Forskernettverk som «forskningslab» for allmennpraksis og tannhelsetjensten

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forskernettverk som «forskningslab» for allmennpraksis og tannhelsetjensten"

Transkript

1 Forskernettverk som «forskningslab» for allmennpraksis og tannhelsetjensten

2 Spesialisthelsetjenesten Forskning - lovpålagt oppgave Øremerket andel av omsetningen avsettes til forskning Hvert HF har stab og støttefunksjoner for forskning Universitetssykehus har egne forskningsavdelinger Vi som er «utenfor»: ikke tilgang til HF-forskningsmidler. «Søk NFR!»

3 HOD har ovedrordnet ansvar! Mens KD har et overordnet ansvar for grunnforskning, vil HOD ha et overordnet ansvar for anvendt medisinsk, helse- og sosialfaglig forskning og målrettet kompetanseoppbygging innen sektoren. Helse- og omsorgsdepartementets forskningsstrategi , side 6

4 Hvordan har HOD forvaltet ansvaret så langt? Eksempler: Etablering av allmennmedisinske forskningsenheter (AFE) ved hvert av de medisinske fakultetene (Bergen: Uni Research) Sentra for omsorgsforskning Nasjonale kompetansesentra for legevaktsmedisin (Bergen), distrikstmedisin (Tromsø) og antibiotika/resistens i primærhelsetj. (Oslo): forskning en av flere oppgaver Kliniske kompetansesentra for tannhelsetjenesten

5 Smuler og brød Forskningsmidler og forskningsinfrastruktur i primærhelsetjenesten ( smuler ) vs. spesialisthelsetjenesten ( brød )

6 The Matthew effect In sociology, the Matthew effect (or accumulated advantage) is the phenomenon where "the rich get richer and the poor get poorer". [1][2] In both its original and typical usage it is meant metaphorically to refer to issues of fame or status but it may also be used literally to refer to cumulative advantage of economic capital. The term was first coined by sociologist Robert K. Merton in 1968 and takes its name from a verse in the biblical Gospel of Matthew, pertaining to Jesus' parable of the talents: For unto every one that hath shall be given, and he shall have abundance: but from him that hath not shall be taken even that which he hath. Matthew 25:29, King James Version.

7 Allmennmedisinske ForskningsEnheter (AFE) Eksternt finansierte prosjekt lagt til de allmennmedisinske universitetsmiljøene. (Bergen: Uni Helse) Symbiotisk samboerskap: ett fagmiljø Delte stillinger (univ. og AFE) Gjensidige synergier Dekningsbidrag av lønnsmidler Stipendiatmidler søkes fra andre kilder (ex AMFF i DNLF, NFR) 2014: 14.5 mill NOK fra HOD på deling til 4 AFE Likevel: vi har fått mye ut av lite!

8 AFE, AMFF og kompetansesentra (2006-7) «Ut av skyggen og fram i lyset» Nasjonal forskerskole i allmennmedisin (2013; NFR) Aldri har vi hatt flere Ph.D stipendiater Men: fortsatt alt for lite av KLINISK allmennmedisinsk forskning

9 Klinisk forskning: MÅ båten alltid måtte bli til mens vi ror?? NEI! Klinisk forskning forutsetter en solid infrastruktur!

10 Øverst på ønskelista Forskningsinfrastruktur, spesielt for KLINISK forskning. Hvordan får man opp klinisk primærmedisinsk forskning i andre land? FORSKNINGS- NETTVERK!

11 Allmenn-tann-initiativet Mange felles utfordringer. Strategisk samarbeid med potensialer for reelt framtidig forskningssamarbeid 2010: Vi ba Hdir om å få utrede av forskningsnettverk 2012, desember: 1 million kroner til utredning 2013: Utredning av forskernettverk i allmennmedisin og tannhelsetjenesten

12 Hva har vi gjort? Utredningsgruppe nedsatt: Felles styringsgruppe To separate arbeidsgrupper Studieturer til England, Skottland og Nederland Løypemelding til Hdir april 2013 Litteraturgjennomgang Fokusgruppestudie (allmennmedisin) Småskala pilotprosjekt (tannhelsetj.) Rapport til Hdir desember 2013 og noen av oss deltok i HO21-prosessen

13 Hva har vi lært? Allmennmedisinske forskningsnettverk i nær 50 år 1967: Hans JA Huygen; Nijmegen (1967) Douglas M. Fleming; UK (nettverk for epidemiologisk forskning i allmennpraksis > 40 år (RCGP Research and Surveillance Centre in Birmingham) Offentlig finansierte forskningsnettverk finnes nå i de fleste land det er naturlig å sammenligne seg med! (Men ikke i Sverige..)

