Endringer i motorferdselloven og forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Endringer i motorferdselloven og forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag"

Transkript

1

2 Endringer i motorferdselloven og forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag Nærmere om adgangen til å etablere snøscooterløyper for fornøyelseskjøring Av Eivind Elvestad, juridisk rådgiver hos Fylkesmannen i Troms

3 1. Innledning 1.1 Generelt om adgangen til snøscooterkjøring i utmark Hovedregelen i motorferdselloven 3: «I utmark og vassdrag er motorferdsel ikke tillatt med mindre annet følger av denne lov eller vedtak med hjemmel i loven». Innført som generell regel i 1977 etter at velstandsutviklingen og den teknologiske utviklingen hadde medført stadig økning av motorisert ferdsel i utmark. Formålet var først og fremst å verne om hensynet til naturmangfold, friluftsinteresser og næringsinteresser. I noen tilfeller har snøscooterkjøring i utmark likevel vært tillatt: - Tillatelse kan følge direkte av motorferdselloven 4 og forskriften 3. - Kommunen kan også på nærmere vilkår gi tillatelser til kjøring i konkrete saker, se motorferdselloven 6 og forskriften 5, 5a og 6. - Kjøring i fastsatte løyper i Nord- Troms og Finnmark, jf. motorferdselloven 5, tredje ledd og forskriften 4. - Isfiskeløyper, jf. forskriften 8

4 Gjennom loven og forskriften har adgangen til motorferdsel i utmark hittil vært begrenset til kjøring som har en allment akseptert nytteverdi. Formålet har vært å avgrense mot «den rene fornøyelseskjøring uten å legge hindringer i veien for den kjøring som har et nyttig og nødvendig formål», jf. ot.prp.nr.60 ( ) side 10. Dette har medført at det som utgangspunkt ikke har vært tillat med såkalt fornøyelseskjøring. Unntaket har vært de fastsatte løypene i Nord-Troms og Finnmark. Adgangen til persontransport på snøscooter i reiselivssammenheng har også vært svært begrenset.

5 Nærmere om snøscooterkjøring i reiselivssammenheng Undertiden mottar kommunene søknader om tillatelse til å frakte turister med snøscooter til nærmere angitte destinasjoner i utmarka for å oppleve nordlys. Dette kan for eksempel være en hytte, gamme, lavvo mv. Kan det etter loven gis tillatelse til slik kjøring? Tillatelse direkte med hjemmel i forskriften 3 første ledd bokstav c? «transport som er nødvendig for drift av turistanlegg (overnattings- og serveringssteder, skiheiser mv..) som ikke ligger til brøytet bilveg» Må gjelde fast etablerte turistanlegg og transporten (overnattings- og serveringssteder) må være nødvendig for driften av anlegget. Mindre private hytter med noen få overnattingsplasser faller utenfor, se f.eks. Miljødirektoratets avgjørelse av sak 2015/3981. Tilsvarende må gjelde for lavvoer, gammer o.l. Bestemmelsen gir først og fremst hjemmel for nødvendig transport av varer, gods og personale til slike steder. I noen grad er det også adgang til transport av gjester, men bare hvor dette er nødvendig for å opprettholde driften av allerede etablerte overnattingssteder, se rundskriv T-1/96.

6 Snøscooterkjøring i reiselivssammenheng, fortsettelse Kan kommunen gi tillatelse etter 6 (mine uthevinger)? «I unntakstilfelle kan kommunestyret - eller et annet folkevalgt organ som kommunestyret bestemmer - etter skriftlig søknad gi tillatelse til kjøring utover 2-5, dersom søkeren påviser et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring, og som ikke kan dekkes på annen måte. Før eventuell tillatelse gis, skal transportbehovet vurderes mot mulige skader og ulemper i forhold til et mål om å redusere motorferdselen til et minimum.» Vurderingen av hva som ligger i vilkåret «særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring» hører med til rettsanvendelsen og er dermed ikke undergitt kommunens frie skjønn. Rettsanvendelsen kan overprøves av Fylkesmannen, direktorat, departement og av retten. Skal praktiseres streng, jf. formuleringene «unntakstilfelle..», og «særlig behov». Bestemmelsen er ment som en sikkerhetsventil. Det er «ikke avgjørende om transportøren ser transporten som lønnsom, dersom i ikke transporten isolert sett dekker et reelt og nødvendig behov», rundskriv T-1/96. Departementet og direktoratet har i flere uttalelser lagt til grunn at det ikke kan gis tillatelse til å frakte turister med snøscooter ut i naturen for å oppleve nordlys, villmark mv, (brev til Fylkesmennene fra 94, rundskriv T-1/96, brev til Kautokeino kommune fra 1998, senere praksis). Se også Miljødirektoratets avgjørelse av sak 2015/3981

7 Innledning 1.2 Bakgrunn for lovendringen Frem til lovendringen har det altså ikke vært adgang til fornøyelseskjøring på snøscooter (med unntak av løypene i Nord-Troms og Finnmark). Adgangen til persontransport i reiselivssammenheng har også vært svært begrenset. Departementet mottok ønsker fra flere kommuner og fylkeskommuner utenfor Nord- Troms og Finnmark om å få adgang til å etablere snøscooterløyper for fornøyelseskjøring, både for allmenn rekreasjon og i reiselivssammenheng. Regjeringen ønsker å etterkomme dette. I Sundvollenerklæringen heter det således: «Regjeringen vil la kommunene forvalte motorisert ferdsel i utmark» Samtidig understrekes det at det av hensyn til friluftsliv og naturmangfold fortsatt er et mål å begrense motorferdsel i utmark mest mulig. En åpning for rekreasjonskjøring forutsetter derfor at det settes klare rammer for slik kjøring.

8 1.3 Innholdet i lovendringen Gjennom lovendringen har kommunene fått hjemmel til å etablere snøscooterløyper for fornøyelseskjøring, se motorferdselloven 4a og forskriften 4a. Lovendringen trådte i kraft 19. juni 2015 Denne adgangen er undergitt flere vilkår og saksbehandlingsregler, som vi skal komme tilbake til senere. Lovendringen innebærer ingen generell liberalisering av reglene om snøscooterkjøring i utmark Hovedregelen i motorferdselloven 3 om at motorferdsel som utgangspunkt ikke er tillat, gjelder fortsatt. Det er ikke vedtatt andre unntak fra denne hovedregelen, enn adgangen for kommunene til å fastsette snøscooterløyper De andre unntakene i loven og forskriften skal praktiseres like strengt som tidligere. Rekreasjonskjøring og persontransport i forbindelse med nordlysturisme mv, må normalt skje i de fastsatte løypene. Dette vil sikre at tilrettelegging for slik kjøring vil skje gjennom en grundig og demokratisk prosess, hvor ulike hensyn har blitt vurdert og avveid.

9 2. Lovhjemmelen for å etablere snøscooterløyper Nytt annet til fjerde ledd i motorferdselloven 4 a, gir departementet hjemmel til å gi «kommunestyret eller annet folkevalgt organ som kommunestyret bestemmer, myndighet til å fastsette løyper for kjøring med snøscooter på vinterføre». Bestemmelsen har følgende ordlyd (min utheving): «Motorkjøretøyer kan i utmark og på islagte vassdrag bare brukes i samsvar med forskrift gitt av departementet. Departementet kan gi kommunestyret, eller annet folkevalgt organ som kommunestyret bestemmer, myndighet til i forskrift å fastsette løyper for kjøring med snøscooter på vinterføre». I kommunene Finnmark og Nord-Troms (kommunene Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy og Storfjord) omfatter myndigheten også adgang til i forskrift å tillate kjøring ut av løypa på islagt vann for å raste. Løypene skal ikke legges i verneområder, foreslåtte verneområder eller nasjonale villreinområder. Løypene skal ikke være til vesentlig skade eller ulempe for reindriften eller kreve terrenginngrep. Ved fastsetting av løypene skal kommunen ta særskilt hensyn til støy og andre ulemper for friluftslivet. Kommunen skal også ta hensyn til naturmangfold, bolig- og hytteområder, landskap, kulturminner og kulturmiljø og sikkerheten for dem som kjører og andre. Før fastsetting av løypene skal kommunen utrede virkningen løypene vil ha for friluftsliv og naturmangfold i influensområdet, samt kartlegge og verdsette friluftslivsområdene der løypene planlegges, og vurdere betydningen av disse områdene opp mot øvrige friluftslivsområder i kommunen. Departementet kan i forskrift gi nærmere regler om løypene og kommunens saksbehandling, herunder regler om klage på kommunens vedtak om fastsetting av løyper etter andre ledd.»

10 Med hjemmel i denne bestemmelsen har departementet vedtatt 4a i forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag: Denne hjemmelen må benyttes hvis kommunen ønsker å legge til rette for allmenn fornøyelseskjøring og bruk av snøscooter for opplevelsesturer i reiselivssammenheng. Bestemmelsene forutsetter at det etableres løyper for slike formål. Det kan bare åpnes for fornøyelseskjøring i faste løyper. Kommunen kan ikke åpne generelle områder for fri kjøring utenfor de fastsatte løypene. Bestemmelsen vil ikke kunne brukes som grunnlag for dispensasjon til enkeltpersoner for turkjøring Bestemmelsen gir ikke grunnlag for dispensasjon for å kjøre utenfor selve løypa, for eksempel mellom løypa og en fritidsbolig. Løyper i Nord-Troms og Finnmark som er vedtatt etter 4 i forskriften, samt isfiskeløyper vedtatt etter 8 i forskriften, må innen 19. juni 2021 konverteres til løyper etter 4 a, for at det fortsatt skal være tillat å kjøre i løypene. Nærmere om dette senere.

11 3. Kjøring som vil være tillat i de fastsatte løypene Kjøringen må skje innenfor de fastsatte løypetraseene. Kjøringen må skje i henhold til de bestemmelser kommunen fastsetter om kjøretider, fartsgrenser, rasting mv. Kjøringen må skje i henhold til vegtrafikkloven med tilhørende forskrifter Kjøringen må skje innenfor de tidsrom hvor kommunen har lov å holde løypene åpne, nærmere om dette senere. Kjøringen kan bare skje på «vinterføre». Med dette menes mark dekket av naturlig vintersnø. «Hele løypa må være dekket av et bærende snølag, og løypene kan ikke brukes når deler eller flekker i løypa ikke lenger er dekket av snø», se prop. 35 L side 47. Det er bare tillat å kjøre med snøscooter i løypene. Bruk av andre motorkjøretøyer er ikke tillat (f.eks. ATV med påsatte belter, tråkkemaskiner mv), se prop. 35 L side 47.

