ÅRSRAPPORT mill. 900 mill. 800 mill. 700 mill. 600 mill. 500 mill. 400 mill. 300 mill. 200 mill. 100 mill

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT. 1000 mill. 900 mill. 800 mill. 700 mill. 600 mill. 500 mill. 400 mill. 300 mill. 200 mill. 100 mill"

Transkript

1 2006 ÅRSRAPPORT 1000 mill 900 mill 800 mill 700 mill 600 mill 500 mill 400 mill 300 mill 200 mill 100 mill OMSETNINGSUTVIKLING FOR TERRA-GRUPPEN AS

2 INNHOLD Dette er Terra... s. 3 Nøkkeltall......s. 4 Virksomhetsområder... s. 5 Konsernsjefens ord... s. 6 Merkevaren Terra... s. 8 VIRKSOMHETSOMRÅDER Terra Securities ASA... s. 10 Terra Fondsforvaltning AS... s. 14 Terra Kapitalforvaltning ASA... s. 17 Terra BoligKreditt AS...s. 18 Terra Finans AS...s. 20 Terra Skadeforsikring AS...s. 22 Terra Aktiv Eiendomsmegling AS...s. 24 Terra Kort AS...s. 26 IT & Infrastruktur...s. 28 Bankalliansen...s. 29 Styrets beretning...s. 30 Resultatregnskap...s. 37 Balanse...s. 38 Kontantstrøm...s. 40 Noter til regnskapet...s. 41 Revisjonsberetning...s. 58 Styret...s. 59 Selskapsstruktur...s. 60 Ledelse/organisasjon...s. 61 Corporate governance...s. 62 Terra i bank-norge...s. 64 English summary...s. 70

3 3 DETTE ER TERRA-GRUPPEN Terra-Gruppen er et finanskonsern som leverer finansielle produkter og tjenester til selvstendige og lokalt forankrede norske sparebanker, samt direkte til private og institusjonelle investorer. Konsernet eies av 79 sparebanker og det er disse som utgjør kjernen i konsernets distribusjonsapparat. Konsernets visjon er å være en av Norges mest prefererte merkevarer innenfor områdene Finans og Eiendomsmegling. Dette skal oppnås ved å bygge på aksjonærbankenes lokalbankprofil. Siden etableringen i 1997 har Terra-Gruppen hatt sterk vekst både gjennom etableringer, organisk vekst og oppkjøp. Til sammen har Terrabankene en forvaltningskapital på 138 milliarder kroner. Det gjør Terra-alliansen til et av landets største fi n anskonsern. Selskapet selger og utvikler et bredt spekter av konkurransedyktige tjenester og produkter innen forsikring, sparing og plassering, verdipapir- og kapitalmarkedstjenester, finansiering og eiendomsmegling. Terra-Gruppen leverer også en rekke drifts- og infrastrukturtjenester til Terrabankene. Effektive IKT-løsninger og arbeidsprosesser bidrar sammen med de finansielle produktene til økt konkurransekraft både for den enkelte bank og for Terra-Gruppen.

4 4 årsrapport ,0 % MARKEDSANDEL FORDELT PÅ FORVALTNINGSKAPITAL PR ANTALL KUNDER 40,0 % 35,0 % ,0 % 25,0 % ,0 % 15,0 % ,0 % 5,0 % 0,0 % DnB NOR Sparebank 1 Gruppen Terra-Gruppen Nordea Fokus bank Sparebanken Vest Sparebanken Møre Handelsbanken Storebrand Bank Bolig og Næringsbanken Sandnes Sparebank 350 ANTALL FILIALER Sparebank 1 Gruppen DnB NOR Terra-Gruppen Nordea Fokus bank Sparebanken Vest Handelsbanken Sparebanken Møre Sparebanken Sør Bolig og Næringsbanken Storebrand Bank DnB NOR Nordea Sparebank 1 Gruppen Terra-Gruppen Fokus bank Handelsbanken Sparebanken Vest Bolig og Næringsbanken Storebrand Bank Sparebanken Møre Sparebanken Sør Sandnes Sparebank

5 NØKKELTALL KONSERN Sum driftsinntekter Sum driftskostnader Driftsresultat Netto finansresultat Resultat før skattekostnad Årsresultat BANKENE I TERRA-GRUPPEN AS 2006 Antall sparebanker: 79 Antall filialer: 189 Antall kunder: Forvaltningskapital: 138 mrd VIKTIGE HENDELSER I 2006 Sterk vekst for boligkreditt Terra Boligkreditt hadde stor suksess i salget av rimelige boliglån gjennom Terrabankene. Gode innlånsbetingelser er oppnådd ved å samle boligfinansiering med lav risiko og utstede obligasjoner i det internasjonale fi n ansmarkedet. Totalt utbetalte Terra Boligkreditt 4,1 milliarder kroner i brutto nye utlån i 2006 og hadde per 31. desember 2006 en låneportefølje på 5,1 milliarder kroner. Sterk posisjon innen pensjon Terra Fondsforvaltning oppnådde en kraftig vekst i antall andelseiere i Særlig var produkter innen tjenestepensjon og langsiktige spareprodukter attraktive. Ved utgangen av 2006 hadde selskapet en forvaltningskapital på 4,5 milliarder kroner og totalt andelseiere. Eget kortselskap Terra Kort ble etablert i Selskapet skal være bankenes leverandør av både debetkort og kredittkort. Terra Kort leverer Smartkort, en rekke kortbaserte tjenester, samt en utvidet sperretjeneste for kortkunder. Tilbudet via Terra Kort har kommet som et svar på Terrabankenes omfattende behov for ulike betalingsløsninger til sine kortkunder. Vant markedsandeler innen leasing Tett kontakt med næringslivskunder og høy aktivitet innen en rekke sektorer ga et godt marked for leasingprodukter og salgspantlån fra Terra Finans. Selskapet økte omsetningen gjennom Terrabankene med 54 prosent og vant markedsandeler. Effektive IT-løsninger Terra-Gruppen, Terrabankene og sluttkundene har opplevd økt brukervennlighet og servicegrad som følge av at Terra i 2006 arbeidet med å videreutvikle og effektivisere saksbehandling, arbeids- og driftsrutiner i konsernet og Terrabankene. Tiltakene har bidratt til større konkurransekraft. Sterkere merkevare Et merkevareprosjekt som skal bidra til å styrke Terra-Gruppens markedsposisjon har fått en god start i Nå fortsetter en kontinuerlig prosess for å samle inn, analysere og distribuere informasjon om kundenes nåværende og fremtidige behov. Denne informasjonen vil legge føringer for videreutviklingen av finanskonsernet og måten det fremstår i markedet. Meglerhuset festet grepet Med en omsetningsvekst på over 43 prosent i 2006 har Terra Securities etablert seg blant landets største verdipapirforetak som ikke også driver egenhandel. VIRKSOMHETSOMRÅDER Terra-Gruppen er organisert i en rekke ulike produkt- og tjenesteselskap som til sammen utgjør et fullservice finanskonsern. I tillegg består konsernet av enheter med ansvar for å utføre fellesoppgaver som innkjøp av tjenester og produkter innen IKT, betalingsformidling, prosjektstyring, opplæring og kompetanseutvikling. Også markeds-, informasjons- og samfunnskontakt håndteres sentralt i Terra-Gruppen. Selskapene og enhetene er presentert på de neste sidene: TERRA SECURITIES ASA TERRA FONDSFORVALTNING AS TERRA KAPITALFORVALTNING ASA TERRA BOLIGKREDITT AS TERRA FINANS AS TERRA SKADEFORSIKRING AS TERRA AKTIV EIENDOMSMEGLING AS TERRA KORT AS IT & INFRASTRUKTUR

