Bygging av infiltrasjonsanlegg og krav til dokumentasjon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bygging av infiltrasjonsanlegg og krav til dokumentasjon"

Transkript

1 Bygging av infiltrasjonsanlegg og krav til dokumentasjon KURS Halden kommune, 30. januar 2013 Guro Randem Hensel Bioforsk Jord og miljø Infiltrasjonsanlegg Har stor utbredelse både i Norge og andre land Anbefales i områder definert som følsomme og normale Driftssikker løsning med god renseevne Forutsetter sandholdige jordmasser med evne til å holde tilbake aktuelle forurensningsstoffer Krever tilstrekkelig areal slik at infiltrasjonsfilter kan etableres 1

2 Dokumentasjon av rensegrad, dimensjonering og utforming Tilstrekkelig yteevne under alle klimatiske forhold er avgjørende for anlegg som etableres i Norge. Dette bør også være tatt med i all dokumentasjon for rensegrad og for prosjektering av anlegg Spesifikt krav til dokumentasjon av minirenseanlegg, for øvrige anleggstyper krav til at anerkjent dimensjonering og utforming er benyttet (primært VA/Miljø-Blader) Kommunene må ha kompetanse til å kunne vurdere dokumentasjon som gis Det oppfordres til at kommunene velger å utdype kravene til dokumentasjon som er gitt i forurensningsforskriften Hensikten med utdypning av kravene er å øke sikkerheten for at anlegg som bygges vil fungere tilfredsstillende etter kommunens ønske Dokumentasjonskrav i forskriften Renseanlegg skal dimensjoneres og bygges slik at de har tilstrekkelig yteevne under alle klimatiske forhold som er normale for stedet de ligger ( 12-13) Generelt skal det dokumenteres at anerkjent dimensjonering og utforming er benyttet ( 12-10) Dokumentasjon skal utføres av nøytrale fagkyndige ( 12-10) Renseanlegg med naturlig infiltrasjon i grunnen skal ha dokumentasjon på at anleggets størrelse og plassering er tilpasset de aktuelle vannmengdene og grunnforholdene på stedet. Dokumentasjonen skal omfatte resultater av grunnundersøkelse ( 12-10) Prøver skal analyseres av laboratorier som er akkreditert for de aktuelle analysene ( 12-10) Utslippssted for renset avløpsvann skal lokaliseres og utformes slik at virkningene av utslippet blir minst mulig på resipienten og at brukerkonflikter unngås ( 12-11) Avløpsanlegg skal dimensjoneres og bygges slik at omgivelsene ikke utsettes for sjenerende lukt ( 12-12) 2

3 Dokumentasjonskrav i forskriften Renseanlegg skal dimensjoneres og bygges slik at de har tilstrekkelig yteevne under alle klimatiske forhold som er normale for stedet de ligger ( 12-13) Generelt skal det dokumenteres at anerkjent dimensjonering og utforming er benyttet ( 12-10) Dokumentasjon skal utføres av nøytrale fagkyndige ( 12-10) Renseanlegg med naturlig infiltrasjon i grunnen skal ha dokumentasjon på at anleggets størrelse og plassering er tilpasset de aktuelle vannmengdene og grunnforholdene på stedet. Dokumentasjonen skal omfatte resultater av grunnundersøkelse ( 12-10) Prøver skal analyseres av laboratorier som er akkreditert for de aktuelle analysene ( 12-10) Utslippssted for renset avløpsvann skal lokaliseres og utformes slik at virkningene av utslippet blir minst mulig på resipienten og at brukerkonflikter unngås ( 12-11) Avløpsanlegg skal dimensjoneres og bygges slik at omgivelsene ikke utsettes for sjenerende lukt ( 12-12) Dokumentasjon av rensegrad Resultater fra grunnundersøkelse: Dato for befaring Hvem gjennomførte grunnundersøkelsen Type grunnundersøkelse (overflatekartlegging, boring, graving, prøver etc.) Beskrivelse av grunnforhold Beskrivelse av jordprofil Resultater av kornfordelingsanalyse/infiltrasjonstest Vurdering av grunnforhold på egnet lokalitet: helning, mektighet, vannledningsevne, hydraulisk kapasitet, infiltrasjonskapasitet, løsmassers egenskap som rensemedium Vurdering av mulighet for etablering av renseanlegg med infiltrasjon i stedegne løsmasser Kart som viser undersøkte lokaliteter 3

4 Veileder for grunnundersøkelser i forbindelse med planlegging av mindre avløpsrenseanlegg - nettversjon. Rapporten er også utgitt i papirformat av Norsk Vann i 2010 (178/2010). Dokumentasjon i fht. utslipp og brukerinteresser Beskrivelse av vurderinger som er gjort i fht: Utslippssted Innsjø Sjø Elv Bekk Elvemunning - Stedegne løsmasser - Annet? Berørte interesser i fht. anleggslokalisering og utslippssted Drikkevann Badeplass Fiskeplass Rekreasjon Estetiske forhold Næringsvirksomhet Generell beskrivelse av tiltak for å ivareta helse og miljø I tillegg bør det i søknad gjøres vurderinger av behov for service og vedlikehold - alle typer mindre avløpsanlegg trenger et minimum av tilsyn og kontroll for å fungere som forutsatt 4

5 Dokumentasjon av renseløsning - standarder og normer NS-EN :2000+A1, Slamavskillere VA/Miljø-blad nr. 48, Slamavskiller (Under revidering. Vært på høring, høst 2012) VA/Miljø-blad nr. 49, Våtmarksfiltre VA/Miljø-blad nr. 59, Lukkede infiltrasjonsanlegg (Skal revideres i 2013) VA/Miljø-blad nr. 60, Biologiske filtre for gråvann NS-EN :2005+A1:2009+NA:2009, Minirenseanlegg Godkjenningsordning for minira, SINTEF Byggforsk Kap.7 i Forskrift om utslipp fra separate avløpsanlegg, MD 1992 i fht. dimensjonering og bygging av sandfilteranlegg (forskriften er opphevet) VA/Miljø-blader utgitt høst 2010: Nr. 99: Avløp i spredt bebyggelse valg av avløpsstrategi Nr. 100: Avløp i spredt bebyggelse valg av løsning Forslag til utdypede dokumentasjonskrav Krav til prosjektering/dimensjonering iht. VA/Miljø-Blad (nr. 59; infiltrasjon) Beregning av dimensjonerende vannmengder og beskrivelse av bebyggelsens art Resultater av grunnundersøkelse Beskrivelse av anleggets hovedkomponenter og lokalisering av disse på kart Beskrivelse av hvordan anleggets størrelse og plassering er tilpasset de aktuelle vannmengdene og grunnforholdene på stedet Beskrivelse av hvordan anlegget skal belastes (selvfall - støtbelastning) Beskrivelse av hvordan anlegget skal frostisoleres Beskrivelse av hva som kreves av drift og vedlikehold for å sikre stabil og sikker drift av det prosjekterte anlegget Dokumentasjon på tilfredsstillende kompetanse fra ansvarlig foretak 5

6 Forslag til utdypede dokumentasjonskrav for de ulike renseløsningene er gitt på Eksempel på forslag til utdypede dokumentasjonskrav for infiltrasjonsanlegg gitt på 6

7 Krav til prosjektering og bygging av anlegg Ved etablering av mindre avløpsanlegg, bør det settes krav til ansvarlige aktører slik at anlegg bygges riktig og driftes forsvarlig Det bør settes krav til ansvarlige aktører ved prosjektering (PRO) og bygging (UTF) I tillegg bør det settes konkrete krav til drift og vedlikehold av anleggene Dette for å unngå at anlegg bygges med alvorlige feil og mangler og at etablerte anlegg får tilstrekkelig oppfølging slik at de fungerer som forutsatt Kommunen bør stille konkrete krav til kompetanse hos ansvarlige aktører i forbindelse med søknad, prosjektering og bygging av mindre avløpsanlegg Det bør også settes krav til foretak som godkjennes for service i forbindelse med mindre avløpsanlegg Etablering av mindre avløpsanlegg Ved etablering av mindre avløpsanlegg bør det settes krav til ansvarlige aktører: - Ansvarlig søker, SØK - Ansvarlig prosjekterende, PRO - Ansvarlig utførende, UTF - Ansvarlig for kontroll - Nøytral fagkyndig - Eier/tiltakshaver Krav til nøytral fagkyndig, ansvarlig søker, prosjekterende, kontrollerende og utførende bør vektlegges, da firmaer med manglende kompetanse og manglende driftsrutiner kan forårsake at nye anlegg som bygges kan få alvorlige feil og mangler 7

