Årsberetning 2012 SKI // SKIPTVET // ASKIM // SKI // SKIPTVET // ASKIM // SKI // SK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning 2012 SKI // SKIPTVET // ASKIM // SKI // SKIPTVET // ASKIM // SKI // SK"

Transkript

1 Årsberetning 212 SKI // SKIPTVET // ASKIM // SKI // SKIPTVET // ASKIM // SKI // SK

2 3 Årsberetning for Askim Sparebank RAMMEBETINGELSER INNHOLD Innledning Virksomhet, rammebetingelser m.v 35 Redegjørelse for årsregnskapet Resultatregnskapet 56 Redegjørelse for årsregnskapet Balansen 68 Virksomhetsstyring 8 Risikoforhold 89 Fremtidig utvikling 1 Årsresultat og disponering 1 Regnskap 1114 Kontantstrømoppstilling 15 Noter 1644 Kontrollkomiteens melding 45 Revisors beretning Jubileumsåret 213 Vi feirer 125 år som din lokale bank, og vi vil bruke 213 på å feire dette. I våre avdelinger i Askim, Ski og Skiptvet, har vi en utstilling som viser bilder og historier fra 1888 og frem til i dag. I 1935 flyttet Askim Sparebank inn i et helt nytt bygg i Storgata. Bygget rommet foruten banken og leiligheter, en frisør, tobakkshandler, tøyforretning, blomsterforretning og skohandler, samt en fotograf. Opplag: 25 stk Trykk: Østfold Trykkeri Design: Dalsgren designbyrå Bankens rammebetingelser er i hovedsak fastsatt i Sparebankloven og Finansieringsvirksomhetsloven, samt forskrifter fra Finanstilsynet og Bankenes Sikringsfond. Askim Sparebank er en lokal, selvstendig sparebank uten kapital i form av egenkapitalbevis. Askim Sparebank er sterkt lokalt forankret gjennom forstanderskapets sammensetning. Medlemmene i forstanderskapet er valgt av innskyterne, Askim kommune, Skiptvet kommune og de ansatte. Askim Sparebank opererer i et marked med sterk konkurranse fra DNB, Nordea, SpareBank1, mfl. samt banker som utelukkende tilbyr sine tjenester via internett. Norsk økonomi var i 212 preget av solid vekst, godt hjulpet av investeringsaktivitet i våre energinæringer og i bygg og anlegg. Sysselsettingen steg og arbeidsledigheten holdt seg på langt lavere nivåer enn i våre naboland. Finansnæringen fikk et godt år, godt hjulpet av små tap i bankene og lave skadeprosenter i skadeforsikring. Norges Bank vurderer det slik at risikoen i det norske finanssystemet er samlet sett noe redusert i løpet av året. Norges Bank senket sin styringsrente, foliorenten, fra 1,75 % til 1,5 % på sitt rentemøte i mars. Pengemarkedsrentene falt med et helt prosentpoeng gjennom året til i underkant av 2 % ved årsskifte 212/213. Kredittmarkedene, som tidvis var turbulente, endte året med ganske normale marginer for de fleste kredittyper. Fra 1. januar til årets slutt steg Oslo Børs med sterke 16 %. Boligprisene økte i alle deler av landet, med sterkest vekst i de mest populære byene. Årsveksten ble 7,7 % for året sett under ett, sammenlignet med fjoråret. Kredittveksten lå gjennom store deler av fjoråret på om lag 7 %. Husholdningene lånevekst var stabil, mens bedriftene låneetterspørsel tok seg gradvis opp gjennom året 212. Konsumprisveksten var relativt lave,8 % i 212, til tross for at lønnsveksten trolig havnet på i overkant av 4 %. Til tross god vekst i kjøpekraften, nedgang i rentenivåene og stigende boligpriser holdt spareraten til husholdningene seg gjennom fjoråret. Husholdningenes innskudd i bank økte markert i 212. Utsiktene for 213 er i skrivende stund gode både for Norge og norske banker. Bankenes marginer er på mange produktområder ere enn de var for ett år siden. Boligprisene ventes å stige, om enn svakere enn i fjor. Låneveksten antas å bli ganske robust i 213. Det forventes heller ingen markert økning i bankenes tap. Norge er likevel sårbar for eventuelle alvorlige tilbakeslag i internasjonal økonomi. Norges Bank har varslet at de kan komme til å øke rentene både i 213 og 214. Baselkomitéens standarder for kapital og likviditetsstyring («Basel III») skal gjøres gjeldende for banker i EØSområdet gjennom EUs kapitaldekningsdirektiv («CRD IV»). Regelverket skulle etter planen tre i kraft 1. januar 213 med overgangsregler som skulle gi full gjennomføring fra 1. januar 219. Basel III setter blant annet skjerpede krav til kvalitet på ansvarlig For 125 år siden var det andre økonomiske og sosiale forhold i Askim. Og før Askim fikk sin egen bank, benyttet askimingene Spydeberg Sparebank, «Framkomstmiddelet» var ens egne bein. kapital, krav om kapitalbuffere, krav til uvektet egenkapitalandel og kvantitative likviditetskrav. EU sitt arbeidet med Basel III har tatt mye lengre tid enn opprinnelig forutsatt. Primo januar 213 er den endelige dato for når det nye regelverket skal trå i kraft ennå ikke fastsatt. Finanstilsynet har, slik Askim Sparebank oppfatter det, signalisert at det norske regelverket i svært stor grad skal harmoniseres med det europeiske regelverket. Askim Sparebank er en solid bank med en kjernekapitaldekning på over 18 % men de nye og skjerpede kravene til både kapital og likviditet vil påvirke Askim Sparebank sin drift i årene fremover. Askim Sparebank har hatt økning av utlån på egen balanse i 212 men innskuddsveksten har vært ere enn utlånsveksten i 212 slik at det ikke har vært behov for nye låneopptak i fundingmarkedet i 212. Konkurransen i markedet for godt sikrede boliglån er fortsatt sterk. Askim Sparebank har derfor gjennom hele 212 hatt et bevisst forhold til å plassere godt sikrede boliglån i Terra Boligkreditt. Terra Boligkreditt funder seg også vesentlig billigere enn Askim Sparebank ville klart på en 5 år senior obligasjon med samme løpetid. For å kunne oppnå tilfredsstillende lønnsomhet på godt sikrede boliglån må disse lånene plasseres i Terra Boligkreditt. Askim Sparebank har ikke flyttet porteføljer av lån til Terra Boligkreditt. Etableringen av lån i Terra Boligkreditt skjer fortløpende ved opprettelse av nye kundeforhold eller refinansiering av løpende lån. ASKIM SPAREBANK SIN VIRKSOMHET Virksomhetens art og lokalisering Askim Sparebank driver bankvirksomhet og tjenestetilbud som står i naturlig tilknytning til dette. Askim Sparebank er en totalleverandør av produkter innenfor sparing, finansiering og betalingsformidling. I tillegg selger Askim Sparebank produkter innefor verdipapirfond og skade og livsforsikring. Konsernet Askim Sparebank består av morselskapet Askim Sparebank og datterselskapet Estator Eiendomsmegling AS som driver sin virksomhet under merkevarenavnet «Terra Eiendomsmegling Follo». Askim Sparebank eier 66 % av aksjene i Estator Eiendomsmegling AS. Askim Sparebank eier også 27,5 % av Sparebankenes Eiendomsmegler AS i Askim. Askim Sparebank sine primære markedsområder er Askim, Skiptvet og Folloregionen. Banken har hovedkontor i Askim og

