TINN KOMMUNE. 1. kvartalsrapport 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TINN KOMMUNE. 1. kvartalsrapport 2013"

Transkript

1 TINN KOMMUNE 1. kvartalsrapport 2013

2 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Sykefravær 3 Organisasjon /HMS/Arbeidsmiljø 4. Næringsarbeid 5. Økonomisk oversikt drift og investering 5.1 Måltall 5.2 Fondsoversikt 5.3 Likviditet 5.4 Finansstrategi 5.5 DRIFT Budsjettskjema 1 a Hovedoversikt drift Total oversikt drift Enhetenes meldte avvik 5.6 INVESTERING 5.6. Regnskapsstatus for investeringer

3 1. Innledning Med bakgrunn i prognose for økonomiske avvik rapportert fra enhetene, samt kjente endringer i sentrale budsjettforutsetninger, foretas det en gjennomgang og vurdering av regnskapsutviklingen sammenliknet med vedtatt budsjett. Det rapporteres også status på sykefravær/overtid og næringsarbeid. 1. april 2013 har Tinn kommune byttet lønns-, personal og økonomisystem. Dette vil få konsekvens for rapporteringen denne våren. Statusrapporten vil bli lagt frem etter 1 kvartal og ikke 1 tertial. 2. Sykefravær Sykefraværsutviklingen i kommunen fra Figuren viser at fraværet varierer noe fra år til år, samtidig som den viser at fraværet totalt sett er synkende. Det er fokus på å tilrettelegge for godt arbeidsmiljø og gode arbeidsplasser og for å forebygge utvikling av skader og sykdom. Det er et særskilt fokus på sykefravær/nærvær både i formannskapets lederavtale med rådmannen og i rådmannens lederavtale med enhetslederne. Saman om ein betre kommune Tinn kommune var med i KRDs kvalitetskommuneprogram fra 4. kvartal Kvalitetskommuneprogrammet ble offisielt avsluttet sommeren 2010, men erfaringene med denne måten å arbeide på var så god at det fra politisk hold ble uttrykt ønske om å bruke trepartssamarbeidet også i den videre utviklingen av kommunen. Kommunestyret vedtok derfor i sak 41/2011( ) å søke om deltakelse i Kommunal- og regionaldepartementets nye utviklingsprogram Saman om ein betre kommune Tinn kommune ble utvalgt som deltaker i programmet som en av de 31 første kommunene (av ca. 100 søkere). Her fortsetter kommunen trepartssamarbeidet med forskjellige prosjekter og tiltak innen områdene sykefravær, kompetanse/rekruttering, heltids/deltidsproblematikk og omdømme. Prosjektleder kom på plass 3. september Hun har siden da satt seg inn i og vært med å stimulere og initiere prosjekter for å øke nærvær og trivsel i kommunen.

4 Styringsgruppa i Saman om ein betre kommune består av administrasjonsutvalgets medlemmer, 3 politiske representanter og 2 arbeidstakerorganisasjonenes representanter (2 parter), samt assisterende rådmann som er arbeidsgivers representant. I arbeidet med å øke nærværet for derigjennom å redusere sykefraværet har styringsgruppa valgt å fokusere tiltakene mot de enhetene som har høyest fravær og flest ansatte. I Saman om ein betre kommune gjennomfører vi prosjekter innafor følgende områder: Økt trivsel og nærvær. Mål om å øke nærværet til 94 % (i 1. kvartal 2013: 92,9 %) Økt andel heltidsansatte. Mål om å redusere uønsket deltid med 30 %. Oasen. Lavterskeltilbud til sykmeldte eller står i fare for å bli det. Møtested på arbeidsplassen 1 gang i uka for å opprettholde kontakten med arbeidsplass og kolleger. Kompetanseprosjekt innen pleie og omsorg (bygdene) Mål om å øke andelen sykepleiere for å øke trygghet (sikkerhet), stabilitet og kvalitet. Med mål om å kunne redusere slitasje og fravær. Kommunikasjon hele veien. Prosjekt for å bedre kommunikasjons- og informasjonsflyt i organisasjonen. IA-avtalen Samarbeidsprosjekt for å få dette til å virke i praksis. NAV, fastlegene, bedriftshelsetjenesten, tillitsvalgte og arbeidsgiver. 365-dagers egenmelding. Prosjekt innafor PLO- institusjon, Rjukan. Mål å bevisstgjøre ledere og ansatte når det gjelder å ta ansvar for å tilrettelegge for å hindre fravær, og å ta ansvar for egen funksjon og helse. Det er ikke alltid dokter n har løsningen.

5 Sykefraværsutviklingen i 2013 sammenlignet med ,00 5,00 0, Sykefraværet fordelt pr. tjenesteområde i 2012 Sykefraværet fordelte seg på denne måte på de forskjellige tjenesteområdene i På sentralt tjenesteområde var fraværet i 2012 på 2,8 % (3,7 % i 2011) Det betyr en reduksjon på ca. 25 %. Gjennomsnittlig fravær i skoler og barnehager (oppvekst) var 7,3 % (8,5 % i 2011). En reduksjon på ca. 14 %. Blant de store enhetene pleie og omsorg, PU og helse (levekår) var det gjennomsnittlige fraværet på 9,6 % (10,3 i 2011) En reduksjon på ca. 7 %. Innafor området tekniske tjenester (samfunn) var det gjennomsnittlige fraværet på 6,3 % (3,9 % i 2011). En økning på 62 %. Fraværet er redusert på alle områder, bortsett fra tjenesteområde samfunn. Her har fraværet vært høyrere enn normalt innafor alle enheter

