Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Malvik kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Malvik kommune"

Transkript

1 Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Malvik kommune Arkivsak: 14/81 Møtedato/tid: , kl. 17: Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedeltakere: Per Walseth, leder Tove Grendstad Kerstin Leistad Gunnar Lohse Per-Arild Lyng Forfall: Ingen. Andre møtende: Kristian Rolstad,rådmann Randi Grøndal, økonomisjef. Wenche Holt, Revisjon Midt-Norge IKS Arvid Hanssen, Konsek Midt-Norge IKS Kopi: Varamedlemmer, ordfører, postmottak Malvik kommune, postmottak Revisjon Midt-Norge IKS (RMN) og Anna Ølnes RMN. Møtet avvikles for åpne dører, i tråd med kommuneloven 31. Eventuelle forfall, eller spørsmål om habilitet, meldes til Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS v/ Arvid Hanssen på telefon , eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling. Trondheim, Per Walseth (sign.) Leder av kontrollutvalget Arvid Hanssen Daglig leder, Konsek 1

2 Sakliste 27/14 28/14 29/14 3/14 Godkjenning av protokoll fra møte i kontrollutvalget Regnskap 213 Malvik kommune - kontrollutvalgets uttalelse. Referatsaker til kontrollutvalgets møte Eventuelt. 2

3 Godkjenning av protokoll fra møte i kontrollutvalget Behandles i utvalg Kontrollutvalget i Malvik kommune Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Møtedato Saksnr 27/14 Arvid Hanssen 14/81-1 Kontrollutvalgssekretariatets innstilling Protokollen godkjennes. Saksutredning Godkjenning av møteprotokoll. Protokollen er tidligere distribuert til utvalget og ligger på 3

4 Regnskap 213 Malvik kommune - kontrollutvalgets uttalelse. Behandles i utvalg Kontrollutvalget i Malvik kommune Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Møtedato Saksnr 28/14 Arvid Hanssen /174-6 Kontrollutvalgssekretariatets innstilling Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Malvik kommunes årsregnskap for 213 oversendes kommunestyret. Kopi av uttalelsen oversendes formannskapet før de gir sin innstilling til kommunestyret i regnskapssaken. Vedlegg Regnskap 213 Malvik kommune Malvik kommune årsrapport 213. Revisjonsberetning Malvik kommune 213. Nummerert brev nr. 2 fra revisor til kontrollutvalget. Kontrollutvalgets uttalelse til Malvik kommunes regnskap for 213 Saksutredning Det er formannskapet som innstiller til kommunestyret i regnskapssaken. Kontrollutvalget skal i henhold til kommuneloven og forskrift om kontrollutvalg avgi en uttalelse om årsregnskapet til kommunestyret. Kopi av kontrollutvalgets uttalelse skal være formannskapet i hende tidsnok til at formannskapet kan ta hensyn til den før de avgir innstilling til kommunestyret. Administrasjonen er invitert til møtet i kontrollutvalget for å orientere om regnskap og årsrapport og svare på spørsmål. Revisjon Midt-Norge IKS har gjennomført årsrevisjonen for Malvik kommune i samsvar med kommuneloven, tilhørende forskrifter og i henhold til god kommunal revisjonsskikk. Revisjonsberetning er avgitt Revisor har påpekt vesentlige budsjettavvik i investeringsregnskapet, samt at årsmeldingen er avlagt etter fristen som er Ut over dette har ikke revisor funnet forhold som er så vesentlige at de ihht god kommunal revisjonsskikk skal tas med i revisjonsberetningen. Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor vil gi en orientering om revisjonsarbeidet og svare på eventuelle spørsmål fra kontrollutvalget. Økonomien i Malvik kommune er svært stram. Både brutto og netto driftsresultat for 213 er negative. Netto driftsresultat bør ligge på minimum 3% av driftsinntektene. I Malvik er det formellet tallet på minus,8% for 213, ut fra et bokført netto negativt driftsresultat på 7mill kr. Korrigert for virkningen av momskompensasjon og premieavvik er netto driftsresultat på hele minus 31,1 mill. Dette viser klart at driften av Malvik kommune er i vesentlig ubalanse og at grep som er tatt i forhold til budsjett 214 økonomiplanarbeidet fremover er absolutt nødvendige. Det samlede merforbruket på bunnlinjen i regnskapet er på 12,4 mill. Mye av dette skyldes budsjetoverskridelser på flere områder. Viser til side 23 i årsrapporten. 4

5 Vedlagte regnskap er datert Fristen er Vedlagte årsrapport er ikke datert. Rådmannen opplyser at årsrapporten er oversendt revisjonen Fristen er Gjennom rapportering fra administrasjonen får politikere og andre brukere av regnskap og årsrapport god oversikt over kommunens økonomiske stilling. Rådmannen har gjennom årsmeldingen fått frem at det er ubalanse mellom inntekter og kostnader. Kommunen har fortsatt et begrenset økonomisk handlingsrom, som det er viktig å styrke i årene fremover. Som det fremgår ovenfor har kommunen fortsatt store utfordringer i forhold til økonomien. Regnskapsdokumentene indikerer at kommunen har oversikt over den økonomiske situasjonen ved utgangen av året. Det signaliseres at det må tas store grep fremover. Det er absolutt nødvendig at rådmannen følger opp at det administrativt og politisk må være fokus på å bedre driftsbalansen i løpet av økonomiplanperioden. Viser til innstillingen og utkast til uttalelse til regnskapet. Kontrollutvalget må, på bakgrunn av behandlingen i møtet, foreta den endelige utformingen av kontrollutvalgets uttalelse til regnskapet for 213. Sekretariatet mener at kontrollutvalget bør anbefale kommunestyret å godkjenne regnskapet for 213. Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon Sekretariatet mener det ikke fremkommer forhold som må omtales spesielt i uttalelsen fra kontrollutvalget, ut over at det er ubalanse i økonomien, at dokumenter er for sent avlagt, samt at det er store budsjettavvik i investeringsregnskapet. Dersom gjennomgangen i møtet ikke frembringer nye opplysninger kan det gis en kort uttalelse på bakgrunn av utkastet, med eventuelle endringer foretatt i møtet. 5

6 Malvik kommune Regnskap 213 REGNSKAPSOVERSIKTER 3 ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING HOVEDOVERSIKT BALANSE REGNSKAPSSKJEMA 1A DRIFT REGNSKAPSSKJEMA 1B DRIFT REGNSKAPSSKJEMA 2A INVESTERING REGNSKAPSSKJEMA 2B INVESTERING DRIFTSREGNSKAP 8 INVESTERINGSREGNSKAP 18 BALANSEREGNSKAP

7 Malvik kommune Regnskap 213 NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 26 NOTE NR. 2 PENSJON 27 NOTE NR. 3 GARANTIANSVAR 29 DEL 1 GARANTIER 29 DEL 2 INNFRIELSER OG TAP 29 NOTE NR. 4 FORDRINGER OG GJELD PÅ KF, IKS OG 27-SAMARBEID 29 NOTE NR. 5 AKSJER OG ANDELER 3 NOTE NR. 6 AVSETNING OG BRUK AV FOND 3 DEL 1 ALLE FOND AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER DRIFTS- OG INVESTERINGSREGNS DEL 2 DISPOSISJONSFOND AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER 31 DEL 3 BUNDET DRIFTSFOND AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER 31 DEL 4 UBUNDET INVESTERINGSFOND AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER 32 DEL 5 BUNDET INVESTERINGSFOND AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER 32 NOTE NR. 7 KAPITALKONTO 33 NOTE NR. 8 INTERKOMMUNALE SAMARBEID 34 NOTE NR. 9 SALG AV FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 35 NOTE NR. 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 35 NOTE NR. 11 ORGANISERING AV KOMMUNEN 37 NOTE NR. 12 VESENTLIGE POSTER 41 NOTE NR. 13 VESENTLIGE TRANSAKSJONER 41 NOTE NR. 14 ANLEGGSMIDLER 42 NOTE NR. 15 INVESTERINGSOVERSIKT 43 NOTE 16 MARKEDSBASERTE FINANSIELLE OMLØPSMIDLER 43 NOTE 17 OBLIGASJONER 44 NOTE NR. 18 LANGSIKTIG GJELD 44 NOTE NR. 19 EGENKAPITAL 45 NOTE NR. 2 VESENTLIGE FORPLIKTELSER 46 NOTE NR. 21 SELVKOST 47 NOTE NR. 22 ÅRSVERK, YTELSER TIL LEDENDE PERSONER OG REVISOR 48 NOTE NR. 23 BETINGEDE FORPLIKTELSER OG HENDELSER ETTER BALANSEDAGEN NOTE NR. 24 SAMLET GJELDSFORPLIKTELSE 49 NOTE NR. 25 TAP PÅ UTLÅN

8 Malvik kommune Regnskap 213 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor , , , , , , ,35, 2.398, , , , , , 8.8.,, 3.38.,,, , , , , , 8.8.,, ,,, , , , , , , , ,18, 2.398, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,, , , , , , , , , , , , , , , ,16, , , ,, 5., 17.2., ,, 5., 17.2., ,38, , , ,78, , 12.14, , ,, , 5., , ,, , 5., , ,95, , 37.2, , , , , , , , , ,, , , ,28 Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve Sum bruk av avsetninger, , ,67, ,87, , ,, ,, , ,, , , , ,11, ,72 Overført til investeringsregnskapet Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Avsatt til likviditetsreserven Sum avsetninger ,38,, ,42, , ,,, 55.,, ,,,, 55.,, 55., ,42, , ,97, , ,37,,, Driftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Finansinntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) Mottatte avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter Finansutgifter Renteutgifter og låneomkostninger Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Interne finanstransaksjoner Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 3 8

9 Malvik kommune Økonomisk oversikt investering Regnskap 213 Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor ,, , ,, , , ,,,,,, 34.6., 34.6.,,,,,, 34.6., , 2.55, ,96, 4.6., 56.7, ,96 Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon Overføringer Renteutgifter og omkostninger Fordelte utgifter Sum utgifter,, ,72, ,22, , ,94,, ,, ,,, ,,, ,,,,, ,,, ,91, ,54,, ,45 Finanstransaksjoner Avdrag på lån Utlån Kjøp av aksjer og andeler Dekning av tidligere års udekket Avsatt til ubundne investeringsfond Avsatt til bundne investeringsfond Avsatt til likviditetsreserve Sum finansieringstransaksjoner , , ,, , ,95, ,4 9.., 65..,,, 34.6.,,, 18.6., 9.., 65..,,, 34.6.,,, 18.6., , , ,, , ,61, , , , , ,66 Bruk av lån Salg av aksjer og andeler Mottatte avdrag på utlån Overført fra driftsbudsjettet Bruk av tidligere års udisponert Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne driftsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne investeringsfond Bruk av likviditetsreserve ,62, , ,38,,, , ,41, ,, 9.., ,,,, ,,, ,, 9.., 4..,,,, 34.6.,,, , , , ,42,,, , ,66, Sum finansiering , , , ,66,,,, Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter og utbytte Sum inntekter Utgifter Finansieringsbehov Dekket slik: Udekket/udisponert 4 9

10 Malvik kommune Regnskap 213 Hovedoversikt balanse Regnskap 213 Regnskap , , , , ,53, , , , , ,87, , , , , , , ,,,, , , , ,,,, , , , , , , , , , , ,95, ,37,,, , , , , , , ,95,,,,, ,24 Langsiktig gjeld Herav: Pensjonsforpliktelser Ihendehaverobligasjonslån Sertifikatlån Andre lån Konsernintern langsiktig gjeld , , ,,, ,, ,,, ,, Kortsiktig gjeld Herav: Kassekredittlån Annen kortsiktig gjeld Konsernintern kortsiktig gjeld Premieavvik , ,17, , , ,, , , , , , , , ,61, , , ,23, , ,23 EIENDELER Anleggsmidler Herav: Faste eiendommer og anlegg Utstyr, maskiner og transportmidler Utlån Konserninterne langsiktige fordringer Aksjer og andeler Pensjonsmidler Omløpsmidler Herav: Kortsiktige fordringer Konserninterne kortsiktige fordringer Premieavvik Aksjer og andeler Sertifikater Obligasjoner Kasse, postgiro, bankinnskudd SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Herav: Disposisjonsfond Bundne driftsfond Ubundne investeringsfond Bundne investeringsfond Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest Regnskapsmessig mindreforbruk Regnskapsmessig merforbruk Udisponert i inv.regnskap Udekket i inv.regnskap Likviditetsreserve Kapitalkonto SUM EGENKAPITAL OG GJELD MEMORIAKONTI Memoriakonto Herav: Ubrukte lånemidler Ubrukte konserninterne lånemidler Andre memoriakonti Motkonto for memoriakontiene 5 1

11 Malvik kommune Regnskap 213 Regnskapsskjema 1A drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter , , , , , ,,,, 2 398,,, , 8 8, 8 8, , , , , ,, 2 398, , ,18 Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg. Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån Netto finansinnt./utg ,16, ,78, , , ,, ,, 26 22, , ,38, ,95, , ,57,,,,,, ,42 55, 55,,,, , , , , , , , , ,, , , , , , ,14 Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investeringsregnskapet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 17 15,, ,, 26 22, , , ,, , , , , , , ,37,, , , ,33, Regnskapsskjema 1B, Driftsregnskapet Rammeområder: Regnskap Budsjett Budsjett 213 Regnskap revidert (i 1 kr) 212 Politisk nivå Nettoramme Rådmannen og støttefunsjoner Nettoramme Kirkelig fellesråd Nettoramme Skole, barnehage og kultur Nettoramme Helse og velferd Nettoramme Tekniske tjenester Nettoramme FDV Eiendom Nettoramme Felles Nettoramme Sum overført til regnskapsskjema 1A drift Nettoramme Budsjettert beløp kr på Felles er bruk av avsetninger tilhørende rammeområder. Beløpet er fordelt. 6 11

12 Malvik kommune Regnskap 213 Regnskapsskjema 2A investering Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor , , ,, , , , 65.., 9..,, 34.6., , , 65.., 9..,, 34.6., , , , ,89, , ,62 Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering , , 2.61., , , , , 34.6.,, 9..,, , , 34.6.,, 9..,, , , , 4.6., , , ,8 Overført fra driftsregnskapet Bruk av tidligere års udisponert Bruk av avsetninger Sum finansiering ,38, , , ,, , , 4..,, 34.6., , ,42, , ,62,,,, Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Dekning av tidligere års udekket Avsetninger Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Udekket/udisponert Regnskapsskjema 2B - Investering Investeringsrammene er fordelt på tjenestene slik: Investering VAR (teknisk) Investering Plan og utvikling (teknisk) Investering FDV (teknsik) Investering Rådmann (Felles og tidl.kf) Investeringer FDV Eiendom Sum overført regnskapsskjema 2A-investering Regnskap Budsjett m/endr Budsjett Regnskap

13 Malvik kommune Regnskap 213 DRIFTSREGNSKAPET RAMMEOMRÅDE POLITISK NIVÅ 1 POLITISK STYRING 11 KONTROLL OG REVISJON 184 ELDRERÅDET 285 TJENESTER UTENFOR ORDINÆRT KOMM. ANSVARSOMRÅD Sum utgifter 1 POLITISK STYRING 11 KONTROLL OG REVISJON 184 ELDRERÅDET Sum inntekter TOTALT Regnskap 213 Buds(end) 213 Regnskap Regnskap 213 Buds(end) 213 Regnskap RAMMEOMRÅDE - RÅDMANN OG STØTTEFUNKSJONER 1 POLITISK STYRING 12 ADMINISTRASJONEN 121 ADM. FELLESUTGIFTER 122 ADM.UTGIFTER TIL FORDELING 123 NEAREGIONEN 121 FORVALTNINGSUTGIFTER I EIENDOMSFORVALTNINGEN 13 ADMINISTRASJONSLOKALER 18 DIVERSE FELLESUTGIFTER 181 TILLEGGSBEVILGNING 182 OVERFORMYDERIET 184 ELDRERÅDET 21 BARNEHAGE 211 PRIVATE BARNEHAGER 22 GRUNNSKOLE 211 STYRKET TILBUD FØRSKOLEBARN 215 SKOLEFRITIDSTILBUD 222 SKOLELOKALER 231 AKTIVITETSTILBUD BARN OG UNGE 232 FOREBYGGING, HELSESTASJONS- OG SKOLEHELSETJENE 2321 TILTAKSENHETEN BARNE- OG FAMILIETJENESTEN 233 ANNET FOREBYGGENDE HELSEARBEID 234 AKTIVISERING OG SERVICETJENESTER, ELDRE OG FUNKSJ 241 DIAGNOSE, BEHANDLING OG REHABILITERING 242 RÅD, VEILEDNING OG SOSIALT FOREBYGGENDE ARBEID 2421 RÅD, VEILEDNING OG SOSIAL FOREBYGGENDE ARBEID - LU 2422 FLYKTNINGETJENESTEN 243 TILBUD TIL PERSONER MED RUSPROBLEMER 2431 TILBUD TIL PERSONER MED RUSPROBLEMER - LUNDEN Ø 244 BARNEVERNTJENESTEN 251 BARNEVERNTILTAK I FAMILIEN 252 BARNEVERTILTAK UTENFOR FAMILIEN 253 PLEIE, OMSORG, HJELP I INSTITUSJON 254 KJERNETJENESTER KNYTTET TIL PLEIE, OMSORG, HJELP TI 256 Akutthjelp helse- og omsorgstjenester 265 KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGER 8 13

