Godkjent referat fra styremøtet april 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Godkjent referat fra styremøtet 27. 29. april 2014"

Transkript

1 Styret Rektor Ole Petter Ottersen (leder)universitetet i Oslo Rektor Lise Iversen Kulbrandstad (nestleder)høgskolen i Hedmark Nestleder Andrè Almås Christiansen Norsk studentorganisasjon Rektor Vidar L. Haanes Det teologiske Menighetsfakultet Rektor Åse Løkeland Høgskulen i Sogn og Fjordane Rektor Ole-Gunnar Søgnen Høgskolen i Bergen Rektor Dag Rune Olsen Universitetet i Bergen (vara) Rektor Marit Boyesen Universitetet i Stavanger Leder Ola Magnussen Rydje Norsk studentorganisasjon Direktør Kai Mjøsund Høgskolen i Buskerud (vara) Fra sekretariatet Generalsekretær Ola Stave Underdirektør Guri Bakken Kontorsjef Nina Widding Kommunikasjonsrådgiver Ann Elin Brattebø Andersen Forfall Rektor Gunnar Bovim NTNU Direktør Lasse Lønnum Universitetet i Tromsø Direktør Ann Elisabeth Wedø Høgskolen i Oslo og Akershus Godkjent referat fra styremøtet april 2014 Tittel Saksliste 14/027 Godkjenning av innkalling og saksliste 14/028 Godkjenning av referat 14/029 Oppfølging av Kunnskapsministerens 7-punktsplan 14/030 Nasjonalt samarbeid om fagutvikling 14/031 Studiebarometeret og NOKUTs analyse av studentenes arbeidsinnsats 14/032 UHRs karakterarbeid og oppfølging av rapport om Karakterbruk og kvalitet i høyere utdanning (SØF:2013) 14/033 Formell status for UHR 14/034 Arkitekturrådet-IKT 14/035 Forslag styremedlemmer for det samorganiserte sekretariatet for Felles studentsystem, Samordna opptak og Seksjon for utvikling av nasjonale tjenester ved UiT 14/036 Forberedelse til deler av representantskapsmøtet Mai /037 Orienteringssaker 14/038 Eventuelt 14/039 Oppspill til og oppstart av strategidiskusjoner 14/040 Hvilke utviklingssaker ønsker styret å sette på dagorden prinsippdiskusjon 14/041 Dialog mellom styret og underliggende enheter

2 Møteplan våren 2014: mai: Representantskapsmøte, HBV 10. juni: UHRs lokaler Møteplan høsten 2014: 26. august: UHRs lokaler 6. oktober: UHRs lokaler 4. november: UHRs lokaler (kl middag) november: Representantskapsmøte, Høgskolen i Bergen Møteplan våren 2015: 3. februar: UHRs lokaler april: Strategisamling mai: Representantskapsmøte 9. juni: UHRs lokaler

3 14/027 Styret Godkjenning av innkalling og saksliste Det ble meldt inn syv saker til Eventuelt. UHRs styre godkjenner innkalling og saksliste. 14/028 Styret Godkjenning av referat Referat fra styremøtet 12. mars 2014 er godkjent på sirkulasjon. Referatet finnes her: UHRs styre godkjenner referatet. 14/029 Styret Oppfølging av kunnskapsministerens 7-punktsplan Langtidsplan (LTP) Her er det foreløpig lite nytt, men statssekretæren vil informere spesielt om dette punktet i sitt innlegg på representantskapsmøtet 13. mai UHRs forskningsutvalg har nedsatt følgende arbeidsgruppe som skal følge arbeide med en langtidsplan: Tore Abrahamsen, forskningskoordinator, BI Kjell Bernstrøm, økonomidirektør, UIB Pål Pedersen, rektor, UiN (nestleder) Marianne Synnes, rektor, HiÅ (leder) Ann Elisabeth Wedø, høgskoledirektør, HiOA Knut Jørgen Vie, NSO Sekretær for gruppen er Ragnar Lie, seniorrådgiver, UHR. Kostnadskartlegging og ekspertgruppe Statssekretæren signaliserte i styremøtet 12. mars at det skulle bli god dialog med UHR

4 underveis i utredningen, enten direkte med ekspertgruppen eller via KD. Det er ingen signaler om hvordan dette vil bli organisert. Statssekretæren vil komme grundig inn på dette punktet i sitt innlegg 13. mai. Styre ønsker at det skal settes ned en arbeidsgruppe som skal se på ulike finansieringsalternativer for sektoren. Gruppen skal trekke på de allerede eksisterende ressurser i UHRs styre, råd og utvalg. Sekretariatet bes om å komme med forslag til mandat til og sammensetning av gruppen. Verdensledende forskningsmiljøer I styremøtet 12. mars etterlyste statssekretæren begrunnelser for hvorfor Norge bør ha noen verdensledende miljøer. Representantskapets medlemmer utfordres til å bidra med begrunnelsene som statssekretæren etterlyser. Horisont 2020 Regjeringens strategi for bedre uttelling i Horisont 2020 legges fram om kort tid. UHRs forskningsutvalg vil følge opp forslag og prosesser. Avhengig av tidsperspektivet, vil saken følges opp på styremøtet i juni eller august. Karriere og mobilitet UHRs arbeidsgruppe som ledes av Kari Melby hadde sitt første møte 24. mars. Styret mener det er viktig at også utdanningsaspektet kommer tydelig med som ledd i karriereplanlegging. UHR har i lang tid løftet frem koblingen mellom forskning og utdanning, og forskningsbasert utdanning er nedfelt i UH-loven. Saken kommer tilbake til styret når gruppen har fått jobbet lenger. Lærerutdanning 4. mars 2014 ble det arrangert et møte mellom Nasjonalt råd for lærerutdannings arbeidsutvalg (NRLU/AU) og UHRs styreleder, nestleder og generalsekretær. Lise Iversen Kulbrandstad er styrets kontaktperson til NRLU. Struktur Spørsmålet om regjeringens evaluering av «opprykksystemet» til å bli universitet skulle vurderes før ev. noen nye institusjoner får ny status. Vi har enda ingen signal om hvordan regjeringen vil håndtere dette spørsmålet. Styret vil understreke at kvalitet må være utgangspunkt for strukturdiskusjonen, og ikke motsatt. Det ble også fremhevet at det ligger mange gode løsninger for samarbeid og arbeidsdeling i digitale systemer. Paneldebatten i representantskapet vil danne grunnlag for UHRs innspill til KDs arbeid med en strukturmelding. Innspillet vil også bygges på statssekretærens innlegg og den etterfølgende diskusjonen 13. mai.

