Norske Boligbyggelags Landsforbund. NBBL Årsrapport 2008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norske Boligbyggelags Landsforbund. NBBL Årsrapport 2008"

Transkript

1 Norske Boligbyggelags Landsforbund NBBL Årsrapport 2008

2 Innholdsfortegnelse Styreleder har ordet 3 Styrets årsberetning 4 Resultatregnskap 8 Balanse 9 Noter 10 Kontantstrømoppstilling 19 Revisjonsberetning 20 Nøkkeltall fra datterselskapene året alt endret seg 22 Glimt fra NBBL 24 Utfordinger for borettslag 25 Strukturendringer 26 Kvalitet 27 Framtidsprosjektet Kompetanse 30 Bruker og markedsundersøkelser 31 Profilering og informasjon 32 Internasjonalt utviklingssamarbeid 34 Felles forretningsdrift NBBL Partner 35 Borettslagenes Sikringsfond 38 Boligbyggelagenes Forsikring AS 39 Bildene i NBBLs Årsrapport 2008 er hentet fra borettslag som har fått NBBLs utsmykningspris Forsiden: Oleanna Borettslag (Oslo) Grønnegården borettslag (Oslo) s.6, 30 Midteggen borettslag (Trondheim) s.32 Nedre Sletta borettslag (Fredrikstad) s.21, 29, 35 Oleanna borettslag (Oslo) s.24, 31, 39 Pølsemaker Pedersen borettslag (Moss) s.23, 38 Tangen V borettslag (Nesodden) s.26 Øvre Frydenlund borettslag (Bergen) s.5, 27 Siste side: Tangen V borettslag (Nesodden) Design: barebirgitte Foto: Thomas Bjørnflaten, Bjørn Brunvoll, Geir Otto Johansen, Henning Lauridsen, Ivan Rios, Eivind Senneseth Produksjon: Kulseth & Co

3 Styreleder har ordet De hovedoppgaver landsmøtet vedtok i 2007, har vært grunnlaget for styrets virksomhet i perioden. Finanskrisen, med kraftige tilbakeslag og tilnærmet full stans i all boligbygging, har naturlig nok gitt NBBL og boligbyggelagene uforutsette utfordringer. NBBL legger ned betydelige ressurser i det daglige arbeid med rammevilkår, medlemsfordeler, boligpolitiske saker, informasjon, rådgivning og opplæring. Kvalitetsarbeidet har også funnet sin plass i den daglige virksomheten. Lagenes egenrapportering og det stedlige tilsyn viser at dette arbeidet har sin berettigelse. En av de viktigste hovedoppgavene er å understøtte nødvendige strukturendringer. Dette er et område hvor vi gjerne skulle sett større resultater, men det er et faktum at ansvar for gjennomføring ligger hos det enkelte boligbyggelag. NBBLs krav om kvalitet og minstestandarder vil sammen med finanskrisen synliggjøre hvor sårbare boligbyggelagene er. Den største utfordringen ligger hos de mellomstore lagene med stor byggeaktivitet. Det er svært få lag som har stor nok egenkapital til å kunne gjennomføre strategiske tomtekjøp og sitte på disse når markedet svikter. Dersom Norske Boligbyggelag skal beholde og helst øke sin andel av boligbyggingen, er det helt avgjørende at vi får større og mer robuste lag. Alternativet er et dårligere tilbud til våre medlemmer. De økonomiske resultater for NBBL har de senere årene satt oss i stand til å gjennomføre viktige prosjekter. Dette har også bidratt til å øke de administrative ressurser. Bortfall av konsernbidrag medførte en nødvendig nedbemanning og omfordeling av interne ressurser. Økonomisk vil 2008 være et negativt år for NBBL, men heldigvis er det lagt til side nok til å tåle dette, og det er vedtatt et stramt og balansert budsjett for Den viktige diskusjonen er hvordan medlemslagene vil organisere NBBL i et noe lenger perspektiv. Hvilke tjenester vil boligbyggelagene etterspørre, hva skal være kontingentfinansiert, hvordan skal inntektsfordelingen være mellom sentrale og lokale ledd, og hvilke tjenester vil man betale for. Styret vil legge til rette for at dette blir grundig vurdert og lagt fram for landsmøtet. Det er nok slik at et endret bilde av Norske Boligbyggelag med større og mer kompetente regioner krever et noe annerledes Landsforbund. Det er imidlertid viktig å gjøre ting i riktig rekkefølge. Framforhandling av medlemstjenester, kvalitetsarbeid, juridisk veiledning, tilbud om opplæring med mer, kan ikke bygges ned før lagene selv er i stand til å overta enkelte av oppgavene dersom det er en ønsket utvikling. Det er opplagt at Norske Boligbyggelag i mange sammenhenger har store fordeler av å opptre samlet og det er NBBL som er limet. Det er et potensial i alle tilbakeslag. Det gjelder å utnytte de fortrinn man har. Norske Boligbyggelag har flere vi forvalter hjemmet til nesten 1 million nordmenn, vi har nesten medlemmer, vi har et svært godt omdømme og vi er til stede der folk bor. Alt dette er utviklet gjennom mer enn 60 år i ren samvirkeånd. Det er viktig at vi i vårt arbeid for å effektivisere boligbyggelagenes forretningsdrift ikke endrer Norske Boligbyggelags verdigrunnlag med medlemsnytte som hovedformål. Finanskrisen har til fulle vist at samfunnet har behov for alternativer til investordrevet, kortsiktig og bunnlinjefokusert virksomhet. Det er mange grunner for at samvirkebevegelsen får bedre vilkår i årene som kommer. Det er vi som forvalter den konsentrerte bebyggelsen, og det er vi, som sammen med det offentlige, kan planlegge, finansiere og gjennomføre nødvendige miljøsatsninger. I tillegg har arbeidet med Framtidsutvalget pekt på områder det forventes at vi tar tak i det er oppgaver nok for de boligbyggelag som evner å tilpasse seg medlemmenes forventninger og samfunnets krav. Rolf Mikaelsen styreleder 3