14 Malvik kommune Regnskap 213 Regnskap 213 Buds(end) 213 Regnskap INTRODUKSJONSORDNING 276 KVALIFISERINGSPROGRAMMET 283 BISTAND ETABL./OPPRETTH.EGEN BOLIG 285 TJENESTER UTENFOR ORDINÆRT KOMM. ANSVARSOMRÅD 291 INTERKOMMUNALE SAMARBEID ( 27-SAMARBEID) 31 PLANSAKSBEHANDLING 32 BYGGE- OG DELESAKSBEHANDLING OG SEKSJONERING 33 KART OG OPPMÅLING 315 BOLIGBYGGING OG FYSISK BOMILJØTILTAK 32 KOMMUNAL NÆRINGSVIRKSOMHET 325 TILRETTEL. OG BISTSTAND FOR NÆRINGSLIVET 329 LANDBRUKSFORVALTNING OG LANDBRUKSBASERT NÆRIN 332 KOMMUNALE VEIER, MILJØ- OG TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK 333 KOMMUNALE VEIER, NYANLEGG, DRIFT OG VEDLIKEHOLD 334 KOMMUNALE VEIER, MILJØ- OG TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK 335 REKREASJON I TETTSTED 338 FOREBYGGING AV BRANNER OG ULYKKER 345 DISTRIBUSJON AV VANN 353 AVLØPSNETT/INNSAMLING AV AVLØPSVANN 36 NATURFORVALTNING OG FRILUFTSLIV 363 KOMMUNAL VILTFORVALTNING 364 PÆRA - SERVERINGSSTED MIDTSANDTANGEN 365 MILJØPROSJEKTER 37 BIBLIOTEK 381 KOMMUNALE IDRETTSBYGG OG IDRETTSANLEGG 383 MUSIKK OG KULTUR 385 ANDRE KULTURAKTIVITETER OG TILSKUDD TIL ANDRES KU 386 KOMMUNALE KULTURBYGG 392 ANDRE RELIGIØSE FORMÅL 81 EIENDOMSSKATT M.M. Sum utgifter POLITISK STYRING 11 KONTROLL OG REVISJON 12 ADMINISTRASJONEN 121 ADM. FELLESUTGIFTER 122 ADM.UTGIFTER TIL FORDELING 123 NEAREGIONEN 121 FORVALTNINGSUTGIFTER I EIENDOMSFORVALTNINGEN 13 ADMINISTRASJONSLOKALER 182 OVERFORMYDERIET 184 ELDRERÅDET 21 BARNEHAGE 211 PRIVATE BARNEHAGER 22 GRUNNSKOLE 215 SKOLEFRITIDSTILBUD 222 SKOLELOKALER 232 FOREBYGGING, HELSESTASJONS- OG SKOLEHELSETJENE 2321 TILTAKSENHETEN BARNE- OG FAMILIETJENESTEN 233 ANNET FOREBYGGENDE HELSEARBEID 234 AKTIVISERING OG SERVICETJENESTER, ELDRE OG FUNKSJ 241 DIAGNOSE, BEHANDLING OG REHABILITERING 242 RÅD, VEILEDNING OG SOSIALT FOREBYGGENDE ARBEID 2422 FLYKTNINGETJENESTEN 243 TILBUD TIL PERSONER MED RUSPROBLEMER 244 BARNEVERNTJENESTEN 253 PLEIE, OMSORG, HJELP I INSTITUSJON 254 KJERNETJENESTER KNYTTET TIL PLEIE, OMSORG, HJELP TI 256 Akutthjelp helse- og omsorgstjenester 265 KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGER 273 KOMMUNALE SYSSELSETTINGSTILTAK 283 BISTAND ETABL./OPPRETTH.EGEN BOLIG 285 TJENESTER UTENFOR ORDINÆRT KOMM. ANSVARSOMRÅD 291 INTERKOMMUNALE SAMARBEID ( 27-SAMARBEID)

15 Malvik kommune Regnskap PLANSAKSBEHANDLING 32 BYGGE- OG DELESAKSBEHANDLING OG SEKSJONERING 315 BOLIGBYGGING OG FYSISK BOMILJØTILTAK 32 KOMMUNAL NÆRINGSVIRKSOMHET 325 TILRETTEL. OG BISTSTAND FOR NÆRINGSLIVET 332 KOMMUNALE VEIER, MILJØ- OG TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK 333 KOMMUNALE VEIER, NYANLEGG, DRIFT OG VEDLIKEHOLD 334 KOMMUNALE VEIER, MILJØ- OG TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK 335 REKREASJON I TETTSTED 36 NATURFORVALTNING OG FRILUFTSLIV 365 MILJØPROSJEKTER 37 BIBLIOTEK 381 KOMMUNALE IDRETTSBYGG OG IDRETTSANLEGG 383 MUSIKK OG KULTUR 385 ANDRE KULTURAKTIVITETER OG TILSKUDD TIL ANDRES KU 386 KOMMUNALE KULTURBYGG 39 DEN NORSKE KIRKE Sum inntekter TOTALT Regnskap 213 Buds(end) 213 Regnskap Regnskap 213 Buds(end) 213 Regnskap RAMMEOMRÅDE SKOLE, BARNEHAGE OG KULTUR 12 ADMINISTRASJONEN 125 KANTINE 21 BARNEHAGE 211 PRIVATE BARNEHAGER 22 GRUNNSKOLE 211 STYRKET TILBUD FØRSKOLEBARN 213 VOKSENOPPLÆRING 215 SKOLEFRITIDSTILBUD 221 FØRSKOLELOKALER OG SKYSS 222 SKOLELOKALER 223 SKOLESKYSS 231 AKTIVITETSTILBUD BARN OG UNGE 232 FOREBYGGING, HELSESTASJONS- OG SKOLEHELSETJENE 2321 TILTAKSENHETEN BARNE- OG FAMILIETJENESTEN 234 AKTIVISERING OG SERVICETJENESTER, ELDRE OG FUNKSJ 244 BARNEVERNTJENESTEN 251 BARNEVERNTILTAK I FAMILIEN 252 BARNEVERTILTAK UTENFOR FAMILIEN 36 NATURFORVALTNING OG FRILUFTSLIV 361 FRILUFTSOMRÅDER 364 PÆRA - SERVERINGSSTED MIDTSANDTANGEN 365 KULTURMINNEVERN 37 BIBLIOTEK 373 KINO 375 MUSEER 377 KUNSTFORMIDLING 38 IDRETT OG TILSKUDD TIL ANDRES IDRETTSANLEGG 381 KOMMUNALE IDRETTSBYGG OG IDRETTSANLEGG 383 MUSIKK OG KULTUR 385 ANDRE KULTURAKTIVITETER OG TILSKUDD TIL ANDRES KU 386 KOMMUNALE KULTURBYGG Sum utgifter 1 15

16 Malvik kommune Regnskap ADMINISTRASJONEN 125 KANTINE 21 BARNEHAGE 22 GRUNNSKOLE 211 STYRKET TILBUD FØRSKOLEBARN 215 SKOLEFRITIDSTILBUD 221 FØRSKOLELOKALER OG SKYSS 222 SKOLELOKALER 223 SKOLESKYSS 231 AKTIVITETSTILBUD BARN OG UNGE 232 FOREBYGGING, HELSESTASJONS- OG SKOLEHELSETJENE 2321 TILTAKSENHETEN BARNE- OG FAMILIETJENESTEN 234 AKTIVISERING OG SERVICETJENESTER, ELDRE OG FUNKSJ 244 BARNEVERNTJENESTEN 252 BARNEVERTILTAK UTENFOR FAMILIEN 36 NATURFORVALTNING OG FRILUFTSLIV 361 FRILUFTSOMRÅDER 364 PÆRA - SERVERINGSSTED MIDTSANDTANGEN 365 KULTURMINNEVERN 37 BIBLIOTEK 373 KINO 375 MUSEER 377 KUNSTFORMIDLING 38 IDRETT OG TILSKUDD TIL ANDRES IDRETTSANLEGG 381 KOMMUNALE IDRETTSBYGG OG IDRETTSANLEGG 383 MUSIKK OG KULTUR 385 ANDRE KULTURAKTIVITETER OG TILSKUDD TIL ANDRES KU 386 KOMMUNALE KULTURBYGG Sum inntekter TOTALT Regnskap 213 Buds(end) 213 Regnskap Regnskap 213 Buds(end) 213 Regnskap RAMMEOMRÅDE - HELSE OG VELFERD 12 ADMINISTRASJONEN 22 GRUNNSKOLE 211 STYRKET TILBUD FØRSKOLEBARN 213 VOKSENOPPLÆRING 2131 VOKSENOPPLÆRING FLYKNINGER 231 AKTIVITETSTILBUD BARN OG UNGE 232 FOREBYGGING, HELSESTASJONS- OG SKOLEHELSETJENE 2321 TILTAKSENHETEN BARNE- OG FAMILIETJENESTEN 233 ANNET FOREBYGGENDE HELSEARBEID 234 AKTIVISERING OG SERVICETJENESTER, ELDRE OG FUNKSJ 241 DIAGNOSE, BEHANDLING OG REHABILITERING 242 RÅD, VEILEDNING OG SOSIALT FOREBYGGENDE ARBEID 2421 RÅD, VEILEDNING OG SOSIAL FOREBYGGENDE ARBEID - LU 2422 FLYKTNINGETJENESTEN 243 TILBUD TIL PERSONER MED RUSPROBLEMER 2431 TILBUD TIL PERSONER MED RUSPROBLEMER - LUNDEN Ø 244 BARNEVERNTJENESTEN 251 BARNEVERNTILTAK I FAMILIEN 252 BARNEVERTILTAK UTENFOR FAMILIEN 253 PLEIE, OMSORG, HJELP I INSTITUSJON 254 KJERNETJENESTER KNYTTET TIL PLEIE, OMSORG, HJELP TI 11 16

17 Malvik kommune Regnskap 213 Regnskap 213 Buds(end) 213 Regnskap Medfinansiering somatiske tjenester 256 Akutthjelp helse- og omsorgstjenester 261 INSTITUSJONSLOKALER 265 KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGER 273 KOMMUNALE SYSSELSETTINGSTILTAK 275 INTRODUKSJONSORDNING 276 KVALIFISERINGSPROGRAMMET 281 ØKONOMISK SOSIALHJELP 283 BISTAND ETABL./OPPRETTH.EGEN BOLIG 285 TJENESTER UTENFOR ORDINÆRT KOMM. ANSVARSOMRÅD Sum utgifter ADMINISTRASJONEN 22 GRUNNSKOLE 211 STYRKET TILBUD FØRSKOLEBARN 213 VOKSENOPPLÆRING 2131 VOKSENOPPLÆRING FLYKNINGER 232 FOREBYGGING, HELSESTASJONS- OG SKOLEHELSETJENE 2321 TILTAKSENHETEN BARNE- OG FAMILIETJENESTEN 233 ANNET FOREBYGGENDE HELSEARBEID 234 AKTIVISERING OG SERVICETJENESTER, ELDRE OG FUNKSJ 241 DIAGNOSE, BEHANDLING OG REHABILITERING 242 RÅD, VEILEDNING OG SOSIALT FOREBYGGENDE ARBEID 2421 RÅD, VEILEDNING OG SOSIAL FOREBYGGENDE ARBEID - LU 2422 FLYKTNINGETJENESTEN 243 TILBUD TIL PERSONER MED RUSPROBLEMER 2431 TILBUD TIL PERSONER MED RUSPROBLEMER - LUNDEN Ø 244 BARNEVERNTJENESTEN 252 BARNEVERTILTAK UTENFOR FAMILIEN 253 PLEIE, OMSORG, HJELP I INSTITUSJON 254 KJERNETJENESTER KNYTTET TIL PLEIE, OMSORG, HJELP TI 255 Medfinansiering somatiske tjenester 256 Akutthjelp helse- og omsorgstjenester 261 INSTITUSJONSLOKALER 265 KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGER 275 INTRODUKSJONSORDNING 281 ØKONOMISK SOSIALHJELP 283 BISTAND ETABL./OPPRETTH.EGEN BOLIG 285 TJENESTER UTENFOR ORDINÆRT KOMM. ANSVARSOMRÅD 84 STATLIG RAMMETILSKUDD OG ØVRIGE GENERELLE TILSKU Sum inntekter Regnskap 213 Buds(end) 213 Regnskap TOTALT RAMMEOMRÅDE TEKNISKE TJENESTER 12 ADMINISTRASJONEN 121 ADM. FELLESUTGIFTER 122 ADM.UTGIFTER TIL FORDELING 121 FORVALTNINGSUTGIFTER I EIENDOMSFORVALTNINGEN 13 ADMINISTRASJONSLOKALER 18 DIVERSE FELLESUTGIFTER 19 FDV FORDELING TJENESTER 197 NESSET VERKSTED 221 FØRSKOLELOKALER OG SKYSS 233 ANNET FOREBYGGENDE HELSEARBEID 254 KJERNETJENESTER KNYTTET TIL PLEIE, OMSORG, HJELP TI 261 INSTITUSJONSLOKALER 12 17

18 Malvik kommune Regnskap 213 Regnskap 213 Buds(end) 213 Regnskap KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGER 31 PLANSAKSBEHANDLING 32 BYGGE- OG DELESAKSBEHANDLING OG SEKSJONERING 33 KART OG OPPMÅLING 315 BOLIGBYGGING OG FYSISK BOMILJØTILTAK 32 KOMMUNAL NÆRINGSVIRKSOMHET 325 TILRETTEL. OG BISTSTAND FOR NÆRINGSLIVET 329 LANDBRUKSFORVALTNING OG LANDBRUKSBASERT NÆRIN 332 KOMMUNALE VEIER, MILJØ- OG TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK 333 KOMMUNALE VEIER, NYANLEGG, DRIFT OG VEDLIKEHOLD 334 KOMMUNALE VEIER, MILJØ- OG TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK 335 REKREASJON I TETTSTED 338 FOREBYGGING AV BRANNER OG ULYKKER 339 BEREDSKAP MOT BRANNER OG ANDRE ULYKKER 34 PRODUKSJON AV VANN 345 DISTRIBUSJON AV VANN 35 AVLØPSRENSING 353 AVLØPSNETT/INNSAMLING AV AVLØPSVANN 354 TØMMING AV SLAMAVSKILLERE, SEPTIKTANKER O.L. 355 INNSAMLING HUSHOLDNINGSAVFALL 36 NATURFORVALTNING OG FRILUFTSLIV 361 FRILUFTSOMRÅDER 363 KOMMUNAL VILTFORVALTNING 365 MILJØPROSJEKTER 381 KOMMUNALE IDRETTSBYGG OG IDRETTSANLEGG Sum utgifter ADMINISTRASJONEN 121 ADM. FELLESUTGIFTER 122 ADM.UTGIFTER TIL FORDELING 121 FORVALTNINGSUTGIFTER I EIENDOMSFORVALTNINGEN 18 DIVERSE FELLESUTGIFTER 19 FDV FORDELING TJENESTER 197 NESSET VERKSTED 221 FØRSKOLELOKALER OG SKYSS 233 ANNET FOREBYGGENDE HELSEARBEID 261 INSTITUSJONSLOKALER 265 KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGER 31 PLANSAKSBEHANDLING 32 BYGGE- OG DELESAKSBEHANDLING OG SEKSJONERING 33 KART OG OPPMÅLING 315 BOLIGBYGGING OG FYSISK BOMILJØTILTAK 32 KOMMUNAL NÆRINGSVIRKSOMHET 325 TILRETTEL. OG BISTSTAND FOR NÆRINGSLIVET 329 LANDBRUKSFORVALTNING OG LANDBRUKSBASERT NÆRIN 332 KOMMUNALE VEIER, MILJØ- OG TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK 333 KOMMUNALE VEIER, NYANLEGG, DRIFT OG VEDLIKEHOLD 334 KOMMUNALE VEIER, MILJØ- OG TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK 335 REKREASJON I TETTSTED 338 FOREBYGGING AV BRANNER OG ULYKKER 34 PRODUKSJON AV VANN 345 DISTRIBUSJON AV VANN 35 AVLØPSRENSING 353 AVLØPSNETT/INNSAMLING AV AVLØPSVANN 354 TØMMING AV SLAMAVSKILLERE, SEPTIKTANKER O.L. 355 INNSAMLING HUSHOLDNINGSAVFALL 36 NATURFORVALTNING OG FRILUFTSLIV 361 FRILUFTSOMRÅDER 363 KOMMUNAL VILTFORVALTNING 365 MILJØPROSJEKTER 381 KOMMUNALE IDRETTSBYGG OG IDRETTSANLEGG Sum inntekter TOTALT 13 18

19 Malvik kommune Regnskap 213 RAMMEOMRÅDE EIENDOMSSERVICE 12 ADMINISTRASJONEN 121 ADM. FELLESUTGIFTER 122 ADM.UTGIFTER TIL FORDELING 125 KANTINE 121 FORVALTNINGSUTGIFTER I EIENDOMSFORVALTNINGEN 13 ADMINISTRASJONSLOKALER 18 DIVERSE FELLESUTGIFTER 19 FDV FORDELING TJENESTER 197 NESSET VERKSTED 21 BARNEHAGE 22 GRUNNSKOLE 215 SKOLEFRITIDSTILBUD 221 FØRSKOLELOKALER OG SKYSS 222 SKOLELOKALER 231 AKTIVITETSTILBUD BARN OG UNGE 232 FOREBYGGING, HELSESTASJONS- OG SKOLEHELSETJENE 234 AKTIVISERING OG SERVICETJENESTER, ELDRE OG FUNKSJ 241 DIAGNOSE, BEHANDLING OG REHABILITERING 253 PLEIE, OMSORG, HJELP I INSTITUSJON 254 KJERNETJENESTER KNYTTET TIL PLEIE, OMSORG, HJELP TI 256 Akutthjelp helse- og omsorgstjenester 261 INSTITUSJONSLOKALER 265 KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGER 281 ØKONOMISK SOSIALHJELP 285 TJENESTER UTENFOR ORDINÆRT KOMM. ANSVARSOMRÅD 325 TILRETTEL. OG BISTSTAND FOR NÆRINGSLIVET 332 KOMMUNALE VEIER, MILJØ- OG TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK 333 KOMMUNALE VEIER, NYANLEGG, DRIFT OG VEDLIKEHOLD 335 REKREASJON I TETTSTED 338 FOREBYGGING AV BRANNER OG ULYKKER 339 BEREDSKAP MOT BRANNER OG ANDRE ULYKKER 34 PRODUKSJON AV VANN 345 DISTRIBUSJON AV VANN 35 AVLØPSRENSING 353 AVLØPSNETT/INNSAMLING AV AVLØPSVANN 354 TØMMING AV SLAMAVSKILLERE, SEPTIKTANKER O.L. 355 INNSAMLING HUSHOLDNINGSAVFALL 361 FRILUFTSOMRÅDER 364 PÆRA - SERVERINGSSTED MIDTSANDTANGEN 37 BIBLIOTEK 375 MUSEER 38 IDRETT OG TILSKUDD TIL ANDRES IDRETTSANLEGG 381 KOMMUNALE IDRETTSBYGG OG IDRETTSANLEGG 383 MUSIKK OG KULTUR 385 ANDRE KULTURAKTIVITETER OG TILSKUDD TIL ANDRES KU 386 KOMMUNALE KULTURBYGG 39 DEN NORSKE KIRKE Sum utgifter 12 ADMINISTRASJONEN 121 ADM. FELLESUTGIFTER 122 ADM.UTGIFTER TIL FORDELING 121 FORVALTNINGSUTGIFTER I EIENDOMSFORVALTNINGEN 13 ADMINISTRASJONSLOKALER 18 DIVERSE FELLESUTGIFTER 19 FDV FORDELING TJENESTER Regnskap 213 Buds(end) 213 Regnskap

