Delårsrapport. 4. kvartal Høland og Setskog. Sparebank

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Delårsrapport. 4. kvartal 2012. Høland og Setskog. Sparebank"

Transkript

1 Delårsrapport 4. kvartal 2012 Høland og Setskog Sparebank

2 Høland og Setskog Sparebank Delårsrapport pr. 4. kvartal 2012 Generelt Regnskapet er utarbeidet etter IFRS (International Finance Reporting Standard). Regnskapet er revidert.. Resultat I 2. kvartal overtok banken aksjer i Terra Boligkreditt AS (TBK) fra Terra Gruppen AS. 80 % av aksjene ble overtatt som utbytte og ble resultatført over ordinært resultat. Samtidig ble aksjene i Terra Gruppen AS nedskrevet, dels over ordinært resultat og dels som tilbakeføring av tidligere oppskrivning over utvidet resultat. Det ble inntektsført 14,0 mill som utbytte, og nedskrevet NOK 2,6 mill over ordinært resultat. Netto resultateffekt ble NOK 11,4 mill (jfr. note 5). Nedskrivning over utvidet resultat var NOK 7,1 mill, slik at netto positiv effekt på egenkapitalen ble NOK 4,3 mill. Driftsresultat før skatt er ved utgangen av 4. kvartal NOK 34,5 mill (NOK 18,6 mill), sett bort fra utbytte ved overføring av aksjer i TBK er resultatet NOK 23,1 mill. Resultatet er som forventet. Underliggende bankdrift er solid og lønnsom. Rentenettoen er NOK 85,5 mill (NOK 78,5 mill) hvilket tilsvarer 1,97 % (1,85 %) av forvaltningskapitalen. Provisjonsinntektene er 11,0 % høyere enn på samme tid i fjor, og fortsetter å utvikle seg positivt. Utbytte utgjør NOK 13,8 mill, hvorav NOK 14,0 mill kommer fra overføring av aksjer i TBK. Negativt bidrag fra tilknyttet selskap utgjør NOK 0,8 mill. Netto gevinst ved verdipapirer er NOK 4,2 mill (NOK-6,0 mill), sett bort fra negativt bidrag fra overføring av aksjer i TBK, NOK 6,8 mill, jfr. note 5. Driftskostnadene ligger noe lavere enn forrige år og utgjør NOK 58,7 mill (NOK 59,4 mill). Tap og tapsavsetninger er betydelig høyere enn tilsvarende periode i fjor, NOK 24,2 mill (NOK 11,1 mill). Ett større næringsengasjement påfører banken større tap enn tidligere forventet. Årets tapsføringer belaster resultatet i betydelig grad. Styret mener det er foretatt tilstrekkelige bokførte nedskrivninger. Forvaltningskapital Forvaltningskapitalen er NOK mill, tilnærmet uendret siste 12 mnd. Soliditet Netto ansvarlig kapital og kjernekapital er NOK 437 mill, beregnet 16,9 % vektet kapitaldekning og kjernekapitaldekning. Styret vurderer bankens stilling som solid. Banken har som følge av fusjonen i 2010 fortsatt 1,9 % av egenkapitalbevisene i eget eie. Innskudd Totale innskudd fra kunder øker hittil i år med 6,3 %, etter en målbevisst satsing fra banken. Innskuddsdekningen er 79 % (77 %). Utlån Totale utlån i egen balanse øker hittil i år med 3,3 %. Banken benytter i større grad TBK, porteføljen er NOK 487 mill, noe som tilsvarer 16 % av utlån PM. TBK-porteføljen øker i 4. kvartal med 20 %. Andel næringslån er ved utgangen av kvartalet 33,1 %. Veksten er i tråd med målsetningen. Risikoforhold Risikoforholdene overvåkes gjennom kontinuerlige analyser av aktuelle risikoer. Risikoanalysene inngår som integrert del av bankens kvalitetssikringssystem og ICAAP. Kredittrisiko Kredittrisiko knyttet til utlån er det største risikoelement i bankens virksomhet. Tap på utlån skyldes i det vesentligste kundenes manglende evne til å betjene gjeld og at realisasjonsverdien av pantesikkerheten er noe