8 Etablering av mindre avløpsanlegg Ved etablering av mindre avløpsanlegg bør det settes krav til ansvarlige aktører: - Ansvarlig søker, SØK - Ansvarlig prosjekterende, PRO - Ansvarlig utførende, UTF - Ansvarlig for kontroll - Nøytral fagkyndig - Eier/tiltakshaver Krav til nøytral fagkyndig, ansvarlig søker, prosjekterende, kontrollerende og utførende bør vektlegges, da firmaer med manglende kompetanse og manglende driftsrutiner kan forårsake at nye anlegg som bygges kan få alvorlige feil og mangler Krav til utførende (UTF) Krav til utførende bør justeres etter vanskelighetsgraden på anlegget som skal bygges! Kommunene bør sette krav til at ansvarlig utførende som et minimum skal ha ADK-1, og at det gis dokumentasjon på dette Et alternativ, eller tillegg, til ADK-1 kan være kurs i regi av kommunen eller annet kompetansehevende kurs Utførene foretak bør fremlegge dokumentasjon på kompetanse i fht. den aktuelle avløpsløsningen - viktig i fht. infiltrasjonsanlegg! 8

9 Infiltrasjonsanlegg Slamavskiller Pumpekum / Fordelingskum Infiltrasjonsfilter Bygging av infiltrasjonsanlegg VA/Miljø-blad 59 viser hvordan lukkede infiltrasjonsanlegg kan utformes og dimensjoneres VA/Miljø-bladet kan også være myndighetenes kravsgrunnlag i utslippssaker 9

10 Infiltrasjonsdiagram Sotreringsgrad Innfiltrasjonsdiagram Det er grunnforholdene og jordmassenes beliggenhet i infiltrasjonsdiagrammet som avgjør størrelsen på filterflaten ,01 0,10 1,00 10,00 100,00 Middelkornstørrelse (mm) Jordklasser Klasse 1 / Felt 1 (finkornige masser) Infiltrasjonskapasitet må bestemmes på grunnlag av infiltrasjonstester: Målt vannledningsevne: Infiltrasjonskapasitet: > 5 meter per døgn -> 25 liter per m 2 og døgn (40 m 2 ) 2-5 meter per døgn -> 10 liter per m 2 og døgn (100 m 2 ) 1-2 meter per døgn -> 6 liter per m 2 og døgn (167 m 2 ) 0,5-1 meter per døgn -> Meget liten (infiltrasjon anbefales ikke) Klasse 2 / Felt 2 (sand) Infiltrasjonskapasitet på 25 liter slamavskilt avløpsvann per m 2 og døgn. 40 m 2 filter for en bolig (1000 liter per døgn) Klasse 3 / Felt 3 (grusig sand) Infiltrasjonskapasitet på 50 liter slamavskilt avløpsvann per m 2 og døgn. 20 m 2 filter for en bolig (1000 liter per døgn) Klasse 4 / Felt 4 (sandig grus og grus) Høy vannledningsevne og begrenset renseevne. Det må legges inn filtersand mellom stedlige jordmasser og fordelingslaget. Sanden skal falle i felt A eller B i sandfilterdiagrammet og komprimeres slik at det ikke blir setninger i anlegget. Sand klasse A har infiltrasjonskapasitet på 20 liter slamavskilt avløpsvann per m 2 og døgn. 50 m 2 filter for en bolig (1000 liter per døgn) 10

11 Bygging av infiltrasjonsanlegg Slamavskiller Pumpekum / Fordelingskum Infiltrasjonsfilter Slamavskiller VA/Miljø-blad 49, Slamavskiller Revidert, høring høst

12 Pumpekum Støtbelastning gir bedre fordeling enn selvfall Infiltrasjonsanlegg med mer enn to infiltrasjonsrør (i grøfter, basseng eller jordhaug) skal alltid støtbelastes Støtbelasteren skal gi en jevn fordeling over filterflaten og redusere faren for gjentetting i rør og hull Pumpekum Sårbart ved pumpesvikt da vannivå i hele kummen stiger Separat pumpekum anbefales for totalavløp 12

13 Pumpekum Pumpe i pumpekummen støtbelaster infiltrasjonsfilteret slik at det oppnås jevn fordeling av slamavskilt avløpsvann i hele filteret Pumpekummen skal være tett og skal ikke ha sikkerhetsoverløp Pumpe, pumpekum og røropplegg skal være laget av korrosjonsbestandig materiale slik at det tåler avløpsvann og gasser som dannes i dette miljøet Koplingsbokser og andre elektriske komponenter skal ikke monteres i pumpekummen Pumpekummen skal ha alarm som viser høyt vannivå Det anbefales å benytte lys som varselsignal. Dette lyssignal skal monteres slik at funksjonsvik umiddelbart registreres Alarmlampe bør monteres på yttervegg, lett synlig for både anleggseier og servicepersonell Dersom pumpekummen ligger lavere enn infiltrasjonsfilteret, vil montering av en tilbakeslagsventil etter pumpa hindre at vann som står i pumpeledningen strømmer tilbake til pumpekummen. Dersom tilbakeslagsventil ikke monteres, bør pumpevolumet økes Pumpekum skal nedsettes forskriftsmessig. Produsentens leggeanvisning skal følges 13

14 Fordelingskum Fordeling med selvfall gir dårligere utnyttelse av filterflaten Skal være utformet slik at vannet fordeles likt til alle infiltrasjonsrørene Fordelingsanordningen skal være enkel å justere eller selvjusterende Infiltrasjonfilter - hovedtyper 14

15 Infiltrasjonsfilter Lokale grunnforhold avgjør hvordan infiltrasjonsfilteret kan utformes: løsmasser, areal, mektighet, utstrekning, terrenghelning, topografi, forurensningskonflikter, brukerinteresser Ved marginale grunnforhold, alltid pumpe! Viktig å utnytte de stedlige løsmassene optimalt Generell anbefaling å lokalisere infiltrasjonsfilteret så høyt opp i terrenget som mulig og så høyt opp i jordprofilet som mulig Filteret skal alltid etableres på tvers av terrenghelningen (dvs langs med kotene) Pumpe muliggjør optimal lokalisering av filteret Viktig at jordmassene nedstrøms filteret forblir urørte Dyp Dyp med fordelingslag og inf.rør Grunn Jordhaug 15

16 Terrengets helningsretning Bygging av infiltrasjonsanlegg Lengdesnitt gjennom et infiltrasjonsfilter basert på dyp infiltrasjon og trykkfordeling Peilerør Manifold 100 cm 20 m Overdekning Masseseparasjonssperre, evt. i kombinasjon med isolasjon Overdekning over infiltrasjonsrør, samme masser som i fordelingslaget Infiltrasjonsrør lengde 19 m, diameter 32 mm hullavstand 1,0 m, hulldiameter, se utredning Fordelingslag Filterflate Eksisterende terrengnivå Bygging av infiltrasjonsanlegg Lengdesnitt Eksisterende terreng Peilerør Dypt infiltrasjonsfilter - målsatt prinsipptegning Anlegg i plan 0,5 m 20 m Fordelingslag (pukk eller Filtralite) oppå stedlige jordmasser Pumpeledning 2 m 1 m Infiltrasjonsrør, lengde19 meter Tverrsnitt Overdekning 20 m Overdekning Manifoldrør Infiltrasjonsrør Eksisterende terreng Fiberduk Infiltrasjonsrør Avstand mellom rørene 1,0 meter Fordelingslag Manifoldrør Eksisterende terreng 2 m 16

