PARABOL. Abonnementskontrakt for digitalt program- og tjenestetilbud. Kort (MediaHighway) Kort og CAM. Merke: Type: Serienr.: Kundeopplysninger

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PARABOL. Abonnementskontrakt for digitalt program- og tjenestetilbud. Kort (MediaHighway) Kort og CAM. Merke: Type: Serienr.: Kundeopplysninger"

Transkript

1 Kontrakt_Parabol :38 Page 1 PARABOL Abonnementskontrakt for digitalt program- og tjenestetilbud Leiemottaker Kort (MediaHighway) Kort og CAM Kundenr.: Kundenr. fylles ut av Canal Digital ved registrering av kontrakten. Mottakeropplysninger NB! Skal fylles ut Merke: Type: Serienr.: Kundeopplysninger Etternavn: Fornavn: Evt. c/o: Adresse: Telefon, hjemme: Telefon, arbeid/mobil: NB! husk å fylle ut telefonnr. hjemme og fødselsdato da dette danner grunnlag for KIOSK-tjenester. Postnr./-sted: Fødselsnummer: Har aktivt analogt abonnement og digitalt abonnement skal erstatte dette Analogt kortnr. eller tidl. kundenr.: Ja Produktbestilling Leie av digital. 24 mnd. 12 mnd satellittmottaker Evt. kampanjeperiode: Depositum leiemottaker betalt kr. LOCAL Programkortet gir automatisk tilgang til TV Norge, TV 2, NRK 1 og NRK mnd. 6 mnd. FAMILY CANAL+ ENTERTAIN Priser: Se gjeldende prisliste for tilknytningsavgift, abonnementspriser, depositum og årsavgift. Se kontraktens bakside for kontraktsvilkår SELECT EXTRA ADVENTURE EXTRA FILM På EXTRA ADVENTURE, EXTRA FILM, CineCinemas, MUTV og Rikstoto Direkte kan man også tegne 3 mnd. abonnement. Betalingstermin Månedlig (faktura blir tilsendt) Årlig* *KIOSK-tjenesten faktureres månedlig Forhandlerfelt Jeg har sørget for at alle opplysninger er fylt ut korrekt og har kontrollert kundens identitet: Kontrollnr./kundens ID/PARABOLSJEKK Fylles ut av kunde Jeg har lest og aksepterer herved vilkårene som er gitt i denne kontrakt og på kontraktens bakside: Dato: Forhandler nr.: Forhandlernavn: Selgers underskrift: Sted/dato: Kundens underskrift Jeg er over 18 år:

2 Forsider :53 Page 1 PARABOL KUNDEKONTRAKT DIGITALT program- og tjenestetilbud Husk og fylle ut kundens mottakermerke og modell. Alle kundeopplysninger må fylles ut! OBS! Husk også å fylle ut kundens fødselsdato Kundens ID/Parabolsjekk Husk å kontrollere og fylle ut ID-/legitimasjonsnummer. Ved utleie av mottaker må også kontrollnummer fra parabolsjekken påføres. Kontrakten blir ikke registrert dersom kontroll av legitimasjon ikke er utført. Dersom kunden allerede har abonnement hos Canal Digital avmerkes dette på kontrakten. Kryss av for hvordan kunden ønsker å betale abonnementet.