3 4 5 avdelingskontorer i Ski og Skiptvet. Banken driver sin virksomhet i egne eide lokaler i Askim. Banken leier lokaler til avdelingskontorene i Ski og Skiptvet. Banken har en profil som retter seg mot personmarkedet, jord og skogbruk, små og mellomstore bedrifter samt offentlig sektor i primærområdene. Askim Sparebank er banken der du treffer mennesker. Askim Sparebank legger stor vekt på å være en pålitelig, fleksibel og offensiv samarbeidspartner for sine kunder. Personlig oppfølging og god rådgiving er viktig for oss i Askim Sparebank. TerraGruppen bankallianse og finanskonsern Askim Sparebank er aksjonær i TerraGruppen og med i Terraalliansen. TerraGruppen sitt strategiske fundament er å styrke lokalbankene. Finanskonsernet TerraGruppen ble etablert i 1997 og er eid av 78 selvstendige og lokalt forankrede norske sparebanker samt OBOS (Oslo Bolig og Sparelag). Aksjonærene i TerraGruppen utgjør til sammen en av Norges største finansgrupperinger, med en samlet forvaltningskapital på om lag 27 milliarder kroner (inkludert Terra BoligKreditt). Selskapet besluttet i 212 å skifte navn til Eika. Navneskiftet vil bli gjennomført 1. kvartal 213. Terra og sparebankene bidrar til et viktig mangfold i finansnæringen, med lokal verdiskaping og nærhet til kundene. Lokalbankene som er tilsluttet TerraGruppen har totalt ca. 75. kunder og en sterk lokal tilhørighet. Både i personmarkedet og bedriftsmarkedet har bankene landets este kundetilfredshet og lojalitet blant fysisk betjente banker. Terrabankene har til sammen en betydelig distribusjonskapasitet med 19 bankkontorer i 15 kommuner. TerraGruppen styrker lokalbankene gjennom leveranser av kostnadseffektive tjenester og konkurransedyktige produkter og tjenester som dekker bankenes og kundenes behov. Terra Forsikring er Norges femte største forsikringsselskap og leverer et bredt spekter skade og personforsikringsprodukter gjennom bankene. Terra Finans og Kredittbank produserer kort og salgspantprodukter som debet og kredittkort, leasing og salgspantlån. Terra Forvaltning leverer fondsprodukter for personkunder og 196 I 196 overtok Askim Sparebank eiendommen «Fram». Dette vinterbildet er tatt i 1911 og viser familien Huse. Fra venstre Lars Huse, som var vaktmester på «Fram» i noen år etter Videre Karl Huse, Line Huse og Mina Huse. bankene. Terra Aktiv Eiendomsmegling er landsdekkende med meglerkjedene Terra Eiendomsmegling og Aktiv Eiendomsmegling. I 212 ble det besluttet å slå sammen disse kjedene under navnet Aktiv Eiendomsmegling. I 212 ble Terra BoligKreditt AS skilt ut fra TerraGruppen slik at selskapet i dag er direkte eid av aksjonærene i Terra Gruppen AS. Askim Sparebank eier aksjer med en bokført verdi på MNOK 27,7 i Terra Boligkreditt AS pr Selskapet har en forvaltningskapital på omlag 5 milliarder og er med sin tilgang til det internasjonale markedet for Obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) en viktig fundingkilde for lokalbankenes boliglånsportefølje. TerraGruppens datterselskap TerraAlliansen sørger for at lokalbankene får tilgang til gode fellesskapsløsninger der hver enkelt bank selv er for liten. Med et profesjonalisert prosjekt og utviklingsmiljø i selskapet leverer Terra Alliansen også en lang rekke digitale løsninger. Utover disse fellestjenestene arbeider TerraGruppen for lokalbankene innenfor områder som kommunikasjon, marked og merkevare og næringspolitikk for å ivareta bankenes næringspolitiske interesser gjennom dialog med relevante myndigheter. Markedsområde Askim Sparebank har, og skal fortsatt ha, en sterk posisjon i Askim. I november 211 samlet Nordea hele sin bankvirksomhet i Indre Østfold i Askim. I juni 213 legger DNB ned sin filial på Mysen og samler sin virksomhet i Indre Østfold i Askim. Dette er med på å øke konkurransen om bankkundene i Askim. At Nordea og DNB velger Askim som utgangspunkt for sin bankvirksomhet i Indre Østfold mener Askim Sparebank bare er med på å styrke Askim som regionsenter i Indre Østfold. Askim Sparebank operer i noen av Norges mest sentrale vekstområder. Askim Sparebank er godt etablert i Ski med hele Follo som markedsområde. Follo er en region i vekst. Planleggingen av «Follobanen», nytt dobbeltspor for jernbanen mellom Ski og Oslo S, er godt i gang. Follo vil bli ennå mer attraktivt som vekstområde når «Follobanen» er ferdig. Det vil åpne seg helt nye muligheter for Follo når reisetiden mellom Ski og Oslo S blir mindre enn 15 minutter. Indre Østfold er også en region med stor aktivitet. Glava i Askim og Nortura i Hærland skal gjøre store investeringer i årene som kommer. Disse investeringene viser at næringslivet har tro på Indre Østfold som region. Utbyggingen av E18 går sin gang og vil uten tvil være et stort aktivum for Indre Østfold når den blir ferdig. Askim Kommune legger til rette for økt boligbygging og det er mange spennende utbyggingsprosjekter for leiligheter under planlegging. Askim Sparebank skal ha en aktiv rolle i denne utviklingen og mener at alt ligger til rette for god vekst og utvikling også