5 1. UHRs styre diskuterer 7-punktsplanen med representantskapet 12. mai 2014 for erfaringsutveksling og koordinering før møtet med statssekretæren 13. mai. 2. Styret ber sekretariatet fortsette oppfølgingen av hvert av de syv punktene i henhold til styrets og representantskapets diskusjon. 3. Sekretariatet bes om å komme med forslag til mandat og sammensetning av en arbeidsgruppe som skal se på ulike finansieringsalternativer for sektoren. 14/030 Styret Nasjonalt samarbeid om fagutvikling Våren 2013 etablerte Forskningsrådet og UHR samarbeidsprosjektet «Bedre fagstrategiske valg for norsk forskning». Tanken bak prosjektet er å bedre oppfølgingen av Forskningsrådets fagevalueringer og å styrke samarbeidet slik at UHRs fagstrategiske enheter bidrar mer enn de gjør i dag når det gjelder arbeidet med fagutvikling nasjonalt. Kan et bedre samarbeid med UHRs enheter styrke oppfølgingsarbeidet etter de nasjonale evalueringene? Oppfølgingene vil ofte dreie seg om tiltak som ikke ett fagmiljø eller én institusjon kan ta ansvar for alene, selv om det er den enkelte institusjon som har et selvstendig ansvar for å følge opp de anbefalinger som er gitt for relevant fagmiljø ved institusjonen. Når det samtidig skal arbeides for bedre konsentrasjon og konsolidering av fagressursene, er det essensielt at dette arbeidet koordineres gjennom nasjonale, fagkoordinerende enheter. Slike samarbeidsenheter finnes allerede i UHRs struktur, og det er derfor viktig å etablere samarbeidsrutiner som bidrar til å utnytte og videreutvikle den kompetansen som ligger der. Samtidig må også UHRs fagstrategiske og faglige enheter være mer aktive og villige til å bidra i arbeidet med oppfølging av relevante fagevalueringer. Og for at de lettere skal kunne bidra, er det viktig, slik det også foreslås i rapporten, at UHR med sin faglige understruktur inviteres til å delta i hele evalueringsprosessen, og spesielt i oppfølgingen. UHRs styre ber om at rapporten sendes til UHRs fagstrategiske og faglige enheter for videre oppfølging av de anbefalte tiltakene. Rapporten sendes også Kunnskapsdepartementet til orientering. 14/031 Styret Studiebarometeret og NOKUTs analyse av studentenes arbeidsinnsats I styremøtet 12. mars besluttet styret at UHR er positiv til at ordningen med studiebarometer er etablert, og at UHR vil være aktiv i videreutvikling av modell for dette. I etterkant av styremøtet og til frokostmøtet 19. mars hadde NOKUT utarbeidet en analyse spesifikt på

6 studentenes arbeidstid. Diskusjonen av barometeret må skille mellom fakta/ metodedel som styret allerede har besluttet bør forankres mot UHRs Utdanningsutvalg, og analysedeler som bør forankres mot styret og representantskapsmøtet. NOKUT ønsker konstruktiv dialog med UHRs utdanningsutvalg for videreutvikling av metodikk og spørsmål i Studiebarometeret. Analysedelen blir ett diskusjonspunkt (prinsippdiskusjon) på representantskapsmøtets lukkede del. UHRs styre ber representantskapet diskutere studiebarometer som verktøy for kvalitetsutvikling. 14/032 Styret UHRs karakterarbeid og oppfølging av rapport om Karakterbruk og kvalitet i høyere utdanning (SØF:2013) UHRs utdanningsutvalg opprettet i 2005 en arbeidsgruppe, analysegruppen, som fikk som oppgave spesifikt å følge opp tiltak som gjelder harmonisering av bruken av karakterskalaen. Analysegruppen har tidligere gitt anbefalinger til UH-institusjonene, blant annet om at oppfølging av karaktersystemet blir innarbeidet i kvalitetssystemene ved institusjonene. UHR-systemet har blitt anbefalt å utvikle fagspesifikke karakterbeskrivelser. Analysegruppen har vært pådriver og leverandør i arbeidet med å utarbeide informasjon om det norske karaktersystemet, og for å se nærmere på forholdet mellom det norske karaktersystemet og utenlandske systemer. Dette følges opp i det pågående arbeidet, blant annet i samarbeid med ANSA. I 2010 ga analysegruppen en anbefaling om å foreta nærmere undersøkelser av forholdet mellom studenters inntakskvalitet og eksamensprestasjoner. KD valgte høsten 2011 å lyse ut midler til et prosjekt om karakterer og kvalitet, noe som resulterte i rapporten Karakterbruk og kvalitet i høyere utdanning (Senter for økonomisk forskning (SØF):2013). Hensikten med dette prosjektet var å fremskaffe kunnskap om bruken av karakterer i universitets- og høgskolesektoren og å undersøke muligheten for å lage troverdige anslag på institusjonenes bidrag til studentenes læring. Analysegruppen vil følge opp resultater og anbefalinger i SØF-rapporten, men vektlegger at ansvaret for oppfølging av rapporten er institusjonenes eget ansvar. UHR-systemet og analysegruppen kan være pådriver og bidra til å vise hvordan oppfølging kan foregå. 1. UHRs styre gir honnør for arbeidet i analysegruppen og med SØF-rapporten, og ber om at karakterarbeidet intensiveres og profileres bedre. 2. Styret ønsker å være representert på neste karaktersamling. 3. Styret ønsker Utdanningsutvalgets prioriteringer av det videre arbeidet med kvalitetssikring av sensurordninger. 4. Styret ber om at budsjettkonsekvenser for eventuelle nye tiltak utredes.

7 14/033 Styret Formell status for UHR I styremøte ga styret sekretariatet i oppgave å utrede videre alternativet med «lovveien» (at UHR kunne defineres i UH-loven som et særskilt forvaltningsorgan («tilsvarende» NOKUT)). Styret syntes etter en samlet vurdering av de tre alternativene, at «lovvei» alternativet vil være en god løsning på spørsmålet om den endelige og formelle organiseringen av UHR. Utgangspunktet for denne beslutningen var at UHR kan fungere «mest mulig som nå», de ansattes rettigheter blir ivaretatt, og at vedtektene stort sett kan være som hittil, men med nødvendige justering for formalforankring. Dette kan anses som den siste formelle oppryddingen for UHR som selvstendig organisasjon. UHRs styre innstiller til at representantskapet fatter vedtak om at den beste organisasjonsformen for UHR er særskilt forvaltningsorgan. 14/034 Styret Arkitekturrådet-IKT Arkitekturråd IKT er formelt oppnevnt av Kunnskapsdepartementet med sekretariat ved UNINETT. Styret understreket at dette er en viktig sak for sektoren som det bør arbeides videre med, men at det først må ryddes opp i mandat, styringslinjer og finansiering. Styret anbefaler, som forutsetning for mulig finansiering fra uh-institusjonene, at styringslinjene ryddes opp ved at: det avklares med KD at ansvaret for Arkitekturrådet IKT overføres til UHR, at Arkitekturrådet oppnevnes av UHR og at UHR reviderer rådets mandat. Arkitekturrådet IKT vedtar budsjetter og planer (foretar reelle prioriteringer av aktiviteter) ev. deloppgaver kan bestilles fra UNINETT det søkes fortsatt om finansiering fra KD Styret kan ikke anbefale at sektoren tar standpunkt til finansiering før de ovennevnte punktene er avklart. UHRs styre ber om at representantskapet ikke tar standpunkt til finansiering av Arkitekturråd IKT før spørsmålene knyttet til organisering, styringslinjer, mandat og drift er avklart.

8 14/035 Styret Forslag til styremedlemmer for det samorganiserte sekretariatet for Felles studentsystem, Samordna opptak og Seksjon for utvikling av nasjonale tjenester ved UiT Kunnskapsdepartementet (KD) har besluttet at Sekretariatet for Felles studentsystem, Samordna opptak og USITs Seksjon for utvikling av nasjonale tjenester (SUN) skal inngå i en ny enhet på det studieadministrative området, med hjemmel i universitets- og høgskoleloven 1-4, fjerde ledd. Samorganiseringen vil iverksettes når alle nødvendige forhold er avklart. Det tas sikte på at dette kan skje i løpet av første halvår 2014, senest 1. juli. Det skal til sammen være syv medlemmer av styret for den nye enheten. Styremedlemmene vil bli oppnevnt av KD, etter forslag fra UHR og Nettverket for private høgskoler (NPH). KD vil også oppnevne leder og nestleder for styret. UHR er bedt om å fremme forslag på 12 kandidater (likt antall menn og kvinner) til enhetens styre. NPH er bedt om å fremme forslag på to kandidater (én mann og én kvinne). Styret hadde ingen kommentarer til sekretariatets forslag til styremedlemmer. UHRs styre nominerer følgende, i alfabetisk rekkefølge, som medlemmer til styret for FS/SO: Studiedirektør Heidi Adolfsen, UiT Avdelingsdirektør Monica Bakken, UiO Studiedirektør Gunnar Bendheim, HiST Studiedirektør Marianne Bratland, HiOA Utdanningsdirektør Sonja Irene Dyrkorn, HiB Studiedirektør Øyvind Edvardsen, HiÅ Leder Studentservice Marianne Øhrn Johannessen, UiA Fakultetsdirektør Bård Kjos, UiO Leder seksjon for utredning og kvalitetssikring Kjetil Sudmann Larssen, NHH Seniorrådgiver Anne Ringen Pedersen, UiN Avdelingsdirektør Christen Soleim, UiB Studie- og FoU-sjef Kjetil Solvik, NMH 14/036 Styret Forberedelse til deler av representantskapsmøtet mai 2014 Alle innlederne er nå bekreftet. Det foreslås en paneldiskusjon om forskjellige strukturutviklingstiltak. Dette ut fra at det er igangsatt arbeid med strukturmelding. UHR bør komme med klare innspill til dette arbeidet.