6 6 årsrapport 2006 KONSERNSJEFEN: STERKE RESULTATER GIR MULIGHETER 2006 ble Terra-Gruppens beste år noen sinne, både hva g jelder resultat og markedsposisjon. De fleste produktselskapene har fortsatt den sterke utviklingen fra året før og har ytterligere festet grepet om sine markeder. De gode resultatene for Terra-Gruppen er viktige og hyggelige. De danner et svært godt utgangspunkt for videre utvikling og vekst både i hvert enkelt Terra-selskap og for Terra-Gruppen. I 2006 er vårt fundament for fortsatt fremragende prestasjoner ytterligere forsterket. Kundeorientert Med snart ti tilbakelagte år er Terra- Gruppen som sparebankenes fi n anshus blitt viktigere enn noen gang for våre aksjonærbanker, deres kunder og lokalmiljøene de tilhører. Våre tjenester og produkter er også blitt viktigere for våre øvrige distribusjonsbanker og stadig kommer nye til som en følge av kvaliteten og merverdien i våre leveranser. Sparebankene opplever at vi produserer fi n ansielle løsninger tilpasset deres kunders behov. I dette ligger målet om at vi skal levere gode løsninger og resultater til våre aksjonærbanker, og også til de sparebankene vi har distribusjonsavtale med og til alle våre sluttkunder over hele landet. Med 79 aksjonærbanker og en lang rekke distribusjonsbanker, har Terra- Gruppen inntatt posisjonen som sparebankenes foretrukne finanshus. Dermed er vi, gjennom egne og andre kanaler, tilstede med våre produkter i mer enn 380 kontorer i store deler av landet. Det er ikke mange som hadde forutsett en slik posisjon da selskapet ble etablert. Fremtidsrettet Terra-Gruppen går nye veier og finner nye løsninger tilpasset fremtidens behov. Vi skal identifisere kundenes og sparebankenes fremtidige utfordringer og behov og levere løsninger som innfrir disse. Gjør vi dette på en måte som er i tråd med vår ambisjon vil vi spille en stadig viktigere rolle ved å gjøre finansielle produkter tilgjengelige for folk fl e st. Med produktselskapenes sterke utvikling styrkes både deres og konsernets evne til å levere nye og stadig bedre finansielle løsninger for sparebankenes kunder. Terra Kort som ble etablert i 2006 er allerede blitt en suksess. Terra Bolig- Kreditt er en foretrukket boliglånsleverandør, og Terra Fondsforvaltning har som helt ny aktør i pensjonsmarkedet allerede oppnådd en betydelig andel av markedet for obligatorisk tjenestepensjon (OTP). Ettersom de to store selskapene i gruppen, Terra Securities og Terra Skadeforsikring, viser fortsatt resultatfremgang og økte markedsandeler, bidrar dette sterkt til ytterligere å styrke Terra-Gruppens posisjon blant alle våre interessenter. Viktig samfunnsrolle Da finansminister Kristin Halvorsen besøkte oss på Markedstinget vi holdt for ansatte i sparebankene, sa hun «Hurra for sparebankene»! Gjennom politiske vedtak opplever vi å bli hørt og at finansministerens ord er langt mer enn festtale. Halvorsens budskap bekrefter at vårt målrettede arbeid for sparebankenes rammevilkår i Norge er viktig. Vi opplever at Terra-Gruppens økte betydning i det norske samfunnet også i større grad enn tidligere reflekteres i den offentlige debatten. Vi skal bidra til å styrke sparebankenes verdier og vi opplever å bidra til å påvirke aksjonærbankenes og produktselskapenes rammebetingelser. Det er de ansattes pionerarbeid i Terra- Gruppen og i Terrabankene som har brakt oss dit vi er i dag. Vi legger derfor i økende grad vekt på å videreutvikle våre medarbeidere og sikre at vi arbeider mot felles mål med en felles visjon. Vi har derfor trappet opp dette arbeidet betydelig i 2006, og vil høste av investeringene i medarbeidere i konsernet i årene som kommer.

