PARABOL. Abonnementskontrakt for digitalt program- og tjenestetilbud. Kort (MediaHighway) Kort og CAM. Merke: Type: Serienr.: Kundeopplysninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PARABOL. Abonnementskontrakt for digitalt program- og tjenestetilbud. Kort (MediaHighway) Kort og CAM. Merke: Type: Serienr.: Kundeopplysninger"

Transkript

1 Kontrakt_Parabol :38 Page 1 PARABOL Abonnementskontrakt for digitalt program- og tjenestetilbud Leiemottaker Kort (MediaHighway) Kort og CAM Kundenr.: Kundenr. fylles ut av Canal Digital ved registrering av kontrakten. Mottakeropplysninger NB! Skal fylles ut Merke: Type: Serienr.: Kundeopplysninger Etternavn: Fornavn: Evt. c/o: Adresse: Telefon, hjemme: Telefon, arbeid/mobil: NB! husk å fylle ut telefonnr. hjemme og fødselsdato da dette danner grunnlag for KIOSK-tjenester. Postnr./-sted: Fødselsnummer: Har aktivt analogt abonnement og digitalt abonnement skal erstatte dette Analogt kortnr. eller tidl. kundenr.: Ja Produktbestilling Leie av digital. 24 mnd. 12 mnd satellittmottaker Evt. kampanjeperiode: Depositum leiemottaker betalt kr. LOCAL Programkortet gir automatisk tilgang til TV Norge, TV 2, NRK 1 og NRK mnd. 6 mnd. FAMILY CANAL+ ENTERTAIN Priser: Se gjeldende prisliste for tilknytningsavgift, abonnementspriser, depositum og årsavgift. Se kontraktens bakside for kontraktsvilkår SELECT EXTRA ADVENTURE EXTRA FILM På EXTRA ADVENTURE, EXTRA FILM, CineCinemas, MUTV og Rikstoto Direkte kan man også tegne 3 mnd. abonnement. Betalingstermin Månedlig (faktura blir tilsendt) Årlig* *KIOSK-tjenesten faktureres månedlig Forhandlerfelt Jeg har sørget for at alle opplysninger er fylt ut korrekt og har kontrollert kundens identitet: Kontrollnr./kundens ID/PARABOLSJEKK Fylles ut av kunde Jeg har lest og aksepterer herved vilkårene som er gitt i denne kontrakt og på kontraktens bakside: Dato: Forhandler nr.: Forhandlernavn: Selgers underskrift: Sted/dato: Kundens underskrift Jeg er over 18 år:

2 Forsider :53 Page 1 PARABOL KUNDEKONTRAKT DIGITALT program- og tjenestetilbud Husk og fylle ut kundens mottakermerke og modell. Alle kundeopplysninger må fylles ut! OBS! Husk også å fylle ut kundens fødselsdato Kundens ID/Parabolsjekk Husk å kontrollere og fylle ut ID-/legitimasjonsnummer. Ved utleie av mottaker må også kontrollnummer fra parabolsjekken påføres. Kontrakten blir ikke registrert dersom kontroll av legitimasjon ikke er utført. Dersom kunden allerede har abonnement hos Canal Digital avmerkes dette på kontrakten. Kryss av for hvordan kunden ønsker å betale abonnementet.