17 Bygging av infiltrasjonsanlegg Filterflate: Grøftebunnen (filterflaten) skal være plan og horisontal Det er viktig at området nedstrøms infiltrasjonsfilteret forblir urørt Det er viktig at filterflaten ikke ligger åpen over lengre tid i byggeperioden slik at det regner på den utgravde filterflaten, samt at det ikke kjøres med tungt utstyr på filterflaten Det anbefales å etablere filteret i en tørr periode Fordelingslag: Fordelingslaget legges oppå filterflaten (grøftebunnen) Laget skal ligge horisontalt (ved pumping) og ha en tykkelse på 25 cm Fordelingslaget skal bestå av ren pukk, dvs. pukk som er tilnærmet fri for underkorn/silt. Siltinnholdet må ikke overstige 1 % Minste diameter skal være 12 mm og største diameter 22 mm (for eksempel mm pukk) Alternativet til pukk er Filtralite mm 17

18 Bygging av infiltrasjonsanlegg Manifoldrør og infiltrasjonsrør: Fordelingssystemet skal bestå av et manifoldrør med diameter 110 mm og infiltrasjonsrør med diameter 32 mm Rørene skal bestå av trykkrør. Det anbefales å benytte stive rør som infiltrasjonsrør Infiltrasjonsrørenes lengde avhenger av filterets utforming Infiltrasjonsrørene legges oppå den horisontale pukkoverflaten med innbyrdes avstand på 1,0 meter Det skal bores opp hull langs bunnen av rørene. Avstanden mellom hullene skal være 1 meter og for å oppnå jevn fordeling i hele filterets lengde, varierer hulldiameteren utover i filteret i henhold til tabell Rørene skal ha tette endestykker og dekkes med minimum 5 cm pukk av samme kvalitet som de underliggende massene Hele pukkoverflaten skal dekkes med VA-matte eller fiberduk med høy vanngjennomtrengelighet (kortfibret polypropylen duk ikke typisk veiduk). Duken må ikke være helt tett, men ha luftgjennomgang også i fuktig tilstand. 18

19 Bygging av infiltrasjonsanlegg Tabell for hulldiameter, trykktabell: 19

20 Bygging av infiltrasjonsanlegg Beregning av pumpekapasitet og støtvolum: Støtvolum på 6 liter per meter infiltrasjonsrør Pumpekapasitet på rundt 4 liter per meter og minutt Dette gir en pumpetid på cirka 90 sekunder Eksempel: Filter på 40 m 2 for en bolig, dvs. 40 meter infiltrasjonsrør Støtvolum: 6 liter/meter x 40 meter = 240 liter Pumpekapasitet: 240 liter / 90 sek = 2,7 liter per sekund NB! Dette gjelder til manifoldrøret. Det må tas høyde for friksjonstap og trykktap i pumpeledning. Bygging av infiltrasjonsanlegg Peilerør: Det skal settes ned ett peilerør i infiltrasjonsfilteret Røret lokaliseres slik at det ikke er til hinder for eventuell bruk av området Det anbefales at røret plasseres i utløpsenden av filteret Røret kan bestå av grunnavløpsrør med diameter 75 eller 110 mm De nedre 25 cm av røret skal perforeres med minimum 20 hull Diameter på disse hullene skal være 8 mm Det er spesielt viktig at det er hull i den aller nederste delen av røret Det skal ikke være ters på rørenden som er ned i filteret Røret skal (minimum) ha høyde ca. 0,5 meter over terrengoverflaten og påmonteres tett endestykke, f.eks. en ters uten pakning slik at det er lett å kontrollere om det eventuelt står vann i fordelingslaget Røret skal forankres slik at det ikke kan trekkes opp av filteret. 20

21 Bygging av infiltrasjonsanlegg Overdekking: Infiltrasjonsfilteret overdekkes med lokale eller tilkjørte jordmasser til en tykkelse på minimum 0,5 meter I den nedre halvdel av overdekningen skal det ikke være stein større enn 15 cm Terrengoverflaten der infiltrasjonsfilteret etableres vil komme tilbake til tilnærmet samme nivå som eksisterende terrengnivå for dype infiltrasjonsfiltre, men vil heves noe i fht. eksisterende terreng for grunne filtre og overflatefiltre Frostisolering: Infiltrasjonsanlegg skal frostisoleres Det kan benyttes jordmasser, plater av ekstrudert polystyren eller Isolonskum (og eventuelt varmekabler) Ansvarlig utførende må vurdere behovet for isolering ut fra lokale forhold 21

22 Bygging av infiltrasjonsanlegg Prøvetakingsrør: Ingen utløpskum for infiltrasjonsanlegg Et prøvetakingsrør nedstrøms infiltrasjonsfilteret kan etableres Røret anbefales satt ned meter nedstrøms infiltrasjonsfilteret Røret bør være minimum 160 mm i diameter, settes minimum cm ned i bakken og skal omfylles med pukk både under og på sidene av røret De nedre 50 cm av røret skal perforeres med minimum hull Diameter på disse hullene skal være 8 mm Det er spesielt viktig at det er hull i den aller nederste delen av røret Det skal ikke være ters på rørenden som er ned i pukken Røret bør ha høyde ca. 0,5 meter over terrengoverflaten og påmonteres tett endestykke, f.eks. en ters uten pakning slik at det er lett å åpne lokket og ta ut en prøve fra røret (suges opp) NB! Prøvetakingstidspunkt 22

23 Terrengets helningsretning Jordhauginfiltrasjonsanlegg Oppbygd utslippsfilter (jordhaug) - målsatt prinsipptegning Lengdesnitt Infiltrasjonsrør, lengde 14 meter Overdekning, tykkelse minmum 0,5 m Peilerør Fordelingslag (pukk) Sand Anlegg i plan 15 meter Sand 1,0 m Fordelingslag (pukk eller Filtralite) oppå sand Infiltrasjonsrør Sand Pumpeledning Tverrsnitt Overdekning Infiltrasjonsrør Sand, klasse A, middelkornstørrelse minimum 0,5 mm (Pussesand) Terrengoverflate på stedlige jordmasser Sand, min. 30 cm Fordelingslag (pukk) 1,0 meter Rillet terrengoverflate på stedlige masser Sand Overdekning Terrengoverflate på stedlige jordmasser Jordhauginfiltrasjonsanlegg Etableres der jordmassene har tilfredsstillende sammensetning, men begrenset mektighet Oppbygd filter med tilkjørt sandlag (30-50 cm) Filtersand klasse A (20 liter per m 2 per døgn => 50 m 2 filter for en bolig) Pumpe skal benyttes for optimal fordeling Viktig med stabile sidekanter og god overdekning Over det tilkjørte sandlaget bygges filteret opp som et tradisjonelt infiltrasjonsfilter med fordelingslag og sprederør Terrenget heves vesentlig der filteret etableres. Området må eventuelt tas ut av produksjon 23

24 Jordhauginfiltrasjonsanlegg Sandfilterdiagram: Filtersand jordhauganlegg og klasse 4 anlegg (tilkjørt sandlag) 24

25 25

26 Biologisk forbehandling før infiltrasjon Dersom avløpsvannet gjennomgår biologisk forbehandling i reaktor/ minirenseanlegg eller filtre som ikke gir slamflukt kan arealet på etterfølgende rensetrinn reduseres som følge av redusert fare for gjentetting Infiltrasjonskapasiteten kan økes opptil 3-5 ganger i forhold til tradisjonell dimensjonering Biologisk forbehandling muliggjør infiltrasjon i mer marginale jordmasser Filterarealet kan skaleres ned med biologisk forbehandling muliggjør infiltrasjon på mer begrensede arealer Foruten fare for gjentetting ved stor belastning, er faren for å overstige infiltrasjonskapasiteten og jordas hydrauliske kapasitet tilstede ved stor belastning på et begrenset areal Nedskalering av filterflaten krever derfor grundige forundersøkelser hvor bl.a. undergrunnsjord og avstand til grunnvannet blir undersøkt 26

27 27

Beskrivelse av infiltrasjonsanlegg

Beskrivelse av infiltrasjonsanlegg Vedlegg 4 Bioforsk Jord og miljø 1432 Ås Frederik A. Dahls vei 20 Tel.: 03 246/92 49 63 10 Fax: 63 00 94 10 jord@bioforsk.no Beskrivelse av infiltrasjonsanlegg Grunt infiltrasjonsanlegg for gråvann fra