7 7

8 8 årsrapport 2006 MERKEVARE - OG MARKEDS- OMRÅDET I TERRA-GRUPPEN «Vi tror godt utviklede merkevarer er et vesentlig konkurransefortrinn for de forretningsområder som Terra-Gruppen og våre aksjonærbanker opererer innenfor.» Terra-Gruppen forvalter i dag to nasjonale merkevarer Terra og Aktiv. Terra representerer gruppens finansielle virksomhet og deler av eiendomsmeglervirksomheten. Aktiv på sin side er kun representert i deler av Gruppens eiendomsmeglervirksomhet. Markedsundersøkelser viser at merkevaren Aktiv er godt innarbeidet i det norske eiendomsmarkedet, mens Terra fortsatt har et større potensial både innenfor finansiell virksomhet og eiendomsomsetning. Terra-Gruppen har i den sammenheng besluttet en betydelig styrking av merkevaren Terra i årene som kommer. «Merkevaren Terra skal begeistre kunder, ansatte og eiere!» Ut ifra en erkjennelse av at det er de ansatte i Terra-Gruppen som utgjør merkevaren Terra, og at Gruppens merkevarestrategi skal gi posisjoneringsgevinster for våre aksjonærbanker, er det gjennomført et betydelig antall målrettede «merkevare-workshops» blant ansatte og banksjefer i løpet av året. «En merkevare behøver en plattform å vokse fra.» Gruppene har arbeidet spesielt med å tydeliggjøre en felles visjon, misjon og verdigrunnlaget for merkevaren Terra. Resultatene fra arbeidsgruppene har gitt et godt grunnlag for å utvikle en effektiv ekstern posisjonering for merkevaren Terra. «Merkevaren Terra skal bli en av Norges mest prefererte merkevarer innenfor områdene Finans og Eiendomsmegling. Assosiasjoner til merkevaren Terra vil inneholde aspekt som styrker og utfyller aksjonærbankenes lokalbank-profil». For aksjonærbankene i Terra-Gruppen betyr det at felles investeringer i merkevaren vil ha en dobbel lønnsomhetseffekt; økt verdi av aksjeeie i Terra-Gruppen og sterkere posisjon i det lokale markedet. «Markedsorientering er en kontinuerlig og systematisk organisatorisk prosess for å samle inn, analysere, distribuere og handle basert på informasjon om kundenes nåværende og fremtidige behov.» Terra-Gruppen ønsker forøvrig å bidra til en ytterligere styrking av aksjonærbankenes og produktselskapenes evne til markedsorientering, og deling av beste praksis innenfor markedsområdet. I den forbindelse er det iverksatt en rekke større prosjekter som vil gi gevinster allerede fra 2007.

9 9

10 10 årsrapport 2006 OMSETNINGSUTVIKLING 2006 Tallene er i millioner kroner Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des BESTE AKSJEANBEFALING - IGJEN Også i 2006 ble Terra Securities kåret som vinner i Dagens Nærings livs spalte for aksjeanbefalinger. Hver tirsdag presenterer avisen aksjeanbefalinger fra de tre meglerhusene Terra Securities, First Securities og DnBNOR Markets. Terra vant konkurransen også i 2005 etter å ha an befalt porteføljene som har gitt best avkastning. I løpet av de fem årene avisen har gjort dette, har analyseteamet til Terra Securities vunnet fire ganger. I 2006 fikk Terra Securities portefølje en avkastning på 60 prosent. Til sammenligning hadde totalindeksen ved Oslo Børs en oppgang på 32 prosent.

11 11 TERRA SECURITIES ASA FESTER GREPET OM MARKEDET FOTO: RAKKE/NORDIC LIFE Med en omsetningsvekst på 43 prosent i 2006 har Terra Securities etablert seg blant landets største verdipapirforetak som ikke også driver egenhandel. Terra Securities er et fullservice meglerhus som arbeider innen områdene aksjehandel og -analyse, obligasjons- og valutamegling, corporate finance og finansmegling (spareprodukter). Tje n estene rettet mot privatkundemarkedet distribueres gjennom Terrabankene som til sammen har 500 investeringsrådgivere. Terra Securities hadde 63 ansatte ved utgangen av 2006 og har hovedkontor i Oslo og avdelingskontor i Bergen. Kvalitet Terra Securities leverer selskapsanalyser, morgen- og ukerapporter, samt sektor- valuta- og makrorapporter. Rapportene er anerkjent i markedet. Fokus på kvalitet i alle ledd gjenspeiles i analysene og i meglervirksomheten. Terra Securities legger stor vekt på å etterleve Fondsmeglerforbundets Etiske Råds retningslinjer, og hadde ingen innrapporterte saker i Sterkt resultat I 2006 oppnådde selskapet en omsetning på 384 millioner kroner, en økning på 43 prosent fra omsetningen på 268 millioner kroner i Den sterke veksten i omsetning gjenspeiler høy aktivitet i hele virksomheten, samt et godt verdipapirmarked gjennom året. GJENNOM 2006 HAR TERRA SECURITIES ETABLERT KUNDEFORHOLD MED ET STADIG ØKENDE ANTALL INSTITUSJO- Markedsandeler Terra Securities oppnådde en markedsandel på Oslo Børs på 1,92 prosent i 2006, og ble dermed det 21. største av 49 meglerhus. Til tross for en omsetningsøkning på 35 prosent innen aksjehandel falt markedsandelen fra året før. NELLE KUNDER. Årsaken er en betydelig økning i omsetningen gjennom utenlandske meglerhus, noe som medførte at markedsandelen til samtlige norske meglerhus falt på Oslo Børs, fra 41 prosent i 2005 til 30 prosent i I tillegg økte de fleste meglerhus andelen egenhandel av omsetningen i Terra Securities driver ikke egenhandel ettersom selskapet ønsker å dedikere all sin energi på å gi kundene best mulig service og avkastning. Ser man bort fra meglerhusenes egenhandel på Oslo Børs oppnådde Terra Securities en markedsandel på 5,56 prosent i 2006 (kilde: Kredittilsynets kurtasjestatistikk for 2006). Aksjeavdelingens målsetting har vært å bli et av de ledende meglerhusene for private aksjeinvestorer, samt små og mellomstore institusjonelle investorer i Norge. Dette målet er oppnådd. Gjennom 2006 har Terra Securities etablert kundeforhold med et stadig økende antall institusjonelle kunder. I tråd med dette har også aksjeavdelingen endret sin målsetting og har nå et mål om å bli det ledende norske meglerhus for norske kunder.

