TINN KOMMUNE. 1. kvartalsrapport 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TINN KOMMUNE. 1. kvartalsrapport 2013"

Transkript

1 TINN KOMMUNE 1. kvartalsrapport 2013

2 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Sykefravær 3 Organisasjon /HMS/Arbeidsmiljø 4. Næringsarbeid 5. Økonomisk oversikt drift og investering 5.1 Måltall 5.2 Fondsoversikt 5.3 Likviditet 5.4 Finansstrategi 5.5 DRIFT Budsjettskjema 1 a Hovedoversikt drift Total oversikt drift Enhetenes meldte avvik 5.6 INVESTERING 5.6. Regnskapsstatus for investeringer

3 1. Innledning Med bakgrunn i prognose for økonomiske avvik rapportert fra enhetene, samt kjente endringer i sentrale budsjettforutsetninger, foretas det en gjennomgang og vurdering av regnskapsutviklingen sammenliknet med vedtatt budsjett. Det rapporteres også status på sykefravær/overtid og næringsarbeid. 1. april 2013 har Tinn kommune byttet lønns-, personal og økonomisystem. Dette vil få konsekvens for rapporteringen denne våren. Statusrapporten vil bli lagt frem etter 1 kvartal og ikke 1 tertial. 2. Sykefravær Sykefraværsutviklingen i kommunen fra Figuren viser at fraværet varierer noe fra år til år, samtidig som den viser at fraværet totalt sett er synkende. Det er fokus på å tilrettelegge for godt arbeidsmiljø og gode arbeidsplasser og for å forebygge utvikling av skader og sykdom. Det er et særskilt fokus på sykefravær/nærvær både i formannskapets lederavtale med rådmannen og i rådmannens lederavtale med enhetslederne. Saman om ein betre kommune Tinn kommune var med i KRDs kvalitetskommuneprogram fra 4. kvartal Kvalitetskommuneprogrammet ble offisielt avsluttet sommeren 2010, men erfaringene med denne måten å arbeide på var så god at det fra politisk hold ble uttrykt ønske om å bruke trepartssamarbeidet også i den videre utviklingen av kommunen. Kommunestyret vedtok derfor i sak 41/2011( ) å søke om deltakelse i Kommunal- og regionaldepartementets nye utviklingsprogram Saman om ein betre kommune Tinn kommune ble utvalgt som deltaker i programmet som en av de 31 første kommunene (av ca. 100 søkere). Her fortsetter kommunen trepartssamarbeidet med forskjellige prosjekter og tiltak innen områdene sykefravær, kompetanse/rekruttering, heltids/deltidsproblematikk og omdømme. Prosjektleder kom på plass 3. september Hun har siden da satt seg inn i og vært med å stimulere og initiere prosjekter for å øke nærvær og trivsel i kommunen.

4 Styringsgruppa i Saman om ein betre kommune består av administrasjonsutvalgets medlemmer, 3 politiske representanter og 2 arbeidstakerorganisasjonenes representanter (2 parter), samt assisterende rådmann som er arbeidsgivers representant. I arbeidet med å øke nærværet for derigjennom å redusere sykefraværet har styringsgruppa valgt å fokusere tiltakene mot de enhetene som har høyest fravær og flest ansatte. I Saman om ein betre kommune gjennomfører vi prosjekter innafor følgende områder: Økt trivsel og nærvær. Mål om å øke nærværet til 94 % (i 1. kvartal 2013: 92,9 %) Økt andel heltidsansatte. Mål om å redusere uønsket deltid med 30 %. Oasen. Lavterskeltilbud til sykmeldte eller står i fare for å bli det. Møtested på arbeidsplassen 1 gang i uka for å opprettholde kontakten med arbeidsplass og kolleger. Kompetanseprosjekt innen pleie og omsorg (bygdene) Mål om å øke andelen sykepleiere for å øke trygghet (sikkerhet), stabilitet og kvalitet. Med mål om å kunne redusere slitasje og fravær. Kommunikasjon hele veien. Prosjekt for å bedre kommunikasjons- og informasjonsflyt i organisasjonen. IA-avtalen Samarbeidsprosjekt for å få dette til å virke i praksis. NAV, fastlegene, bedriftshelsetjenesten, tillitsvalgte og arbeidsgiver. 365-dagers egenmelding. Prosjekt innafor PLO- institusjon, Rjukan. Mål å bevisstgjøre ledere og ansatte når det gjelder å ta ansvar for å tilrettelegge for å hindre fravær, og å ta ansvar for egen funksjon og helse. Det er ikke alltid dokter n har løsningen.