3 Kontrakt_Parabol :38 Page 2 Generelle abonnementsvilkår for digitalt program- og tjenestetilbud med tilhørende mottakerutstyr fra Canal Digital Norge AS l. INNLEDNING Følgende vilkår gjelder bare privatpersoners tilgang til/abonnement på programkanaler/programpakker/tjenester med programkort og leie av mottakerutstyr (digital satellittmottaker eller CAM) for bruk i egen husstand. For øvrige kunder gjelder egne vilkår. Abonnement kan kun tegnes av personer over 18 år. 2. KONTRAKTSTID Kontrakten gjelder f.o.m. den er signert av kunden. Kontraktstid er den abonnementsperioden kunden har bundet seg til gjeldende fra den 1. i påfølgende kalendermåned, og med de til enhver tid gjeldende avgifter for valgt kontraktstid. Kontrakten fornyes automatisk med opprinnelig kontraktsperiode dersom skriftlig oppsigelse ikke er mottatt av Canal Digital Norge senest en måned før utløpet av gjeldende abonnementsperiode. Det vises forøvrig til pkt. 15 og PROGRAMKORT OG MOTTAKER Alle programkanaler og tjenester denne avtalen omfatter sendes kodet. Med abonnementet følger programkort til bruk med mottakeren. Mottaker kan leies av Canal Digital Norge. Kunder med egne mottakere og abonnement får stillet til disposisjon CAM til bruk med mottakeren dersom dette er nødvendig. Dette er spesifisert på kontraktens forside. Programkortet gir tilgang til de kanaler kontrakten omfatter samt tilgjengelige kanaler som ikke krever abonnement. Kunden er selv ansvarlig for korrekt installasjon av mottakerutstyret og programkortet. Mottakerutstyret og programkortet kan kun benyttes i abonnentens husstand i Norge og for sendinger som omfattes av kundens kontrakt. Canal Digital Norge forbeholder seg rett til å kreve mottakerutstyret og programkortet tilbakelevert i bytte med annet utstyr, og kunden skal i så fall varsles særskilt. 4. ANSVAR FOR MOTTAKERUTSTYR Det mottakerutstyr (mottaker eller CAM) som stilles til kundens disposisjon etter denne kontrakten er Canal Digital Norges eiendom. I de tilfeller hvor kunden ikke skal leie mottakerutstyr fra Canal Digital Norge, gjelder ikke dette punktet. Kunden skal- kun benytte utstyret i h.h.t. bruksanvisningen/installasjonsmanual - følge oppkoblings anvisninger i Installasjonsmanualen - umiddelbart kontakte Canal Digital Norge ved tap eller skade på mottakerutstyret Kunden skal ikke - åpne, manipulere eller på annen måte gjøre inn grep i mottakerutstyret - selge, overlate, leie ut, pantsette eller på annen måte overdra programkortet eller mottakerutstyret Reparasjon av mottakerutstyret skal kun foretas av Canal Digital Norge eller av serviceverksteder autorisert av Canal Digital Norge. Kunden må selv besørge transport av mottakerutstyret til reparasjon eller innbytte. Reparasjon eller bytte av mottakerutstyr med feil skjer ellers uten kostnad for kunden, med mindre kunden eller noen han/hun er ansvarlig for har forårsaket feilen. Kunden er ansvarlig for tap av og skader på mottakerutstyret i hele leieperioden og inntil det er tilbakelevert etter pkt. 15, og kunden skal derfor holde mottakerutstyret forsikret i h.h.t. vanlig innboforsikring. Kundens erstatningsansvar for tap/ødeleggelse/manglende tilbakelevering av mottaker beløper seg til p.t. kr 4000,- og i h.h.t. gjeldende prisliste for CAM. Canal Digital Norge er ikke ansvarlig for kostnader forbundet med reparasjon/mangler på annet utstyr tilkoblet mottakeren. 5. ANSVAR FOR PROGRAMKORT OG PRO- GRAMRETTIGHETER Programkortet gir sammen med mottakerutstyret tilgang til de program kunden abonnerer på, samt kanaler som ikke krever abonnement, jfr. også pkt. 3. Programrettighetene er beskyttet ved lov. Kunden kan ikke overlate, leie ut eller på annen måte overdra kortet til andre. Kunden er ansvarlig for at utstedt kort oppbevares og anvendes med forsiktighet og i samsvar med gjeldende anvisninger. Dersom kortet mistes, skades eller viser tydelig brist i funksjon, skal kunden umiddelbart kontakte Canal Digital Norge for videre instruksjoner og på oppfordring returnere kortet. Canal Digital Norge leverer normalt ut et nytt kort innen fem arbeidsdager dersom kunden har fulgt de gitte instruksjoner. I de tilfeller der kortet viser tydelig brist i funksjon p.g.a. fabrikasjonsfeil eller er blitt skadet under utsendelse, utstedes et nytt kort uten kostnader. Kunden skal snarest påpeke slike feil eller skader. Dersom feil kan tilskrives kundens uaktsomhet debiterer Canal Digital Norge erstatningskort pt. kr. 350,-. 6. PIN-KODE PÅ PROGRAMKORTET Programkortet har en standard PIN-kode. Denne skal kunden straks endre til sin personlige PIN-kode. Det er PIN-koden som styrer kundens adgang til de forskjellige programkanaler og tjenester. Koden skal oppbevares på forsvarlig måte slik at uvedkommende ikke kan få kjennskap til den. Hvis uvedkommende får kjennskap til koden skal kunden straks gi Canal Digital Norge melding om dette. Kunden er forpliktet til å betale for alle tjenester som bestilles og bekreftes med PIN-koden. 7. TILLEGGSTJENESTER Ved tegning av abonnement har kunden også mulighet for individuell bestilling av program, filmer og andre tjenester som til enhver tid er tilgjengelig. Bestillingen av slike tilleggstjenester bekreftes med PIN-koden, og vilkårene i avtalen gjelder også for disse tjenestene. Kredittbegrensning: Canal Digital Norge forbeholder seg retten til å begrense bruken av transaksjonstjenester inntil betaling skjer og å fastsette kredittgrenser. Lagring av kundeinformasjon: Canal Digital Norge lagrer informasjon om de tjenester som kunden bestiller for å bruke den som grunnlag for fakturering og regnskapsførsel. Ved å abonnere på tjenester fra Canal Digital Norge samtykker kunden til at disse opplysninger blir lagret på data for nevnte formål. 8. MODEM OG TELEFONABONNEMENT De tjenester og program som bestilles i tillegg til kundens abonnement, overføres ved hjelp av modem. For at slik bestilling skal være mulig må kunden ha gyldig, løpende analogt telefonabonnement på det offentlige telenettet (for kunder med ISDN-abonnement kan det behøves tilleggsutstyr). Modem og satellittmottaker må hele tiden stå tilknyttet telefonnettet slik at Canal Digital Norge kan avlese abonnementskortet ved behov. Kunden betaler for oppringning. Hvis Canal Digital Norge ikke kan avlese abonnementskortet, vil hele eller deler av kortet bli avstengt. 9. AVGIFTER OG BETALING Kunden betaler i h.h.t. gjeldende prisliste: a) Leie for mottaker, evt. depositum og etableringsgebyr for digital leiemottaker hvor det er inngått kontrakt om slik leie b) CAM c) Kortavgift og evt. tilknytningsavgift ved tegning av leiekontrakt og abonnement. d) Årsavgift belastes årlig (f.o.m. påfølgende kalederår) dersom det er aktive kanaler på programkortet (ref. pkt. 5 ). e) Abonnementsavgift for de betal-tv-kanaler kunden abonnerer på. f) Tilleggstjenester etter gjeldende priser. Betaling med befriende virkning kan bare skje direkte til Canal Digital Norge. Første faktura vil omfatte eventuell tilknytningsavgift, rest av tilknytningsmåneden, evt. depositum samt første betalingstermin for abonnement og leie av mottakerutstyr. Senere vil abonnements og årsavgift samt eventuell leie bli fakturert forskuddsvis. Tilleggstjenester faktureres etterskuddsvis hver måned eller så snart samlet vederlag har nådd fastsatt kredittgrense. Canal Digital Norge har rett til å kreve fakturagebyr og purregebyr. Ved Avtalegiro sendes faktura for første belastning. Det gis ingen betalingsutsettelse utover forfallsdato/trekkdato. Årsavgiften dekker kostnader ved de tekniske løsningene som sørger for jevnlig oppdatering av programkortet gjennom den perioden programkortet er aktivt. Avgiften står også oppført i gjeldende prisliste og påløper årlig f.o.m. påfølgende kalenderår. Ved manglende betaling av en eller flere avtalte ytelser eller manglende dekning på konto, har Canal Digital Norge rett til å stenge signalene til kortet, jfr. pkt. 17. Ved stenging av signalene belastes avstengningsgebyr. I h.h.t. avtale om Avtalegiro kan kunden eller kundens bank med øyeblikkelig virkning si opp fullmaktsforholdet. Ved slik oppsigelse vil faktura bli sendt inntil fullmaktsforholdet er gjenopprettet. Kunden må henvende seg tilbetalingsmottaker ved endring av fullmakten. 10. ENDRING AV PRISER OG BETALINGSVIL- KÅR Canal Digital Norge har rett til å endre avgifter og gebyrer for kommende betalingsperiode. Kunden informeres skriftlig om prisendring (brev eller faktura). Endring av øvrige kontraktsvilkår kan gjøres etter kunngjøring. Dersom kunden ikke vil godta de nye avgiftene eller vilkårene, har kunden rett til å si opp kontrakten med virkning fra utgangen av betalingsterminen og før endring trer i kraft. Oppsigelsen skal skje skriftlig. Dersom prisendring skjer på grunn av ytre faktorer som Canal Digital Norge ikke rår over, f.eks. endrede valutakurser, offentlige avgifter, avgifter til rettighetshavere e.l. gjelder normal oppsigelsestid, jfr. pkt ADRESSEENDRING Kunden skal straks gi skriftlig beskjed til Canal Digital Norge ved adresseendring. Ny adresse skal være registrert senest 14 dager etter Canal Digital Norge har mottatt meldingen. Dersom melding ikke finner sted, står kunden selv ansvarlig for evt. avstengningsgebyr som følge av feil adresse. 12. KOPIERING/BRUK Kunden har ikke rett til å kopiere og/eller benytte programmene på annen måte enn det som følger av kontrakten eller lov, særlig opphavsrettsloven. 13. ENDRING AV PROGRAMTILBUD Kunden kan endre sitt programtilbud etter kontraktsperioden for gjeldende programkanal/programpakke, jfr. pkt. 2. Kunden kan til enhver tid øke programtilbudet med ytterligere programkanaler/programpakker. Canal Digital Norge kan endre programkanalene og antall programkanaler i en programpakke, men forplikter seg til å informere om vesentlige endringer i programtilbud. Kunden kan nedlaste ny programvare til sitt mottakerapparat via satellitt. Under nedlastingen vil kunden bli avskåret fra mottak av TV-programmer eller andre tjenester. Programvaren som lastes ned kan medføre endring i utseende av betjeningsmenyene. 14. SENDINGSBRUDD/SENDINGSFORSTYR- RELSER/ ANSVARSFRASKRIVELSE Avbrytes (eller forstyrres vesentlig) sendingene som omfattes av abonnementskontrakten i mer enn 48 timer, og avbruddet/forstyrrelsen kan henføres til utstyr eller tjenester som Canal Digital Norge svarer for, har kunden rett til forholdsmessig fradrag i abonnementsavgiften. Øvrige avgifter og gebyrer refunderes ikke. Ved beregning av avbruddets lengde, tas utgangspunkt i det tidspunkt kunden skriftlig eller muntlig meldte feilen. Fradrag gis ikke dersom avbruddet/forstyrrelsen skyldes feil installasjon av mottaker, parabol eller mikrobølgehode. Kunden kan ikke gjøre krav gjeldende som følge av sendingsforstyrrelser/avbrudd når dette skyldes atmosfæriske forhold eller andre forhold som programselskapene eller Canal Digital Norge ikke har herredømme over. Kunden vil imidlertid kunne heve kontrakten dersom slike forstyrrelser eller avbrudd er av lengre enn 1 måneds varighet, jfr. pkt. 15. Ingen av partene er ansvarlige for forhold som kan henføres til force majeure, arbeidskonflikt og/eller offentlig regulering. Canal Digital Norge har ikke ansvar for innholdet i sendingene selskapet distribuerer. 15. OPPSIGELSE FRA KUNDEN Foruten i tilfeller som nevnt i pkt. 10,13 og 17, gjelder kontrakten inntil Canal Digital Norge har mottatt skriftlig oppsigelse fra kunden, jfr. pkt. 2. Dersom Canal Digital Norge ikke har mottatt oppsigelse senest 1 - én - måned før utløpet av gjeldende abonnementsperiode opphører ikke kontrakten før ved utgangen av neste abonnementsperiode. Kunden er pliktig til å betale gebyrer og avgifter til avtalen opphører. Ved kontraktens opphør skal mottakerutstyr med kort straks returneres til Canal Digital Norge. Kunden belastes mottakerleie inntil mottaker er tilbakelevert. Ved automatisk fornyelse av abonnement, jfr. pkt. 2, aksepterer kunden de kontraktsvilkår som gjelder på dette tidspunkt. 16. OPPDATERING AV PROGRAMKORTET Programkortet oppdateres automatisk ved rettidig innbetaling av årsavgiften/abonnementsavgiften. Det tar normalt 2-5 arbeidsdager fra innbetaling finner sted til denne er mottatt hos Canal Digital Norge, avhengig av betalingsmåte. For oppdatering må mottakeren være påslått og programkortet innsatt. 17. KUNDENS MISLIGHOLD Ved manglende/forsinket betaling fra kundens side forbeholder Canal Digital Norge seg retten til ikke å oppdatere/evt. avstenge signalene uten varsel. Er betaling ikke mottatt senest 10 dager etter signalets opphør, har Canal Digital Norge rett til å si opp/heve abonnementskontrakten med umiddelbar virkning. Canal Digital Norge forbeholder seg også retten til slik heving ved annet vesentlig kontraktsbrudd fra kundens side. Ved heving plikter kunden å betale abonnementsavgift for hele kontraktsperioden i tillegg til evt. avstengningsgebyr jfr. pkt. 9. Ved mislighold fra kundens side skal programkort og mottaker/cam tilbakeleveres umiddelbart. Skjer dette ikke belastes mottaker og CAM etter gjeldende prisliste. Kunden aksepterer at Canal Digital Norge ved manglende betaling eller når leieforholdet er utløpt, kan kreve utlevering av utleid mottakerutstyr etter tvangsfullbyrdelsesloven 13-2 a og b. 18. OVERDRAGELSE Bare Canal Digital Norge kan overdra denne avtalen til andre. 19. TVISTER Tvister hva angår fortolkning eller anvendelse av bestemmelsene i denne avtale, skal partene først forsøke å løse i minnelighet. Hvis partene ikke kommer til enighet, skal tvisten bringes inn for Oslo byrett som første instans. Kunden kan dessuten alltid henvende seg til det lokale forbrukerkontoret for å få råd eller for å få tvisten forelagt Forbruker-tvistutvalget. Pr

4 Kontrakt_KABEL :39 Page 1 KABEL Abonnementskontrakt for digitalt program- og tjenestetilbud, kabel Postboks 85 Bryn, 0611 OSLO Kundeservice, tlf: fax: Org. nr: NO MVA Dekodernummer: Kortnummer: (strekkode) (strekkode) Kabelnettets navn: Kabelnettets nr: Kundeopplysninger Etternavn: Evt. c/o: Adresse: Telefon, hjemme: Telefon, arbeid/mobil: NB! husk å fylle ut telefonnr. hjemme og fødselsdato da dette danner grunnlag for KIOSK-tjenester. Fornavn: Kundenr. Postnr./-sted: Fødselsnummer: Har aktivt analogt abonnement og digitalt abonnement skal erstatte dette Kundenr. fylles ut av Canal Digital ved registrering av kontrakten. Ja Produktbestilling Leie av digital. satellittmottaker Evt. kampanjeperiode: Depositum leiemottaker betalt kr. FAMILY (vision) CANAL+ (vision) ENTERTAIN (vision) Priser: Se gjeldende prisliste for tilknytningsavgift, abonnementspriser, depositum og årsavgift. Se kontraktens bakside for kontraktsvilkår SELECT EXTRA ADVENTURE EXTRA FILM På EXTRA ADVENTURE, EXTRA FILM, CineCinemas, MUTV og Rikstoto Direkte kan man også tegne 3 mnd. abonnement. Betalingstermin Månedlig (faktura blir tilsendt) Årlig* *KIOSK-tjenesten faktureres månedlig Forhandlerfelt Jeg har sørget for at alle opplysninger er fylt ut korrekt og har kontrollert kundens identitet: Kontrollnr./kundens ID/PARABOLSJEKK Fylles ut av kunde Jeg har lest og aksepterer herved vilkårene som er gitt i denne kontrakt og på kontraktens bakside: Dato: Forhandler nr.: Forhandlernavn: Selgers underskrift: Sted/dato: Kundens underskrift Jeg er over 18 år: Eksemplar 1 (hvit original) sendes Canal Digital Norge AS, eksemplar 2 (gul kopi) beholder forhandler og eksemplar 3 (rosa kopi) beholdes av kunde.

