STRATEGIDOKUMENT FOR ØKONOMISENTERET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STRATEGIDOKUMENT FOR ØKONOMISENTERET"

Transkript

1 STRATEGIDOKUMENT FOR ØKONOMISENTERET

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 ØKONOMISENTERET Overordnede føringer Økonomisenterets organisering Organisasjonskart TEAMORGANISERING Gode team - kjennetegn Ledelse Teamlederne HOVEDMÅLSETTINGER FOR ØKONOMISENTERET LEDERTEAMET Lederteamet Lederteamets oppgaver Målsetninger for lederteamet REGNSKAPSTEAMET Regnskapsteamets medarbeidere Mål for regnskapsteamet Regnskapsteamets oppgaver BUDSJETTEAMET Budsjetteamets medarbeidere Budsjetteamets oppgaver Mål for budsjetteamet INNKJØPSTEAMET Innkjøpsteamets medarbeidere Innkjøpsteamets oppgaver Mål for innkjøpsteamet FINANSFORVALTNINGEN Oppgaver innen finansforvaltningen SYSTEMADMINISTRATOR Systemadministrators oppgaver VEDLEGG 1 INTERNE RUTINER PÅ ØKONOMISENTERET Delegering av innkomne saker i økonomisenteret Postrutiner Signering av dokumenter Anvisning av faktura Avspasering Sykefravær Ansvarsfordeling lederteamet organisasjon og personal

3 1 ØKONOMISENTERET Økonomisenteret ble etablert 1. januar 2003 som et ledd i den administrative omorganiseringen av sentraladministrasjonen i Troms fylkeskommune. Økonomisenteret har overordnet ansvar for økonomiplan og budsjett, finansforvaltning, regnskap, innkjøp og systemansvar økonomisystem. Den første utgaven av Økonomisenterets strategidokument forelå i Alle medarbeiderne i økonomisenteret jobbet målrettet med organisering, oppgaveløsning og målformuleringer fra senteret ble etablert til strategidokumentet forelå. Sommeren 2008 gjennomførte Økonomisenteret en brukerundersøkelse, og oppfølging av den har vært en viktig del av senterets satsingsområde i På OU-samlingen i Malangen i august 2009 var det derfor tid for å se på målsettingene til Økonomisenteret samlet og for de enkelte teamene for eventuelt å justere kursen vi jobber etter. Dette arbeidet er nesten sluttført høsten Lederteamet har ikke evaluert og vurdert sine målsettinger. Dette skal gjøres i 2010 da vi har fått ny regnskapssjef på plass. 1.1 Overordnede føringer Troms fylkeskommunes verdiformuleringer er førende for hvordan oppgavene skal løses: Arbeidet skal utføres ved samarbeid innen og mellom avdelinger. Saksbehandlings- og beslutningsveier skal kortes, og strukturene flates. Vi skal ha en fleksibel utnyttelse av ressursene på tvers av organisatoriske skiller. Ledelsen skal ha fullmakter til å ta ansvar. "Lederne skal veilede, støtte og motivere medarbeiderne til å oppnå gode resultater i møte med samarbeidspartnere og brukere. Lederne skal oppmuntre til initiativ, nytenkning og fleksibilitet" Gjennomgående stikkord i verdigrunnlaget er tverrfaglig samarbeid, effektive saksbehandlings- og beslutningsprosesser, helhetlig og strategisk ledelse, synlighet, tydelighet, tilgjengelighet og ansvarlighet. 3

4 Økonomigruppas rapport høsten 2002 Arbeidsgruppa som fikk i oppdrag å utrede og foreslå oppgaver og organisering av sentralt økonomisenter i Troms fylkeskommune i forbindelse med administrativ omstilling, konkluderte blant annet med følgende overordnede mål og premisser for den samlede økonomiforvaltning i Troms fylkeskommune: God økonomistyring og forvaltning God produktivitet God effektivitet God kvalitet Unngå dobbeltarbeid Direkte kommunikasjon mot brukere av senteret Et synlig kompetansesenter for økonomiforvaltning Bruk av moderne metoder og verktøy for informasjon og rapportering, samt et regelverk som er tilpasset at: - Økonomifunksjoner sentraliseres, mens budsjettansvar og anvisningsmyndighet ligger hos etatene/de øvrige sentrene/institusjonene - Klart skille mellom anvisning og utbetaling (regnskap) jf. Kommuneloven. Disse overordnede målene og premissene er fortsatt styrende for Økonomisenterets virksomhet. Økonomisenterets ansvarsområder og hovedoppgaver Som følge av de føringer gitt er ansvarsområdene og hovedoppgavene til økonomisenteret: Økonomiplan og årsbudsjett Budsjettoppfølging, økonomistyring og økonomisk analyse Finans-/likviditetsforvaltning Samordning og videreutvikling av fylkeskommunens økonomistyringssystemer Utviklingsoppgaver innen økonomifaget Totalansvar for fylkeskommunens regnskap og regnskapsføring Rapportering Økonomisk internkontroll Veiledning og opplæring Systemansvar økonomisystemet Innkjøpsansvar for hele fylkeskommunens anskaffelsesvirksomhet Ansvarsområdene er styrende for den organisering, arbeidsmåte og oppgavefordeling som er rådende i økonomisenteret, samt den rolle teamene og særlig kontaktpersonene skal ha vis á vis etatene, de øvrige sentraene og institusjonene. 4

5 1.2 Økonomisenterets organisering Økonomisenteret er organisert med flat struktur i tråd med fylkeskommunens verdigrunnlag. Ledelse skal utøves helhetlig slik at senterets medarbeidere skal få ha størst mulig grad av enhetsfølelse. Økonomisenterets medarbeidere skal i størst mulig grad skal være selvledende og samarbeidsorienterte for å kunne løse oppgavene på en mest mulig effektiv måte, og skal i størst mulig grad fremstå som én enhet overfor de som senteret til enhver tid skal yte service til. En flat struktur skal gi: Mulighet for variasjon og bredde i arbeidsoppgavene til den enkelte Mulighet for å tilpasse personellressursene til varierende behov og intensitet i arbeidsoppgavene Stort fokus på fag (arbeidsoppgavene) Gjennom fleksibilitet skape rom og mulighet for fokus på nye oppgaver og utviklingsoppgaver. Økonomisenteret ledes av økonomisjef. Senteret er organisert i tre fagteam; regnskap, budsjett og innkjøp. Hvert team ledes av en teamleder som har overordnet faglig ansvar. Teamlederne utgjør sammen med økonomisjef lederteamet. Økonomisenteret har også ansvaret for fylkeskommunens finansforvaltning og økonomisystem Agresso. Disse er ikke en del av teamene og rapporterer direkte til økonomisjef. I tillegg er det etablert arbeidsgrupper på tvers av fagteamene som skal ivareta særskilte arbeidsoppgaver. Dette kan være oppgaver innad i et enkelt team eller formalisert samarbeid på tvers av teamene. I forbindelse med virksomhetsplanleggingen for det enkelte år vil behovet for arbeidsgrupper bli vurdert. Det betyr at noen grupper kan framstå som permanente mens andre kun vil bestå i en kortere periode, det vil si prosjekt. For oversikt over de til enhver tid aktive arbeidsgruppene, målsetninger og gruppemedlemmer vises det til vedlegg 1. Samlede ressurser Økonomisenteret har 14,75 faste stillingshjemler. Innledningvvis Budsjettet til økonomisenteret består i all hovedsak av lønnsutgifter for de ansatte, samt driftsutgifter knyttet til tjenestereiser, kompetanseheving, organisasjonsutvikling mv. 5

6 1.2 Organisasjonskart Økonomisenteret ledes av økonomisjef. Senteret er organisert i tre fagteam; regnskap, budsjett og innkjøp. Hvert team ledes av en teamleder som har overordnet faglig ansvar. Teamlederne utgjør sammen med økonomisjef lederteamet. Økonomisenteret har også ansvaret for fylkeskommunens finansforvaltning og økonomisystem Agresso. Disse er ikke en del av teamene og rapporterer direkte til økonomisjef. Økonomisenteret Lederteam Økonomisjef Regnskapssjef, innkjøpssjef og budsjettrådgiver Finansforvaltning Systemadminstrator Agresso Innkjøp Budsjett Regnskap 6

7 1.3 Grunnleggende spilleregler og arbeidsform i økonomisenteret For å realisere visjoner og målsetninger, og for å ha en flott arbeidsplass tuftet på samarbeid, kompetanse og et godt sosialt miljø, må det ligge i bunnen noen retningslinjer for hvordan atferden skal være. Derfor har medarbeiderne på økonomisenteret utviklet felles spilleregler i senteret, i teamene og utad mot senterets samarbeidspartnere internt i organisasjonen og eksternt. Hensikten med reglene vil være: å gi trygghet fordi de skaper forutsigbarhet å klargjøre hva en kan forvente av andre og hva en selv må bidra med. Økonomisenterets spilleregler er: 1. Vi skal vise hverandre høflighet og respekt 2. Vi skal snakke med hverandre, og ikke bak ryggen på hverandre 3. Vi skal fokusere på det positive 4. Vi har et felles ansvar for å være serviceinnstilte og samarbeidsvillige 5. Vi har et felles ansvar for å gjensidig informere hverandre 6. Den enkeltes ansvars- og arbeidsområder skal være definert, og vi skal kunne stole på at disse ivaretas 7. Vi skal legge vekt på faglig oppdatering og utvikling 7

8 2 TEAMORGANISERING Økonomisenteret er organisert i henhold til fylkeskommunens verdigrunnlag hvor den sentrale arbeidsmetoden vil være å løse oppgavene i fellesskap gjennom teambasert organisering. Økonomisenteret er organisert i tre fagteam: REGNSKAPSTEAM BUDSJETTEAM INNKJØPSTEAM Hvert av teamene ledes av en teamleder som er fagansvarlig innenfor sitt område. Teamlederne utgjør sammen med økonomisjef lederteamet på Økonomisenteret. 2.1 Gode team - kjennetegn For at et team skal fungere godt må verdier som å lytte til hverandre, støtte hverandre og anerkjenne hverandre ligge til grunn. Det essensielle for at et team skal fungere godt er at deltakerne forplikter seg til: en felles oppgave/hensikt et felles sett av resultatmål felles spilleregler for samarbeid Den enkelte aksepterer å ha både et individuelt resultatansvar og et gjensidig felles ansvar for hele teamets resultat. For at man skal bli et reelt team er det viktig at teamet holder seg selv ansvarlig som team. Det er forskjell på å si at sjefen holder meg ansvarlig, og vi holder oss selv ansvarlige. Det andre utsagnet kan følge av det første, men uten det andre utsagnet er det ikke noe team. Gjensidig tillit og ansvar følger naturlig som en konsekvens av å ha felles oppgave og mål. 2.2 Ledelse Økonomisenteret ledes av økonomisjef. Økonomisjef har følgende ansvarsområde: Personalledelse Godkjenne ferier og avspasering i sommerferien, jule- og nyttårshelgen og påskeferien, og permisjoner. Gjennomføre utviklingssamtaler og medarbeidervurderinger Ivareta HMS Delegere oppgaver og ansvar 8

9 Organisere og omdisponere personellressurser i senteret Stimulere og legge til rette til godt arbeidsmiljø både faglig og sosialt Veiledning og opplæring Foreslå/godkjenne deltakelse på kurs og konferanser Identifisere behov for kompetanseutvikling og iverksette hensiktsmessige tiltak Være oppdatert på aktiviteten i fagteamene og veilede teamene (gjennomføre status- /informasjonsmøter) Økonomistyring økonomisenteret Ansvar for økonomiske disposisjoner og økonomistyring i senteret Fagansvar finans og økonomiplan Overordnet fagansvar for arbeidet med finansforvaltning og økonomiplan Fagansvar innkjøp Godkjenne innstilling på avtaleinngåelser (leverandøravtaler og andre avtaler) Kontrollere og kvalitetssikre at avtaleporteføljen vedlikeholdes Godkjenne prisendringer i avtaleperioden Godkjenne konkurransegrunnlag Godkjenne forhandlingsresultater, lede forhandlinger vurdert ut fra kontraktens samlede økonomiske omfang Interne rutiner / rutineutvikling Styre informasjon (internett/intranett m.v.) Etablere rutiner, informasjonskanaler m.v. Samordnings-, planleggings- og utviklingsoppgaver Iverksette prosjekter, utnevne prosjektmedarbeidere Definere mål, milepæler og stille krav til resultater Være oppdatert på og videreformidle til de ansatte i senteret relevant aktivitet / informasjon i de andre sentra og etatene. 2.3 Teamlederne Hvert fagteam ledes av en teamleder: REGNSKAPSTEAM AV REGNSKAPSSJEF BUDSJETTEAM AV BUDSJETTRÅDGIVER INNKJØPSTEAM AV INNKJØPSSJEF Teamlederne innehar følgende funksjon: Teamleder har et overordnet faglig ansvar for fagteamets arbeidsoppgaver 9

10 Teamlederne rapporterer til økonomisjef. Teamlederne godkjenner avspasering og ferie utenom sommerferien, jule- og nyttårshelgen og påskeferien. Ferie i disse periodene må koordineres i det enkelte team før godkjennelse av økonomisjef. Teamleder regnskap regnskapssjef Regnskapssjef har det faglige ansvaret for regnskapsarbeidet i Troms fylkeskommune i henhold til kommunelovens Regnskapssjefen skal som leder av regnskapsteamet: Sørge for at fylkeskommunens regnskap blir ført ihht gjeldende lover/regler/vedtak og sørge for at rapportering skjer til fastsatte frister. Sørge for at fylkeskommunens investeringsregnskap blir ført ihht gjeldende lover/regler/vedtak og følge opp finansieringen av investeringer Sørge for føring av andre regnskap det er vedtatt at økonomisenteret skal føre og ha ansvar for Sørge for utbetaling av anviste inngående faktura/internfaktura samt sørge for utgående fakturering av fylkeskommunale oppdrag/tjenester. Sørge for å ha oversikt over fylkeskommunens utestående fordringer og gjeld, og sørge for at disse blir gjort opp i rett tid/ev sende til inkasso. Sørge for gode rutiner for håndtering av mva-oppgjør for avgavepliktige virksomheter samt sørge for innsending av krav på kompensasjon for merverdiavgift Veiledning og opplæring innen fagområdet. Teamleder budsjett budsjettrådgiver Budsjettrådgiver er gitt det faglige ansvaret for budsjettarbeidet i Troms fylkeskommune, og skal i budsjetteamet utarbeide: Retningslinjer for/koordinering av årsbudsjettarbeidet Rammene for og bistå virksomhetene i årsbudsjettarbeidet Fullstendig grunnlag for folkevalgt behandling av årsbudsjett iht. økonomireglement, lov og forskrifter og prosedyrebestemmeleser Fullstendig grunnlag for folkevalgt behandling av budsjettoppfølging Foreta økonomiske analyser, resultatvurdering og utarbeide prognoser/avviksanalyser Følge opp budsjettendringer/-vedtak i samarbeid med virksomhetene. Inneha kompetanse vedrørende nasjonale styringssystemer/ rammebetingelser så som inntektssystemet, statsbudsjettet, statlige tilskuddsordninger, lønnsoppgjør, pensjonsordning m.v. Veiledning og opplæring innen fagområdet. 10

11 Teamleder innkjøp innkjøpssjef Innkjøpssjef er gitt det faglige ansvaret for innkjøpsarbeidet i Troms fylkeskommune, og skal sørge for: planlegging av mål, strategier og aktiviteter innen for det enkelte avtaleområde og innkjøp generelt strategisk informasjon nødvendige faglige ressurser at konkurranser og valg av leverandør blir gjennomført i hht. gjeldende lover og forskrifter leverandørutvikling innkjøpsfaglig råd og veiledning ivaretakelse av innkjøpssamarbeid i "Fylkeskommunene Nord" (FKN) og "Fylkeskommunal/Kommunalt innkjøpssamarbeid i Troms" (FKIT) utvikling av fylkeskommunens innkjøpspolicy utvikling av e-handel kompetanseheving på offentlige anskaffelser standardisering 11

12 3 HOVEDMÅLSETTINGER FOR ØKONOMISENTERET Økonomisenterets hovedmålsetting: Økonomisenteret skal oppfylle våre brukeres behov for økonomi- og innkjøpsfaglige tjenester for å sikre grunnlag for god ressursutnyttelse i Troms fylkeskommune. Hovedmålsettingen til økonomisenteret skal nås gjennom følgende strategier: 1. Vi skal yte god service og ha aktiv kommunikasjon med våre samarbeidspartnere. Med dette mener vi: a. Tilstedeværelse b. Rådgivning også oppsøkende rådgivning c. Lage beslutningsgrunnlag d. Overføre kunnskap og informasjon e. Utføre arbeidsoppdrag etter bestilling/forespørsel f. Gi kunden mer enn han/hun forventer. 2. Gjennom Økonomisenterets virksomhet skal vi ivareta fylkeskommunens samfunnsansvar. a. Vi skal levere det vi er pliktig til å levere med god kvalitet i henhold til lover, forskrifter og vedtak som er fattet. b. Vi skal bidra med utvikling av våre ansvarsområder. 3. Vi skal bidra til kompetansebygging i organisasjonen. a. Vi skal drive opplæring gjennom kurs og veiledning b. Vi skal ha en opplæringspakke for nytilsatte i fylkeskommunen 4. Vi skal utnytte mulighetene som ligger i økonomistyringssystemet og annen teknologi. a. Vi skal ha elektronisk fakturahåndtering i hele fylkeskommunen b. Vi skal innføre E-handel c. Vi skal ta i bruk flere økonomistyringsverktøy d. Vi skal ha informative og oppdaterte intranett og internettsider. 5. Vi skal drive aktiv internkontroll a. Vi skal jobbe med controller-virksomhet. b. Vi skal gjøre en vurdering av risiko og sårbarhetsfaktorer knyttet til våre ansvarsområder. c. Vi skal ha rutinebeskrivelser på alle våre områder, og disse skal også inkludere risiko- og sårbarhetsvurdering og håndtering av dette. d. Vi skal til enhver tid ha oppdaterte reglementer 12

13 4 LEDERTEAMET 4.1 Lederteamet Lederteamet består av økonomisjef (teamleder), regnskapssjef, budsjettrådgiver og innkjøpssjef. 4.2 Lederteamets oppgaver Lederteamet har sammen ansvar for veiledning og opplæring, samordning av oppgaveløsningen og samordning av planleggings- og utviklingsoppgavene. Lederteamet skal sørge for en hensiktsmessig fordeling av oppgaver og organisering av arbeidet, og skal bidra til en helhetlig oppgaveløsning i økonomisenteret. Lederteamet har møte ukentlig. 4.3 Målsetninger for lederteamet Hovedmålsetning: Lederteamet skal tilrettelegge for trygghet, trivsel, toleranse, samarbeid og utvikling For å kunne oppfylle hovedmålsettingen har lederteamet satt seg to delmål eller effektmål, og hvordan disse er tenkt oppnådd (konkrete arbeidsoppgaver): Effektmål 1: Lederteamet skal bedre organiseringen og koordineringen av arbeidet internt. Målsettingen skal oppnås ved: gjennomføring av medarbeidersamtaler og medarbeidersamtaler hvert år Management by walking around Vurdere/endre arbeidsfordeling/arbeidsbelastning Kartlegge kompetanseheving og vedlikeholdsbehov og utvikle kompetanseplan Gjennomføring av regelmessige lederteammøter, kontormøter og møter på tvers av teamene 13

14 Effektmål 2: Ledelsen skal legge til rette for gode relasjoner til etatene og bidra til en effektiv organisasjon som tenker helhetlig. Målsettingen skal oppnås ved: God og fleksibel opplæring God og fleksibel service Sørge for systemer som ivaretar god økonomistyring God informasjon/kommunikasjon til rett tid 14

15 5 REGNSKAPSTEAMET 5.1 Regnskapsteamets medarbeidere Regnskapsteamet utgjør fylkeskommunens sentrale regnskapstjeneste og består av regnskapssjef, 2,25 stillinger som regnskapsrådgivere og to konsulenter. For tiden er regnskapsteamet styrket med ytterligere en medarbeider. 5.2 Mål for regnskapsteamet Overordnede mål: Utføre regnskapsarbeidet i Troms fylkeskommune i henhold til gjeldende lover, forskrifter og regler. Regnskapsteamets mål: Effektmål: - Redusere antall purringer/henvendelser - Fornøyde kunder - Frigjøring av arbeidskraft Resultatmål: - Rett beløp på rett konto til rett tid - Regnskapsteamet skal bygge kompetanse i hele organisasjonen 5.3 Regnskapsteamets oppgaver Totalansvar for fylkeskommunens regnskap og regnskapsføring Utarbeide årsregnskap ihht. lover og forskrifter Føre fylkeskommunens regnskap ihht gjeldende lover/regler og til fastsatte tidsfrister Føre investeringsregnskap og følge opp finansieringssiden av investeringer Regnskapet gir grunnlag for kontroll og etterprøving av om fylkeskommunens midler er benyttet i tråd med retningslinjer gitt i fylkestinget ved behandling av årsbudsjettet Føre andre regnskap det er vedtatt at senteret skal føre og ha ansvar for Betale attesterte/anviste inngående fakturaer/internfakturaer og utstede utgående fakturaer på oppdrag Ha oversikt over fylkeskommunens restanser og påse/ sørge for at innbetaling skjer ved forfall/ innen vanlige frister (innfordringsvirksomhet) 15

16 Forestå merverdiavgiftsoppgjør og følge opp kompensasjonsordningen Samordning og videreutvikling av fylkeskommunens økonomistyringssystemer Ajourhold og utvikling av kontoplaner Bidra til overholdelse av økonomireglement gjennom nødvendig informasjon/ oppfølging Tilby informasjon og opplæring til virksomhetene Bidra til nødvendig utvikling av økonomisystemet Sørge for at økonomireglementet blir utnyttet fullt ut og blir synliggjort for aktuelle brukere i virksomhetene. Økonomifaglige utviklingsoppgaver Ajourhold av reglementer Foretaksorganisering og konkurranseutsetting Diverse saksutredninger/deltakelse i prosjektarbeid. Rapportering Utvikle interne rapporteringsrutiner Sørge for ekstern/intern rapportering i henhold til lover/regler og til fastsatt tid KOSTRA-rapportering i samarbeid med IT-senteret og fagetatene Utarbeide fylkeskommunens årsberetning Bidra til fylkeskommunens årsrapport. Internkontroll Føre kontroll og tilsyn med regnskapsarbeid som utføres i virksomhetene Kontinuerlig være oppdatert på regelendringer, og sørge for at konsekvenser av endringer gjøres kjent/hensyntas i virksomhetene Veiledning og opplæring Veilede/lære opp personell i virksomhetene som utfører regnskapsarbeid Motivere for god kultur og gode holdninger - viktige forutsetninger for god internkontroll innen regnskapsforvaltningen. 16

17 6 BUDSJETTEAMET 6.1 Budsjetteamets medarbeidere Budsjetteamet utgjør fylkeskommunens sentrale budsjettjeneste og består av budsjettrådgiver og to stillinger som økonomirådgivere (per fordelt på 3 personer). Kontaktpersoner I styringsgruppas beslutning om ny administrativ organisering (før omorganisering til senterstruktur i 2003) heter det blant annet om økonomisenteret: Senterets organisering må ta hensyn til at etatene skal ha egne kontaktpersoner i forhold til arbeidet med etatenes eget budsjett. Økonomisenteret har kontaktpersoner for stabssjef, sentraene, Kultur samt Plan og næring. I tillegg forvalter økonomisenteret noen oppgaver på vegne av utdanning. Kontaktpersonenes rolle Det skal være løpende kontakt mellom etatene og kontaktpersonene gjennom året. Kontaktpersonene har et særlig ansvar for å holde seg oppdatert om politiske vedtak med betydning for budsjettrammene til de enkelte etater. Det forutsettes en gjensidig utveksling av informasjon mellom etat og kontaktperson når det gjelder forhold som påvirker budsjettet og/eller budsjettrammene. Kontaktpersonene skal bistå etatene i arbeidet med økonomiplan, budsjett, budsjettoppfølging og årsberetning, i henhold til gjeldende rutiner for slikt arbeid. I tillegg skal kontaktpersonene aktivt bistå etatene i arbeidet med den løpende økonomistyringen og budsjettoppfølgingen gjennom året og årsoppgjørsdisposisjoner ifm. regnskapsavslutningen. Kontaktpersonene skal også, etter henvendelser fra etatene, kunne bistå med nødvendige økonomiske beregninger og oversikter gjennom året. Kontaktpersonene skal videre formidle informasjon, gi råd, opplæring og veiledning samt praktisk bistand til etatene i spørsmål relatert til økonomisenterets ansvarsområder og hovedoppgaver. 6.2 Budsjetteamets oppgaver Økonomiplan/årsbudsjett Utarbeide rammene for og bistå virksomhetene i økonomiplan-/årsbudsjettarbeidet Utarbeide retningslinjer for og koordinere det administrative økonomiplan-/ årsbudsjettarbeidet i samsvar med Fylkesrådets plan for budsjettprosessen 17

18 På vegne av Fylkesrådet utarbeide fullstendig grunnlag for folkevalgt behandling av økonomiplan og årsbudsjett iht. økonomireglement, lov og forskrifter og de prosedyrer som til enhver tid er bestemt Sørge for innlegging av vedtatt budsjett i økonomisystemet Budsjettoppfølging, økonomistyring og økonomisk analyse I samarbeid med virksomhetene foreta økonomiske analyser, resultatvurdering og utarbeide prognoser/avviksanalyser, herunder årsberetningen På vegne av Fylkesrådet utarbeide fullstendig grunnlag for folkevalgt behandling av budsjettoppfølging pr og 31.8, i.h.t. økonomireglement, lov og forskrifter og de prosedyrer som til enhver tid gjelder Følge opp budsjettendringer/ budsjettvedtak gjennom året i samarbeid med virksomhetene Bistå virksomhetene i den løpende økonomistyringen og komme med råd dersom behov om administrativ budsjettjustering og/eller feilposteringer i regnskapet avdekkes Bistå virksomhetene ifm regnskapsavslutningen Utvikle/vedlikeholde kompetanse vedrørende nasjonale styringssystemer/ rammebetingelser så som inntektssystemet, statsbudsjettet, statlige tilskuddsordninger, lønnsoppgjør, pensjonsordning, merverdiavgift m.v. Samordning og videreutvikling av fylkeskommunens økonomistyringssystemer Ajourhold og utvikling av kontoplaner (i samarbeid med regnskapsteamet), inklusiv å ajourholde kontoplanene i forhold til endringer i KOSTRA-veilederen Bidra til oppbygging og ajourhold av økonomihåndbøker, inklusiv ansvar for rutinebeskrivelser og arbeidsbeskrivelser for oppgaver som ligger innenfor budsjetteamets område Bidra til nødvendig tilpasning og utvikling av økonomisystemet Økonomifaglige utviklingsoppgaver Deltakelse i prosjektarbeid Holde seg faglig oppdatert / videreutvikle faglig kompetanse Sørge for erfaringsutveksling internt i økonomisenteret drive systematisk internopplæring Internkontroll Føre kontroll og tilsyn med budsjett- og regnskapsarbeid som utføres i virksomhetene Kontinuerlig være oppdatert på regelendringer 1, og sørge for at konsekvenser av endringer gjøres kjent/hensyntas i virksomhetene Veiledning og opplæring Veilede/lære opp personell i virksomhetene som utfører budsjett- og regnskapsarbeid / har budsjettansvar Motivere for god kultur og gode holdninger - viktige forutsetninger for god internkontroll økonomiforvaltningen. Tilby informasjon og opplæring til virksomhetene 1 Lover, forskrifter, regnskapsstandarder utarbeidet av Foreningen for God Kommunal Regnskapsskikk (GKRS), KOSTRA, fylkeskommunens økonomihåndbøker og andre relevante bestemmelser/regler. 18

19 6.3 Mål for budsjetteamet Overordnede mål: Budsjetteamet skal yte budsjettfaglige tjenester av høy kvalitet slik at budsjettet framstår som et godt styringsverktøy for politikere og administrasjonen i Troms fylkeskommune. Budsjetteamets mål: Effektmål Sørge for et godt grunnlag for økonomistyring i fylkeskommunen basert på korrekte og oppdaterte budsjettall i økonomisystemet. Høy servicegrad når det gjelder økonomifaglig veiledning og informasjon til politikere, etater og virksomheter. Resultatmål 1. Ferdigstillelse detaljbudsjett Detaljbudsjett skal foreligge i budsjettmodulen fra 1. januar angjeldende budsjettår. Endelig vedtatt budsjettversjon inkl. korrigeringer innarbeidet av økonomisenteret skal foreligge fra 31. januar angjeldende budsjettår. 2. Løpende ajourhold av budsjettet: Årsbudsjettet skal løpende justeres i forhold til de disposisjoner som påvirker budsjettallene. - justeringer som følge av politiske vedtak med virkning for budsjettet skal som hovedregel innarbeides innen 3 uker etter vedtak. - alle budsjettjusteringer skal som hovedregel være innarbeidet innen i budsjettåret. - overføring fra drift til investering i budsjettet skal utføres løpende etter hvert som utgifter vedrørende varige driftsmidler regnskapsføres i investeringsregnskapet 3. Effektivisering av rutiner: Effektivisering og gjennomgang av rutiner og arbeidsoppgaver skal frigjøre tid til mer planlagt og systematisk arbeid når det gjelder opplæring, veiledning og informasjon i forhold til våre samarbeidspartnere 4. Opplæring og veiledning av økonomimedarbeidere/personer med budsjettansvar i alle ledd: Tilby opplæring/veiledning i form av samlinger arrangert av økonomisenteret og delta på samlinger arrangert av andre fylkeskommunale enheter. Gi opplæring/veiledning til 19

20 enkeltpersoner/virksomheter etter forespørsel samt ta initiativ til opplæring av enkeltmedarbeidere/ virksomheter der en ser at det er behov for dette. Bidra til oppbygging og ajourhold av økonomihåndbøkene innenfor budsjettområdet. 5. Samsvar mellom budsjett og regnskap Utgifter og inntekter i budsjett og regnskap skal konteres riktig i forhold til KOSTRA og kontoplan. Det skal være samsvar mellom hvilken virksomhet og tjeneste en utgift/inntekt er budsjettert under og hvor den er regnskapsført. 20

21 7 INNKJØPSTEAMET 7.1 Innkjøpsteamets medarbeidere Innkjøpsteamet utgjør fylkeskommunens sentrale innkjøpstjeneste og består av innkjøpssjef og to innkjøpsrådgivere. Innkjøpsteamet utgjør fylkeskommunens sentrale innkjøpstjeneste og har en felles mailadresse: Felles mailadresse bidrar til at problemstillinger som meldes innkjøpstjenesten fanges bedre opp samtidig som det gir økt informasjon i teamet. 7.2 Innkjøpsteamets oppgaver Innkjøpsvirksomhet Hovedansvaret for administrering av fylkeskommunens anskaffelsesvirksomhet. Gjennomføre tilbudskonkurranser og administrere fellesavtaler. Innkjøpssamarbeid fylkeskommuner, kommuner og statlige etater mv. Prosess- og forhandlingsbistand ved enkeltanskaffelser-/avtaler. Ivareta regjeringens handlingsplan for miljø og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Utviklingsoppgaver Samordne og koordinere innkjøp av varer og tjenester. Ajourhold av reglementer/retningslinjer og avtaleinformasjon. Diverse saksutredninger/deltakelse i prosjektarbeid. E-handel. Effektivisere avtaler standardisere, minimalisering/maksimering Implementere miljø og etikk i innkjøpsforvaltningen. Standardisering dokumenter. Utvikling av innkjøpspolitikken og strategiplanlegging for innkjøp. Leverandørutvikling i tilknytning til konkurranser, og utenom konkurranser mot lokalt næringsliv. Markedsundersøkelser. Internkontroll Føre kontroll og tilsyn med innkjøp som utføres i virksomhetene mht. til avtalelojalitet til fellesavtaler og ivaretakelse av Lov om offentlige anskaffelser med tilhørende forskrifter. Kontinuerlig være oppdatert på regelendringer, og sørge for at konsekvenser av endringer gjøres kjent i virksomhetene. Tilbakemeldinger i saker hvor konkurransereglene må/bør legges til grunn i utredning og innstilling. Veiledning og opplæring 21

22 Veilede og lære opp personell i virksomhetene som utfører innkjøp Motivere for god kultur og gode holdninger til norsk lovgivning på konkurranse - som er viktige forutsetninger for god internkontroll innen innkjøpsforvaltningen og den samlede fylkeskommunale økonomien. 7.3 Mål for innkjøpsteamet Innkjøpstjenesten skal bidra til- og påse at fylkeskommunens anskaffelser skjer innenfor gjeldende regelverk, reglement og rammer. Med regelverk menes alle relevante lover og forskrifter, f.eks: Lov om offentlige anskaffelser Forskrift om offentlige anskaffelser Lov om innsyn i offentlig forvaltning Forskrift om klageorgan for offentlige anskaffelser Forskrift mot sosial dumping Forskrift om lønns og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter Med reglement og rammer menes f.eks: TFK`s vedtatte anskaffelsesreglement del I og II Rutiner og maler for innkjøp i TFK - som fortløpende utvikles og legges IDA TFK`s vedtatte budsjett Ulike pålegg fra departementet og andre overordnede myndigheter Tiltak for å nå den overordnede målsettingen Målsettingen fastslår at vi skal bidra til- og påse at fylkeskommunens anskaffelser skjer innenfor gjeldende regelverk, reglement og rammer. Tiltak for Å bidra til at anskaffelser skjer i henhold til ovennevnte: Sørge for at innkjøpstjenesten har den nødvendige kompetanse Gi opplæring og økt kompetanse - både for de som skal gjennomføre anskaffelser selv og for de som skal foreta avrop Informere Bistå med aktiv rådgivning Utvikle rutiner, maler og systemer Tiltak for Å påse at anskaffelser skjer i henhold til ovennevnte: 22

7.1 Innkjøpsteamet Innkjøpsteamet skal etterstrebe å fungere som team etter følgende beskrivelse:

7.1 Innkjøpsteamet Innkjøpsteamet skal etterstrebe å fungere som team etter følgende beskrivelse: STRATEGIDOKUMENT 7 INNKJØPSTEAMET 7.1 Innkjøpsteamet Innkjøpsteamet skal etterstrebe å fungere som team etter følgende beskrivelse: Team er en samhandlingsform hvor gruppen utvikler samhandlingskompetanse

Detaljer

ANSKAFFELSESREGLEMENT FOR TROMS FYLKESKOMMUNE

ANSKAFFELSESREGLEMENT FOR TROMS FYLKESKOMMUNE ANSKAFFELSESREGLEMENT FOR TROMS FYLKESKOMMUNE Del I: Overordnede politiske føringer, miljø og samfunnsansvar Ajour pr 14.11.2012 Innhold 1. Virkeområde og formål... 3 1.1 Virkeområde... 3 1.2 Mål for fylkeskommunens

Detaljer

Innkjøp. Fagdag TFK s anskaffelsesreglement status og fremtid. Helene Lockertsen

Innkjøp. Fagdag TFK s anskaffelsesreglement status og fremtid. Helene Lockertsen Innkjøp Fagdag 29.03.2017 TFK s anskaffelsesreglement status og fremtid Helene Lockertsen Kjært barn har mange navn hva er: Innkjøp? Anskaffelser? Kjøp? Avrop? Innkjøp i TFK? Anskaffelsesreglement? Anskaffelsesreglement

Detaljer

INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR I HELSE NORD RHF

INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR I HELSE NORD RHF Saksbehandler: Jens Eirik Johnsen, tlf.75 51 29 32 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 16.10.2006 200300592-16 221 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Unntatt off.

Detaljer

BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE

BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE: Kapittel Benevnelse Side 1 Budsjettreglement 1.1 Hjemmel og formål 1.2 Prosedyre i budsjettarbeidet 1.3 Spesifikasjon av budsjett og regnskap

Detaljer

Ansvar og fullmakter i Undervisningsbygg Oslo KF

Ansvar og fullmakter i Undervisningsbygg Oslo KF Ansvar og fullmakter i Undervisningsbygg Oslo KF Innhold 1. Formål med dokumentet og foretakets rammebetingelser... 3 2. Del I - Beslutningsnivåene i virksomheten... 3 Ansvar medfører plikt... 3 Undervisningsbygg

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

Rollebeskrivelser e-handel

Rollebeskrivelser e-handel Rollebeskrivelser e-handel I dette dokumentet beskrives roller tilknyttet e-handelsprosessen. Beskrivelsen av de ulike rollene er retningsgivende, men må tilpasses den enkelte virksomhet. Følgende roller

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR KIRKELIG FELLESRÅD

ØKONOMIREGLEMENT FOR KIRKELIG FELLESRÅD DEN NORSKE KIRKE Sandefjord kirkelige fellesråd ØKONOMIREGLEMENT FOR KIRKELIG FELLESRÅD 1 Hensikt og overordnet ansvar Fastsatt 26.10.2016 av Kirkelig fellesnemnd i Stokke, Andebu og Sandefjord i henhold

Detaljer

Instruks for administrerende direktør HELSE SØR-ØST RHF. Vedtatt i styremøte 4. februar 2010

Instruks for administrerende direktør HELSE SØR-ØST RHF. Vedtatt i styremøte 4. februar 2010 Instruks for administrerende direktør HELSE SØR-ØST RHF Vedtatt i styremøte 4. februar 2010 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandler administrerende direktørs oppgaver, plikter og rettigheter.

Detaljer

Nytt økonomi- og finansreglement for Hedmark fylkeskommune

Nytt økonomi- og finansreglement for Hedmark fylkeskommune Saknr. 17/6309-1 Saksbehandler: Hanne Marit Diesen Trond Rebne Nytt økonomi- og finansreglement for Hedmark fylkeskommune Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med slikt

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR ASKER KIRKELIGE FELLESRÅD OG MENIGHETENE I ASKER

ØKONOMIREGLEMENT FOR ASKER KIRKELIGE FELLESRÅD OG MENIGHETENE I ASKER ØKONOMIREGLEMENT FOR ASKER KIRKELIGE FELLESRÅD OG MENIGHETENE I ASKER et er fastsatt av Asker kirkelige fellesråd i møte... sak...i henhold til forskrift om økonomiforvaltning for kirkelige fellesråd og

Detaljer

Reglement og fullmakt for finansforvaltning

Reglement og fullmakt for finansforvaltning Levanger kommune Reglement og fullmakt for finansforvaltning Kommunestyret Levanger, 03.09.2014. Innholdsfortegnelse: 1. Hensikten med reglementet...3 2. Hjemmel...3 3. Gyldighet...3 4. Begrensninger...3

Detaljer

ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGLEMENT DEL I (SPESIELL DEL SUPPLERES SENERE)

ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGLEMENT DEL I (SPESIELL DEL SUPPLERES SENERE) ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGLEMENT DEL I (SPESIELL DEL SUPPLERES SENERE) ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGLEMENT (SPESIELL DEL SUPPLERES SENERE). DEL I Gjelder fra 15.5.2002, oppdatert 28.08.07 I. UTGANGSPUNKT

Detaljer

Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd er Oppdal kommune sin visjon.

Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd er Oppdal kommune sin visjon. Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd er Oppdal kommune sin visjon. En attraktiv kommune som arbeidsgiver betyr at Oppdal kommune tar i bruk mulighetene, møter utfordringene og utnytter potensialet. Oppdal

Detaljer

Instruks for administrerende direktør. Sykehuset Innlandet HF. Vedtatt i styremøte 30. mai 2012

Instruks for administrerende direktør. Sykehuset Innlandet HF. Vedtatt i styremøte 30. mai 2012 Instruks for administrerende direktør Sykehuset Innlandet HF Vedtatt i styremøte 30. mai 2012 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandler administrerende direktørs oppgaver, plikter og rettigheter.

Detaljer

REGLEMENT OG FULLMAKT FOR LEVANGER KOMMUNES FINANSFORVALTNING

REGLEMENT OG FULLMAKT FOR LEVANGER KOMMUNES FINANSFORVALTNING REGLEMENT OG FULLMAKT FOR LEVANGER KOMMUNES FINANSFORVALTNING Oversikt side 1. Hensikten med reglementet 3 2. Hjemmel 3 3. Gyldighet 3 4. Begrensninger 3 5. Overordnet finansiell strategi/ -målsetting

Detaljer

Instruks for Administrerende direktør i Helse Midt-Norge RHF. Vedtatt av styret i Helse Midt-Norge RHF

Instruks for Administrerende direktør i Helse Midt-Norge RHF. Vedtatt av styret i Helse Midt-Norge RHF Instruks for Administrerende direktør i Helse Midt-Norge RHF Vedtatt av styret i Helse Midt-Norge RHF 04.02.16 1 1 Formål med instruksen... 3 2 Overordnet rolleavklaring... 3 3 Administrerende direktørs

Detaljer

Anskaffelsesstrategi for Stavanger kommune

Anskaffelsesstrategi for Stavanger kommune Referanse: 13/5309 Anskaffelsesstrategi for Stavanger kommune «VERDISKAPENDE, INNOVATIVE OG BÆREKRAFTIGE ANSKAFFELSER» Målgruppen for dette dokument er politikere, ledere og personer som jobber med anskaffelser

Detaljer

Fremtidens byer 4. april Offentlige anskaffelser Knutepunkt Rogaland Innkjøpssamarbeid i Rogaland v/christin Vik Eliassen

Fremtidens byer 4. april Offentlige anskaffelser Knutepunkt Rogaland Innkjøpssamarbeid i Rogaland v/christin Vik Eliassen Fremtidens byer 4. april 2011 Offentlige anskaffelser Knutepunkt Rogaland Innkjøpssamarbeid i Rogaland v/christin Vik Eliassen Offentlige anskaffelser Offentlig sektor kjøper inn varer og tjenester for

Detaljer

HR-strategi 2015 2017

HR-strategi 2015 2017 Planer og meldinger 2015/1 Statistisk sentralbyrå HR-strategi 2015 2017 1 Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for å utarbeide og spre offisiell statistikk om det norske samfunnet, og kjerneoppgavene

Detaljer

Anskaffelsesreglement for Troms fylkeskommune

Anskaffelsesreglement for Troms fylkeskommune 2 Anskaffelsesreglement for Troms fylkeskommune Innledning Formålet med Troms fylkeskommunes anskaffelsesreglement er å tydeliggjøre anskaffelser som strategisk virkemiddel for å påvirke miljø, arbeidsliv

Detaljer

H e l s e S t a v a n g e r H F

H e l s e S t a v a n g e r H F Økonomi Utarbeide og detaljere budsjett for egen enhet innenfor gitt ramme Omfordele godkjent budsjett for egen divisjon/klinikk Iverksette koordinerende tiltak innenfor egne budsjettrammer Opprette, omgjøre

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

Hovedregler for økonomiforvaltningen ved AHO

Hovedregler for økonomiforvaltningen ved AHO KVALITETSHÅNDBOK Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo 10 Økonomi Hovedregler for økonomiforvaltningen ved AHO Hovedreglene er fastsatt av styret ved Arkitekthøgskolen i Oslo i medhold av pkt. 2.2. i Hovedinstruks

Detaljer

INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR I HELSE NORD RHF

INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR I HELSE NORD RHF INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR I HELSE NORD RHF Formatert: Midtstilt Vedtatt i styremøte, den 22. januar 2002 sak 5-2002. Endret i styremøte, den 31. august 2004 sak 58-2004. Endret i styremøte,

Detaljer

Orienteringssak. Strategidokument for innkjøpsvirksomheten ved UiT AVDELING FOR ØKONOMI

Orienteringssak. Strategidokument for innkjøpsvirksomheten ved UiT AVDELING FOR ØKONOMI AVDELING FOR ØKONOMI Orienteringssak Til: Universitetsstyret Møtedato: 06.05.13 Arkivref.:2013/739 Strategidokument for innkjøpsvirksomheten ved UiT 2013 2015 Bakgrunn Kunnskapsdepartementet gjennomførte

Detaljer

Rutiner for finansforvaltning. Verdal kommune

Rutiner for finansforvaltning. Verdal kommune Rutiner for finansforvaltning Verdal kommune Oversikt: 1. Innledning... 3 2. Administrative rutiner... 4 3. Likviditetsoversikt... 5 4. Rutine for vurdering og håndtering av finansiell risiko... 6 5. Avvikshåndtering...

Detaljer

INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR I SYKEHUSET i VESTFOLD HF

INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR I SYKEHUSET i VESTFOLD HF Vedtatt 01.09.2010 INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR I SYKEHUSET i VESTFOLD HF vedtatt av Styret i Sykehuset i Vestfold den xx.xx.2010 i medhold av Helseforetaksloven av 15. juni 2001 nr. 93 Versjon

Detaljer

Nettverkssamling 29. september 2010 Fremtidens byer

Nettverkssamling 29. september 2010 Fremtidens byer Nettverkssamling 29. september 2010 Fremtidens byer Knutepunkt i Rogaland for miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Prosjektleder Christin Vik Eliassen Regjeringens handlingsplan Regjeringens

Detaljer

INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES HANDELSHØYSKOLE

INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES HANDELSHØYSKOLE INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES HANDELSHØYSKOLE INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INSTRUKSENS FORHOLD TIL OVERORDNET ØKONOMIREGELVERK 3 2 ANSVARSFORHOLD 3 3 ØKONOMIFORVALTNING 4 4 PLAN OG BUDSJETT 6 5

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

Lederavtale. inngått mellom: (navn) (navn) Dato. Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås.

Lederavtale. inngått mellom: (navn) (navn) Dato. Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås. Lederavtale inngått mellom: (navn) (navn) Dato Enhetsleder (enhetsnavn) Overordnet leder Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås. LEDERE SOM LYKKES HAR EVNE TIL: å

Detaljer

Instruks for økonomiforvaltningen ved Norges musikkhøgskole. Vedtatt av styret

Instruks for økonomiforvaltningen ved Norges musikkhøgskole. Vedtatt av styret Instruks for økonomiforvaltningen ved Norges musikkhøgskole Vedtatt av styret 24.10.2014 Innledning Instruks for økonomiforvaltningen ved Norges musikkhøgskole er fastsatt av styret ved Norges musikkhøgskole

Detaljer

Forsvarlige barnevernstjenester!

Forsvarlige barnevernstjenester! 1 Milepælsplan justert 19.06.2017 Land barnevernstjeneste 2017-2018 Forsvarlige barnevernstjenester! 2 Hovedaktiviteter for Land barneverntjeneste - Lovlige og forsvarlige tjenester Mål for hovedprosjektet

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

Mindre sannsynlig. Sannsynlighet. Svært lite sannsynlig

Mindre sannsynlig. Sannsynlighet. Svært lite sannsynlig Brudd på internt regelv. Brudd eksternt regelv. EKSEMPEL - EKSEMPEL - EKSEMPEL Risikoanalyse økonomiske disposisjoner For hver linje (dvs. for hvert forhold som kan medføre risiko) settes ett kryss for

Detaljer

Utkast til fylkesrådet: Rutiner for finansforvaltning i Nord- Trøndelag fylkeskommune

Utkast til fylkesrådet: Rutiner for finansforvaltning i Nord- Trøndelag fylkeskommune Vår referanse Saksbehandler Dato 12/07425-17 Oddvar Andersen 10.01.2013 Utkast til fylkesrådet: Rutiner for finansforvaltning i Nord- Trøndelag fylkeskommune Fastsatt av fylkesrådet i Nord-Trøndelag den.,

Detaljer

Økonomireglement. Verran kommune. Vedtatt av Verran kommunestyre 21.3.2002 (K 15/02), revidert 30.5.2002 (K 42/029,27.03.

Økonomireglement. Verran kommune. Vedtatt av Verran kommunestyre 21.3.2002 (K 15/02), revidert 30.5.2002 (K 42/029,27.03. Økonomireglement Verran kommune Vedtatt av Verran kommunestyre 21.3.2002 (K 15/02), revidert 30.5.2002 (K 42/029,27.03.2008 (K 22/08), Innholdsfortegnelse 1. Generelle bestemmelser... 3 1.1 Formål... 3

Detaljer

INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR HELSE SØR-ØST RHF. Versjon

INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR HELSE SØR-ØST RHF. Versjon INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR i HELSE SØR-ØST RHF VEDTATT xx.xx.2010 1. Formål med instruksen... 3 2. Overordnet rolleavklaring... 3 3. Administrerende direktørs myndighet... 3 4. Administrerende

Detaljer

Stillingsvurderingssystem for Fylkesmannen i Oppland

Stillingsvurderingssystem for Fylkesmannen i Oppland Stillingsvurderingssystem for Fylkesmannen i Oppland 17.06. 2013. Stillingsvurderingssystemet er en del av embetets lokale lønnspolitikk og er et verktøy for å kunne: drive systematisk og målrettet personalplanlegging

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Lebesby kommune

ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Lebesby kommune ARBEIDSGIVERPOLITIKK Lebesby kommune Vedtatt i Lebesby kommunestyre den 12.juni 2007 i sak 07/484 PSSAK 22/07 Ansvarlig: Kontorleder Arbeidsgiverpolitikk. 1. Innledning... 3 3 Våre grunnverdier... 5 4

Detaljer

GRUNNHOLDNING OG OVERORDNEDE PRINSIPPER FOR PERSONALPOLITIKKEN I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune

GRUNNHOLDNING OG OVERORDNEDE PRINSIPPER FOR PERSONALPOLITIKKEN I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune GRUNNHOLDNING OG OVERORDNEDE PRINSIPPER FOR PERSONALPOLITIKKEN I LEBESBY KOMMUNE Lebesby kommune Vedtatt i Kommunestyret i sak 35/09 Den 15.juni 2009 Ansvarlig for dokument: Kontorleder Visjon ( som overordnet

Detaljer

Enhet for Støttefunksjoner

Enhet for Støttefunksjoner VIRKSOMHETSPLAN 2012 Enhet for Støttefunksjoner Sist revidert: 8. feb. 2012 RISØR KOMMUNE INNHOLD 1 Risør kommunes hovedmålsetting... 3 2 Risør kommunes verdier... 4 3 Ansvarsområde og organisering...

Detaljer

Økonomireglement. for. Lørenskog kommune

Økonomireglement. for. Lørenskog kommune Økonomireglement for Lørenskog kommune Vedtatt 14.12.2016 1 1. Formål Formålet med dette økonomireglementet er å: Sikre en effektiv og forsvarlig økonomiforvaltning i Lørenskog kommune Sikre tilstrekkelig

Detaljer

Forprosjekt om samarbeid om lønns- og regnskapstjenester. Prosjektplan

Forprosjekt om samarbeid om lønns- og regnskapstjenester. Prosjektplan Forprosjekt om samarbeid om lønns- og regnskapstjenester Prosjektplan Utarbeidet av John Ånon Jonassen Dato 01.09.09 Versjon 3 Behandling Arbeidsgivernettverket 07.09.09 Økonominettverket 09.09.09 Rådmannsutvalget

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12.

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. 1. Årsbudsjett og økonomiplan 1.1 Hjemmel Behandling av økonomiplanen og årsbudsjettet skal skje i henhold til Kommunelovens

Detaljer

Rutiner for finans- og gjeldsforvaltning Levanger kommune

Rutiner for finans- og gjeldsforvaltning Levanger kommune Rutiner for finans- og gjeldsforvaltning Levanger kommune Levanger, vedtatt XX.XX.XX Oversikt: 1. Innledning...3 2. Administrative rutiner...4 3. Likviditetsoversikt...5 4. Rutine for vurdering og håndtering

Detaljer

Fullmaktsdokument - Sykehusapotekene HF

Fullmaktsdokument - Sykehusapotekene HF Fullmaktsdokument - Sykehusapotekene HF 1. Fullmaktsstrukturen i Sykehusapotekene HF 1.1 Det rettslige grunnlaget Det rettslige grunnlaget for fullmaktsfordelingen mellom de ledende organene er styrende

Detaljer

INTERN. Anskaffelsesstrategi

INTERN. Anskaffelsesstrategi INTERN Anskaffelsesstrategi 2013-2016 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Side 2 av 12 Innholdsfortegnelse 1 Utgangspunkt for ny strategi... 4 2 Ny strategiperiode - nye steg... 4 3 Videre

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE mellom Kongsvinger kommune og NAV Hedmark

SAMARBEIDSAVTALE mellom Kongsvinger kommune og NAV Hedmark SAMARBEIDSAVTALE mellom Kongsvinger kommune og NAV Hedmark 1. Samarbeidsparter Samarbeidsavtalen er inngått mellom Kongsvinger kommune og Arbeids- og velferdsetaten i Hedmark. Avtalen gjelder drift av

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN Sist revidert: 1. nov RISØR KOMMUNE

VIRKSOMHETSPLAN Sist revidert: 1. nov RISØR KOMMUNE VIRKSOMHETSPLAN 2011 Enhet for Støttefunksjoner Sist revidert: 1. nov. 2010 RISØR KOMMUNE INNHOLD 1 Risør kommunes hovedmålsetting... 3 2 Risør kommunes verdier... 4 3 Enhetens ansvarsområde og organisering...

Detaljer

Politikk og strategi for anskaffelser i Rana kommune

Politikk og strategi for anskaffelser i Rana kommune 2017 Politikk og strategi for anskaffelser i Rana kommune 2017-2020 Vedtatt av kommunestyret 14. februar 2017 Innhold 1. POLITIKK OG STRATEGI FOR ANSKAFFELSER... 2 1.1 MÅL... 2 1.2 DELMÅL... 3 2. ORGANISERING...

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv i Nordland fylkeskommune

Inkluderende arbeidsliv i Nordland fylkeskommune Inkluderende arbeidsliv i Nordland ID Nfk.HMS.4.3.3 Gyldig fra 2015-2018 Forfatter Anniken Beate Solheim Verifisert HR Side 1 av5 Fylkestinget har vedtatt at alle driftsenheter i Nordland skal inngå samarbeidsavtale

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi for Meløy kommune 2013-2016 VEDTATT I KOMMUNESTYRET SAK 55/13-20. JUNI 2013 INNHOLD 1. Forord s. 2 2. Visjon og mål s. 3 3. Prinsipper for kommunikasjon s. 4 4. Ansvar og organisering

Detaljer

Saksdokumenter: Dok.dato Tittel Dok.ID KR 57.1/13 Ny virksomhets- og økonomiinstruks for Kirkerådet - Brev fra FAD av

Saksdokumenter: Dok.dato Tittel Dok.ID KR 57.1/13 Ny virksomhets- og økonomiinstruks for Kirkerådet - Brev fra FAD av DEN NORSKE KIRKE KR 57/13 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 05.-06. desember 2013 Referanser: KR 30/05 Saksdokumenter: Dok.dato Tittel Dok.ID 11.11.2013 KR 57.1/13 Ny virksomhets- og

Detaljer

Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst

Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst Fastsatt av Kontrollkomiteen Helse Sør-Øst RHF xx.xx.2007 Innhold 1 Innledning... 3 2 Formål og omfang... 3 3 Organisering, ansvar og myndighet...3

Detaljer

REGLEMENT FOR A N S K A F F E L S E R

REGLEMENT FOR A N S K A F F E L S E R Tjøme kommune REGLEMENT FOR A N S K A F F E L S E R Vedtatt i kommunestyret 9/3 2011 ORGANISERING ANSVAR OG MYNDIGHET INTERNE PROSEDYRER INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE...2 1. Generelt...3 2. Organisering...3

Detaljer

Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet

Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet 2017 2019 Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet (HMS-handlingsplan) ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet er forankret i universitetets HMS - handlingsplan,

Detaljer

Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte

Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte Retningslinjene er et supplement til lover, forskrifter og reglement som gjelder for kommunens virksomhet. Vedtatt av kommunestyret i sak 9/13-28.02. 2013

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING Reglement for finansforvaltning i Lenvik kommune, jf. k.sak 82/11, 119/14 og 95/15 Side 1 Innholdsfortegnelse REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING... 3 1.1 Finansreglementets

Detaljer

FINANSREGLEMENT. vedtatt av Kommunestyret 15.06.2010 sak 50. 1 Fullmaktens virkeområde...2. 2 Hjemmel og gyldighet...2

FINANSREGLEMENT. vedtatt av Kommunestyret 15.06.2010 sak 50. 1 Fullmaktens virkeområde...2. 2 Hjemmel og gyldighet...2 FINANSREGLEMENT vedtatt av Kommunestyret 15.06.2010 sak 50 1 Fullmaktens virkeområde...2 1.1 HENSIKTEN MED FULLMAKTEN...2 1.2 HVEM FULLMAKTEN GJELDER FOR...2 2 Hjemmel og gyldighet...2 2.1 HJEMMEL...2

Detaljer

4.1 Tverrgående satsinger 4.2 Lederskap, kompetanse og arbeidsmiljø

4.1 Tverrgående satsinger 4.2 Lederskap, kompetanse og arbeidsmiljø 4 Langsiktig omstilling og utvikling Samfunnsutviklingen, endringen i tjenestebehovene og tilpasning til nye økonomiske rammer vil kreve interne omstillinger i kommunen. På noen områder må det satses gjennomgående

Detaljer

Forslag Reglement for fleksibel arbeidstid i Alstahaug kommune

Forslag Reglement for fleksibel arbeidstid i Alstahaug kommune Forslag Reglement for fleksibel arbeidstid i Alstahaug kommune Innholdsfortegnelse 1. Formål.... 3 2. Omfang og vilkår.... 3 3. Kjernetid/ytre ramme for arbeidstid.... 3 4. Avspasering, avregningsperiode

Detaljer

Økonomireglement for Bamble kommune Vedtatt i kommunestyret sak 56/16

Økonomireglement for Bamble kommune Vedtatt i kommunestyret sak 56/16 Økonomireglement for Bamble kommune Vedtatt i kommunestyret 12.05.2016 sak 56/16 1 Generelt om økonomireglementet 1.1 Bakgrunn a) Reglementet er utarbeidet med hjemmel i Lov om kommuner og fylkeskommuner

Detaljer

Gjelder fra: Godkjent av: FYR 117/08

Gjelder fra: Godkjent av: FYR 117/08 Dok.id.: 1.2.1.1.5.1 Økonomiplanen Utgave: 2.00 Skrevet av: Økonomisenteret Gjelder fra: 16.12.2016 Godkjent av: FYR 117/08 Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1 av 5 Fylkestinget skal en gang i året

Detaljer

Instruks for administrerende direktør. Akershus universitetssykehus HF. Vedtatt i styremøte

Instruks for administrerende direktør. Akershus universitetssykehus HF. Vedtatt i styremøte Instruks for administrerende direktør Akershus universitetssykehus HF Vedtatt i styremøte 25.04.2012 1 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandler daglig leders (administrerende direktørs) ansvar,

Detaljer

1. Budsjettrammer for 2016 Stortinget vedtok 9. desember 2015 Kulturdepartementets budsjett for 2016.

1. Budsjettrammer for 2016 Stortinget vedtok 9. desember 2015 Kulturdepartementets budsjett for 2016. Arkivverket Postboks 4013 Ullevål Stadion 0806 OSLO Deres ref Vår ref Dato 15/975-18.12.2015 STATSBUDSJETTET 2016 - TILDELINGSBREV Brevet er disponert i følgende deler: 1. Budsjettrammer 2. Mål 3. Forutsetninger

Detaljer

Harstad kommune Dok.id.: V Side: Målekart. 1.1 Felles målekart for alle enheter

Harstad kommune Dok.id.: V Side: Målekart. 1.1 Felles målekart for alle enheter Harstad kommune Dok.id.: V.10-20 Side: 1 1. Målekart 1.1 Felles målekart for alle enheter Felles målekart utrykker resultatmål (hva skal oppnås), suksessfaktorer (hva må vi lykkes med) og indikatorer (hva

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONN Selbu kommune. Vedtatt i kommunestyrets møte , sak 68/14.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONN Selbu kommune. Vedtatt i kommunestyrets møte , sak 68/14. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONN 2015-2016 Selbu kommune Vedtatt i kommunestyrets møte 17.11.2014, sak 68/14. 1 Om forvaltningsrevisjon I henhold til kommuneloven 77 er kontrollutvalget ansvarlig for å påse

Detaljer

Anskaffelsesstrategi for UiB

Anskaffelsesstrategi for UiB Anskaffelsesstrategi for UiB 2016-2019 Innledning Universitetet i Bergen (UiB) kjøper varer og tjenester for over 1,5 milliarder kroner i året. Innkjøp utgjør dermed en vesentlig del av UiBs budsjett.

Detaljer

Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune

Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune Oslo kommune Byrådsavdeling for finans Prosjekt virksomhetsstyring Prinsippnotat Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune 22.09.2011 2 1. Innledning Prinsipper for virksomhetsstyring som presenteres

Detaljer

Finansreglement for Helse Nord RHF - oppdatering

Finansreglement for Helse Nord RHF - oppdatering Møtedato: 25. november 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Jan Petter Monsen, 75 51 29 00 Bodø, 13.11.2015 Styresak 129-2015 Finansreglement for Helse Nord RHF - oppdatering Formål Gjeldende finansreglement

Detaljer

Instruks for administrerende direktør HELSE SØR-ØST RHF 2014-2016

Instruks for administrerende direktør HELSE SØR-ØST RHF 2014-2016 Instruks for administrerende direktør HELSE SØR-ØST RHF 2014-2016 Vedtatt i styremøte 13. mars 2014 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandler administrerende direktørs oppgaver, plikter og rettigheter.

Detaljer

Skodd for framtida. Vedtatt i kommunestyret k-sak 17/21

Skodd for framtida. Vedtatt i kommunestyret k-sak 17/21 Arbeidsgiverpolitikk i Trysil kommune Skodd for framtida Vedtatt i kommunestyret 25.04.2017 k-sak 17/21 Innledning: Dokumentet Arbeidsgiverpolitikk skal sikre en helhetlig, felles arbeidsgiverpolitikk

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 20. juni 2012 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Brev 2/2012 fra revisor datert 23. april 2011 SAK 44/2012 REVISORS NUMMERERTE

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PLANPERIODE 2017 2020 VADSØ KOMMUNE INNHOLD 1. FORMÅLET MED FORVALTNINGSREVISJON... 1 2. SENTRALE BESTEMMELSER OM FORVALTNINGSREVISJON... 1 3. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

Detaljer

Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014

Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014 Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014 Utarbeidet av Servicekontoret 2010/2011 Orienteringssak i formannskapet 30.03.2011 Innhold 1. Innledning...3 Målgrupper... 4 2. Mål for kommunikasjonspolitikken...5

Detaljer

Gjelder fra: Godkjent av: Berit Koht

Gjelder fra: Godkjent av: Berit Koht Dok.id.: 1.2.1.1.5.5 Regnskapet Utgave: 2.00 Skrevet av: Økonomisenteret Gjelder fra: 03.12.2014 Godkjent av: Berit Koht Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1 av 5 Generelt Regnskapet er en oppstilling

Detaljer

Østre Agder krisesenter : Nytt bygg - nye muligheter

Østre Agder krisesenter : Nytt bygg - nye muligheter Østre Agder krisesenter : Nytt bygg - nye muligheter Vår flotte stue: Bilder fra hagen : Vertskommunemodell: Samarbeid mellom 8 kommuner: Risør, Gjerstad, Vegårshei, Åmli, Tvedestrand, Grimstad, Froland

Detaljer

Instruks for. administrerende direktør. Sørlandet sykehus HF

Instruks for. administrerende direktør. Sørlandet sykehus HF Instruks for administrerende direktør Sørlandet sykehus HF Vedtatt av styret 20.06.2013 1 Formål med instruksen Denne instruksen omhandler administrerende direktørs (daglig leder) ansvar, oppgaver, plikter

Detaljer

Innkjøpspolicy for Nordland fylkeskommune

Innkjøpspolicy for Nordland fylkeskommune Journalpost:16/58810 Saksnummer Utvalg/komite Dato Fylkesrådet 06.09.2016 273/2016 Fylkesrådet 06.09.2016 Innkjøpspolicy for Nordland fylkeskommune Sammendrag Saken drøfter Nordlands fylkeskommunes innkjøpspolicy

Detaljer

Personalplan for NST 2007-2009

Personalplan for NST 2007-2009 Personalplan for NST 2007-2009 1 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse: 2 Forord 3 1. Formål 5 2. Sammenheng mellom NSTs overordnede mål og Personalplan 4 3. Satsningsområder 5 3.1 Kompetanse 5 3.2

Detaljer

OPPDRAGSDOKUMENT 2014

OPPDRAGSDOKUMENT 2014 OPPDRAGSDOKUMENT 2014 TIL NASJONAL IKT HF Foretaksmøte 24. februar 2014 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. OVERORDNEDE STYRINGSBUDSKAP... 3 3. STYRINGSBUDSKAP FRA DE REGIONALE HELSEFORETAKENE FOR 2014... 4

Detaljer

BIBSYS handlingsplan for informasjonsarbeidet i 2009

BIBSYS handlingsplan for informasjonsarbeidet i 2009 BIBSYS handlingsplan for informasjonsarbeidet i 2009 BIBSYS handlingsplan for informasjonsarbeidet i 2009 2 BIBSYS handlingsplan for informasjonsarbeidet i 2009 Innledning Et av satsningsområdene for BIBSYS

Detaljer

STATLIGE FELLESTJENESTER I NORGE. Øystein Børmer, direktør

STATLIGE FELLESTJENESTER I NORGE. Øystein Børmer, direktør STATLIGE FELLESTJENESTER I NORGE Øystein Børmer, direktør Kort om Direktoratet for økonomistyring Hvorfor fellestjenester? e økonomitjenester i Norge Nyvinninger og muligheter DFØs oppdrag Visjon Effektiv

Detaljer

Samarbeidsavtale. for. RegionData

Samarbeidsavtale. for. RegionData Samarbeidsavtale for RegionData 1 Partene i avtalen 1. RegionData er et interkommunalt samarbeid mellom kommunene Lesja, Dovre, Sel, Vågå, Lom og Skjåk. 2. Hovedkontoret skal ligge på Otta. 2 Bakgrunn

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Orkdal kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Orkdal kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Orkdal kommune Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den 17.12.14. 1 Om forvaltningsrevisjon I henhold til kommuneloven 77 er kontrollutvalget ansvarlig for å påse

Detaljer

Senter for statlig økonomistyring (SSØ) Nytt navn (14. november): Direktoratet for økonomistyring (DFØ)

Senter for statlig økonomistyring (SSØ) Nytt navn (14. november): Direktoratet for økonomistyring (DFØ) Nordisk statsregnskapssjefmøte Island 2011 Senter for statlig økonomistyring (SSØ) Nytt navn (14. november): Direktoratet for økonomistyring (DFØ) Ekonomistyrelsen i varje land 11.10.2011 Senter for statlig

Detaljer

IKT-STRATEGI

IKT-STRATEGI IKT-STRATEGI 2017-2020 Sak 232/2017. Vedtatt i fylkesrådet juni 2017. Foto: crestock Med IKT blir framtida enklere! Dette er en kort, konsis og fremtidsrettet IKT-strategi. Den skal gjøre en reell forskjell

Detaljer

Oppfølging egenkontroll i kommunene v/ rådmann Kari Andreassen

Oppfølging egenkontroll i kommunene v/ rådmann Kari Andreassen Oppfølging egenkontroll i kommunene v/ rådmann Kari Andreassen Skal jeg nåigjen ståskolerett for kontrollutvalget? 85 tilrådingerfor styrket egenkontroll.. Men vi er jo godt i gang.. Hvorfor egenkontroll?

Detaljer

Kommunikasjonsplattform

Kommunikasjonsplattform Kommunikasjonsplattform for Norges forskningsråd kortversjon Norges forskningsråd Stensberggata 26 Pb. 2700 St. Hanshaugen 0131 Oslo Telefon 22 03 70 00 Telefaks 22 03 70 01 post@forskningsradet.no www.forskningsradet.no

Detaljer

vvv Et levende øyrike ETISKE RETNINGSLINJER FOR KARLSØY KOMMUNE Behandling: AMU 5/ Vedtatt kommunestyret 15/

vvv Et levende øyrike ETISKE RETNINGSLINJER FOR KARLSØY KOMMUNE Behandling: AMU 5/ Vedtatt kommunestyret 15/ vvv Et levende øyrike ETISKE RETNINGSLINJER FOR KARLSØY KOMMUNE Behandling: AMU 5/12-2016 Vedtatt kommunestyret 15/12-2016. 1. Innledning Etiske retningslinjer er et sett av normer og verdier som legges

Detaljer

Anskaffelsesreglement

Anskaffelsesreglement Anskaffelsesreglement for Hole kommune Juni 2007 Utarbeidet iht Lov og forskrift om offentlige anskaffelser Vedtatt i kommunestyret 25 juni 2007 Innhold 1. Generelt om innkjøp... 2 1.1 Formål, virkeområde

Detaljer

Instruks for Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst. Erstatter instruks av

Instruks for Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst. Erstatter instruks av Instruks for Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Erstatter instruks av 26.02.2009 Fastsatt av styret i Helse Sør-Øst RHF 07.02.2012 Innhold 1 Konsernrevisjonens formål... 3 2 Organisering, ansvar og myndighet...

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE: BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA)

SAMARBEIDSAVTALE: BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) ALTA KOMMUNE SAMARBEIDSAVTALE: BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) Mellom arbeidsleder. (navn) (fødselsdato) og Alta kommune ved virksomhet for bistand 1. FORMÅL Brukerstyrt personlig assistanse er

Detaljer

Fylkesrådet. Møteinnkalling. Sted: Fylkehuset, Hamar Dato: kl

Fylkesrådet. Møteinnkalling. Sted: Fylkehuset, Hamar Dato: kl Fylkesrådet Møteinnkalling Sted: Fylkehuset, Hamar Dato: 17.02.2012 kl. 11.00 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte 17.02.2012 SAKSLISTE SAK (ARKIV)SAKSNR. TITTEL VEDTAK 42/12 12/515 Reglement for finansforvaltningen

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015

Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015 Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015 Hvaler kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat Innhold: 1. Innledning... 2 2. Om den overordnede analysen... 3 2.1 Kravene i forskriften ( 10)... 3 2.2 Informasjonsgrunnlag

Detaljer

Årsplan Organisasjonsavdelingen. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten.

Årsplan Organisasjonsavdelingen. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplan 2016 Organisasjonsavdelingen Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2016.

Detaljer

Organisering av kontortjeneste ved Oslo universitetssykehus

Organisering av kontortjeneste ved Oslo universitetssykehus Organisering av kontortjeneste ved Oslo universitetssykehus NSH-konferanse for medisinsk kontorfaglig helsepersonell St. Olavs Hospital, Trondheim 14.-15. september 2010 Prosjekt økonomisk bærekraft Rapport

Detaljer