SAMLET SAKSFRAMSTILLING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAMLET SAKSFRAMSTILLING"

Transkript

1 Side 1 av 24 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/1520 SAMLET SAKSFREMSTILLING - BUDSJETT ØKONOMIPLAN Arkiv: 151 Saksbehandler: Arkivsaksnr.: 14/1520 Jon Ola Kroken Saksnr. Utvalg Møtedato 96/14 Formannskapet /14 Arbeidsmiljøutvalget /14 Formannskapet Denne saken handler om: Kort resyme av sak. Fjernes hvis ikke i bruk. Vedlegg: Budsjett Økonomiplan Kommentardel. Budsjett Økonomiplan Talldel Andre dokumenter i saken: Saksopplysninger: BUDSJETTPROSESS Røros kommune har hatt er særdeles krevende budsjett- og økonomiplanprosess inn mot Kommunens regnskap for 2012 viste et underskudd på 4,8 mill kroner. Underskuddet var etter vedtak i kommunestyret forutsatt dekket gjennom regnskap Men i stedet for at regnskapet bidro til inndekking av underskuddet for 2012, ble det avsluttet med et underskudd på nær 13 mill kroner hvilket betød at kommunen hadde skaffet seg et akkumulert underskudd på omkring 18 mill kroner. Denne situasjonen var utløsende for at Fylkesmannen i Sør- Trøndelag meldte Røros kommune inn på Robek-listen. Robekstatusen medfører krav til kommunen om at økonomisk balanse skal være gjenopprettet senest i Kommunen skal etablere en forpliktende plan for hvordan en skal oppnå dette. Planen skal være konkretisert i tiltak som skal rapporteres og som etterprøvbare i forhold til planlagt effekt. Over en nokså lang periode frem til våren/sommeren 2014 var bemanningen ved økonomiavdelingen preget av liten stabilitet og til dels liten kontinuitet i arbeidet for å bygge gode og bærekraftige rutiner og sikre kompetanseoppbygging. Ny økonomisjef tiltrådte i mai 2014 og ny regnskapsansvarlig tiltrådte i begynnelsen av august. Administrasjonens vurdering var at det ikke ville være hensiktsmessig å legge budsjett 2014 til grunn for budsjettarbeidet. Dette var både begrunnet i innføringen av nytt økonomisystem og at det syntes å ha utviklet seg store avvik mellom budsjettall og rapporterte tall for periodeforbruk på detaljnivå og at budsjett på mange områder ikke ga det reelle bilde av driften. Budsjettarbeidet har derfor basert at en har bygget opp en ny budsjettmodell i nytt økonomisystem basert på detaljbudsjettering. Økonomiavdelingen har arbeidet tett opp mot etater og enheter og har både vektlagt kompetanseutvikling og systembygging i det konkrete budsjettarbeidet.

2 Side 2 av 24 Vedtatt økonomireglement har bestemmelser om start av budsjett-/ økonomiplanprosess før sommeren. Både på grunn av sen regnskapsavslutning og bemanningssituasjon var dette ikke mulig inneværende år. Men den tradisjonelle budsjettkonferansen på Vauldalen ble flyttet frem fra slutten av november til slutten av oktober for i det minste å få politisk deltakelse og prosess noe tidligere enn tett oppunder endelig budsjettvedtak. Som grunnlag for sluttfasen i budsjettarbeidet ligger detaljbudsjett med drift tilsvarende nivået pr 2. tertial Basert på statsbudsjettets forutsetninger viste dette en manko på omkring 20 mill. Formannskapet har lagt inn en «bestilling» på en rekke tiltak både når det gjelder reduksjon av drift og inntekter/bruk av finansvirkemidler. Fylkesmannen har i møte med formannskap og administrasjon, og ikke minst i orienteringen overfor kommunestyret 30. oktober 2014, understreket alvoret i kommunens økonomiske situasjon og behovet for å ta nødvendige grep for rette opp igjen kommunens økonomi. Det er tydelig uttrykt at det ikke er mulig å få dette til uten at det gjøres vedtak om endring i driftsstruktur. STATSBUDSJETTETS FORUTSETNINGER Den dominerende del av kommunenes inntektsgrunnlag styres av staten, først og fremst av inntektssystemet og de frie inntektene, men også i vesentlig utstrekning gjennom retningslinjer/forskrifter etc for brukerbetalinger og gebyrsatser. De frie inntektene utgjør 75 % av kommunesektorens samlede inntekter. Av samlede beregnede inntekter for kommuner og fylkeskommuner i 2015 utgjør de frie inntektene 327 mrd kroner. Skatteinntektene utgjør ca 40 % og rammetilskuddet utgjør 35 %. Av de ulike elementene innenfor rammetilskuddet, utgjør innbyggertilskuddet den største andelen. Både kommunenes skatteinntekter og innbyggertilskuddet utjevnes i forhold til avvik fra gjennomsnittlig nivå og behov (styrt av kriterier og vekter). Røros kommune får en økning av de frie inntektene fra 2014 til 2015 på 3,8 pst. Gjennomsnittet i fylket er på 4,8 pst. Frie inntekter i 2014 (lagt til grunn i budsjett) og 2015.Mill kroner Rammetilskudd Inntektsutjevning Sum rammetilskudd m/utjev Skatt Frie inntekter Røros kommune taper frie inntekter i 2015 i forhold til foregående år. For det første reduseres distriktstilskuddet for kommuner i Sør-Norge vesentlig, For det andre slår inntektsutjevninga dårlig ut forhold til demografiske endringer, dvs antall barn i 2 5 år og 6 15 år. I tillegg tas et relativt stort beløp som ble lagt inn i rammen fra 2012 til medfinansiering av opphold i sykehus som ledd i samhandlingsreformen ut. Dette gjelder imidlertid alle kommuner. UTFORDRINGEN Under høytrykk og med svært stor arbeidsinnsats har både økonomiavdeling og etatsjefer/enhetsledere og andre nøkkelmedarbeidere i rundt i enhetene bidratt til at vi har

