MØTEINNKALLING SAKSLISTE 28/14 14/533 OPPTUR SØNDRE LAND OMSTILLINGSPLAN OG HANDLINGSPLAN 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKSLISTE 28/14 14/533 OPPTUR SØNDRE LAND OMSTILLINGSPLAN 2013-2015 OG HANDLINGSPLAN 2014"

Transkript

1 SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: Tid: Kl.17:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall meldes til servicetorget, tlf: snarest mulig. Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling. Det vil bli utarbeidet et tilleggsnotat til sak 30/14 Land Montessoribarnehage permanent godkjenning og tilskudd etter behandlingen i formannskapets møte Tilleggsnotatet vil bli ettersendt. Når det gjelder sak 28/14 og sakene 31-33/14, så ble disse sakene utsatt i kommunestyrets møte og fremmes nå til ny behandling. I den forbindelse gjøres det oppmerksom på vedleggene til disse sakene ble sendt ut sammen med møteinnkallingen til det forrige møte, og sendes derfor ikke ut igjen på nytt til medlemmer og varamedlemmer som ikke har ipad. SAKSLISTE Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel 26/14 14/211 ÅRSMELDING OG ÅRSREGNSKAP /14 14/346 KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR /14 14/533 OPPTUR SØNDRE LAND OMSTILLINGSPLAN OG HANDLINGSPLAN /14 13/1300 SØKNAD OM ENDRING AV MINSTEMANN FAMILIEBARNEHAGE TIL PRIVAT BARNEHAGE Postadresse: Besøksadresse: Hovsbakken 1 Hovsbakken 1 Telefon: HOV HOV Telefaks:

2 30/14 14/639 LAND MONTESSORIBARNEHAGE - PERMANENT GODKJENNING OG DRIFTSTILKUDD 31/14 12/583 FORSLAG TIL FORSKRIFT OM PÅSLIPP AV OLJE-, FETTHOLDIG OG/ELLER INDUSTRIELT AVLØPSVANN TIL OFFENTLIG AVLØPSNETT 32/14 12/1292 FORSLAG TIL FORSKRIFT OM UTSLIPP AV SANITÆRT AVLØPSVANN FRA MINDRE AVLØPSANLEGG SØNDRE LAND KOMMUNE 33/14 14/343 FELLES ANSKAFFELSESREGLEMENT FOR KOMMUNENE I GJØVIKREGIONEN 34/14 14/792 REFERATSAKER TIL KOMMUNESTYRETS MØTE Hov, den Terje Odden ordfører Knut Viset kontorsjef

3 Sak 26/14 ÅRSMELDING OG ÅRSREGNSKAP 2013 Saksbehandler: Terje Lindalen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/211 Saksnr.: Utvalg Møtedato 55/14 Formannskapet /14 Kommunestyret Innstilling: Kommunestyret godkjenner og vedtar Søndre Land kommunes årsregnskap og årsmelding for Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 55/14 Økonomisjef Terje Lindalen orienterte om årsregnskapet for Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Kommunestyret godkjenner og vedtar Søndre Land kommunes årsregnskap og årsmelding for Side 3 av 22

4 Sak 27/14 KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2013 Saksbehandler: Terje Lindalen Arkiv: 216 Arkivsaksnr.: 14/346 Saksnr.: Utvalg Møtedato 27/14 Kommunestyret Innstilling: Kontrollutvalgets årsrapport for 2013 tas til orientering. Vedlegg: Kontrollutvalgets brev av vedlagt årsrapport for Bakgrunn: Det vises til kontrollutvalgets brev av med innstilling til kommunestyret om at kontrollutvalgets årsrapport for 2013 tas til orientering, behandlet i kontrollutvalgets møte den Med dette fremmes kontrollutvalgets årsrapport for 2013 til behandling i kommunestyret i tråd med kontrollutvalgets innstilling. Vurdering: Rådmannen har ingen tilføyelser til saken. Side 4 av 22

5 Sak 28/14 OPPTUR SØNDRE LAND OMSTILLINGSPLAN OG HANDLINGSPLAN 2014 Saksbehandler: Gunnhild Hagberg-Karlsen Arkiv: U01 Arkivsaksnr.: 14/533 Saksnr.: Utvalg Møtedato 14/14 Kommunestyret /14 Formannskapet /14 Kommunestyret Innstilling: 1. Kommunestyret godkjenner revidert Omstillingsplan for Kommunestyret godkjenner handlingsplan for Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 56/14 Flere uttrykte seg positivt over Oppturprosjektet. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 1. Kommunestyret godkjenner revidert Omstillingsplan for Kommunestyret godkjenner handlingsplan for Behandling/vedtak i Kommunestyret den sak 14/14 Ordføreren foreslo å utsette saken. Dette ble enstemmig vedtatt. Saken utsettes. Side 5 av 22

6 Sak 28/14 Vedlegg: Revidert Omstillingsplan Handlingsplan 2014 Bakgrunn: Omstillingsprogrammet "Opptur Søndre Land" har med 2013 avsluttet sitt tredje omstillingsår og sitt andre driftsår (jf. sak 14/13). Omstillingstyret i "Opptur Søndre Land" har vært aktivt medvirkende i revisjonen av omstillingsplanen og utformingen av handlingsplanen. Omstillingstyret i Opptur Søndre Land godkjente både Revidert Omstillingsplan og Handlingsplan 2014 i styremøte Omstillingsplanen: Revidert Omstillingsplan er forelagt med "spor endringer" for å tydeliggjøre de revisjoner som er foretatt. Målene for omstillingsprogrammet er revidert for å i større grad samsvare med omstillingsmålene i kommunen ellers, og for å imøtekomme endrede rammebetingelser. Som det fremgår av merknadene i dokumentet, ansees det som hensiktmessig å foreta en ny revisjon av omstillingsplanen for "Opptur Søndre Land" etter at samfunnsdelen av kommuneplanen for er vedtatt, for å sikre at omstillingsplanen står i samsvar med gjeldende kommuneplan. Handlingsplanen: Handlingsplan 2014 bygger på den reviderte omstillingsplanen og funn fra forstudier, evalueringer av planer og prosjekter, aktiv dialog med næringsliv og innbyggere, erfaringer gjort underveis og utprøvning av ulike metoder og tilnærminger. Som nevnt har Opptur Søndre Lands styre vært aktiv medvirkende i utformingen av handlingsplanen for 2014, og signaler fra styrets observatører er også innarbeidet. Flere av prosjektene fra 2013-porteføljen er videreført eller fortsetter. Vurdering: Rådmannen mener planene er gode og gjennomarbeidede, og anbefaler at både omstillingsplanen og handlingsplanen godkjennes. Side 6 av 22

