Årsberetning 2012 SKI // SKIPTVET // ASKIM // SKI // SKIPTVET // ASKIM // SKI // SK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning 2012 SKI // SKIPTVET // ASKIM // SKI // SKIPTVET // ASKIM // SKI // SK"

Transkript

1 Årsberetning 212 SKI // SKIPTVET // ASKIM // SKI // SKIPTVET // ASKIM // SKI // SK

2 3 Årsberetning for Askim Sparebank RAMMEBETINGELSER INNHOLD Innledning Virksomhet, rammebetingelser m.v 35 Redegjørelse for årsregnskapet Resultatregnskapet 56 Redegjørelse for årsregnskapet Balansen 68 Virksomhetsstyring 8 Risikoforhold 89 Fremtidig utvikling 1 Årsresultat og disponering 1 Regnskap 1114 Kontantstrømoppstilling 15 Noter 1644 Kontrollkomiteens melding 45 Revisors beretning Jubileumsåret 213 Vi feirer 125 år som din lokale bank, og vi vil bruke 213 på å feire dette. I våre avdelinger i Askim, Ski og Skiptvet, har vi en utstilling som viser bilder og historier fra 1888 og frem til i dag. I 1935 flyttet Askim Sparebank inn i et helt nytt bygg i Storgata. Bygget rommet foruten banken og leiligheter, en frisør, tobakkshandler, tøyforretning, blomsterforretning og skohandler, samt en fotograf. Opplag: 25 stk Trykk: Østfold Trykkeri Design: Dalsgren designbyrå Bankens rammebetingelser er i hovedsak fastsatt i Sparebankloven og Finansieringsvirksomhetsloven, samt forskrifter fra Finanstilsynet og Bankenes Sikringsfond. Askim Sparebank er en lokal, selvstendig sparebank uten kapital i form av egenkapitalbevis. Askim Sparebank er sterkt lokalt forankret gjennom forstanderskapets sammensetning. Medlemmene i forstanderskapet er valgt av innskyterne, Askim kommune, Skiptvet kommune og de ansatte. Askim Sparebank opererer i et marked med sterk konkurranse fra DNB, Nordea, SpareBank1, mfl. samt banker som utelukkende tilbyr sine tjenester via internett. Norsk økonomi var i 212 preget av solid vekst, godt hjulpet av investeringsaktivitet i våre energinæringer og i bygg og anlegg. Sysselsettingen steg og arbeidsledigheten holdt seg på langt lavere nivåer enn i våre naboland. Finansnæringen fikk et godt år, godt hjulpet av små tap i bankene og lave skadeprosenter i skadeforsikring. Norges Bank vurderer det slik at risikoen i det norske finanssystemet er samlet sett noe redusert i løpet av året. Norges Bank senket sin styringsrente, foliorenten, fra 1,75 % til 1,5 % på sitt rentemøte i mars. Pengemarkedsrentene falt med et helt prosentpoeng gjennom året til i underkant av 2 % ved årsskifte 212/213. Kredittmarkedene, som tidvis var turbulente, endte året med ganske normale marginer for de fleste kredittyper. Fra 1. januar til årets slutt steg Oslo Børs med sterke 16 %. Boligprisene økte i alle deler av landet, med sterkest vekst i de mest populære byene. Årsveksten ble 7,7 % for året sett under ett, sammenlignet med fjoråret. Kredittveksten lå gjennom store deler av fjoråret på om lag 7 %. Husholdningene lånevekst var stabil, mens bedriftene låneetterspørsel tok seg gradvis opp gjennom året 212. Konsumprisveksten var relativt lave,8 % i 212, til tross for at lønnsveksten trolig havnet på i overkant av 4 %. Til tross god vekst i kjøpekraften, nedgang i rentenivåene og stigende boligpriser holdt spareraten til husholdningene seg gjennom fjoråret. Husholdningenes innskudd i bank økte markert i 212. Utsiktene for 213 er i skrivende stund gode både for Norge og norske banker. Bankenes marginer er på mange produktområder ere enn de var for ett år siden. Boligprisene ventes å stige, om enn svakere enn i fjor. Låneveksten antas å bli ganske robust i 213. Det forventes heller ingen markert økning i bankenes tap. Norge er likevel sårbar for eventuelle alvorlige tilbakeslag i internasjonal økonomi. Norges Bank har varslet at de kan komme til å øke rentene både i 213 og 214. Baselkomitéens standarder for kapital og likviditetsstyring («Basel III») skal gjøres gjeldende for banker i EØSområdet gjennom EUs kapitaldekningsdirektiv («CRD IV»). Regelverket skulle etter planen tre i kraft 1. januar 213 med overgangsregler som skulle gi full gjennomføring fra 1. januar 219. Basel III setter blant annet skjerpede krav til kvalitet på ansvarlig For 125 år siden var det andre økonomiske og sosiale forhold i Askim. Og før Askim fikk sin egen bank, benyttet askimingene Spydeberg Sparebank, «Framkomstmiddelet» var ens egne bein. kapital, krav om kapitalbuffere, krav til uvektet egenkapitalandel og kvantitative likviditetskrav. EU sitt arbeidet med Basel III har tatt mye lengre tid enn opprinnelig forutsatt. Primo januar 213 er den endelige dato for når det nye regelverket skal trå i kraft ennå ikke fastsatt. Finanstilsynet har, slik Askim Sparebank oppfatter det, signalisert at det norske regelverket i svært stor grad skal harmoniseres med det europeiske regelverket. Askim Sparebank er en solid bank med en kjernekapitaldekning på over 18 % men de nye og skjerpede kravene til både kapital og likviditet vil påvirke Askim Sparebank sin drift i årene fremover. Askim Sparebank har hatt økning av utlån på egen balanse i 212 men innskuddsveksten har vært ere enn utlånsveksten i 212 slik at det ikke har vært behov for nye låneopptak i fundingmarkedet i 212. Konkurransen i markedet for godt sikrede boliglån er fortsatt sterk. Askim Sparebank har derfor gjennom hele 212 hatt et bevisst forhold til å plassere godt sikrede boliglån i Terra Boligkreditt. Terra Boligkreditt funder seg også vesentlig billigere enn Askim Sparebank ville klart på en 5 år senior obligasjon med samme løpetid. For å kunne oppnå tilfredsstillende lønnsomhet på godt sikrede boliglån må disse lånene plasseres i Terra Boligkreditt. Askim Sparebank har ikke flyttet porteføljer av lån til Terra Boligkreditt. Etableringen av lån i Terra Boligkreditt skjer fortløpende ved opprettelse av nye kundeforhold eller refinansiering av løpende lån. ASKIM SPAREBANK SIN VIRKSOMHET Virksomhetens art og lokalisering Askim Sparebank driver bankvirksomhet og tjenestetilbud som står i naturlig tilknytning til dette. Askim Sparebank er en totalleverandør av produkter innenfor sparing, finansiering og betalingsformidling. I tillegg selger Askim Sparebank produkter innefor verdipapirfond og skade og livsforsikring. Konsernet Askim Sparebank består av morselskapet Askim Sparebank og datterselskapet Estator Eiendomsmegling AS som driver sin virksomhet under merkevarenavnet «Terra Eiendomsmegling Follo». Askim Sparebank eier 66 % av aksjene i Estator Eiendomsmegling AS. Askim Sparebank eier også 27,5 % av Sparebankenes Eiendomsmegler AS i Askim. Askim Sparebank sine primære markedsområder er Askim, Skiptvet og Folloregionen. Banken har hovedkontor i Askim og

3 4 5 avdelingskontorer i Ski og Skiptvet. Banken driver sin virksomhet i egne eide lokaler i Askim. Banken leier lokaler til avdelingskontorene i Ski og Skiptvet. Banken har en profil som retter seg mot personmarkedet, jord og skogbruk, små og mellomstore bedrifter samt offentlig sektor i primærområdene. Askim Sparebank er banken der du treffer mennesker. Askim Sparebank legger stor vekt på å være en pålitelig, fleksibel og offensiv samarbeidspartner for sine kunder. Personlig oppfølging og god rådgiving er viktig for oss i Askim Sparebank. TerraGruppen bankallianse og finanskonsern Askim Sparebank er aksjonær i TerraGruppen og med i Terraalliansen. TerraGruppen sitt strategiske fundament er å styrke lokalbankene. Finanskonsernet TerraGruppen ble etablert i 1997 og er eid av 78 selvstendige og lokalt forankrede norske sparebanker samt OBOS (Oslo Bolig og Sparelag). Aksjonærene i TerraGruppen utgjør til sammen en av Norges største finansgrupperinger, med en samlet forvaltningskapital på om lag 27 milliarder kroner (inkludert Terra BoligKreditt). Selskapet besluttet i 212 å skifte navn til Eika. Navneskiftet vil bli gjennomført 1. kvartal 213. Terra og sparebankene bidrar til et viktig mangfold i finansnæringen, med lokal verdiskaping og nærhet til kundene. Lokalbankene som er tilsluttet TerraGruppen har totalt ca. 75. kunder og en sterk lokal tilhørighet. Både i personmarkedet og bedriftsmarkedet har bankene landets este kundetilfredshet og lojalitet blant fysisk betjente banker. Terrabankene har til sammen en betydelig distribusjonskapasitet med 19 bankkontorer i 15 kommuner. TerraGruppen styrker lokalbankene gjennom leveranser av kostnadseffektive tjenester og konkurransedyktige produkter og tjenester som dekker bankenes og kundenes behov. Terra Forsikring er Norges femte største forsikringsselskap og leverer et bredt spekter skade og personforsikringsprodukter gjennom bankene. Terra Finans og Kredittbank produserer kort og salgspantprodukter som debet og kredittkort, leasing og salgspantlån. Terra Forvaltning leverer fondsprodukter for personkunder og 196 I 196 overtok Askim Sparebank eiendommen «Fram». Dette vinterbildet er tatt i 1911 og viser familien Huse. Fra venstre Lars Huse, som var vaktmester på «Fram» i noen år etter Videre Karl Huse, Line Huse og Mina Huse. bankene. Terra Aktiv Eiendomsmegling er landsdekkende med meglerkjedene Terra Eiendomsmegling og Aktiv Eiendomsmegling. I 212 ble det besluttet å slå sammen disse kjedene under navnet Aktiv Eiendomsmegling. I 212 ble Terra BoligKreditt AS skilt ut fra TerraGruppen slik at selskapet i dag er direkte eid av aksjonærene i Terra Gruppen AS. Askim Sparebank eier aksjer med en bokført verdi på MNOK 27,7 i Terra Boligkreditt AS pr Selskapet har en forvaltningskapital på omlag 5 milliarder og er med sin tilgang til det internasjonale markedet for Obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) en viktig fundingkilde for lokalbankenes boliglånsportefølje. TerraGruppens datterselskap TerraAlliansen sørger for at lokalbankene får tilgang til gode fellesskapsløsninger der hver enkelt bank selv er for liten. Med et profesjonalisert prosjekt og utviklingsmiljø i selskapet leverer Terra Alliansen også en lang rekke digitale løsninger. Utover disse fellestjenestene arbeider TerraGruppen for lokalbankene innenfor områder som kommunikasjon, marked og merkevare og næringspolitikk for å ivareta bankenes næringspolitiske interesser gjennom dialog med relevante myndigheter. Markedsområde Askim Sparebank har, og skal fortsatt ha, en sterk posisjon i Askim. I november 211 samlet Nordea hele sin bankvirksomhet i Indre Østfold i Askim. I juni 213 legger DNB ned sin filial på Mysen og samler sin virksomhet i Indre Østfold i Askim. Dette er med på å øke konkurransen om bankkundene i Askim. At Nordea og DNB velger Askim som utgangspunkt for sin bankvirksomhet i Indre Østfold mener Askim Sparebank bare er med på å styrke Askim som regionsenter i Indre Østfold. Askim Sparebank operer i noen av Norges mest sentrale vekstområder. Askim Sparebank er godt etablert i Ski med hele Follo som markedsområde. Follo er en region i vekst. Planleggingen av «Follobanen», nytt dobbeltspor for jernbanen mellom Ski og Oslo S, er godt i gang. Follo vil bli ennå mer attraktivt som vekstområde når «Follobanen» er ferdig. Det vil åpne seg helt nye muligheter for Follo når reisetiden mellom Ski og Oslo S blir mindre enn 15 minutter. Indre Østfold er også en region med stor aktivitet. Glava i Askim og Nortura i Hærland skal gjøre store investeringer i årene som kommer. Disse investeringene viser at næringslivet har tro på Indre Østfold som region. Utbyggingen av E18 går sin gang og vil uten tvil være et stort aktivum for Indre Østfold når den blir ferdig. Askim Kommune legger til rette for økt boligbygging og det er mange spennende utbyggingsprosjekter for leiligheter under planlegging. Askim Sparebank skal ha en aktiv rolle i denne utviklingen og mener at alt ligger til rette for god vekst og utvikling også i årene som kommer. Askim Sparebank kjøpte i 4. kvartal % av aksjene i Estator Eiendomsmegling AS. Selskapet markedsføres fra desember 211 under navnet Terra Eiendomsmegling Follo. Terra Eiendomsmegling Follo driver sin virksomhet i nabolokalene som Askim Sparebank leier i Torvgården på Ski. Terra Eiendomsmegling Follo har i 212 vært med på å styrke og videreutvikle bankens posisjon i Follo, gjennom synergieffekter både for bank og meglervirksomheten. Utviklingen i Skiptvet, etter etableringen av ny filial høsten 28, er tilfredsstillende. Filialen har også i 212 styrket sin markedsposisjon i Skiptvet. Banken delte i 212 ut totalt MNOK 3 i gaver og sponsormidler til nærmiljøet, og er på denne måten med på å bidra til livskraftig utvikling av både kultur og idrett for alle. Dette vil Askim Sparebank fortsette med også i 213. I Follo er banken blant annet hovedsponsor til Oppegård IL, Ski IL håndball og Driv IL i Enebakk. I Skiptvet er banken hovedsponsor for Skiptvet IL. Av historiske årsaker er banken naturlig nok en enda større bidragsyter til mange grupper i Askim, blant annet Askim Fotballklubb, Askim IF, Askim Pike og Guttekorps og Askim Janitsjar. Fra 212 er Askim Sparebank også hovedsponsor for Askim kulturhus. Arbeidsmiljø og personale Sykefraværet i banken var i 212 5,53 % av total arbeidstid, mot 7,32 % av total arbeidstid i 211. I 212 var det 7 sykefravær lengre enn 2 uker, tilsvarende tall i 211 var 1. Det har ikke vært spesielle årsakssammenhenger til langtidsfraværet. I løpet av året har det ikke forekommet eller blitt rapportert alvorlige arbeidsuhell eller ulykker, som har resultert i store materielle skader eller personskader. Arbeidsmiljøet betraktes som godt. Bankens sikkerhetsrutiner bedømmes som gode, og sikkerhetsarbeidet og HMS drives etter gjeldende lover og regler. Samarbeidet med de ansattes organisasjon har vært konstruktivtog bidratt positivt til driften. Av bankens 43 ansatte er 24 kvinner. Bankens ledelse består av fire menn. Bankens styre har 2 kvinnelige og 4 mannlige medlemmer. Banken jobber bevisst med å oppfylle de samfunnsmessige forventningene om likestilling i bankens ledelse og styre. I forbindelse med stillingsutlysning, avlønning, regulativer, mulighet til deltidsstillinger etc. er kjønnene likestilt. Ansettelsesutvalget fungerer etter intensjonen og ivaretar dermed interessene for likestilling mellom kjønnene. Miljørapportering Etter styrets oppfatning forurenser ikke bankens virksomhet det ytre miljø utover det som er normalt for kontordrift. Fortsatt drift Årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Til grunn for denne vurdering ligger bankens sunne økonomiske drift og finansielle stilling, samt styrets vurdering av fremtidsutsiktene. Etter styrets mening gir årsregnskap og årsberetning en rettvisende oversikt over utviklingen og resultatet av bankens virksomhet og økonomiske stilling. REDEGJØRELSE FOR ÅRSREGNSKAPET Driftsresultatet Resultatet av ordinær drift før skatt ble på MNOK 4 for 212, mot MNOK 34,4 for 211. Økte gebyrer og provisjonsinntekter bidrar med MNOK 3,6 og netto verdiendring og gevinst/tap på aksjer og andeler bidrar med MNOK 3, til sammen MNOK 6,6 i økte inntekter i 212 sammenlignet med 211. Lønn, sosiale kostnader og administrasjonskostnader har økt med MNOK 2,9 (6,8 %), mens tap på utlån er redusert med MNOK 1,6 sammenlignet med 211. Netto rente og kredittprovisjoner I kroner er netto rente og provisjonsinntekter redusert med MNOK,3 fra totalt MNOK 69,2 i 211 til totalt MNOK 68,9 i 212. Målt i % av gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFVK) har netto rente og kredittprovisjonsinntekter svekket seg fra 2, % til 1,9 % Sum provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Garantiprovisjonsinntekter har økt med totalt TNOK 198 sammenlignet med 211. Hele økningen i garantiprovisjonsinntekter kommer fra ordinære kunder. Askim Sparebank har ikke mottatt garantiprovisjoner fra deltagelse i garantikonsortium eller lignende i Mangel på småpenger gjorde at man i desember måtte utstede et fastsatt beløp i 1krone og 2kronesedler. 1kronesedlene hadde grønn bunnfarge og 2kronesedlene rød. Banken er godt fornøyd med utviklingen i andre gebyrer og provisjonsinntekter som økte med TNOK 3.64 i 212 sammenlignet med 211. Målt i % av gjennomsnittlig forvaltningskapital økte gebyrer og provisjonsinntekter fra,59 % i 211 til,66 % i 212. Banken har en meget god økning i provisjonsinntekter på kredittformidling og skadeforsikring. Provisjonsinntekter på kredittformidling økte med TNOK 2.69 mens provisjonsinntekter på skadeforsikring økte med TNOK 716. Den vesentligste delen av økningen på kredittformidling kommer fra økte provisjoner på lån formidlet til Terra Boligkreditt. Gebyrer og provisjonsinntekter på betalingsformidling i 212 viser kun en marginal økning sammenlignet med 211. Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester Bankens provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester ble redusert med TNOK 41 i 212 sammenlignet med 211.