6 Sykefravær fordelt pr. tjenesteområde pr. 1. kvartal ,00 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 Sentralt tjenesteområde 1 kvartal ,70 Skoler og bhg 6,50 PLO,PU, Helse m.m 9,10 Teknisk, plan, landbruk 5,90 Figuren viser at utviklingen når det gjelder reduksjon i sykefraværet ser ut til å fortsette i I 1. kvartal er fraværet på sentralt tjenesteområde redusert med 0,1 %-poeng i forhold til totalen i Innafor skoler og barnehager er fraværet redusert fra 7,3 (totalt i 2012) til 6,5 % i 1. kvartal Innafor pleie og omsorg, helse etc. er fraværet i 1. kvartal noe høyere; 9,10 %, enn totalen i 2012 (8,8%). Tjenesteområde teknisk, plan landbruk har et fravær på 5,9 i 1. kvartal 2013, totalen i 2012 var på 6,3. Sykefraværet er ofte høyere i 1. og 4. kvartal enn det er i 2. og 3. kvartal. 1 kvartal 1 tertial tertial Egenmeldt fravær i % 1,5 1,4 0,6 Fravær 1-3 dager 0,1 0,1 0,1 Fravær 4-16 dager 0,9 0,7 0,8 Fravær dager 1,3 1,3 1,7 Fravær over 56 dager 3,3 5,7 4,7 Sykefravær totalt 7,1 9,1 7,8 Egenmeldt fravær Det egenmeldte fraværet er ganske likt det det var 1. tertial Korttidsfraværet ligger fortsatt stabilt rundt 1 %. Langtidsmeldt fravær Det er gledelig å registrere at det er nedgang i det legemeldte fraværet. Dette gjelder både fraværet mellom 17 og 56 dager og fraværet over 56 dager. Målet må være at vi klarer å holde oss på dette nivået eller aller helst lavere i resten av året.

7 Prosentvis fravær i enhetene I 1. kvartal 2013 er det hele 7 enheter som har fravær under 3 %. Disse er rådmannsteamet, rådmannens stab, politisk kontor, økonomi, Hovin skole og barnehage, og NAV-Tinn og teknisk. Det er også 7enheter som har fravær mellom 3 og 6 %, altså under det måltallet vi ønsker å strekke oss mot. Disse er organisasjonsenheten, Skibakkesletta barnehage, Rjukan barneskole, Miland skole, Atrå barne og ungdomsskole og kultur/bibliotek. 12 enheter ligger mellom 6 og 10 %. Disse er Næringsenheten, Furuheim barnehage, Dale Bakhus barnehage, Øverland barnehage, Bøen barnehage, Rjukan ungdomsskole, Voksenopplæringen, Pleie og omsorg institusjon, Pleie og omsorg hjemmetjenester, Helse, Plan/landbruk og Brann og feiervesen. Det er kun 2 enheter som har fravær over 10 % i 1. kvartal Det er asylmottak og barnevern/ppt. Noe fravær er jobbrelatert. Alt fravær følges opp i henhold til IA-avtalens retningslinjer. Det arbeides godt med å redusere sykefraværet og å øke nærværet i kommunens enheter. Enhetenes sykefravær i % 1. kvartal tertial tertial 2012 Rådmannsteamet 0 1,6 0,1 Næringsenheten 7,7 0,6 0 Rådmannens stab 1,0 0,9 0 Politisk kontor Økonomienheten 2,2 7,8 1,8 Organisasjonsenhet 5,6 16,4 11,9 Lærlingeordningen 5,0 18,3 16,2 Furuheim bhg. 8,8 2,0 3,2 Skibakkesletta bhg. 5,1 8,0 2,3 Dale Bakhus bhg. 9,0 18,7 17,7 Øverland bhg. 8,5 6,2 14,1 Bøen bhg. 9,8 11,0 3,5 Rjukan Barneskole 3,5 5,0 2,9 Miland Skole 4,9 7,3 0,7 Hovin skule og bhg. 1,2 2,1 1,5 Atrå b&u-skole 4,3 9,0 5,1 Rjukan u-skole 6,6 5,4 4,3 Enhetenes sykefravær i % 1. kvartal tertial tertial 2012 Voksenopplæringen 9,4 17,3 3,8 PLO-Institusjon 8,9 11,2 9,6 PU 8,0 14,7 8,5 PLO-Hjemmetjenest 9,0 10,9 9,9 Helse 7,2 10,8 7,0 Barnevern & PPT 14,2 5,4 5,2 Nav Tinn (k) 2,3 6,0 0,4 Asylmottak 22,3 16,4 10,1 Plan / Landbruk 8,7 0,6 2,6 Kultur/bibliotek 4,2 2,1 2,0 Renholdsenheten 5,8 5,3 7,8 Teknisk enhet 2,7 9,9 9,4 Brann og feiervesen 7,9 9,1 2,0 Sum Tinn kommune 7,1 9,1 6,8

8 3. Organisasjon/HMS/Arbeidsmiljø Organisasjonsstrukturen Organisasjonsstrukturen fastlegges gjennom vedtatt organisasjonsplan og formell ansvars/myndighet og oppgavefordeling i organisasjonen. Organisasjonsstrukturen har flere formål. For det første er det å sørge for en formelt vedtatt arbeidsdeling, gruppering for koordinering av oppgaver og aktiviteter, fordeling av autoritet/myndighet og sørge for systemer for styring, koordinering og kontroll av arbeidet som utføres i organisasjonen. Organisasjonsstrukturen består av tre elementer: Oppdeling og differensiering av ansvar og oppgaver (oppgave og ansvarsfordeling) Regler, rutiner og standardprosedyrer (rammer) Plassering av beslutningsmyndighet (delegering) Tinn kommune har vedtatt en flat organisasjonsstruktur (iverksatt ). Flat struktur er en kommunal variant av resultatrettet ledelse. Tanken er å øke effektivitet og kreativitet gjennom å gi enhetsleder og ansatte klarere mål og større handlefrihet. Flat struktur beskriver strengt tatt bare organiseringen av administrasjonen. Den foreskriver delegering av myndighet fra rådmannen og nedover. Prinsippene om resultatrettet ledelse gir samtidig klare premisser for det politiske arbeidet. I en målstyrt virksomhet vil det være klart skille mellom styret og administrasjonen. Kommunestyret vedtar mål som rådmannen skal gjennomføre. Rådmannen må rapportere resultater tilbake til kommunestyret (tertialrapporten), slik at avvik kan oppdages i tide og håndteres på en ordentlig måte. Det viktigste målet med flat struktur er å flytte mest mulig daglig drift ned til de naturlige driftsenhetene. Arbeidsdelingen mellom enhetsledere og rådmann i flat struktur kan beskrives slik: Enhetsledere: Håndterer den daglige driften (brukere, fag, personal, økonomi). Planlegger og gjennomfører enhetenes drift innafor vedtatte rammer. Rapporterer til rådmannen. Deltar i lederforum. Rådmannen: Lager forslag til kommunens budsjett og økonomiplan, sørger for at politiske vedtak gjennomføres, rapporterer til politisk ledelse, rekrutterer enhetsledere og følger opp enhetslederne. Kommunestyrevedtak 2010 og 2012 Kommunestyret vedtok i sak 35/10 Evaluering av administrativ organisering ( ) å sette i gang en prosess med tanke på å slå sammen enheter slik at vi får større administrative enheter, som blir størrelsesmessig mer like og mindre sårbare i gitte situasjoner. Roller, ansvar og myndighet tydeliggjøres i organisasjonen.