12 12 årsrapport 2006 TERRA SECURITIES FORTS. Doblet innen fremmedkapital Aktiviteten i annenhåndsmarkedet på Oslo Børs for obligasjoner og sertifikater hadde en svak økning i 2006 etter flere år med fallende volum. Omsetningen endte på 690 milliarder kroner mot 646 milliarder kroner i Annenhåndsomsetning av børsnoterte obligasjoner og sertifikater utgjør en liten del av avdelingens inntekter, mens emisjonsmarkedet, hvor aktiviteten var svært høy i 2006, er det viktigste. Fremmedkapitalavdelingen emitterte totalt 109 obligasjonslån og sertifikatlån for norske industriselskaper, kommuner, fylker og finansinstitusjoner. Totalt emmitert volum endte på 12,9 milliarder kroner mot 6,7 milliarder kroner i I tillegg er det tilrettelagt sertifikater på 5,1 milliarder kroner mot 2,4 milliarder kroner i Totalt var det samlede emisjonsvolum i 2006 på 18 milliarder kroner, en økning på 100 prosent fra En vesentlig andel av tilrettelagt emisjonsvolum i 2006 var for sparebanker, og Terra Securities er således den største tilretteleggeren i sektoren for bankobligasjoner. Øker innen valutamegling Virksomheten innen valutamegling ble etablert i 2005, og hadde ved utgangen av 2006 to valutameglere. Systemer for effektiv valutahandel er implementert, og Terra Securities venter solid vekst i denne enheten i Vi jobber med å videreutvikle produktområdet slik at vi i stigende grad kan betjene Terrabankene og deres kunders behov innen valutaområdet. I dag avgir de fleste bankene sine valuta-interesser til eksterne konkurrenter, noe som oppfattes som negativt for Terrabankenes konkurranseevne. Avdelingen har åtte ansatte. Sterk vekst i corporate finance Det høye omsetningsvolumet på Oslo Børs har medført et tilsvarende høyt aktivitetsnivå i corporate-markedet og emisjonsvolumet på Oslo Børs endte på 56,8 milliarder kroner, opp fra 28,4 milliarder kroner i Dette har medvirket til at corporate-avdelingen har hatt et godt år og har deltatt i kapitalinnhenting for flere selskaper. Omsetningen i avdelingen økte med 54 prosent i 2006 som følge av bemanningsvekst og høy aktivitet i markedet. 36 egenkapitaltransaksjoner og 15 rådgivningsoppdrag ble gjennomført i løpet av året. Hoveddelen av oppdragene er innen finansielle strukturer på vegne av ikke-børsnoterte selskaper. Avdelingen talte åtte personer ved utgangen av Mer til sparing Terra Securities avdeling for sparing og plassering hadde sitt første hele driftsår i 2006 og solgte spareprodukter for 1,1 milliarder kroner gjennom Terrabankene. Produktene omfatter blant annet investering i eiendomsfond, banksparing med aksjeavkastning, samt forsikringssparing gjennom linkprodukter. Selskapets eget eiendomsfond, Terra Eiendomsinvest AS, ble en suksess både i salgsvolum og avkastning. Markedet for spareprodukter er i sterk vekst. Terra Securities samarbeider med Terrabankene om et konsept, Terra F inansmegling, for å profesjonalisere arbeidet med salg og formidling av denne type produkter. Arbeidet ventes å bidra til sterk vekst for selskapet.

13 13 TERRA SECURITIES ASA Driftsinntekter 384,5 mill 268,2 mill Driftskostnader 205,5 mill 149,6 mill Driftsresultat 178,9 mill 118,5 mill Resultat før skatt 142,1 mill 94,4 mill

14 14 årsrapport 2006 SPAR GA MEST Terra Spar har gjennom god forvaltning gitt sine andelseiere en avkastning på hele 38 prosent i Fondet ble Terra Fondsforvaltnings beste i fjor og har gitt sine andelseiere 235 prosent avkastning siden etableringen i februar Dette er hele 40 prosent høyere avkastning enn avkastningen på Oslo Børs i samme periode.

15 15 TERRA FONDSFORVALTNING AS STERK POSISJON INNEN PENSJON FOTO: RAKKE/NORDIC LIFE Økning i forvaltningskapitalen og antall andelseiere er resultater av den tilliten kundene viser Terra Fondsforvaltning. I 2006 tok selskapet en betydelig og strategisk viktig markedsandel innen Tjenestepensjonsmarkedet. Virksomhet i Terra Fondsforvaltning er knyttet til forvaltning av frie fond og obligatorisk tjenestepensjon. Formålet er til enhver tid å levere markeds tilpassede forvaltningsprodukter av høy kvalitet. Terra Fondsforvaltning, som ble etablert i 1997, har ni ansatte og holder til i Oslo. Bredt spekter Selskapet tilbyr et bredt utvalg av norske, nordiske og globale verdipapirfond rettet mot bedrifts- og privatmarkedet. Salget skjer hovedsakelig gjennom Terrabankene. Samtidig selges fondsandeler også gjennom salg av Terra- Gruppens spareforsikringsprodukter Terra Tjenestepensjon og Terra Link. I 2006 har Terra Fondsforvaltning tilbudt 18 ulike fond til sine kunder. Av disse er syv norske, fem nordiske og seks internasjonale. Selskapet lanserte Terra Obligasjon i slutten av Per 31. desember 2006 hadde selskapet en forvaltningskapital på 4,5 milliarder kroner og totalt andelseiere. Vekst Fondene som tilbys gjennom Terra Fondsforvaltning er godt etablert i markedet. Den lange historikken kombinert med en rekke år med sterke resultater er et godt utgangspunkt for fortsatt vekst nye kunder kjøpte andeler i Terras aksjefond i Det tilsvarer en økning i kundemassen på 40 prosent, og er et resultat av målrettet markedsføring gjennom Terrabankene. Den sterke økningen i antall andelseiere skyldes i hovedsak det store tilfanget av nye kunder innenfor obligatorisk tjenestepensjon. Tilstrømningen av nye andelseiere resulterte i en vekst i forvaltningskapitalen i aksjefondene med 29 prosent til 3,7 milliarder kroner ved utløpet av Til sammenligning var veksten for norske fond i det samlede norske fondsmarkedet på 41 prosent. De viktigste årsakene til at Terra Fondsforvaltning ikke opprettholdt sin markedsandel skyldes at selskapets hovedmarked, privatmarkedet, fortsatt har lite netto nytegning. Veksten i markedet kommer i hovedsak fra institusjonsdelen av markedet. Hele syv av 13 av selskapets aksje og kombinasjonsfond har slått sin indeks målt fra tidspunktet fondet ble etablert. Fond med nordisk investeringsmandat har gjort det spesielt godt. Terra Fondsforvaltning legger vekt på å levere langsiktig gode forvaltnings resultater. Dette har medført topprangerte fond hos blant annet Morningstar, Dine Penger og Wassum. Terra Alpha har terningkast seks hos Dine Penger og stjerner hos Morningstar. Terra Norden har slått den nordiske indeksen i åtte av ni år, og Terra Spar var beste norsk/internasjonale fond i Begge fondene har fi re

