qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklz xcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklz xcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas"

Transkript

1 qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklz xcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas Handlingsplan for VAM dfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv Forvaltning, forskning, formidling og fornying bnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Alta Museums ansatte uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfgh jklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklz xcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas dfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmrtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklz xcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas dfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfgh

2 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... 3 Hovedmål i Planperioden... 3 DEL 1A: Samlingsforvaltning... 4 Bergkunst... 4 Nyere tid... 4 DEl 1B: Innsamling... 5 Bergkunst... 5 Arkiv... 5 Dokumentasjon/innsamling... 5 Nyere tid... 5 Innsamling knyttet til prosjektet om sportsfiske i Altaelva... 6 Gaver fra privatpersoner/allmennhet... 6 Tilvekst... 6 DEL 2: Forskning og kunnskapsutvikling... 6 Bergkunst/verdensarv... 6 Dokumentasjon... 7 Tildekkingsprosjektet... 7 Utvikle bergkunstarkiv... 7 "Vi og de andre"... 8 Sportsfiskeprosjektet... 8 Stillingstilknyttet forskningsvirksomhet... 8 Del 3: Formidling... 9 Basisutstillingen... 9 Midlertidige utstillinger... 9 Den kulturelle skolesekken Publikasjoner Medvirkning Annen formidling Del 4: MarkedSplan Del 5: Faglige Nettverk

3 INNLEDNING VAM har 4 detaljerte punkter som formål beskrevet i selskapsavtalen. Disse kan forkortes til: VAM skal være et kompetansesenter for bergkunsten i Finnmark og arbeide med Altas kultur- og naturhistorie. Museet skal delta i regionale, nasjonale og internasjonale nettverk. VAMs formål som samfunnsinstitusjon hviler på at kunnskap om Altas bergkunst, verdensarv og nyere historie aktualiseres og gjøres tilgjengelig i museets samlinger og formidling. Vår generelle oppgave er knyttet til innsamling, bevaring, forskning og formidling av materiell og immateriell kulturarv om mennesker og omgivelser, for studie-, utdannings- og underholdningsformål, i den hensikt å tjene samfunnet. VAM skal være tilgjengelig. For å nå alle og gi flest mulig tilgang til kulturarven vektlegges samarbeid, tverrfaglighet og fokus på kulturelt mangfold. Våre aktiviteter og hjemmesider må være i stadig utvikling. Det er behov for årlige nettutstillinger, gode og oppdaterte aktivitetskalendere, flere artikler og informasjon om bergkunst, forhistorie og nyere tids historie. Sosiale og digitale medier vurderes kontinuerlig og tas gradvis i bruk. Tersklene for å besøke museet og helleristningsfeltene må være lave. Også gangveger i Hjemmeluft, fysisk tilgang til utstillinger og andre fasiliteter må tilrettelegges for forskjellige behov. Samtidig ønsker museet å tilby rimelige billettpriser, men dette forutsetter økt driftstilskudd fra eiere og KUD. VAM har behov for å fornye formidlingstilbudene til publikum, og nyskapende, god formidling krever faglighet og forskning. I planperioden vil VAM prioritere innsamling, dokumentasjon, forskning og kunnskapsutvikling innen temaene bergkunst og verdensarv, prosjektet "Vi og de andre", og sportsfiske i Altaelva. Dette vil danne grunnlaget for ny basisutstilling Kunnskapsporten til verdensarven, en ny tradisjon med Verdensarvdag hver høst i Alta, nye publikumstilbud i Stornaustet, ny utstilling om sportsfiske i Altaelva, audiovisuelle guider, utvikling av tilbud til vinterturisme i Alta og tilgjengelige samlinger. Museet skal oppnå sine mål gjennom å øke kompetansen og teamarbeid internt, men også gjennom aktiv deltakelse i samarbeidsnettverk som museene i Finnmark, Bergkunstnettverket, Mangfoldsnettverket, samarbeid med høyskoler og universiterer. Samtidig er museet medlem av Norges Verdensarv, Nordisk Verdensarvforum, ICOMOS, Norges Museumsforbund, og European Museum Forum. Museet ønsker mer internasjonalt samarbeid gjennom tematisk samarbeid om bergkunst innen Barentsregionen og Europa. Planen skisserer ikke behov for ekstra driftstilskudd eller behov for investeringsmidler til basisutstillinger eller vedlikehold. Vi viser også til egen Samlingsforvaltningsplan. I planperioden vil utbygging av hovedbygg og stornaust pågå. HOVEDMÅL I PLANPERIODEN ØKE KUNNSKAPEN OM VERDENSARVEN OG FORSTÅELSE AV KULTURELT MANGFOLD GJENNOM FORSKNING, FORVALTNING, FORMIDLING OG FORNYING 3

4 DEL 1A: SAMLINGSFORVALTNING BERGKUNST Et arkiv for bergkunsten i Alta er under utvikling. Arkivet skal være en kilde til informasjon for forvaltning, forskning og formidling. Arkivet vil inneholde visuell og tekstlig dokumentasjon som lagres på en egen server, dedikert til bergkunstarkivet. Etter 2012 vil arbeidet med arkivet bli en del av den daglige driften ved museet, og tas i bruk av alle ansatte som jobber med bergkunst. Dette forutsetter at minst en person ved VAM må sitte med ansvaret for administrasjon, teknisk vedlikehold og oppdatering av arkivsystemet. MÅL En standard for innlegging av data i arkivet skal være klar innen september 2011 Arkivsystemet skal være klart for drift innen utgangen av 2011 Alle fagansatte som jobber med bergkunst skal beherske og praktisere innlegging og oppdatering av data innen utgangen 2011 En publikumsvennlig løsning skal være tilgjengelig via internett innen planperioden Et utvalg av dokumentasjon fra samtlige felt skal være representert i arkivet innen utgangen av 2012 Innholdet i arkivet vil bli utvidet parallelt med dokumentasjonsprosjektets innsamlingsplan (se det) NYERE TID VAMs samlinger representerer Altas nyere tids historie og det skal tilstrebes størst mulig grad av kulturelt mangfold i samlingene (herunder kjønnsmessig, etnisk og sosialt mangfold). Ny innsamling skal være forskningsbasert. Samlingsarbeidet skal skje etter gode museale standarder og retningslinjer, og gjøres tilgjengelige for publikum, for forskere og for museets ansatte. VAMs videre oppbygging av samlingene/innsamling skal gjøres i henhold til en utarbeidet plan som knyter an til museets øvrige planer (forskningsplan og formidlingsplan). For å planlegge og utvikle bruken av de antikvariske bygningene behøves det et prosjekt bemannet med snekker/bygningsteknisk kompetanse PRINSIPPER FOR FORVALTNINGEN AV SAMLINGENE FRA NYERE TID MÅL Gjenstandssamlingen skal være registrert, fotografert og tilgjengelig for publikum på internett Kulturhistoriske fotografier fra nyere tid skal være registrert, digitalisert og tilgjengelig for publikum på internett Arkivmaterialet skal være dataregistrert og søkbart. Deler av det skal være digitalisert Lyd- og filmopptak skal være dataregistrert og søkbart, og lydopptak skal digitaliseres Bøker og tidsskrifter skal være registrert og søkbart i dertil egnet verktøy De antikvariske bygningene skal vedlikeholdes og brukes i VAMs virksomhet på best mulig måte. Aktiv deltakelse i Primusprosjektet i Finnmark: digitalisering av samlingene Økte stillingsressurser og en fast stilling til samlingsforvaltning Digitalisering av lydopptakene Plan (med klargjøring av ansvarsfordeling mellom VAM og Alta kommune) for vedlikehold og bevaring av kulturstiene og museets kulturhistoriske bygninger 4