3 Kontrakt_Parabol :38 Page 2 Generelle abonnementsvilkår for digitalt program- og tjenestetilbud med tilhørende mottakerutstyr fra Canal Digital Norge AS l. INNLEDNING Følgende vilkår gjelder bare privatpersoners tilgang til/abonnement på programkanaler/programpakker/tjenester med programkort og leie av mottakerutstyr (digital satellittmottaker eller CAM) for bruk i egen husstand. For øvrige kunder gjelder egne vilkår. Abonnement kan kun tegnes av personer over 18 år. 2. KONTRAKTSTID Kontrakten gjelder f.o.m. den er signert av kunden. Kontraktstid er den abonnementsperioden kunden har bundet seg til gjeldende fra den 1. i påfølgende kalendermåned, og med de til enhver tid gjeldende avgifter for valgt kontraktstid. Kontrakten fornyes automatisk med opprinnelig kontraktsperiode dersom skriftlig oppsigelse ikke er mottatt av Canal Digital Norge senest en måned før utløpet av gjeldende abonnementsperiode. Det vises forøvrig til pkt. 15 og PROGRAMKORT OG MOTTAKER Alle programkanaler og tjenester denne avtalen omfatter sendes kodet. Med abonnementet følger programkort til bruk med mottakeren. Mottaker kan leies av Canal Digital Norge. Kunder med egne mottakere og abonnement får stillet til disposisjon CAM til bruk med mottakeren dersom dette er nødvendig. Dette er spesifisert på kontraktens forside. Programkortet gir tilgang til de kanaler kontrakten omfatter samt tilgjengelige kanaler som ikke krever abonnement. Kunden er selv ansvarlig for korrekt installasjon av mottakerutstyret og programkortet. Mottakerutstyret og programkortet kan kun benyttes i abonnentens husstand i Norge og for sendinger som omfattes av kundens kontrakt. Canal Digital Norge forbeholder seg rett til å kreve mottakerutstyret og programkortet tilbakelevert i bytte med annet utstyr, og kunden skal i så fall varsles særskilt. 4. ANSVAR FOR MOTTAKERUTSTYR Det mottakerutstyr (mottaker eller CAM) som stilles til kundens disposisjon etter denne kontrakten er Canal Digital Norges eiendom. I de tilfeller hvor kunden ikke skal leie mottakerutstyr fra Canal Digital Norge, gjelder ikke dette punktet. Kunden skal- kun benytte utstyret i h.h.t. bruksanvisningen/installasjonsmanual - følge oppkoblings anvisninger i Installasjonsmanualen - umiddelbart kontakte Canal Digital Norge ved tap eller skade på mottakerutstyret Kunden skal ikke - åpne, manipulere eller på annen måte gjøre inn grep i mottakerutstyret - selge, overlate, leie ut, pantsette eller på annen måte overdra programkortet eller mottakerutstyret Reparasjon av mottakerutstyret skal kun foretas av Canal Digital Norge eller av serviceverksteder autorisert av Canal Digital Norge. Kunden må selv besørge transport av mottakerutstyret til reparasjon eller innbytte. Reparasjon eller bytte av mottakerutstyr med feil skjer ellers uten kostnad for kunden, med mindre kunden eller noen han/hun er ansvarlig for har forårsaket feilen. Kunden er ansvarlig for tap av og skader på mottakerutstyret i hele leieperioden og inntil det er tilbakelevert etter pkt. 15, og kunden skal derfor holde mottakerutstyret forsikret i h.h.t. vanlig innboforsikring. Kundens erstatningsansvar for tap/ødeleggelse/manglende tilbakelevering av mottaker beløper seg til p.t. kr 4000,- og i h.h.t. gjeldende prisliste for CAM. Canal Digital Norge er ikke ansvarlig for kostnader forbundet med reparasjon/mangler på annet utstyr tilkoblet mottakeren. 5. ANSVAR FOR PROGRAMKORT OG PRO- GRAMRETTIGHETER Programkortet gir sammen med mottakerutstyret tilgang til de program kunden abonnerer på, samt kanaler som ikke krever abonnement, jfr. også pkt. 3. Programrettighetene er beskyttet ved lov. Kunden kan ikke overlate, leie ut eller på annen måte overdra kortet til andre. Kunden er ansvarlig for at utstedt kort oppbevares og anvendes med forsiktighet og i samsvar med gjeldende anvisninger. Dersom kortet mistes, skades eller viser tydelig brist i funksjon, skal kunden umiddelbart kontakte Canal Digital Norge for videre instruksjoner og på oppfordring returnere kortet. Canal Digital Norge leverer normalt ut et nytt kort innen fem arbeidsdager dersom kunden har fulgt de gitte instruksjoner. I de tilfeller der kortet viser tydelig brist i funksjon p.g.a. fabrikasjonsfeil eller er blitt skadet under utsendelse, utstedes et nytt kort uten kostnader. Kunden skal snarest påpeke slike feil eller skader. Dersom feil kan tilskrives kundens uaktsomhet debiterer Canal Digital Norge erstatningskort pt. kr. 350,-. 6. PIN-KODE PÅ PROGRAMKORTET Programkortet har en standard PIN-kode. Denne skal kunden straks endre til sin personlige PIN-kode. Det er PIN-koden som styrer kundens adgang til de forskjellige programkanaler og tjenester. Koden skal oppbevares på forsvarlig måte slik at uvedkommende ikke kan få kjennskap til den. Hvis uvedkommende får kjennskap til koden skal kunden straks gi Canal Digital Norge melding om dette. Kunden er forpliktet til å betale for alle tjenester som bestilles og bekreftes med PIN-koden. 7. TILLEGGSTJENESTER Ved tegning av abonnement har kunden også mulighet for individuell bestilling av program, filmer og andre tjenester som til enhver tid er tilgjengelig. Bestillingen av slike tilleggstjenester bekreftes med PIN-koden, og vilkårene i avtalen gjelder også for disse tjenestene. Kredittbegrensning: Canal Digital Norge forbeholder seg retten til å begrense bruken av transaksjonstjenester inntil betaling skjer og å fastsette kredittgrenser. Lagring av kundeinformasjon: Canal Digital Norge lagrer informasjon om de tjenester som kunden bestiller for å bruke den som grunnlag for fakturering og regnskapsførsel. Ved å abonnere på tjenester fra Canal Digital Norge samtykker kunden til at disse opplysninger blir lagret på data for nevnte formål. 8. MODEM OG TELEFONABONNEMENT De tjenester og program som bestilles i tillegg til kundens abonnement, overføres ved hjelp av modem. For at slik bestilling skal være mulig må kunden ha gyldig, løpende analogt telefonabonnement på det offentlige telenettet (for kunder med ISDN-abonnement kan det behøves tilleggsutstyr). Modem og satellittmottaker må hele tiden stå tilknyttet telefonnettet slik at Canal Digital Norge kan avlese abonnementskortet ved behov. Kunden betaler for oppringning. Hvis Canal Digital Norge ikke kan avlese abonnementskortet, vil hele eller deler av kortet bli avstengt. 