NY KROHNBORG SKOLE HELHETLIG LESEPLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NY KROHNBORG SKOLE HELHETLIG LESEPLAN"

Transkript

1 ! NY KROHNBORG SKOLE HELHETLIG LESEPLAN

2 Helhetlig leseplan for Ny Krohnborg skole skole Innledning Lesing er en grunnleggende ferdighet som er helt avgjørende for å kunne delta i samfunnet. For å sikre at elevene går ut av Ny Krohnborg skole som funksjonelle lesere, er det viktig å jobbe målrettet og strukturert med leseopplæringen. Leseopplæringen skal gjennomsyre alle fag og alle ti årene på skolen. L= A*F*M Hva kjennetegner den funksjonelle leser? Denne lesergruppen har sikre og automatiserte avkodingsferdigheter og et adekvat ordforråd. De er aktive både før, under og etter lesing. De vet hvorfor og hvordan de leser. De vet når de forstår, og hva de kan gjøre når forståelsen bryter sammen. De er metakognitive. Det vil si at de har styring og kontroll over egen lesing, så vel som egen forståelse. Lesesenteret! Opplæringen vår styres av Kunnskapsløftet (K-06). Her trekkes lesing fram som en av de fem grunnleggende ferdighetene som skal gjennomsyre alle fag og områder i skolen. Å kunne lese i de forskjellige fag, er knyttet til ulike kompetansemål etter klassetrinn. Lesing er en grunnleggende ferdighet (K-06). Opplæringen ved skolen vår styres også av Bergen kommune sine retningslinjer. Bergen Kommunes standarder for lesing: Leseopplæringen drives etter en helhetlig og systematisk plan som viser: Mål fra K-06. Visjon for bergensskolen: Kompetanse for alle i mulighetens skole. Sammenhenger mellom kunnskaper om lesing og skolens metodevalg. Oversikt over materiell og organisasjonsformer som støtter skolens metodevalg. Skolens system for vurdering av elevenes lesekompetanse. Rutiner for kartlegging av elevenes leseferdighet og tilpasse tiltak som settes inn for ulike elevgrupper. Strategi for sikring, utvikling og deling av lærerkompetanse. Planen viser hvordan elevenes lesekompetanse blir ivaretatt i alle fag. 2

3 Leseopplæringen skal gi elevene opplevelse av mestring, og motivere den enkelte til å sette nye mål for egen leseutvikling. Våre elever skal oppleve leseglede, og i samsvar med egne forutsetninger bli gode lesere på sitt nivå. Vi leser for å lære, gjøre og oppleve. Vi ønsker å ha et tett samarbeid mellom ulike trinn, for eksempel gjennom fadder-lesing. Alle lærere er leselærere. Lesing er en viktig del i alle fag og kanskje det viktigste redskapet til eleven videre. På skolen vår vil vi arbeide for å heve kompetansen på lesing. Vi vil 1. Arbeide med Leselos i plenum og avdelingsvis. 2. Arbeid med leseplanen i faggrupper på tvers av trinn. 3. Ha fokus på bruk av lese- og læringsstrategier under skolevandring. Ny Krohnborg er en Leselos-skole. Vi bruker læringsstrategier fra Leselos, og har fokus på mål, førforståelse, koding, ordforråd, leseforståelse og metakognisjon både før, under og etter leseopplæringen. Leselos-draftet er styrende for vår lese-opplæring. De seks ulike komponentene i draftet er derfor gjennomgående punkter i leseplanen for hvert trinn. reflekterer over egen forståelse, reflektere over egne strategivalg strukturerer, stiller spørsmål, gjengir, gjenskaper, vurderer) Før Under Etter vet hvorfor, orienterer seg i tekst, velger lesemåte, velger fortåelsesstrategi, vurderer måloppnåelse synliggjør egne forkunnskaper, bruker dem aktivt som støtte under lesing, vurderer/justerer egne antagelser ser etter ukjente ord, lærer/bruker dem bokstav, bokstavsekvenser, ord, tegn, avsnitt, sjanger Ny Krohnborg skole har en høy andel minoritetsspråklige elever. Arbeid med ordforråd og førforståelse blir derfor vektlagt i ekstra stor grad i opplæringen hos oss. Planen videre tar for seg de ulike sidene av leseopplæringen, hvilke ferdigheter vi vil utvikle og hvordan vi kan gjøre dette. Kompetansemål fra kunnskapsløftet er utgangspunkt for innholdet. Dette er en forpliktende plan for å sikre våre elever en god og strukturert leseutvikling. 3

4 1.trinn Målretting: Førforståelse: Koding: Ordforråd: Bevisstgjøre elevene i sammenhengen mellom bokstav og lyd. Snakke om målet for lesing og hvordan man skal jobbe for å nå målet. La elevene øve på å orientere seg i tekst gjennom å se på bilder og gjette hva det handler om, og tenke gjennom hva de kan om emnet fra før. Innføre tankekart som læringsstrategi. Bygge opp språklig bevissthet gjennom ulike språkleker og oppgave i forhold til rim, rytme og stavelser. Bokstavopplæring og leseopplæring. Metoder: Trylling av bokstaver, en ny bokstav i uken. Lære både store og små bokstaver samtidig. Samtale om bokstaver og lytting av lyder. Visuelt, auditivt og kinestetisk arbeid med bokstaver. Syntetiske og analytiske lesemetoder, både i lesing på skolen og lekser. «Happenings» i forhold til ukens bokstav. Individuelt tilpassede leselekser. Gjennom modellering lære elevene å stoppe opp ved nye ord. Arbeide med begreper i all felles lesing. Ukens øveord på tavle / vegg med utgangspunkt i tverrfaglig tema. Øve på å lese ordbilder og forstå begrepsinnholdet. Jobbe med de mest vanlige høyfrekvente ordene. Leseforståelse: Arbeide for at elevene skal forstå både fagtekster og skjønnlitterære tekster. Samtale om tekster og gjenskape tekst i skuespill, skrive bøker, male og tegne. Innføre tankekart som læringsstrategi. Metakognisjon: Samtale med elevene om leseutviklingen. Hva synes de er lett / vanskelig? Hvordan kan vi jobbe for å komme videre i lesingen? Arbeidsmetode for alle de seks punktene i Leselos: Veiledet lesing. Gjennomføres både i små nivådelte grupper, gjerne i sammenheng med stasjonsundervisning, og i hel klasse. Materiell: Sim Sala Bim- småbøker, Elle Melle, fagbøkene Cumulus, Grunntall og Vi i verden. Mengdelesing: Bli lest for høyt hver dag, både på skolen i samlingstund og i spisetid og hjemme. Arbeid med foreldre for å stimulere til høytlesing, gjerne på eget morsmål. Kartlegging/tiltak: Kartleggingsprøve i lesing om våren. Ulike småtester i bokstavkunnskap, for eksempel fra læreverket Elle Melle 1. Lese-aksjon for alle hver november eller februar. Foreldresamarbeid /Ut av skolen: Oppfordre foreldre til å lese for barna hver dag. Veilede foreldre i hvordan de skal følge opp leseleksene. Lesing som eget punkt på foreldremøtet. Bibliotek-besøk ca en gang i måneden. Alle elevene får eget lånekort. Teaterbesøk minst en gang i året. 4

5 2.trinn Målretting: Førforståelse: Koding: Ordforråd: Bevisstgjøre elevene på formålet med lesing, at vi leser for å lære, gjøre eller oppleve noe. Modellere for elevene at vi har ulike måter å lese på avhengig av formål. Arbeide med å lese bilder og tekst sammen i fellesskap. Bygge opp språklig bevissthet gjennom arbeid med rim, rytme, og kjenne igjen enkle sjangere som fagtekst, eventyr, dikt og logg-tekst. Lære kolonne-notat (VeSkA)som læringstrategi. Bokstavopplæring og leseopplæring. Repetere bokstavene fra 1.trinn. Lære både store og små bokstaver, med fokus på de små i all lesing. Samtale om bokstaver og lytting av lyder. Arbeide med å kunne lese ordbildene av de 100 mest høyfrekvente ordene i norsk. Individuelt tilpassede leselekser; metode- Hjertelesing. Leselekser hver dag. Elevene blir hørt i lesing i grupper eller individuelt på skolen hver dag. Tilbakemelding til og fra foreldre en gang i uken i «hjerteboka» (loggbok til lesing). Arbeide for å få elevene til å stoppe opp ved ukjente ord når de leser selv, og modellere dette ved begrepsavklaring i felles lesing. Ukens øveord på tavle / vegg med utgangspunkt i tverrfaglig tema. Arbeide med å kunne lese ordbildene av de 100 mest høyfrekvente ordene i norsk. Leseforståelse: Arbeide med både fagtekster og skjønnlitterære tekster. Samtale om tekster både felles og i grupper, og kunne strukturere og gjengi innhold. Gjenskape lest tekst gjennom skuespill, skrive bøker, male og tegne. Innføre kolonnenotat som læringsstrategi. Metakognisjon: Samtale med elevene om leseutvikling. Hva er lett / vanskelig? Ukentlig samtale lærer-elev i forbindelse med høring av «hjerte-leksen». Arbeidsmetode for Leselos: Veiledet lesing. Gjennomføres i hel klasse, individuelt og i små nivådelte grupper, gjerne i sammenheng med stasjonsundervisning. Materiell: Sim Sala Bimsmåbøker, leseboken Elle Melle, samt fagbøkene Cumulus, Grunntall og Vi i verden. Mengdelesing: Bli lest for / høre lydbøker på skolen hver dag. Leselekser hver dag. Låne bøker på bibliotek og oppfordre til lesing hjemme. Stille-lesing på skolen siste halvår. Kartlegging/tiltak: Kartleggingsprøve i lesing i april. Ulike småtester i løpet av året, i bokstavkunnskap, orddiktater og lesehastighet (for eksempel Carlstens, Elle Melle sine tester, eller egne tester). Tiltak for de som ikke er trygg på avkoding/ kan alle bokstavene etter nyttår: Lesekurs. Leseaksjon hver november eller februar. Foreldresamarbeid /Ut av skolen: Veiledning av foreldre i lesing og læringsstrategier på foreldremøtet og utviklingssamtalene. Ukentlig dialog skole / hjem gjennom «hjerteboka». Bibliotek-besøk ca en gang i måneden. Alle elevene får eget lånekort. Teaterbesøk minst en gang i året. 5