3 Side 3 av 24 etablert grunnlaget for en innstilling og beslutning om budsjett 2015 og økonomiplan. Rådmannen vil gi sin uforbeholdne ros til alle for stor innsats. Budsjett 2015 (drift på 2014 nivå, inkludert tiltak som er iverksatt i året med helårsvirkning i 2015) viser en manko på 13 mill kroner for å oppnå balanse. Det er samtidig nødvendig å legge inn minimum 5 mill kroner for å dekke inn deler av det akkumulerte underskuddet. Saksvurdering: I starten av 2012 la rådmannen til grunn at driftsnivået reelt sett lå mellom 17 og 18 mill kroner for høyt i forhold til inntektsgrunnlaget. Dokumentasjon av et uforsvarlig høyt driftsnivå er ikke minst gjort gjennom KOSTRA-analysen høsten Dette har skapt en klarere bevisst både administrativt og politisk om nødvendigheten av å gjennomføre omfattende omstillingstiltak. I løpet av perioden er det gjennomført tiltak som har redusert driftsnivået noe. Underskuddene i 2012 og 2013 har delvis sammenheng med finanstransaksjoner/-føringer. Dessuten er alle fond/driftsbuffere tømt med regnskap Krisa er derfor mer synlig enn noen gang, selv om sprik mellom reelt driftsnivået og inntektsgrunnlag er mindre i 2014 enn i Den reelle underbalansen i forslag til budsjett 2015 er 15,665 mill kroner. Det som da skiller driften inn i 2015 fra nivå 2013 er at det store kirkelånet slår inn med full belastning (dvs 3,6 mill kroner) og at en har tatt ut utbetaling av utbytte fra Røros E-verk (2 mill kroner + et mindre beløp Gauldal-Østerdal Buss AS). Med uforandret status for disse faktorene fra 2013 og budsjett 2014 til 2015 ville underbalansen vært om lag 10 mill kroner. For å kunne dekke deler av tidligere års merforbruk (krav i forhold til Robekstatus) er det nødvendig å legge inn 5 mill kroner Det er derfor 20,665 mill kroner som må dekkes inn av tiltak. Formelt har Røros kommune er relativt stor handlingsrom når det gjelder egeninntekter gjennom eiendomsskatt. Satsen for boliger og fritidseiendommer er i dag 3,25 promille, mens den for næringseiendommer er 5,5 promille. Maks promillesats begge kategorier er 7,0 promille. For boliger og fritidseiendommer gir hvert kvartpromilles økning 1 mill kroner i inntekt, mens 1 promilles økning for næringseiendommer gir 1 mill kroner. Det reelle handlingsrommet må veies opp mot totalutfordringen i kommunen og økning i belastningen som legges over på skatteyterne og legitimiteten av tiltak. Rådmannen vil anta at det verken er fornuftig å heve eiendomsskatt til toppsats av hensyn til skatteyterne eller ut fra behovet for å beholde fremtidig handlingsrom. Det er etter eiendomsskatteloven heller ikke mulig å heve satsen med mer enn 2 promille fra ett år til et annet. Kommunen har på grunnlag av relativt kort nedbetaling på sine investeringslån lån en god del å gå på i forhold årlig minimumsbetaling av avdrag. Dette er også et virkemiddel som ikke kan tøyes for langt i budsjett 2015 i forhold til mulig fremtidig handlingsrom. I rådmannens innstilling legges det inn 4 mill kroner i redusert avdragsbetaling. Det hadde vært ønskelig å kunne budsjettere med utbytte på aksjer/deling av overskudd i Røros E-verk. Kommunen har stor eierandel i et selskap med store verdier. Røros kommune har gitt fra seg konsesjonskraften til e-verket og kan ikke selge denne for å skape inntekt direkte til kommunen. Dersom heller ikke utbytte utbetales har kommunen ingen ting igjen