4 Reduserte kostnader på interbankgebyr er årsaken til kostnadsreduksjonen. Netto verdiendring og gevinst tap på valuta og verdipapirer som er omløpsmidler. Forvaltningen av obligasjonsporteføljen utføres av Terra Forvaltning AS. Forvaltningen utføres i henhold til mandat fra Askim Sparebank. I 212 har banken inntektsført netto verdiendringer på TNOK 67 og netto realiserte gevinster på TNOK 27, i sum netto inntekt på TNOK 95 knyttet til obligasjonsporteføljen har obligasjonsporteføljen en ikke inntekstført gevinst på TNOK I 211 kostnadsførte banken netto verdiendringer på TNOK 1.2 og inntektsført netto realiserte gevinster på til sammen TNOK 858, netto kostnad på TNOK 144 knyttet til obligasjonsporteføljen hadde obligasjonsporteføljen en ikke inntekstført gevinst på TNOK 632. Bankens plasseringer i pengemarkeds og obligasjonsfond er definert som omløpsmiddel og bokført til markedsverdi. Plasseringene i pengemarkeds og obligasjonsfond er bokført under balanseposten «aksjer, andeler og egenkapitalbevis» med en bokført verdi på MNOK 145,1. Banken har inntektsført til sammen TNOK i avkastning på plasseringer i pengemarkedsfond i 212. Til sammenligning inntektsførte banken TNOK i avkastning på plasseringer i pengemarkedsfond i Askim Sparebank i nyoppussede lokaler høsten 196. Bak skranken: Astrid Glomvik, Kjell Sundby, Asbjørn Berger, Reidun Nøstvedt og Hans Garseg. Foran skranken: Banksjef Gunnar Skallerud. Andre driftsinntekter Bankens økte driftsinntekter på utleie av fast eiendom er tilnærmet uendret i 212 sammenlignet med 211. Nets tok med virkning fra 1. januar 212 over driften av betalingsterminaler. Dette har medført bortfall av leieinntekter knyttet til betalingsterminaler på TNOK 875 i 212 sammenlignet med 211. Det presiseres at kostnadene fra Nets er redusert med tilsvarende beløp slik at resultateffekten for Askim Sparebank er tilnærmet lik null. Gevinst ved salg av driftsmidler er inntektsført med TNOK 1.13 i 212. Lønn og generelle administrasjonskostnader Lønn og administrasjonskostnader bestående av lønn, pensjoner, sosiale kostnader og adm. kostnader økte med TNOK som er en økning på 6,7 % sammenlignet med 211. Målt i % av GFVK utgjør lønn med mer og administrasjonskostnader 1,26 % pr mot 1,24 % pr Lønn har økt med TNOK (8,81 %) sammenlignet med 211. Bankens pensjonskostnader i 212 er tilnærmet uendret sammenlignet med 211. Administrasjonskostnadene har økt med TNOK 1.2 (6,9 %) sammenlignet med 211. Driftskostnader på IT drift hos bankens datasentral, SDC i Danmark, er tilnærmet uendret i 212 sammenlignet med 211. Kursen på DKK har vært gunstig i 212 noe som har vært en medvirkende årsak til at kostnader på IT drift er uendret. Andre driftskostnader Strøm og fyringsutgifter er redusert med TNOK 2 i 212 sammenlignet med tilsvarende kostnad i 211. Vedlikeholdskostnader på egen bygningsmasse har imidlertid økt med TNOK 13 sammenlignet med 211 slik at kostnader på drift av fast eiendom er tilnærmet uendret i 212, sammenlignet med 211. Tap og tapsavsetninger på utlån og garantier Lån og garantier er gjennomgått og vurdert i samsvar med retningslinjene fra Finanstilsynet. Samlet utgjør individuelle nedskrivninger på utlån, nedskrivninger på grupper av utlån og spesifisert avsetning på garantiansvar MNOK 32,245 pr mot MNOK 31,148 pr Banken har i 212 bokført netto tap på utlån og garantier på til sammen NOK (,13 % av GFVK) mot NOK (,18 % av GFVK) i 211. Styret anser tapsavsetningene for å være tilstrekkelige i forhold til bankens risiko på utlån og garantier. BALANSEN Forvaltningskapitalen Forvaltningskapitalen økte i 212 med MNOK 88 (2,5 %) mot MNOK 175 (5,2 %) i 211. Innskudd Innskuddsveksten i 212 ble på MNOK 221 (8,1 %) mot en vekst på MNOK 329 (13,6 %) i 211. Banken har ingen meglede innskudd. Banken har ett fastrenteinnskudd stort MNOK 2. Innskuddene dekker ved årsskifte 15 % av brutto utlån, mot 12 % forrige år. Askim Sparebank har som målsetting at innskudd minimum skal dekke 9 % av brutto utlån. Brutto utlån Brutto utlån på egen balanse økte i 212 med MNOK 138 (5,1 %). I 211 ble brutto utlån på egen balanse redusert med MNOK 115 ( 4,1 %). Økningen i utlån på egen balanse på MNOK 138 i 212 fordelte seg med en økning på MNOK 69 (3,5 %) på utlån til personmarkedet mens utlån til næringslivskunder økte med MNOK 68 (9,8 %). Ved årsskiftet hadde banken formidlet en utlånsportefølje i Terra Boligkreditt på til sammen MNOK Bankens utlånsvekst i Terra Boligkreditt i 212 endte på MNOK 21 (19,9 %). Hensyntatt utlånsporteføljen i Terra Boligkreditt er bankens totale utlånsvekst i 212 på MNOK 347 (9,3 %). Forrige års vekst, inklusiv vekst i porteføljen hos Terra Boligkreditt, var MNOK 97 (2,7 %). Ovennevnte vekst i forvaltningskapital, innskudd og utlån i beløp og prosent fordeler seg slik: Forvaltningskapital Innskudd fra kunder Brutto utlån Terra Boligkreditt 212 MNOK MNOK Endring MNOK Garantier Banken har stilt garantier for til sammen NOK den mot NOK den Garantier overfor kunder fordeler seg med NOK i betalingsgarantier, NOK i kontraktsgarantier, NOK 3.2. i skattegarantier og NOK i andre garantier. Garantiene har god risikospredning og er generelt godt sikret etter de samme retningslinjer som for utlån. I tillegg har banken garantiansvar overfor Terra Boligkreditt på NOK Verdipapirer Banken hadde ikke omløpsaksjer Forvaltningen av obligasjonsporteføljen utføres av Terra Forvaltning. Forvaltningen utføres i henhold til mandat. Mandatet er i tråd med bankens retningslinjer for forvaltning av og handel med verdipapirer. Bankenes styre har fastsatt maksimumsrammer for disse aktivitetene. Det foretas en løpende kontroll og rapportering slik at virksomheten holdes innenfor gitte rammer. Bankens obligasjonsbeholdning har en bokført verdi på MNOK 459 den Historisk kostpris på bankens obligasjonsbeholdning er MNOK 459,3. Obligasjonsbeholdningens pålydende er MNOK 459,9. Obligasjonsbeholdningen er nedskrevet med NOK pr var obligasjonsbeholdningen bokført til MNOK 398,4. Obligasjonsbeholdningen var da nedskrevet med NOK Bankens beholdning av pengemarkeds og obligasjonsfond er ført under posten «aksjer, andeler og egenkapitalbevis». Bankens plasseringer i pengemarkeds og obligasjonsfond har en kostpris på NOK inklusiv mottatt utbytte Markedsverdien på pengemarkeds og obligasjonsfondene er NOK den Bokført verdi er lik markedsverdi. Mottatt utbytte og verdiendringer utgjør Endring % 2,5% 8,1% 5,1% 19,9% Midtveis i 1987 installerte Askim Sparebank et nytt servicetilbud, nemlig girokassen, plassert midt i bankens ekspedisjonslokaler. Allerede etter få måneders drift var det stor pågang, og til enkelte tider kø. Girokassen var et godt servicetilbud hvor folk enkelt kunne betale sine regninger. til sammen NOK i 212. Banken har også andeler i et kombinasjons/aksjefond som er også ført under posten «aksjer, andeler og egenkapitalbevis». Verdiendringen på dette fondet i 212 er NOK Samlet utbytte og verdiendringer for alle fondsplasseringer på til sammen NOK er ført under posten netto verdiendring og gevinst/tap på aksjer og andeler. Beholdningen av egenkapitalbevis er bokført til en verdi på NOK Hvert enkelt papir er bokført til den laveste verdien av markedsverdi og historisk kostpris Egenkapitalbevis i Sparebank1 NordNorge er bokført til markedsverdi på NOK etter nedskrivninger på NOK i 212. Det er ikke bokført verdiendringer knyttet til den øvrige beholdningen av egenkapitalbevis i 212. Porteføljen av unoterte anleggsaksjer er bokført til en verdi på NOK som tilsvarer historisk kostpris med fradrag av nedskrivninger på NOK 6. som er bokført tidligere år. Av den totale beholdning av anleggsaksjer utgjør aksjer i Terra Boligkreditt AS NOK og aksjer i TerraGruppen AS NOK Banken har også aksjer og andeler i 7 forskjellige eiendomsfond. Disse aksjene har en bokført verdi på NOK som tilsvarer antatt markedsverdi Beholdningen av aksjer og andeler i eiendomsfond er nedskrevet med NOK pr. 31. desember 212. Egenkapital, soliditet og kapitaldekning Bankens opptjente egenkapital, som består av sparebankens fond og gavefond, utgjør til sammen NOK Bankens opptjente egenkapital utgjør 9,45 % av forvaltningskapitalen Bankens opptjente egenkapital utgjorde 8,98 % av forvaltningskapital Styret har et bevisst forhold til utviklingen og det er utarbeidet prognoser for egenkapitalprosenten i årene fremover ut fra forskjellige scenarioer knyttet til vekst og kostnadsutvikling. Inntjeningen har i 212 vært tilstrekkelig til å øke den prosentvise uvektede egenkapitalandelen noe. Bankens kapitaldekning og kjernekapitaldekning (vektet) er på 18,62 % mot lovens krav på 8 % var bankens kapitaldekning og kjernekapitaldekning 18,82 %. Bankens rene kjernekapitaldekning er 16,59 % pr Til sammenligning var bankens rene kapitaldekning 16,69 % pr

