ÅRSRAPPORT mill. 900 mill. 800 mill. 700 mill. 600 mill. 500 mill. 400 mill. 300 mill. 200 mill. 100 mill

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT. 1000 mill. 900 mill. 800 mill. 700 mill. 600 mill. 500 mill. 400 mill. 300 mill. 200 mill. 100 mill"

Transkript

1 2006 ÅRSRAPPORT 1000 mill 900 mill 800 mill 700 mill 600 mill 500 mill 400 mill 300 mill 200 mill 100 mill OMSETNINGSUTVIKLING FOR TERRA-GRUPPEN AS

2 INNHOLD Dette er Terra... s. 3 Nøkkeltall......s. 4 Virksomhetsområder... s. 5 Konsernsjefens ord... s. 6 Merkevaren Terra... s. 8 VIRKSOMHETSOMRÅDER Terra Securities ASA... s. 10 Terra Fondsforvaltning AS... s. 14 Terra Kapitalforvaltning ASA... s. 17 Terra BoligKreditt AS...s. 18 Terra Finans AS...s. 20 Terra Skadeforsikring AS...s. 22 Terra Aktiv Eiendomsmegling AS...s. 24 Terra Kort AS...s. 26 IT & Infrastruktur...s. 28 Bankalliansen...s. 29 Styrets beretning...s. 30 Resultatregnskap...s. 37 Balanse...s. 38 Kontantstrøm...s. 40 Noter til regnskapet...s. 41 Revisjonsberetning...s. 58 Styret...s. 59 Selskapsstruktur...s. 60 Ledelse/organisasjon...s. 61 Corporate governance...s. 62 Terra i bank-norge...s. 64 English summary...s. 70

3 3 DETTE ER TERRA-GRUPPEN Terra-Gruppen er et finanskonsern som leverer finansielle produkter og tjenester til selvstendige og lokalt forankrede norske sparebanker, samt direkte til private og institusjonelle investorer. Konsernet eies av 79 sparebanker og det er disse som utgjør kjernen i konsernets distribusjonsapparat. Konsernets visjon er å være en av Norges mest prefererte merkevarer innenfor områdene Finans og Eiendomsmegling. Dette skal oppnås ved å bygge på aksjonærbankenes lokalbankprofil. Siden etableringen i 1997 har Terra-Gruppen hatt sterk vekst både gjennom etableringer, organisk vekst og oppkjøp. Til sammen har Terrabankene en forvaltningskapital på 138 milliarder kroner. Det gjør Terra-alliansen til et av landets største fi n anskonsern. Selskapet selger og utvikler et bredt spekter av konkurransedyktige tjenester og produkter innen forsikring, sparing og plassering, verdipapir- og kapitalmarkedstjenester, finansiering og eiendomsmegling. Terra-Gruppen leverer også en rekke drifts- og infrastrukturtjenester til Terrabankene. Effektive IKT-løsninger og arbeidsprosesser bidrar sammen med de finansielle produktene til økt konkurransekraft både for den enkelte bank og for Terra-Gruppen.

4 4 årsrapport ,0 % MARKEDSANDEL FORDELT PÅ FORVALTNINGSKAPITAL PR ANTALL KUNDER 40,0 % 35,0 % ,0 % 25,0 % ,0 % 15,0 % ,0 % 5,0 % 0,0 % DnB NOR Sparebank 1 Gruppen Terra-Gruppen Nordea Fokus bank Sparebanken Vest Sparebanken Møre Handelsbanken Storebrand Bank Bolig og Næringsbanken Sandnes Sparebank 350 ANTALL FILIALER Sparebank 1 Gruppen DnB NOR Terra-Gruppen Nordea Fokus bank Sparebanken Vest Handelsbanken Sparebanken Møre Sparebanken Sør Bolig og Næringsbanken Storebrand Bank DnB NOR Nordea Sparebank 1 Gruppen Terra-Gruppen Fokus bank Handelsbanken Sparebanken Vest Bolig og Næringsbanken Storebrand Bank Sparebanken Møre Sparebanken Sør Sandnes Sparebank

5 NØKKELTALL KONSERN Sum driftsinntekter Sum driftskostnader Driftsresultat Netto finansresultat Resultat før skattekostnad Årsresultat BANKENE I TERRA-GRUPPEN AS 2006 Antall sparebanker: 79 Antall filialer: 189 Antall kunder: Forvaltningskapital: 138 mrd VIKTIGE HENDELSER I 2006 Sterk vekst for boligkreditt Terra Boligkreditt hadde stor suksess i salget av rimelige boliglån gjennom Terrabankene. Gode innlånsbetingelser er oppnådd ved å samle boligfinansiering med lav risiko og utstede obligasjoner i det internasjonale fi n ansmarkedet. Totalt utbetalte Terra Boligkreditt 4,1 milliarder kroner i brutto nye utlån i 2006 og hadde per 31. desember 2006 en låneportefølje på 5,1 milliarder kroner. Sterk posisjon innen pensjon Terra Fondsforvaltning oppnådde en kraftig vekst i antall andelseiere i Særlig var produkter innen tjenestepensjon og langsiktige spareprodukter attraktive. Ved utgangen av 2006 hadde selskapet en forvaltningskapital på 4,5 milliarder kroner og totalt andelseiere. Eget kortselskap Terra Kort ble etablert i Selskapet skal være bankenes leverandør av både debetkort og kredittkort. Terra Kort leverer Smartkort, en rekke kortbaserte tjenester, samt en utvidet sperretjeneste for kortkunder. Tilbudet via Terra Kort har kommet som et svar på Terrabankenes omfattende behov for ulike betalingsløsninger til sine kortkunder. Vant markedsandeler innen leasing Tett kontakt med næringslivskunder og høy aktivitet innen en rekke sektorer ga et godt marked for leasingprodukter og salgspantlån fra Terra Finans. Selskapet økte omsetningen gjennom Terrabankene med 54 prosent og vant markedsandeler. Effektive IT-løsninger Terra-Gruppen, Terrabankene og sluttkundene har opplevd økt brukervennlighet og servicegrad som følge av at Terra i 2006 arbeidet med å videreutvikle og effektivisere saksbehandling, arbeids- og driftsrutiner i konsernet og Terrabankene. Tiltakene har bidratt til større konkurransekraft. Sterkere merkevare Et merkevareprosjekt som skal bidra til å styrke Terra-Gruppens markedsposisjon har fått en god start i Nå fortsetter en kontinuerlig prosess for å samle inn, analysere og distribuere informasjon om kundenes nåværende og fremtidige behov. Denne informasjonen vil legge føringer for videreutviklingen av finanskonsernet og måten det fremstår i markedet. Meglerhuset festet grepet Med en omsetningsvekst på over 43 prosent i 2006 har Terra Securities etablert seg blant landets største verdipapirforetak som ikke også driver egenhandel. VIRKSOMHETSOMRÅDER Terra-Gruppen er organisert i en rekke ulike produkt- og tjenesteselskap som til sammen utgjør et fullservice finanskonsern. I tillegg består konsernet av enheter med ansvar for å utføre fellesoppgaver som innkjøp av tjenester og produkter innen IKT, betalingsformidling, prosjektstyring, opplæring og kompetanseutvikling. Også markeds-, informasjons- og samfunnskontakt håndteres sentralt i Terra-Gruppen. Selskapene og enhetene er presentert på de neste sidene: TERRA SECURITIES ASA TERRA FONDSFORVALTNING AS TERRA KAPITALFORVALTNING ASA TERRA BOLIGKREDITT AS TERRA FINANS AS TERRA SKADEFORSIKRING AS TERRA AKTIV EIENDOMSMEGLING AS TERRA KORT AS IT & INFRASTRUKTUR