4 Side 4 av 24 for eierskap/rettigheter på kraftområdet relatert til kommunens drift. Det har ikke lykkes å komme noe nærmere en form for avtale med en viss forutsigbarhet om utbytte. Selv det hadde vært ønskelig å regne inn inntekt fra eierskap/utbytte, har rådmannen er klar oppfatning av at utfordringene knyttet til omstilling og gjenoppretting av balanse i kommunens økonomi ikke kan løses uten at det gjennomføres store og antakelig smertefulle strukturtiltak. Dette har også fylkesmannen uttrykt svært tydelig i eget dialogmøte og i orienteringen om Robek-statusen overfor kommunestyret. Videre mener rådmannen at det ikke er mulig å imøtekomme kravene i forhold til Robek dersom det ikke vedta strukturtiltak med virkning i 2015 og som har helårsvirkning i Det vises til beskrivelse av tiltak og oversikt over beregnet effekt i budsjettforslagets kommentardel. Dersom er bruker ovenfor antydede finansvirkemidler med økte inntekter fra eiendomsskatt på 8 mill kroner (opp til 5,25 promille på boliger og fritidseiendommer) og 4 mill kroner som redusert avdragsbetaling, vil det fortsatt gjenstå 8,665 mill kroner å dekke med tiltak for reduksjon av kostnader, evt økning av inntekter av gebyrer, salgsinntekter etc. Tiltakene som referert i kommentardel (gjengitt også i innstillingen nedenfor) og som maksimalt er mulig å benytte (oversikten inneholder alternativ bruk av tiltak) har en sum på nær 6,3 mill kroner. Dette betyr at det fortsatt er 2,35 mill kroner som må dekkes inn og som må beskrives som tiltak. Rådmannen foreslår at dette dekkes opp av følgende tiltak: Endring av politisk struktur gevinst ved mindre godtgjørelse lavere møtefrekvens kr Vakanser innskjerping av rutiner ved ledighet kr Stillingsreduksjoner som følge av ny administrativ struktur kr Sum kr Det er viktig å merke seg at av tiltakene som er beskrevet under de enkelte etater i kommentardelen, er det flere av disse som betinger investeringer både for kunne hente ut vesentlige effekter av strukturendringer eller effektivisering av drift. Dette gjelder ikke minst omsorgstjenesten (ny omsorgsstruktur), men også eksempelvis teknisk senter. Det ligger både utrednings- og analysebehov samt mobilisering av fagressurser og finansiering (eks SINTEF og Husbanken) og gjennomføring av byggeprosjekter før en kan hente ut gevinster. Fylkesmannen vil bli søkt om skjønnsmidler for avslutning av utrednings- og planarbeid når det gjelder omsorgsstruktur. Et visst planleggings- og utredningsbehov foreligger også for realisering av en hensiktsmessig barnehagestruktur. OM INVESTERINGSBUDSJETTET Forslaget til investeringer i 2015 er på mange måter friskt. Samtidig må en merke seg at ca 1/3 gjelder investeringer planlagt gjennomført i 2014 og tidligere. Av dette investeringsvolumet igjen, er størstedelen kirkeinvesteringer hvor fremdriften i gjennomføring har vært sterkt forsinket. Ut over dette må det også understrekes at hoveddelen av de øvrige investeringer gjelder infrastruktur som skal betale seg gjennom gebyrer (sjølkosttjenester) og boliginvesteringer

5 Side 5 av 24 som i prinsipp betales gjennom tilskudd fra Husbanken og husleie. EPC Energitiltak gir store gevinster gjennom lavere energiutgifter (og samtidig en klimagevinst). Servicetorginvesteringer og oppgradering ikt-systemer/ny programvare forventes både å gi effektiviseringsgevinster og høyere servicegrad. Samlede investeringer på 58 mill kroner er i utgangspunktet alt for høyt selv om lånebehovet er beregnet til 37,6 mill kroner. Ideelt sett burde nye låneopptak med netto økning i driftskonsekvenser ikke overstige mill kroner. AVSLUTNING Rådmannen innser at det er krevende for formannskap og kommunestyre å gi tilslutning til den innstilling som rådmannen fremmer og som vil innebære smertefulle strukturendringer. Likevel har rådmannen ingen andre valg enn å fremme innstillingen som den foreligger og føler seg på trygg grunn i forhold til de vurderinger som er gjort. Dette bygger på kravene knyttet til Robek-statusen og de vurderinger som fylkesmannen har uttrykt direkte overfor administrasjon og politikere i Røros. Endringer av skolestruktur kan ikke vedtas som en del av budsjettbehandlingen. Det må derfor gjennomføres en prosess med utredning av konsekvenser og høring før en formell og lovlig beslutning. Det foreligger en utredning fra tidligere, utarbeidet som en del av omstillingsarbeidet i 2012, som kan ligge til grunn for denne prosessen. Rådmannen har tillit til at organisasjonen skal makte oppfølgingen av tiltakene for å redusere driften på en god måte. Arbeidet som så langt er gjennomført innenfor de fleste områdene har gitt resultater, jfr blant annet det som er redegjort for i kommentardelen når det gjelder årsverksreduksjon i omsorgtjenesten og innen oppvekstsektoren. Den administrative ledelsen er forberedt på at det kan bli nødvendig å gå til oppsigelser som følge av bemanningsreduksjon. Det er gjort vedtak som gjør at en har klargjort formaliteter og prosedyrer i forhold til dette. Et godt samspill med tillitsvalgte i alle deler av omstillingsarbeidet er helt nødvendig og har vært vektlagt gjennom organisering av arbeidet og den løpende oppfølging. Det er fortsatt en del å gå på i forhold til å sikre god informasjon til alle ansatte i organisasjonen. Det er viktig til slutt å påpeke et moment som ligger utenfor kommunens rekkevidde, men som kan innebære en usikkerhet i forhold til mulighetene for å løse oppstillingsoppgavene på en god måte. Dette gjelder utviklingene i kommunesektorens skatteinntekter. Skatteutviklingen har vist en negativ tendens i 2014 og antydes å ha en fortsatt negativ utvikling. Røros kommune har basert seg på de tall som er fremlagt i sittende regjerings forslag til statsbudsjett. Innstilling: 1. Skattøre Skattøre settes til den maksimale sats som Stortinget fastsetter.