9 Ole Petter Ottersen og Ola Magnussen Rydje vil innlede om Studiebarometeret under tittelen «Studiebarometeret som verktøy for kvalitetsarbeid ved institusjonene». UHRs styre ber sekretariatet ferdigstille programmet i henhold til diskusjonen i møtet. 14/037 Styret Orienteringssaker Samarbeidsutvalget FFA UHR/FU Ratsøutvalget (Produktivitetskommisjonen - ): Sjekker effektiviteten i høyere utdanning. Gjenbruk av utdanning i nye vitnemål forslag om forskriftsendring Fra UHRs økonomiutvalg og innkjøpsutvalg Eksterne styreledere orientering om status Rapport fra arbeidsgruppe i KD: Finansiering av universitetsmuseenes forvaltningsoppgaver etter Kulturminneloven med forskrift Priser fra Olav Thon Foundation Saker til styremøtet 10. juni 2014 På møtet 10. juni vil styret møte både NRØA/AU og Utdanningsutvalget. UHRs styre tar sakene til orientering. 14/038 Styret Eventuelt Revisjon av NOKUTs forskrift Åse Løkeland og Vidar Haanes sitter i referansegruppen for forskriftsendringen. Forskingsrådet policynotat for høgskolene Forskningsrådets policy for høgskolene er vedtatt og sendt ut til institusjonene. Forskningsrådet har kuttet toppfinansiering av Marie Skłodowska Curie kandidater (IS- Topp) Som følge av en kraftig økning i IS-Topp i 2013, er det ikke midler til en tilsvarende ordning for Forskningsrådet foretar nå en samlet vurdering av sine virkemidler for forskermobilitet Norsk forskerstilling ved det svenske forskningsinstituttet i Istanbul UD har sendt et brev om en stilling i Tyrkia. Saken skal tas opp på universitetsrektormøtet i juni. Hvis dette blir noe av må hele sektoren kobles på (ikke bare de 8 universitetene).

10 Norges forskningsråds strategi og neste møte Tidligere år har det vært kontaktmøter mellom de to styrene for UHR og Forskningsrådet. I år er det ønskelig å forsøke en annen modell der deler av styrene møtes for en konkret diskusjon av Forskningsrådets strategi. UHRs punkter til dette møtet vil diskuteres i styremøtet 10. juni. Oppnevning OECD Higher Education Programme (IHME) UHR har fått en henvendelse fra Kunnskapsdepartementet om å oppnevne nytt styremedlem til IHME. Evaluering av møtet Styret er fornøyd med møteledelsen og disponering av tidsbruk på sakene. Styret er også fornøyd med arbeidsformen på strategisaken. 14/039 Styret Oppspill til og oppstart av strategidiskusjoner Styret ønsker en annen type innledning enn den forrige strategien. UHR har som den viktigste oppgaven, gjennom utdanning, forskning og formidling, å bygge fremtidens samfunn. Samfunnsutviklingen må ses opp mot langsiktighet. For å lykkes med dette, er det nødvendig å snakke med en felles stemme. UHR skal være en sterk organisasjon/talsperson for kvalitet i alle ledd og på alle områder. UHR har en viktig funksjon i å skape debattarenaer og møtearenaer. UHR skal være lagspiller når det gjelder utforming av utdanninger, påpeke flaskehalser i sektoren og hele tiden arbeide for samarbeid, arbeidsdeling og differensiering. Der UHR har hatt suksess er der det er oppnådd enighet om både mål og operasjonalisering av disse. Styret delte seg i tre grupper for å diskutere justeringer av de tre overordnede målene i UHRs strategi. I tillegg til temaene som kom frem i gruppediskusjonene (se eget notat), ønsker styret at følgende momenter innarbeides i den nye strategien: Autonomi og akademiske verdier Internasjonalisering Langsiktighet Styret er enige i følgende tidsplan for det videre strategiarbeidet: Representantskapet Styremøte Styremøte Styremøte Representantskapet Styremøte Strategielement Retning for strategi arbeidet Prosess - medvirkning Tema 1 for utdypende diskusjon Autonomi Tema 2 for utdypende diskusjon Kvalitet Kompetanse og kapasitet i sekretariatet på bakgrunn av ny strategi. Hovedelementer i ny strategi diskuteres Sluttbehandling av dokument

11 Perioden Høring med UHRs råd og utvalg Høring/ dialog med eksterne som NOKUT, SIU og NFR UHRs styre ber sekretariatet arbeide videre med nye strategi i henhold til diskusjonen i møtet. 14/040 Styret Hvilke utviklingssaker ønsker styret å sette på dagsorden prinsippdiskusjon Saken trekkes som egen sak da den henger tatt sammen med strategiarbeidet. 14/041 Styret Dialog mellom styret og underliggende enheter Det vil ikke være mulig å gjennomføre fulle kontaktmøter med alle utvalg og fagstrategiske enheter i UHRs organisasjon. Slik det er i dag har administrasjonsutvalget, forskningsutvalget og Nasjonalt råd for lærerutdanning representanter/kontaktpersoner i styret. Det kan være ønskelig med tilsvarende linker til flere av enhetene. Ole Gunnar Søgnen ble utpekt som kontaktperson til Nasjonalt råd for teknologiske fag og Nasjonalt fakultetsmøte for realfag. Marit Boyesen ble utpekt som kontaktperson for den nye helse- og sosialfagenheten. Styret diskuterte muligheten for at lederne av administrasjons-, forsknings- og utdanningsutvalget også er styremedlemmer. Hovedutfordringen med en slik løsning vil være arbeidsbelastningen. I tillegg blir det vanskeligere å fordele de tyngste vervene på flest mulig institusjoner. Et alternativ kan være at lederne for de tre utvalgene er varamedlemmer til styret. På denne måten får de tilgang til alle styrepapirer, og det vil være enklere å trekke dem inn i styrets møter ved behandling av aktuelle saker. Sekretariatet har en viktig rolle som sammenbindende element i organisasjonen, også når det gjelder å sørge for at saker kommer til styret på rett tidspunkt. UHRs styre ønsker å ha som prinsipp at sentrale utvalg og fagstrategiske enheter har egen kontaktperson i styret.