i årene som kommer. Askim Sparebank kjøpte i 4. kvartal % av aksjene i Estator Eiendomsmegling AS. Selskapet markedsføres fra desember 211 under navnet Terra Eiendomsmegling Follo. Terra Eiendomsmegling Follo driver sin virksomhet i nabolokalene som Askim Sparebank leier i Torvgården på Ski. Terra Eiendomsmegling Follo har i 212 vært med på å styrke og videreutvikle bankens posisjon i Follo, gjennom synergieffekter både for bank og meglervirksomheten. Utviklingen i Skiptvet, etter etableringen av ny filial høsten 28, er tilfredsstillende. Filialen har også i 212 styrket sin markedsposisjon i Skiptvet. Banken delte i 212 ut totalt MNOK 3 i gaver og sponsormidler til nærmiljøet, og er på denne måten med på å bidra til livskraftig utvikling av både kultur og idrett for alle. Dette vil Askim Sparebank fortsette med også i 213. I Follo er banken blant annet hovedsponsor til Oppegård IL, Ski IL håndball og Driv IL i Enebakk. I Skiptvet er banken hovedsponsor for Skiptvet IL. Av historiske årsaker er banken naturlig nok en enda større bidragsyter til mange grupper i Askim, blant annet Askim Fotballklubb, Askim IF, Askim Pike og Guttekorps og Askim Janitsjar. Fra 212 er Askim Sparebank også hovedsponsor for Askim kulturhus. Arbeidsmiljø og personale Sykefraværet i banken var i 212 5,53 % av total arbeidstid, mot 7,32 % av total arbeidstid i 211. I 212 var det 7 sykefravær lengre enn 2 uker, tilsvarende tall i 211 var 1. Det har ikke vært spesielle årsakssammenhenger til langtidsfraværet. I løpet av året har det ikke forekommet eller blitt rapportert alvorlige arbeidsuhell eller ulykker, som har resultert i store materielle skader eller personskader. Arbeidsmiljøet betraktes som godt. Bankens sikkerhetsrutiner bedømmes som gode, og sikkerhetsarbeidet og HMS drives etter gjeldende lover og regler. Samarbeidet med de ansattes organisasjon har vært konstruktivtog bidratt positivt til driften. Av bankens 43 ansatte er 24 kvinner. Bankens ledelse består av fire menn. Bankens styre har 2 kvinnelige og 4 mannlige medlemmer. Banken jobber bevisst med å oppfylle de samfunnsmessige forventningene om likestilling i bankens ledelse og styre. I forbindelse med stillingsutlysning, avlønning, regulativer, mulighet til deltidsstillinger etc. er kjønnene likestilt. Ansettelsesutvalget fungerer etter intensjonen og ivaretar dermed interessene for likestilling mellom kjønnene. Miljørapportering Etter styrets oppfatning forurenser ikke bankens virksomhet det ytre miljø utover det som er normalt for kontordrift. Fortsatt drift Årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Til grunn for denne vurdering ligger bankens sunne økonomiske drift og finansielle stilling, samt styrets vurdering av fremtidsutsiktene. Etter styrets mening gir årsregnskap og årsberetning en rettvisende oversikt over utviklingen og resultatet av bankens virksomhet og økonomiske stilling. REDEGJØRELSE FOR ÅRSREGNSKAPET Driftsresultatet Resultatet av ordinær drift før skatt ble på MNOK 4 for 212, mot MNOK 34,4 for 211. Økte gebyrer og provisjonsinntekter bidrar med MNOK 3,6 og netto verdiendring og gevinst/tap på aksjer og andeler bidrar med MNOK 3, til sammen MNOK 6,6 i økte inntekter i 212 sammenlignet med 211. Lønn, sosiale kostnader og administrasjonskostnader har økt med MNOK 2,9 (6,8 %), mens tap på utlån er redusert med MNOK 1,6 sammenlignet med 211. Netto rente og kredittprovisjoner I kroner er netto rente og provisjonsinntekter redusert med MNOK,3 fra totalt MNOK 69,2 i 211 til totalt MNOK 68,9 i 212. Målt i % av gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFVK) har netto rente og kredittprovisjonsinntekter svekket seg fra 2, % til 1,9 % Sum provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Garantiprovisjonsinntekter har økt med totalt TNOK 198 sammenlignet med 211. Hele økningen i garantiprovisjonsinntekter kommer fra ordinære kunder. Askim Sparebank har ikke mottatt garantiprovisjoner fra deltagelse i garantikonsortium eller lignende i Mangel på småpenger gjorde at man i desember måtte utstede et fastsatt beløp i 1krone og 2kronesedler. 1kronesedlene hadde grønn bunnfarge og 2kronesedlene rød. Banken er godt fornøyd med utviklingen i andre gebyrer og provisjonsinntekter som økte med TNOK 3.64 i 212 sammenlignet med 211. Målt i % av gjennomsnittlig forvaltningskapital økte gebyrer og provisjonsinntekter fra,59 % i 211 til,66 % i 212. Banken har en meget god økning i provisjonsinntekter på kredittformidling og skadeforsikring. Provisjonsinntekter på kredittformidling økte med TNOK 2.69 mens provisjonsinntekter på skadeforsikring økte med TNOK 716. Den vesentligste delen av økningen på kredittformidling kommer fra økte provisjoner på lån formidlet til Terra Boligkreditt. Gebyrer og provisjonsinntekter på betalingsformidling i 212 viser kun en marginal økning sammenlignet med 211. Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester Bankens provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester ble redusert med TNOK 41 i 212 sammenlignet med 211.