3 lavere enn antatt. Bankens utlån er i hovedsak sikret med pant i eiendeler, fortrinnsvis fast eiendom innenfor 60/80 % av takst, samt i fordringer. Banken benytter SDC s risikoklassifiseringssystem for overvåkning av risiko i utlånsmassen. Renterisiko Renterisikoen er svært begrenset da banken i all hovedsak har flytende rente både på lån og innskudd. Egne obligasjonslån løper til flytende rente eller er sikret med renteswaper. Valutarisiko Banken har ikke lån i utenlandsk valuta. Bankens risiko i forbindelse med valutalån til kunder er ubetydelig idet disse har gode pantesikkerheter. Kursrisiko Bokført verdi av bankens beholdning av børsnoterte aksjer og egenkapitalbevis utgjør en svært liten del av bankens forvaltningskapital. Likviditetsrisiko Banken har i sin risikostyring basert seg på Finanstilsynets likviditetsindikator. Banken har likviditetsreserver som overstiger grensen med god margin. I tillegg planlegger banken tilpasning til kommende krav knyttet til LBI og LCR. Administrasjonen overvåker likviditetssituasjonen daglig, og styret mottar regelmessig rapport om status. Styret anser likviditeten som god og langsiktig forfallsstruktur er godt tilpasset bankens strategi. Utsiktene framover Banken har stort fokus på god kundebetjening, kompetanseutvikling og effektivisering for å skape god langsiktig lønnsomhet. Kunder og egenkapitalbeviseiere skal oppleve banken som framtidsorientert og som en betydelig aktør i lokalsamfunnet. Bankens tradisjonelle primærmarked boliglån vil gi lavere marginer framover. Konkurransen med de store bankene gjennom boligkredittselskapene stiller banken overfor nye utfordringer da vi ikke vil kunne oppnå like gunstige innlån som boligkredittselskapene, og vi vil fortsette å benytte TBK i større utstrekning framover, slik utviklingen viser de seneste kvartalene. Presset på marginene stiller nye krav til inntjening på andre områder, noe banken har stort fokus på og forventes å lykkes med. Erklæring iht Verdipapirhandelloven Det foreligger ingen transaksjoner gjennomført av nærstående som har vesentlig betydning for virksomhetens stilling eller resultat i løpet av rapporteringsperioden. Vi bekrefter herved at delårsberetning og delårsregnskap etter vår beste overbevisning gir et rettvisende bilde av viktige begivenheter i regnskapsperioden, og at regnskapet er utarbeidet i samsvar med gjeldende regnskapsstandard og at opplysningene gir et rettvisende bilde av bankens finansielle stilling og resultat. Bjørkelangen, 31. desember 2012 / 14. februar 2013 Jarle Bergsjø Per B. Jacobsen Unni Nadden Ane K. Haugen Siri Hidle Styreleder John-Ivar Udnesseter Åsmund Krogstad Øystein Heggedal John Sigurd Bjørknes Adm. banksjef