4 Styrets årsberetning 2008 AL Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) er en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon som har til formål å samle boligbyggelag i Norge og arbeide for deres felles interesser samt påvirke myndighetene slik at det føres en boligpolitikk som sikrer alle rett til en god bolig og et godt bomiljø. NBBL har sitt forretningskontor i Oslo. Som et ledd i å styrke Norske Boligbyggelags konkurransekraft har styret i 2008 fokusert på så vel strukturelle som driftsmessige utfordringer boligbyggelagene står overfor. De strukturelle utfordringene knyttet til mange og små lag har preget årets to lederkonferanser. NBBL har i løpet av året bistått i flere fusjons- og samarbeidsprosesser. Den internasjonale finanskrisen, som også slo inn over Norge, har i betydelig grad satt sitt preg på NBBLs arbeid i Problemstillinger knyttet til lavinnskuddsboliger, sviktende markeder og manglende likviditet har gitt NBBL og boligbyggelagene mange og store utfordringer. I tråd med landsmøtets vedtak i 2007 har NBBLs framtidsprosjekt, som fokuserer på utviklingen av en bærekraftig boligpolitikk, blitt videreført gjennom året Resultatene av arbeidet vil bli presentert på landsmøtet i NBBL Partner har gjennom året utvidet sin virksomhet ytterligere. Et stort satsningsområde har vært og er utviklingen av nasjonalt elektronisk fordelskort. Eksisterende ordninger og avtaler har i løpet av året blitt gjennomgått med sikte på forbedringer. Generelt har det blant boligbyggelagene vært stor etterspørsel etter NBBLs samlede produkter og tjenester. Styret Ved utgangen av 2008 besto styret av Rolf Mikaelsen (leder) Martin Mæland (nestleder) Ingrid Iversen Svein Dalsbø Adelheid Buschmann Kristiansen Øystein Johannesen Pål Johnsrud Mette Bakken Henning Lauridsen (ansattes representant) Berit Tiller (varamedlem) Arne-Viggo Hjelm (varamedlem) Knut Øxnevad Soma (varamedlem) Åsne Graver (varamedlem for ansattes representant) Organisasjon, arbeidsmiljø og personalforhold Ved utgangen av 2008 var det 37 fast ansatte og 2 vikarstillinger, til sammen 39 ansatte. Den pågående finanskrisen har i betydelig grad bidratt til en reduksjon i så vel boligbyggelagenes som NBBLs inntekter gjennom året. En styrt nedbemanning ble derfor igangsatt for å tilpasse driften av organisasjonen til den økonomiske virkelighet som råder. Det er inngått avtaler om bemanningsreduksjon tilsvarende 7 stillingshjemler som fases ut i løpet av I datterselskapene NBBL Partner og Boligbyggelagenes Forsikring har det vært henholdsvis 17 og 7 ansatte. Av de fast ansatte i NBBL konsernet er 31 kvinner og 32 menn. I ledergruppen møter 6 menn. Det er rekruttert en kvinne som ny administrerende direktør i NBBL. Det er for øvrig et mål for NBBL å rekruttere flere kvinner i ledende stillinger. Det har vært avholdt fire møter i AMU i 2008, hvor det ble behandlet til sammen 21 saker. Det avholdes regelmessige kontaktmøter med tillitsvalgte og ledelsen i NBBL, NBBL Partner og i Boligbyggelagenes Forsikring. Samlet sykefravær i 2008 utgjorde for NBBL, 3,16%. Det har ikke vært registrert skader eller ulykker i driftsåret. Selskapet driver ikke virksomhet som i nevneverdig grad forurenser det ytre miljøet. NBBL konsernet Styret legger vekt på at NBBL og tilknyttede selskaper skal sees som en samlet virksomhet. NBBLs adm. direktør er også adm. direktør i NBBL Partner AS og rapporterer den samlede virksomheten til styret. I konsernet inngår: - AL Norske Boligbyggelags Landsforbund - NBBL Partner AS - Boligbyggelagenes Forsikring AS - Borettsregisteret AS - Boligsamvirkets Media AS (67%) 4

5 Fremtidsutsikter NBBLs medlemslag er som mange andre sterkt påvirket av finanskrisen og det realøkonomiske tilbakeslaget. Boligbyggelagene fokuserer for tiden på å konsolidere driften og det forventes økt oppslutning om samarbeidsløsninger som kan gi økt slagkraft framover. Det forventes at NBBL skal spille en aktiv rolle i den videre utviklingen av Norske Boligbyggelag gjennom blant annet å arbeide for bedre rammevilkår, strukturelle ordninger og økt forretningsmessig samarbeid. Tilknyttede virksomheter I tillegg til de selskapene som inngår i konsernet er følgende selskaper knyttet til NBBL: - Stiftelsen Borettslagenes Sikringsfond. - Stiftelsen Norske Boligbyggelags Fond for Utviklingssamarbeid. NBBL har i 2008 utført regnskapstjenester for Boligsamvirkets Meglerkjede Garanti BA. Disse selskapene er eid eller kontrollert av boligbyggelag tilsluttet NBBL. Økonomi Konsernet NBBL har en sterk posisjon og boligbyggelagenes etterspørsel etter fellesleverte tjenester er god. Som følge av Landsmøtets ønske om å øke kunnskapen om, og kjennskapen til Norske Boligbyggelag er profilkampanjen som bidrar til å befeste profilen blitt videreført også i Kampanjen er i sin helhet blitt bekostet av NBBL. I 2008 er det satt sterkt fokus på kvalitetsforbedrende tiltak innenfor Norske Boligbyggelag som helhet. Boligbyggelagenes Forsikring AS er heleid datterselskap gjennom selskapet NBBL Partner AS. Dette selskapet har fram til 2008 levert gode resultater, og 5