6 3.trinn Målretting: Førforståelse: Koding: Ordforråd: Elevene skal lære om ulike lesemåter (nærlesing, skumlesing, letelesing, stillelesing, korlesing, høytlesing, opplevelselesing) og få trening å velge lesemåte ut fra formål med lesingen. Elevene skal orientere seg i tekst gjennom å se på bilder, overskrift, tekst til bilder, og samtale om hva de kan fra før. Repetere tankekart og kolonnenotat som læringsstrategi. Arbeide for at elevene skal ha trygge kodingsferdigheter på bokstav og morfemnivå. De skal kjenne mye brukte ordbilder, blant annet de 100 mest høyfrekvente ordene i norsk. I møte med nye ord, skal de øves i å bruke det alfabetiske prinsippet på en effektiv måte. De skal kjenne diftongene, og varianter av j-lyden. Arbeide med dobbel / enkel konsonant og tegnsetting. Lære aktuelle rettskrivingsregler. Leselekser hver dag. Tilbakemelding til og fra foreldre en gang i uken i «hjerteboka» (loggbok til lesing for foreldre/lærer). Trene på å stoppe opp ved og markere nye og ukjente ord. Begrepsforklaring i fellesskap, og arbeide med bestemte ord gjennom metoder som ukens / dagens øveord, ordbank og lignende. Bruke kolonnenotat i arbeidet med å utvide ordforrådet. Øve på å bruke ulike strategier (spørre andre, bruke ordbok, søke på internett og lignende), og trene på å bruke nye ord i presentasjoner. Leseforståelse: Arbeide for at elevene skal forstå både fagtekster og skjønnlitterære tekster. Elevene skal samtale om tekster og stille spørsmål til tekst. Repetere og videreføre læringsstrategiene tankekart og kolonnenotat. Innføre leselogg som læringsstrategi. Elevene skal kunne gjenskape tekst i gjenfortellinger, diktskriving, læresamtale, tegneserier, dramatisering, formingsaktiviteter og lignende. Metakognisjon: Samtale med elevene om leseutviklingen. Bevisstgjøre elevene på hvilke læringsstrategier de kan og hvordan de kan brukes for å utvikle seg som leser. Arbeidsmetode for alle de seks punktene i Leselos: Veiledet lesing. Gjennomføres både i nivådelte grupper og i hel klasse. Metodene i Leselos er nærmere beskrevet i Leselos-permen. Materiell: Ord for alt (lesebok og språkbøker), fagbøkene Cumulus, Grunntall og Vi i verden. Mengdelesing: Høytlesing på skolen hver dag. Oppfordre foreldre til høytlesing, gjerne på eget morsmål. Stillelesing på skole, og stimulere til egen lesing hjemme. Leseaksjon. Kartlegging/tiltak: Kartleggingsprøve i lesing om våren. Småtester, for eksempel ukeslutt, med orddiktater, spørsmål til lest tekst og lignende. Lese-aksjon hver nov. eller februar. Foreldresamarbeid /Ut av skolen: Veilede foreldre i hvordan de skal følge opp leseleksene. Lesing som eget punkt på foreldremøtet. Bibliotek-besøk ca en gang i måneden. Alle elevene har eget lånekort. Teaterbesøk minst en gang i året. 6

7 4.trinn Målretting: Førforståelse: Koding: Ordforråd: Elevene kan velge lesemåte (nærlesing, skumlesing, letelesing, stillelesing, korlesing, høytlesing, opplevelselesing) ut fra formål med lesing, og kan endre lesemåte ved behov. Arbeide med å lese bilder og tekst sammen i fellesskap. Bygge opp språklig bevissthet gjennom arbeid med rim, rytme, og kjenne igjen enkle sjangere som fagtekst, eventyr, dikt og logg-tekst. Lære kolonne-notat (VeSkA)som læringstrategi. Arbeide for at elevene skal ha trygge kodingsferdigheter på bokstav og morfemnivå. De må lære å identifisere høyfrekvente bokstavsekvenser, dele ord i stavelser og / eller morfemer. For eksempel skal de kjenne lese- og skrivemåten til ord med skj-, sk, sj / kj, ki, ky / -ang /-ing. Lære rettskrivingsregler. Lese med flyt. Forventet lesehastighet er 100 ord i minuttet. Forvente at elevene stopper opp og markerer ukjente og nye ord. Kunne bruke ulike strategier (spørre andre, bruke ordbok, søke på internett og lignende) for å lære nye ord. Begrepsforklaring i fellesskap, og arbeide med bestemte ord gjennom metoder som ukens / dagens øveord, ordbank og lignende. Elevene skal kunne bruke kolonnenotat, og det anbefales å bruke og Ord3F (se side 50 i Leselos-permen), i arbeidet med å utvide ordforrådet. Det forventes at elevene kan bruke nye ord i faglige presentasjoner. Leseforståelse: Arbeide for at elevene skal forstå både fagtekster og skjønnlitterære tekster. Elevene skal samtale om tekster og stille spørsmål til tekst. Repetere og videreføre læringsstrategiene tankekart, kolonnenotat og leselogg. Innføre nøkkelord og begrepskart som læringsstrategi. Elevene skal kunne gjenskape tekst i gjenfortellinger, diktskriving, læresamtale, tegneserier, dramatisering, formingsaktiviteter og lignende. Metakognisjon: Samtale med elevene om leseutvikling. Støtte eleven i å kontrollere egen leseforståelse, ved å reflektere over strategivalg. Arbeidsmetode for alle de seks punktene i Leselos: Veiledet lesing. Gjennomføres både i nivådelte grupper og i hel klasse. Metodene i Leselos er nærmere beskrevet i Leselos-permen. Materiell: Ord for alt (lesebok og språkbøker), fagbøkene Cumulus, Grunntall og Vi i verden. Mengdelesing: Høytlesing på skolen hver dag. Oppfordre foreldre til høytlesing, gjerne på eget morsmål. Stillelesing på skole, og stimulere til egen lesing hjemme. Leseaksjon. Kartlegging/tiltak: Småtester, med ord-diktater, spørsmål til lest tekst og lignende. Carlstens lesetest høst og vår. Lesekurs for elever i kritisk sone. Lese-aksjon hver nov. eller febr. Foreldresamarbeid /Ut av skolen: Veilede foreldre i hvordan de skal følge opp leseleksene. Lesing som eget punkt på foreldremøtet. Bibliotek-besøk ca en gang i måneden. Alle elevene har eget lånekort. Teaterbesøk minst en gang i året. 7

8 5.trinn Målretting: Elevene skal kunne uttrykke formålet med lesingen, samt velge lesemåte ut fra formålet. Skal kunne endre lesemåte etter teksttype (faglitteratur/skjønnlitteratur). Skal kunne skumlesing, letelesing, nærlesing, høytlesing. Førforståelse: Elevene skal kunne orientere seg i teksten, og utnytte egne forkunnskaper for å foregripe innholdet. Elevene skal også kunne vurdere (opprettholde eller endre) egne antagelser. Koding: Elevene skal ha trygge kodingsferdigheter på bokstavnivå, og trygge kodingsferdigheter på bokstav-sekvensnivå, og morfemnivå, dvs ordnivå.. Elevene skal kunne lese med flyt. Skal kunne rettskrivningsregler for dobbel konsonant m.fl. Leselekser i ulike fag daglig. Kunne lese i samsvar med særtrekk ved ulike sjangre Ordforråd: Elevene skal oppdage nye ord, benytte strategier for å lære betydningen av dem (spørre, søke i ordbøker/på nettet e.l), og bruke de nye ordene i passende sammenhenger. Se side 49 i Leselos. Anbefales bruk av ord3f, se s.50 i Leselos Leseforståelse: Tankekart, VØL-skjema, begrepskart, nøkkelord og leselogg videreføres. BISON innføres. Videre skal elevene kunne strukturere informasjon fra teksten, stille spørsmål fra teksten og gjengi innhold i teksten. Metakognisjon: Samtale med elevene om leseutviklingen. Hva synes de er lett / vanskelig? Hvordan kan vi jobbe for å komme videre i lesingen? Hva er det lurt at elevene selv gjør for å forstå? Fokus på skillet faglitteratur/skjønnlitteratur, og konsekvenser det har for lesemåte. «Jeg kan» - lister og egenvurderingsskjema/spørsmål for å bevisstgjøre elever i forhold til hva de kan/ikke kan. Arbeidsmetode for alle de seks punktene står nærmere beskrevet i Leselos-permen. Hovedarbeidsmetode: Veiledet lesing. Gjennomføres i skjevdelte grupper eller i hel klasse. Materiell: Lærebøkene i alle fag. Mengdelesing: Leseaksjon gjennomføres i på 5.trinn, samt lesing av skjønnlitteratur fra bibliotek en til to ganger i uken. Valgfri leselekse i perioder, f.eks 30 min. Kartlegging/tiltak: Nasjonale prøver, ukentlige målprøver, leselos-observasjon og Carlstens. Lesekurs for elever som er under kritisk grense. Foreldresamarbeid /Ut av skolen: Foreldre informeres om bruk av læringsstrategier på foreldremøte og på utviklingssamtaler, for å sette dem i stand til å hjelpe elevene med tekster hjemme. Forfatterbesøk, teater. 8