Godkjent referat for styret

Godkjent referat for styret Godkjent referat for styret Møtedato: 28.01.2014 Møtested: UHRs lokaler/høgskolen i Oslo og Akershus Møtetid: 10:00-16:00 Medlemmer Rektor Ole Petter Ottersen (leder), Universitetet i Oslo Rektor Lise

Detaljer

Godkjent referat fra styremøtet 10. juni 2014

Godkjent referat fra styremøtet 10. juni 2014 Styret Rektor Lise Iversen Kulbrandstad (nestleder)høgskolen i Hedmark Rektor Gunnar Bovim NTNU Rektor Marit Boyesen Universitetet i Stavanger Nestleder Andrè Almås Christiansen Norsk studentorganisasjon

Detaljer

Styret. Godkjent referat

Styret. Godkjent referat Styret Rektor Ole Petter Ottersen (leder), Universitetet i Oslo Rektor Lise Iversen Kulbrandstad (nestleder), Høgskolen i Hedmark Rektor Marit Boyesen, Universitetet i Stavanger Nestleder André Almås Christiansen,

Detaljer

Representantskapet. Godkjent referat

Representantskapet. Godkjent referat Representantskapet Godkjent referat Møtedato: 12. mai 2014 Møtetid: Kl. 13.00 17.00 Møtested: Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Campus Vestfold Saksnr.: 14/105 Saksliste Sak 14/001 Godkjenning av innkalling

Detaljer

Styret. Godkjent referat

Styret. Godkjent referat Styret Rektor Jan I. Haaland (leder), Norges Handelshøyskole Rektor Lise Iversen Kulbrandstad (nestleder), Høgskolen i Hedmark Rektor Trond Michael Andersen, Høgskolen i Sør-Trøndelag Leder Øyvind Berdal,

Detaljer

Godkjent referat for Styret

Godkjent referat for Styret Godkjent referat for Styret Møtedato: 11.12.2015 Møtested: UHRs lokaler, Stortorvet 2 Møtetid: 10.00-16.00 Til stede: Medlemmer Rektor Ole Petter Ottersen (leder) Universitetet i Oslo Rektor Ole-Gunnar

Detaljer

Godkjent referat for Representantskapet

Godkjent referat for Representantskapet Godkjent referat for Representantskapet Møtedato: 18.11.2015 Møtested: Handelshøyskolen BI Møtetid: 13.00-17.00 Saksliste Saksnr Tittel 15/009 Godkjenning av innkalling og saksliste 15/010 Referat fra

Detaljer

Styret. Godkjent referat

Styret. Godkjent referat Styret Rektor Jan I. Haaland (leder), Norges Handelshøyskole Rektor Lise Iversen Kulbrandstad (nestleder), Høgskolen i Hedmark Rektor Trond Michael Andersen, Høgskolen i Sør-Trøndelag Rektor Sigmund Grønmo,

Detaljer

Godkjent referat for Styret

Godkjent referat for Styret Godkjent referat for Styret Møtedato: 18.02.2016 Møtested: Sem Gjestegård, Asker Møtetid: 09.00-15.00 Til stede: Medlemmer Rektor Vidar L. Haanes (leder) Det teologiske Menighetsfakultet Rektor Liv Reidun

Detaljer

Referat for Styret. Møtedato: 03.02.2015 Møtested: UHRs lokaler, Stortorvet 2 Møtetid: 10:00-16:00

Referat for Styret. Møtedato: 03.02.2015 Møtested: UHRs lokaler, Stortorvet 2 Møtetid: 10:00-16:00 Referat for Styret Møtedato: 03.02.2015 Møtested: UHRs lokaler, Stortorvet 2 Møtetid: 10:00-16:00 Til stede: Medlemmer Rektor Ole Petter Ottersen (leder) Universitetet i Oslo Rektor Marit Boyesen Universitetet

Detaljer

Referat for styret. Vara Rektor Dag Rune Olsen Universitetet i Bergen Fagpolitisk ansvarlig

Referat for styret. Vara Rektor Dag Rune Olsen Universitetet i Bergen Fagpolitisk ansvarlig Referat for styret Møtedato: 12.03.2014 Møtested: UHRs lokaler Møtetid: 10:00-16:00 Til stede: Medlemmer Rektor Ole Petter Ottersen (leder) Universitetet i Oslo Rektor Lise Iversen Kulbrandstad (nestleder)

Detaljer

Godkjent referat. Styret

Godkjent referat. Styret Styret Rektor Jan I. Haaland (leder), Norges Handelshøyskole Rektor Sissel Østberg (nestleder), Høgskolen i Oslo Nestleder Ørjan Arntzen, Norsk studentorganisasjon Rektor Sigmund Grønmo, Universitetet

Detaljer

Styret. Godkjent referat

Styret. Godkjent referat Styret Rektor Ole Petter Ottersen (leder), Universitetet i Oslo Rektor Lise Iversen Kulbrandstad (nestleder), Høgskolen i Hedmark Rektor Gunnar Bovim, NTNU Rektor Marit Boyesen, Universitetet i Stavanger

Detaljer

Styret. Påtroppende leder Ola Magnussen Rydje, Norsk studentorganisasjon (observatør) Godkjent referat

Styret. Påtroppende leder Ola Magnussen Rydje, Norsk studentorganisasjon (observatør) Godkjent referat Styret Rektor Jan I. Haaland (leder), Norges Handelshøyskole Rektor Lise Iversen Kulbrandstad (nestleder), Høgskolen i Hedmark Rektor Trond Michael Andersen, Høgskolen i Sør-Trøndelag Fagpolitisk ansvarlig

Detaljer

Godkjent referat for Representantskapet

Godkjent referat for Representantskapet Godkjent referat for Representantskapet Møtedato: 19.11.2014 Møtested: Høgskolen i Bergen, Campus Kronstad Møtetid: 12:30-14:30 Saksliste Saksnr Tittel 14/010 Godkjenning av innkalling og saksliste 14/011

Detaljer

Godkjent referat for Styret

Godkjent referat for Styret Godkjent referat for Styret Møtedato: 27.10.2015 Møtested: UHRs lokaler, Stortorvet 2 Møtetid: 10:00-16:00 Til stede: Medlemmer Rektor Ole Petter Ottersen (leder) Universitetet i Oslo Rektor Ole-Gunnar

Detaljer

Godkjent referat for Styret

Godkjent referat for Styret Godkjent referat for Styret Møtedato: 27.04.2015 Møtested: Den norske ambassaden, Den Haag Møtetid: 11:00 17.00 Til stede: Medlemmer Rektor Ole Petter Ottersen (leder) Universitetet i Oslo Rektor Lise

Detaljer

Forskningsutvalget. Referat fra møte i UHRs forskningsutvalg 28. januar Det var følgende saksliste:

Forskningsutvalget. Referat fra møte i UHRs forskningsutvalg 28. januar Det var følgende saksliste: Til stede: Dag Rune Olsen, rektor (leder) Marianne Synnes, rektor, HiÅ (nestleder) Knut Fægri, viserektor, UiO Simone Heinz, forskningsdirektør, UiA Jan Olav Henriksen, forskningsdekan, MF Pål A. Pedersen,

Detaljer

Styret. Godkjent referat

Styret. Godkjent referat Styret Rektor Ole Petter Ottersen (leder), Universitetet i Oslo Rektor Lise Iversen Kulbrandstad (nestleder), Høgskolen i Hedmark Rektor Marit Boyesen, Universitetet i Stavanger Nestleder André Almås Christiansen,

Detaljer

Forskningsutvalget. Referat fra møte i UHRs forskningsutvalg 17. september Det var følgende saksliste: Følgende var til stede:

Forskningsutvalget. Referat fra møte i UHRs forskningsutvalg 17. september Det var følgende saksliste: Følgende var til stede: Forskningsutvalget Følgende var til stede: Medlemmer: Dag Rune Olsen, rektor (leder) Simone Heinz, forskningsdirektør, UiA Jan Olav Henriksen, forskningsdekan, MF Pål A. Pedersen, rektor, UiN Peter Tornqvist,

Detaljer

4/15 Målstruktur: Dato og innhold

4/15 Målstruktur: Dato og innhold Administrasjonsutvalget Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 7. januar 2015 Tilstede: Medlemmer: Direktør Ann Elisabeth Wedø, Høgskolen i Oslo og Akershus (leder) Rektor Frøystein Gjesdal, Norges

Detaljer

Referat. Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 19. oktober 2016 FSAT Til stede:

Referat. Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 19. oktober 2016 FSAT Til stede: Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT Referat Møte i styret for FSAT 19. oktober 2016 Til stede: Styremedlemmer: Christen Soleim, UiB Gunnar Bendheim, NTNU Anne Ringen Pedersen, Nord universitet

Detaljer

Referat. Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 7. desember 2016 FSAT Til stede:

Referat. Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 7. desember 2016 FSAT Til stede: Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT Referat Møte i styret for FSAT 7. desember 2016 Til stede: Styremedlemmer: Christen Soleim, UiB Heidi Adolfsen, UiT Gunnar Bendheim, NTNU Marianne Øhrn

Detaljer

Godkjent referat for Styret

Godkjent referat for Styret Godkjent referat for Styret Møtedato: 21.10.2016 Møtested: UHRs lokaler, Stortorvet 2 Møtetid: 09.00-16.00 Til stede: Medlemmer Rektor Vidar L. Haanes (leder) Det teologiske Menighetsfakultet Rektor Liv

Detaljer

Styret. Godkjent referat

Styret. Godkjent referat Styret Rektor Jan I. Haaland (leder), Norges Handelshøyskole Rektor Trond Michael Andersen, Høgskolen i Sør-Trøndelag Nestleder André Almås Christiansen, Norsk studentorganisasjon Rektor Sigmund Grønmo,

Detaljer

Forslag til referat for Styret

Forslag til referat for Styret Forslag til referat for Styret Møtedato: 23.10.2017 Møtested: UHRs lokaler Møtetid: 10.00-16.00 Professor Nina Malterud, Universitetet i Bergen, deltok under saken om veiledende retningslinjer for kunst-ph.d.

Detaljer

Godkjent referat for Styret

Godkjent referat for Styret Godkjent referat for Styret Møtedato: 08.09.2016 Møtested: Behandlet på sirkulasjon Møtetid: Til stede: Medlemmer Rektor Vidar L. Haanes (leder) Det teologiske Menighetsfakultet Rektor Liv Reidun Grimstvedt

Detaljer

Styremøte 27. mai 2008 i Universitets- og høgskolerådet

Styremøte 27. mai 2008 i Universitets- og høgskolerådet UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET STYRET Rektor Jarle Aarbakke (leder), Universitetet i Tromsø Rektor Sissel Østberg (nestleder), Høgskolen i Oslo Rektor Jan I. Haaland, Norges Handelshøyskole Rektor Torbjørn

Detaljer

Styret. Forslag til referat

Styret. Forslag til referat Styret Rektor Jan I. Haaland (leder), Norges Handelshøyskole Rektor Lise Iversen Kulbrandstad (nestleder), Høgskolen i Hedmark Leder Kim O. Kantardjiev, Norsk studentorganisasjon Rektor Torunn Lauvdal,

Detaljer

Styret. i Oslo. Underdirektør Guri. Bakken. Forfall: Tid: onsdag 6. juni. Saksnr: 12/41

Styret. i Oslo. Underdirektør Guri. Bakken. Forfall: Tid: onsdag 6. juni. Saksnr: 12/41 Styret Rektor Jan I. Haaland (leder), Norges Handelshøyskole Rektor Lise Iversen Kulbrandstad (nestleder), Høgskolen i Hedmark Rektor Marit Boyesen, Universitetet i Stavanger (vara) Leder Kim O. Kantardjiev,

Detaljer

Godkjent referat for Styret

Godkjent referat for Styret Godkjent referat for Styret Møtedato: 13.12.2016 Møtested: UHRs lokaler Møtetid: 10.00-16.00 Til stede: Medlemmer Rektor Vidar L. Haanes (leder) Det teologiske menighetsfakultet Rektor Liv Reidun Grimstvedt

Detaljer

Representantskapet. Godkjent referat

Representantskapet. Godkjent referat Representantskapet Godkjent referat Møtedato: 17.11.2009 Møtetid: Kl. 12:00 17:00 Møtested: Høgskolen i Oslo Saksnr.: 09/350 SAKSLISTE Saksnr. Sakstittel 008/09 Godkjenning av innkalling/saksliste 009/09

Detaljer

Representantskapet. Godkjent referat SAKSLISTE

Representantskapet. Godkjent referat SAKSLISTE Representantskapet Godkjent referat Møtedato: 11.05.2015 Møtetid: Kl. 13:00 17:00 Møtested: UiT Norges arktiske universitet Saksnr.: 15/123 Saksnr. Sakstittel SAKSLISTE 15/001 Godkjenning av innkalling

Detaljer

Referat. Møte i styret for FS 3. mars 2014

Referat. Møte i styret for FS 3. mars 2014 Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no Referat Møte i styret

Detaljer

Styret Referat Møtedato: Møtetid: Møtested: Saksnr.: SAKSLISTE Saksnr. Sakstittel

Styret Referat Møtedato: Møtetid: Møtested: Saksnr.: SAKSLISTE Saksnr. Sakstittel Styret Rektor Jan I. Haaland (leder), Norges Handelshøyskole Rektor Sissel Østberg (nestleder), Høgskolen i Oslo Direktør Rune Jørgensen, Høgskolen Stord/Haugesund Rektor Lise Iversen Kulbrandstad, Høgskolen

Detaljer

Godkjent referat for Styret

Godkjent referat for Styret Godkjent referat for Styret Møtedato: 19.04.2017 Møtested: UHRs lokaler, Stortorvet 2 Møtetid: 10.00-16.00 Til stede: Medlemmer Rektor Vidar L. Haanes (leder) Det teologiske Menighetsfakultet Leder Marianne

Detaljer

Styret. Godkjent referat

Styret. Godkjent referat Styret Rektor Jan I. Haaland (leder), Norges Handelshøyskole Rektor Lise Iversen Kulbrandstad (nestleder), Høgskolen i Hedmark Rektor Sigmund Grønmo, Universitetet i Bergen Leder Kim O. Kantardjiev, Norsk

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 20. april 2007 Tid: 20.04.07 fra kl. 10.00-14.00 Sted: Universitets- og høgskolerådets lokaler, Pilestredet

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 20. mai 2008 Tid: kl. 10.00-13.30 Sted: Universitets- og høgskolerådets lokaler, Pilestredet 46, 6.

Detaljer

Godkjent referat for Styret

Godkjent referat for Styret Godkjent referat for Styret Møtedato: 13.06.2017 Møtested: UHRs lokaler, Stortorvet 2 Møtetid: 10.00-16.00 Til stede: Medlemmer Rektor Vidar L. Haanes (leder) Det teologiske Menighetsfakultet Prorektor

Detaljer

Styret. Godkjent referat

Styret. Godkjent referat Styret Medlemmer: Rektor Jan I. Haaland (leder), Norges Handelshøyskole Rektor Sissel Østberg (nestleder), Høgskolen i Oslo Nestleder Ørjan Arntzen, Norsk studentorganisasjon Rektor Sigmund Grønmo, Universitetet

Detaljer

Styret. Godkjent referat

Styret. Godkjent referat Styret Rektor Jan I. Haaland (leder), Norges Handelshøyskole Rektor Sissel Østberg (nestleder), Høgskolen i Oslo Direktør Rune Jørgensen, Høgskolen Stord/Haugesund Rektor Lise Iversen Kulbrandstad, Høgskolen

Detaljer

Administrasjonsutvalget

Administrasjonsutvalget Administrasjonsutvalget Medlemmer (varamedlemmer inviteres fast til møtene i utvalget) Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe, Universitetet i Oslo (leder) Økonomidirektør Kjell Bernstrøm, Universitetet

Detaljer

Godkjent referat fra styremøte

Godkjent referat fra styremøte Godkjent referat fra styremøte Møtedato: 26.08.2014 Møtested: UHRs lokaler, Stortorvet 2 Ordinært styremøte: 10:00-15:30 Møte med Torbjørn Hægeland: 13.00 14.00 Møte med NOKUTs styre: 14.00 15.30 Til stede:

Detaljer

Referat. Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 23. april 2015 FSAT-15-043. Til stede:

Referat. Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 23. april 2015 FSAT-15-043. Til stede: Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT Referat Møte i styret for FSAT 23. april 2015 Til stede: Styremedlemmer: Christen Soleim, UiB Heidi Adolfsen, UiT Kjetil Solvik, NMH Marianne Øhrn Johannessen,