12 4. Hvordan fastsettes snøscooterløypene? 4.1. Form, innhold, vedtakskompetanse mv. Myndigheten til å fastsette løypene er lagt til kommunene, som kan vedta løypene i form av en kommunal forskrift (jf. henvisningen til forvaltningsloven kapittel VII i 4 a tredje ledd i forskriften) Løypene vedtas av kommunestyret «eller annet folkevalgt organ som kommunestyret bestemmer», jf. forskriften 4 a, annet ledd. Vedtakskompetansen kan med andre ord delegeres til et annet folkevalgt organ, men ikke til administrasjonen. Det som skal vedtas er et kart som viser løypetraseen og et sett med bestemmelser. Løypene kan ikke tas i bruk før både kartet og bestemmelsene er vedtatt og trådt i kraft. I tillegg gjelder det nærmere angitte krav til form, begrunnelse og kunngjøring. Vi kommer tilbake til dette senere. Vedtaket treffes med hjemmel i forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag 4a. Det må henvises til denne bestemmelsen i vedtaket jf. forvaltningsloven 38.

13 4.2 Nærmere om kravene til kartfestingen «Løypene skal fastsettes i et eget kart», jf. forskriften 4a, 2. ledd, 2.pkt. Med andre ord ikke et plankart (selv om løypene skal inntegnes i kommuneplanens arealdel når løypene har blitt vedtatt). Kartet skal på en entydig og forståelig måte vise hvor løypene skal gå, se prop. 35 L side 48. Kartet må utarbeides tidlig i prosessen og inngå i dokumentene som sendes på høring (nærmere om dette senere) Skal produseres digitalt og tilfredsstille reglene i den nasjonale standarden for geodata (SOSI-standarden). Skal kunne eksporteres og importeres som SOSI-filer.

14 Løypekart fra Innset- Altevatnet i Bardu kommune (høringsforslag)

15 4.3 Bestemmelsene Forskriften 4 a, 2. ledd, 4. punktum: Kommunen skal i forskrift gi bestemmelser om bruken av løypene, herunder om kjørefart og kjøretider. Det kan i bestemmelsene fastsettes krav om brukerbetaling til dekning av kostnader for drift av løypene. For at forskriften skal være gyldig må det som et minimum gis bestemmelser om: Fartsgrenser Alminnelige fartsgrenser for snøscooter følger av vegtrafikkloven og forskrift av 14. desember 2011 nr I terreng gjelder følgende fartsgrenser for snøscooter: Uten slede: 70 km/t Med slede, uten passasjerer: 60 km/t Med slede og passasjerer: 40 km/t Kommunen må vurdere om det av hensyn til sikkerhet, støypåvirkning mm, skal settes lavere fartsgrenser i hele eller deler av løypa. Tidspunkter for kjøringen. (Når på døgnet det er tillat å kjøre) Tidsrom for kjøringen (Om det skal være tillat å kjøre på ukedager, helgedager, i høytider og om kjøringen skal være begrenset til bestemte perioder i sesongen. Dette kan for eksempel være begrunnet i hensynet til vegetasjon eller reindrift).

16 Bestemmelsene Om rasting Dersom kommunen ønsker at det skal være lov å kjøre utenfor løypa i forbindelse med rasting, bør det vedtas bestemmelser om hvilke områder rasting skal være tillat og hvor langt utenfor løypa det er tillat å kjøre. I fravær av slike bestemmelser vil det ikke være tillat å kjøre utenfor løypa i forbindelse med rasting. Den øvre grensen bør ikke overskride 30 meter og det kan bare tillates kjøring i rett linje ut fra løypa, se prop. 35 L side 49. I Nord-Troms og Finnmark videreføres praksis om at det i forbindelse med rasting tillates kjøring inntil 300 meter fra merkestikkene, se prop. 35 L side 49. Her kan det også gis tillatelse til kjøring ut på islagt vann for å raste, jf. motorferdselloven 4 a 2. ledd Bestemmelsene vil ha betydning for beregningen av løypenes influensområde. Dette vil i sin tur være av betydning for utredninger av støy, effekter for friluftsliv og naturmangfold mv. Nærmere om dette senere i foredraget.

17 Bestemmelsene Andre bestemmelses kommunen kan gi Det kan også fastsettes andre bestemmelser. Forskriften 4 a, 2. ledd nevner som eksempel «krav om brukerbetaling til dekning av kostnader for drift av løypene». Andre begrensninger kan være bruk til bestemte formål eller bestemte brukergrupper. Det gis for eksempel et begrenset antall løyver for å kjøre i løypene, eller det bestemmes at kjøringen må skje i regi av profesjonelle aktører. Slike bestemmelser må ikke stride mot andre rettsregler, f.eks. prinsippet om ikke-diskriminering i EØS-avtalen: Begrensningen må være begrunnet i et lovlig allment hensyn og være egnet til å ivareta det aktuelle hensynet. Bosted og nasjonalitet kan ikke være avgjørende for hvem som har lov til å kjøre i løypene. Vilkår som for eksempel favoriserer kommunens egne innbyggere kan fort bryte med dette prinsippet. Departementet vurderer å utarbeide et eget veiledningsmateriale om adgangen til å fastsette begrensninger for bruken av løypene innenfor rammene av EØS-reglene, se prop L. 35 side 15.

18 Eksempler på bestemmelser fra Bardu kommune (mine uthevinger) Utdrag fra 3 om «åpning og stenging av løypenettet» 1. Hovedløypenettet Innset/Ørneberget Altevatnet ( 2, pkt. 1, 2 og 3) tillates brukt fra og med 15. februar til og med 5. mai alle dager i uka hele døgnet. 2. Fra 5. mai til 31. mai er hovedløypenettet Altevatnet ( 3 pkt. 2) åpent kun som isfiskeløype, alle dager i uka hele døgnet. Tilførselsløyper ( 3 pkt. 1 og 2) inngår ikke. Løypene tillates brukt for å dekke reelle transportbehov i forbindelse med fiske. 3. Løypenettet Ostu Leinavatn - Gamas ( 2 pkt. 4) tillates brukt fra og med 15. februar til og med 1. mai. Det er kjøreforbud i løypenettet fra kl. 23:00 til kl. 06:00, samt helt kjøreforbud onsdag og torsdag i hver uke. Kommunen kan stenge løypene på kort varsel om isforholdene eller andre forhold gjør det uforsvarlig å bruke dem. Nedtaking av merker skal være avsluttet innen sluttdato. Åpning og stenging kunngjøres på kommunens hjemmeside og i lokal dagsavis. Fylkesmannen har på vegne av reinbeitedistriktene rett til å kreve deler av løypenettet stengt, dersom forholdene i reindrifta tilsier det.

19 Eksempler på bestemmelser fra Bardu kommune (mine uthevinger) Fra 4 «Bruk av løypenettet vegtrafikklovens bestemmelser» «For løypenettet i kommunen gjelder de nasjonale bestemmelser for hastighet etter vegtrafikklovens forskrift 14. desember 2001 nr Kjøring med motorvogn i terrenget og på veg ikke åpen for alminnelig ferdsel har særlige bestemmelser for kjørefart for beltemotor-sykkel/snøscooter. Forskriften fastsetter at det i terreng ikke må kjøres fortere enn 70 km i timen, og at det for beltemotorsykkel med slede ikke må kjøres fortere enn 60 km i timen uten passasjerer, og 40 km i timen med passasjerer. Det må kjøres med redusert hastighet på steder med kort avstand mellom løypa og bebyggelse (gjelder både hus og hytter), og inntil viktige friluftsområder: 1. Innset Ørneberget Slåtmoberget inn til Strømmen: inntil 20 km/t 2. Fra Solbakken camping og 500 meter langs traséen: inntil 20 km/t 3. Langs isen på Leinavatnet: inntil 40 km/t»

20 4.4 Prosessen frem mot vedtaket a) Oppstartsfasen Først må det avklares om det er politisk vilje i kommunen for å etablere en eller flere snøscooterløyper. Bestemmelsen gir kommunen adgang til å fastsette snøscooterløyper, men ingen plikt, jf. formuleringen «kan» i forskriften 4a, annet ledd. Dersom det er politisk vilje for å fastsette snøscooterløyper, må det avklares hvor løypen(e) skal lokaliseres. I utgangspunktet er det opp til kommunen hvor løypene skal lokaliseres. Loven og forskriften setter likevel enkelte rammer for dette skjønnet.

21 Absolutte skranker: Nærmere om rammene for hvor løypene kan lokaliseres «Løypene skal ikke legges i verneområder, foreslåtte verneområder eller nasjonale villreinområder», motorferdselloven 4 a tredje ledd, og forskriften 4 a fjerde ledd. Med verneområder siktes det først og fremst til områder vernet i medhold av naturmangfoldloven, men forbudet omfatter områder som er fredet etter kulturminneloven, se prop, 35 L side 50 Må heller ikke ligge så nær opp mot verneområder at det vil fremstå som naturlig å raste i verneområdene, se prop. 35 L side 49. Allerede eksisterende løyper i verneområder vil kunne videreføres, jf. prop, 35 L side 50. Med «foreslåtte verneområder» menes områder som er foreslått etter naturmangfoldloven 42. Forslaget vil ha denne virkningen i inntil seks år, jf. 44, 5. ledd «Løypene skal ikke være til vesentlig skade eller ulempe for reindriften eller kreve terrenginngrep», 4 a tredje ledd, og forskriften 4 a fjerde ledd. Terrenginngrep omfatter planering og opparbeiding av terreng i barmarksesongen. Kvisting, felling av enkelttrær og rydding av traseer regnes ikke som terrenginngrep. Løypene må ikke virke negativt på reindriftens særverdiområder (flyttvei, brunstland, kalvingsland, sentrale luftingsområder, områder i og ved anlegg til merking, skilling og slakt), se prop. 35 L side 51. I forarbeidene oppfordres kommunene til å ta kontakt med Fylkesmannen tidlig i prosessen for å få en vurdering av om løypene vil komme i konflikt med reindriftsinteressene, se prop. 35 L side 51. Egnede avbøtende tiltak kan være et alternativ.

22 Betydningen av privat eiendomsrett og andre rettigheter til fast eiendom Kommunen kan ikke treffe vedtak om snøscooterløype over en eiendom før grunneier har samtykket», forskriften 4a, 7. ledd. Følger av grunneiers råderett over egen eiendom. Motorferdselloven 10 (min utheving): «Denne lov innskrenker ikke den adgang grunneier og bruker har etter gjeldende rettsregler til å forby eller begrense motorferdsel på sin eiendom». Motorferdsel inngår ikke i allemannsretten Kommunen må aktivt innhente samtykke fra grunneierne Fastsetting av snøscooterløyper gir ikke ekspropriasjonsadgang, se f.eks. prop. 35 L s. 22. Bestemmelsen innebærer at samtykke må innhentes på forhånd. Gjelder overfor både offentlige og private grunneiere. Ikke krav om innhenting av samtykke fra andre rettighetshavere. Disse bør imidlertid høres i prosessen og vil ha rett til å klage over et eventuelt vedtak. Foruten de skrankene som hittil er nevnt, vil lokaliseringen av løypene måtte bygge på enkelte nærmere angitte utredninger, kartlegginger og vurderinger. Vi kommer tilbake til dette senere, under «kravene til sakens opplysning».