5 Vallys venner fortsetter som hovedansvarlig for drift og vedlikehold av Vally med støtte fra museet DEL 1B: INNSAMLING Museet har i perioden en todelt innsamlingsstrategi. Den ene omhandler bergkunsten i Alta og den andre omhandler nyere kulturhistoriske gjenstander, foto, lyd og arkivalier. BERGKUNST ARKIV Bergkunstarkivprosjektet vil etter 2012 gå over til å bli en daglig del av driften ved museet, og to hovedmomenter skal iverksettes: Eksterne saksbehandlingspapirer, brev, avtaler, kart og andre dokumenter tilknyttet bergkunsten og tilblivelsen av verdensarvstatusen skal innhentes digitalt eller fysisk. En offentlig forespørsel om- og aktiv innsamling av foto, tegninger og andre ting av særskilt interesse skal fremsettes. Her ønsker VAM å se om hva folk sitter på av informasjon om bergkunsten, og få digitale kopier av interessant dokumentasjon. DOKUMENTASJON/INNSAMLING Museet gjør hvert år innsamling gjennom egen dokumentasjon av bergkunst. Denne dokumentasjonen vil i år bli satt i et mer tydelig system gjennom et eget dokumentasjonsprosjekt. Dette prosjektet henger tett sammen med bergkunstarkivet og utviklingen av dette, hvor arbeidet har synliggjort mangler i VAMs eget dokumentasjonsmateriale av bergkunsten. De enkelte lokaliteter og felt skal dokumenteres i felt og bearbeides i prioritert rekkefølge. Skriftlig dokumentasjon for de enkelte felt skal også systematiseres. Samtidig kan det i løpet av planperioden dukke opp behov som gjør at prioriteringene må endres. 1. Bergbukten Ole Pedersen Amtmannsnes Apana Gård Transfarelv Apanes Bergheim Kåfjord NYERE TID Museet skal delta i samarbeid med museene i Finnmark for en felles innsamlingsplan for Finnmarks historie. Egen innsamling vil være en del av en helhet og vårt museum har tre prioriterte områder for innsamling i perioden

6 INNSAMLING KNYTTET TIL PROSJEKTET OM SPORTSFISKE I ALTAELVA Fiskeutstyr og sportsfiskerelaterete gjenstander Foto/film fra/om elva Historier og kunnskap knyttet til sportsfiske og elva Stedsnavn i elva GAVER FRA PRIVATPERSONER/ALLMENNHET Også lag, foreninger, organisasjoner i første rekke av materiale (gjenstander, foto, arkivalia) fra før 1945 TILVEKST Planmessig (i forhold til museets forvaltning, forskning og formidling) tilvekst av tidsskrifter og bøker DEL 2: FORSKNING OG KUNNSKAPSUTVIKLING Prioritering av forskning og kunnskapsutvikling er en forutsetning for at VAM skal øke den interne kompetansen, videreutvikle metoder, og et danne et godt empirisk grunnlag for å løse oppgaver innen forvaltning og formidling på en god måte. All forskningen ved Verdensarvsenter for bergkunst - Alta Museum skal ha 3 hovedfokusområder frem mot 2014, nemlig bergkunst og verdensarv, prosjektet "Vi og de andre", samt sportsfiske i Altaelva. Målet er at prosjektene skal publiseres og formidles. VAM har i planperioden to FoU-prosjekter der en del av målsettingen er å produsere forskningsresultater som gir kunnskap om tildekking og systematisering av dokumentasjon om bergkunsten. VAM har i dag 4 ansatte med rett og plikt til å bruke 20 % av arbeidstiden til forskning. I 2008 ble det igangsatt en ordning med det mål at konservatorene/museumspedagogen i tillegg skal kunne forske skjermet fra andre oppgaver i 3 måneder etter søknad til ledelse. Dette skal kunne gjelde en person i året, og hvert fjerde år for den enkelte ansatte. Dette har hittil ikke blitt realisert pga manglende ressurser, men et mål er å få det til i denne planperioden. Kunnskapsutvikling og forskning vil også stimuleres av deltakelse i nettverk som Bergkunstnettverket og Mangfoldsnettverket, fellesprosjekter med Finnmarksmuseene, samt samarbeid med andre institusjoner som universiteter og høyskoler. Museet deltar i Norges Verdensarv og Nordisk Verdensarv og ønsker å delta i flere internasjonale nettverk om bergkunst og verdensarv. BERGKUNST/VERDENSARV Bergkunsten i Alta består av et enormt og mangfoldig materiale som det er forsket relativt lite på. VAM skal de neste årene fokusere på datainnsamling og tilgjengeliggjøring av dokumentasjon, slik at det dannes grunnlag for mer forskning. Som tidligere erfart ved VAM, medfører selve innsamlingsarbeidet også nyoppdagelser av figurer og sammenhenger som øker kunnskapen om bergkunsten i Alta. 6

7 Dokumentasjonen og arbeidet med den skal føre til flere vitenskapelige arbeider blant de ansatte ved VAM. FoU-prosjektene genererer kunnskap som er viktig både som beslutningsgrunnlag for VAMs videre skjøtselsprioriteringer og dokumentasjonsarbeid, og for andre bergkunstaktører. Skjøtselsarbeidet og de erfaringene som gjøres der har direkte effekt på kvaliteten på dokumentasjonen, og sørger for å frigjøre empiri for videre forskning, samtidig som det er med på å bevare bergkunsten. DOKUMENTASJON VAM skal dokumentere all bergkunsten på verdensarvlista og i Alta for øvrig - tekstlig og visuelt, samt temporært og historisk. Dokumentasjonen vil danne grunnlag for mer og bedre formidling av bergkunsten gjennom ny basisutstilling, populære publikasjoner, foredrag for publikum lokalt og i andre fora, samt salgsartikler for museumsbutikken. Dokumentasjonen vil også anspore til videre forskning både internt og eksternt, og vil kunne publiseres i vitenskapelige artikler. MÅL: Definere minstekrav for visuell og skriftlig dokumentasjon Produsere innhold til arkiv (se innsamlingsplan for bergkunst) Materialpublikasjon (nett og papir) Bergbukten 2012 Ole Pedersen og Bergheim 2013 Amtmannsnes 2014 TILDEKKINGSPROSJEKTET Tildekkingsprosjektet går inn i sitt foreløpige siste år i Målene prosjektet satte seg i begynnelsen har forandret seg i løpet av de to første årene, og et resultat i form av en omfattende vintertildekking i Hjemmeluft er ikke lenger aktuelt. Vi ønsker derimot å høste inn mer kunnskap og datamateriale som kan bidra til en økt forståelse og bevissthet omkring effekten av en tildekking på et helleristningsfelt. VAM ønsker å videreføre arbeidet med tildekkingsprosjektet etter 2011, formen og rammene for en eventuell videreføring vil være avhengig av tilskudd fra Riksantikvaren. MÅL: Informasjon som kan danne grunnlag for langsiktige beslutninger. Utvikle metodikk/metode Artikkel/rapport Foredrag i aktuelle fora UTVIKLE BERGKUNSTARKIV VAM arbeider med prosjektet Digitalt Bergkunstarkiv. Dette prosjektet er i sitt andre år, og skal etter planen være ferdig ultimo Prosjektets målsettinger og tidsrammer har forandret seg noe siden oppstarten, men hovedmålet står fortsatt ved lag, nemlig å utvikle et digitalt bergkunstarkiv som fungerer for publikum, forskere og forvaltning. Arbeidet med arkivet er tidkrevende, både teknisk- og arbeidsmessig sett, og VAM har søkt Riksantikvaren om en forlengelse på ett år for prosjektet. 7

8 MÅL: Verktøy for forvaltning, forskning, formidling Effektiv tilgang til dokumentasjon/tilgjengeliggjøring av bergkunsten Artikkel/rapport Foredrag i aktuelle fora "VI OG DE ANDRE" Med utgangspunkt i Den kulturelle skolesekken har vi utviklet og gjennomført flere undervisningsopplegg, to av dem i nært samarbeid med skoler, dette har gitt oss nye erfaringer og et interessant materiale for videre utforskning. På bakgrunn av prosjektsøknaden Vi og de andre i museumsformidling har vi fått innvilget forskningsmidler fra satsningen Forskning om museer og arkiv, en forskningssatsning fra ABM-utvikling og Norsk kulturråd. Vi har i dette prosjektet samarbeid med Høgskolen i Finnmark og forskningsgruppen tilknyttet NFR-prosjektet Kontinuitet og endring i bilder av nordområdene. MÅL: To artikler Foredrag i aktuelle fora SPORTSFISKEPROSJEKTET Altaelva og laksefiske har en sentral plass i Altas historie, og er en del av de fortellinger museet formidler. Med begynnelse i 2010 og fortsettelse i de kommende årene, vil VAM få i gave en omfattende samling av sportsfiskeutstyr fra fluefisker og stangbygger Martin Heitmann. Denne gaven gir oss mulighet til å fornye og aktualisere den nåværende utstillingen og kunnskapen om laksefiskets betydning i og for Alta-samfunnet. Prosjektet vil ha fokus på relasjon mellom immateriell og materiell kultur. Vi tar utgangspunkt i en materiell kilde (fiskeutstyret) for å samle inn kompletterende og kanskje kontrasterende kilder (intervjuer, foto, film, dokumentasjon av bruk, fortellinger osv. ). MÅL: Utstilling Publikasjon/artikkel Foredrag for publikum i Alta og andre aktuelle fora STILLINGSTILKNYTTET FORSKNINGSVIRKSOMHET Dette gjelder stillinger som har 20 % forskningsplikt og -rett, samt ordningen til å søke forskningsfri 3 mnd hvert fjerde år. MÅL: Publisering av 5 vitenskapelige artikler (4 bergkunst, 1 formidling) Foredrag i museet og i andre fora. Bidra til forskningsbasert formidling, gjennom utstillinger, guideopplæring og populære publikasjoner 8