5 Sykefraværsutviklingen i 2013 sammenlignet med ,00 5,00 0, Sykefraværet fordelt pr. tjenesteområde i 2012 Sykefraværet fordelte seg på denne måte på de forskjellige tjenesteområdene i På sentralt tjenesteområde var fraværet i 2012 på 2,8 % (3,7 % i 2011) Det betyr en reduksjon på ca. 25 %. Gjennomsnittlig fravær i skoler og barnehager (oppvekst) var 7,3 % (8,5 % i 2011). En reduksjon på ca. 14 %. Blant de store enhetene pleie og omsorg, PU og helse (levekår) var det gjennomsnittlige fraværet på 9,6 % (10,3 i 2011) En reduksjon på ca. 7 %. Innafor området tekniske tjenester (samfunn) var det gjennomsnittlige fraværet på 6,3 % (3,9 % i 2011). En økning på 62 %. Fraværet er redusert på alle områder, bortsett fra tjenesteområde samfunn. Her har fraværet vært høyrere enn normalt innafor alle enheter

6 Sykefravær fordelt pr. tjenesteområde pr. 1. kvartal ,00 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 Sentralt tjenesteområde 1 kvartal ,70 Skoler og bhg 6,50 PLO,PU, Helse m.m 9,10 Teknisk, plan, landbruk 5,90 Figuren viser at utviklingen når det gjelder reduksjon i sykefraværet ser ut til å fortsette i I 1. kvartal er fraværet på sentralt tjenesteområde redusert med 0,1 %-poeng i forhold til totalen i Innafor skoler og barnehager er fraværet redusert fra 7,3 (totalt i 2012) til 6,5 % i 1. kvartal Innafor pleie og omsorg, helse etc. er fraværet i 1. kvartal noe høyere; 9,10 %, enn totalen i 2012 (8,8%). Tjenesteområde teknisk, plan landbruk har et fravær på 5,9 i 1. kvartal 2013, totalen i 2012 var på 6,3. Sykefraværet er ofte høyere i 1. og 4. kvartal enn det er i 2. og 3. kvartal. 1 kvartal 1 tertial tertial Egenmeldt fravær i % 1,5 1,4 0,6 Fravær 1-3 dager 0,1 0,1 0,1 Fravær 4-16 dager 0,9 0,7 0,8 Fravær dager 1,3 1,3 1,7 Fravær over 56 dager 3,3 5,7 4,7 Sykefravær totalt 7,1 9,1 7,8 Egenmeldt fravær Det egenmeldte fraværet er ganske likt det det var 1. tertial Korttidsfraværet ligger fortsatt stabilt rundt 1 %. Langtidsmeldt fravær Det er gledelig å registrere at det er nedgang i det legemeldte fraværet. Dette gjelder både fraværet mellom 17 og 56 dager og fraværet over 56 dager. Målet må være at vi klarer å holde oss på dette nivået eller aller helst lavere i resten av året.

7 Prosentvis fravær i enhetene I 1. kvartal 2013 er det hele 7 enheter som har fravær under 3 %. Disse er rådmannsteamet, rådmannens stab, politisk kontor, økonomi, Hovin skole og barnehage, og NAV-Tinn og teknisk. Det er også 7enheter som har fravær mellom 3 og 6 %, altså under det måltallet vi ønsker å strekke oss mot. Disse er organisasjonsenheten, Skibakkesletta barnehage, Rjukan barneskole, Miland skole, Atrå barne og ungdomsskole og kultur/bibliotek. 12 enheter ligger mellom 6 og 10 %. Disse er Næringsenheten, Furuheim barnehage, Dale Bakhus barnehage, Øverland barnehage, Bøen barnehage, Rjukan ungdomsskole, Voksenopplæringen, Pleie og omsorg institusjon, Pleie og omsorg hjemmetjenester, Helse, Plan/landbruk og Brann og feiervesen. Det er kun 2 enheter som har fravær over 10 % i 1. kvartal Det er asylmottak og barnevern/ppt. Noe fravær er jobbrelatert. Alt fravær følges opp i henhold til IA-avtalens retningslinjer. Det arbeides godt med å redusere sykefraværet og å øke nærværet i kommunens enheter. Enhetenes sykefravær i % 1. kvartal tertial tertial 2012 Rådmannsteamet 0 1,6 0,1 Næringsenheten 7,7 0,6 0 Rådmannens stab 1,0 0,9 0 Politisk kontor Økonomienheten 2,2 7,8 1,8 Organisasjonsenhet 5,6 16,4 11,9 Lærlingeordningen 5,0 18,3 16,2 Furuheim bhg. 8,8 2,0 3,2 Skibakkesletta bhg. 5,1 8,0 2,3 Dale Bakhus bhg. 9,0 18,7 17,7 Øverland bhg. 8,5 6,2 14,1 Bøen bhg. 9,8 11,0 3,5 Rjukan Barneskole 3,5 5,0 2,9 Miland Skole 4,9 7,3 0,7 Hovin skule og bhg. 1,2 2,1 1,5 Atrå b&u-skole 4,3 9,0 5,1 Rjukan u-skole 6,6 5,4 4,3 Enhetenes sykefravær i % 1. kvartal tertial tertial 2012 Voksenopplæringen 9,4 17,3 3,8 PLO-Institusjon 8,9 11,2 9,6 PU 8,0 14,7 8,5 PLO-Hjemmetjenest 9,0 10,9 9,9 Helse 7,2 10,8 7,0 Barnevern & PPT 14,2 5,4 5,2 Nav Tinn (k) 2,3 6,0 0,4 Asylmottak 22,3 16,4 10,1 Plan / Landbruk 8,7 0,6 2,6 Kultur/bibliotek 4,2 2,1 2,0 Renholdsenheten 5,8 5,3 7,8 Teknisk enhet 2,7 9,9 9,4 Brann og feiervesen 7,9 9,1 2,0 Sum Tinn kommune 7,1 9,1 6,8