23 b) Saken utredes Kravene til sakens opplysning Det alminnelige kravet til opplysning av saker som gjelder forskrifter kommer til uttrykk i forvaltningsloven ledd: «Forvaltningsorganet skal påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes» I tillegg oppstiller forskriften særskilte krav til forhold som skal utredes og hensyn som skal vektlegges ved fastsettingen av snøscooterløyper. Utredningene, kartleggingene og vurderingene skal ligge til grunn for vedtaket. Det innebærer at lokaliseringen og bestemmelsene skal bygge på de utredninger og vurderinger som kreves etter forvaltningsloven, motorferdselloven 4a og 4a i forskriften.

24 Hensyn som skal vurderes Loven og forskriften angir ulike hensyn som skal vurderes i planarbeidet og som kan være avgjørende for lokaliseringen av løypene, se motorferdselloven 4 a tredje ledd og forskriften 4 a, fjerde og femte ledd: - Reindrift - Støy og andre ulemper for friluftsliv - Naturmangfold - Bolig- og hytteområder - Kulturminner og kulturmiljø. - Sikkerheten for de som kjører og andre - Unngå skredutsatte områder. Dvs utløpsområder for skred. - Unngå bratt terreng. I forbindelse med snøskred brukes begrepet «bratt terreng» om terreng brattere enn 30 grader. Snøskred kan også starte i moderat bratt terreng (25-30 grader), særlig ved dårlige vær og stabilitetsforhold, se prop. 35 L, side Andre relevante lokale forhold kan være kløfter, brattheng, usikker is, siktforhold, objekter man kan kjøre på mv. - Hensynet til sikkerhet kan få betydning for lokalisering, men kan også tilsi at det etableres rutiner for overvåkning, varsling, stenging, skilting mv. I dette ligger det ikke noen absolutte skranker, men det bør ikke fastsettes løyper som i vesentlig grad vil komme i konflikt med disse hensynene. Avbøtende tiltak i form av for eksempel bestemmelser, kan vurderes.

25 Utredninger som skal ligge til grunn for vedtaket «Før kommunen sender forslaget til løyper på høring skal den utrede virkningen løypene vil ha for friluftsliv og naturmangfold i influensområdet», motorferdselloven 4a 3. ledd og forskriften 4a 6. ledd. Med «influensområdet» menes området som blir påvirket av etablering av snøscooterløyper, for eksempel det området som blir påvirket av støy. Det er med andre ord ikke bare virkningene på friluftsliv og naturmangfold i løypene som i denne sammenheng er relevant, men også virkningene for de områder utenfor planområdet som berøres. I utredningen bør kommunen vurdere og redegjøre for forslagene på bakgrunn av arealbruken det legges opp til i gjeldende planverk, konsesjoner mv. Når det gjelder støy, vil Miljødirektoratet utarbeide veiledningsmateriale med føringer for hvordan støy skal vurderes ved planleggingen av snøscooterløyper.

26 Videre skal kommunen «kartlegge og verdsette friluftslivsområdene der løypene planlegges og vurdere betydningen av disse områdene opp mot øvrige friluftsområder i kommunen», se motorferdselloven 4 a 3. ledd og forskriften 4 a 6. ledd. Dette skal skje med utgangspunkt i Miljødirektoratets håndbok M «Kartlegging og verdsetting av friluftsområde». Hensikten er å unngå at løypene legges i områder som regnes som viktige eller svært viktige friluftsområder, se prop 35. L side 41. «Nasjonal strategi for et aktivt friluftsliv» har som målsetning at flest mulig kommuner skal ha kartlagt og verdsatt sine friluftsområder innen Tidlig medvirkning Viktig at kommunen tidlig i prosessen kontakter fylkeskommunen og berørte sektormyndigheter, for eksempel Fylkesmannen, Statens Vegvesen, tollmyndighetene, NVE, politiet mv. Det bør legges til rette for at berørte interessegrupper og organisasjoner, berørte grunneiere og andre rettighetshavere mv, få komme til ordet så tidlig som mulig i prosessen Oppstartsmøter?

27 c) Høringen «Forslaget til snøscooterløyper med bestemmelser om bruk skal sendes på høring som beskrevet i plan- og bygningsloven 11-14», se forskriften 4 a tredje ledd. PBL (min utheving): «Forslag til kommuneplanens samfunnsdel og kommuneplanens arealdel sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn, kunngjøres i minst én avis som er alminnelig lest på stedet og gjøres tilgjengelig gjennom elektroniske medier. Fristen for å gi uttalelse og eventuelt å fremme innsigelse til kommuneplanens arealdel skal være minst seks uker. Av saksframlegget skal det framgå hvordan virkningene av planen og innkomne uttalelser til planforslaget har vært vurdert, og hvilken betydning disse er tillagt ved vedtaket. Det skal også framgå hvordan planen ivaretar nasjonale og regionale hensyn». PBL 5-2 (1. og 2. ledd): «Når loven her bestemmer at et planforslag skal sendes på høring, skal forslaget sendes til alle statlige, regionale og kommunale myndigheter og andre offentlige organer, private organisasjoner og institusjoner, som blir berørt av forslaget, til uttalelse innen en fastsatt frist. Når loven her bestemmer at et forslag skal legges ut til offentlig ettersyn, skal minst ett eksemplar av forslaget være lett tilgjengelig for alle, slik at enhver kan sette seg inn i det. Ved kunngjøring av planutkast skal det gjøres oppmerksom på om det foreligger alternative utkast til planen som ikke har vært eller vil bli kunngjort. Det skal i tilfelle også opplyses at de er tilgjengelige på planmyndighetens kontor»

28 Kommunen må legge til rette for at alle berørte privatpersoner (for eksempel grunneiere og berørte rettighetshavere) og interessegrupper får komme til ordet i løpet av prosessen, være seg for eksempel næringsinteresser, turlag og andre friluftsorganisasjoner, miljøorganisasjoner, velforeninger, hytteforeninger o.l. Selv om det ikke fremgår uttrykkelig av lovtekst og forarbeider, tilsier henvisningen til PBL sammenholdt med reelle hensyn, at forslaget både skal sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. Denne rettsoppfatningen har departementet bekreftet overfor Fylkesmannen. Departementet legger til grunn at kravet til varsling og uttalelse i forvaltningsloven 37 vil være oppfylt gjennom at løypene sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn, se prop. 35 L side 50. Henvisningen til PBL må innebære at det gjelder de samme føringer som i plansaker hva gjelder kompetansen til å avgjøre at løypene skal sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. Spørsmålet beror med andre ord på interne delegeringer.

29 Følgende dokumenter skal alltid inngå i forslaget som sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn - Kartet - Forslag til bestemmelser - Utsnitt av kommuneplankart og annen relevant informasjon - En saksfremstilling (planbeskrivelse) tilpasset den konkrete situasjon og behovet i den enkelte sak. Saksfremstillingen skal bl.a. inneholde: - De utredninger som kreves - En generell vurdering av hvilke virkninger etableringen av snøscooterløypa vil innebære, - En redegjørelse for hvordan de ulike hensyn som er angitt i forskriften er vurdert.

30 Innsigelser? Det er ikke adgang til å fremme innsigelse til forsalget Offentlige myndigheter vil imidlertid kunne komme med merknader og samtidig signalisere at det kan bli aktuelt å påklage et eventuelt vedtak av forslaget som er til høring. Prosessen kan i så måte minne om den som gjelder i dispensasjonssaker etter planog bygningsloven. Nærmere om grunnlaget for at offentlige myndigheter kan påklage vedtaket, senere i foredraget.

31 d) Vedtaket Etter at saken er ferdig utredet og høringsfristen er utløpt skal saken med alle relevante opplysninger (utredninger, vurderinger, høringsinnspill mv) legges frem for kommunestyret eller et annet folkevalgt organ som har fått delegert vedtakskompetansen fra kommunestyret, se forskriften 4a, 2. ledd. Kravene til form og kunngjøring i forvaltningsloven og 2. ledd vil gjelde: «En forskrift skal: a) inneholde en uttrykkelig henvisning til den eller de bestemmelser som gir forvaltningsorganet hjemmel (til å utferdige forskriften, og en henvisning i samsvar med EØS-høringsloven 12 hvis forskriften inneholder tekniske regler i henhold til nevnte lov. b) nevne det forvaltningsorgan som har gitt forskriften; c) kunngjøres i Norsk Lovtidend; d) i kunngjøringen betegnes som forskrift. Når praktiske hensyn gjør det hensiktsmessig, kan kunngjøringen begrenses til en kort omtale av forskriften med opplysning om hvor teksten kan fåes eller finnes»

32 Vedtaket skal i tillegg kunngjøres som beskrevet i plan og bygningsloven 12-12, 4. og 5. ledd, se forskriften 4a, 3. ledd, siste setning. PBL og 5 ledd har følgende ordlyd: Når planen er vedtatt, skal registrerte grunneiere og festere i planområdet, og så vidt mulig andre rettighetshavere i planområdet og naboer til planområdet, når de blir direkte berørt underrettes særskilt ved brev. Underretningen skal inneholde opplysninger om klageadgangen og frist for klage. Planen med planbeskrivelse skal kunngjøres i minst én avis som er alminnelig lest på stedet og gjøres tilgjengelig gjennom elektroniske medier. Vedtaket skal begrunnes. Innebærer at saksfremlegget på vedtaksstadiet etter forskriften 4 a 3. ledd, bl.a. må inneholde en redegjørelse for «hvordan innkomne uttalelser til forslaget og konsekvensene av snøscooterløyper med bestemmelser har vært vurdert, og hvilken betydning disse er tillagt, samt kommunens vurdering etter femte ledd»

33 Forskriften 4a, 8. ledd: e) Klage Kommunestyrets vedtak om snøscooterløyper kan påklages til fylkesmannen. Forvaltningsloven kapittel VI gjelder, likevel slik at vedtaket bare kan påklages av grunneiere og rettighetshavere til eiendommer i løypenes influensområde, Sametinget og berørte reinbeitedistrikt, organisasjoner hvis interesser blir berørt av snøscooterløypene, nabokommuner og berørte statlige og regionale organer. Vedtak om etablering av snøscooterløyper kan påklages selv om vedtaket som hovedregel ikke skal regnes som et enkeltvedtak, men en forskrift. I bestemmelsen er det særskilt regulert hvem som skal regnes for å ha rettslig klageinteresse over vedtak om fastsettelse av snøscooterløyper etter forvaltningsloven 28. Offentlige organer vil kunne påklage vedtaket på bakgrunn av de samme hensyn som ville gitt grunnlag for innsigelser i plansaker, se prop. 35 L side 53. Opplistingen av sektorområder i vedlegg til rundskriv H-2/14 fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, vil være relevant i så måte. Terskelen for å påklage vedtakene vil også måtte være den samme som terskelen for adgangen til å fremme innsigelser til planforslag. Det må med andre ord gjelde forhold av nasjonal eller vesentlig regional betydning, eller som av andre grunner er av vesentlig betydning for vedkommende organs saksområde, se pbl ledd.