9. AVGIFTER OG BETALING Kunden betaler i h.h.t. gjeldende prisliste: a) Leie for mottaker, evt. depositum og etableringsgebyr for digital leiemottaker hvor det er inngått kontrakt om slik leie b) CAM c) Kortavgift og evt. tilknytningsavgift ved tegning av leiekontrakt og abonnement. d) Årsavgift belastes årlig (f.o.m. påfølgende kalederår) dersom det er aktive kanaler på programkortet (ref. pkt. 5 ). e) Abonnementsavgift for de betal-tv-kanaler kunden abonnerer på. f) Tilleggstjenester etter gjeldende priser. Betaling med befriende virkning kan bare skje direkte til Canal Digital Norge. Første faktura vil omfatte eventuell tilknytningsavgift, rest av tilknytningsmåneden, evt. depositum samt første betalingstermin for abonnement og leie av mottakerutstyr. Senere vil abonnements og årsavgift samt eventuell leie bli fakturert forskuddsvis. Tilleggstjenester faktureres etterskuddsvis hver måned eller så snart samlet vederlag har nådd fastsatt kredittgrense. Canal Digital Norge har rett til å kreve fakturagebyr og purregebyr. Ved Avtalegiro sendes faktura for første belastning. Det gis ingen betalingsutsettelse utover forfallsdato/trekkdato. Årsavgiften dekker kostnader ved de tekniske løsningene som sørger for jevnlig oppdatering av programkortet gjennom den perioden programkortet er aktivt. Avgiften står også oppført i gjeldende prisliste og påløper årlig f.o.m. påfølgende kalenderår. Ved manglende betaling av en eller flere avtalte ytelser eller manglende dekning på konto, har Canal Digital Norge rett til å stenge signalene til kortet, jfr. pkt. 17. Ved stenging av signalene belastes avstengningsgebyr. I h.h.t. avtale om Avtalegiro kan kunden eller kundens bank med øyeblikkelig virkning si opp fullmaktsforholdet. Ved slik oppsigelse vil faktura bli sendt inntil fullmaktsforholdet er gjenopprettet. Kunden må henvende seg tilbetalingsmottaker ved endring av fullmakten. 10. ENDRING AV PRISER OG BETALINGSVIL- KÅR Canal Digital Norge har rett til å endre avgifter og gebyrer for kommende betalingsperiode. Kunden informeres skriftlig om prisendring (brev eller faktura). Endring av øvrige kontraktsvilkår kan gjøres etter kunngjøring. Dersom kunden ikke vil godta de nye avgiftene eller vilkårene, har kunden rett til å si opp kontrakten med virkning fra utgangen av betalingsterminen og før endring trer i kraft. Oppsigelsen skal skje skriftlig. Dersom prisendring skjer på grunn av ytre faktorer som Canal Digital Norge ikke rår over, f.eks. endrede valutakurser, offentlige avgifter, avgifter til rettighetshavere e.l. gjelder normal oppsigelsestid, jfr. pkt ADRESSEENDRING Kunden skal straks gi skriftlig beskjed til Canal Digital Norge ved adresseendring. Ny adresse skal være registrert senest 14 dager etter Canal Digital Norge har mottatt meldingen. Dersom melding ikke finner sted, står kunden selv ansvarlig for evt. avstengningsgebyr som følge av feil adresse. 12. KOPIERING/BRUK Kunden har ikke rett til å kopiere og/eller benytte programmene på annen måte enn det som følger av kontrakten eller lov, særlig opphavsrettsloven. 13. ENDRING AV PROGRAMTILBUD Kunden kan endre sitt programtilbud etter kontraktsperioden for gjeldende programkanal/programpakke, jfr. pkt. 2. Kunden kan til enhver tid øke programtilbudet med ytterligere programkanaler/programpakker. Canal Digital Norge kan endre programkanalene og antall programkanaler i en programpakke, men forplikter seg til å informere om vesentlige endringer i programtilbud. Kunden kan nedlaste ny programvare til sitt mottakerapparat via satellitt. Under nedlastingen vil kunden bli avskåret fra mottak av TV-programmer eller andre tjenester. Programvaren som lastes ned kan medføre endring i utseende av betjeningsmenyene. 14. SENDINGSBRUDD/SENDINGSFORSTYR- RELSER/ ANSVARSFRASKRIVELSE Avbrytes (eller forstyrres vesentlig) sendingene som omfattes av abonnementskontrakten i mer enn 48 timer, og avbruddet/forstyrrelsen kan henføres til utstyr eller tjenester som Canal Digital Norge svarer for, har kunden rett til forholdsmessig fradrag i abonnementsavgiften. Øvrige avgifter og gebyrer refunderes ikke. Ved beregning av avbruddets lengde, tas utgangspunkt i det tidspunkt kunden skriftlig eller muntlig meldte feilen. Fradrag gis ikke dersom avbruddet/forstyrrelsen skyldes feil installasjon av mottaker, parabol eller mikrobølgehode. Kunden kan ikke gjøre krav gjeldende som følge av sendingsforstyrrelser/avbrudd når dette skyldes atmosfæriske forhold eller andre forhold som programselskapene eller Canal Digital Norge ikke har herredømme over. Kunden vil imidlertid kunne heve kontrakten dersom slike forstyrrelser eller avbrudd er av lengre enn 1 måneds varighet, jfr. pkt. 15. Ingen av partene er ansvarlige for forhold som kan henføres til force majeure, arbeidskonflikt og/eller offentlig regulering. Canal Digital Norge har ikke ansvar for innholdet i sendingene selskapet distribuerer. 15. OPPSIGELSE FRA KUNDEN Foruten i tilfeller som nevnt i pkt. 10,13 og 17, gjelder kontrakten inntil Canal Digital Norge har mottatt skriftlig oppsigelse fra kunden, jfr. pkt. 2. Dersom Canal Digital Norge ikke har mottatt oppsigelse senest 1 - én - måned før utløpet av gjeldende abonnementsperiode opphører ikke kontrakten før ved utgangen av neste abonnementsperiode. Kunden er pliktig til å betale gebyrer og avgifter til avtalen opphører. Ved kontraktens opphør skal mottakerutstyr med kort straks returneres til Canal Digital Norge. Kunden belastes mottakerleie inntil mottaker er tilbakelevert. Ved automatisk fornyelse av abonnement, jfr. pkt. 2, aksepterer kunden de kontraktsvilkår som gjelder på dette tidspunkt. 16. OPPDATERING AV PROGRAMKORTET Programkortet oppdateres automatisk ved rettidig innbetaling av årsavgiften/abonnementsavgiften. Det tar normalt 2-5 arbeidsdager fra innbetaling finner sted til denne er mottatt hos Canal Digital Norge, avhengig av betalingsmåte. For oppdatering må mottakeren være påslått og programkortet innsatt. 17. KUNDENS MISLIGHOLD Ved manglende/forsinket betaling fra kundens side forbeholder Canal Digital Norge seg retten til ikke å oppdatere/evt. avstenge signalene uten varsel. Er betaling ikke mottatt senest 10 dager etter signalets opphør, har Canal Digital Norge rett til å si opp/heve abonnementskontrakten med umiddelbar virkning. Canal Digital Norge forbeholder seg også retten til slik heving ved annet vesentlig kontraktsbrudd fra kundens side. Ved heving plikter kunden å betale abonnementsavgift for hele kontraktsperioden i tillegg til evt. avstengningsgebyr jfr. pkt. 9. Ved mislighold fra kundens side skal programkort og mottaker/cam tilbakeleveres umiddelbart. Skjer dette ikke belastes mottaker og CAM etter gjeldende prisliste. Kunden aksepterer at Canal Digital Norge ved manglende betaling eller når leieforholdet er utløpt, kan kreve utlevering av utleid mottakerutstyr etter tvangsfullbyrdelsesloven 13-2 a og b. 18. OVERDRAGELSE Bare Canal Digital Norge kan overdra denne avtalen til andre. 19. TVISTER Tvister hva angår fortolkning eller anvendelse av bestemmelsene i denne avtale, skal partene først forsøke å løse i minnelighet. Hvis partene ikke kommer til enighet, skal tvisten bringes inn for Oslo byrett som første instans. Kunden kan dessuten alltid henvende seg til det lokale forbrukerkontoret for å få råd eller for å få tvisten forelagt Forbruker-tvistutvalget. Pr

