Landscenario og maritimt scenario for testing av simuleringsmetoder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Landscenario og maritimt scenario for testing av simuleringsmetoder"

Transkript

1 FFI-rapport 2015/01391 Landscenario og maritimt scenario for testing av simuleringsmetoder Solveig Bruvoll, Vegard Kvernelv, Geir Karlsen og Anders Knudsen Forsvarets FFI forskningsinstitutt Norwegian Defence Research Establishment

2

3 FFI-rapport 2015/01391 Landscenario og maritimt scenario for testing av simuleringsmetoder Solveig Bruvoll, Vegard Kvernelv, Geir Karlsen og Anders Knudsen Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) 24. september 2015

4 FFI-rapport 2015/ P: IN E: IN Emneord Simulering Scenarioer Militære operasjoner Godkjent av Ole Martin Mevassvik Anders Eggen Prosjektleder Avdelingssjef 2 FFI-rapport 2015/01391

5 Sammendrag Denne rapporten inneholder beskrivelser av to militære scenarioer som er utviklet for testing av metoder og verktøy for simuleringer av militære operasjoner. Ved utvikling av slike simuleringsmetoder og -verktøy er det et behov for eksempelscenarioer for å teste funksjonalitet og evaluere ytelse og nytte. Scenarioene i denne rapporten er utviklet for å dekke dette behovet, spesielt med tanke på utvikling av verktøy for ruteplanlegging. Det faktum at de er ugraderte, gjør deling av scenarioene og forskningsresultatene enklere enn ved bruk av eksisterende graderte scenarioer. Scenarioene er utviklet i samarbeid med militære offiserer. Våre krav til scenarioene var at de skulle være ugraderte, inneholde flere enhetstyper og ulike oppgaver i et terreng med mulighet for flere rutevalg for forflytning. Scenarioene skulle også være relativt små og oversiktlige. Vi har dessuten lagt vekt på tidligere erfaringer med bruk av testscenarioer for å utvikle scenarioer som oppfyller formålet best mulig. De resulterende scenarioene er presentert i denne rapporten. Scenarioene er beskrevet for å være forståelige uten utstrakt militær erfaring. Det første scenarioet er et landscenario for en brigadeoperasjon. Tre vignetter er plukket ut, og situasjon og oppdrag beskrives nærmere. De involverte enhetene er stridsvogner og stormpanservogner. Det andre scenarioet er et maritimt scenario for en fartøygruppe bestående av en fregatt og tre korvetter. Både landscenarioet og det maritime scenarioet beskriver situasjon og oppdrag, men legger lite føringer for hvordan oppgavene skal utføres i detalj. De er derfor tilrettelagt for bruk i varierte tester. FFI-rapport 2015/

6 English summary This report describes two military scenarios developed for testing of methods and tools for simulations of military operations. Example scenarios enable the ability to test functionality, measure performance, and evaluate usability. The scenarios described in this report are developed for that purpose, and in particular for the development of a route planning tool. The scenarios are unclassified in order to share the scenarios and research results in a simpler way than when using existing classified scenarios. The scenarios are developed in collaboration with military officers. Our requirements to the scenarios were that they should be unclassified, include a variety of unit types, and contain tasks that utilise the terrain with multiple route options. The scenarios had to be small and easy to comprehend. We have also applied our previous experience with developing and using test scenarios so that the final scenarios accurately fulfill their purpose. The final scenarios are described in this report. The scenario descriptions are written to be understood without extensive military experience. The first scenario is a land-based scenario for a brigade operation, and the situation and task for three vignettes are described in greater detail. The involved units are main battle tanks and infantry fighting vehicles. The second scenario is a maritime scenario for a task unit consisting of a frigate and three corvettes. Both scenarios describe the situation and tasks, but provide few details as to how the tasks should be executed, making them suitable for a variety of test cases. 4 FFI-rapport 2015/01391

7 Innhold 1 Innledning 7 2 Landscenario Situasjon og plan Grafikk Vignetter Vignett Vignett Vignett Sammenligning av vignetter 13 3 Bergen Nord Situasjon og oppdrag Alternative fiendebilder Alternativ 1: Kun fiendtlige stridsbåter i området Alternativ 2: Det er en fiendtlig ubåt i Hjeltefjorden, i tillegg til tre fiendtlige stridsbåter i området Oppsummering 17 Bibliografi 18 Appendiks A Landscenario 19 Appendiks B Bergen Nord 33 Forkortelser 37 FFI-rapport 2015/

8 6 FFI-rapport 2015/01391

9 1 Innledning Vi har utviklet to scenarioer for testing av metoder og verktøy for simuleringer av militære operasjoner. Ved utvikling av ny programvare er det nyttig med et helhetlig og reelt testscenario. Det å finne eller bygge opp et testscenario kan være ressurskrevende, og det er derfor fordelaktig å ha faste utarbeidede scenarioer tilgjengelig for å lettere få testet nye verktøy i en realistisk setting. Denne rapporten beskriver et scenario for en landoperasjon og et maritimt scenario. Scenarioene er tenkt å kunne gjenbrukes for testing av flere typer programvare, men er utviklet spesielt med tanke på testing av ruteplanleggingstjenester. De kan på sikt inngå i en større scenariobank, slik at man har flere typer scenarioer klare for testformål. Scenarioene er utviklet i samarbed med militære offiserer. Våre krav til scenarioene var at de skulle være ugraderte, inneholde flere enhetstyper og ulike oppgaver i et terreng med mulighet for flere rutevalg for forflytning. Scenarioene skulle også være relativt små og oversiktlige. Vi har også lagt vekt på tidligere erfaringer med bruk av scenarioer for testing for å utvikle scenarioer som oppfyller formålet best mulig. Denne rapporten beskriver scenarioene slik at de skal være forståelige uten militær bakgrunnskunnskap. Vi forklarer oppbygningen av den militære styrken for hvert av scenarioene, hvilke egenskaper de involverte enhetene har og hvilke oppgaver som inngår i operasjonene. Scenarioene inkluderer bakgrunnsinformasjon om situasjonen de finner sted i, siden det påvirker hvordan oppgavene vil løses. Landscenarioet er en brigadeoperasjon i området rundt Larvik og Sandefjord. Dette scenarioet består av tre vignetter som beskriver i detalj mindre deler av den større brigadeoperasjonen. Enhetene som er involvert i vignettene, er stormpanservogner og stridsvogner. Landscenarioet beskrives i kapittel 2, og en militær presentasjon av scenarioet finnes i appendiks A. Det maritime scenarioet beskriver et oppdrag for en fartøygruppe i et område nord for Bergen. Fartøygruppen består av en fregatt og tre korvetter som har i oppgave å komme seg inn til Bergen havn til et gitt tidspunkt for så å eskortere et fartøy ut igjen fra Bergen. Scenarioet presenterer to mulige fiendebilder, og for hvert fiendebilde en passende handlemåte. Scenarioet Bergen Nord er beskrevet i kapittel 3, og en militær presentasjon finnes i appendiks B. 2 Landscenario Landscenarioet er en offensiv brigadeoperasjon, der de involverte enhetene er stridsvogner og stormpanservogner. Brigade X, som utfører operasjonen, består av tre manøverbataljoner i tillegg til oppklaringstropper. Vi beskriver hvordan i brigaden er oppbygd i dette scenarioet, men påpeker at i andre situasjoner kan antall og funksjoner være annerledes. Brigaden har i dette scenarioet tre oppklaringsavdelinger (kompanier) til rådighet, som skal FFI-rapport 2015/

10 Figur 2.1 Hierarkiet av manøveravdelingene i Brigade X. Avdelinger med fremhevede ikoner beskrives nærmere i kapittel 2.1 eller 2.2. støtte hver sin manøveravdeling. En bataljon består normalt av tre til fire kompanier, i tillegg til støttefunksjoner. Enhetene som er med i scenarioet er vist i Figur 2.1. Videre består et kompani av tre til fire tropper, og en tropp av fire lagsenheter. I dette scenarioet er hver lagsenhet tilknyttet en kampvogn. Kampvognene vil være enten stormpanservogner (CV90), eller stridsvogner (Leo2). Leo2 har et mannskap på fire soldater, har stor ildkraft med 120 mm kanon og er tungt pansret. Rekkevidden på kanonen er omtrent 4 km. CV90 har en mindre kanon (30 mm) med kortere rekkevidde, opptil 3 km, og er lettere pansret. Den har derimot høyere mobilitet, veier betrakelig mindre (25 tonn mot 55 tonn), og kan flytte en gruppe soldater i tillegg til vognmannskap. CV90 brukes også til oppklaringsoppdrag, og utstyres da med en del tilleggssensorer. I tillegg til den overordnede situasjonen presenteres tre vignetter som skal illustrere situasjoner som kan oppstå. Hver vignett foregår på tropp- eller kompaninivå. Vignett 1 er for et av kompaniene til Bn 2, bestående av tre tropper. Vignett 2 er en oppklaringsvignett for en av oppklaringstroppene, og vignett 3 er for et av kompaniene til Bn 1. En av bakgrunnene for utviklingen av scenarioet er å kunne studere automatisk ruteplanlegging i ulike sammenhenger. I de ulike vignettene vil en kunne se at det stilles forskjellige krav til hva som er en god rute. 2.1 Situasjon og plan Figur 2.2 viser overordnet situasjon og plan sett fra brigadesjef, en forstørret utgave finnes i appendiks Appendiks A. Scenarioet utspiller seg i området rundt Larvik og Sandefjord. Situasjonen for fienden og egne styrker er beskrevet i innrammingene i figuren. De tre manøverbataljonene til Brigade X er stasjonert rundt Torp, markert med ikoner, og oppklaringstroppene står lengre fram. RØD har en sikringsstyrke (fremtrygdsbataljon) med seks mekaniserte infanterikompanier, plassert som vist i Figur 2.2. Sikringsstyrken skal hindre BLÅ i å påvirke hovedstyrken til RØD 8 FFI-rapport 2015/01391