9 DEL 3: FORMIDLING Museet er for alle! Formidling skal tilfredsstille skolens krav til læreplaner, forskerens krav til etterrettelighet, reiselivets behov for det særegne og publikums behov for kunnskap og opplevelse. Utstillingene er museets viktigste arena for å tilfredsstille disse forventningene, og medvirkning, digitale- og sosiale medier, er ulike metoder for å nå våre mål. Våre mål om fornying av utstillingene krever også investeringsmidler. Museet har søkt om midler til finansiering av Kunnskapsporten til verdensarven, en av basisutstillingene og avventer MDs utforming av politikk på nasjonal verdensarv politikk og spørsmål om senterfunskjon. Gjennom fokus på å gjøre museet spennende for barn og unge vil man samtidig appellere til et bredere brukersegment. Befolkningens mangfold bør synes blant de besøkende. De fleste som besøker museer kommer for å lære, oppleve noe nytt og for å få bekreftet egen kunnskap. Noen synes ikke de har noe ærend på museet. Dette er en relativt stor gruppe av lokalbefolkningen som vi håper å nå gjennom nye familietilbud og medvirkningsprosjekter. VAM vektlegger tverrfaglig kompetanse for fortolkning og formidling av bergkunsten og lokale historiske temaer, vi ønsker å være dristig og nyskapende i vår formidling gjennom steinalderuker og utstillinger, prosjekter og foredrag. I denne planperioden vil flere tiltak være rettet mot at samlingene aktualiseres og gjøres tilgjengelige. Basisutstillingen vil fornyes for å kommunisere en tverrfaglig fortolkning av bergkunsten, og gjøres mer interaktive, visuell og levende. Vi vil gi rom for medvirkning i kunnskapsproduksjon og utvikling. I utvalgte prosjekter vil arbeid med medvirkning vektlegges, og ulike metoder vil prøves ut i samarbeid med lokalsamfunnet, ungdomsskole og videregående skole. For bedre grunnlag for tilbud til nye grupper tilreisende vil vi gjennomføre behovs- og brukerundersøkelser blant våre besøkende. BASISUTSTILLINGENE Oppgraderes til å bli mer tilgjengelig for flere målgrupper (visualisering, levendegjøring, ny teknologi, interaktivitet, dialog, hands on minds on ), gjennom fysisk endring og/eller utarbeiding av nytt tilleggsmateriell. 2011: Oppgradering/ombygging av eksisterende utstilling om bergkunst og forhistorie Utvikle generelt tilbud til barn, i tilknytning til utstillingene : Arbeide med finansieringen og produksjon av ny basisutstilling: Kunnskapsporten til Verdensarven 2013: Sportsfiske i Altaelva MIDLERTIDIGE UTSTILLINGER Årlig gjennomføring av følgende Til februar hvert år tas inn en utstilling som omhandler samer, urfolk, identitet, og som også er en del av vårt tilbud i Den kulturelle skolesekken Andre innleide utstillinger vurderes ut fra kapasitet og behov Museet lager minst 1 temporær utstilling i året basert på egne samlinger Til desember lager ansatte den årlige julekalenderen Midlertidige utstillinger i Stornaustet 9

10 DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN UNDERVISNING Steinalderdager. Tilbud til 4. trinn. Forskjeller og likheter mellom samer og nordmenn. Tilbud til 9. trinn. Altasaken. Tilbud til 6. trinn Kulturarv og historie. Tilbud til videregående skole. Nettbasert undervisningsopplegg i samarbeid med museene i Finnmark VEILEDNING Årlig praksisstudent Høyskolestudenter i forbindelse med steinalderdagene PUBLIKASJONER MEDVIRKNING Ny helleristningsguide Ny skriftserie om bergkunst Populærvitenskapelig bok om bergkunst Artikler i vitenskapelige tidskrifter Medvirkning er sentralt i VAMs arbeid med utvikling og formidling. Publikum inviteres til å delta i vårt arbeid med dokumentasjon og fortolkning. Medvirkning innebærer å invitere andre inn i eget arbeid, og lytte til hverandre. Det innebærer en praksis der vi bygger broer mellom ulike kunnskapssystemer, der vi lar lokal kunnskap og det selvopplevde perspektivet slippe til i museet og bli en del av eller kommentere vitenskapelig kunnskap. Kunnskapsporten til verdensarven. Invitere inn brukergrupper i prosessen. Sportsfiske og Altaelva. Utprøving av ulike digitale medier og medvirkningsmetoder knyttet til samling, dokumentasjon og innsamling. Kulturarv og historie. Digitale fortellinger basert på materiale innsamlet delvis av elever på videregående skole ANNEN FORMIDLING FOREDRAG Årlige foredragskvelder: mars og november relatert til VAMs prosjekter/temaer. GUIDING Guideopplæring Audiovisuell guide utvikles Guiding på flere språk: Norsk, engelsk, tysk og fransk. Hvis mulig: italiensk, spansk, finsk, nederlandsk. UTVIKLINGSPROSJEKTER BERGKUNST OG VERDENSARV Gapahuk utvikles som eksklusivt tilbud til grupper Utvikle undervisningstilbud til ungdoms- og videregående skole. 10

11 INTERNETT Årlig verdensarvdag, med aktiviteter for ulike målgrupper og lyssetting av helleristninger Bergkunstarkiv Primus Hjemmeside, facebook GRUNNLOVSJUBILEET 2014 I året for feiringen av 200-års jubileet for den norske Grunnloven i 2014 vil vi jobbe mot en Åpen dag, der vi gjennom foredrag, egenprodusert utstilling og elevprodusert utstilling vil ta opp problemstillinger knyttet til demokrati, representativitet og det norske. BUTIKK Årlig produktutvikling, 3 nye produkter årlig. Idémyldring 2011: Postkort, plakat 2012: Røros-pledd Etterstrebe relevant produktutvalg med lokal tilknytning. SOMMERTURISME - NYE PRODUKTER Guidet tur for individuelle, daglig. Gapahuktilbud VINTERTURISME - NYE PRODUKTER Ta i bruk Stornaustet for grupper Gapahuktilbud DEL 4: MARKEDSPLAN Første utkast til markedsplanen 2011 sto ferdig i des Markedsplanen tar sikte på å være den spede begynnelsen på utvikling av en overordnet markedsstrategi for VAM. Markedsstrategien skal trekke opp retningslinjene, tankesettet og rammebetingelsene for VAMs planlagte markedsføring og videre markedstenkning. Det er et ressurskrevende arbeid, men vil sammen med VAMs andre overordnede planer gi et helhetlig bilde over hvor man skal de neste årene. Markedsplanen 2011 gir en enkel oversikt over hvordan markedsmidlene skal disponeres, samt status på hvor vi er i dag og hvilke mål VAM bør sette seg for året som kommer. Markedsplanen skal lages årlig. Gjennomføre behovs- og brukerundersøkelser Utvikling av langsiktig markedsstrategi for VAM DEL 5: FAGLIGE NETTVERK I denne planperioden vil nettverkssamarbeid for utvikling av kunnskap og kompetanse vektlegges. REGIONALT Etablering av regionalt samarbeid mellom formidlere i Finnmarksmuseene 11