6 egenkapital er 124,4 mill kroner og utgjør nå om lag 40% av totalkapitalen på kr. 314,0 mill kroner. Kontantstrømoppstillingen for NBBL er satt opp etter indirekte modell og viser hvordan konsernet har finansiert aktiviteten i Risikostyring Datterselskapet Boligbyggelagenes Forsikring AS (BSF) opererer innen virksomhetsområdene fulltegningsforsikring og finansforvaltning. For fulltegningsforsikring følges fastlagte rutiner for å kartlegge og håndtere risiko. Alle prosjekter utredes etter faste rutiner og utfallet av en slik utredning kan være et avslag om forsikring, på prosjekter der risikoen vurderes å være for stor. Forhåndssalgskravet BSF setter til prosjektene er et viktig element i styringen av selskapets risikoeksponering. I et svakt boligmarked vil det være vanskeligere å oppnå forhåndssalget og dermed oppfylle kravene til BSF. Dette har vært sterkt medvirkende til at det i 2008 kun ble forsikret fire nye prosjekter. Statusrapporter innhentes fra alle prosjekter hvert kvartal og er et viktig element i styringen av risikoen i forsikringsporteføljen. Det rapporteres om utvikling i salg, fremdrift, kostnader og endringer i prosjektet. det har muliggjort uttak av konsernbidrag og finansiering av nye satsingsområder i NBBL. De økonomiske nedgangstidene i 2008 har ført til at lønnsomheten i datterselskapene har blitt svekket og det er ikke lenger forsvarlig å hente ut konsernbidrag slik som tidligere. NBBL har som følge av endrede rammebetingelser iverksatt ulike innstrammingstiltak for å møte utfordringene. Kredittilsynet har vedtatt nye retningslinjer for regnskapsføring av administrasjonsavsetning. Administrasjonsavsetning fra regnskapsåret 2008 er med det reklassifisert fra forsikringstekniske avsetninger til annen egenkapital. Det samlede resultat for konsernet etter skatt for 2008 gir et underskudd på kr 22.1 mill kroner. Konsernets Innen finansforvaltning følges strategier som omhandler aktivaklasse, rating av verdipapir, løpetid og risikospredning. Overordnet mål for forvaltningen er å ha relativt lav risiko og relativt høy likviditet. Dette følges opp kontinuerlig ved å påse at fastsatte rammer for ulike aktivaklasser følges har vært et år der kredittrisikoen har økt som følge av finanskrisen og det gjenspeiles i verdien av verdipapirene. Obligasjonsporteføljen er delt mellom investeringer i relativt sikre papirer som stat, kommune og finans og litt mindre sikre papirer som industri. Av plasseringen i industripapirer er en relativt liten andel plassert i papirer med høyere kredittrisiko. Hovedprinsipp er at plasseringer i høyere risikoklasser har lave beløp per papir. Likviditetsrisikoen har også økt fordi enkelte papirer har blitt vanskeligere å omsette til akseptable kurser. Størstedelen av selskapets portefølje er likevel plassert i lett omsettelige verdipapirer. Markedsrisikoen på obligasjonsporteføljen er relativt lav som følge av at den hovedsakelig består av papirer med flytende rente. Aksjeporteføljen har stor diversifisering da den er delt mellom plasseringer i ulike norske og utenlandske aksjefond, i tillegg til enkeltaksjer i Norge. BSF har som mål å ha en lav korrelasjon mellom de to virksomhets- 6

7 områdene fulltegningsforsikring og finansforvaltning. Når det gjelder eksponeringen for markedsrisiko i NBBL og i NBBL Partner avgrenser den seg til risiko for etterspørselsfall fra boligbyggelagene. For tjenesteproduksjon har den vist seg å være stabil og lite eksponert for markedsmessige svingninger. Det samme kan også sies om den leveransen av medlemsfordeler NBBL Partner yter. Det er få leverandører som kan tilby et tilsvarende skreddersydd produkt- og tjenestespekter som NBBL. Likviditetsrisikoen i NBBL og NBBL Partner er begrenset til markedsrisikoen over, da selskapene i mindre grad har risikoutsatte plasseringer i verdipapirer. Egenkapitalen er god og likviditetsgrad 1 i NBBL er på 2,6, mens den for NBBL Partner ligger på 1,9. Resultatene i de underliggende selskapene viser følgende: NBBL mottok konsernbidrag fra NBBL Partner på 2,37 mill kroner i Konsernbidraget er tilbakeført som kapitalinnskudd. Morselskapet NBBL fikk etter dette et underskudd etter skatt på 4.1 mill kroner. Det er nytegnet andelskapital med 1.9 mill kroner som føres som innskutt egenkapital i selskapet. Resultatene etter skatt ble for NBBL Partner AS, 1.8 mill kroner og for Boligbyggelagenes Forsikring, minus 18.1 mill kroner. Underskuddet føres mot annen egenkapital. Datterselskapet Borettsregisteret AS er et selskap under utfasing. Selskapet hadde et overskudd på kr Overskuddet føres mot tidligere års udekkede tap. Resultatet i BS Media AS, hvor NBBL har en eierinteresse på 67 %, ble negativt med kr Årsregnskapene er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Det har ikke inntrådt forhold etter årets utgang ut over det ovennevnte som vil ha særlig betydning for vurdering av selskapet. Etter styrets vurdering gir de framlagte resultatregnskapene, balansene og notene med kontantstrømoppstillinger et riktig bilde av selskapets og konsernets drift og stilling pr Oslo / Rolf Mikaelsen (leder) Svein Dalsbø Martin Mæland Adelheid Buschmann Kristiansen Øystein Johannesen Pål Johnsrud Mette Bakken Ingrid Iversen Henning Lauridsen Ralph Norberg (adm. direktør) 7