34 Prop. 35 L side 53: «Det er ikke klagerett dersom en kommune velger ikke å fastsette noen forskrift om snøscooterløyper» Betyr bare at det ikke er klagerett dersom kommunen bestemmer seg for at de ikke vil vedta en snøscooterløype. Dette er i tråd med et mer generelt utgangspunkt om at det ikke regnes som et vedtak når forvaltningen ikke benytter seg av kompetanse til å treffe vedtak. Bestemmelsene om klagefrist, formkrav for klager, behandling av klager som er for sent fremsatt og behandling av klager, i forvaltningsloven vil gjelde tilsvarende, jf. forskriften 4a, 8. ledd. Fylkesmannen vil være klageinstans. Hvor Fylkesmannen er klager, vil det bli oppnevnt en settefylkesmann. Eventuelle klager skal sendes kommunen som skal underinstansbehandle klagen i henhold til prosedyrene i forvaltningsloven 33.

35 f) Etter vedtaket «Kommunen skal sørge for merking av og informasjon om løypene», forskriften 4a, 2. ledd, 6. punktum Skal ivareta sikkerhet og sikre at de som kjører holder seg innfor den fastsatte traseen, se prop. 35 L side 49. Kommunen har det overordnede ansvaret, men kan inngå avtaler med andre aktører om drift og vedlikehold av løypene. Løypene kan merkes med bjørkestikker eller annet naturlig og nedbrytbart materiale som utstyres med refleks. Krav til frekvens beror på hva som er nødvendig for å ivareta sikkerheten Under tregrensen bør rødmaling vurderes «Løypene skal vises i kommuneplanens arealdel», forskriften 4a 2. ledd, 3. punktum Løypene skal vises med linjesymbol i gjeldende standard for arealplan Inntegningen har ikke i seg selv rettslig virkning, men vil ha viktig informasjonsverdi

36 Motorferdselloven 5, 3. ledd: 5. Eksisterende løyper i Nord-Troms og Finnmark «I Finnmark og i Nord-Troms (kommunene Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy og Storfjord) kan fylkesmannen etter forslag fra kommunestyret gi forskrift om adgang til bruk av snøscooter på vinterføre langs særskilte løyper i utmark og på islagte vassdrag. Vedkommende kommune skal sørge for merking av og informasjon om løypene». Forskriften 4: «I Finnmark og Nord-Troms (Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy og Storfjord kommuner) kan beltemotorsykkel (snøscooter) nyttes på vinterføre i løyper som etter motorferdsellovens 5 tredje ledd er utlagt av fylkesmannen etter forslag fra kommunestyret. Snøscooterløyper etter første ledd skal om mulig legges på ubrøytede veger og atskilt fra tradisjonelle skiløyper. Løypene må ikke legges inn i sårbare naturvern-, frilufts- eller viltområder. Løypene kan ikke nyttes i tiden fra og med 5. mai til og med 30 juni, jfr. 9 0 Oppheves ved forskrift 19 juni 2015 nr. 722 (i kraft 19 juni 2021).» Det som står i fotnoten (min utheving), innebærer at løypene må konverteres til snøscooterløyper med hjemmel i 4 a, innen 19. juni 2021, for at det fortsatt skal være lov å kjøre i løypene

37 6. Eksisterende isfiskeløyper Forskriften 8 «I avgrensede områder med viktige fiskevann som ligger mer enn 5 km fra brøytet veg, og som har liten befolkning og ligger utenom hyttegrender og sårbare naturvern-, frilufts- eller viltområder, kan Miljødirektoratet åpne mulighet i enkelte deler av landet for bruk av snøscooter. I slike områder kan fylkesmannen legge ut løyper for kjøring med snøscooter etter forslag fra kommunen. Fylkesmannen kan fastsette vilkår for bruken av løypene. 0 Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013). Oppheves ved forskrift 19 juni 2015 nr. 722 (i kraft 19 juni 2021).» Det som står i fotnoten (min utheving) innebærer at løypene må konverteres til snøscooterløyper med hjemmel i 4 a, innen 19. juni 2021, for at det fortsatt skal være lov å kjøre i løypene Som nevnt kan det gjennom bestemmelsene fastsettes at bruken av løypene skal være forbeholdt bestemte formål, for eksempel isfiske.

38 7. Tidsrom for kjøringen «Motorferdsel i løypene er ikke tillat etter 5. mai, forskriften 4a, 2. ledd, 7. punktum. Begrunnet i hensynet til yngle- og hekketiden for dyr, se prop. 35 L side 49. «I sentrale områder for kalving og flytting av rein skal løypene være stengt om våren etter 25. april.», forskriften 4a, 2. ledd, 8. punktum. «9 unntatt første ledd første punktum gjelder tilsvarende», 4a, 2. ledd, siste punktum Forskriften 9 «I Finnmark og Nord-Troms (Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy og Storfjord kommuner) er motorferdsel etter disse forskrifter ikke tillatt i tidsrommet fra og med 5. mai til og med 30. juni. Fylkesmannen kan bestemme at forbudet skal gjelde andre tidsrom, for hele kommunen eller for særskilte områder, når det anses nødvendig for å ivareta reindrifts- eller viltinteresser, eller andre interesser som motorferdselloven skal ivareta. Fylkesmannen kan gjøre unntak fra forbudet i spesielle tilfeller, etter begrunnet søknad fra kommune eller enkeltperson. Søknad fra enkeltperson sendes gjennom kommunen, og fylkesmannens enkeltvedtak kan påklages til Miljødirektoratet.»

39 Særlig om isfiskeløyper hvor det har vært lov å kjøre etter 5. mai Isfiskeløypene må konverteres til løyper med hjemmel i 4a, innen 19. juni Etter forskriften 4 a, 2. ledd er det ikke lov å kjøre i løypene etter 5. mai. Samtidig heter det at 9 i forskriften gjelder tilsvarende. 9, 2. ledd: «Fylkesmannen kan gjøre unntak fra forbudet i spesielle tilfeller, etter begrunnet søknad fra kommune eller enkeltperson. Søknad fra enkeltperson sendes gjennom kommunen, og fylkesmannens enkeltvedtak kan påklages til Miljødirektoratet.» Prop 35 L side 49 «Fornøyelseskjøring vil imidlertid som utgangspunkt ikke anses som et spesielt tilfelle, og ønske om forlenging av sesongen for slik kjøring vil derfor ikke gi grunnlag for unntak» Regnes kjøring til fiskevann som fornøyelseskjøring? Hvis isfiskeløypene fra og med 19. juni 2021 ikke kan være åpne etter 5. mai, vil det innebære at regelverket for dette konkrete tilfellet blir strengere. Det kan ikke ha vært lovgivers intensjon.

40 Fylkesmannen sendte på denne bakgrunn et lovtolkningsspørsmål til departementet. «Spørsmålet er om det med hjemmel i denne bestemmelsen kan gis tillatelse til å benytte de nye løypene til isfiske etter 2021, så lenge det er de gamle isfisketrassene som benyttes. Jeg ser da for meg en ordning hvor løypene normalt er åpne fram til 5. mai, men at det gis tillatelse til å bruke løypene for isfiske fram til 31. mai.» Spørsmålet ble besvart i brev fra Klima- og Miljødepartementet av 9. oktober 2015 (min utheving): «Isfiske er i dag normalt en fritidssyssel. Generelt mener departementet at isfiske ikke er å anse som et slikt spesielt tilfelle som gir grunnlag for unntak. Unntak for isfiske vil kunne undergrave formålet med å ha en sluttdato for når løypene kan benyttes, idet det trolig vil være mange nye løyper over hele landet (og gamle løyper i Nord-Troms og Finnmark) som passerer fiskevann som har godt fiske i mai.» «De aller fleste av de tidligere isfiskeløypene har etter det vi er kjent med stengt rundt 1. mai, slik at det trolig er få eller svært avgrenset antall løyper hvor 5. mai innebærer en innskrenkning».

41 «For enkelte tidligere isfiskeløyper vil likevel de nye reglene innebære en innskrenking med hensyn til dato for når man får kjøre i løypene. Vi ser at isfiske enkelte steder har en spesielt sterk tradisjon og at det tradisjonelt kan sies å være i grenseland mellom nytte og fornøyelse.» «Vi mener derfor at Fylkesmannen bør kunne tillegge tidligere åpningstider for en løype vekt i vurderingen av en søknad om sesongforlengelse, i tillegg til den betydning løypa har tradisjonelt og lokalt for nettopp isfiske sent på våren. Med andre ord: dersom en løype gjennom mange år har hatt åpningstid lengre enn til 5. mai på grunn av spesielt godt fiske på denne tiden i det aktuelle området, og isfiske i løypa på denne tiden er en viktig tradisjon lokalt, og gjerne/helst har hatt næringsmessig betydning, vil dette være elementer som gjør at Fylkesmannen kan vurdere å tillate lengre åpningstider for løypa». «Det må stilles som vilkår at løypa i forlengelsesperioden bare er åpen for isfiske.» «Konsekvenser for naturmangfold og friluftsliv må selvsagt vurderes før tillatelse eventuelt gis.» «Et vedtak om å forlenge sesongen vil være en forskrift, slik at saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven kap. VII kommer til anvendelse». «Kommuner som vurderer å søke Fylkesmannen om forlenget åpningstid for isfiskeformål i tidligere isfiskeløyper bør inkludere dette spørsmålet i sin utredning og høring av løypene.»

42 8. Kontroll og håndheving Kjøring utenfor løypene eller som ikke er i henhold til bestemmelser for bruken av løypene vil ikke verre tillat etter motorferdselloven 4 a og forskriften 4a. Med mindre det foreligger konkrete tillatelser (for eksempel etter 6 i forskriften), vil slik kjøring derfor være forbud etter motorferdselloven 3 og kunne møtes med sanksjoner. Motorferdsel i utmark i strid med motorferdselloven og tilhørende forskrifter kan straffes etter motorferdselloven 12. Motorferdselloven 12 «Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer denne lov eller forskrifter, regler eller vilkår fastsatt i medhold av loven, straffes med bøter.» Det er bred enighet om at nye regler om fornøyelseskjøring vil medføre økt behov for kontroll og sanksjonering, se innst. 309 S ( ) s. 2 og prop 35. L side 32. Dette er bakgrunnen for bestemmelsene i 12 a og 12b.