4 Høland og Setskog Sparebank RESULTATREGNSKAP (i hele tusen kroner) NOTE IFRS % av IFRS % av forvaltnings forvaltnings kapital kapital Renteinntekter og lignende inntekter , ,83 Rentekostnader og lignende kostnader , ,98 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter , ,85 Utbytte , ,05 Verdiendringer virkelig verdi over resultat Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester , ,41 Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester , ,11 Netto gevinst tap av valuta og verdipapirer , ,14 Andre driftsinntekter , Sum andre inntekter , Lønn og sosiale kostnader , ,73 Administrasjonskostnader , ,37 Avskrivninger og nedskrivninger varige driftsmidler og immaterielle eiendeler , ,04 Andre driftskostnader , ,26 Sum driftskostnader , ,40 Driftsresultat før tap og nedskrivninger , ,70 Nedskrivninger og tap på utlån , ,26 Gevinst (-tap) finansielle eiendeler tilgjengelig for salg ,06-0,00 Resultat etter tap og nedskrivninger , ,44 Skattekostnader , ,10 RESULTAT AV DRIFT ETTER SKATT , ,33 Utvidet resultat Finansielle eiendelser tilgjengelig for salg ,01 % Sum andre poster ,15 % 0 Totalresultat ,61 % ,33 % HOVEDTALL / NØKKELTALL Gjennomsnittlig forvaltningskapital Antall egenkapitalbevis Innskuddsdekning 79 % 77 % Egenkapitalrentabilitet etter skatt 8,31 % 4,73 % Egenkapitalbevisbrøk 22,91 % 23,65 % Resultat pr egenkapitalbevis (ved utgangen av per.) 5 5,20 4,74 Utvannet resultat pr egenkapitalbevis (ved utgangen av per.) 5 5,20 4,74 Kostnadsprosent (driftskostnader/sum inntekter) 48,9 % 66,6 % Kostnadsp. eksl. utbytte ved overf. av TBK-aksjer og kursgev/tap 57,6 % 62,4 % Høland og Setskog Sparebank - Q xlsx REVIDERT

5 Høland og Setskog Sparebank RESULTATREGNSKAP Q Q (i hele tusen kroner) NOTE IFRS % av IFRS % av forvaltnings forvaltnings kapital kapital Renteinntekter og lignende inntekter , ,20 Rentekostnader og lignende kostnader , ,30 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter , ,90 Utbytte , ,05 Verdiendringer virkelig verdi over resultat Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester , ,42 Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester , ,11 Netto gevinst tap av valuta og verdipapirer , ,13 Andre driftsinntekter 333 0, ,05 Netto driftsinntekter ekskl renteinntekter , ,27 Lønn og sosiale kostnader , ,70 Generelle administrasjonskostnader , ,40 Avskrivninger og nedskrivninger varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 536 0, ,04 Andre driftskostnader , ,30 Sum driftskostnader , ,44 Driftsresultat før tap og nedskrivninger , ,73 Nedskrivninger og tap på utlån , ,55 Gevinst (-tap) finansielle eiendeler tilgjengelig for salg ,24-0,00 Resulta t etter t ap og ned s kr ivn inger , ,19 Skattekostnader , ,12 RESULTAT AV DRIFT ETTER SKATT , ,30 HOVEDTALL / NØKKELTALL Gjennomsnittlig forvaltningskapital Antall egenkapitalbevis Innskuddsdekning 79 % 77 % Egenkapitalrentabilitet etter skatt 1,17 % 1,06 % Egenkapitalbevisbrøk 22,91 % 23,65 % Resultat pr egenkapitalbevis (ved utgangen av per.) 5 0,98 0,89 Utvannet resultat pr egenkapitalbevis (ved utgangen av per.) 5 0,98 0,89 Kostnadsprosent (driftskostnader/sum inntekter) 50,4 % 66,2 % Høland og Setskog Sparebank - Q xlsx REVIDERT

6 Høland og Setskog Sparebank BALANSE NOTE (i hele tusen kroner) EIENDELER Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlan til og fordringer på kredittinstituasjoner Brutto utlån til og fordringer på kunder Individuelle nedskrivninger på utlån Nedskrivninger på grupper av utlån Netto utlån til og fordringer på kunder Eiendeler holdt for salg Sertifikater og obligasjoner Aksjer og fondsandeler (virkelig verdi over resultatet) Aksjer og fondsandeler (tilgjengelig for salg) Eierinteresser i tilknyttede selskaper Utsatt skattefordel Varige driftsmidler Andre eiendeler Forskuddsbetalinger og opptjente inntekter SUM EIENDELER GJELD OG EGENKAPITAL Gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra kunder Verdipapirgjeld Annen gjeld Betalbar skatt Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter Finansielle derivater Avsetninger til forpliktelser og kostander Ansvarlig lånekapital Sum gjeld Egenkapital Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Periodens resultat - - Sum egenkapital SUM GJELD OG EGENKAPITAL Høland og Setskog Sparebank - Q xlsx REVIDERT