11 KVELDE Overordnet situasjon og plan KT 6 KODAL KT 7 HOLM TORP LUFTHAVN KT 1 KT 4 SUNDET Situasjon EGNE (Brigade Nord) Fremste hovedstyrker har tatt TORP LUFTHAVN. Oppklaringsstyrker rykker frem ved KODAL, HOTVEDT og NORD SANDEFJORD for å detektere fiendtlige posisjoner og hensikt. Situasjon FIENDEN Fienden har tatt PORSGRUNN/ SKIEN for å sikre seg industriressurser i GRENLANDSOMRÅDET og kontrollere kommunikasjonslinjer mot VEST og NORD. SANDEFJORD KT 5 Brigaden skal SIKRE LARVIK BRU og nøkkelterreng langs LÅGEN fra KVELDE SØROVER til TJØLLING. Andre egne styrker skal deretter angripe mot VEST og SLÅ fienden i GRENLANDSOMRÅDET. Fremste hovedstyrker er en fremtrygdsbataljon gruppert ved BERGAN, RINGDAL, JÅBERG og HEM, og bakover til LARVIK. Oppklaringsenheter opererer foran egne fremste linjer ved KVELDE, HAGNES, SANDEFJORD og LOFTERØD for å gi tidlig varsling på motstanderens aktivitet. Skal SINKE tilbake til LARVIK og demolere LARVIK BRU dersom de blir angrepet av BLÅ styrker. KT = Key Terrain FLET = Forward Line Enemy Troops KT 3 LARVIK BRU KT 2 BOMMESTAD BRU KT 8 KT 9 GLOPPE BRU TJØLLING Brigadeplan Reserve: EN bataljon ved TORP Bataljon 1: - RYDDE området NORD E-18 mot LÅGEN. SIKRE KT 7 og KT 4 i den hensikt å kontrollere omgåelsesakser mot NORD og VEST. - Vær forberedt på å TA KT 2. Bataljon 2: - TA SANDEFJORD, deretter BOMMESTAD BRU og TJØLLING i den hensikt å kontrollere LARVIK. - På ordre TA LARVIK BRU og forbered gjennomgang av andre egne styrker mot VEST. Bataljonene opererer dermed på hver sin side av E-18 mot respektive mål. Figur 2.2 Situasjon. som ligger til sørvest (utenfor kartutsnittet). Ved hjelp av fiendens posisjoner og antakelse om dens kampegenskaper, defineres en FLET (Forward Line of Enemy Troops). FLET forteller egne styrker hvor stridsfeltet starter. Siden RØD er i forsvar vil de ha fordelen av å kunne velge forsvarsposisjoner. RØD har tatt Porsgrunn og Skien i Grenlandsområdet lenger vest (utenfor kartet), og skal sikre kommunikasjonslinjer mot nord og mot vest. BLÅ skal angripe vestover, og slå fienden i Grenlandsområdet. Oppdraget til brigaden er å legge til rette for fremrykningen ved å sikre Larvik bro. Planen til RØD for å forhindre dette er å sinke tilbake til Larvik, og demolere Larvik bro hvis nødvendig. Ledelse i Hæren følger en intensjonsbasert filosofi. Dette betyr at når et oppdrag gis til en underliggende avdeling, er det ikke bestemt hva som skal gjøres, men hvorfor og hvilke ressurser som er tilgjengelige. Avdelingen har dermed frihet i valg av handlemåte. Tabell 2.1 er hentet fra [1] og beskriver de oppdragene som er med i scenarioet. Når, for eksempel, bataljonssjefen for Bn 1 skal utvikle handlemåter for rydding av området nord for E18, planlegger han ut fra hva et ryddeoppdrag er, og hva som er høyere sjefs intensjon. FFI-rapport 2015/

12 Engelsk Norsk Forklaring Målekriterium CLEAR RYDD Fjern alle fiendtlige styrker og hindre organisert motstand i et tildelt område. Ingen fiendtlig aktivitet påvirker egne styrker DEFEAT SLÅ Redusere fiendens effektivitet slik at han er ute av stand til å delta i organisert strid, eller må oppgi sin intensjon. DELAY SINK Hindre fienden i å ankomme ett bestemt sted før et nærmere angitt tidspunkt eller en bestemt hendelse har oppstått. Fienden er forsinket i tid og rom i henhold til vår plan. SECURE SIKRE Ta stilling eller lendegjenstand i besittelse og hindre ødeleggelse eller fiendtlig kontroll over området. SEIZE TA Rydd et nærmere spesifisert område og ta kontroll på det. Området er under egne styrkers kontroll Tabell 2.1 Oppdrag i scenarioet Grafikk Bruken av kart med overlegg er sentral i kommunikasjonen av situasjon og plan. Foruten det som er beskrevet over, vises angrepsakser og linjer i kartet. Enkelte linjer brukes for å koordinere og dekonflikte operasjoner mellom avdelinger og kalles teiggrenser. I scenarioet i figur 2.2 er det tegnet en teiggrense for operasjonsområdet til Bn 1 og Bn 2, markert med to vertikale streker midt i kartet. For hver bataljon er det også tegnet opp en angrepsakse med piler. For Bn 1 går denne fram til Kodal før den deles i to videre til Holm og Sundet. Ifølge brigadeplanen skal Bn 1 sikre KT 4 og KT 7 (KT = Key Terrain), men det er ikke spesifisert hvordan dette skal gjøres utover angrepsaksen som er tegnet. Det er derfor opp til sjefen for Bn 1 å avgjøre hva som er mest hensiktsmessige metode, så lenge den er i tråd med høyere sjefs intensjon. På samme måte er angrepsakse gitt for Bn 2. Mål 21 og Mål 11 viser målområdene for henholdsvis Bn 1 og Bn 2. På enkeltkjøretøysnivå betegnes Leo2 med STRV og CV90 med SPV eller OPV (stormpanservogn eller oppklaringsvogn, avhengig av utrustning og oppgave). De BLÅ oppklaringsavdelingene som er vist i kartet er CV90 oppklaringstropper. 10 FFI-rapport 2015/01391

13 Vignett 2: (tropp, 3x6 km) - BLÅ oppklaringstropp (CV90 OPV) rykker frem fra KODAL mot ÅSRUM - Skal rekognosere og finne fiendens fremste enheter KT 7 HOLM KT 6 KODAL Oversikt over vignetter TORP LUFTHAVN KT 1 KT 4 SUNDET SANDEFJORD KT 5 Vignett 3: (kompani, 4x8 km) - BLÅ eskadron (strv/spv) angriper SØROVER, begge sider av LÅGEN mot BOMMESTAD BRU - Skal SIKRE brua og knutepunktet på E-18 KT 2 BOMMESTAD BRU Vignett 1: (kompani, 5x15 km) - BLÅ eskadron (strv/spv) angriper SØROVER, ØST for jernbanelinja mot TJØLLING - Skal åpne marsjvei mot GLOPPE BRU KT 3 LARVIK BRU KT 9 GLOPPE BRU KT 8 TJØLLING Figur 2.3 Oversikt over vignettene. 2.2 Vignetter En vignett er en tenkt situasjon som kan oppstå under gjennomføringen av oppdraget. Vignettene som er tatt med er forventede situasjoner underveis i oppdraget. Vignettene er ikke nok til å vise en komplett utspilling av scenarioet, og er hver for seg konseptuelt forskjellige. Figur 2.3 viser områdene som vignettene spilles i. En vignett ses på som en enkeltstående situasjon, der et isolert tema betraktes for seg selv. Beslutninger vil allikevel kunne påvirkes av helhetssituasjonen. Hvordan utgangssituasjonen for en vignett oppstår er mindre viktig. Ved å betrakte en vignett, er en i stand til å evaluere løsbarheten til en situasjon under gitte føringer. I vignettene har fienden stridsvogner eller stormpanservogner, men det er ikke spesifisert hvilken klasse. Vi kan anta at disse har tilsvarende kapabiliteter som henholdsvis Leo2 og CV90. En vignett beskrives med et overordnet bilde av situasjonen, i tillegg til mer detaljerte kart for å vise nøyaktige posisjoner. Posisjonene til fienden er valgt på bakgrunn av oppdraget om å sinke BLÅs fremrykning. Normalt antar en at man vet mye om fiendens posisjoner gjennom etterretning, og at fienden vet mye om en selv. Hierarkiet av enheter som er med i en vignett illustreres og kan ses i sammenheng med hierarkiet i Figur 2.1. FFI-rapport 2015/

14 2.2.1 Vignett 1 Eskadron Underlagt Bataljon 2 Figur 2.4 Enheter i vignett 1. 2x STRV 2x SPV 2x STRV 2x SPV 2x STRV 2x SPV BLÅ eskadron angriper sørover, øst for jernbanelinja mot Tjølling. Eskadronen skal åpne marsjvei til Gloppe Bru. Vignetten ses på som en situasjon som kan oppstå for Bn 2 som opererer sør for teiggrensen. De involverte avdelingene er vist i Figur 2.4. BLÅ spiller med tre kryssunderlagte tropper i front, det vil si at hver av troppene består av to stridsvogner (STRV) og to stormpanservogner (SPV). Hensikten med å kryssunderlegge tropper er å ha en balansert styrke opp mot trusselvurderingen som foreligger og det lende som skal benyttes. Området for vignetten er relativt stort, og området er flatt. Dette gjør at det vil finnes flere alternative fremrykningsmetoder. Deler av området er urbant, spesielt rundt startposisjonene til BLÅ. Posisjonene til RØDs styrker er godt skjult, og vil være vanskelig å engasjere mot dersom BLÅ kjører langs veien. Dette medfører at selv om BLÅ vet hvor RØD er, så må BLÅ bruke tid på å finne taktisk gode ruter som kan gi BLÅ fordel i et engasjement Vignett 2 Oppklaringskompani Underlagt Bataljon 1 Oppklaringstropp opv opv opv opv Figur 2.5 Enheter i vignett 2. Den andre vignetten viser et oppklaringsoppdrag. Formålet med oppdraget er å innhente informasjonen som Bn 1 trenger for å ta KT 4 og KT 7. Oppdraget til BLÅ oppklaringstropp er å 12 FFI-rapport 2015/01391