7 Sak 29/14 SØKNAD OM ENDRING AV MINSTEMANN FAMILIEBARNEHAGE TIL PRIVAT BARNEHAGE Saksbehandler: Knut Åge Berge Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 13/1300 Saksnr.: Utvalg Møtedato 123/13 Formannskapet /14 Formannskapet /14 Kommunestyret Innstilling: 1. Kommunestyret omgjør formannskapets vedtak av 30. oktober 2013, og godkjenner Minstemann familiebarnehage som privat barnehage. 2. Barnehagen godkjennes for 8 barn fra 0 3 år. 3. Minstemann familiebarnehage innvilges driftstilskudd som privat barnehage fra 1. august 2014 for inntil 8 barn fra 0 3 år. 4. Utgiften for 2014, kr , dekkes innenfor budsjettrammen for kommunalområde oppvekst. 5. Merutgiften på årsbasis, kr , legges inn i konsekvensjustert budsjett for planperioden Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 57/14 Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 1. Kommunestyret omgjør formannskapets vedtak av 30. oktober 2013, og godkjenner Minstemann familiebarnehage som privat barnehage. 2. Barnehagen godkjennes for 8 barn fra 0 3 år. 3. Minstemann familiebarnehage innvilges driftstilskudd som privat barnehage fra 1. august 2014 for inntil 8 barn fra 0 3 år. 4. Utgiften for 2014, kr , dekkes innenfor budsjettrammen for kommunalområde oppvekst. 5. Merutgiften på årsbasis, kr , legges inn i konsekvensjustert budsjett for planperioden Side 7 av 22

8 Sak 29/14 Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 123/13 Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Formannskapet avslår søknaden fra Minstemann familiebarnehage om å endre barnehagen fra familiebarnehage til privat barnehage. Begrunnelsen for avslaget er at omgjøringen fører til merutgifter for kommunen, og dermed en forringelse av det kommunale barnehagetilbudet. Vedlegg: Ingen Bakgrunn: Minstemann familiebarnehage søkte den 28. august 2013 om endring av godkjenning fra familiebarnehage til ordinær privat barnehage. Søknaden ble avslått med begrunnelse om at godkjenningen vil medføre økte utgifter for kommunen. Minstemann familiebarnehage påklaget dette vedtaket. I brev av 5. mars opphever fylkesmannen i Oppland kommunens vedtak. Fylkesmannen peker i sitt svar på at saken reiser to spørsmål som må avgjøres på selvstendig grunnlag. Det første spørsmålet er om barnehagen har rett til godkjenning som privat barnehage. Det andre spørsmålet er om barnehagen har rett til driftstilskudd. Vurdering: I spørsmålet om rett til godjenning mener fylkesmannen at hensynet til kommunens økonomi er et utenforliggende hensyn. Barnehagelovens 10 slår fast at virksomheten har rett til godkjenning så lenge vilkårene er oppfylt. Det andre spørsmålet, om den private barnehagens rett til kommunalt driftstilskudd, er regulert i barnehagelovens 14, andre ledd: kommunen kan yte tilskudd til barnehager som søker om godkjenning etter at barnehagesektoren ble rammefinansiert. For barnehager som er blitt godkjent etter 1. januar 2011 er det med andre ord opp til kommunens skjønn å avgjøre om barnehagen skal gis driftstilskudd I forarbeidene til ot.prp 57 ( ) er det lagt noen føringer for kommunens skjønnsutøvelse. Det pekes på at kommunen er ansvarlig for å tilpasse utbyggingsmønster og driftsformer i barnehagene til lokale behov. Det innebærer blant annet at kommunen i dimensjoneringen av barnehagtilbudet må ta hensyn til forpliktelsen den har til å tilby full Side 8 av 22

9 Sak 29/14 barnehagedekning. Hvis det er nødvedendig med en privat barnehage for å dekke etterspørselen tilsier forarbeidene til ot.prp. 57 at kommunen bør innvilge driftstilskudd til denne barnehagen. Det er per i dag ikke tilstrekkelig antall barnehageplasser i de kommunale barnehagene til å gi plass til de barna som er i Minstemann familiebarnehage. Søndre Land kommune er avhengig av denne barnehagen for å oppfylle forpliktelsen om full barnehagedekning. Siden Minstemann familiebarnehage har rett på godkjenning som privat barnehage, og full barnehagedekning ikke kan oppnås uten disse plassene, synes det rimelig at barnehagen innvilges kommunalt driftstilskudd ut fra formuleringen i forarbeidene til barnehageloven. Driftstilkudd som privat barnehage foreslås innvilget fra 1. august Merutgiften i forhold til driftstilskuddet som familiebarnehage vil på årsbasis beløpe seg til omkring kr For 2014 blir merutgiften kr Rådmannen er av kommunestyret bedt om å legge fram en sak om den framtidige skole- og barnehagestrukturen før sommeren. En permanent godkjenning av Minstemann barnehage som ordinær privat barnehage vil ikke endre premissene for denne saken annet enn at det kommunale driftstilskuddet øker. Selv om barnehagen skulle fortsatt som familiebarnehage ville Minstemann uansett inngå som en del av barnehagetilbudet i Søndre Land. Side 9 av 22

10 Sak 30/14 LAND MONTESSORIBARNEHAGE - PERMANENT GODKJENNING OG DRIFTSTILKUDD Saksbehandler: Knut Åge Berge Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 14/639 Saksnr.: Utvalg Møtedato 58/14 Formannskapet /14 Kommunestyret Innstilling: 1. Kommunestyret vedtar å gi Land Montessoribarnehage permanent godkjenning for 14 plasser. 2. Tidligere garanti for driftstilskudd for 14 plasser ut barnehageåret opprettholdes, og gjøres permanent. Merutgiften på årsbasis, kr , legges inn i konsekvensjustert budsjett for planperioden Søknad av om utvidelse av rammen for driftstilskudd for barnehageåret avslås. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 58/14 Kommunalsjef Knut Åge Berge orienterte om saken. Formannskapet understreket at en likebehandling av alle barnehagene, både de private og kommunale, er en viktig forutsetning. Det ble presisert at utgiften på årsbasis må legges inn i kommunens budsjett også for Montessoribarnehagen. Det var noe uklarhet om hvor mange plasser som skulle godkjennes. Rådmannen understreket at utgangspunktet må være hva kommunen tidligere har godkjent, som er 14 plasser. Innstillingen ble rettet i samsvar med dette. 1. Kommunestyret vedtar å gi Land Montessoribarnehage permanent godkjenning for 14 plasser. 2. Tidligere garanti for driftstilskudd for 14 plasser ut barnehageåret opprettholdes, og gjøres permanent. Merutgiften på årsbasis, kr , legges inn i konsekvensjustert budsjett for planperioden Side 10 av 22