9 6.trinn Målretting: Førforståelse: Koding: Ordforråd: Elevene skal kunne uttrykke formålet med lesingen, samt velge lesemåte ut fra formålet. Skal kunne endre lesemåte etter teksttype (faglitteratur/skjønnlitteratur). Skal kunne skumlesing, letelesing, nærlesing, høytlesing. Skal kunne velge forståelsesstrategi. Elevene skal kunne orientere seg i teksten, og utnytte egne forkunnskaper for å foregripe innholdet. Elevene skal også kunne vurdere (opprettholde eller endre) egne antagelser, og synliggjøre dem. Elevene skal ha trygge kodingsferdigheter på bokstavnivå, og trygge kodingsferdigheter på bokstav-sekvensnivå, og morfemnivå, dvs. ordnivå.. Leselekser i ulike fag daglig. Elevene skal kunne lese med flyt, kunne de fleste rettskrivningsregler, og nærme seg å skrive grammatisk riktig. Kunne lese i samsvar med særtrekk ved ulike sjangre. Elevene skal oppdage nye ord, benytte strategier for å lære betydningen av dem (spørre, søke i ordbøker/på nettet e.l), og bruke de nye ordene i passende sammenhenger. Se side 49 i Leselos. Anbefales bruk av ord3f, se s.50 i Leselos. Leseforståelse: Tankekart, VØL-skjema, begrepskart, nøkkelord, leselogg og BISON videreføres. Videre skal elevene kunne strukturere informasjon fra teksten, stille spørsmål fra teksten og gjengi innhold i teksten, og gjenskape den. Metakognisjon: Samtale med elevene om leseutviklingen. Elevene må settes i stand til selv å reflektere over lesestrategier. Kunne identifisere faglitteratur/skjønnlitteratur, og hva vite hva skillet gjør for valg av lesestrategi. Hva kan de selv gjøre for å forstå mer? Hvilke strategier skal de velge for å forstå teksten? «Jeg kan» - lister og egenvurderingsskjema/spørsmål for å bevisstgjøre elever i forhold til hva de kan/ikke kan. Arbeidsmetode for alle de seks punktene står nærmere beskrevet i Leselos-permen. Hovedarbeidsmetode: Veiledet lesing. Gjennomføres i skjevdelte grupper eller i hel klasse. Materiell: Lærebøkene i alle fag. Mengdelesing: Leseaksjon gjennomføres i på 6.trinn, samt lesing av skjønnlitteratur fra bibliotek en til to ganger i uken. Valgfri leselekse i perioder, f.eks 30 min. Kartlegging/tiltak: Ukentlige målprøver, leselos-observasjon og Carlstens. Lesekurs for elever som er under kritisk grense. Foreldresamarbeid /Ut av skolen: Foreldre informeres på nytt om bruk av læringsstrategier på foreldremøte og på utviklingssamtaler, for å sette dem i stand til å hjelpe elevene med tekster hjemme. Forfatterbesøk, teater. 9

10 7.trinn Målretting: Førforståelse: Koding: Ordforråd: Elevene skal kunne uttrykke formålet med lesingen, samt velge lesemåte ut fra formålet. Skal kunne endre lesemåte etter teksttype (faglitteratur/skjønnlitteratur). Skal kunne skumlesing, letelesing, nærlesing, høytlesing. Skal kunne velge forståelsesstrategi, og vurdere måloppnåelse. Elevene skal kunne orientere seg i teksten, og utnytte egne forkunnskaper for å foregripe innholdet. Elevene skal også kunne vurdere (opprettholde eller endre) egne antagelser. Elevene skal ha trygge kodingsferdigheter på bokstavnivå, og trygge kodingsferdigheter på bokstav-sekvensnivå, og morfemnivå, dvs. ordnivå. Tilpassede leselekser i ulike fag daglig. Elevene skal kunne lese med flyt, kunne de fleste rettskrivningsregler, og skrive grammatisk riktig. Kunne lese i samsvar med særtrekk ved ulike sjangre. Elevene skal oppdage nye ord, benytte strategier for å lære betydningen av dem (spørre, søke i ordbøker/på nettet e.l), og bruke de nye ordene i passende sammenhenger. Se side 49 i Leselos. Anbefales bruk av ord3f, se s.50 i Leselos. Også bruk av flerkolonnenotat, «nyordskjema». Leseforståelse: Tankekart, VØL-skjema, begrepskart, nøkkelord, leselogg og BISON videreføres. SAM innføres. Bruke lesestrategier tilpasset hensikten med lesingen. Videre skal elevene kunne strukturere informasjon fra teksten, stille spørsmål fra teksten, gjengi innhold i teksten og tolke den. Metakognisjon: Samtale med elevene om leseutviklingen. Elevene må settes i stand til selv å reflektere over lesestrategier. Kunne identifisere faglitteratur/ skjønnlitteratur, og hva vite hva skillet gjør for valg av lesestrategi. Hva kan de selv gjøre for å forstå mer? Hvilke strategier skal de velge for å forstå teksten? «Jeg kan» - lister og egenvurderingsskjema/spørsmål for å bevisstgjøre elever i forhold til hva de kan/ikke kan. Arbeidsmetode for alle de seks punktene står nærmere beskrevet i Leselos-permen. Hovedarbeidsmetode: Veiledet lesing. Gjennomføres i skjevdelte grupper eller i hel klasse. Materiell: Lærebøkene i alle fag. Tekster på internett og ulike pedagiske programmer. Mengdelesing: Leseaksjon gjennomføres i på 5.trinn, samt lesing av skjønnlitteratur fra bibliotek en til to ganger i uken. Valgfri leselekse i perioder, f.eks 30 min. Kartlegging/tiltak: Ukentlige målprøver, leselos-observasjon og Carlstens. Lesekurs for elever som er under kritisk grense. Foreldresamarbeid /Ut av skolen: Foreldre informeres om bruk av læringsstrategier på foreldremøte og på utviklingssamtaler, for å sette dem i stand til å hjelpe elevene med tekster hjemme. Forfatterbesøk, teater. 10

11 8-10.trinn Målretting: Førforståelse: Koding: Ordforråd: Elevene skal kunne uttrykke formålet med lesingen, samt velge lesemåte ut fra formålet. Skal kunne endre lesemåte etter teksttype (faglitteratur/skjønnlitteratur). Skal kunne skumlesing, letelesing, nærlesing, høytlesing. Skal kunne velge forståelsesstrategi, og vurdere måloppnåelse. Elevene skal kunne orientere seg i teksten, og utnytte egne forkunnskaper for å foregripe innholdet. Elevene skal også kunne vurdere (opprettholde eller endre) egne antagelser. Elevene skal ha trygge kodingsferdigheter på bokstavnivå, og trygge kodingsferdigheter på bokstav-sekvensnivå, og morfemnivå, dvs. ordnivå. Tilpassede leselekser i ulike fag daglig. Elevene skal kunne lese med flyt, kunne de fleste rettskrivningsregler, og skrive grammatisk riktig. Kunne lese i samsvar med særtrekk ved ulike sjangre. Elevene skal oppdage nye ord, benytte strategier for å lære betydningen av dem (spørre, søke i ordbøker/på nettet e.l), og bruke de nye ordene i passende sammenhenger. Se side 49 i Leselos. Anbefales bruk av ord3f, se s.50 i Leselos. Også bruk av flerkolonnenotat, «nyordskjema». Leseforståelse: Tankekart, VØL-skjema, begrepskart, nøkkelord, leselogg og BISON videreføres. SAM innføres. Bruke lesestrategier tilpasset hensikten med lesingen. Videre skal elevene kunne strukturere informasjon fra teksten, stille spørsmål fra teksten, gjengi innhold i teksten og tolke den. Metakognisjon: Samtale med elevene om leseutviklingen. Elevene må settes i stand til selv å reflektere over lesestrategier. Kunne identifisere faglitteratur/ skjønnlitteratur, og hva vite hva skillet gjør for valg av lesestrategi. Hva kan de selv gjøre for å forstå mer? Hvilke strategier skal de velge for å forstå teksten? «Jeg kan» - lister og egenvurderingsskjema/spørsmål for å bevisstgjøre elever i forhold til hva de kan/ikke kan. Arbeidsmetode for alle de seks punktene står nærmere beskrevet i Leselos-permen. Hovedarbeidsmetode: Veiledet lesing. Gjennomføres i skjevdelte grupper eller i hel klasse. Materiell: Lærebøkene i alle fag. Tekster på internett og ulike pedagiske programmer. Mengdelesing: Lesing av skjønnlitteratur fra bibliotek en til to ganger i uken. Valgfri leselekse i perioder, f.eks 30 min. Kartlegging/tiltak: Ukentlige målprøver, leselos-observasjon og Carlstens. Lesekurs for elever som er under kritisk grense. Nasjonale prøver i 8. og 9. trinn. Foreldresamarbeid /Ut av skolen: Foreldre informeres om bruk av læringsstrategier på foreldremøte og på utviklingssamtaler, for å sette dem i stand til å hjelpe elevene med tekster hjemme. Forfatterbesøk, teater. 11