6 6 årsrapport 2006 KONSERNSJEFEN: STERKE RESULTATER GIR MULIGHETER 2006 ble Terra-Gruppens beste år noen sinne, både hva g jelder resultat og markedsposisjon. De fleste produktselskapene har fortsatt den sterke utviklingen fra året før og har ytterligere festet grepet om sine markeder. De gode resultatene for Terra-Gruppen er viktige og hyggelige. De danner et svært godt utgangspunkt for videre utvikling og vekst både i hvert enkelt Terra-selskap og for Terra-Gruppen. I 2006 er vårt fundament for fortsatt fremragende prestasjoner ytterligere forsterket. Kundeorientert Med snart ti tilbakelagte år er Terra- Gruppen som sparebankenes fi n anshus blitt viktigere enn noen gang for våre aksjonærbanker, deres kunder og lokalmiljøene de tilhører. Våre tjenester og produkter er også blitt viktigere for våre øvrige distribusjonsbanker og stadig kommer nye til som en følge av kvaliteten og merverdien i våre leveranser. Sparebankene opplever at vi produserer fi n ansielle løsninger tilpasset deres kunders behov. I dette ligger målet om at vi skal levere gode løsninger og resultater til våre aksjonærbanker, og også til de sparebankene vi har distribusjonsavtale med og til alle våre sluttkunder over hele landet. Med 79 aksjonærbanker og en lang rekke distribusjonsbanker, har Terra- Gruppen inntatt posisjonen som sparebankenes foretrukne finanshus. Dermed er vi, gjennom egne og andre kanaler, tilstede med våre produkter i mer enn 380 kontorer i store deler av landet. Det er ikke mange som hadde forutsett en slik posisjon da selskapet ble etablert. Fremtidsrettet Terra-Gruppen går nye veier og finner nye løsninger tilpasset fremtidens behov. Vi skal identifisere kundenes og sparebankenes fremtidige utfordringer og behov og levere løsninger som innfrir disse. Gjør vi dette på en måte som er i tråd med vår ambisjon vil vi spille en stadig viktigere rolle ved å gjøre finansielle produkter tilgjengelige for folk fl e st. Med produktselskapenes sterke utvikling styrkes både deres og konsernets evne til å levere nye og stadig bedre finansielle løsninger for sparebankenes kunder. Terra Kort som ble etablert i 2006 er allerede blitt en suksess. Terra Bolig- Kreditt er en foretrukket boliglånsleverandør, og Terra Fondsforvaltning har som helt ny aktør i pensjonsmarkedet allerede oppnådd en betydelig andel av markedet for obligatorisk tjenestepensjon (OTP). Ettersom de to store selskapene i gruppen, Terra Securities og Terra Skadeforsikring, viser fortsatt resultatfremgang og økte markedsandeler, bidrar dette sterkt til ytterligere å styrke Terra-Gruppens posisjon blant alle våre interessenter. Viktig samfunnsrolle Da finansminister Kristin Halvorsen besøkte oss på Markedstinget vi holdt for ansatte i sparebankene, sa hun «Hurra for sparebankene»! Gjennom politiske vedtak opplever vi å bli hørt og at finansministerens ord er langt mer enn festtale. Halvorsens budskap bekrefter at vårt målrettede arbeid for sparebankenes rammevilkår i Norge er viktig. Vi opplever at Terra-Gruppens økte betydning i det norske samfunnet også i større grad enn tidligere reflekteres i den offentlige debatten. Vi skal bidra til å styrke sparebankenes verdier og vi opplever å bidra til å påvirke aksjonærbankenes og produktselskapenes rammebetingelser. Det er de ansattes pionerarbeid i Terra- Gruppen og i Terrabankene som har brakt oss dit vi er i dag. Vi legger derfor i økende grad vekt på å videreutvikle våre medarbeidere og sikre at vi arbeider mot felles mål med en felles visjon. Vi har derfor trappet opp dette arbeidet betydelig i 2006, og vil høste av investeringene i medarbeidere i konsernet i årene som kommer.

7 7

8 8 årsrapport 2006 MERKEVARE - OG MARKEDS- OMRÅDET I TERRA-GRUPPEN «Vi tror godt utviklede merkevarer er et vesentlig konkurransefortrinn for de forretningsområder som Terra-Gruppen og våre aksjonærbanker opererer innenfor.» Terra-Gruppen forvalter i dag to nasjonale merkevarer Terra og Aktiv. Terra representerer gruppens finansielle virksomhet og deler av eiendomsmeglervirksomheten. Aktiv på sin side er kun representert i deler av Gruppens eiendomsmeglervirksomhet. Markedsundersøkelser viser at merkevaren Aktiv er godt innarbeidet i det norske eiendomsmarkedet, mens Terra fortsatt har et større potensial både innenfor finansiell virksomhet og eiendomsomsetning. Terra-Gruppen har i den sammenheng besluttet en betydelig styrking av merkevaren Terra i årene som kommer. «Merkevaren Terra skal begeistre kunder, ansatte og eiere!» Ut ifra en erkjennelse av at det er de ansatte i Terra-Gruppen som utgjør merkevaren Terra, og at Gruppens merkevarestrategi skal gi posisjoneringsgevinster for våre aksjonærbanker, er det gjennomført et betydelig antall målrettede «merkevare-workshops» blant ansatte og banksjefer i løpet av året. «En merkevare behøver en plattform å vokse fra.» Gruppene har arbeidet spesielt med å tydeliggjøre en felles visjon, misjon og verdigrunnlaget for merkevaren Terra. Resultatene fra arbeidsgruppene har gitt et godt grunnlag for å utvikle en effektiv ekstern posisjonering for merkevaren Terra. «Merkevaren Terra skal bli en av Norges mest prefererte merkevarer innenfor områdene Finans og Eiendomsmegling. Assosiasjoner til merkevaren Terra vil inneholde aspekt som styrker og utfyller aksjonærbankenes lokalbank-profil». For aksjonærbankene i Terra-Gruppen betyr det at felles investeringer i merkevaren vil ha en dobbel lønnsomhetseffekt; økt verdi av aksjeeie i Terra-Gruppen og sterkere posisjon i det lokale markedet. «Markedsorientering er en kontinuerlig og systematisk organisatorisk prosess for å samle inn, analysere, distribuere og handle basert på informasjon om kundenes nåværende og fremtidige behov.» Terra-Gruppen ønsker forøvrig å bidra til en ytterligere styrking av aksjonærbankenes og produktselskapenes evne til markedsorientering, og deling av beste praksis innenfor markedsområdet. I den forbindelse er det iverksatt en rekke større prosjekter som vil gi gevinster allerede fra 2007.

9 9

10 10 årsrapport 2006 OMSETNINGSUTVIKLING 2006 Tallene er i millioner kroner Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des BESTE AKSJEANBEFALING - IGJEN Også i 2006 ble Terra Securities kåret som vinner i Dagens Nærings livs spalte for aksjeanbefalinger. Hver tirsdag presenterer avisen aksjeanbefalinger fra de tre meglerhusene Terra Securities, First Securities og DnBNOR Markets. Terra vant konkurransen også i 2005 etter å ha an befalt porteføljene som har gitt best avkastning. I løpet av de fem årene avisen har gjort dette, har analyseteamet til Terra Securities vunnet fire ganger. I 2006 fikk Terra Securities portefølje en avkastning på 60 prosent. Til sammenligning hadde totalindeksen ved Oslo Børs en oppgang på 32 prosent.