5 Forsider :53 Page 2 KABEL KUNDEKONTRAKT DIGITALT program- og tjenestetilbud, kabel Husk og fylle ut kundens mottakermerke og modell. Alle kundeopplysninger må fylles ut! OBS! Husk også å fylle ut kundens fødselsdato. Kundens ID/Parabolsjekk Husk å kontrollere og fylle ut ID-/legitimasjonsnummer. Ved utleie av mottaker må også kontrollnummer fra parabolsjekken påføres. Kontrakten blir ikke registrert dersom kontroll av legitimasjon ikke er utført. Dersom kunden allerede har abonnement hos Canal Digital avmerkes dette på kontrakten. Kryss av for hvordan kunden ønsker å betale abonnementet.

6 Kontrakt_KABEL :39 Page 2 Generelle abonnementsvilkår for digitalt program- og tjenestetilbud med tilhørende mottakerutstyr fra Canal Digital Norge AS l. INNLEDNING Følgende vilkår gjelder bare privatpersoners tilgang til/abonnement på programkanaler/programpakker/tjenester med programkort og leie av mottakerutstyr (digital satellittmottaker eller CAM) for bruk i egen husstand. For øvrige kunder gjelder egne vilkår. Abonnement kan kun tegnes av personer over 18 år. 2. KONTRAKTSTID Kontrakten gjelder f.o.m. den er signert av kunden. Kontraktstid er den abonnementsperioden kunden har bundet seg til gjeldende fra den 1. i påfølgende kalendermåned, og med de til enhver tid gjeldende avgifter for valgt kontraktstid. Kontrakten fornyes automatisk med opprinnelig kontraktsperiode dersom skriftlig oppsigelse ikke er mottatt av Canal Digital Norge senest en måned før utløpet av gjeldende abonnementsperiode. Det vises forøvrig til pkt. 15 og PROGRAMKORT OG MOTTAKER Alle programkanaler og tjenester denne avtalen omfatter sendes kodet. Med abonnementet følger programkort til bruk med mottakeren. Mottaker kan leies av Canal Digital Norge. Kunder med egne mottakere og abonnement får stillet til disposisjon CAM til bruk med mottakeren dersom dette er nødvendig. Dette er spesifisert på kontraktens forside. Programkortet gir tilgang til de kanaler kontrakten omfatter samt tilgjengelige kanaler som ikke krever abonnement. Kunden er selv ansvarlig for korrekt installasjon av mottakerutstyret og programkortet. Mottakerutstyret og programkortet kan kun benyttes i abonnentens husstand i Norge og for sendinger som omfattes av kundens kontrakt. Canal Digital Norge forbeholder seg rett til å kreve mottakerutstyret og programkortet tilbakelevert i bytte med annet utstyr, og kunden skal i så fall varsles særskilt. 4. ANSVAR FOR MOTTAKERUTSTYR Det mottakerutstyr (mottaker eller CAM) som stilles til kundens disposisjon etter denne kontrakten er Canal Digital Norges eiendom. I de tilfeller hvor kunden ikke skal leie mottakerutstyr fra Canal Digital Norge, gjelder ikke dette punktet. Kunden skal- kun benytte utstyret i h.h.t. bruksanvisningen/installasjonsmanual - følge oppkoblings anvisninger i Installasjonsmanualen - umiddelbart kontakte Canal Digital Norge ved tap eller skade på mottakerutstyret Kunden skal ikke - åpne, manipulere eller på annen måte gjøre inn grep i mottakerutstyret - selge, overlate, leie ut, pantsette eller på annen måte overdra programkortet eller mottakerutstyret Reparasjon av mottakerutstyret skal kun foretas av Canal Digital Norge eller av serviceverksteder autorisert av Canal Digital Norge. Kunden må selv besørge transport av mottakerutstyret til reparasjon eller innbytte. Reparasjon eller bytte av mottakerutstyr med feil skjer ellers uten kostnad for kunden, med mindre kunden eller noen han/hun er ansvarlig for har forårsaket feilen. Kunden er ansvarlig for tap av og skader på mottakerutstyret i hele leieperioden og inntil det er tilbakelevert etter pkt. 15, og kunden skal derfor holde mottakerutstyret forsikret i h.h.t. vanlig innboforsikring. Kundens erstatningsansvar for tap/ødeleggelse/manglende tilbakelevering av mottaker beløper seg til p.t. kr 4000,- og i h.h.t. gjeldende prisliste for CAM. Canal Digital Norge er ikke ansvarlig for kostnader forbundet med reparasjon/mangler på annet utstyr tilkoblet mottakeren. 5. ANSVAR FOR PROGRAMKORT OG PRO- GRAMRETTIGHETER Programkortet gir sammen med mottakerutstyret tilgang til de program kunden abonnerer på, samt kanaler som ikke krever abonnement, jfr. også pkt. 3. Programrettighetene er beskyttet ved lov. Kunden kan ikke overlate, leie ut eller på annen måte overdra kortet til andre. Kunden er ansvarlig for at utstedt kort oppbevares og anvendes med forsiktighet og i samsvar med gjeldende anvisninger. Dersom kortet mistes, skades eller viser tydelig brist i funksjon, skal kunden umiddelbart kontakte Canal Digital Norge for videre instruksjoner og på oppfordring returnere kortet. Canal Digital Norge leverer normalt ut et nytt kort innen fem arbeidsdager dersom kunden har fulgt de gitte instruksjoner. I de tilfeller der kortet viser tydelig brist i funksjon p.g.a. fabrikasjonsfeil eller er blitt skadet under utsendelse, utstedes et nytt kort uten kostnader. Kunden skal snarest påpeke slike feil eller skader. Dersom feil kan tilskrives kundens uaktsomhet debiterer Canal Digital Norge erstatningskort pt. kr. 350,-. 6. PIN-KODE PÅ PROGRAMKORTET Programkortet har en standard PIN-kode. Denne skal kunden straks endre til sin personlige PIN-kode. Det er PIN-koden som styrer kundens adgang til de forskjellige programkanaler og tjenester. Koden skal oppbevares på forsvarlig måte slik at uvedkommende ikke kan få kjennskap til den. Hvis uvedkommende får kjennskap til koden skal kunden straks gi Canal Digital Norge melding om dette. Kunden er forpliktet til å betale for alle tjenester som bestilles og bekreftes med PIN-koden. 7. TILLEGGSTJENESTER Ved tegning av abonnement har kunden også mulighet for individuell bestilling av program, filmer og andre tjenester som til enhver tid er tilgjengelig. Bestillingen av slike tilleggstjenester bekreftes med PIN-koden, og vilkårene i avtalen gjelder også for disse tjenestene. Kredittbegrensning: Canal Digital Norge forbeholder seg retten til å begrense bruken av transaksjonstjenester inntil betaling skjer og å fastsette kredittgrenser. Lagring av kundeinformasjon: Canal Digital Norge lagrer informasjon om de tjenester som kunden bestiller for å bruke den som grunnlag for fakturering og regnskapsførsel. Ved å abonnere på tjenester fra Canal Digital Norge samtykker kunden til at disse opplysninger blir lagret på data for nevnte formål. 8. MODEM OG TELEFONABONNEMENT De tjenester og program som bestilles i tillegg til kundens abonnement, overføres ved hjelp av modem. For at slik bestilling skal være mulig må kunden ha gyldig, løpende analogt telefonabonnement på det offentlige telenettet (for kunder med ISDN-abonnement kan det behøves tilleggsutstyr). Modem og satellittmottaker må hele tiden stå tilknyttet telefonnettet slik at Canal Digital Norge kan avlese abonnementskortet ved behov. Kunden betaler for oppringning. Hvis Canal Digital Norge ikke kan avlese abonnementskortet, vil hele eller deler av kortet bli avstengt. 9. AVGIFTER OG BETALING Kunden betaler i h.h.t. gjeldende prisliste: a) Leie for mottaker, evt. depositum og etableringsgebyr for digital leiemottaker hvor det er inngått kontrakt om slik leie b) CAM c) Kortavgift og evt. tilknytningsavgift ved tegning av leiekontrakt og abonnement. d) Årsavgift belastes årlig (f.o.m. påfølgende kalederår) dersom det er aktive kanaler på programkortet (ref. pkt. 5 ). e) Abonnementsavgift for de betal-tv-kanaler kunden abonnerer på. f) Tilleggstjenester etter gjeldende priser. Betaling med befriende virkning kan bare skje direkte til Canal Digital Norge. Første faktura vil omfatte eventuell tilknytningsavgift, rest av tilknytningsmåneden, evt. depositum samt første betalingstermin for abonnement og leie av mottakerutstyr. Senere vil abonnements og årsavgift samt eventuell leie bli fakturert forskuddsvis. Tilleggstjenester faktureres etterskuddsvis hver måned eller så snart samlet vederlag har nådd fastsatt kredittgrense. Canal Digital Norge har rett til å kreve fakturagebyr og purregebyr. Ved Avtalegiro sendes faktura for første belastning. Det gis ingen betalingsutsettelse utover forfallsdato/trekkdato. Årsavgiften dekker kostnader ved de tekniske løsningene som sørger for jevnlig oppdatering av programkortet gjennom den perioden programkortet er aktivt. Avgiften står også oppført i gjeldende prisliste og påløper årlig f.o.m. påfølgende kalenderår. Ved manglende betaling av en eller flere avtalte ytelser eller manglende dekning på konto, har Canal Digital Norge rett til å stenge signalene til kortet, jfr. pkt. 17. Ved stenging av signalene belastes avstengningsgebyr. I h.h.t. avtale om Avtalegiro kan kunden eller kundens bank med øyeblikkelig virkning si opp fullmaktsforholdet. Ved slik oppsigelse vil faktura bli sendt inntil fullmaktsforholdet er gjenopprettet. Kunden må henvende seg tilbetalingsmottaker ved endring av fullmakten. 10. ENDRING AV PRISER OG BETALINGSVIL- KÅR Canal Digital Norge har rett til å endre avgifter og gebyrer for kommende betalingsperiode. Kunden informeres skriftlig om prisendring (brev eller faktura). Endring av øvrige kontraktsvilkår kan gjøres etter kunngjøring. Dersom kunden ikke vil godta de nye avgiftene eller vilkårene, har kunden rett til å si opp kontrakten med virkning fra utgangen av betalingsterminen og før endring trer i kraft. Oppsigelsen skal skje skriftlig. Dersom prisendring skjer på grunn av ytre faktorer som Canal Digital Norge ikke rår over, f.eks. endrede valutakurser, offentlige avgifter, avgifter til rettighetshavere e.l. gjelder normal oppsigelsestid, jfr. pkt ADRESSEENDRING Kunden skal straks gi skriftlig beskjed til Canal Digital Norge ved adresseendring. Ny adresse skal være registrert senest 14 dager etter Canal Digital Norge har mottatt meldingen. Dersom melding ikke finner sted, står kunden selv ansvarlig for evt. avstengningsgebyr som følge av feil adresse. 12. KOPIERING/BRUK Kunden har ikke rett til å kopiere og/eller benytte programmene på annen måte enn det som følger av kontrakten eller lov, særlig opphavsrettsloven. 13. ENDRING AV PROGRAMTILBUD Kunden kan endre sitt programtilbud etter kontraktsperioden for gjeldende programkanal/programpakke, jfr. pkt. 2. Kunden kan til enhver tid øke programtilbudet med ytterligere programkanaler/programpakker. Canal Digital Norge kan endre programkanalene og antall programkanaler i en programpakke, men forplikter seg til å informere om vesentlige endringer i programtilbud. Kunden kan nedlaste ny programvare til sitt mottakerapparat via satellitt. Under nedlastingen vil kunden bli avskåret fra mottak av TV-programmer eller andre tjenester. Programvaren som lastes ned kan medføre endring i utseende av betjeningsmenyene. 14. SENDINGSBRUDD/SENDINGSFORSTYR- RELSER/ ANSVARSFRASKRIVELSE Avbrytes (eller forstyrres vesentlig) sendingene som omfattes av abonnementskontrakten i mer enn 48 timer, og avbruddet/forstyrrelsen kan henføres til utstyr eller tjenester som Canal Digital Norge svarer for, har kunden rett til forholdsmessig fradrag i abonnementsavgiften. Øvrige avgifter og gebyrer refunderes ikke. Ved beregning av avbruddets lengde, tas utgangspunkt i det tidspunkt kunden skriftlig eller muntlig meldte feilen. Fradrag gis ikke dersom avbruddet/forstyrrelsen skyldes feil installasjon av mottaker, parabol eller mikrobølgehode. Kunden kan ikke gjøre krav gjeldende som følge av sendingsforstyrrelser/avbrudd når dette skyldes atmosfæriske forhold eller andre forhold som programselskapene eller Canal Digital Norge ikke har herredømme over. Kunden vil imidlertid kunne heve kontrakten dersom slike forstyrrelser eller avbrudd er av lengre enn 1 måneds varighet, jfr. pkt. 15. Ingen av partene er ansvarlige for forhold som kan henføres til force majeure, arbeidskonflikt og/eller offentlig regulering. Canal Digital Norge har ikke ansvar for innholdet i sendingene selskapet distribuerer. 15. OPPSIGELSE FRA KUNDEN Foruten i tilfeller som nevnt i pkt. 10,13 og 17, gjelder kontrakten inntil Canal Digital Norge har mottatt skriftlig oppsigelse fra kunden, jfr. pkt. 2. Dersom Canal Digital Norge ikke har mottatt oppsigelse senest 1 - én - måned før utløpet av gjeldende abonnementsperiode opphører ikke kontrakten før ved utgangen av neste abonnementsperiode. Kunden er pliktig til å betale gebyrer og avgifter til avtalen opphører. Ved kontraktens opphør skal mottakerutstyr med kort straks returneres til Canal Digital Norge. Kunden belastes mottakerleie inntil mottaker er tilbakelevert. Ved automatisk fornyelse av abonnement, jfr. pkt. 2, aksepterer kunden de kontraktsvilkår som gjelder på dette tidspunkt. 16. OPPDATERING AV PROGRAMKORTET Programkortet oppdateres automatisk ved rettidig innbetaling av årsavgiften/abonnementsavgiften. Det tar normalt 2-5 arbeidsdager fra innbetaling finner sted til denne er mottatt hos Canal Digital Norge, avhengig av betalingsmåte. For oppdatering må mottakeren være påslått og programkortet innsatt. 17. KUNDENS MISLIGHOLD Ved manglende/forsinket betaling fra kundens side forbeholder Canal Digital Norge seg retten til ikke å oppdatere/evt. avstenge signalene uten varsel. Er betaling ikke mottatt senest 10 dager etter signalets opphør, har Canal Digital Norge rett til å si opp/heve abonnementskontrakten med umiddelbar virkning. Canal Digital Norge forbeholder seg også retten til slik heving ved annet vesentlig kontraktsbrudd fra kundens side. Ved heving plikter kunden å betale abonnementsavgift for hele kontraktsperioden i tillegg til evt. avstengningsgebyr jfr. pkt. 9. Ved mislighold fra kundens side skal programkort og mottaker/cam tilbakeleveres umiddelbart. Skjer dette ikke belastes mottaker og CAM etter gjeldende prisliste. Kunden aksepterer at Canal Digital Norge ved manglende betaling eller når leieforholdet er utløpt, kan kreve utlevering av utleid mottakerutstyr etter tvangsfullbyrdelsesloven 13-2 a og b. 18. OVERDRAGELSE Bare Canal Digital Norge kan overdra denne avtalen til andre. 19. TVISTER Tvister hva angår fortolkning eller anvendelse av bestemmelsene i denne avtale, skal partene først forsøke å løse i minnelighet. Hvis partene ikke kommer til enighet, skal tvisten bringes inn for Oslo byrett som første instans. Kunden kan dessuten alltid henvende seg til det lokale forbrukerkontoret for å få råd eller for å få tvisten forelagt Forbruker-tvistutvalget. Pr