12 Fellesprosjekt med museene i Finnmark knyttet til innsamling Samarbeid med forskernettverk ved Høgskolen i Finnmark Etablere flere samarbeid med forskernettverk ved høgskole og universitet NASJONALT Sekretariatsfunksjon og ansvarlig museum for Bergkunstnettverket Tilknyttet Mangfoldsnettverket Medlem av Norges Verdensarv INTERNASJONALT Søker relevante bergkunstnettverk innen Barentsregion og Europa Formidlernettverk: ICOM/CECA Medlem av Nordisk Verdensarv 12

Strategisk plan for Norsk Bergverksmuseum 2011-2015

Strategisk plan for Norsk Bergverksmuseum 2011-2015 Strategisk plan for Norsk Bergverksmuseum 2011-2015 2 Museets hovedmål: Norsk Bergverksmuseum skal være en aktuell, interessant og nyskapende kulturarv institusjon og være i god dialog med publikum og

Detaljer

VERDIER Verdiene som Grimstad bys museers virksomhet er tuftet på, har disse kjennetegnene:

VERDIER Verdiene som Grimstad bys museers virksomhet er tuftet på, har disse kjennetegnene: Museumsplan for Grimstad bys museer vedtatt av styret 12. februar 2014 INNLEDNING Grimstad bys museer er et kulturhistorisk og naturhistorisk museum som formidler Henrik Ibsen og Knut Hamsuns liv og litteratur,

Detaljer

Strategiplan 2016 2020

Strategiplan 2016 2020 9 Fokusområde 7: Organisering og arbeidsmiljø Fokusområdet omfatter organisatoriske og administrative forhold, retningslinjer og rutiner. Forhold som går på samhandling kollegaer/avdelinger, roller og

Detaljer

Katalogisering av lyd og film. ved Norsk Folkemuseum

Katalogisering av lyd og film. ved Norsk Folkemuseum Katalogisering av lyd og film ved Norsk Folkemuseum Om meg selv Alexander Lindbäck fra Lakselv i Finnmark Lydteknikerutdannelse fra NISS, Oslo Bibliotek- og informasjonsvitenskap fra Høgskolen i Oslo Katalogansvarlig,

Detaljer

Bergheim 4A. Digital framstilling: K. Tansem, VAM. Bergheim 4A. Foto og kvarts: K. Tansem, VAM

Bergheim 4A. Digital framstilling: K. Tansem, VAM. Bergheim 4A. Foto og kvarts: K. Tansem, VAM Ett år har gått siden sist, og Verdensarvsenter for Bergkunst Alta Museum sender igjen ut vårt faste nyhetsbrev fra sommeren, denne gangen med ny tittel. Sommeren startet værmessig noe grå i år, men brorparten

Detaljer

Årsberetning 2010: Verdensarvsenter for bergkunst - Alta Museum IKS

Årsberetning 2010: Verdensarvsenter for bergkunst - Alta Museum IKS Årsberetning 2010: Verdensarvsenter for bergkunst - Alta Museum IKS Årsberetning for Verdensarvsenter for bergkunst Alta Museum 2010 1 Innhold Årsberetning 2010: Verdensarvsenter for bergkunst - Alta Museum

Detaljer

Hvem og hva styrer museene?

Hvem og hva styrer museene? Hvem og hva styrer museene? Det Relevant Museum Trondheim 17.10.2016 Espen Hernes, Kulturrådet Hvem og hva styrer museene?... Museet/styret; strategi, 4 f er Privat kapital, gaver, sponsorater MUSEUM Gjenstand,

Detaljer

Entreprenørskap i valgfagene - Idéhefte. Produksjon av varer og tjenester

Entreprenørskap i valgfagene - Idéhefte. Produksjon av varer og tjenester Entreprenørskap i valgfagene - Idéhefte Dette er eksempler på hvordan entreprenørskap og UEs programmer kan innlemmes i de nye valgfagene. Eksemplene er ikke fullstendige, og det vil være nødvendig med

Detaljer

Strategi for Tromsø Museum Universitetsmuseet

Strategi for Tromsø Museum Universitetsmuseet Strategi for Tromsø Museum Universitetsmuseet 2014 2020 Tromsø Museum Universitetsmuseet er ambisiøs og tilstede for forskning og forskningskommunikasjon i Nordområdene. Innledning Tromsø Museum Universitetsmuseet

Detaljer

Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (nynorsk) Referanse 490118 Innsendt 10.10.2011 21:20:41

Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (nynorsk) Referanse 490118 Innsendt 10.10.2011 21:20:41 Skjemainformasjon Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (nynorsk) Referanse 490118 Innsendt 10.10.2011 21:20:41 Opplysningar om søkjar Søkjar på organisasjonen Østfoldmuseene

Detaljer

Formidling i det 21. århundret samfunnsendring, konsekvenser samfunnsrolle museumsutvikling kompetansekrav mål strategi

Formidling i det 21. århundret samfunnsendring, konsekvenser samfunnsrolle museumsutvikling kompetansekrav mål strategi Formidling i det 21. århundret samfunnsendring, konsekvenser samfunnsrolle museumsutvikling kompetansekrav mål strategi Samfunnsutvikling: Demografi 2020 beregnes innvandrere og deres barn å utgjøre 15

Detaljer

Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (bokmål) Referanse 490752 Innsendt 14.10.2011 18:03:20

Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (bokmål) Referanse 490752 Innsendt 14.10.2011 18:03:20 Skjemainformasjon Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (bokmål) Referanse 490752 Innsendt 14.10.2011 18:03:20 Opplysninger om søker Søker Navn på organisasjonen RiddoDuottarMuseat

Detaljer

Handlingsplan digitalisering ABM-området i Vestfold

Handlingsplan digitalisering ABM-området i Vestfold Arkivsak 201000807-8 Arkivnr. E: C00 &10 Saksbehandler Unni Wenche Minsås Saksgang Møtedato Sak nr. Hovedutvalg for kultur, folkehelse og miljø 03.05.2011 18/11 Handlingsplan digitalisering ABM-området

Detaljer

Sak M 8/13. Forslag til rapport for 2012 og planer for 2013 for Tromsø Museum - Universitetsmuseets virksomhet TROMSØ MUSEUM - UNIVERSITETSMUSEET

Sak M 8/13. Forslag til rapport for 2012 og planer for 2013 for Tromsø Museum - Universitetsmuseets virksomhet TROMSØ MUSEUM - UNIVERSITETSMUSEET TROMSØ MUSEUM - UNIVERSITETSMUSEET Sak M 8/13 Til: Museumsstyret Møtedato: 4. februar 2013 Arkivref.: 2013/624 EST003/ Forslag til rapport for 2012 og planer for 2013 for Tromsø Museum - Universitetsmuseets

Detaljer

O R G A N I S A S J O N

O R G A N I S A S J O N O R G A N I S A S J O N FORSKNING OG SAMLING FORSKERE, DOKUMENTASJON, FORVALTNING DIREKTØR FORMIDLING FORMIDLERE ADMINISTRASJON STAB F O R M Å L S P A R A G R A F Norges rusmuseum er en uavhengig institusjon

Detaljer

Riksarkivets privatarkivstrategi en kommentar

Riksarkivets privatarkivstrategi en kommentar Riksarkivets privatarkivstrategi en kommentar Liv Ramskjær SAMDOK-konferansen, 11. november 2015 LR@museumsforbundet.no Norges museumsforbund er en interesseorganisasjon for museumspolitisk arbeid og faglig

Detaljer

Forskningsfinansiering. Jan Christensen, Relativ verdi (2007)

Forskningsfinansiering. Jan Christensen, Relativ verdi (2007) Forskningsfinansiering Jan Christensen, Relativ verdi (2007) ICOMs museumsdefinisjon «Et museum er en permanent institusjon, ikke basert på profitt, som skal tjene samfunnet og dets utvikling og være åpent

Detaljer

Sámediggi - Sametinget Ávjovárgeaidnu KARASJOK

Sámediggi - Sametinget Ávjovárgeaidnu KARASJOK Kulturkontoret Sámediggi - Sametinget Ávjovárgeaidnu 50 9730 KARASJOK Dato:...30.11.2016 Saksbehandler:...Hans Henrik Nordhus Telefon direkte:...75 55 60 58 Deres ref.:... Løpenr.:...89556/2016 Saksnr./vår

Detaljer

Hvem styrer museene? Innlegg «Det relevante museum» Espen Hernes Leder for Kulturrådets museumsseksjon

Hvem styrer museene? Innlegg «Det relevante museum» Espen Hernes Leder for Kulturrådets museumsseksjon Hvem styrer museene? Innlegg 20.10.2014 «Det relevante museum» Espen Hernes Leder for Kulturrådets museumsseksjon Kulturrådet og museumssektoren Oppfølging av oppgaver beskrevet i meldingen Framtidas

Detaljer

Entreprenørskap i valgfagene - Idéhefte. Produksjon av varer og tjenester

Entreprenørskap i valgfagene - Idéhefte. Produksjon av varer og tjenester Entreprenørskap i valgfagene - Idéhefte Dette er eksempler på hvordan entreprenørskap og UEs programmer kan innlemmes i de nye valgfagene. Eksemplene er ikke fullstendige, og det vil være nødvendig med

Detaljer

Museumsbyggeren. Av Signy Norendal :39

Museumsbyggeren. Av Signy Norendal :39 Museumsbyggeren Av Signy Norendal 30.10.2009 16:39 Finnmarkingen Gerd Johanne Valen var 16 ½ første gang hun var på et museum. Nå er hun direktør for det mest besøkte museet og den nest største attraksjonen

Detaljer

Hvordan sette mål for arbeidet med samlingsforvaltning?