7 Høland og Setskog Sparebank NOTER Regnskapsprinsipper Bankens regnskapsrapportering følger fra og med regnskapsåret 2011 International Financial Raporting Standards (IFRS). Regnskapmessig hovedprinsipp er at historisk kost/amortisert kost er lagt til grunn, med unntak av: - Investeringer som er kjøp i markedsøyemed eller er tilgjengelig for salg er vurdert til virkelig verdi - Finansielle derivater, sikring av virkelig verdi og fastrenteposisjoner er vurdert til virkelig verdi Alle tall er i hele tusen om ikke annet er angitt. Funksjonell valuta og presentasjonsvaluta er NOK. Note 1 Tap på utlån, garantier mv Misligholdte lån Brutto misligholdte lån over 90 dager Individuelle nedskrivninger på misligholdte lån Netto misligholdte lån Tapsutsatte lån Øvrige brutto tapsutsatte lån Individuelle nedskrivninger på tapsutsatte lån Netto tapsutsatte lån Tap og nedskrivninger på lån Kvartalet Periodens endring i individuelle nedskrivninger Periodens endring i gruppenedskrivninger Periodens konstaterte tap med tidligere års individuelle nedskrivninger Periodens konstaterte tap uten tidligere års individuelle nedskrivninger Periodens inngang på tidligere perioders konstaterte tap på utlån Periodens tapskostnader Note 2 Brutto utlån fordelt på sektor og næring Utlån Omsetning og drift av fast eiendom Bygg, anlegg, kraft, vann Jord- og skogbruk Handel, hotell og restaurantvirksomhet Transport og kommunikasjon Øvrige næringer SUM NÆRING Sum lønnstakere og lignende SUM BRUTTO UTLÅN Note 3 Innskudd fordelt på sektor og næring Innskudd Omsetning og drift av fast eiendom Bygg, anlegg, kraft, vann Jord- og skogbruk Handel, hotell og restaurantvirksomhet Transport og kommunikasjon Øvrige næringer SUM NÆRING Sum lønnstakere og lignende SUM INNSKUDD FRA KUNDER Høland og Setskog Sparebank Noter Q xlsx REVIDERT

8 Høland og Setskog Sparebank NOTER Note 4 Obligasjonsportefølje Anskaffelse skost Balanseført verdi Virkelig verdi Rentebærende verdipapirer med verdiendring over resultat Stat/statsgarantert Kommune/fylke Banker Obligasjoner med fortrinnsrett Kredittforetak/andre finansielle foretak Ansvarlig lån/fondsobligasjoner Industri SUM Note 5 Gevinst/tap på valuta og verdipapirer Gevinst / tap Kvartalet Verdiendring aksjer og egenkapitalbevis Verdiendring obligasjoner Realisert kursgevinst/-tap obligasjoner Realisert kursgevinst/-tap aksjer Verdiendring finansielle derivater Kursgevinst/-tap valuta Sum gevinst/tap Note 6 Garantier Garantier Lånegarantier Garantiansvar Terra Boligkreditt Betalingsgarantier Kontraktsgarantier Bankenes Sikringsfond 0 0 SUM Portefølje i Terra Boligkreditt Dep. For mulige F-lån i Norges bank Note 7 Gjeld til kredittinstitusjoner Gjeld til kredittinstitusjoner med avtalt løpetid Kredittforening for Sparebanker Bank Bank SUM Note 8 Verdipapirgjeld Setifikatgjeld nominell verdi 0 0 Obligasjonsgjeld nominell verdi Verdijusteringer SUM Høland og Setskog Sparebank Noter Q xlsx REVIDERT