11 Sak 30/14 3. Søknad av om utvidelse av rammen for driftstilskudd for barnehageåret avslås. Vedlegg: Ingen Bakgrunn: Land Montessoribarnehage har tidligere søkt om permanent godkjenning som privat barnehage, sist i brev av 12. august Så langt er det ikke gitt permanent godskjenning, men bare midlertidig. Begrunnelsen for ikke å gi permanent godkjenning er at kommunen vil ta stilling til det samlete behovet for barnehageplasser når den nye barnehagen i Fluberg står ferdig. Vedtaket om ikke å gi permanent godkjenning viser seg å være i strid med barnehagelovens 10. I annen sak til kommunestyret legges det fram sak om godkjenning av Minstemann familiebarnehage som ordinær privat barnehage. Fylkesmannen har i brev av 5. mars 2014 opphevevet formannskapets tidligere vedtak om avslag på permanent godkjenning av denne barnehagen. Vurdering: Fylkesmannens påpekning om at alle barnehager som oppfyller vilkårene for godkjenning iht til barnehagelovens 10 har rett på godkjenning gjelder også Land Montessoribarnehage. Derfor fremmes sak om godkjenning av denne barnehagen på nytt med innstilling om permanent godkjenning. Som påpekt i saken om Minstemann familiebarnehage, må spørsmål om godkjenning etter barnehagelovens 10 sees atskilt fra 14 om finansiering av barnehagen. Barnehager som er godkjent etter kan gis driftstilskudd, men de har ikke krav på det. Land Montessoribarnehage søkte om godkjenning første gang Rådmannen er av kommunestyret bedt om å legge fram en sak om den framtidige skole- og barnehagestrukturen før sommeren. En permanent godkjenning av Land Montessoribarnehage kan legge rammer for hvilke strukturelle endringer som er mulig å gjøre. På den annen side er garantien om driftstilskudd begrenset til neste barnehageår. I brev av 9. april søker Land Montessoribarnehage om utvidelse av driftstilskudd fra 14 til 15,4 plasser. Side 11 av 22

12 Sak 30/14 I vurdering av denne søknaden må det tas hensyn til den vedtatte rammen i budsjettet for kommunalområde oppvekst, samt den forpliktelse kommunen har til å finansiere barnehageplassene. Budsjettet for kommunalområde oppvekst er basert på at Land Montessoribarnehage gis driftstilskudd innenfor en ramme på 14 plasser. Utvidelsen med 1,4 plasser for barn under tre år gir en årlig merutgift på ca. kr Beløpet må eventuelt finansieres innenfor rammen for kommunalområde oppvekst, og vil således gå utover tilbudet enten i skolen eller i de kommunale barnehagene. Blant barna som er gitt plass i Land Montessoribarnehage, er det to barn som er født etter I henhold til barnehagelovens 12a har ikke disse barna krav på barnehageplass. Så langt er det ikke gitt plass til barn født etter i de kommunale barnehagene neste barnehageår. På ventelista er det 7 barn født mellom 1.9 og (inkludert de to med plass i montessoribarnehagen). Hvis noen av disse barna skal få plass i en kommunal barnehage er det under forutsetning av at det kan skje innenfor den ordinære bemanning og utvidelse av den økonomiske rammen. Å innvilge driftstilskudd til Land Montessoribarnehage utover vedtatt ramme og for plasser til barn født etter , vil bety at den private barnehagen får bedre vilkår enn de kommunale barnehagene. For å unngå en slik forskjellbehandling anbefales det at søknaden om utvidet driftstilskudd avslås. Side 12 av 22

13 Sak 31/14 FORSLAG TIL FORSKRIFT OM PÅSLIPP AV OLJE-, FETTHOLDIG OG/ELLER INDUSTRIELT AVLØPSVANN TIL OFFENTLIG AVLØPSNETT Saksbehandler: Maria Bagdasaryan Arkiv: M30 Arkivsaksnr.: 12/583 Saksnr.: Utvalg Møtedato 30/14 Formannskapet /14 Kommunestyret /14 Kommunestyret Innstilling: Kommunestyret vedtar revidert forslag til Lokal forskrift om påslipp av olje-, fettholdig og industrielt avløpsvann til offentlig avløpsnett i Søndre Land kommune. Behandling/vedtak i Kommunestyret den sak 19/14 Ordføreren foreslo å utsette saken. Dette ble enstemmig vedtatt. Saken utsettes. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 30/14 Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Kommunestyret vedtar revidert forslag til Lokal forskrift om påslipp av olje-, fettholdig og industrielt avløpsvann til offentlig avløpsnett i Søndre Land kommune. Side 13 av 22

14 Sak 31/14 Vedlegg: Revidert forslag til lokal forskrift om påslipp av olje-, fettholdig og industrielt avløpsvann til offentlig avløpsnett i Søndre Land kommune. Bakgrunn: Forskriftens innhold tilsier at påslipp skal renses ved kilden, blant annet med bakgrunn i forskriftens grenseverdier. Dette bygger opp om prinsippet ved at det er den ansvarlige for forurensningen som skal treffe tiltak og betale. Forskriftsforslaget har ligget ute til høring i seks uker i perioden Det er foretatt noen administrative endringer av forslaget til forskrift i 2.1. Vaskeplasser for biler utedørs er tatt med i denne forskriften (gjelder kommersielt anlagte plasser). Vurdering: Rådmannen foreslår at Lokal forskrift om påslipp av olje-, og fettholdig og industrielt avløpsvann til offentlig avløpsnett i Søndre Land vedtas. Side 14 av 22