4 Reduserte kostnader på interbankgebyr er årsaken til kostnadsreduksjonen. Netto verdiendring og gevinst tap på valuta og verdipapirer som er omløpsmidler. Forvaltningen av obligasjonsporteføljen utføres av Terra Forvaltning AS. Forvaltningen utføres i henhold til mandat fra Askim Sparebank. I 212 har banken inntektsført netto verdiendringer på TNOK 67 og netto realiserte gevinster på TNOK 27, i sum netto inntekt på TNOK 95 knyttet til obligasjonsporteføljen har obligasjonsporteføljen en ikke inntekstført gevinst på TNOK I 211 kostnadsførte banken netto verdiendringer på TNOK 1.2 og inntektsført netto realiserte gevinster på til sammen TNOK 858, netto kostnad på TNOK 144 knyttet til obligasjonsporteføljen hadde obligasjonsporteføljen en ikke inntekstført gevinst på TNOK 632. Bankens plasseringer i pengemarkeds og obligasjonsfond er definert som omløpsmiddel og bokført til markedsverdi. Plasseringene i pengemarkeds og obligasjonsfond er bokført under balanseposten «aksjer, andeler og egenkapitalbevis» med en bokført verdi på MNOK 145,1. Banken har inntektsført til sammen TNOK i avkastning på plasseringer i pengemarkedsfond i 212. Til sammenligning inntektsførte banken TNOK i avkastning på plasseringer i pengemarkedsfond i Askim Sparebank i nyoppussede lokaler høsten 196. Bak skranken: Astrid Glomvik, Kjell Sundby, Asbjørn Berger, Reidun Nøstvedt og Hans Garseg. Foran skranken: Banksjef Gunnar Skallerud. Andre driftsinntekter Bankens økte driftsinntekter på utleie av fast eiendom er tilnærmet uendret i 212 sammenlignet med 211. Nets tok med virkning fra 1. januar 212 over driften av betalingsterminaler. Dette har medført bortfall av leieinntekter knyttet til betalingsterminaler på TNOK 875 i 212 sammenlignet med 211. Det presiseres at kostnadene fra Nets er redusert med tilsvarende beløp slik at resultateffekten for Askim Sparebank er tilnærmet lik null. Gevinst ved salg av driftsmidler er inntektsført med TNOK 1.13 i 212. Lønn og generelle administrasjonskostnader Lønn og administrasjonskostnader bestående av lønn, pensjoner, sosiale kostnader og adm. kostnader økte med TNOK som er en økning på 6,7 % sammenlignet med 211. Målt i % av GFVK utgjør lønn med mer og administrasjonskostnader 1,26 % pr mot 1,24 % pr Lønn har økt med TNOK (8,81 %) sammenlignet med 211. Bankens pensjonskostnader i 212 er tilnærmet uendret sammenlignet med 211. Administrasjonskostnadene har økt med TNOK 1.2 (6,9 %) sammenlignet med 211. Driftskostnader på IT drift hos bankens datasentral, SDC i Danmark, er tilnærmet uendret i 212 sammenlignet med 211. Kursen på DKK har vært gunstig i 212 noe som har vært en medvirkende årsak til at kostnader på IT drift er uendret. Andre driftskostnader Strøm og fyringsutgifter er redusert med TNOK 2 i 212 sammenlignet med tilsvarende kostnad i 211. Vedlikeholdskostnader på egen bygningsmasse har imidlertid økt med TNOK 13 sammenlignet med 211 slik at kostnader på drift av fast eiendom er tilnærmet uendret i 212, sammenlignet med 211. Tap og tapsavsetninger på utlån og garantier Lån og garantier er gjennomgått og vurdert i samsvar med retningslinjene fra Finanstilsynet. Samlet utgjør individuelle nedskrivninger på utlån, nedskrivninger på grupper av utlån og spesifisert avsetning på garantiansvar MNOK 32,245 pr mot MNOK 31,148 pr Banken har i 212 bokført netto tap på utlån og garantier på til sammen NOK (,13 % av GFVK) mot NOK (,18 % av GFVK) i 211. Styret anser tapsavsetningene for å være tilstrekkelige i forhold til bankens risiko på utlån og garantier. BALANSEN Forvaltningskapitalen Forvaltningskapitalen økte i 212 med MNOK 88 (2,5 %) mot MNOK 175 (5,2 %) i 211. Innskudd Innskuddsveksten i 212 ble på MNOK 221 (8,1 %) mot en vekst på MNOK 329 (13,6 %) i 211. Banken har ingen meglede innskudd. Banken har ett fastrenteinnskudd stort MNOK 2. Innskuddene dekker ved årsskifte 15 % av brutto utlån, mot 12 % forrige år. Askim Sparebank har som målsetting at innskudd minimum skal dekke 9 % av brutto utlån. Brutto utlån Brutto utlån på egen balanse økte i 212 med MNOK 138 (5,1 %). I 211 ble brutto utlån på egen balanse redusert med MNOK 115 ( 4,1 %). Økningen i utlån på egen balanse på MNOK 138 i 212 fordelte seg med en økning på MNOK 69 (3,5 %) på utlån til personmarkedet mens utlån til næringslivskunder økte med MNOK 68 (9,8 %). Ved årsskiftet hadde banken formidlet en utlånsportefølje i Terra