15 finne fiendens fremste enheter. RØD oppklaringsgruppe skal gi tidlig varsling om motstanderens aktivitet. For et generelt oppklaringsoppdrag er det fremste målet å avdekke fiendens posisjoner og hensikt. Selv om etterretningsinformasjon er tilgjengelig, må en oppklaringstropp jobbe under forutsetningen at en ikke vet alt, og at fiendens posisjoner kan være unøyaktige. Oppklaring går også ut på å vurdere fremkommeligheten i området for troppene som kommer etter. Kjøretøyene i vignetten er CV90, utstyrt med ekstra sensorer. RØDs oppklaringstropp er plassert langs veien og vil ha god oversikt over innkommende BLÅ kjøretøy Vignett 3 Eskadron Underlagt Bataljon 1 4x STRV 4x SPV 4x SPV Figur 2.6 Enheter i vignett 3. Denne vignetten viser del to av oppdraget til Bn 1, Vær forberedt på å ta KT 2. Dette forutsetter at bataljonen har klart å rydde resten av området nord for E18. Det er flere ulike utfall av del 1, slik at det er stor variasjon i startbetingelsene for vignetten. Terrenget for vignetten er i stor grad kuppert og kanaliserende. Dette gir en fordel til fienden som kan forberede gode forsvarsstillinger. Eskadronen består av tre tropper, to mekaniserte infanteritropper (mekinftropper) i front og en stridsvogntropp på fire STRV. En mekinftropp består av fire SPV med påsittende fotsoldater som kan settes av. Fienden forsvarer med en tropp á tre SPV i front, og to grupper á to SPV og en STRV lengre bak. Bruk av mekanisert infanteri gjør at taktikken i denne vignetten kan være annerledes enn taktikken i vignett Sammenligning av vignetter De tre vignettene som er beskrevet, er konseptuelt forskjellige. Vignett 2 skiller seg fra de andre ved at den demonstrerer oppklaring og rekognosering. Lendet og ulike tropper er det klareste FFI-rapport 2015/

16 skillet mellom vignett 1 og 3. Vignett 1 foregår over et relativt stort og flatt område, hvor store deler av miljøet er urbant, mens terrenget i vignett 3 i større grad er kanaliserende. 3 Bergen Nord Bergen Nord er et maritimt scenario for en gruppe fartøy, kalt en Task Unit (TU). Denne fartøygruppen er satt sammen for å løse en spesifikk oppgave, en såkalt task. I dette scenarioet er oppgaven å ankomme Bergen Havn ved et gitt tidspunkt for å etterpå eskortere et fartøy, en High Value Unit (HVU), ut igjen. På vei inn mot havnen vil de rydde fartsveien for fiendtlig aktivitet for å forberede eskorten, slik at det er minst mulig fiendtlig aktivitet i området under eskorten. Fartøygruppen som skal utføre oppgaven, består av en fregatt og tre korvetter, som vist i Figur 3.1. Fregatten har kapabilitet for krigføring mot undervannsmål, overflatemål og luftmål, mens korvettene har kapabilitet kun mot overflatemål og luftmål. Fregatten har manøveregenskaper som er lite egnet nær kysten, mens korvettene har liten dypgang, høy topphastighet og er manøvrerbare i kystnære og grunne farvann. TU FF MTB MTB MTB Figur 3.1 Enhetene i fartøygruppen for Bergen Nord. Fregatten har symbolet FF, mens korvettene er symbolisert med MTB. 3.1 Situasjon og oppdrag Figur 2.2 viser overordnet situasjon og oppdrag for fartøygruppen. Scenarioet utspiller seg i området nord for Bergen. fartøygruppen befinner seg vest av øyen Fedje og får i oppdrag å ta seg inn til Bergen Havn med en angitt seneste ankomsttid. Deretter skal de forberede transitt av en HVU fra Bergen ut i åpent farvann. Etterretningsinformasjon om fiendtlig aktivitet i området sier at det er tre stridsbåter i området, og muligens også en ubåt. Stridsbåtene er små, raske overflatebåter som er lett manøvrerbare i kystnære farvann. Disse båtene er mindre og med mindre kampkraft enn fregattene og korvettene. De utgjør derfor en asymmetrisk trussel. Det er ikke gitt nærmere informasjon om hva slags type ubåt det er i området. Siden forskjellige ubåttyper har ulike egenskaper, vil ubåttypen kunne avgjøre hvilke deler av området det er mulig for ubåten å befinne seg i. 14 FFI-rapport 2015/01391

17 Situasjon: 3 korvetter og en fregatt opererer vest av Fedje. 3 fiendtlige stridsbåter og muligens en fiendtlig ubåt er i området. ubåt Oppdrag: Ankomme Bergen Havn senest klokken XX for deretter å forberede transitt av High Value Unit (HVU) ut i åpent farvann. Figur 3.2 Situasjonsbilde og oppdrag for en fartøygruppe. Stridsbåtene er symbolisert med. 3.2 Alternative fiendebilder Utførelsen av oppdraget vil avhenge av fiendebildet. Når fiendebildet er usikkert, kan man utvikle alternative fiendebilder basert på usikkerheten i kunnskapen om fienden. Disse fiendebildene kan brukes som grunnlag for å planlegge flere handlemåter. Her presenteres to alternative fiendebilder, hvert med et eksempel på hvordan oppdraget kan utføres for dette fiendebildet. Disse fiendebildene kan sees på som ulike scenarioer med sikker fiendeinformasjon, eller som to mulige virkeligheter ut fra usikker etterretningsinformasjon. Handlemåtene vi presenterer er eksempler for hvert fiendebilde, og det vil være mulig å variere med flere ulike handlemåter for hvert fiendebilde. I hvert av alternativene er det tegnet opp mulige ruter for fartøyene. Disse rutene angir hvilke fjorder fartøyene velger å gå gjennom, men ikke hvordan de beveger seg gjennom fjordene. Det er derfor flere variasjonsmuligheter for hvert opptegnede rutevalg, inkludert posisjonering i forhold til grunner og terrengformasjoner, variasjon av hastighet og fartøyenes relative posisjon dersom flere følger samme rute Alternativ 1: Kun fiendtlige stridsbåter i området Dette alternativet går ut fra at det ikke er en ubåt i området, kun tre stridsbåter. Fregatten er stor og tungt manøvrerbar i forhold til stridsbåtene. Den velger derfor en rute gjennom den bredeste fjorden, Hjeltefjorden, der det er mest plass til å manøvrere, som vist i figur 3.3. Siden styrken skal transittere ut av området med HVU-en etterpå, er det gunstig å få søkt gjennom størst mulig områder for å rydde disse for fiender på vei inn mot Bergen. Korvettene fordeles derfor på de andre smalere fjordene, som vist i figur 3.4. FFI-rapport 2015/

18 Alternativ 1 På grunn av trussel fra mindre fartøy, er det ønskelig at fregatten får best mulig varslingstid til å reagere på trussel fra mindre fartøy. Fregatten transitterer der det er mest plass til å manøvrere Siden styrken skal transittere ut av farvannet senere, er det gunstig å få søkt av størst mulig områder. Derfor sendes korvetter i de andre fjordene. Figur 3.3 Alternativ 1: Tre fiendtlige stridsbåter i området. Alternativ 1 På grunn av trussel fra mindre fartøy, er det ønskelig at fregatten får best mulig varslingstid til å reagere på trussel fra mindre fartøy. Fregatten transitterer der det er mest plass til å manøvrere Siden styrken skal transittere ut av farvannet senere, er det gunstig å få søkt av størst mulig områder. Derfor sendes korvetter i de andre fjordene. Figur 3.4 Alternativ 1: Rutene fartøyene følger inn mot Bergen. Merk at ruten til den nordligste korvetten er ulik i de to figurene. Det finnes flere mulige måter å fordele korvettene i området på, og dette viser et par eksempler. Når det er ukjent for de BLÅ enhetene hvor i området de fiendtlige enhetene er, vil ikke fiendenes posisjoner avgjøre rutevalget. Men hvorvidt fiendene oppdages, vil være avhengig av valgte ruter. Dersom de BLÅ enhetene vet posisjonen til fiendtlige enheter, eller når de oppdager fiendtlige enheter, vil de planlegge rutene ut 16 FFI-rapport 2015/01391

19 ubåt Alternativ 2 Hjeltefjorden Dersom ubåt i Hjeltefjorden, er det ønskelig at fregatten skal være minst mulig eksponert for denne trusselen Sørge for at fregatten har minst mulig transitt i Hjeltefjorden. Dersom man anser at korvetten ikke er et ubåtmål, er det gunstig å sende en korvett ned Hjeltefjorden for å søke etter overflatetrusler. Figur 3.5 Alternativ 2: Det er en fiendtlig ubåt i området. fra denne kunnskapen, enten offensivt, for å ta ut enhetene, eller defensivt for å unngå å bli tatt ut av fienden Alternativ 2: Det er en fiendtlig ubåt i Hjeltefjorden, i tillegg til tre fiendtlige stridsbåter i området. Dersom det er en ubåt i Hjeltefjorden, utgjør denne en trussel for fregatten, og det er ønskelig at fregatten skal være minst mulig eksponert for denne trusselen. Den følger derfor en rute som har minst mulig transitt i Hjeltefjorden, som vist i figur 3.5. Denne ruten kan også brukes til eskorte av HVU-en senere. Dersom man anser at ubåten ikke utgjør en trussel for korvetten, er det gunstig å sende en korvett ned Hjeltefjorden for å søke etter overflatetrusler for å rydde dette området før eskorten. 4 Oppsummering I denne rapporten har vi presentert to militære scenarioer, et landscenario og et maritimt scenario. Scenarioene inneholder et situasjonsbilde og et oppdrag, men gir ikke en detaljert beskrivelse av planer og taktikk. Man har derfor stor frihet til å løse oppdragene i scenarioene på ulike måter, og de er ikke bundet til ett lands taktikk og doktrine. Scenarioene er tenkt å kunne brukes med variert taktikk og handlemåte, for å teste ut flere typer metoder og verktøy for simulering av militære operasjoner. Vi har ikke gått i detalj i beskrivelsene av enheter, styrker og oppdrag, men har lagt vekt på å beskrive scenarioene på en forståelig måte for lesere uten stor militærkunnskap. Det har vært FFI-rapport 2015/