9 I kommunestyrets budsjettbehandling sak 145./12.den ble tidligere vedtak fulgt opp med følgende ordlyd: Det skal tas en gjennomgang av antall enheter i TK, slik at vi får en jevnere organisasjonsstruktur, med tanke på sammenslåing av enkelte mindre enheter. Målet er: Større administrative enheter (mer likhet mellom enhetene når det gjelder antall ansatte, budsjett, kompleksitet og utfordringer) Færre administrative enheter (mer effektiv og rasjonell drift, mer likhet mellom enhetene) I gjeldende organisasjonsstruktur er det fortsatt store forskjeller når det gjelder enhetenes størrelse (antall ansatte og budsjett), kompleksitet i tjenestene (forskjellig lovverk å forholde seg til), krav til koordinering, samhandling og samarbeid. Det er forskjellighet når det gjelder overordna myndigheters krav til kontroll, innsyn og tilsyn. Det ligger forskjellige utfordringer i forhold til innbyggere og brukeres forventninger til tjenestene. I det store og hele bildet, er organisasjonsstrukturen slik den er i dag, så forskjelligartet at de forskjellige enhetene kan nesten ikke sammenlignes. Arbeidet med å vurdere organisasjonsstrukturen er i gang. Kommunestyret vil sannsynligvis få en sak vedrørende organisering av rådmannsteamet til behandling i junimøtet. Den videre oppfølgingen av kommunestyrets vedtak vedrørende antall enheter på nivå to er igangsatt og fortsetter over sommeren. HMS Arbeidet med å følge opp MTM-kartleggingen og internrevisjon HMS fortsetter i organisasjonen. Medarbeidersamtaler, vernerunder, ROS-analyser gjennomføres. Handlingsplaner for HMS og opplæringsplaner for enhetene gjennomføres. Arbeidsmiljø Arbeidet med å bedre arbeidsmiljø, trivsel og nærvær fortsetter gjennom aktiviteter i Saman om ein betre kommune og i den enkelte enhet. Organisasjonsutviklings Nytt lønns- personal og økonomisystem Visma innføres i løpet av året. Nytt elektronisk kvalitetssystem Kvalitetslosen innføres i løpet av året. Opplæring gjennomføres. Organiseringen av rådmannsfunksjonen endres i samsvar med endrede forutsetninger. Organisasjonsstrukturen gjennomgås og endres i tråd med kommunestyrets vedtak, endrede forutsetninger for drift og utvikling og behov for innovasjon i tjenesteorganisering og tjenestelevering. Arbeidet med Ny arbeidsgiverstrategi settes i gang over sommeren. Lederutvikling Lederutvikling gjennomføres gjennom implementering av Kvalitetslosen og nytt lønns og personalsystem. Det har vært gjennomført 5 ½ informasjons/opplæringsdager hittil i år.

10 Kvalitetslosen 3 dager. Visma lønns og personal og økonomisystem ½ dag. 2 hele dager m/kommunestyret på Gaustablikk. Tema roller og samspill politikk og administrasjon (m/rolf Petter Bjørke, jurist kommunelovutvalget), korrupsjon (advokater Steenstrup Stordrange), konflikter, ytring, varsling og kanaler for varsling (advokat Harald Pedersen og professor Ståle Einarsen) Overtid Overtidstimer kvartal 3944,59* 1.tertial 3460,44 2. tertial 4055,34 Tallet på overtidstimer 1. kvartal er galt. Det er ført rundt timer for mye på Perrongen/PU. Dette har skjedd i forbindelse med den første lønnskjøringen i det nye lønns- og personalsystemet. Det reelle tallet er altså mellom og 3450 timer (skal beregnes eksakt etter hvert). Sammenligningen mellom 1. tertial 2012 og 1. kvartal 2013 blir dermed litt vilkårlig. Vi gjør for øvrig oppmerksom på at vi overrapporterer på bruk av overtid da vi også registrerer timene mellom 37,5 og 40 timers uke som overtid, - hvilket det ikke er i henhold til arbeidsmiljøloven. Det gir imidlertid rett til utbetaling i henhold til tariffavtalen, og det er utbetalte timer som registreres (hvilket ikke nødvendigvis er overtid i henhold til aml). Overtid sml og , , , , ,00 1.tertial 2.tertial 3.tertial , , , ,59 0,00 0,00

11 Obs! 2013 viser overtidsutviklingen for 1. kvartal, men dette er ikke korrekte tall. I realiteten er det færre timer slik at det reelle tallet ligger mellom og et sted, og er altså mer likt tidligere år. Overtid fordelt pr. tjenesteområde Overtidstimene er først og å finne innen enhetene i pleie og omsorg og PU, samt teknisk og brannvesenet. I realiteten er tallet timer lavere innen tjenesteområdet PLO, PU, helse, m.m da det er registrert for mange timer på PU (systemsvikt). Det reelle tallet innen tjenesteområde PLO, PU helse m.m vil ligge mellom timer.