15 Sak 32/14 FORSLAG TIL FORSKRIFT OM UTSLIPP AV SANITÆRT AVLØPSVANN FRA MINDRE AVLØPSANLEGG SØNDRE LAND KOMMUNE Saksbehandler: Maria Bagdasaryan Arkiv: M40 Arkivsaksnr.: 12/1292 Saksnr.: Utvalg Møtedato 31/14 Formannskapet /14 Kommunestyret /14 Kommunestyret Innstilling: Kommunestyret vedtar revidert forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Søndre Land kommune. Behandling/vedtak i Kommunestyret den sak 20/14 Ordføreren foreslo å utsette saken. Dette ble enstemmig vedtatt. Saken utsettes. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 31/14 Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Kommunestyret vedtar revidert forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Søndre Land kommune. Side 15 av 22

16 Sak 32/14 Vedlegg: Revidert forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg. Bakgrunn: Søndre Land kommune mangler forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg. Rådmannen har derfor fått utarbeidet en slik forskrift for at hensynet til resipienten og brukerinteressene ivaretas. Forskriften gjelder utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, fritidsbebyggelse, bedrifter og andre virksomheter, med innlagt vann i Søndre Land kommune, som ikke er tilkoplet kommunal avløpsledning, og hvor utslippet ikke overstiger 50 pe. (pe - personekvivalenter) Forslaget ble behandlet i Formannskapet 15/ og vedtatt at det skulle ut på tilsyn i 6 uker. Forskriften ble lagt ut til offentlig tilsyn 11/07-13, og har ligget ute i 6 uker. Det kom inn 5 kommentarer til forslaget, etter de ble det gjort noen endringer i forskriften. Vurdering: Selv om forurensningsforskriften stiller krav til utslipp fra mindre avløpsanlegg, vil en lokal forskrift klargjøre bestemmelsene som gjelder i vår kommune, samt presisere krav til dokumentasjon og oppfølging. I løpet av høringsperioden er det ikke brakt fram nye moment som endrer vurderingen av saken. Høringsuttalelsene gir hovedsakelig konkrete innspill for å bidra til forbedring og presisering av innholdt i forskriften. Følgende endringer er gjort etter første gangs behandling: 1. Navn på kursholder Norsk Rørservice er fjernet. 2. NORVARs prosjektrapport nr. 49/1994, «Grunnundersøkelser for infiltrasjon små avløpsanlegg» er utgått og erstattet med Norsk Vann rapport nr.178/2010, «Grunnundersøkelser for infiltrasjon mindre avløpsanlegg». 3. I 11 er det ført inn biologisk toalett, forbrenningstoalett og utedo. 4. I 15 er det gjort noen endringer i forholdt til drift og vedlikehold. 5. I 16 er det presisert at tømmefirma skal gjennomføre tilsyn av tett tank ved hver tømming og 19 ble innført i forskriften. Side 16 av 22

17 Sak 32/14 Endringer gjort etter annen gangs behandling er skrevet med rød skrift i det vedlagte forslaget til forskrift. Forskriften trer i kraft og har gyldighet etter dato for vedtak i kommunestyret. Side 17 av 22

18 Sak 33/14 FELLES ANSKAFFELSESREGLEMENT FOR KOMMUNENE I GJØVIKREGIONEN Saksbehandler: Terje Lindalen Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/343 Saksnr.: Utvalg Møtedato 26/14 Formannskapet /14 Kommunestyret /14 Kommunestyret Innstilling: 1. Kommunestyret vedtar felles anskaffelsesreglement for kommunene Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten, Søndre Land og Nordre Land vedtatt av Samarbeidsrådet Tidligere innkjøpsreglement utgår. Behandling/vedtak i Kommunestyret den sak 21/14 Ordføreren foreslo å utsette saken. Dette ble enstemmig vedtatt. Saken utsettes. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 26/14 I debatten kom det fram at det var et ønske om at man får en ny sak der man drøfter hvordan lokale leverandører kan tas vare på i det framtidige innkjøpssamarbeidet. Side 18 av 22

19 Sak 33/14 Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 1. Kommunestyret vedtar felles anskaffelsesreglement for kommunene Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten, Søndre Land og Nordre Land vedtatt av Samarbeidsrådet Tidligere innkjøpsreglement utgår. Vedlegg: 1. Felles anskaffelsesreglement for kommunene i Gjøvikregionen. Bakgrunn: Felles anskaffelsesreglement for kommunene i Gjøvikregionen ble vedtatt av Samarbeidsrådet 16. desember Håndboka som legges fram til orientering/behandling i politisk fora er 2-delt. Del I er anskaffelsesreglementet. Reglementet er hjemlet i gjeldende lov, forskrift og regional samarbeidsavtale, og er utarbeidet i henhold til tidligere vedtatt anskaffelsesstrategi og handlingsplan. Del II viser alle trinn i en anskaffelsesprosess, og gir tips til hvor det er gevinster å hente i prosessen. Rutiner og verktøy er også omtalt i denne delen. Alle som kjøper inn på vegne av kommunen skal følge vedtatt anskaffelsesreglement, og av sentrale punkter i reglementet kan nevnes at: Regelverket for offentlige anskaffelser skal følges Inngåtte rammeavtaler er forpliktende for alle driftsenheter i kommunene Elektronisk handel gjennom kommunens e-handelssystem skal benyttes så langt det er mulig Innkjøpsfullmakter (gyldige) skal være avklart før kjøp foretas o Register over innkjøpsfullmakter skal finnes oppdatert, dokumentert og tilgjengelig i hver kommune. Her skal det blant framgå hvem som har fullmakt til å signere kontrakter på vegne av kommunen, og innenfor hvilke beløpsgrenser og områder signaturen er gyldig. Side 19 av 22

20 Sak 33/14 Vurdering: Rådmannens vurdering er at etterlevelse av felles anskaffelsesreglement for kommunene Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten, Søndre Land og Nordre Land bidrar til at kommunens interne kontroll av innkjøpsområde ivaretas, og rådmannen anbefaler at felles anskaffelsesreglement vedtas. Reglementet erstatter tidligere innkjøpsregler i kommunene. Side 20 av 22