Hvordan sette mål for arbeidet med samlingsforvaltning? Hvordan sette mål for arbeidet med samlingsforvaltning? Seminar seksjon for museumsledelse Trondheim 8. september 2010 Tove Wefald Pedersen, Norsk Folkemuseum www.norskfolkemuseum.no www.digitaltmuseum.no

Detaljer

HANDLINGSPLAN SAMISK NASJONAL KOMPETANSETJENESTE PSYKISK HELSEVERN OG RUS

HANDLINGSPLAN SAMISK NASJONAL KOMPETANSETJENESTE PSYKISK HELSEVERN OG RUS HANDLINGSPLAN SAMISK NASJONAL KOMPETANSETJENESTE PSYKISK HELSEVERN OG RUS 2017 Postadresse Besøksadresse Tlf, sentralbord: 78 46 95 50 Organisasjonsnummer SANKS SANKS Karasjok 983 974 880 Postboks 4 Stuorraluohkká

Detaljer

Hvem styrer museene? Innlegg «Det relevante museum» Espen Hernes Leder for Kulturrådets museumsseksjon

Hvem styrer museene? Innlegg «Det relevante museum» Espen Hernes Leder for Kulturrådets museumsseksjon Hvem styrer museene? Innlegg 11.10.2013 «Det relevante museum» Espen Hernes Leder for Kulturrådets museumsseksjon hvem styrer museene?... styret armlengde Museet, strategi og 4 f er forventinger demos;

Detaljer

Til og fra ungdommen, ( )

Til og fra ungdommen, ( ) Til og fra ungdommen, (2013-1-113) Kjelsås, 27. januar 2016 Forord Læringsprogrammet Til og fra ungdommen ble initiert som et tiltak for å øke barn og unges refleksjoner rundt det å leve i et demokratisk

Detaljer

STRATEGISK PLAN. VAM Vedlegg til høringsnotat Strategisak 05.11.2010 Side 1

STRATEGISK PLAN. VAM Vedlegg til høringsnotat Strategisak 05.11.2010 Side 1 STRATEGISK PLAN OM VEST-AGDER-MUSEET Vest-Agder-museet IKS (VAM) ble stiftet som et konsolidert museum høsten 2005. Museet er et interkommunalt selskap (IKS), og eies av Vest-Agder-fylkeskommune og kommunene

Detaljer

KURSDELTAKERNE SA OM DET RELEVANTE MUSEUM 1:

KURSDELTAKERNE SA OM DET RELEVANTE MUSEUM 1: ET KURS OG HVA SÅ? KURSDELTAKERNE SA OM DET RELEVANTE MUSEUM 1: KURSDELTAKERNE SA OM DET RELEVANTE MUSEUM 2: OM GRUPPEARBEIDET: Museum stavanger Foto: Elisabeth Tønnessen/Museum Stavanger Museum stavanger

Detaljer

UNIVERSITETSMUSEET I BERGEN

UNIVERSITETSMUSEET I BERGEN UNIVERSITETSMUSEET I BERGEN Overordnete mål og oppgaver: (Vedtekter for Bergen Museum 1994): - Drive forskning, innsamling, dokumentasjon, bevaring og formidling innenfor de fagfelt som virksomheten omfatter

Detaljer

VALGFAGSTILBUD ØYER UNGDOMSSKOLE 2014/15 8.,9. OG 10.TRINN

VALGFAGSTILBUD ØYER UNGDOMSSKOLE 2014/15 8.,9. OG 10.TRINN VALGFAGSTILBUD ØYER UNGDOMSSKOLE 2014/15 8.,9. OG 10.TRINN Medier og informasjon Utgangspunktet for dette valgfaget er å lage en nettbasert skoleavis. Vi kommer til å lære om rettigheter og plikter i forbindelse

Detaljer

Opplysninger om søker

Opplysninger om søker Skjemainformasjon Skjema Søknadsskjema for museumsprogrammer 2015 Referanse 1006090 Innsendt 05.05.2015 22:09:40 Opplysninger om søker Søker Navn på organisasjonen Hauglandmuseene Institusjonens leder

Detaljer

Digitalisering av kulturarv status, utfordringer, veien videre

Digitalisering av kulturarv status, utfordringer, veien videre Digitalisering av kulturarv status, utfordringer, veien videre 24. april 2017 Espen Hernes, Kulturrådet Kulturrådet og museumssektoren Kulturdepartementets tildelingsbrev: «Utvikle museumssektoren» Ansvar

Detaljer

Skal jeg telle deg også? Indikatorer for museene. 22. april, 2010 Rolf Røtnes

Skal jeg telle deg også? Indikatorer for museene. 22. april, 2010 Rolf Røtnes Skal jeg telle deg også? Indikatorer for museene 22. april, 2010 Rolf Røtnes Nordmenn er flittige museumsbrukere Over 10 millioner museumsbesøk - litt over to besøk per person i 2008 (SSB) Omtrent 43 prosent

Detaljer

Registreringsveiledning for AKSESJON i Primus

Registreringsveiledning for AKSESJON i Primus Registreringsveiledning for AKSESJON i Primus Veilederen er utarbeidet av Arbeidsgruppe for registrering, digitalisering og tilgjengeliggjøring i Finnmark. Gruppen består av Gry Andreassen (Varanger museum)

Detaljer

Mål og evaluering. Innlegg seminar Gardermoen 22. april 2010. Espen Hernes, ABM-utvikling. Statens senter for arkiv, bibliotek og museum

Mål og evaluering. Innlegg seminar Gardermoen 22. april 2010. Espen Hernes, ABM-utvikling. Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Mål og evaluering Innlegg seminar Gardermoen 22. april 2010 Espen Hernes, ABM-utvikling hvor er vi, hva har vi? kulturpolitikk, stortingsmeldinger statsbudsjett, mål og rapportering tilskuddsbrev rapportering

Detaljer

I representantskapsmøtet 24. april 2013 bestemte representantskapet i sak 05/13 at strategiplan og strategibudsjett skulle tas til etterretning.

