ØKONOMIREGLEMENT LUSTER KOMMUNE FORSLAG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ØKONOMIREGLEMENT LUSTER KOMMUNE FORSLAG"

Transkript

1 ØKONOMIREGLEMENT LUSTER KOMMUNE FORSLAG

2 1. GENERELT OM ØKONOMIREGLEMENTET 1.1 BAKGRUNN FORMÅL 2. UTARBEIDING, FORDELING, HANDSAMING, DISPONERING OG OPPFØLGING AV BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN KOMMUNEN SITT PLAN- OG ØKONOMISYSTEM ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLAN UTARBEIDING OPPSTILLING OG FORDELING HANDSAMING DISPOSISJONSFULLMAKTER I BUDSJETTSAKER KOMMUNESTYRET SIN KOMPETANSE AVGRENSINGAR I FULLMAKT FULLMAKT TIL FORMANNSKAPET FULLMAKTER TIL RÅDMANNEN OPPFØLGING AV BUDSJETT ØKONOMIMODELLEN, ØKONOMISYSTEMET OG KONTOPLANEN ØKONOMIMODELLEN OG ØKONOMISYSTEMET ØKONOMISYSTEMET KONTORSTRENG ENDRINGAR I KONTOPLANEN FORHOLDET TIL NASJONAL RAPPORTERING (KOSTRA) SENTRALE SYSTEMER FOR KJØP OG SAL AV VARER OG TENESTER TILVISING UTGÅENDE FAKTURAER FAKTURERING INNFORDRING REKNSKAPSPRINSIPP OG ÅRSAVSLUTNING ÅRSREKNESKAPEN GRUNNLEGGJANDE REKNESKAPSPRINSIPP ANORDNINGSPRINSIPPET FINANSIELT ORIENTERT REKNESKAP BRUTTOFØRING ALL TILGANG OG BRUK AV MIDLER GOD KOMMUNAL REKNESKAPSSKIKK VURDERINGSREGLER I BALANSEN REKNESKAPSLOVEN OG LØSBLADFORSKRIFTENE MEIRVERDIAVGIFT OG INVESTERINGSAVGIFT MEIRVERDIAVGIFTSKOMPENSASJON FOR VISSE TYPER TENESTER 18 2 side av

3 5.3 REKNESKAPSAVSLUTNINGEN, 19 6 RAPPORTERING PERIODISK RAPPORTERING ÅRSMELDING NASJONAL RAPPORTERING 19 7 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING FØREMÅLET MED FULLMAKTA 7.2 HEIMEL OG GYLDIGHEIT 7.3 INNHALD OVERORDNA FINANSIELL STRATEGI FULLMAKT GENERELLE KOMMENTARAR PLASSERINGSREGLEMENT PLASSERING OG FORVALTNING AV LEDIG LIKVIDITET OG ANDRE MIDLAR NYTTA TIL DRIFTSFØREMÅL PLASSERING OG FORVALTNING AV LANGSIKTIGE FINANSIELLE AKTIVA RAPPORTERINGSRUTINE REGLEMENT FOR FORVALTNING AV GJELDSPROTEFØLGJEN 8. DIVERSE BESEMMELSAR REKNESKAPET. 8.1 RETNINGSLINER FOR AVSKRIVING AV FORDRINGAR SAKSGANG OG ANSVARFORDELING I INNKREVJINGSARBEIDET RETNINGSLINJER FOR TAPSAVSETNING, AVSKRIVNING AV KONSTATERTE TAP OG DELEGERING RETNINGLINJER FOR AKTIVERING AV EIGEDELAR RETNINGSLINJER FOR AVSKRIVNING AV EIGEDELAR REGLER FOR INNBETALINGER REGLER FOR UTBETALINGER REGLER FOR KONTANTKASSE RETNINGSLINER FOR STARTLÅN side av

4 1. GENERELT OM ØKONOMIREGLEMENTET 1.1 Bakgrunn Lov om kommunar og fylkeskommunar av med forskrifter av desember 2000 ber preg av at staten oppfordrar kommunane til å drive mål- og rammestyring. Stortinget vedtok endringar i kommuneloven i juni 2000 og Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) har med bakgrunn i lovendringane fastsett nye forskrifter på økonomiområdet Forskrift om kommunale og fylkeskommunale årsbudsjett-jfr kommunelova 46 nr 8 Forskrift om kommunale og fylkeskommunale årsrekneskap og årsmelding - jfr kommuneloven 48 nr 6 Forskrift om rapportering frå kommunar og fylkeskommunar - jfr kommuneloven 49 nr 2 Forskrift om kommunale og fylkeskommunale garantiar - jfr kommuneloven 51 nr 3 Forskrift om kommunar og fylkeskommunen si finansforvaltning - jfr. kommunelovens 52 nr 2 Dei nye reglene er meir rammeprega enn dei tidlegare og det er difor naudsynt for kommunane å fastsette ytterlegare reglar på økonomiområdet i eit eige økonomireglement. 1.2 Formål Formålet med økonomireglementet er: klargjering av kommunen sitt økonomi og rekneskapssystem effektiv og forsvarlig økonomiforvaltning i kommunen betre økonomistyring gje dei folkevalde eit tilfredsstillande grunnlag for vedtak. dokumentere viktige økonomirutinar Økonomireglementet er bygd opp med budsjett- og rekneskapsteori saman med framgangsmåtar (rutinar) for korleis vi løyser dei viktigaste spørsmåla i vår eigen økonomiforvaltning. Økonomireglementet er bygd opp med NKKs normalreglement som grunnlag og tilpassa vår kommunen sine spesielle behov. 4 side av

5 2. UTARBEIDING, FORDELING, HANDSAMING, DISPONERING OG OPPFØLGING AV BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN. 2.1 Kommunens plan- og økonomisystem 5 side av