21 Sak 34/14 REFERATSAKER TIL KOMMUNESTYRETS MØTE Saksbehandler: Knut Viset Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/792 Saksnr.: Utvalg Møtedato 34/14 Kommunestyret Innstilling: Kommunestyret tar referatsakene til etterretning. Vedlegg: Referatsakene 1-5 Bakgrunn: Det fremmes følgende referatsaker til behandling: 1. Protokoll fra kommunestyrets møte (finnes på ipad på det aktuelle møtet) 2. 14/ LOKAL/KUL/TOG F08 Søndre Land frivilligsentral FRIVILLIGSENTRALENS ÅRSMELDING / STB/FELLES/KDS 033 &14 ÅRSMELDING 2013 RÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 4. 14/ STB/FELLES/KDS 033 &14 ÅRSMELDING 2013 ELDRERÅDET 5. 14/ STB/ØKPERS/TLI 216 Søndre Land Kommune Kontrollutvalg Side 21 av 22

22 Sak 34/14 MØTEPROTOKOLL Vurdering: Rådmannen har ingen tilføyelser til referatsakene Side 22 av 22

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SØNDRE LAND KOMMUNE. side 1. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: Tid: Kl.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SØNDRE LAND KOMMUNE. side 1. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: Tid: Kl. SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL side 1 Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 26.05.2014 Tid: Kl.17:00 20:05 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KONTROLLUTVALGET - BUDSJETT 2015 69/14 14/931 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 OG ÅRSBUDSJETT 2015

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KONTROLLUTVALGET - BUDSJETT 2015 69/14 14/931 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 OG ÅRSBUDSJETT 2015 SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 15.12.2014 Tid: Kl.17:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 11/14 14/1608 REFERATSAKER RÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 16.10.2014

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 11/14 14/1608 REFERATSAKER RÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 16.10.2014 SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Det kommunale rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset : 16.10.2014 Tid: Kl.09:00 Medlemmene innkalles med dette

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: Tid: Kl.09:00 14:30. Alle unntatt følgende med forfall:

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: Tid: Kl.09:00 14:30. Alle unntatt følgende med forfall: SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL side 1 Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 23.06.2014 Tid: Kl.09:00 14:30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 1/15 15/195 PROSJEKTERING AV BUSSHOLDEPLASSER I HOV SENTRUM - ORIENTERING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 1/15 15/195 PROSJEKTERING AV BUSSHOLDEPLASSER I HOV SENTRUM - ORIENTERING SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Det kommunale eldreråd Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset : 12.02.2015 Tid: 09:30 NB! Mrk. tiden! Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 46/16 16/496 ORGANISERING AV FLYKTNINGEARBEIDET I SØNDRE LAND. Hov, 30.mars Terje Odden ordfører

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 46/16 16/496 ORGANISERING AV FLYKTNINGEARBEIDET I SØNDRE LAND. Hov, 30.mars Terje Odden ordfører SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 11.04.2016 Tid: 15:30 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 62/15 15/863 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN OG BUDSJETT 2016

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 62/15 15/863 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN OG BUDSJETT 2016 SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 26.10.2015 Tid: 17:00-00:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 30.11.2011 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Innkalling og sakliste godkjent

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Innkalling og sakliste godkjent Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 23.01.2013 Tid: 09:00 11.20 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Terje Odden, Rune Selj, Ine Lindalen,

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur

Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Ski skole Møtedato: 09.04.2014 Møtetid:

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 20.11.2013 Tid: 08:30 NB! Mrk tiden! Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SØNDRE LAND KOMMUNE. side 1. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: Tid: 17:00 20:35

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SØNDRE LAND KOMMUNE. side 1. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: Tid: 17:00 20:35 SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL side 1 Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 18.05.2015 Tid: 17:00 20:35 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre):

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 16.10.2013 Tid: 08:30 13.40. Gro Anita Steingrimsen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 16.10.2013 Tid: 08:30 13.40. Gro Anita Steingrimsen side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 16.10.2013 Tid: 08:30 13.40 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Følgende gruppeledere møtte: Forfall:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Sak 11/15 og 12/15 behandles i fellesmøte med Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Sak 11/15 og 12/15 behandles i fellesmøte med Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. SAKSLISTE SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Det kommunale eldreråd Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset : 13.05.2015 Tid: 11:30 (Frammøte for lunsj i Bodega) Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SØNDRE LAND KOMMUNE. Side 1

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SØNDRE LAND KOMMUNE. Side 1 SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Det kommunale eldreråd Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 03.04.2014 Tid: Kl.11:30 - lunsj Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte.

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 26.10.2011 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 12.12.2012 Tid: Kl. 09:30 12:45. Ine Lindalen og Gerd M.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 12.12.2012 Tid: Kl. 09:30 12:45. Ine Lindalen og Gerd M. Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 12.12.2012 Tid: Kl. 09:30 12:45 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Terje Odden, Rune Selj, Susanne

Detaljer

INNBYGGERINITIATIV - BARNEHAGESAKEN I ODNES

INNBYGGERINITIATIV - BARNEHAGESAKEN I ODNES SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 07.07.2014 Tid: Kl.17:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 206/12 12/1177 KLAGE - PÅLEGG OM TILKNYTNING TIL KOMMUNALT VANN GNR 13/BNR 37 - FLUBERGVEGEN 1040

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 206/12 12/1177 KLAGE - PÅLEGG OM TILKNYTNING TIL KOMMUNALT VANN GNR 13/BNR 37 - FLUBERGVEGEN 1040 Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 12.09.2012 Tid: Kl. 09.30 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 12.03.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 6/16 16/514 ORIENTERING TIL RÅDENE OM HOVLI OMSORGSSENTER

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 6/16 16/514 ORIENTERING TIL RÅDENE OM HOVLI OMSORGSSENTER SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Det kommunale rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 07.04.2016 Tid: 09:00 Medlemmene innkalles

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Gro-Anita Steingrimsen (AP) og Atle Rune Lynard (AP) Wenche B Svendstad (AP)

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Gro-Anita Steingrimsen (AP) og Atle Rune Lynard (AP) Wenche B Svendstad (AP) Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 18.02.2013 Tid: 17:00 20.25 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Alle unntatt Gro-Anita

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 6/15 15/511 REFERATSAKER RÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 09.04.15

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 6/15 15/511 REFERATSAKER RÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 09.04.15 SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Det kommunale rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset : 09.04.2015 Tid: 09:00 13:00 (NB! Fellesmøte med Eldrerådet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 30.10.2013 Tid: 09:30 16:00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 30.10.2013 Tid: 09:30 16:00 SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL side 1 Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 30.10.2013 Tid: 09:30 16:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gruppeledere: Forfall:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Søndre Land kommune side 1. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 15.05.2013 Tid: 09:00 14:15

MØTEPROTOKOLL. Søndre Land kommune side 1. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 15.05.2013 Tid: 09:00 14:15 Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 15.05.2013 Tid: 09:00 14:15 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre):