12 Vedlegg - Leseplan for Ny Krohnborg skole 8. trinn Vedlegget følger skolens helhetlige leseplan og benyttes i samband med denne Norsk Matematikk Engelsk Naturfag Samfunnsfag/RLE 2. fremmedspråk Praktisk/estetiske Lære hva som er viktig FUE lesing og bruke dette aktivt i undervisningen. Lære å bruke VØL- skjema og bruke det aktivt i undervisningen. Nøkkelord og tokolonnenotat Lese en skjønnlitterær bok Bruke og bli kjent på skolebiblioteket Besøke hoved- biblioteket. Sjangerlære/ sjangerb evissthet. Lære å bruke ordbok. Veiledet lesing av eksempeloppgaver. Veiledet lesing av innføringsoppgav er lære å lese med BISON blikk, få oversikt veiledet lesing av eksempeloppgav er Bevisstgjøre elevene på hvilke type tekst vi til en hver tid jobber med Tankekart lese skjønnlitterær tekst bruke biblioteket, minst to ganger Sjangerlære Strategier i forhold til å lære nye ord Innlesing av tekster på data Lese multimodale tekster lære å skrive rapport lære å lese fagtekst med BISON blikk Læresamtale Bilde til minne Tokolonnenotat Veiledet lesing av sammensatte tekster Lese tabeller Læresamtale Tokolonnenotat Lese tabeller Læresamtale lære å lese med BISON blikk, få oversikt veiledet lesing av eksempeloppgav er lære å bruke ordbok Strategier i forhold til å lære nye ord Innlesing av tekster på data Kunst og håndverk lese bilder lese arkitekttegninger lese instruksjoner lese byggetegninger Mat og helse Lære å lese oppskrifter benevning, måleenheter Musikk Kroppsøving

13 Vedlegg - Leseplan for Ny Krohnborg skole 9. trinn Norsk Matematikk Engelsk Naturfag Samfunnsfag/RLE 2. fremmedspråk Praktisk/estetiske Videreføre lesetrategier fra 8. trinn. Tankekart Disposisjon Lese noveller, lære sjangertrekk. Skrive noveller. Sjangerlære: leserinnlegg, debattinnlegg og fagartikkel: skriving etter modell. Lese tabeller og grafer veiledet lesing av eksempeloppgav er Lese skjønnlitteratur på engelsk Lese og skrive leserinnlegg/ fagtekst Læresamtale/ muntlig bruk av språket Innlesing av tekster på data. Lære å bruke hensiktsmessige læringsstrategier Lese fagartikler som modell for egen skriving. Læresamtale Veiledet lesing av sammensatte tekster Lese og skrive debattinnlegg og leserinnlegg. Formidle skriftlig og muntlig egne synspunkt. Læresamtale Strategier i forhold til å lære nye ord Innlesing av tekster på data Kunst og håndverk lese bilder lese arkitekttegninger lese instruksjoner lese byggetegninger Mat og helse Musikk Kroppsøving

14 Vedlegg - Leseplan for Ny Krohnborg skole 10. trinn Leselos Norsk Matematikk Engelsk Naturfag Samfunnsfag/RLE 2. fremmedspråk Praktisk/estetiske Bevisstgjøre elevene på lesestrategiene de har lært. Kunne velge hensiktsmessige lesestrategier. Forberede muntlig eksamen: skumlese, punktlese og nærlese fagstoff. Lage disposisjon og skrive nøkkelord. Muntlig presentasjon av fagstoff. Lese skjønnlitterære og sakpregede tekster. Lese tabeller og grafer veiledet lesing av eksempeloppgav er Lese fagstoff, skumlese, punktlese, nærlese. Lage disposisjon for muntlig presentasjon. Lese skjønnlitteratur på engelsk Lese og skrive leserinnlegg/ fagtekst Læresamtale/ muntlig bruk av språket Innlesing av tekster på data. Læresamtale Hjelpe elevene til å velge hensiktsmessige lesestrategier i forhold til fagstoff og bruksområde. Lese og skrive en artikkel med faglig innhold Repetere lesestrategier i arbeid med fagtekster. Dybdelesing av fagstoff som skal presenteres muntlig ved hjelp av stikkord. Lese og skrive debattinnlegg og leserinnlegg. Kunne bruke lesestrategier som er introdusert på 8. og 9. trinn. Lese fagstoff som skal presenteres til muntlig eksamen. Innlesing av tekster på data. Lære å bruke ordbok. Kunst og håndverk Mat og helse Lære å lese oppskrifter benevning, måleenheter Musikk Kroppsøving

LeseLOS i Halden kommune. NAFO-konferansen 15. mai 2012 Elin Lande

LeseLOS i Halden kommune. NAFO-konferansen 15. mai 2012 Elin Lande LeseLOS i Halden kommune NAFO-konferansen 15. mai 2012 Elin Lande Leseveileder Leseveileder ble ansatt mai 2010 Skolepolitisk plattform med satsningsområder Ansatt for å finne et felles verktøy for kartlegging

Detaljer

Haukås skole. Revidert april-2011 Lise Mikkelsen og Ingelin Burkeland

Haukås skole. Revidert april-2011 Lise Mikkelsen og Ingelin Burkeland Haukås skole Revidert april-2011 Lise Mikkelsen og Ingelin Burkeland INNHOLD Grunnlag og mål for planen s. 3 Grunnleggende ferdigheter i norskfaget s. 4 Læreverk s. 5 Læringsstrategier s. 5 Lesing s. 6

Detaljer

GENERELL PLAN FOR LESE- OG SKRIVEOPPLÆRINGEN

GENERELL PLAN FOR LESE- OG SKRIVEOPPLÆRINGEN GENERELL PLAN FOR LESE- OG SKRIVEOPPLÆRINGEN Planen er dynamisk den skal være synlig og forpliktende for alle som jobber med lese- og skriveopplæringen ved vår skole. Kunnskapsløftet I kunnskapsløftet

Detaljer

HELHETLIG LESEPLAN FOR HAUKÅS SKOLE

HELHETLIG LESEPLAN FOR HAUKÅS SKOLE HELHETLIG LESEPLAN FOR HAUKÅS SKOLE Desember 2010, av Merete Samnøen, Anette Heggem og Ingelin Burkeland INNHOLD "Alle lærere er leselærere" side 3 Plan for leseopplæringen ved Haukås skole - 1. trinn

Detaljer

Oppdatert januar 2012 Helhetlig leseopplæringsplan Olsvik skole

Oppdatert januar 2012 Helhetlig leseopplæringsplan Olsvik skole Oppdatert januar 2012 Helhetlig leseopplæringsplan Olsvik skole Skolens strategier for å få funksjonelt gode og engasjerte lesere 1 Å lese - en basis for livslang læring Vi på Olsvik skole tror at eleven

Detaljer

«Hvis du ikke vet hvor du skal, asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas. spiller det heller ingen rolle hvor du går.» dfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf

«Hvis du ikke vet hvor du skal, asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas. spiller det heller ingen rolle hvor du går.» dfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop «Hvis du ikke vet hvor du skal,

Detaljer

«Forstår du det du leser?»

«Forstår du det du leser?» «Forstår du det du leser?» www.bibleexplained.com Leseopplæringsplan for Danielsen Barne- og Ungdomsskule Versjon 1.0, november 2011 1 Innhold 1. Grunnlag for planen 2. Lesing i alle fag 3. Kjennetegn

Detaljer

Årsplan i Norsk 2. trinn

Årsplan i Norsk 2. trinn Årsplan i Norsk 2. trinn Uke Hovedtema Kompetansemål: (punkter fra K-06) Delmål: Arbeidsmetoder gjennom året Vurderingsmetoder gjennom året August, sept. Repetisjon av alle bokstavene Fagtekst Rettskriving

Detaljer

Fagplan for lesing som grunnleggende ferdighet i Bergen kommune

Fagplan for lesing som grunnleggende ferdighet i Bergen kommune Fagplan for lesing som grunnleggende ferdighet i Bergen kommune BAKGRUNN Læreplanen LK06 og Bergen kommunes plan for kvalitetsutvikling «Sammen for kvalitet», definerer lesing som et satsingsområde. Fagplanen

Detaljer

Lese- og lesestrategiplan for Ajer ungdomsskole LESEPLAN FOR AJER UNGDOMSKOLE 2011

Lese- og lesestrategiplan for Ajer ungdomsskole LESEPLAN FOR AJER UNGDOMSKOLE 2011 LESEPLAN FOR AJER UNGDOMSKOLE 2011 1 ØKT LÆRINGSUTBYTTE ØLU VISJON: Å LESE FOR Å LÆRE MÅL: Elevene ved Ajer ungdomsskole skal få de muligheter og den støtte den enkelte elev trenger, for å utvikle: Leseglede

Detaljer

5. TRINN NORSK PERIODEPLAN 1

5. TRINN NORSK PERIODEPLAN 1 1 5. TRINN NORSK PERIODEPLAN 1 KOMPETANSEMÅL MUNTLIG KOMMUNIKASJON Mål for opplæringen er at elevene skal kunne: uttrykke seg med et variert ordforråd tilpasset kommunikasjonssituasjonen presentere et

Detaljer

pfulfu1flru1nru1rmlfllrnlrnflwrj FZSeP t I I Sist oppdatert

pfulfu1flru1nru1rmlfllrnlrnflwrj FZSeP t I I Sist oppdatert FZSeP t Sist oppdatert 13.03.17 i I I * i E pfulfu1flru1nru1rmlfllrnlrnflwrj Innhoklsfortegnelse R H Innledning i Begynneropplæringen og ((Den andre leseopplæringen» 2 Litt om Leselos og veiledet lesing

Detaljer

Leseplan for Krohnengen skole

Leseplan for Krohnengen skole Leseplan for Krohnengen skole Læringssyn Motiverte, kompetente, systematiske og engasjerte lærere legger grunnlaget for god læring. God klasseledelse er avgjørende for læringsutbyttet til elevene. Læring

Detaljer

Visjon, verdier, elevsyn og læringssyn

Visjon, verdier, elevsyn og læringssyn Apeltun skole Visjon, verdier, elevsyn og læringssyn Visjon og verdier I Apeltun skoles visjon er fellesskapet en viktig verdi. Vi vil se stjerner. Vi inkluderer elever, foreldre og ansatte på skolen.