8 3. Organisasjon/HMS/Arbeidsmiljø Organisasjonsstrukturen Organisasjonsstrukturen fastlegges gjennom vedtatt organisasjonsplan og formell ansvars/myndighet og oppgavefordeling i organisasjonen. Organisasjonsstrukturen har flere formål. For det første er det å sørge for en formelt vedtatt arbeidsdeling, gruppering for koordinering av oppgaver og aktiviteter, fordeling av autoritet/myndighet og sørge for systemer for styring, koordinering og kontroll av arbeidet som utføres i organisasjonen. Organisasjonsstrukturen består av tre elementer: Oppdeling og differensiering av ansvar og oppgaver (oppgave og ansvarsfordeling) Regler, rutiner og standardprosedyrer (rammer) Plassering av beslutningsmyndighet (delegering) Tinn kommune har vedtatt en flat organisasjonsstruktur (iverksatt ). Flat struktur er en kommunal variant av resultatrettet ledelse. Tanken er å øke effektivitet og kreativitet gjennom å gi enhetsleder og ansatte klarere mål og større handlefrihet. Flat struktur beskriver strengt tatt bare organiseringen av administrasjonen. Den foreskriver delegering av myndighet fra rådmannen og nedover. Prinsippene om resultatrettet ledelse gir samtidig klare premisser for det politiske arbeidet. I en målstyrt virksomhet vil det være klart skille mellom styret og administrasjonen. Kommunestyret vedtar mål som rådmannen skal gjennomføre. Rådmannen må rapportere resultater tilbake til kommunestyret (tertialrapporten), slik at avvik kan oppdages i tide og håndteres på en ordentlig måte. Det viktigste målet med flat struktur er å flytte mest mulig daglig drift ned til de naturlige driftsenhetene. Arbeidsdelingen mellom enhetsledere og rådmann i flat struktur kan beskrives slik: Enhetsledere: Håndterer den daglige driften (brukere, fag, personal, økonomi). Planlegger og gjennomfører enhetenes drift innafor vedtatte rammer. Rapporterer til rådmannen. Deltar i lederforum. Rådmannen: Lager forslag til kommunens budsjett og økonomiplan, sørger for at politiske vedtak gjennomføres, rapporterer til politisk ledelse, rekrutterer enhetsledere og følger opp enhetslederne. Kommunestyrevedtak 2010 og 2012 Kommunestyret vedtok i sak 35/10 Evaluering av administrativ organisering ( ) å sette i gang en prosess med tanke på å slå sammen enheter slik at vi får større administrative enheter, som blir størrelsesmessig mer like og mindre sårbare i gitte situasjoner. Roller, ansvar og myndighet tydeliggjøres i organisasjonen.

9 I kommunestyrets budsjettbehandling sak 145./12.den ble tidligere vedtak fulgt opp med følgende ordlyd: Det skal tas en gjennomgang av antall enheter i TK, slik at vi får en jevnere organisasjonsstruktur, med tanke på sammenslåing av enkelte mindre enheter. Målet er: Større administrative enheter (mer likhet mellom enhetene når det gjelder antall ansatte, budsjett, kompleksitet og utfordringer) Færre administrative enheter (mer effektiv og rasjonell drift, mer likhet mellom enhetene) I gjeldende organisasjonsstruktur er det fortsatt store forskjeller når det gjelder enhetenes størrelse (antall ansatte og budsjett), kompleksitet i tjenestene (forskjellig lovverk å forholde seg til), krav til koordinering, samhandling og samarbeid. Det er forskjellighet når det gjelder overordna myndigheters krav til kontroll, innsyn og tilsyn. Det ligger forskjellige utfordringer i forhold til innbyggere og brukeres forventninger til tjenestene. I det store og hele bildet, er organisasjonsstrukturen slik den er i dag, så forskjelligartet at de forskjellige enhetene kan nesten ikke sammenlignes. Arbeidet med å vurdere organisasjonsstrukturen er i gang. Kommunestyret vil sannsynligvis få en sak vedrørende organisering av rådmannsteamet til behandling i junimøtet. Den videre oppfølgingen av kommunestyrets vedtak vedrørende antall enheter på nivå to er igangsatt og fortsetter over sommeren. HMS Arbeidet med å følge opp MTM-kartleggingen og internrevisjon HMS fortsetter i organisasjonen. Medarbeidersamtaler, vernerunder, ROS-analyser gjennomføres. Handlingsplaner for HMS og opplæringsplaner for enhetene gjennomføres. Arbeidsmiljø Arbeidet med å bedre arbeidsmiljø, trivsel og nærvær fortsetter gjennom aktiviteter i Saman om ein betre kommune og i den enkelte enhet. Organisasjonsutviklings Nytt lønns- personal og økonomisystem Visma innføres i løpet av året. Nytt elektronisk kvalitetssystem Kvalitetslosen innføres i løpet av året. Opplæring gjennomføres. Organiseringen av rådmannsfunksjonen endres i samsvar med endrede forutsetninger. Organisasjonsstrukturen gjennomgås og endres i tråd med kommunestyrets vedtak, endrede forutsetninger for drift og utvikling og behov for innovasjon i tjenesteorganisering og tjenestelevering. Arbeidet med Ny arbeidsgiverstrategi settes i gang over sommeren. Lederutvikling Lederutvikling gjennomføres gjennom implementering av Kvalitetslosen og nytt lønns og personalsystem. Det har vært gjennomført 5 ½ informasjons/opplæringsdager hittil i år.