14 Ulike slag nettverk 1. Nettverk som leverer data for epidemiologisk forskning (General Practice Registration Networks) 2. Nettverk som rammeverk til å rekruttere pasienter til kliniske studier eller annen type forskning 3. Som ( 2.) men der også kliniske multipraksis-studier driftes og monitoreres via nettverket 4. Kombinasjoner, ev også kombinert med læringsnettverk for kvalitet og utdanning

15 Ulik organisering 1. Top-down ledelse 2. Bottom-up ledelse 3. System-forankret ledelse (i helsetjenesten ex. NHS i UK; forankret ved universitet (mange steder, også UK) 4. Kombinasjoner

16

17 Hva er det vi vil oppnå med slike nettverk? Rekruttere fastleger/tannleger til å delta i kliniske studier Støtte inkludering av pasienter i kliniske studier Støtte datainnsamling i praksisene under kliniske studier Støtte uthenting av basisdata fra de to tjenestene, inkludert nødvendig valideringsarbeid, til bruk for forskning i allmennmedisin og tannhelsetjenesten

18 Med andre ord: Forskningsnettverk kan bli vår FORSKNINGSLAB Forskningsnettverk med tilhørende støttefunksjoner kan tjene som forskningslab både for allmennpraksis og for tannhelsetjenesten. Tilrettelagt for prosjekt på tvers av de to tjenestene. Antakelig vår viktigste infrastruktur for forskning i framtiden! Om vi får det til.

19 Finansieringen må være statlig Offentlig finansiering (HOD): Nettverkenes basisdrift (stillinger, drift) Tilknytning av praksiser (basistilskudd, incentivmidler) Oppstartmidler (opparbeiding av nettverk) Søkbare prosjektmidler Ekstern finansiering av ytterligere prosjekter (NFR, EU) Omfang og organisasjon/forankring ikke endelig bestemt, men akademisk forankring må sikres! Det er ikke urimelig å forvente at HOD bør støtte slik infrastruktur motsvarende minst midlene det for eksempel koster å drifte en forskningsavdeling ved et HF

20

21 Ownership? Anchoring to institutions Relationship? Strength of collaboration Committment? Degree of funding

22 Drahjelp fra HO21- prosessen? Delrapport «Forskningskvalitet og internasjonalisering»: Mål 7: Styrke helsetjenesteforskning og forskning i primærhelsetjenesten Lovfeste et «sørge for»-ansvar i kommunene for forskning, innovasjon og utdanning Økonomisk opptrapping slik at i 2020 brukes 1 % av omsorgstjenestens totalbudsjett på forskning, innovasjon og styrking av kunnskapsgrunnlaget (ref. NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg). Styrke allerede etablerte strukturer for forskning i primærhelsetjenesten (for eksempel de allmennmedisinske forskningsenhetene og sentre for omsorgsforskning). Innsatsen må knyttes opp mot eksisterende sterke forskningsmiljøer ved universitet og høyskoler. Stimulere forskningsnettverk (for eksempel innenfor allmennmedisin og tannhelsetjenesten). Styrke helsetjenesteforskning inkludert helseøkonomi og samhandlingsforskning. Finansiere allmennmedisinske forskningsprosjekter av høy kvalitet. Utvide samarbeidsorganet til å kanalisere forskningsmidler til forskning i primær-helsetjenesten Legge til rette for økt internasjonalt samarbeid. Utnytte mulighetene for p.hd. i offentlig sektor. Nasjonalt register for primærhelsetjenesten vil gi betydelig potensial for allmennmedisinsk forskningsaktivitet og helsetjenesteforskning, og bør knyttes til medisinske kvalitetsregistre, reseptregisteret og forskning i spesialisthelsetjenesten. I dag mangler det datagrunnlag for forskning i primærhelsetjenesten

23 Drahjelp fra HO21- prosessen? Delrapport «Kunnskapssystemet»: Etablering av forskningsnettverk. Praksisnær forskning i kommunehelsetjenesten må understøttes med infrastruktur. Det pågår en utredning for oppretting av forskningsnettverk av legeog tannlege-praksiser knyttet til akademiske institusjoner etter modell fra Storbritannia og Nederland, der man har erfaring med at dette skaper grunnlag for forskning av svært høy kvalitet. Slike nettverk kan finansieres med en kombinasjon av statlige og kommunale midler, men stabilitet og forutsigbarhet er en forutsetning. Etter hvert som man får erfaring med nettverk for de to aktuelle tjenestene, kan nettverkene utvides til å støtte forskning i fysioterapitjenesten, sykehjem osv.