5 8 9 Basel III setter økte fremtidige krav til egenkapital i bankene. Dette vil over tid også påvirke markedet sitt krav til ansvarlig kapital i Askim Sparebank. Styret sin vurdering er likevel at med en kapitaldekning på mer enn det dobbelte av lovkravet på 8 %, fremstår Askim Sparebank som en solid bank med et godt grunnlag for god vekst og inntjening også i tiden fremover. Forhold etter regnskapsårets slutt Det er ikke oppstått vesentlige forhold etter avslutning av regnskapsåret som har innvirkning på bedømmelsen og vurderingen av regnskapet for 212. KONTANTSTRØM Bankens operasjonelle aktiviteter har en positiv kontantstrøm på MNOK 15 i 212. Økte innskudd fra kunder og reduserte utlån til finansinstitusjoner er hovedårsaken til den positive kontantstrømmen. Likviditetsoverskuddet har blitt benyttet til nedbetaling av F lån og obligasjonslån på til sammen MNOK 16. Bankens investeringsaktiviteter har vært svært begrenset i 212. Banken har ikke tatt opp nye lån i penge eller kapitalmarkedet i 212. Bankens totale kontantstrøm for alle aktiviteter i regnskapsåret 212 er negativ med MNOK 4. VIRKSOMHETSSTYRING (Corporate governance) Askim Sparebank har fokus på å etterleve strenge etiske prinsipper. Eierstyring og selskapsledelse omfatter de mål og overordnede prinsipper som banken styres etter for å sikre i innskyterne, kapitalmarkedets og andre interesser som berøres av bankens virksomhet. Bankens virksomhetsstyring skal sikre en forsvarlig formuesforvaltning og gi økt trygghet for at kommuniserte mål blir realisert. Dette innbærer blant annet: Et kompetent og uavhengig styre, gode interne styringsprosesser, en objektiv og uavhengig eksternrevisjon og en åpen og god kommunikasjon med ansatte og omgivelsene for øvrig. Kunderådgiver Tom Sandham bruker ipad som et verktøy i sin jobb. Vår App får du til både iphone og Android. 213 Styret reviderer og vedtar bankens strategiplan årlig. Styret mottar løpende gjennom året rapporter for de forskjellige risikoområdene i banken. RISIKOFORHOLD Internkontroll Kontroll er etablert gjennom årets kontrollhandlinger i arbeidsplan for styret og kontrollkomiteen, og de rapporter som avgis. Internkontrollen rapporteres av banksjef og gjennomgås av styret og kontrollkomiteen. Bankens administrasjon har ansvar for den daglige risikostyring, som utøves gjennom instrukser, rapporter og kontroll. Ekstern revisor har avgitt uttalelse om at banken har etablert tilfredsstillende internkontroll. Finansiell risiko Summen av de risikoforhold som påvirker vår bank, og som normalt påvirker enhver bank, er etter styrets oppfatning håndtert tilfredsstillende i regnskapet for 212. Til grunn for denne vurdering ligger bankens resultat for året, grunnleggende soliditet gjennom kjernekapital og kapitaldekningsprosent og profilen på de underliggende risikoforhold for øvrig. Kredittrisiko Bankens kredittrisiko er spesielt knyttet til utlån, garantier og verdipapirer. Kredittrisikoen ligger i at debitor ikke kan oppfylle sine forpliktelser. Banken følger Finanstilsynets retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis for lån til boligformål. Finanstilsynets retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis for lån til boligformål ble ytterligere innskjerpet i desember 211. Banken utøver sin utlånsvirksomhet i henhold til Finanstilsynets siste utgave av retningslinjer for utlån til boligformål. Nedbetalingslån og fastrentelån er priset i forhold til kundenes økonomi og den sikkerhet som er etablert. Bankens utlån til kunder er preget av meget god sikkerhet. 76,2 % av lånene er sikret med pant i boligeiendom innenfor 8 % av forsvarlig verdigrunnlag. For 211 var 77,1 % av utlånsmassen innenfor 8 % av forsvarlig verdigrunnlag. Utlån til næringslivskunder utgjør 27,1 % av totale utlån på egen balanse. Vår kjennskap og nærhet til markedet er også vesentlig i forhold til vurderingen av kredittrisiko. Banken risikoklassifiserer sin utlån, både til næringslivskunder og privatkunder. Styret ser med utgangspunkt i nåværende strategi ingen vesentlige endringer i bankens fremtidige kredittrisiko. Styret vurderer kredittrisikoen til å være lav for personmarkedet og verdipapirer og moderat for næringsliv. Renterisiko Risikoen for at endringer i rentenivået kan påvirke bankens lønnsomhet i ugunstig retning er knyttet til utlån, innskudd og verdipapirer. Renterisiko oppstår dersom det ikke er samsvar mellom rentebindingsperioden på eiendelssiden og gjeldssiden i balansen. Av den samlede utlånsmassen utgjør fastrente til kunder MNOK 95,9. Renterisikoen er redusert gjennom renteswap avtaler på til sammen MNOK 78,3 med opprinnelig løpetid på 3, 5 og 1 år. Differansen på MNOK 17,6 er i all hovedsak sikret ved kjøp av renteswapper i januar 213. Innskudd fra kunder løper med flytende rente i sin helhet med unntak av ett fastrenteinnskudd stort MNOK 2. Dette fastrenteinnskuddet har løpetid til februar 213. Styret vurderer rente risikoen i utlåns og innskuddsmassen som liten. Banken har ett obligasjonslån, etter fradrag for egenbeholdning, stort MNOK 75 som løper med fast rente i hele obligasjonslånenes løpetid. Banken har redusert renterisikoen for nevnte obligasjonslån gjennom renteswap avtaler som matcher volum og løpetid. Banken har ikke obligasjoner med fastrente i sin obligasjonsbeholdning pr Styret har utarbeidet instruks for plassering og funding i verdipapirer og finansinstitusjoner. Renterisikoen i verdipapirer og funding er forsøkt dempet med sammensetning av type verdipapirer, volumfordeling og forfallsspredning. Styret vurderer renterisikoen i bankens likviditetsplasseringer og lån i obligasjonsmarkedet til å være begrenset. Likviditetsrisiko Likviditetsrisiko er risikoen for at banken i en gitt situasjon ikke klarer å refinansiere seg i tilstrekkelig grad til at banken kan møte sine forpliktelser ved forfall. Likviditetsrisikoen må sees i sammenheng med bankens egenkapital og forholdet mellom innskudd og utlån. Store enkeltinnskudd som raskt kan flyttes ut av banken vil også påvirke bankens likviditetsrisiko. Askim Sparebank oppfyller kravene til Finansdepartementet sin forskrift om forsvarlig likviditetsstyring for banker. Banken oppdaterer sin likviditetspolicy minimum årlig. Banken har beredskapsplan for likviditet med tilhørende modell for stresstest. Brutto utlån til kunder er MNOK 145 lavere enn innskudd fra kunder. Bankens innskuddsdekning har økt i løpet av 212 til 15,2 % pr Innskuddsmassen er i all hovedsak fordelt på et t antall kunder. Banken har over tid hatt et begrenset antall store innskuddskunder som har vært med på å øke bankens likviditetsrisiko. Banken har avtale med disse innskuddskundene om at de forplikter seg til å gi banken 1 dagers varsel for uttak større enn MNOK 1. Askim Sparebank har også tilpasset seg dette ved å ha noe større likviditetsbeholdninger enn det banken ville hatt uten disse innskuddskundene. Innskudd i Norges Bank, som er en del av «kontanter og fordringer på sentralbanker» på til sammen MNOK 6,3, utgjorde MNOK 5,1 pr. 31. desember 212. Banken hadde ved årsskifte også pantsatt obligasjoner og pengemarkedsfond i Norges Bank til en bokført verdi av MNOK 285 som gav en låneadgang etter «haircut» på MNOK 268. Låneadgangen i Norges Bank utgjør en vesentlig del av bankens likviditetsreserver. Innskudd i andre banker uten avtalt løpetid utgjorde MNOK Askim Sparebank hadde også et innskudd i annen bank stort MNOK 1 med 32 dager rullende oppsigelse, samt 213 Malin Bredeg hjelper en kunde i informasjonen. innskudd i andre banker på tilammen MNOK 2 med løpetid til september 213. Banken har ikke pantsatte obligasjoner og plasseringer i pengemarkeds og obligasjonsfond på til sammen MNOK 257 som kan realiseres i løpet av 5 1 dager ved behov. Banken har en trekkrettighet på MNOK 15 knyttet til avregningskonto i DNB. Ingen del av denne trekkrettigheten var benyttet ved årsskifte. Banken anser likviditetsrisikoen for å være begrenset, men styret er samtidig opptatt av å minimere bankens likviditetsrisiko. Valutarisiko Valutarisiko er risikoen for tap når valutakursene endrer seg. Bankens kontantbeholdning av valuta utgjorde TNOK 2.92 pr I tillegg hadde Askim Sparebank en innskuddskonto i DNB i DKK med en saldo omregnet NOK på MNOK 1,4 pr Askim Sparebank har ikke lån til kunder eller innskudd fra kunder i annen valuta enn NOK. Askim Sparebank er ikke egen valutabank og all valutaomsetning blir kun gjort som kommisjonær for valutabank. Innskuddskonto i DNB i DKK har blitt benyttet ved kjøp av DKK for å valutasikre bankens IT kostnader i DKK. Kostnader i DKK på IT drift hos bankens datasentral i Danmark har blitt valutasikret for inntil et ½ år frem i tid. Banken har en løpende valutarisiko knyttet til innkjøp av IT tjenester i DKK. Valutarisikoen i Askim Sparebank er begrenset. Operasjonell risiko Operasjonell risiko kan defineres som risiko for tap som følge av mangelfulle eller mislykkede interne prosesser, menneskelige feil, systemfeil eller eksterne hendelser. I Terra Alliansen AS har det vært betydelig fokus på å sikre og forbedre egne og underleverandørers leveranser til bankene. Det har vært fokus på feilretting, stabilisering og videreutvikling både i banksystemene som benyttes internt i banken og selvbetjeningsområdet NettBank.

6 Blanke flater og fargen grønn går igjen i interiøret i Askim Sparebank. FREMTIDIG UTVIKLING Askim Sparebank har en solid og god økonomi som legger et særdeles godt grunnlag for videre vekst og utvikling. Banken vil fortsette arbeidet med å trygge sin posisjon som en selvstendig og lokal sparebank. Askim Sparebank skal fortsette å være en god arbeidsplass for sine medarbeidere og en god samarbeidspartner for våre kunder. Nye budsjetter og strategiplaner for de neste 3 år er vedtatt og kommunisert til bankens ansatte. Banken forventer at 213 vil bli et år med moderat kredittvekst og et fortsatt lavt rentenivå. Finanstilsynets retningslinjer for utlån til boligformål vil kunne legge en demper på utlånsveksten i tiden fremover. Askim Sparebank skal likevel arbeide systematisk og målrettet for å kunne ta nye markedsandeler i sine markedsområder. Nye markedsandeler oppnår banken gjennom en sterkere kredittvekst enn gjennomsnittet blant norske banker. Askim Sparebank skal fortsatt formidle nye godt sikrede boliglån til Terra Boligkreditt AS. Dette gir bankens kunder tilgang til boliglån til konkurransedyktige priser. Norske boliglån har historisk sett i all hovedsak hatt flytende rente. De svært lave fastrentene i markedet har til en viss grad endret på dette. Askim Sparebank tror at norske boliglånskunder i fremtiden vil, i noe større grad en tidligere, etterspørre boliglån med fastrente. Askim Sparebank skal møte en slik eventuell økning i etterspørselen av fastrentelån med gode og konkurransedyktige fastrenteprodukter. Marginene for godt sikrede boliglån var ved inngangen til 212 hardt presset gjennom den konkurransen banken opplever i denne delen av markedet, noe som igjen påvirker inntjeningen. Marginene på boliglån har bedret seg noe i 2. halvår 212, og 4. kvartal 212 spesielt. Banken skal øke antall produkter pr. kunde i neste 3 års periode. Askim Sparebank sine kunder skal ha de fleste av de produkter som banken formidler; pensjonssparing, skadeforsikring, livsforsikring, kredittkort, fondsprodukter etc. Dette for å kunne opprettholde den inntjeningen som er forutsatt i årene fremover. Vårt mål er at Askim Sparebank skal dekke kundenes behov for bank og forsikringsprodukter og gjennom det være en totalleverandør innenfor disse produktområdene til flest mulig av våre kunder. Banken skal arbeide mer målrettet mot små og mellomstore bedrifter i bankens naturlige markedsområde og over tid øke markedsandelene også i dette segmentet, dog innefor de risikorammer banken har satt. Banken skal fortsette sin strategi med å bygge kompetanse blant de ansatte. God kompetanse blant de ansatte skal kjennetegne Askim Sparebank som organisasjon. Askim Sparebank er stolte av at bankene i TerraGruppen AS nok en gang er den grupperingen som har de mest fornøyde bankkundene blant banker med ordinær filialstruktur. Gjennom gode rådgivningssamtaler, økt kompetanse, fokus på service i alle ledd samt dyktige ansatte, skal Askim Sparebank gjøre sitt ytterste for å beholde sin ledende posisjon på kundetilfredshet også gjennom 213. Det er en klar målsetning for Askim Sparebank og fortsette det strategiske samarbeidet med TerraGruppen AS. Styret vil takke bankens kunder og forretningsforbindelser for et godt samarbeid i 212. Styret vil også rette en stor takk til bankens medarbeidere for en meget god innsats gjennom 212. ÅRSRESULTAT OG DISPONERINGER Styret foreslår følgende disponering av resultat for regnskapsåret 212: Årets overskudd Disponering: Overført til sparebankens fond Overført til gaver Sum disponert Askim, den 31. desember 212/ 11. februar ÅRSREGNSKAP 212 Konsern Konsern Note Renteinntekter og lignende inntekter Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder Renter og lignende inntekter av sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer Andre renteinntekter og lignende inntekter Sum renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Renter og lignende kostnader på gjeld til kredittinstitusjoner Renter og lignende kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder Renter og lignende kostnader på utstedte verdipapirer Renter og lignende kostnader på ansvarlig lånekapital Andre rentekostnader og lignende kostnader Sum rentekostnader og lignende kostnader Netto rente og kredittprovisjonsinntekter Utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning Inntekter av aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning Inntekter av eierinteresser i tilknyttede selskaper Inntekter av eierinteresser i konsernselskaper Sum utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Garantiprovisjon Andre gebyrer og provisjonsinntekter 18 Sum provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester Garantiprovisjon Andre gebyrer og provisjonskostnader Sum provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og verdipapirer som er omløpsmidler Netto verdiendring og gevinst/tap på sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer Netto verdiendring og gevinst/tap på aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og finansielle derivater Sum netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og verdipapirer som er omløpsmidler Andre driftsinntekter: Driftsinntekter faste eiendommer Andre driftsinntekter 19 Sum andre driftsinntekter Tall i hele 1. Morbank Morbank Lønn og generelle administrasjonskostnader Øystein Østre Styrets leder Per Morten Ødegaard Styrets nestleder Marit Fredheim Styremedlem Per Henrik Hoff Styremedlem Lønn m.v. Lønn Pensjoner Sosiale kostnader Administrasjonskostnader Sum lønn og generelle administrasjonskostnader 2, Cathrin Anfinnsen Thon Varamedlem for Kari Tveter Iversen Tom Sandham Styremedlem Ansattes representant Ole Andreas Kvilesjø Adm. Banksjef Forts. neste side

7 12 13 Forts. fra forrige side Tall i hele 1. Tall i hele 1. Konsern Konsern Avskrivninger m.v. av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Ordinære avskrivninger Sum avskrivninger m.v. av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Note Morbank Morbank EIENDELER Konsern Konsern Kontanter og fordringer på sentralbanker Note 4 Morbank EIENDELER Morbank Andre driftskostnader Driftskostnader faste eiendommer Andre driftskostnader Sum andre driftskostnader Tap på utlån, garantier m.v. Tap på utlån Tap på garantier m.v. Sum tap på utlån, garantier m.v. Nedskrivning/reversering av nedskrivning og gevinst/tap på verdipapirer som er anleggsmidler Nedskrivning/reversering av nedskrivning Gevinst/tap Sum nedskrivning/reversering av nedskrivning og gevinst/tap på verdipapirer som er anleggsmidler Skatt på ordinært resultat Resultat av ordinær drift etter skatt Resultat for regnskapsåret Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner med avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Sum netto utlån og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til og fordringer på kunder Kasse/drifts og brukskreditter Byggelån Nedbetalingslån Sum utlån til og fordringer på kunder før nedskrivninger Nedskrivninger på individuelle utlån Nedskrivninger på grupper av utlån Sum netto utlån og fordringer på kunder Overtatte eiendeler Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer med fast avkastning Sertifikater og obligasjoner Andre rentebærende verdipapirer Sum sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer med fast avkastning Aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning Aksjer, andeler og egenkapitalbevis Andre verdipapirer Sum aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning Overføringer og disponeringer Overført fra annen egenkapital Sum overføringer Disponeringer Utbytte på aksjer Overført til sparebankens fond Overført til gavefond og/eller gaver Sum disponeringer Eierinteresser i tilknyttede selskap Eierinteresser i andre tilknyttede selskaper Sum eierinteresser i tilknyttede selskap Eierinteresser i konsern selskap Eierinteresser i andre konsernselskaper Sum eierinteresser i konsern selskap Immatrielle eiendeler Goodwill Utsatt skattefordel Sum immatrielle eiendeler Varige driftsmidler Maskiner, inventar og transportmidler Bygninger og andre faste eiendommer Sum varige driftsmidler Andre eiendeler Andre eiendeler Sum andre eiendeler Forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter Opptjente ikke mottatte inntekter Forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader Overfinansiering av pensjonsforpliktelser Andre forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader Sum forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter SUM EIENDELER