Boligkreditt på til sammen MNOK Bankens utlånsvekst i Terra Boligkreditt i 212 endte på MNOK 21 (19,9 %). Hensyntatt utlånsporteføljen i Terra Boligkreditt er bankens totale utlånsvekst i 212 på MNOK 347 (9,3 %). Forrige års vekst, inklusiv vekst i porteføljen hos Terra Boligkreditt, var MNOK 97 (2,7 %). Ovennevnte vekst i forvaltningskapital, innskudd og utlån i beløp og prosent fordeler seg slik: Forvaltningskapital Innskudd fra kunder Brutto utlån Terra Boligkreditt 212 MNOK MNOK Endring MNOK Garantier Banken har stilt garantier for til sammen NOK den mot NOK den Garantier overfor kunder fordeler seg med NOK i betalingsgarantier, NOK i kontraktsgarantier, NOK 3.2. i skattegarantier og NOK i andre garantier. Garantiene har god risikospredning og er generelt godt sikret etter de samme retningslinjer som for utlån. I tillegg har banken garantiansvar overfor Terra Boligkreditt på NOK Verdipapirer Banken hadde ikke omløpsaksjer Forvaltningen av obligasjonsporteføljen utføres av Terra Forvaltning. Forvaltningen utføres i henhold til mandat. Mandatet er i tråd med bankens retningslinjer for forvaltning av og handel med verdipapirer. Bankenes styre har fastsatt maksimumsrammer for disse aktivitetene. Det foretas en løpende kontroll og rapportering slik at virksomheten holdes innenfor gitte rammer. Bankens obligasjonsbeholdning har en bokført verdi på MNOK 459 den Historisk kostpris på bankens obligasjonsbeholdning er MNOK 459,3. Obligasjonsbeholdningens pålydende er MNOK 459,9. Obligasjonsbeholdningen er nedskrevet med NOK pr var obligasjonsbeholdningen bokført til MNOK 398,4. Obligasjonsbeholdningen var da nedskrevet med NOK Bankens beholdning av pengemarkeds og obligasjonsfond er ført under posten «aksjer, andeler og egenkapitalbevis». Bankens plasseringer i pengemarkeds og obligasjonsfond har en kostpris på NOK inklusiv mottatt utbytte Markedsverdien på pengemarkeds og obligasjonsfondene er NOK den Bokført verdi er lik markedsverdi. Mottatt utbytte og verdiendringer utgjør Endring % 2,5% 8,1% 5,1% 19,9% Midtveis i 1987 installerte Askim Sparebank et nytt servicetilbud, nemlig girokassen, plassert midt i bankens ekspedisjonslokaler. Allerede etter få måneders drift var det stor pågang, og til enkelte tider kø. Girokassen var et godt servicetilbud hvor folk enkelt kunne betale sine regninger. til sammen NOK i 212. Banken har også andeler i et kombinasjons/aksjefond som er også ført under posten «aksjer, andeler og egenkapitalbevis». Verdiendringen på dette fondet i 212 er NOK Samlet utbytte og verdiendringer for alle fondsplasseringer på til sammen NOK er ført under posten netto verdiendring og gevinst/tap på aksjer og andeler. Beholdningen av egenkapitalbevis er bokført til en verdi på NOK Hvert enkelt papir er bokført til den laveste verdien av markedsverdi og historisk kostpris Egenkapitalbevis i Sparebank1 NordNorge er bokført til markedsverdi på NOK etter nedskrivninger på NOK i 212. Det er ikke bokført verdiendringer knyttet til den øvrige beholdningen av egenkapitalbevis i 212. Porteføljen av unoterte anleggsaksjer er bokført til en verdi på NOK som tilsvarer historisk kostpris med fradrag av nedskrivninger på NOK 6. som er bokført tidligere år. Av den totale beholdning av anleggsaksjer utgjør aksjer i Terra Boligkreditt AS NOK og aksjer i TerraGruppen AS NOK Banken har også aksjer og andeler i 7 forskjellige eiendomsfond. Disse aksjene har en bokført verdi på NOK som tilsvarer antatt markedsverdi Beholdningen av aksjer og andeler i eiendomsfond er nedskrevet med NOK pr. 31. desember 212. Egenkapital, soliditet og kapitaldekning Bankens opptjente egenkapital, som består av sparebankens fond og gavefond, utgjør til sammen NOK Bankens opptjente egenkapital utgjør 9,45 % av forvaltningskapitalen Bankens opptjente egenkapital utgjorde 8,98 % av forvaltningskapital Styret har et bevisst forhold til utviklingen og det er utarbeidet prognoser for egenkapitalprosenten i årene fremover ut fra forskjellige scenarioer knyttet til vekst og kostnadsutvikling. Inntjeningen har i 212 vært tilstrekkelig til å øke den prosentvise uvektede egenkapitalandelen noe. Bankens kapitaldekning og kjernekapitaldekning (vektet) er på 18,62 % mot lovens krav på 8 % var bankens kapitaldekning og kjernekapitaldekning 18,82 %. Bankens rene kjernekapitaldekning er 16,59 % pr Til sammenligning var bankens rene kapitaldekning 16,69 % pr