24 Drahjelp fra HO21- prosessen? Delrapport «Kommunesektoren»: v) Forskningsinfrastruktur Tilgangen på gode registerdata og store befolkningsundersøkelser er ett av fortrinnene for norsk forskning. Det er imidlertid et betydelig sprik mellom primær- og spesialisthelsetjenesten i tilgang og kvalitet på registerdata. Dette misforholdet må rettes opp, og vil kreve: Et nasjonalt register for primærhelsetjenesten. Norsk pasientregister må utvides til også å omfatte pasienter i primærhelsetjenesten (både offentlige og private aktører). o Det må igangsettes arbeid med å skaffe oversikt over mottakere av ulike helse- og omsorgstjenester. o Reseptregisteret foreslås utvidet til å omfatte pasienter i langtidsinstitusjoner og inkludere diagnosekoder på alle resepter. Det etableres nasjonal standard (kravspesifikasjon) for EPJ som fasiliterer forskning i kommunene. Planene om forskningsnettverk i allmennmedisin (kommunesektoren) og tannhelsetjenesten (fylkeskommunene) må realiseres med statlig finansiering. Tilsvarende nettverk må også vurderes innenfor andre fagområder.

25 RAND anbefaler også forskningsnettverk i allmennmedisin

26 Mulig opptrappingsplan 2013: Rapport som skisserer fullt utbygget løsning 2014: -Internasjonal workshop i Bergen 22.mai - Post på statsbudsjettet?? - Plandokument; pilotering?? 2015: Etablering av overordnet forskningsnettverk og tre lokale nettverk, Rekruttering av praksiser 2016: oppstart av studier 2017=> Videre utbygging til full modell

27 Lancet - Multimorbidity

28

29 Allmenn-tann-nettverk Tradisjonelt: vanntette skott mellom medisinsk og odontologisk forskning Vi ser for oss forskningsnettverk i fastlegehelsetjenesten og i tannhelsetjenesten med felles overordnet styring/samordning Sammenstille data mellom de to Mulig å gradvis utbygge forskningsnettverk mot andre deler av primærhelsetjenesten (fysioterapi mv). Dette åpner opp for unike muligheter for forskningssamarbeid, noe som også er unikt i internasjonal sammenheng!

30 Avdeling for allmennmedisin og AFE Oslo, HELSAM, UiO

Regional strategi for forskning og innovasjon 2013-2016

Regional strategi for forskning og innovasjon 2013-2016 Regional strategi for forskning og innovasjon 2013-2016 Hamar 2013 1 Strategiske forutsetninger Helse Sør-Øst RHF tilbyr spesialisthelsetjenester til en befolkning på ca. 2,7 millioner; mer enn halve Norges

Detaljer

Allmennmedisinsk forskningsenhet i Tromsø

Allmennmedisinsk forskningsenhet i Tromsø Årsmelding 2007 Allmennmedisinsk forskningsenhet i Tromsø Innhold 1. Bakgrunn 2. Langsiktig plan 3. Bemanning 4. Oppstart av prosjekter i 2007 5. Prosjekter med planlagt oppstart i 2008 6. Infrastruktur

Detaljer

Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 0.9 Utgitt for kommentar Prosjektnr: Arkiv.nr.: Saksnr.: Saksbeh.: Kontroll: Dato: 2012/18259

Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 0.9 Utgitt for kommentar Prosjektnr: Arkiv.nr.: Saksnr.: Saksbeh.: Kontroll: Dato: 2012/18259 vedlegg 07 Innovasjon og næringsutvikling versjon 0.9 16.6.2014 Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 0.9 Utgitt for kommentar Prosjektnr: Arkiv.nr.: Saksnr.: Saksbeh.: Kontroll: Dato: 2012/18259

Detaljer

ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET

ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivsaksnr.: Arkiv: Dato: ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET INNSTILLING TIL... Administrasjonens innstilling: rådmann kommunalsjef/direktør... Saksutredning Hensikt

Detaljer

Forslag til nasjonalt satsingsområde. Muskel- og skjelettplager, skader og sykdommer (MSPSS) Versjon 6. oktober 2011