8 14 15 GJELD OG EGENKAPITAL Konsern 212 Konsern Gjeld til kredittinstitusjoner Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner med avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Sum gjeld til kredittinstitusjoner Tall i hele 1. GJELD OG EGENKAPITAL Note 12 Morbank 212 Morbank KontantStrømoppstilling Askim Sparebank Alle tall i NOK Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviterter Innskudd fra og gjeld til kunder Innskudd fra og gjeld til kunder uten avtalt løpetid Innskudd fra og gjeld til kunder med avtalt løpetid Sum innskudd fra og gjeld til kunder: Resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt Tap/ gevinst ved salg av anleggsmilder Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Obligasjonsgjeld Egne ikkeamortiserte obligasjoner Andre langsiktige låneopptak Sum gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Ordinære avskrivninger Nedskrivning/reversering anleggsmidler Endring pensjoner Endring utlån finansinstitusjoner Annen gjeld Annen gjeld Sum annen gjeld Påløpte kostnader og mottatt ikke opptjente inntekter Avsetning for påløpte kostnader og forpliktelser Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Spesifiserte avsetninger på garantiansvar Uspesifiserte avsetninger på garantiansvar Andre avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser Sum avsetning for påløpte kostnader og forpliktelser Endring utlån Endring gjeld til finansinstitusjoner Endring innskudd fra kunder Endringer verdipapirer Endring i andre tidsavgrensingsposter Poster klassifisert som investerings eller finansieringsaktiviteter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Ansvarlig lånekapital Evigvarende ansvarlig lånekapital Sum ansvarlig lånekapital SUM GJELD Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Aksjekapital Sum innskutt egenkapital EGENKAPITAL Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Opptjent egenkapital Sparebankens fond Gavefond Annen egenkapital Minoritetsinteresse Sum opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL SUM GJELD OG EGENKAPITAL Innbetalinger ved opptak av annen gjeld (korts./langs.) Utbetalinger til gaver Netto kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Netto kontantstrøm for perioden Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt POSTER UTENFOR BALANSEN Denne består av: Betingede forpliktelser Forpliktelser 8 6, Bankinnskudd m.v Askim, den 31. desember 212/ 11. februar 213. I likviditetsbeholdning inngår innskudd i Norges Bank Ubenyttet trekkrettighet på oppgjørskonto Øystein Østre Styrets leder Per Morten Ødegaard Styrets nestleder Marit Fredheim Styremedlem Per Henrik Hoff Styremedlem Cathrin Anfinnsen Thon Varamedlem for Kari Tveter Iversen Tom Sandham Styremedlem Ansattes representant Ole Andreas Kvilesjø Adm. Banksjef

9 16 17 Noter Askim Sparebank Note 1 Generell informasjon rettvisende bilde Askim Sparebank sitt årsregnskap er utarbeidet i samsvar med regnskapsloven av 1998, forskrift om årsregnskap for banker samt god regnskapsskikk, og gir et rettvisende bilde av bankens resultat og stilling. Under enkelte noter er det inntatt ytterligere forklaring og henvisning til poster i resultatregnskap og balanse. Det er ikke gjort endringer i regnskapsprinsipper i 212. Alle tall er oppgitt i hele tusen kroner (TNOK) så sant det spesifikt ikke er angitt noe annet. Note 2 Regnskapsprinsipper Utarbeidelse av konsernregnskap Konsernregnskapet omfatter morbanken Askim Sparebank og datterselskapet Estator Eiendomsmegling AS (66 % eiet). Opplysninger om datterselskapenes resultatposter er gitt i note 3. Andre opplysninger om konsernforhold er gitt i note der de er vurdert å være vesentlige. Konsernregnskapet er utarbeidet som om konsernet var en økonomisk enhet. Transaksjoner og mellomværende mellom selskapene i konsernet er eliminert. Konsernregnskapet er utarbeidet etter ensartede prinsipper, ved at datterselskap følger de samme regnskapsprinsipper som morselskapet. Oppkjøpsmetoden er benyttet. Dersom summen av vederlaget, balanseført beløp av ikke kontrollerende eiere og virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet av tidligere eierinteresser overstiger virkelig verdi av identifiserbare nettoeiendeler i det oppkjøpte selskapet, balanseføres differansen som goodwill. Er summen lavere enn selskapets nettoeiendeler, resultatføres differansen umiddelbart. Interne transaksjoner og mellomværende mellom selskapene i konsernet blir eliminert. Minoritetsinteresser beregnes av resultatet etter skatt. Eiendeler og gjeld, samt alle resultatposter, er således vist inklusive minoritetsandel i konsernregnskapet. Oversikt over tilknyttede selskaper finnes i note 3. Tilknyttede selskaper vurderes til egenkapitalmetoden i konsernregnskapet. I selskapsregnskapet vurderes tilknyttede selskaper til kostmetoden. Resultatposter Bruk av estimater Ledelsen har brukt estimater og forutsetninger som har påvirket resultatregnskapet og verdsettelse av eiendeler og gjeld, samt usikre eiendeler og forpliktelser på balansedagen under utarbeidelse av regnskapet i henhold til god regnskapsskikk. Periodisering av renter, provisjoner og gebyrer Renter, provisjoner og gebyrer føres i resultatregnskapet etter hvert som disse blir opptjent som inntekter eller påløper som kostnader. Foretatte beregninger viser at etableringsgebyrer ikke overstiger kostnadene som oppstår ved etablering av det enkelte utlån. De periodiseres derfor ikke over lånets løpetid. Periodisering inntektsføring/kostnadsføring Forskuddsbetalte inntekter ved slutten av året blir periodisert og ført som gjeld i balansen. Opptjente, ikke betalte inntekter ved slutten av året blir inntektsført og ført som eiendel i balansen. På engasjementer der det blir gjort nedskrivninger for tap, blir renteinntekter resultatført ved anvendelse av effektiv rentemetode. Aksjeutbytte blir inntektsført i det året de blir utbetalt. Realisert kursgevinst/tap resultatføres ifølge FIFU prinsippet. Det vil si at den enkelte handel for vedkommende verdipapir reskontroføres og resultatføres separat. Kjøp og salg av verdipapirer blir bokført på oppgjørstidspunktet. Utlån beskrivelser og definisjoner Vurdering av utlån Bankens utlån er vurdert til virkelig verdi på utbetalingstidspunktet. I etterfølgende perioder vurderes utlån til amortisert kost ved anvendelse av effektiv rentemetode. Amortisert kost er anskaffelseskost med fradrag for betalt avdrag på hovedstol samt eventuelle nedskrivninger for verdifall. Gebyr ved etablering av lån overstiger ikke kostnadene og inntektsføres løpende. Utlån vurdert til amortisert kost vil derfor være tilnærmet lik pålydende av lånene. Boliglån overført til og formidlet til Terra Boligkreditt AS (TBK) er ikke balanseført. Den vesentlige risiko er vurdert å være overført til TBK, også for overførte lån som tidligere har vært på bankens balanse, og er derfor fraregnet. Behandling av engasjementer som ikke er misligholdt Banken foretar kvartalsvis vurdering av utlåns og garantiporteføljen for både nærings og personkunder. Engasjementer over MNOK 1 vurderes særskilt. For engasjementene er det verdien av bankens sikkerhet, låntakers betalingsevne etc. som vurderes. Dersom gjennomgangen viser at tap kan påregnes, bokføres tapet i bankens regnskap som individuell nedskrivning. Behandling av misligholdte engasjementer Et lån anses som misligholdt når låntaker ikke har betalt forfalte terminer innen 9 dager etter terminforfall, eller når rammekreditter ikke er inndekket innen 9 dager. Ved mislighold vurderes kundens samlede engasjement. Låntakers tilbakebetalingsevne og sikkerheter avgjør om et tap må påregnes. Sikkerheten vurderes til antatt laveste realisasjonsverdi på beregningstidspunktet, med fradrag for salgskostnader. Dersom det foreligger objektive bevis på verdifall på bankens fordringer, føres dette som individuelle nedskrivninger. Behandling av konstaterte tap Ved mislighold over 9 dager, inntrådt konkurs, avvikling eller akkord, blir engasjementet vurdert med hensyn til sikkerhet og betalingsevne for å få oversikt over bankens risiko for tap. Ved objektive bevis på verdifall på engasjementet, behandles engasjementet normalt først som individuell nedskrivning. Engasjementet regnes som endelig tapt når konkurs eller akkord er stadfestet, tvangspant ikke har ført frem eller som følge av rettskraftig dom eller inngått avtale. Beregnet verdifall på engasjementet føres da som konstatert tap, eventuelle individuelle nedskrivninger føres til inntekt. Endelig konstaterte tap fjernes fra bankens låneportefølje og fra individuelle nedskrivninger måneden etter at alle sikkerheter er realisert og det er konstatert at kunden ikke er søkegod. Reversering av tidligere tapsavsatte engasjementer Reversering av tidligere tapsavsatte engasjementer skal skje i den utstrekning tapet er redusert og objektivt kan knyttes til en hendelse inntruffet etter nedskrivningstidspunktet. Behandling av nedskrivninger på grupper av utlån Nedskrivning på grupper av utlån vil si nedskrivning uten at det enkelte tapsengasjement er identifisert. Nedskrivningen er basert på objektive bevis for verdifall i bankens låneportefølje ut fra bankens vurdering av risiko for manglende betalingsevne basert på en analyse av risiko og historiske tapstall og med grunnlag i bankens risikoklassifiseringssystem. Andre forhold kan være verdifall på fast eiendom ved økte markedsrenter, svikt i betjeningsevne ved markert renteoppgang eller nedbemanning på større arbeidsplasser i bankens definerte markedsområder. Behandling av individuelle nedskrivninger på utlån Vurdering av om det foreligger objektive bevis for verdifall skal foretas enkeltvis av alle utlån som anses som vesentlige. Utlån som er vurdert individuelt for nedskrivning og hvor nedskrivning er gjennomført skal ikke medtas i gruppevurdering av utlån. Banken fordeler sine utlån på PM lån til personmarkedet og BM lån til bedriftsmarkedet. Finansielle instrumenter finansielle derivater rente og valutainstrumenter. Banken klassifiserer finansielle eiendeler etter formålet med handelen. Finansielle eiendeler fordeles på følgende kategorier: a) Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet er finansielle eiendeler holdt for handelsformål. En finansiell eiendel klassifiseres i denne kategorien dersom den primært er anskaffet med henblikk på å gi fortjeneste fra kortsiktige prissvingninger. Banken har ingen eiendeler plassert i denne kategorien med unntak av andeler i pengemarkeds og obligasjonsfond samt aksjefond som er bokført til markedsverdi.

10 18 19 b) Utlån og fordringer Utlån og fordringer er finansielle eiendeler med faste eller bestembare betalinger. Disse finansielle eiendelene omsettes ikke i et aktivt marked. c) Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg er finansielle eiendeler som man velger å plassere i denne kategorien eller som ikke er klassifisert i noen annen kategori. Aksjer, andeler, egenkapitalbevis, sertifikater og obligasjoner er plassert i denne kategorien. Første gangs regnskapsføring av finansielle instrumenter Finansielle instrumenter balanseføres til virkelig verdi på handelsdagen. Prinsipper for vurdering av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Varige driftsmidler vurderes i balansen til anskaffelseskostnad, fratrukket ordinære bedriftsøkonomiske avskrivninger og eventuelle nedskrivinger. Nedskrivninger foretas i den utstrekning gjenvinnbart beløp er lavere enn balanseført verdi. Det nedskrives da til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er den este verdien av salgsverdi og bruksverdi. Ordinære avskrivninger beregnes på grunnlag av eiendelens antatte økonomiske levetid og eventuell restverdi. Banken benytter lineære avskrivninger. Banken benytter følgende avskrivningssatser: Finansielle instrumenter som omsettes i et aktivt marked De fleste finansielle instrumenter som aksjer, andeler, egenkapitalbevis, sertifikater, obligasjoner og renteswapper handles i et aktivt marked. Markedet vurderes som aktivt dersom det er mulig å fremskaffe observerbare kurser og at disse kursene representerer faktiske og hyppige markedstransaksjoner. For instrumenter handlet i et aktivt marked benyttes den noterte prisen innhentet fra børs eller megler. Finansielle instrumenter som ikke omsettes i et aktivt marked Finansielle instrumenter som ikke omsettes i et aktivt marked omfatter i hovedsak innskudd/utlån og andre finansielle instrumenter som ikke er notert på Oslo Børs samt garantier. Kontormaskiner og EDB utstyr Inventar og innredninger Biler Bankbygg/fast eiendom Påkostning leide lokaler Goodwill Immaterielle eiendeler 233 % 125 % 2 % 25 % 1 % 1 % 2 % Verdipapirer Verdipapirer består av aksjer, andeler, egenkapitalbevis samt sertifikater og obligasjoner. Alle bankens verdipapirer er klassifisert til å være finansielle eiendeler tilgjengelig for salg. Verdipapirer er klassifisert som omløps eller anleggsmidler Omløpsmidler vurderes til den laveste verdi av anskaffelselkost og virkelig verdi. Grunnlag for virkelig verdi for børsnoterte verdipapirer som er omløpsmidler, er børskurs på måletidspunktet. For ikke børsnoterte verdipapirer som enten er omløpsmidler eller anleggsmidler vil det foretas beregninger eller vurderinger som i størst mulig grad er basert på observerbare priser. Dersom virkelig verdi av verdipapirer klassifisert som anleggsmidler faller under anskaffelseskostnad, og verdifallet er vurdert ikke å være av forbigående karakter, nedskrives verdipapiret. Nedskrivningen reverseres i den utstrekning grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede. Banken har ikke aksjer definert som omløpsmidler Banken har fondsplasseringer i pengemarkeds og obligasjonsfondene Terra Sparebank, Terra Likviditet og Nordea Likviditet OMF Plasseringene i nevnte pengemarkeds og obligasjonsfond er bokført i regnskapet under post 7.1 Aksjer, andeler og egenkapitalsbevis. Plasseringene i pengemarkeds og obligasjonsfond er av banken definert til å være omløpsmidler og er bokført til markedsverdi Plasseringene i pengemarkeds og obligasjonsfondene er en del av bankens likviditetsbuffer. Øvrige aksjer, andeler og egenkapitalbevis er definert som anleggsmidler Bankens beholdning av sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer er definert som omløpsmidler. Porteføljen av sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer er sammensatt i henhold til krav til avkastning og risiko og er en del av bankens likviditetsbuffer. Forvaltningen av obligasjonsporteføljen er i all hovedsak satt ut til en profesjonell aktør, og forvalteren står også for verdifastsettelsen av virkelig verdi for de enkelte obligasjonene og sertifikatene. Det benyttes priser notert i markedet. Når noterte priser ikke foreligger, vil det bli beregnet virkelig verdi iht. spreadmatrise utarbeidet av Verdipapirfondenes forening. Banken har eierinteresser i datterselskapet Estator Eiendomsmegling AS og tilknyttet selskap Sparebankenes Eiendomsmegler AS. Finansielle derivater Banken kan benytte seg av finansielle derivater for å kunne sikre eksponeringen mot renterisiko som oppstår gjennom bankens virksomhet. Resultatet av sikringsforretningene blir bokført parallelt med resultatet av de underliggende postene forretningene sikrer. Virkelig verdi er basert på verdianslag innhentet fra meglere. Vurderingen er ment for evalueringsformål for det aktuelle tidspunkt. Verdivurderingen er ikke nødvendigvis sammenfallende med den verdi kontrakten ville hatt dersom denne hadde blitt omsatt i markedet på dette tidspunkt. For derivater benyttet i sikringsøyemed består risikoen hovedsakelig av motpartsrisiko. Dette er risiko for at avtalemotpart ikke oppfyller sine forpliktelser. Motpartsrisikoen vurderes som svært begrenset. Prinsipper for vurdering av overtatte eiendeler Eiendeler overtatt ved inndrivelse av misligholdte engasjement skal etter 9 i Finanstilsynets forskrift klassifiseres som omløpsmiddel eller anleggsmiddel. Bankens overtatte eiendeler er klassifisert som anleggsmiddel. Overtatte eiendeler blir ført i balansen til anskaffelseskost med fradrag for eventuelle nedskrivninger slik at bokført verdi tilsvarer forventet markedsverdi. Markedsverdien er basert på kjente salgsverdier på tilsvarende objekter, takst eller verdivurderinger fra 3. part. I tillegg vurderes avkastningsevnen på den overtatte eiendelen. Overtatte eiendeler føres på egen linje i balansen. Nedskrivninger og tap ved salg av overtatte eiendeler klassifisert som omløpsmidler blir ført som konstatert tap. Nedskrivning og tap ved salg på overtatte eiendeler som er anleggsmiddel blir ført i samsvar med god regnskapsskikk. Prinsipper for kostnadsføring av skatt Årets skattekostnad innholder betalbar skatt regnet av årets resultat før skattekostnad, justert for permanente forskjeller og endringen i midlertidige forskjeller. Utsatt skatt blir regnet på grunnlag av de midlertidige forskjellene i de regnskapsmessige og skattemessige verdiene ved utgangen av regnskapsåret. Det blir benyttet en skattesats på 28 % ved beregning av utsatt skatt. Skatteøkende og skattereduserende forskjeller blir ført mot hverandre når de tilhører samme tidsrom. Utsatt skattefordel oppstår når midlertidige forskjeller gir grunnlag for skattefradrag i fremtiden. Utsatt skattefordel blir ført som en eiendel i balansen dersom det er sannsynlig at banken kan få realisert fordelen som er ført i balansen. Utsatt skatt oppstår når midlertidige forskjeller gir grunnlag for økt skattegrunnlag i fremtiden. Utsatt skatt blir ført som gjeld i balansen. Prinsipper for vurdering av gjeld Gjeld er bokført til nominell verdi og reguleres ikke for rentejusteringer. Eventuelle transaksjonskostnader kostnadsføres på etableringstidspunktet. Regnskapsprinsipper for utstedte sertifikater og obligasjoner. Utstedte sertifikater og obligasjoner er bokført i balansen til pålydende verdi med fradrag for egenbeholdning og underkurs eller tillegg av overkurs. Underkurs kostnadsføres gjennom lånets løpetid som en justering av de løpende rentekostnadene frem til forfall. Transaksjonskostnader kostnadsføres på etableringstidspunktet. Tilbakekjøp av egne obligasjoner for nedjustering av gjeld blir nettoført mot obligasjonsgjelden. Tap eller gevinst som oppstår ved tilbakekjøp blir behandlet på samme måte som under eller overkurs ved utstedelsen av lånet.