12 Overtid fordelt pr. tjenesteområde fra Overtidsbruken er hele tiden høyest innafor tjenesteområdene pleie og omsorg, PU og helse, og i 2012 brukte enhet pleie og omsorg institusjon overtidstimer tilsvarende ca. 2,25 årsverk. Hvis en regner i kroner vil timene tilsvare mellom 3,5 og 4 årsverk (pga. 100 % overtid). Bruk av overtid skyldes først og fremst utfordringene med å skaffe personell til ledige vakter ved sykdom og andre uforutsette situasjoner. Overtidsbruken ble i 2012 redusert på alle tjenesteområdene, størst reduksjonen er det innen tjenesteområde samfunn, hvor det er teknisk og brann som noen ganger må benytte overtid for å få løst oppgavene.

13 Overtidsutvikling

14 4. Næringsarbeid Kommunestyret har i sitt vedtak om organisering av næringsarbeidet fra 21. juni 2012 vedtatt at det skal være jevnlige orienteringer fra næringsselskapene til formannskapet som er kommunens politiske næringsutvalg. Rapportering skal skje hvert tertial til formannskapet. Rjukan Næringsutvikling AS (RNu) /Rjukan Næringsbygg AS (RNb) Tilskuddsordning for eksisterende næringsliv Reiselivsstilling Reiselivsprosjektet Reiseliv i Industriens vugge (RiiV). Rjukan Næringsutvikling og Rjukan Næringsbygg er fusjonert. - Tilskuddsordningen med utviklingstilskudd til eksisterende næringsliv er etablert og markedsført. - Tilskuddsrammene er allerede disponert. 12 prosjekter har søkt og fått støtte. - Ny reiselivsstilling er besatt - RiiV- nettverket driftes av RNu. - RiiV sommeren 2013 er igangsatt, Sommerens produkter er planlagt og vil gjennomføres med de samme produkter som sommeren RiIV nettverket arbeider mer fokusert med verdensarvpotensialet innenfor temaene, kompetanse, formidling og byggvensenter. Telemark Fylkeskommune er orientert om utviklingsplanene. Utbyggerforum, RNu drifter nettverket - Det er igangsatt prosjekter i Gaustaområdet for å etablere og bygge konsepter for varme senger. RNu ser på muligheten for å være aktivt med i utviklingen. Prosjektene vil hvis alt går som det skal konkretiseres høsten Forprosjekt Stavsro Gaustaråen er i gang, aktørene arbeider for en helhetlig plan. Forprosjektet er litt forsinket. Vanskelig å samle alle aktørene, arbeidsformen er litt endret for å bøte på det. Industri - RNu deltar aktivt i prosjektering og forretningsmodelering for datasenterutviklingen.

15 - RNu har dialog og tett oppfølging ved virkemiddelapparatet, Telemark Fylkes Kommune, Telemark Utviklingsfond og Innovasjon Norge - Ringvirkningsprosjekt Rjukan Data Center. Forprosjektet er gjennomført, prosjektet har endret navn til Powered by Telemark, et omfattende arbeid med forankring hos potensielle datasenterleverandører, kompetansemiljøer, forskning og utvikling er gjort, 65 bedrifter og institusjoner er besøkt og blitt presentert for datasenterplanene på Rjukan. Prosjektet er også godt forankret i Telemark og Kongsbergregionen. RNu arbeider nå med å organisere og finansiere Powered by Telemark som et etablert nettverk eller en organisasjon som skal arbeide for å fremme datasenterinvesteringer og arbeide målrettet med å utvikle og legge til rette for ringvirkningene. Powered by Telemark er allerede etablert og er blitt kjent i miljøene, vi arbeider sammen med Nydro for Rjukan og deltar aktivt i regionale og nasjonale prosjekter som arbeider for denne "industrien" i Norge. Annet - Serviceskolen Rjukan er avsluttet, 60 servicemedarbeidere og ledere har deltatt gjennom 10 kurskvelder. Tiltaket er 100 % finansiert av staten. Rjukan Handels og Serviceforening har vært ansvarlig for rekrutering og gjennomføringen, RNu for finansiering, planlegging og lokaler. - Ny Serviceskole Rjukan starter høsten 2013 med 30 nye servicemedarbeidere. - RNu er snart klare (1.juli) for å åpne "pendlerkontor". Det er etablert et komplett miljø for 8 kontorplasser i lokalene til RNu, ordningen er allerede tatt i bruk av noen som ikke hadde tid til å vente. 15 stk. er registrert som potensielle brukere uten at dette er markedsført annet en gjennom "rykte" om tiltaket. - Løpende prosjektoppfølging, RNu er delaktig i kundeprosjekter og møter

16 Nøkkeltall kvartal 2013 Innbyggere Tinn kommune Antall bedrifter Antall nyregistrerte bedrifter Overnattende turister, gjestedøgn

17 5. Økonomisk oversikt drift og investering 5.1 MÅLTALL I budsjettet for 2013 ble det fastsatt noen overordnede måltall, for å sikre en god økonomistyring. I hver tertialrapport vil rådmannen følge opp om vi holder oss innenfor disse målene. Netto driftsresultat i % av driftsinntektene Lånefinansiering av investeringer Netto finansutgifter i % av driftsinntekter Likviditetsgrad 2 1 Måltall kvartal 2013 Vedtatt budsjett Justert budsjett Prognose 2013 Justert budsjett 3-5 % 4,32% 4,33% 2,57% % 29,87 % 29,87% 29, % 1,06% 1,06% 1,46% Tallene for 1. kvartal 2013 er justert etter politiske vedtak pr