20 et mål at scenarioen skal gi rom for variasjon både i involverte styrker, fiendebilde og valg av handlemåter, for å tilrettelegge for bruk i varierte tester. Scenarioene er utarbeidet med tanke på å dekke behovene for fremtidige tester av verktøy og metoder for simuleringer av militære operasjoner. Hvorvidt scenarioene oppfyller sitt formål, må evalueres etterhvert. Basert på tidligere erfaringer med scearioer for testing ser vi på disse scenarioene som et godt utgangspunkt, men vi vil vurdere endringer og tillegg til scenarioene ved behov. Det kan også være aktuelt å utvikle flere scenarioer for å teste ut andre aspekter enn de disse scenarioene vil dekke. Referanser [1] Generalmajor P. S. Opedal and Oberst K. J. Støve. Stabshåndbok for Hæren - plan- og beslutningsprosessen, FFI-rapport 2015/01391

21 Appendiks A Landscenario Scenariovignetter Kartgrunnlag terreng Larvik- Sandefjord FFI-rapport 2015/

22 KVELDE KT 7 HOLM Situasjon FIENDEN Fienden har tatt PORSGRUNN/ SKIEN for å sikre seg industriressurser i GRENLANDSOMRÅDET og kontrollere kommunikasjonslinjer mot VEST og NORD. Fremste hovedstyrker er en fremtrygdsbataljon gruppert ved BERGAN, RINGDAL, JÅBERG og HEM, og bakover til LARVIK. Oppklaringsenheter opererer foran egne fremste linjer ved KVELDE, HAGNES, SANDEFJORD og LOFTERØD for å gi tidlig varsling på motstanderens aktivitet. Skal SINKE tilbake til LARVIK og demolere LARVIK BRU dersom de blir angrepet av BLÅ styrker. KT 3 LARVIK BRU KT = Key Terrain FLET = Forward Line Enemy Troops Overordnet situasjon og plan KT 6 KODAL KT 4 SUNDET SANDEFJORD KT 5 KT 2 BOMMESTAD BRU KT 8 TJØLLING KT 9 GLOPPE BRU TORP LUFTHAVN KT 1 Situasjon EGNE (Brigade Nord) Fremste hovedstyrker har tatt TORP LUFTHAVN. Oppklaringsstyrker rykker frem ved KODAL, HOTVEDT og NORD SANDEFJORD for å detektere fiendtlige posisjoner og hensikt. Brigaden skal SIKRE LARVIK BRU og nøkkelterreng langs LÅGEN fra KVELDE SØROVER til TJØLLING. Andre egne styrker skal deretter angripe mot VEST og SLÅ fienden i GRENLANDSOMRÅDET. Brigadeplan Reserve: EN bataljon ved TORP Bataljon 1: - RYDDE området NORD E-18 mot LÅGEN. SIKRE KT 7 og KT 4 i den hensikt å kontrollere omgåelsesakser mot NORD og VEST. - Vær forberedt på å TA KT 2. Bataljon 2: - TA SANDEFJORD, deretter BOMMESTAD BRU og TJØLLING i den hensikt å kontrollere LARVIK. - På ordre TA LARVIK BRU og forbered gjennomgang av andre egne styrker mot VEST. Bataljonene opererer dermed på hver sin side av E-18 mot respektive mål. 20 FFI-rapport 2015/01391

23 Vignett 2: (tropp, 3x6 km) - BLÅ oppklaringstropp (CV90 OPV) rykker frem fra KODAL mot ÅSRUM - Skal rekognosere og finne fiendens fremste enheter KT 7 HOLM Vignett 3: (kompani, 4x8 km) - BLÅ eskadron (strv/spv) angriper SØROVER, begge sider av LÅGEN mot BOMMESTAD BRU - Skal SIKRE brua og knutepunktet på E-18 KT 3 LARVIK BRU KT 4 SUNDET KT 2 BOMMESTAD BRU KT 8 KT 9 GLOPPE BRU KT 6 KODAL TJØLLING Oversikt over vignetter TORP LUFTHAVN KT 1 SANDEFJORD KT 5 Vignett 1: (kompani, 5x15 km) - BLÅ eskadron (strv/spv) angriper SØROVER, ØST for jernbanelinja mot TJØLLING - Skal åpne marsjvei mot GLOPPE BRU FFI-rapport 2015/

24 Vignett 1 «Det som kommer i spill her er EN RØD oppklaringstropp med 3 stk OPV, samt TO RØD mekinfgrupper á TO SPV støttet av EN STRV» «BLÅ spiller med TRE kryssunderlagte tropper i front, dvs EN tropp består av TO strv og TO spv» 1 x tropp (3 OPV) 1 x gruppe (2 SPV + 1 STRV) 1 x gruppe (2 SPV + 1 STRV) Vignett 1: (kompani, 5x15 km) - BLÅ eskadron (strv/spv) angriper SØROVER, ØST for jernbanelinja mot TJØLLING - Skal åpne marsjvei mot GLOPPE BRU 22 FFI-rapport 2015/01391

25 opv opv strv strv spv spv strv strv spv spv opv strv strv spv spv FFI-rapport 2015/

26 strv spv spv 24 FFI-rapport 2015/01391

27 strv spv spv FFI-rapport 2015/

28 Vignett 2 1 x gruppe (2 OPV) 1 x gruppe (2 OPV) «Det som kommer i spill her er TO RØD oppklaringsgrupper med 2 stk OPV i hver» «BLÅ spiller med EN oppklaringstropp med 4 stk OPV» Vignett 2: (tropp, 3x6 km) - BLÅ oppklaringstropp (CV90 OPV) rykker frem fra KODAL mot ÅSRUM - Skal rekognosere og finne fiendens fremste enheter 26 FFI-rapport 2015/01391

29 opv opv opv opv opv opv FFI-rapport 2015/

30 opv opv 28 FFI-rapport 2015/01391

31 Vignett 3 1 x tropp (3 SPV) 1 x gruppe (2 SPV + 1 STRV) 1 x gruppe (2 SPV + 1 STRV) Vignett 3: (kompani, 4x8 km) - BLÅ eskadron (strv/spv) angriper SØROVER, begge sider av LÅGEN mot BOMMESTAD BRU - Skal SIKRE brua og knutepunktet på E-18 «Det som kommer i spill her er EN RØD mekinftropp med 3 stk SPV, samt TO RØD mekinfgrupper á TO SPV støttet av EN STRV» «BLÅ spiller med TO mekinftropper i front bestående av 4 stk SPV i hver, samt EN stridsvogntropp á 4 stk STRV» FFI-rapport 2015/

32 spv spv spv spv spv strv strv strv strv spv spv spv spv spv spv 30 FFI-rapport 2015/01391

33 spv strv spv FFI-rapport 2015/

34 spv spv strv 32 FFI-rapport 2015/01391

35 Appendiks B Bergen Nord Situasjon: 3 korvetter og en fregatt opererer vest av Fedje. 3 fiendtlige stridsbåter og muligens en fiendtlig ubåt er i området. Oppdrag: Ankomme Bergen Havn senest klokken XX for deretter å forberede transitt av High Value Unit (HVU) ut i åpent farvann. ubåt FFI-rapport 2015/

36 Alternativ 1 På grunn av trussel fra mindre fartøy, er det ønskelig at fregatten får best mulig varslingstid til å reagere på trussel fra mindre fartøy. Fregatten transitterer der det er mest plass til å manøvrere Siden styrken skal transittere ut av farvannet senere, er det gunstig å få søkt av størst mulig områder. Derfor sendes korvetter i de andre fjordene. 34 FFI-rapport 2015/01391

37 Alternativ 1 På grunn av trussel fra mindre fartøy, er det ønskelig at fregatten får best mulig varslingstid til å reagere på trussel fra mindre fartøy. Fregatten transitterer der det er mest plass til å manøvrere Siden styrken skal transittere ut av farvannet senere, er det gunstig å få søkt av størst mulig områder. Derfor sendes korvetter i de andre fjordene. FFI-rapport 2015/

38 Alternativ 2 Dersom ubåt i Hjeltefjorden, er det ønskelig at fregatten skal være minst mulig eksponert for denne trusselen Sørge for at fregatten har minst mulig transitt i Hjeltefjorden. Dersom man anser at korvetten ikke er et ubåtmål, er det gunstig å sende en korvett ned Hjeltefjorden for å søke etter overflatetrusler. ubåt Hjeltefjorden 36 FFI-rapport 2015/01391

39 Forkortelser FLET Bn STRV SPV OPV KT TU HVU FF MTB Forward Line of Enemy Troops Bataljon Stridsvogn Stormpanservogn oppklaringsvogn Key Terrain Task Unit High Value Unit Fregatt Missiltorpedobåt FFI-rapport 2015/

Kystforsvar eller havgående operasjoner hvor står vi?

