Balestrand kommune. Framlegg av

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Balestrand kommune. Framlegg av 27.01.2014"

Transkript

1 Balestrand kommune 1 Framlegg av

2 INNHALD Generelt om økonomireglementet... 4 Bakgrunn... 4 Føremål... 4 Ajourhald... 4 Andre vedtekne dokument... 4 Plan- og økonomisystem... 4 Årsbudsjett og økonomiplan... 7 Formål... 7 Virkeområde... 7 Ansvar... 7 Utarbeiding... 7 Økonomiplanen skal... 7 Årsbudsjettet skal... 7 Økonomiplanprosessen... 8 Rådmannen sitt framlegg til budsjett og økonomiplan... 8 Oppstilling og fordeling... 8 Disposisjonsfullmakter i budsjettsaker Kommunestyret Formannskapet Rådmannen Økonomisystemet og kontoplan Økonomisystemet Økonomisk rapportering Løpande oppfylgjing i høve budsjett Rapportering til kommunestyret og formannskapet Årsmelding Nasjonal rapportering Bestilling, mottak, attestasjon/anvising Bestilling Varemottak Fakturamottak Kontering / attestering Tilvising Tilvisingsmynde Faktura Rekneskap og årsavslutning Årsrekneskap/årsmelding

3 Grunnleggande rekneskapsprinsipp

4 Generelt om økonomireglementet Bakgrunn Kommunelova med tilhøyrande forskrifter av desember 2000 legg til rette for at kommunane kan driva mål- og rammestyring. Stortinget vedtok endringar i kommunelova i juni 2000 og Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) har med bakgrunn i lovendringane fastsett forskrifter på økonomiområdet Forskrift om kommunale og fylkeskommune årsbudsjett, sjå kommunelova 46 nr 8 Forskrift om kommunale og fylkeskommunale årsrekneskap og årsmelding, sjå kommunelova 48 nr 6 Forskrift om rapportering frå kommunar og fylkeskommunar, sjå kommunelova 49 nr 2 Forskrift om kommunale og fylkeskommunale garantiar, sjå kommunelova 51 nr 3 Forskrift om kommunar og fylkeskommunar si finansforvaltning, sjå kommunelova 52 nr 2 4 Dei nye reglane er meir rammeprega enn dei tidlegare, og det er difor naudsynt for kommunane å fastsetja nærare regler på økonomiområdet i eit eige økonomireglement. Føremål Formålet med økonomireglementet er å: gje eit oversyn over kommunen sin økonomi og rekneskapssystem sikra ei effektiv og forsvarlig økonomiforvaltning i kommunen sikra ei betre økonomistyring gje dei folkevalde eit tilstrekkeleg grunnlag for vedtak dokumentere nokre viktige rutinar på økonomiområdet gje ansvar og mynde i økonomisamanheng Økonomireglementet er bygd opp med budsjett- og rekneskapsteori som saman med rutinar viser korleis vi løyser dei viktigaste utfordringane i vår eiga økonomiforvaltning. Ajourhald Økonomireglementet bør årleg vurderast, og eventuell trong for endringar skal som hovudregel gjerast i samband med det årlege budsjettvedtaket. Andre vedtekne dokument Etiske retningsliner for Balestrand kommune Arbeids- og delegasjonsreglement for Balestrand kommune Finansreglement for Balestrand kommune Plan- og økonomisystem Det kommunale økonomisystemet inneheld 5 viktige element:

5 Kommuneplanen - langsiktige del Økonomiplanen for dei neste 4 åra Årsbudsjettet Tertialrapport per og 31.8 Årsrekneskap, årsmelding og nasjonal rapportering (Kostra) Kommuneplanen -langsiktige del trekkjer opp mål og hovudprioriteringar for kommunen. Kommuneplanen har eit 12 års perspektiv og skal rullerast kvart fjerde år, det vil seia ein gong i kvar kommunestyreperiode. Økonomiplanen har eit 4-årig perspektiv og vert rullert kvart år. Årsbudsjettet er identisk med første året i økonomiplanen. Prioriteringane i kommuneplanen - langsiktige del vert konkretisert i økonomiplanen og årsbudsjettet. Økonomiplan og årsbudsjett vert fremja som eit dokument. Framlegg til økonomiplan, med dei framlegg til vedtak som ligg føre, skal leggjast ut til allmenn ettersyn i 14 dagar før den blir handsama i kommunestyret. Vedtak bli fatta i desember. 5 Det vert i året lagd fram to økonomisk statusrapporter, per 30. april og 31. august. Her vert det føreteke ein grundig analyse av rekneskapen i høve til justert budsjett. Kommunen skal gje informasjon om ressursbruk og tenesteproduksjon til bruk i nasjonale informasjonssystem, frist 15. februar. Samtidig skal årsrekneskapen vera ferdigstilt. Rådmann skal utarbeide årsmelding med frist 31. mars. Kommunestyret skal handsama rekneskapen og årsmeldinga i same møte innan seks månader etter regnskapsåret er slutt.

6 Det kommunale styringssystemet (økonomidelen ) kan framstillast slik: Kommuneplan langsiktig del mål for utviklinga retningslinjer for gjennomføring arealdel Økonomiplan mål/tiltak sektorplanar langtidsbudsjett (ØP) 6 Årsbudsjett (drift og investering ) Rekneskap Drift, investering, balanse og notar i samsvar med den inndelinga kommunen har i årsbudsjettet Ekstern rekneskap Økonomiske oversyn drift investering balanse notar Økonomirapportar Årsmelding Nasjonal rapportering (KOSTRA) ekstern rapportering (art) funksjonsinndeling nøkkel tal Samla ekstern informasjon

7 Årsbudsjett og økonomiplan Formål Formålet med utarbeiding av årsbudsjett og økonomiplan er å realisere mål sett i kommuneplanen - langsiktige del, planleggja nye tiltak og føre kontroll med kommunen sin tilgang og bruk av ressursar. Budsjettarbeidet vil også avdekka kommunen sine ressursar og tilgang på ressursar og gje viktig informasjon om verknaden av å halda fram drifta slik den er i dag. Virkeområde I samsvar med kommunelova 44 skal kommunestyret ein gang kvart året vedta ein rullerande økonomiplan. Økonomiplanen skal innehald all verksemd som vert omfatta av kommunen som juridisk person. Økonomiplanen skal leggjast til grunn ved kommunen sitt budsjettarbeid og drifta gjennom året. Sektorplanar skal integrerast i økonomiplanlegginga og bruken av midlar innarbeidast i økonomiplanen. Økonomiplan og årsbudsjett er grunnlaget for økonomistyringa. 7 Ansvar Ansvaret for å utarbeida ein heilskapleg økonomiplan/årsbudsjett ligg hjå rådmannen. Formannskapet har ansvaret for å utarbeide ei innstilling til kommunestyret ved handsaminga av årsbudsjett og økonomiplan. Utarbeiding Kommuneplanen sin langsiktige del vert nytta som grunnlag for arbeidet med økonomiplan og årsbudsjett. I tillegg vert følgjande å ta omsyn til : sektorplanar konsekvensjustert budsjett årsrekneskap årsmelding evaluering av drift og vedtekne mål nasjonal rapportering (KOSTRA) Økonomiplanen skal utarbeidast for fire år gje retning for kvar kommunen tenkjer å gå i framtida vera grunnlaget for årsbudsjettet drift og investering følgja opp og føra vidare satsingar som er trekt opp i kommuneplanen - langsiktig del og sentrale vedtak som er gjort. Årsbudsjettet skal utgjere år 1 i økonomiplanen og gjeld for eitt år byggja på prioriteringar i økonomiplanen være eit løyvingsdokument, det vil seia at vedteke budsjett fortel kva nettoramme kommunestyret har gjeve til ansvarsområda neste år. Rammene er bindande på nivået ansvarsområde.