20 Malvik kommune Regnskap 213 Regnskap 213 Buds(end) 213 Regnskap Regnskap 213 Buds(end) 213 Regnskap DEN NORSKE KIRKE Sum utgifter DEN NORSKE KIRKE Sum inntekter NESSET VERKSTED 21 BARNEHAGE 22 GRUNNSKOLE 215 SKOLEFRITIDSTILBUD 221 FØRSKOLELOKALER OG SKYSS 222 SKOLELOKALER 231 AKTIVITETSTILBUD BARN OG UNGE 232 FOREBYGGING, HELSESTASJONS- OG SKOLEHELSETJENE 234 AKTIVISERING OG SERVICETJENESTER, ELDRE OG FUNKSJ 241 DIAGNOSE, BEHANDLING OG REHABILITERING 253 PLEIE, OMSORG, HJELP I INSTITUSJON 254 KJERNETJENESTER KNYTTET TIL PLEIE, OMSORG, HJELP TI 261 INSTITUSJONSLOKALER 265 KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGER 285 TJENESTER UTENFOR ORDINÆRT KOMM. ANSVARSOMRÅD 325 TILRETTEL. OG BISTSTAND FOR NÆRINGSLIVET 332 KOMMUNALE VEIER, MILJØ- OG TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK 333 KOMMUNALE VEIER, NYANLEGG, DRIFT OG VEDLIKEHOLD 335 REKREASJON I TETTSTED 339 BEREDSKAP MOT BRANNER OG ANDRE ULYKKER 361 FRILUFTSOMRÅDER 37 BIBLIOTEK 375 MUSEER 38 IDRETT OG TILSKUDD TIL ANDRES IDRETTSANLEGG 381 KOMMUNALE IDRETTSBYGG OG IDRETTSANLEGG 385 ANDRE KULTURAKTIVITETER OG TILSKUDD TIL ANDRES KU 386 KOMMUNALE KULTURBYGG 39 DEN NORSKE KIRKE 88 INTERNE FINANSERINGSTRANSAKSJONER Sum inntekter TOTALT RAMMEOMRÅDE KIRKELIG FELLESRÅD TOTALT 15 2

21 Malvik kommune Regnskap 213 RAMMEOMRÅDE - FELLESFORMÅL OG AVSKRIVNINGER 1 POLITISK STYRING 12 ADMINISTRASJONEN 121 ADM. FELLESUTGIFTER 123 NEAREGIONEN 125 KANTINE 121 FORVALTNINGSUTGIFTER I EIENDOMSFORVALTNINGEN 13 ADMINISTRASJONSLOKALER 17 PREMIEAVVIK 171 AMORTISERING AV TIDLIGERE ÅRS PREMIEAVVIK 18 DIVERSE FELLESUTGIFTER 21 BARNEHAGE 22 GRUNNSKOLE 211 STYRKET TILBUD FØRSKOLEBARN 215 SKOLEFRITIDSTILBUD 221 FØRSKOLELOKALER OG SKYSS 222 SKOLELOKALER 231 AKTIVITETSTILBUD BARN OG UNGE 232 FOREBYGGING, HELSESTASJONS- OG SKOLEHELSETJENE 2321 TILTAKSENHETEN BARNE- OG FAMILIETJENESTEN 233 ANNET FOREBYGGENDE HELSEARBEID 234 AKTIVISERING OG SERVICETJENESTER, ELDRE OG FUNKSJ 241 DIAGNOSE, BEHANDLING OG REHABILITERING 242 RÅD, VEILEDNING OG SOSIALT FOREBYGGENDE ARBEID 2422 FLYKTNINGETJENESTEN 243 TILBUD TIL PERSONER MED RUSPROBLEMER 2431 TILBUD TIL PERSONER MED RUSPROBLEMER - LUNDEN Ø 244 BARNEVERNTJENESTEN 251 BARNEVERNTILTAK I FAMILIEN 253 PLEIE, OMSORG, HJELP I INSTITUSJON 254 KJERNETJENESTER KNYTTET TIL PLEIE, OMSORG, HJELP TI 255 Medfinansiering somatiske tjenester 261 INSTITUSJONSLOKALER 265 KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGER 276 KVALIFISERINGSPROGRAMMET 283 BISTAND ETABL./OPPRETTH.EGEN BOLIG 291 INTERKOMMUNALE SAMARBEID ( 27-SAMARBEID) 31 PLANSAKSBEHANDLING 32 BYGGE- OG DELESAKSBEHANDLING OG SEKSJONERING 33 KART OG OPPMÅLING 315 BOLIGBYGGING OG FYSISK BOMILJØTILTAK 325 TILRETTEL. OG BISTSTAND FOR NÆRINGSLIVET 329 LANDBRUKSFORVALTNING OG LANDBRUKSBASERT NÆRIN 332 KOMMUNALE VEIER, MILJØ- OG TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK 333 KOMMUNALE VEIER, NYANLEGG, DRIFT OG VEDLIKEHOLD 334 KOMMUNALE VEIER, MILJØ- OG TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK 335 REKREASJON I TETTSTED 339 BEREDSKAP MOT BRANNER OG ANDRE ULYKKER 34 PRODUKSJON AV VANN 345 DISTRIBUSJON AV VANN 35 AVLØPSRENSING 353 AVLØPSNETT/INNSAMLING AV AVLØPSVANN 354 TØMMING AV SLAMAVSKILLERE, SEPTIKTANKER O.L. 355 INNSAMLING HUSHOLDNINGSAVFALL 357 GJENVINNING OG SLUTTBEHANDLING AV HUSHOLDNINGSA 36 NATURFORVALTNING OG FRILUFTSLIV 364 PÆRA - SERVERINGSSTED MIDTSANDTANGEN Regnskap 213 Buds(end) 213 Regnskap

22 Malvik kommune Regnskap 213 Regnskap 213 Buds(end) 213 Regnskap KULTURMINNEVERN 37 BIBLIOTEK 375 MUSEER 38 IDRETT OG TILSKUDD TIL ANDRES IDRETTSANLEGG 381 KOMMUNALE IDRETTSBYGG OG IDRETTSANLEGG 383 MUSIKK OG KULTUR 385 ANDRE KULTURAKTIVITETER OG TILSKUDD TIL ANDRES KU 386 KOMMUNALE KULTURBYGG 39 DEN NORSKE KIRKE 87 RENTER, UTBYTTE OG LÅN 88 INTERNE FINANSERINGSTRANSAKSJONER Sum utgifter POLITISK STYRING 12 ADMINISTRASJONEN 121 ADM. FELLESUTGIFTER 121 FORVALTNINGSUTGIFTER I EIENDOMSFORVALTNINGEN 13 ADMINISTRASJONSLOKALER 21 BARNEHAGE 22 GRUNNSKOLE 221 FØRSKOLELOKALER OG SKYSS 222 SKOLELOKALER 231 AKTIVITETSTILBUD BARN OG UNGE 233 ANNET FOREBYGGENDE HELSEARBEID 234 AKTIVISERING OG SERVICETJENESTER, ELDRE OG FUNKSJ 253 PLEIE, OMSORG, HJELP I INSTITUSJON 261 INSTITUSJONSLOKALER 265 KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGER 283 BISTAND ETABL./OPPRETTH.EGEN BOLIG 315 BOLIGBYGGING OG FYSISK BOMILJØTILTAK 32 KOMMUNAL NÆRINGSVIRKSOMHET 325 TILRETTEL. OG BISTSTAND FOR NÆRINGSLIVET 332 KOMMUNALE VEIER, MILJØ- OG TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK 333 KOMMUNALE VEIER, NYANLEGG, DRIFT OG VEDLIKEHOLD 334 KOMMUNALE VEIER, MILJØ- OG TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK 335 REKREASJON I TETTSTED 381 KOMMUNALE IDRETTSBYGG OG IDRETTSANLEGG 386 KOMMUNALE KULTURBYGG 8 SKATT PÅ INNTEKT OG FORMUE 84 STATLIG RAMMETILSKUDD OG ØVRIGE GENERELLE TILSKU 85 GENERELT STATSTILSKUDD VEDR. FLYKNINGER 86 MOTPOST AVSKRIVNINGER 87 RENTER, UTBYTTE OG LÅN 88 INTERNE FINANSERINGSTRANSAKSJONER 899 ÅRETS REGNSKAPSMESSIGE RESULTAT Sum inntekter TOTALT 17 22

23 Malvik kommune Regnskap 213 INVESTERINGSREGNSKAPET 1 HJELPEPROSJEKT 11 HOMMELVIK BARNEHAGE 12 INVESTERING LEKEAPPARATER OG UTEOMRÅDER BARNEH 12 GRØNBERG BARNEHAGE 16 SAKSVIK BARNEHAGE 161 SAKSVIK BARNEHAGE - INVESTERING ØYA FRIIDRETTSANLEGG 116 Innløsning Hundhamaren 2/ Kameraovervåking kommunale bygg 118 Prosjekt Nye Folkets Hus 111 Bygningsmessige avvik /pålegg Kvalitetssystem 1112 PROSJEKT SANDFJÆRA BARNEHAGE 1113 Opparbeidsing parkeringsplass bak Trondos 1114 Salg Moan - Malvik Næringsbygg AS 1115 Inventar og utstyr Hommelvik/Mostadmark/Grønberg bhg 1139 Salg kommunale eiendommer 1158 Malvik sykehjem, nybygg - forstudie 1164 Forstudie Svebergmarka barnehage 1165 Ombygging Rådhuset 1166 Uteområder Saksvik skole 1168 OMBYGGING AV 1.ETASJE RÅDHUSET HOMMELVIK 1169 Tilstandsanalyse Saksvik skole (tidl. Nykartlegging) 1175 Brannsikringstiltak 1184 Plan Mogjerdet og grøntanalyse 1189 Stasjonsvegen 16, brannteknisk oppgradering 119 Bygningsmessige avvik/pålegg Tomt tidligere Hommelvik skole 1192 Kjøp av renholdsmaskiner 1193 Paviljonger Hommelvik skole 1194 Ytre Malvik samfunnshus - brannteknisk 1195 Kjøp av Freselsarme-bygget i Hommelvik 1196 VANNSKADE SVEBERGHALLEN (INVESTERING) 1197 Tomtearbeid Saksvik Øwre 1198 Forprosjekt/prosjekt - omsorgsboliger VIBOS 1199 Universell utforming Vikhammer ungdomsskole 122 HOMMELVIK BARNESKOLE NY Skisseprosjekt Sveberg skole og idrettshall 123 VIKHAMMERÅSEN GR.SKOLE 125 HOMMELVIK UNGDOMSSKOLE 1251 HOMMELVIK UNDOMSSKOLE - PLANLAGT VEDLIKEHOLD VIKHAMMER UNGDOMSSKOLE - INVESTERING UTEOMRÅDE 165 Svømmebasseng Vikhammer skole - hastetiltak 45 Veganlegg, div. i tilknyttning til VA-anlegg 421 GATELYS KOMM.VEGER (214) 422 TRAFIKKSIKKERH.TILTAK 423 Sikringstiltak fjellskjæringer 424 Asfaltering/reasfaltering 449 Vidsjåvegen, p24-lassbergvegen 45 Vegopprustning Liavegen 451 Veg Sveberg-Hommelvik 1.etappe 42 VANNVERKSUTB.,HOVEDPLAN(251) 4251 KOMPL. VANNANLEGG (274) 4252 Tafikksikkerhetstiltak Vikhammer 4253 Gang- og sykkelveg Forbordsvegen 4282 HØYDEBASSENG VASSÅSEN (282) Regnskap 213 Buds(end) 213 Regnskap

24 Malvik kommune Regnskap VA-ANLEGG JAMTHAUGVN. 2.ETP. 429 VVA-anlegg Sjøvegen 4292 Vannledning Danielstrøa 4293 Vannledning Brattalia - Hommelvik 4294 Vannledning Grindbakken-Fossen 4298 Utbedring Stavsjødammen 43 Rehab.vannledning Torp-Betania 433 Vannledning Fossen - Bakken 44 AVLØPSUTBYGGING,HOVEDPLAN(31) 4451 KOMPETTERING AVLØPSANLEGG (325) 4499 Sneisen avløpsanlegg 456 Hommelvik RA - nytt kloakkrenseanlegg i Hommelvik 457 VVA-anlegg Liavegen 4511 VA-anlegg Nedre Grønberg 4512 VA-anlegg Hesttrøa 4514 VA-anlegg Lundivegen 4515 VA-anlegg Saxe viks veg 4516 Forstudie avløp Grindbakken-Hommelvik 4653 UTBYGGINGSAVTALER ØVRE HUNDHAMAREN 471 KOMPLET.INDUSTRIOMRÅDE 4733 Svebergmarka forprosjekt tekn.infrastuktur 4734 Svebergmarka konsekvensvurdering 4735 Svebergmarka, Utbedring tunell 4736 Svebergmarka,årsbudsjett 4737 Svebergmarka utbygging 1.etappe 4738 Svebergmarka, utbyging 2.etappe 474 HOMMELVIK SJØSIDE - INVESTERING 4741 Svebergmarka, 2.etappe - del Svebergmarka, Sveberghøgda Hommelvik Sjøside - ny bru over Homla 481 INNKJ. BILER KOM.TEKN.AVD 52 HOMMELVIK KIRKE 526 Garasjebygg Hommelvik kirkegård 581 UTSTYR OG INVENTAR 582 DATAUTSTYR (92) 589 SALG AV AREALER (911) 5815 IT-UTSTYR/PROGRAM GENERELT 5819 Andeler/innskudd borettslag 7152 Svebergvegen ved kjøpesenter 912 STARTLÅN 914 TRØNDER ENERGI 915 RENTER FOND 919 SALG AKSJER 9114 Avdrag lån ekstraordinær 9116 Egenkapitalinnskudd KLP 9135 KJØP AV AKSJER 9174 Fond til friområder 9446 ASFALT 99 Momskomp investering Sum utgifter 1 HJELPEPROSJEKT 11 HOMMELVIK BARNEHAGE 12 INVESTERING LEKEAPPARATER OG UTEOMRÅDER BARNEH 12 GRØNBERG BARNEHAGE 16 SAKSVIK BARNEHAGE 161 SAKSVIK BARNEHAGE - INVESTERING ØYA FRIIDRETTSANLEGG 117 Kameraovervåking kommunale bygg 118 Prosjekt Nye Folkets Hus 111 Bygningsmessige avvik /pålegg Kvalitetssystem 1112 PROSJEKT SANDFJÆRA BARNEHAGE 1113 Opparbeidsing parkeringsplass bak Trondos 1115 Inventar og utstyr Hommelvik/Mostadmark/Grønberg bhg Regnskap 213 Buds(end) 213 Regnskap

25 Malvik kommune Regnskap Salg kommunale eiendommer 1158 Malvik sykehjem, nybygg - forstudie 1164 Forstudie Svebergmarka barnehage 1165 Ombygging Rådhuset 1166 Uteområder Saksvik skole 1168 OMBYGGING AV 1.ETASJE RÅDHUSET HOMMELVIK 1169 Tilstandsanalyse Saksvik skole (tidl. Nykartlegging) 1175 Brannsikringstiltak 1184 Plan Mogjerdet og grøntanalyse 1189 Stasjonsvegen 16, brannteknisk oppgradering 119 Bygningsmessige avvik/pålegg Tomt tidligere Hommelvik skole 1192 Kjøp av renholdsmaskiner 1193 Paviljonger Hommelvik skole 1195 Kjøp av Freselsarme-bygget i Hommelvik 1196 VANNSKADE SVEBERGHALLEN (INVESTERING) 1197 Tomtearbeid Saksvik Øwre 1198 Forprosjekt/prosjekt - omsorgsboliger VIBOS 1199 Universell utforming Vikhammer ungdomsskole 1211 Skisseprosjekt Sveberg skole og idrettshall 1251 HOMMELVIK UNDOMSSKOLE - PLANLAGT VEDLIKEHOLD VIKHAMMER UNGDOMSSKOLE - INVESTERING UTEOMRÅDE 165 Svømmebasseng Vikhammer skole - hastetiltak 244 OMSORGSBOLIG JØSSÅSEN (H12) 421 GATELYS KOMM.VEGER (214) 423 Sikringstiltak fjellskjæringer 424 Asfaltering/reasfaltering 449 Vidsjåvegen, p24-lassbergvegen 45 Vegopprustning Liavegen 42 VANNVERKSUTB.,HOVEDPLAN(251) 4252 Tafikksikkerhetstiltak Vikhammer 429 VVA-anlegg Sjøvegen 457 VVA-anlegg Liavegen 4512 VA-anlegg Hesttrøa 4515 VA-anlegg Saxe viks veg 4653 UTBYGGINGSAVTALER ØVRE HUNDHAMAREN 47 KOMPLETTERING BOLIGFELT 4734 Svebergmarka konsekvensvurdering 4735 Svebergmarka, Utbedring tunell 4736 Svebergmarka,årsbudsjett 4737 Svebergmarka utbygging 1.etappe 4738 Svebergmarka, utbyging 2.etappe 474 HOMMELVIK SJØSIDE - INVESTERING 4741 Svebergmarka, 2.etappe - del Svebergmarka, Sveberghøgda Hommelvik Sjøside - ny bru over Homla 481 INNKJ. BILER KOM.TEKN.AVD 52 HOMMELVIK KIRKE 526 Garasjebygg Hommelvik kirkegård 589 SALG AV AREALER (911) 5815 IT-UTSTYR/PROGRAM GENERELT 5819 Andeler/innskudd borettslag 7152 Svebergvegen ved kjøpesenter 912 STARTLÅN 915 RENTER FOND 919 SALG AKSJER 9174 Fond til friområder 9446 ASFALT 99 Momskomp investering 9999 FELLES FINANSIERING INVESTERING Sum inntekter TOTALT Regnskap 213 Buds(end) 213 Regnskap

26 Malvik kommune Regnskap 213 BALANSEREGNSKAPET Regnskap 213 Regnskap , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 494.3, , , , , , , , , Utstyr, maskiner og transportmidler(note nr. 14) 2241 PERSON, VARE- OG LASTEBILER 2243 ANLEGGSMASKINER 2244 INVENTAR OG UTSTYR 2245 EDB-UTSTYR OG KONTORMASKINER , , , , , , , , , ,5 Utlån VIKHAMMER SKOLE HÅNDKASSE VIKHAMMER U.SKOLE KASSE HOMMELVIK BARNEHAGE HÅNDKASS SASKVIK SKOLE - HÅNDKASSE HÅNDKASSE BRUKTBUTIKK HÅNDKASSE - SVEBERG SKOLE HÅNDKASSE - HOMMELVIK UNGDOMS HÅNDKASSE - HOMMELVIK SKOLE HÅNDKASSE KANTINA TRØNDERENERGI OBLIGASJONER MALVIK NÆRINGSBYGG AS - INNFRID SOSIALE UTLÅN SOSIALLÅN - UTFAKTURERT FRA UTLÅN TIL FINANS ETABLERING Utlån Jøssåsen Landsby ,53 2.5, 1.12, 1.5, 6., 4, 6.753, 2.56, 7.256,, 24.., , , , ,45, ,87 2.5, 1.26, 1.5, 6., 4, 4.818, 2.56, 7.24, 2.,,, ,7 22., , ,,, , , 16., 53., , 1, , 1.., 3.., , , 2., 5., 1.8, , , 1.78., , , 16., 53., , 1, , 1.., 3.., , , 2., 5., 1.8, , , 1.78., , , , , EIENDELER Anleggsmidler Herav: Faste eiendommer og anlegg(note nr.14) 2271 EIENDOMSGRUNN (IKKE AVSKRIVBAR) 2272 TOMTEAREAL 2275 BYGG UNDER ARBEID/FORPROSJEKT 2281 BARNEHAGER 2282 SKOLER 2285 BOLIGER 2281 FORRETNINGSBYGG ADMINISTRASJONSBYGG IDRETTSHALLER 2282 INSTITUSJONER KULTURBYGG 2283 ANDRE BYGG LAGERBYGG PARKERINGSPLASSER IDRETTSANLEGG 2284 VEGER GATELYS,MILJØ- OG TRAFIKKSIKKER RENSEANLEGG KLOAKK 2285 RENSEANLEGG VANN LEDNINGSNETT VANN LEDNINGSNETT KLOAKK RENOVASJON Konserninterne langsiktige fordringer Aksjer og andeler (note nr.5) EGENKAPITALINNSKUDD KLP REVISJON MIDT-NORGE IKS KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT MI INNHERRED RENOVASJON IKS INTERKOMMUNALT ARKIV TRØNDELA TRØNDELAG BRANN- OG REDNINGST A/S MALVIK NÆRINGSUTVIKLING AKSJER MALVIK NÆRINGSBYGG A/S AKSJER TRØNDERENERGI AS NORSK BIODRIVSTOFF AS NORSERVICE A/S NORGES BLINDEFORB.ANDEL U HUR A/L BIBLIOTEKSENTRALEN ANDELER VIKH.VESTRE BORETTSLAG ANDELER MOTRØTUNET BORETTSLA HOMLA MILJØENERGI AS Pensjonsmidler(note nr.2) PENSJONSMIDLER 21 26