43 Motorferdselloven 12 a (tilføyd ved lovendringen) «Statens naturoppsyn fører kontroll med at bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov blir overholdt. Reglene i naturoppsynsloven 3 får anvendelse ved kontroll etter denne lov. I tillegg til fullmaktene i naturoppsynsloven 3 kan oppsynet kreve at fører av snøscooter viser fram dokumenter som det er påbudt å ha med under kjøringen. Statens naturoppsyn kan ilegge fører av snøscooter overtredelsesgebyr hvis fører ikke overholder bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov. Overtredelsesgebyr kan også ilegges ved brudd på plikter etter naturoppsynsloven 3 fjerde ledd, jf. andre ledd, ved kontroll etter denne lov.» Motorferdselloven 12b (tilføyd ved lovendringen) «Statens naturoppsyn kan ilegge fører av snøscooter overtredelsesgebyr hvis fører ikke overholder bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov. Overtredelsesgebyr kan også ilegges ved brudd på plikter etter naturoppsynsloven 3 fjerde ledd, jf. andre ledd, ved kontroll etter denne lov. Overtredelsesgebyret forfaller til betaling 2 måneder fra vedtak er fattet. Endelig vedtak om overtredelsesgebyr er tvangsgrunnlag for utlegg. Dersom fører går til søksmål mot staten for å prøve vedtaket, suspenderes tvangskraften»

44 9. Flere lovendringer? Miljødirektoratet (min utheving): «Direktoratet har fått i oppdrag av Klima- og miljødepartementet (KLD) å sende forslag til endringer i regelverket for motorferdsel i utmark ut på høring Endringene innebærer en åpning for catskiing i Norge, som innebærer å bli transportert opp på fjellet med tråkkemaskiner eller liknende til utgangspunkter som er egnet for alpin skikjøring. Miljødirektoratet foreslår at kommunene gis adgang til å fastsette løype for slik bruk. I forslaget har direktoratet lagt opp til at dette skjer etter samme prosess som fastsetting av snøskuterløyper, og at regelverket gir de samme rammene med tanke på hvor løypene kan legges og hvilke hensyn som skal tas. Departementet har også bedt direktoratet om å sende på høring et forslag som myker opp reglene for bruk av el-sykler i utmark. Et slikt høringsbrev vil sendes fra direktoratet om kort tid»

45 Avslutning Spørsmål?

46 Takk for meg

Forslag til endringer i motorferdselloven og forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag

Forslag til endringer i motorferdselloven og forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag Forslag til endringer i motorferdselloven og forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag Nærmere om de foreslåtte saksbehandlingsreglene for etablering av snøscooterløyper Av Eivind

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. JournalpostID: 14/7558 Arkiv sakid.: 14/1605 Saksbehandler: Lise Gunn Hansen Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestyre

FAUSKE KOMMUNE. JournalpostID: 14/7558 Arkiv sakid.: 14/1605 Saksbehandler: Lise Gunn Hansen Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestyre SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JournalpostID: 14/7558 Arkiv sakid.: 14/1605 Saksbehandler: Lise Gunn Hansen Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestyre Sak nr.: 072/14 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato: 09.09.2014

Detaljer

Motorferdsel i utmark nye regler for fastsetting av snøskuterløyper. Marit Birkeland, seksjon for friluftsliv

Motorferdsel i utmark nye regler for fastsetting av snøskuterløyper. Marit Birkeland, seksjon for friluftsliv Motorferdsel i utmark nye regler for fastsetting av snøskuterløyper Marit Birkeland, seksjon for friluftsliv Miljødirektoratets rolle motorferdsel i utmark Veilede i og informere om regelverket, samt lovfortolkning

Detaljer

Endringer i motorferdselloven og forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag

Endringer i motorferdselloven og forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag Endringer i motorferdselloven og forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag Nærmere om adgangen til å etablere snøscooterløyper for fornøyelseskjøring Av Eivind Elvestad, juridisk

Detaljer

Saksmappe 2013/381 Teknikk, plan og ressurs Saksbehandler Jon Kåre Jonsson Forskrift om kommunalt forsøk med snøscooterløyper i Flesberg kommune.

Saksmappe 2013/381 Teknikk, plan og ressurs Saksbehandler Jon Kåre Jonsson Forskrift om kommunalt forsøk med snøscooterløyper i Flesberg kommune. FLESBERG KOMMUNE Lampeland 20.01.2014 Arkiv K01 Saksmappe 2013/381 Avd Teknikk, plan og ressurs Saksbehandler Jon Kåre Jonsson Forskrift om kommunalt forsøk med snøscooterløyper i Flesberg kommune. MØTEBEHANDLING:

Detaljer

NÆRINGSKODE: 71 Forskrift for motorkjøretøyer i utmark etc. INNHOLD

NÆRINGSKODE: 71 Forskrift for motorkjøretøyer i utmark etc. INNHOLD FOR 1988-05-15 nr 356: Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag DATO: FOR-1988-05-15-356 DEPARTEMENT: MD (Miljøverndepartementet) AVD/DIR: Avd. for naturforvaltning PUBLISERT:

Detaljer

Saknr. 14/ Saksbehandler: Rune Hoff. Innstilling til vedtak:

Saknr. 14/ Saksbehandler: Rune Hoff. Innstilling til vedtak: Saknr. 14/7684-2 Saksbehandler: Rune Hoff Bruk av snøscooter for fornøyelseskjøring - forslag til endringer i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag og forskrift for motorkjøretøyer i utmark og på islagte

Detaljer

Merknader til forskriften 4a

Merknader til forskriften 4a Merknader til forskriften 4a Første ledd Første ledd gir hjemmel for å bruke løypene som kommunen fastsetter etter reglene i andre til åttende ledd. Bruken må være i samsvar med de bestemmelser kommunen

Detaljer

Nye regler for etablering og behandling av skuterløyper FeFos rolle

Nye regler for etablering og behandling av skuterløyper FeFos rolle Fremlagt på møte 29.04.2016 Styresak 34/2016 Saknr 16/724 Nye regler for etablering og behandling av skuterløyper FeFos rolle Det ble i 2015 vedtatt nye regler for etablering av skuterløyper. Foreløpig

Detaljer

SNØSKUTERLØYPER FOR FORNØYELSESKJØRING

SNØSKUTERLØYPER FOR FORNØYELSESKJØRING SNØSKUTERLØYPER FOR FORNØYELSESKJØRING MULIGHETER OG BEGRENSINGER ved FORSLAG TIL ENDRING MOTORFERDSELSLOVEN Øystein Lorentsen Seniorrådgiver Fylkesmannen I Nord-Trøndelag Reindriftskonferanse Steinkjer

Detaljer

ENDRING I LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK MED FORSKRIFT - HØRING

ENDRING I LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK MED FORSKRIFT - HØRING SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling Saksbehandler: Sarajärvi, Trygve

Detaljer

Fylkesmannen opphever Formannskapets vedtak i sak 15/19.

Fylkesmannen opphever Formannskapets vedtak i sak 15/19. Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Gøril Einarsen 77 64 21 13 22.10.2015 2014/6770-33 444 Deres dato Deres ref. Røkenes gård - og gjestehus Stornesveien 127 9402 Harstad Harstad kommune

Detaljer

VEDTAK OM PLANSTART ETABLERING AV SNØSKUTERLØYPER FOR FORNØYELSESKJØRING I HEMNES

VEDTAK OM PLANSTART ETABLERING AV SNØSKUTERLØYPER FOR FORNØYELSESKJØRING I HEMNES Arkivsak-dok. 14/00528-5 Saksbehandler Håkon Økland Arkivkode: --- Møtedato VEDTAK OM PLANSTART ETABLERING AV SNØSKUTERLØYPER FOR FORNØYELSESKJØRING I HEMNES Rådmannens innstilling: Hemnes formannskap

Detaljer

Planprogram Kommunedelplan for snøscooterløype i Folldal kommune

Planprogram Kommunedelplan for snøscooterløype i Folldal kommune Planprogram Kommunedelplan for snøscooterløype i Folldal kommune 2014-2018 Illustrasjonsbilde fra Wikipedia Innhold 1. Innledning... 3 2. Bakgrunn... 3 3. Planområde... 3 4. Formål... 3 5. Rammer... 3

Detaljer

Høringsutkast Forskrift om kommunalt løypenett for rekreasjonskjøring med snøscooter, Selbu kommune, Sør-Trøndelag

Høringsutkast Forskrift om kommunalt løypenett for rekreasjonskjøring med snøscooter, Selbu kommune, Sør-Trøndelag Høringsutkast Forskrift om kommunalt løypenett for rekreasjonskjøring med snøscooter, Selbu kommune, Sør-Trøndelag Hjemmel: Fastsatt av Selbu kommunestyre den. med hjemmel i lov 10.juni 1977 nr. 82, (motorferdselloven),

Detaljer

Postboks 8013 Dep Arkiv K OSLO Saksbehandler Bjørn Tore Bækken Direkte telefon Telefaks Dato

Postboks 8013 Dep Arkiv K OSLO Saksbehandler Bjørn Tore Bækken Direkte telefon Telefaks Dato Trysil kommune Plan-, bygg- og miljøavdelingen Klima- og miljøverndepartementet Vår ref. 2014/2753-20528/2014 Att. Hege Feiring Deres ref. Postboks 8013 Dep Arkiv K01 0030 OSLO Saksbehandler Bjørn Tore

Detaljer

Hensynet til reindriften. nyetablering av snøskuterløyper

Hensynet til reindriften. nyetablering av snøskuterløyper Hensynet til reindriften nyetablering av snøskuterløyper Løypene skal angis i arealplan eller i reguleringsplan som trasé for snøscooterløype. Løypene skal vises i planen som linjesymbol med sosikode 1164,

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag /14

Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag /14 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag SAKSUTSKRIFT Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag 16.09.2014 154/14 Endringer i Lov om motorferdsel i utmark. Bruk av snøscooter til fornøyelseskjøring. Høring

Detaljer

Forsøksordning med etablering av snøscooterløyper- vedtak forskrift

Forsøksordning med etablering av snøscooterløyper- vedtak forskrift Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FA-K01 13/737 14/59 Jan Inge Helmersen 03.01.2014 Forsøksordning med etablering av - vedtak forskrift Utvalg Møtedato

Detaljer

Videreføring av eksisterende snøskuterløyper - krav og veiledning til utredning og prosess

Videreføring av eksisterende snøskuterløyper - krav og veiledning til utredning og prosess Kommuner i Nord-Troms og Finnmark Trondheim, 22.09.2017 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2017/8803 Saksbehandler: Marit Johanne Birkeland Videreføring av eksisterende snøskuterløyper

Detaljer

Høringsuttalelse - forslag til endringer i motorferdselloven og forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag

Høringsuttalelse - forslag til endringer i motorferdselloven og forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag Det kongelige klima- og miljødepartement Postboks 8013 Dep 0030 OSLO 19.09.2014 Ekspederes kun per e-post: postmottak@kld.dep.no Vår ref. 14/4758 6 Deres ref. 14/523 Ansvarlig advokat Bjørn Terje Smistad

Detaljer

Motorferdsel og plan- og bygningsloven

Motorferdsel og plan- og bygningsloven Motorferdsel og plan- og bygningsloven Kirkenes, 21. oktober 2015 Margareth W. Sundfør Innhold Endringer i motorferdselloven Bruk av snøskuter på åpent vann Kommunene kan opprette snøskuterløyper Hjemlet

Detaljer

Svar på høring om endring i lov om motorferdsel i utmark Fylkesrådmannens innstilling

Svar på høring om endring i lov om motorferdsel i utmark Fylkesrådmannens innstilling Arkivsak: 201307567-9 Arkivkode:---/K01 Plan- og kulturavdelinga Saksbehandler: Christer Michaelsen Saksgang Møtedato Saksnr. Fylkesutvalget (FU) 16.09.2014 Svar på høring om endring i lov om motorferdsel

Detaljer

Grane kommune «Soa_Navn» Tlf.: «Soa_Tlf» Fax.: «Soa_Fax»

Grane kommune «Soa_Navn» Tlf.: «Soa_Tlf» Fax.: «Soa_Fax» Grane kommune «Soa_Navn» Tlf.: «Soa_Tlf» Fax.: «Soa_Fax» Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: Dato: 14/2653 Torgar Eggen, 75 18 22 76 FE- 02.09.2014 Melding om vedtak Jfr. delegasjonsreglement for

Detaljer

Forsøk med snøscooterløyper i Hemnes kommune

Forsøk med snøscooterløyper i Hemnes kommune Forsøk med snøscooterløyper i Hemnes kommune Forskrift om kommunalt forsøk med snøscooterløyper i Hemnes kommune Fastsatt av Hemnes kommunestyre 11.02.2014. Forskriften skal gi grunnlag for å undersøke

Detaljer

Løypeplan for snøscooter - Behandling av klager på kommunestyrets vedtak av i sak 004/16,.