8 Resultatregnskap NBBL NBBL NBBL Note NBBL NBBL Konsern Konsern DRIFTSINNTEKTER Kontingenter Honorarer og refusjoner Andre driftsinntekter Provisjoner Premie SUM INNTEKTER DRIFTSKOSTNADER Lønn og sosiale kostnader Ordinære avskrivninger Verdiregulering av pensjonsforpliktelser Honorarer Andre driftskostnader Reise- og møtekostnader Erstatningskostnader Forsikringstekniske avsetninger SUM KOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Konsernbidrag Kapitalinntekter og aksjeutbytte m.m Kapital-, gebyrkostnader og finansielle nedskrivinger SUM FINANSPOSTER RESULTAT FØR SKATT SKATTEKOSTNAD Skatt ÅRSRESULTAT Tilordnet Minoritet Majoritet OVERFØRINGER OG DISPONERINGER Overført fra annen egenkapital Sum etter overføringer og disponeringer 8

9 Balanse NBBL NBBL NBBL Note NBBL NBBL Konsern Konsern EIENDELER Anleggsmidler Immateriell eiendeler Utsatt skattefordel Dataprogrammer Varige driftsmidler Faste eiendommer Maskiner, biler, inventar Finansielle anleggsmidler Aksjer, andeler Pensjonsmidler SUM ANLEGGSMIDLER Omløpsmidler Varer Aksjer, andeler Obligasjoner, finansielle derivater, andre utlån Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Bankinnskudd SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Innskutt egenkapital Andelskapital Overkursfond Opptjent egenkapital Annen egenkapital Minoritetsinteresser SUM EGENKAPITAL Gjeld Avsetning for forpliktelser - - Forsikringstekniske avsetninger Utsatt skatt SUM LANGSIKTIG GJELD Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld /annen kortsiktig gjeld Skattetrekk, offentlige avgifter m.m SUM KORTSIKTIG GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Oslo / Svein Dalsbø Martin Mæland Rolf Mikaelsen (leder) Adelheid Buschmann Kristiansen Øystein Johannesen Pål Johnsrud Mette Bakken Ingrid Iversen Henning Lauridsen Ralph Norberg (adm. direktør) 9

10 Noter NBBL-konsernet Anvendelse av regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for øvrige foretak. Eiendeler Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Egenutviklet dataprogram er aktivert under immatrielle eiendeler og avskrives lineært over 3 år både regnskapsmessig og skattemessig. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Ved klassifisering av gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid. Avskrivningene er fordelt lineært over antatt økonomisk levetid. Aksjer, andeler og obligasjoner er i balansen oppført til virkelig verdi. Inntekter Kontingenter innkalles i januar, men periodiseres med like store beløp over regnskapsåret. Provisjonsinntekter og premieinntekter opptjenes lineært i regnskapsåret. Varesalget inntektsføres på leveringstidspunktet, og tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Premieinntektene opptjenes lineært over forsikringsperioden. Prinsipper for forsikringstekniske avsetninger fremgår av note. Varelager Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Det foretas nedskriving for påregnelig ukurans. Kundefordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Fordringer som tilbakebetales innen ett år er klassifisert som omløpsmidler. Pensjonskostnader Ved regnskapsføring av den ytelsesbasere ordningen er lineær opptjeningsprofil og forventet sluttlønn som opptjeningsgrunnlag lagt til grunn. Planendringer amortiseres over forventet gjenværende opptjeningstid. Det samme gjelder estimatavvik i den grad de overstiger 10% av den største av pensjonsforpliktelsene og pensjonsmidlene (korridor). Arbeidsgiveravgift er inkludert i tallene. Ved regnskapsføring av den innskuddsbaserte ordning er innskuddene og den avledede arbeidsgiveravgift kostnadsført i sin helhet. Avsetninger Avsetninger er gjort i henhold til forskrifter om forsikringstekniske avsetninger og risikostatistikk i skadeforsikring. Med unntak av sikkerhetsavsetning, er det foretatt minimumsavsetninger. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 28% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet. Utsatt skatt på merverdier i forbindelse med oppkjøp av datterselskap blir ikke utlignet. Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at denne kan bli nyttiggjort. Konsolideringsprinsipper Konsernregnskapet omfatter morselskapet AL Norske Boligbyggelags Landsforbund, Boligbyggelagenes Forsikring AS, NBBL Partner AS, Boligsamvirkets Media AS og Borettsregisteret AS. Morselskapet eier 100 % av aksjene i ovennevnte selskap med unntak for Boligsamvirkets Media, hvor eierandelen er 67 %. Konsernregnskapet er utarbeidet som om konsernet var en økonomisk enhet. Transaksjoner og mellomværende mellom selskapene i konsernet er eliminert. Konsernregnskapet er utarbeidet etter ensartede prinsipper, ved at datterselskapet følger de samme regnskapsprinsipper som morselskapet. Kortsiktige plasseringer Markedsbaserte finansielle omløpsmidler som inngår i en handelsportefølje vurderes til virkelig verdi. Øvrige kortsiktige plasseringer (aksjer og andeler vurdert som omløpsmidler) er vurdert enkeltvis og og verdsatt til anskaffelseskost, med mindre selskapet har indisier som tyder på at virkelig verdi er lavere. I så fall er virkelig verdi estmert. 10