6 Det kommunale plan og økonomisystemet kan illustrerast som ovanfor og kan delast i 8-10 hovudelement: 1. Kommunal planstrategi. Tidleg i kvar kommunestyreperiode vedtek kommunen planstrategi plan for og prioritering av planarbeidet i perioden. 2. Kommuneplanen samfunnsdel.(kps) Kommunen har ein overordna kommuneplan, kommuneplanen samfunnsdel, med års perspektiv for ev rullering ein gong i kvar kommunestyreperiode. Planen syner målsetjing og hovudprioriteringar for kommunen. Planen har ein handlingsdel som vert rullert årleg i den årlege økonomiplanlegginga. 3. Kommuneplanen arealdel.(kpa) Kommunen har ein overordna kommuneplan areal for ev rullering ein gong kvar kommunestyreperiode. Planen definerer arealbruksføremål og prioriterer endring i arealbruk. 4. Kommuneplanar tema. På nokre utvalde område har kommunen tematiske planar, kommuneplanar, etter regelverk i pbl. Revisjon av planar og ev nye planar vert prioriterte i planstrategien. 5. Fagplanar. På ulike tenesteområde er det og det vert utarbeidd fagplanar etter ein enklare prosess, med vedtak administrativt ev politisk. Planane har mål, strategiar og tiltak for utvikling av tilbod og tenester. 6. Økonomiplanen. Økonomiplanen skal kopla kommunen sine langsiktige mål og utfordringar med tilgjengelege ressursar. Kommuneplanen sin handlingsdel vert søkt kopla til økonomiplanen slik at tiltak og ressursar vert sett i samanheng. Planen skal ha/har eit 4 års-perspektiv. Økonomiplanen vert utarbeidd slik at den tilfredsstiller dei krava som er stilt. Fellesdokumentet vert heretter omtala som økonomiplan. Årsbudsjettet er identisk med første året i økonomiplanen. Økonomiplanen og årsbudsjettet vert handsama parallelt med vedtak i kommunestyret i desember. 7. Årsbudsjettet. År 1 i økonomiplanen vert årsbudsjettet. Detaljar og konkretisering av ressursbruk og utforming av tenester og tilbod kjem til uttrykk i årsbudsjettet. 8. Tenesteplanar. Tenesteeiningane deltek i økonomiplanlegginga ved å utarbeide tenesteplanar for aktiviteten sin neste budsjettår. 9. Tertialrapportar. I løpet av året er det to hovudrapporteringar til kommunestyret, per 30.april og 31.august. Her vert føreteke ein gjennomgang av rekneskapet/forbruket i forhold til budsjettet. I samband med tertialrapportane vert det føreteke budsjettendringar om det vert avdekka større avvik. Alt etter fullmakter vert vedtaka gjort politisk eller administrativt. 10. Årsrapport, rekneskap, årsmelding og nasjonal rapportering. Rådmannen og økonomisjefen utarbeidar årsmelding og rekneskap som vert samla i kommunen sin årsrapport som skal tilfredstille krava i kommunelova 48. Kommunen er pålagt å rapportere informasjon om ressursbruk og tenesteproduksjon til bruk i nasjonale informasjonssystem, jfr kommuneloven 49 og forskrift om rapportering per 15. februar kvart år. Kommunestyret er pålagt å behandle årsrekneskapen innan 1.juli det etterfølgjande år, jfr kommuneloven 48 og rekneskapsforskrifta 7. Dei ulike elementa spelar etter nærare ordningar i lag, samvirkar og gir føringar for kvarandre. 6 side av

7 2.2. Årsbudsjett og økonomiplan FORMÅL Formålet med utarbeiding av årsbudsjett og økonomiplan er å realisere målsetjingar fastsett i kommuneplanen, planlegge nye tiltak, prioritere og føre kontroll med kommunen sin ressurstilgang og ressursbruk. Budsjettarbeidet vil også avdekke kommunens ressursar og tilgang på ressursar og gje informasjon om verknader av fortsatt drift på dagens nivå. I medhald av kommunelova 44 skal kommunestyret ein gong i året vedta ein rullerande økonomiplan. Økonomiplanen inneheld all verksemd som vert omfatta av kommunen som juridisk person. Økonomiplanen skal leggjast til grunn ved kommunens budsjettarbeid og anna verksemd. Sektorplanar skal integrerast i økonomiplanlegginga og bruken av midlar innarbeidast i økonomiplanen, jfr kommuneloven 44, nr 5. Økonomiplan og årsbudsjett dannar grunnlaget for kommunens økonomistyring. ANSVAR Rådmannen er formannskapet sin sekretær i arbeidet og utarbeider utkast til budsjett/økonomiplan. Formannskapet har ansvaret for å utarbeide saldert budsjett/økonomiplan og gje innstilling til kommunestyret Utarbeiding Kommuneplanen skal nyttast som grunnlag for utarbeiding av økonomiplan og årsbudsjett. I tillegg vert nytta følgjande: sektorplanar konsekvensjustert budsjett årsrekneskap årsmelding evaluering av drift og vedtekne mål nasjonal rapportering Konsekvensjustert budsjett For å få ein betre oversikt over den økonomiske handlefridomen i økonomiplanperioden utarbeider rådmannen ein konsekvensjustert budsjettoversikt. Med utgangspunkt i sist vedteke års budsjett visast konsekvensane av å oppretthalde dagens driftsaktivitet gjennom heile perioden. I tillegg er planar og dei investeringar som kommunestyret har vedteke ved forrige rullering av økonomiplanen, lagt inn. 7 side av

8 Økonomiplanen og årsbudsjettet Rådmannen sender i juni ut budsjettrundskriv for utarbeiding av økonomiplanen og årsbudsjettet med vedtak i desember, jfr. økonomisystemets årssyklus. Tidsplanen for arbeidet framstillast slik: Rundskriv frå rådmannen Administrativ handsaming Konsekvensjustert budsjett vert drøfta av formannskapet Rådmannen utarbeider økonominotat for vidare drøftingar i formannskapet Drøftingar i formannskapet Formannskapet salderer budsjett/økonomiplan Formannskapet gjev innstilling til kommunestyret Kommunestyret Juni Juni september August/september. Sept november Ca 25.november ca10. desember Ca 15.desember Økonomiplanen skal gjelde for fire år syne kva retning kommunen tenkjer å gå i framtida danne grunnlaget for årsbudsjett følgje opp og vidareføre satsingsområda som er trekt opp i kommuneplanen sin langsiktige del og sentrale vedtak som er gjort. Rådmannen utarbeider sitt framlegg til vedtekne rammeområder. Det skal knytast kommentarar til løyvingane i form av arbeidsmål og premissar på dei områder der dette er naudsynt for å klargjøre kva ein vil oppnå med løyvinga. Årsbudsjettet skal utgjere år 1 i økonomiplanen og gjelde for eit år bygge på prioriteringar i økonomiplanen være løyvingsdokument, dvs. at vedteke budsjett angir kva netto rammer kommunestyret har løyvd til kommunen si verksemd det komande året. Formannskapet utarbeider sitt framlegg til årsbudsjett på minimum postgruppenivå etter gjeldande budsjettforskrifter. Det skal knyttes kommentarar til løyvingane i form av arbeidsmål og premisser på dei områda dette er naudsynt for å klargjere kva ein vil oppnå med løyvinga Oppstilling og fordeling Økonomiforvaltninga til kommunen byggjer på økonomistyring på rammeområde. Rammeområda er ei tematisk samling av tenester (funksjonar) i samsvar med nasjonal Kostragruppering. For 2015 (og inntil evt. ny revisjon) har vi følgjande rammeområder: Rammeområde: 8 side av