10 Kvalitetslosen 3 dager. Visma lønns og personal og økonomisystem ½ dag. 2 hele dager m/kommunestyret på Gaustablikk. Tema roller og samspill politikk og administrasjon (m/rolf Petter Bjørke, jurist kommunelovutvalget), korrupsjon (advokater Steenstrup Stordrange), konflikter, ytring, varsling og kanaler for varsling (advokat Harald Pedersen og professor Ståle Einarsen) Overtid Overtidstimer kvartal 3944,59* 1.tertial 3460,44 2. tertial 4055,34 Tallet på overtidstimer 1. kvartal er galt. Det er ført rundt timer for mye på Perrongen/PU. Dette har skjedd i forbindelse med den første lønnskjøringen i det nye lønns- og personalsystemet. Det reelle tallet er altså mellom og 3450 timer (skal beregnes eksakt etter hvert). Sammenligningen mellom 1. tertial 2012 og 1. kvartal 2013 blir dermed litt vilkårlig. Vi gjør for øvrig oppmerksom på at vi overrapporterer på bruk av overtid da vi også registrerer timene mellom 37,5 og 40 timers uke som overtid, - hvilket det ikke er i henhold til arbeidsmiljøloven. Det gir imidlertid rett til utbetaling i henhold til tariffavtalen, og det er utbetalte timer som registreres (hvilket ikke nødvendigvis er overtid i henhold til aml). Overtid sml og , , , , ,00 1.tertial 2.tertial 3.tertial , , , ,59 0,00 0,00

11 Obs! 2013 viser overtidsutviklingen for 1. kvartal, men dette er ikke korrekte tall. I realiteten er det færre timer slik at det reelle tallet ligger mellom og et sted, og er altså mer likt tidligere år. Overtid fordelt pr. tjenesteområde Overtidstimene er først og å finne innen enhetene i pleie og omsorg og PU, samt teknisk og brannvesenet. I realiteten er tallet timer lavere innen tjenesteområdet PLO, PU, helse, m.m da det er registrert for mange timer på PU (systemsvikt). Det reelle tallet innen tjenesteområde PLO, PU helse m.m vil ligge mellom timer.

12 Overtid fordelt pr. tjenesteområde fra Overtidsbruken er hele tiden høyest innafor tjenesteområdene pleie og omsorg, PU og helse, og i 2012 brukte enhet pleie og omsorg institusjon overtidstimer tilsvarende ca. 2,25 årsverk. Hvis en regner i kroner vil timene tilsvare mellom 3,5 og 4 årsverk (pga. 100 % overtid). Bruk av overtid skyldes først og fremst utfordringene med å skaffe personell til ledige vakter ved sykdom og andre uforutsette situasjoner. Overtidsbruken ble i 2012 redusert på alle tjenesteområdene, størst reduksjonen er det innen tjenesteområde samfunn, hvor det er teknisk og brann som noen ganger må benytte overtid for å få løst oppgavene.

13 Overtidsutvikling

14 4. Næringsarbeid Kommunestyret har i sitt vedtak om organisering av næringsarbeidet fra 21. juni 2012 vedtatt at det skal være jevnlige orienteringer fra næringsselskapene til formannskapet som er kommunens politiske næringsutvalg. Rapportering skal skje hvert tertial til formannskapet. Rjukan Næringsutvikling AS (RNu) /Rjukan Næringsbygg AS (RNb) Tilskuddsordning for eksisterende næringsliv Reiselivsstilling Reiselivsprosjektet Reiseliv i Industriens vugge (RiiV). Rjukan Næringsutvikling og Rjukan Næringsbygg er fusjonert. - Tilskuddsordningen med utviklingstilskudd til eksisterende næringsliv er etablert og markedsført. - Tilskuddsrammene er allerede disponert. 12 prosjekter har søkt og fått støtte. - Ny reiselivsstilling er besatt - RiiV- nettverket driftes av RNu. - RiiV sommeren 2013 er igangsatt, Sommerens produkter er planlagt og vil gjennomføres med de samme produkter som sommeren RiIV nettverket arbeider mer fokusert med verdensarvpotensialet innenfor temaene, kompetanse, formidling og byggvensenter. Telemark Fylkeskommune er orientert om utviklingsplanene. Utbyggerforum, RNu drifter nettverket - Det er igangsatt prosjekter i Gaustaområdet for å etablere og bygge konsepter for varme senger. RNu ser på muligheten for å være aktivt med i utviklingen. Prosjektene vil hvis alt går som det skal konkretiseres høsten Forprosjekt Stavsro Gaustaråen er i gang, aktørene arbeider for en helhetlig plan. Forprosjektet er litt forsinket. Vanskelig å samle alle aktørene, arbeidsformen er litt endret for å bøte på det. Industri - RNu deltar aktivt i prosjektering og forretningsmodelering for datasenterutviklingen.