27 Malvik kommune Regnskap 213 Regnskap 213 Regnskap , , , , , ,12 55., 2., , , , , , 11.38, , , , , 1.25, , 4.8, , , , 66.51, 51.51, , , , ,98 55., 2., , , , , , , , , , , 13.25, , , , , , ,, Konserninterne kortsiktige fordringer DIVERSE DEBITORER FORSKUDD LØNN DIV.DEBITORER FEIL UTB. LØNN KORTSIKTIG LÅN ANSATTE PERIODISERING OPPLADEDE KANTINE-KORT , , , ,12 4., , , , , , ,58, , , Premieavvik (note nr.2) ARBEIDSGIVERAVG. PREMIEAVVIK PENSJONSFORSIKR.PREMIEAVVIK , , , , , , Aksjer og andeler,, Sertifikater,, Obligasjoner,, , , , , , ,1, 6.696, 18.55, 8.725, , , , , , , , , , , , , , , 6.689,, 4.13, , , , , , , , , ,41 Omløpsmidler Herav: Kortsiktige fordringer (note nr. 4) TRYGEKONTORET REF. SYKEPENGE FYLKESSKATTESJEFEN KRAV MVA-KO FYLKESSKATTESJEFEN TILGO SPILLEMIDLER - SØR-TR.LAG FYLKES MALVIK NÆRINGSBYGG A/S MALVIK KIRKELIGE FELLESRÅD KUNDEFORDR. EIENDOMSAVGIFTER KUNDEFORDR. BARNEHAGE/SFO KUNDEFORDR. MUSIKKSKOLE KUNDEFORDR. PLEIE/OMSORG KUNDEFORDR. UTLEIE KULTURLOKAL KUNDEFORDR. PLAN, BYGGESAK OG KUNDEFORDR. HUSLEIE KUNDEFORDR. RÅDMANN/STAB/ORG KUNDEFORDR. REFUSJONSKRAV UND KUNDEFORDR. BIBLIOTEKET KUNDEFORDR. LEGE- OG HELSETJEN KUNDEFORDR. SOSIALLÅN KUNDEFORDR. KULTUR KUNDEFORDR. TEKNISK - TILFELDIG KUNDEFORDR. TILKNYTNINGSAVGIFT KUNDEFORDR. KART OG OPPMÅLING KRAV PROCASSO Kasse, postgiro, bankinnskudd 2121 SPAREBANK1 MIDT-NORGE BANKKONTO SMN FAST 2123 BANKKONTO SMN KONTO NR KONTO ETABLERING BANKKTO NÆRINGSFOND SMN MND FAST BANKKONTO SMN BANKKONTO KLIENTER TRONDOS B NORDEA BANK FORSK.TREKK KTO FONDSM. SKOGAVG./GRØNBERG/STA FRIKJØP AV TILFLUKTSROMPLASSER VILTFONDET UTB.AVTALER ØVRE HUNDHAMARERN SUM EIENDELER 22 27

28 Malvik kommune Regnskap 213 Regnskap 213 Regnskap , , , ,58, 2.5., , , 617., 677., , , ,2 2.5., , , 617., 677., , , , , , , 7.24,96 18., 4., , , , , , , , ,11, , , 1., 15., ,2 51., ,5 25., 225., 1., 9.684,8 24., 5., , ,96 1., , , , , , , , 57.24, , 4., 23.25, , , , , , , , , , , 1., 55., ,2, ,5 25., 225., 1., 5., 24., 5.,,,,, , ,73, , , ,1 29.5, , , , ,2 12., 16., , , , , ,7 216., 41., 14., , , ,2 12., 16., , , , 95.89, ,7 216., 41.,, Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift (note nr.19) Endringer i regnskapsprinsipp som påv , , , , Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest(note nr.19) 2581 Endringer i regnskapsprinsipp som påv , , , ,95 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Herav: Disposisjonsfond(note nr.6) DISPOSISJONSFOND NÆRINGSFOND DISPOSISJONSFOND OMSORG- OG S DISPOSISJONSFOND SKOLEBØKER DISPOSISJONSFOND MILJØVERN DISP.FOND INV.TILSK. GR Disp.fond trafikksikkerhetstiltak Bundne driftsfond(note nr.6) VILTFOND SKOGAVGIFT AVSATT BOLIGTILSKUDD TIL TAP BOLIGTILSKUDD ETABLERING AVSATT TIL NEDBET.LÅN TOMT KOMMUNEPLANPROSJEKTER TILSKUDD FRILUFTSFORMÅL TILSKUDD PILGRIMSLEDEN DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN NEA-REGIONEN PROSJEKTMIDLER UNDERVISNING INTEGRERINGSTILSKUDD SKJØNNSMIDLER BARNEHAGER LEGEAVTALER IKT UTSTYR REKRUTTERINGSPLAN-DEMENS OMSORGSPLAN Avdragsfond (minimumsavdrag) MIDTSANDTANGEN - DN-TILSKUDD PREMIS - OBJEKT DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN ARBEIDSGIVERKONTROLLEN Malvik Frivillighetssentral - gavemid PSYKOLOG I HELSETJENESTEN - OBJ SKUDDPREMIEORDNING UNIVERSELL UTFORMING - PROSJEKT VELFERDSTEKNOLOGI - OBJEKT Energi- og klimautredning (ENOVA) INNKJØP LEIKEUTSTYR VIKHAMMERÅ REDUSERT VENTETID PPT - OBJEKT IKT-AVTALER PRIVATE FYISIOTERAPE PROSJEKT STORSALAMANDER Folkehelse PREMIE "BESTE FOLKEHELSETILTAK HVERDAGSREHABILITERING - OBJEK Ubundne investeringsfond (note nr.6) KAPITALFOND Andeler/innskudd borettslag FRIOMRÅDER - 2% AV TOMTESALG Bundne investeringsfond (note nr.6) TILFLUKTSROMSPLASSER, FRIKJØP FELLESORG.FOLKETS HUS LEKEPLASS 2, SAKSVIK NORD VEI LITJMARKA VIDEREUTLÅN OVER-/UNDERSKUDD AVSATT NEDBET.HUSBANK VIDEREUT VEG 4, LASSVEBERGVN FORTETNING ØVRE HUNDHAMAREN TOBB UTB.VIKH.VEI STIBAKKEN VEIUTBYGGGING VVA-ANLEGG LIAVEGEN - ØVRE SOLB VVA-ANLEGG SJØVEGEN 23 28

29 Malvik kommune Regnskap 213 Regnskap 213 Regnskap 212,, , ,37,, Udisponert i inv.regnskap,, Udekket i inv.regnskap,, Likviditetsreserve,, , , , , , , , , , , , , Ihendehaverobligasjonslån,, Sertifikatlån,, , , , , , , , 39.7., , , , , 24.7., 3.., 8..,, 19..,,,,, , , , , , , , , , , , , ,, , , , , , , , 39.7., ,,,, 24.7., 3..,, , 2.., 4.., , , , , , , , , , , , , , , 5..,,, Kortsiktig gjeld Herav: Kassekredittlån , ,17,, Annen kortsiktig gjeld SKATTETREKK PÅLEGGSTREKK ARBEIDSGIVERAVGIFT LEVERANDØRGJELD DIVERSE KREDITORER HUSBANKTILSK. LITJMARKA MELLOMREGN AVDRAG SOS.LÅN MINIMUMSAVDRAG , , , , , , , 5.58,, , , , , , , , , , Regnskapsmessig mindreforbruk Regnskapsmessig merforbruk (note nr.19) 2591 UNDERSKUDD DRIFTSREGNSKAPET Kapitalkonto(note nr.7) KAPITALKONTO Langsiktig gjeld Herav: Pensjonsforpliktelser (note nr.2) ARBEIDSG. AVG. AV NETTO PENSJON PENSJONSFORPLIKTELSEN Andre lån (note nr.18) KOMMUNALBANKEN (KIRKE KOMMUNALBANKEN KOMMUNALBANKEN KOMMUNALBANKEN KOMMUNALBANKEN KOMMUNALBANKEN KOMMUNALBANKEN KOMMUNALBANKEN KOMMUNALBANKEN KOMMUNALBANKEN KOMMUNALBANKEN NORDEA BANK NORGE ASA NORDEA KONTRAKT 54453/ NORDEA BANK - ISIN KLP KOMMUNEKREDITT AS KLP (8955) KLP (8989) KLP KOMMUNEKREDITT AS KLP KOMMUNEKREDITT AS KLP KOMMUNEKREDITT AS KLP - LÅN Husbanken HUSBANKEN HUSBANKEN HUSBANKEN Husbanken HUSBANKEN HUSBANKEN HUSBANKEN HUSBANKEN HUSBANKEN HUSBANKEN HUSBANKEN Konsernintern langsiktig gjeld 24 29

30 Malvik kommune Regnskap 213 Regnskap 213 Regnskap ,43, ,8, , , ,42 3.6,, ,42, , ,5 227,8, , , 516.6, , , , , , ,41 Memoriakonto , ,23 Herav: Ubrukte lånemidler 2914 AV LÅN HUSBANKEN STARTLÅN 2915 LÅN KOMM.BANKEN, DIV.FORMÅL , , , , , ,3,, , , , , , , , , , , , , , , SKYLDIG ARB.GIV.AVG. FERIEPENGER SKYLDIG ARB.GIV.AVG. FERIEPENGER INTERIM 213/214 Konsernintern kortsiktig gjeld ANDRE TREKK LØNN NETTO LØNN SKYLDIG FERIEPENGER SKYLDIG FERIEPENGER 212 Premieavvik (note nr.2) ARBGEIDSGIVERAVG. AV PREMIEAVVI PREMIEAVVIK - SPK SUM EGENKAPITAL OG GJELD MEMORIAKONTI Ubrukte konserninterne lånemidler Andre memoriakonti 2921 UNDERSKUDD VANN 2922 UNDERSKUDD AVLØP 2923 UNDERSKUDD FEIING Motkonto for memoriakontiene MOTKONTO SELVKOST MEMORIALKTO.UBR.MIDL.EKST.LÅN Stjørdal/Hommelvik 26.februar Kristian Rolstad Rådmann 25 3

31 Malvik kommune Regnskap 213 NOTE nr. 1 Endring i arbeidskapital Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor , , , , , 34.6., , , , 34.6., , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,38,, ,73,,, ,,,, , ,28,, , , , , , , ,, , , ,, , , ,84, , , ,45, , , , , , , , ,57,9 Regnskap 213 Regnskap ,89, , ,, , ,33, , ,, , , , , ,51 Anskaffelse og anvendelse av midler Anskaffelse av midler Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) Inntekter investeringsdel (kontoklasse ) Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner Sum anskaffelse av midler Anvendelse av midler Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) Utgifter investeringsdel (kontoklasse ) Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner Sum anvendelse av midler Anskaffelse - anvendelse av midler Endring i ubrukte lånemidler Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest Endring i arbeidskapital Avsetninger og bruk av avsetninger Avsetninger Bruk av avsetninger Til avsetning senere år Netto avsetninger Int. overføringer og fordelinger Interne inntekter mv Interne utgifter mv Netto interne overføringer OMLØPSMIDLER Endring betalingsmidler Endring ihendehaverobl og sertifikater Endring kortsiktige fordringer Endring premieavvik Endring aksjer og andeler ENDRING OMLØPSMIDLER (A) KORTSIKTIG GJELD Endring kortsiktig gjeld (B) ENDRING ARBEIDSKAPITAL (A-B) En differanse på kr ,95 skyldes følgende: Avdrag lån Malvik kirkelig fellesråd hvor lånet er tatt opp av Malvik kommune - kr ,Endring i håndkasser kr.81,innfridd avsatte minimumsavdrag fra på bundet fond kr ,26 31

32 Malvik kommune Regnskap 213 NOTE nr. 2 Pensjon Årets netto pensjonskostnad (F 13-1 bokstav C) Årets pensjonsopptjening, nåverdi Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse Forventet avkastning på pensjonsmidlene Administrasjonskostnader inkl. avregning tidl.år Netto pensjonskostnad (inkl.adm.) KLP Netto pensjonskostnad (inkl.adm.) SPK Årets pensjonspremie til betaling KLP Årets pensjonspremie til betaling SPK Årets premieavvik Balanse (F 13-1 bokstav E) Brutto påløpt forpliktelse Herav KLP Herav SPK Pensjonsmidler Herav KLP Herav SPK Netto pensjonsforpliktelse Pensjonsposter Arbeidsgiveravgift Akkumulert premieavvik 1.1 Amortisert 1/15(1) av tidliger års avvik Årets premieavvik Akkumulert premieavvik Malvik kommune har valgt 15 års fordeling av inntekts- eller utgiftsføring (også kalt amortisering) av premieavvik inntil år 211. Kommunal- og regionaldepartementet har i 211 gjort endring i 13 i regnskapsforskriften som gjør at amortiseringstiden for premieavvik kortes ned fra 15 til 1 år for avvik oppstått fra og med 211. Gjelder regnskapsføring fra og med år

33 Malvik kommune Regnskap 213 Beregningsforutsetninger KLP Forventet avskastning på pensjonsmidler (F 13-5 bokstav F) 5, % Diskonteringsrente (F 13-5 bokstav E) 4, % Forventet årlig lønnsvekst (F 13-5 bokstav B) 2,87 % Forventet årlig G- og pensjonsregulering (F 13-5 bokstav C og D) 2,87 % Foruts.for turn-over fellesordningen (F 13-5 bokstav G) : Uttak av AFP i 213 (i %): under 2 år 2% 2-23 år 15% Uttak fra alder (i år) år 1% Sykepleiere 33% 3-39 år 7,5% Fellesordningen* 33% 4-5 år 5% Fellesordningen ** 45% år 2% Over 55 år % * 65 års grense **7 års grense Beregningsforutsetninger SPK Forventet avkastning på pensjonsmidler Diskonteringsrente Forventet lønnsvekst Forventet G-regulering Frivillig avgang AFP - uttak 4,35 % 4, % 2,87 % 2,87 % 3, % inntil 5år, % over 5, % Spesifikasjon av estimatavvik: Faktisk forpliktelse Estimert forpliktelse Estimatavvik forpliktelse IB 1.1. KLP SPK Amortisert avvik i år Faktiske pensjonsmidler Estimerte pensjonsmidler Estimatavvik midler IB 1.1. Amortisert avvik i år 28 33

34 Malvik kommune Regnskap 213 NOTE nr. 3 Garantiansvar Kommunen kan gi garantier med hjemmel i KL 51 og forskrift om kommunale og fylkeskommunale garantier KRD 2. februar 21. Kommunen gir garantier som simpel kausjon. Del 1 Garantier NOTE Garantier gitt av kommunen nedkvittert per Garanti gitt til Litjmarka Senior og omsorgsboliger Motrøtunet Borettslag Vikhammer Vestre Borettslag Vikhammer Vestre Borettslag Garantibeløp Garantien utløper Malvik I.L Oppr.3,8 mill.kr. Hommelvik I.L Oppr.1,35 mill.kr. Sveberg Foreldrelagsbarnehage BA Oppr. 7,58 mill.kr Sum garantier Garantier kommunale regnskapsenheter og foretak KF Garantibeløp Garantien utløper Innherred Renovasjon IKS Totalt garantibeløp alle garantier Del 2 Innfrielser og tap Kommunen har i 213 innfridd pantelån til Malvik Næringsbygg AS på kr ,- NOTE nr. 4 Fordringer og gjeld på KF, IKS og 27-samarbeid Tekst Per regnskapsåret Kommunens samlede fordringer Per forrige regnskapsår Herav gjeld til arb.giver.kontrollen Trøndelag brann og redning IKS Herav fordring på Innherred Renovasjon IKS Herav fordring på arb.giver.kontrollen Herav fordring på Værnesregionen Herav fordring Trøndelag brann og redningstj Kommunens samlede korts.gjeld: Herav gjeld til: Innherred Renovasjon IKS Revisjon Midt-Norge IKS Herav gjeld til Værnesregionen (Stjørdal) 29 34

35 Malvik kommune Regnskap 213 NOTE nr. 5 Aksjer og andeler Selskapets navn Verdi Malvik Næringsutvikling AS Malvik Næringsbygg AS TrønderEnergi AS KLP-forsikring Norsk Biodrivstoff AS Andeler Vikhammer Vestre borettslag Andeler Motrøtunet borettslag Innherred Renovasjon IKS Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS Revisjon Midt-Norge IKS Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS Norservice AS Norges Blindeforbund Biblioteksentralen A/L Homla Miljøenergi AS Verdi Markeds verdi Eier-andel i % , ,8 6, ,6 1, , ,6 38,94 49 Forklaring til endring fra 212: I KLP-forsikring har vi økt innskuddet til egenkapital. Andelene i Motrøtunet borettslag og Vikhammer Vestre borettslag er kjøp/salg av leiligheter. NOTE nr. 6 Avsetning og bruk av fond Del 1 Alle fond avsetninger og bruk av avsetninger drifts- og investeringsregnskapet Samlet avsetning og bruk av fond i året Beholdning pr.1.1 Avsetninger Bruk av avsetninger Netto avsetninger (Negativt tall betyr netto forbruk) Beholdning pr , , , , , , , , , ,