9 Høland og Setskog Sparebank NOTER Note 9 Fondsobligasjoner og ansvarlig kapital Fondsobligasjoner, evigvarende Ansvarlig obligasjonslån med avtalt løpetid Verdijusteringer -14 SUM Note 10 Kapitaldekning Ansvarlig kapital Sparebankenes fond Overkursfond Utjevningsfond Gavefond Annen egenkapital Egenkapitalbevis Egeneide egenkapitalbevis Sum egenkapital Fondsobligasjoner % av medlemsinnskudd i kredittforeninger Fradrag i kjernekapitalen Avsatt utbytte klassifisert som egenkapital Sum kjernekapital Ansvarlig lånekapital 0 0 Øvrig tilleggskapital % av medlemsinnskudd i kredittforeninger Sum tilleggskapital Netto ansvarlig kapital Beregninsgrunnlag Kredittrisiko -standardmetode Operasjonell risiko Fradrag Sum beregningsgrunnlag Kapitaldekning 16,9 % 15,9 % Kjernekapital 16,9 % 13,8 % Note 11 Finansielle derivater Gjenomsnitt beløp Nominelt beløp Mer-/mindreverdi Renteavtaler Høland og Setskog Sparebank Noter Q xlsx REVIDERT

10 Høland og Setskog Sparebank NOTER Note 12 Endring i egenkapital Egenkap. bevis Overkurs fond Utjevn. fond Sparebankens fond Fond for vurd. forskjeller Fond for verdiendr. Annen egenkapital Sum egenkapital Utbytte Gaver Egenkapital Resultat Endr. fond for vurd. forskj Utbetalt Egenkapita l Note 13 Egenkapitalbeviseiere Det var 533 egenkapitalbeviseiere pr , de 20 største er: ETTERNAVN FORNAVN BEHOLDNING Eierandel TAAJE FINN JØRGEN ,62 % TERRA UTBYTTE VPF ,92 % HØLAND OG SETSKOG ELVERK ,91 % TERRA GRUPPEN AS ,72 % BUNÆS DØDSBO KJELL ,82 % BOLSTAD TOVE MAGNÆS ,66 % ROGSTAD JON ODDVAR ,66 % JENS J. FALLET INVEST AS ,54 % SØBY BIRGER ,49 % HOLMBRO BJØRN EILERT ,47 % MALMAG CAPITAL AS ,45 % NORDBY KARI ,45 % PHILIBERT THOMAS CHRISTIAN ,45 % DAHL NARVE ,40 % HOLMEDAHL OLAV ,32 % BJERKRHEIM ODD TORE ,31 % MØLLER JON HENRIK ,31 % SUNDBY STEINAR GABRIEL ,18 % ORKDAL SPAREBANK ,16 % TINN SPAREBANK ,16 % SUM 20 STØRSTE ,99 % Egne egenkapitalbevis ,94 % Øvrige egenkapitalbeviseiere ,07 % Totalt antall egenkapitalbevis (pålydende kr 100) ,00 % Høland og Setskog Sparebank Noter Q xlsx REVIDERT