11 1. SUM EGENKAPITAL Selskaps- Overkurs Annen Minoritets SUM kapital fond EK interesse (*) Egenkapital pr Prinsippendring administrasjonsavsetning (etter skatt) Egenkapital pr Nytegnet andelskapital Inntektsført andelskap etter konkurs i boligbyggelag Årets resultat Egenkapital pr (*) Andelen av underskuddet som går til minoritet er beregnet til 33% av underskuddet i BS MEDIA AS på kr Honorarer og refusjoner Honorarer og refusjoner fordeler seg slik: Honorarer og refusjoner fra det offentlige (*) Honorarer og refusjoner fra samarbeidende selskaper Sum honorarer og refusjoner (*) NBBL har mottatt tilskuddsmidler fra Husbanken til utredninger og utviklingsarbeid i Norge og til delfinansiering til utvikling av boligmassen i nordområdene i Russland. Fra Norad er det mottatt tilskudd til utviklingsarbeid i Kenya og Tanzania. Midlene er bruttoført og tilskuddene har en varighet på inntil 2 år. 3. Lønn og sosiale kostnader Administrerende direktørs (adm.dir) godtgjørelse inkludert fri bil m.m. utgjør kr Med tillegg av forsikringer og andre personalkostnader blir samlet kostnadsføring kr Administrerende direktør har avtale om to års etterlønn ved fratredelse og kostnaden belastes regnskapet på det tidspunkt avtale om opphør av arbeidsforholdet inngås. Det var gjennomsnittlig 60,5 ansatte i konsernet i 2008, en økning på 1,5 fra Ordinære lønnskostnader Pensjonskostnader Forsikringer og andre personalkostnader inkl a.avg Sum lønn og sosiale kostnader

12 Noter NBBL-konsernet Verdiregulering av PENSJONSFORPLIKTELSER Pensjonsmidlene er oppført til virkelig verdi. Konsernet har pensjonsordninger som omfatter i alt 75 personer, hvorav 19 er pensjonister. Ordningene gir rett til definerte framtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved opptjent pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Den kollektive pensjonsavtalen er finansiert ved fondsoppbygging organisert i Storebrand Livsforsikring ASA. Konsernet har også en innskuddsbasert ordning i Storebrand Livsforsikring som omfatter 9 personer. Selskapet har avtalefestet AFP ordning som omfatter alle ansatte. Ordningen er innarbeidet i den samlede oversikten under. Resultatført Endring Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen Avkastning av pensjonsmidler Amortisering av planendring Periodisert arbeidsgiveravgift Netto pensjonsjonskostnad Anslått innbetalt Verdiregulering av pensjonsforpliktelser Balanseført Beregnede pensjonsforpliktelser Pensjonsmidler (til markedsverdi) Ikke resultatført virkning av planendring Ikke resultatført virkning av estimatavvik Arbeidsgiveravgift Forskuddsbetalt pensjons- (netto pensjonsforpliktelser) Endringen representerer en kostnad og føres under linjen verdiregulering av pensjonsforpliktelser Økonomiske forutsetninger Avkastning på pensjonsmidler 6,30 % 5,75 % Diskonteringsrente 5,80 % 5,50 % Årlig lønnsvekst 4,50 % 4,50 % Årlig økning i G (Folketrygdens grunnbeløp): 4,25 % 4,25 % Årlig regulering av pensjoner: 2,00 % 2,00 % Beregningene er basert på standardiserte forutsetninger om døds- og uføreutviklingen, samt andre demografiske faktorer utarbeidet av Norges Forsikringsforbund. 5. Honorar Honorar til styret, kontrollutvalg og valgkomite Lovpålagt revisjon inkl mva Andre honorarer revisjon, inkl mva Skatterådgivning, inkl mva Profilering av Norske Boligbyggelag Andre honorarer SUM

13 6. Andre driftskostnader Kontorkostnader Annonse og trykkekostnader Forretningsbygg Profilkampanje NBBL Markedsføring av forsikringsprodukter og medlemsfordeler Andre driftskostnader SUM Varige driftsmidler Immateriell Inventar Kontor- Person Bygg med SUM eiendel maskiner biler tomt (*) Akkumulert kostpris Tilgang Avgang/justering akk.kostpris akkumulert kostpris Akkumulerte avskrivninger Avgang/justering akk. avskriving Ordinære avskrivninger = Akkumulerte avskrivninger Bokført verdi (*) Tomten Øvre Vollgate 11 er i balansen verdsatt til 10 mill. kroner. Avskrives over antall år Gir ordinær avskrivningsprosent Investeringer i og salg (salgspris) av varige driftsmidler og faste eiendommer i de siste 5 år. Inventar/ Person- og Bygninger Sum pr. år kontormask. varebiler og tomter software 2008 Investering Salg Investering Salg Investering Salg Investering Salg Investering Salg Sum netto Investeringene er satt med negative fortegn, og indiker med dette negativ kontantstrøm. 13

14 Noter NBBL-konsernet Aksjer, andeler Aksjer og andeler i andre foretak Våre Aksje/andels Pålydende Eierandel/ Bokført aksjer / kapital verdi stemmeandel verdi pr. andeler i selskapet pr andel/ Selskap antall i hele 1000 aksje BBL Datakompetanse AS, Oslo ,82 % Storebrand, Oslo % 1 Cooperatives Europe i Brüssel ,30 % Romania Invest AS, Oslo Diverse aksjer og andeler 425 Sum aksjer, klassifisert som finansielle eiendeler Børsnoterte aksjer Totalt Aksje Pålydende Kostpris Markeds Sum bokført antall beholdning verdi verdi pr. verdi pr. aksjer Selskap i 1000 Norsk Hydro ASA , StatoilHydro ASA , Orkla ASA , Yara ASA , Aksjer verdsatt til markedspris DnB NOR ASA , Aksjer verdsatt til kostpris Sum børsnoterte aksjer Aksjefond Totalt Kostpris Markeds Sum bokført antall verdi pr. verdi pr. Selskap andeler Holberg Norge Pluss Indeks Sum norske aksjefond Warrenwickund Norden Skagen Global Sum utenlandske aksjefond Sum aksjefond Sum aksjer og aksjefond, klassifisert som omløpsmidler Sum aksjer