11 11 TERRA SECURITIES ASA FESTER GREPET OM MARKEDET FOTO: RAKKE/NORDIC LIFE Med en omsetningsvekst på 43 prosent i 2006 har Terra Securities etablert seg blant landets største verdipapirforetak som ikke også driver egenhandel. Terra Securities er et fullservice meglerhus som arbeider innen områdene aksjehandel og -analyse, obligasjons- og valutamegling, corporate finance og finansmegling (spareprodukter). Tje n estene rettet mot privatkundemarkedet distribueres gjennom Terrabankene som til sammen har 500 investeringsrådgivere. Terra Securities hadde 63 ansatte ved utgangen av 2006 og har hovedkontor i Oslo og avdelingskontor i Bergen. Kvalitet Terra Securities leverer selskapsanalyser, morgen- og ukerapporter, samt sektor- valuta- og makrorapporter. Rapportene er anerkjent i markedet. Fokus på kvalitet i alle ledd gjenspeiles i analysene og i meglervirksomheten. Terra Securities legger stor vekt på å etterleve Fondsmeglerforbundets Etiske Råds retningslinjer, og hadde ingen innrapporterte saker i Sterkt resultat I 2006 oppnådde selskapet en omsetning på 384 millioner kroner, en økning på 43 prosent fra omsetningen på 268 millioner kroner i Den sterke veksten i omsetning gjenspeiler høy aktivitet i hele virksomheten, samt et godt verdipapirmarked gjennom året. GJENNOM 2006 HAR TERRA SECURITIES ETABLERT KUNDEFORHOLD MED ET STADIG ØKENDE ANTALL INSTITUSJO- Markedsandeler Terra Securities oppnådde en markedsandel på Oslo Børs på 1,92 prosent i 2006, og ble dermed det 21. største av 49 meglerhus. Til tross for en omsetningsøkning på 35 prosent innen aksjehandel falt markedsandelen fra året før. NELLE KUNDER. Årsaken er en betydelig økning i omsetningen gjennom utenlandske meglerhus, noe som medførte at markedsandelen til samtlige norske meglerhus falt på Oslo Børs, fra 41 prosent i 2005 til 30 prosent i I tillegg økte de fleste meglerhus andelen egenhandel av omsetningen i Terra Securities driver ikke egenhandel ettersom selskapet ønsker å dedikere all sin energi på å gi kundene best mulig service og avkastning. Ser man bort fra meglerhusenes egenhandel på Oslo Børs oppnådde Terra Securities en markedsandel på 5,56 prosent i 2006 (kilde: Kredittilsynets kurtasjestatistikk for 2006). Aksjeavdelingens målsetting har vært å bli et av de ledende meglerhusene for private aksjeinvestorer, samt små og mellomstore institusjonelle investorer i Norge. Dette målet er oppnådd. Gjennom 2006 har Terra Securities etablert kundeforhold med et stadig økende antall institusjonelle kunder. I tråd med dette har også aksjeavdelingen endret sin målsetting og har nå et mål om å bli det ledende norske meglerhus for norske kunder.

12 12 årsrapport 2006 TERRA SECURITIES FORTS. Doblet innen fremmedkapital Aktiviteten i annenhåndsmarkedet på Oslo Børs for obligasjoner og sertifikater hadde en svak økning i 2006 etter flere år med fallende volum. Omsetningen endte på 690 milliarder kroner mot 646 milliarder kroner i Annenhåndsomsetning av børsnoterte obligasjoner og sertifikater utgjør en liten del av avdelingens inntekter, mens emisjonsmarkedet, hvor aktiviteten var svært høy i 2006, er det viktigste. Fremmedkapitalavdelingen emitterte totalt 109 obligasjonslån og sertifikatlån for norske industriselskaper, kommuner, fylker og finansinstitusjoner. Totalt emmitert volum endte på 12,9 milliarder kroner mot 6,7 milliarder kroner i I tillegg er det tilrettelagt sertifikater på 5,1 milliarder kroner mot 2,4 milliarder kroner i Totalt var det samlede emisjonsvolum i 2006 på 18 milliarder kroner, en økning på 100 prosent fra En vesentlig andel av tilrettelagt emisjonsvolum i 2006 var for sparebanker, og Terra Securities er således den største tilretteleggeren i sektoren for bankobligasjoner. Øker innen valutamegling Virksomheten innen valutamegling ble etablert i 2005, og hadde ved utgangen av 2006 to valutameglere. Systemer for effektiv valutahandel er implementert, og Terra Securities venter solid vekst i denne enheten i Vi jobber med å videreutvikle produktområdet slik at vi i stigende grad kan betjene Terrabankene og deres kunders behov innen valutaområdet. I dag avgir de fleste bankene sine valuta-interesser til eksterne konkurrenter, noe som oppfattes som negativt for Terrabankenes konkurranseevne. Avdelingen har åtte ansatte. Sterk vekst i corporate finance Det høye omsetningsvolumet på Oslo Børs har medført et tilsvarende høyt aktivitetsnivå i corporate-markedet og emisjonsvolumet på Oslo Børs endte på 56,8 milliarder kroner, opp fra 28,4 milliarder kroner i Dette har medvirket til at corporate-avdelingen har hatt et godt år og har deltatt i kapitalinnhenting for flere selskaper. Omsetningen i avdelingen økte med 54 prosent i 2006 som følge av bemanningsvekst og høy aktivitet i markedet. 36 egenkapitaltransaksjoner og 15 rådgivningsoppdrag ble gjennomført i løpet av året. Hoveddelen av oppdragene er innen finansielle strukturer på vegne av ikke-børsnoterte selskaper. Avdelingen talte åtte personer ved utgangen av Mer til sparing Terra Securities avdeling for sparing og plassering hadde sitt første hele driftsår i 2006 og solgte spareprodukter for 1,1 milliarder kroner gjennom Terrabankene. Produktene omfatter blant annet investering i eiendomsfond, banksparing med aksjeavkastning, samt forsikringssparing gjennom linkprodukter. Selskapets eget eiendomsfond, Terra Eiendomsinvest AS, ble en suksess både i salgsvolum og avkastning. Markedet for spareprodukter er i sterk vekst. Terra Securities samarbeider med Terrabankene om et konsept, Terra F inansmegling, for å profesjonalisere arbeidet med salg og formidling av denne type produkter. Arbeidet ventes å bidra til sterk vekst for selskapet.

13 13 TERRA SECURITIES ASA Driftsinntekter 384,5 mill 268,2 mill Driftskostnader 205,5 mill 149,6 mill Driftsresultat 178,9 mill 118,5 mill Resultat før skatt 142,1 mill 94,4 mill

14 14 årsrapport 2006 SPAR GA MEST Terra Spar har gjennom god forvaltning gitt sine andelseiere en avkastning på hele 38 prosent i Fondet ble Terra Fondsforvaltnings beste i fjor og har gitt sine andelseiere 235 prosent avkastning siden etableringen i februar Dette er hele 40 prosent høyere avkastning enn avkastningen på Oslo Børs i samme periode.

15 15 TERRA FONDSFORVALTNING AS STERK POSISJON INNEN PENSJON FOTO: RAKKE/NORDIC LIFE Økning i forvaltningskapitalen og antall andelseiere er resultater av den tilliten kundene viser Terra Fondsforvaltning. I 2006 tok selskapet en betydelig og strategisk viktig markedsandel innen Tjenestepensjonsmarkedet. Virksomhet i Terra Fondsforvaltning er knyttet til forvaltning av frie fond og obligatorisk tjenestepensjon. Formålet er til enhver tid å levere markeds tilpassede forvaltningsprodukter av høy kvalitet. Terra Fondsforvaltning, som ble etablert i 1997, har ni ansatte og holder til i Oslo. Bredt spekter Selskapet tilbyr et bredt utvalg av norske, nordiske og globale verdipapirfond rettet mot bedrifts- og privatmarkedet. Salget skjer hovedsakelig gjennom Terrabankene. Samtidig selges fondsandeler også gjennom salg av Terra- Gruppens spareforsikringsprodukter Terra Tjenestepensjon og Terra Link. I 2006 har Terra Fondsforvaltning tilbudt 18 ulike fond til sine kunder. Av disse er syv norske, fem nordiske og seks internasjonale. Selskapet lanserte Terra Obligasjon i slutten av Per 31. desember 2006 hadde selskapet en forvaltningskapital på 4,5 milliarder kroner og totalt andelseiere. Vekst Fondene som tilbys gjennom Terra Fondsforvaltning er godt etablert i markedet. Den lange historikken kombinert med en rekke år med sterke resultater er et godt utgangspunkt for fortsatt vekst nye kunder kjøpte andeler i Terras aksjefond i Det tilsvarer en økning i kundemassen på 40 prosent, og er et resultat av målrettet markedsføring gjennom Terrabankene. Den sterke økningen i antall andelseiere skyldes i hovedsak det store tilfanget av nye kunder innenfor obligatorisk tjenestepensjon. Tilstrømningen av nye andelseiere resulterte i en vekst i forvaltningskapitalen i aksjefondene med 29 prosent til 3,7 milliarder kroner ved utløpet av Til sammenligning var veksten for norske fond i det samlede norske fondsmarkedet på 41 prosent. De viktigste årsakene til at Terra Fondsforvaltning ikke opprettholdt sin markedsandel skyldes at selskapets hovedmarked, privatmarkedet, fortsatt har lite netto nytegning. Veksten i markedet kommer i hovedsak fra institusjonsdelen av markedet. Hele syv av 13 av selskapets aksje og kombinasjonsfond har slått sin indeks målt fra tidspunktet fondet ble etablert. Fond med nordisk investeringsmandat har gjort det spesielt godt. Terra Fondsforvaltning legger vekt på å levere langsiktig gode forvaltnings resultater. Dette har medført topprangerte fond hos blant annet Morningstar, Dine Penger og Wassum. Terra Alpha har terningkast seks hos Dine Penger og stjerner hos Morningstar. Terra Norden har slått den nordiske indeksen i åtte av ni år, og Terra Spar var beste norsk/internasjonale fond i Begge fondene har fi re