Kystforsvar eller havgående operasjoner hvor står vi? Kystforsvar eller havgående operasjoner hvor står vi? Flaggkommandør Hans Chr. Helseth Deputy Director Operations International Military Staff HQ NATO, Brussel Spørsmålsavklaring Har Marinen har utviklet

Detaljer

Scenario 2: Gudbrandsdalen og Østerdalen

Scenario 2: Gudbrandsdalen og Østerdalen Scenario 2: Gudbrandsdalen og Østerdalen 2 Jagerfly 2 Panservernkanon 1 Ubåt 1 Forsterkninger 5 symboler Bataljoner Hvert land starter med et bestemt antall bataljoner på brettet i de landområdene som

Detaljer

Kort innføring i kart, kartreferanser og kompass

Kort innføring i kart, kartreferanser og kompass Kort innføring i kart, kartreferanser og kompass UTM Universal Transverse Mercator (UTM) er en måte å projisere jordas horisontale flate over i to dimensjoner. UTM deler jorda inn i 60 belter fra pol til

Detaljer

UGRADERT. Forsvarssjefens landmaktutredning. Konseptuelle alternativer Fredag 17. februar 2017 UGRADERT

UGRADERT. Forsvarssjefens landmaktutredning. Konseptuelle alternativer Fredag 17. februar 2017 UGRADERT Konseptuelle alternativer Fredag 17. februar 2017 Forsvarssjefens landmaktutredning Agenda Grunnlag Mandatet i kortversjon Metode og militærteori Referansegruppen Utfordringer med dagens landmakt Presentasjon

Detaljer

SAMMENDRAG.

SAMMENDRAG. SAMMENDRAG Om undersøkelsen KS ønsker å bidra til økt kunnskap og bevissthet rundt kommunesektorens bruk av sosiale medier 1 gjennom en grundig kartlegging av dagens bruk og erfaringer, samt en vurdering

Detaljer

UGRADERT. Forsvarssjefens landmaktutredning. Konseptuelle alternativer UGRADERT

UGRADERT. Forsvarssjefens landmaktutredning. Konseptuelle alternativer UGRADERT Konseptuelle alternativer Forsvarssjefens landmaktutredning Agenda Mandat og analyse av oppdrag Metode og teoretisk tilnærming Referansegruppen Utfordringer med dagens landmakt Presentasjon av konseptuelle

Detaljer

Orientering om vinterøvelsene i 2008: -Armatura Borealis -Tundra -Nordlys

Orientering om vinterøvelsene i 2008: -Armatura Borealis -Tundra -Nordlys Orientering om vinterøvelsene i 2008: -Armatura Borealis -Tundra -Nordlys Brigader Tor Sæther, Sjef lokal øvingsledelse Innhold Øvelsenes hensikt Fakta om øvelsene Øvingsaktiviteten (tid/sted) Sikkerhet

Detaljer

Fakultet for informasjonsteknologi, Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap AVSLUTTENDE EKSAMEN I. TDT42378 Programvaresikkerhet

Fakultet for informasjonsteknologi, Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap AVSLUTTENDE EKSAMEN I. TDT42378 Programvaresikkerhet Side 1 av 5 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet BOKMÅL Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap AVSLUTTENDE EKSAMEN

Detaljer

C13 Kokstad. Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen. Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward

C13 Kokstad. Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen. Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward C13 Kokstad Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward Norsk Innhold 1. Innledning... 2 2. Spørsmål mottatt per 28.11.12...

Detaljer

Brukermanual, kartløsning

Brukermanual, kartløsning Innhold 1. Oversikt over funksjoner i kartløsningen... 3 2. Månedsvelger... 6 3. Vis i kart (Kartlagsvelger 1)... 6 4. Jeg vil se utslag på (ressursvelger)... 7 5. Søk... 8 6. Generelle knapper... 9 7.

Detaljer

Havforskningsinstituttet. Godkjent av: EST SEEMP. Ship Energy Efficiency Management Plan. For. Hans Brattström

Havforskningsinstituttet. Godkjent av: EST SEEMP. Ship Energy Efficiency Management Plan. For. Hans Brattström Standard Versjon: 1.01 Opprettet: 06.01.2015 Skrevet av: KRR Godkjent av: EST Gjelder fra: 09.01.2015 Sidenr: 1 av 5 SEEMP Ship Energy Efficiency Management Plan For Hans Brattström The plan comply with

Detaljer

1. og 2.angriper Forberedelsesfasen (2A) styrende for den påfølgende 1A involvering handling og valg. -Mot prioriterte rom

1. og 2.angriper Forberedelsesfasen (2A) styrende for den påfølgende 1A involvering handling og valg. -Mot prioriterte rom Individuelt - Hensikten med oversikten over 1A-2A og 1F-2F-3F listen er å gi en oversikt over ferdigheter spillere bør beherske. - På grunn av ulikhetene i typer fotballspillere, deres interesse og dere

Detaljer

Vi øver for din sikkerhet

Vi øver for din sikkerhet Viktig informasjon til beboere i Nord-Norge Forsvaret arrangerer øvelsen Cold Response fra 7. 21. mars Vi øver for din sikkerhet Neste uke kommer over 16 000 soldater fra 15 nasjoner til Nord-Norge. Sammen

Detaljer

Kartleggingsskjema / Survey

Kartleggingsskjema / Survey Kartleggingsskjema / Survey 1. Informasjon om opphold i Norge / Information on resident permit in Norway Hvilken oppholdstillatelse har du i Norge? / What residence permit do you have in Norway? YES No

Detaljer

Emneevaluering GEOV272 V17

Emneevaluering GEOV272 V17 Emneevaluering GEOV272 V17 Studentenes evaluering av kurset Svarprosent: 36 % (5 av 14 studenter) Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet PhD Candidate Samsvaret mellom

Detaljer

AVSLUTTENDE EKSAMEN I/FINAL EXAM. TDT4237 Programvaresikkerhet/Software Security. Mandag/Monday 15.12.2008. Kl. 09.00 13.00

AVSLUTTENDE EKSAMEN I/FINAL EXAM. TDT4237 Programvaresikkerhet/Software Security. Mandag/Monday 15.12.2008. Kl. 09.00 13.00 Side 1 av 7 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet BOKMÅL//NYNORSK/ENGLISH Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap

Detaljer

Teknikk trening metodikk. Notater fra NSF Teknikk Seminaret 2007, Forelesningene til F. Gartner og R. Magill

Teknikk trening metodikk. Notater fra NSF Teknikk Seminaret 2007, Forelesningene til F. Gartner og R. Magill Teknikk trening metodikk Notater fra NSF Teknikk Seminaret 2007, Forelesningene til F. Gartner og R. Magill Gode ski løpere har en enorm kapasitet for tilpasning. Av 14 svinger: Simoncelli 8 Ligety 2

Detaljer

Havforskningsinstituttet. Godkjent av: EST SEEMP. Ship Energy Efficiency Management Plan. For G. M. Dannevig. IMO nr:

Havforskningsinstituttet. Godkjent av: EST SEEMP. Ship Energy Efficiency Management Plan. For G. M. Dannevig. IMO nr: SEEMP G.M. Dannevig Standard Versjon: 1.00 Opprettet: 09.12.2014 Skrevet av: KRR Godkjent av: EST Gjelder fra: 10.12.2014 Sidenr: 1 av 5 SEEMP Ship Energy Efficiency Management Plan For G. M. Dannevig

Detaljer

GPS Kurs for Turledere

GPS Kurs for Turledere GPS Kurs for Turledere Wolfgang Leister Norsk Regnesentral Tåke ved St. Pål Tåke ved St. Pål, 20m sikt på noen hundre meter Snøfonner uten tråkk eller merker Følge på 12+1 inn i tåka kom ut med 4 personer

Detaljer

KAn bli uten stridsvogner

KAn bli uten stridsvogner Forsvaret i endring KAn bli uten stridsvogner Foto: Ole-Sverre Haugli, Forsvaret 18 Uke 4 2017 Da Stortinget vedtok den nye langtidsplanen for Forsvaret i november, ble landmakten satt på vent. Nå har

Detaljer

Altinn API Altinn «der du er»

Altinn API Altinn «der du er» Altinn API Altinn «der du er» Morten Græsby/Brønnøysundregistrene 2013-09-10 Integrasjons-tjenester Meldingsboks Integrasjons-tjenester Altinn tilbyr i dag en løsning for dialog Portal brukere www.altinn.no

Detaljer

Rapport. Leksdal skyte- og øvingsfelt. Tiltaksplan for redusert støy fra skytebanene. Dato: 24.februar 2006 Forretningsområde Rådgivning

Rapport. Leksdal skyte- og øvingsfelt. Tiltaksplan for redusert støy fra skytebanene. Dato: 24.februar 2006 Forretningsområde Rådgivning Rapport Tiltaksplan for redusert støy fra skytebanene Dato: 24.februar 2006 Forretningsområde Rådgivning Side I Tittel Tiltaksplan for redusert støy fra skytebanene ved. Dato: Oppdragstaker Forsvarsbygg

Detaljer

FORSTUDIERAPPORT FOR MASTEROPPGAVE

FORSTUDIERAPPORT FOR MASTEROPPGAVE FORSTUDIERAPPORT FOR MASTEROPPGAVE BILDE 1: FAST TRACK POSITIVE EFFEKTER VED BRUK AV PREFABRIKERTE YTTERVEGGSELEMETER I LEILIGHETSKOMPLEKSER EINAR GRIMSTAD Institutt for bygg, anlegg og transport ved Norges

Detaljer

Spillet der du erobrer verden

Spillet der du erobrer verden Spillet der du erobrer verden 2004 Hasbro. Med enerett. Distributed in the Nordic region by Hasbro Nordic, Ejby Industrivej 40, DK-2600 Glostrup, Denmark. www.hasbro.co.uk 040414538107 KO M M A N D O I

Detaljer

05/08/2002 Bugøynes. 16/08/2002 Bugøynes

05/08/2002 Bugøynes. 16/08/2002 Bugøynes FANGSTSEKSJONEN SENTER FOR MARINE RESSURSER TOKTRAPPORT Fartøy F/F Fangst Toktnummer 22 9 Prosjekttittel Seleksjon Konge krabbe Delprosjektnr. 627 Avgangsdato og sted Ankomststed og dato /8/22 Bugøynes

Detaljer

SIMULERINGSBASERT TRENING & UNDERVISNING

SIMULERINGSBASERT TRENING & UNDERVISNING SIMULERINGSBASERT TRENING & UNDERVISNING «MANAGING THE UNEXPECTED» - OM Å TRENE FOR Å LEDE NÅR DET UVENTEDE SKJER Handelshøyskolen BI; Thorvald Hærem Agenda Hvorfor for simuleringsbasert trening Pedagogisk

Detaljer

Testing av epoksyasfalt

Testing av epoksyasfalt Vegdirektoratet Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Vegteknologi 29.08.2013 Testing av epoksyasfalt Varige veger 2011-2014 STATENS VEGVESENS RAPPORTER Nr. 241 Statens vegvesens rapporter NPRA

Detaljer

Vi trener for din sikkerhet

Vi trener for din sikkerhet Viktig informasjon 6000 NATO-soldater skal trene under øvelse Noble Ledger fra 15. til 24. september Vi trener for din sikkerhet Internasjonalt samarbeid og øvelser forbereder Forsvaret på å løse oppdrag

Detaljer

Du må håndtere disse hendelsene ved å implementere funksjonene init(), changeh(), changev() og escape(), som beskrevet nedenfor.