5 8 9 Basel III setter økte fremtidige krav til egenkapital i bankene. Dette vil over tid også påvirke markedet sitt krav til ansvarlig kapital i Askim Sparebank. Styret sin vurdering er likevel at med en kapitaldekning på mer enn det dobbelte av lovkravet på 8 %, fremstår Askim Sparebank som en solid bank med et godt grunnlag for god vekst og inntjening også i tiden fremover. Forhold etter regnskapsårets slutt Det er ikke oppstått vesentlige forhold etter avslutning av regnskapsåret som har innvirkning på bedømmelsen og vurderingen av regnskapet for 212. KONTANTSTRØM Bankens operasjonelle aktiviteter har en positiv kontantstrøm på MNOK 15 i 212. Økte innskudd fra kunder og reduserte utlån til finansinstitusjoner er hovedårsaken til den positive kontantstrømmen. Likviditetsoverskuddet har blitt benyttet til nedbetaling av F lån og obligasjonslån på til sammen MNOK 16. Bankens investeringsaktiviteter har vært svært begrenset i 212. Banken har ikke tatt opp nye lån i penge eller kapitalmarkedet i 212. Bankens totale kontantstrøm for alle aktiviteter i regnskapsåret 212 er negativ med MNOK 4. VIRKSOMHETSSTYRING (Corporate governance) Askim Sparebank har fokus på å etterleve strenge etiske prinsipper. Eierstyring og selskapsledelse omfatter de mål og overordnede prinsipper som banken styres etter for å sikre i innskyterne, kapitalmarkedets og andre interesser som berøres av bankens virksomhet. Bankens virksomhetsstyring skal sikre en forsvarlig formuesforvaltning og gi økt trygghet for at kommuniserte mål blir realisert. Dette innbærer blant annet: Et kompetent og uavhengig styre, gode interne styringsprosesser, en objektiv og uavhengig eksternrevisjon og en åpen og god kommunikasjon med ansatte og omgivelsene for øvrig. Kunderådgiver Tom Sandham bruker ipad som et verktøy i sin jobb. Vår App får du til både iphone og Android. 213 Styret reviderer og vedtar bankens strategiplan årlig. Styret mottar løpende gjennom året rapporter for de forskjellige risikoområdene i banken. RISIKOFORHOLD Internkontroll Kontroll er etablert gjennom årets kontrollhandlinger i arbeidsplan for styret og kontrollkomiteen, og de rapporter som avgis. Internkontrollen rapporteres av banksjef og gjennomgås av styret og kontrollkomiteen. Bankens administrasjon har ansvar for den daglige risikostyring, som utøves gjennom instrukser, rapporter og kontroll. Ekstern revisor har avgitt uttalelse om at banken har etablert tilfredsstillende internkontroll. Finansiell risiko Summen av de risikoforhold som påvirker vår bank, og som normalt påvirker enhver bank, er etter styrets oppfatning håndtert tilfredsstillende i regnskapet for 212. Til grunn for denne vurdering ligger bankens resultat for året, grunnleggende soliditet gjennom kjernekapital og kapitaldekningsprosent og profilen på de underliggende risikoforhold for øvrig. Kredittrisiko Bankens kredittrisiko er spesielt knyttet til utlån, garantier og verdipapirer. Kredittrisikoen ligger i at debitor ikke kan oppfylle sine forpliktelser. Banken følger Finanstilsynets retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis for lån til boligformål. Finanstilsynets retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis for lån til boligformål ble ytterligere innskjerpet i desember 211. Banken utøver sin utlånsvirksomhet i henhold til Finanstilsynets siste utgave av retningslinjer for utlån til boligformål. Nedbetalingslån og fastrentelån er priset i forhold til kundenes økonomi og den sikkerhet som er etablert. Bankens utlån til kunder er preget av meget god sikkerhet. 76,2 % av lånene er sikret med pant i boligeiendom innenfor 8 % av forsvarlig verdigrunnlag. For 211 var 77,1 % av utlånsmassen innenfor 8 % av forsvarlig verdigrunnlag. Utlån til næringslivskunder utgjør 27,1 % av totale utlån på egen balanse. Vår kjennskap og nærhet til markedet er også vesentlig i forhold til vurderingen av kredittrisiko. Banken risikoklassifiserer sin utlån, både til næringslivskunder og privatkunder. Styret ser med utgangspunkt i nåværende strategi ingen vesentlige endringer i bankens fremtidige kredittrisiko. Styret vurderer kredittrisikoen til å være lav for personmarkedet og verdipapirer og moderat for næringsliv. Renterisiko Risikoen for at endringer i rentenivået kan påvirke bankens lønnsomhet i ugunstig retning er knyttet til utlån, innskudd og verdipapirer. Renterisiko oppstår dersom det ikke er samsvar mellom rentebindingsperioden på eiendelssiden og gjeldssiden i balansen. Av den samlede utlånsmassen utgjør fastrente til kunder MNOK 95,9. Renterisikoen er redusert gjennom renteswap avtaler på til sammen MNOK 78,3 med opprinnelig løpetid på 3, 5 og 1 år. Differansen på MNOK 17,6 er i all hovedsak sikret ved kjøp av renteswapper i januar 213. Innskudd fra kunder løper med flytende rente i sin helhet med unntak av ett fastrenteinnskudd stort MNOK 2. Dette fastrenteinnskuddet har løpetid til februar 213. Styret vurderer rente risikoen i utlåns og innskuddsmassen som liten. Banken har ett obligasjonslån, etter fradrag for egenbeholdning, stort MNOK 75 som løper med fast rente i hele obligasjonslånenes løpetid. Banken har redusert renterisikoen for nevnte obligasjonslån gjennom renteswap avtaler som matcher volum og løpetid. Banken har ikke obligasjoner med fastrente i sin obligasjonsbeholdning pr Styret har utarbeidet instruks for plassering og funding i verdipapirer og finansinstitusjoner. Renterisikoen i verdipapirer og funding er forsøkt dempet med sammensetning av type verdipapirer, volumfordeling og forfallsspredning. Styret vurderer renterisikoen i bankens likviditetsplasseringer og lån i obligasjonsmarkedet til å være begrenset. Likviditetsrisiko Likviditetsrisiko er risikoen for at banken i en gitt situasjon ikke klarer å refinansiere seg i tilstrekkelig grad til at banken kan møte sine forpliktelser ved forfall. Likviditetsrisikoen må sees i sammenheng med bankens egenkapital og forholdet mellom innskudd og utlån. Store enkeltinnskudd som raskt kan flyttes ut av banken vil også påvirke bankens likviditetsrisiko. Askim Sparebank oppfyller kravene til Finansdepartementet sin forskrift om forsvarlig likviditetsstyring for banker. Banken oppdaterer sin likviditetspolicy minimum årlig. Banken har beredskapsplan for likviditet med tilhørende modell for stresstest. Brutto utlån til kunder er MNOK 145 lavere enn innskudd fra kunder. Bankens innskuddsdekning har økt i løpet av 212 til 15,2 % pr Innskuddsmassen er i all hovedsak fordelt på et t antall kunder. Banken har over tid hatt et begrenset antall store innskuddskunder som har vært med på å øke bankens likviditetsrisiko. Banken har avtale med disse innskuddskundene om at de forplikter seg til å gi banken 1 dagers varsel for uttak større enn MNOK 1. Askim Sparebank har også tilpasset seg dette ved å ha noe større likviditetsbeholdninger enn det banken ville hatt uten disse innskuddskundene. Innskudd i Norges Bank, som er en del av «kontanter og fordringer på sentralbanker» på til sammen MNOK 6,3, utgjorde MNOK 5,1 pr. 31. desember 212. Banken hadde ved årsskifte også pantsatt obligasjoner og pengemarkedsfond i Norges Bank til en bokført verdi av MNOK 285 som gav en låneadgang etter «haircut» på MNOK 268. Låneadgangen i Norges Bank utgjør en vesentlig del av bankens likviditetsreserver. Innskudd i andre banker uten avtalt løpetid utgjorde MNOK Askim Sparebank hadde også et innskudd i annen bank stort MNOK 1 med 32 dager rullende oppsigelse, samt 213 Malin Bredeg hjelper en kunde i informasjonen. innskudd i andre banker på tilammen MNOK 2 med løpetid til september 213. Banken har ikke pantsatte obligasjoner og plasseringer i pengemarkeds og obligasjonsfond på til sammen MNOK 257 som kan realiseres i løpet av 5 1 dager ved behov. Banken har en trekkrettighet på MNOK 15 knyttet til avregningskonto i DNB. Ingen del av denne trekkrettigheten var benyttet ved årsskifte. Banken anser likviditetsrisikoen for å være begrenset, men styret er samtidig opptatt av å minimere bankens likviditetsrisiko. Valutarisiko Valutarisiko er risikoen for tap når valutakursene endrer seg. Bankens kontantbeholdning av valuta utgjorde TNOK 2.92 pr I tillegg hadde Askim Sparebank en innskuddskonto i DNB i DKK med en saldo omregnet NOK på MNOK 1,4 pr Askim Sparebank har ikke lån til kunder eller innskudd fra kunder i annen valuta enn NOK. Askim Sparebank er ikke egen valutabank og all valutaomsetning blir kun gjort som kommisjonær for valutabank. Innskuddskonto i DNB i DKK har blitt benyttet ved kjøp av DKK for å valutasikre bankens IT kostnader i DKK. Kostnader i DKK på IT drift hos bankens datasentral i Danmark har blitt valutasikret for inntil et ½ år frem i tid. Banken har en løpende valutarisiko knyttet til innkjøp av IT tjenester i DKK. Valutarisikoen i Askim Sparebank er begrenset. Operasjonell risiko Operasjonell risiko kan defineres som risiko for tap som følge av mangelfulle eller mislykkede interne prosesser, menneskelige feil, systemfeil eller eksterne hendelser. I Terra Alliansen AS har det vært betydelig fokus på å sikre og forbedre egne og underleverandørers leveranser til bankene. Det har vært fokus på feilretting, stabilisering og videreutvikling både i banksystemene som benyttes internt i banken og selvbetjeningsområdet NettBank.