4 Kontrakt_KABEL :39 Page 1 KABEL Abonnementskontrakt for digitalt program- og tjenestetilbud, kabel Postboks 85 Bryn, 0611 OSLO Kundeservice, tlf: fax: Org. nr: NO MVA Dekodernummer: Kortnummer: (strekkode) (strekkode) Kabelnettets navn: Kabelnettets nr: Kundeopplysninger Etternavn: Evt. c/o: Adresse: Telefon, hjemme: Telefon, arbeid/mobil: NB! husk å fylle ut telefonnr. hjemme og fødselsdato da dette danner grunnlag for KIOSK-tjenester. Fornavn: Kundenr. Postnr./-sted: Fødselsnummer: Har aktivt analogt abonnement og digitalt abonnement skal erstatte dette Kundenr. fylles ut av Canal Digital ved registrering av kontrakten. Ja Produktbestilling Leie av digital. satellittmottaker Evt. kampanjeperiode: Depositum leiemottaker betalt kr. FAMILY (vision) CANAL+ (vision) ENTERTAIN (vision) Priser: Se gjeldende prisliste for tilknytningsavgift, abonnementspriser, depositum og årsavgift. Se kontraktens bakside for kontraktsvilkår SELECT EXTRA ADVENTURE EXTRA FILM På EXTRA ADVENTURE, EXTRA FILM, CineCinemas, MUTV og Rikstoto Direkte kan man også tegne 3 mnd. abonnement. Betalingstermin Månedlig (faktura blir tilsendt) Årlig* *KIOSK-tjenesten faktureres månedlig Forhandlerfelt Jeg har sørget for at alle opplysninger er fylt ut korrekt og har kontrollert kundens identitet: Kontrollnr./kundens ID/PARABOLSJEKK Fylles ut av kunde Jeg har lest og aksepterer herved vilkårene som er gitt i denne kontrakt og på kontraktens bakside: Dato: Forhandler nr.: Forhandlernavn: Selgers underskrift: Sted/dato: Kundens underskrift Jeg er over 18 år: Eksemplar 1 (hvit original) sendes Canal Digital Norge AS, eksemplar 2 (gul kopi) beholder forhandler og eksemplar 3 (rosa kopi) beholdes av kunde.