Valget er ditt! Alle dine favoritter på ett sted

Valget er ditt! Alle dine favoritter på ett sted Valget er ditt! Alle dine favoritter på ett sted Det du vil, når du vil! Hos SnapTV er det du som er sjefen. Sett sammen din egen personlige kanalpakke, slik at hele familien kan glede seg over sine favoritter.

Detaljer

**********************************************************************************

********************************************************************************** DISTRIBUSJONSAVTALE FOR Hunndalen TV og Bredbånd SA Oppdatert etter endring av navn og selskapsform. ********************************************************************************** 1. AVTALENS OMFANG

Detaljer

Net Design Media forplikter seg til å gjøre produktet tilgjengelig for deg innen avtalt tid etter bestilling.

Net Design Media forplikter seg til å gjøre produktet tilgjengelig for deg innen avtalt tid etter bestilling. 1. Generelt Disse avtalevilkår gjelder mellom Net Design Media og vedkommende som er registrert som kunde (kontaktperson) for levering av tjenester levert av Net Design Media. Som kjøper av våre tjenester

Detaljer

E-post hosting betingelser

E-post hosting betingelser E-post hosting betingelser AVTALE MELLOM KUNDE OG SMART IT & SECURE SYSTEMS Smart IT & Secure Systems tilbyr kunden tilgang til en epost-tjeneste i henhold til brukerbetingelsene nedenfor. Har dere en

Detaljer

Vilkår for abonnement og bruk av Dagsavisens tjenester

Vilkår for abonnement og bruk av Dagsavisens tjenester ABONNEMENTSVILKÅR Vilkår for abonnement og bruk av Dagsavisens tjenester Sist oppdatert: 24.oktober 2014 1 INNLEDNING Disse vilkårene regulerer bruk av Dagsavisens tjenester som bruker ConnectID og abonnement

Detaljer

ABONNEMENTSVILKÅR. 1.1 Gyldighetsområde De her angitte vilkår regulerer kundens tilgang til og bruk av kabel-tv levert av Alpin Infra AS.

ABONNEMENTSVILKÅR. 1.1 Gyldighetsområde De her angitte vilkår regulerer kundens tilgang til og bruk av kabel-tv levert av Alpin Infra AS. ABONNEMENTSVILKÅR 1. Generelt 1.1 Gyldighetsområde De her angitte vilkår regulerer kundens tilgang til og bruk av kabel-tv levert av Alpin Infra AS. Dersom det av tekniske årsaker ikke er mulig å levere

Detaljer

Avtalevilkår for Egoria Televakt

Avtalevilkår for Egoria Televakt Online Services AS Telefon: 55 70 64 40 Postboks 219 Sentrum Telefaks: 55 32 73 91 NO-5804 BEREN E-post: post@egoria.no NO 988 914 754 MVA Internett: www.egoria.no Avtalevilkår for Televakt (heretter kalt

Detaljer

Utleier holder forsikring på leieobjekt. Leietaker dekker eventuell egenandel ved forsikring.

Utleier holder forsikring på leieobjekt. Leietaker dekker eventuell egenandel ved forsikring. Leiekontrakt Møre stillasutleie (heretter kalt utleier) har ansvar for at leieobjektet er i godkjent stand. Utleier holder forsikring på leieobjekt. Leietaker dekker eventuell egenandel ved forsikring.

Detaljer

LEIEAVTALE ELEV-PC. (2), f dato og personnr. heretter kalt eleven.

LEIEAVTALE ELEV-PC. (2), f dato og personnr. heretter kalt eleven. LEIEAVTALE ELEV-PC Denne leieavtalen er inngått ( avtaledato ) mellom: (1), heretter kalt skolen og (2), f dato og personnr. heretter kalt eleven. 1 GENERELT 1.1 Avtaleforhold Leieforholdet mellom utdanningsavdelingen

Detaljer

Avtalevilka r for Korreksjonstjenester fra Blinken

Avtalevilka r for Korreksjonstjenester fra Blinken Avtalevilka r for Korreksjonstjenester fra Blinken Blinken a.s, Gressvik Versjon 2014A Innholdsfortegnelse: 1. VARIGHET OG OPPSIGELSE... 4 1.1. TILGJENGELIGHET... 4 2. MISLIGHOLD... 4 3. AVTALENS OMFANG...