15 - RNu har dialog og tett oppfølging ved virkemiddelapparatet, Telemark Fylkes Kommune, Telemark Utviklingsfond og Innovasjon Norge - Ringvirkningsprosjekt Rjukan Data Center. Forprosjektet er gjennomført, prosjektet har endret navn til Powered by Telemark, et omfattende arbeid med forankring hos potensielle datasenterleverandører, kompetansemiljøer, forskning og utvikling er gjort, 65 bedrifter og institusjoner er besøkt og blitt presentert for datasenterplanene på Rjukan. Prosjektet er også godt forankret i Telemark og Kongsbergregionen. RNu arbeider nå med å organisere og finansiere Powered by Telemark som et etablert nettverk eller en organisasjon som skal arbeide for å fremme datasenterinvesteringer og arbeide målrettet med å utvikle og legge til rette for ringvirkningene. Powered by Telemark er allerede etablert og er blitt kjent i miljøene, vi arbeider sammen med Nydro for Rjukan og deltar aktivt i regionale og nasjonale prosjekter som arbeider for denne "industrien" i Norge. Annet - Serviceskolen Rjukan er avsluttet, 60 servicemedarbeidere og ledere har deltatt gjennom 10 kurskvelder. Tiltaket er 100 % finansiert av staten. Rjukan Handels og Serviceforening har vært ansvarlig for rekrutering og gjennomføringen, RNu for finansiering, planlegging og lokaler. - Ny Serviceskole Rjukan starter høsten 2013 med 30 nye servicemedarbeidere. - RNu er snart klare (1.juli) for å åpne "pendlerkontor". Det er etablert et komplett miljø for 8 kontorplasser i lokalene til RNu, ordningen er allerede tatt i bruk av noen som ikke hadde tid til å vente. 15 stk. er registrert som potensielle brukere uten at dette er markedsført annet en gjennom "rykte" om tiltaket. - Løpende prosjektoppfølging, RNu er delaktig i kundeprosjekter og møter

16 Nøkkeltall kvartal 2013 Innbyggere Tinn kommune Antall bedrifter Antall nyregistrerte bedrifter Overnattende turister, gjestedøgn

17 5. Økonomisk oversikt drift og investering 5.1 MÅLTALL I budsjettet for 2013 ble det fastsatt noen overordnede måltall, for å sikre en god økonomistyring. I hver tertialrapport vil rådmannen følge opp om vi holder oss innenfor disse målene. Netto driftsresultat i % av driftsinntektene Lånefinansiering av investeringer Netto finansutgifter i % av driftsinntekter Likviditetsgrad 2 1 Måltall kvartal 2013 Vedtatt budsjett Justert budsjett Prognose 2013 Justert budsjett 3-5 % 4,32% 4,33% 2,57% % 29,87 % 29,87% 29, % 1,06% 1,06% 1,46% Tallene for 1. kvartal 2013 er justert etter politiske vedtak pr

18 5.2 FONDSOVERSIKT Oversikten nedenfor viser hvor mye midler som er tilgjengelig på kommunens fond, eller av kommunens egenkapital. BUNDNE DRIFTSFOND År 2013 Budsjett Pr Avsetning 190 Budsjettmessig bruk i drift Pr DISPOSISJONSFOND (ubundet fond) ikke inkl. Fjellab År 2013 Budsjett Pr Vedtatte prosjekter restbevilgning Avsetning drift Budsjettmessig bruk i drift Budsjettmessig bruk i investering Øremerket Knut Dahles statue -200 Øremerket til MR- maskin Øremerket - utbytte Tinn Energi Øremerket til næringsformål Pr KRAFTFONDET (ubundet fond) År 2013 Budsjett Pr Avsetning Budsjettmessig bruk i drift Pr UBUNDET INVESTERINGSFOND År 2013 Budsjett Pr Avsetning 0 Bruk i investering -500 Pr BUNDNE INVESTERINGSFOND År 2013 Budsjett Pr Avsetning 0 Bruk i investering 0 Pr

19 5.3 LIKVIDITET Figuren viser utviklingen i likviditetsgrad 2 i 2012 og Likviditetsgrad 2 sier noe om kommunens evne til å dekke sine kortsiktige forpliktelser. Et vanlig krav til likviditet er at de mest likvide omløpsmidlene skal kunne dekke kommunens kortsiktige gjeld. Dette innebærer at likviditetsgrad 2 bør være minst 1. Tinn kommunes likviditet er god 5.4 FINANSSTRATEGI Rådmannen skal minst to ganger i året legge frem rapporter for Kommunestyret som viser status for kommunens finansforvaltning. I tillegg skal rådmannen ved årets utgang legge frem en rapport som viser utvikling gjennom året og status ved utgangen av året. Ifølge kommunelovens 52 nr.1 skal kommunestyret gi regler for kommunens finansforvaltning (finansreglement). Kommunestyret kan således ikke delegere ansvaret for å utarbeide finansreglementet til underordnet organ. Innhold i rapporteringen må inneholde vurderinger av både aktiv og passiva-siden i forvaltningen. Det skal etableres rutiner for vurdering av finansiell risiko. Kommunestyret skal påse at det blir etablert rutiner og at disse etterleves. Aktiva-siden: Det henvises til vedlagt finansrapport for langsiktige finansielle aktiva for 1 tertial Passiva-siden: Det henvises til vedlagt gjeldsoversikt for 1 tertial 2013.

