-10,5 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger)

Detaljer

Bokhandlerforeningen Strategiplan 2014-2017

Bokhandlerforeningen Strategiplan 2014-2017 Bokhandlerforeningen Strategiplan 2014-2017 Innhold INNLEDNING side 3 VISJON side 5 FORRETNINGSIDÉ side 6 BOKHANDLERFORENINGENS KJERNEOPPGAVER side 7 Rammevilkår og avtaleverk side 8 Samfunnskontakt (media)

Detaljer

Retningslinjer for innkjøpsordningen for oversatt litteratur

Retningslinjer for innkjøpsordningen for oversatt litteratur (Vedtatt av Norsk kulturråd 15.12. 2015) Retningslinjer for innkjøpsordningen for oversatt litteratur 1. Formål Formålet med innkjøpsordningen for oversatt litteratur er at det blir oversatt, utgitt, spredt

Detaljer

Bindende videresalgspriser i bokmarkedet

Bindende videresalgspriser i bokmarkedet 41/13 Arbeidsnotat Working Paper Bindende videresalgspriser i bokmarkedet - Bør forlaget eller bokhandleren sette prisen? Cathrine Evertsen Et selskap i NHH-miljøet S A M F U N N S - O G N Æ R I N G S

Detaljer

Metodenotat. Musikk og litteratur i tall. Håkon Kavli, Øystein Lorvik Nilsen og Jon Martin Sjøvold

Metodenotat. Musikk og litteratur i tall. Håkon Kavli, Øystein Lorvik Nilsen og Jon Martin Sjøvold Metodenotat Musikk og litteratur i tall Håkon Kavli, Øystein Lorvik Nilsen og Jon Martin Sjøvold HÅKON KAVLI, ØYSTEIN LORVIK NILSEN OG JON MARTIN SJØVOLD Metodenotat Musikk og litteratur i tall Copyright

Detaljer

GYLDENDAL ASA RAPPORT FOR FØRSTE KVARTAL 2013. Resultatutvikling i Gyldendal i første kvartal 2013 (tall i parentes viser tilsvarende periode i 2012)

GYLDENDAL ASA RAPPORT FOR FØRSTE KVARTAL 2013. Resultatutvikling i Gyldendal i første kvartal 2013 (tall i parentes viser tilsvarende periode i 2012) GYLDENDAL ASA RAPPORT FOR FØRSTE KVARTAL 2013 Pr. 1. kvartal Helår 2013 2012 Gyldendalkonsernet 2013 2012 2012 384,4 387,9 Driftsinntekter 384,4 387,9 1 877,7-22,2-6,6 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger)

Detaljer

Høringssvar fra Fri Bokhandel SA

Høringssvar fra Fri Bokhandel SA Høringssvar fra Fri Bokhandel SA Forslag til lov om omsetning av bøker 13. mars 2013 Skrevet av: Helén Foss Daglig leder Fri Bokhandel SA Høringssvar fra Fri Bokhandel SA Forslag til lov om omsetning av

Detaljer

Rapport fra e-bokkonsortiet Vestfold Januar 2017

Rapport fra e-bokkonsortiet Vestfold Januar 2017 Rapport fra e-bokkonsortiet Vestfold 2014-2016 Januar 2017 1 Innhold Innledning... 3 Økonomi... 3 Samlingsutvikling... 3 Innkjøp... 3 Norsk kulturfonds innkjøpsordning for litteratur... 4 Utviklingen i

Detaljer

rapport 08/2017 Virkemidler for næringsutvikling i bokbransjen

rapport 08/2017 Virkemidler for næringsutvikling i bokbransjen rapport 08/2017 Virkemidler for næringsutvikling i bokbransjen Kunnskapsverket 2017 Adresse: Kunnskapsverket C/O Høgskolen i Innlandet, Postboks 400, N - 2418 Elverum www.kunnskapsverket.org kontakt@kunnskapsverket.org

Detaljer

Evaluerittg av. Bokavtalen. # o Telemarksforsking. Trond Erik Lunder og Vidar Ringstad. )oc)a. TF-ra pport nr.2-49

Evaluerittg av. Bokavtalen. # o Telemarksforsking. Trond Erik Lunder og Vidar Ringstad. )oc)a. TF-ra pport nr.2-49 # o Telemarksforsking Evaluerittg av Bokavtalen Kn ut I-Øyland, S igl:1ørn l-llel nr brel

Detaljer

Konsekvensanalyse av ulike merverdiavgiftscenarier for bøker

Konsekvensanalyse av ulike merverdiavgiftscenarier for bøker Konsekvensanalyse av ulike merverdiavgiftscenarier for bøker OE-rapport 2014-12 Utarbeidet på oppdrag for Bokhandlerforeningen, Forleggerforeningen, Den norske Forfatterforening, Norsk Oversetterforening,

Detaljer

Forlagsavtale (leksikalske verk)

Forlagsavtale (leksikalske verk) Forlagsavtale (leksikalske verk) I forbindelse med at.. (forlag) skal utgi. er det mellom... (nedenfor kalt forlaget) og. (nedenfor kalt forfatteren) inngått følgende avtale: 1 Avtalens gjenstand og omfang

Detaljer

1. kvartal 2016 Gyldendal ASA

1. kvartal 2016 Gyldendal ASA 1. kvartal 216 Gyldendal ASA Gyldendalkonsernet 1. kvartal Per 1. kvartal Bruttometoden 1 216 215 Endring 216 215 Endring DRIFTSINNTEKTER 41, 411,1-2 % 41, 411,1-2 % EBITDA (driftsres. før ord. avskrivninger)

Detaljer

Vedtak V2011-5 - Norli Gruppen AS / NorgesGruppen Bok og Papir AS - konkurranseloven 16 jf. 20 - inngrep mot foretakssammenslutning

Vedtak V2011-5 - Norli Gruppen AS / NorgesGruppen Bok og Papir AS - konkurranseloven 16 jf. 20 - inngrep mot foretakssammenslutning Offentlig versjon 1 Ræder Advokatfirma v/advokat Carl Christiansen Postboks 2944 Solli 0230 OSLO Deres ref.: Vår ref.: Dato: 17.03.2011 Vedtak V2011-5 - Norli Gruppen AS / NorgesGruppen Bok og Papir AS

Detaljer

Lindesnes bibliotek. En «online» omvisning. Klikk disse blå boksene for å «navigere» rundt på biblioteket

Lindesnes bibliotek. En «online» omvisning. Klikk disse blå boksene for å «navigere» rundt på biblioteket Lindesnes bibliotek En «online» omvisning Klikk disse blå boksene for å «navigere» rundt på biblioteket www.lib.no www.lib.no Skranke Bibliotek Velkommen til Lindesnes bibliotek. Biblioteket ligger i 2.

Detaljer

Etter skatt ble resultatet -51,6 millioner kroner mot -61,4 millioner kroner per første halvår 2009.

Etter skatt ble resultatet -51,6 millioner kroner mot -61,4 millioner kroner per første halvår 2009. GYLDENDAL ASA RAPPORT 2. KVARTAL OG FØRSTE HALVÅR 2010 Gyldendal ASA 2. kv. 10 2. kv. 09 30.06.2010 30.06.2009 2009 Driftsinntekter 294,2 304,0 652,2 660,9 1 741,1 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger)

Detaljer