16 16 årsrapport 2006 NØKKELTALL TERRA FONDSFORVALTNING AS Driftsinntekter 65,4 mill 54,0 mill Driftskostnader 58,5 mill 48,2 mill Driftsresultat 6,8 mill 5,7 mill Resultat før skatt 7,3 mill 6,0 mill Antall andelseiere: Portefølje pr 31/ : 4512,5 mill Portefølje pr 31/ : 4971,0 mill TERRA FONDSFORVALTNING FORTS. stjerner hos Morning star. Terra Utbytte og Terra Pengemarked II er rangert på topp med fem stjerner hos Morningstar. Terra Europa og Terra Asia som forvaltes av Morgan Stanley Investment Management er rangert med fire stjerner. Attraktivt tjenestepensjonstilbud Terra Fondsforvaltning lyktes i 2006 godt med sin bevisste satsing på obligatorisk tjenestepensjon nye avtaler ble inngått og selskapet er nå blant landets seks største tilbydere innen tjenestepensjonsavtaler. Omkring 25 aktører tilbyr slike tjenester. I tillegg til at Terra Fondsforvaltnings Tjenestepensjonsprodukt har vist seg svært konkurransedyktig, skyldes suksessen i tjenestepensjonsmarkedet i stor grad Terrabankenes tilgjengelighet og den tillit de blir vist fra bedriftskunder i sine lokalmarkeder. Hver enkelt bank har bidratt til å løse kundenes behov for gunstige og solide tjenestepensjonsordninger. Resultatet som ble oppnådd i dette markedet er strategisk viktig. Det gir Terra Fondsforvaltning og sparebankene et godt utgangspunkt i forhold til den betydelige veksten som er ventet innen pensjonssparing de kommende årene. Klar ambisjon for 2007 En rekke nye medarbeidere startet i Terra Fondsforvaltning i Særlig ble bemanningen på markedssiden styrket. Selskapet har store forventninger til denne satsningen i form av synlige resultater i Økt oppmerksomhet om aktiv rådgivning i Terrabankene ventes å gi stor effekt i forhold til privatpersoners investeringer i aksjefond. Terra Fondsforvaltnings mål er å øke markedsandelen i privatmarkedet i Ambisjonen betinger fortsatt positiv utvikling i de aksjemarkedene der de ulike fondene gjør sine investeringer. Myndighetene i Norge har varslet endringer i regelverket knyttet til individuell pensjonssparing. Terra Fondsforvaltning venter positive effekter for egen virksomhet som følge av eventuelle endringer. Dette fordi endringene vil ha til hensikt å stimulere til økt pensjonssparing med en individuell del innenfor ordningen med obligatorisk tjenestepensjon.

17 17 NØKKELTALL TERRA KAPITALFORVALTNING ASA Portefølje fondsforvaltning 4,1 mrd 4,6 mrd Portefølje aktiv forvaltning 5,5 mrd 4,8 mrd Portefølje gjeldsforvaltning 9,7 mrd 7,6 mrd Driftsresultat 1,6 mill 3 mill Resultat før skatt 1,7 mill 3 mill TERRA KAPITALFORVALTNING ASA VEKST I FORVALTNINGSVOLUM Terra Kapitalforvaltning ASA har en ambisjon om å være en fremtidsrettet nordisk kapitalforvalter. Viktigste suksesskriterium for å innfr i målet er å levere kundene en risikojustert avkastning som møter og helst overstiger deres forventning. Terra Kapitalforvaltning ble etablert i september 2000 og forvalter porteføljer av finansielle instrumenter på individuell basis og etter særskilt fullmakt fra investor. Kundene er norske, institusjonelle kunder. Ved utgangen av 2006 hadde selskapet en forvaltningskapital på 19,3 milliarder kroner, opp fra 16,9 milliarder kroner ved inngangen av året. Selskapet fikk 11 nye mandater i 2006 med et samlet forvaltningsvolum på 3,0 milliarder kroner. Selskapet forvalter 13 av Terra Fondsforvaltnings fond; henholdsvis seks aksjefond, to kombinasjonsfond, ett obligasjonsfond og fire rentefond. Samlet forvaltningskapital i disse fondene var 4,1 milliarder kroner. Forvaltningen gjøres i samsvar med den enkelte kundes forventning til avkastning, risikoprofil og likviditetsbehov. Terra Kapitalforvaltning har også utviklet et produkt med forvaltning av gjeldsporteføljer. Obligasjonsforvaltning er sammen med forvaltning av pengemarkedsmandater og nordiske aksjemandater sterke forvaltningsløsninger i selskapet. Selskapet hadde åtte ansatte ved utgangen av 2006.

18 18 årsrapport 2006 NØKKELTALL Utlån pr mill mill Antall lån pr Netto rente- og kreditt prov.innt mill 4.0 mill Årsresultat mill mill Kapitaldekning pr ,4 % 24,9 % Lån misligholdt mer enn 90 dager 0,00 % 0,00 % Tapsprosent 0,00 % 0,00 % FOTO: SCANPIX Nordland 6 % Nord-Trøndelag 0 % Troms 1 % Finnmark 0 % Utland 0 % Østfold 2 % Akershus 15 % Sør-Trøndelag 16 % Møre og Romsdal 2 % Oslo 13 % Sogn og Fjordane 1 % Hedmark 1 % Hordaland 9 % Oppland 1 % Buskerud 3 % Vestfold 2 % Telemark 4 % Rogaland 19 % Vest-Agder 2 % Aust-Agder 2 % KUNDER FORDELT PÅ GEOGRAFISK OMRÅDE