18 5.2 FONDSOVERSIKT Oversikten nedenfor viser hvor mye midler som er tilgjengelig på kommunens fond, eller av kommunens egenkapital. BUNDNE DRIFTSFOND År 2013 Budsjett Pr Avsetning 190 Budsjettmessig bruk i drift Pr DISPOSISJONSFOND (ubundet fond) ikke inkl. Fjellab År 2013 Budsjett Pr Vedtatte prosjekter restbevilgning Avsetning drift Budsjettmessig bruk i drift Budsjettmessig bruk i investering Øremerket Knut Dahles statue -200 Øremerket til MR- maskin Øremerket - utbytte Tinn Energi Øremerket til næringsformål Pr KRAFTFONDET (ubundet fond) År 2013 Budsjett Pr Avsetning Budsjettmessig bruk i drift Pr UBUNDET INVESTERINGSFOND År 2013 Budsjett Pr Avsetning 0 Bruk i investering -500 Pr BUNDNE INVESTERINGSFOND År 2013 Budsjett Pr Avsetning 0 Bruk i investering 0 Pr

19 5.3 LIKVIDITET Figuren viser utviklingen i likviditetsgrad 2 i 2012 og Likviditetsgrad 2 sier noe om kommunens evne til å dekke sine kortsiktige forpliktelser. Et vanlig krav til likviditet er at de mest likvide omløpsmidlene skal kunne dekke kommunens kortsiktige gjeld. Dette innebærer at likviditetsgrad 2 bør være minst 1. Tinn kommunes likviditet er god 5.4 FINANSSTRATEGI Rådmannen skal minst to ganger i året legge frem rapporter for Kommunestyret som viser status for kommunens finansforvaltning. I tillegg skal rådmannen ved årets utgang legge frem en rapport som viser utvikling gjennom året og status ved utgangen av året. Ifølge kommunelovens 52 nr.1 skal kommunestyret gi regler for kommunens finansforvaltning (finansreglement). Kommunestyret kan således ikke delegere ansvaret for å utarbeide finansreglementet til underordnet organ. Innhold i rapporteringen må inneholde vurderinger av både aktiv og passiva-siden i forvaltningen. Det skal etableres rutiner for vurdering av finansiell risiko. Kommunestyret skal påse at det blir etablert rutiner og at disse etterleves. Aktiva-siden: Det henvises til vedlagt finansrapport for langsiktige finansielle aktiva for 1 tertial Passiva-siden: Det henvises til vedlagt gjeldsoversikt for 1 tertial 2013.

20 5.5 DRIFT Budsjettskjema 1 a Tall i hele tusen Andel av budsjettet etter Justert Regnskap 1.kvartal/tertial i % Årsprognose Årsbudsjett Avvik pr Skatt på inntekt og formue % Ordinært rammetilskudd % Skatt på eiendom % Andre direkte eller indirekte skatter % Andre generelle statstilskudd % Sum frie disponible inntekter % Renteinntekter og utbytte % Renteutgifter, provisjon og andre finansutgifter % Avdrag på lån % Netto finansinntekter/utgifter % Til dekning av tidl. års regn. merforbruk 0 0% Til ubundne avsetninger (disposisjonsfond) 0 0% Til bundne avsetninger 0 0% Bruk av tidl. års regnskapsmessige mindreforbruk 0 0% Bruk av ubundne avsetninger (disposisjonsfond) 0 0% Bruk av bundne avsetninger 0 0% Netto avsetninger 0 0% Overført til investeringsregnskapet 0 % Til fordeling drift % Sum fordelt til drift Merforbruk/mindreforbruk Frie disponible inntekter Årsprognosen for 2013 viser et merforbruk på 8,068 mill.kr. (linje 21). Prognosen for frie disponible inntekter ligger 3,5 mill. kr over justert budsjett (linje 19). Driftskaken Linje 20 sum fordelt til drift i budsjettskjema 1A ovenfor viser hvor mye midler som overføres til driften, den såkalte driftskaken. Driftskaken for 2013 er ca. 399 mill. kr. ifølge justert budsjett. Årsprognosen viser 11,5 mill.kr kr over justert budsjett. Forklaring til avvik vil bli nærmere forklart under enhetens avvik.

21 5.5.2 Hovedoversikt drift Forenklet Vedtatt. budsjett 13 Justert budsjett 13 Prognose 2013 Avvik just bud - prognose Sum driftsinntekter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Sum eksterne finansinntekter Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finansieringstransaksjoner Netto finansutgifter i % av driftsinntekter 1,06 % 1,06 % 1,46 % 0 Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Netto driftsresultat i % av driftsinntektene 4,32 % 4,33 % 2,57 % Sum bruk av avsetninger Sum avsetninger Et av de viktigste resultatbegrep i kommuneøkonomien er netto driftsresultat. Netto driftsresultat forteller hva en kommune har igjen til løpende driftsinntekter når de løpende driftsutgiftene, renter og avdrag er betalt. En sunn og bærekraftig kommuneøkonomi forutsetter et positivt netto driftresultat i størrelsesorden 3,0 % av totale dersom kommunens formue skal bevares. Prognosen for 2013 viser at netto driftsresultat vil reduseres fra 4,32 % i vedtatt budsjett 2013 til 2,57 %.

22 5.5.2 TOTAL OVERSIKT DRIFT SUM KOMMUNEN TOTALT R 2013 HIÅ JUST BUD HIÅ AVVIK I KR HIÅ JUST BUD 2013 FORBRUK I % PROGNOSE 2013 AVVIK 2013 DRIFTSUTGIFTER DRIFTSINNTEKTER NETTO DRIFT ENHETENES MELDTE AVVIK Meldte avvik drift BELØP Kommunens store inntekter og utgifter 0 Politisk kontor Skibakkesletta barnehage Hovin skole og barnehage Atrå barne- og ungdomsskole Rjukan Ungdomsskole Voksenopplæringen Barnevern og PPT Nav Tinn Brann og feiervesen Sum total avvik pr 1. kvartal I det videre presenteres de økonomiske avvik enhetene har meldt til rådmannen i forbindelse med 1 kvartal, samt rådmannens vurderinger. Enhetenes meldte avvik beløper seg i sum til ca. 8,068 mill. kr. Avviket baserer seg på helårsprognose enhetene selv har laget. Meldte avvik og mer/ mindreforbruk for enhetene er nærmere beskrevet under..