Forslag til nasjonalt satsingsområde. Muskel- og skjelettplager, skader og sykdommer (MSPSS) Versjon 6. oktober 2011 Forslag til nasjonalt satsingsområde Muskel- og skjelettplager, skader og sykdommer (MSPSS) Versjon 6. oktober 2011 1 Innhold Sammendrag... 4 Oppdragsgiver, mandat og arbeidsform... 5 Innledning... 6 Muskel-

Detaljer

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 1. Innledning 1.1 Om strategien FoU-strategien er utarbeidet med utgangspunkt i Felles Fylkesplans mål om å styrke FoUbasert kunnskapsutvikling, verdiskaping og innovasjon

Detaljer

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22

Detaljer

FORSKNINGSSTRATEGI I HELGELANDSSYKEHUSET

FORSKNINGSSTRATEGI I HELGELANDSSYKEHUSET FORSKNINGSSTRATEGI I HELGELANDSSYKEHUSET PERIODEN 2012-2015 INNLEDNING Forskning en av de 4 lovpålagte hovedoppgavene for helseforetakene i Lov om spesialisthelsetjenester. 1 Helse Nord RHF har i sin Forskningsstrategi

Detaljer

Forskningsuniversitetets kjerneverdier

Forskningsuniversitetets kjerneverdier STRATEGI 2011 2015 U n i v e r s i t e t e t i B e r g e n Universitetet i Bergen et internasjonalt anerkjent forskningsuniversitet All aktivitet ved Universitetet i Bergen er tuftet på forskningsuniversitetets

Detaljer

Professoren: Færre stipendiater flere forskere

Professoren: Færre stipendiater flere forskere Antallet fysioterapeuter med doktorgrad har nærmest eksplodert de siste årene. Samlet sett har det vært en enorm vekst når det gjelder forskning og vitenskap i fysioterapi. Blir denne kompetansen godt

Detaljer

Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7

Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7 Sakshandsamar: Ståle Berglund Vår dato: 16.10.2013 Vår ref. Tlf.: +47 55 58 75 72 Dykkar dato: Dykkar ref.: Medlemene i styret for Høgskolen i Bergen Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7 Vi viser

Detaljer

Norsk psykiatrisk forening. Plandokument for norsk alderspsykiatri 2011 2020

Norsk psykiatrisk forening. Plandokument for norsk alderspsykiatri 2011 2020 Norsk psykiatrisk forening Plandokument for norsk alderspsykiatri 2011 2020 3 omslagsdesign: Morten Hernæs, 07 Aurskog AS forsidefoto: Knud Nielsen design/ombrekning: Morten Hernæs, 07 Aurskog AS trykk:

Detaljer

Strategi for styrking av helsefaglig forskning i Helseregion Vest 2007-2010. Arbeidsgruppens rapport

Strategi for styrking av helsefaglig forskning i Helseregion Vest 2007-2010. Arbeidsgruppens rapport Strategi for styrking av helsefaglig forskning i Helseregion Vest 2007-2010 Arbeidsgruppens rapport Mai 2007 Innholdsfortegnelse Sammendrag og anbefalte tiltak... 4 1 Innledning... 5 1.1 Bakgrunn og mandat...

Detaljer

2. Sammendrag og anbefalinger... s. 6

2. Sammendrag og anbefalinger... s. 6 Innhold side 1. Innledning... s. 2 1.1 Prosjektets bakgrunn... s. 2 1.2 Mandatet... s. 3 1.3 Organisering av arbeidet... s. 3 1.4 Kommentar til mandatet... s. 4 2. Sammendrag og anbefalinger... s. 6 3.

Detaljer

Strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU

Strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU Strategi Strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU Horisont 2020 og ERA Strategi Strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU Horisont 2020 og ERA 1. Forord Denne regjeringen

Detaljer

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2007 til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 04.03.2008 Innhold 1 Innledning...5 1.1 Om årlig melding...5 1.2 Om Helse Sør-Øst...6 1.2.1 Visjon og verdigrunnlag... 7 2 Brukermedvirkning...7

Detaljer

Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus. May-Britt Ellingsen og Margrethe Aanesen

Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus. May-Britt Ellingsen og Margrethe Aanesen Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus May-Britt Ellingsen og Margrethe Aanesen Prosjektnavn Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus

Detaljer

Handlingsplan 2013 2017. Inn på tunet

Handlingsplan 2013 2017. Inn på tunet Handlingsplan 2013 2017 Inn på tunet Forord Dagens samfunnsutvikling med en økende aldrende befolkning, behov for alternative opplæringsarenaer for barn og unge og arbeidstreningsbehov for personer som