8 Økonomiplanprosessen Det vert kvart år utarbeidd ein tidsplan for økonomiplanprosessen. Formannskapet og einingane vert orientert om tidsplanen. Det vert utarbeidd eit hovuddokument Rådmannen sitt framlegg til budsjett og økonomiplan skal vera samansett av : o Arbeidsgrunnlag for handlingsprogram/budsjett neste år o Arbeidsgrunnlag for økonomiplanperioden o Arbeidsgrunnlag for investeringsprogrammet o Tiltaksliste («grenseliste» ) i høve til aktuelle tiltak for å oppnå reduserte utgifter/auka inntekter o Oversyn over aktuelle tiltak ved auka budsjettramme Til grunn for budsjettet skal ei nytta desse føresetnadene o Det vert budsjettert med kjende lønskostander o Det vert sett av midlar til å dekke auke i lønner (med tilhøyrande auke i sosiale utgifter) o Inntekter blir budsjettert forsiktig, og det blir lagt inn margin i avsetjing til lønsauke og ved budsjettering av pensjonskostander. 8 Rådmannen utarbeider i tillegg, og på førespurnad frå formannskapet, notat som utdjupar punkt i hovuddokumentet. Rådmannen sitt framlegg til budsjett og økonomiplan Rådmannens sitt framlegg til budsjett/økonomiplan vert lagd fram innan 15.september. Framlegget til både neste års budsjett og økonomiplanen skal vera saldert (i balanse). Den endelege handsaminga vil vera i kommunestyremøte i desember. Oppstilling og fordeling Kommunestyret skal vedta økonomiplanen og årsbudsjettet i samsvar med obligatorisk oppstilling i forskrift om årsbudsjett for kommunar og fylkeskommunar. For driftsbudsjettet vil det sei budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet og 1B Til fordeling drift. Tilsvarande budsjettskjema 2A og 2B for investering. I tillegg skal det skal det utarbeidast skjema Økonomisk oversikt drift og Økonomisk oversikt investering. Det følgjer av kommunelova 44 at økonomiplanen omfatta heile kommunen si verksemd, vera realistisk og vera sett opp på ein oversiktleg måte. Driftsbudsjettet Kommunestyret vedtek driftsbudsjettet som ei nettoramme til dei ulike ansvarsområda i samsvar med budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet og 1B Til fordeling drift. Investeringsbudsjettet Kommunestyret vedtek investeringsbudsjettet på prosjektnivå i samsvar med budsjettskjema 2A Investering og 2B Til fordeling investering i anleggsmidlar.

9 Rammeområde Rammeområde er bygd opp på ansvarsstrukturen i Balestrand kommune. Ansvarsområda innan kvart rammeområde er vist nedanfor: Ansvarsområda i budsjettet vert delt inn i fylgjande rammeområde: Rammeområde 1: Sentrale styringsorgan og fellesutgifter Omfattar ansvarsområde: 100 politiske organ og kontrollorgan 120 rådmann/fellestenester 122 Næringsutvikling 190 tilleggsløyvingar 9 Rammeområde 2: Oppvekst og kultur Omfattar ansvarsområde: Rammeområde 3: Helse og omsorg Omfattar ansvarsområde: 200 oppvekstkontoret 210 Sagatun skule 211 Fjordtun oppvekstsenter 212 Nesse oppvekstsenter 220 Sagatun barnehage 230 PP-kontoret 250 kulturskulen 260 bibliotek 262 kultur 270 lege 271 helsestasjon 272 fysioterapeut 275 pleie og omsorg omsorg 277 spesialomsorg pu 278 heimetenestene/rehabilitering 295 barnevern 296 NAV Rammeområde 4: Tekniske tenester Omfattar ansvarsområde: 300 plan- og utviklingskontoret 320 jordbruk 330 skogbruk 350 teknisk drift forvaltning, drift og vedlikehald 360 byggesak 370 oppmåling 380 brannvern 390 vatn, avløp og renovasjon Rammeområde 5: Sentrale inntekter og utgifter Omfattar ansvarsområde: 798 momskompensasjon investeringar avskrivingar 800 skatt, rammetilskot og finansiering

10 Større endringar i form av nye tiltak eller reduksjon innanfor ansvarsområda vert spesifisert under det enkelte ansvarsområdet. Det skal under kvart ansvarsområde/eining setjast opp eit oversyn over talet på årsverk og planlagde endringar i talet på årsverk. Det skal så langt råd setjast opp oversyn over tenesteproduksjon og utviklinga i denne. Kostra-tal som rådmannen vurderer som relevante skal nyttast. Disposisjonsfullmakter i budsjettsaker Kommunestyret vedtek driftsbudsjettet på nettoramme for ansvarsområda, jfr budsjettskjema 1A og 1B. Det nivå kommunestyret vedtek budsjettet på er med på å avgjera når kommunestyret sjølv må gjera budsjettjusteringar. Dette inneber at endringar av netto ramme for ansvarsområda skal vedtakast av kommunestyret sjølv. Unntak gjeld fordeling av avsetning til lønnsauke og sosiale utgifter (ans 190) etter sentrale og lokale tingingar. I tillegg får avdeling for økonomi fullmakt å budsjettere avskrivingar og mva-kompensasjon. Desse posteringar vil ikkje endre netto ramme innan kvart ansvarsområde. 10 Dersom prognosane i den økonomiske rapporteringa syner at nettoramma for eit ansvarsområde er overskriden, må rådmannen først vurdera om beløpet kan dekkast innanfor ansvarsområdet i løpet av året. Er ikkje dette etter rådmannen si vurdering mogleg, må rådmannen leggja fram sak om tilleggsløyving til kommunestyret. Rådmannen legg fram for formannskapet og kommunestyret saker som gjelder budsjettendringar mellom ansvarsområda. Dette skjer som hovudregel når tertialrapportering 1 (per 30. april) og tertialrapportering 2 (per 31. august) vert lagd fram til politisk handsaming. Rådmannen har overfor kommunestyret og formannskapet ansvar for at disposisjonsfullmaktene vert handtert korrekt. Kommunalsjefane har eit samla ansvar for ansvarsområde innan sitt planområde for at disposisjonsfullmaktene vert handtert korrekt overfor rådmann. Sameleis har einingsleiarane eit sjølvstendig ansvar overfor kommunalsjefane for eiga eining. Kommunestyret Driftsbudsjett Kommunestyret skal fatta vedtak om årsbudsjett, sjå kommunelova 45 og budsjettforskrifta 4. Kommunestyret skal sjølv vedta eit budsjett sett opp i samsvar med hovudoversikt drift med dei krav til spesifikasjonar som går fram av budsjettskjema 1A. Årsbudsjettet skal vedtakast med eit innhald som følgjer av kommunelova 46. Budsjettreguleringar mellom ansvarsområda skal vedtakast av kommunestyret. Kommunestyret skal vedta driftsbudsjettet og fordela ramma på dei einskilde tenesteområda (budsjettskjema 1B). Investeringsbudsjett Kommunestyret skal sjølv vedta investeringsbudsjett med det innhald som går fram av hovudoversikt budsjettskjema 2A og fordele investeringsramme på det einskilde prosjekt, budsjettskjema 2B. Kommunestyret skal sjølv gjera endringar i investeringsbudsjettet på same nivå som låg til grunn i budsjettvedtaket. Dette vil seia hovudoversikt og per prosjekt dersom inntekts- eller utgiftspostar på et prosjekt må endrast.