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 6/13 13/505 RÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE - ÅRSMELDING 2012

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 6/13 13/505 RÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE - ÅRSMELDING 2012 Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Det kommunale rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset : 04.04.2013 Tid: 09:00 Medlemmene innkalles med dette

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 07.03.2012 Tid: Kl. 09.00 13.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Terje Odden,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: Tid: 09:30 13:00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: Tid: 09:30 13:00 SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL side 1 Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 05.03.2014 Tid: 09:30 13:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre):

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Wenche B. Svendstad (AP) og Erland Jensen (SV)

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Wenche B. Svendstad (AP) og Erland Jensen (SV) SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL side 1 Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 17.02.2014 Tid: Kl.17:00 18:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Alle unntatt: Gro-Anita Steingrimsen

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 23.04.2012 Tid: Kl. 17.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Søndre Land kommune side 1. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 28.11.2011 Tid: Kl. 18.00 20.

MØTEPROTOKOLL. Søndre Land kommune side 1. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 28.11.2011 Tid: Kl. 18.00 20. Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 28.11.2011 Tid: Kl. 18.00 20.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Alle, unntatt

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: Kl. 15:00 16:00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: Kl. 15:00 16:00 Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.10.2012 Tid: Kl. 15:00 16:00 Til stede på møtet Medlemmer: Terje Odden, Rune Selj, Gerd Myklebust Wang, Erik

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 6/16 16/125 KOMMUNALOMRÅDE HELSE, OMSORG OG VELFERD PRESENTASJON OG INFORMASJON OM AKTUELLE SAKER

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 6/16 16/125 KOMMUNALOMRÅDE HELSE, OMSORG OG VELFERD PRESENTASJON OG INFORMASJON OM AKTUELLE SAKER SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Det kommunale eldreråd Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset : Fredag 08.04.2016 NB! Mrk.dato Tid: 11:30 (Frammøte i Bodega for lunsj) Medlemmene innkalles

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 24.10.2012 Tid: Kl. 08:30 13:15

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 24.10.2012 Tid: Kl. 08:30 13:15 Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 24.10.2012 Tid: Kl. 08:30 13:15 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: Tid: 09:30 12:30

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: Tid: 09:30 12:30 SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL side 1 Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 18.12.2013 Tid: 09:30 12:30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Terje Odden, Rune

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 16.02.2011 Tid: Kl. 09.00 15.00. Gerd Myklebust Wang

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 16.02.2011 Tid: Kl. 09.00 15.00. Gerd Myklebust Wang Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 16.02.2011 Tid: Kl. 09.00 15.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Reidar

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Det kommunale rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen Møtedato:

MØTEINNKALLING. Utvalg: Det kommunale rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Det kommunale rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.04.2012 Tid: 09:00 Medlemmene innkalles med dette

Detaljer

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 11/15 13/911 FELLES BARNEVERNTJENESTE I SØNDRE LAND OG NORDRE LAND. Hov, 6.februar 2015. Terje Odden Ordfører

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 11/15 13/911 FELLES BARNEVERNTJENESTE I SØNDRE LAND OG NORDRE LAND. Hov, 6.februar 2015. Terje Odden Ordfører SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 16.02.2015 Tid: 17:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Berit S. Aasen (AP) og Terje Brenner (V) Per Briskodden (AP) og Kari Snipstad (V)

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Berit S. Aasen (AP) og Terje Brenner (V) Per Briskodden (AP) og Kari Snipstad (V) Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 12.09.2016 Tid: 17:00-19:30 Til stede på møtet MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Innkalling: Merknader:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 16.04.2013 Tid: 09:00 13:20. Gerd M. Wang, Ine Lindalen.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 16.04.2013 Tid: 09:00 13:20. Gerd M. Wang, Ine Lindalen. Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 16.04.2013 Tid: 09:00 13:20 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Terje Odden, Rune

Detaljer

MØTEINNKALLING. Sak 5/17 Orientering om Hovli omsorgssenter gis til begge rådene i samlet møte kl.12. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Sak 5/17 Orientering om Hovli omsorgssenter gis til begge rådene i samlet møte kl.12. SAKSLISTE side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Det kommunale eldreråd Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 27.04.2017 Tid: 11:30 (frammøte i bodega for lunsj) Medlemmene innkalles med dette til overnevnte møte.

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Valgstyre Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 01.02.2011 Tid: Kl 14.00 (i forlengelsen av formannskapsmøtet) Medlemmene innkalles med

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Det kommunale rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

MØTEPROTOKOLL. Det kommunale rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL side 1 Det kommunale rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 09.04.2015 Tid: 09:00 13:00 Til stede på møtet Medlemmer:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 7/15 14/993 KOMMUNESTYREVALGET ENDELIG GODKJENNING AV INNKOMNE LISTEFORSLAG

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 7/15 14/993 KOMMUNESTYREVALGET ENDELIG GODKJENNING AV INNKOMNE LISTEFORSLAG SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Valgstyret Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 20.05.2015 Tid: 12:00-00:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 13.04.2011 Tid: Kl. 10.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: Tid: 09:00 14:00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: Tid: 09:00 14:00 Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 13.02.2013 Tid: 09:00 14:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Terje Odden, Rune

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møtested: Lensvik skole Møtedato: 08.06.2009 Tid: 09.00 10.15 Til stede på møtet Medlemmer: Martin Vatn, leder Per Arne Brevik Knut Arne Selbekk Ann Mari

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen, rådhuset, Hov Møtedato: 07.09.2009 Tid: kl 1800

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen, rådhuset, Hov Møtedato: 07.09.2009 Tid: kl 1800 Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, rådhuset, Hov Møtedato: 07.09.2009 Tid: kl 1800 Til stede på møtet Medlemmer: Alle unntatt forfall: Forfall: Arvid Odden,

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.04.2008 Tid: 09.00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 8/08 08/148 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: Tid: 11:00 12:00. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: Tid: 11:00 12:00. Til stede på møtet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 14.11.2016 Tid: 11:00 12:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Terje Odden, Mona Tønnesland Tholin, Jon Odden,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 27.05.2013 Tid: 17:00 19.45 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Alle unntatt: Ine

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Oddbjørn Solhaug (AP) og Astrid Ella Westrum (AP) Rådmann og kontorsjef, samt kommunalsjefene. Innkalling og saksliste ble godkjent.