Detaljer

IS-2179 Nasjonal handlingsplan for e-helse 2014 2016

IS-2179 Nasjonal handlingsplan for e-helse 2014 2016 IS-2179 Nasjonal handlingsplan for e-helse 2014 2016 Publikasjonens tittel: Nasjonal handlingsplan for e-helse (2014 2016) Utgitt: April 2014 Publikasjonsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

MELD.ST. 18 (2012-2013) - HØRINGSSVAR FRA NTL

MELD.ST. 18 (2012-2013) - HØRINGSSVAR FRA NTL Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Stortinget 0026 Oslo Vår sak: TS-2013-AR-00223 Arkivnr.: 011 Deres ref: Dato:03.04.2013 MELD.ST. 18 (2012-2013) - HØRINGSSVAR FRA NTL NTL vil kommentere Lange

Detaljer

Bedre utnytting av muligheter og ressurser

Bedre utnytting av muligheter og ressurser Bedre utnytting av muligheter og ressurser Et helhetlig, effektivt og velorganisert forskningssystem for samarbeid og konkurranse Innspill fra arbeidsgruppe nedsatt av UHR og FFA Februar 2010 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG)

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG) Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG) Referat fra møte 2. mai 2013 Tid: 2. mai 2013 kl. 10.00-15.00 Sted: Rica Hell Hotell ved Trondheim Lufthavn, Værnes Tilstede: Stig A. Slørdahl (leder)

Detaljer

Noe å tygge videre på? Evaluering av utprøving av spesialistutdanning i klinisk odontologi

Noe å tygge videre på? Evaluering av utprøving av spesialistutdanning i klinisk odontologi Noe å tygge videre på? Evaluering av utprøving av spesialistutdanning i klinisk odontologi Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer

Detaljer

Behov for vitenskapelig utstyr, databaser, samlinger av vitenskapelig materiale og annen infrastruktur

Behov for vitenskapelig utstyr, databaser, samlinger av vitenskapelig materiale og annen infrastruktur 1 Behov for vitenskapelig utstyr, databaser, samlinger av vitenskapelig materiale og annen infrastruktur Delprosjekt 1: Databaser, registre, samlinger Delprosjekt 2: Avansert vitenskapelig utstyr Delprosjekt

Detaljer

Meld. St. 13. Samspill i praksis. (2011 2012) Melding til Stortinget. Utdanning for velferd

Meld. St. 13. Samspill i praksis. (2011 2012) Melding til Stortinget. Utdanning for velferd Meld. St. 13 (2011 2012) Melding til Stortinget Samspill i praksis Innhold 1 Bedre helse og velferd et spørsmål om kompetanse... 7 1.1 Om meldingen... 10 1.2 Sentrale begreper... 10 Del I Utfordringen...

Detaljer

Utvikling gjennom kunnskap. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - en nasjonal satsing

Utvikling gjennom kunnskap. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - en nasjonal satsing IS-1858 Strategi Utvikling gjennom kunnskap Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - en nasjonal satsing Overordnet strategi 2011 2015 Tittel: Utvikling gjennom kunnskap Utviklingssenter for

Detaljer

Godt sagt og godt gjort? Strategievaluering av Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø Norges Arktiske Universitet

Godt sagt og godt gjort? Strategievaluering av Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø Norges Arktiske Universitet Godt sagt og godt gjort? Strategievaluering av Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø Norges Arktiske Universitet Kyrre Lekve, Siri Aanstad, Fredrik Niclas Piro, Tone Cecilie Carlsten

Detaljer

Velferdsteknologi. Gjør det enkelt

Velferdsteknologi. Gjør det enkelt Velferdsteknologi Gjør det enkelt Innhold Bakgrunn... 3 Sammendrag... 3 Bruk av velferdsteknologi i Norge... 4 Fokus på trygghet... 4 Et paradoks... 8 Bruken av trygghetsalarm i Europa... 10 Bruk av velferdsteknologi

Detaljer

Cristin Current research information system in Norway

Cristin Current research information system in Norway Cristin Current research information system in Norway Rapport fra arbeidsgruppe 22. februar 2010 Rapporten ble behandlet i styringsgruppen 9. mars 2010. Se referat fra 5. møte i styringsgruppa under rubrikken

Detaljer

Årlig melding 2014 for Helse Nord til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2014 for Helse Nord til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2014 for Helse Nord til Helse- og omsorgsdepartementet Innhold 1. Innledning 3 1.1 Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag 3 1.2 Sammendrag av positive resultater og uløste utfordringer i

Detaljer