Du må håndtere disse hendelsene ved å implementere funksjonene init(), changeh(), changev() og escape(), som beskrevet nedenfor. 6-13 July 2013 Brisbane, Australia Norwegian 1.0 Brisbane har blitt tatt over av store, muterte wombater, og du må lede folket i sikkerhet. Veiene i Brisbane danner et stort rutenett. Det finnes R horisontale

Detaljer

Forprosjekt. Oppgdragsgiver Unikia, Lille grensen 7, 0159 Oslo, Kontaktperson Anders Kose Nervold,

Forprosjekt. Oppgdragsgiver Unikia, Lille grensen 7, 0159 Oslo, Kontaktperson Anders Kose Nervold, Hovedprosjekt i data/informasjonsteknologi Høgskolen i Oslo og Akershus Forprosjekt Prosjekttittel Unikia Android applikasjon Gruppe 13 Markus Bugge-Hundere s188909 Morten Wold Aksel Wiig s236326 s232324

Detaljer

D2 - Papirprototyping av design

D2 - Papirprototyping av design D2 - Papirprototyping av design nnledning Under designprosessen av brukergrensesnitt for systemet WATCH har vi gjennomført en brukbarhetstest med papirprototyp. denne rapporten vil vi beskrive modellen

Detaljer

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd GEOV219 Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd Mener du at de anbefalte forkunnskaper var nødvendig? Er det forkunnskaper du har savnet? Er det forkunnskaper

Detaljer

Marinens oppgaver i Nordområdene

Marinens oppgaver i Nordområdene Marinens oppgaver i Nordområdene dene Sjømilit militære Samfunds Sjømaktseminar Ulvik 1 september 2006 Viseadmiral Jan Reksten Sjef Fellesoperativt hovedkvarter Målbilde i 2010 -> MARINEN: Fregatter med

Detaljer

MTB-våpenet. Nytt Sjømåls Missil (NSM) Attacks without warning. Bjørn Kvisgaard Kommandørkaptein Sjef MTB Våpenet

MTB-våpenet. Nytt Sjømåls Missil (NSM) Attacks without warning. Bjørn Kvisgaard Kommandørkaptein Sjef MTB Våpenet Nytt Sjømåls Missil (NSM) Attacks without warning Bjørn Kvisgaard Kommandørkaptein Sjef MTB Våpenet 1 Plan for presentasjonen Kort om status Skjold klassen NSM anskaffelsen Operativ NSM NSM Demonstrasjonsfyring

Detaljer

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

Anvendt Maskinlæring. MainTech Konferansen Anton Eskov, Data Scientist, Inmeta.

Anvendt Maskinlæring. MainTech Konferansen Anton Eskov, Data Scientist, Inmeta. Anvendt Maskinlæring MainTech Konferansen - 2017 Anton Eskov, Data Scientist, Inmeta www.inmeta.no 130 Ansatte Oslo & Trondheim Solid og lønnsomt selskap Del av Crayon Group med over 1000 ansatte Portal

Detaljer

Service Level Agreement (SLA)

Service Level Agreement (SLA) Service Level Agreement (SLA) Innholdsfortegnelse Service Level Agreement (SLA)... 1 1 Generelle offentlige og juridiske krav... 3 2 Introduksjon... 3 3 Omfang... 3 4 Tjenestekvalitet og klassifisering

Detaljer

Oto Melara 76mm SRGM. Kadett Martin L Gitmark

Oto Melara 76mm SRGM. Kadett Martin L Gitmark Oto Melara 76mm SRGM Kadett Martin L Gitmark 1 Innhold 76mm i Sjøforsvaret 2 Ammunisjon 5 Små data 6 76mm i Sjøforsvaret Plattformer med 76mm Oto Melara har siden 2000-tallet vert en del av artilleriet

Detaljer

KONSEKVENSANALYSE. Oslo desember 2013 Oppdragsgiver: Sandefjord kommune. Etablering av IKEA i Sandefjord

KONSEKVENSANALYSE. Oslo desember 2013 Oppdragsgiver: Sandefjord kommune. Etablering av IKEA i Sandefjord KONSEKVENSANALYSE Oslo desember 2013 Oppdragsgiver: Sandefjord kommune Etablering av IKEA i Sandefjord Bakgrunn Sandefjord kommune kontaktet InsightOne for å avdekke konsekvenser for detaljhandelen i Sandefjord

Detaljer

Systemutviklingen er ferdig når et system er operativt. Med operativt menes når systemet blir brukt av brukerne på et faktisk arbeidssted.

Systemutviklingen er ferdig når et system er operativt. Med operativt menes når systemet blir brukt av brukerne på et faktisk arbeidssted. Presentasjon nummer 5 The changing system and the nature of maintenance Silde 1 Gruppen introduseres Slide 2 The changing system and the nature of maintenance The Changing system Systemutviklingen er ferdig

Detaljer

Rapporterer norske selskaper integrert?

Rapporterer norske selskaper integrert? Advisory DnR Rapporterer norske selskaper integrert? Hvordan ligger norske selskaper an? Integrert rapportering er å synliggjøre bedre hvordan virksomheten skaper verdi 3 Norske selskaper har en lang vei

Detaljer

Emnedesign for læring: Et systemperspektiv

Emnedesign for læring: Et systemperspektiv 1 Emnedesign for læring: Et systemperspektiv v. professor, dr. philos. Vidar Gynnild Om du ønsker, kan du sette inn navn, tittel på foredraget, o.l. her. 2 In its briefest form, the paradigm that has governed

Detaljer

Innovasjonsvennlig anskaffelse

Innovasjonsvennlig anskaffelse UNIVERSITETET I BERGEN Universitetet i Bergen Innovasjonsvennlig anskaffelse Fredrikstad, 20 april 2016 Kjetil Skog 1 Universitetet i Bergen 2 Universitetet i Bergen Driftsinntekter på 4 milliarder kr

Detaljer

Undersøkelse av sonarsimulatoralgoritme i PROTEUS

Undersøkelse av sonarsimulatoralgoritme i PROTEUS FFI-rapport 1/9 Undersøkelse av sonarsimulatoralgoritme i PROTEUS Karl Thomas Hjelmervik Forsvarets FFI forskningsinstitutt Norwegian Defence Research Establishment FFI-rapport 1/9 Undersøkelse av sonarsimulatoralgoritme

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer

Utvikling av skills for å møte fremtidens behov. Janicke Rasmussen, PhD Dean Master Tel

Utvikling av skills for å møte fremtidens behov. Janicke Rasmussen, PhD Dean Master Tel Utvikling av skills for å møte fremtidens behov Janicke Rasmussen, PhD Dean Master janicke.rasmussen@bi.no Tel 46410433 Skills project results Background for the project: A clear candidate profile is defined

Detaljer

Social Project Management. CIO Konferansen Prosjektstyring 09. juni 2016

Social Project Management. CIO Konferansen Prosjektstyring 09. juni 2016 Social Project Management CIO Konferansen Prosjektstyring 09. juni 2016 We human beings are social beings. We come into the world as the result of others actions. We survive here in dependence on others.

Detaljer

Eksamensoppgave i TDT4120 Algoritmer og datastrukturer

Eksamensoppgave i TDT4120 Algoritmer og datastrukturer Eksamensoppgave i TDT4120 Algoritmer og datastrukturer Faglig kontakt under eksamen Magnus Lie Hetland Tlf.!! 91851949 Eksamensdato! 15. august 2013 Eksamenstid (fra til)! 0900 1300 Hjelpemiddelkode D.

Detaljer

Matematikk og fysikk RF3100

Matematikk og fysikk RF3100 DUMMY Matematikk og fysikk RF3100 Løsningsforslag 16. mars 2015 Tidsfrist: 23. mars 2015 klokken 14.00 Oppgave 1 Her skal vi se på hvordan man kan sikte seg inn på stridsvogner i bevegelse. Ved t = 0 befinner

Detaljer

Luftmobile operasjoner i Norsk Sverm

Luftmobile operasjoner i Norsk Sverm Luftmobile operasjoner i Norsk Sverm - En studie om bruken av helikopter i Sverm-konseptet KRIGSSKOLEN Benjamin Theodor Thovsen KS Operativ Bachelor i militære studier, ledelse og landmakt Krigsskolen

Detaljer

ODIN Forvaltning. Jarle Sjo Investeringsdirektør 20.11.2012

ODIN Forvaltning. Jarle Sjo Investeringsdirektør 20.11.2012 Forvaltning Jarle Sjo Investeringsdirektør 20.11.2012 2 People Philosophy Process Performance 3 Vi skal kjøpe selskaper som er lavt priset i forhold til verdiskapningen EV/CE 4 Vi søker gode selskaper

Detaljer

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools The Visions Conference 2011 UiO 18 20 May 2011 Kirsten Palm Oslo University College Else Ryen

Detaljer

Krav til materiell stridsevne - Hvilken UVB-kapasitet har Forsvaret behov for etter 2020?