20 5.5 DRIFT Budsjettskjema 1 a Tall i hele tusen Andel av budsjettet etter Justert Regnskap 1.kvartal/tertial i % Årsprognose Årsbudsjett Avvik pr Skatt på inntekt og formue % Ordinært rammetilskudd % Skatt på eiendom % Andre direkte eller indirekte skatter % Andre generelle statstilskudd % Sum frie disponible inntekter % Renteinntekter og utbytte % Renteutgifter, provisjon og andre finansutgifter % Avdrag på lån % Netto finansinntekter/utgifter % Til dekning av tidl. års regn. merforbruk 0 0% Til ubundne avsetninger (disposisjonsfond) 0 0% Til bundne avsetninger 0 0% Bruk av tidl. års regnskapsmessige mindreforbruk 0 0% Bruk av ubundne avsetninger (disposisjonsfond) 0 0% Bruk av bundne avsetninger 0 0% Netto avsetninger 0 0% Overført til investeringsregnskapet 0 % Til fordeling drift % Sum fordelt til drift Merforbruk/mindreforbruk Frie disponible inntekter Årsprognosen for 2013 viser et merforbruk på 8,068 mill.kr. (linje 21). Prognosen for frie disponible inntekter ligger 3,5 mill. kr over justert budsjett (linje 19). Driftskaken Linje 20 sum fordelt til drift i budsjettskjema 1A ovenfor viser hvor mye midler som overføres til driften, den såkalte driftskaken. Driftskaken for 2013 er ca. 399 mill. kr. ifølge justert budsjett. Årsprognosen viser 11,5 mill.kr kr over justert budsjett. Forklaring til avvik vil bli nærmere forklart under enhetens avvik.

21 5.5.2 Hovedoversikt drift Forenklet Vedtatt. budsjett 13 Justert budsjett 13 Prognose 2013 Avvik just bud - prognose Sum driftsinntekter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Sum eksterne finansinntekter Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finansieringstransaksjoner Netto finansutgifter i % av driftsinntekter 1,06 % 1,06 % 1,46 % 0 Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Netto driftsresultat i % av driftsinntektene 4,32 % 4,33 % 2,57 % Sum bruk av avsetninger Sum avsetninger Et av de viktigste resultatbegrep i kommuneøkonomien er netto driftsresultat. Netto driftsresultat forteller hva en kommune har igjen til løpende driftsinntekter når de løpende driftsutgiftene, renter og avdrag er betalt. En sunn og bærekraftig kommuneøkonomi forutsetter et positivt netto driftresultat i størrelsesorden 3,0 % av totale dersom kommunens formue skal bevares. Prognosen for 2013 viser at netto driftsresultat vil reduseres fra 4,32 % i vedtatt budsjett 2013 til 2,57 %.

22 5.5.2 TOTAL OVERSIKT DRIFT SUM KOMMUNEN TOTALT R 2013 HIÅ JUST BUD HIÅ AVVIK I KR HIÅ JUST BUD 2013 FORBRUK I % PROGNOSE 2013 AVVIK 2013 DRIFTSUTGIFTER DRIFTSINNTEKTER NETTO DRIFT ENHETENES MELDTE AVVIK Meldte avvik drift BELØP Kommunens store inntekter og utgifter 0 Politisk kontor Skibakkesletta barnehage Hovin skole og barnehage Atrå barne- og ungdomsskole Rjukan Ungdomsskole Voksenopplæringen Barnevern og PPT Nav Tinn Brann og feiervesen Sum total avvik pr 1. kvartal I det videre presenteres de økonomiske avvik enhetene har meldt til rådmannen i forbindelse med 1 kvartal, samt rådmannens vurderinger. Enhetenes meldte avvik beløper seg i sum til ca. 8,068 mill. kr. Avviket baserer seg på helårsprognose enhetene selv har laget. Meldte avvik og mer/ mindreforbruk for enhetene er nærmere beskrevet under..

23 1090 Politisk kontor Meldt negativt avvik: kr Hovedårsaker til meldt negativt avvik er: Rådmannens vurdering: Rådmannen vil her gjøre en nærmere gjennomgang og ta med forslag til inndekning til sak budsjettendring juni Kommunens store inntekter og utgifter Meldt negativt avvik: kr 0 Hovedårsaker til meldt avvik er: I følge informasjon fra administrasjonen i Tinn Energi nedjusteres utbytte fra Tinn Energi med 2,5 mill kr. Inndekning bruk av disp. fond Rådmannens vurdering: Rådmannen vil her gjøre en nærmere gjennomgang og ta med forslag til inndekning til sak budsjettendringer juni Skibakkesletta barnehage Meldt negativt avvik: kr Hovedårsaker til meldt negativt avvik er: Mindre inntekter på refusjon sykepenger. Barnehagene har et kommunestyrevedtak på at ordning med fast ansatt vikar skal finansieres med ref. sykepenger. Når det er lavt sykefravær, blir dette en utgift for barnehagen. Rådmannens vurdering: Rådmannen forutsetter av enhetsleder gjør tiltak for å holde seg innenfor tildelte budsjettramme Hovin skole og barnehage Meldt negativt avvik: kr Hovedårsaker til meldt negativt avvik er: Hovin skole og barnehage melder om at de har for lavt lønnsbudsjett innenfor barnehage. Rådmannens vurdering: Rådmannen forutsetter av enhetsleder gjør tiltak for å holde seg innenfor tildelte budsjettramme.