36 Malvik kommune Regnskap 213 Del 2 Disposisjonsfond avsetninger og bruk av avsetninger Disposisjonsfond - kap. 256 Beholdning pr.1.1 Bruk av disposisjonsfond i investeringsregnskapet Bruk av disposisjonsfond i driftsregnskapet Avsetning til disposisjonsfond ,23, ,2, ,62, , ,61 Beholdning pr , ,23 UB viser saldoen på disposisjonsfondet. Fondet er til kommunestyrets frie disposisjon til drifts- og investeringsformål. Vesentlige avsetninger til disposisjonsfond (1 kr) Formål Ingen avsetninger i 213 Beløp Vedtak sak/dato Del 3 Bundet driftsfond avsetninger og bruk av avsetninger Bundne driftsfond - kap. 251 Beholdning pr.1.1 Bruk av bundne driftsfond i driftsregnskapet Bruk av bundne driftsfond i investeringsregnskapet Avsetning til bundne driftsfond , ,67, , , ,11, ,97 Beholdning pr , ,26 UB viser saldoen på bundet driftsfond. Bruk av fondets midler er bundet til bestemte formål og kan ikke endres av kommunestyret. Vesentlige avsetninger til bundet driftsfond (1 kr) Formål Beløp Vedtak sak/dato Psykolog i helse 51 Skjønnsmidler Fylkesmann Organisasjonsbygging H/S 4 Skjønnsmidler Fylkesmann Skolebasert kompetanse utv. 324 Skjønnsmidler Fylkesmann Hverdagsrehabilitering 38 Midler fra Helsedirektoratet I tillegg til de vesentlige avsetninger beskrevet overfor, ble det for 213 avsatt mindre beløp til bl.a, folkehelsearbeid, legeavtaler, den kulturelle skolesekken og prosjektmidler til undervisning

37 Malvik kommune Regnskap 213 Del 4 Ubundet investeringsfond avsetninger og bruk av avsetninger Ubundne investeringsfond - kap. 253 Beholdning pr.1.1 Bruk av ubundne investeringsfond i investeringsregnskapet Avsetning til ubundne investeringsfond Beholdning pr , , , , , , , ,9 UB viser saldoen på ubundet investeringsfond også kalt kapitalfond. Fondet er til kommunestyrets frie disposisjon til investeringsformål. Vesentlige avsetninger til ubundet investeringsfond(1 kr) Formål Beløp Salg av tomter Vedtak sak/dato 7 57 Budsjett 213 Del 5 Bundet investeringsfond avsetninger og bruk av avsetninger Bundne investeringsfond - kap. 255 Beholdning pr.1.1 Bruk av bundne investeringsfond i investeringsregnskapet Avsetning til bundne investeringsfond , , , , , ,61 Beholdning pr , ,56 UB viser saldoen på bundet investeringsfond. Bruk av fondets midler er bundet til bestemte investeringsformål og kan ikke endres av kommunestyret. Vesentlige avsetninger til bundet investeringsfond (1 kr) Formål Avs.nedbet.START-lån Beløp Vedtak sak/dato

38 Malvik kommune Regnskap 213 NOTE nr. 7 Kapitalkonto DEBET KREDIT 1.1 Debetposter i året: , Avskrivning: Eiendom,anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler , Nedskrivning: Eiendom,anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler, Nedskrivning aksjer/andeler Avdrag på utlån - sosiale utlån Avdrag på utlån - andre utlån Avskrivning på utlån - sosiale utlån Avskrivning på utlån - andre utlån Bruk av lånemidler Aktivering fast eiendom, anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler 2 287,, 3 55, Kjøp av aksjer/andeler 3 85, Oppskrivning av aksjer/andeler , Utlån - sosiale utlån , ,25, 12 14, Utlån - andre utlån ,45 Avdrag på eksterne lån ,, , , Endring pensjonsforpliktelser (reduksjon) , Endring pensjonsmidler SPK Endring pensjonsmidler SPK Endring pensjonsmidler KLP Endring pensjonsmidler KLP Endring pensjonsmidler andre selskap Endring pensjonsmidler andre selskap Urealisert kurstap utenlandslån Urealisert kursgevinst utenl.lån Innfridd minimumsavdrag Balanse (kapital) , Oppskrivning fast eiendom/anlegg Aktivert egenkapitalinnskudd KLP Endring pensjonsforpliktelser (økning) ,24 Kreditposter i året: Salg av fast eiendom, anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler Salg aksjer/andeler 213 Saldo (kapital) , , , , ,69 Diff. kr.9,- er ikke identifisert 33 38

39 Malvik kommune Regnskap 213 NOTE nr. 8 Interkommunale samarbeid Regnskap for interkommunale samarbeid etter kommuneloven 27 skal inngå i årsregnskapet til den kommunen hvor samarbeidet har sitt hovedkontor. Årsregnskapet omfatter regnskap for slike samarbeid jfr.regnskapsforskriften 12 nr.3 og utgjør følgende beløp: Interkommunalt tiltak jf KL 27 Overført fra: Malvik kommune (kontorkommune) * Selbu kommune Tydal kommune Frosta kommune Stjørdal kommune Resultat av overføringer Samarbeidets egne inntekter ** Samarbeidets totale driftsutgifter Resultat av virksomheten Skatteoppkreveren Interkommunalt tiltak jf KL 27 Overført fra: Malvik kommune (kontorkommune) * Melhus kommune Orkdal kommune Skaun kommune Midtre Gauldal kommune Selbu kommune Meråker kommune Arbeidsgiverkontroll Oppdal kommune Rennebu kommune Stjørdal kommune Frosta kommune Meldal kommune Agdenes kommune Tydal kommune Hemne kommune Resultat av overføringer Samarbeidets egne inntekter ** Samarbeidets totale driftsutgifter Resultat av virksomheten **avregn.avsetning kr til

40 Malvik kommune Regnskap 213 NOTE nr. 9 Salg av finansielle anleggsmidler Det er ikke gjort salg av finansielle anleggsmidler i 213. NOTE nr. 1 Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i kommuneloven, forskrifter og god kommunal regnskapsskikk. Regnskapsprinsipper All tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører kommunens og fylkeskommunens virksomhet fremgår av driftsregnskapet eller investeringsregnskapet. Regnskapsføring av tilgang og bruk av midler bare i balanseregnskapet gjøres ikke. Alle utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger er regnskapsført brutto. Dette gjelder også interne finansieringstransaksjoner. Alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i året er tatt med i årsregnskapet, enten de er betalt eller ikke. For lån er kun den delen av lånet som faktisk er brukt i løpet av året ført i investeringsregnskapet. Den delen av lånet som ikke er brukt, er registrert som memoriapost. I den grad enkelte utgifter, utbetalinger, inntekter eller innbetalinger ikke kan fastsettes eksakt ved tidspunktet for regnskapsavleggelsen, registreres et anslått beløp i årsregnskapet. Klassifisering av anleggsmidler og omløpsmidler I balanseregnskapet er anleggsmidler eiendeler bestemt til varig eie eller bruk for kommunen. Andre eiendeler er omløpsmidler. Fordringer knyttet til egen vare- og tjenesteproduksjon, samt markedsbaserte verdipapirer som inngår i en handelsportefølje er omløpsmidler. Andre markedsbaserte verdipapirer er klassifisert som omløpsmidler med mindre kommunen har foretatt investeringen ut fra næringspolitiske eller samfunnsmessige hensyn. I slike tilfeller er verdipapirene klassifisert som anleggsmidler. Andre fordringer er omløpsmidler dersom disse forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet. Ellers er de klassifisert som anleggsmidler. Kommunen følger KRS (F) nr 4 Avgrensningen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet. Standarden har særlig betydning for skille mellom vedlikehold og påkostning i forhold til anleggsmidler. Utgifter som påløper for å opprettholde anleggsmiddelet kvalitetsnivå utgiftsføres i driftsregnskapet. Utgifter som representerer en standardheving av anleggsmiddelet utover standarden ved anskaffelsen utgiftsføres i investeringsregnskapet og aktiveres på anleggsmiddelet i balansen. Klassifisering av gjeld Langsiktig gjeld er knyttet til formålene i kommunelovens 5 med unntak av likviditetstrekkrettighet/ likviditetslån jfr kl 5 nr 5. All annen gjeld er kortsiktig gjeld. Neste års avdrag på utlån inngår i anleggsmidler og neste års avdrag på lån inngår i langsiktig gjeld. 35 4

41 Malvik kommune Regnskap 213 Vurderingsregler Omløpsmidler er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Markedsbaserte finansielle omløpsmidler er vurdert til virkelig verdi. Utestående fordringer er vurdert til pålydende med fradrag for forventet tap Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives med like store årlige beløp over levetiden til anleggsmiddelet. Avskrivningene starter året etter at anleggsmidlet er anskaffet / tatt i bruk av virksomheten. Avskrivningsperiodene er i tråd med 8 i forskrift om årsregnskap og årsberetning. Anleggsmidler som har hatt verdifall som forventes ikke å være forbigående er nedskrevet til virkelig verdi i balansen. Vurderingene for eiendeler gjelder tilsvarende for kortsiktig og langsiktig gjeld. Opptakskost utgjør gjeldspostens pålydende i norske kroner på det tidspunkt som gjelden oppstår. Låneomkostninger (gebyrer, provisjoner mv.), samt over- og underkurs er finansutgifter og inntekter. Over- og underkurs periodiseres over lånets løpetid som kortsiktig fordring/gjeld etter samme prinsipp som gjelder for obligasjoner som holdes til forfall. Selvkostberegninger Innenfor de rammer der selvkost er satt som den rettslige rammen for hva kommunen kan kreve av brukerbetalinger beregner kommunen selvkost etter retningslinjer gitt av Kommunal- og regionaldepartementet i dokument H-214, januar 23. For de tjenestene kommunen selv har valgt å kreve brukerbetalinger etter selvkostprinsippet følges samme retningslinjer. Mva-plikt og mva-kompensasjon Kommunen følger reglene mva-loven for de tjenesteområdene som er omfattet av loven. For kommunens øvrige virksomhet krever kommunen mva-kompensasjon

42 Malvik kommune Regnskap 213 NOTE nr. 11 Organisering av kommunen Dagens modell er en 2-nivå modell med rådmannsfunksjonen og virksomheter/tjenesteenheter. Rådmannsfunksjonen består av rådmannen, økonomisjef, organisasjonssjef og 2 kommunalsjefer, Støttefunksjonene og staben er organisert slik at de rapporterer til rådmannens strategiske lederteam. Støttefunksjonene er tilgjengelige for virksomhetene/tjenesteenhetene (intern service) i tillegg til å betjene innbyggerne (ekstern service). Kommunestyret Formannskapet Utvalg for: oppvekst og kultur, Helse og velferd, Areal- og samfunnsplanlegging, Kontrollutvalg, Administrasjonsutvalg, Arbeidsmiljøutvalg, Trafikksikkerhetsutvalg Rådmann/Rådmannens strategiske lederteam Kommuneoverlege Virksomheter - Barnehager - Saksvik skole - Vikhammer skole med avdeling Vikhammeråsen grendaskole - Sveberg skole - Hommelvik skole - Vikhammer ungdomsskole - Hommelvik ungdomsskole - Hjemmesykepleie - Helse og aktivitet - Psykisk helsetjeneste og rus - Rådmannens fagstab Støtte - IT - Service - Økonomi - Personal - Arkiv Malvik kommune er vertskommune for: - Skatt Værnesregionen - Arbeidsgiverkontroll Trøndelag Koordinerende enhet Boveiledningstjenesten Malvik sykehjem FDV Kommunalteknikk Areal og samfunnsplanlegging NAV Barne- og Familietjenesten Kultur - Eiendomsservice Deltagelse i interkommunale selskap Innherred Renovasjon er et interkommunalt selskap (IKS) som eies av kommunene: Selbu, Malvik, Meråker, Stjørdal, Frosta, Levanger, Verdal, Inderøy og Leksvik. Innherred Renovasjon IKS er morselskapet i konsernet, og forvalter eierkommunenes ansvar vedrørende husholdningsrenovasjon og forbrukeravfall. I dette ligger et ansvar for å gi innbyggerne i kommunene en best mulig renovasjonsordning

43 Malvik kommune Regnskap 213 Innherred Renovasjon IKS har 2 heleide datterselskap. Retura IR AS leverer avfallsløsninger for næringslivet, containerutleie og tømming av septiktanker. Bruktbo Renovasjonsservice AS driver med omsetning av brukte materialer og gjenstander. IKA Trøndelag oppbevarer arkivmateriale fra Nord- og Sør-Trøndelag fra slutten av 17-tallet og fram til ca. 1975/8. IKA Trøndelag ble opprettet som eget organ i Institusjonens nåværende navn, IKA Trøndelag, ble først tatt i bruk i 2 da institusjonen ble et interkommunalt selskap, opprettet med hjemmel i lov om interkommunale selskaper av 29. januar IKA Trøndelag drives på grunnlag av selskapsavtale vedtatt av medlemskommunene. Virksomheten er et eget rettssubjekt og arbeidsgiveransvaret ligger hos styret. Avtalen omhandler formål og ansvarsområde, finansiering, styrende organer, administrasjon m.m. Revisjon Midt-Norge IKS er en selvstendig revisjonsenhet organisert som et interkommunalt selskap. Deltakerne i selskapet er kommunene Agdenes, Frøya, Hemne, Hitra, Klæbu, Malvik, Meldal, Melhus, Midtre Gauldal, Orkdal, Selbu, Skaun, Snillfjord, Sør-Trøndelag fylkeskommune og Tydal. Hovedkontoret ligger i Orkanger. Deres hovedvirkeområde er kommunene, men har et betydelig antall andre selskaper. Dette gjelder i hovedsak virksomheter som kommunene er engasjert i gjennom eierskap eller interkommunalt samarbeid. Kommunal revisjon omfatter revisjon av kommuner og fylkeskommuner. Det er en egen revisjonsordning for lokalforvaltningen hjemlet i kommunelovens 78. Her framkommer det at: Kommunestyret eller fylkestinget avgjør selv om kommunen eller fylkeskommunen skal ansette egne revisorer, delta i interkommunalt samarbeid om revisjon, eller inngå avtale med annen revisor. Vedtaket treffes på grunnlag av innstilling fra kontrollutvalget. Selve revisjonens oppgaver er regulert i egen forskrift om revisjon utgitt av Kommunal- og regionaldepartementet Dette tilsier at alle kommunale regnskaper innbefattet kommunale foretak, institusjoner, legater og overformynderi er undergitt revisjon. Kommunal revisjon kan være konsernrevisor for kommunens regnskaper. Foruten kommuneregnskapet er en pålagt å revidere kommunale institusjoner organisert etter kommuneloven 11 - kommunale foretak etter kommunelovens kap kommunens overformynderi - pasient- og beboerregnskaper kommunale institusjoner - regnskap med tilskudd fra spillemidler. Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS Deltakerkommunene er: Agdenes, Frøya, Hemne, Hitra, Klæbu, Malvik, Meldal, Melhus, Midtre Gauldal, Orkdal, Selbu, Skaun, Snillfjord, Sør-Trøndelag fylkeskommune og Tydal. Hovedkontoret ligger i Trondheim. Dette er et forpliktende samarbeid om sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalg. Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS er den lokale faginstans for brannvern i Trondheim, Malvik, Klæbu, Rissa, Leksvik, Oppdal og Rennebu kommune. De har som primæroppgave å sikre lokalsamfunnet, kommunene, mot ulykker og skader forårsaket av brann og akutt forurensning. De er også forpliktet til å utnytte de ressurser som kommunene investerer i beredskap og forebyggende tiltak på en tilfredsstillende måte. I tillegg til å være en bedskapsorganisasjon utfører Trøndelag brann- og redningstjeneste viktige oppgaver i forbindelse med tilsyn og kontroll. Etaten driver også med opplærings- og informasjonsvirksomhet

44 Malvik kommune Regnskap 213 Interkommunalt samarbeid i Trondheimsområdet - Trondheimsregionen Interkommunal legevakt: vertskommuneavtale mellom kommunene Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus og Midtre Gauldal kommune. Smittevern og miljørettet helsevern: samarbeidsavtale med Miljøenheten i Trondheim kommune. Logopedisk bistand til personer over 18 år: samarbeidsavtale med Logopedisk senter i Trondheim kommune Interkommunal voksenopplæring: samarbeidsavtale mellom Trondheim, Klæbu og Malvik Barnevernsvakt: Vertskommuneavtale med Trondheim kommune (flere kommuner deltar) Krisesenter: Avtale mellom Trondheim(vertskommune), Klæbu, Melhus og Malvik. Kriseteam: Avtale mellom Trondheim, Klæbu og Malvik. Trondheim er vertskommune. Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag: Fra er Malvik kommune vertskommune for Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag for kommunene Malvik, Melhus, Midtre Gauldal, Meråker, Orkdal, Selbu, Skaun, Rennebu, Oppdal, Stjørdal, Tydal, Meldal, Agdenes, Hemne og Frosta. Se også note 8. Det Digitale Trøndelag: er et samarbeid om E-tjenester fra offentlig forvaltning i Trøndelag. Malvik er deltaker sammen med kommunene Trondheim, Stjørdal, Frosta, Levanger, Verdal, Steinkjer, samt fylkeskommunene og fylkesmennene i Nord- og Sør-Trøndelag. Interkommunalt samarbeid i Værnesregionen: Lønn og regnskap: felles tjenestesenter for regnskap. Deltakende kommuner er Stjørdal, Malvik, Selbu og Tydal. Stjørdal er vertskommune. Skatt: Deltakende kommuner er Stjørdal, Malvik, Selbu, Tydal og Frosta. Malvik er vertskommune. Innkjøp: Felles innkjøpsfunksjon mellom Malvik, Selbu, Stjørdal, Meråker og Frosta Andre samarbeidsområder: Folkehelse: 39 44

45 Malvik kommune Regnskap 213 Intensjonsavtale NTNU: Senter for helsefremmende forskning: LEV VEL helsefremmende indikatorer i kommunene Betania Malvik: Samarbeid om rehabiliteringsplasser (døgn og dagplasser) Jøssåsen Landsby: Samarbeid om dagtilbud / tilrettelagt arbeidstilbud, samt inngått tjenesteavtale og husleieavtale knyttet til 3 omsorgsboliger. Fretex: Samarbeidsavtale om lokalt Hjelpemiddellager (korttidsleie og varemottak fra Hjelpemiddelsentralen i Sør Trøndelag) Overgrepsmottak: samarbeidsavtale mellom St.Olavs Hospital og alle kommunene i Sør-Trøndelag. Konfliktrådet: Oppfølgingsteam for unge lovbrytere (Trondheim, Klæbu, Melhus og Malvik) Adferdssenteret: Samarbeidsavtale Kompetansesenter for rus Midt- Norge: Ungdata Samarbeid med Sør Trøndelag Fylkeskommune: Intensjons - og samarbeidsavtale: utvikle kunnskapsbasert folkehelsearbeid Ungdommens kulturmønstring (UKM) Den kulturelle skolesekken Ungdomsrådet Kriminalitetsforebyggende råd (KRÅD): Rådgivning og informasjon SLT Nearegionen: Felles regionkonsulent skole og barnehage med Klæbu, Selbu og Tydal Prosjekter Helse- og velferdsvakta: Politisk vedtatt prosjekt der Malvik kommune deltar sammen med Trondheim, Klæbu og Melhus. Interkommunalt prosjekt velferdsteknologi: 2 årig prosjekt mellom Klæbu, Melhus, Midtre Gauldal og Malvik. I tett samarbeid med Trondheim. Prosjektet avsluttet i 213. Viser til Kst. Sak 24/14 Psykiatrisk ambulant rehabiliteringsteam(part): Samarbeid mellom Divisjon Psykisk helse og Malvik(PART). Prosjektet ble evaluert og avsluttet i 213. Viser til Kst sak 22/