Detaljer

Prosjektering, bygging og dokumentasjon av mindre avløpsanlegg

Prosjektering, bygging og dokumentasjon av mindre avløpsanlegg Prosjektering, bygging og dokumentasjon av mindre avløpsanlegg Fagdager privat VA, Hamar februar 2012 Guro Randem Hensel, Bioforsk Jord og miljø Innhold Krav til ansvarlige aktører Krav til kompetanse

Detaljer

Feil ved dimensjonering, bygging og drift av naturbaserte renseanlegg i spredt bebyggelse

Feil ved dimensjonering, bygging og drift av naturbaserte renseanlegg i spredt bebyggelse Feil ved dimensjonering, bygging og drift av naturbaserte renseanlegg i spredt bebyggelse Fagtreff Vannforeningen Ås, 8. september 2014 Guro Randem Hensel Bioforsk Jord og miljø, Ås Typer av renseløsninger

Detaljer

Markbaserad rening - Så här gör vi i Norge

Markbaserad rening - Så här gör vi i Norge - Så här gör vi i Norge! Markbaserad rening - Så här gör vi i Norge En svenske? Petter Northug Anders W. Yri, Asplan Viak AS Vannforsyningsdagene Bergen 2005 Markbädd: Infiltrasjon: Infiltrasjonsanlegg

Detaljer

Infiltrasjonsanlegg som renseløsning - mindre avløpsrenseanlegg (<50 pe)

Infiltrasjonsanlegg som renseløsning - mindre avløpsrenseanlegg (<50 pe) Vol.2 Nr.25 2007 www.bioforsk.no Prinsippskisse av grunt infiltrasjonsanlegg. Vannet renner fra bolig/hytte til slamavskiller og videre til pumpekum for støtbelastning ut i infiltrasjonsgrøfter etablert

Detaljer

Etterpolering ved infiltrasjon i jord

Etterpolering ved infiltrasjon i jord Etterpolering ved infiltrasjon i jord Fagtreff Vannforeningen Ås, 12. oktober 2009 Guro Randem Hensel Bioforsk Jord og miljø Infiltrasjon i jord som etterpolering Økt hygienisering - viktig i spredt bebyggelse

Detaljer

Dokumentasjon av rensegrad og beskrivelse av anlegg

Dokumentasjon av rensegrad og beskrivelse av anlegg Gnr. xxx, bnr. xxx i xxxx koune Dokuentasjon av rensegrad og beskrivelse av anlegg Vedlegg: C Det er gjennoført befaring og grunnundersøkelse på gnr. xxx, bnr. xxx, i xxxx koune for å vurdere best egnet

Detaljer

Dokumentasjon av rensegrad og beskrivelse av anlegg

Dokumentasjon av rensegrad og beskrivelse av anlegg Vedlegg: C Dokumentasjon av rensegrad og beskrivelse av anlegg Det er gjennomført befaring og grunnundersøkelse på gnr.xxx, bnr. xxx, i xxxx kommune for å vurdere best egnet avløpsløsning på eiendommen.

Detaljer

Vi tar hånd om miljøet! Velkommen. Jan Einar Ruud. 30 års erfaring som fagperson innen VA. www.vpi.no

Vi tar hånd om miljøet! Velkommen. Jan Einar Ruud. 30 års erfaring som fagperson innen VA. www.vpi.no Velkommen Jan Einar Ruud 30 års erfaring som fagperson innen VA Infiltrasjon Som rensemetode Hva? Hvorfor? Hvordan? Infiltrasjon Intensjonen: Rense avløp og tilbakeføre dette til naturen på kosteffektiv

Detaljer

Tegnforklaring. VA plan. "Kvammslia nedre" Ivar Vognild

Tegnforklaring. VA plan. Kvammslia nedre Ivar Vognild --- - - - Tegnforklaring VA plan "Kvammslia nedre" Ivar Vognild Kvamslia Nedre Gnr. 233, bnr. 1 i Oppdal kommune Vedlegg: C Dokumentasjon av rensegrad og beskrivelse av anlegg Det er gjennomført befaring

Detaljer

Grunnundersøkelser som grunnlag for valg av løsning Dimensjonering av infiltrasjonsanlegg

Grunnundersøkelser som grunnlag for valg av løsning Dimensjonering av infiltrasjonsanlegg Grunnundersøkelser som grunnlag for valg av løsning Dimensjonering av infiltrasjonsanlegg Fagdag mindre avløp Tynset, 19.01.2017 Guro Randem Hensel, NIBIO Riktig løsning på riktig sted - tilfredsstillende

Detaljer

Avløpsløsninger for enkelthytter og mindre hyttefelt

Avløpsløsninger for enkelthytter og mindre hyttefelt Avløpsløsninger for enkelthytter og mindre hyttefelt Jens Chr. Køhler, Bioforsk Jord og miljø Molde 27. mai 2009 Renseløsninger Infiltrasjonsanlegg Prefabrikkerte gråvannsrenseanlegg Minirenseanlegg Filterbedanlegg

Detaljer

Infiltrasjonsanlegg. Tilsynskurs mindre avløpsrenseanlegg Guro Randem Hensel, NIBIO

Infiltrasjonsanlegg. Tilsynskurs mindre avløpsrenseanlegg Guro Randem Hensel, NIBIO Infiltrasjonsanlegg Tilsynskurs mindre avløpsrenseanlegg 2016 Guro Randem Hensel, NIBIO Infiltrasjonsanlegg Infiltrasjonsanlegg består av følgende anleggskomponenter: Slamavskiller Pumpekum/støtbelaster,

Detaljer

Teknologi for å oppnå rensekrav i sentral og lokal forskrift Avløpskonferansen 2014 13. og 14. mai 2014, Campus Ås

Teknologi for å oppnå rensekrav i sentral og lokal forskrift Avløpskonferansen 2014 13. og 14. mai 2014, Campus Ås Teknologi for å oppnå rensekrav i sentral og lokal forskrift Avløpskonferansen 2014 13. og 14. mai 2014, Campus Ås Guro Randem Hensel Bioforsk Jord og miljø Valg av avløpsløsning Viktig å velge den rensløsning

Detaljer

Avløpsløsninger for enkelthytter og mindre hyttefelt

Avløpsløsninger for enkelthytter og mindre hyttefelt Avløpsløsninger for enkelthytter og mindre hyttefelt Jens Chr. Køhler, Bioforsk Jord og miljø Molde 27. mai 2009 Renseløsninger Infiltrasjonsanlegg Prefabrikkerte gråvannsrenseanlegg Minirenseanlegg Filterbedanlegg

Detaljer

Jordrenseanlegg Er de tekniske løsningene gode nok? Eksempler på anlegg. Jens Chr. Køhler, Jordforsk

Jordrenseanlegg Er de tekniske løsningene gode nok? Eksempler på anlegg. Jens Chr. Køhler, Jordforsk Jordrenseanlegg Er de tekniske løsningene gode nok? Eksempler på anlegg Jens Chr. Køhler, Jordforsk Hyttefelt med separate infiltrasjonsanlegg Et det slik vi vil ha det? Renseløsninger Infiltrasjon i stedlige

Detaljer

z ^a UTREDNING AV RENSELØSNING/ DOKUMENTASJON AV RENSEGRAD ^G.-A AVSk illerz. #e^ ^ BEGRUNNELSE FOR VALGT RENSELØSNING: o ^LI^.IO.^ V^ ^--.. yt1^ l.

z ^a UTREDNING AV RENSELØSNING/ DOKUMENTASJON AV RENSEGRAD ^G.-A AVSk illerz. #e^ ^ BEGRUNNELSE FOR VALGT RENSELØSNING: o ^LI^.IO.^ V^ ^--.. yt1^ l. UTREDNING AV RENSELØSNING/ DOKUMENTASJON AV RENSEGRAD Søknad om utslipp - vedlegg B I forbindelse med prosjektering av avløpsanlegg på eiendom ei Gnr.... bnr Qg. festenr/seksjonsnr... i......ic>... kommune