24 1428 Atrå barne- og ungdomsskole Meldt negativt avvik: kr Hovedårsaker til meldt negativt avvik er: Lønnsbudsjett ikke justert i hht. vedtak om omfordeling av midler. Rådmannens vurdering: Rådmannen vil her gjøre en nærmere gjennomgang og ta med forslag til inndekning til sak budsjettendring juni Rjukan Ungdomsskole Meldt negativt avvik: kr Hovedårsaker til meldt negativt avvik er: Rjukan ungdomsskole melder om avvik på lønnsbudsjett Rådmannens vurdering: Rådmannen vil her gjøre en nærmere gjennomgang og ta med forslag til inndekning til sak budsjettendring juni Voksenopplæring Meldt negativt avvik: kr Hovedårsaker til meldt negativt avvik er: Økte utgifter ved flytting av brukere, samt reduserte refusjoner Rådmannens vurdering: Rådmannen forutsetter av enhetsleder gjør tiltak for å holde seg innenfor tildelte budsjettramme Barnevern og PPT Meldt negativt avvik: kr Hovedårsaker til meldt negativt avvik er: For hele året blir det et merforbruk på utgifter til fosterhjem på ca 2,5 mill. Dette er også varslet i kommentarer til budsjettet for 2013 og til rapporteringer i Grunnen er at budsjettet til fosterhjem ikke er økt i samsvar med økningen i plasserte barn de siste årene. Rådmannens vurdering: Rådmannen vil her gjøre en nærmere gjennomgang etter 2 tertialrapportering.

25 1571 Nav Tinn Meldt positivt avvik: kr Hovedårsaker til meldt positivt avvik er: Integrering av flykninger. Rådmannens vurdering: 1880 Brann og feiervesen Meldt negativt avvik: kr Hovedårsaker til meldt negativt avvik er: Økte kostnader til vikarer og overtid Rådmannens vurdering: Rådmannen forutsetter av enhetsleder gjør tiltak for å holde seg innenfor tildelte budsjettramme.

Vennesla kommune Årsrapport 2011

Vennesla kommune  Årsrapport 2011 Vennesla kommune Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 DEL 2 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 6 2.1. DRIFTSREGNSKAPET 2011... 6 2.1.1. Hovedoversikt

Detaljer

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50 KAPITTEL 1 SAMMENDRAG....2 1.1 INNLEDNING....2 1.2 RÅDMANNENS VURDERINGER...2 1.3 BEHANDLEDE SAKER....5 KAPITTEL 2 HOVEDTALL FRA REGNSKAPET....6 2.1 REGNSKAPSRESULTATET....6 2.2 DRIFTSINNTEKTER....7 2.3

Detaljer

Årsmelding 2014 31. mars 2015

Årsmelding 2014 31. mars 2015 31. mars 2015 Innhold: 1. SAMMENDRAG - RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 1.1 ØKONOMI... 5 1.2 SAMFUNN... 5 1.3 TJENESTER OG BRUKERE... 6 1.4 MEDARBEIDERE... 7 1.5 KOMMUNIKASJON OG INTERNE SYSTEMER... 7 2. ÅRSBERETNING

Detaljer

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1 Røyken kommune Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016 Rådmannens forslag Side 1 Side 2 Innhold 1 Innledning... 8 1.1 Ansattes innsats... 8 1.2 Hovedprioriteringer... 8 1.3 Omprioriteringer...

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2012 31.3.2013

LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2012 31.3.2013 LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2012 31.3.2013 1 Innledning Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Rådmannens forord... 4 Visjon og mål for Lillesand kommune... 5 Visjon... 5 Verdigrunnlag... 5 Hovedmål for

Detaljer

FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING 2013

FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING 2013 FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING MARS 2014 1 INNHOLD RÅDMANNENS RESUTATVURDERINGER... 3 REGNSKAP OG ØKONOMISKE ANALYSER... 10 PERSONAL... 19 RESULTATENHET SKOLE OG FRITIDSORDNING... 25 RESULTATENHET PLEIE OG OMSORG

Detaljer

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering KS-sak 14/64 16. desember 2014 Side 2 INNHOLD 1. Innledning... 4 2. Hvordan lese budsjettdokumentet... 7 3. Budsjettskjema 1A og 1B - før tiltak.... 9 3.1

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.06.2013 Tid: 11:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2012 2015

ØKONOMIPLAN 2012 2015 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 25.11.2011 Arbeidsmiljøutvalget 30.11.2011 Levekårsutvalget 25.11.2011 Hovedtillitsvalgte

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2011 2014

ØKONOMIPLAN 2011 2014 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2011 2014 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 23.11.2010 Teknisk styre 23.11.2010 Hovedtillitsvalgte 07.12.2010 Formannskapet

Detaljer

Årsrapport ÅRSRAPPORT 2010 1

Årsrapport ÅRSRAPPORT 2010 1 Årsrapport ÅRSRAPPORT 2010 1 Årets rapport Rapporteringen til kommunestyret for 2010 skjer gjennom to dokumenter: Regnskapet med detaljerte talloppstillinger over kommunens økonomiske virksomhet. Budsjett

Detaljer

Høy befolkningsvekst og voksende gjeld

Høy befolkningsvekst og voksende gjeld Høy befolkningsvekst og voksende gjeld Lillesand kommune hadde i 2010 et meget høyt aktivitetsnivå - en konsekvens av antall nye lillesandere og styrking av tjenestetilbudet. I hele denne vekstperioden