46 Malvik kommune Regnskap 213 NOTE nr. 12 Vesentlige poster Det er ingen vesentlige poster utover de som er beskrevet i note 13 Vesentlige transaksjoner. NOTE nr. 13 Vesentlige transaksjoner TrønderEnergi AS vedtok på sin generalforsamling i april i år å foreta en konvertering av deler av selskapets egenkapital til fondsobligasjoner. Egenkapitalen i TrønderEnergi nedsettes og det utstedes i stedet ansvarlig lånekapital med 99 års varighet («evigvarende»). Konverteringen av egenkapital til fondsobligasjoner skjer ved nedsettelse av overkursfond, som ansees som en tilbakebetaling av innskutt kapital som føres i investeringsregnskapet. Følgende beløp er ført som transaksjoner: Tekst Utlån (investering) Utdeling av overkursfond (inv.) Renteinntekt (drift) Beløp (i 1 kr)

47 Malvik kommune Regnskap 213 NOTE nr. 14 Anleggsmidler Kommunen følger inndelingen av anleggsmidler og avskrivningsplan i h.h. til regnskapsforskriftens 8. Kommunen har følgende anleggsmiddelgrupper med tilhørende avskrivningsplan: Anleggsmiddel gruppe Gruppe 1 Avskrivn. plan 5 år: Gruppe 2 1 år: Anleggsmaskiner, maskiner, inventar og utstyr, verktøy og transportmidler og lignende. Gruppe 3 2 år: Brannbiler, parkeringsplasser, trafikklys, tekniske anlegg (VAR), renseanlegg, pumpestasjoner, forbrenningsanlegg og lignende. Gruppe 4 4 år: Boliger, skoler, barnehager, idrettshaller, veier og ledningsnett og lignende. 5 år: Forretningsbygg, lagerbygg, administrasjonsbygg, sykehjem og andre institusjoner, kulturbygg, brannstasjoner og lignende Gruppe 5 V ARIGE DRIFTSMIDLER (Beløp i 1 kr) A nskaffelseskost pr T ilgang i året A vgang i året A nskaffelseskost pr A kkumulerte ordinære a vskrivinger pr 1.1. Å rets ordinære avskrivinger A kkumulerte ordinære a vskrivinger pr B okført verdi A vskrivingssatser Eiendeler EDB-utstyr, kontormaskiner og lignende. G RUPPE 1 E db-utstyr, kontormaskiner G RUPPE 2 A nleggsmaskiner, inventar og utstyr, transpm G RUPPE 3 G RUPPE 4 G RUPPE 5 B rannbiler,p-plasser, B oliger,skoler, F orr.bygg, tekn.anlegg (VAR)idrettshall kulturbygg, o g ledningsnett sykehjem o l % % % ,5 % % I denne oversikten er alle lagerbygg (konto 22831) ført i gruppe 4, selv om enkelte av dem, som plasthall I og II har avskrivninger som i gruppe 3. Det er gjort salg av boligen Asplundvn.17 i 213. Salgssummen er ført i investeringsregnskap, mens «gevinsten» ved salg av anleggsmidler er bare bokført i balansen i tråd med kommunale regnskapsforskrifter gjennom en oppskrivning av anleggsmidlet mot kapitalkontoen

48 Malvik kommune Regnskap 213 NOTE nr. 15 Investeringsoversikt Påløpt Objekt Investeringsobjekt Ansvar Tjeneste Kostnadsrammer Regnskap OpprinneligJustert Utgifter 1 Hjelpeprosjekt 11,18 12,1, Øya fridrettsanlegg Prosjekt Nye Folketshus Kvalitetssystem 11, ,22, Prosjekt Sandfjæra barnehage Opparbeidsing parkeringsplass bak Trondos Inventar og utstyr Hommelvik/Mostadmark/Grønberg 21 bhg2, Salg komm eiendommer Malvik sykehjem Forstudie Svebergmarka barnehage198,676, , Uteområde Saksvik skole 3, , Tilstandanalyse Saksvik skole Paviljonger Hommelvik skole 11,198,3 222, Vannskade Sveberghallen , Tomtearbeid Saksvik Øwre Forprosjekt/prosjekt-omsorgsboliger 676 **** Hommelvik barneskole NY Skisseprosjekt Sveberg skole og idretthall ,22, Hommelvik sjøside Hommelvik Sjøsiden Datautstyr IT-utstyr 18 12; Andeler /innskudd borettslag Trafikksikkerh.tiltak Sum investering Rådmann (felles og tidl MEKF) Brannsikringtiltak 198 **** Investering lekeapparater og uteområder barnehage ,22 16 Saksvik barnehage Saksvik barnehage-inv ,221, Bygningsmessige avvik/pålegg Vikhammeråsen gr.skole Hommelvik ungdomsskole - planlagt vedl Vikhammer ungdomsskole - investering uteområdet Svømebasseng Vikhammer skole - hastetiltak ,39 Sum FDV-Eiendom 45 Veganlegg, div. i tilk. Til V-anlegg Komplekt industriområde Svebergmarka utbygging Svebergmarka 2 etappe-del2, Svehøgda Homm.sjøside - ny bru over Homla Sum investering teknisk Plan og utvikling 421 Gatelys komm.veger ( ,9 Asfaltering/reasfaltering VA-anlegg Hestrøa Utstyr og inventar ,345, Inkl biler kom.tekn.avd Inkl biler kom.tekn.avd Sum investering teknisk (FDV) Distribusjon av vann (345) Distribusjon av vann (345) Avløpsrensing Avløpsnett, innsamling av avløp (353) Avløpsnett, innsamling av avløp (353) Sum invistering teknisk (VAR) Sum investeringer 52 Hommelvik kirke Totalt Budsjett eks.moms Herav 2 13 moms NOTE 16 Markedsbaserte finansielle omløpsmidler Malvik kommune har ikke finansielle omløpsmidler

49 Malvik kommune Regnskap 213 NOTE 17 Obligasjoner Malvik kommune tegnet i 213 obligasjoner i Trønderenergi. (se også note 13) Balanseverdi Markedsverdi (VPS) Utløpsdato (anskaff.kost) TrønderEnergi AS år («evig») Obligasjonene er klassifisert som anleggsmiddel og justeres ikke for årlige endringer i verdi. NOTE nr. 18 Langsiktig gjeld Gjeldsportefølje 31/ IB 213 Bevegelse UB KOMMUNALBANKEN (KIR KOMMUNALBANKEN KOMMUNALBANKEN KOMMUNALBANKEN KOMMUNALBANKEN KOMMUNALBANKEN KOMMUNALBANKEN KOMMUNALBANKEN KOMMUNALBANKEN KOMMUNALBANKEN NORDEA BANK NORGE ASA NORDEA KONTRAKT 54453/ KOMMUNALBANKEN NORDEA BANK - ISIN KLP (8955) KLP (8989) KLP KOMMUNEKREDITT AS KLP KOMMUNEKREDITT AS KLP KOMMUNEKREDITT AS KLP - LÅN Husbanken HUSBANKEN HUSBANKEN HUSBANKEN Husbanken HUSBANKEN HUSBANKEN HUSBANKEN HUSBANKEN HUSBANKEN HUSBANKEN KLP KOMMUNEKREDITT AS HUSBANKEN Renteswap SMN Renteswap Nordea 4 stk Andel fastrente (inkl startlån) TOTALT ALLE LÅN Rente Kommentar 2,25 2,25 3,68 Fast 2,25 2,25 2,25 2,15 3,26 Fast 2,25 2,25 2,25 2,25 Sertifikat 2,25 Sertifikat 1,75 Sertifikat 4,99 Fast Refinansiert Refinansiert Refinansiert Refinansiert 2,25 4,96 Fast 2,82 Fast 2,82 Fast 2,82 Fast 3,12 Fast 3,12 Fast 3,23 Fast 2,92 Fast 2,2 2,25 2,25 2,25 4,44 3,39 51 % 3,

50 Malvik kommune Regnskap 213 Av den totale lånegjelden utgjorde STARTLÅN kr ,Avdrag Betalt avdrag Malvik kommune Beregnet minste lovlige avdrag Budsjett Regnskapsår Differanse Malvik kommune betaler til sammen kr.,4 mill,- mer enn Kommuneslovens 5 nr.7 krav til minste avdrag. Minste lovlig avdrag er beregnet ut ved formelen årets avskrivninger * sum gjeld (-videreutlån) /sum anleggsmidler (-tomteområder). NOTE nr. 19 Egenkapital Ny regnskapsforskrift 7,7.ledd sier at likviditetsreserven skal avvikles over en 2-årsperiode (28-29). Malvik kommune avviklet den i 29. Saldo pr viste en samlet negativ likviditetsreserve. Denne saldoen oppstod ved endring av regnskapsprinsipper. Forskriften erstatter likviditetsreversen med at det opprettes egne konti for endringer i regnskapsprinsipper som påvirker arbeidskapitalen (AK). Følgende prinsippendringer ble i 28 overført fra likviditetsreserven til endring av regnskapsprinsipp som påvirker AK: Prinsippendring er som påvirker driftsregnskapet: Beløp Ressurskrevende tjenestemottakere (28) Påløpte renter (2) Momskompensasjon (1999) Saldo Prinsippendringer som påvirker investeringsregnskapet: Feriepenger (1992) Saldo Spesifikasjon over regnskapsmessig merforbruk (underskudd) drift Regnskapsmessig merforbruk Tidligere opparbeidet udekket Årets avsetning til inndekking Nytt merforbruk i regnskapsåret Totalt merforbruk til inndekking Resterende antall år for inndekking Budsjett Regnskapsåret , ,37 Tidligere år 2 år 45 5

51 Malvik kommune Regnskap 213 NOTE nr. 2 Vesentlige forpliktelser Kommunen skal opplyse om vesentlige forpliktelser som for eksempel leasingavtaler, langsiktige leieavtaler og vesentlige driftsavtaler med private knyttet til drift av kommunale tjenester. Dette er driftsutgifter kommunen gjennom avtalene er bundet til å betale i fremtiden. Kunnskap om dette er viktig for å kunne vurdere kommunens evne til å påta seg nye utgifter og kommunens evne til å oppfylle løpende avtaler. Type avtale Leasingavt. bil Lunden Østre. Leasingavt. biler hjemmetj.m.m. Leasingavt. renholdsbiler Leasingavt. vaktmesterbiler Leasingavt. bil IKT og rådhusplassen Leiekontrakt Motrøtunet BL Leiekontrakt Vikhammer Vestre BL Leiekontrakt Lunden Østre Selbuvn.1 Leiekontrakt Lunden Østre Selbuvn.3 Årlig driftsutgift Avtalen utløper År År Leiekontrakt Grønberg gård Leie Trondos-bygget (NAV og kommune) Leie biblioteklokaler Sør-Tr.lag Fylkeskommune I tillegg til disse avtalene vil det være mindre avtaler, samt leasingavtaler på kopimaskiner

52 Malvik kommune Regnskap 213 NOTE nr. 21 Selvkost 213 Etterkalkyle selvkost Gebyrinntekter Øvrige driftsinntekter Vann Avløp Slamtømming Feiing Totalt ,5 % 113, % 113,1 % 9,6 % 1, % Selvkostfond/fremførbart underskudd Gebyrgrunnlag Gebyrinntekter ,4 % 113, % 113,2 % 9,5 % 1, % Driftsinntekter Direkte driftsutgifter Avskrivningskostnad Kalkulatorisk rente (2,63 %) Indirekte netto driftsutgifter Indirekte avskrivningskostnad Indirekte kalkulatorisk rente (2,63 %) Sjablongmessig indir. kap.kostnad (5 % av ind.dr.kostn.) Driftskostnader +/- Korrigering av tidligere års feil i kalkyle +/- Bruk av/avsetning til etterdriftsfond +/- Gevinst/tap ved salg/utrangering av anleggsmiddel +/- Kalkulert renteinntekt/-kostnad selvkostfond (2,63 %) + Tilskudd/subsidiering Resultat Kostnadsdekning i % Selvkostfond/fremførbart underskudd 1.1 -/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond +/- Kalkulert renteinntekt/-kostnad selvkostfond (2,63 %) Finansiell dekningsgrad i % (g ebyrinntekter/gebyrgrunnlag) Regnskapsføringsforslag balanse +/- 2.51xxxx Selvkostfond +/- 2.92xxxx Memoriakonto selvkostfond Regnskapsføringsforslag driftsregnskap 154 Avsetninger til disposisjonsfond 155 Avsetninger til bundne fond 195 Bruk av bundne fond 198 Regnskapsmessig merforbruk Vann Avløp Vann Avløp Slamtømming Slamtømming Feiing Feiing Totalt Totalt Kommentar. Oversiktene er hentet fra den nye programvaren Momentum. Underskudd og overskudd på selvkostområdene reguleres normalt mot selvkostfondene i regnskapet. Dersom saldo på fond i denne oversikten er negativ, innebærer det et akkumulert underskudd for tjenesten. Negativt fond er ikke tillatt i regnskapet. De negative saldoene framkommer også på nyopprettede memoriakonto i regnskapet. Dersom det igjen blir overskudd, trenger man ikke å avsette overskuddet til fond før saldoen i dette regnskapet er positivt igjen! Jfr. skriv fra KRD. (ref. 8/ BED) (Underskudd kan også tillegges renter) Renteberegning skjer til samme %-sats som selvkost. Renteberegningen skjer automatisk i det nye programmet og framkommer ikke særskilt. Fond for renovasjon føres hos Innherred Renovasjon IKS

53 Malvik kommune Regnskap 213 NOTE nr. 22 Årsverk, ytelser til ledende personer og revisor Tekst Antall årsverk Antall ansatte Antall kvinner % andel kvinner 77% 79% 78% Antall menn % andel menn 23% 21% 22% % 73% 72% % 27% 28% Antall kvinner høyere stillinger % andel kvinner i høyere stillinger Antall menn i høyere stillinger % andel menn i høyere stillinger Det er tatt utgangspunkt i faste, midlertidige, vikarer og ansatte med permisjon i denne oversikten. Med høyere stilling menes rådmannens strategiske lederteam, virksomhetsledere og avd.ledere/fagledere. Tekst Regnskapsåret Forrige år Lønn og annen godtgjørelse til adm. sjef , ,- Lønn og annen godtgjørelse til ordfører , ,- Alternative tilleggsopplysninger: Administrasjonssjefen har åremålsstilling. Åremålstillegget (1/6 av grunnlønn) utgjør til sammen kr ,-. Åremålet utløper den Tekst Honorar for regnskapsrevisjon Honorar for rådgivning Regnskapsåret 1 5,299,- Forrige år 96,293,- Rådgivningsfunksjonen er honoraret til Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS (KonSek)

54 Malvik kommune Regnskap 213 NOTE nr. 23 Betingede forpliktelser og hendelser etter balansedagen Det er ingen hendelser av betydning etter balansedagen. NOTE nr. 24 Samlet gjeldsforpliktelse Malvik kommune har ikke gjeld utover det som er regnskapsført i kommunen eller gitt av opplysninger i garantioversikten. Se notene 3 og 18. NOTE nr. 25 Tap på utlån Det har ikke vært tap på utlån i

55 ÅRSRAPPORT 213 Vi skal utøve nyskapende og helhetlig samfunnsutvikling lokalt og regionalt ÅPEN - SAMHANDLENDE - NYSKAPENDE 55

56 Årsrapport 213 Rådmannens forord Malvik kommune er i stadig vekst. Som en konsekvens av dette har det vært nødvendig å investere i bygg og anlegg. Dette sammen med økt etterspørsel etter tjenester, har gjort at 213 har vært meget utfordrende tjenestemessig og økonomisk. Kommunens virksomhet skal preges av kvalitet i tjenestetilbudet og trygghet for innbyggerne. Kommunestyret fastsetter gjennom årlig rullering av økonomiplan hvilke tiltak som skal prioriteres. I denne sammenheng kan nevnes; - Oppstart bygging av nytt sykehjem og omsorgsboliger - Oppstart bygging av nytt kulturhus - Ferdigstillelse av «nytt» friidrettsanlegg i Hommelvik - Arbeid med nærmiljøanlegg Saksvik - Påstartet planleggingen av ny barnehage i Hommelvik - Bidrag til gjenreising av ABRAhallen - Videreutvikling av Sveberg byggefelt - Videre utbygging på Hommelvik Sjøside Arbeidet med områderegulering av Hommelvik sentrum (sentrumsplan) ble påstartet. Formålet med denne er å legge til rette for sentrumsutvikling med næring, boliger og tjenesteyting samt god utnytting av arealene. Planen som forventes vedtatt 214 skal sikre at stedets identitet ivaretas samt å legge til rette for en bærekraftig utnytting av området. Dette både miljømessig, økonomisk og sosialt. Som årsrapporten viser har 213 vært et aktivt år. Kommuneplanens samfunnsdel har vedtatt 12 overordnede mål med veivalg for perioden Årsrapporten viser stor aktivitet innen alle målområdene. Av interkommunalt samarbeid kan nevnes; - Påstartet arbeidet med rullering av InterKommunalArealPlan (IKAP) for Trondheimsregionen - Øyeblikkelig hjelp døgntilbud er etablert i samarbeid med Klæbu, Melhus, Midtre Gauldal og Trondheim - Pilotkommune i utprøving av kjernejournal i samarbeid med Klæbu, Melhus og Trondheim - Samarbeidsprosjekt med Klæbu og Trondheim om skanning og innsyn i byggesaksarkivet. Arbeidet forventes avsluttet til sommeren 214 Det arbeides fortløpende med å utvikle vår hjemmeside. Mange innbyggere henvender seg med spørsmål og informasjon til kommunen via Facebook og E-dialog. Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT) vurderer årlig kvaliteten på offentlige nettsider. Vurderingen baserer seg på et kriteriesett innen tilgjengelighet, brukertilpasning og nyttig innhold. Nettsidene får tildelt fra 1 til 6 stjerner. Malvik kommune har oppnådd 5 stjerner i de to siste kåringene som er gjennomført (211 og 213). Vår konkurranse- og utviklingsevne er i stor grad avhengig av at vi klarer å oppnå en sammenheng mellom strategiske mål og tilgjengelige ressurser. Det er viktig og nødvendig at dette følges opp politisk og administrativt. Driftsresultatet for 213 viser at dette har kommunen ikke klart for 213. For 213 hadde kommunen vesentlig større utgifter enn inntekter. Mye av årsaken skyldes store investeringer i bygg og anlegg over år samtidig som presset på kommunale tjenester økes. Gjennom sammenligninger med andre kommuner (KOSTRA) ser vi at kommunen fortsatt drives kostnadseffektivt. For å gjenvinne økonomisk kontroll ble det i budsjettbehandlingen for 214 vedtatt effektiviserings- kutttiltak innen alle ansvarsområder på til sammen 16.5 mill. I tillegg er det vedtatt innføring av eiendomsskatt M alvik kom mune åpen nyskapende - samhandlende 56 Side 2