16 16 årsrapport 2006 NØKKELTALL TERRA FONDSFORVALTNING AS Driftsinntekter 65,4 mill 54,0 mill Driftskostnader 58,5 mill 48,2 mill Driftsresultat 6,8 mill 5,7 mill Resultat før skatt 7,3 mill 6,0 mill Antall andelseiere: Portefølje pr 31/ : 4512,5 mill Portefølje pr 31/ : 4971,0 mill TERRA FONDSFORVALTNING FORTS. stjerner hos Morning star. Terra Utbytte og Terra Pengemarked II er rangert på topp med fem stjerner hos Morningstar. Terra Europa og Terra Asia som forvaltes av Morgan Stanley Investment Management er rangert med fire stjerner. Attraktivt tjenestepensjonstilbud Terra Fondsforvaltning lyktes i 2006 godt med sin bevisste satsing på obligatorisk tjenestepensjon nye avtaler ble inngått og selskapet er nå blant landets seks største tilbydere innen tjenestepensjonsavtaler. Omkring 25 aktører tilbyr slike tjenester. I tillegg til at Terra Fondsforvaltnings Tjenestepensjonsprodukt har vist seg svært konkurransedyktig, skyldes suksessen i tjenestepensjonsmarkedet i stor grad Terrabankenes tilgjengelighet og den tillit de blir vist fra bedriftskunder i sine lokalmarkeder. Hver enkelt bank har bidratt til å løse kundenes behov for gunstige og solide tjenestepensjonsordninger. Resultatet som ble oppnådd i dette markedet er strategisk viktig. Det gir Terra Fondsforvaltning og sparebankene et godt utgangspunkt i forhold til den betydelige veksten som er ventet innen pensjonssparing de kommende årene. Klar ambisjon for 2007 En rekke nye medarbeidere startet i Terra Fondsforvaltning i Særlig ble bemanningen på markedssiden styrket. Selskapet har store forventninger til denne satsningen i form av synlige resultater i Økt oppmerksomhet om aktiv rådgivning i Terrabankene ventes å gi stor effekt i forhold til privatpersoners investeringer i aksjefond. Terra Fondsforvaltnings mål er å øke markedsandelen i privatmarkedet i Ambisjonen betinger fortsatt positiv utvikling i de aksjemarkedene der de ulike fondene gjør sine investeringer. Myndighetene i Norge har varslet endringer i regelverket knyttet til individuell pensjonssparing. Terra Fondsforvaltning venter positive effekter for egen virksomhet som følge av eventuelle endringer. Dette fordi endringene vil ha til hensikt å stimulere til økt pensjonssparing med en individuell del innenfor ordningen med obligatorisk tjenestepensjon.

17 17 NØKKELTALL TERRA KAPITALFORVALTNING ASA Portefølje fondsforvaltning 4,1 mrd 4,6 mrd Portefølje aktiv forvaltning 5,5 mrd 4,8 mrd Portefølje gjeldsforvaltning 9,7 mrd 7,6 mrd Driftsresultat 1,6 mill 3 mill Resultat før skatt 1,7 mill 3 mill TERRA KAPITALFORVALTNING ASA VEKST I FORVALTNINGSVOLUM Terra Kapitalforvaltning ASA har en ambisjon om å være en fremtidsrettet nordisk kapitalforvalter. Viktigste suksesskriterium for å innfr i målet er å levere kundene en risikojustert avkastning som møter og helst overstiger deres forventning. Terra Kapitalforvaltning ble etablert i september 2000 og forvalter porteføljer av finansielle instrumenter på individuell basis og etter særskilt fullmakt fra investor. Kundene er norske, institusjonelle kunder. Ved utgangen av 2006 hadde selskapet en forvaltningskapital på 19,3 milliarder kroner, opp fra 16,9 milliarder kroner ved inngangen av året. Selskapet fikk 11 nye mandater i 2006 med et samlet forvaltningsvolum på 3,0 milliarder kroner. Selskapet forvalter 13 av Terra Fondsforvaltnings fond; henholdsvis seks aksjefond, to kombinasjonsfond, ett obligasjonsfond og fire rentefond. Samlet forvaltningskapital i disse fondene var 4,1 milliarder kroner. Forvaltningen gjøres i samsvar med den enkelte kundes forventning til avkastning, risikoprofil og likviditetsbehov. Terra Kapitalforvaltning har også utviklet et produkt med forvaltning av gjeldsporteføljer. Obligasjonsforvaltning er sammen med forvaltning av pengemarkedsmandater og nordiske aksjemandater sterke forvaltningsløsninger i selskapet. Selskapet hadde åtte ansatte ved utgangen av 2006.

18 18 årsrapport 2006 NØKKELTALL Utlån pr mill mill Antall lån pr Netto rente- og kreditt prov.innt mill 4.0 mill Årsresultat mill mill Kapitaldekning pr ,4 % 24,9 % Lån misligholdt mer enn 90 dager 0,00 % 0,00 % Tapsprosent 0,00 % 0,00 % FOTO: SCANPIX Nordland 6 % Nord-Trøndelag 0 % Troms 1 % Finnmark 0 % Utland 0 % Østfold 2 % Akershus 15 % Sør-Trøndelag 16 % Møre og Romsdal 2 % Oslo 13 % Sogn og Fjordane 1 % Hedmark 1 % Hordaland 9 % Oppland 1 % Buskerud 3 % Vestfold 2 % Telemark 4 % Rogaland 19 % Vest-Agder 2 % Aust-Agder 2 % KUNDER FORDELT PÅ GEOGRAFISK OMRÅDE