15 9. Skattekostnad Årets skattekostnad fordeler seg på: Betalbar inntektsskatt Betalbar formuesskatt Prinsippendring reassuranseavsetning, ført mot EK Prinsippendring administrasjonsavsetning, ført mot EK Endring i utsatt skatt Sum skattekostnad Oversikt over midlertidige forskjeller: Fordringer Anleggsmidler Obligasjoner Pensjoner Gevinst- og tapskonto Andre forskjeller Netto midlertidige forskjeller Akkumulert fremførbart underskudd Grunnlag for utsatt skatt/ (utsatt skattefordel) Forskjeller som ikke er balanseført Grunnlag utsatt skatt % utsatt skatt (-fordel) Resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Endring i midlertidige forskjeller Prinsippendring pr Utbytte Tilbakeføring realisert gevinst Tilbakeføring urealisert gevinst Godtgjørelse på motatt utbytte Endring i underskudd Årets skattegrunnlag % betalbar skatt % beregnet betalbar skatt % permanente forskjeller Formueskatt Utbytte / Godtgjørelse Effekt av endring av reassuranse Effekt av nedskrivning aksjer Effekt av gevinst ved realisasjon av verdipapirer Årets skattekostnad

16 Noter NBBL-konsernet Forsikringstekniske kostnader og AVSETNINGER Premieavsetning: Opptjent premie er inntektsført lineært over forsikringsperioden. Gjenforsikringsandel av ikke opptjent premie føres fra regnskapsåret 2007 som en eiendel. Ikke opptjent premie for egen regning utgjør kr Brutto betalte erstatninger: Det er utbetalt kr 0 i erstatninger. Gjenforsikringsandelen utgjør kr 0. Erstatningsavsetning: Erstatningsavsetning avsettes lineært opp til det opprinnelige erstatningsanslaget over avtaleperioden. Dette erstatningsanslaget settes i utgangspunkt til en prosentsats av prosjektkostnaden, men vurderes løpende av administrasjonen. Hvis alle boliger i et borettslag er solgt ved ferdigstillelse, bortfaller vilkåret for erstatning og erstatningsavsetningen blir deretter inntektsført. Avsetningen er gjort for å dekke erstatninger som ikke er gjort opp eller ikke rapportert. Konsernet beregner avsetningene etter forenklede regler og minstekravet til erstatningsavsetning vil derfor være konsernets eget anslag på erstatningsansvaret. Endring erstatningsavsetning for egen regning utgjør kr Fra regnsapsåret 2007 føres gjenforsikringsandel av erstatningsavsetninger som en eiendel og ikke som en netting av gjeldssiden i balansen. Sikkerhetsavsetning: Avsetning for å dekke unormale skadeår. Denne skal minimum utgjøre 15 % av summen av erstatningsavsetning og uopptjent premie. For sikkerhetsavsetning utgjør minimumsavsetning kr Total avsetning er kr Reassuranseavsetning: Avsetningen er for å dekke kostnader dersom reassurandør ikke er i stand til å innfri sine forpliktelser. Avsetningssatsen avhenger av reassurandørs internasjonale rating. Reassuranseavsetningen er fra regnskapsåret 2007 reklassifisert fra forsikringstekniske avsetninger til annen egenkapital. Administrasjonsavsetning: Avsetningen skal dekke kostnader som påløper i forbindelse med skadeoppgjør ved en eventuell avvikling av forsikringsporteføljen. Det avsettes fem prosent av summen av minstekravet til erstatningsavsetning. Administrasjonsavsetningen er fra regnskapsåret 2008 reklassifisert fra forsikringtekniske avsetninger til annen egenkapital. Forsikringstekniske avsetninger Avsetning for ikke opptjent premie for egen regning Erstatningsavsetning for egen regning Sikkerhetsavsetning m.v Sikkerhetsavsetning Administrasjonsavsetning Sum forsikringstekniske avsetninger for egen regning

17 11. Obligasjoner, finansielle derivater, andre UTLÅN Obligasjoner Pålydende Kost Markeds Risiko Sum verdi pris verdi pr. vekt bokført verdi pr Selskap bokført Agder Energi 2004 / % Awilco Offshore ASA 2007/ % Bergen Yards Holding 2007/ % Camillo Eitzen & Co 2005 / % Color Group ASA 2005 / % DOF Subsea ASA 2007/ % Eidsiva Energi 2005 / % Eitzen Chemicals 2006/ % Elkem 2004 / % Gilde Kjøtt 2005/ % Hafslund 2005 / % Kvernland ASA % Norgesgruppen 2004/ % Norwegian Air Shuttle ASA 2007/ % Oceanlink LTD 2007/ % Olav Thon Eiendomsselskap 2004/ % Primorsk International Shipping 2007/ % Rieber & Søn 2006/ % Sparebanken Midt Norge 2007/ % Statkraft SF 2004/ % Steen & Strøm ASA 2007/ % Storebrand Livsforsikring AS 2008/14 Ansvarlig % Viken Fibernett AS 2008/ % Bolig- og Næringskreditt 2003/ % Danske Bank AS 2008/ % DnB NOR ASA 2007/ % Gjensidige NOR Sparebank 2001/ % Kredittforeningen for sparebanker 2005/ % Sparebanken Rogaland % Sparebanken Sogn og Fjordane 2005/ % Sparebanken Vest 2004/ % Storebrand ASA 2005/ % Opptjente renter obligasjoner Sum børsnoterte obligasjoner Sum pålydende verdi av obligasjonsporteføljen var pr kr Kundefordringer Borettslag Boligbyggelag Annonsører Samarbeidende selskaper Diverse debitorer Forsikringstakere Avsatt til tap på fordringer Sum