Detaljer

DET NASJONALE FAKULTETSMØTE FOR HUMANISTISKE FAG. REFERAT NASJONALT FAKULTETSMØTE 7. mai 2014

DET NASJONALE FAKULTETSMØTE FOR HUMANISTISKE FAG. REFERAT NASJONALT FAKULTETSMØTE 7. mai 2014 DET NASJONALE FAKULTETSMØTE FOR HUMANISTISKE FAG REFERAT NASJONALT FAKULTETSMØTE 7. mai 2014 Sted: Det humanistiske fakultet, Universitetet i Oslo. Medlemmer: Vår dato: 05.06.2014 - Dekan Margareth Hagen,

Detaljer

Referat fra 8. møte i UHRs økonomiutvalg

Referat fra 8. møte i UHRs økonomiutvalg UHRs Administrasjonsutvalg Økonomiutvalget Medlemmer: Økonomidirektør Kjell Bernstrøm, Universitetet i Bergen (leder) Økonomidirektør Kjetil Hellang, Universitetet i Agder Økonomisjef Klas Rønning, Norges

Detaljer

Referat fra møte i studieadministrativt utvalg, 13. oktober 2016 Tid: kl Sted: UHRs lokaler

Referat fra møte i studieadministrativt utvalg, 13. oktober 2016 Tid: kl Sted: UHRs lokaler Referat fra møte i studieadministrativt utvalg, 13. oktober 2016 Tid: kl. 11.00-15.00 Sted: UHRs lokaler Tilstede: Studiedirektør Ole-Jørgen Torp, NMBU (leder) Studiesjef Jorun Gunnerud, NHH (nestleder)

Detaljer

Godkjent referat for Styret

Godkjent referat for Styret Godkjent referat for Styret Møtedato: 14.06.2016 Møtested: UHRs lokaler, Stortorvet 2 Møtetid: 10.00-16.00 Til stede: Medlemmer Rektor Vidar L. Haanes (leder) Det teologiske Menighetsfakultet Rektor Liv

Detaljer

Rapport fra NIFU/Deloitte

Rapport fra NIFU/Deloitte Referat fra møte i økonomiutvalget 5. februar 2015 Tilstede: Økonomidirektør Kjetil Hellang, Universitetet i Agder (leder) Avdelingsdirektør Ellen Johanne Caesar, Universitetet i Oslo Økonomidirektør,

Detaljer

Arbeidet i UHRs økonomiutvalg 2010-2013

Arbeidet i UHRs økonomiutvalg 2010-2013 U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Arbeidet i UHRs økonomiutvalg 2010-2013 Kjell Bernstrøm leder UHRs økonomiutvalg 2010-2013 UHRs TDI-gruppe Om UHRs økonomiutvalg Oppnevnt av UHRs administrasjonsutvalg

Detaljer

Administrasjonsutvalget

Administrasjonsutvalget Administrasjonsutvalget Referat Tid: 18. februar 2013, kl. 09.00 12.00. (I forkant av Direktørsamling) Sted: Hotel Skt. Petri, Krystalgade 22, København Tilstede: Medlemmer (inkl. varamedlemmer): Universitetsdirektør

Detaljer

Godkjent referat for Styret

Godkjent referat for Styret Godkjent referat for Styret Møtedato: 09.09.2015 Møtested: UHRs lokaler, Stortorvet 2 Møtetid: 10:00-15:00 Til stede: Medlemmer Rektor Ole Petter Ottersen (leder) Universitetet i Oslo Rektor Ole-Gunnar

Detaljer

Universitets- og høgskolerådets rolle som pådriver og fasilitator i institusjonenes arbeid med pedagogisk utvikling

Universitets- og høgskolerådets rolle som pådriver og fasilitator i institusjonenes arbeid med pedagogisk utvikling Universitets- og høgskolerådets rolle som pådriver og fasilitator i institusjonenes arbeid med pedagogisk utvikling Rektor Vidar L. Haanes, styreleder Universitets- og høgskolerådet FUPs jubileumsseminar

Detaljer

Referat fra møte i Universitets- og høgskolerådets Innkjøpsutvalg Torsdag den 22.november kl Telefonmøte. SAKSLISTE

Referat fra møte i Universitets- og høgskolerådets Innkjøpsutvalg Torsdag den 22.november kl Telefonmøte. SAKSLISTE UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGETS INNKJØPSUTVALG Referat fra møte i Universitets- og høgskolerådets Innkjøpsutvalg Torsdag den 22.november kl. 10.00-12.00. Telefonmøte. Til stede:

Detaljer

Organisering av IKT i UH sektoren. IT-konferansen UIO

Organisering av IKT i UH sektoren. IT-konferansen UIO Organisering av IKT i UH sektoren IT-konferansen UIO 27.04.2017 Tor Holmen, UNINETT AS Konsentrasjon for kvalitet (mars 2015) Mål: Økt kvalitet i utdanning og forskning Fikk fart på strukturendringer!

Detaljer

Strategimøte april 2008 i Universitets- og høgskolerådet REFERAT

Strategimøte april 2008 i Universitets- og høgskolerådet REFERAT UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET STYRET Rektor Jarle Aarbakke (leder), Universitetet i Tromsø Rektor Sissel Østberg (nestleder), Høgskolen i Oslo Rektor Jan I. Haaland, Norges Handelshøyskole Rektor Torbjørn

Detaljer

Referat. Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 18. juni 2015 FSAT-15-068. Til stede:

Referat. Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 18. juni 2015 FSAT-15-068. Til stede: Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT Referat Møte i styret for FSAT 18. juni 2015 Til stede: Styremedlemmer: Christen Soleim, UiB Heidi Adolfsen, UiT Kjetil Solvik, NMH Marianne Øhrn Johannessen,

Detaljer

Administrasjonsutvalget

Administrasjonsutvalget Administrasjonsutvalget Tilstede: Medlemmer Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe, Universitetet i Oslo (leder) Økonomidirektør Kjell Bernstrøm, Universitetet i Bergen Direktør Ingeborg Harsten,

Detaljer

Styret. Referat. Møtetid : Kl Besøk på Roehampton Kl Saksnr.: 09/54

Styret. Referat. Møtetid : Kl Besøk på Roehampton Kl Saksnr.: 09/54 Styret Rektor Jarle Aarbakke (leder), Universitetet i Tromsø Rektor Sissel Østberg (nestleder), Høgskolen i Oslo Rektor Torbjørn Digernes, NTNU Direktør Kari Tove Elvbakken, Universitetet i Bergen Rektor

Detaljer

Styret. Godkjent referat

Styret. Godkjent referat Styret Rektor Jan I. Haaland (leder), Norges Handelshøyskole Rektor Lise Iversen Kulbrandstad (nestleder), Høgskolen i Hedmark Rektor Trond Michael Andersen, Høgskolen i Sør-Trøndelag Rektor Eirik Birkeland,

Detaljer

Referat fra møte i økonomiutvalget. 12. februar 2016

Referat fra møte i økonomiutvalget. 12. februar 2016 Referat fra møte i økonomiutvalget 12. februar 2016 Tilstede: Økonomidirektør Kjetil Hellang, Universitetet i Agder (leder) Avdelingsdirektør Ellen Johanne Caesar, Universitetet i Oslo Økonomisjef Klas

Detaljer

Referat fra møte i økonomiutvalget. 21. november 2016

Referat fra møte i økonomiutvalget. 21. november 2016 Referat fra møte i økonomiutvalget 21. november 2016 Tilstede: Økonomidirektør Kjetil Hellang, Universitetet i Agder (leder) Avdelingsdirektør Ellen Johanne Caesar, Universitetet i Oslo Avdelingsdirektør

Detaljer

Godkjent referat for styret

Godkjent referat for styret Godkjent referat for styret Møtedato: 15.04.2016 Møtested: UHRs lokaler, Stortorvet 2 Møtetid: 10.00-16.00 Til stede: Medlemmer Rektor Vidar L. Haanes (leder) Det teologiske Menighetsfakultet Rektor Liv

Detaljer

Referat for NFE-HS arbeidsutvalg

Referat for NFE-HS arbeidsutvalg Referat for NFE-HS arbeidsutvalg Møtedato: 27.11.2014 Møtested: SAS Radisson Blu Gardermoen Møtetid: 13:00-17:00 Til stede: Medlemmer Dekan Arnfinn Sundsfjord (leder) Universitetet i Tromsø - Norges arktiske

Detaljer

Styremøte 8. oktober 2007 i Universitets- og høgskolerådet REFERAT

Styremøte 8. oktober 2007 i Universitets- og høgskolerådet REFERAT UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET STYRET Rektor Jarle Aarbakke (leder), Universitetet i Tromsø Rektor Sissel Østberg (nestleder), Høgskolen i Oslo Rektor Jan I. Haaland, Norges Handelshøyskole Rektor Torbjørn

Detaljer

Mandat og retningslinjer for UHRs faste utvalg

Mandat og retningslinjer for UHRs faste utvalg Mandat og retningslinjer for UHRs faste utvalg Vedtatt av styre 17. oktober 2005 Justert 14. oktober 2008 Administrasjonsutvalg Bibliotekutvalg Forskningsutvalg Museumsutvalg Utdanningsutvalg 1 Administrasjonsutvalget

Detaljer

DET NASJONALE FAKULTETSMØTE FOR REALFAG

DET NASJONALE FAKULTETSMØTE FOR REALFAG DET NASJONALE FAKULTETSMØTE FOR REALFAG Sekretariat: Medlemmer: IME-fakultetet UiB,UiO,UiTø,UiS,UMB, NTNU NTNU,Høgskolene 7491Trondheim NorskStudentunion Tlf.73596002 Fax: 73593628 E-mail:Anne-M.Hogstad@IME.ntnu.no

Detaljer

Struktur og arkitektur

Struktur og arkitektur Struktur og arkitektur Sammenhengen mellom strukturmeldingen og arbeidet med IT-arkitektur i sektoren. Kan arkitektur bidra til at strukturendringer forenkles? Konsentrasjon for kvalitet En formidabel

Detaljer

Det nasjonale fakultetsmøtet for samfunnsvitenskapelige fag 25. 26. november, Oslo

Det nasjonale fakultetsmøtet for samfunnsvitenskapelige fag 25. 26. november, Oslo DET NASJONALE FAKULTETSMØTET FOR SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAG REFERAT Det nasjonale fakultetsmøtet for samfunnsvitenskapelige fag 25. 26. november, Oslo Deltakere: Medlemmer: Forfall: Dekan Knut Helland,

Detaljer

Referat fra møte i økonomiutvalget. 14. desember 2015, kl

Referat fra møte i økonomiutvalget. 14. desember 2015, kl Referat fra møte i økonomiutvalget 14. desember 2015, kl. 08.30-10.00. Tilstede: Økonomidirektør Kjetil Hellang, Universitetet i Agder (leder) Økonomi- og driftsdirektør Kai Robert Jakobsen, Høgskolen

Detaljer

Referat fra møte i UHRs arbeidsgruppe for karakteranalyse, onsdag 13.03.2013 Kl 11 ca 1500 i UHR. Pilestredet 46, 6. etasje. M20

Referat fra møte i UHRs arbeidsgruppe for karakteranalyse, onsdag 13.03.2013 Kl 11 ca 1500 i UHR. Pilestredet 46, 6. etasje. M20 Tilstede: Asbjørn Bjørnset Grete Lysfjord Per Manne Birgitte Levy (ref. UHR) Forfall: Svein Gladsø Kirsti Margrethe Mortensen Trine Oftedal 13.03.2013 Referat fra møte i UHRs arbeidsgruppe for karakteranalyse,

Detaljer

Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT. Strategi

Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT. Strategi Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT Strategi Styreleder Christen Soleim Opprettelse For å sikre videreutvikling av de studieadministrative tjenestene, besluttet Kunnskaps-departementet 14.

Detaljer

Referat fra møte i administrasjonsutvalget,

Referat fra møte i administrasjonsutvalget, Referat fra møte i administrasjonsutvalget, 21.04.2015 Tilstede Medlemmer: Direktør Ann Elisabeth Wedø, Høgskolen i Oslo og Akershus (leder) Rektor Frøystein Gjesdal, NHH (nestleder) Direktør Carl-Morten

Detaljer

Referat fra møte i innkjøpsutvalget onsdag 2. november 2016

Referat fra møte i innkjøpsutvalget onsdag 2. november 2016 Referat fra møte i innkjøpsutvalget onsdag 2. november 2016 Tilstede: Innkjøpssjef Lisbeth Gussiås, NTNU (leder) Innkjøpssjef Merethe Berger Håkonsen, UiT Innkjøpssjef Kjetil Skog, UiB Økonomi- og driftsdirektør

Detaljer

Utkast til Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 6. oktober 2006

Utkast til Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 6. oktober 2006 UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET Til stede: Høgskoledirektør Tor A. Aagedal (leder), Høgskolen i Agder Administrerende direktør Baard Wist, Norges idrettshøgskole Administrerende

Detaljer

Handlingsplan for utdanning 2012 2014

Handlingsplan for utdanning 2012 2014 Handlingsplan for utdanning 2012 2014 UHRs utdanningsutvalg I tråd med UHRs vedtekter ønsker Utdanningsutvalget å: bidra til å utvikle og fremme høyere utdanning fremme koordinering og arbeidsdeling skape

Detaljer

UHRs administrasjonsutvalg. Oppsummering året 2008

UHRs administrasjonsutvalg. Oppsummering året 2008 UHRs administrasjonsutvalg. Oppsummering året 2008 http://www.uhr.no/organisering/utvalg/administrasjonsutvalget/ Innhold 1 UHRs administrasjonsutvalg... 2 2 Administrasjonsutvalgets medlemmer... 2 3 Møtevirksomhet...

Detaljer

Referat fra møte i økonomiutvalget 19. mars

Referat fra møte i økonomiutvalget 19. mars Referat fra møte i økonomiutvalget 19. mars Tilstede: Økonomidirektør Frank Arntsen, NTNU Avdelingsdirektør Ellen Johanne Caesar, Universitetet i Oslo Økonomidirektør Kjetil Hellang, Universitetet i Agder

Detaljer

Godkjent referat fra møte i innkjøpsutvalget. fredag 8. mai 2015 kl 10.00 14.00. UHRs lokaler, Stortorvet 2

Godkjent referat fra møte i innkjøpsutvalget. fredag 8. mai 2015 kl 10.00 14.00. UHRs lokaler, Stortorvet 2 Godkjent referat fra møte i innkjøpsutvalget fredag 8. mai 2015 kl 10.00 14.00 UHRs lokaler, Stortorvet 2 Medlemmer Innkjøpssjef Lisbeth Gussiås, NTNU (leder) Innkjøpssjef Merete Berger Håkonsen, UiT Innkjøpssjef

Detaljer

Referat fra FU møte

Referat fra FU møte Referat fra FU møte 30. 09. 2010 Rektor Torbjørn Digernes, NTNU (leder) Rektor Aslaug Mikkelsen (forfall) Prorektor Curt Rice, Universitetet i Tromsø Forskningsdirektør Bjørn Haugstad, UiO Rektor Sigmund

Detaljer

Referat fra FU møte Saksliste

Referat fra FU møte Saksliste Referat fra FU møte 23. 11. 2010 Rektor Torbjørn Digernes, NTNU (leder) Rektor Aslaug Mikkelsen Prorektor Curt Rice, Universitetet i Tromsø Forskningsdirektør Bjørn Haugstad, UiO Rektor Sigmund Loland

Detaljer

Godkjent referat for Styret

Godkjent referat for Styret Godkjent referat for Styret Møtedato: 10.02.2017 Møtested: Universitetet i Oslo, Karl Johans gate, Domus Media, møterom Kjerka Møtetid: 09.00-16.00 Til stede: Medlemmer Rektor Vidar L. Haanes (leder) Det

Detaljer

Representantskapet. Godkjent referat SAKSLISTE

Representantskapet. Godkjent referat SAKSLISTE Representantskapet Godkjent referat Møtedato: 20.11.2012 Møtetid: Kl. 13:00 15:00 Møtested: Høgskolen i Hedmark Saksnr.: 12/213 SAKSLISTE Sak 009/12 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 010/12 Godkjenning

Detaljer

Styremøte 31. mai 2006 i Universitets- og høgskolerådet REFERAT

Styremøte 31. mai 2006 i Universitets- og høgskolerådet REFERAT UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET STYRET Rektor Gunnar Stave (leder), Høgskulen i Volda Rektor Jarle Aarbakke (nestleder), Universitetet i Tromsø Rektor Ivar Langen, Universitetet i Stavanger Rektor Jan I.