9 1. Politisk verksemd (funksjon 100) 2. Administrasjon, styring og fellesutgifter (funksjon 110,120, 121,130,170,171,180) 3. Barnehagar (funksjon 201,211,221) 4. Grunnskuleopplæring (funksjon 202, 213,215,222,223) 5. Kommunehelse (funksjon 232,233,241,243,255) 6. Pleie og omsorg (funksjon 234,253,254,256, 261,265,273) 7. Sosialteneste (funksjon 242,276,281,283) 8. Barnevern (funksjon 244,251,252) 9. Teknisk drift (funksjon , ) 10. Teknisk forvaltning (funksjon 301,302,303) 11. Brann- og ulykkesvern (funksjon 338,339) 12. Vatn, avløp og renovasjon/avfall (funksjon 345,353,354,355,357) 13. Næringsutvikling og naturforvaltning (funksjon 320,321,325,329,360) 14. Kultur (funksjon 231,365,370,375,377,380,381,383,385,386,) 15. Kyrkje (funksjon 390,392) I samsvar med kommunelova 44 skal økonomiplanen omfatte heile kommunen si verksemd, vere realistisk og setjast opp på ein oversiktlig måte. Kommunestyret bestemmer, sjølv korleis økonomiplanen skal framstillast. I tilfelle kor kommunestyret vedtek ei innsparing/auke for eit område, skal denne så langt det er mogeleg spesifiserast Handsaming Handsaming av økonomiplanen og årsbudsjettet skal skje i samsvar med kommunelovens 44 og 45, og budsjettforskrift 3 og Disposisjonsfullmakter i budsjettsaker I dette økonomireglement vert det teke utgangspunkt i at kommunestyret vedtek nettorammer pr rammeområde som skissert i pkt Dette medfører at ein gjennom budsjettrapportane gjennom året må periodisere budsjettet tilsvarande for å kunne vurdere om nettoramma på eit gitt tidspunkt er overskrede eller om ein er innanfor dei vedtekne løyvingane. Har eit rammeområde overskriding i høve til det periodiserte budsjettet må rådmannen vurdere om overskridinga er av ein slik art at faren for at kommunestyret si løyving på årsbasis ikkje er tilstrekkeleg. Kan ikkje overskridinga, etter rådmannen si vurdering, pr dato dekkast inn i løpet av året legg rådmannen fram sak om tilleggsløyving/omdisponering til kommunestyret. ANSVAR Rådmannen har overfor kommunestyret og formannskapet ansvar for at budsjettreglementet vert fylgt. 9 side av

10 2.3.1 Kommunestyret sin kompetanse Drift: Kommunestyret skal fatte vedtak i årsbudsjettsaka i samsvar med kommuneloven 45 og budsjettforskrift 4. Kommunestyret skal sjølv vedta eit budsjett satt opp i samsvar med budsjettskjema 1a og 2. Av budsjettvedtaket skal gå fram nettoløyving pr rammeområde. Kommunestyret skal i tilknyting til den økonomiske ramma gje mål og premisser for tildelinga, jfr kommuneloven 45, nr 4. Mål og premisser skal utarbeidast i den grad dei er naudsynte for å klargjøre kva kommunestyret ynskjer å oppnå med løyvinga. Kommunestyret må sjølv foreta endringar i dei komponentar som høyrer innunder sum frie disponible inntekter finansutgifter netto avsetningar netto til finansiering av utgifter ført opp i investeringsbudsjettet, jfr budsjettskjema 1a. Kommunestyret sjølv skal foreta budsjettendringar dersom løyvinga til eit rammeområde har overforbruk, jfr budsjettskjema 2. Kommunestyret kan likevel delegere bruk av tilleggløyvingspostar i budsjettet. Investering: Kommunestyret skal vedta investeringsbudsjettet si inntektsside og fordele ramma på dei enkelte prosjekt, jfr budsjettskjema Avgrensingar i fullmakt Fullmakta etter dette reglement er avgrensa til budsjettsaker som ikkje gjeld: tiltak som kan påføre kommunen økonomiske forpliktingar utover økonomiplanen sine rammer tiltak som strir mot dei mål, premisser og prioriteringar som er lagt til grunn for kommunestyret sitt vedtak Fullmakter til formannskapet Med de avgrensingar som følgjer av ovanståande samt budsjettforskriftene, gjeld følgjande fullmakter: A. Formannskapet får fullmakt til å foreta endringar i investeringsbudsjettet når slik endring gjeld auke i løyving til eit prosjekt og dekning skjer ved at løyving til eit anna prosjekt vert redusert. Sum for slik omprioritering er kr ,-. B. For øyremerka statstilskot/eksterne løyvingar er fullmakt avgrensa til statstilskotet/løyvinga dersom det ikkje finns kommunal løyving på området før. Føreligg det kommunal løyving på området vurderer formannskapet om statstilskotet/løyvinga skal komme i tillegg til den kommunale løyvinga, eller erstatte denne heilt eller delvis. Avsetjingar: Bruk av avsetjingar: Formannskapet får fullmakt til å godkjenne disponering av bunde driftsfond innanfor føresetnadane for bruk av midlane, men avgrensa til fullmakt i vedtektene. 10 side av

11 2.3.4 Fullmakter til rådmannen Med dei avgrensingar som følgjer av ovanståande samt budsjettforskriftene, gjeld følgjande fullmakter: A. Rådmannen får fullmakt til overføring av budsjettbeløp i investeringsbudsjettet som følgje av forskyving av prosjektet si framdrift, ved at budsjettbeløp reduserast i rekneskapsåret og overføres til påfølgjande budsjettår. Prosjektet sitt totalbudsjett kan ikkje endrast. B. Rådmannen får fullmakt i driftsbudsjettet å fordele kommunestyret sin nettoramme på dei ulike ansvar og konto innanfor kvart rammeområde. Samt å foreta budsjettendringar innanfor same område. Føresetnaden er at netto ramme ikkje har overforbruk. C Rådmannen skal budsjettjustere innanfor kvar tenestestad på postnivå ved meirutgifter eller ved svikt-/meirinntekter. Dette gjeld sjølv om ein på rammeområde er innanfor tildelt løyving frå kommunestyret. Eksempel: Dersom postnivå lønn samla sett har overforbruk innanfor ein tenestestad vert rådmannen pålagt å løyse dette ved å finne dekning innanfor same tenestestad eller ein anna tenestestad innanfor rammeområde. D. Rådmannen har fullmakt til å fordele fellesutgiftene/lønsressurs på funksjon 120 på andre tenesteområde etter tidsforbruk. E. Rådmannen har fullmakt til å fordele vedlikehaldsutgifter mellom tenesteområda Oppfølging av budsjett Det kan ikkje føretakast endring av inneverande års budsjett etter 31.12, jfr budsjettforskrifta side av