11 2 21 Prinsipper for pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser Askim Sparebank bruker Norsk Regnskapsstandard for bokføring av pensjonskostnader. Ytelsesordninger er gjenstand for årlig aktuarberegning og kostnadsføres under «lønn og generelle administrasjonskostnader». Askim Sparebank har en sikret ytelsesbasert pensjonsordning og en usikret AFP pensjonsordning. Aktuarberegnet pensjonsforpliktelse, bestående av differanse mellom beregnet påløpt forpliktelse og verdien av pensjonsmidlene korrigert for avvik i estimater og effekt av endrede forutsetninger, føres i balansen enten som langsiktig gjeld (hvis negativ) eller som anleggsmiddel (hvis positiv). Forutsetningene som blir lagt til grunn for utregning av pensjonsforpliktelser, blir revurdert årlig. Regnskapsmessig behandling av ny AFPordning (ytelsesbasert flerforetaksordning) vil, grunnet manglende informasjon og pålitelighet i beregninger, likestilles med innskuddsordning og kostnadsføres med årets premiebetaling inntil avklaring omkring beregningene foreligger. Usikret pensjonsordning (AFP) kom til oppgjør etter Stortingsvedtaket om ny AFP ordning 19. februar 21. Pensjonsforpliktelsen etter usikret AFP ordning ble i 21 tilbakeført i sin helhet med fradrag for pensjonsforpliktelsen på to AFP pensjonister om er under gammel AFP ordning. Beregnet påløpt pensjonsforpliktelse etter gammel AFP ordning er ført som gjeld i balansen. Note 3 Datterselskaper og tilknyttede selskaper Konsernet ble etablert med virkning fra 1. oktober 211 som er det regnskapsmessige oppkjøpstidspunktet for ervervet av 66 % av aksjene i Estator Eiendomsmegling AS. Kostpris for aksjene var TNOK Eierinteressen i Sparebankenes Eiendomsmegler AS regnskapsføres etter egenkapitalmetoden i konsernregnskapet og kostmetoden i selskapsregnskapet. Eierinteresser i datterselskap (konsoliderte) Kontor Selskapets navn kommune Estator Eiendomsmegling AS Ski Selskaps kaital 1 Antall aksjer 1 Eier/stemme andel 66% Total EK 657 Resultat Bokført verdi Prinsipper for risikovurdering og klassifisering av utlån og garantier Risikoklassifisering er en integrert del av kredittvurderingsprosessen. I risikoklassifiseringen av personmarkedet inngår etablert sikkerhet og økonomi. Økonomi består av følgende elementer; samlet netto inntekt for husstand, samlet gjeldsbelastning og en sjablongmessig levekostnad pr. person i husstanden. Banken har som mål at alle næringsengasjementer over TNOK 2 skal risikoklassifiseres. Vurderingen baserer seg både på økonomi og sikkerhet. Bankens risikoklassifisering av kunder gir over tid en god oversikt over risikoutviklingen i bankens utlånsportefølje. Det poengteres det at banken vektlegger risiko ved prising av sine engasjementer. Eierinteresser i tilknyttede selskap Selskapets navn Sparebankenes Eiendomsmegler AS Mellomværende Innskudd fra datterselskap Utlån til datterselskap Renter til datterselskap Renter fra datterselskap Kontor kommune Askim Selskaps kaital 6 Antall aksjer 6 Eier/stemme andel 27,5% Total EK Resultat Bokført verdi Tapsmerkede og misligholdte lån er definert som problemengasjement, jfr. note 6. I tillegg er misligholdte lån og kreditter vurdert iht. utlånsforskriften på vanlig måte. Prinsipper for omregning til NOK Eiendeler og gjeld i annen valuta er omregnet til midtkurser på balansedagen Inntekter og kostnader i valuta er omregnet til NOK etter kursene på transaksjonstidspunktet. Netto urealisert gevinst eller tap på balansedagen er resultatført. Innskudd fra tilknyttede selskap Utlån til tilknyttede selskap Renter til tilknyttede selskap Renter fra tilknyttede selskap Banken hadde en valutabeholdning i kontanter tilsvarende TNOK Valutabeholdningen er i sin helhet for videresalg til kunder. Banken hadde også TDKK 1.418, omregnet til TNOK 1.395, innestående på en innskuddskonto i DKK i DNB Banken har ingen valutalån eller åpne terminhandler i valuta Kontantstrømoppstilling Kontantstrømmer fra operasjonell drift av banken er definert som løpende renter fra utlåns og innskuddsvirksomheten mot kunder, netto inn og utbetalinger fra utlåns og innskuddsvirksomheten, samt utbetalinger generert fra omkostninger knyttet til bankens ordinære virksomhet. Investeringsaktiviteter er definert som kontantstrømmer fra verdipapirtransaksjoner. I tillegg medtas kontantstrømmer knyttet til investeringer i driftsmidler og eiendommer. Finansieringsaktiviteter (funding) inneholder kontantstrømmer fra opptak og nedbetaling av obligasjonsgjeld og markedsinnlån. Note 4 Finansiell risiko Likviditetsrisiko Likviditetsrisiko er risikoen for at banken ikke skal kunne gjøre opp sine forpliktelser på forfall. Bankens innskuddskunder kan i praksis på kort varsel disponere sin innskuddskapital. Derimot vil bankens lånekunder ønske langsiktig finansiering og kredittrammer. På denne måten eksponeres banken for likviditetsrisiko. Banken har interne måltall for likviditet, herunder likviditetsbuffer, som løpende fremlegges for styret. Banken tilstreber en innskuddsdekning på minimum 9 %, og innskuddsdekningen utgjør ved årets utgang 15,17 % mot 12,33 % året før. Ved behov funder banken seg også gjennom kortsiktige og langsiktige innlån fra penge og kapitalmarkedet, herunder Flån fra Norges Bank. Forfallstrukturen fremgår i note 12 om gjeld. Askim Sparebank har ikke tatt opp nye lån i penge eller kapitalmarkedet i 212. Askim Sparebank hadde ved årsskifte en trekkrettighet i DNB pålydende MNOK 15 som kan dekke kortsiktige likviditetsbehov. Denne trekkrettigheten har i svært liten grad vært benyttet gjennom 212. Likviditetssituasjonen betraktes som god. Askim Sparebank har ikke kommiterte trekkrettigheter pr

12 22 23 I tabellen nedenfor er trekk på kasse/driftskreditter tatt med under kolonne 1 måned på linjen for utlån til kunder. Innskudd fra kunder er rapportert i kolonnen uten løpetid. Dette er i tråd med Finanstilsynets forskrift for slik rapportering. Restløpetid for hovedposter i balansen Poster i balansen Eiendeler: Kontanter og fordringer på sentralbanken Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til og fordringer på kunder Obligasjoner og sertifikater Øvrige eiendelesposter Sum eiendelsposter herav utenlandsk valuta Gjeld: Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd og gjeld til kunder Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Øvrig gjeld Egenkapital Sum gjeld og egenkapital herav utenlandsk valuta Netto likv.eksponering på balansen herav utenlandsk valuta Sum Inntil i mnd mnd 3 mnd mnd 1 år år Over 5 år Uten rest løpetid Tid frem til renteregulering for bankens eiendeler og forpliktelser fremgår av tabellen nedenfor. Renteendringstidspunkt for hovedposter i balansen Inntil Poster i balansen Sum i mnd Eiendeler: Kontanter og fordringer på sentralbanken Utlån til og fordring på kredittinstitusjoner Utlån til og fordring på kunder Obligasjoner og sertifikater Øvrige eiendelsposter Sum eiendelsposter herav utenlandsk valuta Gjeld: Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd og gjeld til kunder Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Øvrig gjeld Egenkapital Sum gjeld og egenkapital herav utenlandsk valuta Netto rente eksponering på balansen Sikringsforretninger Netto rente eksponering på balansen herav utenlandsk valuta mnd 3 mnd mnd 1 år år Over 5 år Uten rest løpetid Kredittrisiko Kredittrisiko er risikoen for at banken påføres tap på grunn av at motparten ikke er i stand til å innfri sine forpliktelser ved forfall. Se note 6 for informasjon om kredittrisiko i utlånsengasjement. Kredittrisiko representerer det største risikoområdet for banken og vedrører alle fordringer på kunder som i hovedsak er utlån. Også andre utstedte kreditter, garantier, rentebærende verdipapirer, innvilgede ikke trukne kreditter er forbundet med kredittrisiko. Motpartrisiko som oppstår gjennom derivater og valutakontrakter innebærer også kredittrisiko. Markedsrisiko Markedsrisiko oppstår som følge av åpne posisjoner i rente, valuta eller egenkapitalinstrumenter, og er nedfor nærmere omtalt under renterisiko, valutarisiko samt prisrisiko. Risikoen er knyttet til resultatsvingninger som følge av endringer i markedspriser og kurser. Renterisiko Renterisiko oppstår som en følge av at bankens utlåns og innlånsvirksomhet ikke har sammenfallende rentebinding. Dette betyr at når markedsrenten endrer seg, kan banken først foreta renteendring på sine balanseposter med utgangspunkt i regelverk og avtaler. En endring av markedsrentene vil derfor bety økning eller reduksjon av netto renteinntekter i resultatregnskapet. Banken har en lav renteeksponering på sine utlån, der utlån til kunder med fastrente utgjør MNOK 95,9 ved årets utgang. Banken har pr kjøpt renteswapper pålydende MNOK 78,5 for å redusere renterisikoen på utlån til kunder med fastrente. Pr er det MOK 17,4 i utlån til kunder med fastrente der banken har renterisikoen. Banken har rentesikret dette beløpet gjennom kjøp av renteswapper i januar 213. Fastrenteinnskudd utgjør ved utgangen av året MNOK 2. Netto renterisiko knyttet til utlånsvirksomheten og innskuddsvirksomheten betraktes som lav. Beholdningen av obligasjoner har en gjennomsnittlig rentedurasjon på,12. (, ) Dette gir en rentefølsomhet ved 1 % renteendring på MNOK,55 ved årets slutt. Bankens renterisiko vurderes samlet som lav, og er godt innenfor den fastsatte ramme på MNOK 1. Valutarisiko Valutarisiko er risikoen for tap som følge av endringer i valutakurser. Bankens balanseposter i utenlandsk valuta er kontanter i valuta, som selges til bankens kunder i form av reisevaluta samt en innskuddskonto i DKK i DNB. Innskuddskonto i DKK har blitt benyttet til å valutasikre bankens IT kostnader i DKK knyttet til IT drift hos bankens datasentral i Danmark i inntil ½ år frem i tid. Valutabeholdningen er omregnet til NOK basert på kursen ved årets utgang. Risiko for valutatap knyttet til valutabeholdning ansees å være uvesentlig. Askim Sparebank har løpende valutarisiko knyttet til innkjøp av IT tjenester i DKK. Askim Sparebank har ikke valutalån på egen balanse og har heller ikke formidlet valutalån gjennom annen bank til kunder. Prisrisiko Bankens investeringer i egenkapitalinstrumenter er bokført til MNOK 52,9 pr Spesifikasjon fremgår av note 1. Et gjennomgående verdifall på 1 % vil teoretisk kunne påvirke resultatregnskapet negativt med MNOK 5,3. I praksis vil det ikke nødvendigvis gjøre det fordi banken ikke har omløpsaksjer og bokfører den enkelte anleggsaksje til den laveste verdien av historisk kostpris og markedsverdi. Et gjennomgående verdifall på 1 % vil ikke nødvendig vis bringe markedsverdien under historisk kostpris slik at det, selv med et verdifall på 1 %, ikke alltid utløser nedskrivninger i bankens regnskap. Note 5 Finansielle derivater Banken benytter finansielle derivater i sikringsøyemed. Gjennom året har banken kun hatt renterelaterte derivater. Renterelaterte derivater er rentebytteavtaler. Rentebytteavtaler er avtaler om bytte av rentebetingelser for et avtalt beløp over en avtalt periode og er benyttet til å redusere renterisikoen til bankens portefølje av fastrenteutlån til kunder og utstedte obligasjonslån med fastrente. Rente og egenkapitalrelaterte instrumenter utenfor balansen Nominelt beløp Markedsverdi Gjennomsnittlig nominelt beløp 212 Renteswapper fastrentelån kunder Renteswapper obligasjonlån fastrente