I representantskapsmøtet 24. april 2013 bestemte representantskapet i sak 05/13 at strategiplan og strategibudsjett skulle tas til etterretning. Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS BEHANDLENDE ORGAN: Representantskapet AAks-IKS SAKSBEHANDLER: Kjell-Olav Masdalen MØTEDATO: 22.04.14 ARKIVNR.: SAK NR.: 05/14 Strategidokument 2015-2018 Vedlagt strategidokument

Detaljer

Opplysninger om søker

Opplysninger om søker Skjemainformasjon Skjema Søknadsskjema for museumsprogrammer 2015 Referanse 1006140 Innsendt 05.05.2015 22:03:11 Opplysninger om søker Søker Navn på organisasjonen Museum Stavanger AS Institusjonens leder

Detaljer

Et godt varp 2014-2017

Et godt varp 2014-2017 Et godt varp 2014-2017 - Strategi for kulturminner og kulturmiljøer i Aust-Agder Vedtatt av fylkestinget 25.02.2014 Bilder på fremsiden er fra Lyngørsundet, foto: Bjarne T. Sørensen/VAF og fra Arkeologiske

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 08/4377-5 Arkiv: C55 Sakbeh.: Jan H. Pettersen Sakstittel: STORNAUST I HJEMMELUFT FORMINNEOMRÅDE FERDIGSTILLELSE

Saksfremlegg. Saksnr.: 08/4377-5 Arkiv: C55 Sakbeh.: Jan H. Pettersen Sakstittel: STORNAUST I HJEMMELUFT FORMINNEOMRÅDE FERDIGSTILLELSE Saksfremlegg Saksnr.: 08/4377-5 Arkiv: C55 Sakbeh.: Jan H. Pettersen Sakstittel: STORNAUST I HJEMMELUFT FORMINNEOMRÅDE FERDIGSTILLELSE Planlagt behandling: Hovedutvalg for kultur og næring Formannskapet

Detaljer

Redd Barna Forebygging 2010/1/0636

Redd Barna Forebygging 2010/1/0636 1 Redd Barna Forebygging 2010/1/0636 Vennskap og kjærlighet på mobil og nett. Utviklet av Telemuseet i samarbeid med Redd Barna Samtale om publisering av tekst og bildet på internett med utgangspunkt i

Detaljer

PLAN FOR LURØY-SEKKEN

PLAN FOR LURØY-SEKKEN PLAN FOR LURØY-SEKKEN Den kulturelle skolesekken i Lurøy 2012-2016 Der hav og himmel møtes, flyter tankene fritt Vedtatt i sak 29/12 Tilsyns- og rettighetsstyre 04.06.2012 1 1 Innholdsfortegnelse 2 2 Innledning

Detaljer

Forslag til kommunikasjonsstrategi ved Tromsø Museum - Universitetsmuseet

Forslag til kommunikasjonsstrategi ved Tromsø Museum - Universitetsmuseet Tromsø Museum - Universitetsmuseet Arkivref: 2016/4710 IBA004 Dato: 18.04.2016 Sak M 11/16 SAK M 11/16 Til: Museumsstyret Møtedato: 28. april 2016 Forslag til kommunikasjonsstrategi 2016-2020 ved Tromsø

Detaljer

VÅRPROGRAM 2014. Samlingsforvaltningen

VÅRPROGRAM 2014. Samlingsforvaltningen VÅRPROGRAM 2014 Samlingsforvaltningen VÅRKALENDER ÅPNINGSTIDER PÅ LESESALEN Onsdager og fredager kl. 09 15. Langåpen lesesal, kl. 9.00 19.30: Onsdag 29. januar Onsdag 26. februar Onsdag 26. mars Onsdag

Detaljer

Årsplan for Tromsø Museum Universitetsmuseet for 2015

Årsplan for Tromsø Museum Universitetsmuseet for 2015 Tromsø Museum - Universitetsmuseet Arkivref: 2015/349 ELA031 Dato: 16.01.2015 Sak M 4/15 SAK M 4/15 Til: Museumsstyret Møtedato: 10. februar 2015 Årsplan for Tromsø Museum Universitetsmuseet for 2015 Bakgrunn

Detaljer

SAK M 12/17. Til: Museumsstyret Møtedato: 2. mai Årsplan 2017 og offisiell årsrapport Årsplan

SAK M 12/17. Til: Museumsstyret Møtedato: 2. mai Årsplan 2017 og offisiell årsrapport Årsplan Tromsø Museum - Universitetsmuseet Arkivref.: 2017/1054 IBA004 Dato: 24.04.2017 Saksnr: M 12/17 SAK M 12/17 Til: Museumsstyret Møtedato: 2. mai 2017 Årsplan 2017 og offisiell årsrapport 2016 Årsplan Universitetsdirektøren

Detaljer

1.1 Universitetsmuseene som?t samfunnsinstitusjoner

1.1 Universitetsmuseene som?t samfunnsinstitusjoner -S6/ 7 l Kapittel 1 Sammendrag 1.1 Universitetsmuseene som?t samfunnsinstitusjoner *? Kapittel 3 inneholder utvalgets vurdering av univer- Cf sitetsmuseenes forpliktelser og ansvar som samfunns- A institusjoner,

Detaljer

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I BERGEN 3 INNLEDNING Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) er et offentlig vitenskapelig

Detaljer

SAMLINGSPLAN. Vedtatt 09.11.2009. VERDENSARVSENTER FOR BERGKUNST ALTA MUSEUM IKS

SAMLINGSPLAN. Vedtatt 09.11.2009. VERDENSARVSENTER FOR BERGKUNST ALTA MUSEUM IKS 1 Vedtatt 09.11.2009. SAMLINGSPLAN VERDENSARVSENTER FOR BERGKUNST ALTA MUSEUM IKS DENNE JUSTERTE SAMLINGSPLANEN ER SKREVET FOR VAM AV MERETE ØDEGAARD I 2009 2 INNHOLD Oppsummering... 3 Offentlige mål og

Detaljer

Regionale handlingsprogram

Regionale handlingsprogram Regionale handlingsprogram Regionalt handlingsprogram for kunst- og kulturformidling 2016-2020 Kommuneforum, Vadsø, 29.09.2015 Marianne Pedersen, kultursjef. 1 Regionale handlingsprogram formål og prosess

Detaljer

Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012-2016

Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012-2016 Side 1 av 5 Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012- Innhold 1. Verdigrunnlag og visjon... 1 2. Formål... 1 3. Hovedmål for perioden... 2 4. Satsingsområder for perioden... 2 4.1 Utdanning...

Detaljer

Universitetsbiblioteket i Bergens strategi

Universitetsbiblioteket i Bergens strategi Universitetsbiblioteket i Bergens strategi 2016-2022 Innledning Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) er et offentlig vitenskapelig bibliotek. UB er en del av det faglige og pedagogiske tilbudet ved Universitetet

Detaljer

Fra ensomhet til fellesskap gjennomføring av intensivuker ved Akershusmuseet!

Fra ensomhet til fellesskap gjennomføring av intensivuker ved Akershusmuseet! Fra ensomhet til fellesskap gjennomføring av intensivuker ved Akershusmuseet! Katja Nicolaysen, konservator NMF, Akershusmuseet MiST 29.10 2015 DE ALLER FLESTE BILDENE ER TATT UT AV DENNE PRESENTASJONEN

Detaljer

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune Plan for Den Kulturelle Skolesekken Steigen kommune Oppvekst, 8283 Leinesfjord tlf: 75 77 88 08 1 INNLEDNING Hva er den Kulturelle Skolesekken? Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som har

Detaljer

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa EUs kulturprogram Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa Hva skiller et EU prosjekt fra et nasjonalt

Detaljer

Et universitetsbibliotek for fremtiden

Et universitetsbibliotek for fremtiden Et universitetsbibliotek for fremtiden Foto: UiO / Yngve Vogt 2 Et universitetsbibliotek for fremtiden Forord Et fremragende universitet krever et fremragende universitetsbibliotek. Universitetsbiblioteket

Detaljer

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014.

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014. NKA 6/14 Årsplan 2014 Saksdokument: Forslag til årsplan 2014 Forslag til vedtak: t vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014. NKA 6/14 Årsplan for Norske kirkeakademier (NKA) 2014 Årsplanen peker

Detaljer

Handlingsplan for

Handlingsplan for Det tematiske satsingsområdet Medisinsk teknologi Handlingsplan for -11 Hovedområder: Forskning Undervisning Formidling Nyskaping Organisasjon Mål: Tiltak: Fullføres: Forskning Styrke regionalt samarbeid

Detaljer

Innhold Forord 1. Dette er Artsdatabanken 2. Målbilde for Mål og strategier

Innhold Forord 1. Dette er Artsdatabanken 2. Målbilde for Mål og strategier Strategisk plan 2013 2017 Innhold Forord 1. Dette er Artsdatabanken 2. Målbilde for 2017 3. Mål og strategier 1 2 4 5 Strategisk plan 2013 17 1 Forord Artsdatabanken har nå vært operativ i 8 år, og er

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste Kortsiktige tiltak (2012-2013) 2.1.2 Det legges til rette for et bredt spekter av tilbud rettet mot barn og unge Videreutvikling av gode bibliotektjenester

Detaljer

Marcus et digitalt verktøy

Marcus et digitalt verktøy Marcus et digitalt verktøy Ved Universitetsbibliotekar Bjørn-Arvid Bagge Spesialsamlingene UB Bergen april 2015 Dagens tekst: Marcus Digitalisering har i en årrekke vært et prioritert oppgave ved UB Bergen.