Detaljer

Helhetlig leseplan Hordvik skole

Helhetlig leseplan Hordvik skole Helhetlig leseplan Hordvik skole Skolens strategier for å få funksjonelt gode og engasjerte lesere 1 Å lese - en basis for livslang læring Elevene kommer med klare forventninger til det å begynne på skolen.

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i norsk for 4.trinn 2017/18

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i norsk for 4.trinn 2017/18 RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i norsk for 4.trinn 2017/18 Læreverk: Zeppelin språkbok og lesebok, Damms leseunivers, simsalabim lesehefter Hovedforfattere: Jacob B. Bull, Astrid Lindgren, Jo

Detaljer

Årsplan i norsk 7. trinn

Årsplan i norsk 7. trinn Årsplan i norsk 7. trinn Tidspunkt Kompetansemål: Delmål: Arbeidsmetode: Vurderingsmetode: 35-38 Lese og læringsstrategier : - bruke ulike lesestrategier tilpasset formålet med lesingen. - referere og

Detaljer

- Leselos: * Målretting * Førforståelse * Koding * Ordforråd * Leseforståelse * Metakognisjon Lesebestillinger. - Læringsstrategier:

- Leselos: * Målretting * Førforståelse * Koding * Ordforråd * Leseforståelse * Metakognisjon Lesebestillinger. - Læringsstrategier: G T P T M Mål, K06 Muntlig samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjon kriftlig lese av ulike skrive enkle gjenkjenne og bruke språklige virkemidler som gjentakelse, kontrast og

Detaljer

Målretting av undervisning. Høye forventninger til elevenes læring. Leselos og organisering. Liv Kjos og Anne Skauge 1

Målretting av undervisning. Høye forventninger til elevenes læring. Leselos og organisering. Liv Kjos og Anne Skauge 1 Målretting av undervisning. Høye forventninger til elevenes læring. Leselos og organisering. Liv Kjos og Anne Skauge 1 Hva vil vi og hvorfor? Sette fokus på leseopplæringen allerede i planleggingen våren

Detaljer

1. trinn. Læringsstrategier tegne- og tankekart (enkelt) BO-blikk les og si noe

1. trinn. Læringsstrategier tegne- og tankekart (enkelt) BO-blikk les og si noe Innledning Dette er Haukedalen skoles leseplan som følges av alle lærere på alle trinn i alle fag. Lesing er en grunnleggende ferdighet, og alle lærere er leselærere. Det betyr at det må undervises i lesing

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK, 2. TRINN, 2014/2015

ÅRSPLAN I NORSK, 2. TRINN, 2014/2015 ÅSPLAN I NOSK, 2. TINN, 2014/2015 Muntlig Skriftlig komm. Språk, Tema/delmål Arbeidsformer Vurderings- kommunikasjon litteratur og kultur gjennom året former S P T M B lytte, ta ordet etter tur og gi respons

Detaljer

Årsplan i norsk 3. trinn, 2013/2014

Årsplan i norsk 3. trinn, 2013/2014 Årsplan i norsk 3. trinn, 2013/2014 K-06, Lokal leseplan, Lokal IKT-plan, Læreverk: «Zeppelin» og «Ordriket» K 06 34 35 36 37 38 39 40 41 Samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjon

Detaljer

Leseplan Mathopen skole trinn

Leseplan Mathopen skole trinn Leseplan Mathopen skole 1. - 4.trinn Innledning Lesing handler om avkoding, forståelse og motivasjon. Leseutvikling skjer etter spiralprinsippet. Elevenes ferdighetsnivå påvirkes av alt hjem og skole gjør

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i norsk for 3.trinn 2017/18. Læreverk: Zeppelin språkbok og lesebok, Damms leseunivers, simsalabim lesehefter

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i norsk for 3.trinn 2017/18. Læreverk: Zeppelin språkbok og lesebok, Damms leseunivers, simsalabim lesehefter RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i norsk for 3.trinn 2017/18 Læreverk: Zeppelin språkbok og lesebok, Damms leseunivers, simsalabim lesehefter Hovedforfattere: Jacob B. Bull(Ulveslaget), Bjørn Sortland,

Detaljer

Årsplan i Norsk 4.trinn

Årsplan i Norsk 4.trinn Årsplan i Norsk 4.trinn 2016-2017 Tidspunkt (uke eller mnd) Kompetansemål: (punkter fra K-06) Delmål: Arbeidsmetode: Vurderingsmetode: Tema August september Tema: Dikt, fakta, spill Repetisjon: Stor bokstav

Detaljer

Årsplan i Norsk 4.trinn

Årsplan i Norsk 4.trinn Årsplan i Norsk 4.trinn Tidspunkt (uke eller mnd) Kompetansemål: (punkter fra K-06) Delmål: Arbeidsmetode: Vurderingsmetode: Tema August september Tema: Dikt, fakta, spill Repetisjon: Stor bokstav og punktum.

Detaljer

Leseplan for Hundvåg skole

Leseplan for Hundvåg skole Leseplan for Hundvåg skole INNHOLD: INNHOLD 2 FORORD 3 Å KUNNE LESE SOM GRUNNLEGGENDE FERDIGHET 4 DETALJPLANLEGGING AV EN LÆRINGSØKT 5 LESESTRATEGIER 6 LÆRINGSSTRATEGIER 6 LESEPLANER FOR TRINN 11-17 Leseplan

Detaljer

Grunnleggende ferdighet i lesing

Grunnleggende ferdighet i lesing Grunnleggende ferdighet i lesing 1 Om grunnleggende ferdigheter de grunnleggende ferdighetene er selve kjernen i Kunnskapsløftet disse ferdighetene er den basis hver og en av oss må ha for å kunne delta

Detaljer

lesing Fagplan for som grunnleggende ferdighet

lesing Fagplan for som grunnleggende ferdighet lesing Fagplan for som grunnleggende ferdighet Læreplanen LK06 og Bergen kommunes plan for kvalitetsutvikling «Sammen for kvalitet», definerer lesing som satsingsområde. Fagplanen i lesing skal bidra

Detaljer

Lokal læreplan. Lærebok. Læringsstrategi Lesestrategier Haien, strukturkart, styrkenotat Modellere BO (BISON) Modellere VØL Fokusord (Ordbank) RAV

Lokal læreplan. Lærebok. Læringsstrategi Lesestrategier Haien, strukturkart, styrkenotat Modellere BO (BISON) Modellere VØL Fokusord (Ordbank) RAV Lokal læreplan Lærebok: Antall uker 6 uker Tema: 1 Skolestart Lesestrategier Haien, strukturkart, styrkenotat Modellere BO (BISON) Modellere VØL Fokusord (Ordbank) RAV Lærebok. Annet lærestoff. Zeppelin

Detaljer

SKOLENS PLAN FOR DEN VIDERE LESEOPPLÆRINGEN 4. 7. TRINN

SKOLENS PLAN FOR DEN VIDERE LESEOPPLÆRINGEN 4. 7. TRINN SKOLENS PLAN FOR DEN VIDERE LESEOPPLÆRINGEN Et felles løft der alle må fokusere på leseopplæring i alle fag og på alle trinn! 4. 7. TRINN Hovedområder Motivasjon og positiv holdning til lesing Språklig

Detaljer

Årsplan i norsk 5. trinn 2016/ 2017

Årsplan i norsk 5. trinn 2016/ 2017 Årsplan i norsk 5. trinn 2016/ 2017 Læreverk: Zeppelin Språkbok (blå), Zeppelin lesebok (gul), Leseforståelsehefter, Modelltekster fra Skriv så blekket spruter. Uke Tema Kompetansemål: Læringsmål: Innhold

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK, 2. TRINN, 2015/2016

ÅRSPLAN I NORSK, 2. TRINN, 2015/2016 ÅSPLAN I NOSK, 2. TINN, 2015/2016 Faglærer: Madeleine Tolleshaug og Kaia B. Jæger Muntlig Skriftlig komm. Språk, Tema/delmål Arbeidsformer Vurderings- kommunikasjon litteratur og kultur gjennom året former

Detaljer

Leseplan. Dette er Haukedalen skoles leseplan som følges av alle lærere på alle trinn i alle fag.

Leseplan. Dette er Haukedalen skoles leseplan som følges av alle lærere på alle trinn i alle fag. Leseplan Dette er Haukedalen skoles leseplan som følges av alle lærere på alle trinn i alle fag. Lesing er en grunnleggende ferdighet, og alle lærere er leselærere. Det betyr at det må undervises i lesing

Detaljer

Norsk 1.og 2.trinn. Kompetansemål Delmål 1. trinn Delmål 2. trinn. Delmål Innhold/ arbeidsmåter Delmål Innhold/ arbeidsmåter

Norsk 1.og 2.trinn. Kompetansemål Delmål 1. trinn Delmål 2. trinn. Delmål Innhold/ arbeidsmåter Delmål Innhold/ arbeidsmåter Norsk 1.og 2.trinn Kompetansemål Delmål 1. trinn Delmål 2. trinn Muntlige kommunikasjon Mål for opplæringen er at eleven skal kunne Lytte, ta ordet og gi respons til andre i samtaler Lytte til tekster

Detaljer

(blå skrift: fra ikt-planen) Lese

(blå skrift: fra ikt-planen) Lese ÅPLN I NOK FO 4. TINN 2017 / 2018 Læreverk: plan og Lokal læreplan i norsk for Haukås skole, Zeppelin, Lærere: Merete amnøen, Carl Petter Tresselt og Kaia øen Jæger Tema rbeidsform Vurdering G T P T M

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 2. TRINN 2013-2014

ÅRSPLAN I NORSK FOR 2. TRINN 2013-2014 ÅRSPLAN I NORSK FOR 2. TRINN 2013-2014 K-06, Lokal leseplan, Lokal IKT-plan, Læreverk: «Zeppelin» Faglærer: Anette Heggem, Mona Haukås Olsen Vi jobber mot disse målene gjennom hele skoleåret. De ulike

Detaljer

Leselos, målretting Språkbilder. VØL-skjema. Ukeprøve Gjentakelser. Tilbakemeldinger fra Frampek. Læresamtale startord. medelever Zooming.