Løypeplan for snøscooter - Behandling av klager på kommunestyrets vedtak av i sak 004/16,. Hattfjelldal kommune ArkivKode: Arkivsak: FE - 140, FA - K01 JournalpostID: 16/4186 Saksbehandler: Bjarne Haugen Dato: 19.05.2016 Løypeplan for snøscooter - Behandling av klager på kommunestyrets vedtak

Detaljer

1. Namsskogingen Namsskogan kommune 2. Hva er Namsskogan kjent for? Reindrift Foto: Kjartan Trana Autorisert rovdyrsenter i 2012 Foto: Kjartan Trana Bevaring av fjellrev Informasjon, formidling

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: K01 Arkivsaksnr: 2016/740-1 Saksbehandler: Anne Fløgstad Smeland

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: K01 Arkivsaksnr: 2016/740-1 Saksbehandler: Anne Fløgstad Smeland Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: K01 Arkivsaksnr: 2016/740-1 Saksbehandler: Anne Fløgstad Smeland Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for utmark og næring 26/2016 13.04.2016 Rammer for

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Administrasjonssjefen Det kongelige klima- og miljødepartement Postboks 8013 Detp 0030 OSLO Melding om vedtak Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2014/5580-4 Ingvill Dahl Håpnes

Detaljer

Planprogram for Våler kommunes arbeid med reguleringsplan for snøscooterløyper

Planprogram for Våler kommunes arbeid med reguleringsplan for snøscooterløyper Planprogram for Våler kommunes arbeid med reguleringsplan for snøscooterløyper. Arbeidet gjøres med grunnlag i Det Kongelige Klima- og Miljødepartementet stortingsproposisjon 35 L (2014-15) og endringer

Detaljer

Vår ref. Dykkar ref: Saksbehandlar Dato 2013/493/16/ Laila Nersveen

Vår ref. Dykkar ref: Saksbehandlar Dato 2013/493/16/ Laila Nersveen Vågå kommune Teknisk Klima- og Miljødepartementet Pb. 8013 Dep 0030 OSLO Melding om vedtak Att. Hege Feiring Vår ref. Dykkar ref: Saksbehandlar Dato 2013/493/16/ Laila Nersveen 08.09.2014 61293615 Bruk

Detaljer

Høring av forslag til endringer i motorferdselloven og forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag åpning for catskiing

Høring av forslag til endringer i motorferdselloven og forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag åpning for catskiing Iht. adresseliste Postboks 8013 Dep 0030 OSLO Trondheim, 29.10.2015 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2015/11167 Saksbehandler: Marit Johanne Birkeland Høring av forslag til endringer

Detaljer

LOVFORSLAG OM KOMMUNALE SNØSCOOTERLØYPER UHOLDBAR PÅSTAND OM GRUNNLOVSSTRID

LOVFORSLAG OM KOMMUNALE SNØSCOOTERLØYPER UHOLDBAR PÅSTAND OM GRUNNLOVSSTRID Oslo, 20. februar 2015 LOVFORSLAG OM KOMMUNALE SNØSCOOTERLØYPER UHOLDBAR PÅSTAND OM GRUNNLOVSSTRID 1 SAMMENDRAG Den 11. februar 2015 var det høring i energi- og miljøkomiteen om endringer i lov 10. juni

Detaljer

Høring - bruk av snøscooter til fornøyelseskjøring - forslag til endringer i lov /forskrift om motorferdsel i utmark og vassdrag

Høring - bruk av snøscooter til fornøyelseskjøring - forslag til endringer i lov /forskrift om motorferdsel i utmark og vassdrag Verdal kommune Sakspapir Høring - bruk av snøscooter til fornøyelseskjøring - forslag til endringer i lov /forskrift om motorferdsel i utmark og vassdrag Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Rian trond.rian@innherred-samkommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Stabbursdalen nasjonalparkstyre/rávttošvuomi álbmotmeahccestivra Møtested: Telefonmøte Dato: 27. oktober 2017 Tidspunkt: 09:00 10:00

Møteinnkalling. Stabbursdalen nasjonalparkstyre/rávttošvuomi álbmotmeahccestivra Møtested: Telefonmøte Dato: 27. oktober 2017 Tidspunkt: 09:00 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Stabbursdalen nasjonalparkstyre/rávttošvuomi álbmotmeahccestivra Møtested: Telefonmøte Dato: 27. oktober 2017 Tidspunkt: 09:00 10:00 Ved eventuelt forfall er representantene selv

Detaljer

Forskrift for kommunalt løypenett snøscooter, Snåsa kommune

Forskrift for kommunalt løypenett snøscooter, Snåsa kommune Forskrift for kommunalt løypenett snøscooter, Snåsa kommune Fastsatt av Snåsa kommunestyre den 30.03.2017 med hjemmel i lov 10.juni 1977 nr. 82, (motorferdselloven), 4a, andre ledd, og forskrift 15.mai

Detaljer

Kommunale retningslinjer for behandling av motorferdselsaker i Lierne kommune.

Kommunale retningslinjer for behandling av motorferdselsaker i Lierne kommune. Kommunale retningslinjer for behandling av motorferdselsaker i Lierne kommune. Vedtatt av Lierne kommunestyre den 29. juni 2004, med virkning fra 1. desember 2004 De kommunale retningslinjene gjelder inntil

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/ Arkiv: K01 &13 Sakbeh.: Jon-Håvar Haukland Sakstittel: HØRINGSSUTTALELSE TIL FORSLAG OM ENDRING AV MOTORFERDSELLOVEN

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/ Arkiv: K01 &13 Sakbeh.: Jon-Håvar Haukland Sakstittel: HØRINGSSUTTALELSE TIL FORSLAG OM ENDRING AV MOTORFERDSELLOVEN SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/4111-2 Arkiv: K01 &13 Sakbeh.: Jon-Håvar Haukland Sakstittel: HØRINGSSUTTALELSE TIL FORSLAG OM ENDRING AV MOTORFERDSELLOVEN Planlagt behandling: Hovedutvalg for næring,drift og

Detaljer

Forsøk med etablering av løypenett for snøskuter i Rana kommune. Orientering om bakgrunn og rammer for forsøket

Forsøk med etablering av løypenett for snøskuter i Rana kommune. Orientering om bakgrunn og rammer for forsøket for snøskuter i Rana kommune Orientering om bakgrunn og rammer for forsøket Formålet med ordningen Skal gi grunnlag for å undersøke virkningene av at kommunene gis myndighet til å etablere snøscooterløyper

Detaljer

Planprogram for utarbeidelse av en reguleringsplan for snøscooterløyper.

Planprogram for utarbeidelse av en reguleringsplan for snøscooterløyper. Kommunalt forsøk med snøscooterløyper 2014-2018 for Åsnes kommune. Planprogram for utarbeidelse av en reguleringsplan for snøscooterløyper. Vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av Åsnes formannskap,

Detaljer

Motorferdsel i utmark

Motorferdsel i utmark Direktoratet for naturforvaltning r naturforvaltning B e s ø k s a d r e s s e : T u n g a s l e t t a 2 T e l e f o n : 7 3 5 8 0 5 0 0, T e l e f a x : 7 3 5 8 0 5 0 1 P o s t a d r e s s e : 7 4 8 5

Detaljer

Planprogram for utarbeidelse av en reguleringsplan for snøscooterløyper.

Planprogram for utarbeidelse av en reguleringsplan for snøscooterløyper. Planprogram for utarbeidelse av en reguleringsplan for snøscooterløyper. Grunnlag for planprogrammet Høringsbrev av 10.07.2014 fra Det Kongelige Klima- og Miljødepartement om forslag til endringer i lov

Detaljer

NY SNØSCOOTERLØYPE I VADSØ KOMMUNE

NY SNØSCOOTERLØYPE I VADSØ KOMMUNE Rådmannen MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker Møtested: Rådhusgt. 5, 2.etg. Møtedato: 19.08.2016 Klokkeslett: 09:00 Dokumentene legges ut på www.vadso.kommune.no.

Detaljer

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd. Snøscooterløyper for fornøyelseskjøring i Oppdal kommune avklaring av områder for traseer.

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd. Snøscooterløyper for fornøyelseskjøring i Oppdal kommune avklaring av områder for traseer. OPPDAL KOMMUNE Saksfremlegg Vår saksbehandler Eli Grete Nisja Referanse ELNI/2016/705-1/K01 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd Snøscooterløyper for fornøyelseskjøring i Oppdal kommune avklaring

Detaljer

Klage på Fylkesmannens omgjøring av Balsfjord kommunes vedtak vedrørende søknaden fra Malangen Resort

Klage på Fylkesmannens omgjøring av Balsfjord kommunes vedtak vedrørende søknaden fra Malangen Resort Advokatfirmet Rekve Pleym & co Postboks 520 9255 TROMSØ Trondheim, 14.09.2015 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2015/3981 Saksbehandler: Marit Johanne Birkeland Klage på Fylkesmannens

Detaljer

Side 2 av 5. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag sin uttalelse til forslaget

Side 2 av 5. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag sin uttalelse til forslaget Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO Vår dato: 17.09.2014 Deres dato: 10.07.2014 Vår ref.: 2014/4716 Arkivkode:444 Deres ref.: 14/523 Bruk av snøscooter til fornøyelseskjøring uttalelse

Detaljer

Forskrift for kommunalt løypenett snøscooter, Snåsa kommune

Forskrift for kommunalt løypenett snøscooter, Snåsa kommune Forskrift for kommunalt løypenett snøscooter, Snåsa kommune Fastsatt av Snåsa kommunestyre den 14.12.2017 med hjemmel i lov 10.juni 1977 nr. 82, (motorferdselloven), 4a, andre ledd, og forskrift 15.mai

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 55/15 15/28 SAMMENHENGENDE SCOOTERLØYPENETT

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 55/15 15/28 SAMMENHENGENDE SCOOTERLØYPENETT Rådmannen MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker Møtested: Rådhusgt. 5, 2.etg. Møtedato: 16.12.2015 Klokkeslett: 09:00 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arne Helleberg Arkiv: K01 &13 Arkivsaksnr.: 14/3343