11 Jamfør elles Arbeids- og delegasjonsreglementet vedteke av kommunestyret. Formannskapet Med dei avgrensingar som følgjer over, samt budsjettforskriftene, gjeld følgjande fullmakter: Formannskapet vert gjeve fullmakt til å gjera endringar på budsjettansvarsområde innanfor kvart rammeområde, når desse ikkje er i strid med vesentlege intensjonar og føresetnader i budsjettet vedteke av kommunestyret. Formannskapet får innanfor same rammeområde mynde til å endre kapitalbudsjettet ved auka løyving til vedteke prosjekt eller ved å overføra frå dritsbudsjettet mot at løyving til anna vedteke prosjekt vert redusert tilsvarande, men utan at samla finansiering vert endra. Formannskapet har mynde til å godkjenne resultatet av lokale forhandlingar og disponera og fordela midlar avsett på konto til disposisjon for formannskapet 11 I tillegg har formannskapet utvida mynde til å treffa vedtak ut frå kommuneloven 13. Dette gjelder saker der kommunestyret er avgjerande organ, men der formannskapet har mynde til å treffa vedtak når det er naudsynt at vedtak vert treft så raskt at det ikkje er tid til å innkalla kommunestyret. Orientering om vedtak med bakgrunn i paragraf 13 skal leggjast fram for kommunestyret i neste møte. Rådmannen Rådmannen vert gjeven fullmakt til å fordela vedtekne netto rammer innanfor ansvarsområda. Rådmannen vert gjeven fullmakt til å fordele fellesposter på ansvarsområda. Dette gjelder felles avsetning på ansvar 190 til regulering av løn og sosiale utgifter etter at sentrale- og lokale lønstingingar er vedtekne. Rådmannen vert gjeven fullmakt til å overføra budsjettbeløp i investeringsbudsjettet som følgje av forskyving av prosjekta si framdrift, ved at budsjettbeløp vert redusert i rekneskapsåret og vert overført til neste budsjettår. Prosjekta sine totalbudsjett kan ikkje endrast. Det vert skilt mellom to typar av budsjettreguleringar: 1. Budsjettregulering innanfor same ansvarsområde er delegert til rådmannen 2. Budsjettregulering mellom ansvarsområda krev vedtak i formannskapet kommunestyret. Unntaket frå dette er fordeling av felles avsetning til lønsauke og sosiale utgifter i samsvar med budsjettvedtak. Andre disposisjonsfullmakter rådmannen Tilvisingsmynde for kommunen sine utbetalingar. Alle utbetlingsordrar skal vera signert med to underskrifter, anten direkte eller ved elektronisk spor. Avskriving av tap på fordringar. Ved større avskrivingar utover normal drift skal det gjevast informasjon om dette i noter til rekneskapen.

12 Ettergjeving av renter og gebyr opp til kroner Saker om ettergjeving av hovudstol skal fremjast for formannskapet. Tildeling av lån og tilskot etter Husbanken sine regler for etableringslån, utbetringslån og tilskot. Tildeling skjer innanfor økonomiske rammer som kommunestyret har vedteke. Fråfall av pant på lån og vike prioritet når dette truleg ikkje vil innebere tapsrisiko for kommunen utover kr Strykingar ved rekneskapsavslutning i samsvar med rekneskapsforskrifta 9 Driftsrekneskapen: 1. Budsjetterte overføringar frå driftsrekneskapen til finansiering av utgifter i årets investeringsrekneskap vedteke av kommunestyret sjølv. 2. Avsetjingar til fond som er føresett finansiert av årets eller tidlegare års løpande inntekter eller innbetalingar. 3. Budsjettert inndekning av tidlegare års rekneskapsmessige meirforbruk når dette har vore føresett finansiert av årets eller tidlegare års løpande inntekter eller innbetalingar. 12 Investeringsrekneskapen 1. Redusere budsjetterte avsetjingar finanisert av investeringsinntekter 2. Overføre budsjettert (ikkje disponert) bruk av ubundne investeringsfond til prosjekter med manglande dekning Økonomisystemet og kontoplan Økonomisystemet Økonomistyring er blant anna å ha kontroll over verdiskaping og pengestraumar slik at ressursane vert nytta så effektivt som mogleg. Til hjelp nyttar kommunen økonomisystem frå Visma Unique og består av følgjande sentrale funksjonar: Regnskap/budsjett Løn og personalsystem Fakturering (Inngåande og utgåande) I tillegg er det fleire fagsystem som gjev inn data til kommunen sitt økonomisystem: - Fakturamottak - handsaming av manuelle og elektroniske fakturaer. - KomTek - system knytt opp mot matrikkel for gebyr og eigedomsskatt - Notus - turnusprogram med elektronisk overføring av variable lønstransaksjonar - Ehandel program for bestilling av varer/tenester på nett - SATS program for skule og barnehage med elektronisk overføring av bl.a. variable lønstransaksjonar. - Nettbank - Med fleire.

13 I økonomistyringa kan spesialsystema vera eit viktig supplement til økonomisystemet. Den gjennomgåande filosofien er at data berre skal registrerast ein gong for dermed å sikra rasjonell handsaming og trygga datakvaliteten. Bak registrering av økonomisk informasjon ligg det ein økonomimodell. Grunntanken i økonomimodellen er ei "reindyrking" av logisk uavhengige begrep samt relasjonar som vert sett saman til styringsbegrep på dei ønska styrings- og kontrollnivå. I økonomimodellen vert styringsbegrepa kalla dimensjonar og bygger på obligatorisk KOSTRA-kontoplan. Desse kan setjast samen etter behov. Økonomisystemet i Balestrand kommune har følgjande obligatoriske dimensjoner: 13 Konto/art (utgifts/inntektstype som løn, utstyr, reiseutgifter osb). Siffer 2-4 samsvarer med obligatorisk kontoplan artskontoplan frå departementet. Teneste/funksjon (grunnskule, heimeteneste, sjukeheim osb). Siffer 1-3 samsvarer med obligatorisk funksjonskontoplan frå departementet. Ansvar (viser budsjettansvar og intern organisering fri dimensjon) I tillegg til hovuddimensjonar kan konteringar i regnskap og budsjett utvidast med dimensjonane: Prosjekt (spesialisera prosjekt) Aktivitet (ytterligare spesialisering av prosjekt i drifts- og investeringsrekneskap) Døme: Konto Ansvar Teneste Prosjekt D19 Fastløn Spesialomsorg PU Pleie-omsorg i heimen Viktoria hagen Økonomisk rapportering Løpande oppfylgjing i høve budsjett For alle budsjettansvarsområde skal det kvar månad leverast rapport til rådmannen om rekneskap i høve til avvik mellom budsjett og rekneskap på fastsett skjema (dette gjeld med unnatak av dei månadene det er eigne prosessar i høve tertialrapport) Rapport skal bygge på web-budsjettrapport som til ei kvar tid er løpande oppdatert. I tillegg skal alle med budsjettansvar ha tilgang til detaljert lønsjournal som kan hentast frå kommunen sitt lønssystem. Budsjettansvarlege/ kommunalsjefane har ansvar for å levere rapport til rådmann innan ei veke ut i ny månad. Rådmanen skal utarbeida samla rapport til kvar månad til formannskapet (med unnatak av dei månadene det er eigne prosessar i høve til tertialrapportering).

14 I tillegg skal budsjettansvarlege i Balestrand kommune rapportere skriftleg om den økonomiske situasjonen for si eining til rådmannen etter 1. tertiall, 2. tertial og i samband med avslutta rekneskap. Rapporteringa frå budsjettansvarlege saman med sentral økonomieining sine vurderingar er grunnlaget for rapporteringa til politisk nivå. Rapportering til kommunestyret og formannskapet I løpet av året skal kommunestyret handsama følgjande økonomiske statusrapportar: Tertialrapport 1 per 30. april Tertialrapport 2 per 31. august Årsrekneskapen per skal ferdigstillast innan 15. februar. Årsrekneskapen og årsmeldinga vert handsama i kommunestyret innan seks månader etter at rekneskapssåret er avslutta. 14 Rapportane skal innehalda skjema 1A og 1B og skjema for økonomisk oversikt over drift, alle med samanlikning med førre år og budsjett. I økonomiske statusrapportar per 31. april og 31. august vert det gjeve ein gjennomgang av kommunen si samla økonomiske driftsutvikling sett i høve til budsjett. Ved avvik skal rådmannen laga framlegg om inndekning og omdisponering av midlar for å oppnå økonomisk balanse per Det skal også rapporterast på framdrift og økonomisk status for investeringsprosjekta. Rådmannen skal informera formannskapet om vesentlege avvik frå den samla nettoramma som er vedteken i kommunestyret på første ordinære møte. Årsmelding Årsmeldinga skal ta utgangspunkt i kommunelova 48 nr. 5 med følgjande innhald: Opplysingar om forhold som ikkje går fram av rekneskapen Informasjon om kommunen si tenesteyting Tilhøve som er viktig for å vurdera kommunen si stilling og resultatet av verksemda Rådmannen utarbeider årsmeldinga innan 31. mars. Årsmeldinga skal liggja til handsaming i kommunestyret samtidig med at årsrekneskapen vert handsama. Der det er vesentlige avvik mellom utgifter i årsrekneskapen og løyvinga til føremålet i regulert budsjett, skal det gjerast greie for avviket. Det same gjeld ved avvik mellom inntekter i årsrekneskapen og regulert budsjett. Nasjonal rapportering Nasjonal rapportering (Kostra-rapportering) omfattar elektronisk rapportering til Statistisk sentralbyrå av rekneskapsdata og tenestedata frå aktuelle fagsystem. Rapporteringsfrist for årsrapportering er 15. januar og 15. februar. I tillegg skal rekneskapsdata rapporterast kvart kvartal. Målet med Kostra er å kopla saman tenesteproduksjonsdata (type tenester, tal produserte einingar, personalinnsats i form av årsverk/timar, brukarar osb) med økonomidata på funksjon/tenestenivå. Samanstillinga gjev informasjon om prioritet, produktivitet og dekningsgrader sett i høve til ulike brukargrupper. Gjennom denne rapporteringa vert det

15 produsert nøkkel tal i tre nivå. Oversyn over rapporterte data ligg på flg. lenke: Bestilling, mottak, attestasjon/anvising Alle kommunale innkjøp skal skje i samsvar gjeldande lover og reglar samt inngåtte innkjøpsavtalar. Regelverket omhandlar varemottak, attestasjon og anvising uavhengig av om vara er kjøpt gjennom tradisjonelle kanalar eller via E-handel. Innkjøp skal dokumenterast i samsvar med krav i Lov om offentlege innkjøp. Protokoll skal fyllast ut for kjøp over kr Alle tilbydarar skal kunne leggja fram eigenerklæring om tilsette sine arbeidsavtalar for å motvirka sosial dumping, firmaattest som minimumdokumentasjon på eiga verksemd samt skatteattest med oversyn over skatterestanse/mva-restanse. 15 Bestilling Bestilling/rekvirering av varer og tenester på kommunen sine vegen, vert tildelt av avisnar, og får rolle i økonomisystemet som konterar/attestant. Attestant vert knytt mot det/dei ansvar vedk. skal kunne bestilla varer for. Ved bestilling skal bestillar alltid oppgje sitt resursnummer (brukarnamn) eller namn. Faktura der det ikkje kjem fram kven som har bestilt, eller der det ikkje er mogeleg å finna ut av, skal ikkje betalast. Alle inngåande faktura blir skanna inn, eller motteke elektronisk i fakturamottak. Faktura skal stilast til : Balestrand kommune Fakturamottak eller Kong Beles veg Balestrand. Bestillar skal før bestilling kontrollera at det er budsjettdekning eller at nødvendige vedtak er fatta og at kommunen nyttar inngåtte innkjøpsavtalar. Kjøp utanfor avtale skal kun skje dersom vare/teneste ikkje er å finna i eksisterande innkjøpsavtaler. Varemottak Godkjenning (signering) av ordreseddel At kravsspesifikasjon er fulgt Kvantum, at levering stemmer med bestilt mengde og avtalte priser Er det vesentlege feil /manglar ved leveransen, skal ein umiddelbart kontakte leverandøren (helst skriftleg) for oppretting, evt. returnere varen. Fakturamottak Berre original faktura skal brukast som rekneskapsbilag. Dersom det ikkje er råd å fram skaffa originalfaktura, kan kopi nyttast med påskrift om at kopi erstattar originalfaktura og kvifor originalfaktura ikkje blir nytta. Alle vedlegg til faktura skal skannast bl.a. som dokumentasjon for krav på moms.

16 Kontering / attestering Den interne kontroll skal så langt som praktisk mogleg skilja mellom Person med myndigheit til å bestille varer og tenester og/eller attestasjonsmyndigheit. Person med tilvisingsmyndigheit Person med tilvisingsmynde har ansvar for å etablera trygg intern kontroll Leiar med mynde for tilvising bestemmer kven som får mynde til bestille varer og tenester. Attestant skal kontrollera følgjande: At faktura er levert rettidig, pris og rabatt er korrekt, bestillingsdato, fakturadato, betalingsvilkår, at faktura samsvarar med bestilling og evt. rekvisisjon. At faktura er rett kontert med rett mva-kode Godkjenne og vidaresende for anvising. 16 Tilvising Utbetling til leverandørar skal skje frå Balestrand kommunekasse. Før faktura blir betalt, skal den vera attestert og anvist av 2 forskjellige personar og anvist av person med rett mynde. Dersom desse vilkåra ikkje er oppfylt, skal utbetlingsoppdrag sendast i retur for attestasjon/tilvising av rett myndigheit. Ingen skal anvisa eigne rekningar eller andre utbetalingar til seg sjølv eller til nær familie. Det er heller ikkje lov å anvisa overordna sine rekningar. Ordførar skal anvise utbetalingar til rådmann og motsatt. Anvisar skal kontrollera: At det ligg føre gyldig vedtak om bevilging At det er budsjettdekning innan ansvarsområde Disponering av budsjettmidlar er formelt, reelt og økonomisk i orden Attestasjon og kontroll av faktura er føreteke av personar som er tillagt denne oppgåva. At fakturaflyten frå mottak til anvising skjer innan rimeleg tid. Tilvisingsmynde Det følgjer av kommunelova 23 at rådmannen er tildelt tilvisingsmynde for heile den kommunale forvaltninga. Det er såleis berre rådmann som kan delegere tilvisingsmynde. Administrativ delegering av tilvisingsmynde skal alltid delegerast til namn og ikkje til ei stilling. Tilvisingsmynde skal gjevast skrifteleg med kopi til revisor og økonomikontoret. Melding om delegert mynde skal innehalde opplysning om tilvisingsmynde fordelt på ansvar, teneste og evt. Konti samt signaturprøve. Tilvisingsmynde kan ikkje delegerast til økonomisjef eller andre som har tilgang til å gjennomføra utbetaling frå kommunen sin bankkonti.

17 Tilvisingsmynde og budsjettansvar følgjer same stilling. Faktura Hovudregel er at all fakturering skal skje gjennom økonomisystemet. Dette gjeld også krav om refusjonar så langt det er praktisk mogeleg. Dersom det blir sendt enkeltkrav direkte frå einingane, skal økonomiavdelinga ha kopi av kravet. Fakturagrunnlag skal kontrollerast og godkjennast av den personen som har best kjennskap/kunnskap om krava for å sikra at alle krav er registrert og at desse er rette. 17 Rekneskap og årsavslutning Årsrekneskap/årsmelding Kommunen er pålagt å utarbeida årsrekneskap og årsmelding for si verksemd i samsvar med kommunelova 48. Årsoppgjeret er samansett av fleire dokument: 1. Drift- og investeringsrekeskap 2. Balanserekneskap 3. Økonomiske oversikter i samsvar med rekneskapsforskriftene 4. Noter til rekneskapen 5. Årsmelding 6. Nasjonal rapportering (KOSTRA) Økonomisjef ( fagledar for rekneskap) har ansvar for dokumenta som inngår i punkt 1-4 og 6. Rådmannen har ansvar for årsmelding. Grunnleggande rekneskapsprinsipp Anordningsprinsippet Definisjon i samsvar med rekneskapsforskrifta 7 «Alle kjende utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i året skal tas med i årsregnskapet for vedkommende år, enten de er betalt eller ikke når årsregnskapet avsluttes.» Anordningsprinsippet krev at alle kjende utgifter og inntekter skal bokførast på korrekt år, uavhengig av om innbetaling/utbetaling er føretatt.

18 Einaste unnataket frå anordningsprinsippet, er bruk av lån. Berre den delen av lånet som faktisk er brukt i løpet av rekneskapsåret, skal førast i investeringsrekneskapen. Ubrukt del blir å registrere som memoriapost i balansen. Finansielt orientert rekneskap Inntekter og utgifter i kommunal samanheng er finansielt orientert. Dette betyr at det er den tilgangen av varer, tenester og produksjonsmidlar, og finansiering av desse som der det sentrale. Bruttoføring Rekneskapen skal førast brutto. Det skal ikkje gjerst frådrag for tilhøyrande inntekter til utgiftspostane og motsatt. Alle utgifter/utbetalingar og inntekter/innbetalingar skal visast med sine fulle beløp. Avvik frå prinsippet kan gjerast heilt unntaksvis og må i tilfelle grunngjevast på det aktuelle bilag. 18 Tilgang og bruk av midlar All tilgang og bruk av midlar skal i utgangspunktet visast i drifts- og investeringsrekneskapen. Avvik må grunngjevast på bilaget. God kommunal rekneskapsskikk «Årsregnskapet skal føres i overensstemmelse med god kommunal regnskapsskikk, både når det gjelder selve regnskapsføringen og når det gjelder den økonomiske informasjonen årsregnskapet gir», jfr. Forskrifta 7. God kommunal rekneskapsskikk vil vere i kontinuerleg utvikling i regi av foreininga for dette, GKRS, som vil utvikla standardar/normer innanfor rekneskapsområdet. Kommunale rekneskapsstandardarar har rettsleg verknad for kommunen si rekneskapsføring. Ein oversikt over standardar utarbeida av foreininga for god kommunal rekneskapsskikk finn ein på Vurderingsreglar i balansen Omløpsmidlar skal vurderast til lågaste verdi av anskaffelseskost og verkeleg verdi. Anleggsmidlar skal vurderast til anskaffelseskost og skal gjerast til gjenstand for avskriving. Avskrivingane gir ikkje resultateffekt i driftsrekneskapen. Nedskriving skal gjennomførast ved varig verdifall. Avgrensing mellom investering og drift (KRS 4) 1. «Som investering anses anskaffelser av eiendeler av vesentlig verdi som er bestemt til eget, varig eie eller bruk, samt påkostning på allerede eksisterende varige driftsmidler. Alle investeringer skal utgiftsføres i investeringsregnskapet og aktiveres i balansen.

19 2. Med varig menes en økonomisk levetid på minst 3 år regnet fra anskaffelsestidspunktet. 2. Med vesentlig verdi menes en anskaffelseskost på minst kr ,-. 3. Som påkostning klassifiseres utgifter som påløper for å føre anleggsmidlet til en annen stand, eller bedre standard enn det var i da det opprinnelig ble anskaffet av kommunen. Det vil si utgifter som øker et anleggsmiddels bruksverdi. Påkostning regnskapsføres i investeringsregnskapet. 4. Som vedlikehold klassifiseres utgifter som påløper for å holde et anleggsmiddel i samme standard tilsvarende som den var på opprinnelig anskaffelsestidspunkt. Tiltak som har karakter av løpende vedlikehold, skal alltid klassifiseres som vedlikehold. Vedlikehold regnskapsføres i driftsregnskapet Følgende inntekter/innbetalinger skal defineres som ikke-løpende inntekter og regnskapsføres i investeringsregnskapet: a) Inntekter ved salg av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler. Utgifter som kan henføres direkte til salg av anleggsmidler, utgiftsføres i investeringsregnskapet etter bruttoprinsippet. b) Inntekt mottatt som vederlag eller kompensasjon for tapte anleggsmidler. c) Inntekt ved salg av finansielle anleggsmidler, med unntak av beregnet avkastning på innskutt kapital. d) Annen inntekt/innbetaling som er både uvanlig, uregelmessig og vesentlig.»

Økonomireglement Delegering i budsjettsaker, rapportering og rekneskap Vedtatt av kommunestyret 14. november 2016

Økonomireglement Delegering i budsjettsaker, rapportering og rekneskap Vedtatt av kommunestyret 14. november 2016 Økonomireglement Delegering i budsjettsaker, rapportering og rekneskap Vedtatt av kommunestyret 14. november 2016 1 DRIFTSBUDSJETTET 1.1 Kommunestyret 1.1.1 Kommunestyret skal innan utgangen av året (31.12.)

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014 Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Rådmannen 15.11.2011 Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 29.10.11 Økonomiplan

Detaljer

Klepp kommune SENTRALADMINISTRASJONEN

Klepp kommune SENTRALADMINISTRASJONEN Klepp kommune SENTRALADMINISTRASJONEN Postboks 25 4358 Kleppe Tlf 51 42 98 00 Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 03/00793-002 000584/03 150&00 SEN/ØKO/VJ ØKONOMIREGLEMENT - DELEGERING I BUDSJETTSAKER

Detaljer

REGLEMENT FOR VIRKSOMHETSPLANEN

REGLEMENT FOR VIRKSOMHETSPLANEN REGLEMENT FOR VIRKSOMHETSPLANEN 1 Kommunens økonomiske styringssystem Vedtatt 25.5.04 Kommunenes økonomiske styringssystem består av følgende elementer: 1) Virksomhetsplanen, som inneholder: Økonomiplan

Detaljer

Tertialrapport 2 tertial 2015

Tertialrapport 2 tertial 2015 Tertialrapport 2 tertial 2015 for Balestrand kommune Rådmannen TERTIALRAPPORT 2. tertial 2015, periode 8/2015 1. Innleiing Det skal leggast fram rapport om rekneskapen i høve til budsjett og den kommunale

Detaljer

HEMSEDAL KOMMUNE 2016 HEMSEDAL KOMMUNE. Økonomireglement. Vedteke Vedteke

HEMSEDAL KOMMUNE 2016 HEMSEDAL KOMMUNE. Økonomireglement. Vedteke Vedteke 2016 HEMSEDAL KOMMUNE Økonomireglement 2016-2019 Vedteke 29.9.2016 1 1 Innholdsfortegnelse 2 MÅL... 3 3 ORGANISERING... 3 4 ØKONOMIPLAN... 4 4.1 Tidsplan for framlegg av økonomiplan og budsjett... 4 4.2

Detaljer

Økonomireglement for Stord kommune

Økonomireglement for Stord kommune STORD KOMMUNE Økonomireglement for Stord kommune Vedteke av kommunestyret den x.yy.2010 Økonomireglementet for Stord kommune omhandlar dei overordna reglane for den økonomiske styringa av kommunen si verksemd.

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12.

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. 1. Årsbudsjett og økonomiplan 1.1 Hjemmel Behandling av økonomiplanen og årsbudsjettet skal skje i henhold til Kommunelovens

Detaljer

BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE

BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE: Kapittel Benevnelse Side 1 Budsjettreglement 1.1 Hjemmel og formål 1.2 Prosedyre i budsjettarbeidet 1.3 Spesifikasjon av budsjett og regnskap

Detaljer

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og årshjulet Sentrale lovbestemmelser Kommunelovens økonomibestemmelser Kapittel 8 Økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og rapportering.

Detaljer

Sak 11/14 Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 08.05.2014 Dykkar dato 04.04.2014 Vår referanse 2014/4572 331.1 Dykkar referanse Fedje kommune Adm.bygg 5947 Fedje Fedje

Detaljer

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret BUDSJETTENDRING/TERTIALRAPPORT 2-2016 Vurdering: Oppsummering Samla venter

Detaljer

Økonomireglement for Stord kommune

Økonomireglement for Stord kommune STORD KOMMUNE Økonomireglement for Stord kommune Vedteke av kommunestyret den 31.3.2016 Revidert jf. vedtak i kommunestyret 24.11.16 PS 77/16 pkt 1 t) og 18.5.17 PS 21/17 pkt 1. Økonomireglementet for

Detaljer

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal» Notat Til: Kopi: Frå: Kommunestyret og kontrollutvalet Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 216 13/1449-13 10263/15 28.01.2015 Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Detaljer

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

Om avskriving av tap på krav: Sjå økonomihandboka pkt. 5.7.4 og 11.2.2

Om avskriving av tap på krav: Sjå økonomihandboka pkt. 5.7.4 og 11.2.2 økonomiseksjonen Til alle med tilvisnigsmynde i Møre og Romsdal fylkeskommune U.off. Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Ra Vår dato: 01.11.2011 REKNESKAPSAVSLUTNINGA 2011 Rekneskapen for 2011 skal vere

Detaljer

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten.

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. Saksframlegg Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkivsaksnr.: 14/231-17 Arkiv: 2. tertialrapport 214 Formannskapet si tilråding: 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. 2. Kommunestyret

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 03.04.2014 Dykkar dato 07.03.2014 Vår referanse 2014/3228 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 13.4.2015 9/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 31.03.2014 Dykkar dato 10.01.2014 Vår referanse 2014/539 331.1 Dykkar referanse 13/1038 Bømlo kommune Kommunehuset 5430 Bremnes Bømlo

Detaljer

Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012, økonomiplan 20122015 Framlagt formannskapet 9.11.2011 Endring i rådmannen sitt framlegg til budsjett av 12.10.2011 nr.1 Side 1 av 8 INNLEIING: Dette dokumentet tek utgangspunkt i rådmannen

Detaljer

Saksframlegg. Skattesatsar/ marginavsetning: Skatten for 2015 på formue og inntekt vert å fastsette til dei maksimalsatsar som Stortinget vedtek.

Saksframlegg. Skattesatsar/ marginavsetning: Skatten for 2015 på formue og inntekt vert å fastsette til dei maksimalsatsar som Stortinget vedtek. Bygland kommune Arkiv: 151 Saksmappe: 2014/680 Sakshandsamar: Frantz Are Nilsen Dato: 05.11.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/14 Vilt- og fiskenemnd 11.11.2014 17/14 Rådet for eldre og funksjonshemma

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.03.2015 Dykkar dato 07.01.2015 Vår referanse 2015/285 331.1 Dykkar referanse Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT

Detaljer

Økonomireglement for Stord kommune

Økonomireglement for Stord kommune STORD KOMMUNE Økonomireglement for Stord kommune Vedteke av kommunestyret den x.yy.2010 Økonomireglementet for Stord kommune omhandlar dei overordna reglane for den økonomiske styringa av kommunen. Reglementet

Detaljer

Økonomireglement for Mandal kommune

Økonomireglement for Mandal kommune Vedtatt av Mandal bystyre : 13.12.2012, justert av Bystyret 22.05.2014 sak 83/14 Innhold 1. Generelt om økonomireglementet... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Formål... 2 1.3 Inndeling... 2 1.4 Oppdateringer...

Detaljer

SKODJE KOMMUNE Perioderekneskap September 2009

SKODJE KOMMUNE Perioderekneskap September 2009 SKODJE KOMMUNE Perioderekneskap September 2009 2 PERIODISERT REKNESKAP PR. 30.09.09 Utvikling av rapporteringssystem Skodje kommune skal utarbeide månadlege rekneskapsrapportar samanlikna med periodisert

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 18.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 18.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.08.2015 Dykkar dato 18.02.2015 Vår referanse 2015/2747 331.1 Dykkar referanse 14/699 Askøy kommune, Postboks 323, 5323 KLEPPESTØ ASKØY KOMMUNE

Detaljer

www.nhr.no NKRF fagkonferanse 12.06.2012 1

www.nhr.no NKRF fagkonferanse 12.06.2012 1 www.nhr.no NKRF fagkonferanse 12.06.2012 1 Temaoversikt Generelt Prinsipielle standpunkt i veilederen Rapporter, ulike formål Budsjett og økonomiplan Årsregnskapet Revisjon www.nhr.no NKRF fagkonferanse

Detaljer

Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet eller møtesekretær snarast råd.

Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet eller møtesekretær snarast råd. Kviteseid kommune Møteinnkalling Utval: Hovudutvalet for oppvekst og omsorg Møtestad: Brunkeberg, Kommunehuset Dato: 25.11.2015 Tidspunkt: 12:00 Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til

Detaljer

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE.

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. 1. GENERELT 1.1 Føremål Møre og Romsdal fylke har som mål å yte god service og vere tilgjengeleg for innbyggarane i fylke og for

Detaljer

Skal vi klare å leggje fram eit korrekt rekneskap til rett tid, er det heilt avgjerande at fastsette rutinar blir følgde og tidsfristar haldne.

Skal vi klare å leggje fram eit korrekt rekneskap til rett tid, er det heilt avgjerande at fastsette rutinar blir følgde og tidsfristar haldne. økonomiseksjonen Til alle med tilvisningsmynde i Møre og Romsdal fylkeskommune U.off. Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Ra Vår dato: 30.10.2013 REKNESKAPSAVSLUTNINGA 2013 Rekneskapen for 2013 skal vere

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2014 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR NORD-FRON KOMMUNE

ØKONOMIREGLEMENT FOR NORD-FRON KOMMUNE ØKONOMIREGLEMENT FOR NORD-FRON KOMMUNE INNHALD: 1. INNLEIING... 3 1.1 INNLEIING... 3 1.2 FORMÅL... 3 2. RUTINAR... 4 2.1 ATTESTASJON/TILVISING... 4 2.1.1 ATTESTASJON... 4 2.1.2 TILVISING... 4 2.2 BILAGSHÅNDTERING

Detaljer

Bremanger kommune kontroll av revidert budsjett og økonomiplan 2015 2018

Bremanger kommune kontroll av revidert budsjett og økonomiplan 2015 2018 Sakshandsamar: Kåre Træen Vår dato Vår referanse Telefon: 57643004 04.11.2015 2014/4737-331.1 E-post: fmsfktr@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 09.09.2015 Bremanger kommune Postboks 104 6721

Detaljer

STORDAL KOMMUNE SAKSPAPIR

STORDAL KOMMUNE SAKSPAPIR STORDAL KOMMUNE SAKSPAPIR Endeleg vedtaksorgan: Kommunestyret Saksansvarleg.: Lars Joranger Arkiv: Objekt: FE-145 Arkivsaksnummer 12/881 SAKSGANG Saksnr Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksbehandlar

Detaljer

Økonomireglement. Verran kommune. Vedtatt av Verran kommunestyre 21.3.2002 (K 15/02), revidert 30.5.2002 (K 42/029,27.03.

Økonomireglement. Verran kommune. Vedtatt av Verran kommunestyre 21.3.2002 (K 15/02), revidert 30.5.2002 (K 42/029,27.03. Økonomireglement Verran kommune Vedtatt av Verran kommunestyre 21.3.2002 (K 15/02), revidert 30.5.2002 (K 42/029,27.03.2008 (K 22/08), Innholdsfortegnelse 1. Generelle bestemmelser... 3 1.1 Formål... 3

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.02.2012 Dykkar dato 16.01.2012 Vår referanse 2012/1088 331.1 Dykkar referanse Ullensvang herad Heradshuset 5780 Kinsarvik ULLENSVANG HERAD

Detaljer

Planen skal være satt opp etter oppstillinger i vedlegg 1. I tillegg kan kommunestyret vedta føringer/forutsetninger for de vedtatte rammene.

Planen skal være satt opp etter oppstillinger i vedlegg 1. I tillegg kan kommunestyret vedta føringer/forutsetninger for de vedtatte rammene. Vedtatt av kommunestyret 04.02.13 i sak 6/13. ØKONOMIREGLEMENT FOR MODUM KOMMUNE Som grunnlag for den økonomiske styringen i Modum kommune utarbeides: - økonomiplan - årsbudsjett - årsregnskap og årsmelding

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 2012/2025 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 03.09.2012 Budsjettrammer 2013 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Administrasjonssjefen si innstilling

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 17.03.2015 Dykkar dato 09.01.2015 Vår referanse 2015/454 331.1 Dykkar referanse 14/865 Etne kommune Postboks 54 5591 ETNE Etne kommune

Detaljer

Økonomireglement for Sveio kommune

Økonomireglement for Sveio kommune Økonomireglement for Sveio kommune Foto: Ida Vollum Økonomihandbok mai 2014-1 1. GENERELT OM ØKONOMIREGLEMENTET... 3 1.1 BAKGRUNN... 3 1.2 FØREMÅL... 3 2. BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN... 4 2.1 KOMMUNEN SIN

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 18.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 18.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 05.05.2015 Dykkar dato 22.04.2015 Vår referanse 2015/5765 331.1 Dykkar referanse Odda kommune, Opheimgata 31, 5750 Odda ODDA KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 21 46 Vår dato 25.05.2012 Dykkar dato 29.03.2012 Vår referanse 2012/4788 331.1 Dykkar referanse Fedje kommune Adm.bygg 5947 Fedje Fedje kommune - budsjett

Detaljer

Hyllestad kommune. Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Vedteke i kommunestyresak 64/16 den

Hyllestad kommune. Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Vedteke i kommunestyresak 64/16 den Hyllestad kommune Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll Vedteke i kommunestyresak 64/16 den 30.6.16 Innleiing Kontrollutvalet er kommunestyret sin reiskap for kontrollarbeid med heile den kommunale

Detaljer

Økonomireglement Kvam herad 2009

Økonomireglement Kvam herad 2009 1 Innhaldsliste: Generelt om økonomireglementet... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Føremål... 4 2 Budsjett og økonomiplan - utarbeiding... 5 2.1 Plan og økonomisystemet for Kvam herad... 5 2.2 Årsbudsjett og økonomiplan...

Detaljer

Økonomireglement. Bø kommune. Vedteke i kommunestyret sak nr 82/16

Økonomireglement. Bø kommune. Vedteke i kommunestyret sak nr 82/16 Økonomireglement Bø kommune Vedteke 12.09.2016 i kommunestyret sak nr 82/16 Innhald Føremål... 2 Avgrensing... 2 Budsjett, rapportering og avviksoppfølging... 3 Investeringar... 3 Innkjøp og bestillingar...

Detaljer

Økonomireglement Førde kommune Førde kommune Ei drivkraft med menneska i sentrum

Økonomireglement Førde kommune Førde kommune Ei drivkraft med menneska i sentrum Revisjonsdato: 03.06.2010 Godkjent dato: 17.06.2010 Godkjent av: Bystyret Økonomireglement Førde kommune Førde kommune Ei drivkraft med menneska i sentrum Innhald 1 Generelt om økonomireglementet...3 2

Detaljer

SAKNR. 064/12 BUDSJETT FORMANNSKAPET Handsaming i møtet:

SAKNR. 064/12 BUDSJETT FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: SAKNR. 064/12 BUDSJETT 2013 06.11.2012 FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Utvalet handsama budsjettet 2013 over to dagar. Utvalet gjekk igjennom rådmannen sitt framlegg til budsjett for 2013. Utvalet ønskja

Detaljer

Vågsøy kommune. Saksframlegg. Årsbudsjett Økonomiplan JournalpostID: 17/15053 Saksbehandlar: Henrik Skovly Dato:

Vågsøy kommune. Saksframlegg. Årsbudsjett Økonomiplan JournalpostID: 17/15053 Saksbehandlar: Henrik Skovly Dato: Vågsøy kommune Arkiv: FE - 124, FE - 10, FE - 056 JournalpostID: 17/15053 Saksbehandlar: Henrik Skovly Dato: 16.11.2017 Saksframlegg Saksnr. Utval Møtedato 027/17 Eldrerådet 27.11.2017 021/17 Råd for funksjonshemmede

Detaljer

Økonomireglement (Stil: forsideundertittel) tromso.kommune.no

Økonomireglement (Stil: forsideundertittel) tromso.kommune.no Økonomireglement 21.06.17 (Stil: forsideundertittel) tromso.kommune.no Innholdsfortegnelse Økonomireglement...1 1. Generelt om økonomireglementet...3 2. Fullmakter...4 2.1. Kommunestyret... 4 2.2. Formannskapet...

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.05.2016 Dykkar dato 13.04.2016 Vår referanse 2016/5041 331.1 Dykkar referanse Øygarden kommune, Ternholmvegen 2, 5337 RONG ØYGARDEN KOMMUNE

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 20.05.2015 8/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet Kommunestyret Selbu kommune Arkivkode: 240 Arkivsaksnr: 2015/1419-2 Saksbehandler: Kolbjørn Ballo Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 06.12.2016 Kommunestyret 12.12.2016 Økonomireglement Selbu kommune

Detaljer

Reglement for kontrollutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyret den 29. april 2009, sak 030/09)

Reglement for kontrollutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyret den 29. april 2009, sak 030/09) Reglement for kontrollutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyret den 29. april 2009, sak 030/09) 1. Val og samansetjing (kommunelova 77 nr. 1,2 og 3) Medlemane i kontrollutvalet i Selje kommune

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Radøy kommune KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 10.02.2015 Stad: Kommunehuset Kl.: 09.00 12.35 Tilstades: Arild Tveranger leiar, Astrid Nordanger nestleiar, Jan Tore Hvidsten, Oddmund

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 22.03.2012 Dykkar dato 05.01.2012 Vår referanse 2012/329 331.1 Dykkar referanse 11/1266 Sund kommune Postboks 23 5371 Skogsvåg Sund kommune

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 17.desember 2015.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 17.desember 2015. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 09.03.2016 Dykkar dato 17.02.2016 Vår referanse 2016/2204 331.1 Dykkar referanse 16/1122 Askøy kommune, Postboks 323, 5323 KLEPPESTØ ASKØY KOMMUNE

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.02.2015 Dykkar dato 06.02.2015 Vår referanse 2015/1128 331.1 Dykkar referanse Voss kommune, Postboks 145, 5701 Voss VOSS KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Heradet er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Heradet er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 21.03.2014 Dykkar dato 18.12.2013 Vår referanse 2013/16534 331.1 Dykkar referanse 13/347 Ulvik herad Skeiesvegen 3 5730 Ulvik Ulvik herad

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT. Hamar kirkelige fellesråd Dokument: Reglement Vedtatt av: Hamar kirkelige fellesråd Dato: 22.januar Innholdsfortegnelse

ØKONOMIREGLEMENT. Hamar kirkelige fellesråd Dokument: Reglement Vedtatt av: Hamar kirkelige fellesråd Dato: 22.januar Innholdsfortegnelse ØKONOMIREGLEMENT 2015 Dokument: Reglement Vedtatt av: Dato: 22.januar 2015 Innholdsfortegnelse GENERELT OM ØKONOMIREGLEMENTET... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Formål... 3 2 UTARBEIDELSE, BEHANDLING, DISPONERING

Detaljer

Kopi til: Arkivnr.: 812. Nytt fylkesvegnett - styrings- og rapporteringssystem mellom partane Hordaland fylkeskommune og Statens vegvesen Region vest

Kopi til: Arkivnr.: 812. Nytt fylkesvegnett - styrings- og rapporteringssystem mellom partane Hordaland fylkeskommune og Statens vegvesen Region vest HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen NOTAT Til: Fylkesutvalet Samferdselsutvalet Dato: 03. februar 2010 Frå: Fylkesrådmannen Arkivsak: 200907758-4/OYVSTO Kopi til: Arkivnr.: 812 Nytt fylkesvegnett -

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 15.desember 2016.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 15.desember 2016. Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 02.03.2017 Dykkar dato 11.01.2017 Vår referanse 2017/537 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Kommunen er under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.04.2014 Dykkar dato 31.01.2014 Vår referanse 2013/16208 331.1 Dykkar referanse 14/399 Meland kommune, Postboks 79, 5906 Frekhaug MELAND KOMMUNE

Detaljer

Saksprotokoll. Det vert gjort følgjande endringar i tillegg til budsjettnotat nr 1 i punkt 1.

Saksprotokoll. Det vert gjort følgjande endringar i tillegg til budsjettnotat nr 1 i punkt 1. Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 04.12.2014 Sak: 70/14 Resultat: Arkivsak: 14/479 Tittel: Protokoll: Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018 Handsaming: Arnstein Menes gjorde følgjande framlegg:

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 14. desember 2015.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 14. desember 2015. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 01.03.2016 Dykkar dato 31.12.2015 Vår referanse 2016/7 331.1 Dykkar referanse Eidfjord kommune Simadalsvegen 1 5783 Eidfjord Eidfjord

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 13.desember 2012.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 13.desember 2012. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 14.06.2013 Dykkar dato 18.12.2012 Vår referanse 2012/16386 331.1 Dykkar referanse 12/2669 Askøy kommune Postboks 323 5323 Kleppestø ASKØY KOMMUNE

Detaljer

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 INNHALD INNHALD... 1 DRIFTSREKNESKAP... 2 INVESTERINGSREKNESKAP... 2 BALANSEREKNESKAP... 4 NOTER... 5 SIGNATURAR... 8 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 DRIFTSREKNESKAP

Detaljer

RETNINGSLINER FOR TILDELING AV MIDLAR TIL KOMMUNALE NÆRINGSFOND. GJELD FRÅ

RETNINGSLINER FOR TILDELING AV MIDLAR TIL KOMMUNALE NÆRINGSFOND. GJELD FRÅ RETNINGSLINER FOR TILDELING AV MIDLAR TIL KOMMUNALE NÆRINGSFOND. GJELD FRÅ 1.2.2012. 1. Kommunar som blir omfatta av ordninga Alle kommunane i Sogn og Fjordane blir omfatta av ordninga med kommunale næringsfond.