Detaljer

Avløpsanlegg for enkelthytter og mindre hyttefelt. Jens Chr. Køhler, Bioforsk Jord og miljø

Avløpsanlegg for enkelthytter og mindre hyttefelt. Jens Chr. Køhler, Bioforsk Jord og miljø Avløpsanlegg for enkelthytter og mindre hyttefelt Jens Chr. Køhler, Bioforsk Jord og miljø Renseløsninger Slamavskiller med direkte utslipp Infiltrasjonsanlegg Sandfilteranlegg Prefabrikkerte gråvannsrenseanlegg

Detaljer

Dokumentasjon av rensegrad og beskrivelse av anlegg

Dokumentasjon av rensegrad og beskrivelse av anlegg Dokuentasjon av rensegrad og beskrivelse av anlegg Vedlegg C Det er gjennoført befaring og grunnundersøkelse på gnr. bnr. i Nøtterøy koune for å vurdere best egnet avløpsløsning på eiendoen. Resultater

Detaljer

Status VA/Miljø-Blader og uttestingsnormer for dokumentasjon av renseeffekt mindre avløpsanlegg

Status VA/Miljø-Blader og uttestingsnormer for dokumentasjon av renseeffekt mindre avløpsanlegg Status VA/Miljø-Blader og uttestingsnormer for dokumentasjon av renseeffekt mindre avløpsanlegg Avløpskonferansen 2014 13. og 14. mai 2014, Campus Ås Guro Randem Hensel Bioforsk Jord og miljø VA/Miljø-Blader

Detaljer

Mindre avløpsrenseanlegg behov for oppfølging og kontroll

Mindre avløpsrenseanlegg behov for oppfølging og kontroll Mindre avløpsrenseanlegg behov for oppfølging og kontroll Avløpskonferansen Campus, Ås 25.-26. april 2012 Guro Randem Hensel Bioforsk Jord og miljø, Ås Behov for vedlikehold og kontroll Rundt 345 000 mindre

Detaljer

Drift, vedlikehold og oppfølging av infiltrasjonsanlegg

Drift, vedlikehold og oppfølging av infiltrasjonsanlegg Drift, vedlikehold og oppfølging av infiltrasjonsanlegg KURS Halden kommune, 30. januar 2013 Guro Randem Hensel Bioforsk Jord og miljø Drift og vedlikehold av renseanlegg 12-13 i avløpsforskriften Renseanlegg

Detaljer

Sandfilteranlegg for rensing av avløpsvann fra bolig eller hytte

Sandfilteranlegg for rensing av avløpsvann fra bolig eller hytte Vol.2 Nr.28 2007 www.bioforsk.no Prinsippskisse av sandfiltergrøft med drenslag, filterlag av lettklinker eller sand og fordelingslag med infiltrasjonsrør Sandfilteranlegg for rensing av avløpsvann fra

Detaljer

A-1. Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter

A-1. Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen A-1. Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter Søknaden skal benyttes for etablering av nye utslipp og vesentlig økning av eksisterende

Detaljer

A-1. Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter

A-1. Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter A-1. Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter Søknaden skal benyttes for etablering av nye utslipp og vesentlig økning av eksisterende utslipp av sanitært avløpsvann jf.

Detaljer

Aktuelle renseløsninger i spredt bebyggelse

Aktuelle renseløsninger i spredt bebyggelse Aktuelle renseløsninger i spredt bebyggelse Fagdag mindre avløp Tynset, 19.01.2017 Guro Randem Hensel, NIBIO Avløpsløsninger i spredt bebyggelse - Typer av renseløsninger Det finnes en meny av ulike separate

Detaljer

A-1. Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter

A-1. Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter A-1. Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter Søknaden skal benyttes for etablering av nye utslipp og vesentlig økning av eksisterende utslipp av sanitært avløpsvann jf.

Detaljer

A-1. Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter

A-1. Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen A-1. Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter Søknaden skal benyttes for etablering av nye utslipp og vesentlig økning av eksisterende

Detaljer

Biofilteranlegg for gråvann Tett tank for toalettavløp

Biofilteranlegg for gråvann Tett tank for toalettavløp Biofilteranlegg for gråvann Tett tank for toalettavløp Tilsynskurs mindre avløpsrenseanlegg 2016 Guro Randem Hensel, NIBIO Biofilteranlegg for gråvann Biofilteranlegg for gråvann består av følgende anleggskomponenter:

Detaljer

Dokumentasjonav rensegradog beskrivelseav anlegg. Overflatekartlegging: Sjakting med gravemaskin: Generell kommentar:

Dokumentasjonav rensegradog beskrivelseav anlegg. Overflatekartlegging: Sjakting med gravemaskin: Generell kommentar: Gnr. bnr. i kx* kommune Vedlegg: C Dokumentasjonav rensegradog beskrivelseav anlegg Det er gjennomført befaring og grunnundersøkelse på gnr.m, bnr. k#, kommune for å vurdere best egnet avløpsløsning på

Detaljer

*Hvis ansvarlig søker ikke er den samme som ansvarlig eier skal dette angis under pkt 8. Eventuelle merknader.

*Hvis ansvarlig søker ikke er den samme som ansvarlig eier skal dette angis under pkt 8. Eventuelle merknader. Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter Informasjon: Søknaden skal benyttes for etablering av nye utslipp og vesentlig økning av eksisterende utslipp av sanitært avløpsvann jf. forskrift

Detaljer

Hållbara avloppslösningar för bebyggelse på landsbygden. Anders W. Yri, Asplan Viak, avd Ås

Hållbara avloppslösningar för bebyggelse på landsbygden. Anders W. Yri, Asplan Viak, avd Ås Hållbara avloppslösningar för bebyggelse på landsbygden Anders W. Yri, Asplan Viak, avd Ås Asplan Viak AS Selveiende stiftelse etablert 1962 Landsdekkende nettverk av rådgivere og konsulenter representert

Detaljer

Infiltrasjonsanlegg for inntil 2 boligenheter i Tromsø kommune. Anders W. Yri, Asplan Viak AS

Infiltrasjonsanlegg for inntil 2 boligenheter i Tromsø kommune. Anders W. Yri, Asplan Viak AS Infiltrasjonsanlegg for inntil 2 boligenheter i Tromsø kommune Anders W. Yri, Asplan Viak AS Leksjonens innhold: Innføring om infiltrasjonsanlegg Renseprosesser i anleggene Hva skal grunnundersøkelse for

Detaljer

Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)

Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Kapittel 12. Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6

Detaljer

Tekniske bestemmelser for mindre avløpsanlegg i Tromsø kommune

Tekniske bestemmelser for mindre avløpsanlegg i Tromsø kommune Vedtatt av kommunestyret 29. august 2012 Tekniske bestemmelser for mindre avløpsanlegg i Tromsø kommune En veiledning for kommunale saksbehandlere, nøytrale fagkyndige, prosjekterende og utførende Innledning

Detaljer

Forurensningsforskriften sentral

Forurensningsforskriften sentral Forurensningsforskriften sentral Kapittel 12. Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall

Detaljer

A-1. Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter

A-1. Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen A-1. Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter Søknaden skal benyttes for etablering av nye utslipp og vesentlig økning av eksisterende

Detaljer

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Rømskog kommune.