57 Årsrapport 213 fra og med 214 for finansiering av pågående og nye byggeprosjekt. Det blir viktig i årene som kommer å ha et aktivitetsnivå som ikke fører til underskudd i våre budsjetter. Vår viktigste oppgave er å gi gode tjenester til innbyggere og brukere. Vårt omdømme skal være slik at det er attraktivt å bo, arbeide og etablere seg i Malvik. Utfordringen fremover er å skaffe balanse mellom inntekter og utgifter samtidig som det må fokuseres på våre medarbeidere og deres tjenesteyting til kommunens innbyggere. Dette skal vi gjøre gjennom våre verdier; åpen, nyskapende og samhandlende. Med utgangspunkt i kommunens framtidsbilde; Vi skal utøve nyskapende og helhetlig samfunnsutvikling lokalt og regionalt vil jeg benytte anledningen til å takke ansatte og politikere for et meget godt samarbeid og innsats i 213. Jeg vil også rette en takk til alle våre samarbeidspartnere. M alvik kom mune åpen nyskapende - samhandlende 57 Side 3

58 Årsrapport 213 INNHOLDSFORTEGNELSE Rådmannens forord Sammendrag / viktige hendelser Økonomi Driftsbudsjett/-regnskap Investeringsbudsjett/-regnskap Balanse. Soliditet og likviditet; utvikling fond og gjeld Totalt; hva koster kommunens tjenester? Administrasjon og styring Barnehager Skoler Kultur Helse og velferd Tekniske områder Budsjettavvik per virksomhet/område Måloppnåelse: Kommuneplanens handlingsdel Vi er en pådriver i helhetlig og framtidsrettet samfunnsplanlegging Vi opplever muligheter for samhandling og utvikling Vi skal kunne velge å leve sunt Vi har boliger, boformer og bomiljø som bidrar til god livskvalitet De gode kvalitetene i Hommelvik, på Sveberg og på Vikhammer er Vi har gode betingelser for livslang læring Vi har et variert og aktivt kulturliv Vi er kjent for god miljøkvalitet Vi ivaretar naturens mangfold Vi er en attraktiv kommune for etablering av arbeidsplasser Malvik kommune er en pådriver i regionalt utviklingsarbeid Malvik kommune er en profesjonell og utviklingsrettet organisasjon Tjenester; kort statusbeskrivelse Folkehelse: «SommerMalvik» kåret til beste Folkehelsetiltak! Økt behov for barnehageplasser Fortsatt fokus på tidlig innsats, samhandling og nye tjenestetilbud Fokus på læringsmiljø, lesing og klasseledelse/voksenrollen Friskliv, hverdagsrehabilitering og kommunal rehabilitering v/ Betania Øyeblikkelig hjelp døgntilbud og flere utskrivningsklare pasienter Konsekvenser av samhandlingsreformen og andre sentrale føringer Velferdsteknologi, trygghetsalarm, nye trygghets- og avlastningsplasser Ny fastlegeforskrift, nytt elektronisk journalsystem og deltagelse i pilotprosjekt om kjernejournal Arbeidsledighet og arbeidstrening Nye omsorgsboliger på Jøssåsen - og bygging av nye sykehjem og omsorgsboliger Organisasjon Administrativ organisering Arbeidsgiverpolitikk Fremme likestilling og hindre diskriminering M alvik kom mune åpen nyskapende - samhandlende 58 Side 4

59 Årsrapport Sykefravær og HMS arbeid Beredskap Interkommunalt samarbeid i DEL 2: Årsmeldinger fra virksomhetene M alvik kom mune åpen nyskapende - samhandlende 59 Side 5

60 Årsrapport Sammendrag / viktige hendelser Oppfølging av vedtatte strategier prioriterte tiltak i Handlingsdelen Handlingsdelen tar utgangspunkt i kommuneplanens samfunnsdel og arealdel. Kommuneplanens handlingsdel konkretiserer hvilke oppgaver Malvik kommune skal prioritere de neste 4 årene. Regional utvikling stikkord: Infrastruktur, næringsutvikling, folkehelse, miljø/ klima, boligpolitikk, medansvar/ posisjonering i region. Befolkningsutvikling Folketallet i Trondheimsregionen økte med 36 personer i 213 slik at folketallet ved utgangen av 213 var Innbyggertallet i Malvik var ved utgangen av året Nettovekst på 286 nye innbyggere. Malvik kommune hadde en samlet vekst i 213 på 2,2prosent, mens den samlet vekst i de 1 kommunene i Trondheimsregionen var på 1,3 prosent. For øvrige kommuner i Trøndelag var veksten på,3 prosent Sentrumsplan Hommelvik Arbeidet med sentrumsplanen for Hommelvik ble påstartet. Det har vært en omfattende prosess hvor det blant annet er arrangert folkemøter. Førstegangs behandling av planen skjer april 214. Stor byggeaktivitet i kommunen Også i 213 har det vært stor byggeaktivitet i kommunen her kan nevnes; - nye sykehjemsplasser i Hommelvik - nye omsorgsboliger på Vikhammer og Mostadmark (Jøssåsen) - nytt kulturbygg i Hommelvik - videre utbygging på Hommelvik Sjøside - videre utbygging av boligfelt Svebergmarka - utbygging av boliger på Hundhamaren / Saksvik - oppgraderinger av vann og avløpsnett - oppføring av ny ABRA-hall - videre arbeid med nærmiljøanlegg på Saksvik - nye friidrettsbanen på Øya åpnet Innsyn i digitale byggesaksmapper Digital kommunikasjon og samhandling skal være hovedregelen for kommunikasjon med forvaltningen. Egnede tjenester skal tilbys digitalt og skal være den normale måten å kommunisere med forvaltningen på. Løsningen skal tilrettelegge for at innbyggere og næringsliv får digital tilgang til byggesaksmappene, informasjonen er tilgjengelig der og da, og publikum kan betjene seg selv. Dette skal forenkle tilgangen til informasjon, og med økt kvalitet på data som presenteres. Interne arbeidsprosesser i kommunene skal forenkles og effektiviseres, og arkivplass kan frigjøres siden fysiske byggesaksmappene (nyere enn ca 195) kan makuleres etter digitaliseringen. Prosjektet har fokus på å øke kvaliteten i tjenesten og vil bli tatt i bruk i løpet av 214 Skolebasert kompetanseutvikling på ungdomstrinnet. Satsingen har som mål å utvikle skolenes praksis på områdene klasseledelse, regning, lesing og skriving på ungdomstrinnet. En hovedprioritering er å utvikle lærernes undervisningskompetanse slik at den skal bli mer praktisk, variert og motiverende i alle fag. Hensikten er god praksisendring over tid og å videreutvikle skolen som lærende organisasjon, slik at alle ledere og ansatte kan samarbeide godt om å forbedre elevenes læring (utdanningsdirektoratet). M alvik kom mune åpen nyskapende - samhandlende 6 Side 6

61 Årsrapport 213 Begge ungdomsskolene i kommunen deltok i pilot i denne store nasjonale satsingen høst 212 og vår 213 og deltar i 1. pulje fra høst 213. Alle landets ungdomsskoler skal delta. Satsingen innebærer tett samarbeid med veiledere fra NTNU og valgte utviklingsområder i vår kommune er lesing i alle fag, klasseledelse og organisasjonsutvikling i skolen. Framtidig oppvekststruktur i Malvik Konsulentselskapet Norconsult overleverte rapport om framtidig oppvekststruktur i Malvik november 212. Rapporten ble fulgt opp med folkemøter våren 213, og 1. gangs behandling i kommunestyret i juni. Saken ble så lagt ut på høring, og endelig vedtak gjort i kommunestyret i november 213. Saken skapte til dels stort engasjement, og vil nok vise at bred medvirkning er viktig for å skape gode resultat i fortsettelsen. Vedtakene omhandler mange områder, og gir klare føringer for grunnprinsipper som skal gjelde i forhold til bl.a. samhandling og folkehelsetankegang. SommerMalvik Sommer Malvik er blitt et meget populært og vellykket tiltak for kommunens ungdommer. I 213 ble SommerMalvik kåret til beste offentlige folkehelsetiltak under Folkehelsekonferansen i Oslo den 4.oktober. Kommunen mottok en gavesjekk som er øremerket SommerMalvik. Friområde Midtsandtangen har utviklet seg til svært populære tur og rekreasjonsområde. Området benyttes flittig hele året. Oppfølging av Samhandlingsreformen lokalt Helse og velferdsområdet har vært i stor utvikling i 213, med bl.a. etablering av trygghetsplasser, avlastningsplasser, velferdsteknologirom, omsorgsboliger på Jøssåsen og utvidelse av dagtilbud for eldre. Det vises for øvrig til kap. 3 og 4 for mer detaljert informasjon. 2. Økonomi 2.1. Driftsbudsjett/-regnskap Utvikling i brutto driftsresultat inklusive budsjettavvik (tall i tusen): Bud -13 Avvik DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd M alvik kom mune Andre statlige overføringer 182 Andre overføringer Skatt på inntekt og formue - Eiendomsskatt 2 Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter åpen nyskapende - samhandlende 61 Side 7

62 Årsrapport 213 DRIFTSUTGIFTER Lønnsutgifter Sosiale utgifter Lønnskostnader Kjøp av varer og tj som inngår i tj.prod Kjøp av tjenester som erstatter tj.prod Overføringer Avskrivninger *ikke bud Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Inntektsavvik: Overføring med krav til motytelse: Refusjoner sykepenger og fødselspenger +18 mill., øremerkede midler + 6 mill., momskompensasjon +5 mill., refusjon fra fylkeskommuner +6, refusjon fra private +3 mill. Rammetilskudd inneholder negativ avvik på skatteutjevning på 2 mill. og må sees i sammenheng med 2 mill i positiv avvik på skatteinntekt. Netto skatt og skatteutjevning +,5 mill. Andre statlige overføringer. Av dette er halvparten prosjektskjønnsmidler. Videre er det rentekompensasjoner fra husbanken og kompensasjonstilskudd UDir GR -97. Prosjektskjønnsmidler som ikke ble brukt i 213 er avsatt på bundne fond. Kostnadsavvik: Lønnskostnader +32 mill. i avvik på lønn og sosiale utgifter. Avviket må sees i sammenheng med avvik på sykelønnsrefusjoner og fødselspenger på 18 mill. Netto lønnskostnader er således på vel 14 mill. Avviket er størst på helse og velferd hvor noe av forklaringen er knyttet til økte lønnskostnader for ressurskrevende brukere. Se mer detaljer under kap. 2.5 kommentarer per virksomhet. Kjøp av varer og tjenester + 13 mill. Kjøp av konsulenttjenester + 1,7 mill. Kjøp av arbeidskraft på kr 3 mill. må sees i sammenheng med sykerefusjoner. Kjøp av materialer tekniske fag og anlegg + 2,3 mill. Skoleskyss + 1,7 mill. Matvarer og bevertning ga et merforbruk på,8 mill. (+18 %). Mye av dette skyldes prisøkning. Avgifter, lisenser og gebyr + 1,9 mill. Kjøp av reklame, annonser ga et merforbruk på 1, mill. Videre er det også overforbruk knyttet til ikke-budsjetterte prosjektskjønnsmidler. Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon + 14,5 mill. Kjøp av private og statlige pleieinstitusjoner + 9,4 mill., kjøp fra private barnehager +2,5 mill. og gjesteelever +,8, voksenopplæring flyktninger +,7 mill., kjøp av barne- og familietjenesten + 1 mill. Overføringer +11,4 mill. Momskompensasjon +3,2 mill. barneverntiltak utenfor hjemmet +,9 mill., Videre har det gjennom boligtjenesten blitt betalt ut 1 mill. i tilskudd til bolig. imidlertid får vi også fått 1 mill. fra Husbanken i formidlingstilskudd. Det ble lagt inn i budsjett 213 innsparingskrav på 5,3 mill. Finans og netto driftsresultat: Bud -13 Avvik FINANSINNTEKTER M alvik kom mune Renteinntekter, utbytte og eieruttak 14 Mottatte avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter åpen nyskapende - samhandlende 62 Side 8

63 Årsrapport 213 FINANSUTGIFTER Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg Avdragsutgifter Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Finansinntekter ble på totalt 21 mill. Hovedparten er knyttet til renteinntekter på 15,5 mill., en økning på 2,8 mill. i forhold til budsjett 213. Utbytte fra TrønderEnergi var på 5,5 mill., 1,1 mill. høyre enn ble budsjettert. Finanskostnadene ble,6 mill lavere enn budsjett knyttet til lavere avdrag enn forutsatt. M alvik kom mune åpen nyskapende - samhandlende 63 Side 9

64 Årsrapport 213 Avsetning og regnskapsmessig overskudd: Bud -13 Avvik BRUK AV AVSETNINGER Bruk av tidligere års regnsk.m mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve Sum bruk av avsetninger AVSETNINGER Overført til investeringsregnskapet Dekning av tidligere års - regnsk.m. merforbruk Avsetninger til disposisjonsfond Avsetninger til bundne fond Avsetninger til likviditetsreserven Sum avsetninger Regnskapsmessig - mer/mindreforbruk Regnskapsmessig merforbruk fremkommer som netto driftsresultat på 6,9 mill. pluss bruk av avsetninger 15,7 mill. minus avsetninger 21,2 mill. som er lik 12,4 mill. Det store avviket på enkeltposter er «Overført til investeringsregnskap» (investeringsmoms) på 2 mill. og «Avsetninger til bundne fond» på 2,4 mill., prosjektskjønnsmidler som ikke ble brukt i 213. M alvik kom mune åpen nyskapende - samhandlende 64 Side 1

65 Årsrapport 213 Nedenfor vises utviklingen i netto resultatgrad i forhold til sammenlignbare kommuner. Malvik kommune hadde totalt et negativ netto driftsresultat i forhold til driftsinntektene på,8 %. (KOSTRA-gruppe 7 er den kommunegruppe Malvik skal sammenligne seg med; basert på en grundig vurdering av forhold som inntektspotensial, utgiftsbehov, demografiske og geografiske forhold med mer). Figur: Netto Resultatgrad, driftsresultat i forhold til driftsinntekter. Netto driftsresultat bør sees i sammenheng med bruk av investeringsmoms og premieavvik på pensjon. Netto korrigert driftsresultat korrigert for dette er minus 31,1 mill. for 213. Netto driftsresultat Investeringsmoms Premieavvik pensjon Korrigert netto driftsresultat ,9 mill -21, mill -14,3 mill -26,4 mill 213-7, mill -23,4 mill -,7 mill -31,1 mill Premieavvik viser forskjellen mellom det som er betalt av pensjonspremie og det som er kostnadsført som pensjonsutgift. Dagen praksis er omdiskutert og noen kommuner velger å kostnadsføre innbetalt pensjonspremie. Malvik kommune betalte inn kr 53,5 mill. i pensjonspremie mens kostnad uten premieavvik var på 52,8 mill. Premieavviket står i balansen og må betales senere. Akkumulert premieavvik i Malvik kommune er per 31/ på totalt kr 35, mill. M alvik kom mune åpen nyskapende - samhandlende 65 Side 11

66 Årsrapport Investeringsbudsjett/-regnskap Det ble i 213 investert totalt kr 145 mill. i ulike investeringsobjekt. De største utgiftsføringene på investeringsprosjekt var Malvik sykehjem kr 34,9 mill., prosjekt Nytt kulturbygg kr. 13,8 mill., prosjekt omsorgsboliger VIBOS kr. 1,4 mill., VAR investeringer kr 2,8 mill., utvidelse Hommelvik sjøside inkl. ny bru over Homla kr. 9,8 mill., Svebergmarka utbygging 2 etappe kr. 25,9 mill. For nærmere detaljer vises det til investeringsregnskapet per objekt i regnskapet. Videre er det laget en oversikt i note 15 som viser oversikt over alle prosjekter i kommunen. Nedenfor er regnskapsskjema 2A og 2B som er på samme detaljnivå som investeringsbudsjettet vedtas på. Regnskapsskjema 2A investering Tall i tusen Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov Reg. budsjett Oppr.budsjett Finansiert slik: Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsregnskapet Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert Investeringsregnskapet er i balanse. Momskompensasjon på investeringer er overført fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet (18,7 mill.). Nedenfor er sammendrag av note 15. Påløpt Objekt Investeringsobjekt Sum investering Rådmann /felles Sum FDV-Eiendom Sum investering teknisk Plan og utvikling Sum investering teknisk (FDV) Sum invistering teknisk (VAR) Hommelvik kirke Sum investeringer Regnskap Herav 2 11 moms Regnskap Herav 2 12 moms Regnskap Herav 2 13 moms Budsjett Budsjett Investeringer er 8 mill. lavere enn budsjett. Investerings rammene er primært i nettobeløp (uten investeringsmoms). Av investeringsobjektene er det Malvik sykehjem (25 mill.), prosjekt omsorgsboliger VIBOS (33 mill.) og VAR investeringer (32 mill.) som har kostnader under budsjett. M alvik kom mune åpen nyskapende - samhandlende 66 Side 12

67 Årsrapport Balanse. Soliditet og likviditet; utvikling fond og gjeld. Regnskap 213 Regnskap EIENDELER Anleggsmidler Faste eiendommer og anlegg Utstyr, maskiner og transportmidler Utlån Aksjer og andeler Pensjonsmidler Omløpsmidler Kortsiktige fordringer Konserninterne kortsiktige fordringer Premieavvik Kasse, postgiro, bankinnskudd SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Disposisjonsfond Bundne driftsfond Ubundne investeringsfond Bundne investeringsfond Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest Regnskapsmessig mindreforbruk Kapitalkonto Langsiktig gjeld Pensjonsforpliktelser Andre lån Kortsiktig gjeld Annen kortsiktig gjeld Konsernintern kortsiktig gjeld Premieavvik SUM EGENKAPITAL OG GJELD MEMORIAKONTI Memoriakonto Ubrukte lånemidler Andre memoriakonti Motkonto for memoriakontiene Balansen viser en økning i anleggsmidler på 242 mill., hvorav 39 mill. er økning knyttet til utbygging Malvik sykehjem, 14 mill. er knyttet til prosjekt nytt kulturbygg, 12 mill. er økning kostnader ved forprosjekt omsorgsboliger og19 mill. er knyttet til kjøp/salg av tomteområde bolig Stav/ Rotamarka. Videre er det en økning i utlån (startlån) på kr 91 mill. og økning i pensjonsmidler med 59 mill. Omløpsmidler økte med 79 mill., noe som tilsvarer økningen på kommunens driftskonto i SMN1. Disposisjonsfondet går ned med nærmere 11 mill. knyttet til regnskapssaken 212. Det var ingen avsetning til disposisjon fond i 213. M alvik kom mune åpen nyskapende - samhandlende 67 Side 13