5 Forsider :53 Page 2 KABEL KUNDEKONTRAKT DIGITALT program- og tjenestetilbud, kabel Husk og fylle ut kundens mottakermerke og modell. Alle kundeopplysninger må fylles ut! OBS! Husk også å fylle ut kundens fødselsdato. Kundens ID/Parabolsjekk Husk å kontrollere og fylle ut ID-/legitimasjonsnummer. Ved utleie av mottaker må også kontrollnummer fra parabolsjekken påføres. Kontrakten blir ikke registrert dersom kontroll av legitimasjon ikke er utført. Dersom kunden allerede har abonnement hos Canal Digital avmerkes dette på kontrakten. Kryss av for hvordan kunden ønsker å betale abonnementet.

6 Kontrakt_KABEL :39 Page 2 Generelle abonnementsvilkår for digitalt program- og tjenestetilbud med tilhørende mottakerutstyr fra Canal Digital Norge AS l. INNLEDNING Følgende vilkår gjelder bare privatpersoners tilgang til/abonnement på programkanaler/programpakker/tjenester med programkort og leie av mottakerutstyr (digital satellittmottaker eller CAM) for bruk i egen husstand. For øvrige kunder gjelder egne vilkår. Abonnement kan kun tegnes av personer over 18 år. 2. KONTRAKTSTID Kontrakten gjelder f.o.m. den er signert av kunden. Kontraktstid er den abonnementsperioden kunden har bundet seg til gjeldende fra den 1. i påfølgende kalendermåned, og med de til enhver tid gjeldende avgifter for valgt kontraktstid. Kontrakten fornyes automatisk med opprinnelig kontraktsperiode dersom skriftlig oppsigelse ikke er mottatt av Canal Digital Norge senest en måned før utløpet av gjeldende abonnementsperiode. Det vises forøvrig til pkt. 15 og PROGRAMKORT OG MOTTAKER Alle programkanaler og tjenester denne avtalen omfatter sendes kodet. Med abonnementet følger programkort til bruk med mottakeren. Mottaker kan leies av Canal Digital Norge. Kunder med egne mottakere og abonnement får stillet til disposisjon CAM til bruk med mottakeren dersom dette er nødvendig. Dette er spesifisert på kontraktens forside. Programkortet gir tilgang til de kanaler kontrakten omfatter samt tilgjengelige kanaler som ikke krever abonnement. Kunden er selv ansvarlig for korrekt installasjon av mottakerutstyret og programkortet. Mottakerutstyret og programkortet kan kun benyttes i abonnentens husstand i Norge og for sendinger som omfattes av kundens kontrakt. Canal Digital Norge forbeholder seg rett til å kreve mottakerutstyret og programkortet tilbakelevert i bytte med annet utstyr, og kunden skal i så fall varsles særskilt. 4. ANSVAR FOR MOTTAKERUTSTYR Det mottakerutstyr (mottaker eller CAM) som stilles til kundens disposisjon etter denne kontrakten er Canal Digital Norges eiendom. I de tilfeller hvor kunden ikke skal leie mottakerutstyr fra Canal Digital Norge, gjelder ikke dette punktet. Kunden skal- kun benytte utstyret i h.h.t. bruksanvisningen/installasjonsmanual - følge oppkoblings anvisninger i Installasjonsmanualen - umiddelbart kontakte Canal Digital Norge ved tap eller skade på mottakerutstyret Kunden skal ikke - åpne, manipulere eller på annen måte gjøre inn grep i mottakerutstyret - selge, overlate, leie ut, pantsette eller på annen måte overdra programkortet eller mottakerutstyret Reparasjon av mottakerutstyret skal kun foretas av Canal Digital Norge eller av serviceverksteder autorisert av Canal Digital Norge. Kunden må selv besørge transport av mottakerutstyret til reparasjon eller innbytte. Reparasjon eller bytte av mottakerutstyr med feil skjer ellers uten kostnad for kunden, med mindre kunden eller noen han/hun er ansvarlig for har forårsaket feilen. Kunden er ansvarlig for tap av og skader på mottakerutstyret i hele leieperioden og inntil det er tilbakelevert etter pkt. 15, og kunden skal derfor holde mottakerutstyret forsikret i h.h.t. vanlig innboforsikring. Kundens erstatningsansvar for tap/ødeleggelse/manglende tilbakelevering av mottaker beløper seg til p.t. kr 4000,- og i h.h.t. gjeldende prisliste for CAM. Canal Digital Norge er ikke ansvarlig for kostnader forbundet med reparasjon/mangler på annet utstyr tilkoblet mottakeren. 5. ANSVAR FOR PROGRAMKORT OG PRO- GRAMRETTIGHETER Programkortet gir sammen med mottakerutstyret tilgang til de program kunden abonnerer på, samt kanaler som ikke krever abonnement, jfr. også pkt. 3. Programrettighetene er beskyttet ved lov. Kunden kan ikke overlate, leie ut eller på annen måte overdra kortet til andre. Kunden er ansvarlig for at utstedt kort oppbevares og anvendes med forsiktighet og i samsvar med gjeldende anvisninger. Dersom kortet mistes, skades eller viser tydelig brist i funksjon, skal kunden umiddelbart kontakte Canal Digital Norge for videre instruksjoner og på oppfordring returnere kortet. Canal Digital Norge leverer normalt ut et nytt kort innen fem arbeidsdager dersom kunden har fulgt de gitte instruksjoner. I de tilfeller der kortet viser tydelig brist i funksjon p.g.a. fabrikasjonsfeil eller er blitt skadet under utsendelse, utstedes et nytt kort uten kostnader. Kunden skal snarest påpeke slike feil eller skader. Dersom feil kan tilskrives kundens uaktsomhet debiterer Canal Digital Norge erstatningskort pt. kr. 350,-. 6. PIN-KODE PÅ PROGRAMKORTET Programkortet har en standard PIN-kode. Denne skal kunden straks endre til sin personlige PIN-kode. Det er PIN-koden som styrer kundens adgang til de forskjellige programkanaler og tjenester. Koden skal oppbevares på forsvarlig måte slik at uvedkommende ikke kan få kjennskap til den. Hvis uvedkommende får kjennskap til koden skal kunden straks gi Canal Digital Norge melding om dette. Kunden er forpliktet til å betale for alle tjenester som bestilles og bekreftes med PIN-koden. 7. TILLEGGSTJENESTER Ved tegning av abonnement har kunden også mulighet for individuell bestilling av program, filmer og andre tjenester som til enhver tid er tilgjengelig. Bestillingen av slike tilleggstjenester bekreftes med PIN-koden, og vilkårene i avtalen gjelder også for disse tjenestene. Kredittbegrensning: Canal Digital Norge forbeholder seg retten til å begrense bruken av transaksjonstjenester inntil betaling skjer og å fastsette kredittgrenser. Lagring av kundeinformasjon: Canal Digital Norge lagrer informasjon om de tjenester som kunden bestiller for å bruke den som grunnlag for fakturering og regnskapsførsel. Ved å abonnere på tjenester fra Canal Digital Norge samtykker kunden til at disse opplysninger blir lagret på data for nevnte formål. 8. MODEM OG TELEFONABONNEMENT De tjenester og program som bestilles i tillegg til kundens abonnement, overføres ved hjelp av modem. For at slik bestilling skal være mulig må kunden ha gyldig, løpende analogt telefonabonnement på det offentlige telenettet (for kunder med ISDN-abonnement kan det behøves tilleggsutstyr). Modem og satellittmottaker må hele tiden stå tilknyttet telefonnettet slik at Canal Digital Norge kan avlese abonnementskortet ved behov. Kunden betaler for oppringning. Hvis Canal Digital Norge ikke kan avlese abonnementskortet, vil hele eller deler av kortet bli avstengt. 