6 Side 6 av Eiendomsskatt Eiendomsskatt utskrives i henhold til eiendomsskattelovens 2 og 3 på det av kommunestyrets fastsatte områder. For boliger og fritidseiendommer settes satsen til 5,25 promille. For næringseiendommer setter satsen til 5,5 promille 3. Fordeling av netto driftsrammer Netto driftsutgifter/ramme Sentraladministrasjonen Oppvekstetaten Helse- og Sosialetaten Næring Kultur Plan- drift- og landbruksetaten Bygningsforvaltning Kirker Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2015 Tiltaksjustert Budsjett Tiltak som inngår i tiltaksjustert budsjett Sentraladministrasjonen Endring av politisk struktur gevinst ved mindre godtgjørelse lavere møtefrekvens: Oppvekst Virkning fra Kr 2015 Kr lærerstilling Røros skole Barnehagestruktur i Røros sentrum. En felles ledelse. Her har vi innhentet tall fra Tynset kommune, som har en slik organisering i dag. Dette er ett av pågående delporsjekter (til april 2015). Dersom kommunen beslutter å følge Tynset sin «norm» både organisatorisk og bemanningsmessig er det mulig å redusere med 1 stilling til administrasjon. Tiltak Virkning fra Kr 2015 Kr stilling (barnehageadm) Nedleggelse av Brekken skole fra 2015/16. Noe spes.ped. ressurs må overføres sammen med elev. Det samme gjelder den samiske avdelingen. For 2015 er det ikke realistisk å ta ut særlig stor gevinst ved at bygget ikke skal brukes eller selges.

7 Side 7 av 24 Barnehagen benytter også bygget i dag. Beregnet innsparing gjelder derfor kun skoledrift. Det er rimelig å anta at innsparing blir noenlunde det samme som for Glåmos. Anslagsvis er det mellom 1,4 1,5 mill. å spare i Helårsvirkning 2016 er ca. 3,5 mill. Tiltak Virkning fra Kr 2015 Kr 2016 Nedleggelse av Brekken skole og lokalsenter Nedleggelse av Glåmos skole fra 2015/16. 5/12 virkning 2014 ble beregnet til kr Siden dette har skolen redusert med ½ årsverk. Siden barnehagen også benytter bygget i dag kan en ikke beregne full innsparing. Noe spes.ped. ressurs må videreføres til Røros skole. Tiltak Virkning fra Kr 2015 Kr 2016 Nedleggelse av Glåmos skole Nedleggelse av Storwartz leirskole. Det er minkende elevtall ved leirskolen. I 2014 er leirskolen kun benyttet 3 uker, og ligger an til et merforbruk. Årlig budsjett er kr , som kan spares i sin helhet. For 2015 har imidlertid kommunen forpliktende lønnsutgifter i en del-stilling som må overføres Røros skole. Tiltak Virkning fra Kr 2015 Kr 2016 Nedleggelse av Storwartz leirskole Vakanser innskjerping av rutiner ved ledighet kr Stillingsreduksjoner som følge av ny administrativ struktur kr Helse- og Sosialetaten Redusere 7 institusjonsplasser Kostnadseffekt: 2015 kr kr Kulturetaten Vakanser innskjerping av rutiner ved ledighet kr Stillingsreduksjoner som følge av ny administrativ struktur kr % økning på kiosksalg. Økt inntekt på ,-. Sum totalt ,-. Økning på 10 kr pr billett Røros kino. Beregnet ut fra et publikumstall på Økt inntekt på kr ,-. Sum totalt ,-. 10 % økning husleie på Storstuggu. Økt inntekt på ,-. Sum totalt ,-. Sum økning totalt på disse inntektspostene blir ,-