Detaljer

TELEFAKS EMNE: TOTALT ANTALL SIDER INKLUDERT FORSIDEN:

TELEFAKS EMNE: TOTALT ANTALL SIDER INKLUDERT FORSIDEN: TELEFAKS TIL: FIRMA: Bestilling av NUF selskap Firmahjelp FAKSNUMMER: 22 00 80 71 FRA: DATO: EMNE: INSTRUKSJON ANG BESTILLING AV NUF SELSKAP TOTALT ANTALL SIDER INKLUDERT FORSIDEN: Etter avtaler ligger

Detaljer

ALMINNELIGE VILKÅR FOR POWERTECH INFORMATION SYSTEMS AS xdsl - PRIVATABONNEMENT (Gyldig f.o.m. 01.03.2010)

ALMINNELIGE VILKÅR FOR POWERTECH INFORMATION SYSTEMS AS xdsl - PRIVATABONNEMENT (Gyldig f.o.m. 01.03.2010) ALMINNELIGE VILKÅR FOR POWERTECH INFORMATION SYSTEMS AS xdsl - PRIVATABONNEMENT (Gyldig f.o.m. 01.03.2010) 1. Generelt 1.1. Gyldighetsområde De her angitte alminnelige vilkår ( Alminnelige vilkår ) regulerer

Detaljer

GENERELLE UTLEIEVILKÅR FOR SOUNDERGY

GENERELLE UTLEIEVILKÅR FOR SOUNDERGY GENERELLE UTLEIEVILKÅR FOR SOUNDERGY Revisjon 2.A av 09.01.2014 Dette dokumentet gir de generelle utleievillkårene for Soundergy. Utleievillkårene er gitt av 47 punkter, fordelt over ni kategorier. Dokumentets

Detaljer

Merk at det ikke stilles krav til skriftlig signering for at bindende avtale er inngått.

Merk at det ikke stilles krav til skriftlig signering for at bindende avtale er inngått. Abonnementsavtale Visma Avendo (Visma Avendo) Denne abonnementsavtalen, heretter kalt avtalen, er inngått mellom abonnenten, heretter kalt kunden (den juridiske personen som er spesifisert på faktura fra

Detaljer

Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok

Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok Versjon 2.0 (Egne vilkår gjelder for privat bruk.) 1. Bruksrettens omfang 1.1 Generelt Kunden får ved avtaleinngåelsen en ikke-eksklusiv bruksrett til

Detaljer

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042.

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042. 1 Avtaleinngåelse Disse vilkårene ( Brukervilkårene ) utgjør avtalen mellom deg og SBS Discovery ( Avtalen ), og regulerer din bruk av SBS Discoverys tjeneste ( Tjenesten ), slik denne til hver tid leveres

Detaljer

SAMARBEIDS- og LEIEAVTALE

SAMARBEIDS- og LEIEAVTALE Det er i dag inngått følgende SAMARBEIDS- og LEIEAVTALE mellom org.nr. heretter kalt Institusjonen og org.nr. heretter kalt Fotterapeuten 1 1 FORMÅL Formålet med avtalen er å regulere samarbeidet mellom

Detaljer

Standard abonnementsvilkår for Modum Kabel-TV AS, gjeldende pr 1. desember 2013

Standard abonnementsvilkår for Modum Kabel-TV AS, gjeldende pr 1. desember 2013 Standard abonnementsvilkår for Modum Kabel-TV AS, gjeldende pr 1. desember 2013 Forord Vilkårene som angitt under, gjelder for abonnenter som er tilknyttet Modum Kabel- TV's infrastruktur som Modum Kabel-TV

Detaljer

Avtale om arkivtjeneste

Avtale om arkivtjeneste Avtale om arkivtjeneste Avtale om arkivtjeneste er inngått mellom: Hedmark fylkeskommune, Serviceenhet Arkiv (heretter kalt Leverandør) og Interkommunal arkivordning Øst IKS (IKA Øst), org.nr.. (heretter

Detaljer

Abonnementsvilkår for Rauma Energi Bredbånd

Abonnementsvilkår for Rauma Energi Bredbånd Abonnementsvilkår for Rauma Energi Bredbånd 1. GENERELT 1.1 Gyldighetsområde De angitte vilkår regulerer bedriftens tilgang til og bruk av tjenester og tilleggstjenester levert av Rauma Energi Bredbånd

Detaljer

Bestilling se side 2 og 3 for detaljer Produkt Pris X Tannlege Oppgjørsmeldinger (kun Elin-T fase I) Kr 7 000,-

Bestilling se side 2 og 3 for detaljer Produkt Pris X Tannlege Oppgjørsmeldinger (kun Elin-T fase I) Kr 7 000,- Visma samhandling Kundeopplysninger: Organisasjonsnummer: Kundens navn: Adresse. Telefonnummer/Fax Email adresse: Kundenummer: Bestilling se side 2 og 3 for detaljer Produkt Pris X Tannlege Oppgjørsmeldinger

Detaljer

Alminnelige Vilkår for tjenester Gjelder f.o.m. 01.01.2013

Alminnelige Vilkår for tjenester Gjelder f.o.m. 01.01.2013 Alminnelige Vilkår for tjenester Gjelder f.o.m. 01.01.2013 VILKÅR FOR BYGGEIERE 1. AVTALEFORHOLD Disse alminnelige leveringsvilkår ( vilkårene ) gjelder for de tjenester og ytelser som leveres av Mobilarm

Detaljer

Askøy kommunes alminnelige kontraktsvilkår for kjøp av varer

Askøy kommunes alminnelige kontraktsvilkår for kjøp av varer Askøy kommunes alminnelige kontraktsvilkår for kjøp av varer 1 ANVENDELSE... 1 2 KONTRAKTEN... 1 3 PRIS M.V... 2 4 LEVERING... 2 5 BETALING... 3 6 KVALITET... 3 7 ANSVAR FOR FEIL OG MANGLER... 4 8 ENDRINGER

Detaljer

AVTALE om ABONNEMENT MELLOM. - VETWEB AS (heretter kalt VETWEB)

AVTALE om ABONNEMENT MELLOM. - VETWEB AS (heretter kalt VETWEB) AVTALE om ABONNEMENT MELLOM - VETWEB AS (heretter kalt VETWEB) OG (heretter kalt KUNDEN ) 1. Avtalens omfang og formål. Formålet med denne avtale er å definere partenes rettigheter og plikter i forbindelse

Detaljer

Abonnementsvilkår for Bedrift

Abonnementsvilkår for Bedrift Abonnementsvilkår for Bedrift 1. GENERELT 1.1 Gyldighetsområde De her angitte vilkår regulerer bedriftens tilgang til og bruk av tjenester og tilleggstjenester levert av NextGenTel AS (heretter "NextGenTel")

Detaljer

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR 1. DEFINISJONER I Lisensavtalen med tilhørende lisensvilkår skal begreper som opplistet under forstås slik: Avtalen: Brukere: Brukerstøtteavtale: Dokumentasjon:

Detaljer

Kunden er en person, fysisk eller juridisk, som inngår denne avtalen med Leverandøren, og som Leverandøren forholder seg til.

Kunden er en person, fysisk eller juridisk, som inngår denne avtalen med Leverandøren, og som Leverandøren forholder seg til. LISENSAVTALE MELLOM FØLGENDE PARTER: KUNDE: Bruker av StyrerAssistenten (programvaren) LEVERANDØR: Kunden er en person, fysisk eller juridisk, som inngår denne avtalen med Leverandøren, og som Leverandøren

Detaljer

Spareavtale for tegning i SEB

Spareavtale for tegning i SEB Returadresse: SEB Postboks 1843 Vika 0123 OSLO Telefon: 22 82 70 00 Faks: 22 82 67 90 Spareavtale for tegning i SEB Generell informasjon Etternavn, fornavn: Personnummer (11 siffer): Tlf privat: Tlf arbeid:

Detaljer

**********************************************************************************

********************************************************************************** DISTRIBUSJONSAVTALE FOR Hunndalen TV og Bredbånd SA Oppdatert med endringer vedtatt på årsmøet 21. mai 2015 ********************************************************************************** 1. AVTALENS

Detaljer

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale)

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) mellom BS KJØKKENINFO (heretter kalt BS) og (heretter

Detaljer

Abonnementsbetingelser fra Infonett Røros AS Generelle vilkår

Abonnementsbetingelser fra Infonett Røros AS Generelle vilkår Abonnementsbetingelser fra Infonett Røros AS Generelle vilkår 1. Generelle vilkår Disse vilkår gjelder individuelle avtaler for forbruker. Abonnementsbetingelsene er tilpasset Bransjenorm for internettaksess

Detaljer

Med mindre annet er avtalt med Selger eller Selgers representant, faktureres leverte varer fra Selger iht. avtalte betalingsbetingelser.