12 3. ØKONOMIMODELLEN, ØKONOMISYSTEMET OG KONTOPLANEN 3.1 ØKONOMIMODELLEN OG ØKONOMISYSTEMET Økonomisystemet Økonomistyring er blant anna å ha kontroll over verdiskapinga og pengestraumane slik at ressursane vert nytta så effektivt som mogeleg. Administrativ styring og oppfølging vil fokusera på ansvar og resultatmål innanfor kvart ansvarsområde. Politisk styring og prioritering har mest fokus på kvantitet og kvalitet på kommunal tenesteproduksjon. Eksterne brukarar, slik som innbyggjarane og staten, fokuserer i hovudsak på tenestene kommunen tilbyr og ressursbruken i den samanheng. Økonomisystemet til Luster kommune er i hovudsak sett saman av følgjande modular: Hovudrekneskap/budsjett og økonomiplan Lønns- og personalsystem Faktureringssystem System for inngåande faktura I tillegg er det ei rekkje generelle system og fagsystem som td. arkivsystem, pleie- og omsorgssystem, sosialsystem, kartsystem, forvaltnings-, drifts- og vedlikehaldssystem m.m. som vert nytta av ulike deler i kommunen. Fagsystema gjev data til økonomisystemet og er eit viktig supplement til økonomisystemet i økonomistyringa Kontostreng Grunntanken i kontostrengen i rekneskapen er reindyrking av logisk uavhengige styringsbegrep. I kontostrengen vert desse styringsbegrepa kalla dimensjonar og kan kombinerast etter behov. Dimensjonane skal gje relevante data for økonomistyring. Dvs. at det vi ynskjer å få ut av systemet er avhengig strukturen i systemet, grunnlagsdata vi legg inn og ikkje minst kvaliteten på det vi legg inn. Kommunen har valt å bruka 5 dimensjonar. Konto - type utgift/inntekt, samsvar med obligatoriske komm. rekneskapsforskrifter Ansvar - obligatoriske internt i organisasjonen Teneste - inneheld obligatorisk funksjon med tillegg av tenestestad internt i organisasjonen. Prosjekt - ikkje obligatorisk vert nytta der ein splittar eit tenesteområde på ulike prosjekt. Prosjektart - ikkje obligatorisk brukt i investering for å skilja deler av prosjektet, f.eks vatn/avlaup osv. Drifts- og investeringsrekneskapen. Konto Ansvar Teneste Prosjekt Prosjektart 5 siffer 3 siffer 5 siffer Drifts- og investeringsdelen nyttar same dimensjonar. Første siffer konto viser om det er drifts- eller investeringsdelen 0 = investeringsrekneskapen 12 side av

13 1 =driftsrekneskapen. Forklaring til kvar dimensjon: Konto Konto viser type ressurs som vert nytta (hovudgruppe av inntekter og utgifter). Døme: lønn, husleige, inventar m.m. Fyrste siffer i konto skil mellom investering og drift siffer 2 4 byggjer på nasjonale 3- siffra KOSTRA- art. 5 siffer spesifiserer ytterlegare tilpassa lokale forhold. Ansvar Kven i verksemd som har ansvar for at ei teneste vert utført (intern styring). Dette er dimensjonen rådmannen nyttar for intern styring og budsjettkontroll. Det er ansvar han nyttar for å dela ut budsjettrammer til ansvarspersonar. Ansvar viser kven som har høve til å disponera ei løyving og skal syta for at løyvingane vert brukt på rett måte ikkje vert overskride. Kvart ansvar har mynde til å tilvisa innanfor sitt eige budsjett. Det er i personar som er tildelt eit ansvarsbudsjett. Summen av ansvarsbudsjettet er alltid lik summen av alle budsjett i tenestedimensjonen og underordna denne. Teneste Teneste inneheld obligatorisk funksjon i Kostra. I tillegg ein tenestestad. For eksempel splitta på kvar grunnskule kvar barnehage m.v Fyrste 3 siffer i teneste er identisk med kostrafunksjon. KOSTRA-funksjonane er samla i rammeområde. Det er på nivået rammeområde kommunestyret via budsjettet gjev rammer og fullmakter til rådmannen. Det er i tenester og 15 rammeområde. Summen av alle tenester er alltid lik summen av alle konto i kontoplanen. Prosjekt Er frivillig og vert nytta når vi vil å byggja opp spesielle rekneskap. Td spesielle rapportering for øyremerkte tilskot, eller til adhoc-prega rekneskap Prosjektart Oppsplitting av investeringsprosjkekt for eksempel etter Norsk Standard Endringar av kontoplanen Dersom det er trong for endringar i kontoplanen, skal det sendast forslag til økonomisjefen for evt. godkjenning og utføring. Endringar kan gjelda endring/sletting av eksisterande konti eller oppretting av nye både i driftsbudsjett/-rekneskap, investeringsbudsjett/-rekneskap og balansen Nasjonal rapportering (KOSTRA) Målet med KOSTRA er å kopla saman data for tenesteproduksjon (type tenester, talet produserte einingar, personellinnsats-årsverk/timar, brukarar mv.) med økonomidata (utgifter og inntekter pr. funksjon/teneste). Samanstillinga vil gje informasjon om prioritet, produktivitet og dekningsgrader i høve til dei ulike brukargruppene til kommunen. Gjennom denne rapporteringa vert det produsert nasjonale nøkkeltall på tre nivå. Nøkkeltala er relevante for styring av kommunen. Rapporteringa av økonomidata er basert på artar og funksjonar i samsvar med ei eiga Forskrift. 4. SENTRALE SYSTEM FOR KJØP OG SAL AV VARER OG TENESTER. 13 side av