19 19 TERRA BOLIGKREDITT AS SUKSESS MED GUNSTIGE LÅNEPRODUKTER Rimelig internasjonal finansiering av store lånevolum med sikkerhet i eiendom sikrer gunstige boliglånsprodukter som bidrar til å styrke Terrabankenes konkurransekraft. Terra BoligKreditt har i 2006 oppnådd sterk utlånsvekst. Terra BoligKreditt har som formål å være et strategisk fundingselskap for bankene i Terra-alliansen. Dette oppnår virksomheten ved å samle store volum av boliglån med lav risiko som finansieres gjennom utstedelse av obligasjoner i det internasjonale kapitalmarkedet. Ambisjonen er å tilby markedets rimeligste innlånsbetingelser. Utlånsvirksomhet startet opp i februar Ved utgangen av 2006 hadde selskapet åtte ansatte. Lav risiko Låneporteføljen er utelukkende knyttet opp til boliglån innenfor 60 prosent a v eiendommens markeds v e rdi, og med førsteprioritets pant i eiendommen. Dette har gjort Terra BoligKreditt i stand til å oppnå konkurransedyktig finansiering som igjen tilbys den enkelte bank i Terra-Gruppen. Terra BoligKreditt tilbyr lån med flytende rente, fastrentelån med tre, fem, syv og ti års binding, samt lån med rente tak. Terra BoligKreditt har utviklet felles pantedokumenter med Terrabankene. Dermed kan den enkelte bank, uten ekstra kostnader, også tilby sine kunder toppfinansiering utover lånebeløpet som dekkes gjennom Terra Boligkreditt. Det er den enkelte Terrabank som administrerer og har kontakten med kunden gjennom hele lånets løpetid. Terra- G r uppens saksbehandlersystem for utlån forenkler dette arbeidet. Sterk vekst Totalt utbetalte Terra BoligKreditt 4,1 milliarder kroner i brutto nye utlån i Det tilsvarer en utlånsvekst på 4,4 prosent sett i forhold til Terrabankenes samlede utlånsportefølje til privatmarkedet ved inngangen til Per 31. desember 2006 hadde selskapet en låneportefølje på 5,1 milliarder kro ner. Det er fortsatt betydelig variasjon mellom Terrabankene når det gjelder å benytte seg av salg av lån gjennom Terra BoligKreditt. Ved ut gangen av 2006 var det 20 Terra - banker som representerte hele 82 prosent av låneporteføljen, tilsvarende 4,2 milliarder kroner. M e d et forventet økende antall distribusjonsbanker fremover, vil volumveksten øke ytterligere. FORUTSATT AT REGELVERKET FOR OBLI- GASJONER MED FORTRINNSRETT ER PÅ PLASS I LØPET AV FØRSTE HALVÅR, VEN- TER SELSKAPET MER ENN EN DOBLING AV UTLÅNSPORTEFØLJEN I God soliditet I juni 2006 ble et ansvarlig lån på 120 millioner kroner etablert for å bedre kapitaldekningen knyttet til utlånsporteføljens vekst. Ved utgangen av 2006 fi k k selskapet tilført egenkapital på 200 millioner kroner. Selskapets måltall for minimum kapitaldekning er 10% prosent. Ved utgangen av 2006 utgjorde kapitaldekningen 22,67% prosent. Effektiv drift Selskapet har som ambisjon å være blant de mest effektive forvalterne av boliglån i Norge. Desentral kundebehandling ute i Terra-bankene medfører at selskapets administrasjon kan holdes på et meget lavt nivå. Gjennom store utlånsvolumer vil man over tid levere god lønnsomhet, selv med meget lave rentemarginer til selskapet. Lyse utsikter Lovforslaget knyttet til obligasjoner med fortrinnsrett ble vedtatt i Stortinget f ø rste kvartal I tillegg forventes forskrifter knyttet til utøvelse av virksomheten å tre i kraft i løpet av første halvår Som kredittforetak med rett til å utstede obligasjoner med fortrinnsrett forventes Terra BoligKreditt å oppnå langt lavere fi n ansieringskostnader enn tradisjonelle banker av tilsvarende størrelse. Terra BoligKreditt planlegger første utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett så snart det nye regelverket er trådt i kraft. Selskapet er godt forberedt på utviklingen og har igangsatt prosesser for å sikre internasjonal rating av foretakets obligasjoner. Forutsatt at regelverket for obligasjoner med fortrinnsrett er på plass i løpet av første halvår, venter selskapet mer enn en dobling av utlånsporteføljen i 2007.

20 20 årsrapport 2006 TERRA FINANS AS LEASING LIMER KUNDEFORHOLDET Høy aktivitet i næringer med stort investeringsbehov gir økt behov for finansieringsløsninger. Terra Finans tok markedsandeler i 2006 og venter å fortsette trenden i år. Terra Finans tilbyr leasingprodukter og salgspantlån lån med pant i gjenstanden som finansieres. Ved utgangen av 2006 representerte leasingproduktene 87 prosent av selskapets samlede porte følje. Selskapet har kontor i Oslo og hadde ved utgangen av 2006 ti ansatte. Enklere for kunden Terrabankene har en sentral posisjon i utviklingen av næringsvirksomhet i mange norske lokalsamfunn og regioner. Tett kontakt med næringslivskunder, særlig innen transport, bygg- og an - leggsvirksomhet, industri, landbruk og tjenesteytende næringer, fordrer tilgang på produkter tilpasset deres behov. Og produktene fra Terra Finans er blant disse. Begge selskapets produktgrupper hadde betydelig volumvekst i Veksten skyldes tjenestenes tilgjengelighet og enkelhet. Leasing anses som en attraktiv finansieringsform, særlig ettersom kunden slipper å binde opp andre eiendeler som pantesikkerhet og får en raskere kostnadsføring av det fi n ansierte fysiske anleggsmiddelet. Dessuten blir det enklere å budsjettere og å holde regnskapsmessig oversikt over objektene. Salgspantlån tilbys privatkunder med behov for finansiering av bil, motorsykkel og campingvogn. Terra Finans sine tilbud er gunstige for kunder som ikke ønsker å binde opp fast eiendom som pantesikkerhet for å anskaffe nytt kjøretøy eller campingvogn. Vinner markedsandeler Salget av leasingprodukter gjennom Terrabankene økte med 48,5 prosent i På landsbasis økte finansinstitusjonene nysalget innen leasing med 12,2 prosent. Terra Finans har økt totalporteføljen med 58,2 prosent til en total portefølje på 937 millioner kroner. Dermed er det klart at Terra Finans har vunnet markedsandeler. Den sterke veksten kommer etter målrettet innsats for å bedre distribusjonen av Terra Finans sine produkter gjennom Terrabankene. Terra Finans har gjennom 2006 samarbeidet tett med DEN STERKE VEKSTEN KOM ETTER MÅLRETTET INNSATS FOR Å BEDRE DISTRIBUSJONEN AV PRODUKTENE GJENNOM TERRABANKENE. Terra Skadeforsikring rundt en kampanje knyttet til «Håndverkers Bil». Seks lanseringsmøter med omkring 200 deltakere ble gjennomført. Kampanjen ble gjennomført for å synliggjøre for bankene og deres kunder hvilke produkter som er tilgjengelige gjennom den lokale banken. Resultatene av kampanjen ble en 50 prosent økning på leasingproduktet og en synliggjøring ute i bankene. Lønnsom drift Terra Finans anser utsiktene for 2007 som positive med fortsatt høy aktivitet i en rekke næringer som er viktige for selskapet. Bygg- og anleggsbransjen og industri og transportbransjen ventes å foreta store investeringer i kapitalvarer. Landbruksnæringen er også inne i en om - stillingsfase med overgang fra mange små til færre, men store aktører. Dette krever investeringer. Med bakgrunn i fortsatt vekst og ved å erobre nye markedsandeler vil selskapet oppnå tilfredsstillende inntjenning for 2007.

Sterk vekst gir tidenes resultat

Sterk vekst gir tidenes resultat FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS-KAPITAL PÅ OVER 2 500 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE OG ET OMFATTENDE

Detaljer

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999 PRESSEMELDING Hovedtrekk 1999 Historisk resultat fra solid bankdrift 598 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank er distriktets bank for sparing 12% vekst i private innskudd (1,1 mrd. kroner)

Detaljer

Solid utvikling for Fokus Bank

Solid utvikling for Fokus Bank Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGSKAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

Sparebanken Hedmark. Tredje kvartal 2014 Resultatpresentasjon

Sparebanken Hedmark. Tredje kvartal 2014 Resultatpresentasjon Sparebanken Hedmark Tredje kvartal 214 Resultatpresentasjon 31.1.214 Om Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark er den ledende leverandøren av finansielle produkter til personer, bedrifter og offentlig

Detaljer

Presentasjon av Modum Sparebank Årsregnskap 2013

Presentasjon av Modum Sparebank Årsregnskap 2013 Presentasjon av Modum Sparebank Årsregnskap 2013 Egil Meland, adm. banksjef Kristin M Skinstad, banksjef økonomi og finans Hensikt Modum Sparebank skal Skape verdier i sitt markedsområdet Visjon Modum

Detaljer

Solid vekst og økte avsetninger

Solid vekst og økte avsetninger Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

Sparebanken Hedmark. Første halvår 2014 Resultatpresentasjon

Sparebanken Hedmark. Første halvår 2014 Resultatpresentasjon Sparebanken Hedmark Første halvår 2014 Resultatpresentasjon 13.08.2014 Om Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark er den ledende leverandøren av finansielle produkter til personer, bedrifter og offentlig

Detaljer

Stø kurs i urolig marked

Stø kurs i urolig marked Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland. Kapitalmarkedsdag 14. november 2012 Steinar Haugli, adm. banksjef

Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland. Kapitalmarkedsdag 14. november 2012 Steinar Haugli, adm. banksjef Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland Kapitalmarkedsdag 14. november 2012 Steinar Haugli, adm. banksjef SpareBank 1 Ringerike Hadeland Den anbefalte og ledende banken i en region med sterk vekst

Detaljer

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt rapport 1. kvartal 2009 BN Boligkreditt innhold Styrets beretning... 3 Resultatregnskap... 4 Balanse... 4 Endring i egenkapital... 5 Kontantstrømoppstilling... 5 Noter... 6 [ 2 ] BN boligkreditt AS Innledning

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Dette er Terra-Gruppen... 3 Nøkkeltall... 4 Viktige hendelser 2005... 5 Virksomhetsområder... 5 KONSERNSJEFENS ORD...