www.askimsparebank.no www.askimsparebank.no

www.askimsparebank.no www.askimsparebank.no www.askimsparebank.no www.askimsparebank.no Årsberetning 2013 Årsberetning 2013 for Askim Sparebank Innhold Innledning - Virksomhet, rammebetingelser m.v Redegjørelse for årsregnskapet - Resultatregnskapet

Detaljer

www.askimsparebank.no www.askimsparebank.no

www.askimsparebank.no www.askimsparebank.no www.askimsparebank.no www.askimsparebank.no Årsberetning 2014 Årsberetning 2014 for Askim Sparebank Innhold Innledning - Virksomhet, rammebetingelser m.v Redegjørelse for årsregnskapet - Resultatregnskapet

Detaljer

Å r s r a p p o r t 2 0 1 0

Å r s r a p p o r t 2 0 1 0 Å r s r a p p o r t 2 0 1 0 Styrets beretning Regnskap med noter Analyser Kontrollkomiteens melding Revisors beretning Kraftbanken i Indre Østfold og Follo Bank Forsikring Eiendom Årsberetning 2010 for

Detaljer

Nøkkeltall (Tall i Mill kr) 2012 2011 Endring Endring i % Resultat Forvaltningskapital Utlån/Kreditter Innskudd fra Kunder

Nøkkeltall (Tall i Mill kr) 2012 2011 Endring Endring i % Resultat Forvaltningskapital Utlån/Kreditter Innskudd fra Kunder 2012 Årsberetning INNHOLD Nøkkeltall 5 Generelt om året 2012 og utsikter for året 2013 7 Eierstyring og selskapsstyring 8 Driftsresultat 10 Resultatregnskap 2012 13 Balanse 2012 14 Revisors beretning

Detaljer

Årsrapport 2012. Årsberetning og regnskap. fond lån forsikring sparing kort

Årsrapport 2012. Årsberetning og regnskap. fond lån forsikring sparing kort Årsrapport 2012 Årsberetning og regnskap sn.no fond lån forsikring sparing kort ÅRSRAPPORT 2012 Sparebanken Narvik Sparebanken Narvik ble kåret til årets bedrift under arrangementet Opptur, 7. februar

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2012. 114. forretningsår

Årsberetning og regnskap 2012. 114. forretningsår Årsberetning og regnskap 2012 114. forretningsår INNLEDNING Hjartdal og Gransherad Sparebank skal være en lokalbank for Hjartdal, Notodden og Kongsberg som tilbyr hyggelig og kompetent service. Vårt mål

Detaljer

Årsrapport 2012. 102. regnskapsår

Årsrapport 2012. 102. regnskapsår 102. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2012. 1 Bankens virksomhet i 2012. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid Terra-Gruppen 2 Resultatutvikling, inntekter

Detaljer

Årsrapport 2012. Kundeservice. i ft. Kongsvinger. Klofta. fo r

Årsrapport 2012. Kundeservice. i ft. Kongsvinger. Klofta. fo r Årsrapport 2012 her Vi er g! de fo r Kundeservice Sor -O dal Kongsvinger Nord -Odal Bedr i ft Klofta Innhold Nøkkeltall 3 Banksjefen har ordet 4 Styrets beretning 2012 5 Styret i Odal Sparebank 13 Regnskap

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2012 INNHOLD

ÅRSREGNSKAP 2012 INNHOLD ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 INNHOLD BANKSJEFENS FORORD...3 ÅRSBERETNING 2012 FOR TINN SPAREBANK...5 STYRETS ÅRSBERETNING...5 HOVEDTREKK VED ÅRETS VIRKSOMHET... 5 RESULTAT... 7 BALANSE... 9 VIRKSOMHETSSTYRING,

Detaljer

1. STYRETS ÅRSBERETNING 2012

1. STYRETS ÅRSBERETNING 2012 Årsrapport 2012 1 Innholdsfortegnelse 1. STYRETS ÅRSBERETNING 2012... 3 1.1 HALTDALEN SPAREBANK... 3 1.1.1 RAMMEBETINGELSER... 3 1.2 BANKENS DRIFT I 2012... 6 1.3 VIRKSOMHETSSTYRING, INTERN KONTROLL OG

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 2013

ÅRSRAPPORT 2013 2013 ÅRSRAPPORT 2013 STYRETS BERETNING TIL REGNSKAPSÅRET 2013 Innledning Selbu Sparebank er etablert i 1859, og driver bankvirksomhet med forretningssteder i Selbu, Tydal, Stjørdal og Trondheim kommuner, og

Detaljer

Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur

Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur 2013 Årsberetning 2 Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur INNHOLD Nøkkeltall 5 Generelt om året 2013 og utsikter for året 2014 6 Eierstyring og selskapsstyring 8 Driftsresultat 10

Detaljer

ÅRSRAPPORT. fra start til mål

ÅRSRAPPORT. fra start til mål BANKSJEFEN HAR ORDET 2011 ble et godt år for Grong Sparebank. Et rekordsterkt driftsresultat, sammen med en høy kundevekst, viser at banken også i 2011 har utviklet seg meget positivt. Vi leverer bankens

Detaljer

Årsrapport 2011. 101. regnskapsår

Årsrapport 2011. 101. regnskapsår 101. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2011. 1 Bankens virksomhet i 2011. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid Terra-Gruppen 2 Resultatutvikling, inntekter

Detaljer

2. Samfunnsøkonomi og rammevilkår

2. Samfunnsøkonomi og rammevilkår 1. Innledning Berg Sparebanks regnskap for 2013 viser et resultat før skatt på NOK 33,3 mill. Dette er NOK 10,6 mill. bedre enn i 2012. I prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK) er resultatet