14 Alle kommunale innkjøp skal skje i samsvar til gjeldande lover og regler samt inngått samarbeidsavtalar. Ein oversikt over desse får ein ved å kontakte staben. Alt kommunalt sal og fakturering av dette skal skje i samsvar til gjeldande lover og regler på området samt interne rutinar som er utarbeidd TILVISING Rådmannen sin tilvisingsmynde. Rådmannen er av kommunestyret gjeven tilvisingsmynde for heile den kommunale forvaltning. Rådmannen kan foreta intern delegering av sin tilvisingsmynde. Tilvisingsmynde skal gjevast skriftlig med kopi til økonomisjefen og revisor. Det skal gå fram kven som har tilvisingsmynde, på kva konto, ansvar og teneste. Bruk av tilvisingsmynde Underordna kan ikkje tilvise overordna sine rekningar. Ordførar tilviser utbetalingar til rådmannen. Rådmannen tilviser utbetalingar til ordføraren. Den som har tilvisingsmynde kan ikkje tilvise eigne rekningar, eller for familiemedlemar. Tilvisingsmynde kan ikkje overdragast eller delegerast til rekneskapsansvarleg. Feilaktige tilvisingar kan medføre økonomisk ansvar for tilvisar. Det skal alltid vere kjent kven som kan opptre som vikar i ferie og ved fråvær med rett til tilvisning i samsvar med delegert fullmakt. Før utbetalingsordre gis skal følgjande kontrollerast: at det føreligg gyldig vedtak om løyvinga at det finst dekning for beløpet at den fakturerte vare eller teneste er motteke i samsvar med tinging. at forskriftene for rekneskapsføring vert fylgde. at tilvising skjer utan unødig opphald 4.2 Utgåande fakturaer Generelt om fakturering. Fakturering skal skje maskinelt via økonomisystemet. Det er tilrettelagt for at kundar kan få papirfaktura, avtalegiro eller e-faktura eller ein kombinasjon av desse Fakturering All fakturering skal skje via økonomisystemet. Vi har følgjande arbeidsdeling mellom einingane og økonomiavdelinga: (Detaljerte rutinar er utarbeidd) Einingane: - Alle grunnlag/meldingar som ligg til grunn for fakturering vert handsama og oppbevart på den enkelte eining. Det skal arkiverast systematisk og lagrast i 10 år. - De ulike einingane har ansvar for å legge inn kundar og opprette og vedlikehalde abonnement. Vi har ein køyreplan for når desse vert fakturert. Siste frist for registrering av endringar går fram av utarbeidd rutine. - For einingar som har mindre summar for fakturering kan rapporterast manuelt på faktureringsordre til økonomiavdelinga. (Rutine er utarbeidd ) - Dersom kravet fell bort grunn av feil ved rekninga (navn, adresse, beløp, osv) skal skriftlig melding/e-post om dette sendast økonomiavdelinga. Meldinga skal grunngjevast. 14 side av

15 - Alle refusjonskrav skal skrivast av den einskilde avdelinga. I brevet skal det kome fram at kravet vil verta fakturert gjennom faktureringssystemet. - Økonomiavdelinga: - Den 23. i kvar månad vert fakturert alle abonnement frå økonomiavdelinga der fakturaene vert sendt ut til kundane. - Fakturajournal vert lagra elektronisk. - Forfalne krav som ikkje er betalt 14. dagar etter forfall får innkassovarsel m/rente. - Forfalne krav som ikkje er betalt 14 dagar etter purring/innkassovarsel får betalingsoppfølging m/rente. - - Purringen er samtidig inkassovarsel. - Etter forfalt betalingsoppfordring, vert saka handsama som inkassosak om kravet framdeles står ubetalt. Før inkassoforfølging av kravet startar kontaktar økonomiavdelinga den aktuelle eininga som kontrollerer om kravet skal forfølgjast gjennom inkasso og tvangsinndriving. - Alle inntekter blir bokført i det fakturaene vert sendt ut til kunden. Einingane sine inntektsposter er difor oppdatert til einkvar tid. - Vurdering av fordringsmassen skjer løpande. Krav som vurderast som tapt av ulike årsaker samlast og bokførast to gonger årleg, jfr kap Innfordring. Økonomiavdelinga har ansvaret for saker dersom ikkje noko anna er bestemt Avdelinga skal alltid sjå til at kommunen tilfredsstiller dei kvalitetskrav som er sett til innfordringsarbeidet. Arbeidsoppgåvene er: Kompetansesenter i kommunen for all innfordring. Innfordring for skatt, kommunale avgifter og kommunale sals- og leigeinntekter. Ansvarleg for at budsjett- og rekneskapsforskrifta 7 pkt. 3-4 Tap på kortsiktige ordringar vert oppfylt. Ansvar for å følgja opp at avdelingane følgjer rutinane rundt fakturering og innfordring. Saksgang og ansvarsfordeling i innfordringsarbeidet Kommunale krav kan delast i tre hovudgrupper: 1. Dei offentlegrettslege krava der grunnlaget for å ta betaling er heimla i lov. Eksempel på offentlegrettslege krav er vatn- og kloakkavgifter og renovasjonsgebyr. 2. Dei privatrettslege krava som byggjer på eit avtalerettsleg grunnlag. Eksempel på privatrettsleg krav er opphaldsavgift, husleiger, opphaldsavgift i barnehagar, eigenbetaling for heimesjukepleie og utlån. 3.Dei skatterettslege krava som er heimla i instruks for skatteoppkrevar. Saksgang ved innfordring av kommunale krav Rådmann legg opp til at saksgangen ved innfordringen av kommunale krav skal følgja retningslinjer og avgjerder i Inkassoforskrifta av Innfordringa vil variera noko avhengig av typen krav og tvangsgrunnlag. Ansvars- og arbeidsdeling i innfordringsarbeidet Økonomiavdelinga skal på vegne av rådmann koordinera og kvalitetssikra alt innfordringsarbeid i kommunen og rapportera om status. Dei skal i tillegg til å vera kommunen sin kompetanse- og kontrollinstans ved innfordring og stå for eigeninkasso. Det skal leggjast opp til følgjande administrative ansvarsdeling. 15 side av

16 Fakturerande eining har ansvaret for: korrekt fakturagrunnlag rapportering til økonomiavdelinga Økonomiavdelinga har ansvaret for: å driva effektiv innfordring av alle misleghaldne krav å endra betalingsvilkår når innfordringa er sett i verk å gjera avsetningar og avskrivingar av konstaterte tap å gå inn avtalar om delvis sletting av gjeld etter avtale med fakturerande eining å rapportera til fakturerande eining 16 side av