Detaljer

Årsmelding Lenvik kommune 2014

Årsmelding Lenvik kommune 2014 Årsmelding Lenvik kommune 2014 1 Lenvik kommune Behandles i: Kommunestyret 25. juni 2 Innhold 1. Rådmannens kommentar... 4 2. Overordnede økonomiske mål og resultater... 4 A. Økonomiske resultater og hovedtrekk

Detaljer

M e r å k e r. K o m m u n e

M e r å k e r. K o m m u n e M e r å k e r K o m m u n e Egga barnehage åpnet 1. august 2011. Barnehagen har plass til 100 barn fordelt på 6 avdelinger. Barnehagen har lyse, store og trivelige lokaler og et supert uteområde samt naturen

Detaljer

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Lardal kommune Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016 Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Innholdsfortegnelse Kap side 1 Sammendrag 3 1.1 Kommunestyrets vedtak

Detaljer

Årsberetning for 2011

Årsberetning for 2011 M e r å k e r K o m m u n e Vinteren 2011/2012 ble utvidelse av alpinsenteret tatt i bruk. Flere nye traséer, kunstsnø og lyssetting har hevet standarden på anlegget. Årsberetning for 2011 www.meraker.kommune.no

Detaljer

Budsjett 2014 Handlingsprogram 2014 2017. Formannskapets forslag

Budsjett 2014 Handlingsprogram 2014 2017. Formannskapets forslag Budsjett 2014 Handlingsprogram 2014 2017 Formannskapets forslag HITRA Hitra når du vil Mål: - Kommunen som satser på barn og unge - Med arbeidsplasser for framtida - Et senter for kulturell verdiskaping

Detaljer

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN Rygge kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens helhetlige vurdering 1 2. Planforutsetninger 3 2.1 Planer og styringssystem 3 2.2 Kommuneplan 3 2.3 Prioriteringer

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013 1. INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Kommunelovens krav til budsjettet... 7 2.3 Oversikt over tiltak... 8 2.4 Saldering av budsjettet for 2014... 8 3.

Detaljer

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT...

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT... Årsmelding 2014 Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT... 16 INVESTERINGSANSVAR MED VESENTLIGE AVVIK,

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Dato: 26.09.2012 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Dato: 26.09.2012 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 26.09.2012 Tidspunkt: 09:00 Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

14 Tertialrapport nr. 2 1

14 Tertialrapport nr. 2 1 14 Tertialrapport nr. 2 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Rådmannens kommentarer... 3 2.1 Overordnet vurdering av status per 2. tertial 2014... 3 2.2 Nøkkeltall... 5 2.3 Tvistesaker... 9 3 Samfunn... 10 3.1

Detaljer

FAKTA OM NES KOMMUNE

FAKTA OM NES KOMMUNE FAKTA OM NES KOMMUNE... 1 Folketall 2009 2013... 2 Politisk organisering i Nes kommune... 2 Administrativ organisering I Nes kommune... 4 Likestilling i Nes kommune... 5 Fremtidsutsikter... 7 RÅDMANNENS

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 19.06.2014 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Økonomiplan 20112010-2013

Økonomiplan 20112010-2013 Økonomiplan 20112010-2013 - 2014 Budsjett 2010 Adm. forslag Budsjett 2011 Administrasjons forslag Innholdsfortegnelse 1 VEDTAK I KOMMUNESTYRET 20.12.2010... 5 2 RÅDMANNENS INNLEDNING... 6 3 ORGANISASJON

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2014-2017

ØKONOMIPLAN 2014-2017 ØKONOMIPLAN 2014-2017 1 Innholdsfortegnelse Fylkesrådets forslag til økonomiplanvedtak 2014-2017... 4 1 Kvalitet krever re-investering foran ny-investering... 7 1.1 Om økonomiplanen og øvrig fylkeskommunalt

Detaljer

RAPPORT 1. TERTIAL 2010

RAPPORT 1. TERTIAL 2010 RAPPORT 1. TERTIAL 2010 Frogn kommune 1 Innhold: 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 4 1.1 STYRINGSSYSTEMET... 4 1.2 OVERORDNET VURDERING AV STATUS PER 1. TERTIAL 2010... 4 2 SAMFUNN, TJENESTER OG BRUKERE... 6

Detaljer

Årsrapport 2010. Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for. Meløy kommune

Årsrapport 2010. Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for. Meløy kommune M e l ø y k o m m u n e p l a n Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for INNHOLD Rådmannens kommentar 3 Årsr e g n s k a p o g å r s beretning 4 P o l i t i s k v i r k s o m h e t 1 7 H e l s e, m

Detaljer

Årsberetning 2011. Stavanger kommune og kommunale foretak. SAMMEN FOR EN LEVENDE BY er til stede vil gå foran skaper framtiden

Årsberetning 2011. Stavanger kommune og kommunale foretak. SAMMEN FOR EN LEVENDE BY er til stede vil gå foran skaper framtiden Årsberetning 2011 Stavanger kommune og kommunale foretak SAMMEN FOR EN LEVENDE BY er til stede vil gå foran skaper framtiden Årsberetning 2011 Stavanger kommune Kommunale foretak Begivenheter i 2011 Januar:

Detaljer