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Rømskog kommune. Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Rømskog kommune. Hjemmel: Fastsatt av Rømskog kommunestyre DD. MND 2012 med hjemmel i forskrift 1.juni 2004 nr.931 om begrensning av forurensning

Detaljer

Slamavskiller som rensetrinn i mindre avløpsrenseanlegg (<50 pe)

Slamavskiller som rensetrinn i mindre avløpsrenseanlegg (<50 pe) Utvalg for tekniske saker 31.08.11 sak 38/11 Vol.2 Nr.24 2007 www.bioforsk.no Prinsippskisse av liggende slamavskiller med tre kammer. Pilene viser vannets strømningsvei gjennom kummen. Hovedmengden flyteslam

Detaljer

Dokumentasjon av reinsegrad og beskriving av anlegg

Dokumentasjon av reinsegrad og beskriving av anlegg Vedlegg: C Dokuentasjon av reinsegrad og beskriving av anlegg Det er gjennoført synfaring og grunnundersøking på gnr., bnr., fnr. i Vågå koune for å vurdere best egna avløpsløysing på eigedo. Resultat

Detaljer

Store infiltrasjonsanlegg. Driftsassistansen Knut Robert Robertsen

Store infiltrasjonsanlegg. Driftsassistansen Knut Robert Robertsen Store infiltrasjonsanlegg Driftsassistansen 2017 Knut Robert Robertsen Store Infiltrasjonsanlegg Driftsassistansen 2017 Knut Robert Robertsen NGU 1981 1986 Jordforsk / Bioforsk 1986 1990 GEOfuturum / COWI

Detaljer

Forurensningsforskriften sentral kap. 13

Forurensningsforskriften sentral kap. 13 Forurensningsforskriften sentral kap. 13 Kapittel 13. Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser Fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om

Detaljer

A-1. Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter

A-1. Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter A-1. Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter Søknaden skal benyttes for etablering av nye utslipp og vesentlig økning av eksisterende utslipp av sanitært avløpsvann jf.

Detaljer

Forslag til lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg for Sørum kommune av 01.08.08, revidert 21.09.09

Forslag til lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg for Sørum kommune av 01.08.08, revidert 21.09.09 Forslag til lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg for Sørum kommune av 01.08.08, revidert 21.09.09 1. Formål Lokal forskrift for mindre avløpsanlegg skal forenkle kommunens saksbehandling

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR PROSJEKTERING, BYGGING OG SØKNADSBEHANDLING KNYTTET TIL SEPARATE AVLØPSANLEGG

RETNINGSLINJER FOR PROSJEKTERING, BYGGING OG SØKNADSBEHANDLING KNYTTET TIL SEPARATE AVLØPSANLEGG RETNINGSLINJER FOR PROSJEKTERING, BYGGING OG SØKNADSBEHANDLING KNYTTET TIL SEPARATE AVLØPSANLEGG RENSEKRAV Retningslinjene er en tydeliggjøring av hva forurensningsmyndigheten i kommunene krever ved etablering

Detaljer

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Horten kommune, Vestfold

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Horten kommune, Vestfold Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Horten kommune, Vestfold Hjemmel: Fastsatt av Horten kommunestyre dato - med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning

Detaljer

2 Definisjoner Definisjonene i forurensningsforskriftens 11-3 gjelder for denne forskriften. I tillegg gjelder følgende:

2 Definisjoner Definisjonene i forurensningsforskriftens 11-3 gjelder for denne forskriften. I tillegg gjelder følgende: Lokal forskrift for mindre avløpsanlegg for bolighus, hytter og annen bebyggelse i Meråker kommune Vedtatt av Meråker kommunestyre 24.09.2007 med hjemmel i forskrift av 01.06.2004 om begrensning av forurensning

Detaljer

Ved saksbehandling etter denne forskriften skal forurensningslovgivningen og plan- og bygningslovgivningen legges til grunn.

Ved saksbehandling etter denne forskriften skal forurensningslovgivningen og plan- og bygningslovgivningen legges til grunn. Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg Vedtatt av Løten kommunestyrer den 23.11.2011 med hjemmel i forskrift om begrensning av forurensning, av 01.06.2004 nr. 931, del IV, jf. lov om vern mot forurensninger

Detaljer

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Hole kommune.

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Hole kommune. Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Hole kommune. Vedtatt av Hole kommunestyre (dato) med hjemmel i Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften), fastsatt

Detaljer

MINDRE AVLØPSANLEGG 19.04.2012

MINDRE AVLØPSANLEGG 19.04.2012 1 MINDRE AVLØPSANLEGG 19.04.2012 Aerob Med surstoff (oksygen). De fleste organismene, mennesker inkludert, lever i aerobt miljø - dvs. vi trenger oksygen for å drive våre biologiske prosesser. Motsetning:

Detaljer

Sandfilteranlegg WC til tett tank Slamavskiller til sjø

Sandfilteranlegg WC til tett tank Slamavskiller til sjø Sandfilteranlegg WC til tett tank Slamavskiller til sjø Tilsynskurs mindre avløpsrenseanlegg 2016 Kurskompendium: Vedlegg 1, side 88-93 Sandfilteranlegg Sandfilteranlegg består av følgende anleggskomponenter:

Detaljer

Ved saksbehandling etter denne forskriften skal forurensningslovgivningen og plan- og bygningslovgivningen legges til grunn.

Ved saksbehandling etter denne forskriften skal forurensningslovgivningen og plan- og bygningslovgivningen legges til grunn. Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg Vedtatt av Hamar, Stange og Løten kommunestyrer XXX med hjemmel i forskrift av 01.06.2004 nr. 931 om begrensning av forurensning, del IV, jf. lov av 13.03.1981

Detaljer

Forskriften omfatter både eksisterende utslipp og søknad om etablering av nye utslipp, jf. forurensningsforskriften 12-3 og 12-4.

Forskriften omfatter både eksisterende utslipp og søknad om etablering av nye utslipp, jf. forurensningsforskriften 12-3 og 12-4. Hjemmel: Fastsatt av Larvik med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) 12-6, jf. lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall

Detaljer

Grunnundersøkelser for infiltrasjon - mindre avløpsanlegg

Grunnundersøkelser for infiltrasjon - mindre avløpsanlegg Bioforsk Rapport Bioforsk Report Vol. 4 Nr. 155 2009 Grunnundersøkelser for infiltrasjon - mindre avløpsanlegg Forundersøkelse, befaring og detaljundersøkelse ved planlegging av mindre renseanlegg Mæhlum,

Detaljer

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Aremark kommune.

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Aremark kommune. Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Aremark kommune. Vedtatt av Aremark kommune (14.12.06) med hjemmel i Forskrift om endring av forskrift av 01.06.2004 om begrensning av forurensning

Detaljer

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Halden kommune.

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Halden kommune. Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Halden kommune. Vedtatt av Halden kommunestyre 15. november 2012 Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Halden kommune,

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SEPARATE AVLØPSANLEGG I SUNNDAL KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR SEPARATE AVLØPSANLEGG I SUNNDAL KOMMUNE Sunndal kommune Kommunalteknisk tjeneste RETNINGSLINJER FOR SEPARATE AVLØPSANLEGG I SUNNDAL KOMMUNE Hjemmelsgrunnlag for retningslinjene er: Plan- og bygningsloven, Forurensningsloven, Forurensningsforskriften,

Detaljer

Produktkatalog www.vpi.no

Produktkatalog www.vpi.no Nordens ledende produsent av tanker i glassfiberarmert polyester - GRP Produktkatalog www.vpi.no UTGAVE 4, 03/2014 NATURBASERTE AVLØPSANLEGG Vannbransjen prosessløsninger for miljø og industri! Infiltrasjonsanlegg

Detaljer

Forslag til: Forskrift om utslipp av avløpsvann fra avløpsanlegg som ikke overstiger 50 pe, Nordre Land kommune, Oppland

Forslag til: Forskrift om utslipp av avløpsvann fra avløpsanlegg som ikke overstiger 50 pe, Nordre Land kommune, Oppland Forslag til: Forskrift om utslipp av avløpsvann fra avløpsanlegg som ikke overstiger 50 pe, Nordre Land kommune, Oppland Hjemmel: Fastsatt av Nordre Land kommunestyre i sak./13 med hjemmel i forskrift

Detaljer

Etablerer vi godt nok beslutningsgrunnlag før vi velger løsning?