17 5 REKNESKAPSPRINSIPP OG ÅRSAVSLUTNING 5.1 Årsrekneskapen Kommunane er pålagt å utarbeide årsrekneskap og årsmelding for si verksemd iht kommunelova 48. I tillegg til økonomiavdelinga sitt rekneskap gjelder dette også for kommunale særbedrifter oppretta i etter kommunelova 11 og interkommunale samanslutningar iht kommuneloven 27. Årsrekneskapen/årsrapporten består av fleire dokumenter som nemnast slik: 1. Bevillingsrekneskap som inneheld drifts- og investeringsrekneskap 2. Balanserekneskap 3. Økonomiske oversikter, jfr rekneskapsforskrifta 4. Noter 5. Årsmelding 6. Nasjonal rapportering (KOSTRA) Fagsjef for rekneskap/økonomisjef har ansvar for dokumenta som inngår i punkt 1-4. Rådmannen har ansvar for årsmeldinga og nasjonal rapportering. 5.2 Grunnleggjande rekneskapsprinsipp Anordningsprinsippet Definisjon ifølgje rekneskapsforskrifta 4: "Alle kjente utgifter/utbetalingar og inntekter/innbetalingar i året skal takast med i Bevillingsrekneskapet for vedkomande år, enten dei er betalt eller ikkje når rekneskapet vert avslutta." Anordningsprinsippet inneber at alle kjente utgifter og inntekter skal bokførast på rett år, uavhengig av om inn eller utbetaling er føreteke. Sentralt i periodiseringa av utgifter er om varer/tenester er mottekne av kommunen og for inntekter om varer/tenester er levert frå kommunen til kundane. For vurdering av om vara/tenesta er levert/motteke er det avgjerande om det har funne stad ein overgang av risiko og kontroll til mottakar (kommunen eller kunden) Finansielt orientert rekneskap Inntekter og utgifter i kommunal samanheng er finansielt orientert, dvs det er mottakinga av varer, tenester og produksjonsmidlar, samt finansieringa av dette, som er det sentrale Bruttoføring Rekneskapet skal føres brutto. Det skal ikkje gjerast frådrag for tilhøyrande inntekter til utgiftspostane. I praksis vil dette innebere at alle utgifter/utbetalingar må vises med sine fulle beløp. Tilsvarande for inntekter/innbetalingar. Eksempel: Refusjon av sjukepengar inntektsførast i kommunen som ein eigen inntektsart og kan ikkje redusere lønnsutgiftene All tilgang og bruk av midlar All tilgang av og bruk av midlar skal synast i drifts- og investeringsbudsjettet/rekneskapet. Registrering kun i balansen er ikkje lovleg God kommunal rekneskapsskikk Rekneskapsføringa skal innrettast i samsvar med god kommunal rekneskapsskikk. God kommunal rekneskapsskikk vil være i kontinuerlig utvikling i regi av foreininga for god kommunal rekneskapssikk, som vil utvikle standard/norm innanfor rekneskapsområdet. 17 side av

18 Kommunal rekneskapsstandard gjeve av foreininga har rettsleg verknad for kommunen si rekneskapsføring Vurderingsregler i balansen Omløpsmidlar vurderast til lågaste verdi av anskaffelseskost og verkeleg verdi. Anleggsmidlar vurderast til anskaffelseskost og skal gjerast gjenstand for avskrivingar som følgje av slit og elde. Avskrivingane gjev ikkje resultateffekt i driftsrekneskapet. Nedskriving gjennomførast ved varig verdifall Rekneskapsloven og lausbladforskriftene Lausbladforskriftene gjeld for kommunane jfr regnskapsforskrifta 2. Kommunane er unnateke frå reglane om regnskapsperiodar, jfr 4-3 og ansvar jfr 6-1. Den nye regnskapslova kapitel 2 vedkomande registrering og dokumentasjon mv., gjeld også for kommunane frå. januar Det gjeld for den delen av kommunen som leverer mvaoppgåve med heimel i mva-lova og næringsoppgåve med heimel i likningslova Meirverdiavgift og investeringsavgift. Lov om meirverdiavgift og lov om investeringsavgift gjeld i prinsippet også for kommunane. Likevel er det spesialreglar for kommunane i lov om meirverdiavgift 11. Kommunane vert sett på som ein avgiftsmessig eining, unnateke dei verksemder som er avgiftspliktig etter MVAL Desse skal handsamast som andre i forhold til resten av kommunen, dvs skal handterast som eksterne einingar i forhold til kommunen (rettssubjektet), til tross for dei juridisk sett er ein del av kommunen. Dette utløyser meirverdiavgift ved omsetning mellom verksemder i same kommune (og eventuelt frådragsrett for de som har det). Meirverdiavgift på omsetning av alle varer unntatt fast eigedom. Meirverdiavgift på omsetning av de tenester som loven anviser. Kommunen kan ha frådrag for inngåande mva. for avdelinga/etatar/ bedrifter som driv avgiftspliktig verksemd. Disse einingane vil etter nærmare regler også måtte rekne og betale investeringsavgift Meirverdiavgiftskompensasjon for visse sortar tenester Gjeld for alle avdelingar/einingar/bedrifter som ikkje driv avgiftspliktig verksemd. Kompensasjonen inntektsføres samla for heile kommunen. Kompensasjon for investeringar vert inntektsført i investeringsrekneskapen. 5.3 Rekneskapsavslutning Fagsjef for rekneskap leverer ferdig årsrekneskap til revisjonen innan 15. februar i året etter rekneskapsåret, jf. Rekneskapsforskrifta 7. Frå same tidspunkt er rekneskapet offentlig. Rådmannen har ansvaret for å utarbeide årsmeldinga. Årsrekneskapen og årsmeldinga skal vedtakast av kommunestyret før 1.juli kvart år. Formannskapet skal innstille til kommunestyret i rekneskapssaka. Kontrollutvalet skal også handsame rekneskapet og utarbeide tilråding til kommunestyret. Kopi av tilrdåinga skal sendes formannskapet slik at dette er kjent ved deira handsaming av rekneskapet. RAPPORTERING 6.1 Periodisk rapportering I løpet av året skal kommunestyret behandle følgjande rekneskapsrapporter: 1. Tertialrapport pr. 30. april 2. Tertialrapport pr. 30. august 18 side av

19 3. Årsrekneskapen vert handsama innan 1. juli. I tertialrapportane skal det gå frå om aktiviteten vert halden innanfor dei vedtekne budsjettrammer. Dersom det ikkje er tilfelle, må det settes i verk tiltak for å gjenvinne budsjettbalansen. Ansvar: Økonomisjef 6.2 Årsmelding Årsmeldinga skal utarbeidast i samsvar til kommunelovens 48 nr.5. Årsmeldinga skal handsamast saman med årsrekneskapen og innan 1. juli året etter. Årsmeldinga utarbeidast av rådmannen. Hovudvekt vert lagt på å samanlikne oppnådde resultat med mål i budsjett/økonomiplanen. I tillegg vert lagt vekt på å vurdere utviklinga i kommunen over tid (tidsserieanalysar, bruk Kostra-nøkkeltal der dei er tilgjengelege). Årsmeldinga skal i tillegg innehalde: Opplysningar om forhold som ikkje framgår av rekneskapet Informasjon om kommunens tenesteyting Forhold som er viktig for å bedømme kommunens stilling og resultatet av verksemda. Forhold vedk. usikring om rekneskapen Ekstraordinære forhold Viktige hendingar Andre forhold av vesentleg karakter. Ansvar: Rådmannen 6.3 Nasjonal rapportering Nasjonal rapportering (Kostra-rapportering) omfattar elektronisk rapportering til SSB av 1. Rekneskap 2. Tenesterapportering (elektroniske skjema/frå fagsystem) Rapporteringsfrist er 15. februar for rekneskap og dei fleste skjema/område. 19 side av

20 7 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 7.1 FULLMAKTA SITT VIRKEOMRÅDE Føremålet med fullmakta. Føremålet med fullmakta er å gje rammer og retningsliner for korleis forvaltninga av kommunen sine innlån og plassering av likvide midlar skal skje gjennom å definere det risikonivå som er akseptabelt for plasseringar og låneopptak Kven fullmakta gjeld for Fullmakta gjeld for formannskapet og rådmannen og dei rådmannen peikar ut til å utøve finansforvaltninga for kommunen HEIMEL OG GYLDIGHEIT Heimel Lov av 25. sept nr 107 kommunelova 46 forskrift om årsbudsjett, 48 forskrift og årsrekneskap og årsmelding, 50 om låneopptak, 52 og kommunen si finans-forvaltning Gyldigheit. Fullmakta trer i kraft frå , Ved vesentlege endringar i rammevilkåra for finansforvaltninga skal rådmannen legge fram forslag til endringar i fullmakta INNHALD OVERORDNA FINANSIELL STRATEGI. Hovudmålsetjinga for kommunen sin finansforvaltning er at den skal sikre ein stabil finansiering av kommunen si verksemd FULLMAKT Innanfor dei generelle retningsliner som følgjer av dette dokumentet vert delegert følgjande fullmakter til rådmannen: a. Gjennomføre opptak av lån inkl leasingavtalar kor vedtaket om lån er gjort av kommunestyret og evt. godkjenning av fylkesmannen føreligg, herunder: Val av finansieringskjelde Val av rentevilkår og andre vilkår Val av långjevar b. Gjennomføre refinansiering av eksisterande lån, innanfor dei reglar som følgjer av Forskrifter om avdragstid og lånevilkår, herunder: Val av finansieringskjelde Val av rentevilkår og andre vilkår Val av långjevar c. Godkjenne nye rentevilkår på forfalne lån d. Gjennomføre den løpande forvaltninga av kommunen sine kortsiktige og langsiktige likvide midlar, herunder: Inngå avtale om kjøp og sal av verdipapir Inngå avtalar om kjøp og sal av delar i verdipapirfond 20 side av

1 GENERELT OM ØKONOMIREGLEMENTET 5 2 KOMMUNENS PLAN- OG ØKONOMISYSTEM 6

1 GENERELT OM ØKONOMIREGLEMENTET 5 2 KOMMUNENS PLAN- OG ØKONOMISYSTEM 6 1 GENERELT OM ØKONOMIREGLEMENTET 5 1.1 BAKGRUNN 5 1.2 FORMÅL 5 2 KOMMUNENS PLAN- OG ØKONOMISYSTEM 6 2.1 INNLEDNING 6 2.2. ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 8 2.2.1 UTARBEIDELSE 8 2.2.1.1 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT

Detaljer

Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010, sak xx/xx

Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010, sak xx/xx KLÆBU KOMMUNE Økonomireglement Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010, sak xx/xx side 2 av 46 1. GENERELT OM ØKONOMIREGLEMENTET Bakgrunn Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25.09.92 med tilhørende forskrifter

Detaljer

HATTFJELLDAL KOMMUNE. 2.utgave. Økonomireglement, vedtatt 20.12.2006.

HATTFJELLDAL KOMMUNE. 2.utgave. Økonomireglement, vedtatt 20.12.2006. HATTFJELLDAL KOMMUNE 2.utgave. Økonomireglement, vedtatt 20.12.2006. Innhold: Økonomireglement for Hattfjelldal kommune 1 GENERELT OM ØKONOMIREGLEMENTET... 5 1.1 Bakgrunn... 5 1.2 Formål... 5 2 KOMMUNENS

Detaljer

Agdenes kommune ØKONOMIREGLEMENT. K-sak 08/220 den 12.03.08

Agdenes kommune ØKONOMIREGLEMENT. K-sak 08/220 den 12.03.08 Agdenes kommune ØKONOMIREGLEMENT K-sak 08/220 den 12.03.08 1. GENERELT OM ØKONOMIREGLEMENTET... 5 1.1 Bakgrunn 5 1.2 Formål 5 2. UTARBEIDELSE, FORDELING, BEHANDLING, DISPONERING OG OPPFØLGING AV BUDSJETT

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE - 0538 2870 DOKKA

NORDRE LAND KOMMUNE - 0538 2870 DOKKA NORDRE LAND KOMMUNE - 0538 2870 DOKKA Vedtatt av Nordre Land kommunestyre den 11.12.01 Revidert 05.09.07, K-sak 048/07 1. GENERELT OM ØKONOMIREGLEMENTET... 5 1.1 BAKGRUNN 5 1.2 FORMÅL 5 2. UTARBEIDELSE,

Detaljer

Rana Kommune, Økonomireglement. Økonomireglement. Side 1 av 42

Rana Kommune, Økonomireglement. Økonomireglement. Side 1 av 42 Økonomireglement Side 1 av 42 1. MÅLSETNINGER... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Formål... 3 2. SYSTEMBESKRIVELSER... 4 2.1 Kommunens plansystem... 4 2.2 Økonomimodell... 7 2.3 Regnskapsprinsipper... 9 2.4 Økonomiorganisasjonen...

Detaljer

Økonomihåndboka. Møre og Romsdal fylkeskommune. del 2 av 2. Siste hovedoppdatering: 18.01.2008. Økonomiseksjonen

Økonomihåndboka. Møre og Romsdal fylkeskommune. del 2 av 2. Siste hovedoppdatering: 18.01.2008. Økonomiseksjonen Økonomihåndboka del 2 av 2 Siste hovedoppdatering: 18.01.2008 Møre og Romsdal fylkeskommune Økonomiseksjonen Møre og Romsdal fylkeskommune Økonomihandboka del 2 FORORD Økonomihandboka er eit hjelpemiddel

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR OPPDAL KOMMUNE

ØKONOMIREGLEMENT FOR OPPDAL KOMMUNE ØKONOMIREGLEMENT FOR OPPDAL KOMMUNE 1. GENERELT OM ØKONOMIREGLEMENTET 5 1.1 BAKGRUNN 5 1.2 FORMÅL 5 2. KOMMUNENS PLANDOKUMENT 6 2.1. HANDLINGSPROGRAM 6 2.1.1 UTARBEIDELSE 7 2.1.2 TIDSPLAN 7 2.1.3 INNHOLD

Detaljer

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014 Eigedomsforvalting Vinje kommune 2014 :: 734 014 Innhald Samandrag... iii Tilrådingar... v 1 Innleiing... 1 1.1 Bestillinga frå kontrollutvalet...1 1.2 Problemstillingar og revisjonskriterium...1 1.3 Nokre

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR LØTEN KOMMUNE

ØKONOMIREGLEMENT FOR LØTEN KOMMUNE ØKONOMIREGLEMENT FOR LØTEN KOMMUNE VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 29.09.2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 4 1.1 Innledning... 4 1.2 Formål... 4 1.3 Utfyllende bestemmelser og delegering... 4 1.4 Ikrafttreden...