23 1090 Politisk kontor Meldt negativt avvik: kr Hovedårsaker til meldt negativt avvik er: Rådmannens vurdering: Rådmannen vil her gjøre en nærmere gjennomgang og ta med forslag til inndekning til sak budsjettendring juni Kommunens store inntekter og utgifter Meldt negativt avvik: kr 0 Hovedårsaker til meldt avvik er: I følge informasjon fra administrasjonen i Tinn Energi nedjusteres utbytte fra Tinn Energi med 2,5 mill kr. Inndekning bruk av disp. fond Rådmannens vurdering: Rådmannen vil her gjøre en nærmere gjennomgang og ta med forslag til inndekning til sak budsjettendringer juni Skibakkesletta barnehage Meldt negativt avvik: kr Hovedårsaker til meldt negativt avvik er: Mindre inntekter på refusjon sykepenger. Barnehagene har et kommunestyrevedtak på at ordning med fast ansatt vikar skal finansieres med ref. sykepenger. Når det er lavt sykefravær, blir dette en utgift for barnehagen. Rådmannens vurdering: Rådmannen forutsetter av enhetsleder gjør tiltak for å holde seg innenfor tildelte budsjettramme Hovin skole og barnehage Meldt negativt avvik: kr Hovedårsaker til meldt negativt avvik er: Hovin skole og barnehage melder om at de har for lavt lønnsbudsjett innenfor barnehage. Rådmannens vurdering: Rådmannen forutsetter av enhetsleder gjør tiltak for å holde seg innenfor tildelte budsjettramme.

24 1428 Atrå barne- og ungdomsskole Meldt negativt avvik: kr Hovedårsaker til meldt negativt avvik er: Lønnsbudsjett ikke justert i hht. vedtak om omfordeling av midler. Rådmannens vurdering: Rådmannen vil her gjøre en nærmere gjennomgang og ta med forslag til inndekning til sak budsjettendring juni Rjukan Ungdomsskole Meldt negativt avvik: kr Hovedårsaker til meldt negativt avvik er: Rjukan ungdomsskole melder om avvik på lønnsbudsjett Rådmannens vurdering: Rådmannen vil her gjøre en nærmere gjennomgang og ta med forslag til inndekning til sak budsjettendring juni Voksenopplæring Meldt negativt avvik: kr Hovedårsaker til meldt negativt avvik er: Økte utgifter ved flytting av brukere, samt reduserte refusjoner Rådmannens vurdering: Rådmannen forutsetter av enhetsleder gjør tiltak for å holde seg innenfor tildelte budsjettramme Barnevern og PPT Meldt negativt avvik: kr Hovedårsaker til meldt negativt avvik er: For hele året blir det et merforbruk på utgifter til fosterhjem på ca 2,5 mill. Dette er også varslet i kommentarer til budsjettet for 2013 og til rapporteringer i Grunnen er at budsjettet til fosterhjem ikke er økt i samsvar med økningen i plasserte barn de siste årene. Rådmannens vurdering: Rådmannen vil her gjøre en nærmere gjennomgang etter 2 tertialrapportering.

25 1571 Nav Tinn Meldt positivt avvik: kr Hovedårsaker til meldt positivt avvik er: Integrering av flykninger. Rådmannens vurdering: 1880 Brann og feiervesen Meldt negativt avvik: kr Hovedårsaker til meldt negativt avvik er: Økte kostnader til vikarer og overtid Rådmannens vurdering: Rådmannen forutsetter av enhetsleder gjør tiltak for å holde seg innenfor tildelte budsjettramme.

TINN KOMMUNE. 2.tertialrapport 2013

TINN KOMMUNE. 2.tertialrapport 2013 TINN KOMMUNE 2.tertialrapport Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Sykefravær 3 Organisasjon /HMS/Arbeidsmiljø 4. Næringsarbeid 5. Økonomisk oversikt drift og investering 5.1 Måltall 5.2 Fondsoversikt

Detaljer

TINN KOMMUNE. 2.tertialrapport 2014

TINN KOMMUNE. 2.tertialrapport 2014 TINN KOMMUNE 2.tertialrapport Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Sykefravær 3 Organisasjon /HMS/Arbeidsmiljø 4. Næringsarbeid 5. Økonomisk oversikt drift og investering 5.1 Måltall 5.2 Fondsoversikt

Detaljer

TINN KOMMUNE. 1. tertialrapport 2015

TINN KOMMUNE. 1. tertialrapport 2015 TINN KOMMUNE 1. tertialrapport Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Sykefravær 3 Organisasjon /HMS/Arbeidsmiljø 4. Økonomisk oversikt drift og investering 4.1 Måltall 4.2 Fondsoversikt 4.3 Likviditet 4.4

Detaljer

TINN KOMMUNE. 1. tertialrapport 2017

TINN KOMMUNE. 1. tertialrapport 2017 TINN KOMMUNE 1. tertialrapport Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING...3 2. ORGANISASJON...3 2.1 Sykefravær...3 2.2 Overtid...5 2.3 Arbeidsmiljø/HMS...5 2.4 Kommuneorganisasjonen...6 3. ØKONOMISK OVERSIKT

Detaljer

TINN KOMMUNE. 1.tertialrapport 2012. Innholdsfortegnelse

TINN KOMMUNE. 1.tertialrapport 2012. Innholdsfortegnelse TINN KOMMUNE 1.tertialrapport Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Sykefravær 3 Organisasjon /HMS/Arbeidsmiljø 4. Økonomisk oversikt drift og investering 4.1 Måltall 4.2 Fondsoversikt 4.3 Likviditet 4.4