MØTEPROTOKOLL. Oddbjørn Solhaug (AP) og Astrid Ella Westrum (AP) Rådmann og kontorsjef, samt kommunalsjefene. Innkalling og saksliste ble godkjent. SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL side 1 Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 15.12.2014 Tid: Kl.17:00 19:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Susanne Solhaug (permisjon) og Gerd Myklebust Wang. Jon Odden og Hans Ingvald Gamst

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Susanne Solhaug (permisjon) og Gerd Myklebust Wang. Jon Odden og Hans Ingvald Gamst Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 06.02.2012 Tid: Kl. 09.00 12.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Terje Odden,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Det kommunale råd for funksjonshemmede Møtested: Rådhuset, Hov Møtedato: 13.06.2008 Tid: Kl 09.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: Det kommunale råd for funksjonshemmede Møtested: Rådhuset, Hov Møtedato: 13.06.2008 Tid: Kl 09.00 Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Det kommunale råd for funksjonshemmede Møtested: Rådhuset, Hov : 13.06.2008 Tid: Kl 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Det kommunale råd for funksjonshemmede. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset i Hov Møtedato: 28.10.2011 Tid: kl.

MØTEPROTOKOLL. Det kommunale råd for funksjonshemmede. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset i Hov Møtedato: 28.10.2011 Tid: kl. Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Det kommunale råd for funksjonshemmede Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset i Hov Møtedato: 28.10.2011 Tid: kl.09:00 12:00 Til stede på møtet Medlemmer: Eva Røise,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 14.09.2011 Tid: Kl. 09.00 12.40 Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 14.09.2011 Tid: Kl. 09.00 12.40 Til stede på møtet Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 14.09.2011 Tid: Kl. 09.00 12.40 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gerd Myklebust

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 7/12 12/602 REFERATSAKER ELDRERÅDET Med hilsen Olaug Lihagen Leder

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 7/12 12/602 REFERATSAKER ELDRERÅDET Med hilsen Olaug Lihagen Leder Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Det kommunale eldreråd Møtested: Formannskapssalen : 19.04.2012 Tid: 11:30 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.10.2010 Tid: Kl. 18.30

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.10.2010 Tid: Kl. 18.30 MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.10.2010 Tid: Kl. 18.30 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 21 / 19. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Asbjørn Volden (Bygdelista) Innkalling og sakliste ble godkjent.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Asbjørn Volden (Bygdelista) Innkalling og sakliste ble godkjent. Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 02.05.2011 Tid: Kl. 18.00 21.15 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Alle unntatt:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 8/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 27.10.2005 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.20 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Ragnar Olsen AP, ordfører Randi S. Pedersen AP Willy

Detaljer

MØTEINNKALLING. Faste medlemmer melder ev. forfall, som skal være begrunnet, til servicetorget, tlf ,

MØTEINNKALLING. Faste medlemmer melder ev. forfall, som skal være begrunnet, til servicetorget, tlf , Trysil kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Dato: 20.06.2017 Møtested: Trysil rådhus, Kommunestyresalen Tidspunkt: 08:30 Faste medlemmer melder ev. forfall, som skal være begrunnet, til servicetorget,

Detaljer

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 95/12 12/1853 RULLERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET Hov, 11.

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 95/12 12/1853 RULLERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET Hov, 11. Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 17.12.2012 Tid: Kl. 17.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SØNDRE LAND KOMMUNE. side 1. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: Tid: 17:00 18:45

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SØNDRE LAND KOMMUNE. side 1. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: Tid: 17:00 18:45 SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL side 1 Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 18.11.2013 Tid: 17:00 18:45 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre):

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 10/2011 Møtested: Rådhuset Møtedato: 23.11.2011 Tid: Fra kl.: 11.30 - til kl. 15.35 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Navn Ragnar

Detaljer

Ørland kommune Arkiv: /226

Ørland kommune Arkiv: /226 Ørland kommune Arkiv: 223-2011/226 Dato: 25.01.2011 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anne Murvold Risvik Saksnr Utvalg Møtedato Komite for oppvekst - Ørland kommune Kommunestyret - Ørland kommune Lokale retningslinjer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Innkalling og sakliste godkjent.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Innkalling og sakliste godkjent. Søndre Land kommune side 1 Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 16.09.2013 Tid: 17:00 Til stede på møtet MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Alle unntatt: Ine Lindalen

Detaljer

Etter møtet, ca. kl. 1130, blir det et treff med kontrollutvalget fra forrige periode på Næringshagen. Kontrollsekretær (sign) Tel: 74 11 14 77

Etter møtet, ca. kl. 1130, blir det et treff med kontrollutvalget fra forrige periode på Næringshagen. Kontrollsekretær (sign) Tel: 74 11 14 77 NAMSOS KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 26. februar 2008 Møtetid: Kl. 0900 Møtested: Namsos Samfunnshus, Møterom Lyon De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: Tid: 17:00 20:30. Til stede på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: Tid: 17:00 20:30. Til stede på møtet. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 13.02.2017 Tid: 17:00 20:30 Til stede på møtet MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Innkalling: Merknader:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Tirsdag 18. februar 2014 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900 1545.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Tirsdag 18. februar 2014 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900 1545. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE Tirsdag 18. februar 2014 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900 1545. Som medlemmer møtte: Rolv Ludvigsen (Ap), leder Torgeir Søfferud

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: Tid: Kl.17:00 20:55. F.o.m. sak 9/14 t.o.m sak 25/14.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: Tid: Kl.17:00 20:55. F.o.m. sak 9/14 t.o.m sak 25/14. SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL side 1 Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 07.04.2014 Tid: Kl.17:00 20:55 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Alle unntatt:

Detaljer

Orientering fra revisor - sak 002/14 vil bli behandlet i lukket møte jf. koml. 31.2, fvl. 13. Elisabeth Bjørhusdal (sign.