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR GRAN KOMMUNE

ØKONOMIREGLEMENT FOR GRAN KOMMUNE ØKONOMIREGLEMENT FOR GRAN KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret i Gran den 14.06.2012 Ksak 67/12 Innholdsfortegnelse: 1. INNLEDNING... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Formål... 4 1.3 Ansvar... 5 1.4 Opplæring/informasjon

Detaljer

Økonomireglement for Tinn kommune

Økonomireglement for Tinn kommune Økonomireglement for Tinn kommune Vedtatt av kommunestyret 9.06.203, sak 9.06.203 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning 3. Reglement for delegering av budsjettmyndighet 4 2. Reglement for økonomiplan med kommuneplanens

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg Radøy kommune Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy Møtedato: 13.11.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Saksliste: Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 (17 18)

Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 (17 18) Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 (17 18) www.sfj.no Budsjett 2015/Økonomiplan 2016 (17-18) Føreord FØREORD Fylkeskommunen sitt budsjett for 2015 og økonomiplan for perioden 2016 (17-18) ligg med dette føre.

Detaljer

ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 2 Desse styrte sparebanken i 2014 3 Styrets årsmelding for 2014 4 Resultatrekneskap 11 Balanse 12

ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 2 Desse styrte sparebanken i 2014 3 Styrets årsmelding for 2014 4 Resultatrekneskap 11 Balanse 12 ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 2 Desse styrte sparebanken i 2014 3 Styrets årsmelding for 2014 4 Resultatrekneskap 11 Balanse 12 Tilleggsopplysningar til rekneskapen

Detaljer

ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 2 Desse styrte sparebanken i 2014 3 Styrets årsmelding for 2014 4 Resultatrekneskap 11 Balanse 12

ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 2 Desse styrte sparebanken i 2014 3 Styrets årsmelding for 2014 4 Resultatrekneskap 11 Balanse 12 ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 2 Desse styrte sparebanken i 2014 3 Styrets årsmelding for 2014 4 Resultatrekneskap 11 Balanse 12 Tilleggsopplysningar til rekneskapen

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. Banken sitt 169. rekneskapsår

ÅRSMELDING 2014. Banken sitt 169. rekneskapsår ÅRSMELDING 2014 Banken sitt 169. rekneskapsår INNHALD: Hovudtrekk i rekneskapen for år 2014 Side 3 Årsmelding 2014 4 Bankåret 2014 rammevilkår og drift Kort om den generelle økonomiske utviklinga Kort

Detaljer

Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til drift- og investeringsbudsjett 2009 og Økonomiplan 2009 2012

Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til drift- og investeringsbudsjett 2009 og Økonomiplan 2009 2012 Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til drift- og investeringsbudsjett 2009 og Økonomiplan 2009 2012 Rådmannens generelle kommentarar til budsjett og økonomiplan 2009 2012 Reglement for økonomiplan og

Detaljer

Selskapskontroll. Eidfjord Utvikling AS. Eidfjord kommune

Selskapskontroll. Eidfjord Utvikling AS. Eidfjord kommune Indre Hordaland Revisjonsdistrikt Selskapskontroll Eidfjord Utvikling AS Eidfjord kommune IHR-rapport nr S-2/2010 1. FORORD Eidfjord Utvikling AS er eit 100 % kommunalt eigd aksjeselskap som har ansvar

Detaljer

Å R S O P P G J E R 2008. - med heile vegen

Å R S O P P G J E R 2008. - med heile vegen Å R S O P P G J E R 2008 - med heile vegen Banksjefen har ordet Tøffe tider! Gjensidige sjølve har leigd kontor hjå oss ein dag i veka, der dei i tillegg har formidla skadeforsikring. Gjensidige valde

Detaljer

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Budsjett 2013 Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Kommunestyret sitt vedtekne budsjett i sak 084/12 Dato: 19.12.2012 Rådmannen sin kommentar Tryggleik, trivsel og livskvalitet for alle

Detaljer

Årsmelding og rekneskap 2012. 147. forretningsår

Årsmelding og rekneskap 2012. 147. forretningsår Årsmelding og rekneskap 2012 147. forretningsår ÅRSMELDING 2012 RAMMEVILKÅR FOR SPAREBANKANE Verdsøkonomien slit enno med etterdønningane etter finanskrisa i 2008. Det er skrive fleire nye og spennande

Detaljer

Eksempelsamling med kommentarar. Styringsdokumenta instruks for økonomiog verksemdsstyring og tildelingsbrev frå departement til verksemd

Eksempelsamling med kommentarar. Styringsdokumenta instruks for økonomiog verksemdsstyring og tildelingsbrev frå departement til verksemd Eksempelsamling med kommentarar Styringsdokumenta instruks for økonomiog verksemdsstyring og tildelingsbrev frå departement til verksemd SSØ 01/2011, 1. opplag 1000 eks. Forord God statleg styring føreset

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2014-2017. ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2015-2017 Kommentarar og tal. Kommunestyret sitt vedtak

HANDLINGSPROGRAM 2014-2017. ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2015-2017 Kommentarar og tal. Kommunestyret sitt vedtak HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2015-2017 Kommentarar og tal Kommunestyret sitt vedtak Innhald 1 Rådmannen sitt forslag til vedtak... 2 1.1 Handlingsprogram 2014 2017... 2 1.2 Årsbudsjett

Detaljer

Truverdig Nær Tilgjengeleg

Truverdig Nær Tilgjengeleg 20 0 Truverdig Nær Tilgjengeleg årsrapport Leiar Historie, samspel og utvikling Bø Sparebank si historie strekk seg tilbake til ei stormnatt i februar 1849. Da bles kornmagasinet ned. Til da hadde dette

Detaljer

INNHALD 4 Styreleiar har ordet 6 Styret si årsmelding 21 Året 2014 22 Tal frå verksemda 25 Resultatrekneskap 26

INNHALD 4 Styreleiar har ordet 6 Styret si årsmelding 21 Året 2014 22 Tal frå verksemda 25 Resultatrekneskap 26 Årsrapport 2014 INNHALD 4 6 21 22 25 26 28 46 47 Styreleiar har ordet Styret si årsmelding Året 2014 Tal frå verksemda Resultatrekneskap Balanse pr. 31.12.2014 Notar til rekneskapen Kontantstraumoppstilling

Detaljer

Luster kommune. Rådmannen sitt framlegg. Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet)

Luster kommune. Rådmannen sitt framlegg. Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet) Luster kommune Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet) Rådmannen sitt framlegg Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no

Detaljer