Leselos, målretting Språkbilder. VØL-skjema. Ukeprøve Gjentakelser. Tilbakemeldinger fra Frampek. Læresamtale startord. medelever Zooming. ÅRSPLAN I NORSK FOR 7. TRINN 2015/2016 Læreverk: Zeppelin lesebok, Zeppelin språkbok Faglærere: Tonje Danielsen UKE MÅL/LÆRE (lokal læreplan) TEMA ARBEIDSFORM/METODE VURDERING Uke Finne og forstå litterære

Detaljer

Leseplan. for. Sædalen skole 2012/ 2013

Leseplan. for. Sædalen skole 2012/ 2013 Leseplan for Sædalen skole 2012/ 2013 En bok er en rikdom, en bok er en venn og kan vel ditt vennskap fortjene -for han som har lært seg å lese i den, blir aldri på jorden alene. Leseplan for Sædalen skole

Detaljer

Leseplan. Skole: SPT - Svanen skole Rektor: Torunn Høgblad Ressurslærer lesing: Marianne Sundli

Leseplan. Skole: SPT - Svanen skole Rektor: Torunn Høgblad Ressurslærer lesing: Marianne Sundli Leseplan Skole: SPT - Svanen skole Rektor: Torunn Høgblad Ressurslærer lesing: Marianne Sundli Læringssløyfa brukt til tekstarbeid 1. Forklaring, formidling, lære nytt, videre progresjon: Førsamtale om

Detaljer

Årsplan i norsk for 2. trinn 2016/17

Årsplan i norsk for 2. trinn 2016/17 RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i norsk for 2. trinn 2016/17 I norsktimene inngår mange ulike aktiviteter. I 2. klasse går det mye tid til å forberede sammenhengende skrift og å få opp leseevnen.

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 2. TRINN HØSTEN 2016 Faglærere: Astrid Løland Fløgstad Muntlig kommunikasjon

ÅRSPLAN I NORSK FOR 2. TRINN HØSTEN 2016 Faglærere: Astrid Løland Fløgstad Muntlig kommunikasjon ÅSPLAN I NOSK FO 2. TINN HØSTN 2016 Faglærere: Astrid Løland Fløgstad Muntlig kommunikasjon Skriftlig komm. Språk, litteratur og kultur Tema/delmål Arbeidsformer gjennom året Vurderingsformer S P T M B

Detaljer

- Leselos: * Målretting * Førforståelse * Koding * Ordforråd * Leseforståelse * Metakognisjon Lesebestillinger. - Læringsstrategier:

- Leselos: * Målretting * Førforståelse * Koding * Ordforråd * Leseforståelse * Metakognisjon Lesebestillinger. - Læringsstrategier: G T P T M Mål, K06 Muntlig kommunikasjon samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjon kriftlig kommunikasjon lese av ulike skrive enkle gjenkjenne og bruke språklige virkemidler

Detaljer

Veiledet lesing Åset skole. Hilde Kristin Lorentsen, Språk- og leseveileder v/åset skole

Veiledet lesing Åset skole. Hilde Kristin Lorentsen, Språk- og leseveileder v/åset skole Veiledet lesing Åset skole Veiledet lesing Veiledet lesing er hjertet i et helhetlig program. Det gir en lærer og en gruppe elever muligheten til å snakke, lese og tenke seg meningsfullt gjennom en tekst.

Detaljer

Innhold: Innføring og utvikling av læringsstrategier.

Innhold: Innføring og utvikling av læringsstrategier. Innhold: Side 3-4: Side 4-7: Side 8: Side 9-15: Side 15-17: Side 17-18: Side 18-20: Side 20-22: Side 22-24: Side 25-30 Forord Plan Alfabet 1. - 2. trinn 3. trinn 4. trinn 5. trinn 6. trinn 7. trinn Innføring

Detaljer

Slik gjør vi det ved Sakshaug skole.

Slik gjør vi det ved Sakshaug skole. INDERØY KOMMUNE Sakshaug skole Vennav. 59 7670 INDERØY PLAN FOR LESEOPPLÆRING FRA 2010 Slik gjør vi det ved Sakshaug skole. strategier for at alle elever skal bli funksjonelle lesere Slik gjør vi det ved

Detaljer

Årsplan Norsk 5B, skoleåret 2016/2017

Årsplan Norsk 5B, skoleåret 2016/2017 Årsplan Norsk 5B, skoleåret 2016/2017 Zeppelin 5 språkbok og Zeppelin 5 lesebok Uke Tema Arbeidsmetoder og aktiviteter Kompetansemål Læringsmål 35-36 2 Lær å lære (kurs) Språkbok s. 18-39. Kopiark 9a-13.

Detaljer

Plan for lese- og læringsstrategier på Sokndal skole!

Plan for lese- og læringsstrategier på Sokndal skole! Plan for lese- og læringsstrategier på Sokndal skole! Lære å lære! At vide hvad man ikke veder og en slags allvidenhed! Piet Hein Sammen skaper vi kunnskap for livet! 1 Innhold: Læreplanen -06 s.3 Lese-

Detaljer

Leseplan for Rå skole

Leseplan for Rå skole Leseplan for Rå skole Rå skole aug 2013 Innledning MÅL FOR LESING STRATEGISK LESER Overordnede mål for lesing ved Rå skole er: Alle elever skal bli funksjonelle lesere Elever som allerede er funksjonelle

Detaljer

Innhold: Innføring og utvikling av læringsstrategier.

Innhold: Innføring og utvikling av læringsstrategier. Innhold: Side 3-4: Side 4-5: Side 6: Side 7-12: Side 12-13: Side 13-14: Side 14-16: Side 16-17: Side 17-18: Side 19-21 Forord Plan Alfabet 1. - 2. trinn 3. trinn 4. trinn 5. trinn 6. trinn 7. trinn Innføring

Detaljer

Helhetlig leseplan for Tertnes skole

Helhetlig leseplan for Tertnes skole Helhetlig leseplan for Tertnes skole Visjon for bergenskolen: Kompetanse for alle i mulighetens skole. Visjon for Tertnes skole: Aktiv læring med varme og tydelighet. HVA ER LESING? Lesing er et produkt

Detaljer

Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 4. årstrinn

Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 4. årstrinn Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 4. årstrinn Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Lærere: Ingebjørg B. Hillestad, Karin Macé og Trine Terese Volent Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter

Detaljer

Nærlese. lekser. skriftlig språk. Jeg vet hva sammensatte tekster er.

Nærlese. lekser. skriftlig språk. Jeg vet hva sammensatte tekster er. Lesekurs sammensatte tekster Bli kjent i lærebøkene Uke gi eksempler på noen likheter Jeg kan finne fram i bøkene ved å Nærlese Vurdering av og forskjeller mellom muntlig og bruke innholdsoversikt og Lete-lese

Detaljer

Leseopplæring for ungdomstrinnet og videregående skole: Ny Giv 03. oktober

Leseopplæring for ungdomstrinnet og videregående skole: Ny Giv 03. oktober Leseopplæring for ungdomstrinnet og videregående skole: Ny Giv 03. oktober Av Sture Nome, rådgiver ved Senter for skriveopplæring og skriveforsking, HiST. Hva er lesing etter Leselosmodellen? Hva er lesing?

Detaljer

Fagplan i norsk 6. trinn

Fagplan i norsk 6. trinn Fagplan i norsk 6. trinn Uke Kompetansemål Emne Læringsmål Kriterier Forslag til Du kan litt Du kan noe Du kan mye Bruke læringsstrategiene nøkkelord, Kunne bruke Kunne bruke Læringsstrategier sammendrag,

Detaljer

På Bønes skole leser vi høyt for elevene når de spiser. Dette er med på å gi gode fellesopplevelser, som igjen styrker det sosiale livet i klassene.

På Bønes skole leser vi høyt for elevene når de spiser. Dette er med på å gi gode fellesopplevelser, som igjen styrker det sosiale livet i klassene. En av hovedoppgavene for Bønes skole er å hjelpe elevene til å utvikle god lesekompetanse. Lesekompetanse er et vidt begrep som omfatter en rekke individuelle forutsetninger og ferdigheter, og er et nødvendig

Detaljer

Hovedtema Kompetansemål Delmål Arbeidsmetode Vurdering. Kunne vite at en sammensatt tekst kan bestå av både tekst, bilde og lyd.