Krav til materiell stridsevne - Hvilken UVB-kapasitet har Forsvaret behov for etter 2020? Krav til materiell stridsevne - Hvilken UVB-kapasitet har Forsvaret behov for etter 2020? Harlans Seminar 3. - 4. november 2011 Arvid Melkevik Prosjektleder programområde UVB Innhold Prinsix investeringskonsept

Detaljer

Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø. vår

Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø. vår Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø vår Kurs i denne kategorien skal gi pedagogisk og didaktisk kompetanse for å arbeide kritisk og konstruktivt med IKT-baserte, spesielt nettbaserte,

Detaljer

M A M M estre A mbisiøs M atematikkundervisning. Novemberkonferansen 2015

M A M M estre A mbisiøs M atematikkundervisning. Novemberkonferansen 2015 M A M M estre A mbisiøs M atematikkundervisning Novemberkonferansen 2015 Ambisiøs matematikkundervisning En undervisningspraksis hvor lærerne engasjerer seg i elevens tenkning, stiller spørsmål, observerer

Detaljer

20.01.2012. Brukerkrav og use case diagrammer og -tekst 19. januar 2012. Agenda. Brukerkrav og use case. Diagrammer Tekst.

20.01.2012. Brukerkrav og use case diagrammer og -tekst 19. januar 2012. Agenda. Brukerkrav og use case. Diagrammer Tekst. Brukerkrav og use case diagrammer og -tekst 19. januar 2012 Agenda Brukerkrav og use case Diagrammer Tekst Praktisk eksempel 1 OOAD i livsløpsperspektiv Krav Design Konstruksjon Her er vi i nå Testing

Detaljer

Generelt. Viktige egenskaper hos en god dropper. Individuell teknikk og taktikk

Generelt. Viktige egenskaper hos en god dropper. Individuell teknikk og taktikk Dropper Trener II Generelt Dropper er ishockey sine faste situasjoner Liten, men viktig del av spillet, ofte avgjørende for kamputfallet på høyt nivå Laget som vinner flest dropper vinner ofte kampen (?)

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE I BI2014 MOLEKYLÆRBIOLOGI

EKSAMENSOPPGAVE I BI2014 MOLEKYLÆRBIOLOGI Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for biologi EKSAMENSOPPGAVE I BI014 MOLEKYLÆRBIOLOGI Faglig kontakt under eksamen: Ralph Kissen Tlf.: 41344134 (mobil) - Eksamensdato: 11. desember

Detaljer

Landsbytreff no. 31 10 år med Earthcaching

Landsbytreff no. 31 10 år med Earthcaching Landsbytreff no. 31 10 år med Earthcaching 10 år med earthcaching formål med kveldens treff Feire 10 år med earthcachingmed sosialt samvær Få innsikt om geologien i vårt område og hva den betyr for forming

Detaljer

Interaksjonsestetikk og historier

Interaksjonsestetikk og historier Interaksjonsestetikk og historier Emosjonellt motivert oppførsel er en brukbarhetsfaktor The flying wedge of possibility, probability and neccessity Storytelling Interaksjonsgestalter Kinesthetics of movement

Detaljer

Havforskningsinstituttet. Godkjent av: PWN SEEMP. Ship Energy Efficiency Management Plan. For Kronprins Haakon. IMO nr:

Havforskningsinstituttet. Godkjent av: PWN SEEMP. Ship Energy Efficiency Management Plan. For Kronprins Haakon. IMO nr: Håndbok Versjon: 1.00 Opprettet: 06.09.2017 Skrevet av: KRR Godkjent av: PWN Gjelder fra: 06.09.2017 Sidenr: 1 av 6 SEEMP Ship Energy Efficiency Management Plan For Kronprins Haakon IMO nr: 9739587 The

Detaljer

Innovation at Redningsselskapet Martin Fuhr Bolstad. Redningsselskapet Ingen skal drukne

Innovation at Redningsselskapet Martin Fuhr Bolstad. Redningsselskapet Ingen skal drukne Innovation at Martin Fuhr Bolstad From sail to water jet experience and knowledge built through 125 years. Innovation is a focus area in our strategy towards 2025. INNOVAtiON «We are known for our innovative

Detaljer

Retningslinjer forholdet objektkatalog og produktspesifikasjon

Retningslinjer forholdet objektkatalog og produktspesifikasjon Dokument tittel: Retningslinjer forholdet objektkatalog/produktspesifikasjon Side 1 av 4 Retningslinjer forholdet objektkatalog og produktspesifikasjon Det har i lengre tid vært uenighet og forvirring

Detaljer

Arbeid mot friksjon 2 (lærerveiledning)

Arbeid mot friksjon 2 (lærerveiledning) Arbeid mot friksjon 2 (lærerveiledning) Vanskelighetsgrad: Noe vanskelig Short English summary In this exercise we shall measure the work (W) done when a constant force (F) pulls a block some distance

Detaljer

Innhold: Spillebrett 5 hærer med 40 infanterienheter, 12 kavalerienheter og 8 artillerienheter hver Bunke med 43 kort 2 referansekort 5 terninger

Innhold: Spillebrett 5 hærer med 40 infanterienheter, 12 kavalerienheter og 8 artillerienheter hver Bunke med 43 kort 2 referansekort 5 terninger REGLER FOR 2 5 SPILLERE ALDER 10+ S P I L L E T O M V E R D E N S H E R R E D Ø M M E T 2010 Hasbro. Med enerett. Produsert av: Hasbro SA, Route de Courroux 6, 2800 Delemont CH Representeres av: Hasbro

Detaljer

Kvikkbilde Mål. Gjennomføring. Planleggingsdokument Kvikkbilde 4 12

Kvikkbilde Mål. Gjennomføring. Planleggingsdokument Kvikkbilde 4 12 Kvikkbilde 4 12 Mål Generelt: Sammenligne og diskutere ulike måter å se et antall på. Utfordre elevene på å resonnere omkring tallenes struktur og egenskaper, samt egenskaper ved regneoperasjoner. Spesielt:

Detaljer

SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD) adapted to Norwegian companies in a model consisting of six main components.

SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD) adapted to Norwegian companies in a model consisting of six main components. Hovedoppgave Masteroppgave ved ved IMM Høsten 2013 Lean Product Development Stability Drivers. Identifying Environmental Factors that Affect Performance. SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD)

Detaljer

Suggestions to amendments to Spires statues General assembly 2012

Suggestions to amendments to Spires statues General assembly 2012 Suggestions to amendments to Spires statues General assembly 2012 Proposed by: Harald Sakarias Hansen(kampanignleader) and Frauke Heivand (political vice-leader) Proposal 1, line 268-269. Reason: The proposed

Detaljer

R A P P O R T. Kongsberg Seatex AS Pirsenteret 7462 Trondheim Tlf: 73 54 55 00 Telefax: 73 51 50 20 E-post: km.seatex@kongsberg.com Tittel 12.10.

R A P P O R T. Kongsberg Seatex AS Pirsenteret 7462 Trondheim Tlf: 73 54 55 00 Telefax: 73 51 50 20 E-post: km.seatex@kongsberg.com Tittel 12.10. R A P P O R T Kongsberg Seatex AS Pirsenteret 7462 Trondheim Tlf: 73 54 55 Telefax: 73 51 5 2 E-post: km.seatex@kongsberg.com Tittel Rapport nr Antall sider Dato 12.1.21 Gradering Rapport fra demotur til

Detaljer

FIRST LEGO League. Härnösand 2012

FIRST LEGO League. Härnösand 2012 FIRST LEGO League Härnösand 2012 Presentasjon av laget IES Dragons Vi kommer fra Härnosänd Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer IES i Sundsvall

Detaljer

O P P D R A G GENERAL. Få 18 forsterkningsbataljoner under denne turen Spilles etter at du har MOTTATT FORSTERKNINGENE.

O P P D R A G GENERAL. Få 18 forsterkningsbataljoner under denne turen Spilles etter at du har MOTTATT FORSTERKNINGENE. Få 18 forsterkningsbataljoner under denne turen etter at du har MOTTATT FORSTERKNINGENE GENERAL Erobre 1 område på hvert av 5 forskjellige kontinenter GENERAL Tilintetgjør 15 fiendtlige bataljoner GENERAL

Detaljer

Gir vi de resterende 2 oppgavene til én prosess vil alle sitte å vente på de to potensielt tidskrevende prosessene.

Gir vi de resterende 2 oppgavene til én prosess vil alle sitte å vente på de to potensielt tidskrevende prosessene. Figure over viser 5 arbeidsoppgaver som hver tar 0 miutter å utføre av e arbeider. (E oppgave ka ku utføres av é arbeider.) Hver pil i figure betyr at oppgave som blir pekt på ikke ka starte før oppgave

Detaljer

MID-TERM EXAM TDT4258 MICROCONTROLLER SYSTEM DESIGN. Wednesday 3 th Mars Time:

MID-TERM EXAM TDT4258 MICROCONTROLLER SYSTEM DESIGN. Wednesday 3 th Mars Time: Side 1 av 8 Norwegian University of Science and Technology DEPARTMENT OF COMPUTER AND INFORMATION SCIENCE MID-TERM EXAM TDT4258 MICROCONTROLLER SYSTEM DESIGN Wednesday 3 th Mars 2010 Time: 1615-1745 Allowed

Detaljer

Frekvensbånd for mobilkommunikasjon i Norge dagens bruk, tillatelser, FDD/TDD, sameksistens, GSM-R og naboer

Frekvensbånd for mobilkommunikasjon i Norge dagens bruk, tillatelser, FDD/TDD, sameksistens, GSM-R og naboer Frekvensbånd for mobilkommunikasjon i Norge dagens bruk, tillatelser, FDD/TDD, sameksistens, GSM-R og naboer Tekna, seminar om mobilt bredbånd, 29. mars 2011 av John-Eivind Velure seksjonssjef i Post-

Detaljer

Multiconsults kjernevirksomhet er rådgivning og prosjektering

Multiconsults kjernevirksomhet er rådgivning og prosjektering Benchmarking Gode eksempler på effektiv benchmarking som virkemiddel i forbedringsprosesser Cases fra offentlig og privat virksomhet Bjørn Fredrik Kristiansen bfk@multiconsult.no Multiconsults kjernevirksomhet

Detaljer

Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst

Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst Sauda, 21. september 2011 Grete Solli, spesialrådgiver, Helse Sør-Øst Magne Paulsrud, seniorrådgiver, Initiativ for etisk handel Helse Sør-Øst: nye etiske

Detaljer

Avdeling USB Rev. 0.0 Side 1 av 6

Avdeling USB Rev. 0.0 Side 1 av 6 Avdeling USB Rev. 0.0 Side 1 av 6 1. Introduksjon... 3 1.1. Bruk av emneplanen... 3 1.2. Planens omfang:... 3 1.2.1. STCW referanse... 3 1.3. Studieressurser... 3 1.3.1. Personell... 3 1.3.2. Utstyr og

Detaljer

Innst. 387 S (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra utenriks- og forsvarskomiteen. 1. Sammendrag 1.1 Bakgrunn. Prop.