18 Noter NBBL-konsernet Bankinnskudd Av bankinnskudd utgjør bundne skattetrekksmidler Andre midler Sum Leverandørgjeld /annen kortsiktig GJELD Forsikringsordningen Forsikringsgodtgjørelse til boligbyggelag Diverse Leverandørgjeld Gjeld vedr.utvikling av borettsregisterløsningen Provisjon boligbyggelag, finansavtale Provisjon boligbyggelag, teleavtale Annen kortsiktig gjeld Påløpte kostnader Avsetninger Sum Nærstående parter Norske Boligbyggelags Landsforbunds (NBBL) eiere, som er 84 boligbyggelag (per 31.12), er også kunder. NBBLs omsetning er i stor grad knyttet til handel med boligbyggelag. Mellomværende mellom selskapets eiere som følger av den ordinære forretningsvirksomheten er ikke renteberegnet. Prisingen av vare og tjenesteflyten mellom de nærstående parter bygger i hovedsak på prinsippet om kostnadsdekning og et marginalt avanseelement. 18

19 Kontantstrømoppstilling 2008 NBBL Konsern Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt Ordinære avskrivninger Verdiendring på investeringer Forsikringstekniske avsetninger Endring i varelager Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld Endring i forskjell mellom kostnadsført pensjon og inn-/utbetalinger i pensjonsordninger Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Innbetalinger ved salg av aksjer og andeler i andre foretak Innbetalinger ved salg av andre investeringer Utbetalinger ved kjøp av andre investeringer Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Innbetalinger ved opptak av ny kortsiktig gjeld Innbetalinger av egenkapital Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter pr Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter pr

20 Revisjonsberetning 20

Årsrapport. NBBL Fulltegningsforsikring AS

Årsrapport. NBBL Fulltegningsforsikring AS 2012 Årsrapport NBBL Fulltegningsforsikring AS Innholdsfortegnelse NBBL Fulltegningsforsikring AS 2 Sørenga 4 Norske Boligbyggelag 6 Nøkkeltall 7 Styrets årsberetning 8 Resultatregnskap 10 Balanse 11 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Boligbyggelagenes Forsikring Årsrapport 2007

Boligbyggelagenes Forsikring Årsrapport 2007 Boligbyggelagenes Forsikring Årsrapport 2007 1 Innhold boligbyggelagenes forsikring as 3 fulltreff med hagle 4 Norske boligbyggelag 6 nøkkeltall 7 styrets årsberetning 8 resultatregnskap 10 balanse 11

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 I desember 2011 stod Stavanger Boligbyggelags etablererboliger på Goastemmen i Randaberg klar. foto: minna suojoki Smart, enkelt og greit! Et verdifullt medlemskap I 2011 fikk

Detaljer

Innhold årsberetning 2012

Innhold årsberetning 2012 ÅRSBERETNING 2012 Forsidebilde: Devlelunden borettslag, Lade. 16 leiligheter. Byggestart våren 2013. NØKKELTALL - 51 338 medlemmer pr 31.12.2012-43 % av de som meldte seg inn i 2012 var mellom 20 40 år

Detaljer

ÅRSRapport Borettslagenes sikringsordning

ÅRSRapport Borettslagenes sikringsordning ÅRSRapport Borettslagenes sikringsordning 2014 Borettslagenes Sikringsordning Innhold 02 Administrerende direktør har ordet 04 God sikring på Fjell 06 Styrets årsberetning 08 Resultatregnskap 09 Balanse

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

Administrasjonens beretning 2014

Administrasjonens beretning 2014 Årsmelding 2014 Administrasjonens beretning 2014 Nytt godt år for bonord BONORD år preget av høyt tempo og positive interne prosesser. Driftsmessig går BONORDkonsernet svært godt. Rutineendringer og økt

Detaljer

Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor.

Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2009 2 Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor. ÅRSBERETNING 2009 Stavanger Boligbyggelag ( SBBL ) er et medlemseid andelslag. Vårt formål er å skaffe medlemmene

Detaljer

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 ÅRSBERETNING FOR 2013 BOLIGBYGGELAGETS FORMÅL Halden Boligbyggelag, med forretningskontor i Halden (Niels Stubs gate 6), er en medlemsorganisasjon som har

Detaljer

Årsmelding 2008 for Viken Skog BA

Årsmelding 2008 for Viken Skog BA Årsmelding 2008 for Viken Skog BA NØKKELTALL Nøkkeltall 2008 2007 VIRKESOMSETNING: Omsetning (m 3 ) 2.207.262 2.289.755 OPPDRAGSVIRKSOMHET: Sluttavvirkning (m 3 ) 1.688.000 1.580.563 Tynning (m 3 ) 201.000

Detaljer

Gode og funksjonelle uteområder er en viktig del av et godt bomiljø. Bildet er fra Blåbærhagen I på Bogafjell i Sandnes.