11 Høland og Setskog Sparebank NOTER Kontantstrømoppstilling Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Renteinnbetalinger, provisjonsinnbetaling og gebyrer fra kunder Renteutbetalinger, provisjonsinnbetaling og gebyrer til kunder Utbetalinger av renter på andre lån Innbetalinger av renter på andre lån Innbetalinger av utbytte,andeler Innbetalinger andre inntekter Utbetalinger til andre leverandører for varer og tjenester Utbetalinger til ansatte, pensjonsinnretninger, arbeidsgiveravgift, skattetrekk m.m. Utbetalinger av skatter Innbetalt skattefradrag mot underskudd Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Utbetalinger på utlån til og fordringer på andre finaninstitusjoner Innbetalinger på utlån til og fordringer på andre finaninstitusjoner Innbetalinger på tidligere avskrevne fordringer Utbetalinger av nedbetalingslån til kunder Innbetaling av nedbetalingslån til kunder Innbetaling ved salg av aksjer og andeler i andre foretak Utbetaling ved salg av aksjer og andeler i andre foretak Utbetalinger for kjøp av andre verdipapirer med kort løpetid - netto Innbetaling vedrørende aksjer i tilknyttet selskap Utbetaling ved overtatt eiendom Innbetaling ved salg av driftsmidler m.v. Utbetaling ved kjøp av driftsmidler m.v. Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Innbetalinger av innskudd fra kunder Innbetalinger på innskudd fra Norges Bank og finansinstitusjoner Utbetaling på innskudd fra Norges Bank og finansinstitusjoner Utbetaling av ansvarlig lånekapital - fondsobligasjon Innbetaling av ansvarlig lånekapital - fondsobligasjon Innbetalinger ved utstedelse av obligasjonsgjeld Utbetalinger ved tilbakebetalinger av obligasjonsgjeld/sertifikater Utbetalt utbytte grunnfondsbeviseiere Utbetaling gaver av overskudd Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto kontantstrøm for perioden Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse Høland og Setskog Sparebank Noter Q xlsx REVIDERT

Høland og Setskog Sparebank

Høland og Setskog Sparebank Delårsrapport 4. kvartal 2013 Høland og Setskog Sparebank Høland og Setskog Sparebank Delårsrapport 4. kvartal 2013 Generelt Regnskapet er utarbeidet etter IFRS (International Finance Reporting Standard).

Detaljer

Høland og Setskog Sparebank

Høland og Setskog Sparebank Delårsrapport 1. kvartal 2012 01.01.2012-31.03.2012 Høland og Setskog Sparebank Høland og Setskog Sparebank Delårsrapport pr. 1. kvartal 2012 Generelt Regnskapet er utarbeidet etter IFRS (International

Detaljer

Kvartalsrapport 1.kvartal 2013

Kvartalsrapport 1.kvartal 2013 Kvartalsrapport 1.kvartal 2013 God start på året Resultat før skatt: 10,8 millioner kroner (6,7 millioner kroner) Egenkapitalavkastning før skatt: 10,1 % (6,6 %) og etter skatt: 7,6 % (5,1 %) Rentenetto

Detaljer

Delårsrapport 4. kvartal 2009

Delårsrapport 4. kvartal 2009 Delårsrapport 4. kvartal 2009 Postadresse: 63 85 44 40 Bankgiro: 1271.89.02485 Avdelingskontorer: Postboks 33 Fax: 63 85 44 41 Organisasjonsnr: NO937885644 Bjørkelangen Årnes Jessheim 1930 Aurskog Web:

Detaljer

Renteinntekter 74.826 3,94 % 80.820 4,49 % 324.699 4,26 % Rentekostnader 41.777 2,20 % 47.678 2,65 % 193.310 2,54 %

Renteinntekter 74.826 3,94 % 80.820 4,49 % 324.699 4,26 % Rentekostnader 41.777 2,20 % 47.678 2,65 % 193.310 2,54 % Delårsrapport 1. kvartal 2015 Hovedtall Morbank Renteinntekter 74.826 3,94 % 80.820 4,49 % 324.699 4,26 % Rentekostnader 41.777 2,20 % 47.678 2,65 % 193.310 2,54 % Rentenetto 33.049 1,74 % 33.142 1,84

Detaljer

Halvårsrapport 2008. Postboks 53, 4358 Kleppe. Telefon 51 78 96 00. Faks 51 78 96 01. www.klepp-sparebank.no.