Etablerer vi godt nok beslutningsgrunnlag før vi velger løsning? Etablerer vi godt nok beslutningsgrunnlag før vi velger løsning? Innlegg av Jørgen Ove Myrre () foreleser og Lars Westlie (Hydrogeologi og avløpsrådgivning) Det er mange forhold som kan påvirke valg av

Detaljer

SAKSFRAMLEGG UTVALGSSAK

SAKSFRAMLEGG UTVALGSSAK SAKSFRAMLEGG UTVALGSSAK Behandlet av Møtedato Saksnr. Saksansvarlig Kommunestyret 20.09.2012 081/12 BERGUN Mappe JournalID ArkivID Saksbehandler 12/506 12/3254 M40, Gunhild Bergene Vann- og avløpsplan

Detaljer

Søknad om rammetillatelse til utslipp av avløpsvann

Søknad om rammetillatelse til utslipp av avløpsvann Bioforsk Rapport Vol. 10 Nr. 21 2015 Tøfstølhøvda og Agnbrokkvegen hyttefelt i Etnedal kommune. Plan for vann- og avløpsløsninger i hyttefeltene Søknad om rammetillatelse til utslipp av avløpsvann Guro

Detaljer

Sonekart for spredt avløp

Sonekart for spredt avløp Bioforsk Rapport Vol. 1 Nr. 8 2006 Sonekart for spredt avløp Kystsonen i Sarpsborg kommune Håkon Borch, Guro Randem Hensel, Jens Christian Køhler Bioforsk Jord og miljø www.bioforsk.no Hovedkontor Frederik

Detaljer

Naturbasert renseanlegg for hus og hytte i spredt bebyggelse. Konstruert våtmark med forfi lter

Naturbasert renseanlegg for hus og hytte i spredt bebyggelse. Konstruert våtmark med forfi lter Naturbasert renseanlegg for hus og hytte i spredt bebyggelse Konstruert våtmark med forfi lter Konstruert våtmark med forfilter Konstruert våtmark med forfilter er en enkel, effektiv og miljøvennlig løsning

Detaljer

- Utslipp som i dag ikke renses på tilfredsstillende måte / oppgradering av anlegg.

- Utslipp som i dag ikke renses på tilfredsstillende måte / oppgradering av anlegg. Vedtatt i bygningsrådet 23.06.2008 Oppdal kommune Retningslinjer for utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter 1. VIRKEOMRÅDE Retningslinjene gjelder ved utslipp av sanitært og kommunalt

Detaljer

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Selbu kommune, Sør-Trøndelag

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Selbu kommune, Sør-Trøndelag Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Selbu kommune, Sør-Trøndelag Hjemmel: Korttittel: FOR-2004-06-01-931- 12-6, LOV-1981-03-13-6- 9 Forskrift om utslipp av avløpsvann,

Detaljer

Aktuelle renseløsninger Verktøy for planlegging, gjennomføring og oppfølging av avløpsanlegg i spredt bebyggelse

Aktuelle renseløsninger Verktøy for planlegging, gjennomføring og oppfølging av avløpsanlegg i spredt bebyggelse Aktuelle renseløsninger Verktøy for planlegging, gjennomføring og oppfølging av avløpsanlegg i spredt bebyggelse Fagdag mindre avløpsanlegg, Hamar, 21.01.2016 Guro Randem Hensel, NIBIO Fusjon fra 1. juli

Detaljer

Infiltrasjonsanlegg. Funksjon og utforming. Knut Robert Robertsen

Infiltrasjonsanlegg. Funksjon og utforming. Knut Robert Robertsen Infiltrasjonsanlegg Funksjon og utforming Knut Robert Robertsen Infiltrasjonsanlegg Vannforeningen februar 2017 Knut Robert Robertsen NGU 1981 1986 Jordforsk / Bioforsk 1986 1990 GEOfuturum / COWI 1990-2003

Detaljer

Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter i Tana kommune.

Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter i Tana kommune. Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter i Tana kommune. Det er i utgangspunktet firmaer med dokumentert nødvendig kompetanse som kan søke, prosjektere og utføre. Søknaden

Detaljer

Grunnlag for vurdering av søknad om infiltrasjonsanlegg hva er viktig, og hvorfor?

Grunnlag for vurdering av søknad om infiltrasjonsanlegg hva er viktig, og hvorfor? Grunnlag for vurdering av søknad om infiltrasjonsanlegg hva er viktig, og hvorfor? Eksempler fra Hamar, Stange og Løten kommuner. 24.5.2016 Ane Christensen Tange, Løten kommune Innhold Forurensningsloven

Detaljer

INFORMASJON OM ULIKE TYPER AVLØPSRENSEANLEGG

INFORMASJON OM ULIKE TYPER AVLØPSRENSEANLEGG INFORMASJON OM ULIKE TYPER AVLØPSRENSEANLEGG Hva er et avløpsrenseanlegg? Et avløpsrenseanlegg renser avløpsvannet ved hjelp av avanserte biologiske, kjemiske og fysiske prosesser. Etter denne prosessen

Detaljer

Avløpsløsning for Sangefjell

Avløpsløsning for Sangefjell Tiliatech AS Postboks 97, Bekkelagshøgda 1109 Oslo Org. nr: 987 532 238 MVA Konto nr: 2711 21 13016 Tlf. 91 351 499 Avløpsløsning for Sangefjell Renseanlegget på Steintippen må bygges om for å tilfredsstille

Detaljer

Anlegg med biofilter og utslippsgrøft, minirenseanlegg og filterbedanlegg Tromsø kommune kurs om separate avløpsanlegg, 19.

Anlegg med biofilter og utslippsgrøft, minirenseanlegg og filterbedanlegg Tromsø kommune kurs om separate avløpsanlegg, 19. Anlegg med biofilter og utslippsgrøft, minirenseanlegg og filterbedanlegg Tromsø kommune kurs om separate avløpsanlegg, 19. april 2012 Anders Yri, Asplan Viak AS Renseanlegg med biofilter I Tromsø kan

Detaljer

Perstølen hytteområde i Etnedal kommune

Perstølen hytteområde i Etnedal kommune Bioforsk Rapport Vol. 2 Nr. 43 2007 Perstølen hytteområde i Etnedal kommune Planer for vann- og avløpsløsninger Søknad om utslipp av avløpsvann Jens Chr. Køhler Bioforsk Jord og miljø Sett inn bilde her

Detaljer

Grunnundersøkelser for infiltrasjon - mindre avløpsanlegg

Grunnundersøkelser for infiltrasjon - mindre avløpsanlegg Bioforsk Rapport Bioforsk Report Vol. 4 Nr. 155 2009 Grunnundersøkelser for infiltrasjon - mindre avløpsanlegg Forundersøkelse, befaring og detaljundersøkelse ved planlegging av mindre renseanlegg Mæhlum,

Detaljer

Grunnundersøkelser og planlegging av infiltrasjonsanlegg

Grunnundersøkelser og planlegging av infiltrasjonsanlegg Grunnundersøkelser og planlegging av infiltrasjonsanlegg KURS Halden kommune, 30. januar 2013 Guro Randem Hensel Bioforsk Jord og miljø Feil anlegg i fht, lokale grunnforhold - forurensning av nærmiljøet

Detaljer

Grunnundersøkelser for infiltrasjon av mindre avløp oppdatert veileder fra Norsk Vann

Grunnundersøkelser for infiltrasjon av mindre avløp oppdatert veileder fra Norsk Vann Grunnundersøkelser for infiltrasjon av mindre avløp oppdatert veileder fra Norsk Vann Fagtreff om infiltrasjon av avløpsvann, Ås-UMB, 9.5.2011 Trond Mæhlum trond.mahlum@bioforsk.no Jord kan være et fantastisk

Detaljer

A-1. Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter

A-1. Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter A-1. Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter Søknaden skal benyttes for etablering av nye utslipp og vesentlig økning av eksisterende utslipp av sanitært avløpsvann jf.

Detaljer

Øvre Kollen en del av eiendommen. i Flå kommune. VA plan

Øvre Kollen en del av eiendommen. i Flå kommune. VA plan Øvre Kollen en del av eiendommen 18/19 i Flå kommune Oppdragsgiver: Formell oppdragstittel: Knut Harald Kolsrud Øvre Kollen Prosjektansvarlig hos o.giver: Knut Harald Kolsrud Prosj.ansv.hos Anleggsplan

Detaljer

Norsk Vann. Rapport. Grunnundersøkelser for infiltrasjon mindre avløpsanlegg

Norsk Vann. Rapport. Grunnundersøkelser for infiltrasjon mindre avløpsanlegg Norsk Vann Rapport 178 2010 Grunnundersøkelser for infiltrasjon mindre avløpsanlegg Norsk Vann Rapport (Tidligere NORVAR-rapporter) Det utgis 3 typer rapporter: Rapportserie A: Dette er de opprinnelige

Detaljer

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Hamar, Løten og Stange kommuner.