9. AVGIFTER OG BETALING Kunden betaler i h.h.t. gjeldende prisliste: a) Leie for mottaker, evt. depositum og etableringsgebyr for digital leiemottaker hvor det er inngått kontrakt om slik leie b) CAM c) Kortavgift og evt. tilknytningsavgift ved tegning av leiekontrakt og abonnement. d) Årsavgift belastes årlig (f.o.m. påfølgende kalederår) dersom det er aktive kanaler på programkortet (ref. pkt. 5 ). e) Abonnementsavgift for de betal-tv-kanaler kunden abonnerer på. f) Tilleggstjenester etter gjeldende priser. Betaling med befriende virkning kan bare skje direkte til Canal Digital Norge. Første faktura vil omfatte eventuell tilknytningsavgift, rest av tilknytningsmåneden, evt. depositum samt første betalingstermin for abonnement og leie av mottakerutstyr. Senere vil abonnements og årsavgift samt eventuell leie bli fakturert forskuddsvis. Tilleggstjenester faktureres etterskuddsvis hver måned eller så snart samlet vederlag har nådd fastsatt kredittgrense. Canal Digital Norge har rett til å kreve fakturagebyr og purregebyr. Ved Avtalegiro sendes faktura for første belastning. Det gis ingen betalingsutsettelse utover forfallsdato/trekkdato. Årsavgiften dekker kostnader ved de tekniske løsningene som sørger for jevnlig oppdatering av programkortet gjennom den perioden programkortet er aktivt. Avgiften står også oppført i gjeldende prisliste og påløper årlig f.o.m. påfølgende kalenderår. Ved manglende betaling av en eller flere avtalte ytelser eller manglende dekning på konto, har Canal Digital Norge rett til å stenge signalene til kortet, jfr. pkt. 17. Ved stenging av signalene belastes avstengningsgebyr. I h.h.t. avtale om Avtalegiro kan kunden eller kundens bank med øyeblikkelig virkning si opp fullmaktsforholdet. Ved slik oppsigelse vil faktura bli sendt inntil fullmaktsforholdet er gjenopprettet. Kunden må henvende seg tilbetalingsmottaker ved endring av fullmakten. 10. ENDRING AV PRISER OG BETALINGSVIL- KÅR Canal Digital Norge har rett til å endre avgifter og gebyrer for kommende betalingsperiode. Kunden informeres skriftlig om prisendring (brev eller faktura). Endring av øvrige kontraktsvilkår kan gjøres etter kunngjøring. Dersom kunden ikke vil godta de nye avgiftene eller vilkårene, har kunden rett til å si opp kontrakten med virkning fra utgangen av betalingsterminen og før endring trer i kraft. Oppsigelsen skal skje skriftlig. Dersom prisendring skjer på grunn av ytre faktorer som Canal Digital Norge ikke rår over, f.eks. endrede valutakurser, offentlige avgifter, avgifter til rettighetshavere e.l. gjelder normal oppsigelsestid, jfr. pkt ADRESSEENDRING Kunden skal straks gi skriftlig beskjed til Canal Digital Norge ved adresseendring. Ny adresse skal være registrert senest 14 dager etter Canal Digital Norge har mottatt meldingen. Dersom melding ikke finner sted, står kunden selv ansvarlig for evt. avstengningsgebyr som følge av feil adresse. 12. KOPIERING/BRUK Kunden har ikke rett til å kopiere og/eller benytte programmene på annen måte enn det som følger av kontrakten eller lov, særlig opphavsrettsloven. 13. ENDRING AV PROGRAMTILBUD Kunden kan endre sitt programtilbud etter kontraktsperioden for gjeldende programkanal/programpakke, jfr. pkt. 2. Kunden kan til enhver tid øke programtilbudet med ytterligere programkanaler/programpakker. Canal Digital Norge kan endre programkanalene og antall programkanaler i en programpakke, men forplikter seg til å informere om vesentlige endringer i programtilbud. Kunden kan nedlaste ny programvare til sitt mottakerapparat via satellitt. Under nedlastingen vil kunden bli avskåret fra mottak av TV-programmer eller andre tjenester. Programvaren som lastes ned kan medføre endring i utseende av betjeningsmenyene. 14. SENDINGSBRUDD/SENDINGSFORSTYR- RELSER/ ANSVARSFRASKRIVELSE Avbrytes (eller forstyrres vesentlig) sendingene som omfattes av abonnementskontrakten i mer enn 48 timer, og avbruddet/forstyrrelsen kan henføres til utstyr eller tjenester som Canal Digital Norge svarer for, har kunden rett til forholdsmessig fradrag i abonnementsavgiften. Øvrige avgifter og gebyrer refunderes ikke. Ved beregning av avbruddets lengde, tas utgangspunkt i det tidspunkt kunden skriftlig eller muntlig meldte feilen. Fradrag gis ikke dersom avbruddet/forstyrrelsen skyldes feil installasjon av mottaker, parabol eller mikrobølgehode. Kunden kan ikke gjøre krav gjeldende som følge av sendingsforstyrrelser/avbrudd når dette skyldes atmosfæriske forhold eller andre forhold som programselskapene eller Canal Digital Norge ikke har herredømme over. Kunden vil imidlertid kunne heve kontrakten dersom slike forstyrrelser eller avbrudd er av lengre enn 1 måneds varighet, jfr. pkt. 15. Ingen av partene er ansvarlige for forhold som kan henføres til force majeure, arbeidskonflikt og/eller offentlig regulering. Canal Digital Norge har ikke ansvar for innholdet i sendingene selskapet distribuerer. 15. OPPSIGELSE FRA KUNDEN Foruten i tilfeller som nevnt i pkt. 10,13 og 17, gjelder kontrakten inntil Canal Digital Norge har mottatt skriftlig oppsigelse fra kunden, jfr. pkt. 2. Dersom Canal Digital Norge ikke har mottatt oppsigelse senest 1 - én - måned før utløpet av gjeldende abonnementsperiode opphører ikke kontrakten før ved utgangen av neste abonnementsperiode. Kunden er pliktig til å betale gebyrer og avgifter til avtalen opphører. Ved kontraktens opphør skal mottakerutstyr med kort straks returneres til Canal Digital Norge. Kunden belastes mottakerleie inntil mottaker er tilbakelevert. Ved automatisk fornyelse av abonnement, jfr. pkt. 2, aksepterer kunden de kontraktsvilkår som gjelder på dette tidspunkt. 16. OPPDATERING AV PROGRAMKORTET Programkortet oppdateres automatisk ved rettidig innbetaling av årsavgiften/abonnementsavgiften. Det tar normalt 2-5 arbeidsdager fra innbetaling finner sted til denne er mottatt hos Canal Digital Norge, avhengig av betalingsmåte. For oppdatering må mottakeren være påslått og programkortet innsatt. 17. KUNDENS MISLIGHOLD Ved manglende/forsinket betaling fra kundens side forbeholder Canal Digital Norge seg retten til ikke å oppdatere/evt. avstenge signalene uten varsel. Er betaling ikke mottatt senest 10 dager etter signalets opphør, har Canal Digital Norge rett til å si opp/heve abonnementskontrakten med umiddelbar virkning. Canal Digital Norge forbeholder seg også retten til slik heving ved annet vesentlig kontraktsbrudd fra kundens side. Ved heving plikter kunden å betale abonnementsavgift for hele kontraktsperioden i tillegg til evt. avstengningsgebyr jfr. pkt. 9. Ved mislighold fra kundens side skal programkort og mottaker/cam tilbakeleveres umiddelbart. Skjer dette ikke belastes mottaker og CAM etter gjeldende prisliste. Kunden aksepterer at Canal Digital Norge ved manglende betaling eller når leieforholdet er utløpt, kan kreve utlevering av utleid mottakerutstyr etter tvangsfullbyrdelsesloven 13-2 a og b. 18. OVERDRAGELSE Bare Canal Digital Norge kan overdra denne avtalen til andre. 19. TVISTER Tvister hva angår fortolkning eller anvendelse av bestemmelsene i denne avtale, skal partene først forsøke å løse i minnelighet. Hvis partene ikke kommer til enighet, skal tvisten bringes inn for Oslo byrett som første instans. Kunden kan dessuten alltid henvende seg til det lokale forbrukerkontoret for å få råd eller for å få tvisten forelagt Forbruker-tvistutvalget. Pr