Orientering fra revisor - sak 002/14 vil bli behandlet i lukket møte jf. koml. 31.2, fvl. 13. Elisabeth Bjørhusdal (sign. NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 11.01. 2016 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Namsskogan kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 20.06.2011 Tid: Kl. 18.00 20.25 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Alle unntatt

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Med hilsen Olaug Lihagen leder

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Med hilsen Olaug Lihagen leder side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Det kommunale eldreråd Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 08.09.2016 Tid: 11:30 (frammøte i Bodega for lunsj) Medlemmene innkalles med dette til overnevnte møte.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/09 09/113 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/09 09/113 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtested: Formannskapssalen, Agdenes rådhus Møtedato: 06.05.2009 Tid: 09.00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/09 09/113 GODKJENNING AV PROTOKOLL

Detaljer

Verdal kommune Møteinnkalling

Verdal kommune Møteinnkalling Verdal kommune Møteinnkalling Komité Mennesker og livskvalitet. Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 15.02.2012

Detaljer

Møtedato: 03. mars 2008 Møtetid: Kl Møtested: Høylandet kommune, formannskapets møterom

Møtedato: 03. mars 2008 Møtetid: Kl Møtested: Høylandet kommune, formannskapets møterom HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 03. mars 2008 Møtetid: Kl. 12.00 Møtested: Høylandet kommune, formannskapets møterom De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 13.12.2010 Tid: Kl. 18.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 02.05.2012 Tid: Kl. 09.00 12.55 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Terje Odden,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Hovedutvalget for kultur, undervisning og oppvekst Møtested: Bystyresalen Møtedato: Klokkeslett: 13.

MØTEINNKALLING. Utvalg: Hovedutvalget for kultur, undervisning og oppvekst Møtested: Bystyresalen Møtedato: Klokkeslett: 13. MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalget for kultur, undervisning og oppvekst Møtested: Bystyresalen Møtedato: 28.10.2013 Klokkeslett: 13.00 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 31 eller e-post til goril.samuelsen@vadso.kommune.no

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Innkalling og saksliste ble godkjent

MØTEPROTOKOLL. Innkalling og saksliste ble godkjent SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL side 1 Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 21.10.2013 Tid: 17:00 21:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre):

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: Tid: Kl. 09:00 13:20

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: Tid: Kl. 09:00 13:20 SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL side 1 Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 07.05.2014 Tid: Kl. 09:00 13:20 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Terje Odden,

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 27. januar 2009 Møtetid: Kl. 11.00 ( Merk tiden! ) Møtested: Røyrvik kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 4/2014 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 30.10.2014 Tid: Fra kl.: 14:00 - til kl.: 15:00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Robert Wilhelmsen

Detaljer

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Tonje Iren Sakariassen Sundet

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Tonje Iren Sakariassen Sundet Møteprotokoll Utvalg: Komite for oppvekst, kultur og idrett Møtested: Borgklinten og Bruholmen, Ørland rådhus Dato: 10.11.2016 Tid: 09:00 13.00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 5/2014 HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.11.2014 Tid: Fra kl.: 14:00 - til kl.: 16:00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Navn Robert

Detaljer

Formannskapets medlemmer

Formannskapets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 15.12.2016 Tid: 09:00 Evt forfall,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: Tid: 16:00 Slutt: 18.00

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: Tid: 16:00 Slutt: 18.00 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 02.03.2017 Tid: 16:00 Slutt: 18.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Av kommunestyrets

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 8/11 11/50 KOMMUNESTYREVALG ENDELIG GODKJENNING AV INNKOMNE LISTEFORSLAG

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 8/11 11/50 KOMMUNESTYREVALG ENDELIG GODKJENNING AV INNKOMNE LISTEFORSLAG Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Valgstyre Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 11.05.2011 Tid: Kl 14.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. (NB! I forlengelsen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 19.03.2014 Tid: 16:30 Slutt: 19.

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 19.03.2014 Tid: 16:30 Slutt: 19. Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 19.03.2014 Tid: 16:30 Slutt: 19.10 Til stede på møtet Medlemmer: Utvalgsleder

Detaljer

OFFENTLIG SAKLISTE TILLEGGSLISTE KOMMUNESTYRET SAKLISTE

OFFENTLIG SAKLISTE TILLEGGSLISTE KOMMUNESTYRET SAKLISTE TYNSET KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 25.11.2008 Tid: kl. 18.00 Info fra PPT kl. 18.30 Vedtaksmøte OFFENTLIG SAKLISTE TILLEGGSLISTE KOMMUNESTYRET SAKLISTE Saksnr. Tittel 89/08 VALG AV LEVERANDØR

Detaljer

MØTEINNKALLING. Innledningsvis vil det bli gitt en orientering om omorganiseringen innen hjemmejenesten. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Innledningsvis vil det bli gitt en orientering om omorganiseringen innen hjemmejenesten. SAKSLISTE SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 18.05.2015 Tid: 17:00 - Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Marit Johansen, Erik Roll, Eidar Tøllefsen, Janne Helgesen, Dag Brustind, Siv N. Henriksen

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Marit Johansen, Erik Roll, Eidar Tøllefsen, Janne Helgesen, Dag Brustind, Siv N. Henriksen Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 06.04.2011 Tid: Kl 09.00 16.00 Til stede på møtet Medlemmer: Marit Johansen, Erik Roll, Eidar Tøllefsen, Janne Helgesen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: Tid: 16:00 Slutt: 19:45

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: Tid: 16:00 Slutt: 19:45 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 28.04.2016 Tid: 16:00 Slutt: 19:45 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Av kommunestyrets

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 42/15 13/69 KOMMUNEPLANENS LANGSIKTIGE DEL AREAL

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 42/15 13/69 KOMMUNEPLANENS LANGSIKTIGE DEL AREAL SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 15.04.2015 Tid: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2012 FOR BÅTSFJORD KOMMUNE

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2012 FOR BÅTSFJORD KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Rådhus Møtedato: 11.12.2013 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985320 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.11.2012 Tid: kl. kl. 12.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.11.2012 Tid: kl. kl. 12.00 Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.11.2012 Tid: kl. kl. 12.00 Til stede på møtet Medlemmer: Bjørn Pedersen, Stine Akselsen, Jan Holm Hansen, Marte S. Rasmussen,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Ekstraordinært møte i forkant av kommunestyremøtet

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Ekstraordinært møte i forkant av kommunestyremøtet KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.02.08 Tid: Kl. 17.45 Ekstraordinært møte i forkant av kommunestyremøtet Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget. Martin Vatn, leder Line Ølstøren, nestleder Alf Lystad

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget. Martin Vatn, leder Line Ølstøren, nestleder Alf Lystad Agdenes kommune Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 29.11.2010 Tid: 09:00 Til stede på møtet MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Medlemmer: Martin Vatn, leder Line Ølstøren, nestleder Alf Lystad

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 4/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.05.2013 Tid: Fra kl.: 10.30 - til kl. 13.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 21.01. 2014 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Namsskogan kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer