Hovudreglar. for økonomiforvaltninga. ved

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hovudreglar. for økonomiforvaltninga. ved"

Transkript

1 Ephorte sak 04/50 908/06 Hovudreglar for økonomiforvaltninga ved Høgskulen i Sogn og Fjordane Godkjent i HSF-styret , sak 06/18, sist endra Postadresse Avdeling Besøksadresse E-postadresse Telefon Telefaks Høgskulen i Sogn og Fjordane Personal- og Fossvegen P.b. 133, 6851 Sogndal økonomiadministrasjonen

2 Postadresse Avdeling Besøksadresse E-postadresse Telefon Telefaks Høgskulen i Sogn og Fjordane Personal- og Fossvegen P.b. 133, 6851 Sogndal økonomiadministrasjonen

3 INNHALDSLISTE 1 INNLEIING HOVUDPRINSIPP ANSVAR SAMORDNINGSANSVAR INTERN KONTROLL ORGANISERING AV UTVIKLINGS- OG EFFEKTIVISERINGSARBEIDET ORGANISERING AV BUDSJETT- OG PLANARBEIDET ORGANISERING AV REKNESKAPSARBEIDET ORGANISERING AV LØNSARBEIDET ORGANISERING AV INNKJØPSARBEIDET ANSVAR VED AVDELINGAR OG ADMINISTRATIVE EININGAR DELEGERING AV BUDSJETTDISPONERINGSMYNDE BUDSJETTDISPONERINGSMYNDE Gjennomføring og oppfølging LANGSIKTIG PLAN ÅRSPLAN DISPONERINGSPLAN INTERN STYRINGSDIALOG ØKONOMISTYRING GENERELT OM ØKONOMIFORVALTNING REGLAR FOR BEHANDLING AV UTGIFTER Lønn og oppgåvepliktige ytingar Kjøp av varer og tenester ATTESTASJON OG STADFESTING AV UTBETALINGAR BETALINGSFORMIDLING OG REKNESKAPSFØRING Konsernkontoordning Rekneskapsføring Handkasse INNTEKTER TILSKOTSFORVALTNING REKNESKAPSFØRING OG RAPPORTERING REKNESKAPSFØRING OG ØKONOMISYSTEM ARKIVERING AV REKNESKAPSMATERIALE OG REKNESKAPSDOKUMENTASJON RAPPORT TIL STATSREGNESKAPET Generelt om rapport til statsrekneskapet Rapport til statsrekneskapet VERKSEMDSREKNESKAP ÅRSRAPPORT OG PERIODISKE RAPPORTAR KONTROLL OG RESULTATOPPFØLGJING RESULTAT OPPFØLGJING/EVALUERING INTERN KONTROLL VERDIPAPIRER OG EIGEDELAR HANDSAMING AV VERDIPOST OG VERDIPAPIR FORVALTNING AV EIGENDELAR FORVALTNING AV EIGARINTERESSER M.M Generelle vedtak om forvaltning av eigarinteresser Særskilte vedtak i selskap der staten har dominerande innverknad ERSTATNINGSANSVAR EKSTERN FINANSIERT VERKSEMD SAMARBEID MED STIFTINGAR OG SELSKAP... 15

4 Høgskulen i Sogn og Fjordane Internt arbeidsnotat 4 av 16 1 INNLEIING Hovudreglane er fastsett av styret i samsvar med Hovudinstruks frå Utdannings- og forskingsdepartementet om økonomiforvaltningen ved statlige universiteter og høyskoler av , Reglement for økonomistyring i staten (R) og Finansdepartementets bestemmelser om økonomistyring i staten (B) med unntak, tilføyingar og presiseringar som går fram av Utdannings- og forskingsdeptartementet sin hovudinstruks (HI) og desse hovudreglane. I tillegg er det vist til andre lov- og regelverk, blant anna Lov om offentlige anskaffelser m.m. av 16. juli 1999 med forskrifter. I HSF sine hovudreglar er det lagt til grunn at det operative ansvaret ligg til rektor, medan styret ved styreleiar har eit overordna ansvar for at verksemda vert driven i samsvar med reglar og rammeverk. I hovudreglane er det også føresett at rektor skal fastsette retningsliner som presiserer korleis dei enkelte funksjonane i økonomiforvaltninga skal utførast på ulike nivå eller organisatoriske einingar. Dette er gjort i eigne retningsliner i høgskulen sitt regel- og rutineverk. Hovudreglane er fastsett i styremøte den HOVUDPRINSIPP 2.1 Ansvar (B 2- UHL 9-1 og kap 10 - HI pkt B og S, samt pkt 1 og 2) Styret er øvste organ ved Høgskulen i Sogn og Fjordane, og har ansvaret for at institusjonen vert driven effektivt og i samsvar med dei lover, forskrifter og reglar som gjeld og dei rammer og mål som vert gitt av overordna styresmakter. Rektor er den øvste leiar for verksemda ved institusjonen, og har det operative ansvaret for dei arbeidsområde som er omfatta av dette regelverket. Rektor skal sørgje for at styret er kjent med dei økonomiske forpliktingane høgskulen har påteke seg. Rektor skal sjå til at økonomiregelverket med tilhøyrande interne reglar og retningsliner er lett tilgjengelege for tenestemennene ved høgskulen, og at alle tenestemenn har kjennskap til og blir informert om dei avgjerder som gjeld for deira arbeid. Den enkelte tenestemann har plikt til å sørgje for å gjere seg kjent med dei avgjerder som gjeld for deira arbeid. 2.2 Samordningsansvar (B 2 og HI pkt 2.3) Rektor har ansvaret for at økonomiforvaltninga ved høgskulen er samordna og rasjonell. Dette ansvaret omfattar ma: å samordne budsjettarbeidet ved høgskulen og sjå til at det er basert på dei rammer styret fastset og vert utført etter reglar og retningsliner frå Kunnskapsdepartementet. å samordne kommunikasjonen med Kunnskapsdepartementet og med Riksrevisjonen i saker som gjeld økonomiforvaltninga ved institusjonen

5 Høgskulen i Sogn og Fjordane Internt arbeidsnotat 5 av 16 å sørgje for hensiktsmessig oppgåve- og arbeidsfordeling mellom ulike nivå i organisasjonen i saker som vedkjem økonomiforvaltninga ansvar for at høgskulen har eit godkjent økonomisystem som tilfredsstiller dei funksjonelle krav og den generelle kravspesifikasjon for statlege økonomisystem å sjå til at økonomiregelverket vert følgd ved einingane sørgje for naudsynt opplæring i økonomiforvaltning og økonomisystem å vurdere behov for endringar i hovudreglar, supplerande retningsliner og instruksar å sørgje for forsvarleg oppbevaring av høgskulen sitt økonomiregelverk Rektor fastset nærare reglar for økonomieininga sine løpande oppgåver og interne samordningsoppgåver. 2.3 Intern kontroll (R 14 B 1.2, 2.2 og 2.4 HI 2.3) Rektor skal på vegne av styret sørgje for at det er etablert interne kontrollrutinar innanfor alle system og rutinar som vert nytta i organisasjonen si økonomistyring. Omfanget skal tilpassast risiko og vesentlegheit og forhindra styringssvikt, feil og manglar. 2.4 Organisering av utviklings- og effektiviseringsarbeidet Rektor er ansvarleg for at utviklings- og effektiviseringsarbeidet ved høgskulen blir utført på ein forsvarlig måte med sikte på en best mulig utnytting av dei samla ressursane. 2.5 Organisering av budsjett- og planarbeidet (B 2 - HI 3) Rektor er ansvarleg for at budsjett- og planarbeidet ved høgskulen er basert på dei rammer styret fastset og vert utført etter gjeldande reglar og retningsliner frå Kunnskapsdepartementet. Rektor skal sørgje for at budsjett- og planarbeidet vert lagt opp slik at det gir grunnlag for tilfredsstillande prioritering mellom dei oppgåver som fell inn under høgskulen sitt arbeidsområde, sikrar nødvendig samordning av arbeidet og medverkar til at verksemda på dei forskjellige områda vert gjennomført på ein forsvarlig og kostnadseffektiv måte. Rektor fastset nærare retningsliner for høgskulen sitt budsjett- og planarbeid. 2.6 Organisering av rekneskapsarbeidet (R 17, - B 2.3.2, og 4 - HI 5.1) Styret er ansvarlighar det overordna ansvaret for at institusjonen har tilgang til eit økonomisystem som dekkjer alle delar av regnskapsarbeidet, samt ivaretek dei oppgåvene institusjonen er pålagt i følgje økonomiregelverket og andre lover og reglar. Styret avgjer organiseringaen av økonomioppgåvene og fastset retningsliner for institusjonen sitt rekneskapsarbeid. Styret avgjer om institusjonen skal førestå alle delar av rekneskapsarbeidet sjølv eller om delar skal utførast av annen tenesteytar godkjent av Finansdepartementet.

6 Høgskulen i Sogn og Fjordane Internt arbeidsnotat 6 av 16 Dersom delar av rekneskapsarbeidet skal bli utført av ein ekstern tenesteytar, skal rektor inngå ein skriftleg avtale med tenesteytaren som presiserer kva funksjonar som skal bli utført av institusjonen og kva som skal bli utført av vedkommande tenesteytar. Rektor er ansvarleg for at rekneskapsarbeidet ved høgskulen føregår rasjonelt og i samsvar med gjeldande reglar for nettobudsjetterte institusjonar. Rektor fastset nærare retningsliner for høgskulen sitt rekneskapsarbeid. 2.7 Organisering av lønsarbeidet (R 17 og 18 B 2.5, 4.3 og HI 4.2.1) Styret har det overordna ansvar for at arbeidet på løns- og personalområdet er organisert og blir gjennomført i samsvar med gjeldande regelverk og retningsliner. Høgskulen skal ha tilgang til eit løns- og personalsystem, og systemet skal dekke alle delar av arbeidet med løns- og personalkostnader. Styret avgjer om institusjonen sjølv skal førestå alle delar av arbeidet på løns- og personalområdet, eller om institusjonen skal nytte annen tenesteytar godkjent av Finansdepartementet. Dersom institusjonen vel ekstern bistand, skal rektor inngå skriftleg avtale med vedkommande tenesteytar som presiserer kva funksjonar som skal bli utført av tenesteytar og kva funksjonar som er institusjonen sitt ansvar. Avtalen skal også fastleggje kva ansvar tenesteytaren har for eventuelle feil. Rektor er ansvarleg for at lønsarbeidet ved høgskulen føregår rasjonelt og i samsvar med gjeldande reglar. Rektor fastset nærare retningsliner for høgskulen sitt lønsarbeid. 2.8 Organisering av innkjøpsarbeidet (B HI 4.2.2) Rektor skal etablere retningsliner og kontrollfunksjonar som sikrar effektiv og forsvarlig gjennomføring av kjøp av varer og tenester. Rektor avgjer om institusjonen skal nytte elektronisk anskaffelsesstøttesysteminnkjøpsstøttesystem. Rektor skal sørgje for at det vert etablert skriftlege rutinar som sikrar at kjøp av varer og tenester skjer på ein effektiv og forsvarleg måte i samsvar med gjeldande regelverk. Rektor skal sørgje for at det vert utforma reglar for varemottak, behandling og kontroll av fakturaer og andre utbetalingsdokument. Rektor skal sjå til at det føreligg et særskilt dokument som viser kven som har bestillingsrett ved institusjonen. 2.9 Ansvar ved avdelingar og administrative einingar Avdelingane og dei administrative einingane har for sin del av verksemda bl.a. ansvaret for: at resultatkrava vert oppfylt at det kvar månad vert utarbeidd eit periodisert internbudsjett (disposisjonsplan) for dei tildelingar einingane disponerer at det vert utarbeidd rapportar for oppfølging og kontroll på det aktuelle styringsnivå slik rektor fastset

7 Høgskulen i Sogn og Fjordane Internt arbeidsnotat 7 av 16 at vesentlige avvik i forhold til tildelinga umiddelbart blir rapportert til overordna nivå. 3 DELEGERING AV BUDSJETTDISPONERINGSMYNDE 3.1 Budsjettdisponeringsmynde Styret har det overordna budsjettdisponeringsmynde ved Høgskulen i Sogn og Fjordane. Rektor har budsjettdisponeringsmynde på styret sine vegne i saker som ligg til styret å avgjere, men som styret ikkje har gjort formelt vedtak om. Styret delegerer den operative budsjettdisponeringsmynda til rektor ved Høgskulen i Sogn og Fjordaneinnanfor dei rammer styret har fastsett. Styret føreset at rektor delegerer budsjettdisponeringsmynda vidare i samsvar med dei vedtak styret har gjort i høve intern organisering ved institusjonen. Løyvingar, som etter vedtak i styret skal disponerast av dei leiarar som vert omfatta av vedtaketavdelingar og administrative einingar, skal rektor delegere budsjettdisponeringsmynde og stille til rådvelde ved eit disponeringsskriv som delegerer budsjettdisponeringsmyndet til dei einingar som vert omfatta av vedtaket. Alle delegeringsvedtak og vedtak om interne disponeringar skal dokumenterast skriftleg. Riksrevisjonen skal ha melding om alle delegeringsvedtak og melding når tildeling av budsjettdisponering vert endra. Budsjettdisponeringsmynde er delegert frå rektor på eige fullmaktsskjema i Oversikt over delegerte fullmakter Kontroll av at budsjettdisponeringsmynde vert handheva innanfor delegerte rammer gjort gjennom økonomirapportering til styret i løpet av året Gjennomføring og oppfølging (R 9) (B 2.3.2) Rektor skal sjå til at mål og resultatkrav fastsett i tildelingsbrev, andre vedtak og interne styringsdokument vert følgt opp og gjennomført innanfor ramma av tildelte ressursar. Rektor fastset institusjonen sine informasjons- og kommunikasjonsrutinar for rapportering og kontroll av resultat. 3.2 Langsiktig plan (R 9) (B og 2.2) Det skal utarbeidast ein strategisk plan ved institusjonen. Planen skal være retningsgjevande for avdelingane og dei administrative einingane sine langsiktige planar. Strategisk plan skal dekke ein periode på 4 år og gjere greie for hovudprioriteringar og mål for verksemda ved institusjonen i planperioden og behovet for strukturendringar.

8 Høgskulen i Sogn og Fjordane Internt arbeidsnotat 8 av 16 Strategisk plan skal vedtakast i styret. 3.3 Årsplan (R 9) (B2.2 og 2.3.1) Styret skal kvart år fastsetje ein årsplan (handlingsplan) for institusjonen. Rektor fastset nærare retningsliner for utforminga av handlingsplanar ved institusjonen. Årsplanen skal identifisere mål og risiko, hovudprioriteringar og område der det er behov for særskilde tiltak. Årsplanane skal oppgi prioriterte tiltak og i tillegg gi: mål og resultat som skal nåast i løpet av året i samsvar med departementet sitt tildelingsbrev og andre styringssignal risiko for ikkje å nå mål, og kva tiltak som skal setjast i verk verkemiddel som skal nyttast resultatansvar Høgskulen sin årsplan skal leggjast fram til handsaming i styret innan den frist rektor fastset. 3.4 Disponeringsplan (R 9) (B 2.3) Med utgangspunkt i årsplanen og tildelte ressursar skal avdelingane og dei administrative einingane utarbeide ein disponeringsplan (budsjett) med månadleg periodisering for å kunne føre einn løpande kontroll med utgifter og inntekter (løpande økonomistyring). 3.5 Intern styringsdialog (R 7) (B 2.1 og 2.3) Rektor skal sjå til at høgskulen har prosedyrar som sikrar dialog med avdelingane om mål og resultat, og sjå til at avdelingane sluttar opp om dei avtalte rammer og føresetnader. Styringsdialogen mellom høgskuleleiinga og avdelingane skal formaliserast i ein møtekalender som rektor fastset. Det skal haldast minst eitt møte kvart semester mellom høgskuleleiinga og kvar avdeling.

9 Høgskulen i Sogn og Fjordane Internt arbeidsnotat 9 av 16 4 ØKONOMISTYRING 4.1 Generelt om økonomiforvaltning Avgjerder i økonomisk administrative saker skal vera skriftleg dokumenterte. Dersom det etter tilhøve er naudsynt med ei munnleg avgjerd, skal vedtaket snarast mogleg bli etterfølgd med ei skriftleg stadfesting. Rektor skal sjå til at tildelt løyving ikkje vert overskriden og at institusjonen sine eigedelar vert forvalta i samsvar med dei retningsliner Kunnskapsdepartementet fastset. 4.2 Reglar for behandling av utgifter Lønn og oppgåvepliktige ytingar (R 17 og 18) (B 2.5, 4.3, og 5.2) Rektor er ansvarleg for at arbeidet med løn og oppgåvepliktige ytingar er organisert og vert gjennomført i samsvar med gjeldande regelverk og retningsliner. Rektor fastset retningsliner og rutinar for utbetaling av løn og andre inn- og utbetalingar som vedrører dei tilsette ved institusjonen. Rektor skal også fastsetje retningsliner for kontrollfunksjonane på dette området. Rektor skal sørgje for at institusjonen har tilgang til elektroniske system med tilfredsstillande funksjonalitet for berekning, utbetaling, rekneskapsføring og rapportering av løns- og personalkostnader. System og rutinar skal oppfylle krava i B pkt (B 2.5.2, og ) Rektor skal sørgje for at det til kvar tid ligg føre ei ajourførd oversikt ved institusjonen over kven som har mynde til å attestere stadfestinga for lønsberekning og desse tenestemennene sine signaturprøver. (B , og ) Rektor skal fastsetje rutinar som sikrar at det seinast ved tiltreding vert registrert informasjon som er naudsynt for å kunne gjere korrekt lønsberekning og lønsutbetaling. Rektor skal fastsetje retningsliner som sikrar at informasjon vert til sendt til Personal- og økonomiavdelinga som føretek lønsberekning og at den informasjon som vert kravd innrapportert til Statens sentrale tenestemannsregister, vert registrert og sendt inn. Rektor skal fastsetje retningsliner som sikrar at Personal- og økonomiavdelinga løpande vedlikeheld dei data som er naudsynte for å kunne berekne korrekt løn og andre ytingar, og for å kunne føreta rapportering av oppgåvepliktige godtgjeringar. (B )

10 Høgskulen i Sogn og Fjordane Internt arbeidsnotat 10 av 16 Rektor skal etablere rutinar som sikrar at det regelmessig vert føreteke avstemming av løns- eller lønnsrelaterte utgiftskonti i verksemdrekneskapet mot tilsvarande registreringar i lønssystemet. (B ) Rektor er ansvarleg for at lover og reglar vert følgde og skal sjå til at oppgåver over oppgåvepliktige ytingar kvart år vert send vedkommande myndigheit, også når lønsberekning og anna praktisk arbeid på lønsområdet vert utført av ein ekstern tenesteytar Kjøp av varer og tenester (B 5.3) Rektor har ansvar for at innkjøpsverksemda vert gjennomførd i samsvar med Lov om offentlige anskaffelser av 16. juli 1999 nr. 69 med tilhøyrande føreskrifter. Styret skal fastsetje innkjøpsreglement for institusjonen. Rektor skal fastsetje retningsliner og etablere kontrollfunksjonar som sikrar effektiv og forsvarleg gjennomføring av innkjøp av varer og tenester. Rektor tek stilling til om institusjonen skal nytte elektronisk innkjøpssystem. Rektor skal fastsetje rutinar som sikrar at innkjøp av varer og tenester skjer på ein effektiv og forsvarleg måte i samsvar med gjeldande regelverk, og sørgje for at institusjonen har reglar for varemottak, handsaming og kontroll av fakturaer og andre utbetalingsdokument. 4.3 Attestasjon og stadfesting av utbetalingar (B 2.5, 4.3.1, 5.3.3, , 5.3.6) Rektor skal fastsetje retningsliner som sikrar at alle utbetalingar frå institusjonen er attestert og stadfesta i samsvar med reglane om dette i Finansdepartementets bestemmelser om økonomistyring i staten og etablere rutinar som sikrar forsvarleg transaksjonskontroll. Utbetalingar til rektor skal stadfestast av assisterande rektor. 4.4 Betalingsformidling og rekneskapsføring (R 17) (B3.4, 5.4.6) Konsernkontoordning Rektor fastset kva kontoførar institusjonen skal nytta og oppmodar via Kunnskapsdepartementet om oppgjerskonti i Noregs Bank i tråd med Finansdepartementet sine retningsliner for konsernkontoordning. Rektor fastset kva tenestemenn som kan opprette arbeidskonti hjå kontoførar. Rektor fastset retningsliner for handsaming og kontroll av avregningsretur og betalingsoppdrag. Rektor fastset og kva tenestemenn som har mynde til å autorisere/godkjenne betalingsoppdrag og skal sørgje for at det til ei kvar tid ligg føre ein ajourført oversikt hjå kontoførar og ved institusjonen over kven som har autorisasjonsmynde.

11 Høgskulen i Sogn og Fjordane Internt arbeidsnotat 11 av Rekneskapsføring Styret har ansvar for at rekneskapsføring er innretta i samsvar med reglane for verksemdsrekneskap i R og B, og dei reglar og retningsliner Kunnskapsdepartementet fastset. Rektor skal sjå til at kontroll av institusjonen sine oppgjerskonti i Noregs Bank er basert på utdrag av rekneskapets sine kontanttransaksjonar Handkasse (B ) Rektor/underrektor gjer vedtak om institusjonen skal opprette handkasse til dekning av mindre, tilfeldige utgifter. Rektor fastset retningsliner for kontroll med og rutinar for bruk av handkassen. 4.5 Inntekter (R 14) (B 2.5 og 5.4) Rektor skal fastsetje innkrevjings- og kontrollrutinar for inntekter. Rektor tar stilling til om institusjonen skal nytte elektronisk hjelpesystem for innkrevjing, og skal og fastsetje retningsliner og rutinar for handsaming av inntekter og inntektskrav. Rektor skal og sjå til at institusjonen har retningsliner og rutinar for kontantsal og kontante innbetalingar av krav. Rektor skal fastsetje retningsliner og rutinar for oppfølging av krav som ikkje er gjort opp og retningsliner for handsaminga av saker som gjeld vedtak om å late vere å avbryte ein foreldingsfrist. Rektor avgjer kven som har fullmakt til å ta slik handsaming og korleis handsaminga skal bli dokumentert, pkt. 4.1 ovanfor. Rektor skal fastsetje retningsliner og etablere rutinar for handsaminga av saker som gjeld ettergjeving av krav som krev stortingsvedtak eller og samtykke frå overordna styresmakt. 4.6 Tilskotsforvaltning (B 6.3) Dersom høgskulen får i oppgåve å forvalte tilskot til andre, skal rektor sjå til at forvaltninga vert gjennomført i samsvar med departementet sine retningsliner for den enkelte tilskotsordninga og det til ein kvar tid gjeldande reglar.

12 Høgskulen i Sogn og Fjordane Internt arbeidsnotat 12 av 16 5 REKNESKAPSFØRING OG RAPPORTERING (R 12,17,18) (B og 3.2.3) 5.1 Rekneskapsføring og økonomisystem (R 17) (B 2.3.2, og 4) Rektor er ansvarleg for at institusjonen har tilgang til eit økonomisystem med ein funksjonalitet som tek i vare dei oppgåvene institusjonen er pålagt etter økonomiregelverket og andre lover og reglar. Rektor har ansvaret for at økonomisystemet har funksjonalitet som sikrar forsvarleg økonomistyring og har eit tryggleiksnivå som er tilpassa institusjonen sine aktivitetar. Rektor er ansvarleg for korleis økonomioppgåvene blir organisert og fastset retningsliner for rekneskapen til institusjonen. Rektor fastset nærare reglar for rekneskapsarbeidet til institusjonen og har ansvaret for at rekneskapsføringa føregår på ein trygg måte og samsvar med dei til ein kvar tid gjeldande vedtak om rekneskapsføring fastsett av Finansdepartementet og Kunnskapsdepartementet. Når institusjonen planlegg å ta i bruk nye system eller gjere vesentlege endringar i eksisterande system, skal rektor orientere Riksrevisjonen og Kunnskapsdepartementet på eit tidleg stadium i planlegginga. Rektor fastset kontoplan for økonomisystemet i samsvar med retningslinjene til Finansdepartementet. Kontoplanen skal utformast slik at den og tek vare dei krav til rapportering som Kunnskapsdepartementet fastset og slik at det kan bli laga rapportar som gjev den informasjon som er naudsynt for å styre institusjonen effektivt. 5.2 Arkivering av rekneskapsmateriale og rekneskapsdokumentasjon (B 4.4.7) Alt rekneskapsmateriale skal arkiverast i samhøve med gjeldande reglar i B og rektor fastset kven som skal førestå arkiveringa. Materialet skal oppbevarast på ein trygg måte som gjer det mogeleg å utføre etterkontroll så lenge rekneskapsmaterialet skal vera oppbevart.

13 Høgskulen i Sogn og Fjordane Internt arbeidsnotat 13 av Rapport til statsregneskapet Generelt om rapport til statsrekneskapet Rektor er ansvarleg for institusjonen si rapportering til statsrekneskapet. Styret skal sørgje for at rutinane for avstemmingar og kontroll er skriftleg dokumentert Rapport til statsrekneskapet (B 3.3) Rektor skal fastsetje retningsliner som sikrar at det vert rapportert korrekte rekneskapsbeløp til Senter for statlig økonomistyring og Kunnskapsdepartementet i samhøve med retningslinjene til Finansdepartementet. 5.4 Verksemdsrekneskap (R 12 og 17) (B og 3.2.3) Rektor fastset retningsliner for bruk av kontoplanen i internrekneskapet. 5.5 Årsrapport og periodiske rapportar (R 9) (B 1.5.1) Styreleiar skal, på vegne av styret, godkjenne og sende inn årsrapport og periodiske rapportar til den instans, med det innhald og innan dei fristar som Kunnskapsdepartementet fastset. Rektor skal informere departementet om vesentlege avvik i forhold til tildelingsbrevet eller planlagt forbruk straks rektor får kjennskap til slike avvik. 6 KONTROLL OG RESULTATOPPFØLGJING 6.1 Resultat oppfølgjing/evaluering (R 9 og 16) (B 2.2 og 2.6) Rektor har ansvaret for at institusjonen oppfyller dei mål- og resultatkrava som er fastsett i tildelingsbrevet. Rektor skal sørgje for at det vert gjennomført evalueringar for å få informasjon om effektivitet, måloppnåing og resultat ved institusjonen. Rektor tar stilling til frekvens og omfang ut frå risiko og vesentlegheit.

14 Høgskulen i Sogn og Fjordane Internt arbeidsnotat 14 av 16 Avdelingane og dei administrative einingane skal innenanfor sine ansvarsområder etablere rutinar som sikrar kontroll med at resultata som vert oppnådd står i eit tilfredsstillande forhold til dei oppsette mål og ressursinnsats. 6.2 Intern kontroll (R 14) (B 1.2, 2.2, 2.4, 4.4) Direktøren Styret har ansvar for at institusjonen har effektive og føremålstenelege styrings- og kontrollsystem slik at fastsette mål og resultatkrav kan bli følgd opp, ressursbruken er effektiv og institusjonen vert driven i samsvar med gjeldande lover og regler. Rektor skal fastsetje rutinar som sikrar at tilfredsstillande intern kontroll er innbygd i heile organisasjonen, og har ansvaret for at det vert etablert system, rutinar og tiltak med fokus på kontrollmiljø, risikovurdering og kontrollaktivitetar, oppfølging, informasjon og kommunikasjon. Rektor skal fastsette retningsliner og rutinar som sikrar at avdelingar/einingar som har fått budsjettdisponeringsmyde ser til at: - forbruket på deira ansvarsområde er i samsvar med vilkåra i disponeringsplanen. - bbestillingar og andre forpliktingar har dekning i midlar avdelinga/eininga har til rådvelde. Rektor skal fastsetje reglar og sjå til at det er etablert rutinar og system som sikrar at korrekte grunnlagsdata vert rapportert til Database for statistikk om høgare utdanning (DBH). Rektor skal sjå til at studentregistreringssystem til institusjonen oppfyller dei krav til rapportering og tryggleik som Kunnskapsdepartementet stiller. Det skal fastsetjast skriftlege retningsliner som forklarar rutinar for: - bruk av studentregistreringssystem til institusjonen, rutinar for tilgang til systemet, sletting av tilgangar og dokumentasjon av korreksjonar som er utført. - Registrering av grunndata - Kontroll og risikovurdering av data. Rektor skal godkjenne rapportane til DBH og sjå til at dei gjennomførte kontrolltiltaka er skriftleg dokumentert. 7 VERDIPAPIRER OG EIGEDELAR 7.1 Handsaming av verdipost og verdipapir (B og 5.4.8) Rektor skal fastsetje rutinar for mottak og handsaming av postsendingar med betalingsmiddel og andre verdiar. Rektor skal og fastsetje retningsliner for handsaming og transport av verdipost, sjekkar og andre betalingsmiddel som kjem til institusjonen. 7.2 Forvaltning av eigendelar

15 Høgskulen i Sogn og Fjordane Internt arbeidsnotat 15 av 16 (R 14 e) (B 5.3.7) Rektor skal fastsetje retningsliner som sikrar at institusjonen har tilfredsstillande rutinar for forvaltning av institusjonen sine eigendelar. Rektor har ansvaret for at forvaltninga av verdipapir i form av aksjebrev, obligasjonar m.m. er lagt opp i samsvar med gjeldande regelverk om dette. 7.3 Forvaltning av eigarinteresser m.m. (R 10) (R 3.2) (F 20 07) (Instruks om verksemda til Riksrevisjonen av 11. mars 2004, 5) Styret skal fastsetje retningslinjer for korleis styrings- og kontrollmyndet skal utøvast. Styret skal sjå til at rapportering til departementet blir gjort i samsvar med retningslinene Generelle vedtak om forvaltning av eigarinteresser Alle vedtak om kjøp av aksjar eller oppretting av selskap skal alltid gjerast av styret sjølv. Det er ikkje høve til å delegere denne retten. Styret skal også fastsetje mål og resultatkrav der dei har vesentlege eigarinteresser. Styreleiar i høgskulen sitt styre kan ikkje delta i styret i selskap som høgskulen eig eller har eigarinteresser i. Rektor kan ha slike styreverv. Dersom høgskulen får særskilt fullmakt frå Kunnskapsdepartementet til å forvalta staten sine eigarinteresser i selskap m.m. skal styret fastsetje retningsliner for korleis styrings- og kontrollmyndigheita skal verte utøva. Rektor skal umiddelbart orientere departementet om viktige saker i selskap der institusjonen forvaltar staten sine eigarinteresser. Rektor skal så tidleg som mogeleg orientere departementet om tidspunkt for ordinære og ekstraordinære generalforsamlingar. Rektor har ansvaret for å utarbeide grunnlagsmaterialet for innrapportering av selskapsinteresser til staten sit kapitalrekneskap i samsvar med dei retningsliner og innan dei fristar Kunnskapsdepartementet fastset. Rektor skal innan 1 månad etter ordinær generalforsamling sende årsrekneskap, årsmelding, protokoll og revisor si melding til departementet. Dersom det vert helde ekstraordinær generalforsamling i selskap der institusjonen forvaltar staten sine eigarinteresser, skal rektor sende protokoll og annan relevant dokumentasjon departementet innan 1 månad etter at ekstraordinær generalforsamling er avhelde Særskilte vedtak i selskap der staten har dominerande innverknad Dersom høgskulen eig selskap/aksjar der høgskulen representerar 50 prosent eller meir av stemmene, eller der staten på grunn av aksjeeige eller ved statleg kontroll av selskapsinteresser m.m. har dominerande innverknad, skal rektor likevel innan 14 dagar etter ordinær generalforsamling sende årsrekneskap, årsmelding, protokoll og revisor si melding, og utkast til melding til Riksrevisjonen til departementet. Dersom det vert helde ekstraordinær generalforsamling i selskap der staten på grunn av aksjeeige eller andre forhold har dominerande innverknad, skal rektor likevel sende protokoll og annan relevant dokumentasjon departementet innan 14 dagar etter at ekstraordinær generalforsamling er avhalde.

16 Høgskulen i Sogn og Fjordane Internt arbeidsnotat 16 av Erstatningsansvar Styret kan innrømme erstatningsansvar og utbetale erstatning etter særskilt fullmakt frå Kunnskapsdepartementet. 8 EKSTERN FINANSIERT VERKSEMD (Rundskriv F 20 07) Styret skal fastsetje retningsliner for den eksternt finansierte verksemda ved institusjonen. Rektor skal sjå til at alle direkte og indirekte utgifter i samband med oppdragsverksemd vert dekka av oppdragsgjevar, og at den eksternt finansierte verksemda ved institusjonen er organisert i samsvar med Kunnskapsdepartementet sitt reglement for forvaltning av eksternt finansiert verksemd. Rektor har ansvaret for at eksternt finansierte verksemder vert rekneskapsført i samsvar med Kunnskapsdepartementet sine retningsliner. 9 SAMARBEID MED STIFTINGAR OG SELSKAP (Rundskriv F pkt. 1) Styret har ansvaret for at samarbeidet med stiftingar og selskap er organisert i samsvar med dei retningsliner Kunnskapsdepartementet fastset. Styret har ansvar for at alt forpliktande samarbeid er tufta i høgskulen sine strategiar.

INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES HANDELSHØYSKOLE

INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES HANDELSHØYSKOLE INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES HANDELSHØYSKOLE INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INSTRUKSENS FORHOLD TIL OVERORDNET ØKONOMIREGELVERK 3 2 ANSVARSFORHOLD 3 3 ØKONOMIFORVALTNING 4 4 PLAN OG BUDSJETT 6 5

Detaljer

Instruks for økonomiforvaltningen ved Norges musikkhøgskole. Vedtatt av styret

Instruks for økonomiforvaltningen ved Norges musikkhøgskole. Vedtatt av styret Instruks for økonomiforvaltningen ved Norges musikkhøgskole Vedtatt av styret 24.10.2014 Innledning Instruks for økonomiforvaltningen ved Norges musikkhøgskole er fastsatt av styret ved Norges musikkhøgskole

Detaljer

Hovedregler for økonomiforvaltningen ved Universitetet i Oslo

Hovedregler for økonomiforvaltningen ved Universitetet i Oslo Hovedregler for økonomiforvaltningen ved Universitetet i Oslo Fastsatt av universitetsstyret 02.12.2014 1. Innledning Hovedreglene er fastsatt av Universitetsstyret i henhold til pkt. 2.1 i Hovedinstruks

Detaljer

Hovedregler for økonomiforvaltningen. ved. Universitetet i Bergen (UiB)

Hovedregler for økonomiforvaltningen. ved. Universitetet i Bergen (UiB) UNIVERSITETET I BERGEN Hovedregler for økonomiforvaltningen ved Universitetet i Bergen (UiB) Hovedregler for økonomiforvaltningen 1 Universitetet i Bergen Innholdsfortegnelse Innledning... 3 1. INSTRUKSENS

Detaljer

Hovedregler for økonomiforvaltningen ved AHO

Hovedregler for økonomiforvaltningen ved AHO KVALITETSHÅNDBOK Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo 10 Økonomi Hovedregler for økonomiforvaltningen ved AHO Hovedreglene er fastsatt av styret ved Arkitekthøgskolen i Oslo i medhold av pkt. 2.2. i Hovedinstruks

Detaljer

INTERN ØKONOMIINSTRUKS FOR HØGSKOLEN I GJØVIK

INTERN ØKONOMIINSTRUKS FOR HØGSKOLEN I GJØVIK INTERN ØKONOMIINSTRUKS FOR - HØGSKOLEN I GJØVIK Vedtatt av høgskolestyret 14.06.2011 NNHOLD 1 INTERN ØKONOMIINSTRUKS... 3 1.1 Hovedregler for økonomiforvaltningen... 3 1.1.1 Innledning... 3 1.1.2 Myndighets-,

Detaljer

HOVEDREGLER FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN

HOVEDREGLER FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN HOVEDREGLER FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN Fastsatt av høgskolestyret 22.02.2006. Gjelder fra 22.02.2006. Hovedregler for økonomiforvaltningen ved Høgskolen i Sør-Trøndelag 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning...3

Detaljer

INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF

INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandlar rammene for administrerande direktør sitt arbeid og definerer ansvar, oppgåver, plikter og rettigheiter.

Detaljer

HS-V-042/2008 Revisjon av hovedregler for økonomiforvaltningen ved HiST

HS-V-042/2008 Revisjon av hovedregler for økonomiforvaltningen ved HiST Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 23.10.2014 Til: høgskolestyret Fra: rektor Sak: Reviderte hovedregler for økonomiforvaltningen ved HiST HS-V-32/14 Saksbehandler/-sted Tidligere

Detaljer

UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Møtesaksnr.: Møtenr.: Møtedato: Notatdato: Arkivsaksnr.: Saksbehandler: Vedtakssak V-saks 7/2014

Detaljer

INSTRUKS for økonomiforvaltning ved UiT Norges arktiske universitet

INSTRUKS for økonomiforvaltning ved UiT Norges arktiske universitet INSTRUKS for økonomiforvaltning ved UiT Norges arktiske universitet Fastsatt av: Universitetsstyret Dato: 11.12.2014 Ansvarlig enhet: Avdeling for økonomi Id: UiT. ØA.øko.ins01 Sist endret av: Dato: Erstatter:

Detaljer

FORSLAG TIL INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSEFØRETAK

FORSLAG TIL INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSEFØRETAK FORSLAG TIL INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSEFØRETAK 1. Formål med instruksen Denne instruksen beskriv rammene for administrerande direktør sitt arbeid og omhandlar ansvar, oppgåver, plikter

Detaljer

HOVUDREGLAR FOR ØKONOMIFORVALTINGA...

HOVUDREGLAR FOR ØKONOMIFORVALTINGA... INNHALD 1 HOVUDREGLAR FOR ØKONOMIFORVALTINGA... 1 1.1 INNLEIING... 1 1.2 MYNDE-, OPPGÅVE- OG ANSVARSFORDELING... 1 2 ORGANISERING AV ARBEIDET MED ØKONOMIFORVALTING... 2 2.1 RETNINGSLINJER:... 2 2.2 SENTRALT

Detaljer

INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED UNIVERSITETET I TROMSØ

INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED UNIVERSITETET I TROMSØ INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED UNIVERSITETET I TROMSØ Fastsatt av: Universitetsstyret i sak S 29-05 Fastsatt dato: 19. mai 2005 Endret: Universitetsstyret i sak S 65-05 den 24. november 2005 Hjemmel:

Detaljer

Reglement for kontrollutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyret den 29. april 2009, sak 030/09)

Reglement for kontrollutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyret den 29. april 2009, sak 030/09) Reglement for kontrollutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyret den 29. april 2009, sak 030/09) 1. Val og samansetjing (kommunelova 77 nr. 1,2 og 3) Medlemane i kontrollutvalet i Selje kommune

Detaljer

INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPLIGE UNIVERSITET

INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPLIGE UNIVERSITET US 41/2015 INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPLIGE UNIVERSITET Universitetsledelsen Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Jan Eskil Aldal Hans Chr

Detaljer

STATSBUDSJETTET TILDELINGSBREV

STATSBUDSJETTET TILDELINGSBREV Statsråden Datatilsynet Postboks 8177 Dep. 0034 OSLO Dykkar referanse Vår referanse Dato 200703595-/TNY 13. februar 2009 STATSBUDSJETTET 2009 - TILDELINGSBREV Det vert vist til Stortinget si handsaming

Detaljer

INSTRUKS OM ØKONOMISTYRING FOR STATENS HAVARIKOMMISJON FOR TRANSPORT

INSTRUKS OM ØKONOMISTYRING FOR STATENS HAVARIKOMMISJON FOR TRANSPORT INSTRUKS OM ØKONOMISTYRING FOR STATENS HAVARIKOMMISJON FOR TRANSPORT Fastsatt av Samferdselsdepartementet 1. juli 2014 med endringer 26. januar 2016 1. Innledning Denne instruksen gjelder økonomistyringen

Detaljer

INSTRUKS OM ØKONOMISTYRING FOR LUFTFARTSTILSYNET

INSTRUKS OM ØKONOMISTYRING FOR LUFTFARTSTILSYNET INSTRUKS OM ØKONOMISTYRING FOR LUFTFARTSTILSYNET Fastsatt av Samferdselsdepartementet 1. juli 2014 med endringer 26. januar 2016 1. Innledning Denne instruksen gjelder økonomistyringen i Luftfartstilsynet.

Detaljer

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE.

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. 1. GENERELT 1.1 Føremål Møre og Romsdal fylke har som mål å yte god service og vere tilgjengeleg for innbyggarane i fylke og for

Detaljer

OPERATIV INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET

OPERATIV INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET OPERATIV INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET 1. januar 2014 Mari Sundli Tveit rektor Operativ instruks for økonomiforvaltningen ved NMBU - gjeldende fra

Detaljer

Fortid & notid for framtid

Fortid & notid for framtid Fortid & notid for framtid Arkiv og kulturformidling Reglement for styret - Interkommunalt arkiv for Møre og Romsdal IKS, Godkjent representantskapsmøte 28.03.2017 1. FORMÅL Formålet med reglement for

Detaljer

FORSKRIFT OM GRADAR Fastsett av styret ved KHiB den 25.06.03 med heimel i Uhl. 46.2. 1

FORSKRIFT OM GRADAR Fastsett av styret ved KHiB den 25.06.03 med heimel i Uhl. 46.2. 1 1 FORSKRIFT OM GRADAR Fastsett av styret ved KHiB den 25.06.03 med heimel i Uhl. 46.2. 1 1. OMFANG Denne forskrifta gjeld for dei studieprogramma som institusjonen vedtek å opprette. 2. DEFINISJONAR 2.1.

Detaljer

SOGN OG FJORDANE FYLKESKOMMUNE I N S T R U K S FOR FORVALTNING AV TILSKOT TIL TRAFIKKTRYGGINGSTILTAK I KOMMUNANE

SOGN OG FJORDANE FYLKESKOMMUNE I N S T R U K S FOR FORVALTNING AV TILSKOT TIL TRAFIKKTRYGGINGSTILTAK I KOMMUNANE SOGN OG FJORDANE FYLKESKOMMUNE I N S T R U K S FOR FORVALTNING AV TILSKOT TIL TRAFIKKTRYGGINGSTILTAK I KOMMUNANE Mars 2013 1. Formål med og målgruppe for ordninga Sogn og Fjordane fylkeskommune løyver

Detaljer

Naustdal kommune Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll

Naustdal kommune Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll Naustdal kommune Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll Vedteken av kommunestyret i sak 69/16 den 14.12.16 Innleiing Kontrollutvalet er kommunestyret sin reiskap for kontrollarbeid med heile

Detaljer

Kap. 225 post 62 Tilskott til dei kommunale sameskolane i Snåsa og Målselv

Kap. 225 post 62 Tilskott til dei kommunale sameskolane i Snåsa og Målselv Kap. 225 post 62 Tilskott til dei kommunale sameskolane i Snåsa og Målselv Retningslinjer for forvaltning av tilskott til dei kommunale sameskolane i Snåsa og Målselv under statsbudsjettet, kap. 225 post

Detaljer

HOVEDREGLER FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NTNU)

HOVEDREGLER FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NTNU) NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Økonomiavdelingen Vedlegg til S-sak 82/05 HOVEDREGLER FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NTNU) Fastsatt av

Detaljer

HOVEDREGLER FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NTNU)

HOVEDREGLER FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NTNU) NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Økonomiavdelingen Vedlegg til S-sak 82/05 HOVEDREGLER FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NTNU) Fastsatt av

Detaljer

Kven er vi, og kva gjer vi? Statleg økonomistyring

Kven er vi, og kva gjer vi? Statleg økonomistyring Bruk kreftene rett! Kven er vi, og kva gjer vi? Senter for statleg økonomistyring (SSØ) blei oppretta i 2004 for å ha eitt samla fagmiljø for statleg økonomistyring. SSØ har som oppgåve å styrkje den statlege

Detaljer

Hyllestad kommune. Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Vedteke i kommunestyresak 64/16 den

Hyllestad kommune. Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Vedteke i kommunestyresak 64/16 den Hyllestad kommune Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll Vedteke i kommunestyresak 64/16 den 30.6.16 Innleiing Kontrollutvalet er kommunestyret sin reiskap for kontrollarbeid med heile den kommunale

Detaljer

Kontrollutvalet i Suldal kommune

Kontrollutvalet i Suldal kommune Kontrollutvalet i Suldal kommune KONTROLLUTVAL ET SI ÅRSMELDING FOR 2010 1. INNLEIING Kapittel 12 i kommunelova omtalar internt tilsyn og kontroll. Kommunestyret sjølv har det øvste tilsynet med den kommunale

Detaljer

SKODJE KOMMUNE. Reglement for kontrollutvalet jf. Kommunelova kap. 12 med tilhøyrande forskrift og rettleiar

SKODJE KOMMUNE. Reglement for kontrollutvalet jf. Kommunelova kap. 12 med tilhøyrande forskrift og rettleiar SKODJE KOMMUNE Reglement for kontrollutvalet jf. Kommunelova kap. 12 med tilhøyrande forskrift og rettleiar Vedtatt i kommunestyret 24.05.2016 Innhald 1. Føremål... 2 2. Etikk... 2 3. Val og samansetjing...

Detaljer

Innleiing. Obligatoriske planar

Innleiing. Obligatoriske planar Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll 2016-2019 Innleiing Kontrollutvalet er kommunestyret sin reiskap for kontrollarbeid med heile den kommunale verksemda. Utvalet sine oppgåver kan forenkla

Detaljer

Styresak. Styresak 011/06 B Styremøte 08.02. 2006

Styresak. Styresak 011/06 B Styremøte 08.02. 2006 Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato: 31.01.2006 Sakshandsamar: Saka gjeld: Per Karlsen VAL AV KONTROLLKOMITÉ Styresak 011/06 B Styremøte 08.02. 2006 Styret handsama sak 54/05

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Operativ instruks for økonomiforvaltningen ved NMBU - gjeldende fra 1. januar 2017 Side 2 av 12

INNHOLDSFORTEGNELSE. Operativ instruks for økonomiforvaltningen ved NMBU - gjeldende fra 1. januar 2017 Side 2 av 12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INSTRUKSENS FORHOLD TIL DET GENERELLE ØKONOMIREGELVERKET... 3 2 HOVEDTREKK I MYNDIGHETS-, OPPGAVE- OG ANSVARSFORDELING... 3 2.1 Økonomiforvaltningsansvar... 3 3 DELEGERING AV BUDSJETTDISPONERINGSMYNDIGHET

Detaljer

Hovedinstruks for økonomiforvaltningen av SDØE i Petoro. Fastsatt av Olje- og energidepartementet

Hovedinstruks for økonomiforvaltningen av SDØE i Petoro. Fastsatt av Olje- og energidepartementet Hovedinstruks for økonomiforvaltningen av SDØE i Petoro Fastsatt av Olje- og energidepartementet 01.10.02 HOVEDINSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN AV SDØE I PETORO... 3 1. INSTRUKSENS FORHOLD TIL DET GENERELLE

Detaljer

Rettleiing for revisor sin særattestasjon

Rettleiing for revisor sin særattestasjon Rettleiing for revisor sin særattestasjon Om grunnstønad til nasjonalt arbeid til frivillige barne- og ungdomsorganisasjonar, statsbudsjettets kap. 857, post 70 (Jf. føresegn om tilskot til frivillige

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

Saksdokumenter: Dok.dato Tittel Dok.ID KR 57.1/13 Ny virksomhets- og økonomiinstruks for Kirkerådet - Brev fra FAD av

Saksdokumenter: Dok.dato Tittel Dok.ID KR 57.1/13 Ny virksomhets- og økonomiinstruks for Kirkerådet - Brev fra FAD av DEN NORSKE KIRKE KR 57/13 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 05.-06. desember 2013 Referanser: KR 30/05 Saksdokumenter: Dok.dato Tittel Dok.ID 11.11.2013 KR 57.1/13 Ny virksomhets- og

Detaljer

Vedtekter for nasjonalparkstyret for Jostedalsbreen nasjonalpark i Sogn og Fjordane fylke

Vedtekter for nasjonalparkstyret for Jostedalsbreen nasjonalpark i Sogn og Fjordane fylke Vedtekter for nasjonalparkstyret for Jostedalsbreen nasjonalpark i Sogn og Fjordane fylke Departementet har med heimel i naturmangfaldlova 62 anna ledd og tredje punktum, jf kongeleg resolusjon av 4. juni

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon

Plan for forvaltningsrevisjon Bjerkreim Kommune Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020 Vedtatt av kommunestyret 2016 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS INNHALD INNHALD... 1 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON BJERKREIM KOMMUNE... 3

Detaljer

Etablering og drift av kraftselskap

Etablering og drift av kraftselskap Etablering og drift av kraftselskap Småkraftseminar i Målselv 02.06.2010 Målselv 02.06.2010 1 Vi får Norge til å gro! Kva for selskapstypar er aktuelle? Aksjeselskap er den vanlegaste selskapstypen Nesten

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning Luster kommune; Reglement for finansforvaltning 1. FØREMÅL Føremålet med reglementet for finansforvaltninga er å gje rammer og retningsliner for korleis forvaltninga av kommunen sine innlån og plasseringar

Detaljer

Kapittel 2 Virksomhetens interne styring

Kapittel 2 Virksomhetens interne styring Kapittel 2 Virksomhetens interne styring 2.1 Innledning Kapitlet omhandler virksomhetens interne styring, herunder krav til myndighets- og ansvarsstrukturer, styringsprosesser, intern kontroll og kontroll

Detaljer

Utdrag fra FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA SÆRSKILTE REGLER FOR FAGOPPLÆRINGA FAG- OG SVENNEPRØVE

Utdrag fra FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA SÆRSKILTE REGLER FOR FAGOPPLÆRINGA FAG- OG SVENNEPRØVE Utdrag fra FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA SÆRSKILTE REGLER FOR FAGOPPLÆRINGA FAG- OG SVENNEPRØVE VII. Særskilde føresegner for fag-/sveineprøva og kompetanseprøva Heile kapittel 3 endra ved forskrift 1 juli

Detaljer

Tilgangskontroll i arbeidslivet

Tilgangskontroll i arbeidslivet - Feil! Det er ingen tekst med den angitte stilen i dokumentet. Tilgangskontroll i arbeidslivet Rettleiar frå Datatilsynet Juli 2010 Tilgangskontroll i arbeidslivet Elektroniske tilgangskontrollar for

Detaljer

PROSJEKT BRYGGEN. RETNINGSLINJER FOR TILSKOT

PROSJEKT BRYGGEN. RETNINGSLINJER FOR TILSKOT HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga PROSJEKT BRYGGEN. RETNINGSLINJER FOR TILSKOT 1. Føremål Ordninga gjeld tiltak for sikring og istandsetting av verdsarvstaden Bryggen. Målsettinga er

Detaljer

Sparebankens eigardelskapital er på kr fordelt på eigenkapitalbevis pålydande kr 104 fullt innbetalt.

Sparebankens eigardelskapital er på kr fordelt på eigenkapitalbevis pålydande kr 104 fullt innbetalt. VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE KAP. 1 FORETAKSNAMN. FORRETNINGSKONTOR. FØREMÅL. 1-1. Foretaksnamn og forretningskontor SpareBank 1 Søre Sunnmøre vart skipa den 17. september 1853. Vedtektene vart

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll

Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll Vedteken i bystyresak 93/16 den 8.11.16 Innleiing Kontrollutvalet er bystyret sin reiskap for kontrollarbeid med heile den kommunale verksemda. Utvalet

Detaljer

Arbeidsbok (mal for eigenprodusert HMS-dokumentasjon)

Arbeidsbok (mal for eigenprodusert HMS-dokumentasjon) Arbeidsbok (mal for eigenprodusert -dokumentasjon) Lovar, forskrifter, standardar kap 6 Kartlegging Handlingsplan Rapportering kap 3 kap 4 kap 5 Mål kap 1 Organisasjon Ansvar Opplæring Revisjon kap 2 kap

Detaljer

Stryn kommune. Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Vedteken i kommunestyresak 56/16 den

Stryn kommune. Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Vedteken i kommunestyresak 56/16 den Stryn kommune Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll Vedteken i kommunestyresak 56/16 den 23.6.16 Innleiing Kontrollutvalet er kommunestyret sin reiskap for kontrollarbeid med heile den kommunale

Detaljer

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv):

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): VEDLEGG 1 I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): 2-12 tredje ledd skal lyde: For private grunnskolar

Detaljer

Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester

Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester Framlegg, 16.05.12 Delavtale mellom Balestrand kommune og Helse Førde HF Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester

Detaljer

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for Gol kommune Arkivkode Vår ref. Dykkar ref. Dato 400 04/00137-001 - AKV 16.01.04 ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM for GOL KOMMUNE 2000 2003, vedteke i Kommunestyret, sak 0051/00, 24.10.00 2004 2007, vedteke

Detaljer

Forskrift til opplæringslova Særskilte regler for fag- og svenneprøver

Forskrift til opplæringslova Særskilte regler for fag- og svenneprøver Forskrift til opplæringslova Særskilte regler for fag- og svenneprøver Utdanningsavdelingen Fagopplæring 3-48. Fag- og sveineprøve Fylkeskommunen har ansvaret for at fag- og sveineprøva blir gjennomført

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT TIL FREDA KULTURMINNE I PRIVAT EIGE, KULTURMILJØ OG KULTURLANDSKAP (Kap. 1429 post 71)

SØKNAD OM TILSKOT TIL FREDA KULTURMINNE I PRIVAT EIGE, KULTURMILJØ OG KULTURLANDSKAP (Kap. 1429 post 71) Side 1 av 5 SØKNAD OM TILSKOT TIL FREDA KULTURMINNE I PRIVAT EIGE, KULTURMILJØ OG KULTURLANDSKAP (Kap. 1429 post 71) SØKNADSFRIST: 15. NOVEMBER 2015 Søknad sendast til: Sogn og Fjordane fylkeskommune Kulturavdelinga

Detaljer

Plan for gjennomføring av selskapskontroll i Balestrand kommune 2012-2015

Plan for gjennomføring av selskapskontroll i Balestrand kommune 2012-2015 Plan for gjennomføring av selskapskontroll i Balestrand kommune 2012-2015 1. Verkeområde, omfang Selskapskontroll i medhald av kommunelova sin 77 nr. 5 og 80 skal utøvast i selskap m.m. der Balestrand

Detaljer

Driftsavtale mellom Møre og Romsdal 110-sentral KF og Ålesund kommune

Driftsavtale mellom Møre og Romsdal 110-sentral KF og Ålesund kommune MØRE OG ROMSDAL 110-SENTRAL KF Driftsavtale mellom og Ålesund kommune 1. Avtalepartar 1.1. Avtalepartar er og Ålesund kommune. 1.2. Avtalen og eventuelle endringar til denne skal vedtakast av Ålesund bystyre

Detaljer

Grunnleggende om økonomiregelverket

Grunnleggende om økonomiregelverket Grunnleggende om økonomiregelverket Seniorrådgiver Inger Lise Rekdal Kundeforum 2014 Side 1 Økonomiregelverket har flere nivåer Reglement for økonomistyring i staten er det øverste nivået Bestemmelser

Detaljer

8. september 2010. ProsjektplanK= Engagement letter. Hordaland fylkeskommune Selskapskontroll Beredt AS = =

8. september 2010. ProsjektplanK= Engagement letter. Hordaland fylkeskommune Selskapskontroll Beredt AS = = 8. september 2010 ProsjektplanK= = Engagement letter = Hordaland fylkeskommune Selskapskontroll Beredt AS = = Innhald NK fååäéááåö=kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk=p

Detaljer

Føretaket vil stille personell til å delta i arbeidet, og vil ta felles mål inn i lokale planar og rapporteringssystem for oppfølging.

Føretaket vil stille personell til å delta i arbeidet, og vil ta felles mål inn i lokale planar og rapporteringssystem for oppfølging. Handlingsplan for Pasientreiser, Helse Fonna Ved Margareth Sørensen, funksjonsleiar Pasientreiser, Svanaug Løkling, seksjonsleiar akuttmottak Haugesund og Anne Hilde Bjøntegård, klinikkdirektør. Oversikt

Detaljer

UTKAST PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

UTKAST PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON UTKAST PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON SOGNDAL KOMMUNE 2012-2015 Bakgrunn Kommunestyret har det øvste ansvaret for internt tilsyn og kontroll i kommunane, og skal etter 77 velja eit kontrollutval til å stå

Detaljer

Retningsline for samordna opptak i barnehagar i Stord kommune

Retningsline for samordna opptak i barnehagar i Stord kommune Foto: Naustvågen barnehage Retningsline for samordna opptak i i Stord kommune 1 INNLEIING Alle godkjende i kommunen skal samarbeida om opptak av barn i barnehage, jamfør Lov om 12. Kommunen skal leggja

Detaljer

INSTRUKS FOR VIRKSOMHETS- OG ØKONOMISTYRINGEN I SVALBARDS MILJØVERNFOND

INSTRUKS FOR VIRKSOMHETS- OG ØKONOMISTYRINGEN I SVALBARDS MILJØVERNFOND INSTRUKS FOR VIRKSOMHETS- OG ØKONOMISTYRINGEN I SVALBARDS MILJØVERNFOND Instruksen er fastsatt av Klima- og miljødepartementet i medhold av 3 i Reglement for økonomistyring i staten og trer i kraft 15.

Detaljer

Reglar for kommunale tilskot til. næringslivet. i Åseral.

Reglar for kommunale tilskot til. næringslivet. i Åseral. Reglar for kommunale tilskot til næringslivet i Åseral. Reglane utfyller vedtektene for bruk av kraftfondet gjevne av kommunal- og regionaldepartementet Vedtatt i kommunestyret 27.08.2009 2 UTFYLLANDE

Detaljer

Dykkar ref Vår ref Dato

Dykkar ref Vår ref Dato Sogndal kommune Postboks 153 6851 SOGNDAL Dykkar ref Vår ref Dato 15/2189-2 10.07.2015 Statsbudsjettet 2015 Kap. 552, post 72 Tilsegn om tilskot på inntil kr 420 000 til utviklingsprosjekt for LLS (Leikanger,

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2014 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS

Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS Møte nr: 2014-03 Tid: 8. april 2014 kl. 15.30 18.00 Stad: Lærdal, Møterom 2. etasje KIWI-bygget Til stades Rolf Jerving (styreleiar) Jarle Molde Gro Starheimsæter

Detaljer

Utkast til selskapsavtale (vedtekter) etter samanslåing av Indre Hordaland Revisjonsdistrikt (IHR) og Sogn og Fjordane Revisjon IKS(SFR)

Utkast til selskapsavtale (vedtekter) etter samanslåing av Indre Hordaland Revisjonsdistrikt (IHR) og Sogn og Fjordane Revisjon IKS(SFR) Utkast til selskapsavtale (vedtekter) etter samanslåing av Indre Hordaland Revisjonsdistrikt (IHR) og Sogn og Fjordane Revisjon IKS(SFR) 01.07.2014 «Namn» IKS Indre Hordaland Sogn og Fjordane 1 SELSKAPETS

Detaljer

Bokn kommune PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Vedtatt av kommunestyret i Bokn , sak xx/12

Bokn kommune PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Vedtatt av kommunestyret i Bokn , sak xx/12 Bokn kommune PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2016 Vedtatt av kommunestyret i Bokn 18.12.12, sak xx/12 1 Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS 30.11.2012 INNHOLDSLISTE Innhald 1. INNLEIING... 3 2.

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll

Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll Vedteke av kommunestyret i sak 61/16 den 29.9.16 Innleiing Kontrollutvalet er kommunestyret sin reiskap for kontrollarbeid med heile den kommunale verksemda.

Detaljer

Samarbeidsavtalefor NAV fkmli

Samarbeidsavtalefor NAV fkmli NAV Åmli, Samarbeidsavtale mellom NAV Aust-Agder og Åmli kommune lb (Lf - IS" N(415 - occittl, Åmli Kommune Samarbeidsavtalefor NAV fkmli Åmli kommune 1 Samarbeidspartar Samarbeidsavtala er inngått mellom

Detaljer

INSTRUKS FOR VIRKSOMHETS- OG ØKONOMISTYRINGEN I SVALBARDS MILJØVERNFOND

INSTRUKS FOR VIRKSOMHETS- OG ØKONOMISTYRINGEN I SVALBARDS MILJØVERNFOND INSTRUKS FOR VIRKSOMHETS- OG ØKONOMISTYRINGEN I SVALBARDS MILJØVERNFOND Instruksen er fastsatt av Miljøverndepartementet i medhold av 3 i Reglement for økonomistyring i staten og trer i kraft 3. februar

Detaljer

Reglement for Naustdal kontrollutval Vedteke av kommunestyret i sak 20/15 den

Reglement for Naustdal kontrollutval Vedteke av kommunestyret i sak 20/15 den SEKOM-sekretariat www.sekom.no post@sekom.no Notat Reglement for Naustdal kontrollutval Vedteke av kommunestyret i sak 20/15 den 26.3.15 Dato: 12.11.2014 Vår referanse: 14/698 Arkiv: FE-033, Komnr-1433

Detaljer

Styreinstruks for Helse Førde HF

Styreinstruks for Helse Førde HF Styreinstruks for Helse Førde HF 1. Formål med instruksen Instruksen trekkjer dei ytre rammene for styret sitt arbeid og byggjer på lova om helseføretak og vedtektene for Helse Førde HF. Formålet med instruksen

Detaljer

VEDTEKT av februar 2007

VEDTEKT av februar 2007 IKS VEDTEKT av februar 2007 Vedteken i følgjande kommunar: Bokn Etne Haugesund Tysvær Vindafjord Vedtekt av februar 2007 Side 1 av 5 INNHALD Side 1. Heimel... 2 2. Deltakarar... 2 3. Føremål... 2 4. Hovudkontor...

Detaljer

Kjøp av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet

Kjøp av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet Luster kommune Avtale Mellom PricewaterhouseCoopers AS og Luster kommune Kjøp av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet INNHALD 1 Generell informasjon...3 2 Omfang og varigheit...3 3 Oppgåver og plikter

Detaljer

Rapportering i samband med årsoppgjeret 2011

Rapportering i samband med årsoppgjeret 2011 Rundskriv Rapportering i samband med årsoppgjeret 2011 RUNDSKRIV: 2/2012 DATO: 10.01.2012 RUNDSKRIVET GJELD FOR: Forretningsbankar Sparebankar Finansieringsføretak Filialar av utanlandske kredittinstitusjonar

Detaljer

Rutinar for intern varsling i Hordaland fylkeskommune

Rutinar for intern varsling i Hordaland fylkeskommune Rutinar for intern varsling i Hordaland fylkeskommune I. INNLEIING Formål I Hordaland fylkeskommune er det ønskjeleg at tilsette seier frå dersom dei får kjennskap til kritikkverdige forhold i fylkeskommunen.

Detaljer

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti Kontrollutvalet i Lærdal kommune Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Møtestad: Rådhuset Saksnr.: 14/14 17/14 Møtebok Følgjande medlem møtte Olav Grøttebø Siv Rysjedal Guri Olsen Kari Blåflat

Detaljer

Nord universitet Policy for eierskap i aksjeselskaper

Nord universitet Policy for eierskap i aksjeselskaper Nord universitet Policy for eierskap i aksjeselskaper Vedtatt av universitetsstyret 22. juni 2017 Innhold 1. Reglement og retningslinjer... 1 1.1 Overordnet reglement og retningslinjer... 1 1.2 Nord universitets

Detaljer

Kapittel 7 Forvaltning av stønadsordninger til privatpersoner

Kapittel 7 Forvaltning av stønadsordninger til privatpersoner Kapittel 7 Forvaltning av stønadsordninger til privatpersoner 7.1 Innledning Kapitlet inneholder bestemmelser om etablering og forvaltning av stønadsordninger til privatpersoner. Formålet med bestemmelsene

Detaljer

Fra Forskrift til Opplæringslova:

Fra Forskrift til Opplæringslova: Fra Forskrift til Opplæringslova: 5-1. Kva det kan klagast på Det kan klagast på standpunktkarakterar, eksamenskarakterar, karakterar til fag- /sveineprøver og kompetanseprøve, og realkompetansevurdering.

Detaljer

Kopi til: Arkivnr.: 812. Nytt fylkesvegnett - styrings- og rapporteringssystem mellom partane Hordaland fylkeskommune og Statens vegvesen Region vest

Kopi til: Arkivnr.: 812. Nytt fylkesvegnett - styrings- og rapporteringssystem mellom partane Hordaland fylkeskommune og Statens vegvesen Region vest HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen NOTAT Til: Fylkesutvalet Samferdselsutvalet Dato: 03. februar 2010 Frå: Fylkesrådmannen Arkivsak: 200907758-4/OYVSTO Kopi til: Arkivnr.: 812 Nytt fylkesvegnett -

Detaljer

PRIVATSKOLESAMLING

PRIVATSKOLESAMLING PRIVATSKOLESAMLING 07.03.2013 1 5-1 Styret Som øvste ansvarlege organ skal kvar skole ha eit styre. Skolen sitt styre skal oppnemnast i samsvar med det rettsgrunnlaget skolen blir driven etter. 2 5-2 Styret

Detaljer

Økonomireglement Delegering i budsjettsaker, rapportering og rekneskap Vedtatt av kommunestyret 14. november 2016

Økonomireglement Delegering i budsjettsaker, rapportering og rekneskap Vedtatt av kommunestyret 14. november 2016 Økonomireglement Delegering i budsjettsaker, rapportering og rekneskap Vedtatt av kommunestyret 14. november 2016 1 DRIFTSBUDSJETTET 1.1 Kommunestyret 1.1.1 Kommunestyret skal innan utgangen av året (31.12.)

Detaljer

Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer

Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Innledning A. Fastsettelse av virkeområde Reglementet er fastsatt av Kunnskapsdepartementet med hjemmel i lov

Detaljer

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE KAP. 1. FIRMA, KONTORKOMMUNE, FORMÅL 1-1 SpareBank 1 Søre Sunnmøre er skipa den 17. september 1853. Vedtektene vart godkjende første gongen ved høieste Resolution

Detaljer

Hovedregler for økonomiforvaltningen

Hovedregler for økonomiforvaltningen HØGSKOLEN I HEDMARK Hovedregler for økonomiforvaltningen 9. desember 2014 Innhold 1. Innledning... 3 2. Myndighets-, oppgave- og ansvarsfordeling... 3 2.1 Interne regler og retningslinjer... 3 2.2 Økonomiforvaltningsansvar...

Detaljer

Retningsliner for tilskot til kulturbygg i Sogn og Fjordane. 1. Vilkår for tilskotsordninga fastsett av Kulturdepartementet:

Retningsliner for tilskot til kulturbygg i Sogn og Fjordane. 1. Vilkår for tilskotsordninga fastsett av Kulturdepartementet: Retningsliner for tilskot til kulturbygg i Sogn og Fjordane. Desse retningslinene definerer krava og omfang av desentralisert ordning for tilskot til kulturbygg. Ordninga er finansiert av overskot frå

Detaljer

Krav ved godkjenning av lærebedrifter

Krav ved godkjenning av lærebedrifter OPPLÆRINGSAVDELINGA Fagopplæringskontoret - OPPL AVD Notat Dato: 20.01.2015 Arkivsak: 2015/727-1 Saksbehandlar: aseloh Til: Yrkesopplæringsnemnda Frå: Fagopplæringssjefen Krav ved godkjenning av lærebedrifter

Detaljer

II Forslag og merknader

II Forslag og merknader Originalspråk: Norsk Sak 17/05 Ansvar og myndighet for økonomiforvaltning i Sametinget Arkiv Arkivsaksnr. Saken påbegynt onsdag 23. februar 2005 kl. 17.00. SF-121 2004005585 I Vedlegg Nr Dok. dato Avsender/Mottaker

Detaljer

Rettsleg grunnlag grunnskoleopplæring for vaksne

Rettsleg grunnlag grunnskoleopplæring for vaksne Rettsleg grunnlag grunnskoleopplæring for vaksne Rettleie og behandle søknader Rettleie og vurdere rettar Rettleie om retten til grunnskoleopplæring Kommunen skal oppfylle retten til grunnskoleopplæring

Detaljer

Retningsliner for lokalt gitt munnleg eksamen og munnleg-praktisk eksamen i Møre og Romsdal fylkeskommune

Retningsliner for lokalt gitt munnleg eksamen og munnleg-praktisk eksamen i Møre og Romsdal fylkeskommune rundskriv nr. 5/15 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dei private vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dato: Ref: 29.01.2015 6082/2015/062 - Retningsliner for lokalt

Detaljer

Selskapsavtale for Setesdalsmuseet Eigedom IKS 1 Selskapet sitt namn

Selskapsavtale for Setesdalsmuseet Eigedom IKS 1 Selskapet sitt namn Selskapsavtale for Setesdalsmuseet Eigedom IKS 1 Selskapet sitt namn Selskapet sitt namn er Setesdalsmuseet Eigedom IKS 2 Deltakarar og ansvar Selskapet er eit interkommunalt selskap, stifta i medhald

Detaljer

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009 1 Føremål med reglane, kven reglane gjeld for Heradet har som overordna mål, innan gitte økonomiske rammer, å leggja tilhøva til rette for god kompetanseutvikling i heile heradsorganisasjonen, slik at

Detaljer

Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde

Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde Vedteke i kommunestyret 12.12.2013, sak K 13/169 Endra i kommunestyret 27.8.2015, sak K 15/96 Gjeldande frå ny kommunestyreperiode 2015-2019 INNHALD:

Detaljer

Det er henta inn tilbod på utbygginga og prisen er basert på dei innkomne tilboda.

Det er henta inn tilbod på utbygginga og prisen er basert på dei innkomne tilboda. Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon55 23 99 42 Telefaks55 23 99 49 Voss 10. juni 2008 Hordaland fylkesting sitt møte på Voss 10. juni 2008: Byggjer

Detaljer

SEKOM-sekretariat Arbeidsplan Styret si handsaming: Dato: Saksnummer: 12/17 Referanse: 17/1228

SEKOM-sekretariat  Arbeidsplan Styret si handsaming: Dato: Saksnummer: 12/17 Referanse: 17/1228 SEKOM-sekretariat www.sekom.no post@sekom.no Arbeidsplan 2018 Styret si handsaming: Dato: 20.9.2017 Saksnummer: 12/17 Referanse: 17/1228 Innleiing SEKOM-sekretariat er ei interkommunal verksemd etter kommunelova

Detaljer