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Hamar, Løten og Stange kommuner. Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Hamar, Løten og Stange kommuner. Vedtatt av (navn) kommune (dato) med hjemmel i forskrift av 01.06.2004 om begrensning av forurensning

Detaljer

Søknad om utslipp av avløpsvann fra Skåletjednet hyttefelt, del SYD, i Etnedal kommune. Guro Randem Hensel Jens Chr. Køhler

Søknad om utslipp av avløpsvann fra Skåletjednet hyttefelt, del SYD, i Etnedal kommune. Guro Randem Hensel Jens Chr. Køhler Søknad om utslipp av avløpsvann fra Skåletjednet hyttefelt, del SYD, i Etnedal kommune Guro Randem Hensel Jens Chr. Køhler Jordforsk rapport nr. 87/2005 Senter for jordfaglig miljøforskning Hovedkontor:

Detaljer

Lokal forskrift om utslipp av avløpsvann fra avløpsanlegg som ikke overstiger 50 pe i Etnedal kommune

Lokal forskrift om utslipp av avløpsvann fra avløpsanlegg som ikke overstiger 50 pe i Etnedal kommune Lokal forskrift om utslipp av avløpsvann fra avløpsanlegg som ikke overstiger 50 pe i Etnedal kommune Vedtatt av Etnedal kommunestyre xx med hjemmel i Forskrift om endring av forskrift av 1. juni 2004

Detaljer

Avløpsløsninger i spredt bebyggelse status og aktuelle løsninger Behov for opprydding?

Avløpsløsninger i spredt bebyggelse status og aktuelle løsninger Behov for opprydding? Avløpsløsninger i spredt bebyggelse status og aktuelle løsninger Behov for opprydding? Vannseminar Stjørdal, 20.04.2016 Guro Randem Hensel, NIBIO Avløp i spredt bebyggelse mindre avløpsanlegg Aktuelle

Detaljer

Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende i Gran kommune.

Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende i Gran kommune. Saksnr: 08/110-16 Arkiv: M45 &00 Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende i Gran kommune. Vedtatt av kommunestyret i Gran i sak 140/08 den 21.10.08 med hjemmel

Detaljer

Fagsamling i Sogn og Fjordane. 8-9 mars Planlegging av renseanlegg

Fagsamling i Sogn og Fjordane. 8-9 mars Planlegging av renseanlegg Fagsamling i Sogn og Fjordane 8-9 mars 2010 Planlegging av renseanlegg Knut Robert Robertsen Knut Robert Robertsen Norges Geologiske undersøkelse 1981 1986 NLH / GEFO / Jordforsk 1986 1990 Geofuturum /

Detaljer

Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende i Lillesand kommune.

Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende i Lillesand kommune. Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende i Lillesand kommune. Side 1 av 1 Hjemmel: Fastsatt av Lillesand bystyre 18.10.2017 med hjemmel i forskrift av 1. juni

Detaljer

Forord. Moss, 8. september 2009. Helga Gunnarsdóttir. Daglig leder Vannområdeutvalget Morsa

Forord. Moss, 8. september 2009. Helga Gunnarsdóttir. Daglig leder Vannområdeutvalget Morsa 2 Forord Denne veilederen er utarbeidet på oppdrag fra Vannområdeutvalget Morsa med økonomisk støtte fra SFT. Bakgrunnen er at syv av Morsa-kommuner; Enebakk, Spydeberg, Hobøl, Våler, Moss, Rygge og Råde,

Detaljer

Separate avløpsløsninger og nødvendige feltvurderinger. Hvilke feltvurderinger kreves gjennomført for ulike renseløsninger?

Separate avløpsløsninger og nødvendige feltvurderinger. Hvilke feltvurderinger kreves gjennomført for ulike renseløsninger? Separate avløpsløsninger og nødvendige feltvurderinger. Hvilke feltvurderinger kreves gjennomført for ulike renseløsninger? Av Jørgen Ove Myrre og Lars Westlie Jørgen Ove Myrre er ansatt BraVA rådgivning

Detaljer

Utgave, status:. Skrevet av:. Dokumenteier: Godkjent dato: Side 1 av 5

Utgave, status:. Skrevet av:. Dokumenteier: Godkjent dato: Side 1 av 5 Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende i Birkenes, Iveland, Kristiansand, Lillesand, Songdalen, Søgne og Vennesla kommuner Side 1 av 5 Hjemmel: Fastsatt av kommunestyre

Detaljer

Produktkatalog www.vpi.no

Produktkatalog www.vpi.no Nordens ledende produsent av tanker i glassfiberarmert polyester - GRP Produktkatalog www.vpi.no UTGAVE 4, 03/2014 LUKKET AVLØPSANLEGG, KUMSYSTEMER, VANNTANKER Vannbransjen prosessløsninger for miljø og

Detaljer

Lokal forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Askim kommune

Lokal forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Askim kommune Ikrafttredelse: xx.xx.2015 Gjelder for Askim kommune, Østfold Kunngjort: xx.xx.2015 Lokal forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Askim kommune Fastsatt av Askim bystyre xx.xx.2015

Detaljer

Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Trysil kommune

Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Trysil kommune Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Trysil kommune Fastsatt av Trysil kommunestyre den.., med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)

Detaljer

FORSKRIFT OM UTSLIPP AV AVLØPSVANN FRA MINDRE AVLØPSANLEGG FOR BOLIG- OG FRITIDSBEBYGGELSE I SØR-FRON KOMMUNE

FORSKRIFT OM UTSLIPP AV AVLØPSVANN FRA MINDRE AVLØPSANLEGG FOR BOLIG- OG FRITIDSBEBYGGELSE I SØR-FRON KOMMUNE FORSKRIFT OM UTSLIPP AV AVLØPSVANN FRA MINDRE AVLØPSANLEGG FOR BOLIG- OG FRITIDSBEBYGGELSE I SØR-FRON KOMMUNE Fastsatt av Sør-Fron kommunestyre den 15. desember 2015, sak 119/15, med hjemmel i Forskrift

Detaljer

A-1. Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter

A-1. Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen A-1. Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter Søknaden skal benyttes for etablering av nye utslipp og vesentlig økning av eksisterende

Detaljer

Lokal forskrift om utslipp av avløpsvann fra boliger og fritidsbebyggelse i Sør-Aurdal kommune

Lokal forskrift om utslipp av avløpsvann fra boliger og fritidsbebyggelse i Sør-Aurdal kommune Lokal forskrift om utslipp av avløpsvann fra boliger og fritidsbebyggelse i Sør-Aurdal kommune Vedtatt av Sør-Aurdal kommunestyret 19.06.2008, sak 047/08, med hjemmel i Forskrift om endring av forskrift

Detaljer

Informasjonsmøte om små avløpsanlegg Haugestad Lier

Informasjonsmøte om små avløpsanlegg Haugestad Lier Informasjonsmøte om små avløpsanlegg Haugestad Lier 17. mars 2011 Dagsorden Kort om Tilsynskontoret for små avløpsanlegg i Drammensregionen Når skal det søkes? Krav til søknad og dokumentasjon Ulike anlegg

Detaljer

Søknadsprosess mindre avløpsanlegg, kap. 12

Søknadsprosess mindre avløpsanlegg, kap. 12 Søknadsprosess mindre avløpsanlegg, kap. 12 Fagdag mindre avløp Tynset, 19.01.2017 Guro Randem Hensel, NIBIO 12-3 Krav om tillatelse Utslipp kan ikke etableres eller økes vesentlig uten at tillatelse er

Detaljer

Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg, Sørum kommune, høringsforslag datert 11.02.11

Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg, Sørum kommune, høringsforslag datert 11.02.11 Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg, Sørum kommune, høringsforslag datert 11.02.11 Vedtatt av kommunestyret i Sørum kommune 18.11.09, med endringer vedtatt xx.xx.xx. Vedtatt med hjemmel

Detaljer