13 24 25 Virkelig verdi av sikringsforretningene motsvares i all hovedsak av en motsatt mer / mindre verdi på den sikrede posisjonen. Spesifikasjon på risikoklasse RenteswAPPER Avtaler om å bytte rentebetingelser til markedsbetingelser for et avtalt beløp over en nærmere avtalt periode. Det er kun rentebetalinger som er knyttet til transaksjonsflyten. Askim Sparebank har ingen andre finansielle derivater enn renteswapper Note 6 Utlån til og fordringer på kunder Beløpet som best representerer bankens maksimale eksponering for kredittrisiko overfor kunder (definert i note 4), uten å ta hensyn til sikkerhetsstillelser eller andre kredittforbedringer, er bokført verdi av netto utlån tillagt garantier og ikke opptrukne gitte kredittrammer. Bankens maksimale eksponering for kredittrisiko Brutto utlån Nedskrivning på individuelle utlån Nedskrivning på grupper av utlån Netto utlån Garantier Ikke opptrukne kredittrammer Maksimal eksponering for kredittrisiko Sikkerheter Banken benytter sikkerheter for å redusere kredittrisikoen. Sikkerheter kan være i form av fysisk sikkerhet, kontantdepot eller avtalt motregning. Fysisk sikkerhet skal som hovedregel være forsikret og kan for eksempel være bygninger, boliger, driftsmidler og/eller varelager. Sikkerhetens verdi fastsettes til virkelig verdi med forhåndsbestemt % fradrag, avhengig av type sikkerhet. Ved vurdering av sikkerhetens verdi legges i utgangspunktet til grunn en forutsetning om fortsatt drift, med unntak for de tilfeller der det allerede er foretatt en nedskrivning. Samlet Akk. risikoklasse A Akk. risikoklasse B Akk. risikoklasse C Akk. risikoklasse D Akk. risikoklasse E Mangelfult klassifisert Terra Boligkreditt SUM lav lav middels Engasjement % 32,4 % 35,7 % 25,8 % 5,7 %,3 %, % 1, % Brutto utlån Kun en mindre andel av engasjementene er uklassifisert, og er da medtatt som risikoklasse. Personmarked (PM) Akk. risikoklasse A Akk. risikoklasse B Akk. risikoklasse C Akk. risikoklasse D Akk. risikoklasse E Mangelfult klassifisert Terra Boligkreditt SUM lav lav middels Engasjement % 4,8 % 32,4 % 22,4 % 4,1 %,3 %, % 1, % Brutto utlån Kun en mindre andel av engasjementene er uklassifisert, og er da medtatt som risikoklasse. Bedriftsmarked (BM) Engasjement % Brutto utlån Akk. risikoklasse A Akk. risikoklasse B Akk. risikoklasse C Akk. risikoklasse D Akk. risikoklasse E Mangelfult klassifisert SUM lav lav middels ,4 % 43,8 % 33,9 % 9,5 %,3 %,1 % 1, % Garantier Garantier Garantier Ubenyttet kreditt Ubenyttet kreditt Ubenyttet kreditt Virkelig verdi av sikkerhetene for utlån Kun en mindre andel av engasjementene er uklassifisert, og er da medtatt som risikoklasse. SUM Spesifikasjon på risikoklasse Prinsipper for RISIKOKLASSIFISERING Risikoklassifiseringen er en integrert del av kredittvurderingsprosessen. Systemet muliggjør en god overvåking av risikoutviklingen i bankens engasjementsportefølje. Klassifiseringen av personkunder skjer ved at faktoren «kundens økonomiske stilling» vektlegges i tillegg til sikkerheten. For næringslivskunder utføres klassifisering av økonomiske faktorer på grunnlag av utvalgte nøkkeltall som hentes fra kundens reviderte regnskap, samt på sikkerhet. Samlet Akk. risikoklasse A Akk. risikoklasse B Akk. risikoklasse C Akk. risikoklasse D Akk. risikoklasse E Mangelfult klassifisert Terra Boligkreditt SUM lav lav middels Engasjement % 31,3 % 37,9 % 23,7 % 5,8 %,3 % 1, % 1, % Brutto utlån Kun en mindre andel av engasjementene er uklassifisert, og er da medtatt som risikoklasse. Garantier Ubenyttet kreditt Klassifiseringen er delt inn i 5 grupper der A representerer minst risiko og E størst risiko. Klassifiseringen synliggjør kundenes risikoeksponering for hver av faktorene økonomi og sikkerhet. Disse faktorene danner grunnlaget for fastsettelsen av den akkumulerte risikoklasse der økonomi/sikkerhet vektes i forholdet 6/4. Kriterier Økonomi Sikkerhet (1) Personmarkedet Vekt 17,5% 32,5% 5,% Komponent Netto likviditet Gjeldsgrad Verdi eiendeler Bedriftsmarkedet Vekt Komponent 25,% Resultatgrad 12,5% Likviditetsgrad I 12,5% Soliditet 5,% Verdi eiendeler Personmarked (PM) Akk. risikoklasse A Akk. risikoklasse B Akk. risikoklasse C Akk. risikoklasse D Akk. risikoklasse E Mangelfult klassifisert Terra Boligkreditt SUM lav lav middels Engasjement % 38,4 % 33, % 22, % 5, %,3 % 1,4 % 1, % Brutto utlån Kun en mindre andel av engasjementene er uklassifisert, og er da medtatt som risikoklasse. Garantier Ubenyttet kreditt (1) Verdi på eiendeler som pantsettes nedjusteres i tråd med interne retningslinjer.

14 26 27 Utlån, garantier og ubenyttet kreditt fordelt på bransjer Bedriftsmarked (BM) Engasjement % Brutto utlån Akk. risikoklasse A Akk. risikoklasse B Akk. risikoklasse C Akk. risikoklasse D Akk. risikoklasse E Mangelfult klassifisert Terra Boligkreditt SUM lav lav middels ,3 % 5,5 % 28, % 7,9 %,3 %,1 % 1, % Kun en mindre andel av engasjementene er uklassifisert, og er da medtatt som risikoklasse. Garantier Forskyvninger mellom risikogrupper Som det fremgår ovenfor har det vært en mindre forskyvning mellom risikoklassene. De gruppevise nedskrivningene, som utgjør TNOK 2.57, er vurdert i forhold til bankens tapseksponering fordelt på de ulike risikoklassene. En vesentlig del av de gruppevise nedskrivningene er basert på engasjementene i gruppene D E (). Forventet årlig tapsnivå forventet tap i forhold til RENTEINNTEKTER I banken tilstrebes å vektlegge risiko ved prising av engasjementer slik at lån og kreditter med laveste rente har en tilsvarende lav risiko. Overvåking av kredittrisiko og oppfølging av tapsutsatte engasjementer er av stor viktighet, og tillegges stor vekt. Kredittrisikoen overvåkes løpende gjennom analyser, misligholdsrapportering og restanse og overtrekks rapportering. Etter bankens egen vurdering så skal ikke årlige tap overstige,2 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital de nærmeste 3 år. Dette er basert på erfaring fra tidligere år, kjennskap til bankens lånekunder samt den løpende vurdering av utlånsmassen. Tapene forventes i det alt vesentlige å komme i grupper med risiko og forventes videre å ligge innenfor den samlede forventede renteinntekten for gruppen. Bokført/virkelig verdi på utlån til kunder Utlån og garantier verdsettes i tråd med «Forskrift om regnskapsmessig behandling av utlån og garantier». Det er ikke grunner som skulle tilsi at virkelig verdi/markedspriser skulle avvike fra amortisert kost. Lån og garantier verdsettes til pålydende når renter og avdrag betjenes etter avtalen og det ellers ikke er objektive forhold som tilsier at engasjementet skal nedskrives. Dersom det foreligger objektive bevis for verdifall på enkelte utlån eller grupper av utlån, er lånene nedskrevet. Etter forskriften skal slike lån nedskrives med forskjellen mellom balanseført verdi og nåverdien av fremtidige kontantstrømmer, beregnet etter forventet levetid på lånet. Nedskrivning klassifiseres som tapskostnad, og renteinntekter resultatføres etter effektiv rentemetode. Vår modell bygger på at der det foreligger objektive bevis for risiko for tap, gjøres det en totalvurdering av kundens betalingsevne, av den realsikkerhet som er stilt for lånet samt av sannsynligheten for tap. Det beregnede sannsynlige tap nedskrives som individuell nedskrivning på engasjementet. Nedskrivningen klassifiseres som tapskostnad. De objektive bevis på at et utlån har verdifall baserer seg på observerte data banken har kjennskap til om følgende type hendelser: Ubenyttet kreditt Personkunder Næringslivskunder Terra Boligkreditt Sum utlån og garantier Primærnæringer Industri Bygg og anlegg Varehandel, rep. motorvogner Transport ellers og lagring Overnatting/serveringsvirk. Finansierings/forsikringsvirk. Eiendom Faglig og teknisk tjenesteyting Forretningsmessig tjenesteyting Andre tjenesteytende næringer Sum næringskunder Brutto utlån Garantier Ubenyttet kreditt Potensiell eksonering Utlån, garantier og ubenyttet kreditt fordelt på bransjer Personkunder Næringslivskunder Terra Boligkreditt Sum utlån og garantier Primærnæringer Industri Bygg og anlegg Varehandel, rep. motorvogner Transport ellers og lagring Overnatting/serveringsvirk. Finansierings/forsikringsvirk. Eiendom Faglig og teknisk tjenesteyting Forretningsmessig tjenesteyting Andre tjenesteytende næringer Sum næringskunder Brutto utlån Garantier Ubenyttet kreditt Potensiell eksonering Misligh. eng Misligh. eng Tapsuts. eng Tapsuts. eng Individuell nedskr Individuell nedskr Gruppe nedskrivning Gruppe nedskrivning Vesentlige finansielle problemer hos låntager, betalingsmislighold eller andre vesentlige kontraktsbrudd, opplåning for inndekking av termin, finansiell restrukturering, gjeldsforhandling, konkurs.

15 28 29 Tap på utlån og garantier Årets tapskostnader Periodens endring i individuelle nedskrivninger + Periodens endring i gruppevise nedskrivninger + Perioden konstaterte tap hvor det tidl år er foretatt individuell nedskrivning + Periodens konstaterte tap hvor det tidl år ikke er foretatt individuell nedskrivning Periodens inngang på tidligere perioders konst.tap = Periodens tapskostnad Tap på utlån Tap på garantier Tap på utlån Tap på garantier Tapsutsatte lån er lån som ikke er misligholdt, men hvor kundens økonomiske situasjon innebærer en overveiende sannsynlighet for at et antatt tap vil materialisere seg på et senere tidspunkt. Misligholdte utlån totalt Individuell nedskrivning Netto misligholdte utlån Øvrige tapsutsatte lån totalt Individuell nedskrivning Netto øvrige tapsutsatte lån Banken har ikke renteinntekter som ikke er inntekstført Renter på engasjementer som er tapsutsatt utgjør Aldersfordeling av misligholdte og tapsutsatte utlån Individuelle nedskrivninger på lån og garantier og nedskrivninger på grupper av utlån og garantier Endringer i individuelle nedskrivninger Individuell nedskrivning 1.1. Periodens konstaterte tap hvor tidligere er foretatt individuell nedskrivning Økte individuelle nedskrivninger i perioden Nye individuelle nedskrivninger i perioden Tilbakeføring av individuelle nedskrivning i perioden Individuell nedskrivning Utlån til og fordring på kunder Garanti ansvar Utlån til og fordring på kunder Garanti ansvar Privatmarked Bedriftsmarked Sum Privatmarked Bedriftsmarked Sum Over 3 tom 6 mnd Over 6 mnd tom 12 mnd Over 1 år Sum misligholdte lån Tapsutsatte lån Endring i gruppevise nedskrivninger Nedskrivning på grupper av utlån 1.1 +/ periodens nedskrivning på grupper av utlån Nedskrivning på grupper av utlån De gruppevise nedskrivninger tar de for tap på engasjementer i bankens portefølje, som på balansetidspunktet ikke er identifisert som tapsutsatt. Systemet for avsetning bygger på historiske tap samt utvikling i engasjementer med risiko. Misligholdte og tapsutsatte utlån Et engasjement ansees som misligholdt når kunden ikke har betalt forfalt termin innen 9 dager etter forfall, eller når overtrekk på rammekreditt ikke er dekket inn innen 9 dager etter at rammekreditten ble overtrukket Note 7 Overtatte eiendeler Overtatte EIENDELER I forbindelse med konstatering av tap på ett engasjement i 21, har banken overtatt 14 borettslagsleiligheter. 1 av leilighetene er solgt pr De resterende 4 borettslagsleilighetene er balanseført til TNOK 272. Basert på de salgene som er gjennomført i 212 er det ikke grunnlag for å nedskrive de resterende 4 borettslagsleilighetene ytterligere pr Banken har fått abandonert en tomt i 212. Bokført verdi er TNOK 15 som tilsvarer verditakst. Anskaffelseskost 1.1 Årets tilgang Årets avgang Anskaffelseskost Akkumulerte av og nedskrivninger 1.1 Årets tilgang Årets avgang Akkumulerte av og nedskrivninger Bokført verdi pr Overtatte eiendeler

16 3 31 Note 8 Obligasjoner, sertifikater og andre rentebærende verdipapirer Note 9 Ansvarlig lånekapital i andre foretak Verdsettelse Bankens beholdning av obligasjoner, sertifikater og andre rentebærende papirer er vurdert til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi/markedsverdi for hvert enkelt papir på balansetidspunktet. Hele beholdningen er klassifisert som omløpsmidler. Beregningen av virkelig verdi bygger på børskurs og/eller forvalters oppgitte markedsverdier. Alle obligasjoner, sertifikater og andre rentebærende papirer er i NOK. Spesifikasjon av obligasjoner, sertifikater og andre rentebærende verdipapirer Bokført som sertifikater og obligasjoner Ansvarlig lånekapital Bokført verdi Terra Gruppen AS 5 Terra Boligkreditt AS Sparebank 1 SRBank ASA 2 SUM Pålydend verdi Kostpris Markedsverdi Herav børsnotert 2 2 Omløpsmidler Risikovekt Utstedt av det offentlige Kommuner 2% Sum Utstedt av andre Kredittforetak OMF 1% Bankobligasjoner 2% Kredittforetak 2% Finansielle holdingselskaper 2% Industri 1% Øvrige sektorer 1% Sum Sum sertifikater, obligasjoner mv. Akkumulert nedskrivning 212 Årets netto nedskrivning/reversert nedskrivning Bokført verdi «Herav deponert som sikkerhet for lån i Norges Bank» «Fri likviditet/sikkerhet for ytterligere lånerett i Norges Bank» Bokført verdi Pålydende verdi Kostpris Markeds verdi Herav børsnotert Note 1 Aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning Verdsettelse Aksjer klassifisert som handelsportefølje er vurdert til observerbar børskurs på balansedagen. Aksje/rente og obligasjonsfond klassifiseres som omløpsmiddel, og vurderes til virkelig verdi. Aksjer klassifisert som anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost, men nedskrives når virkelig verdi (markedsverdi) vurderes/observeres å være lavere enn anskaffelseskost. Spesifikasjon etter grupper Omløpsmidler Handelsportefølje Øvrige omløpsmidler Anleggsmidler Sum omløpsmidler og anleggsmidler Handels og omløpsportefølje, spesifikasjon Balanseført verdi Virkelig verdi Anskaff kost Andel børsnotert Banken har også deponert andeler i pengemarkedsfondet Terra Likviditet som sikkerhet for lån i Norges Bank. Bokført verdi på pantsatte pengemarkedsfondsandeler er TNOK pr Banken har, gjennom rammeavtale med Terra Boligkreditt, forpliktet seg til å kjøpe nyutstedte OMF`er om TBK ikke kan innhente likviditet på annen måte. Forpliktelsen utgjør NOK pr Gjennomsnittlig vektet effektiv rente på obligasjonsbeholdning pr utgjør 3,75 % (3,1 % pr ). Sum handelsportefølje Terra Sparebank Terra Likviditet DNB Banklikviditet Norge DNB Banklikviditet Global Nordea Likviditet OMF Terra Kombinasjon Sum øvrige omløpsmidler Sum omløpsmidler Antall Resultatført verdiendring Balanseført verdi Virkelig verdi Anskaff Kost Andel børsnotert