68 Årsrapport 213 Figuren nedenfor viser utviklingen i gjeldsgraden for Malvik kommune. Figur: Netto gjeldsgrad - langsiktig gjeld i forhold til totale driftsinntekter. * korrigert Med byggingen av Malvik sykehjem, omsorgsboliger og nytt kulturbygg økte netto gjeldsgraden i 213 til 75,4 %. Denne vil øke ytterlige i 214 med ferdigstillelsen av sykehjem, omsorgsboliger og nytt kulturbygg. Økt gjeldsgrad medfører at store andel kommunens inntekter må gå til dekning av renter og avdrag. Lav gjeldsgrad er et godt utgangspunkt for en sunn økonomi. Sammenlignet med andre kommuner har Malvik kommune en normal gjeldsgrad. I forbindelse med ny finansforskrift skal kommunene rapportere særskilt for finansområdet. For Malvik medfører dette rapportering av gjeldsporteføljen hvor finansiell risiko skal synliggjøres. Nedenfor er en gjeldsporteføljeanalyse basert på gjelda 31/ Rentefølsomheten var ved rapportdato 5,1 mill. ved en renteendring på 1 % - poeng. Rentene ved årsskiftet var historisk lave og har nå i løpet av de første månedene i 214 gått opp. Gjennomsnittlig rente var på 3,2 % og bindingsgraden (fastrenter over 1 år) er på 51 % 31.desember 213. Nøkkeltall hele tusen Rapportdato Totalt lån Gjennomsnittlig rente på rapportdato Rentekostnader første år Rentefølsomhet knyttet til renteendring på 1%-poeng: Endring i rentekostnader etter 1 år M alvik kom mune åpen nyskapende - samhandlende , Side 14

69 Årsrapport Totalt; hva koster kommunens tjenester? Figur: Netto driftsutgifter per innbygger Malvik har høyere kostnader per innbygger både i forhold til sammenlignbare lavkostnadskommuner (KG 7) og Stjørdal kommune. Økningen fra 21 til 211 skyldtes at kommunene overtok økonomiansvaret for barnehagene. Økningen fra 211 til 213 skyldes blant annet medfinansieringsansvaret overfor sykehusene (samhandlingsreformen). Netto driftsutgifter per innbygger i Malvik i 213 ble kr ,-. I de neste kapitlene vises kommunens bruk/prioritering av inntektene i 213. M alvik kom mune åpen nyskapende - samhandlende 69 Side 15

70 Årsrapport Administrasjon og styring FIGUR: nettoutgiftene som er relatert til administrasjon, administrasjonslokaler, fellesutgifter og politisk styring/kontroll. For Malvik kommune utgjør 7, % av kostnadene administrasjon, adm. lokaler, fellesutgifter og politisk styring/kontroll. Dette er lavere enn Kostragruppe 7. Kommuner kan praktisere fordeling av kostnader til tjenesteområder ulikt. Malvik kommune gjorde en gjennomgang av kostrafordelingen i 213 slik at det er tilpasset dagens kostraveilederen Barnehager Barnehagetilskudd ble innlemmet i rammen (frie inntekter) til kommunene fra 211 noe som gjorde at både inntektene og utgiftene for kommunen økte betraktelig. Netto kostnader for barnehagedriften (inkl. de ikkekommunale) ble på 98,5 mill. mot 9,9 mill. i budsjett. Dette utgjorde 18,4 % av de totale netto kostnadene i kommunen. Dette er forholdsvis mye sammenlignet med andre kommuner (se tabell under). Imidlertid har Malvik mange barnehagebarn. M alvik kom mune åpen nyskapende - samhandlende 7 Side 16

71 Årsrapport 213 Figur: Andel netto driftsutgifter barnehager i forhold til Malviks totale netto driftsutgifter Netto driftsutgifter per barn 1-5 år var kostnadene kr ,-. Snittet for landet var kr ,-. Imidlertid må en her justere for at 4 barn fra Malvik kommune har barnehageplass i nabokommuner. Altså er den reelle kostnaden lavere per barn (4 flere å dele kostnadene på). M alvik kom mune åpen nyskapende - samhandlende 71 Side 17

72 Årsrapport Skoler Oversikten under viser at Malvik bruker andelsmessig mer på skole sammenlignet med kommunegruppe 7. Dette skyldes i hovedsak at Malvik kommune har forholdsvis stor andel 6-15 åringer, sammenlignet med kommunegruppen. Nedgangen fra 21 til 211 gjelder alle kommuner og skyldes ny vekting p.g.a. innlemning av barnehager i rammetilskuddet (frie inntekter). Malvik har en marginal nedgang fra 211 til 213. Figur: Andel netto driftsutgifter skoler i forhold til Malviks totale netto driftsutgifter Oversikten under viser at Malvik bruker tilsvarende per elev som kommunegruppen(tall i tusen): Figur: Andel netto driftsutgifter i skolen per elev Den relative økningen de siste årene for Malvik er knyttet til økte kapitalkostnader i forbindelse med ferdigstillelse av Sveberg skole og rehabilitering av Vikhammer barneskole. M alvik kom mune åpen nyskapende - samhandlende 72 Side 18

73 Årsrapport Barne - og familietjeneste Malvik kommune har lave kostnader til barnevern (figur under). Tabellen viser netto kostnader og viser ikke økt kapasitet gjennom satsningen som skjer gjennom øremerkete ressurser/stillinger. Figur: Netto driftsutgifter Barnevern Kultur Malvik bruker,7 % poeng mer av totale netto driftsutgifter på kultur enn sammenlignbare kommuner(k7). Kulturbegrepet inneholder bl.a. kulturskole, kultur, idrett, friluftsliv, museum, bibliotek og kulturbygg. I tillegg har Kultur også et ansvar innenfor kommunens forebyggende arbeid blant barn og unge. Gratis hallleie kan forklare at Malvik har en relativt høyere andel av sine utgifter knyttet til kultur. Figur: Andel netto driftsutgifter for kultur av Malviks totale netto driftsutgifter M alvik kom mune åpen nyskapende - samhandlende 73 Side 19

74 Årsrapport Helse og velferd Helse og omsorg er en stor del av helse- og velferdsområdet, og har de siste årene stabilt utgjort +/- 31 % av Malvik kommunes kostnader. Malvik har i hele perioden ligget lavere enn kostragruppen. I tillegg til at Malvik er en ung kommune, er det generelt lavere kostnader per mottaker av pleie- og omsorgstjenester i Malvik sammenlignet med andre kommuner. Figur: Andel netto driftsutgifter helse og omsorg i forhold til Malviks totale netto driftsutgifter Malvik har lavere kostnad per beboer i kommunal institusjon enn KOSTRA-gruppe 7. I 213 var korrigerte bruttokostnader kr ,- per beboer på sykehjemmet Figur: Brutto korr. driftsutgifter per beboer i komm. institusjon. Tall i tusen kr. M alvik kom mune åpen nyskapende - samhandlende 74 Side 2

75 Årsrapport Tekniske områder Malvik kommune har lavere årsgebyrer for vann, avløp og renovasjon enn kommuner det er naturlig å sammenligne seg med. Gebyrøkningen fra 212 til 213 er knyttet til investeringer for vann og avløp. Figur: Sum gebyrer vann, avløp og renovasjon (stipulert tall for kommunegruppe 7 for 213). Kostnader knyttet til samferdsel ligger marginalt høyere enn sammenlignbare kommuner. Malvik har 75 km med belyste kommunale veier. I tillegg er det 26 km med gang og sykkelveier. I forhold til sammenlignbare kommuner har Malvik forholdsmessig stor andel med belyst vei. Figur: Andel netto driftsutgifter samferdsel i forhold til Malviks totale netto driftsutgifter M alvik kom mune åpen nyskapende - samhandlende 75 Side 21

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

REGNSKAPSOVERSIKTER 4

REGNSKAPSOVERSIKTER 4 REGNSKAP 2010 REGNSKAPSOVERSIKTER 4 ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT 4 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING 5 HOVEDOVERSIKT BALANSE 6 REGNSKAPSSKJEMA 1A DRIFT 7 REGNSKAPSSKJEMA 1B DRIFT 8 REGNSKAPSSKJEMA 2A INVESTERING

Detaljer

Kostra funksjonskode Kostrafunksjon Ansatte Årsverk Grunnølnn. Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2.

Kostra funksjonskode Kostrafunksjon Ansatte Årsverk Grunnølnn. Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2. Ansatte, årsverk, lønn og svekst per kostra funksjonskode Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2.814 843 102,1-1,0 Administrasjon. Totalt i sektoren 27.661 24.107 41.342 551 595 114,1

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000

Detaljer

REGNSKAPSOVERSIKTER 3

REGNSKAPSOVERSIKTER 3 REGNSKAPSOVERSIKTER 3 ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT 3 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING 4 HOVEDOVERSIKT BALANSE 5 REGNSKAPSSKJEMA 1A DRIFT 6 REGNSKAPSSKJEMA 1B DRIFT 6 REGNSKAPSSKJEMA 2A INVESTERING 7 REGNSKAPSSKJEMA

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6

Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6 og slønn pr.. Vekst i fra 1.12.2012 til 1.12.. pr. 1.12.. gruppe svekst Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6 100 Politisk styring 179

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Verdier Regnskap Busjett 2012

Verdier Regnskap Busjett 2012 Beløp er oppgitt i faste -kroner for perioden -16 100 POLITISK STYRING OG KONTROLLORGANER 6 782 10 754 7 157 6 087 7 157 6 087 Inntekter -232-36 -239-39 -239-39 Utgifter 7 015 10 790 7 396 6 126 7 396

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -30 486 606-32 988 000-34 690 000. Skatt -30 486 606-32 988 000-34 690 000

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -30 486 606-32 988 000-34 690 000. Skatt -30 486 606-32 988 000-34 690 000 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 30 486 606 32 988 000 34 690 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 30 486 606 32 988 000 34 690 000

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 08:30 NB! Merk Tidspunkt

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 08:30 NB! Merk Tidspunkt Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 10.06.2014 Tidspunkt: 08:30 NB! Merk Tidspunkt Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.73 97 20 00. Epost: randi.fosmo@malvik.kommune.no

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

RAMMEREDUKSJONER. prioritering

RAMMEREDUKSJONER. prioritering RAMMEREDUKSJONER Grunnlagsmateriale - talldel med forslag- (avdeling funksjon) for videre bearbeiding og prioritering -3 10 SENTRALE STØTTETJENESTER 66 765 66 669 68 204 77 964 4 000-700 71 181 0 71 181-4

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue Skatt

Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue Skatt 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 32 666 269 34 690 000 33 000 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 32 666 269 34 690 000 33 000 000

Detaljer

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS REGNSKAP 2016 1. 2. - Økonomisk oversikt drift INNHOLDSFORTEGNELSE - Regnskapssjema 2a- Investering 3. - Oversikt - balanse - Balanseregnskapet detaljert

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 13.911.154,48 14.782.800,00 14.782.800,00 14.412.285,68 Andre salgs- og leieinntekter 20.146.090,02

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Petter Dass Eiendom KF

Petter Dass Eiendom KF rcn-3 PE Petter Dass Eiendom KF Regnskap 2011 Økonomisk oversikt - drift 10 PETTER DASS EIENDOM KF - 2011 Regnska0 Reg budsjett Opprbudsjett Regnskap I fjor DrIftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs-

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

BRUTTO DRIFTSRESULTAT Økonomisk oversikt drift 2014 - Ørland kultursenter KF Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 014 2 014 2 014 2 013 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1 002 055 1 050 000 1 050

Detaljer

Driftsutgifter 2002 etter funksjon og art

Driftsutgifter 2002 etter funksjon og art Vedlegg 8 Driftsutgifter 2002 etter funksjon og art Nr Funksjonsinndeling Kommunene utenom Oslo 100 Politisk styring og kontrollorganer 1 304,5 708,3 253,5 240,1 102,7 8,5 1 296,0 120 Administrasjon 10

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 Regnskap Budsjett Budsjett 2011 2012 2013 Driftsinntekter Brukerbetalinger 85 950 985 88 900 000 90 979 000 Andre salgs- og leieinntekter 179 069 462 192 178

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015 16/55?- lb Høgskolen i Hedmark SREV34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 215 Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena Eksamensdato: 15. desember 215 Eksamenstid: 9. - 13. Sensurfrlst: 8. januar

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering

Detaljer

REGNSKAPSOVERSIKTER DRIFTSREGNSKAP INVESTERINGSREGNSKAP BALANSEREGNSKAP

REGNSKAPSOVERSIKTER DRIFTSREGNSKAP INVESTERINGSREGNSKAP BALANSEREGNSKAP Malvik kommune Regnskap 2011 REGNSKAPSOVERSIKTER 4 ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING HOVEDOVERSIKT BALANSE REGNSKAPSSKJEMA 1A DRIFT REGNSKAPSSKJEMA 1B DRIFT REGNSKAPSSKJEMA 2A INVESTERING

Detaljer

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD DOLSTAD MENIGHETSRÅD ÅRSREGNSKAP 2016 1 Innholdsfortegnelse: Driftsregnskap 2016... 3 Investeringsregnskap 2016... 4 Balansen 2016... 5 Note 1 Regnskapsprinsipper... 6 Note 2 Bruk og avsetning fond...

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Driftsutgifter 2001 etter funksjon og art

Driftsutgifter 2001 etter funksjon og art Vedlegg 8 Driftsutgifter 2001 etter funksjon og art Nr Kommunene utenom Oslo 100 Politisk styring og kontrollorganer 1 333,9 719,4 287,0 227,3 100,2 4,3 1 329,6 120 Administrasjon 10 727,6 6 891,1 3 585,0

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering V3-5 skjema 1 B - Drift

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Malvik kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Malvik kommune Arkivsak: Møtedato/tid: 3.5.211, kl. 17: Møtested: Formannskapsalen, Rådhuset Deltagere: Forfall: Gunnar Lohse leder Per Arild Lyng Arild Øyan Tove Grendstad

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer

â Høgskolen i Hedmark

â Høgskolen i Hedmark 19 /22% es â Høgskolen i Hedmark Campus Rena Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: Eksamenstid: 8. juni 215 O9.-13. Sensurfrist: 29.juni 215 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator Kompendium «Regnskap

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

Muligheter i Den grønne landsbyen

Muligheter i Den grønne landsbyen RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2015/ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN / REGNSKAP OG BUDSJETT Muligheter i Den grønne landsbyen Randaberg kommune Randaberg kommune Forsidefotoet: På vei mot

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER BUDSJETTSKJEMA 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Skatt på inntekt og formue -85 730 240-86 200 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000 Ordinært

Detaljer

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015 Tranby Menighetsråd Regnskap 2015 Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet Note Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 272 560,00

Detaljer

7 192 0 0 1 428 0 0 utgifter 8 620 0 0. 52 414-600 000 0 inntekter 52 414-600 000 0

7 192 0 0 1 428 0 0 utgifter 8 620 0 0. 52 414-600 000 0 inntekter 52 414-600 000 0 Gamvik rapport: Gamvik 1000 Kommunestyre og formannskap 283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig 0.1290 Andre driftsutgifter 7 192 0 0 1 428 0 0 utgifter 8 620 0 0 0.6700 Salg av fast

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 REKNESKAP Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 Økonomiske oversikter - drift Oppr.budsj. 2012 Driftsinntekter Brukarbetalingar 20801187 19428000 19336000 4709 Andre sals- og leieinntekter 29365143

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Malvik kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Malvik kommune Arkivsak: 12/85 Møtedato/tid: 09.05.2012, kl. 17:00 Møtested: Rådhuset, formannskapssalen. Deltagere: Per Walseth, leder Per-Arild Lyng Arild Øyan Tove

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Hovudoversikter Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 574 5 528 5 789 5 789 5 789 5 789 Andre salgs-

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Arkivsak: 11/148 Møtedato/tid: 10.05.2011, kl. 09:00 Møtested: Storkleppen, Rådhus 2 Deltagere: Reidar Kjøsnes, leder Toralf Øverås Astrid jensen Gunnbjørn

Detaljer

TJENESTEKONTOPLAN - STAVANGER KOMMUNE

TJENESTEKONTOPLAN - STAVANGER KOMMUNE 100 POLITISK STYRING 10000 POLITISK STYRING 110 KONTROLL OG REVISJON 11000 KONTROLL OG REVISJON 120 ADMINISTRASJON 12000 ADMINISTRASJON 121 FORVALTNINGSUTGIFTER I EIENDOMSFORVALTNINGEN 12100 FORVALTNINGSUTGIFTER

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Hovedoversikter Driftsbudsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 955 5 928 5 698 5 698 5 698 5 698 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -639 220 171-679 866 000-713 199 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -906 375 606-904 883 000-931 207 000 3 Skatt på eiendom -93 889

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr /

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr / Postboks 54, 8138 Inndyr 13.04.2011 11/246 413 5.1 Medlemmer i Fauske kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Møtedato: Fredag 29. april 2011 kl 09.00 Møtested: Møterom 1. etasje

Detaljer

EVENES KOMMUNE Regnskap 2004

EVENES KOMMUNE Regnskap 2004 EVENES KOMMUNE Regnskap 2004 Innhold Innledning... 2 Regnskapsskjema 1A - Driftset... 3 Regnskapsskjema 1B - Driftset... 4 Korreksjon for poster som er medtatt i skjema 1A:... 22 Regnskapsskjema 2A - Investeringset...

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2

Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 Del 2: Noter Note 1: Endring i arbeidskapitalen... 5 Note 2: Kommunens pensjonsforpliktelser.. 5 Note 3: Kommunens garantiansvar.. 6 Note 4: Fordringer

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas.

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas. Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2015/4070-5 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 92/15 07.12.2015

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11 Saksframlegg REGNSKAP 2010 FOR RINDAL KOMMUNE Arkivsaknr: Saksbehandler: 11/372 Harry Figenschau Arkiv: K1-210 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 27.04.2011 016/11 Kommunestyret 04.05.2011 018/11

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30 Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.06.2013 Tid: 13:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT 2017 DRIFT OG INVESTERING ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING Administrasjonssjefens innstilling budsjett 2016 drift og investering 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Drift Hovedoversikt pr

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -594 965 855-613 491 000-648 606 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -828 779 877-879 576 000-921 926 000 3 Skatt på eiendom -60 776

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Brutto driftsresultat , , , ,96

Brutto driftsresultat , , , ,96 Økonomisk oversikt - drift Noter Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 99 929,27 208 924,00 208 924,00 302 867,86 Andre salgs- og leieinntekter 35 525 759,82

Detaljer

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012 Driftsregnskap Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Overføringer med krav til motytelse 1 009 005 0 0 1 023 469 Andre overføringer 2 361 459 2 659 000 2 659 000 2 130 516 Sum driftsinntekter

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

Årsregnskap Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet

Årsregnskap Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet Årsregnskap 2009 -Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet INNHOLDSFORTEGNELSE KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...3 DRIFTSREGNSKAP...3

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer