SAMLET SAKSFRAMSTILLING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAMLET SAKSFRAMSTILLING"

Transkript

1 Side 1 av 24 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/1520 SAMLET SAKSFREMSTILLING - BUDSJETT ØKONOMIPLAN Arkiv: 151 Saksbehandler: Arkivsaksnr.: 14/1520 Jon Ola Kroken Saksnr. Utvalg Møtedato 96/14 Formannskapet /14 Arbeidsmiljøutvalget /14 Formannskapet Denne saken handler om: Kort resyme av sak. Fjernes hvis ikke i bruk. Vedlegg: Budsjett Økonomiplan Kommentardel. Budsjett Økonomiplan Talldel Andre dokumenter i saken: Saksopplysninger: BUDSJETTPROSESS Røros kommune har hatt er særdeles krevende budsjett- og økonomiplanprosess inn mot Kommunens regnskap for 2012 viste et underskudd på 4,8 mill kroner. Underskuddet var etter vedtak i kommunestyret forutsatt dekket gjennom regnskap Men i stedet for at regnskapet bidro til inndekking av underskuddet for 2012, ble det avsluttet med et underskudd på nær 13 mill kroner hvilket betød at kommunen hadde skaffet seg et akkumulert underskudd på omkring 18 mill kroner. Denne situasjonen var utløsende for at Fylkesmannen i Sør- Trøndelag meldte Røros kommune inn på Robek-listen. Robekstatusen medfører krav til kommunen om at økonomisk balanse skal være gjenopprettet senest i Kommunen skal etablere en forpliktende plan for hvordan en skal oppnå dette. Planen skal være konkretisert i tiltak som skal rapporteres og som etterprøvbare i forhold til planlagt effekt. Over en nokså lang periode frem til våren/sommeren 2014 var bemanningen ved økonomiavdelingen preget av liten stabilitet og til dels liten kontinuitet i arbeidet for å bygge gode og bærekraftige rutiner og sikre kompetanseoppbygging. Ny økonomisjef tiltrådte i mai 2014 og ny regnskapsansvarlig tiltrådte i begynnelsen av august. Administrasjonens vurdering var at det ikke ville være hensiktsmessig å legge budsjett 2014 til grunn for budsjettarbeidet. Dette var både begrunnet i innføringen av nytt økonomisystem og at det syntes å ha utviklet seg store avvik mellom budsjettall og rapporterte tall for periodeforbruk på detaljnivå og at budsjett på mange områder ikke ga det reelle bilde av driften. Budsjettarbeidet har derfor basert at en har bygget opp en ny budsjettmodell i nytt økonomisystem basert på detaljbudsjettering. Økonomiavdelingen har arbeidet tett opp mot etater og enheter og har både vektlagt kompetanseutvikling og systembygging i det konkrete budsjettarbeidet.

2 Side 2 av 24 Vedtatt økonomireglement har bestemmelser om start av budsjett-/ økonomiplanprosess før sommeren. Både på grunn av sen regnskapsavslutning og bemanningssituasjon var dette ikke mulig inneværende år. Men den tradisjonelle budsjettkonferansen på Vauldalen ble flyttet frem fra slutten av november til slutten av oktober for i det minste å få politisk deltakelse og prosess noe tidligere enn tett oppunder endelig budsjettvedtak. Som grunnlag for sluttfasen i budsjettarbeidet ligger detaljbudsjett med drift tilsvarende nivået pr 2. tertial Basert på statsbudsjettets forutsetninger viste dette en manko på omkring 20 mill. Formannskapet har lagt inn en «bestilling» på en rekke tiltak både når det gjelder reduksjon av drift og inntekter/bruk av finansvirkemidler. Fylkesmannen har i møte med formannskap og administrasjon, og ikke minst i orienteringen overfor kommunestyret 30. oktober 2014, understreket alvoret i kommunens økonomiske situasjon og behovet for å ta nødvendige grep for rette opp igjen kommunens økonomi. Det er tydelig uttrykt at det ikke er mulig å få dette til uten at det gjøres vedtak om endring i driftsstruktur. STATSBUDSJETTETS FORUTSETNINGER Den dominerende del av kommunenes inntektsgrunnlag styres av staten, først og fremst av inntektssystemet og de frie inntektene, men også i vesentlig utstrekning gjennom retningslinjer/forskrifter etc for brukerbetalinger og gebyrsatser. De frie inntektene utgjør 75 % av kommunesektorens samlede inntekter. Av samlede beregnede inntekter for kommuner og fylkeskommuner i 2015 utgjør de frie inntektene 327 mrd kroner. Skatteinntektene utgjør ca 40 % og rammetilskuddet utgjør 35 %. Av de ulike elementene innenfor rammetilskuddet, utgjør innbyggertilskuddet den største andelen. Både kommunenes skatteinntekter og innbyggertilskuddet utjevnes i forhold til avvik fra gjennomsnittlig nivå og behov (styrt av kriterier og vekter). Røros kommune får en økning av de frie inntektene fra 2014 til 2015 på 3,8 pst. Gjennomsnittet i fylket er på 4,8 pst. Frie inntekter i 2014 (lagt til grunn i budsjett) og 2015.Mill kroner Rammetilskudd Inntektsutjevning Sum rammetilskudd m/utjev Skatt Frie inntekter Røros kommune taper frie inntekter i 2015 i forhold til foregående år. For det første reduseres distriktstilskuddet for kommuner i Sør-Norge vesentlig, For det andre slår inntektsutjevninga dårlig ut forhold til demografiske endringer, dvs antall barn i 2 5 år og 6 15 år. I tillegg tas et relativt stort beløp som ble lagt inn i rammen fra 2012 til medfinansiering av opphold i sykehus som ledd i samhandlingsreformen ut. Dette gjelder imidlertid alle kommuner. UTFORDRINGEN Under høytrykk og med svært stor arbeidsinnsats har både økonomiavdeling og etatsjefer/enhetsledere og andre nøkkelmedarbeidere i rundt i enhetene bidratt til at vi har

3 Side 3 av 24 etablert grunnlaget for en innstilling og beslutning om budsjett 2015 og økonomiplan. Rådmannen vil gi sin uforbeholdne ros til alle for stor innsats. Budsjett 2015 (drift på 2014 nivå, inkludert tiltak som er iverksatt i året med helårsvirkning i 2015) viser en manko på 13 mill kroner for å oppnå balanse. Det er samtidig nødvendig å legge inn minimum 5 mill kroner for å dekke inn deler av det akkumulerte underskuddet. Saksvurdering: I starten av 2012 la rådmannen til grunn at driftsnivået reelt sett lå mellom 17 og 18 mill kroner for høyt i forhold til inntektsgrunnlaget. Dokumentasjon av et uforsvarlig høyt driftsnivå er ikke minst gjort gjennom KOSTRA-analysen høsten Dette har skapt en klarere bevisst både administrativt og politisk om nødvendigheten av å gjennomføre omfattende omstillingstiltak. I løpet av perioden er det gjennomført tiltak som har redusert driftsnivået noe. Underskuddene i 2012 og 2013 har delvis sammenheng med finanstransaksjoner/-føringer. Dessuten er alle fond/driftsbuffere tømt med regnskap Krisa er derfor mer synlig enn noen gang, selv om sprik mellom reelt driftsnivået og inntektsgrunnlag er mindre i 2014 enn i Den reelle underbalansen i forslag til budsjett 2015 er 15,665 mill kroner. Det som da skiller driften inn i 2015 fra nivå 2013 er at det store kirkelånet slår inn med full belastning (dvs 3,6 mill kroner) og at en har tatt ut utbetaling av utbytte fra Røros E-verk (2 mill kroner + et mindre beløp Gauldal-Østerdal Buss AS). Med uforandret status for disse faktorene fra 2013 og budsjett 2014 til 2015 ville underbalansen vært om lag 10 mill kroner. For å kunne dekke deler av tidligere års merforbruk (krav i forhold til Robekstatus) er det nødvendig å legge inn 5 mill kroner Det er derfor 20,665 mill kroner som må dekkes inn av tiltak. Formelt har Røros kommune er relativt stor handlingsrom når det gjelder egeninntekter gjennom eiendomsskatt. Satsen for boliger og fritidseiendommer er i dag 3,25 promille, mens den for næringseiendommer er 5,5 promille. Maks promillesats begge kategorier er 7,0 promille. For boliger og fritidseiendommer gir hvert kvartpromilles økning 1 mill kroner i inntekt, mens 1 promilles økning for næringseiendommer gir 1 mill kroner. Det reelle handlingsrommet må veies opp mot totalutfordringen i kommunen og økning i belastningen som legges over på skatteyterne og legitimiteten av tiltak. Rådmannen vil anta at det verken er fornuftig å heve eiendomsskatt til toppsats av hensyn til skatteyterne eller ut fra behovet for å beholde fremtidig handlingsrom. Det er etter eiendomsskatteloven heller ikke mulig å heve satsen med mer enn 2 promille fra ett år til et annet. Kommunen har på grunnlag av relativt kort nedbetaling på sine investeringslån lån en god del å gå på i forhold årlig minimumsbetaling av avdrag. Dette er også et virkemiddel som ikke kan tøyes for langt i budsjett 2015 i forhold til mulig fremtidig handlingsrom. I rådmannens innstilling legges det inn 4 mill kroner i redusert avdragsbetaling. Det hadde vært ønskelig å kunne budsjettere med utbytte på aksjer/deling av overskudd i Røros E-verk. Kommunen har stor eierandel i et selskap med store verdier. Røros kommune har gitt fra seg konsesjonskraften til e-verket og kan ikke selge denne for å skape inntekt direkte til kommunen. Dersom heller ikke utbytte utbetales har kommunen ingen ting igjen

4 Side 4 av 24 for eierskap/rettigheter på kraftområdet relatert til kommunens drift. Det har ikke lykkes å komme noe nærmere en form for avtale med en viss forutsigbarhet om utbytte. Selv det hadde vært ønskelig å regne inn inntekt fra eierskap/utbytte, har rådmannen er klar oppfatning av at utfordringene knyttet til omstilling og gjenoppretting av balanse i kommunens økonomi ikke kan løses uten at det gjennomføres store og antakelig smertefulle strukturtiltak. Dette har også fylkesmannen uttrykt svært tydelig i eget dialogmøte og i orienteringen om Robek-statusen overfor kommunestyret. Videre mener rådmannen at det ikke er mulig å imøtekomme kravene i forhold til Robek dersom det ikke vedta strukturtiltak med virkning i 2015 og som har helårsvirkning i Det vises til beskrivelse av tiltak og oversikt over beregnet effekt i budsjettforslagets kommentardel. Dersom er bruker ovenfor antydede finansvirkemidler med økte inntekter fra eiendomsskatt på 8 mill kroner (opp til 5,25 promille på boliger og fritidseiendommer) og 4 mill kroner som redusert avdragsbetaling, vil det fortsatt gjenstå 8,665 mill kroner å dekke med tiltak for reduksjon av kostnader, evt økning av inntekter av gebyrer, salgsinntekter etc. Tiltakene som referert i kommentardel (gjengitt også i innstillingen nedenfor) og som maksimalt er mulig å benytte (oversikten inneholder alternativ bruk av tiltak) har en sum på nær 6,3 mill kroner. Dette betyr at det fortsatt er 2,35 mill kroner som må dekkes inn og som må beskrives som tiltak. Rådmannen foreslår at dette dekkes opp av følgende tiltak: Endring av politisk struktur gevinst ved mindre godtgjørelse lavere møtefrekvens kr Vakanser innskjerping av rutiner ved ledighet kr Stillingsreduksjoner som følge av ny administrativ struktur kr Sum kr Det er viktig å merke seg at av tiltakene som er beskrevet under de enkelte etater i kommentardelen, er det flere av disse som betinger investeringer både for kunne hente ut vesentlige effekter av strukturendringer eller effektivisering av drift. Dette gjelder ikke minst omsorgstjenesten (ny omsorgsstruktur), men også eksempelvis teknisk senter. Det ligger både utrednings- og analysebehov samt mobilisering av fagressurser og finansiering (eks SINTEF og Husbanken) og gjennomføring av byggeprosjekter før en kan hente ut gevinster. Fylkesmannen vil bli søkt om skjønnsmidler for avslutning av utrednings- og planarbeid når det gjelder omsorgsstruktur. Et visst planleggings- og utredningsbehov foreligger også for realisering av en hensiktsmessig barnehagestruktur. OM INVESTERINGSBUDSJETTET Forslaget til investeringer i 2015 er på mange måter friskt. Samtidig må en merke seg at ca 1/3 gjelder investeringer planlagt gjennomført i 2014 og tidligere. Av dette investeringsvolumet igjen, er størstedelen kirkeinvesteringer hvor fremdriften i gjennomføring har vært sterkt forsinket. Ut over dette må det også understrekes at hoveddelen av de øvrige investeringer gjelder infrastruktur som skal betale seg gjennom gebyrer (sjølkosttjenester) og boliginvesteringer

5 Side 5 av 24 som i prinsipp betales gjennom tilskudd fra Husbanken og husleie. EPC Energitiltak gir store gevinster gjennom lavere energiutgifter (og samtidig en klimagevinst). Servicetorginvesteringer og oppgradering ikt-systemer/ny programvare forventes både å gi effektiviseringsgevinster og høyere servicegrad. Samlede investeringer på 58 mill kroner er i utgangspunktet alt for høyt selv om lånebehovet er beregnet til 37,6 mill kroner. Ideelt sett burde nye låneopptak med netto økning i driftskonsekvenser ikke overstige mill kroner. AVSLUTNING Rådmannen innser at det er krevende for formannskap og kommunestyre å gi tilslutning til den innstilling som rådmannen fremmer og som vil innebære smertefulle strukturendringer. Likevel har rådmannen ingen andre valg enn å fremme innstillingen som den foreligger og føler seg på trygg grunn i forhold til de vurderinger som er gjort. Dette bygger på kravene knyttet til Robek-statusen og de vurderinger som fylkesmannen har uttrykt direkte overfor administrasjon og politikere i Røros. Endringer av skolestruktur kan ikke vedtas som en del av budsjettbehandlingen. Det må derfor gjennomføres en prosess med utredning av konsekvenser og høring før en formell og lovlig beslutning. Det foreligger en utredning fra tidligere, utarbeidet som en del av omstillingsarbeidet i 2012, som kan ligge til grunn for denne prosessen. Rådmannen har tillit til at organisasjonen skal makte oppfølgingen av tiltakene for å redusere driften på en god måte. Arbeidet som så langt er gjennomført innenfor de fleste områdene har gitt resultater, jfr blant annet det som er redegjort for i kommentardelen når det gjelder årsverksreduksjon i omsorgtjenesten og innen oppvekstsektoren. Den administrative ledelsen er forberedt på at det kan bli nødvendig å gå til oppsigelser som følge av bemanningsreduksjon. Det er gjort vedtak som gjør at en har klargjort formaliteter og prosedyrer i forhold til dette. Et godt samspill med tillitsvalgte i alle deler av omstillingsarbeidet er helt nødvendig og har vært vektlagt gjennom organisering av arbeidet og den løpende oppfølging. Det er fortsatt en del å gå på i forhold til å sikre god informasjon til alle ansatte i organisasjonen. Det er viktig til slutt å påpeke et moment som ligger utenfor kommunens rekkevidde, men som kan innebære en usikkerhet i forhold til mulighetene for å løse oppstillingsoppgavene på en god måte. Dette gjelder utviklingene i kommunesektorens skatteinntekter. Skatteutviklingen har vist en negativ tendens i 2014 og antydes å ha en fortsatt negativ utvikling. Røros kommune har basert seg på de tall som er fremlagt i sittende regjerings forslag til statsbudsjett. Innstilling: 1. Skattøre Skattøre settes til den maksimale sats som Stortinget fastsetter.

6 Side 6 av Eiendomsskatt Eiendomsskatt utskrives i henhold til eiendomsskattelovens 2 og 3 på det av kommunestyrets fastsatte områder. For boliger og fritidseiendommer settes satsen til 5,25 promille. For næringseiendommer setter satsen til 5,5 promille 3. Fordeling av netto driftsrammer Netto driftsutgifter/ramme Sentraladministrasjonen Oppvekstetaten Helse- og Sosialetaten Næring Kultur Plan- drift- og landbruksetaten Bygningsforvaltning Kirker Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2015 Tiltaksjustert Budsjett Tiltak som inngår i tiltaksjustert budsjett Sentraladministrasjonen Endring av politisk struktur gevinst ved mindre godtgjørelse lavere møtefrekvens: Oppvekst Virkning fra Kr 2015 Kr lærerstilling Røros skole Barnehagestruktur i Røros sentrum. En felles ledelse. Her har vi innhentet tall fra Tynset kommune, som har en slik organisering i dag. Dette er ett av pågående delporsjekter (til april 2015). Dersom kommunen beslutter å følge Tynset sin «norm» både organisatorisk og bemanningsmessig er det mulig å redusere med 1 stilling til administrasjon. Tiltak Virkning fra Kr 2015 Kr stilling (barnehageadm) Nedleggelse av Brekken skole fra 2015/16. Noe spes.ped. ressurs må overføres sammen med elev. Det samme gjelder den samiske avdelingen. For 2015 er det ikke realistisk å ta ut særlig stor gevinst ved at bygget ikke skal brukes eller selges.

7 Side 7 av 24 Barnehagen benytter også bygget i dag. Beregnet innsparing gjelder derfor kun skoledrift. Det er rimelig å anta at innsparing blir noenlunde det samme som for Glåmos. Anslagsvis er det mellom 1,4 1,5 mill. å spare i Helårsvirkning 2016 er ca. 3,5 mill. Tiltak Virkning fra Kr 2015 Kr 2016 Nedleggelse av Brekken skole og lokalsenter Nedleggelse av Glåmos skole fra 2015/16. 5/12 virkning 2014 ble beregnet til kr Siden dette har skolen redusert med ½ årsverk. Siden barnehagen også benytter bygget i dag kan en ikke beregne full innsparing. Noe spes.ped. ressurs må videreføres til Røros skole. Tiltak Virkning fra Kr 2015 Kr 2016 Nedleggelse av Glåmos skole Nedleggelse av Storwartz leirskole. Det er minkende elevtall ved leirskolen. I 2014 er leirskolen kun benyttet 3 uker, og ligger an til et merforbruk. Årlig budsjett er kr , som kan spares i sin helhet. For 2015 har imidlertid kommunen forpliktende lønnsutgifter i en del-stilling som må overføres Røros skole. Tiltak Virkning fra Kr 2015 Kr 2016 Nedleggelse av Storwartz leirskole Vakanser innskjerping av rutiner ved ledighet kr Stillingsreduksjoner som følge av ny administrativ struktur kr Helse- og Sosialetaten Redusere 7 institusjonsplasser Kostnadseffekt: 2015 kr kr Kulturetaten Vakanser innskjerping av rutiner ved ledighet kr Stillingsreduksjoner som følge av ny administrativ struktur kr % økning på kiosksalg. Økt inntekt på ,-. Sum totalt ,-. Økning på 10 kr pr billett Røros kino. Beregnet ut fra et publikumstall på Økt inntekt på kr ,-. Sum totalt ,-. 10 % økning husleie på Storstuggu. Økt inntekt på ,-. Sum totalt ,-. Sum økning totalt på disse inntektspostene blir ,-

8 Side 8 av 24 Plan- drift og landbruksetaten Teknisk sjef erstattes med annen kompetanse E-skatt Økt oppfølging/økte inntekter Utesekjon og verksted generer økte inntekter til drifta /bør settes på fond til nye maskiner og utstyr Byggesak skal føres etter sjølkostprinsippet/må gjøre vedtak Kart og oppmåling skal føres etter sjølkostfond med 1, 5 årsverk O,5 årsverk etterslep / må gjøre vedtak om sjølkost Vakanser Innskjerping av rutiner ved ledighet Stillingsreduksjoner som følge av ny administrativ struktur Bygningsforvaltning EPC, Energitiltak prosjekt Gatelys STFK (STFK tar over gatelys) Boligfremskriding/ utvikling* Ny heis Postgården Carport hjemmetjenesten *Øker egenkapital/ soliditet med en mer verdifull bygningsmasse. Fremmer oppfylling av vedtak om bosetting av flyktninger som utløser tilskudd, reduserer vedlikeholdsbehov, gir økt inntektsgrunnlag med høyere standard og flere boenheter Finans Redusere avdragsbetaling på lån med flytende rente Resultateffekt Øket eiendomsskatt Resultateffekt Kommunestyret slutter seg til de ovenfor foreslåtte driftsrammer. Driftsrammene disponeres av rådmannen og forutsettes videredelegert gjennom egen disponerings-/anvisningsfullmakt. Dette betyr at bestemmelser i økonomireglement og delegeringsreglement når det gjelder myndighet tillagt hovedutvalgene innen for økonomiområdet oppheves. Det vises her til igangværende prosess for endring av politisk utvalgsstruktur.

9 Side 9 av Investeringer 5. Budsjett 2014 Budsjett A 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett Investering Investering i anleggsmidler Utlån og forskuttering Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Kompensasjon for merverdiavgift Andre inntekter 0 Overført fra driftsregnskapet 0 Bruk av tidligere års udisponert Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/ udisponert

10 Side 10 av 24 Tekst overføres til Låneopptak BYGNINGSADMINISTRASJON 1 Røros GS Paviljong Røros GS Gulfløya/ Skolekjøkken Boligfremskriding/ utvikling Sykehjemmet ombygging Gjøsvika sykehjem uteareal Teknisk senter EPC Energitiltak Kokkhaugen Standardheving Rådhusgården oppgradering av brannalarmanlegg Elektroniske låsesystemer Servicetorg Ny heis i Postgården Ny omsorgsstruktur Øverhagaen Oppgradering Rådhuset Utskiftning biler i Røros kommune Barnehager Carporter hjemmetjenesten Overflatevann Sundveien og Brekken Oppgradering omsorgsboliger ved sykehjemmet Gatelys STFK Branntetting sykehjemmet KULTUR 22 Musikkbinge Sundveien skole, brannsikringstiltak Oppgradering av gulv bibliotek IT 25 ipad resten av politikerne, dvs. KSTY Skifte av leverandør av nettsider, antatt kost Skybasert sentralbord SvarUT/EDU (inkl. kurs + prosjektledelse) Panda antivirus/inventering (fordelt på 3 år) Speed Admin (kulturskoleprogram) Papirløse Møter/Politikere (opplær./automatiser.) Varsling 24 Online Promed (ergo-/fysio-), antatt kost Prosjektstyrings-/anskaffelsesverktøy, antatt kost PDL Trafikksikkerhet Digitalisering plan Adresseregister Bergmannsgata Veier SELVKOSTOMRÅDET 601 Utskifting ledningsnett ved Fjellheimen-Vann Overtakelse Galåen til 5.7 millioner Utskiftning ledningsnett ved Fjellheimen-Avløp Diverse utskfitning /containere KIRKE Krematorium - flyttet fra Murer rundt kirken Røros GS Paviljong; Noe gjenstående: Eløysatoranlegg og klatrepark 2 Røros GS Gulfløya/ skolekjøkken; Skyves, er det mulig å søke et samarbeid med STFK om skolekjøkken?

11 Side 11 av 24 3 Boligfremskridelse/ utvikling Total Låneopptak Tilskudd Bruk av fond Antall nye boenheter ferdigstilt PAL Grind Ola veien 3 4 sokkel Søsterhjemmet 1 Tjønnhagaen 4 4 Rehabilitering Søsterhjemmet 10 Konstknektveien 4-mannsbolig 4 Glåmos 2-mannsbolig 2 Salg Ombygging sykehjem ombygging til omsorgsboliger og andre funksjoner, etter at nytt institusjonsbygg er ferdig 5 Gjøsvika sykehjem uteareal ønske om endring av uteområde 6 Teknisk senter Utbyggingsdel for ambulanse Midt-Norge er selvfinansierende. Salg av Elvebredden forventes å gi inntekt på 4.5 millioner 7 EPC Energitiltak Lønner også Klima og energi ingeniør. Tilskudd kr fra Enova Forventet reduksjon i energiutgifter 8 Kokkhaugen standardheving Videreføring av ikke avsluttet prosjekt 9 Rådhusgården oppgradering av brannalarmanlegg Gamle ioniske detektorer, kan være litt overfølsom. Ikke adresserbart 10 Elektroniske låsesystemer Sundveien skole, samme som Røros GS 11 Servicetorg Ombygging Postgården, inkluderer i innredning og utstyr

12 Side 12 av Ny heis i Postgården Den gamle er nå 23 år og er ustabil 13 Ny omsorgsstruktur Øverhagaen 14 Oppgradering Rådhuset Etter innflytting i Postgården 15 Utskiftingsplan Vaktmesterbiler 16 Barnehager Gammel bilpark. Dette er i stor grad en del av deres arbeidsplass Kvitsanda er etterisolert, har fått ventilasjonsanlegg, nye lekeapparater, kjøkken og garderober. Øya har nye kjøkken og har bra standard. Ysterhagaen ok standard. Ser ingen grunn til å prioritere nye barnehager ennå. 17 Carporter hjemmetjenesten Biler er hjelpemiddel som ikke hjemmesykepleien skal bruke tid på- Eks skraping av bilruter i 4 mnd utgjør ca : 120 dager x10 minx10biler x500 pr time= kr pr år. Dette er feil bruk av arbeidstid og som skal brukes på brukerne. 18 Overflatevann Sundveien og Brekken 19 Oppgradering omsorgsboliger ved sykehjemmet 20 Gatelys STFK Dørautomatikk og oppgradering av altandører Gatelys må oppgraderes før det er aktuelt for STFK å overta, gir årlige sparte driftskostnader kr Branntetting sykehjem 22 Musikkbinge Sluttføring av prosjekt fra investeringsplan Det er valgt en litt annen byggeprosess som gir noe lavere kostnader, men som fordrer flytting av en del av investeringen til Sundveien skole, brannsikringstiltak 24 Oppgradering av gulv bibliotek

13 Side 13 av 24 vegg-til-vegg teppe på gulv bidrar til dårlig inneklima, saken utredes høsten Ipad til politikere Utviklingen i hele kommune-norge går i retning av mer digitale løsninger.å anskaffe ipader til politikerne (kommunestyret) sparer tid i form av at vi slipper å skrive ut, konvoluttere, frankere og sende ut eller distribuere dokumenter. Vi sparer også utgifter til papir, konvolutter og porto noe som i sin tur sparer miljøet. Brukerne får i tillegg dokumentene raskere. 26 Skifte av leverandør for nettsider Det er uttrykt stor misnøye med vår nåværende leverandør av hjemmesider. Det går på brukeroppfølging først og fremst, men også på brukervennlighet. Det vil derfor bli startet at arbeid med å undersøke alternativer. 27 Skybasert sentralbord Dagens sentralbordløsning er lite fleksibel etter dagens krav til samspill med andre systemer, som kalender i Outlook og visning av status for opptatt/ledig. Med et servicetorg på trappene har vi behov for noe mer. En skybasert løsning gjør at vi blir uavhengig av ulike teknologier og kostbare oppgraderinger. Infonett ønsker også å trappe ned denne tjenesten. 28 SvarUT/EDU (inkluderer kurs + prosjektledelse) Dette er et ledd i myndighetenes digitaliseringsstrategi i Norge. Et felles løft har blitt gjort i hele Trøndelag med økonomisk bistand fra Fylkesmannen. Dette oppfyller kravene til digitalt førstevalg ved svar fra offentlig virksomhet til sluttbruker, samtidig som reservasjonsretten ivaretas. 29 Antivirus Antivirus er en nødvendighet. Dette er kjøp av lisenser for tre år, der kostnadene er fordelt pr. år. I tillegg til ren antivirus gir dette produktet oss en rekke fordeler: automatisk registrering av Pcer, fjernstyring av slike, automatisk utrulling av programvare og rapporter. Det sparer oss for tidkrevende manuelle prosesser og gir oss et register vi kan stole på. Dette inkluderer 400 lisenser for skole og 200 for resten av kommunen. 30 SpeedAdmin Vi har i dag Visma Kulturskole, men dette produktet har ingen planer om å utvikles videre av leverandøren. Det er teknologisk akterutseilt. Speed Admin er et enkelt og funksjonelt system som mange kommuner nå tar i bruk, og det er billig! 31 Papirløse møter/politikere Dette må sees i sammenheng med punkt 25. Modulen har vi. Det som mangler er kurs og tilpasning av automatisk overføring av dokumenter fra ESA til politikernes Ipader. Dette har vært utsatt på grunn av feil i ESAs tidligere versjon.

14 Side 14 av Varslingssystem 33 ProMed En løsning for varsling av hele eller deler av befolkningen i fm. katastrofer, ulykker eller omfattende arbeid av ymse slag. Det kan også brukes til innkalling av mannskaper i stor skala. Dette er et system som fagpersoner innenfor ergo/fysio ser som et mer funksjonelt system enn Gerica. 34 Prosjektstyring/anskaffelsesverktøy Spesielt teknisk etat ønsker seg et verktøy som kan være til god hjelp i større prosjekter. Kommunestyret slutter seg til ovenfor nevnte investeringstiltak. Kommunestyret godkjenner låneopptak inntil 29,4 millioner kroner for å dekke ovennevnte investeringer i Låneopptak gjøres i henhold til kommunens finansreglement. Behandling i Formannskapet : Ordfører H. Vintervold (AP) foreslo følgende endring: Pkt. 2: For boliger og fritidseiendommer settes satsen til 5.5 promille. Pkt. 3: Brekken Oppvekst- og lokalsenter opprettholdes. Glåmos skole opprettholdes: Dette medfører følgende rammejusteringer Brekken Oppvekst- og lokalsenter Glåmos skole:

15 Side 15 av 24 Reduksjon av 1 stilling i Brekken Endret ramme oppvekst: Repr. I. R. Evavold foreslo: Ramme for Helse og sosial: Reduksjon av 4 stillinger uspes Redusert Sosialhjelp Endret ramme helse Finans : Innstektseffekt av Eiendomsskatt 5.5 promille Endret budsjettballanse Forslag til innstilling med ordfører og repr. I, r. Evavold ble enstemmig tiltrådt. Repr. O. J. Kjellmark foreslo: Røros kommune gir Brekken Idrettslag et tilskudd på kr i forbindelse med kunstgressbane. Bevilgningen dekkes av midler av fond salg av aksjer i Gauldal Billag. Formannskapet vedtok enstemmig å utsette forslaget til første møte i januar Vedtak i Formannskapet : 1. Skattøre Skattøre settes til den maksimale sats som Stortinget fastsetter. 2. Eiendomsskatt Eiendomsskatt utskrives i henhold til eiendomsskattelovens 2 og 3 på det av kommunestyrets fastsatte områder.

16 Side 16 av 24 For boliger og fritidseiendommer settes satsen til 5,5 promille. For næringseiendommer setter satsen til 5,5 promille 3. Fordeling av netto driftsrammer Netto driftsutgifter/ramme Sentraladministrasjonen Oppvekstetaten Helse- og Sosialetaten Næring Kultur Plan- drift- og landbruksetaten Bygningsforvaltning Kirker Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2015 Tiltaksjustert Budsjett Tiltak som inngår i tiltaksjustert budsjett Sentraladministrasjonen Endring av politisk struktur gevinst ved mindre godtgjørelse lavere møtefrekvens: Oppvekst Virkning fra Kr 2015 Kr lærerstilling Røros skole Barnehagestruktur i Røros sentrum. En felles ledelse. Her har vi innhentet tall fra Tynset kommune, som har en slik organisering i dag. Dette er ett av pågående delporsjekter (til april 2015). Dersom kommunen beslutter å følge Tynset sin «norm» både organisatorisk og bemanningsmessig er det mulig å redusere med 1 stilling til administrasjon. Tiltak Virkning fra Kr 2015 Kr stilling (barnehageadm) Nedleggelse av Storwartz leirskole. Det er minkende elevtall ved leirskolen. I 2014 er leirskolen kun benyttet 3 uker, og ligger an til et merforbruk. Årlig budsjett er kr , som kan spares i sin helhet. For 2015 har imidlertid kommunen forpliktende lønnsutgifter i en del-stilling som må overføres Røros skole. Tiltak Virkning fra Kr 2015 Kr 2016

17 Side 17 av 24 Nedleggelse av Storwartz leirskole Vakanser innskjerping av rutiner ved ledighet kr Stillingsreduksjoner som følge av ny administrativ struktur kr Helse- og Sosialetaten Redusere 7 institusjonsplasser Kostnadseffekt: 2015 kr kr Reduksjon av 4 stillinger uspes. Kostnadseffekt Kr Reduksjon av sosialhjelp kr Kulturetaten Vakanser innskjerping av rutiner ved ledighet kr Stillingsreduksjoner som følge av ny administrativ struktur kr % økning på kiosksalg. Økt inntekt på ,-. Sum totalt ,-. Økning på 10 kr pr billett Røros kino. Beregnet ut fra et publikumstall på Økt inntekt på kr ,-. Sum totalt ,-. 10 % økning husleie på Storstuggu. Økt inntekt på ,-. Sum totalt ,-. Sum økning totalt på disse inntektspostene blir ,- Plan- drift og landbruksetaten Teknisk sjef erstattes med annen kompetanse E-skatt Økt oppfølging/økte inntekter Utesekjon og verksted generer økte inntekter til drifta /bør settes på fond til nye maskiner og utstyr Byggesak skal føres etter sjølkostprinsippet/må gjøre vedtak Kart og oppmåling skal føres etter sjølkostfond med 1, 5 årsverk O,5 årsverk etterslep / må gjøre vedtak om sjølkost Vakanser Innskjerping av rutiner ved ledighet Stillingsreduksjoner som følge av ny administrativ struktur Bygningsforvaltning EPC, Energitiltak prosjekt Gatelys STFK (STFK tar over gatelys) Boligfremskriding/ utvikling* Ny heis Postgården Carport hjemmetjenesten

18 Side 18 av 24 *Øker egenkapital/ soliditet med en mer verdifull bygningsmasse. Fremmer oppfylling av vedtak om bosetting av flyktninger som utløser tilskudd, reduserer vedlikeholdsbehov, gir økt inntektsgrunnlag med høyere standard og flere boenheter Finans Redusere avdragsbetaling på lån med flytende rente Resultateffekt Utsettelse av Kirkelån Øket eiendomsskatt Resultateffekt Kommunestyret slutter seg til de ovenfor foreslåtte driftsrammer. Driftsrammene disponeres av rådmannen og forutsettes videredelegert gjennom egen disponerings-/anvisningsfullmakt. Dette betyr at bestemmelser i økonomireglement og delegeringsreglement når det gjelder myndighet tillagt hovedutvalgene innen for økonomiområdet oppheves. Det vises her til igangværende prosess for endring av politisk utvalgsstruktur.

19 Side 19 av Investeringer 5. Budsjett 2014 Budsjett A 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett Investering Investering i anleggsmidler Utlån og forskuttering Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Kompensasjon for merverdiavgift Andre inntekter 0 Overført fra driftsregnskapet 0 Bruk av tidligere års udisponert Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/ udisponert

20 Side 20 av 24 Tekst overføres til Låneopptak BYGNINGSADMINISTRASJON 1 Røros GS Paviljong Røros GS Gulfløya/ Skolekjøkken Boligfremskriding/ utvikling Sykehjemmet ombygging Gjøsvika sykehjem uteareal Teknisk senter EPC Energitiltak Kokkhaugen Standardheving Rådhusgården oppgradering av brannalarmanlegg Elektroniske låsesystemer Servicetorg Ny heis i Postgården Ny omsorgsstruktur Øverhagaen Oppgradering Rådhuset Utskiftning biler i Røros kommune Barnehager Carporter hjemmetjenesten Overflatevann Sundveien og Brekken Oppgradering omsorgsboliger ved sykehjemmet Gatelys STFK Branntetting sykehjemmet KULTUR 22 Musikkbinge Sundveien skole, brannsikringstiltak Oppgradering av gulv bibliotek IT 25 ipad resten av politikerne, dvs. KSTY Skifte av leverandør av nettsider, antatt kost Skybasert sentralbord SvarUT/EDU (inkl. kurs + prosjektledelse) Panda antivirus/inventering (fordelt på 3 år) Speed Admin (kulturskoleprogram) Papirløse Møter/Politikere (opplær./automatiser.) Varsling 24 Online Promed (ergo-/fysio-), antatt kost Prosjektstyrings-/anskaffelsesverktøy, antatt kost PDL Trafikksikkerhet Digitalisering plan Adresseregister Bergmannsgata Veier SELVKOSTOMRÅDET 601 Utskifting ledningsnett ved Fjellheimen-Vann Overtakelse Galåen til 5.7 millioner Utskiftning ledningsnett ved Fjellheimen-Avløp Diverse utskfitning /containere KIRKE Krematorium - flyttet fra Murer rundt kirken Røros GS Paviljong; Noe gjenstående: Eløysatoranlegg og klatrepark 2 Røros GS Gulfløya/ skolekjøkken; Skyves, er det mulig å søke et samarbeid med STFK om skolekjøkken?

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 13 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/956 SAMLET SAKSFREMSTILLING - BUDSJETT 2014 - ØKONOMIPLAN 2015-2017 Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 13/956 Saksbehandler: Mette Hovstein Kviseth Saksnr. Utvalg

Detaljer

Rådmannen foreslo nytt pkt. 1 med dertil forskyvning av innstillingens punkter:

Rådmannen foreslo nytt pkt. 1 med dertil forskyvning av innstillingens punkter: Behandling i Formannskapet 06.12.2012: Rådmannen foreslo nytt pkt. 1 med dertil forskyvning av innstillingens punkter: 1. Skatteøre. Kommunale skatteøre settes til den maksimale sats som Stortinget fastsetter.

Detaljer

Drift... 2 1 A... 2 Hovedoversikt Drift... 3 Tiltak for driftsmessig balanse... 5

Drift... 2 1 A... 2 Hovedoversikt Drift... 3 Tiltak for driftsmessig balanse... 5 Røros kommune Budsjettforslag 20142017 Talldelen 18.11.2013 16.00 Innhold Drift... 2 1 A... 2 Hovedoversikt Drift... 3 Tiltak for driftsmessig balanse... 5 Etatene drifttall pr ansvar... 8 Total oversikt...

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Rendalen kommunehus (Sølen) Møtedato: 15.11.2017 Tid: 09.00-13.15 Til stede i møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem

Detaljer

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2017/6986-6 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg 2018 og handlingsplan 2018-2019 for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2016/297-12 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/16 29.11.2016 Halsa kommunestyre 15.12.2016 Halsa kommunes

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018 Handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 Formannskap 18. oktober 2017 Agenda 1. Prosess og involvering hittil 2. Forslag til statsbudsjett 2018 3. Finansutgifter - investeringsnivået 2018-2021

Detaljer

Budsjett 2015. Økonomiplan 2016-2018. Kommentardel

Budsjett 2015. Økonomiplan 2016-2018. Kommentardel Budsjett 2015 Økonomiplan 2016-2018 Kommentardel Røros 20.11.2014 Rådmann Budsjett 2015 Kommentardel Side 1 Innhold Generelt... 3 Budsjettprosessen... 4 Budsjettforutsetninger... 5 Befolkningsutvikling...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torunn Olufsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1107 HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2015-2018 - BUDSJETT 2015 s innstilling: 1. Kommunestyret viser til Strategidokument 2015-2018,

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

ARBEIDSMILJØUTVALGET

ARBEIDSMILJØUTVALGET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.12.2010 Tid: Kl. 10.45 SAKLISTE Saksnr. Tittel 16/10 VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 TYNSET, den 26.11.2010 Aud Irene

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING. Arkivsak: 17/861 BUDSJETT ØKONOMIPLAN

SAMLET SAKSFRAMSTILLING. Arkivsak: 17/861 BUDSJETT ØKONOMIPLAN SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 17/861 BUDSJETT 2018 - ØKONOMIPLAN 2019-2021 Saksbehandler: Kjersti Forbord Jensås Saksnr.: Utvalg Møtedato 76/17 Formannskapet 15.06.2017 39/17 Kommunestyret 22.06.2017

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 Folkevalgte Administrasjonsenheten Kulturskolen HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 20102013 Formannskapets innstilling: 1.

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2010-2013 - Budsjett 2010 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no 74048259 Arkivref: 2009/9127 - /151 Saksordfører:

Detaljer

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas.

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas. Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2015/4070-5 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 92/15 07.12.2015

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 62/15 15/863 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN OG BUDSJETT 2016

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 62/15 15/863 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN OG BUDSJETT 2016 SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 26.10.2015 Tid: 17:00-00:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2009-2012 - Budsjett 2009 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2008/10561 - / Saksordfører:

Detaljer

Saksnummer Utvalg Møtedato Kommunestyret 002/15 Arbeidsmiljøutvalget 01.12.2015 071/15 Formannskapet 01.12.2015

Saksnummer Utvalg Møtedato Kommunestyret 002/15 Arbeidsmiljøutvalget 01.12.2015 071/15 Formannskapet 01.12.2015 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato FE- 15/266 15/3576 Tone Larsen 23.11.2015 Saksnummer Utvalg Møtedato Kommunestyret 002/15 Arbeidsmiljøutvalget 01.12.2015 071/15 Formannskapet

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet:

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.214 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: 1. Sykehjemmet avdeling «Rød». Forsikringsoppgjør i forbindelse med vannskade 213 er ennå ikke

Detaljer

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Side 1 av 8 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 11/5998 Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Eldrerådet 29.11.2011

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016 Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Utvidet formannskap 23.09.2015 23.09.2015 1 Gjennomføring og agenda TEMAER: Vedtak KST 07.09.2015 Framskrevet og konsekvensjustert budsjett Investeringsnivået

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14

Detaljer

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag Innhold Prosess for budsjettarbeid 2016 Generelt om rådmannens forslag Budsjettmål i henhold til KST sak 17/15 Budsjettforslaget Foreslåtte tiltak

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 119/ Overhalla kommunestyre Overhalla arbeidsmiljøutvalg 3/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 119/ Overhalla kommunestyre Overhalla arbeidsmiljøutvalg 3/ Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2013/4408-3 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg 2014-2017 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 119/13 02.12.2013 Overhalla kommunestyre

Detaljer

Selbu kommune. Saksframlegg. Budsjettrammer Utvalg Utvalgssak Møtedato

Selbu kommune. Saksframlegg. Budsjettrammer Utvalg Utvalgssak Møtedato Selbu kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: 2014/774-1 Saksbehandler: Kolbjørn Ballo Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 24.06.2014 Budsjettrammer 2015-2017 Rådmannens innstilling Formannskapet

Detaljer

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN Økonomiplan for Halden kommune 2013-2016 Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne Forord Halden kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon,

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B: HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG

BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B: HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B: HOVEDRAMMER DRIFT 2016-2019 - RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett ØKONOMIPLAN Vekst fra Vekst fra Beløp i 1.000 kr 2013 2014

Detaljer

Arkivsak: 16/2509 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 141/16 Formannskapet

Arkivsak: 16/2509 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 141/16 Formannskapet Side 1 av 5 SÆRUTSKRIFT Tynset kommune Arkivsak: 16/2509 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN 2017-2020 OG ÅRSBUDSJETT 2017 Saksnr. Utvalg Møtedato 141/16 Formannskapet 30.11.2016 Kortversjon av saken: I denne

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Økonomiutvalget Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden

Detaljer

Nesset kommune. Saksframlegg. Uttalelse til økonomiplan for Nesset kommune

Nesset kommune. Saksframlegg. Uttalelse til økonomiplan for Nesset kommune Nesset kommune Arkiv: 151 Arkivsaksnr: 2014/502-62 Saksbehandler: Liv Fleischer Husby Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse, oppvekst og kultur 37/14 25.11.2014 Råd for eldre og funksjonshemma

Detaljer

ARBEIDSMILJØUTVALGET

ARBEIDSMILJØUTVALGET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 13.12.2011 Tid: Kl. 10.00 SAKLISTE Saksnr. Tittel 10/11 SYKEFRAVÆRSRAPPORT 3. KVARTAL 2011 11/11 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato:

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato: SKIPTVET KOMMUNE Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato: 18.11.2013 Tid: 15:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806100 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Detaljer

Arkivsak: 13/1573 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 133/13 Formannskapet

Arkivsak: 13/1573 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 133/13 Formannskapet Side 1 av 5 SÆRUTSKRIFT Tynset kommune Arkivsak: 13/1573 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN 2014-2017 OG ÅRSBUDSJETT 2014 Saksnr. Utvalg Møtedato 133/13 Formannskapet 28.11.2013 Vedlegg 1. Virksomhetsplan

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: 04.12.2012 Tid: 0900 (etter møte i administrasjonsstyret) SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: 04.12.2012 Tid: 0900 (etter møte i administrasjonsstyret) SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: 04.12.2012 Tid: 0900 (etter møte i administrasjonsstyret) Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Arkiv: 210 Arkivsaksnr: 2016/1835-3 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Budsjett Økonomiplan Formannskapets innstilling til kommunestyret:

Budsjett Økonomiplan Formannskapets innstilling til kommunestyret: Budsjett 2017. Økonomiplan 2017-2020 Formannskapets innstilling til kommunestyret: 1. Skattevedtak 2017 1.1. For eiendomsskatteåret 2017 skal det skrives ut eiendomsskatt på verk og bruk jf. eigedomsskattelova

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30 Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.06.2013 Tid: 13:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Saksfremlegg Saksnr.: 09/365-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 19.11.2009 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 26.11.2009 95/09 Kommunestyret 15.12.2009

Detaljer

Økonomisk rapport pr , Investeringer. Saksnr. 16/4408 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato:

Økonomisk rapport pr , Investeringer. Saksnr. 16/4408 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato: Økonomisk rapport pr. 31.10.2016, Investeringer Saksnr. 16/4408 Journalnr. 17739/16 Arkiv 153 Dato: 07.12.2016 Investeringer Rådmannen legger «Økonomisk rapport pr. 31.10.2016 Investeringer» fram for vedtak

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Budsjett 2008 - Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2007/10036 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Felles komitemøte 17. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Kommunestyremøtet 24. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Statsbudsjettet 2017 3. Investeringsnivået i planperioden 4.

Detaljer

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010.

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Vedtak: Fremlagt Handlingsprogram/økonomiplan 2011 2014 og Årsbudsjett 2011 vedtas med følgende presiseringer: 1. Handlingsprogram 20112014

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Budsjett 2007 - Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2006/8906 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag 05.11.13 BUDSJETTSAKEN PÅ NETT Saksframlegg m/vedlegg: Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014. m/vedlegg: Tjenestebeskrivelser

Detaljer

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Side 1 av 5 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Økonomitjenester JournalpostID: 14/5163 Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Utvalg Møtedato

Detaljer

Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan

Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan Råde kommune 1640 RÅDE Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 13/976-FE-151/PGWE Vår ref.: 2014/78 331.1 BOV Vår dato: 26.03.2014 Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Årsbudsjettet

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2010 Tid: 10:00 Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for kultur og næring Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jenny Marie Rasmussen SV Medlem Tommy

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Formannskap Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Formannskap Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Storfjord Formannskap Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00 eller pr. e-post til post@storfjord.kommune.no.

Detaljer

3. Stortinget fastsatte maksimalsatser for formues- og inntektsskatt skal legges til grunn for innkreving av skatt i budsjettåret 2017.

3. Stortinget fastsatte maksimalsatser for formues- og inntektsskatt skal legges til grunn for innkreving av skatt i budsjettåret 2017. PS 131/16 Årsbudsjett 2017. Økonomiplan 2017-20 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kommunestyret vedtar økonomiplan for 2017-2020. Driftsrammer og investeringsbudsjett for 2017 i økonomiplanen 2017-2020

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Årsbudsjett 2014

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Årsbudsjett 2014 Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2013/7148-3 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Årsbudsjett 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 118/13 02.12.2013 Overhalla

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Hvaler kommune Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens presentasjon 23. nov 2011 1 Tema for gjennomgangen Bakgrunn for møtet i dag Budsjett og økonomiplanprosessen Frie inntekter og disponible midler

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget / Partsammensatt utvalg

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget / Partsammensatt utvalg Side 1 av 6 SÆRUTSKRIFT Alvdal kommune Arkivsak: 14/768 SAMLET SAKSFREMSTILLING - BUDSJETT 2015 Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Justeringer til vedtatt økonomiplan Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/1366

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/1366 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/1366 ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR 2015 Rådmannens innstilling: 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2015 godkjennes. 2. Av mindreforbruket

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskapets forslag KST 12. desember 2016 Agenda Prosessen Handlings- og økonomiplan 2017-2020 del I Budsjettprofil Investering Driftsrammer Oppsummering

Detaljer

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2014/4035-15 Vår ref.: 2014/5606 331.1 BOV Vår dato: 09.02.2015 Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Lønn- og regnskapsavdelingen Saksmappe: 2016/6655-5 Saksbehandler: Jan Arne Alstad Saksframlegg Budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 med eiendomsskattevedtak 2017 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Arkivsak: 17/1380 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 151/17 Formannskapet

Arkivsak: 17/1380 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 151/17 Formannskapet Side 1 av 5 SÆRUTSKRIFT Tynset kommune Arkivsak: 17/1380 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN 2018-2021 OG ÅRSBUDSJETT 2018 Saksnr. Utvalg Møtedato 151/17 Formannskapet 23.11.2017 Kortversjon av saken: I denne

Detaljer

Bjerkreim kommune. Budsjett for 2017 og økonomiplan Rådmannen sitt forslag til vedtak: Saksbehandlar ArkivsakID: 16/421 Arkivkode: FE - 150

Bjerkreim kommune. Budsjett for 2017 og økonomiplan Rådmannen sitt forslag til vedtak: Saksbehandlar ArkivsakID: 16/421 Arkivkode: FE - 150 Bjerkreim kommune Saksbehandlar ArkivsakID: 16/421 Arkivkode: FE - 150 Tore Spangen økonomisjef Budsjett for 2017 og økonomiplan 2017-2020 Saksnummer Utval Møtedato 013/16 Felles råd for eldre og funksjonshemma

Detaljer

Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014

Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2013/4257-56 Vår ref.: 2013/4812 331.1 BOV Vår dato: 13.06.2014 Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014 Halden

Detaljer

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 14/04 Ekstraordinært møte Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: 8:15 Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær

Detaljer

HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG

HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT 2015-2018 - RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett ØKONOMIPLAN Vekst fra Vekst fra Beløp i 1.000 kr 2013 2014 2014 2014 2015 2016 2017 2018 oppr. 2014

Detaljer

VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18

VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 VEDLEGG 1. Forslag til budsjett og økonomiplan -18 fra REGNSKAPSSKJEMA 1B - DRIFTSREGNSKAPET (Tall i hele 1000 kr.) Kommentarer 2016 2017 2018 NETTO alle enheter, rådmannens forslag 719 965 734 629 747

Detaljer

Granrudtorget solavskjerming* Tas ut -100 Dekkes evt innenfor eks rammer. Kommunestyresalen* Tas ut -200 Dekkes evt innenfor eks rammer

Granrudtorget solavskjerming* Tas ut -100 Dekkes evt innenfor eks rammer. Kommunestyresalen* Tas ut -200 Dekkes evt innenfor eks rammer Møte i Formannskapet den 05.11.2013 - Sak: 73/13 Rådmannen ga følgende opplysninger: 1. Notat om barnehager var lagt ut. 2. Endrede beregningsregler for driftstilskudd til barnehager, mulig 2 mill. i økte

Detaljer

Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016

Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Formannskapsmøte 14.10.2015 14.10.2015 1 Gjennomføring og agenda TEMAER: Prosess Hovedutfordringer og strategier Statsbudsjettet Forutsetninger og konsekvenser

Detaljer

Trysil kommune. Investeringsbudsjett budsjettjusteringer. Saksframlegg. Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Trysil kommune. Investeringsbudsjett budsjettjusteringer. Saksframlegg. Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 22.11. Referanse: 27208/ Arkiv: 150 Vår saksbehandler: David Sande Investeringsbudsjett - budsjettjusteringer Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Saksdokumenter

Detaljer

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15

Detaljer

Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet i Fræna kommune 19/ Formannskapet i Fræna kommune 22/ Kommunestyret i Fræna

Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet i Fræna kommune 19/ Formannskapet i Fræna kommune 22/ Kommunestyret i Fræna Fræna kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2016/3459-1 Sakshandsamar: Ole Rødal Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet i Fræna kommune 19/2016 21.11.2016 Formannskapet i Fræna kommune 22/2016 28.11.2016

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Budsjett 2011 og Økonomiplan 2011-2014 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Jostein Grimstad jostein.grimstad@verdal.kommune.no 74 04 82 59 Arkivref: 2010/8936 - / Saksordfører:

Detaljer

Namsos kommune - Budsjettendring Årsbudsjett 2015 med økonomiplan Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Namsos kommune - Budsjettendring Årsbudsjett 2015 med økonomiplan Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Økonomisjef i Namsos Saksmappe: 2015/200-2 Saksbehandler: Kjellrun Gjeset Moan Saksframlegg Namsos kommune - Budsjettendring Årsbudsjett 2015 med økonomiplan 2015-2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

NORD-ODAL KOMMUNE NORD-ODAL KOMMUNES BUDSJETT 2014

NORD-ODAL KOMMUNE NORD-ODAL KOMMUNES BUDSJETT 2014 NORD-ODAL KOMMUNE Saksnr.: Utvalg Møtedato Kommunestyret Utvalg for næring Utvalg for helse og omsorg 007/13 Administrasjonsutvalget 19.11.2013 078/13 Formannskapet 19.11.2013 027/13 Utvalg for oppvekst

Detaljer

Budsjett Økonomiplan Tysfjord kommune

Budsjett Økonomiplan Tysfjord kommune Tysfjord kommune Postboks 104 8591 Kjøpsvik Saksb.: Robert Isaksen e-post: fmnoris@fylkesmannen.no Tlf: 75531612 Vår ref: 2016/8781 Deres ref: 16/663 Vår dato: 29.03.2017 Deres dato: 09.02.2017 Arkivkode:

Detaljer

Handlings- og økonomiplan med budsjett

Handlings- og økonomiplan med budsjett Handlings- og økonomiplan med budsjett 2018-2021 Rådmannens forslag FSK 22. november 2017 Agenda Prosessen Handlings- og økonomiplan 2018-2021 del I Budsjettprofil Omstillingsbehov og tiltak i kommunalområdene

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet MØTE NR. 9/2016 HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 01.12.2016 Tid: Fra kl.: 10:00 til kl.: 13:50 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem

Detaljer

Arkivsak: 14/958 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 137/14 Formannskapet

Arkivsak: 14/958 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 137/14 Formannskapet Side 1 av 5 SÆRUTSKRIFT Tynset kommune Arkivsak: 14/958 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN 2015-2018 OG ÅRSBUDSJETT 2015 Saksnr. Utvalg Møtedato 137/14 Formannskapet 27.11.2014 Vedlegg 1. Virksomhetsplan

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

Formannskapet SAKSLISTE. 109/11 Godkjenning av møteprotokoll 30.11.2011 110/11 Årsbudsjett 2012 og Økonomiplan 2012-2015

Formannskapet SAKSLISTE. 109/11 Godkjenning av møteprotokoll 30.11.2011 110/11 Årsbudsjett 2012 og Økonomiplan 2012-2015 Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til ekstra møte tirsdag 13.12.2011, kl. 18:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. SAKSLISTE 109/11 Godkjenning av møteprotokoll 30.11.2011

Detaljer