8 Side 8 av 24 Plan- drift og landbruksetaten Teknisk sjef erstattes med annen kompetanse E-skatt Økt oppfølging/økte inntekter Utesekjon og verksted generer økte inntekter til drifta /bør settes på fond til nye maskiner og utstyr Byggesak skal føres etter sjølkostprinsippet/må gjøre vedtak Kart og oppmåling skal føres etter sjølkostfond med 1, 5 årsverk O,5 årsverk etterslep / må gjøre vedtak om sjølkost Vakanser Innskjerping av rutiner ved ledighet Stillingsreduksjoner som følge av ny administrativ struktur Bygningsforvaltning EPC, Energitiltak prosjekt Gatelys STFK (STFK tar over gatelys) Boligfremskriding/ utvikling* Ny heis Postgården Carport hjemmetjenesten *Øker egenkapital/ soliditet med en mer verdifull bygningsmasse. Fremmer oppfylling av vedtak om bosetting av flyktninger som utløser tilskudd, reduserer vedlikeholdsbehov, gir økt inntektsgrunnlag med høyere standard og flere boenheter Finans Redusere avdragsbetaling på lån med flytende rente Resultateffekt Øket eiendomsskatt Resultateffekt Kommunestyret slutter seg til de ovenfor foreslåtte driftsrammer. Driftsrammene disponeres av rådmannen og forutsettes videredelegert gjennom egen disponerings-/anvisningsfullmakt. Dette betyr at bestemmelser i økonomireglement og delegeringsreglement når det gjelder myndighet tillagt hovedutvalgene innen for økonomiområdet oppheves. Det vises her til igangværende prosess for endring av politisk utvalgsstruktur.

9 Side 9 av Investeringer 5. Budsjett 2014 Budsjett A 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett Investering Investering i anleggsmidler Utlån og forskuttering Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Kompensasjon for merverdiavgift Andre inntekter 0 Overført fra driftsregnskapet 0 Bruk av tidligere års udisponert Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/ udisponert

10 Side 10 av 24 Tekst overføres til Låneopptak BYGNINGSADMINISTRASJON 1 Røros GS Paviljong Røros GS Gulfløya/ Skolekjøkken Boligfremskriding/ utvikling Sykehjemmet ombygging Gjøsvika sykehjem uteareal Teknisk senter EPC Energitiltak Kokkhaugen Standardheving Rådhusgården oppgradering av brannalarmanlegg Elektroniske låsesystemer Servicetorg Ny heis i Postgården Ny omsorgsstruktur Øverhagaen Oppgradering Rådhuset Utskiftning biler i Røros kommune Barnehager Carporter hjemmetjenesten Overflatevann Sundveien og Brekken Oppgradering omsorgsboliger ved sykehjemmet Gatelys STFK Branntetting sykehjemmet KULTUR 22 Musikkbinge Sundveien skole, brannsikringstiltak Oppgradering av gulv bibliotek IT 25 ipad resten av politikerne, dvs. KSTY Skifte av leverandør av nettsider, antatt kost Skybasert sentralbord SvarUT/EDU (inkl. kurs + prosjektledelse) Panda antivirus/inventering (fordelt på 3 år) Speed Admin (kulturskoleprogram) Papirløse Møter/Politikere (opplær./automatiser.) Varsling 24 Online Promed (ergo-/fysio-), antatt kost Prosjektstyrings-/anskaffelsesverktøy, antatt kost PDL Trafikksikkerhet Digitalisering plan Adresseregister Bergmannsgata Veier SELVKOSTOMRÅDET 601 Utskifting ledningsnett ved Fjellheimen-Vann Overtakelse Galåen til 5.7 millioner Utskiftning ledningsnett ved Fjellheimen-Avløp Diverse utskfitning /containere KIRKE Krematorium - flyttet fra Murer rundt kirken Røros GS Paviljong; Noe gjenstående: Eløysatoranlegg og klatrepark 2 Røros GS Gulfløya/ skolekjøkken; Skyves, er det mulig å søke et samarbeid med STFK om skolekjøkken?

11 Side 11 av 24 3 Boligfremskridelse/ utvikling Total Låneopptak Tilskudd Bruk av fond Antall nye boenheter ferdigstilt PAL Grind Ola veien 3 4 sokkel Søsterhjemmet 1 Tjønnhagaen 4 4 Rehabilitering Søsterhjemmet 10 Konstknektveien 4-mannsbolig 4 Glåmos 2-mannsbolig 2 Salg Ombygging sykehjem ombygging til omsorgsboliger og andre funksjoner, etter at nytt institusjonsbygg er ferdig 5 Gjøsvika sykehjem uteareal ønske om endring av uteområde 6 Teknisk senter Utbyggingsdel for ambulanse Midt-Norge er selvfinansierende. Salg av Elvebredden forventes å gi inntekt på 4.5 millioner 7 EPC Energitiltak Lønner også Klima og energi ingeniør. Tilskudd kr fra Enova Forventet reduksjon i energiutgifter 8 Kokkhaugen standardheving Videreføring av ikke avsluttet prosjekt 9 Rådhusgården oppgradering av brannalarmanlegg Gamle ioniske detektorer, kan være litt overfølsom. Ikke adresserbart 10 Elektroniske låsesystemer Sundveien skole, samme som Røros GS 11 Servicetorg Ombygging Postgården, inkluderer i innredning og utstyr