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2013

Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Rjukanbadet KF Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 1 - Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Sykefravær 3 Organisasjon /HMS/Arbeidsmiljø 4. Økonomisk oversikt drift og investering 4.1 Fondsoversikt 4.2 Likviditet

Detaljer

Tertialrapport 2 tertial 2013

Tertialrapport 2 tertial 2013 Rjukanbadet KF Tertialrapport 2 tertial 2013 1 - Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Sykefravær 3 Organisasjon /HMS/Arbeidsmiljø 4. Økonomisk oversikt drift og investering 4.1 Fondsoversikt 4.2 Likviditet

Detaljer

Tertialrapport 1. tertial 2015

Tertialrapport 1. tertial 2015 Rjukanbadet KF Tertialrapport 1. tertial 2015 1 - Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Sykefravær 3. Organisasjon /HMS/Arbeidsmiljø 4. Økonomisk oversikt drift og investering 4.1 Fondsoversikt 4.2 Likviditet

Detaljer

TINN KOMMUNE. 2. tertialrapport 2016

TINN KOMMUNE. 2. tertialrapport 2016 TINN KOMMUNE 2. tertialrapport Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. ORGANISASJON... 3 2.1 Sykefravær... 3 2.2 Overtid... 5 2.3 Arbeidsmiljø/HMS... 7 2.4 Kommuneorganisasjonen... 8 3. ØKONOMISK OVERSIKT

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Tertialrapport 2. tertial 2015

Tertialrapport 2. tertial 2015 Rjukanbadet KF Tertialrapport 2. tertial 2015 1 - Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Sykefravær 3. Organisasjon /HMS/Arbeidsmiljø 4. Økonomisk oversikt drift og investering 4.1 Fondsoversikt 4.2 Likviditet

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Tertialrapport 1. tertial 2017

Tertialrapport 1. tertial 2017 Rjukanbadet KF Tertialrapport 1. tertial -1- Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Sykefravær 3. Organisasjon /HMS/Arbeidsmiljø 4. Økonomisk oversikt drift og investering 4.1 Fondsoversikt 4.2 Likviditet

Detaljer

Tertialrapport 2 tertial 2014

Tertialrapport 2 tertial 2014 Rjukanbadet KF Tertialrapport 2 tertial 2014 1 - Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Sykefravær 3 Organisasjon /HMS/Arbeidsmiljø 4. Økonomisk oversikt drift og investering 4.1 Fondsoversikt 4.2 Likviditet

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

TINN KOMMUNE. 1. tertialrapport 2016

TINN KOMMUNE. 1. tertialrapport 2016 TINN KOMMUNE 1. tertialrapport Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. ORGANISASJON... 3 2.1 Sykefravær...3 2.2 Overtid...7 2.3 Arbeidsmiljø/HMS...8 2.4 Kommuneorganisasjonen...8 3. ØKONOMISK OVERSIKT

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Ørland kommune TERTIALRAPPORT

Ørland kommune TERTIALRAPPORT Ørland kommune TERTIALRAPPORT 1-2015 Til behandling : Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 28.05.2015 Rapporteringsdato: pr. 30.04.2015 Innledning Tertialrapport 1-2015 er administrasjonens aktivitets-

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

SOGN OG FJORDANE KOMMUNEREVISORFOREINING REGNSKAPSSKJEMAENE

SOGN OG FJORDANE KOMMUNEREVISORFOREINING REGNSKAPSSKJEMAENE REGNSKAPSSKJEMAENE NOTAT REGNSKAPSSKJEMAENE FORMÅL OG INNHOLD Drøfter formålet med de ulike regnskapsskjemaene Hvilke inntekter, innbetalinger, utgifter, utbetalinger og interne finansieringstransaksjoner

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30 Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.06.2013 Tid: 13:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan Foto: Jan Hansen Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015 2018 Frie inntekter Frie inntekter består av rammetilskudd, skatteinntekter og andre ikke øremerkede statlige tilskudd. Dette er hovedfinansieringskilden

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -639 220 171-679 866 000-713 199 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -906 375 606-904 883 000-931 207 000 3 Skatt på eiendom -93 889

Detaljer

Regnskapsresultat 2008

Regnskapsresultat 2008 Regnskapsresultat 2008 Regnskap 08 Budsjett 08 (rev) Regnskap 07 Driftsinntekter 928,6 847,2 843,3 Driftsutgifter 924,9 849,3 835,9 Brutto driftsresultat 3,7-2,0 7,3 Finanstransaksjoner -50,7-56,2-47,3

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og årshjulet Sentrale lovbestemmelser Kommunelovens økonomibestemmelser Kapittel 8 Økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og rapportering.

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11 Saksframlegg REGNSKAP 2010 FOR RINDAL KOMMUNE Arkivsaknr: Saksbehandler: 11/372 Harry Figenschau Arkiv: K1-210 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 27.04.2011 016/11 Kommunestyret 04.05.2011 018/11

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -594 965 855-613 491 000-648 606 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -828 779 877-879 576 000-921 926 000 3 Skatt på eiendom -60 776

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse Organisasjon... 1 Innledning... 2 Drift og innvestering... 3 Budsjettet... 4 Oppsett budsjett... 5 Oppsummering... 6 1 1

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF 2. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 30.06.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse 2. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Drift og vedlikehold... 6 Renhold... 6 Utleieboliger... 6 Sykefravær... 7 Salg av

Detaljer

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Justeringer til vedtatt økonomiplan Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan

Detaljer

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 RAPPORTERING AV ØKONOMI OG NØKKELTALL I henhold til vedtak i sak om rapportering, følger rapporteringsrapport

Detaljer

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018. Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018. Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet I dette budsjettet legger Høyre, Sp og Frp til rette for en robust og fremtids-rettet styring av Randaberg kommune.