Gode og funksjonelle uteområder er en viktig del av et godt bomiljø. Bildet er fra Blåbærhagen I på Bogafjell i Sandnes. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2006 Gode og funksjonelle uteområder er en viktig del av et godt bomiljø. Bildet er fra Blåbærhagen I på Bogafjell i Sandnes. KORT OM STAVANGER BOLIGBYGGELAG Stavanger Boligbyggelag

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata Grubbegata 6 6 Besøksadresse: Tlf: 22 22 310 310 310 310 // // Faks: Faks: 22 22 310 310 305 305 Tlf: mentormedier.no

Detaljer

Foto: Sten Ivar Tønsberg

Foto: Sten Ivar Tønsberg Foto: Sten Ivar Tønsberg Årsberetning 2009 Innhold Banksjefens kommentar... 3 Styrets beretning... 4 Regnskap for året 2009... 18 Eiendeler... 19 Gjeld og egenkapital... 20 Noter... 21 Kontantstrømanalyse...

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2006 128. REGNSKAPSÅR

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2006 128. REGNSKAPSÅR ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2006 128. REGNSKAPSÅR INNHOLD Styrets årsberetning 4 Resultatregnskap 13 Balanse 14 Kontantstrømanalyse 16 Regnskapsprinsipper 17 Noter til regnskapet 19 Nøkkeltall 34 Revisjonsberetning,

Detaljer

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Sammendrag av årets virksomhet 2007 vil inngå som et merkeår i bankens historie. Banken ble etablert i 2003 og har dermed lagt bak seg sitt femte regnskapsår, det

Detaljer

Tettere på markedet Årsrapport 2005

Tettere på markedet Årsrapport 2005 Tettere på markedet Årsrapport 2005 Nøkkeltall Nøkkeltall Russland Danmark Nederland Tyskland Polen Ukraina Kina Japan De største markedene for pelagisk fisk i 2005 Nøkkeltall Russland Japan Ukraina Kina

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS 1 Om MøllerGruppen Bil MøllerGruppen Bil er en del av MøllerGruppen, som er er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling

Detaljer

ADMINISTRASJONENS BERETNING ÅRSMELDING2008

ADMINISTRASJONENS BERETNING ÅRSMELDING2008 ADMINISTRASJONENS BERETNING ÅRSMELDING2008 ærlig talt reklame 200 kolleger ønsker Tromsø velkommen inn i kjeden GARANTI Eiendomsmegling fester grepet. Nå er vi 45 veldrevne megleravdelinger med dyktige

Detaljer

Stavanger Boligbyggelag

Stavanger Boligbyggelag ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2002 KORT OM STAVANGER BOLIGBYGGELAG SBBL ble etablert i 1946 og har siden oppstarten bygget nærmere 9000 boliger. Omlag hver femte bolig i Stavanger er derved bygget av SBBL.

Detaljer

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519 Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite årsrapport 2012 3 innhold Leder

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2007. 171. forretningsår

Årsberetning og regnskap 2007. 171. forretningsår Årsberetning og regnskap 2007 171. forretningsår Flekkefjord Sparebank - Årsberetning og regnskap 2007 2 FLEKKEFJORD SPAREBANK STYRETS BERETNING FOR 2007 171. DRIFTSÅR SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER I

Detaljer

1911-2011. Årsrapport 2011. www.time-sparebank.no

1911-2011. Årsrapport 2011. www.time-sparebank.no 100 ÅR 1911-2011 100 ÅR 1911-2011 Årsrapport 2011 www.time-sparebank.no Innhold 03 03 Utvikling resultat 04 Utvikling nøkkeltall 05 Styrets beretning 10 Resultat 12 Balanse 14 Kontantstrømanalyse 15 Generelle

Detaljer

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS Årsrapport 2014 1 NØ Årsrapport 2014 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og ŠKODA. Selskapet er representert

Detaljer

Innhold. Nøkkeltall. Styrets beretning. Regnskap 13. Tømmeromsetning og skogdrift 2014. Skogtjenester - mengdetall fordelt på aktivitetsområder

Innhold. Nøkkeltall. Styrets beretning. Regnskap 13. Tømmeromsetning og skogdrift 2014. Skogtjenester - mengdetall fordelt på aktivitetsområder Årsmelding 2014 1 Nøkkeltall 2014 2013 (m3) 1 775 000 1 734 000 Biobrenselomsetning (lm3) 227 500 220 000 VIRKESOMSETNING Omsetning Sluttavvirkning (m ) 1 330 000 1 304 400 Tynning (m3) 21 500 69 000 Markberedning

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

ÅRSBERETNING 2010 FOR FORNEBU SPAREBANK

ÅRSBERETNING 2010 FOR FORNEBU SPAREBANK Årsrapport 2010 1 2 Innhold styrets ÅRSBERETNING... 4 resultatregnskap... 10 BALANSE... 11 KONTANTSTRØMANALYSE... 12 NOTER... 13 revisjonsberetning... 27 kontrollkomiteens BERETNING... 29 ANSATTE OG STYRENDE

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS 1 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling og drift av eiendommer. Selskapet er

Detaljer

127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSBERETNING 2011 INNLEDNING Gjerstad Sparebank er en selvstendig sparebank med hovedkontor på Brokelandsheia i Gjerstad kommune og med salgskontor i Risør.

Detaljer

Årsrapport 2008. Banken der du treffer mennesker

Årsrapport 2008. Banken der du treffer mennesker Årsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 3 Leder 4 Historiske tall 7 Styrets beretning 13 Resultatregnskap 14 Balanse 16 Kontantstrømoppstilling 17 Noter 34 Kontrollkomiteéns uttalelse 34 Revisjonsberetning

Detaljer

Årsrapport 2012. 102. regnskapsår

Årsrapport 2012. 102. regnskapsår 102. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2012. 1 Bankens virksomhet i 2012. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid Terra-Gruppen 2 Resultatutvikling, inntekter

Detaljer