Detaljer

Retningsline for samordna opptak i barnehagar i Stord kommune

Retningsline for samordna opptak i barnehagar i Stord kommune Foto: Naustvågen barnehage Retningsline for samordna opptak i i Stord kommune 1 INNLEIING Alle godkjende i kommunen skal samarbeida om opptak av barn i barnehage, jamfør Lov om 12. Kommunen skal leggja

Detaljer

STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR

STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, råd, utval Møte dato Saknr FORMANNSKAPET 24.10.2016 101/16 FORMANNSKAPET 07.11.2016 113/16 FORMANNSKAPET 28.11.2016 119/16 Saksansvarleg: Rådmann Åse Elin Hole

Detaljer

Etiske retningslinjer. for. folkevalde og tilsette. i Voss kommune

Etiske retningslinjer. for. folkevalde og tilsette. i Voss kommune Etiske retningslinjer for folkevalde og tilsette i Voss kommune Side 1 av 5 Etiske retningslinjer for folkevalde og tilsette i Voss kommune Versjon : 1.0 godkjend i Kommunestyret 23.06.2005 Dato : 25.

Detaljer

Årsplan for kontrollutvalet i Bjerkreim

Årsplan for kontrollutvalet i Bjerkreim 2018 Årsplan for kontrollutvalet i Bjerkreim RFoto: Elin Rasmussen Rogaland Kontrollutvalgssekretariat Side 1 av 6 Innleiing Kommunestyret har det øvste ansvaret for kontroll og tilsyn i kommunen. Kommunestyret

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2013 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2012 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2013 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2012 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2013 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2012 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 02.05.2013 08/2013 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Vaksdal kommune SAKSFRAMLEGG Saksnr: Utval: Dato Formannskap/plan- og økonomiutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Revisjon av retningsliner

Detaljer

Kontrollutvalet i Klepp kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalet i Klepp kommune Møteinnkalling Kontrollutvalet i Klepp kommune Møteinnkalling Møtested: Formannskapssalen Dato: 18.04.2013 Tidspunkt: Kl. 16.00 Møtenr: 2-2013 Til behandling: Sak nr Sakstittel 9/13 Godkjenning av protokoll frå forrige

Detaljer

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte:

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte: Vår ref. 15/537-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015 Tokke kommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 11.05.2015 Tid: kl 10.00 12.00 Sted: Møterom Kultur,

Detaljer

INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF

INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandlar rammene for administrerande direktør sitt arbeid og definerer ansvar, oppgåver, plikter og rettigheiter.

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR ASKER KIRKELIGE FELLESRÅD OG MENIGHETENE I ASKER

ØKONOMIREGLEMENT FOR ASKER KIRKELIGE FELLESRÅD OG MENIGHETENE I ASKER ØKONOMIREGLEMENT FOR ASKER KIRKELIGE FELLESRÅD OG MENIGHETENE I ASKER et er fastsatt av Asker kirkelige fellesråd i møte... sak...i henhold til forskrift om økonomiforvaltning for kirkelige fellesråd og

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2016/107 Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2016/107 Formannskapet Kommunestyret Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2016/4142-1 Geir Mogren Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2016/107 Formannskapet 01.12.2016 Kommunestyret 15.12.2016 Innstilling frå rådmannen: 1) Kommunestyret godkjenner

Detaljer

Å rs pl a n f o r kontrollutvalet Bjerkreim

Å rs pl a n f o r kontrollutvalet Bjerkreim 2 0 1 7 Å rs pl a n f o r kontrollutvalet Bjerkreim i R F o t o : E li n R a s m u s s e n Rogaland Kontrollutvalgssekretariat S id e 1 a v 6 Innleiing Kommunestyret har det øvste ansvaret for kontroll

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 29.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 29.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 16.03.2015 Dykkar dato 04.02.2015 Vår referanse 2015/1962 331.1 Dykkar referanse Øygarden kommune, Ternholmvegen 2, 5337 RONG ØYGARDEN KOMMUNE

Detaljer

Eigarmelding. Balestrand kommune

Eigarmelding. Balestrand kommune Eigarmelding Balestrand kommune 1 Innhald: Motiv og mål med offentleg eigarskap.2 Grunnlag for godt offentleg eigarskap 2 Krav mot eigar..2 Krav retta mot selskap 3 Arbeidsformene for politisk og administrativ

Detaljer

Nye kommunar i Møre og Romsdal

Nye kommunar i Møre og Romsdal Nye kommunar i Møre og Romsdal INFO-skriv nr. 2/2017 Innhald 1. Krav til felles kommunestyremøte 2. Unntak frå krav om felles kommunestyremøte 3. Saksbehandling fram til kongeleg resolusjon 4. Nærare om

Detaljer

Budsjettreglement for Drammen kommune

Budsjettreglement for Drammen kommune Budsjettreglement for Drammen kommune Vedtatt av Drammen bystyre xx.xx.2015 1. Budsjettreglement omfang og formål 1.1. Hensikten med reglementet Budsjettreglementet fastlegger de overordnede prinsippene

Detaljer

Samnanger sokneråd / Samnanger kyrkjestyre NOTAR TIL REKNESKAPEN FOR 2012 1. Rekneskapsprinsipp og vurderingsreglar Samnanger sokneråd sin rekneskap er ført i samsvar med Forskrift om økonomiforvaltning

Detaljer

Budsjett og handlingsprogram 2012, økonomiplan

Budsjett og handlingsprogram 2012, økonomiplan Kviteseid kommune Arkiv: 150 Saksmappe: 2011/1147-10 Sakshand.: Hans Bakke Dato: 07.11.2011 Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet 121/11 16.11.2011 Sektorutvalet for service og utvikling

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå august 2015 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barn med nedsett funksjonsevne kan ha trong for særleg tilrettelegging av fysiske og personalmessige

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2017, vedteke i heradsstyremøte 07.desember 2016.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2017, vedteke i heradsstyremøte 07.desember 2016. Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 01.06.2017 Dykkar dato 29.05.2017 Vår referanse 2017/6833 331.1 Dykkar referanse Osterøy kommune, Rådhuset, 5282 Lonevåg OSTERØY KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 15.desember 2016.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 15.desember 2016. Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 10.03.2017 Dykkar dato 06.02.2017 Vår referanse 2017/1692 331.1 Dykkar referanse Askøy kommune, Klampavikvegen 1, 5300 KLEPPESTØ ASKØY KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Budsjett 2011, økonomiplan 2011-14 og planleggingsprogram 2011-14

Budsjett 2011, økonomiplan 2011-14 og planleggingsprogram 2011-14 Budsjett 2011, økonomiplan 2011-14 og planleggingsprogram 2011-14 Rådmannen si tilråding: 1. Kommunestyret vedtek rådmannen sitt framlegg til driftsbudsjett for 2011 av 28.10.2010 med slike endringar og

Detaljer

Retningsliner for kulturmidlar i Radøy kommune

Retningsliner for kulturmidlar i Radøy kommune Retningsliner for kulturmidlar i Radøy kommune Vedtatt i kommunestyret 21. september 2016 sak 041/2016 1. Kulturmidlar Kulturmidlar er midlar Radøy kommune set av i kommunebudsjettet kvart år til utvikling

Detaljer

Kap 1 Innleiande fastsettingar

Kap 1 Innleiande fastsettingar Kap 1 Innleiande fastsettingar 1-1 Organisasjon og virkeområde Namnet til klubben er Kvam Hundeklubb, og vert forkorta til KHK. Klubben er sjølvstendig rettssubjekt og er å rekna som eiga juridisk eining.

Detaljer

Innleiing. Obligatoriske planar

Innleiing. Obligatoriske planar Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll 2016-2019 Innleiing Kontrollutvalet er kommunestyret sin reiskap for kontrollarbeid med heile den kommunale verksemda. Utvalet sine oppgåver kan forenkla

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 15. desember 2015.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 15. desember 2015. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 02.05.2016 Dykkar dato 21.03.2016 Vår referanse 2016/4032 331.1 Dykkar referanse Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT

Detaljer