INNHOLDSFORTEGNELSE. Dette er Terra-Gruppen... 3 Nøkkeltall... 4 Viktige hendelser 2005... 5 Virksomhetsområder... 5 KONSERNSJEFENS ORD... Årsberetning 2005 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Dette er Terra-Gruppen... 3 Nøkkeltall... 4 Viktige hendelser 2005... 5 Virksomhetsområder... 5 KONSERNSJEFENS ORD... 6 VIRKSOMHETSOMRÅDER... 8 Terra Securities

Detaljer

Fortsatt solid utvikling for Fokus Bank

Fortsatt solid utvikling for Fokus Bank Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

Regnskap 3. kvartal 2012

Regnskap 3. kvartal 2012 Regnskap 3. kvartal 2012 Kort presentasjon av Eiendomskreditt Eiendomskreditt ble etablert den 29.10.1997 og fikk konsesjon som kredittforetak 17.4.1998. Eiendomskreditts formål er å yte mellomlange og

Detaljer

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon 1. KVARTAL 2010 Sør Boligkreditt AS 2 1. kvartal 2010 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer

Presentasjon av Modum Sparebank

Presentasjon av Modum Sparebank Presentasjon av Modum Sparebank Foreløpig resultat 2014 Egil Meland, adm. banksjef Kristin M Skinstad, banksjef økonomi og finans Hensikt Modum Sparebank skal Skape verdier i sitt markedsområdet Visjon

Detaljer

Investorpresentasjon 1. halvår 2017

Investorpresentasjon 1. halvår 2017 Investorpresentasjon 1. halvår 2017 Administrerende direktør Viseadministrerende direktør/cfo Arild Bjørn Hansen Lillian E. Lundberg God egenkapitalavkastning på 10,5 % Regnskap for 1. halvår 2017 - Stø

Detaljer

FORELØPIG REGNSKAP 2015

FORELØPIG REGNSKAP 2015 FORELØPIG REGNSKAP 2015 Styret i Sparebanken Narvik har behandlet foreløpig regnskap for 2015. Fullstendig regnskap vil foreligge etter beslutning i bankens forstanderskap 14.03.2016 og vil offentliggjøres

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 SOLID - NÆR - MODERNE - TRYGG - FREMTIDSRETTET 2 Hovedtall Tall i tusen kroner 1.kvartal 2015 1.kvartal 2014 2014 Resultatregnskap Resultat før skatt 9 524 12 296 42 540

Detaljer

Resultater for DnB NOR-konsernet 1. halvår og 2. kvartal Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans

Resultater for DnB NOR-konsernet 1. halvår og 2. kvartal Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans Resultater for DnB NOR-konsernet 1. halvår og 2. kvartal 2010 Rune Bjerke, konsernsjef Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans 1. halvår og 2. kvartal 2010 Tiltagende kredittvekst

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2012

Regnskap 1. kvartal 2012 Regnskap 1. kvartal 2012 Kort presentasjon av Eiendomskreditt Etablert i 1997 Eiendomskreditt fikk konsesjon som kredittforetak 17.4.1998. Selskapet eies av 85 sparebanker og 2 ansatte. Formål Eiendomskreditts

Detaljer

Bank 1 Oslo Regnskap 1. kvartal 2010

Bank 1 Oslo Regnskap 1. kvartal 2010 Bank 1 Oslo Regnskap 1. kvartal 2010 God start på 2010 Oslo, 29. april 2010 Bank 1 Oslo skilt ut fra SpareBank 1 Gruppen med virkning fra 1.1.10 Bank 1 Oslo ble fra 1.1.10 direkte eid av SpareBank 1- bankene

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Virksomhetsbeskrivelse

Virksomhetsbeskrivelse Virksomhetsbeskrivelse Generelt om banken SpareBank 1 SMN er den ledende banken i Trøndelag og på Nordvestlandet med en forvaltningskapital på 98 milliarder kroner ved utgangen av 2010. Hovedkontoret ligger

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Godt konsernresultat tross svak utvikling i finansmarkedene

Godt konsernresultat tross svak utvikling i finansmarkedene Årsresultat i Storebrand 1998: Godt konsernresultat tross svak utvikling i finansmarkedene Konsernet sto godt i gjennom finansuroen p.g.a. solid bufferkapital Styrket forsikringsteknisk resultat i skadeforsikring

Detaljer

Regnskap 1. halvår 2012

Regnskap 1. halvår 2012 Regnskap 1. halvår 2012 Kort presentasjon av Eiendomskreditt Etablert i 1997 Eiendomskreditt ble etablert den 29.10.1997 som et privat kredittforetak og fikk konsesjon som kredittforetak 17.4.1998. Selskapet

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA

Delårsrapport 3. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA (NFH) eier 100 % av aksjene i Bank Norwegian AS. Det er ingen øvrig virksomhet i selskapet. Eierskapet i NFH er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air

Detaljer

Dine penger. Våre hoder.

Dine penger. Våre hoder. Dine penger. Våre hoder. R e s u ltat r a p p o r t F ø r s t e k va r ta l 2 0 0 6 Fokus Bank består i denne sammenheng av de akt iv iteter som inngår i Danske Banks bankakt iv iteter i Norge. Hoveddelen

Detaljer

Investorpresentasjon 2. kvartal og 1. halvår 2016

Investorpresentasjon 2. kvartal og 1. halvår 2016 Investorpresentasjon 2. kvartal og 1. halvår 2016 Adm. dir. Arild Bjørn Hansen Hva kjennetegner vår region Nærhet til Oslo og viktige handelspartnere Befolkningsrikt Omstillingskraft Tidsmessig infrastruktur

Detaljer

SOLID - NÆR - MODERNE - TRYGG - FREMTIDSRETTET

SOLID - NÆR - MODERNE - TRYGG - FREMTIDSRETTET Rapport 3. kvartal 2015 SOLID - NÆR - MODERNE - TRYGG - FREMTIDSRETTET 2 Hovedtall Tall i tusen kroner 30.09.2015 30.09.2014 Året 2014 Resultatregnskap Resultat før skatt 22 471 33 293 42 540 Resultat

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA

Delårsrapport 2. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA (NFH) eier 100 % av aksjene i Bank Norwegian AS. Det er ingen øvrig virksomhet i selskapet. Eierskapet i NFH er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air

Detaljer

Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef

Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef Foreløpig øp g regnskap g p 2011 Q4 Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, konsernsjef 15 februar 2012 15. Svak utvikling i verdipapirmarkedene kombinert med natur- og storskader

Detaljer

FORELØPIG REGNSKAP 2014

FORELØPIG REGNSKAP 2014 FORELØPIG REGNSKAP 2014 Styret i Sparebanken Narvik har behandlet foreløpig regnskap for 2014. Fullstendig regnskap vil foreligge etter beslutning i bankens forstanderskap 17.03.2015 og vil offentliggjøres

Detaljer

BNkreditt Rapport 3. kvartal 2004

BNkreditt Rapport 3. kvartal 2004 Resultatregnskap Millioner kroner 2004 2004 2003 2004 2003 2003 Renteinntekter og lignende inntekter 305 392 426 1 116 1 386 1 772 Rentekostnader og lignende kostnader 235 317 346 893 1 126 1 436 Netto

Detaljer

SpareBank1 Nøtterøy Tønsberg

SpareBank1 Nøtterøy Tønsberg SpareBank1 Nøtterøy Tønsberg Kapitalmarkedsdag Oslo 18. august 2015 Den internasjonale økonomiske uroen og usikkerheten i norsk økonomi som følge av oljeprisnedgangen, har så langt gitt begrensede utslag

Detaljer

Bank2 Delårsrapport 4. kvartal 2014

Bank2 Delårsrapport 4. kvartal 2014 Bank2 Delårsrapport 4. kvartal 2014 REGNSKAP 2014 Bank2 oppnådde i 2014 et resultat etter skatt på kr 36,7 mill. Dette tilsvarer en egenkapitalavkastning på 15,0 %. Banken har fortsatt høy etterspørsel

Detaljer

SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2016

SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2016 SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2016 Godt kvartalsresultat Resultat før skatt i 3. kvartal (MNOK) Resultat før skatt per 3.kvartal (MNOK) 529 745 380 528 1.216 1.753 1.225 1.439 3. kv 2013 3. kv 2014 3.