Detaljer

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa EUs kulturprogram Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa Hva skiller et EU prosjekt fra et nasjonalt

Detaljer

Læreplan i reiseliv og språk - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

Læreplan i reiseliv og språk - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Læreplan i reiseliv og språk - programfag i studiespesialiserende Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 27. mars 2008 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Vintertildekking av helleristninger ved Verdensarvsenter for Bergkunst Alta Museum IKS

Vintertildekking av helleristninger ved Verdensarvsenter for Bergkunst Alta Museum IKS Delrapport fra prosjektet: Vintertildekking av helleristninger ved Verdensarvsenter for Bergkunst Alta Museum IKS Innledning Denne rapporten er en kort gjennomgang av hva som er gjort med prosjektet vintertildekking

Detaljer

Risiko- Handlingsplan vurdering. Arkeologisk museum Det åpne museum. Arkeologisk museum. November 2011

Risiko- Handlingsplan vurdering. Arkeologisk museum Det åpne museum. Arkeologisk museum. November 2011 Handlingsplan 201 2 201 4 Arkeologisk museum Det åpne museum Arkeologisk museum Risiko- vurdering 2 Årsmelding for 2009 Arkeologisk museum November 2011 1. Risikovurdering av handlingsplan AM 2012 2014

Detaljer

Museumsbygninger til nytte og besvær?

Museumsbygninger til nytte og besvær? Museumsbygninger til nytte og besvær? Diskusjonsmøte 6.6.2013 om dokumentasjon Siv Leden seniorrådgiver «De største utfordringene synes å knytte seg til samlingsforvaltningen, herunder bevaringen av de

Detaljer

STRATEGIPLAN 2015-2020 Stiftelsen Nordlandsmuseet

STRATEGIPLAN 2015-2020 Stiftelsen Nordlandsmuseet STRATEGIPLAN 2015-2020 Stiftelsen Nordlandsmuseet 1 Innledning I 2014 er det 10 år siden konsolideringen av Stiftelsen Nordlandsmuseet trådte i kraft med avtaler om museumsdrift i de 9 Saltenkommunene.

Detaljer

Rektorkandidatene om UiOs nordområdesatsing

Rektorkandidatene om UiOs nordområdesatsing Rektorkandidatene om UiOs nordområdesatsing Nordområdeutvalgets leder, Erik Røsæg, stilte kandidatene følgende spørsmål: Jeg er glad for at vi nå har to rektorkandidater som begge har vist interesse for

Detaljer

Norsk Teknisk Museum Informasjonsbrosjyre

Norsk Teknisk Museum Informasjonsbrosjyre Norsk Teknisk Museum Informasjonsbrosjyre Velkommen! Norsk Teknisk Museum er nasjonalmuseet for teknologi, industri, vitenskap og medisin. Museet holder interessante og lærerike utstillinger, aktiviteter

Detaljer

Vedlegg 2: Målstrukturen for universiteter og høyskoler

Vedlegg 2: Målstrukturen for universiteter og høyskoler Vedlegg 2: Målstrukturen for universiteter og høyskoler Studienes kvalitet Universitetene skal tilby utdanning av høy internasjonal kvalitet som er basert på det fremste innenfor forskning, faglig og kunstnerlig

Detaljer

Referat fra møte felles forskningsbasert innsamlingsplan, Lakselv.

Referat fra møte felles forskningsbasert innsamlingsplan, Lakselv. Referat fra møte felles forskningsbasert innsamlingsplan Sted: Porsanger Vertshus, Lakselv Mandag 27.februar 2012 Ordstyrer: Sigrun Rasmussen Saksliste: 1. Velkommen Gerd J. Valen ønsket velkommen til

Detaljer

IKKE BARE GREIT? Om å være fåttig på Sørlåndet

IKKE BARE GREIT? Om å være fåttig på Sørlåndet IKKE BARE GREIT? Om å være fåttig på Sørlåndet Et dokumentasjons-, utstillings- og formidlingsprosjekt Vest-Agder-museet, 2016 1 PROSJEKTBESKRIVELSE KORT SAMMENFATNING Hvordan har fattigdom blitt sett

Detaljer

02 MAI2016. Mottatt Nkr NORSK BERGVERKSMUSEUM. Delrapport - Digital utvikling, prosjektet «Haus Sachsen - formidling av et kulturlandskap»

02 MAI2016. Mottatt Nkr NORSK BERGVERKSMUSEUM. Delrapport - Digital utvikling, prosjektet «Haus Sachsen - formidling av et kulturlandskap» NORSK Mottatt Nkr BERGVERKSMUSEUM 02 MAI2016 Norsk Kulturråd Postboks 8052 Dep. 0031 OSLO Postadresse: Postboks18, NO- 3602 Kongsberg Besøksadresse: Hyttegata 3, NO-3616Kongsberg Telefon: 91 91 32 00 E-

Detaljer

Invalgsinnstilling om samisk forskning og hoyere unlanning: «Langs lange spor».

Invalgsinnstilling om samisk forskning og hoyere unlanning: «Langs lange spor». DigForsk DATTERSELSKAP AV UNIRAND AS Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Ved saksbehandler: Inger Wætnes Postboks 1072 Blindern 0316 Oslo Telefon: 22 85 70 74 Telefaks: 22 85 44 59 tnternett

Detaljer

Forskning + museer = sant? Fagdag i Tromsø 29.august 2017

Forskning + museer = sant? Fagdag i Tromsø 29.august 2017 Forskning + museer = sant? Fagdag i Tromsø 29.august 2017 Morgenbladet 7. juli 2017: «Museene stikker seg ut i evalueringen. Forskningen som pågår der, blir betegnet som fra «svært god» til «fremragende».

Detaljer

Prosesskartlegging. Samling hos NTNU februar 2014 Kulturhistorie

Prosesskartlegging. Samling hos NTNU februar 2014 Kulturhistorie Prosesskartlegging Samling hos NTNU 12.-13. februar 2014 Kulturhistorie Deltakere Espen Uleberg, UiO Wenche Brun, UiS Ellen Johanne Grav Ellingsen, NTNU Torkel Johansen, NTNU Steivor Bjarghov, NTNU Hva

Detaljer

Det samiske perspektivet i barnehagelærerutdanningen

Det samiske perspektivet i barnehagelærerutdanningen Det samiske perspektivet i barnehagelærerutdanningen Foredrag på BLU-konferansen 19. september 2014, Gardermoen, Oslo Av Marianne Helene Storjord Seksjonssjef for barnehageseksjonen på Sametinget og medlem

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: C56 Arkivsaksnr.: 17/412-3 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: C56 Arkivsaksnr.: 17/412-3 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: C56 Arkivsaksnr.: 17/412-3 Klageadgang: Nei Høring Strategiplan 2017-2021 Stiftelsen Helgeland Museum Administrasjonssjefens innstilling:

Detaljer

Introduksjon til dokumentasjon

Introduksjon til dokumentasjon Introduksjon til dokumentasjon Trondheim 08.10.2013 Bård Bie-Larsen, seniorrådgiver Norsk Kulturråd 2.20 Dokumentasjon av Samlingen Museumssamlinger skal doku menteres i samsvar med aksep terte profesjonelle

Detaljer

Verdensarvforum 2017 Hammerfest, onsdag 14. juni Vårt samarbeid med stat, fylke og kommune om verdensarven i Alta

Verdensarvforum 2017 Hammerfest, onsdag 14. juni Vårt samarbeid med stat, fylke og kommune om verdensarven i Alta Verdensarvforum 2017 Hammerfest, onsdag 14. juni 2017 Vårt samarbeid med stat, fylke og kommune om verdensarven i Alta Bergkunsten i Alta Den største samlingen av bergkunst i Nord-Europa knyttet til jakt-

Detaljer

Handlingsplan for forskning i Ahus Divisjon psykisk helsevern Mål 1: Etablere felles prosedyrer for forskning i divisjonen

Handlingsplan for forskning i Ahus Divisjon psykisk helsevern Mål 1: Etablere felles prosedyrer for forskning i divisjonen Handlingsplan for forskning i Ahus Divisjon psykisk helsevern 2015-2016 (15.07.15) Handlingsplan for forskning i Ahus Divisjon psykisk helsevern 2015-2016 Handlingsplanen er godkjent av divisjonsdirektøren

Detaljer

DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN

DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN 2014 2017 Vedtatt i fylkestinget i Finnmark 9. oktober 2013, sak 21/13 1 Innledning Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommuner har samarbeidet om felles satsing innen kultur

Detaljer

Kunnskapsutvikling og -deling i prosjekter støttet av Norgesuniversitetet

Kunnskapsutvikling og -deling i prosjekter støttet av Norgesuniversitetet Kunnskapsutvikling og -deling i prosjekter støttet av Norgesuniversitetet Februar 2009 Innhold 1.0 Kunnskapsutvikling og - deling i prosjektene... 3 1.1 Formål... 3 2.0 Kontaktperson og prosjektoppfølging...

Detaljer

Eksempel, Norsk Teknisk Museum

Eksempel, Norsk Teknisk Museum Organisering, innretning og mål for forskningen Eksempel, Norsk Teknisk Museum Forskning + museer = sant? Kulturrådets fagdag, Perspektivet museum, Tromsø, 29.8.17 Henrik Treimo Organisering av forskning

Detaljer

FORSKNINGS INFRASTRUKTUR

FORSKNINGS INFRASTRUKTUR FORSKNINGS INFRASTRUKTUR HANDLINGSPLAN 2018 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN HANDLINGSPLAN FOR FORSKNINGSINFRASTRUKTUR 2018 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN 2 FORSKNINGS- INFRASTRUKTUR Universitetet i Bergens

Detaljer

Autorisasjon av verdensarvsentre retningslinjer

Autorisasjon av verdensarvsentre retningslinjer Autorisasjon av verdensarvsentre retningslinjer Et verdensarvsenter er et besøkssenter for alle som ønsker informasjon om verdensarvkonvensjonen og søker aktiviteter knyttet til å oppleve verdensarven.

Detaljer

Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (bokmål) Referanse 490655 Innsendt 14.10.2011 14:26:45

Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (bokmål) Referanse 490655 Innsendt 14.10.2011 14:26:45 Skjemainformasjon Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (bokmål) Referanse 490655 Innsendt 14.10.2011 14:26:45 Opplysninger om søker Søker Navn på organisasjonen Oslo Museum Institusjonens

Detaljer

Formål og hovedinnhold norsk Grünerløkka skole

Formål og hovedinnhold norsk Grünerløkka skole Formål og hovedinnhold norsk Grünerløkka skole Revidert høst 2016 1 Formål Norsk er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon, dannelse og identitetsutvikling. Gjennom aktiv bruk av det norske

Detaljer

GOD KULTURMINNEFORVALTNING - BÆREKRAFTIG VERDISKAPING!

GOD KULTURMINNEFORVALTNING - BÆREKRAFTIG VERDISKAPING! H A N D L I N G S P R O G R A M 2014-2015 (tiltak som krever i kursiv) 1.1 1. Kulturarven som ressurs Kulturarven skal være grunnlag for bærekraftig verdiskaping og utvikling av samfunns- og næringsliv.

Detaljer

Tematikk og prioriteringer

Tematikk og prioriteringer Strategi 2011-2014 Tematikk og prioriteringer FNs arbeid for fred og sikkerhet, menneskerettigheter og utvikling er FN-sambandets satsningsområder. I den neste fireårsperioden vil FN-sambandet prioritere:

Detaljer

DIGITALISERING AV ARKIV. Kontaktkonferansen 2015 IKA Møre og Romsdal IKS Molde 28. mai 2015

DIGITALISERING AV ARKIV. Kontaktkonferansen 2015 IKA Møre og Romsdal IKS Molde 28. mai 2015 DIGITALISERING AV ARKIV Kontaktkonferansen 2015 IKA Møre og Romsdal IKS Molde 28. mai 2015 AGENDA: - Kort historikk om SEDAK - Presentasjon av kven er, kva er og korleis - Metode for framtid i høve digitalisering

Detaljer

Langsiktig plan for felles nasjonale løsninger for kultursektoren. Lewi Nordby, KulturIT

Langsiktig plan for felles nasjonale løsninger for kultursektoren. Lewi Nordby, KulturIT Langsiktig plan for felles nasjonale løsninger for kultursektoren Lewi Nordby, KulturIT KulturIT AS Fra 1.1.2016 er KulturIT AS eid av: Anno museum Jærmuseet Lillehammer Museum Nordiska museet Norsk Folkemuseum

Detaljer

KOMMUNALPLAN. Den kulturelle skolesekken i Meløy

KOMMUNALPLAN. Den kulturelle skolesekken i Meløy KOMMUNALPLAN Den kulturelle skolesekken i Meløy 2016-2020 Innhold 1.0 Bakgrunn... 3 Den kulturelle skolesekken en nasjonal satsning... 3 2.0 Mål og prinsipper for den kulturelle skolesekken... 3 Målene

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi 2015-2018. 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring

Kommunikasjonsstrategi 2015-2018. 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring Kommunikasjonsstrategi 2015-2018 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring 1. Innledning Hver eneste dag kommuniserer Rogaland fylkeskommune med virksomheter,

Detaljer

Norsk kulturminnefonds strategiplan 2014-2018

Norsk kulturminnefonds strategiplan 2014-2018 Norsk kulturminnefonds strategiplan 2014-2018 Bevaring gjennom verdiskaping Strategiplanen for Norsk kulturminnefond er det overordnede dokumentet som skal legge rammer og gi ambisjonsnivået for virksomheten.

Detaljer

Forskning og formidling kunnskapsproduksjon for publikum

Forskning og formidling kunnskapsproduksjon for publikum Forskning og formidling kunnskapsproduksjon for publikum Paal Mork, Norsk Folkemuseum Museene har fire kjerneoppgaver: Forskning Formidling Forvaltning Fornying 01.02.2016 2 The Metropolitan Museum ofart

Detaljer

Innspill til strategiarbeid. Presentasjon for UiB M. Harg 16. mars 2010

Innspill til strategiarbeid. Presentasjon for UiB M. Harg 16. mars 2010 Innspill til strategiarbeid Presentasjon for UiB M. Harg 16. mars 2010 Dannelse av handlingsrom Muligheter for å realisere egne oppgaver og mål Utdanning, forskning, formidling, innovasjon Bred dannelsesfunksjon

Detaljer

Utskrift fra ABM-statistikk 2011 Statistikkskjema for museum

Utskrift fra ABM-statistikk 2011 Statistikkskjema for museum Utskrift fra ABM-statistikk 2011 Statistikkskjema for museum Adresseinformasjon Institusjonens Navn Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Besøksadresse Historisk museum, Frederiks gt. 2, 0164 Oslo

Detaljer

Forskning sett fra museumslederens synsvinkel. Ivar Roger Hansen

Forskning sett fra museumslederens synsvinkel. Ivar Roger Hansen Forskning sett fra museumslederens synsvinkel Ivar Roger Hansen 27.10.15 Pax Forlag 2009 Alle museer skal forske. Kompetanse er avgjørende. Kompetanse må vedlikeholdes og utvikles. Ikke alle ansatte på

Detaljer

Å arbeide i et internasjonalt perspektiv. Strategi for Riksantikvarens internasjonale virksomhet

Å arbeide i et internasjonalt perspektiv. Strategi for Riksantikvarens internasjonale virksomhet Å arbeide i et internasjonalt perspektiv Strategi for Riksantikvarens internasjonale virksomhet 2014 2020 Forside: Det Internasjonale Trekonserveringskurset (ICWCT) på Norsk Folkemuseum, juni 2010. Foto:

Detaljer

Forskning for fremtiden - en fremtid for forskningen

Forskning for fremtiden - en fremtid for forskningen Forskning for fremtiden - en fremtid for forskningen Teamet Ottersen/Bostad med viserektorkandidatene Hennum og Jorde Demokrati Faglighet Synlighet - i utdanning og forskning Teamet Ottersen/Bostad vil

Detaljer

Styrket kommunal kulturminnekompetanse - tilskudd og videreføring

Styrket kommunal kulturminnekompetanse - tilskudd og videreføring Saknr. 15/1170-1 Saksbehandler: Ada Louise Grimsgaard Kristian Reinfjord Styrket kommunal kulturminnekompetanse - tilskudd og videreføring Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet finner det positivt at

Detaljer