Detaljer

DET NASJONALE FAKULTETSMØTET FOR SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAG

DET NASJONALE FAKULTETSMØTET FOR SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAG DET NASJONALE FAKULTETSMØTET FOR SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAG Det nasjonale fakultetsmøtet for samfunnsvitenskapelige fag 23. november 2015 Gardermoen REFERAT Deltakere: Medlemmer: Dekan Knut Helland, SV/UiB

Detaljer

Administrasjonsutvalget. Referat fra møte i UHRs Administrasjonsutvalg 27.januar 2014

Administrasjonsutvalget. Referat fra møte i UHRs Administrasjonsutvalg 27.januar 2014 Administrasjonsutvalget Referat fra møte i UHRs Administrasjonsutvalg 27.januar 2014 Tilstede: Direktør Ann Elisabeth Wedø, Høgskolen i Oslo og Akershus (leder) Rektor Frøystein Gjesdal, Norges Handelshøyskole

Detaljer

Referat fra FU møte Saksliste

Referat fra FU møte Saksliste Referat fra FU møte 17. 06. 2010 Rektor Torbjørn Digernes, NTNU (leder) Rektor Aslaug Mikkelsen, Universitetet i Stavanger Prorektor Curt Rice, Universitetet i Tromsø (forfall) Forskningsdirektør Bjørn

Detaljer

Utdanningsutvalget. Sak 16/14 Godkjenning av innkalling og sakliste. Utkast til referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg 22.

Utdanningsutvalget. Sak 16/14 Godkjenning av innkalling og sakliste. Utkast til referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg 22. Utdanningsutvalget Utkast til referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg 22. mai 2014 Tilstede: prorektor Berit Kjeldstad, NTNU (leder) avdelingsdirektør Monica Bakken, UiO studiedirektør Jan Atle Toska,

Detaljer

Styret. Godkjent referat

Styret. Godkjent referat Styret Rektor Jan I. Haaland (leder), Norges Handelshøyskole Rektor Lise Iversen Kulbrandstad (nestleder), Høgskolen i Hedmark Rektor Trond Michael Andersen, Høgskolen i Sør-Trøndelag Rektor Sigmund Grønmo,

Detaljer

Styremøte 6. februar 2008 i Universitets- og høgskolerådet REFERAT

Styremøte 6. februar 2008 i Universitets- og høgskolerådet REFERAT UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET STYRET Rektor Jarle Aarbakke (leder), Universitetet i Tromsø Rektor Sissel Østberg (nestleder), Høgskolen i Oslo Rektor Jan I. Haaland, Norges Handelshøyskole Rektor Torbjørn

Detaljer

Styremedlemmer: Christen Soleim, UiB Seunn Smith-Tønnessen, UiA Gunn Rognstad, HiG Aud Magna Gabrielsen, NTNU. Kjetil Solvik, NMH

Styremedlemmer: Christen Soleim, UiB Seunn Smith-Tønnessen, UiA Gunn Rognstad, HiG Aud Magna Gabrielsen, NTNU. Kjetil Solvik, NMH Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no Referat Møte i styret

Detaljer

MØTEINNKALLING. Høgskolestyret. 1/15 Godkjenning av innkalling og saksliste Arkivsak-dok. Arkivkode. Saksbehandler. Forslag til vedtak/innstilling:

MØTEINNKALLING. Høgskolestyret. 1/15 Godkjenning av innkalling og saksliste Arkivsak-dok. Arkivkode. Saksbehandler. Forslag til vedtak/innstilling: MØTEINNKALLING Høgskolestyret Dato: 14.01.2015 kl. 14:00 Sted: Møterom 1 Arkivsak: 14/01139 Arkivkode: 011 Mulige forfall meldes snarest til post@himolde.no SAKSKART Side Vedtakssaker 1/15 Godkjenning

Detaljer

INNKOMNE ENDRINGSFORSLAG TIL VEDTEKTENE - UTEN INNSTILLING

INNKOMNE ENDRINGSFORSLAG TIL VEDTEKTENE - UTEN INNSTILLING INNKOMNE ENDRINGSFORSLAG TIL VEDTEKTENE UTEN INNSTILLING Vedtektskomiteens innstilling blir sendt ut sammen med sakspapirene til landsmøtet. Sakspapirene sendes ut senest 24. februar 2017. 1 Nei 8 Alle

Detaljer

Komité for kjønnsbalanse i forskning. Godkjent referat

Komité for kjønnsbalanse i forskning. Godkjent referat Medlemmer: Professor Gerd Bjørhovde, Universitetet i Tromsø (leder) Professor Kjell Bratbergsengen, NTNU Førsteamanuensis Eivind Engebretsen, Universitetet i Oslo/Høgskolen i Oslo og Akershus Student Karen

Detaljer

Referat for NFE-HS arbeidsutvalg

Referat for NFE-HS arbeidsutvalg Referat for NFE-HS arbeidsutvalg Møtedato: 28.08.2015 Møtetid: 10.15-15.30 Møtested: UHRs lokaler, Stortorvet 2, Oslo Tilstede: Medlemmer: Dekan Arnfinn Sundsfjord (leder) Universitetet i Tromsø Norges

Detaljer

Bakgrunn I styremøtet 29.11. 12 ble det under eventuelt bedt om at det til neste styremøte ble lagt fram et forslag til opplegg for styreevaluering.

Bakgrunn I styremøtet 29.11. 12 ble det under eventuelt bedt om at det til neste styremøte ble lagt fram et forslag til opplegg for styreevaluering. Universitetsstyret Universitetet i Bergen Arkivkode: Styresak: / Sak nr. Møte:.0. Om opplegg for styreevaluering Bakgrunn I styremøtet 9.. ble det under eventuelt bedt om at det til neste styremøte ble

Detaljer

DET NASJONALE FAKULTETSMØTE FOR REALFAG

DET NASJONALE FAKULTETSMØTE FOR REALFAG DET NASJONALE FAKULTETSMØTE FOR REALFAG Sekretariat: Medlemmer: IME-fakultetet UiB,UiO,UiTø,UiS,UMB, NTNU NTNU, UiA,Høgskolene 7491Trondheim NorskStudentunion Tlf.73596002 Fax: 73593628 E-mail:Anne-M.Hogstad@IME.ntnu.no

Detaljer

Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 05. oktober 2007 SAKSLISTE

Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 05. oktober 2007 SAKSLISTE UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 05. oktober 2007 Ordinært møte i administrasjonsutvalget fra kl. 10.00-12.00 og fellesmøte med beregningsutvalget

Detaljer

Godkjent referat for Styret

Godkjent referat for Styret Godkjent referat for Styret Møtedato: 06.10.2014 Møtetid: 10:00-16:00 Møtested: UHRs lokaler Til stede: Medlemmer Leder Nestleder Vara Direktør Forfall Direktør Direktør Ole Petter Ottersen (leder) Lise

Detaljer