Detaljer

Kapitalmarkedsdag 25. februar Adm. banksjef Per Halvorsen

Kapitalmarkedsdag 25. februar Adm. banksjef Per Halvorsen Kapitalmarkedsdag 25. februar 2014 Adm. banksjef Per Halvorsen God vekst og effektiv bankdrift ga et godt årsresultat i 2013 Resultat før skatt ble på 221,5 millioner kroner mot 168,7 millioner kroner

Detaljer

Foreløpig regnskap for Kapitalmarkedsdag SpareBank 1 Markets 16. februar 2017

Foreløpig regnskap for Kapitalmarkedsdag SpareBank 1 Markets 16. februar 2017 Foreløpig regnskap for 2016 Kapitalmarkedsdag SpareBank 1 Markets 16. februar 2017 Lønnsomhet Resultat etter skatt 93,1 mill. kr. Rentenetto på 1,96 % Cost/income på 47,3 % EK-avkastning 14,0 % Kvalitet

Detaljer

Sparebanken Hedmark. Regnskap for 1. kvartal 2015

Sparebanken Hedmark. Regnskap for 1. kvartal 2015 Sparebanken Hedmark Regnskap for 1. kvartal 215 Om Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark Er den ledende leverandøren av finansielle produkter til personer, bedrifter og offentlig sektor i Hedmark. Norges

Detaljer

Easybank ASA Delårsrapport 2. kvartal 2016

Easybank ASA Delårsrapport 2. kvartal 2016 Easybank ASA Delårsrapport 2. kvartal 2016 Om Easybank Banken skiftet i april 2016 navn fra Verdibanken til Easybank. Banken har hatt banklisens siden 2003, og opererer innenfor sparing, finansiering og

Detaljer

Kvartalsrapport Første kvartal 2003. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Første kvartal 2003. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Første kvartal 2003 Bankia Bank ASA Bankias utvikling i første kvartal er i tråd med forventningene Resultat før tap og skatt på 2,5 mill. kroner første kvartal 2003 mot 1,5 mill. kroner

Detaljer

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 2015

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 2015 Q2 RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans 10.07. 2. kvartal Driftsresultat før nedskrivninger og skatt i milliarder kroner

Detaljer

Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap 2009

Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap 2009 Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter Oslo, 12. februar 2010 1 1 Bank 1 Oslo skilt ut fra SpareBank 1 Gruppen med virkning fra

Detaljer

Fokus Bank med rekordvekst

Fokus Bank med rekordvekst Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGSKAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

3. kvartal 2010. Generell informasjon

3. kvartal 2010. Generell informasjon 3. KVARTAL 2010 Sør Boligkreditt AS 2 3. kvartal 2010 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

1.KVARTAL kvartal Bank. Forsikring. Og deg.

1.KVARTAL kvartal Bank. Forsikring. Og deg. 1.KVARTAL 2008 1.kvartal 2008 Bank. Forsikring. Og deg. Tall i hele tusen REGNSKAP PR. 31.03.08. I % av gj.snitt. forvaltningskapital RESULTATREGNSKAP 31.03.2008 31.03.2007 2007 31.03.2008 31.03.2007 2007

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2014 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. halvår 2014 Resultatet Brutto renteinntekter pr 30. juni 2014 utgjør 31,3 millioner kroner (29,0 millioner kroner

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2013 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2013 Landkreditt Boligkreditt AS ble stiftet 12. august 2010. Selskapet er etablert som en av de strategisk

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 5 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus AS Regnskap 1. kvartal 2012

Bank 1 Oslo Akershus AS Regnskap 1. kvartal 2012 Bank 1 Oslo Akershus AS Regnskap 1. kvartal 2012 Oslo, 27. april 2012 MNOK Bank 1 Oslo Akershus konsern Økte provisjonsinntekter og inntekter fra finansielle investeringer Resultat før skatt for første

Detaljer

Nordea Liv leder an i pensjonsmarkedet

Nordea Liv leder an i pensjonsmarkedet Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.04.2015 Nordea Liv leder an i pensjonsmarkedet Nordea Liv fortsetter fremgangen i markedet for livs- og pensjonsforsikring. I første kvartal

Detaljer

TEMA. Regnskap og nøkkeltall Strategi og vedtektsendring Resultat- og videreutvikling for virksomhetsområdene

TEMA. Regnskap og nøkkeltall Strategi og vedtektsendring Resultat- og videreutvikling for virksomhetsområdene ÅRSREGNSKAP 2000 HOVEDPUNKTER 2000 Økt egenkapitalrentabilitet over risikofri rente Årsoverskudd på 188 millioner kroner, en forbedring på 22 millioner kroner fra 1999 Sterk innskuddsvekst Bedret vekst

Detaljer

1. Halvår. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt

1. Halvår. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 2013 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2013 Resultatregnskapet viser et overskudd etter skatt på 8,3 millioner kroner (4,8 millioner kroner).

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2012 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2012 Landkreditt Boligkreditt AS ble stiftet 12. august 2010. Selskapet er etablert som en av de strategisk

Detaljer

Hovedtrekk 2000 SpareBank 1 SR-Bank

Hovedtrekk 2000 SpareBank 1 SR-Bank P R E S S E M E L D I N G Hovedtrekk 2000 SpareBank 1 SR-Bank Rekordhøy innskuddsvekst og solid resultat 633 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank distriktets bank for sparing 15 % vekst

Detaljer

1. kvartal april Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef

1. kvartal april Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef 1. kvartal 2011 Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, konsernsjef 29. april 2011 Hovedpunkter SPAREBANK 1 GRUPPEN KONSERN Betydelig resultatfremgang i 1. kvartal 2011 God utvikling

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2015 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2015 Brutto renteinntekter pr 30. juni 2015 utgjør 29,5 millioner kroner (31,3 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter

Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter Oslo, 10. februar 2011 MNOK Bank 1 Oslo (konsern) Høyere netto renteinntekter og lavere

Detaljer

Pressemelding. Hovedtrekk 2001 SpareBank 1 SR-Bank konsern

Pressemelding. Hovedtrekk 2001 SpareBank 1 SR-Bank konsern Pressemelding Hovedtrekk 2001 Godt resultat fra bankdriften, men svakt verdipapirresultat 430 mill kroner i resultat før skatt Innskuddsvekst 1,9 mrd kroner (9%) i konsernet Utlånsvekst 4,4 mrd kroner

Detaljer

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] Bolig- og Næringskreditt

Detaljer

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 4. KVARTAL 2014 Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 4. KVARTAL 2014 Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans Q4 RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 4. KVARTAL Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans Året Driftsresultat før nedskrivninger og skatt i milliarder kroner 28,7 (24,7) Kostnadsgrad

Detaljer

Kapitalmarkedsdag 19. august CFO Roar Snippen

Kapitalmarkedsdag 19. august CFO Roar Snippen Kapitalmarkedsdag 19. august 2014 CFO Roar Snippen Tema Regnskap pr 30.06.14 Telemark, status og utsikter Finansielle mål Oppsummering Vedlegg Godt resultat og god soliditet Driftsresultatet økt med 19

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2014

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 4. KVARTAL 2015

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 4. KVARTAL 2015 Q4 RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 4. KVARTAL Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans 04.02.2016 Året Driftsresultat før nedskrivninger og skatt i milliarder kroner 34,1 (28,7) Kostnadsgrad

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2015 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2015 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2015 utgjør 15,7 millioner kroner (14,9 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Nordea Liv tar ledertrøyen i pensjon

Nordea Liv tar ledertrøyen i pensjon Danica Pensjon DNB Liv Frende Livsfors Gjensidige Pensj KLP KLP Bedriftsp Nordea Liv SHB Liv Silver SpareBank 1 Storebrand i 1000 kr. Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 17.07.2014

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Bank 1 Oslo Regnskap 4. kvartal God underliggende drift og lave tap

Bank 1 Oslo Regnskap 4. kvartal God underliggende drift og lave tap Bank 1 Oslo Regnskap artal God underliggende drift og lave tap Oslo, 15. oktober Bank 1 Oslo (konsern) Høyere netto renteinntekter og bedring i provisjonsinntekter samt lavere tap Resultat før skatt i