Hovedtema Kompetansemål Delmål Arbeidsmetode Vurdering. Kunne vite at en sammensatt tekst kan bestå av både tekst, bilde og lyd. Kyrkjekrinsen skole Årsplan for perioden: 2012-2013 Fag: Norsk År: 2012-2013 Trinn og gruppe: 6A/B Lærer: Karin Oma og Marit Seivaag Uke Årshjul 34-40 1. Lesekurssammensatte tekster (lesebok s.6-29) Hovedtema

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i Norsk for 5. trinn 2017/18

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i Norsk for 5. trinn 2017/18 RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i Norsk for 5. trinn 2017/18 Det vil gjennom hele skoleåret være fokus på å inkludere de fem grunnleggende ferdighetene i norskfaget. Disse vil bli tilpasset nivået

Detaljer

Årsplan 2016/2017 Norsk 5. trinn Læreverk: Uke Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder, aktiviteter og læringsressurser skrive bruke

Årsplan 2016/2017 Norsk 5. trinn Læreverk: Uke Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder, aktiviteter og læringsressurser skrive bruke Årsplan 2016/2017 Norsk 5. trinn Læreverk: Zeppelin språkbok 5 Zeppelin lesebok 5 Zeppelin arbeidsbok til språkbok 5 Zeppelin arbeidsbok til lesebok 5 Uke Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder, aktiviteter

Detaljer

Les for livet tiltaksplan for utvikling av lesekompetanse ved Galterud skole skoleåret 2015/2016

Les for livet tiltaksplan for utvikling av lesekompetanse ved Galterud skole skoleåret 2015/2016 TILTAKSPLAN FOR UTVIKLING AV LESEKOMPETANSE VED GALTERUD SKOLE Lesing er en grunnleggende ferdighet som ifølge LK06 skal integreres i opplæringen i alle fag. Alle lærere er dermed posisjonert som leselærere

Detaljer

PLAN FOR KVALITETSSIKRING AV LESEOPPLÆRINGA VED SAKSHAUG SKOLE 2013 2014. 1. 7. klasse

PLAN FOR KVALITETSSIKRING AV LESEOPPLÆRINGA VED SAKSHAUG SKOLE 2013 2014. 1. 7. klasse PLAN FOR KVALITETSSIKRING AV LESEOPPLÆRINGA VED SAKSHAUG SKOLE 2013 2014 1. 7. klasse FOREBYGGING AV LESEVANSKER I 1. KLASSE HANDLINGSPLAN: MÅL: - forebygge lesevansker Kartleggingsprøve 1.kl.: Språk 6-16,

Detaljer

ÅRSPLAN Arbeidsmåter Evaluering / vurdering for læring

ÅRSPLAN Arbeidsmåter Evaluering / vurdering for læring Øyslebø oppvekstsenter ÅRSPLAN 2016-2017 Fag: Norsk Trinn: 6 Lærer: Rebecca Kopstad Heddeland Tidsrom Tema Lærestoff / læremidler Zeppelin 6 Språkbok m/arbeidsbok Lesebok Hele året Stillesing og fritidslesing

Detaljer

VEILEDET LESING. Kristin Myhrvold Hopsdal

VEILEDET LESING. Kristin Myhrvold Hopsdal VEILEDET LESING HVILKE FORVENTNINGER HAR DERE TIL DENNE ØKTEN? PLAN: Hva er lesing? Hvorfor leser vi? Hva sier K-06? Hva er veiledet lesing? PAUSE Hvordan bruke veiledet lesing? Praksisfortellinger Foreldresamarbeid

Detaljer

Halvårsplan 6. trinn i norsk skoleåret høst 2015 Fra Læreplan i norsk

Halvårsplan 6. trinn i norsk skoleåret høst 2015 Fra Læreplan i norsk Halvårsplan 6. trinn i norsk skoleåret høst 2015 Fra Læreplan i norsk Kyrkjevollen skole Kompetansemål etter 7. årstrinn Muntlige tekster opptre i ulike språkroller gjennom rollespill og drama, opplesing,

Detaljer

ÅRSPLAN. Skoleåret: 2015/16 Trinn: 6 Fag: Norsk Utarbeidet av: Camilla, Harald og Carsten 35-39. Karl Johans Minne skole

ÅRSPLAN. Skoleåret: 2015/16 Trinn: 6 Fag: Norsk Utarbeidet av: Camilla, Harald og Carsten 35-39. Karl Johans Minne skole ÅRSPLAN Skoleåret: 2015/16 Trinn: 6 Fag: Norsk Utarbeidet av: Camilla, Harald og Carsten Mnd. Kompetansemål 35-39 Skrive sammenhengende med personlig og funksjonell håndskrift Bruke erfaringer fra egen

Detaljer

LOKAL LÆREPLAN I NORSK

LOKAL LÆREPLAN I NORSK MUNTLIGE TEKSTER Kompetansemål etter 2.trinn 1.leke, improvisere, eksperimentere med rim, rytme, språklyder, ord og meningsbærende elementer. 2. uttrykke egne følelser og meninger LOKAL LÆREPLAN I NORSK

Detaljer

UKE TEMA / EMNE LÆREMIDLER KOMPETANSEMÅL VURDERING Ansvar Samtale om. lærere måloppnåelse. Gjøre ferdig tegnsetting komma.

UKE TEMA / EMNE LÆREMIDLER KOMPETANSEMÅL VURDERING Ansvar Samtale om. lærere måloppnåelse. Gjøre ferdig tegnsetting komma. HALVÅRSPLAN VÅREN 2017 TRINN: 5. FAG: NORSK UKE TEMA / EMNE LÆREMIDLER KOMPETANSEMÅL VURDERING Ansvar Uke 1 Venn- diagram Kopi fra «Salto». Samtale om lærere måloppnåelse. Gjøre ferdig tegnsetting komma.

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK 1.TRINN

ÅRSPLAN I NORSK 1.TRINN Balsfjord kommune for framtida Storsteinnes skole Mulighetenes skole med trygghet, ansvar og respekt former vi framtida. ÅRSPLAN I NORSK 1.TRINN 2017-18 Skoleåret: 2017/18 Faglærer: Stine Guttormsen og

Detaljer

Kvalitetsstandarder for kvalitetsoppfølging 2013

Kvalitetsstandarder for kvalitetsoppfølging 2013 Standard for regning som grunnleggende ferdighet Skolen legger til rette for og arbeider systematisk med o en felles forståelse for regning basert på LK06 og kommunens fagplan o å synliggjøre regning som

Detaljer

4.TRINN NORSK PERIODEPLAN 4

4.TRINN NORSK PERIODEPLAN 4 1 4.TRINN NORSK PERIODEPLAN 4 KOMPETANSEMÅL MUNTLIG KOMMUNIKASJON - samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjon - bruke et egnet ordforråd til å samtale om faglige emner, fortelle

Detaljer

Lesing i engelsk på ungdomstrinnet

Lesing i engelsk på ungdomstrinnet Lesing i engelsk på ungdomstrinnet 1. Les gjennom følgende påstander og velg ett svaralternativ: Enig Delvis enig Delvis uenig Uenig Elevene mine er generelt godt motivert for å lese på engelsk. 30,0%

Detaljer

Ajour: Målgruppe: 1.og 2.trinn. skoleåret 2010. Innhold: - Leseutvikling. - Lesestimulering. - Skriveutvikling. - Lesestrategier. - Læringsstrategier

Ajour: Målgruppe: 1.og 2.trinn. skoleåret 2010. Innhold: - Leseutvikling. - Lesestimulering. - Skriveutvikling. - Lesestrategier. - Læringsstrategier Målgruppe: 1.og 2.trinn Innhold: - Leseutvikling Ajour: skoleåret 2010 - Lesestimulering - Skriveutvikling - Lesestrategier - Læringsstrategier - Kartlegging og tiltak - Materiell - Organisering Inndeling:

Detaljer

Lesing. satsningsområde i Ringerike kommune og på Tyristrand skole

Lesing. satsningsområde i Ringerike kommune og på Tyristrand skole Lesing satsningsområde i Ringerike kommune og på Tyristrand skole Gi elevene god språklig bevissthet og et godt grunnlag for lesing og skriving. Bli kjent med alle lydene, første lyd, siste lyd, rimord,

Detaljer

Årsplan i norsk 7. trinn

Årsplan i norsk 7. trinn Årsplan i norsk 7. trinn Periode og tema Kompetansemål: Delmål: Arbeidsmetode: Vurdering: 34-36 Lese og læringsstrategier Jeg behersker ulike lesemetoder og endrer lesemåte ved behov. Jeg mestrer ulike

Detaljer

L e s e p L a n. Farsundskolen

L e s e p L a n. Farsundskolen L e s e p L a n Farsundskolen 2014 2 Farsund, 29. september 2013 Innledende del I hånda holder du nå en plan som skal sikre en strukturert og systematisk leseundervisning, slik at alle elever i Farsundskolen

Detaljer

Leseplan Hamar kommune. Greveløkka skole

Leseplan Hamar kommune. Greveløkka skole Leseplan Hamar kommune Greveløkka skole REVIDERT JANUAR 2014 1 FORORD Å lese er å skape mening fra tekst. Kunnskapsløftet, L06, sier dette om lesing: «Å lese. er å skape mening fra tekster fra nåtid og

Detaljer

INDERØY KOMMUNE Sakshaug skole Vennavn. 59 7670 INDERØY PLAN FOR KVALITETSSIKRING AV LESEOPPLÆRINGA VED SAKSHAUG SKOLE 2010 2011

INDERØY KOMMUNE Sakshaug skole Vennavn. 59 7670 INDERØY PLAN FOR KVALITETSSIKRING AV LESEOPPLÆRINGA VED SAKSHAUG SKOLE 2010 2011 INDERØY KOMMUNE Sakshaug skole Vennavn. 59 7670 INDERØY PLAN FOR KVALITETSSIKRING AV LESEOPPLÆRINGA VED SAKSHAUG SKOLE 2010 2011 FOREBYGGING AV LESEVANSKER PÅ 1. OG 2. KLASSE HANDLINGSPLAN: MÅL: - forebygge

Detaljer

Leseplan Mathopen skole trinn

Leseplan Mathopen skole trinn Leseplan Mathopen skole 1. - 7.trinn Innledning Lesing handler om avkoding, forståelse og motivasjon. Leseutvikling skjer etter spiralprinsippet. Elevenes ferdighetsnivå påvirkes av alt hjem og skole gjør