Halvårsrapport 2008. Postboks 53, 4358 Kleppe. Telefon 51 78 96 00. Faks 51 78 96 01. www.klepp-sparebank.no. Halvårsrapport 2008 Postboks 53, 4358 Kleppe. Telefon 51 78 96 00. Faks 51 78 96 01. www.klepp-sparebank.no. Halvårsberetning 2008 Bra resultat Netto renteinntekter: kr.42,6 mill (kr.35,5 mill). Netto

Detaljer

Ved utgangen av 1. kvartal var forvaltningskapitalen på 4.576 mill. mot kr 4.224 mill. samme periode i fjor. En 12 måneders vekst på 8,3 %

Ved utgangen av 1. kvartal var forvaltningskapitalen på 4.576 mill. mot kr 4.224 mill. samme periode i fjor. En 12 måneders vekst på 8,3 % Odal Sparebanks resultat før tap i 1.kvartal var 11,3 mill., en økning på 1,0 mill. fra 1.kvartal 2014. Økte netto renteinntekter, økte provisjonsinntekter fra Eika Boligkreditt og Eika Forsikring gir

Detaljer

Halvårsrapport. 2. kvartal 2011

Halvårsrapport. 2. kvartal 2011 Halvårsrapport 2. kvartal 2011 HOVEDTALL TOTENS SPAREBANK (Konsertall, beløp i 1.000 kr.) KVARTALSVIS RESULTATUTVIKLING 2. kv. 11 1. kv. 11 4. kv. 10 3. kv. 10 2. kv. 10 1. kv. 10 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Detaljer

delårsregnskap 1. kvartal 2010 melhus sparebank

delårsregnskap 1. kvartal 2010 melhus sparebank k v a r t a l s r a p p o r t 1 _ 2 0 1 0 I M e l h u s B a n k e n delårsregnskap 1. kvartal 2010 melhus sparebank ...hele livet Kundens ønsker er vår utfordring! k v a r t a l s r a p p o r t 1 _ 2 0

Detaljer

Delårsrapport 4.kvartal - Foreløpig årsregnskap 2013

Delårsrapport 4.kvartal - Foreløpig årsregnskap 2013 Delårsrapport 4.kvartal - Foreløpig årsregnskap 2013 HOVEDTALL TOTENS SPAREBANK (Konsertall, beløp i 1.000 kr.) KVARTALSVIS RESULTATUTVIKLING 4. kv. 13 3. kv. 13 2. kv. 13 1. kv. 13 4. kv. 12 3. kv. 12

Detaljer

Delårsrapport 31.12.2009

Delårsrapport 31.12.2009 Delårsrapport 31.12.2009 DELÅRSRAPPORT.09 Nes Prestegjelds Sparebanks kvartalsregnskap er utarbeidet i samsvar med internasjonale regnskapsstandarder (IFRS), herunder IAS 34 om delårsrapportering. Banken

Detaljer

2011:01 kvartalsrapport

2011:01 kvartalsrapport 2011:01 kvartalsrapport Nøkkeltall (morbank) (Hele tusen) 31.03.2011 31.03.2010 2010 Sum forvaltningskapital 2.211.272 2.285.001 2.260.619 Brutto utlån 1.907.235 1.873.395 1.914.255 Brutto utlån i % av

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2008. Som forventet noe svakere resultat

Kvartalsrapport 3. kvartal 2008. Som forventet noe svakere resultat Delårsrapport 3. kvartal 2008 1 Kvartalsrapport 3. kvartal 2008 Som forventet noe svakere resultat Netto renteinntekter: kr.67,8 mill (kr.55,3 mill). Netto provisjons- og andre inntekter: kr. 13,2 mill

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2009

Kvartalsrapport 1. kvartal 2009 Delårsrapport 1. kvartal 2009 Kvartalsrapport 1. kvartal 2009 Stabil volumutvikling -Resultat etter skatt: kr. 1,6 mill kr ( kr 4,9 mill). -Netto renteinntekter: kr. 12,0 mill (kr.19,5 mill). -Netto provisjons-