Alminnelige vilkår for fiberbredbånd til privatkunder. 5.2 Kunden skal følge de anvisninger som er gitt av Tysnes Breiband for graving og kabling.

Alminnelige vilkår for fiberbredbånd til privatkunder. 5.2 Kunden skal følge de anvisninger som er gitt av Tysnes Breiband for graving og kabling. 1. Avtalens parter og gjenstand 1.1 Disse alminnelige vilkår (Alminnelige vilkår) gjelder for tilknytting til bredbåndnettet og levering av de i Bestillingsskjema angitte Altibox-produkter og tjenester

Detaljer

ABONNEMENTSVILKÅR. 1.1 Gyldighetsområde De her angitte vilkår regulerer kundens tilgang til og bruk av kabel-tv levert av Alpin Infra AS.

ABONNEMENTSVILKÅR. 1.1 Gyldighetsområde De her angitte vilkår regulerer kundens tilgang til og bruk av kabel-tv levert av Alpin Infra AS. ABONNEMENTSVILKÅR 1. Generelt 1.1 Gyldighetsområde De her angitte vilkår regulerer kundens tilgang til og bruk av kabel-tv levert av Alpin Infra AS. Dersom det av tekniske årsaker ikke er mulig å levere

Detaljer

GENERELLE VILKÅR for bedriftskunder

GENERELLE VILKÅR for bedriftskunder GENERELLE VILKÅR for bedriftskunder Generelle vilkår for bedriftskunder Oppdatert per 15.06.2015 INNHOLD Del A: Generelle vilkår... 3 1. Avtalen og avtaleinngåelsen... 3 2. Oppsigelsestid og bindingstid...

Detaljer

ABONNEMENTSVILKÅR. PHONERO ABONNEMENTSVILKÅR Gjeldende fra 01.01.2015

ABONNEMENTSVILKÅR. PHONERO ABONNEMENTSVILKÅR Gjeldende fra 01.01.2015 PHONERO ABONNEMENTSVILKÅR Gjeldende fra 01.01.2015 1 GENERELLE VILKÅR 1 Avtaleforholdet Avtaleforholdet består av korrekt utfylt og signert formular for Avtale om Teletjenester, særlige vilkår for enkelte

Detaljer

ALMINNELIGE VILKÅR FOR POWERTECH INFORMATION SYSTEMS AS xdsl - PRIVATABONNEMENT (Gyldig f.o.m. 01.03.2010)

ALMINNELIGE VILKÅR FOR POWERTECH INFORMATION SYSTEMS AS xdsl - PRIVATABONNEMENT (Gyldig f.o.m. 01.03.2010) ALMINNELIGE VILKÅR FOR POWERTECH INFORMATION SYSTEMS AS xdsl - PRIVATABONNEMENT (Gyldig f.o.m. 01.03.2010) 1. Generelt 1.1. Gyldighetsområde De her angitte alminnelige vilkår ( Alminnelige vilkår ) regulerer

Detaljer

GENERELLE VILKÅR for privatkunder

GENERELLE VILKÅR for privatkunder GENERELLE VILKÅR for privatkunder Del A: Generelle vilkår 1. Partene og definisjoner 1.1 Vilkårene i dette dokumentet («Generelle Vilkår») regulerer leveranse av telefonitjenester og andre tjenester fra

Detaljer

ABONNEMENTSVILKÅR DEL A: GENERELLE VILKÅR

ABONNEMENTSVILKÅR DEL A: GENERELLE VILKÅR ABONNEMENTSVILKÅR DEL A: GENERELLE VILKÅR 1. AVTALEN OG AVTALEINNGÅELSEN Avtalen regulerer Network Norways (NwN) leveranse av telefonitjenester og andre tjenester til næringsdrivende og forbrukere ("Kunden").

Detaljer

Avtalevilkår Telio Telecom AS Privatkunder

Avtalevilkår Telio Telecom AS Privatkunder Avtalevilkår Telio Telecom AS Privatkunder 1 Innledende bestemmelser Disse vilkår regulerer Telio Telecom AS ( Telio ) leveranse av elektroniske tjenester til privatkunder. Slike elektroniske tjenester

Detaljer

Alminnelige vilkår for avtale om Altibox mellom privatkunder og Haugaland Kraft

Alminnelige vilkår for avtale om Altibox mellom privatkunder og Haugaland Kraft Alminnelige vilkår for avtale om Altibox mellom privatkunder og Haugaland Kraft 1. Avtalens parter og gjenstand 1.1 Disse alminnelige vilkår (Alminnelige vilkår) gjelder for tilknytting til bredbåndnettet

Detaljer

VILKÅR FOR BEDRIFTSAVTALE MED DIPPER AS

VILKÅR FOR BEDRIFTSAVTALE MED DIPPER AS Velkommen til oss i Dipper! Kjære kunde, Dipper er et litt enklere mobilselskap med mange fordeler for små og mellomstore bedrifter. Vilkårene er til for å ta vare på tillitsforholdet mellom deg som kunde

Detaljer

Bestillingsskjema Bredbånd - Privat

Bestillingsskjema Bredbånd - Privat Bestillingsskjema Bredbånd - Privat Navn: Adresse: Postnr./Sted: Telefon: E-post: Fødselsdato: Undertegnede bestiller herved trådløs ADSL/SDSL av Infonor Kompetanse AS etter følgende spesifikasjoner: (sett

Detaljer

Alminnelige vilkår for avtale om bredbånd mellom privatkunder og Fusa Kraftlag

Alminnelige vilkår for avtale om bredbånd mellom privatkunder og Fusa Kraftlag Januar 2013 Nedenfor kan du lese Alminnelige vilkår for avtale om bredbånd mellom privatkunder og Fusa Kraftlag. Her finner du også en tjenestebeskrivelser. Alminnelige vilkår for avtale om bredbånd mellom

Detaljer

Abonnementsvilkår for Bedrift

Abonnementsvilkår for Bedrift Abonnementsvilkår for Bedrift 1. GENERELT 1.1 Gyldighetsområde De her angitte vilkår regulerer bedriftens tilgang til og bruk av tjenester og tilleggstjenester levert av NextGenTel AS (heretter "NextGenTel")

Detaljer

ELLERS FØLG DRIFTSMELDINGER PÅ VÅRE NETTSIDER KTECH AS STILLER MED VAKTTELEFON FRA 07.00 19.00 HVERDAGER OG 10.00 16.