Detaljer

Kyrkjekrinsen skole Plan for perioden: 2012/2013

Kyrkjekrinsen skole Plan for perioden: 2012/2013 Kyrkjekrinsen skole Plan for perioden: 2012/2013 Fag: Norsk År: 2012/2013 Trinn: 3.trinn Lærer: Therese Hermansen og Monica S Brunvoll Uke Hovedtema Kompetansemål Delmål/ukens læringsmål Arbeidsmetode

Detaljer

VELKOMMEN TIL LESEKVELD PÅ STORETVEIT SKOLE

VELKOMMEN TIL LESEKVELD PÅ STORETVEIT SKOLE Storetveit skole 2013 VELKOMMEN TIL LESEKVELD PÅ STORETVEIT SKOLE For foreldre som vil lære mer om lesing Ingrid von der Lippe Einfrid Tysnes Storetveit skole 2013 Hvorfor har vi invitert dere? Hva vil

Detaljer

Den andre leseopplæringen

Den andre leseopplæringen Den andre leseopplæringen «Å lære å lese å lese for å lære» Overordnede mål: Det helhetlige arbeidet med lesing der begrepsinnlæring, samtale og skriving løper sammen med selve lesingen. Elevene øves i

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK 1. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2010/2011

ÅRSPLAN I NORSK 1. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2010/2011 ÅRSPLAN I NORSK 1. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2010/2011 MÅLENE ER FRA LÆREPLANVERKET FOR KUNNSKAPSLØFTET 2006 OG VEKTLEGGER HVA ELEVENE SKAL HA TILEGNET SEG ETTER 2. KLASSE Grunnleggende ferdigheter Grunnleggende

Detaljer

Jeg kjenner til forskjellige læringsstrategier og kan bruke den som passer best.

Jeg kjenner til forskjellige læringsstrategier og kan bruke den som passer best. Lokal læreplan etter LK-06 ved Vardåsen skole Fag: Norsk 4.trinn Timefordeling på trinnet: 8 timer Grunnleggende ferdigheter i regning, lesing, skriving og digitale ferdigheter Med forbehold om endringer

Detaljer

Årsplan i norsk 7. trinn

Årsplan i norsk 7. trinn Årsplan i norsk 7. trinn Periode og tema Kompetansemål: Delmål: Arbeidsmetode: Vurdering: Uke 34-37 Si hva du mener (Valg) Jeg kan vurdere egne antagelser. Jeg kan vende meg på en relevant måte til kjente

Detaljer

Årsplan i norsk 3. trinn Læreverk: Zeppelin K-06, Lokal leseplan, IKT-plan Uke Kompetansemål Delmål Arbeidsmåter Vurdering

Årsplan i norsk 3. trinn Læreverk: Zeppelin K-06, Lokal leseplan, IKT-plan Uke Kompetansemål Delmål Arbeidsmåter Vurdering Årsplan i norsk 3. trinn 2016-2017 Læreverk: Zeppelin K-06, Lokal leseplan, IKT-plan Uke Kompetansemål Delmål Arbeidsmåter Vurdering 34 35 36 37 38 39 40 41 Høstferie Samhandle med andre gjennom lek, dramatisering,

Detaljer

Fagplan i norsk 5. trinn

Fagplan i norsk 5. trinn Fagplan i norsk 5. trinn Uke Kompetansemål Tema Læringsmål Du kan litt Du kan noe Du kan mye Forslag til 34- Læringsstrategier nøkkelord og Bruke læringsstrategiene nøkkelord, Lage et Lage tankekart Nasjonale

Detaljer

Økt 3: Målretting av lesing - Hvordan og hvorfor? Ved Sture Nome, Lesesenteret, UiS

Økt 3: Målretting av lesing - Hvordan og hvorfor? Ved Sture Nome, Lesesenteret, UiS Økt 3: Målretting av lesing - Hvordan og hvorfor? Ved Sture Nome, Lesesenteret, UiS Diskuter oppgaven fra sist i Hva har jeg gjennomført? team eller grupper: Hvilken tekst jobbet elevene med? Hvilket formål

Detaljer

HALVÅRSPLAN NORSK 2. TRINN

HALVÅRSPLAN NORSK 2. TRINN HALVÅRSPLAN NORSK 2. TRINN Muntlig kommunikasjon: lytte, ta ordet etter tur og gi respons til andre i samtaler lytte til tekster på bokmål og nynorsk og samtale om dem lytte etter, forstå, gjengi og kombinere

Detaljer

MOSBY OPPVEKSTSENTER ÅRSPLAN I NORSK - 4. TRINN 2015-16 Uke Emne Kompetansemål Læringsmål Arbeidsmetode Læremidler Evaluering/

MOSBY OPPVEKSTSENTER ÅRSPLAN I NORSK - 4. TRINN 2015-16 Uke Emne Kompetansemål Læringsmål Arbeidsmetode Læremidler Evaluering/ MOSBY OPPVEKSTSENTER ÅRSPLAN I NORSK - 4. TRINN 2015-16 Uke Emne Kompetansemål Læringsmål Arbeidsmetode Læremidler Evaluering/ 34 Sommerfortelling skrive enkle fortellende, beskrivende og argumenterende

Detaljer

- Leselos: * Målretting * Førforståelse * Koding * Ordforråd * Leseforståelse * Metakognisjon Lesebestillinger - Læringsstrategier:

- Leselos: * Målretting * Førforståelse * Koding * Ordforråd * Leseforståelse * Metakognisjon Lesebestillinger - Læringsstrategier: G T P T M - samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusj - lese av ulike - gjenkjenne og bruke språklige virkemidler som gjentakelse, ktrast og enkle språklige bilder til egen - søke

Detaljer

Uke/Emne Mål Kriterier Litteratur/Arbeidsmetode 34 Vøl-skjema Bison-overblikk

Uke/Emne Mål Kriterier Litteratur/Arbeidsmetode 34 Vøl-skjema Bison-overblikk Plan i norsk 2014/2015 Følger læreverket Zeppelin Uke/Emne Mål Kriterier Litteratur/Arbeidsmetode 34 Vøl-skjema Bison-overblikk 35-36 Læresamtale sammendrag Lære ulike læringsstrategier. Bli bevisst egne

Detaljer

ÅRSPLAN Øyslebø oppvekstsenter. Fag: Norsk. Lærer Agathe Askeland Lauvdal. Tidsrom Tema Lærestoff / læremidler. Kompetansemål i læreplanen

ÅRSPLAN Øyslebø oppvekstsenter. Fag: Norsk. Lærer Agathe Askeland Lauvdal. Tidsrom Tema Lærestoff / læremidler. Kompetansemål i læreplanen Øyslebø oppvekstsenter ÅRSPLAN 2017-2018 Fag: Norsk Trinn: 5 Lærer Agathe Askeland Lauvdal Tidsrom Tema Lærestoff / læremidler Hele året Stillesing og fritidslesing Leser 15 min på skolen og hjemme hver

Detaljer

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet Samtaleguide om lesing Innledning Samtaleguiden er ment å være en støtte for åpne samtaler mellom lærer, elev og foreldre. Den retter oppmerksomheten mot lesevaner,

Detaljer

Lese- og skriveopplæringsplan. for. Kronstad skole

Lese- og skriveopplæringsplan. for. Kronstad skole Lese- og skriveopplæringsplan for Kronstad skole Innholdsfortegnelse: Forord side 3 1. trinn side 4 2. trinn side 6 3. trinn side 8 4. trinn side 10 5. trinn side 12 6. trinn side 14 7. trinn side 16 2

Detaljer

Løpende hovedinnhold og trekke ut relevant kommunikasjon. Les side Kort sagt side 41. informasjon i muntlige tekster

Løpende hovedinnhold og trekke ut relevant kommunikasjon. Les side Kort sagt side 41. informasjon i muntlige tekster Kommunikasjon Hvorfor vi skriver - hensikt Uke [1] Lytte til, oppsummere Jeg forstår hva som kjennetegner god KURS 1.1 KOMMUNIKASJON Løpende hovedinnhold og trekke ut relevant kommunikasjon. Les side 10-13

Detaljer

Hvorfor satse på lesing?

Hvorfor satse på lesing? Hvorfor satse på lesing? Resultatene fra bla. PISA-testene viser at ulikhetene mellom kjønn er større i Norge enn i de fleste land flere gutter enn jenter har negative holdninger til lesing og leser kun

Detaljer

Årsplan 6. trinn i norsk skoleåret Fra Læreplan i norsk

Årsplan 6. trinn i norsk skoleåret Fra Læreplan i norsk Årsplan 6. trinn i norsk skoleåret 2016-2017 Fra Læreplan i norsk Kyrkjevollen skole Kompetansemål etter 7. årstrinn: Muntlige tekster opptre i ulike språkroller gjennom rollespill og drama, opplesing,

Detaljer

HALVÅRSPLAN I NORSK. 3.TRINN, Høsten Muntlig kommunikasjon

HALVÅRSPLAN I NORSK. 3.TRINN, Høsten Muntlig kommunikasjon HALVÅRSPLAN I NORSK 3.TRINN, Høsten 2017. Muntlig kommunikasjon Hovedområdet muntlig kommunikasjon handler om å lytte og tale i forskjellige sammenhenger. Lytting er en aktiv handling der eleven skal lære

Detaljer

TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc)

TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i Norsk for 5. trinn 2015/16 TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) 34-42 Les og lær. Finn det viktigste

Detaljer

Å arbeide med ord og begreper er en viktig del av leseopplæringen.

Å arbeide med ord og begreper er en viktig del av leseopplæringen. Kringlebotn skoles helhetlige leseplan 2013-2014 Kringlebotn skole har hatt lesing som satsingsområde over mange år, og har utarbeidet skolens leseplan som viser metoder for hvordan leseopplæring og lesestimulering

Detaljer