19 19 TERRA BOLIGKREDITT AS SUKSESS MED GUNSTIGE LÅNEPRODUKTER Rimelig internasjonal finansiering av store lånevolum med sikkerhet i eiendom sikrer gunstige boliglånsprodukter som bidrar til å styrke Terrabankenes konkurransekraft. Terra BoligKreditt har i 2006 oppnådd sterk utlånsvekst. Terra BoligKreditt har som formål å være et strategisk fundingselskap for bankene i Terra-alliansen. Dette oppnår virksomheten ved å samle store volum av boliglån med lav risiko som finansieres gjennom utstedelse av obligasjoner i det internasjonale kapitalmarkedet. Ambisjonen er å tilby markedets rimeligste innlånsbetingelser. Utlånsvirksomhet startet opp i februar Ved utgangen av 2006 hadde selskapet åtte ansatte. Lav risiko Låneporteføljen er utelukkende knyttet opp til boliglån innenfor 60 prosent a v eiendommens markeds v e rdi, og med førsteprioritets pant i eiendommen. Dette har gjort Terra BoligKreditt i stand til å oppnå konkurransedyktig finansiering som igjen tilbys den enkelte bank i Terra-Gruppen. Terra BoligKreditt tilbyr lån med flytende rente, fastrentelån med tre, fem, syv og ti års binding, samt lån med rente tak. Terra BoligKreditt har utviklet felles pantedokumenter med Terrabankene. Dermed kan den enkelte bank, uten ekstra kostnader, også tilby sine kunder toppfinansiering utover lånebeløpet som dekkes gjennom Terra Boligkreditt. Det er den enkelte Terrabank som administrerer og har kontakten med kunden gjennom hele lånets løpetid. Terra- G r uppens saksbehandlersystem for utlån forenkler dette arbeidet. Sterk vekst Totalt utbetalte Terra BoligKreditt 4,1 milliarder kroner i brutto nye utlån i Det tilsvarer en utlånsvekst på 4,4 prosent sett i forhold til Terrabankenes samlede utlånsportefølje til privatmarkedet ved inngangen til Per 31. desember 2006 hadde selskapet en låneportefølje på 5,1 milliarder kro ner. Det er fortsatt betydelig variasjon mellom Terrabankene når det gjelder å benytte seg av salg av lån gjennom Terra BoligKreditt. Ved ut gangen av 2006 var det 20 Terra - banker som representerte hele 82 prosent av låneporteføljen, tilsvarende 4,2 milliarder kroner. M e d et forventet økende antall distribusjonsbanker fremover, vil volumveksten øke ytterligere. FORUTSATT AT REGELVERKET FOR OBLI- GASJONER MED FORTRINNSRETT ER PÅ PLASS I LØPET AV FØRSTE HALVÅR, VEN- TER SELSKAPET MER ENN EN DOBLING AV UTLÅNSPORTEFØLJEN I God soliditet I juni 2006 ble et ansvarlig lån på 120 millioner kroner etablert for å bedre kapitaldekningen knyttet til utlånsporteføljens vekst. Ved utgangen av 2006 fi k k selskapet tilført egenkapital på 200 millioner kroner. Selskapets måltall for minimum kapitaldekning er 10% prosent. Ved utgangen av 2006 utgjorde kapitaldekningen 22,67% prosent. Effektiv drift Selskapet har som ambisjon å være blant de mest effektive forvalterne av boliglån i Norge. Desentral kundebehandling ute i Terra-bankene medfører at selskapets administrasjon kan holdes på et meget lavt nivå. Gjennom store utlånsvolumer vil man over tid levere god lønnsomhet, selv med meget lave rentemarginer til selskapet. Lyse utsikter Lovforslaget knyttet til obligasjoner med fortrinnsrett ble vedtatt i Stortinget f ø rste kvartal I tillegg forventes forskrifter knyttet til utøvelse av virksomheten å tre i kraft i løpet av første halvår Som kredittforetak med rett til å utstede obligasjoner med fortrinnsrett forventes Terra BoligKreditt å oppnå langt lavere fi n ansieringskostnader enn tradisjonelle banker av tilsvarende størrelse. Terra BoligKreditt planlegger første utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett så snart det nye regelverket er trådt i kraft. Selskapet er godt forberedt på utviklingen og har igangsatt prosesser for å sikre internasjonal rating av foretakets obligasjoner. Forutsatt at regelverket for obligasjoner med fortrinnsrett er på plass i løpet av første halvår, venter selskapet mer enn en dobling av utlånsporteføljen i 2007.

20 20 årsrapport 2006 TERRA FINANS AS LEASING LIMER KUNDEFORHOLDET Høy aktivitet i næringer med stort investeringsbehov gir økt behov for finansieringsløsninger. Terra Finans tok markedsandeler i 2006 og venter å fortsette trenden i år. Terra Finans tilbyr leasingprodukter og salgspantlån lån med pant i gjenstanden som finansieres. Ved utgangen av 2006 representerte leasingproduktene 87 prosent av selskapets samlede porte følje. Selskapet har kontor i Oslo og hadde ved utgangen av 2006 ti ansatte. Enklere for kunden Terrabankene har en sentral posisjon i utviklingen av næringsvirksomhet i mange norske lokalsamfunn og regioner. Tett kontakt med næringslivskunder, særlig innen transport, bygg- og an - leggsvirksomhet, industri, landbruk og tjenesteytende næringer, fordrer tilgang på produkter tilpasset deres behov. Og produktene fra Terra Finans er blant disse. Begge selskapets produktgrupper hadde betydelig volumvekst i Veksten skyldes tjenestenes tilgjengelighet og enkelhet. Leasing anses som en attraktiv finansieringsform, særlig ettersom kunden slipper å binde opp andre eiendeler som pantesikkerhet og får en raskere kostnadsføring av det fi n ansierte fysiske anleggsmiddelet. Dessuten blir det enklere å budsjettere og å holde regnskapsmessig oversikt over objektene. Salgspantlån tilbys privatkunder med behov for finansiering av bil, motorsykkel og campingvogn. Terra Finans sine tilbud er gunstige for kunder som ikke ønsker å binde opp fast eiendom som pantesikkerhet for å anskaffe nytt kjøretøy eller campingvogn. Vinner markedsandeler Salget av leasingprodukter gjennom Terrabankene økte med 48,5 prosent i På landsbasis økte finansinstitusjonene nysalget innen leasing med 12,2 prosent. Terra Finans har økt totalporteføljen med 58,2 prosent til en total portefølje på 937 millioner kroner. Dermed er det klart at Terra Finans har vunnet markedsandeler. Den sterke veksten kommer etter målrettet innsats for å bedre distribusjonen av Terra Finans sine produkter gjennom Terrabankene. Terra Finans har gjennom 2006 samarbeidet tett med DEN STERKE VEKSTEN KOM ETTER MÅLRETTET INNSATS FOR Å BEDRE DISTRIBUSJONEN AV PRODUKTENE GJENNOM TERRABANKENE. Terra Skadeforsikring rundt en kampanje knyttet til «Håndverkers Bil». Seks lanseringsmøter med omkring 200 deltakere ble gjennomført. Kampanjen ble gjennomført for å synliggjøre for bankene og deres kunder hvilke produkter som er tilgjengelige gjennom den lokale banken. Resultatene av kampanjen ble en 50 prosent økning på leasingproduktet og en synliggjøring ute i bankene. Lønnsom drift Terra Finans anser utsiktene for 2007 som positive med fortsatt høy aktivitet i en rekke næringer som er viktige for selskapet. Bygg- og anleggsbransjen og industri og transportbransjen ventes å foreta store investeringer i kapitalvarer. Landbruksnæringen er også inne i en om - stillingsfase med overgang fra mange små til færre, men store aktører. Dette krever investeringer. Med bakgrunn i fortsatt vekst og ved å erobre nye markedsandeler vil selskapet oppnå tilfredsstillende inntjenning for 2007.