ELLERS FØLG DRIFTSMELDINGER PÅ VÅRE NETTSIDER KTECH AS STILLER MED VAKTTELEFON FRA 07.00 19.00 HVERDAGER OG 10.00 16. Vi gjør oppmerksom på at prisene forutsetter 12 mnd. binding. Priser gjeldende pr. januar 2013. Månedsleien faktureres forskuddsvis pr kvartal. Faktureringsgebyr kr. 28,- Merknader: Undertegnede erklærer

Detaljer

Alminnelige vilkår for avtale om fiber- og bredbåndbaserte tjenester Privat

Alminnelige vilkår for avtale om fiber- og bredbåndbaserte tjenester Privat Alminnelige vilkår for avtale om fiber- og bredbåndbaserte tjenester Privat 1. Avtalens parter og gjenstand 1.1 Disse alminnelige vilkår (Alminnelige vilkår) gjelder for tilknytting til fiber- og bredbåndnettet

Detaljer

Alarm leveransedato avtales i etterkant av befaring Beskrivelse - 24 mnd avtaletid Etablering per mnd Alarmpakken (Brann og innbruddsalarm)

Alarm leveransedato avtales i etterkant av befaring Beskrivelse - 24 mnd avtaletid Etablering per mnd Alarmpakken (Brann og innbruddsalarm) Beboerkontraktforprivatkunderiboligsammenslutninger Din boligsammenslutning har inngått kollektiv avtale på leveranse av digitale tjenester til alle beboerne. Før tjenestene aktiveres i din bolig må denne

Detaljer

GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR FOR KOMMUNIKASJONSTJENESTER (oppdatert 20.11.14)

GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR FOR KOMMUNIKASJONSTJENESTER (oppdatert 20.11.14) GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR FOR KOMMUNIKASJONSTJENESTER (oppdatert 20.11.14) 1. GENERELT Abonnementsvilkårene gjelder for abonnementsavtale, samlet omtalt som «avtalen», mellom Banzai 4G AS (heretter kalt

Detaljer

Abonnementsvilkår for Private kunder av REB

Abonnementsvilkår for Private kunder av REB Abonnementsvilkår for Private kunder av REB 1. Generelt 1.1 Gyldighetsområde De her angitte vilkår regulerer kundens tilgang til og bruk av tjenester og tilleggstjenester levert av Rauma Energi Bredbånd

Detaljer

Abonnementsvilkår for Breiband.no AS sine Bredbåndstjenester Gjeldende fra 10.11.2014

Abonnementsvilkår for Breiband.no AS sine Bredbåndstjenester Gjeldende fra 10.11.2014 Abonnementsvilkår for Breiband.no AS sine Bredbåndstjenester Gjeldende fra 10.11.2014 GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR 1 GYLDIGHETSOMRÅDE Disse abonnementsvilkår gjelder for abonnement på alle tjenester levert

Detaljer

Abonnementsbetingelser fra Infonett Røros AS Generelle vilkår

Abonnementsbetingelser fra Infonett Røros AS Generelle vilkår Abonnementsbetingelser fra Infonett Røros AS Generelle vilkår 1. Generelle vilkår Disse vilkår gjelder individuelle avtaler for forbruker. Abonnementsbetingelsene er tilpasset Bransjenorm for internettaksess

Detaljer

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042.

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042. 1 Avtaleinngåelse Disse vilkårene ( Brukervilkårene ) utgjør avtalen mellom deg og SBS Discovery ( Avtalen ), og regulerer din bruk av SBS Discoverys tjeneste ( Tjenesten ), slik denne til hver tid leveres

Detaljer

Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok

Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok Versjon 2.0 (Egne vilkår gjelder for privat bruk.) 1. Bruksrettens omfang 1.1 Generelt Kunden får ved avtaleinngåelsen en ikke-eksklusiv bruksrett til

Detaljer

Abonnementsvilkår ISP tjenester

Abonnementsvilkår ISP tjenester Abonnementsvilkår ISP tjenester 1. Generelt De her angitte vilkår regulerer kundens tilgang til og utnyttelse av Internetttilknytning/web/e post/oppringt/serverleie/backup mm, (herunder kalt tjenesten)

Detaljer

Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden»)

Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden») Share Controls generelle forretningsvilkår for bedrifter av 1.3.2015 Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden») 1. Innledende bestemmelser Denne avtale («Avtalen»)

Detaljer

Avtale om leie av Keyforce programvare

Avtale om leie av Keyforce programvare Avtale om leie av Keyforce programvare Denne avtale om leie av Keyforce programvare ( Avtalen ) er inngått mellom Keyforce Norge AS ( Keyforce ) Kunden Firmanavn: Organisasjonsnummer: Postadresse Postnummer

Detaljer

AVTALE OM ABONNEMENT PÅ

AVTALE OM ABONNEMENT PÅ AVTALE OM ABONNEMENT PÅ FirmaSider Webplass Medieserver E-butikk E-post Domene mellom... heretter kalt Kunden og... heretter kalt Forhandleren Side 1 av 7 Abonnementsbetingelser 1. Generelt Abonnementbetingelsene

Detaljer

ABONNEMENTSVILKÅR MYNET INTERNETT (gjeldene fra august 2015)

ABONNEMENTSVILKÅR MYNET INTERNETT (gjeldene fra august 2015) ABONNEMENTSVILKÅR MYNET INTERNETT (gjeldene fra august 2015) 1 GYLDIGHETSOMRÅDE Disse Abonnementsvilkår (heretter kalt Abonnements-vilkårene) gjelder for levering av tjenester til forbrukere (heretter

Detaljer

(gjeldende fra 1. August 2013)

(gjeldende fra 1. August 2013) (gjeldende fra 1. August 2013) Disse Abonnementsvilkår (heretter kalt Abonnements-vilkårene) gjelder for levering av tjenester til forbrukere (heretter kalt Privatkunder) og næringsdrivende (heretter kalt

Detaljer

Søknad om AgriCard Classic

Søknad om AgriCard Classic Søknad om AgriCard Classic Jeg ønsker utstedt kort med personlig ansvar gratis tilleggskort m/pers. ansvars. Personlige opplysninger Fødselsnr. (11 sifre) Etternavn Alle fornavn Adresse Postnr. Poststed

Detaljer