Med mindre annet er avtalt med Selger eller Selgers representant, faktureres leverte varer fra Selger iht. avtalte betalingsbetingelser. Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Dryppvanning AS. 1. Generelt Disse generelle salgs- og leveringsbetingelsene gjelder alle leveranser fra Dryppvanning AS («Selger») til kunder («Kjøper»). De

Detaljer

Kontrakt for levering av lekeplassutstyr Rammeavtale Sak 2010/5474

Kontrakt for levering av lekeplassutstyr Rammeavtale Sak 2010/5474 Kontrakt for levering av lekeplassutstyr Rammeavtale Sak 2010/5474 Unntatt offentlighet, jfr. Offl. 6,2b Halden Kommune Storgt 8 1771 Halden 1 Innhold 1. Avtale parter 3 2. Avtalen omfang, varighet og

Detaljer

Enkelt Sikkert Fleksibelt. Rentefri kreditthandel for privat- og bedriftskunder

Enkelt Sikkert Fleksibelt. Rentefri kreditthandel for privat- og bedriftskunder Enkelt Sikkert Fleksibelt Rentefri kreditthandel for privat- og bedriftskunder Kreditthandel for bedriftskunder ICA Credit er et tilbud fra ICA Norge AS til bedrifts- og privatkunder som ønsker å handle

Detaljer

RAMMEAVTALE MELLOM DET KONGELIGE UTDANNINGS- OG FORSKNINGSDEPARTEMENT (UFD) OG UNINETT FAS AS

RAMMEAVTALE MELLOM DET KONGELIGE UTDANNINGS- OG FORSKNINGSDEPARTEMENT (UFD) OG UNINETT FAS AS RAMMEAVTALE MELLOM DET KONGELIGE UTDANNINGS- OG FORSKNINGSDEPARTEMENT (UFD) OG UNINETT FAS AS FOR LEVERANSE AV Teknisk drift av TROFAST-tjenere for høgskolene Rammeavtale om teknisk drift av TROFAST-tjenere

Detaljer

KONTRAKT OM. Signalleveranse på eksisterende abonnent eiet kabel-tv nett MELLOM. Loqal AS Heretter kalt leverandør

KONTRAKT OM. Signalleveranse på eksisterende abonnent eiet kabel-tv nett MELLOM. Loqal AS Heretter kalt leverandør KONTRAKT OM Signalleveranse på eksisterende abonnent eiet kabel-tv nett MELLOM Loqal AS Heretter kalt leverandør OG Jamthaugen Huseierlag (heretter kalt borettslag/sameie) Kundeadresse: Foretaksnummer:

Detaljer

AVTALE OM ABONNEMENT MELLOM VETWEB AS

AVTALE OM ABONNEMENT MELLOM VETWEB AS AVTALE OM ABONNEMENT MELLOM VETWEB AS (heretter kalt VETWEB) OG (heretter kalt KUNDEN) 1. Avtalens omfang og formål. Formålet med denne avtale er å definere partenes rettigheter og plikter i forbindelse

Detaljer

1. Studieavgift og administrasjonsgebyr:

1. Studieavgift og administrasjonsgebyr: 1. Studieavgift og administrasjonsgebyr: Ved påmelding kan det kreves et administrasjonsgebyr fastsatt av Norges idrettsakademi, heretter NIAK. Administrasjonsgebyret skal normalt ikke overstige 2000 kroner.

Detaljer

Bestilling se side 2 og 3 for detaljer (*sett X for ønsket produkt) Produkt Pris X* Tannlege Oppgjørsmeldinger (kun Elin-T fase 1) Kr 7 000,-

Bestilling se side 2 og 3 for detaljer (*sett X for ønsket produkt) Produkt Pris X* Tannlege Oppgjørsmeldinger (kun Elin-T fase 1) Kr 7 000,- Visma samhandling Kundeopplysninger: Organisasjonsnummer: Organisasjonsnavn: Adresse: Telefonnummer/Fax: Email adresse: Kundenummer: Bestilling se side 2 og 3 for detaljer (*sett X for ønsket produkt)

Detaljer

Avtale om abonnement/ leie av Keyforce programvare

Avtale om abonnement/ leie av Keyforce programvare Avtale om abonnement/ leie av Keyforce programvare 1. Avtalens omfang Avtalen gir Kunden en tidsbegrenset ikke-eksklusiv rett til å bruke de Programmene, og tilhørende dokumentasjon. Kundens rett til å

Detaljer

Studiekontrakt. Personalia 1. Nærmeste pårørende. Fylles ut dersom du ikke skal betale studieavgiften selv 2

Studiekontrakt. Personalia 1. Nærmeste pårørende. Fylles ut dersom du ikke skal betale studieavgiften selv 2 Kontrakten fylles ut og returneres fagskolen på adresse: Turistvegen 92, 2390 MOELV Merk: Studiekontrakt Returneringsfrist: 10 dager Studieprogram/klasse: (Fylles ut av fagskolen) Unntatt offentlighet

Detaljer

AVTALE OM BRUKSRETT OG VEDLIKEHOLD FOR BRUKER AV PaperLess Dokumentsenter

AVTALE OM BRUKSRETT OG VEDLIKEHOLD FOR BRUKER AV PaperLess Dokumentsenter AVTALE OM BRUKSRETT OG VEDLIKEHOLD FOR BRUKER AV PaperLess Dokumentsenter 1 BAKGRUNN OG INNGÅELSE AV AVTALEN Denne avtalen om bruksrett og vedlikehold av programvare for brukere ("Avtalen") er inngått

Detaljer

3.0 Bruk og vedlikehold

3.0 Bruk og vedlikehold LEIEAVTALE ELEV-PC/NETTBRETT Denne leieavtalen er inngått [dato] ( avtaledato ) mellom: (1) [navn på skole], heretter kalt skolen og (2) [navn på elev], f dato og personnr. [f dato og personnr 11 siffer]

Detaljer

Driftslisensavtale for datasystemet Messias Side: 1 av 1 Dato: 05.12.2013. Driftslisensavtale 2014. for datasystemet M E S S I A S

Driftslisensavtale for datasystemet Messias Side: 1 av 1 Dato: 05.12.2013. Driftslisensavtale 2014. for datasystemet M E S S I A S Driftslisensavtale for datasystemet Messias Side: 1 av 1 Driftslisensavtale 2014 for datasystemet M E S S I A S Meningsfylt Edb- System Som Ivaretar Allslags Statistikkdata GENERELLE KONTRAKTSVILKÅR Driftslisensavtale

Detaljer

Avtale om. leie av medlemssystemet Zubarus. er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og. (heretter kalt Kunden)

Avtale om. leie av medlemssystemet Zubarus. er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og. (heretter kalt Kunden) Avtale om leie av medlemssystemet Zubarus er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Kundens underskrift Leverandørens underskrift

Detaljer

Avtale bygget på Annonsørforeningens anbefalte avtalebestemmelser mellom kunde og reklamebyrå. Rammeavtale om kjøp av reklamebyråtjenester mellom

Avtale bygget på Annonsørforeningens anbefalte avtalebestemmelser mellom kunde og reklamebyrå. Rammeavtale om kjøp av reklamebyråtjenester mellom Avtale bygget på Annonsørforeningens anbefalte avtalebestemmelser mellom kunde og reklamebyrå Rammeavtale om kjøp av reklamebyråtjenester mellom Norsk Tipping AS og (reklamebyråets navn) Avtalereferanse

Detaljer

Telenor Norge AS TILBYDER

Telenor Norge AS TILBYDER : Langtidsutlån av nøkkel Avtale om Langtidsutlån av Nøkkel () mellom Telenor Norge AS og TILBYDER Telenor Norge AS TILBYDER Dato og underskrift Dato og underskrift Eivind Brandser Salgsdirektør NN Tittel

Detaljer

GENERELLE UTLEIEVILKÅR FOR SOUNDERGY

GENERELLE UTLEIEVILKÅR FOR SOUNDERGY GENERELLE UTLEIEVILKÅR FOR SOUNDERGY Dette dokumentet gir de generelle utleievillkårene for Soundergy. Utleievillkårene er gitt av 47 punkter, fordelt over ni kategorier. Dokumentets totale lengde er fem

Detaljer

FINNAIR Corporate Programme avtalevilkår NORGE GENERELT

FINNAIR Corporate Programme avtalevilkår NORGE GENERELT GENERELT Disse vilkårene skal gjelde for Finnair Corporate Programme (heretter kalt "programmet"). Det er ingen andre regler enn disse vilkårene. Programmet brukes til å administrere bedrifters flyreiser.

Detaljer

V I L K Å R F O R A D M I N I S T R A S J O N S V E R K T Ø Y T I L M O B I L E P A Y F O R B E D R I F T

V I L K Å R F O R A D M I N I S T R A S J O N S V E R K T Ø Y T I L M O B I L E P A Y F O R B E D R I F T V I L K Å R F O R A D M I N I S T R A S J O N S V E R K T Ø Y T I L M O B I L E P A Y F O R B E D R I F T Gjelder fra 08.05.2017 Administrasjonsverktøyet til MobilePay (heretter admin) gir bedriften mulighet

Detaljer

UTLENDINGSDIREKTORATET

UTLENDINGSDIREKTORATET Kontraktsnummer: xxxx/xxxx Kontrakt mellom UTLENDINGSDIREKTORATET Org nr 974760746 (som Kjøper) og XX Org nr xxx xxx xxx (som Leverandør) Kjøp av * 1 KONTRAKTSPARTER Parter i denne kontrakten er Utlendingsdirektoratet

Detaljer

Navn: Stilling: Epost: Telefon: Avtalen kan forlenges med + år. (fyll inn dersom relevant)

Navn: Stilling: Epost: Telefon: Avtalen kan forlenges med + år. (fyll inn dersom relevant) Type avtale (sett kryss) Avtale (enkeltoppdrag): Rammeavtale: Annet: Saksnummer: Tittel: Leverandør: Kunden: Kontaktperson for avtalen: Navn: Stilling: Epost: Telefon: Avtalen gjelder fra dato: Kontaktperson

Detaljer

Visma samhandling. Kundeopplysninger: Organisasjonsnummer: Organisasjonsnavn: Adresse: Telefonnummer/Fax: adresse: Kundenummer:

Visma samhandling. Kundeopplysninger: Organisasjonsnummer: Organisasjonsnavn: Adresse: Telefonnummer/Fax:  adresse: Kundenummer: Visma samhandling Kundeopplysninger: Organisasjonsnummer: Organisasjonsnavn: Adresse: Telefonnummer/Fax: Email adresse: Kundenummer: Bestilling Elin-T fase 2, eksisterende kunder se side 2 og 3 for mer

Detaljer

LEIEAVTALE ELEV-PC/NETTBRETT

LEIEAVTALE ELEV-PC/NETTBRETT LEIEAVTALE ELEV-PC/NETTBRETT Denne leieavtalen er inngått 19.08.13 ( avtaledato ) mellom: (1) Holmestrand videregående skole, heretter kalt skolen og (2), f dato og personnr. heretter kalt eleven. (3)