Detaljer

Årsrapport 2013. Årsberetning og regnskap. fond lån forsikring sparing kort

Årsrapport 2013. Årsberetning og regnskap. fond lån forsikring sparing kort Årsrapport 2013 Årsberetning og regnskap sn.no fond lån forsikring sparing kort ÅRSRAPPORT 2013 Sparebanken Narvik ForteNarvik overtar Hurtigrutens eierpost i FunnIT. Foto: Kristoffer Klem Bergersen Innhold

Detaljer

Heading. Årsrapport 2014. en trivelig bank med kloke løsninger

Heading. Årsrapport 2014. en trivelig bank med kloke løsninger Årsrapport 2014 en trivelig bank med kloke løsninger Sidetema Sidetema Innhold Virksomheten og lokalisering 4 Dette er Andebu Sparebank Våre verdier Våre kundeløfter Bankens rammebetingelser 4 Virksomheten

Detaljer

Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur

Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur 2014 Årsberetning Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur 2 INNHOLD Nøkkeltall 5 Generelt om året 2014 og utsikter for året 2015 6 Eierstyring og selskapsstyring 8 Driftsresultat 10

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2011

ÅRSBERETNING FOR 2011 2011 ÅRSBERETNING FOR Innholdsfortegnelse Banksjefen kommentar side 1 Styrets beretning side 2 Resultatregnskap side 18 Balanse side 20 Noter side 22 Beretning fra Kontrollkomiteen side 39 Revisjonsberetning

Detaljer

Innhold Årsberetning for 2013... 3 Virksomheten og lokalisering... 3 Bankens rammebetingelser... 3 Virksomheten i 2013... 4 Strategisk samarbeid...

Innhold Årsberetning for 2013... 3 Virksomheten og lokalisering... 3 Bankens rammebetingelser... 3 Virksomheten i 2013... 4 Strategisk samarbeid... Innhold Årsberetning for 2013... 3 Virksomheten og lokalisering... 3 Bankens rammebetingelser... 3 Virksomheten i 2013... 4 Strategisk samarbeid... 5 Jubileum... 5 Resultatutvikling... 7 Balansen... 10

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2012

ÅRSBERETNING FOR 2012 2012 ÅRSBERETNING FOR 1. Innledning Berg Sparebanks regnskap for 2012 viser et resultat før skatt på NOK 22,7 mill. Dette er NOK 3,1 mill. bedre enn i 2011. I prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 2014

ÅRSRAPPORT 2014 2014 ÅRSRAPPORT 2014 Styrets beretning til regnskapsåret 2014 INNLEDNING Selbu Sparebank ble etablert i 1859, og er en selvstendig bank med hovedkontor i Selbu. Selbu og Tydal er godt etablerte kontor, og

Detaljer

Meldal Sparebank Årsrapport 2013. Meldal Sparebank. Årsrapport 2013

Meldal Sparebank Årsrapport 2013. Meldal Sparebank. Årsrapport 2013 Meldal Sparebank Årsrapport 2013 Meldal Sparebank Årsrapport 2013 1 ÅRSRAPPORT - 2013 Meldal Sparebank Forretningside Januar 2014 En bank med selvstendighet og uavhengighet. En bank med lokal forankring

Detaljer

BANKSJEFENS FORORD. 3 STYRETS ÅRSBERETNING. 4 ÅRSREGNSKAP 2011.16 KONTANTSTRØMOPPSTILLING.20 NOTER TIL REGNSKAPET.21 ERKLÆRING FRA STYRET OG BANKSJEF

BANKSJEFENS FORORD. 3 STYRETS ÅRSBERETNING. 4 ÅRSREGNSKAP 2011.16 KONTANTSTRØMOPPSTILLING.20 NOTER TIL REGNSKAPET.21 ERKLÆRING FRA STYRET OG BANKSJEF ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSREGNSKAP 2011 BANKSJEFENS FORORD... 3 STYRETS ÅRSBERETNING... 4 ÅRSREGNSKAP 2011...16 KONTANTSTRØMOPPSTILLING...20 NOTER TIL REGNSKAPET...21 ERKLÆRING FRA STYRET OG BANKSJEF...39

Detaljer

Årsrapport 2014. Årsberetning og regnskap. fond lån forsikring sparing kort

Årsrapport 2014. Årsberetning og regnskap. fond lån forsikring sparing kort Årsrapport 2014 Årsberetning og regnskap sn.no fond lån forsikring sparing kort ÅRSRAPPORT 2014 Sparebanken Narvik Daltinden. Foto: Christina Amundsen Innhold Styrets beretning...................... 3

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2013. 155. forretningsår

ÅRSREGNSKAP 2013. 155. forretningsår ÅRSREGNSKAP 2013 155. forretningsår Tillitsvalgte i Spydeberg Sparebank Forstanderskapet Innskytervalgte: Sjur Wergeland (leder) Bente Mosling Haugen (nestleder) Beate Oroug Larsen Arnold Bjerke Lloyd

Detaljer

ÅRSRAPPORT. www.bank.no

ÅRSRAPPORT. www.bank.no ÅRSRAPPORT www.bank.no Årsrapport 2012 INNHOLD FORSTANDER- SKAPET: ANSATTE Tillitsvalgte og ansatte 2 Hovedtall 3 Leder 4 Styrets beretning 5 Banken og lokalsamfunnet 11 Resultatregnskap 12 Balanse 13

Detaljer

Meldal Sparebank Årsrapport 2014. Meldal Sparebank. Årsrapport 2014

Meldal Sparebank Årsrapport 2014. Meldal Sparebank. Årsrapport 2014 Meldal Sparebank Årsrapport 2014 Meldal Sparebank Årsrapport 2014 1 ÅRSRAPPORT - 2014 Meldal Sparebank Forretningside Januar 2015 En bank med selvstendighet og uavhengighet. En bank med lokal forankring

Detaljer

Årsrapport 2010. 100. regnskapsår

Årsrapport 2010. 100. regnskapsår 100. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2010. 1 Sparebankenes rammebetingelser... 1 Bankens virksomhet i 2010. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid

Detaljer

Årsrapport 2014. Trøgstad Sparebank

Årsrapport 2014. Trøgstad Sparebank Årsrapport 2014 Trøgstad Sparebank Årsrapport 2014 STYRETS BERETNING FOR 2014 GENERELT RESULTATREGNSKAPET BALANSEN EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (corporate governance) Generelle regnskapsprinsipper GENERELT

Detaljer