12 Side 12 av Ny heis i Postgården Den gamle er nå 23 år og er ustabil 13 Ny omsorgsstruktur Øverhagaen 14 Oppgradering Rådhuset Etter innflytting i Postgården 15 Utskiftingsplan Vaktmesterbiler 16 Barnehager Gammel bilpark. Dette er i stor grad en del av deres arbeidsplass Kvitsanda er etterisolert, har fått ventilasjonsanlegg, nye lekeapparater, kjøkken og garderober. Øya har nye kjøkken og har bra standard. Ysterhagaen ok standard. Ser ingen grunn til å prioritere nye barnehager ennå. 17 Carporter hjemmetjenesten Biler er hjelpemiddel som ikke hjemmesykepleien skal bruke tid på- Eks skraping av bilruter i 4 mnd utgjør ca : 120 dager x10 minx10biler x500 pr time= kr pr år. Dette er feil bruk av arbeidstid og som skal brukes på brukerne. 18 Overflatevann Sundveien og Brekken 19 Oppgradering omsorgsboliger ved sykehjemmet 20 Gatelys STFK Dørautomatikk og oppgradering av altandører Gatelys må oppgraderes før det er aktuelt for STFK å overta, gir årlige sparte driftskostnader kr Branntetting sykehjem 22 Musikkbinge Sluttføring av prosjekt fra investeringsplan Det er valgt en litt annen byggeprosess som gir noe lavere kostnader, men som fordrer flytting av en del av investeringen til Sundveien skole, brannsikringstiltak 24 Oppgradering av gulv bibliotek

13 Side 13 av 24 vegg-til-vegg teppe på gulv bidrar til dårlig inneklima, saken utredes høsten Ipad til politikere Utviklingen i hele kommune-norge går i retning av mer digitale løsninger.å anskaffe ipader til politikerne (kommunestyret) sparer tid i form av at vi slipper å skrive ut, konvoluttere, frankere og sende ut eller distribuere dokumenter. Vi sparer også utgifter til papir, konvolutter og porto noe som i sin tur sparer miljøet. Brukerne får i tillegg dokumentene raskere. 26 Skifte av leverandør for nettsider Det er uttrykt stor misnøye med vår nåværende leverandør av hjemmesider. Det går på brukeroppfølging først og fremst, men også på brukervennlighet. Det vil derfor bli startet at arbeid med å undersøke alternativer. 27 Skybasert sentralbord Dagens sentralbordløsning er lite fleksibel etter dagens krav til samspill med andre systemer, som kalender i Outlook og visning av status for opptatt/ledig. Med et servicetorg på trappene har vi behov for noe mer. En skybasert løsning gjør at vi blir uavhengig av ulike teknologier og kostbare oppgraderinger. Infonett ønsker også å trappe ned denne tjenesten. 28 SvarUT/EDU (inkluderer kurs + prosjektledelse) Dette er et ledd i myndighetenes digitaliseringsstrategi i Norge. Et felles løft har blitt gjort i hele Trøndelag med økonomisk bistand fra Fylkesmannen. Dette oppfyller kravene til digitalt førstevalg ved svar fra offentlig virksomhet til sluttbruker, samtidig som reservasjonsretten ivaretas. 29 Antivirus Antivirus er en nødvendighet. Dette er kjøp av lisenser for tre år, der kostnadene er fordelt pr. år. I tillegg til ren antivirus gir dette produktet oss en rekke fordeler: automatisk registrering av Pcer, fjernstyring av slike, automatisk utrulling av programvare og rapporter. Det sparer oss for tidkrevende manuelle prosesser og gir oss et register vi kan stole på. Dette inkluderer 400 lisenser for skole og 200 for resten av kommunen. 30 SpeedAdmin Vi har i dag Visma Kulturskole, men dette produktet har ingen planer om å utvikles videre av leverandøren. Det er teknologisk akterutseilt. Speed Admin er et enkelt og funksjonelt system som mange kommuner nå tar i bruk, og det er billig! 31 Papirløse møter/politikere Dette må sees i sammenheng med punkt 25. Modulen har vi. Det som mangler er kurs og tilpasning av automatisk overføring av dokumenter fra ESA til politikernes Ipader. Dette har vært utsatt på grunn av feil i ESAs tidligere versjon.

14 Side 14 av Varslingssystem 33 ProMed En løsning for varsling av hele eller deler av befolkningen i fm. katastrofer, ulykker eller omfattende arbeid av ymse slag. Det kan også brukes til innkalling av mannskaper i stor skala. Dette er et system som fagpersoner innenfor ergo/fysio ser som et mer funksjonelt system enn Gerica. 34 Prosjektstyring/anskaffelsesverktøy Spesielt teknisk etat ønsker seg et verktøy som kan være til god hjelp i større prosjekter. Kommunestyret slutter seg til ovenfor nevnte investeringstiltak. Kommunestyret godkjenner låneopptak inntil 29,4 millioner kroner for å dekke ovennevnte investeringer i Låneopptak gjøres i henhold til kommunens finansreglement. Behandling i Formannskapet : Ordfører H. Vintervold (AP) foreslo følgende endring: Pkt. 2: For boliger og fritidseiendommer settes satsen til 5.5 promille. Pkt. 3: Brekken Oppvekst- og lokalsenter opprettholdes. Glåmos skole opprettholdes: Dette medfører følgende rammejusteringer Brekken Oppvekst- og lokalsenter Glåmos skole:

15 Side 15 av 24 Reduksjon av 1 stilling i Brekken Endret ramme oppvekst: Repr. I. R. Evavold foreslo: Ramme for Helse og sosial: Reduksjon av 4 stillinger uspes Redusert Sosialhjelp Endret ramme helse Finans : Innstektseffekt av Eiendomsskatt 5.5 promille Endret budsjettballanse Forslag til innstilling med ordfører og repr. I, r. Evavold ble enstemmig tiltrådt. Repr. O. J. Kjellmark foreslo: Røros kommune gir Brekken Idrettslag et tilskudd på kr i forbindelse med kunstgressbane. Bevilgningen dekkes av midler av fond salg av aksjer i Gauldal Billag. Formannskapet vedtok enstemmig å utsette forslaget til første møte i januar Vedtak i Formannskapet : 1. Skattøre Skattøre settes til den maksimale sats som Stortinget fastsetter. 2. Eiendomsskatt Eiendomsskatt utskrives i henhold til eiendomsskattelovens 2 og 3 på det av kommunestyrets fastsatte områder.

Budsjett 2015. Økonomiplan 2016-2018. Kommentardel

Budsjett 2015. Økonomiplan 2016-2018. Kommentardel Budsjett 2015 Økonomiplan 2016-2018 Kommentardel Røros 20.11.2014 Rådmann Budsjett 2015 Kommentardel Side 1 Innhold Generelt... 3 Budsjettprosessen... 4 Budsjettforutsetninger... 5 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013 1. INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Kommunelovens krav til budsjettet... 7 2.3 Oversikt over tiltak... 8 2.4 Saldering av budsjettet for 2014... 8 3.

Detaljer

Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag

Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Første forslag til politiske utvalg, politisk partier, og øvrige høringsinnstanser i Gildeskål kommune. November 2014 Innholdsfortegnelse Forord...

Detaljer

16.1 Rammebetingelser

16.1 Rammebetingelser 16.1 Rammebetingelser En bærekraftig økonomi er en forutsetning for et godt velferdstilbud i kommunen. Stabilitet og forutsigbarhet er en viktig del av god økonomiforvaltning. Tidligere målsetting om at

Detaljer

Foreløpig økonomiplan

Foreløpig økonomiplan Foreløpig økonomiplan 2014 2017 Rådmannens forslag Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD OG VURDERINGER... 3 2. JURIDISKE RAMMER

Detaljer

SKEDSMO KOMMUNE ÅRSBUDSJETT. og HANDLINGSPROGRAM. Grunnlag til politisk behandling Kommentardel

SKEDSMO KOMMUNE ÅRSBUDSJETT. og HANDLINGSPROGRAM. Grunnlag til politisk behandling Kommentardel SKEDSMO KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2015 og HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 Grunnlag til politisk behandling Kommentardel I N N H O L D S F O R T E G N E L S E Side SAKSFREMLEGG - INNSTILLING... 1 RÅDMANNENS FELLESKOMMENTAR..

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2012 2015

ØKONOMIPLAN 2012 2015 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 25.11.2011 Arbeidsmiljøutvalget 30.11.2011 Levekårsutvalget 25.11.2011 Hovedtillitsvalgte

Detaljer

Budsjett 2015. Handlingsprogram 2015-2018. Etter kommunestyrets vedtak 15.12.2014

Budsjett 2015. Handlingsprogram 2015-2018. Etter kommunestyrets vedtak 15.12.2014 Budsjett 2015 Handlingsprogram 2015-2018 Etter kommunestyrets vedtak 15.12.2014 Side 2 Grimstad kommune budsjett 2015 og handlingsprogram 2015-2018 - etter kommunestyrets vedtak av 15.12.2014 Kommunestyrets

Detaljer

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1 Røyken kommune Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016 Rådmannens forslag Side 1 Side 2 Innhold 1 Innledning... 8 1.1 Ansattes innsats... 8 1.2 Hovedprioriteringer... 8 1.3 Omprioriteringer...

Detaljer

Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016

Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 www.alta.kommune.no 2 INNHOLDSOVERSIKT 1 RÅDMANNENS SAKSFRAMLEGG TIL ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLAN... 5 1.1 Budsjett 2013 Rådmannens kommentarer... 5 1.2 Driftsbudsjett...