Detaljer

LEVERING AV DAGLIG LEDELSE

LEVERING AV DAGLIG LEDELSE AVTALE OM LEVERING AV DAGLIG LEDELSE MELLOM Horten bompengeselskap RV 19 AS Oppdragsgiver Leverandør 1 Det er i dag inngått avtale om levering av daglig ledelse mellom Oppdragsgiver: Horten bompengeselskap

Detaljer

MUSIKKFORLAGSAVTALE VERKSAVTALE FOR MUSIKKFORLAG. Versjon 1.0. Sist oppdatert 09.11.10. 1

MUSIKKFORLAGSAVTALE VERKSAVTALE FOR MUSIKKFORLAG. Versjon 1.0. Sist oppdatert 09.11.10. 1 MUSIKKFORLAGSAVTALE VERKSAVTALE FOR MUSIKKFORLAG Versjon 1.0. Sist oppdatert 09.11.10. 1 MUSIKKFORLAGSAVTALE VERKSAVTALE FOR MUSIKKFORLAG Norsk Musikkforleggerforening, Norsk Komponistforening og NOPA

Detaljer

Kontrakt for levering av Kontorrekvisita, kopipapir og fritt skolemateriell. Rammeavtale Sak 2010/6079

Kontrakt for levering av Kontorrekvisita, kopipapir og fritt skolemateriell. Rammeavtale Sak 2010/6079 Kontrakt for levering av Kontorrekvisita, kopipapir og fritt skolemateriell. Rammeavtale Sak 2010/6079 Halden Kommune Storgt 8 1771 Halden 1 Innhold 1. Avtale parter 3 2. Avtalen omfang, varighet og oppsigelse

Detaljer

LEIEAVTALE Volsdalsvågen Marina mellom Sparebanken Møre ARENA org.nr. 976 593 634 som utleier Navn: Adr: som leier

LEIEAVTALE Volsdalsvågen Marina mellom Sparebanken Møre ARENA org.nr. 976 593 634 som utleier Navn: Adr: som leier LEIEAVTALE Volsdalsvågen Marina mellom org.nr. 976 593 634 som utleier Navn: Adr: som leier Mob: e-post: 1 LEIEFORHOLDET OMFATTER: 1. Bryggeplass Bryggeplass nr XXX i båthavnen. Båtstørrelse: Båtens maksimale

Detaljer

Kontrakt. mellom. Kulturdepartementet Og. xxxxx. om rammeavtale på kjøp av vikartjenester

Kontrakt. mellom. Kulturdepartementet Og. xxxxx. om rammeavtale på kjøp av vikartjenester Kontrakt mellom Og xxxxx om rammeavtale på kjøp av vikartjenester Kontraktsvilkårene er fastlagt i denne kontrakt. Pkt. 2 i kontrakten angir hvilke bilag som er knyttet til kontrakten. Dersom det i anbudet/tilbudet

Detaljer

AVTALEVILKÅR FOR BESTILLING AV MØTER, VIDEOKONFERANSER OG BUSINESS LOUNGE

AVTALEVILKÅR FOR BESTILLING AV MØTER, VIDEOKONFERANSER OG BUSINESS LOUNGE AVTALEVILKÅR FOR BESTILLING AV MØTER, VIDEOKONFERANSER OG BUSINESS LOUNGE 1. Bestilling og bekreftelse av møter En møtebestilling anses å være bindende når den er bekreftet. En bekreftet bestilling utgjør

Detaljer

Konkurransegrunnlag utkast til kontrakt for levering av tjenester. AVTALE OM LEVERING AV Daglig ledelse av Svinesundsforbindelsen AS.

Konkurransegrunnlag utkast til kontrakt for levering av tjenester. AVTALE OM LEVERING AV Daglig ledelse av Svinesundsforbindelsen AS. Konkurransegrunnlag utkast til kontrakt for levering av tjenester AVTALE OM LEVERING AV Daglig ledelse av Svinesundsforbindelsen AS mellom [Fyll inn leverandør] Leverandør og Svinesundsforbindelsen AS

Detaljer

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG LEIEKONTRAKT FOR BOLIG Vi anbefaler både utleier og leietaker å lese hele kontrakten, og å ha en grundig felles gjennomgang av boligen ved inn- og utflytting. Tekst i kursiv er kun til informasjon. Kontrakten

Detaljer

mellom SSC Networks Norge AS Adresse: Hofgaardsgate 22, 3011 DRAMMEN ORG: 985 549 567 (heretter kalt "Leverandøren")

mellom SSC Networks Norge AS Adresse: Hofgaardsgate 22, 3011 DRAMMEN ORG: 985 549 567 (heretter kalt Leverandøren) AVTALE OM LEIE AV SOB ONLINE BACKUP LØSNING (heretter kalt AVTALEN) mellom SSC Networks Norge AS Adresse: Hofgaardsgate 22, 3011 DRAMMEN ORG: 985 549 567 (heretter kalt "Leverandøren") og Firmanavn: Adresse:

Detaljer

SERVICE- OG VEDLIKEHOLDSAVTALE tilknyttet kjøp av motorsykler til politiet

SERVICE- OG VEDLIKEHOLDSAVTALE tilknyttet kjøp av motorsykler til politiet SERVICE- OG VEDLIKEHOLDSAVTALE EKSEMPLAR NR. GRADERING KONTRAKTNUMMER 1 av 2 INGEN SERVICE- OG VEDLIKEHOLDSAVTALE tilknyttet kjøp av motorsykler til politiet Inngått mellom [politidistriktets navn] og

Detaljer

Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus. er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og

Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus. er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Crowd Services AS Kundens underskrift

Detaljer

Importør/produsent: Organisasjonsnummer:

Importør/produsent: Organisasjonsnummer: Avtale om produsentansvar for kasserte EE-produkter er inngått mellom Elretur AS, organisasjonsnummer 979 736 355 og Batterigjenvinning AS under stiftelse (heretter samlet kalt Elretur) og: Importør/produsent:

Detaljer

Avtale om leie av Keyforce programvare

Avtale om leie av Keyforce programvare Avtale om leie av Keyforce programvare Denne avtale om leie av Keyforce programvare ( Avtalen ) er inngått mellom Keyforce Norge AS ( Keyforce ) Kunden Firmanavn: Organisasjonsnummer: Postadresse Postnummer

Detaljer

Unntatt offentlighet 23. Kontrakt. mellom. Skedsmo kommune

Unntatt offentlighet 23. Kontrakt. mellom. Skedsmo kommune Unntatt offentlighet 23 Kontrakt mellom xx og Skedsmo kommune 01.11.2014-30.10.2017 1 1. Kontraktsdokumentene Med mindre annet er avtalt, består avtalen av følgende dokumenter: a) Avtaledokumentet b) Konkurransegrunnlaget

Detaljer

AVTALE OM FREMLEIE AV LOKALER

AVTALE OM FREMLEIE AV LOKALER AVTALE OM FREMLEIE AV LOKALER mellom RUTER AS org. nr. 989 993 682, (heretter «Hovedleier») og [OPERATØR AS] org. nr. [xxx], (heretter «Fremleietaker») Hovedleier og Fremleietaker omtales i denne avtalen

Detaljer

Vilkår for MobilePay by Danske Bank

Vilkår for MobilePay by Danske Bank Vilkår for MobilePay by Danske Bank Innledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (heretter kalt MobilePay) fra Danske Bank som kan lastes ned som en applikasjon på mobile enheter. Danske

Detaljer

M E S S I A S. Programlisensavtale 2014. Meningsfylt Edb- System Som Ivaretar Allslags Statistikkdata. for datasystemet GENERELLE KONTRAKTSVILKÅR

M E S S I A S. Programlisensavtale 2014. Meningsfylt Edb- System Som Ivaretar Allslags Statistikkdata. for datasystemet GENERELLE KONTRAKTSVILKÅR Programlisensavtale for datasystemet Messias Side: 1 av 1 Programlisensavtale 2014 for datasystemet M E S S I A S Meningsfylt Edb- System Som Ivaretar Allslags Statistikkdata GENERELLE KONTRAKTSVILKÅR

Detaljer

Rammeavtale 16/2287 Saksnr.: 16/xxxx

Rammeavtale 16/2287 Saksnr.: 16/xxxx Rammeavtale 16/2287 Saksnr.: 16/xxxx Unntatt offentlighet jf. offentlighetsloven 13 og forvaltningsloven 13 1. ledd nr.2. mellom Lørenskog kommune (Kunde) og xxxxxxxxxx (Leverandør) Om kjøp av: Idrettsutstyr

Detaljer

ELLERS FØLG DRIFTSMELDINGER PÅ VÅRE NETTSIDER KTECH AS STILLER MED VAKTTELEFON FRA 07.00 19.00 HVERDAGER OG 10.00 16.

ELLERS FØLG DRIFTSMELDINGER PÅ VÅRE NETTSIDER KTECH AS STILLER MED VAKTTELEFON FRA 07.00 19.00 HVERDAGER OG 10.00 16. Vi gjør oppmerksom på at prisene forutsetter 12 mnd. binding. Priser gjeldende pr. januar 2013. Månedsleien faktureres forskuddsvis pr kvartal. Faktureringsgebyr kr. 28,- Merknader: Undertegnede erklærer

Detaljer

TILSLUTNINGSAVTALE FOR Mediasite Tjeneste

TILSLUTNINGSAVTALE FOR Mediasite Tjeneste TILSLUTNINGSAVTALE FOR Mediasite Tjeneste Mellom UNINETT AS ("UNINETT") og INSTITUSJON INN HER ("Virksomheten") heretter samlet omtalt som "Partene", er det i dag inngått følgende avtale ("Avtalen"): 1/6

Detaljer

RfD Side 1 av 6 VEDLEGG 3 TIL KONKURRANSEGRUNNLAGET KONTRAKTSBESTEMMELSER

RfD Side 1 av 6 VEDLEGG 3 TIL KONKURRANSEGRUNNLAGET KONTRAKTSBESTEMMELSER RfD Side 1 av 6 VEDLEGG 3 TIL KONKURRANSEGRUNNLAGET KONTRAKTSBESTEMMELSER Dato: 11.12.2015 RfD Side 2 av 6 1 KONTRAKTSBESTEMMELSER 1.1 Avtalens varighet Avtalen trer i kraft fra den dato avtaledokumentet

Detaljer

RAMMEAVTALE OM LEVERANSE AV KONTORMØBLER

RAMMEAVTALE OM LEVERANSE AV KONTORMØBLER RAMMEAVTALE OM LEVERANSE AV KONTORMØBLER Avtale om Rammeavtale for anskaffelser av kontormøbler er inngått mellom:. (heretter kalt Leverandøren) og NOKUT (heretter kalt Kunden) Sted og dato: NOKUT Leverandørens

Detaljer

KONTRAKT VED LEIE AV BOLIG

KONTRAKT VED LEIE AV BOLIG KONTRAKT VED LEIE AV BOLIG Husleieloven regulerer sammen med denne leiekontrakten leietakerens og utleierens rettigheter og plikter i leieforholdet. Husleielovens ufravikelige regler går foran avtalte

Detaljer

Avtale om leie av Keyforce programvare

Avtale om leie av Keyforce programvare Avtale om leie av Keyforce programvare Denne avtale om leie av Keyforce programvare ( Avtalen ) er inngått mellom Kunden Firmanavn: Organisasjonsnummer: Kontaktperson: Signatur: e-post: dato: og Keyforce

Detaljer

KONTRAKT. lærere/skoleledere i Sarpsborg kommune. fordelt på a) Gruppe 1- Andrespråkspedagogikk. b) Gruppe 2 Pedagogisk ledelse SFO SAK NR.