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arne Helleberg Arkiv: K01 &13 Arkivsaksnr.: 14/3343 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arne Helleberg Arkiv: K01 &13 Arkivsaksnr.: 14/3343 Høring - bruk av snøscooter til fornøyelseskjøring - forslag til endringer i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag

Detaljer

Høring av forslag til endringer i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag og forskrift for motorkjøretøyer i utmark og islagte vassdrag

Høring av forslag til endringer i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag og forskrift for motorkjøretøyer i utmark og islagte vassdrag Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE- 14/732 14/5787 Jan Inge Helmersen 04.09.2014 Høring av forslag til endringer i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 15.12.2015 Referanse: 29241/2015 Arkiv: K01 Vår saksbehandler: Runa Elisabeth Skyrud Snøskuterløyper i Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for forvaltning

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Nesset formannskap 82/ Motorferdsel i utmark - Forsøksordning med etablering av snøscooterløyper

Utvalg Utvalgssak Møtedato Nesset formannskap 82/ Motorferdsel i utmark - Forsøksordning med etablering av snøscooterløyper Nesset kommune Arkiv: K01 Arkivsaksnr: 2009/1176-3 Saksbehandler: Hogne Frydenlund Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Nesset formannskap 82/13 22.08.2013 Motorferdsel i utmark - Forsøksordning med

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Følgende medlemmer møtte: Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Følgende varamedlemmer møtte:

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Følgende medlemmer møtte: Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Følgende varamedlemmer møtte: Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 06 10/14 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Numedal utmarkssenter, Rødberg Dato: 08.09.2014 Tidspunkt: 19:00 20:00 Følgende medlemmer møtte: Nils Helge Tufto,

Detaljer

Oppstart av arbeid med kommuneplanen

Oppstart av arbeid med kommuneplanen Oppstart av arbeid med kommuneplanen - 11-12 Kommunen skal kunngjøre oppstart av arbeidet i minst en avis som er alminnelig lest på stedet, og gjennom elektroniske medier (internett). Berørte offentlige

Detaljer

Klage på vedtak om offentlig ettersyn, Naturvernforbundet i Nordland

Klage på vedtak om offentlig ettersyn, Naturvernforbundet i Nordland Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 5 FE-140, FA-K01 14/1038 15/1029 Jan Inge Helmersen 03.02.2015 Klage på vedtak om offentlig ettersyn, Naturvernforbundet

Detaljer

Klage på kommunestyrets vedtak av i sak 51/15 - Forskrift om kommunalt løypenett for snøscooter - Hemnes kommune

Klage på kommunestyrets vedtak av i sak 51/15 - Forskrift om kommunalt løypenett for snøscooter - Hemnes kommune Hemnes kommune Sentrumsveien 1 8646 Korgen Saksb.: Hanne M. K. Hanssen e - post: fmnohah@fylkesmannen.no Tlf: 75 53 15 54 Vår ref: 2015/3722 Deres ref: 15/00777 Vår dato: 0 2.1 2.2015 Deres dato: 09.11.2015

Detaljer

Motorferdsel i utmark. Status for regelverket og ny forsøksordning med snøskuterløyper v/trond Simensen, seksjon for arealplanlegging

Motorferdsel i utmark. Status for regelverket og ny forsøksordning med snøskuterløyper v/trond Simensen, seksjon for arealplanlegging Motorferdsel i utmark Status for regelverket og ny forsøksordning med snøskuterløyper v/trond Simensen, seksjon for arealplanlegging Motorferdsel i utmark og vassdrag Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag

Detaljer

Høring - Planprogram for revisjon av kommuneplanens arealdel - stier og løyper i Tydal kommune

Høring - Planprogram for revisjon av kommuneplanens arealdel - stier og løyper i Tydal kommune Adresse: Tydalsvegen 125, 7590 TYDAL Telefon: 73 81 59 00 Epost: postmottak@tydal.kommune.no Høring - Planprogram for revisjon av kommuneplanens arealdel - stier og løyper i Tydal kommune Vedtatt i formannskapet

Detaljer

Høring av forslag til endringer i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag og forskrift for motorkjøretøyer i utmark og islagte vassdrag

Høring av forslag til endringer i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag og forskrift for motorkjøretøyer i utmark og islagte vassdrag Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 12 FE- 14/732 14/5787 Jan Inge Helmersen 18.09.2014 Høring av forslag til endringer i lov om motorferdsel i utmark

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM: KOMMUNEDELPLAN FOR SNØSCOOTERLØYPER - ENGERDAL KOMMUNE

FORSLAG TIL PLANPROGRAM: KOMMUNEDELPLAN FOR SNØSCOOTERLØYPER - ENGERDAL KOMMUNE PLANPROGRAM FORSLAG TIL PLANPROGRAM: KOMMUNEDELPLAN FOR SNØSCOOTERLØYPER - ENGERDAL KOMMUNE 2014-2018 1 INNHOLD 1 Innhold... 1 2 Bakgrunn... 2 2.1 Formålet med planarbeidet... 2 2.2 Kommuneplan... 2 2.3

Detaljer

Kommunale retningslinjer for behandling av motorferdselsaker i Innherred Samkommune Levanger kommune og Verdal kommune

Kommunale retningslinjer for behandling av motorferdselsaker i Innherred Samkommune Levanger kommune og Verdal kommune Kommunale retningslinjer for behandling av motorferdselsaker i Innherred Samkommune Levanger kommune og Verdal kommune Vedtatt av Innherred Samkommunestyre den 30.03.2006. med virkning fra 01.04.2006 De

Detaljer

SAKSFRAMLEGG FORSLAG TIL FORSKRIFTSENDRINGER FOR MOTORFERDSEL I UTMARK OG SØKNAD OM DELTAGELSE I FORSØKSORDNING MED SKUTERLØYPER.

SAKSFRAMLEGG FORSLAG TIL FORSKRIFTSENDRINGER FOR MOTORFERDSEL I UTMARK OG SØKNAD OM DELTAGELSE I FORSØKSORDNING MED SKUTERLØYPER. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Håkon Økland Arkiv: SAKNR Arkivsaksnr.: FORSLAG TIL FORSKRIFTSENDRINGER FOR MOTORFERDSEL I UTMARK OG SØKNAD OM DELTAGELSE I FORSØKSORDNING MED SKUTERLØYPER. Innstilling: :::

Detaljer

Motorferdsel i utmark i Bodø kommune

Motorferdsel i utmark i Bodø kommune Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.05.2014 31465/2014 2013/192 K01 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/109 Formannskapet 03.06.2014 Motorferdsel i utmark i Bodø kommune Forslag til

Detaljer

6. (tillatelser etter søknad). Når særlige grunner foreligger, kan kommunen gi tillatelse til bruk av motorfartøy eller luftfartøy som ellers ikke

6. (tillatelser etter søknad). Når særlige grunner foreligger, kan kommunen gi tillatelse til bruk av motorfartøy eller luftfartøy som ellers ikke Luftfartøy landing og start med motordrevet luftfartøy (altså ikke flyging, det reguleres av andre lovverk) 5. (generelle tillatelser etter vedtak) Kommunestyret kan gi forskrift om adgang til: a) landing

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK TID: 14.12.2016 kl. 10.00 STED: MØTEROMMET 4.ETG. RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.30 Eventuelle forfall meldes på telefon 61

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Motorferdsel i utmark - bruk av snøscooter og ATV etter nasjonal forskrift 6

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Motorferdsel i utmark - bruk av snøscooter og ATV etter nasjonal forskrift 6 TYDAL KOMMUNE Arkiv: K01 Arkivsaksnr: 2014/296-4 Saksbehandler: Hilde R. Kirkvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal, miljø og teknikk Motorferdsel i utmark - bruk av snøscooter og

Detaljer

Uttalelse til forslag til endringer i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag og forskrift for motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag

Uttalelse til forslag til endringer i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag og forskrift for motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag FYLKESMANNEN I FINNMARK Miljøvernavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Birasgáhttenossodat Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO Deres ref Deres dato Vår ref Vår dato 14/523 10.07.2014 Sak

Detaljer

Høringsuttalelse til forskrift om snøskuterløyper i Tana kommune

Høringsuttalelse til forskrift om snøskuterløyper i Tana kommune FYLKESMANNEN I FINNMARK Miljøvernavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Birasgáhttenossodat Deanu gielda/tana kommune Rådhusveien 24 9845 Tana Deres ref Deres dato Vår ref Vår dato 2016/740 10.10.2016 Sak 2016/4167

Detaljer

Endringer i plan-og bygningsloven

Endringer i plan-og bygningsloven Departementets forslag Prop. 149 L (2015-2016) Stortingets behandling Innst. 181 L (2016-2017) Langesund 8. november 2017 Fredrik Holth Plan- og bygningsloven 1 Professor Eivind Smith skriver: Proposisjoner

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 11:45 12:00. Side 1 av 17

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 11:45 12:00. Side 1 av 17 Side 1 av 17 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 17.09.2014 Tidspunkt: 11:45 12:00 Medlemmer: AP Asgeir Almås (Ordfører) SV Bjørnar Hansen (varaordfører) SP Harald

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014

Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014 Se adresseliste Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014 Bruk av snøscooter for fornøyelseskjøring forslag til endringer i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag og forskrift for motorkjøretøyer i utmark

Detaljer

Forslag til lovendringer i plan- og bygningsloven - Prop. 149 L ( ) utvalgte tema

Forslag til lovendringer i plan- og bygningsloven - Prop. 149 L ( ) utvalgte tema Forslag til lovendringer i plan- og bygningsloven - Prop. 149 L (2015-2016) utvalgte tema 10. november 2016 Øyvind Heimlund-Lahn, seniorrådgiver Tage A. T. Eriksen, rådgiver 1 2 Forslag som skal effektivisere

Detaljer

Retningslinjer for behandling av. dispensasjoner etter Motorferdselsloven. og tilhørende forskrifter

Retningslinjer for behandling av. dispensasjoner etter Motorferdselsloven. og tilhørende forskrifter Retningslinjer for behandling av dispensasjoner etter Motorferdselsloven og tilhørende forskrifter Innholdsfortegnelse Retningslinjer for behandling av dispensasjonssaker... 2 Dispensasjonsaker behandles

Detaljer

Høringsuttalelse på kommunal forskrift for nye snøscooterløyper i Bardu kommune

Høringsuttalelse på kommunal forskrift for nye snøscooterløyper i Bardu kommune Besøksadresse Veksthuset Setermoen Altevannsveien 7 Postadresse Postboks 137 Kontakt Sentralbord +47 77 64 20 00 Direkte +47 91 32 86 14 fmtrakb@fylkesmannen.no Bardu kommune Postboks 401 Saksbehandler

Detaljer

Forslag til endringer i plan-og bygningsloven

Forslag til endringer i plan-og bygningsloven Forslag til endringer i plan-og bygningsloven Departementets forslag Prop. 149 L (2015-2016) Stortingets behandling Innst. 181 L (2016-2017) 31. mars 2017 Forum for plan- og bygningsrett Vårkonferanse

Detaljer

Høringsuttalelse - Kommunal forskrift for snøscooterløype på Sundsfjordfjellet - Gildeskål