Innhold Side. Dette er Terra. Virksomhetsområder. Styring og organisering. Terrabankens posisjon og resultater. Årsberetning, resultat og noter

Innhold Side. Dette er Terra. Virksomhetsområder. Styring og organisering. Terrabankens posisjon og resultater. Årsberetning, resultat og noter 2010 årsrapport 2 Terra årsrapport 2010 Innhold Side Dette er Terra 3 Viktige hendelser 2010 4 Dette er Terra-Gruppen 5 Historie 6 Resultat og nøkkeltall 8 Visjon, mål og strategi 10 Konsernsjefen har

Detaljer

Styrets årsberetning - et solid år for Eika i 2013

Styrets årsberetning - et solid år for Eika i 2013 Styrets årsberetning - et solid år for Eika i 2013 Eika Alliansen består av Eika Gruppen, lokalbankene i Eika Alliansen og Eika Boligkreditt. Alliansen er en stor og viktig aktør i det norske finansmarkedet,

Detaljer

Regnskap. Resultatregnskap 19. Balanse 20. Noter 22. Revisjonsberetning 33. Aksjehandel 36. Investeringer 37. Fremmedkapital 37. Kapitalforvaltning 38

Regnskap. Resultatregnskap 19. Balanse 20. Noter 22. Revisjonsberetning 33. Aksjehandel 36. Investeringer 37. Fremmedkapital 37. Kapitalforvaltning 38 Årsberetning 2003 Innhold årsberetning 2003 Sparebankenes eget finanshus 3 Forretningsidé, visjon og hovedmål Forretningsidé 3 Visjon 3 Hovedmål og strategier 3 Hovedpunkter år 2003 4 Regnskap Resultatregnskap

Detaljer

Registreringsdokument Sparebank 1 SR-Bank

Registreringsdokument Sparebank 1 SR-Bank Registreringsdokument Sparebank 1 SR-Bank Stavanger, 27.01.2011 1 Viktig informasjon Dette Registreringsdokumentet er utarbeidet i forbindelse med gjennomføring av fondsobligasjonsemisjon i SpareBank 1

Detaljer

gjensidige.no ÅRSRAPPORT

gjensidige.no ÅRSRAPPORT gjensidige.no ÅRSRAPPORT 2008 HENDELSER 2008 DETTE ER GJENSIDIGE :: JANUAR Som første forsikringsselskap i Norge ansatte Gjensidige egen klimaforsker. Gjensidiges hovedkontorbygg på Sollerud ble solgt

Detaljer

Historien om SpareBank 1 Gruppen

Historien om SpareBank 1 Gruppen Historien om SpareBank 1 Gruppen Årsrapport 2007 Kundene SpareBank 1- bankene 352 kontorer SpareBank 1 Gruppen SpareBank 1 Nord-Norge SpareBank 1 Midt-Norge SpareBank 1 SR Bank Samarbeidende Sparebanker

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2005. LO-medlemmer har kjøpt LOfavør Bilforsikring som ble lansert med stor suksess i mai

ÅRSRAPPORT 2005. LO-medlemmer har kjøpt LOfavør Bilforsikring som ble lansert med stor suksess i mai ÅRSRAPPORT 2005 52 670 LO-medlemmer har kjøpt LOfavør Bilforsikring som ble lansert med stor suksess i mai 7000 nye spareavtaler ble inngått i SpareBank 1 Livs- og Fondsforsikring i 2005 8 500 000 000

Detaljer

Årsregnskap 2014. Eika Gruppen

Årsregnskap 2014. Eika Gruppen Årsregnskap 2014 Eika Gruppen Styrets årsberetning - et historisk godt år for Eika Ved din side Eika Alliansen består av Eika Gruppen 1, 75 lokalbanker i Eika Alliansen og Eika Boligkreditt. Eika Alliansen

Detaljer

rådgivning KOMPETANSE samfunnsansvar Årsrapport 2013 BEDRIFTSBANK App for mobil lokalbanken ENGASJEMENT SOLID støttespiller NÆRHET MOBILBANK

rådgivning KOMPETANSE samfunnsansvar Årsrapport 2013 BEDRIFTSBANK App for mobil lokalbanken ENGASJEMENT SOLID støttespiller NÆRHET MOBILBANK moderne Gir merverdi NÆRHET lokalbanken ENGASJEMENT støttespiller KOMPETANSE Årsrapport 2013 Eika-bank trygghet rådgivning Autorisert Finansiell Rådgiver BEDRIFTSBANK App for mobil SOLID samfunnsansvar

Detaljer

35% 1 million kunder 3.460 ansatte 100 kontorer 2,5 mrd i resultat

35% 1 million kunder 3.460 ansatte 100 kontorer 2,5 mrd i resultat årsrapport 2007 35% 1 million kunder 3.460 ansatte 100 kontorer 2,5 mrd i resultat av forbrukerne tenker på Gjensidige først når de blir bedt om å nevne et forsikringsselskap. Nå planlegges børsnotering

Detaljer

Vesta anno 2000. Vesta Forsikring Konsern

Vesta anno 2000. Vesta Forsikring Konsern Vesta anno 2000 I mai 2000 var det hele 120 år siden det første Vesta-kontoret åpnet dørene. Selskapets første hovedkontor var en enkel «bekvemmelighed på 3 værelser og kjøkken», og staben talte kun tre

Detaljer

ÅRSRAPPORT GJENSIDIGE 2006 GJENSIDIGE I MARKEDET SLIK ARBEIDER GJENSIDIGE ÅRBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSRAPPORT GJENSIDIGE 2006 GJENSIDIGE I MARKEDET SLIK ARBEIDER GJENSIDIGE ÅRBERETNING OG REGNSKAP ÅRSRAPPORT GJENSIDIGE 2006 GJENSIDIGE I MARKEDET SLIK ARBEIDER GJENSIDIGE ÅRBERETNING OG REGNSKAP GJENSIDIGE HISTORIEN 1820 1920 Gjensidige brannkasser etableres over hele landet. Hele 260 var i virksomhet

Detaljer

gjensidige.com Årsrapport

gjensidige.com Årsrapport gjensidige.com Årsrapport 2009 Hendelser 2009 Virksomheten :: Samtaler mellom Storebrand og Gjensidige om en mulig fusjon ble avsluttet i mars. :: Gjensidige Pensjon og Sparing fikk i mai toppplassering

Detaljer

Årsrapport 2012. 102. regnskapsår

Årsrapport 2012. 102. regnskapsår 102. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2012. 1 Bankens virksomhet i 2012. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid Terra-Gruppen 2 Resultatutvikling, inntekter

Detaljer

Prospekt for obligasjonslån og warrants

Prospekt for obligasjonslån og warrants Prospekt for obligasjonslån og warrants DnB NOR Bank ASA Registreringsdokument Tilrettelegger Oslo, 22. oktober 2007 Utarbeidet av DnB NOR Markets 1 av 45 Viktig informasjon* Registreringsdokumentet har

Detaljer

Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Boligkreditt Årsberetning og -regnskap Nøkkeltall 2 /53. Ved din side.

Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Boligkreditt Årsberetning og -regnskap Nøkkeltall 2 /53. Ved din side. Årsrapport 2012 Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Boligkreditt Årsberetning og -regnskap Nøkkeltall 2 /53 Ved din side. Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Boligkreditt Årsberetning og -regnskap Nøkkeltall

Detaljer

Foto: Sten Ivar Tønsberg

Foto: Sten Ivar Tønsberg Foto: Sten Ivar Tønsberg Årsberetning 2009 Innhold Banksjefens kommentar... 3 Styrets beretning... 4 Regnskap for året 2009... 18 Eiendeler... 19 Gjeld og egenkapital... 20 Noter... 21 Kontantstrømanalyse...

Detaljer

Årsrapport 2014. 104. regnskapsår

Årsrapport 2014. 104. regnskapsår 104. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2014. 1 Sparebankenes rammebetingelser 2015... 1 Bankens virksomhet i 2014. 1 Virksomhetsstyring... 2 Eiendomsmegling... 3 Strategisk samarbeid

Detaljer

Hovedkontor 2012 Årsrapport Kontorer www.totenbanken.no www.totenbanken.no

Hovedkontor 2012 Årsrapport Kontorer www.totenbanken.no www.totenbanken.no Årsrapport 2012 www.totenbanken.no INNHOLDSFORTEGNELSE s.1 Administrerende banksjefs kommentar Styrets årsberetning s. 2 Innledning s. 7 Redegjørelse for regnskapet Regnskap s. 19 Resultatregnskap s. 20

Detaljer

Årsrapport 2014. Virksomheten 2014

Årsrapport 2014. Virksomheten 2014 Virksomheten 2014 1 av 20 Redegjørelse fra konsernsjefen 2014 ble nok et godt år for SpareBank 1 SMN. Både bankens kjernevirksomhet, bankens datterselskaper og SpareBank 1 Gruppen samt øvrige tilsluttede

Detaljer

Årsrapport 2010. 100. regnskapsår

Årsrapport 2010. 100. regnskapsår 100. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2010. 1 Sparebankenes rammebetingelser... 1 Bankens virksomhet i 2010. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid

Detaljer

Innhold. Hovedtall 2. Kapitalforvaltning 34. Året 1998 3. Storebrand Bank 37. Storebrands eierprinsipper 38. Styrets beretning 5

Innhold. Hovedtall 2. Kapitalforvaltning 34. Året 1998 3. Storebrand Bank 37. Storebrands eierprinsipper 38. Styrets beretning 5 Innhold Hovedtall 2 Året 1998 3 Styrets beretning 5 Administrasjonens beretning Konsernsjefen har ordet 11 Kundene har talt 13 Fremtidens alt i ettleverandør 14 Fremtidens nettbank 16 Enklere å sammenligne

Detaljer

1. STYRETS ÅRSBERETNING 2012

1. STYRETS ÅRSBERETNING 2012 Årsrapport 2012 1 Innholdsfortegnelse 1. STYRETS ÅRSBERETNING 2012... 3 1.1 HALTDALEN SPAREBANK... 3 1.1.1 RAMMEBETINGELSER... 3 1.2 BANKENS DRIFT I 2012... 6 1.3 VIRKSOMHETSSTYRING, INTERN KONTROLL OG

Detaljer

GRONG INDERØY LIERNE NAMSOS RØRVIK STEINKJER

GRONG INDERØY LIERNE NAMSOS RØRVIK STEINKJER Årsrapport 2013 Trio Media 01/14 LENE AASBØ autorisert finansiell rådgiver Vi har respekt for din tid. Derfor er avstanden kortere enn hos andre banker. Ring direkte til din kontakt hos oss, eller til

Detaljer

Årsrapport 2013. 103. regnskapsår

Årsrapport 2013. 103. regnskapsår 103. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2013. 1 Sparebankenes rammebetingelser 2014... 1 Bankens virksomhet i 2013. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid

Detaljer

Årsberetning 2014 STYRETS BERETNING 2014

Årsberetning 2014 STYRETS BERETNING 2014 Styrets årsberetning for 2014 Årsberetning 2014 Vedtatt 05.02.15 STYRETS BERETNING 2014 1. INNLEDNING Odal Sparebank oppnådde et resultat på 38 millioner kroner etter tap og skatt i 2014, 0,87 % av gjennomsnittlig

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2012 INNHOLD

ÅRSREGNSKAP 2012 INNHOLD ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 INNHOLD BANKSJEFENS FORORD...3 ÅRSBERETNING 2012 FOR TINN SPAREBANK...5 STYRETS ÅRSBERETNING...5 HOVEDTREKK VED ÅRETS VIRKSOMHET... 5 RESULTAT... 7 BALANSE... 9 VIRKSOMHETSSTYRING,

Detaljer

Om LillestrømBanken. Finansiell kalender

Om LillestrømBanken. Finansiell kalender Årsrapport 2014 Om LillestrømBanken Finansiell kalender 2015 Om LillestrømBanken Lillestrøm Sparebank ble etablert 29. juni 1887. Formålet har vært og er å betjene folk flest i Lillestrøm-området med banktjenester.

Detaljer

Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Boligkreditt Årsberetning og -regnskap Nøkkeltall 2 /56. Ved din side. Foto forside: Scanpix

Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Boligkreditt Årsberetning og -regnskap Nøkkeltall 2 /56. Ved din side. Foto forside: Scanpix Årsrapport 2014 Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Boligkreditt Årsberetning og -regnskap Nøkkeltall 2 /56 Ved din side. Foto forside: Scanpix Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Boligkreditt Årsberetning

Detaljer