Innst. 387 S (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra utenriks- og forsvarskomiteen. 1. Sammendrag 1.1 Bakgrunn. Prop. Innst. 387 S (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra utenriks- og forsvarskomiteen Prop. 93 S (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra utenriks- og forsvarskomiteen om pansra køyrety til Hæren Til

Detaljer

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0.

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware er stolte av å kunne introdusere versjon 2.0 av Trekker Breeze talende GPS. Denne oppgraderingen er gratis for alle Trekker Breeze brukere. Programmet

Detaljer

met.info Ekstremværrapport

met.info Ekstremværrapport met.info no. 16/2014 ISSN 1503-8017 METEOROLOGI Bergen, 25.08.2014 Ekstremværrapport Lena 9. og 10. august 2014 Sammendrag Lørdag 9. og søndag 10. august gikk et, for årstiden, kraftig lavtrykk inn i

Detaljer

SPILLEREKKEFØLGE Under finner du et sammendrag som viser i hvilken rekkefølge spillet skal gjennomføres. Spillet der du erobrer verden

SPILLEREKKEFØLGE Under finner du et sammendrag som viser i hvilken rekkefølge spillet skal gjennomføres. Spillet der du erobrer verden 14538i07 2/18/00 4:50 PM Page 1 SPILLEREKKEFØLGE Under finner du et sammendrag som viser i hvilken rekkefølge spillet skal gjennomføres. FORSTERKNINGSFASEN Besittelse av en tredjedel av områdene - Innehar

Detaljer

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter:

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: dag.syversen@unit4.com Denne e-guiden beskriver hvordan du registrerer en reiseregning med ulike typer utlegg. 1. Introduksjon 2. Åpne vinduet

Detaljer

Profile handbook. for

Profile handbook. for Profile handbook for March 2007 Logo For the logo, we have chosen a shape in conformity with the general visual direction. The logo is inspired by the shape of the product, and the circle also creates

Detaljer

Øystein Haugen, Professor, Computer Science MASTER THESES Professor Øystein Haugen, room D

Øystein Haugen, Professor, Computer Science MASTER THESES Professor Øystein Haugen, room D Øystein Haugen, Professor, Computer Science MASTER THESES 2015 Professor Øystein Haugen, room D1-011 1 Hvem er jeg? Øystein Haugen, nytilsatt professor i anvendt informatikk på Høyskolen i Østfold, avdeling

Detaljer

PROSJEKTLEDER. Kjetil Arne Vaskinn OPPRETTET AV. Kjetil Arne Vaskinn og Wolf Marchand. Morten Søvde REGION MIDT

PROSJEKTLEDER. Kjetil Arne Vaskinn OPPRETTET AV. Kjetil Arne Vaskinn og Wolf Marchand. Morten Søvde REGION MIDT KUNDE / PROSJEKT Statens Vegvesen, Region midt PROSJEKTLEDER Kjetil Arne Vaskinn PROSJEKTNUMMER 26838001 OPPRETTET AV Kjetil Arne Vaskinn og Wolf Marchand DISTRIBUSJON: FIRMA NAVN TIL: STATENS VEGVESEN,

Detaljer

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett.

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett. Hvor i All Verden? Del 1 Introduksjon Hvor i All Verden? er et reise- og geografispill hvor man raskest mulig skal fly innom reisemål spredt rundt i Europa. I denne første leksjonen vil vi se på hvordan

Detaljer

How we connect online and offline

How we connect online and offline How we connect online and offline Hvordan bruke tekstene til å besvare oppgavene? Introduksjonen til temaet: This year s topic is how we connect with people, both online in the virtual world of the internet,

Detaljer

signalstyrken mottatt fra mini-bts-laveffektsstasjonen, å registrere signalstyrken mottatt

signalstyrken mottatt fra mini-bts-laveffektsstasjonen, å registrere signalstyrken mottatt 1 Lokaliseringsmetode for mobiltelefon BESKRIVELSE TEKNISK OMRÅDE [0001] Oppfinnelsens omfang og gjenstand er knyttet til en fremgangsmåte for lokalisering av en mobiltelefon, og anvendes særlig for utføring

Detaljer

FFI-NOTAT Eksternnotat 17/01184

FFI-NOTAT Eksternnotat 17/01184 FFI-NOTAT Eksternnotat 17/01184 Sammendrag av rapporten Vurdering av samfunnets behov for sivile beskyttelsestiltak Forfattere Tonje Grunnan 21. desember 2016 Godkjent av Kjersti Brattekås, fung. forskningsleder

Detaljer

ISM Auditor / Lead Auditor eksamensoppgaver. Oppgaver til skriftlig og muntlig eksamen, struktur og eksempler

ISM Auditor / Lead Auditor eksamensoppgaver. Oppgaver til skriftlig og muntlig eksamen, struktur og eksempler ISM Auditor/Lead Auditor eksamensoppgaver Struktur og eksempler Side 1 av 6 ISM Auditor / Lead Auditor eksamensoppgaver Oppgaver til skriftlig og muntlig eksamen, struktur og eksempler 1. Hensikt Denne

Detaljer

Enkel og effektiv brukertesting. Ida Aalen LOAD september 2017

Enkel og effektiv brukertesting. Ida Aalen LOAD september 2017 Enkel og effektiv brukertesting Ida Aalen LOAD.17 21. september 2017 Verktøyene finner du her: bit.ly/tools-for-testing Har dere gjort brukertesting? Vet du hva dette ikonet betyr? Mobil: 53% sa nei Desktop:

Detaljer

Introduksjon Bakgrunn

Introduksjon Bakgrunn 1 Introduksjon Den foreliggende oppfinnelsen beskriver en metode for å presentere visuell informasjon relatert til et objekt eller struktur. Mer spesifikt er oppfinnelsen beskrevet ved en metode for å

Detaljer

Kjøreplan for møte 4 Etterlevelse / Stille avvik

Kjøreplan for møte 4 Etterlevelse / Stille avvik Kjøreplan oppfølgingsmøter - Korte prosjekter Kjøreplan for møte 4 Etterlevelse / Stille avvik Hensikten med møte 4: I forrige møte diskuterte prosjektet nødvendigheten av å følge krav, prosedyrer og retningslinjer.

Detaljer

Syntax/semantics - I INF 3110/ /29/2005 1

Syntax/semantics - I INF 3110/ /29/2005 1 Syntax/semantics - I Program program execution Compiling/interpretation Syntax Classes of langauges Regular langauges Context-free langauges Scanning/Parsing Meta models INF 3/4-25 8/29/25 Program

Detaljer

PIM ProsjektInformasjonsManual Tittel: REDUKSJON AV FLUORIDEKSPONERING I ALUMINIUMINDUSTRIEN INKLUDERT GRUNNLAG FOR KORTTIDSNORM FOR FLUORIDER

PIM ProsjektInformasjonsManual Tittel: REDUKSJON AV FLUORIDEKSPONERING I ALUMINIUMINDUSTRIEN INKLUDERT GRUNNLAG FOR KORTTIDSNORM FOR FLUORIDER SLUTTRAPPORT Innhold 1. Innledning 1.1 Deltakere 1.2 Bakgrunn 1.3 Mål 1.4 Organisasjon 2. Oppsummering 3. Summary in English 4. Referanser/References 1. INNLEDNING 1.1 Deltakere Alcan á Ísland Alcoa Fjarðaál

Detaljer

OOSU 22.sept Pattern har sin opprinnelse innen arkitektur (byplanlegging / bygninger)

OOSU 22.sept Pattern har sin opprinnelse innen arkitektur (byplanlegging / bygninger) OOSU 22.sept 2010 PATTERNS (mønstre) Hva er et Pattern opprinnelsen Mal for en Patternbeskrivelse Hva er et Pattern Language? Ulike typer Pattern vi anvender innen systemutvikling Dagens Pensum : (kursorisk

Detaljer

Norwegian FAOS, version LK1.0

Norwegian FAOS, version LK1.0 Norwegian FAOS, version LK1.0 The KOOS form was translated from Swedish into Norwegian by the Norwegian Arthroplasty Register (NAR). The Norwegian National Knee Ligament Registry (NKLR) translated the

Detaljer

Arbeid mot friksjon 1 (lærerveiledning)

Arbeid mot friksjon 1 (lærerveiledning) Arbeid mot friksjon 1 (lærerveiledning) Vanskelighetsgrad: Liten, middels Short English summary In this exercise we shall measure the work (W) done when a constant force (F) pulls a block some distance

Detaljer

FORSVARET Forsvarets sikkerhetstjeneste. Cyber krigføring. Et militæroperativt perspektiv

FORSVARET Forsvarets sikkerhetstjeneste. Cyber krigføring. Et militæroperativt perspektiv Forsvarets sikkerhetstjeneste ingeniørhøgskole Cyber krigføring Forfatter Prosjektittel 17.11.2011 1 Hvor virkelig er cyber-krig? 17.11.2011 2 Estland 2006 Cyber-opprør ved flytting av sovjet-russisk krigsminnesmerke

Detaljer