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2011 2014

ØKONOMIPLAN 2011 2014 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2011 2014 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 23.11.2010 Teknisk styre 23.11.2010 Hovedtillitsvalgte 07.12.2010 Formannskapet

Detaljer

BUDSJETT 2005 ØKONOMIPLAN

BUDSJETT 2005 ØKONOMIPLAN FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005 ØKONOMIPLAN 2005-2008 1 FORORD. 4 1. FORSLAG TIL VEDTAK. 5 1.1 ØKONOMIPLAN. 5 1.2 BUDSJETT 2005. 5 2.0 UTFORDRINGER OG RETNINGSLINJER 6 2.1 KOMMUNEPLANENS FORUTSETNINGER. 7

Detaljer

2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017

2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 BUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 17. mai Demokrati Folkestyre Like muligheter Mangfold Romsdals Budstikke ved fotograf Kjell Langmyren Likestilling Likeverd Deltagelse Velferd MOLDE KOMMUNE F-sak 146/13

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE

HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE 2009-2012 Rådmannens forslag 01.11.2008 Handlingsprogrammet er en oppfølging av vedtatt kommuneplan 2005-2017, med økonomiplan for 2009-2012. INNLEDNING SAMMENDRAG Handlingsprogrammet

Detaljer

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Rådmannens forslag Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Innhold Innhold... 1 1. Rådmannens betraktning av økonomiplan 2015-2018... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 7 2.1 Tjenesteområdene... 7

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18 1 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan 215 18 og budsjett 215 HANDLINGSPROGRAM 215 18, ØKONOMIPLAN 215 18 OG BUDSJETT 215 Vedtatt Kommunestyret 11.12.214 sak 14/62 2 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan

Detaljer

Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018. Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14

Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018. Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14 Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018 Ettersynsperiode: 04.12.14 18.12.14 Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14 Innhold: Rådmannens forslag Budsjettskjemaer Formannskapets

Detaljer

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering KS-sak 14/64 16. desember 2014 Side 2 INNHOLD 1. Innledning... 4 2. Hvordan lese budsjettdokumentet... 7 3. Budsjettskjema 1A og 1B - før tiltak.... 9 3.1

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail eller 7777 5500 (tast 1), eller 7777

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen Kongsberg kommune Utvalg: Kongsberg kommunestyre Møtested: Betania MØTEINNKALLING Møtedato: 4.12.213 Tid: 16: (Merk tiden) SAKSLISTE Protokoll fra møtet 14.11.213 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 116/13 13/5194

Detaljer

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET 3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET Dette kapittelet omhandeler de befolkningsmessige og økonomiske rammebetingelsene som legges til grunn for handlingsprogram 2014-17. Kommunens ressursbruk må

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

Måsøy kommune. Bilde: 10. klasse ved Havøysund skole som driver elevbedrifter. Her produksjon av fiskekaker.

Måsøy kommune. Bilde: 10. klasse ved Havøysund skole som driver elevbedrifter. Her produksjon av fiskekaker. Måsøy kommune Bilde: 10. klasse ved Havøysund skole som driver elevbedrifter. Her produksjon av fiskekaker. Økonomiplan 2012 2015 Årsbudsjett 2012 Side 2 av 45 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 INNLEDNING OG MÅL...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal 14.11.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

DEANU GIELDA TANA KOMMUNE BUDSJETT 2009

DEANU GIELDA TANA KOMMUNE BUDSJETT 2009 DEANU GIELDA TANA KOMMUNE BUDSJETT 29 Vedtatt i kommunestyret 18.12.28 sak 119/28 Budsjett 29 1. Kommunestyrets vedtak 18.12.28: 1. Rammer for økonomiplanperiode 29212 vedtas slik: Budsjett 29 og økonomiplan

Detaljer

Virksomhetsplan 2013-2016 Vedtatt i Fellesnemnda 13.12.2012 i sak 12/39

Virksomhetsplan 2013-2016 Vedtatt i Fellesnemnda 13.12.2012 i sak 12/39 driftsnavn: Harstad kommune Virksomhetsplan 2013-2016 Vedtatt i Fellesnemnda 13.12.2012 i sak 12/39 Innholdsfortegnelse Side 1. Rådmannens innledning... 3 2. DEL I: BUDSJETT 2013 OG ØKONOMIPLAN 2013-2016...

Detaljer

Rådmannens forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2012 Økonomiplan for planperioden 2012-2015

Rådmannens forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2012 Økonomiplan for planperioden 2012-2015 Rådmannens forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2012 Økonomiplan for planperioden 2012-2015 Fremmet for politisk behandling den 8.11.2011 Utfordringer og status Verran kommune står foran oppgaver

Detaljer

Vennesla kommune Årsrapport 2011

Vennesla kommune  Årsrapport 2011 Vennesla kommune Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 DEL 2 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 6 2.1. DRIFTSREGNSKAPET 2011... 6 2.1.1. Hovedoversikt

Detaljer

Frosta kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 ÅRSBUDSJETT 2012. Politisk behandling:

Frosta kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 ÅRSBUDSJETT 2012. Politisk behandling: Frosta kommune ØKONOMIPLAN 212 215 ÅRSBUDSJETT 212 Politisk behandling: Utvalg/komité: Utvalg/Råd Formannskap Off. ettersyn Kommunestyre Saksnr. Dato 29.1113.12.211 22.11.211 29.11.211 13.12.211 ØKONOMIPLAN

Detaljer

Økonomiplan 20112010-2013

Økonomiplan 20112010-2013 Økonomiplan 20112010-2013 - 2014 Budsjett 2010 Adm. forslag Budsjett 2011 Administrasjons forslag Innholdsfortegnelse 1 VEDTAK I KOMMUNESTYRET 20.12.2010... 5 2 RÅDMANNENS INNLEDNING... 6 3 ORGANISASJON

Detaljer