Høringsuttalelse - Kommunal forskrift for snøscooterløype på Sundsfjordfjellet - Gildeskål Gildeskål kommune postmottak@gildeskal.kommune.no Saksb.: Hanne M. K. Hanssen Magne Haukås e-post: fmnohah@fylkesmannen.no Tlf: 75 53 15 54 Vår ref: 2016/6565 Deres ref: 2016/353 Vår dato: 14.11.2016 Deres

Detaljer

Saksframlegg. Forskrift om snøscooterløyper i Engerdal kommune - 2. gangs behandling / sluttbehandling

Saksframlegg. Forskrift om snøscooterløyper i Engerdal kommune - 2. gangs behandling / sluttbehandling Engerdal kommune Saksmappe: 2016/1384-8785/2016 Saksbehandler: Markus Pettersen Saksframlegg Forskrift om snøscooterløyper i Engerdal kommune - 2. gangs behandling / sluttbehandling Saksgang: Utvalgssaksnr

Detaljer

REGULERINGSPLAN SNØSCOOTERLED, PLANID 2014001, ÅSNES KOMMUNE. arkitektbua as i samarbeid med åsnes kommune

REGULERINGSPLAN SNØSCOOTERLED, PLANID 2014001, ÅSNES KOMMUNE. arkitektbua as i samarbeid med åsnes kommune PLANPROGRAM Planen skal ha bestemmelser for bruken av løypene og i det minste inneholde regler om kjørefart og tidsrom for kjøring. Utrede virkningene løypene vil ha for friluftsliv og naturmangfold. (Naturmangfoldsloven

Detaljer

Planlegging på tre nivåer. Klikk for å legge inn navn / epost / telefon

Planlegging på tre nivåer. Klikk for å legge inn navn / epost / telefon Planlegging på tre nivåer Etter pbl. 3-1 skal planer: sette mål for den fysiske, miljømessige, økonomiske, sosiale og kulturelle utviklingen i kommuner og regioner, avklare samfunnsmessige behov og oppgaver,

Detaljer

USS landsmøte 9-10.april 2015

USS landsmøte 9-10.april 2015 USS landsmøte 9-10.april 2015 Ny lov om motorferdsel 17 års arbeid for lokaldemokratiet advokat (H) Stein Erik Stinessen Vår areallovgivning Motorferdselloven fra 1977 er en statsdirigering av motorferdsel

Detaljer

Saksframlegg. Behandling av søknad om motorferdsel i utmark - Øygarden

Saksframlegg. Behandling av søknad om motorferdsel i utmark - Øygarden Søgne kommune Arkiv: K01 Saksmappe: 2012/2211-23748/2013 Saksbehandler: Wenche Anita Bergum Dato: 05.07.2013 Saksframlegg Behandling av søknad om motorferdsel i utmark - Øygarden Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Direktoratet for naturforvaltning

Direktoratet for naturforvaltning Norges Naturvernforbund Postboks 342 Sentrum 0101 Oslo Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2002/279 ARE-PI-SG 05.06.2007 Arkivkode: 462.5 Motorferdselloven - Vedrørende funksjonshemmedes

Detaljer

UTTALELSE TIL FORSLAG OM ENDRINGER I REGELVERKET FOR MOTORFERDSEL I UTMARK

UTTALELSE TIL FORSLAG OM ENDRINGER I REGELVERKET FOR MOTORFERDSEL I UTMARK Arkivsak-dok. 15/09505-2 Saksbehandler Bård Andreas Lassen Saksgang Møtedato Saknr Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 09.03.2016 UTTALELSE TIL FORSLAG OM ENDRINGER I REGELVERKET FOR MOTORFERDSEL

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 14/523 14/6189 Jan Inge Helmersen FE

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 14/523 14/6189 Jan Inge Helmersen FE Hattfjelldal kommune Næring og teknisk avd. Det kongelige klima og miljødepartement Melding om vedtak Postboks 8013 Dep 0030 OSLO Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 14/523 14/6189 Jan

Detaljer

Saksframlegg. Avslag på søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - Jon Gunnar Helland - Øygardsheia

Saksframlegg. Avslag på søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - Jon Gunnar Helland - Øygardsheia Søgne kommune Arkiv: K01 Saksmappe: 2012/2211-16219/2015 Saksbehandler: Steinar Sunde Dato: 23.04.2015 Saksframlegg Avslag på søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - Jon Gunnar Helland

Detaljer

Forsøk med snøscooterløyper - kommunedelplan. Godkjenning av planprogram.

Forsøk med snøscooterløyper - kommunedelplan. Godkjenning av planprogram. ÅMLI KOMMUNE SAKSUTGREIING Utv.saksnr: Møtedato: Utval: 14/25 10.06.2014 Planutvalet 14/90 19.06.2014 Kommunestyret Arkivref: 2014/235-32 Saksbeh.: Lars Gangsei, Avdelingsingeniør Avdeling: Plan- og næringsavdelinga

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR MOTORFERDSEL I UTMARK

RETNINGSLINJER FOR MOTORFERDSEL I UTMARK RETNINGSLINJER FOR MOTORFERDSEL I UTMARK Motorferdsel i utmark og vassdrag er regulert gjennom: Lov om motorferdsel i utmark av 10. juni 1977 nr. 82. Nasjonal forskrift om bruk av motorkjøretøy i utmark

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Hovedutvalg for samfunnsutvikling

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Hovedutvalg for samfunnsutvikling Selbu kommune Arkivkode: K01 Arkivsaksnr: 2016/318-17 Saksbehandler: Jomar Stokke Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for samfunnsutvikling 16.05.2017 1. gangs behandling - Rekreasjonsløyper

Detaljer

Persontransport i utmarksnæring: Høring om behov for endringer i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag

Persontransport i utmarksnæring: Høring om behov for endringer i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag HØRINGSNOTAT FRA KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET Persontransport i utmarksnæring: Høring om behov for endringer i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag 1 Innledning Klima-

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL: OPPSTART AV ARBEID MED NY PLANSTRATEGI Arkivsaksnr.: 10/41642

Saksframlegg. Trondheim kommune. KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL: OPPSTART AV ARBEID MED NY PLANSTRATEGI Arkivsaksnr.: 10/41642 Saksframlegg KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL: OPPSTART AV ARBEID MED NY PLANSTRATEGI Arkivsaksnr.: 10/41642 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet vedtar oppstart av

Detaljer

Høringsuttalelse til endringer i regelverk for bruk av el-sykler i utmark og persontransport i forbindelse med utmarksnæring - referanse 2015/11684

Høringsuttalelse til endringer i regelverk for bruk av el-sykler i utmark og persontransport i forbindelse med utmarksnæring - referanse 2015/11684 MILJØDIREKTORATET Postboks 5672, Sluppen 7485 TRONDHEIM NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Katharina Hevesi Bakke Direkte tlf.: 32 23 26 27 Dato: 23.02.2016 L.nr. 6187/2016 Arkiv: 2016/333

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Balsfjord kommune for framtida MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 20.04.2017 Møtested: Telefonmøte, Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må varsles snarest på følgende måte: telefon 77 72 20 00 eller SMS

Detaljer

Hjemmel for skjøtsel av verneområder og tilbakeføring/retting i naturmangfoldloven. Tone Standal Eriksen, Trondheim

Hjemmel for skjøtsel av verneområder og tilbakeføring/retting i naturmangfoldloven. Tone Standal Eriksen, Trondheim Hjemmel for skjøtsel av verneområder og tilbakeføring/retting i naturmangfoldloven Tone Standal Eriksen, Trondheim 26.01.2011 Skjøtselshjemmelen i NML 47 I verneområder etter dette kapitlet Håndhevingsbestemmelsene

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kommunal utvikling 39/14 13.08.2014

Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kommunal utvikling 39/14 13.08.2014 Side 1 av 6 sider Meråker kommune Arkiv: K01 Arkivsaksnr: 2013/80-37 Saksbehandler: Anne Marie Haneborg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kommunal utvikling 39/14 13.08.2014 Bruk av snøscooter

Detaljer

Bygg-, oppmålings- og reguleringsavdelingen. Varsel om oppstart og høring av forslag til planprogram for ny kommunedelplan for snøscooterløyper

Bygg-, oppmålings- og reguleringsavdelingen. Varsel om oppstart og høring av forslag til planprogram for ny kommunedelplan for snøscooterløyper Trysil kommune Bygg-, oppmålings- og reguleringsavdelingen Adresseliste datert 10.03.2014 Vår ref. 2013/4220-5650/2014 Deres ref. Arkiv K01 Saksbehandler Erik Johan Hildrum Direkte telefon 47 47 29 73

Detaljer

Kommunale retningslin_i er for behandling av motorferdselsaker i Innherred Samkommune.

Kommunale retningslin_i er for behandling av motorferdselsaker i Innherred Samkommune. Kommunale retningslin_i er for behandling av motorferdselsaker i Innherred Samkommune. Vedtatt av Innherred Samkommunestyre den xxxxxxxxxxxxxxx med virkning fra De kommunale retningslinjene gjelder inntil

Detaljer

KLAGE OVER MILJØVERNDEPARTEMENTETS FORSØKSORDNING IFHT SNØSCOOTERKJØRING

KLAGE OVER MILJØVERNDEPARTEMENTETS FORSØKSORDNING IFHT SNØSCOOTERKJØRING Sivilombudsmannen Postboks 3 Sentrum 0101 Oslo Deres ref: Oslo, 25. november 2013 Vår ref: Thea Broch/ 13-29095 KLAGE OVER MILJØVERNDEPARTEMENTETS FORSØKSORDNING IFHT SNØSCOOTERKJØRING Den Norske Turistforeningen

Detaljer

SNØSKUTERLØYPER I KOMMUNEPLANENS AREALDEL PLANPROGRAM

SNØSKUTERLØYPER I KOMMUNEPLANENS AREALDEL PLANPROGRAM SNØSKUTERLØYPER I KOMMUNEPLANENS AREALDEL PLANPROGRAM 1 INNHOLD 1 Innhold... 2 2 Bakgrunn... 3 2.1 Formålet med planarbeidet... 3 2.2 Planstrategi... 3 2.3 Kommuneplan... 3 2.4 Endringer i lov og forskrift

Detaljer

Forvaltningsplan for verneområdet. Utarbeidelse, innhold og bruk

Forvaltningsplan for verneområdet. Utarbeidelse, innhold og bruk Forvaltningsplan for verneområdet Utarbeidelse, innhold og bruk Forvaltning av verneområdet Verneområdestyret: Er forvaltningsmyndigheten for Lyngsalpan landskapsvernområde/ittugáissáid suodjemeahcci gitt

Detaljer

Lovgrunnlaget for motorferdsel i utmark og vassdrag

Lovgrunnlaget for motorferdsel i utmark og vassdrag Revisjon av kommunedelplan for motorferdsel i utmark og vassdrag vinterplan. Innledning: Hemnes kommunestyre vedtok forrige motorferdselsplan for Hemnes kommune i sak 85/96. Formannskapet vedtok i januar

Detaljer