17 32 33 Anleggsportefølje, spesifikasjon Note 11 Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Aksjer Terra Boligkreditt AS Terra Gruppen AS Nets Holding AS Eiendomskreditt ASA VISA Inc US Askim Kulturhus AS Østfoldbadet AS Østfold Bedriftssenter AS KompetanseForum AS 2 VK Invest AS Bøndenes Hus Askim AS Spama AS Nordito Property AS Askim Frukt og Bærpresseri AS Egenkapitalbevis Hjelmeland Sparebank Kvinsesdal Sparebank Sparebank1 Nord Norge Høland og Setskog Sparebank Akjser og andeler i eiendomsfond og eiendomsselskaper RomReal Aberdeen Eiendomsfond Norge II North Bridge Nordic Property AS NBNP 2 AS Prime Property Kroatia I AS Aberdeen Eiendomsfond Norden Baltikum Blue Bay Club AS Ahloey Beach Commercial AS Sum anleggsmidler Sum aksjer, andeler o a verdipapirer med variabel avkastning Foretaksnummer DK US BM Antall Bokf. verdiendr Balanseført verdi Virkelig verdi *) Anskaff. kost Børs notert Ja Ja Ja Ja Faste eiendommer og øvrige varige driftsmidler blir balanseført til anskaffelseskost og fratrekkes årlig ordinære avskrivninger. Ordinære avskrivninger tilsvarer en lineær avskrivning over det enkelte driftsmiddels antatte levetid. Anskaffelseskost 1.1 Årets tilgang Årets avgang Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger 1.1 Årets tilgang Årets avgang Akkumulerte avskrivninger Bokført verdi pr Avskrivningssatser Fast eiendom Type Bankbygg Borettslagsleiligheter Tomt Sum Note 12 Gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Maskiner, inventar og biler % Bygninger % Geografisk beliggenhet Askim Kommune Hobøl Kommune Asker Kommune Tomt % Areal m Gj.sn rentesats Påkostning leide lokaler % Valuta Leilighet Storgt. 15 Herav utleid areale m % 212 Sum varige driftsmidler Balanseført verdi * Virkelig verdi aksjer, anleggsmidler: Finnes kjent omsetningsverdi er denne benyttet. Dersom det ikke finnes kjent omsetningsverdi er verdi iht. kjent verdivurdering fra 3. part benyttet. Dersom det ikke foreligger kjent omsetningsverdi eller verdivurdering fra 3. part er sist kjente ligningsverdi benyttet. Lån / innskudd fra kredittinst. med avtalt løpetid Sum gjeld til kredittinstitusjoner Herav Flån Norges Bank 3,43% NOK NOK Beholdningsendring gjennom året for aksjer, andeler og andre verdipapirer Gjennomsnittlig rente er beregnet på grunnlag av faktisk rentekostnad gjennom året i prosent av gjennomsnittlig gjeld til kredittinstitusjoner. Aksjer,andeler o.l Verdiendringer Tibakebetalt kapital 138 Tilgang Avgang Innskudd fra og gjeld til kunder Innskudd fra og gjeld til kunder uten avtalt løpetid Innskudd fra og gjeld til kunder med avtalt løpetid Sum innskudd fra og gjeld til kunder Gj.sn rentesats 2,56% Valuta NOK NOK Gjennomsnittlig rente er beregnet på grunnlag av faktisk rentekostnad gjennom året i prosent av gjennomsnittlig innskudd fra kunder. Det er ikke stillet sikkerhet for gjelden. Lov om sikringsordninger for banker pålegger banken å være medlem av Bankenes Sikringsfond. Fondet plikter å dekke tap som en innskyter måtte få på innskudd i banken med inntil MNOK 2 av det samlede innskudd. Årlig innbetales en avgift til Bankenes Sikringsfond etter bestemmelser i Banksikringsloven. I 212 har bankene i Norge vært fritatt for avgiften.

18 34 35 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Note 14 Endringer i egenkapitalen Obligasjonslån NO NO Underkurs Obligasjonslån brutto NO NO Beholdning av egne obligasjoner Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Opptatt år Forfall Nominell rente NIBOR + 98 bp Fastrente 8 % Egenbeholdning Egenbeholdning Gj.snitt rente 3,97% Nominell verdi Gjeld pr Egenkapital 1.1 Disponering av årets resultat Overføring fra gavefond Egenkapital Note 15 Kapitaldekning Sparebankens fond Gavefond Sum egenkapital Avsatt til gaver Krav til kapitaldekning er den ansvarlige kapital minst skal utgjøre 8 % av et nærmere definert beregningsgrunnlag. Hertil har banken selv en prosess for å vurdere det samlede kapitalbehov, hvilken bygger på bankens risikoprofil. 2 5 Sum disponering Alle lån er i NOK, og det er ikke stilt sikkerhet for gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer. Underkurs periodiseres over lånets løpetid. Fastrenten som fremgår i tabellen gjelder i hele lånets løpetid. På lån med flytende rente er oppgitt margin over 3 mnd NIBOR fast i hele lånets løpetid. Alle lån løper uten avdrag frem til forfall. Det er ikke knyttet put eller call til noen av lånene. Det er heller ikke knyttet andre «covenants» til noen av lånene. Gjennomsnittlig rente er beregnet på grunnlag av faktisk rentekostnad i året i prosent av gjennomsnittlig gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer. Effekten av eventuelle rente swapper er hensyntatt i faktisk rentekostnad. Annen gjeld spesifisert på viktigste enkeltposter Ansvarlig kapital Sparebankens fond Gavefond Overfinansiert pensjonsforpliktelse, fratrukket utsatt skatt Utsatt skattefordel og andre immaterielle eiendeler Ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner «Ren» kjernekapital Evigvarende forndsobligasjoner Kjernekapital Tidsbegrenset ansvarlig lånekapital Tilleggskapital Betalbar skatt Bankremisser Leverandørgjeld og offentlig gjeld og avgifter Betalingssystemer Avsatt til gaver Sum annen gjeld Ansvarlig kapital Myndighetsbestemt kapitalkrav, 8 % Overskudd av ansvarlig kapital Spesifikasjon av bankens beregningsgrunnlag, kapitalkrav og kapitaldekningsprosent Eksponeringskategori/ Beregningsgrunnlag risikotype Beregningsgrunnlag Eiendeler Beregningsgrunnlag Utenom balansen Beregningsgrunnlag TOTALT Note 13 Ansvarlig lån Evigvarende fondsobligasjon Underkurs Evigvarende ansvarlig kapital Etablert Forfall N/A Nom rente 3MND NIBOR + 15 bp Gj.sn. rente Det er ikke stilt sikkerhet for evigvarende ansvarlig lånekapital. Ved renteregulering i mars 215 og senere rentereguleringer skal tillegget til NIBOR være 2,5 %. Låntaker kan på rentereguleringsdato i mars 215, og senere rentereguleringsdatoer i mars hvert år, innfri lånet helt eller delvis til kurs 1 % (call option). Gjennomsnittlig rente er beregnet på grunnlag av faktisk rentekostnad i året i prosent avgjennomsnittlig gjeld på evigvarende ansvarlig lånekapital. 4,22% Valuta NOK Stater og sentralbanker Lokale/reg. myndigheter Institusjoner Foretak Massemarked Pant i fast eiendom Forfalte engasjementer Obl. med fortrinnsrett Andeler i verdipapirfond Øvrige engasjementer Kredittrisiko Motparttsrisiko Operasjonell risiko Nedskrivning på grupper av utlån Ansvarlig kapital i andre finansinst. Sum alle risikoer Kjernekapitaldekning Kapitaldekning «Ren kjernekapitaldekning» 18,62% 18,62% 16,59% 18,82% 18,82% 16,69%

19 36 37 Note 16 Poster utenfor balansen Betingede forpliktelser Garantier Betingede forpliktelser Garantier Betalingsgarantier Kontraktsgarantier Andre garantier Garantier for skatter Lånegarantier Terra BoligKreditt Sum betingede forpliktelser Banken stiller garanti på grunnlag av lån som Askim Sparebank har formidlet til Terra Boligkreditt (TBK). TBK forutsetter at lånet er innenfor 6 % av markedsverdi for panteobjektet som må være bolig eller hytte. Videre må det være avholdt takst eller verdivurdering på boligeiendommen. Taksten eller verdivurderingen skal ikke være eldre enn 6 måneder når lånet etableres. Note 17 Betingede utfall Arten og omfanget av betingede forpliktelser refereres til garantier og pensjonsforpliktelse. Det henvises til hhv note 16 og 21. Note 18 Spesifikasjon av provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Garantiprovisjon Kredittformidling Betalingsformidling Verdipapiromsetning/forvaltning Forsikringstjenester Sum provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Askim Sparebank har pr formidlet lån på til sammen MNOK til TBK. ( MNOK 1.57). Garantibeløpet overfor TBK består av tre elementer Tapsgaranti Den delen av lånet som overstiger 5 % av sikkerhetsstillelsen. For lån som overstiger 5 % av sikkerhetsstillelsen skal garantien være på minimum NOK 25 pr lån. Garantien gjelder i 6 år fra dato for rettsvern. Note 19 Andre driftsinntekter Saksgaranti Gjelder for hele lånebeløpet fra banken anmoder om utbetaling til pantesikkerheter har oppnådd rettsvern. Andel av garantiramme er bankens pro rata andel av 1 % av Terra Boligkreditt sin til enhver tid låneportefølje formidlet av bankene. Ved mislighold kan Terra Boligkreditt gjøre tapsgarantien og eventuelt saksgarantien gjeldende. Leieinntekter betalingsterminaler Gevinst salg driftsmidler Andre ordinære driftsinntekter Sum andre driftsinntekter TBK har også rett til å motregne eventuelle tap i bankens provisjon for kundebehandling i en periode på inntil 3 år. Spesifikasjon av garantier til TBK 212 Tapsgaranti Saksgaranti Andel av felles garantiramme Sum Note 2 Lønn og generelle administrasjonskostnader Lån til ansatte er gitt etter særskilte regler vedtatt av styret, og ytes til subsidiert rente. Beregnet rentesubsidiering, er differansen mellom lånerente og myndighetenes normrente, og blir fordelsbeskattet på de ansatte. Beløpet er ikke ført som kostnad i regnskapet, men rentesubsidieringen reduserer bankens renteinntekter tilsvarende. Periodens kostnader knyttet til rentesubsidiering av lån til ansatte utgjør Alle lån i TBK ligger innenfor 6 % av forsvarlig verdigrunnlag, altså godt sikrede boliglån. Restrisiko knyttet til lån formidlet til TBK er etter bankens vurdering begrenset. Forpliktelser Note 21 Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser antall ansatte Antall ansatte ved årets slutt er 43, som samlet har utført 4,1 årsverk i 212. Bevilgede ikke diskonterte lån og ubenyttet rammekreditter Sum forpliktelser utenom balansen Eiendeler deponert som sikkerhet for Flån i Norges Bank Obligasjoner og pengemarkedsfond se note 8 Finnskudd Sum forpliktelser utenom balansen Haircutverdi NB Foretakspensjon kollektiv ytelsesbasert tjenestepensjon Askim Sparebank plikter å ha en obligatorisk tjenestepensjonsordning. Askim Sparebank har en kollektiv ytelsesbasert tjenestepensjonsordning som oppfyller de lovmessige krav. Ordningen sikrer de ansatte en pensjon på 66 % av lønn, forutsatt full opptjening. Ingen ansatte i banken har andre pensjonsordninger, heller ikke innskuddsbaserte. Banken har ingen forpliktelser til å betale sluttvederlag eller andre ytelser til adm. banksjef eller styreformann ved opphør eller endring av ansettelsesforhold. 42 yrkesaktive og 1 pensjonister inngår i ordningen. Ny AFP ytelsesbasert flerforetaksordning Ny AFP ordning er etablert med virkning fra 1. januar 211. Den nye ordningen er, i motsetning til den gamle, ikke en førtidspensjonering, men en ordning som gir et livslangt tillegg på den ordinære pensjonen. De ansatte kan velge å ta ut den nye AFP ordningen fra og med fylte 62 år, også ved siden av å stå i jobb, og den gir ytterligere opptjening ved arbeid fram til 67 år. Den nye AFP ordningen er en ytelsesbasert flerforetakspensjonsordning, og finansieres gjennom premier som fastsettes som en

20 38 39 prosentsats av lønn. Foreløpig foreligger ingen pålitelig måling og allokering av forpliktelse og midler i ordningen. Regnskapsmessig blir ordningen behandlet som en innskuddsbasert pensjonsordning hvor premiebetalinger kostnadsføres løpende, og ingen avsetning foretas i regnskapet. Det er ikke fondsoppbygging i ordningen og det forventes at premienivået vil øke de kommende år. Gammel AFP usikret foretaksordning Askim Sparebank har pensjonsforpliktelser i tilknytning til overgangsordningen for den gamle usikrede avtalefestede førtidspensjonen (AFP). Forpliktelser gjennom denne ordning dekker 1 pensjonist Aktuarberegning Storebrand Pensjonstjenester AS har foretatt beregninger i henhold oppdatert NRS 6. Beregningene baserer seg på informasjon pr og knytter seg til bankens kollektive ytelsesbaserte pensjonsforsikring. Beregningen av pensjonsmidlene og påløpne forpliktelse gjøres på balansedagen. De estimerte verdier korrigeres hvert år i samsvar med oppgave over pensjonsmidlenes flytteverdi og aktuarberegninger av forpliktelsenes størrelse. Det avvik som oppstår amortiseres over forventet gjenstående tjenestetid til de aktive. Arbeidsgiveravgiften er en del av foretakets ytelse og er da en del av pensjonsforpliktelsen. Arbeidsgiveravgiften beregnes før korreksjon for eventuelle uamortiserte estimatavvik. Omkostningene ved pensjonsordningen inkludert i pensjonskostnaden. Pensjonsforpliktelser vedr. kollektiv ytelsesbasert pensjonsordning og «gammel» AFP ordning Pensjonsforpliktelser (brutto/pbo) Pensjonsmidler (markedsverdi) = Pensjonsforpliktelser (netto) + Ikke resultatført estimatavvik = Balanseført pensjonsforpliktelser inkl. avgift Inkluderer arbeidsgiveravgift med Pensjonsmidler vedrørende kollektiv pensjonsordning Overfinansiering av sikret ytelsesbasert pensjon 212 Estimert Estimert Overfinansiering av sikret «gammel» AFP pensjon 212 Estimert Estimert Følgende forutsetning er lagt til grunn for beregningen Spesifikasjon av pensjonskostnader Følgende forutsetning er lagt til grunn for beregningen: Avkastning på pensjonsmidler Diskonteringsrente Årlig lønnsvekst Årlig Gregulering Årlig regulering av pensjoner under betaling Gjennomsnittlig arbeidsgiveravg.faktor Forventet frivillig avgang før 5 år 212 3,6% 4,2% 3,25% 3,%,% 14,1% 1,% 211 4,8% 3,9% 4,% 3,75%,7% 14,1% 1,% 212 Pensjonsmidler Forventet avkastning på pensjonsmidlene 91 Aktuarielt tap/gevinst 151 Administrasjonskostander 15 Innbetalinger Pensjonsutbetalinger 386 Pensjonsmidler ved periodens slutt Note 22 Opplysninger vedr. lønn og ytelser til ledende personer Spesifikasjon av lønn m.m til ledende ansatte og tillitsvalgte Pensjonskostnader: Årets pensjonsopptjening + Rentekostnad på pensjonsforpliktelse = Pensjonskostnad (brutto) Forventet avkastning på pensjonsmidler + Administrasjonskostnader = Pensjonskostnad (netto) + Resultatført estimatavvik = Pensjonskostnad Hertil kommer innskuddbaserte ytelser: Kostnadsført premie ny AFPordning Kostnadsført premie gammel AFP SUM pensjonskostnad SUM Sikrede ytelser Usikrede ytelser SUM Adm. Banksjef Ass. Banksjef Soussjef Soussjef Sum ledende ansatte Styrets leder Styrets nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem, ansattes rep. Sum styret Kontrollkomiteens leder Kontrollkomite medlem Kontrollkomite medlem SUM kontrollkommiteen Forstanderskapets leder Forstanderskapets nestleder Innskytervalgte samlet Kommunevalgte samlet Ansattevalgte samlet Sum forstanderskapet Lønn Honorar Bonus Andre ytelser Pensjonspremie