Detaljer

Årsrapport 2012. Om banken

Årsrapport 2012. Om banken Om banken 1 av 8 Dette er SpareBank 1 SMN SpareBank 1 SMN er regionens ledende finanskonsern og en av seks eiere i SpareBank 1-alliansen. Hovedkontoret ligger i Trondheim og konsernet har med sine datterselskaper

Detaljer

Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring

Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring Driftsresultat på 1.722 millioner kroner mot 1.275 millioner kroner i fjor. Konsernresultat 209 millioner kroner mot 523 millioner kroner

Detaljer

Sandnes Sparebank Tilslutning til Eika Alliansen 14. november 2014

Sandnes Sparebank Tilslutning til Eika Alliansen 14. november 2014 Sandnes Sparebank Tilslutning til Eika Alliansen 14. november 2014 2 av 8 1. Innstilling Sandnes Sparebank gjennomfører løpende strategiske vurderinger av markeds- og konkurranseforhold. Gjennom de siste

Detaljer

Oppsummering første halvår 2012. Utmerkelser

Oppsummering første halvår 2012. Utmerkelser Pro forma delårsrapport for Skandiabanken AB NUF Oppsummering første halvår 2012 Driftsresultat 106 millioner NOK Positiv inntektsutvikling Økt satsning på utlån til bil og bolig : Porteføljevekst på 1,4

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Kredittforeningen for Sparebanker

Kredittforeningen for Sparebanker Kredittforeningen for Sparebanker Foreløpig resultat 2011 Resultatregnskapet KfS er i utgangspunktet et non-profit foretak hvor formålet er å skaffe medlemsbankene så gunstige innlån som mulig. Deler av

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap per 3. kvartal 2013

Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap per 3. kvartal 2013 Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap per 3. kvartal Oslo, 18. oktober MNOK Bank 1 Oslo Akershus konsern Økte provisjonsinntekter og økte netto renteinntekter Resultat før skatt i tredje kvartal ble MNOK

Detaljer

Gjensidige Bank Boligkreditt AS. August 2010

Gjensidige Bank Boligkreditt AS. August 2010 Gjensidige Bank Boligkreditt AS August 2010 Innhold Gjensidige Forsikring Konsern Organisasjon Internasjonal rating Regnskapstall Strategi Gjensidige Bank ASA Utvikling og status Gjensidige Bank konsern

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus konsern

Bank 1 Oslo Akershus konsern Bank 1 Oslo Akershus konsern Foreløpig resultat Oslo, 12. februar 2016 Banken er til stede i landets mest interessante markedsområde Oslo og Akershus har et kunnskapsintensivt næringsliv, Europas høyeste

Detaljer

Årsrapport 2011. Om banken

Årsrapport 2011. Om banken Om banken 1 av 9 Dette er SpareBank 1 SMN SpareBank 1 SMN er regionens ledende finanskonsern og en av seks eiere i SpareBank 1-alliansen. Hovedkontoret ligger i Trondheim og konsernet har med sine datterselskaper

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal Bank Norwegian AS

Delårsrapport 3. kvartal Bank Norwegian AS er et heleiet datterselskap av Norwegian Finans Holding ASA. Eierskapet i Norwegian Finans Holding ASA er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air Shuttle

Detaljer

1. KVARTALSRAPPORT 2003

1. KVARTALSRAPPORT 2003 1. KVARTALSRAPPORT Kvartalsrapport per 31. mars Konsernet Fokus Bank har et resultat av ordinær drift før skatt på 98,9 millioner kroner. Etter samme periode i 2002 var resultatet 132,6 millioner kroner.

Detaljer

Kvartalsrapport første kvartal 2002. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport første kvartal 2002. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport første kvartal 2002 Bankia Bank ASA Fortsatt høy vekst med 5 000 nye kortkunder i kvartalet. Totalt har Bankia ved utgangen av kvartalet vel 30 000 kortkunder. Utlån til kunder økte med

Detaljer

SpareBank 1 Gruppen. Foreløpig regnskap februar 2006

SpareBank 1 Gruppen. Foreløpig regnskap februar 2006 SpareBank 1 Gruppen Foreløpig regnskap 2005 17. februar 2006 Meget sterkt resultat SpareBank 1 Gruppen Hovedtrekk for 2005 Resultat før skatt MNOK 752,2, en bedring på MNOK 421,5 Resultat etter skatt øker

Detaljer

Årsrapport 2014. Om banken

Årsrapport 2014. Om banken Om banken 1 av 8 Dette er SpareBank 1 SMN SpareBank 1 SMN er regionens ledende finanskonsern og en av seks eiere i SpareBank 1-alliansen. Hovedkontoret ligger i Trondheim og konsernet har med sine datterselskaper

Detaljer

Kvartalsrapport Andre kvartal 2002. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Andre kvartal 2002. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Andre kvartal 2002 Bankia Bank ASA Fortsatt høy vekst og Bankia passerte som planlagt 40 000 kortkunder ved utgangen av juli Utlån til kunder økte med 18 % til vel 278 mill kroner Netto

Detaljer

K v a r t a l s r a p p o r t 2. k v a r t a l 2 0 1 0

K v a r t a l s r a p p o r t 2. k v a r t a l 2 0 1 0 K v a r t a l s r a p p o r t 2. k v a r t a l 2 0 1 0 1 Resultatregnskapet pr 30.06.2010 Resultatet av ordinær drift i banken før skatt er pr 30.06.10 et overskudd på 11,801 mill. kroner mot 5,603 mill.

Detaljer

Kvartalsrapport Andre kvartal 2003. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Andre kvartal 2003. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Andre kvartal 2003 Bankia Bank ASA Utvikling i Bankia går som planlagt. Kvartalet er det første med overskudd siden bankens oppstart. Resultat etter skatt på 0,4 mill. kroner for andre

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PER

Styrets beretning RESULTAT PER 1. kvartal 2012 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE Styrets beretning RESULTAT PER 31.03.2012 FINANSKONSERN. VI ER I DAG 80 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport 31.03.2014 Kvartalsrapport REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.3.2014 Hovedpunkter resultat 1. kvartal 2014 - Driftsresultat før tap, 22,4 mill. kr (17,2 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5 994 mill. kr (5 549 mill.

Detaljer

Bank 1 Oslo Regnskap 3. kvartal God underliggende drift og lave tap

Bank 1 Oslo Regnskap 3. kvartal God underliggende drift og lave tap Bank 1 Oslo Regnskap artal God underliggende drift og lave tap Oslo, 15. oktober Bank 1 Oslo (konsern) Høyere netto renteinntekter og bedring i provisjonsinntekter samt lavere tap Resultat før skatt i

Detaljer

INSTABANK ASA DELÅRSRAPPORT Q4/2016

INSTABANK ASA DELÅRSRAPPORT Q4/2016 INSTABANK ASA DELÅRSRAPPORT Q4/2016 Vi tenker som deg. DELÅRSRAPPORT Om Instabank ASA Instabank er en ny norsk digital bank med kontor på Skøyen i Oslo. Instabank ASA mottok tillatelse fra Finanstilsynet

Detaljer

2003 H A LV Å R S R A P P O R T

2003 H A LV Å R S R A P P O R T HALVÅRSRAPPORT Halvårsrapport per 30. juni Konsernet Fokus Bank har et resultat av ordinær drift før skatt på 207,9 millioner kroner. Etter samme periode i 2002 var resultatet 205,6 millioner kroner. Driftsresultat

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Bank 1. Kvartal 2012 Landkreditt bank Beretning 1. kvartal 2012 Resultatet i Landkreditt Bank pr 31. mars 2012 utgjør 6,0 millioner kroner (14,6 millioner kroner pr 31. mars 2011).

Detaljer

Bank 1 Oslo Regnskap 2. kvartal God underliggende drift og lave tap

Bank 1 Oslo Regnskap 2. kvartal God underliggende drift og lave tap Bank 1 Oslo Regnskap 2. kvartal God underliggende drift og lave tap Oslo, 12. august Bank 1 Oslo (konsern) Første halvår med høyere netto renteinntekter og bedring i provisjonsinntekter og kostnader Resultat

Detaljer