KONTRAKT. lærere/skoleledere i Sarpsborg kommune. fordelt på a) Gruppe 1- Andrespråkspedagogikk. b) Gruppe 2 Pedagogisk ledelse SFO SAK NR. KONTRAKT på leveranse av videreutdanning lærere/skoleledere i Sarpsborg kommune fordelt på a) Gruppe 1- Andrespråkspedagogikk b) Gruppe 2 Pedagogisk ledelse SFO SAK NR.: 14/01073 Unntatt offentlighet,

Detaljer

TILSLUTNINGSAVTALE FOR CAMTASIA RELAY

TILSLUTNINGSAVTALE FOR CAMTASIA RELAY TILSLUTNINGSAVTALE FOR CAMTASIA RELAY Mellom UNINETT AS ("UNINETT") og ("Virksomheten") heretter samlet omtalt som "Partene", er det i dag inngått følgende avtale ("Avtalen"): 1/6

Detaljer

Betal med faktura. For bedrifter, organisasjoner og offentlig forvaltning. www.jula.no

Betal med faktura. For bedrifter, organisasjoner og offentlig forvaltning. www.jula.no Betal med faktura For bedrifter, organisasjoner og offentlig forvaltning www.jula.no Enklere og raskere å handle på faktura Derfor blir det lettere med faktura fra Jula Hos Jula kan du handle mye av det

Detaljer

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser Følgende bestemmelser gjelder for leveranse som er akseptert av STAMINA GROUP AS. Alt arbeid som utføres er underlagt disse vilkårene med mindre annet er klart og skriftlig avtalt.

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE OM BETALINGSOPPFØLGING

SAMARBEIDSAVTALE OM BETALINGSOPPFØLGING SAMARBEIDSAVTALE OM BETALINGSOPPFØLGING mellom Creno AS (940 719 127) og Kunde (xxx xxx xxx) Innhold Generelle avtalevilkår Priser og betingelser for betalingsoppfølging 1. Generelle bestemmelser Creno

Detaljer

HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV HYBEL / LEILIGHET / HUS

HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV HYBEL / LEILIGHET / HUS HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV HYBEL / LEILIGHET / HUS Reglene i husleieloven kan bare fravikes til fordel for leietaker. --- 1 --- Navn: Adresse: Telefon: 1.1 UTLEIER 1.2 LEIETAKER Navn: Adresse: Telefon:

Detaljer

ORDENS- OG TILDELINGSREGLER FOR KOMMUNAL FLYTEBRYGGE I BUGØYNES

ORDENS- OG TILDELINGSREGLER FOR KOMMUNAL FLYTEBRYGGE I BUGØYNES ORDENS- OG TILDELINGSREGLER FOR KOMMUNAL FLYTEBRYGGE I BUGØYNES 1 Juridiske bestemmelser Leie av plass ved flytebrygga reguleres i egne leiekontrakter og juridiske bestemmelser tilknyttet til denne. Den

Detaljer

Lisensavtale for iknowbase

Lisensavtale for iknowbase Lisensavtale for iknowbase Innholdsfortegnelse 1. Avtale... 3 1.1. Definisjoner... 3 1.2. Bruksrett... 3 1.3. Opphavsrett og restriksjoner... 3 1.4. Ansvar, Ansvarsbegrensninger og Rettigheter... 4 1.5.

Detaljer

Kontrakt ved leie av fritidsbåter mellom private

Kontrakt ved leie av fritidsbåter mellom private Kontrakt ved leie av fritidsbåter mellom private Utleier: Navn:... Tlf/privat/arbeid:... Adresse:... Postnr:... Poststed:... E-post:... Leietaker: Navn:... Tlf/privat/arbeid:... Adresse:... Postnr:...

Detaljer

Vedtekter for Fladbyseter og Skogmo Antennelag

Vedtekter for Fladbyseter og Skogmo Antennelag Vedtekter for Fladbyseter og Skogmo Antennelag 1 Navn Foreningens navn er Fladbyseter og Skogmo Antennelag 2 Formål Antennelagets formål består i å forvalte felles kabel TV anlegg, så som hovedsentral,

Detaljer

Avtalevilkår for PersonBankID

Avtalevilkår for PersonBankID 1. januar 2013 Avtalevilkår for PersonBankID 1. Kort beskrivelse av tjenesten PersonBankID er ett eller flere elektronisk(e) sertifikat(er) som en sertifikatholder (heretter benevnt Kunden) kan benytte

Detaljer

Avtalevilkår for PersonBankID

Avtalevilkår for PersonBankID Avtalevilkår for PersonBankID 1. Kort beskrivelse av tjenesten PersonBankID er ett eller flere elektronisk(e) sertifikat(er) som en sertifikatholder (heretter benevnt Kunden) kan benytte for å lage elektroniske

Detaljer

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel. Avtaledokument. Kontrakt nr. xx/xxx. mellom

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel. Avtaledokument. Kontrakt nr. xx/xxx. mellom Side: 1 av 9 Avtaledokument Kontrakt nr. xx/xxx mellom Nasjonalt folkehelseinstitutt Postboks 4404, Nydalen 0403 Oslo Org nr. 983744516 (heretter kalt Kunden) og [LEVERANDØR] [Navn, adresse, org.nr.] (heretter

Detaljer

Abonnementsvilkår: Alminnelige vilkår for tilslutning og bruk av tjenester i Nødnett

Abonnementsvilkår: Alminnelige vilkår for tilslutning og bruk av tjenester i Nødnett Abonnementsvilkår: Alminnelige vilkår for tilslutning og bruk av tjenester i Nødnett Dokument versjon nr.: Dato for utsendelse: Referanse: 1.2 30.10.2014 09/161-3 Kontoradresse: Postadresse: Telefon sentralbord:

Detaljer

2012/7759 11.12.2012 AVTALE. Mellom Verdal kommune, heretter benevnt VK og. Verdal Idrettslag, heretter benevnt Verdal IL,

2012/7759 11.12.2012 AVTALE. Mellom Verdal kommune, heretter benevnt VK og. Verdal Idrettslag, heretter benevnt Verdal IL, AVTALE Mellom Verdal kommune, heretter benevnt VK og Verdal Idrettslag, heretter benevnt Verdal IL, er det inngått følgende avtale om drift av idrettsanlegg: 1. Avtalens varighet og omfang Denne avtalen

Detaljer

HUSLEIEKONTRAKT FOR GEITMYRSVEIEN 21 B

HUSLEIEKONTRAKT FOR GEITMYRSVEIEN 21 B HUSLEIEKONTRAKT FOR GEITMYRSVEIEN 21 B PARTENE 1. Partene i avtalen Leier/utleier må være over 18 år, eller representeres av en myndig fullmektig. Fullmektigen skal i så fall undertegne avtalen. Utleier

Detaljer

LISENSAVTALE for programvare fra Stiftelsen Asta

LISENSAVTALE for programvare fra Stiftelsen Asta LISENSAVTALE for programvare fra Stiftelsen Asta Disse lisensvilkårene utgjør Lisensavtalen mellom Stiftelsen Asta (heretter kalt Leverandøren) og kunden som er angitt i Vedlikeholdsavtalen (heretter kalt

Detaljer

Forbrukerrådets husleiekontrakt

Forbrukerrådets husleiekontrakt Om husleiekontrakten Dette er Forbrukerrådets standardkontrakt for leie av bolig. På Forbrukerrådets hjemmeside finner dere informasjon om regler i husleieforhold, skjema ved overtakelse av bolig, og inventarliste

Detaljer

Leiekontrakt for bolig

Leiekontrakt for bolig Leiekontrakt for bolig 1. Partene Utleier Navn: Adresse: Postnummer/sted: Telefon: Epost: Fødselsnummer eller org.nr.: Leietaker Navn: Adresse: Postnummer/sted: Telefon: Epost: Fødselsnummer eller org.nr.:

Detaljer

Forbrukerrådets husleiekontrakt

Forbrukerrådets husleiekontrakt Partene 1. Partene i avtalen Dersom leier eller utleier er under 18 år, må en person over 18 år (fullmektigen) stå ansvarlig for avtalen. Fullmektigen skal i så fall undertegne avtalen. Utleier Navn: Adresse:

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt oppdragsgiveren) og (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnummer: om Kopieringstjenester for Undervisningsbygg

Detaljer

ABONNENTAVTALENS HOVEDDEL (DEL 1 AV 4)

ABONNENTAVTALENS HOVEDDEL (DEL 1 AV 4) ABONNENTAVTALE BUYPASS VIRKSOMHETSSERTIFIKATER ABONNENTAVTALENS HOVEDDEL (DEL 1 AV 4) 1 INNLEDNING Dette dokumentet (Del 1) utgjør sammen med Registreringsskjema (Del 2), Bestillingsskjema for Virksomhetssertifikater

Detaljer