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2016 Kommentarene er basert på morbankens regnskap. Datterselskapets eneste aktivitet er oppføring av et bygg på Stjørdal som skal tas i bruk av banken i 4. kvartal

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 31.12.2014 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2013 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 1,7 mill (22,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. 1,1 mill av økningen skyldes at renteavkastningen

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

1. kvartalsrapport 2008

1. kvartalsrapport 2008 1. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 1. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et underskudd på 6,6

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.09.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 3. kvartal viser en økning på 0,4 millioner (3,4 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet Kvartalsrapport 2011 1. kvartal Tilstede i lokalmiljøet 1. kvartalsrapport 2011 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, dersom annet ikke er nevnt. BANKEN I FØRSTE KVARTAL 2011 Banken har i første

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 1. kvartal 2014 HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL Sunn bankdrift og godt resultat i kvartalet. Kostnader utgjør

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

1. Kvartalsrapport 2010

1. Kvartalsrapport 2010 1. Kvartalsrapport 2010 Banken der du treffer mennesker 2 1. Kvartalsrapport 2010 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør 17,1 MNOK pr 1.

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016

Delårsrapport 2. kvartal 2016 Delårsrapport 2. kvartal 2016 BB Finans AS Delårsrapport for 2. kvartal 2016 BB Finans AS er inne i sitt 32. driftsår. Selskapet er et finansieringsforetak og har som formål å yte forbrukerfinansiering,

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010 Saksnr. A2010 021 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

2. kvartalsrapport 2008

2. kvartalsrapport 2008 2. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 2. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et overskudd på 3,5

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009 Saksnr. A2009 035 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010 Kvartalsrapport 1. kvartal 2010 SSTTYYRREETTSS KKOOMMEENNTTAARR TTI IILL KKVVAARRTTAALLSSRREEGGNNSSKKAAPPEETT PPRR 3311...0033...22001100 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 Saksnr. A2014 059 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

3. kvartalsrapport 2010

3. kvartalsrapport 2010 3. kvartalsrapport 2010 Banken der du treffer mennesker 2 3. kvartalsrapport 2010 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør 36,8 MNOK pr 3.

Detaljer

4. kvartalsrapport 2007

4. kvartalsrapport 2007 4. kvartalsrapport 2007 Foreløpig årsregnskap 2007 Banken der du treffer mennesker 4.kvartalsrapport og foreløpig årsregnskap 2007 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 5 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den nye

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 3. kvartal 2014 HOVEDTREKK TREDJE KVARTAL God bankdrift og godt resultat i kvartalet. Endringer på verdipapirer

Detaljer

Kvartalsrapport Q1. Orkdal Sparebank

Kvartalsrapport Q1. Orkdal Sparebank 2012 Kvartalsrapport Q1 Orkdal Sparebank 31.03.2012 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Delårsregnskapet er ikke

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2016

Delårsrapport 1. kvartal 2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2016 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2014 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. halvår 2014 Resultatet Brutto renteinntekter pr 30. juni 2014 utgjør 31,3 millioner kroner (29,0 millioner kroner

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016

Delårsrapport 2. kvartal 2016 Delårsrapport 2. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2016 Forvaltningskapital (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Forvaltningskapital 2.154,7 1.884,3 1.896,7 Siste 12

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Regnskapsprinsipper Andre driftskostnader Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i Andre driftskostnader utgjorde 16,30 mill. kroner

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2010

Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2015 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2015 Brutto renteinntekter pr 30. juni 2015 utgjør 29,5 millioner kroner (31,3 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank har ved

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2010

Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. MARS 2013 OG 2012 OG 31. DESEMBER 2012 NOK 1000 EIENDELER Note 1. KVT 2013

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP Banken der du treffer mennesker 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2014 HOVEDTREKK FJERDE KVARTAL Effektiv bankdrift

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2015 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2015 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2015 utgjør 15,7 millioner kroner (14,9 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2012 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2012 Landkreditt Boligkreditt AS ble stiftet 12. august 2010. Selskapet er etablert som en av de strategisk

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den

Detaljer

BBF BBF Resultatregnskap pr Konsern Konsern

BBF BBF Resultatregnskap pr Konsern Konsern BBF BBF Resultatregnskap pr 31.12.2015 Konsern Konsern 2014 2015 (alle tall i hele tusen) Note 2015 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 63 69 Renter o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 Saksnr. A2014 030 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den nye

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 30.09.2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 3. kvartal utgjør 36,0 mill. kr eller 1,22 % av gjennomsnittlig

Detaljer

1. Halvår. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt

1. Halvår. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 2013 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2013 Resultatregnskapet viser et overskudd etter skatt på 8,3 millioner kroner (4,8 millioner kroner).

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal. Hjelpsom Engasjert. Banken der du treffer mennesker

Kvartalsrapport 3. kvartal. Hjelpsom Engasjert. Banken der du treffer mennesker Kvartalsrapport 3. kvartal Hjelpsom Engasjert POSITIV PÅLITELIG Banken der du treffer mennesker 3. kvartal 2013 HOVEDTREKK TREDJE KVARTAL Sterk underliggende bankdrift før tap og nedskrivninger Nedskrivning

Detaljer

Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1

Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1 Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1 Rapport for andre kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat av ordinær drift utgjør pr 2. kvartal i år kr 16,8 mill før skatt, eller 0,92 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital,

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2013 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2013 Landkreditt Boligkreditt AS ble stiftet 12. august 2010. Selskapet er etablert som en av de strategisk

Detaljer

Delårsrapport. 1 kvartal 2017

Delårsrapport. 1 kvartal 2017 Delårsrapport 1 kvartal 2017 DELÅRSRAPPORT PR. 31.3.2017 Forvaltningskapital (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Forvaltningskapital 2.320,2 1.990,8 2.244,5 Siste 12 mnd.

Detaljer

Nicolas Tourrenc / Terra-Gruppen AS. 2. kvartalsrapport Banken der du treffer mennesker

Nicolas Tourrenc / Terra-Gruppen AS. 2. kvartalsrapport Banken der du treffer mennesker Nicolas Tourrenc / Terra-Gruppen AS 2. kvartalsrapport 2009 Banken der du treffer mennesker 2. kvartalsrapport 2009 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter

Detaljer

Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatutvikling

Detaljer

Delårsrapport. 2. kvartal 2017

Delårsrapport. 2. kvartal 2017 Delårsrapport 2. kvartal 2017 DELÅRSRAPPORT PR. 30.6.2017 Forvaltningskapital (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Forvaltningskapital 2.389,4 2.154,7 2.244,5 Siste 12

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET -1. KVARTAL 2013 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal

Delårsrapport 1. kvartal Delårsrapport 1. kvartal 2013 Totens Sparebank Boligkreditt AS 1. Kvartalsrapport 2013 Innledning Utlån til kunder er blitt redusert med 40 MNOK hittil i år, og totale utlån til kunder er per 31.3 på 1.584

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank 1. kvartal Delårsrapport For Landkreditt Bank 2010 Landkreditt Bank Delårsrapport pr. 31.03.2010 Landkreditt Bank kan i 1. kvartal vise til vesentlig bedre resultater enn i tilsvarende periode i 2009.

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 30.09.2012 Totens Sparebank Boligkreditt AS 3. Kvartalsrapport 2012 Innledning Selskapet har overtatt lån fra Totens Sparebank tilsvarende 52 MNOK hittil i år, og totale utlån til kunder

Detaljer

Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL

Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank hadde ved

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 30.06.2015 Konsern Konsern Konsern 2014 1-2. kv 2014 1-2. kv 2015 (alle tall i hele tusen) Note 1-2. kv 2015 1-2. kv 2014 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 63 15

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.12.2013 Konsern Konsern 4. kv 2013 4. kv 2012 1.-4. kv 2013 1.-4. kv 2012 (alle tall i hele tusen) Note 1.-4. kv 2013 2012 Renteinntekter og lignende inntekter 13

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 2. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 ORG.NR. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2011 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Kvartalsrapport 4. kvartal. Hjelpsom Engasjert. Banken der du treffer mennesker

Kvartalsrapport 4. kvartal. Hjelpsom Engasjert. Banken der du treffer mennesker Kvartalsrapport 4. kvartal OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP Hjelpsom Engasjert POSITIV PÅLITELIG Banken der du treffer mennesker 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2013 HOVEDTREKK FJERDE KVARTAL God underliggende

Detaljer

BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.03.2013 Konsern Konsern Konsern

BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.03.2013 Konsern Konsern Konsern BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.03.2013 Konsern Konsern Konsern 2012 1. kv 2012 1. kv 2013 (alle tall i hele tusen) Note 1. kv 2013 1. kv 2012 2012 Renteinntekter og lignende inntekter 228 57 29 Renter

Detaljer

TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS. Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS. Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Totens Sparebank Boligkreditt AS 1. Kvartalsrapport 2012 Innledning Selskapet har overtatt lån fra Totens Sparebank tilsvarende 122 MNOK

Detaljer

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009 Landkreditt Bank Delårsrapport 3. kvartal 2009 REGNSKAP PR. 30. SEPTEMBER 2009 Generelt Resultatet av den underliggende driften i Landkreditt Bank AS viser en god utvikling sammenlignet med tilsvarende

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 2 Delårsrapport Landkreditt Bank AS 1. halvår 2011 LANDKREDITT BANK REGNSKAP PR. 30. JUNI 2011 Landkreditt Bank kan i årets første seks måneder vise til

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2016

Delårsrapport 3. kvartal 2016 Delårsrapport 3. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2016 Forvaltningskapital (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Forvaltningskapital 2.169,6 1.900,8 1.896,7 Siste 12

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 30.06.2013 Konsern Konsern Konsern 2. kv 2013 2. kv 2012 2012 1.-2. kv 2013 1.-2. kv 2012 (alle tall i hele tusen) Note 1.-2. kv 2013 1.-2. kv 2012 2012 Renteinntekter

Detaljer

Organisasjonsnummer IFRS 31.12.2014 = = = =

Organisasjonsnummer IFRS 31.12.2014 = = = = Skatteetaten Næringsoppgave 4 for For banker, finansieringsforetak mv. Se i rettledningen (RF-1174) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode Fra

Detaljer

Kvartalsrapport 4 kvartal/ Foreløpig årsrapport

Kvartalsrapport 4 kvartal/ Foreløpig årsrapport Kvartalsrapport 4 kvartal/ Foreløpig årsrapport 31.12.2012 Totens Sparebank Boligkreditt AS 4. Kvartalsrapport 2012 Innledning Selskapet har overtatt lån fra Totens Sparebank tilsvarende 16 MNOK hittil

Detaljer

www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015

www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015 www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015 DRIFTSRESULTATET Haugesund Sparebank har ved utgangen av 3. kvartal 2015 et driftsresultat før tap og gevinster

Detaljer

1.KVARTAL kvartal Bank. Forsikring. Og deg.

1.KVARTAL kvartal Bank. Forsikring. Og deg. 1.KVARTAL 2008 1.kvartal 2008 Bank. Forsikring. Og deg. Tall i hele tusen REGNSKAP PR. 31.03.08. I % av gj.snitt. forvaltningskapital RESULTATREGNSKAP 31.03.2008 31.03.2007 2007 31.03.2008 31.03.2007 2007

Detaljer

INSTABANK ASA DELÅRSRAPPORT Q3/2016

INSTABANK ASA DELÅRSRAPPORT Q3/2016 INSTABANK ASA DELÅRSRAPPORT Q3/2016 3. KVARTAL 2016 Om Instabank ASA Instabank ASA mottok tillatelse fra Finanstilsynet for oppstart av bankvirksomhet den 19. september 2016. Allerede den 23. september

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2012 ORG.NR. 937900031 RAPPORT FRA STYRET -1. KVARTAL 2012 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL ORG.NR

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL ORG.NR DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2012 ORG.NR. 937900031 RAPPORT FRA STYRET -3. KVARTAL 2012 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

3. kvartalsrapport 2009

3. kvartalsrapport 2009 Foto: Ronny Østnes 3. kvartalsrapport 2009 Banken der du treffer mennesker 3. kvartalsrapport 2009 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør

Detaljer

INSTABANK ASA DELÅRSRAPPORT Q3/2016

INSTABANK ASA DELÅRSRAPPORT Q3/2016 INSTABANK ASA DELÅRSRAPPORT Q3/2016 3. KVARTAL 2016 Om Instabank ASA Instabank ASA mottok tillatelse fra Finanstilsynet for oppstart av bankvirksomhet den 19. september 2016. Allerede den 23. september

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2012 1

Delårsrapport 1. kvartal 2012 1 Delårsrapport 1. kvartal 2012 1 Rapport for første kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat av ordinær drift utgjør pr 1. kvartal i år kr 6,6 mill. før skatt eller 0,73 % av gjsn. forvaltningskapital, mot

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Strømmen Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Strømmen Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP Morbank 3. kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2014 2013 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Endring av regnskapsprinsipp Fra 1.1.2015 har banken anvendt IAS 19R, og dermed endret regnskapsprinsipp, for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Banken

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.06.2014 er 8,085 mill. mot 5,848 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.09.2014 er 13,360 mill. mot 9,410 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. Landkreditt Bank. 31.. Kvartal

DELÅRSRAPPORT. Landkreditt Bank. 31.. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank 31.. Kvartal 2011 Landkreditt Bank Kvartalsrapport pr 30. september 2011 Landkreditt Bank kan pr 30. september 2011 vise til et resultat på 41,3 millioner kroner. Resultatet

Detaljer

4. kvartalsrapport og foreløpig årsregnskap 2010

4. kvartalsrapport og foreløpig årsregnskap 2010 4. kvartalsrapport og foreløpig årsregnskap 2010 Banken der du treffer mennesker 4. kvartalsrapport og foreløpig årsregnskap 2010 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, dersom annet ikke er nevnt.

Detaljer