Detaljer

Delå rsregnskåp 1. kvårtål 2015

Delå rsregnskåp 1. kvårtål 2015 Delå rsregnskåp 1. kvårtål 2015 HOVEDTALL MELHUS SPAREBANK Beløp i tusen kroner og i % av midlere forvaltning Resultat 31.03.15 31.03.14 2014 Renteinntekter 62.548 3,87 % 66.502 4,35 % 271.989 4,19 % Rentekostnader

Detaljer

Delårsrapport 1. halvår 2013

Delårsrapport 1. halvår 2013 Delårsrapport 1. halvår 2013 Nesset Sparebank Fotballskole 2013 Innholdsfortegnelse 1 Halvårsberetning... 3 1.1 Regnskapsprinsipper... 3 1.2 Resultatregnskapet... 3 1.3 Balansen... 3 1.4 Risikovurdering...

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

Foto: Sjarm Fotostudio, Indre Akershus Blad, Høland og Setskog Sparebank Trykk: 07 Gruppen

Foto: Sjarm Fotostudio, Indre Akershus Blad, Høland og Setskog Sparebank Trykk: 07 Gruppen ÅRSRAPPORT 2013 Foto: Sjarm Fotostudio, Indre Akershus Blad, Høland og Setskog Sparebank Trykk: 07 Gruppen NOTER - sidevisning Styrets årsberetning s 5 Nøkkeltall s 14 Resultat s 15 Balanse s 16 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa

gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2010 Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa Hovedtrekk fjerde kvartal 2010 Økt innskuddsdekning Økt kundevekst Bankens virksomhet

Detaljer

ÅRSRAPPORT SRAPPOR T 2014

ÅRSRAPPORT SRAPPOR T 2014 ÅRSRAPPORT 2014 Foto: Sjarm Fotostudio, Indre Akershus Blad, Høland og Setskog Sparebank Trykk: 07 Gruppen Styrets årsberetning s 5 Nøkkeltall s 17 Resultat s 18 Balanse s 19 Kontantstrømoppstilling s

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 30.09.2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 3. kvartal utgjør 36,0 mill. kr eller 1,22 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 5 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

delårsrapport 4. k va r ta l urevidert

delårsrapport 4. k va r ta l urevidert delårsrapport 4. k va r ta l urevidert 4 4. KVARTAL 4 Innhold 3 Hovedtall konsern 4 Kvartalsberetning fra styret Finansregnskapet konsern Resultat konsern Balanse konsern 9 Egenkapitaloppstilling konsern

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 4,87 mill før skatt pr. 31.03.2015 mot kr 5,34 mill i samme periode i fjor. Etter skatt ble resultatet

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1 / 2015

DELÅRSRAPPORT 1 / 2015 DELÅRSRAPPORT 1 / 2015 1 FØRSTE KVARTAL 2015 Pareto Bank fikk i første kvartal 2015 et resultat etter skatt på kr 37,4 mill. (kr 42,8 mill. i første kvartal 2014), hvilket tilsvarte en egenkapitalavkastning

Detaljer

Årsberetning og Regnskap

Årsberetning og Regnskap Årsberetning og Regnskap 110. FORRETNINGSÅR Årsberetning for 2008 INNLEDNING Hjartdal og Gransherad Sparebank skal være en lokalbank for Hjartdal, Notodden og Kongsberg som tilbyr hyggelig og kompetent

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2006

Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsrapport 3.kvartal 2006 Regnskapsprinsipp Banken har fra 01.01.2006 endret regnskapsprinsipp når det gjelder behandling av tap på utlån. Banken følger nå Forskrift om

Detaljer

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet Kvartalsrapport 2011 1. kvartal Tilstede i lokalmiljøet 1. kvartalsrapport 2011 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, dersom annet ikke er nevnt. BANKEN I FØRSTE KVARTAL 2011 Banken har i første

Detaljer