Detaljer

I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte

I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte Det innkalles til kommunestyremøte på Kommunehuset tirsdag 29.10.13 kl. 18.00. Til behandling: K-SAK 35/13 B-SAK K-SAK 36/12 TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2012 Ureviderte tall per 15. mars 2013 for kommunene i Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Hovedoversikter Driftsbudsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 955 5 928 5 698 5 698 5 698 5 698 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas.

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas. Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2015/4070-5 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 92/15 07.12.2015

Detaljer

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1 Skatt på inntekt og formue 1) -607 628 186-554 963 000-602 552 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -490 050 492-734 796 000-798 308 000 3 Skatt på eiendom -36 926

Detaljer

2. HOVEDOVERSIKTER. 2.1 Årsbudsjett drift - bykassen. Beløp i 1000 kr HOVEDOVERSIKTER BUDSJETT Regnskap 2010

2. HOVEDOVERSIKTER. 2.1 Årsbudsjett drift - bykassen. Beløp i 1000 kr HOVEDOVERSIKTER BUDSJETT Regnskap 2010 HOVEDOVERSIKTER 1 2. HOVEDOVERSIKTER 2.1 Årsbudsjett drift - bykassen Regnskap 21 Beløp i 1 kr Budsjett 211 212 Bydelene (EST og KOU) *) Utgift 19 87 178 19 644 847 2 579 218 Inntekt -7 167 727-3 613 36-3

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 119/ Overhalla kommunestyre Overhalla arbeidsmiljøutvalg 3/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 119/ Overhalla kommunestyre Overhalla arbeidsmiljøutvalg 3/ Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2013/4408-3 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg 2014-2017 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 119/13 02.12.2013 Overhalla kommunestyre

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering V3-5 skjema 1 B - Drift

Detaljer

Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010

Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010 Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010 Reviderte tall 15.06.2011 Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Kommuneøkonomi STOKKE KOMMUNE 1

Kommuneøkonomi STOKKE KOMMUNE 1 Kommuneøkonomi Sentrale økonomiske begreper Styringsdokumentene hvordan henger disse sammen? Arbeidet med Økonomiplan og Budsjett 2012 Noen økonomiske størrelser 1 Drift eller investering?: Sentrale begreper

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2011 Reviderte tall per 15. juni 2012 Konserntall Fylkesmannen i Telemark Forord Vi presenterer økonomiske nøkkeltall basert på endelige KOSTRA-rapporteringen for kommunene

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kv 2013. Hammerfest Parkering KF

Kvartalsrapport 2. kv 2013. Hammerfest Parkering KF Kvartalsrapport 2. kv 2013 Innhold 2 Hovedoversikt drift 2. kvartal... 2 4 Sykefravær... 4 5 Kontrollvirksomhet.... 4 6 Klagebehandling og hc behandling... 5 1 Organisasjon. Hovedmål Drift og kundeservice

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 145 Arkivsaksnr: 2016/5486-9 Saksbehandler: Roar Størset Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Endelig driftsrammer for budsjett 2017, basert på effekter

Detaljer

Ørland kommune TERTIALRAPPORT 2-2015

Ørland kommune TERTIALRAPPORT 2-2015 Ørland kommune TERTIALRAPPORT 2-2015 Til behandling : Formannskapet 19.11.2015 Kommunestyret 19.11.2015 Rapporteringsdato: pr. 31.08.2015 Innledning Tertialrapport 2-2015 er administrasjonens aktivitets-

Detaljer

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften 6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2018-priser) Linje Rammeområder

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL 6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2018-priser) Linje Rammeområder

Detaljer

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Hovudoversikter Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 574 5 528 5 789 5 789 5 789 5 789 Andre salgs-

Detaljer

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2017/6986-6 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg 2018 og handlingsplan 2018-2019 for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Årsbudsjett 2017 Økonomiplan Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Side 1

Årsbudsjett 2017 Økonomiplan Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Side 1 Årsbudsjett 2017 Økonomiplan 2018-2020 Årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2018-2020 Side 1 Innledning Netto driftsresultat for 2017 er budsjettert til kr 2 740 813. Budsjettert mindreforbruk er 3 471 717

Detaljer

50/14 Økonomiplan 2015 2018 kommuneplanens handlingsprogram i protokollen fra Tinn Formannskap sitt møte 26.mai 2014, inneholder feil og mangler.

50/14 Økonomiplan 2015 2018 kommuneplanens handlingsprogram i protokollen fra Tinn Formannskap sitt møte 26.mai 2014, inneholder feil og mangler. Saksprotokollen for sak: 50/14 Økonomiplan 2015 2018 kommuneplanens handlingsprogram i protokollen fra Tinn Formannskap sitt møte 26.mai 2014, inneholder feil og mangler. Saksprotokollen som følger vedlagt

Detaljer

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 REKNESKAP Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 Økonomiske oversikter - drift Oppr.budsj. 2012 Driftsinntekter Brukarbetalingar 20801187 19428000 19336000 4709 Andre sals- og leieinntekter 29365143

Detaljer

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per Regnskap 2015 Bykassen Foreløpig regnskap per 16.02.2016 Om resultatbegrepene i kommuneregnskapet Netto driftsresultat er det vanligste resultatbegrepet i kommunesektoren og beskriver forskjellen mellom

Detaljer

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 3. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF Innholdsfortegnelse 3. kvartal 2014... Feil! Bokmerke er ikke definert. Driftsregnskapet... 3 Drift og vedlikehold... 4 Renhold... 5 Utleieboliger... 4 Sykefravær...

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14

Detaljer

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den 28.09.17 - sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet Vedlegg 1 Regnskap Regnskap Regnskap Rammer Rammer Brukerbetaling

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

FORMANNSKAPET

FORMANNSKAPET Saknr. 065/12 ØKONOMIPLAN 2013-2016 06.11.2012 FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Økonomisjefen gjekk igjennom Budsjettskjema A1, A2 og drifts- og investeringsoversikten for økonomiplanperioden 2013-2016.

Detaljer