Norske Boligbyggelags Landsforbund. NBBL Årsrapport 2008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norske Boligbyggelags Landsforbund. NBBL Årsrapport 2008"

Transkript

1 Norske Boligbyggelags Landsforbund NBBL Årsrapport 2008

2 Innholdsfortegnelse Styreleder har ordet 3 Styrets årsberetning 4 Resultatregnskap 8 Balanse 9 Noter 10 Kontantstrømoppstilling 19 Revisjonsberetning 20 Nøkkeltall fra datterselskapene året alt endret seg 22 Glimt fra NBBL 24 Utfordinger for borettslag 25 Strukturendringer 26 Kvalitet 27 Framtidsprosjektet Kompetanse 30 Bruker og markedsundersøkelser 31 Profilering og informasjon 32 Internasjonalt utviklingssamarbeid 34 Felles forretningsdrift NBBL Partner 35 Borettslagenes Sikringsfond 38 Boligbyggelagenes Forsikring AS 39 Bildene i NBBLs Årsrapport 2008 er hentet fra borettslag som har fått NBBLs utsmykningspris Forsiden: Oleanna Borettslag (Oslo) Grønnegården borettslag (Oslo) s.6, 30 Midteggen borettslag (Trondheim) s.32 Nedre Sletta borettslag (Fredrikstad) s.21, 29, 35 Oleanna borettslag (Oslo) s.24, 31, 39 Pølsemaker Pedersen borettslag (Moss) s.23, 38 Tangen V borettslag (Nesodden) s.26 Øvre Frydenlund borettslag (Bergen) s.5, 27 Siste side: Tangen V borettslag (Nesodden) Design: barebirgitte Foto: Thomas Bjørnflaten, Bjørn Brunvoll, Geir Otto Johansen, Henning Lauridsen, Ivan Rios, Eivind Senneseth Produksjon: Kulseth & Co

3 Styreleder har ordet De hovedoppgaver landsmøtet vedtok i 2007, har vært grunnlaget for styrets virksomhet i perioden. Finanskrisen, med kraftige tilbakeslag og tilnærmet full stans i all boligbygging, har naturlig nok gitt NBBL og boligbyggelagene uforutsette utfordringer. NBBL legger ned betydelige ressurser i det daglige arbeid med rammevilkår, medlemsfordeler, boligpolitiske saker, informasjon, rådgivning og opplæring. Kvalitetsarbeidet har også funnet sin plass i den daglige virksomheten. Lagenes egenrapportering og det stedlige tilsyn viser at dette arbeidet har sin berettigelse. En av de viktigste hovedoppgavene er å understøtte nødvendige strukturendringer. Dette er et område hvor vi gjerne skulle sett større resultater, men det er et faktum at ansvar for gjennomføring ligger hos det enkelte boligbyggelag. NBBLs krav om kvalitet og minstestandarder vil sammen med finanskrisen synliggjøre hvor sårbare boligbyggelagene er. Den største utfordringen ligger hos de mellomstore lagene med stor byggeaktivitet. Det er svært få lag som har stor nok egenkapital til å kunne gjennomføre strategiske tomtekjøp og sitte på disse når markedet svikter. Dersom Norske Boligbyggelag skal beholde og helst øke sin andel av boligbyggingen, er det helt avgjørende at vi får større og mer robuste lag. Alternativet er et dårligere tilbud til våre medlemmer. De økonomiske resultater for NBBL har de senere årene satt oss i stand til å gjennomføre viktige prosjekter. Dette har også bidratt til å øke de administrative ressurser. Bortfall av konsernbidrag medførte en nødvendig nedbemanning og omfordeling av interne ressurser. Økonomisk vil 2008 være et negativt år for NBBL, men heldigvis er det lagt til side nok til å tåle dette, og det er vedtatt et stramt og balansert budsjett for Den viktige diskusjonen er hvordan medlemslagene vil organisere NBBL i et noe lenger perspektiv. Hvilke tjenester vil boligbyggelagene etterspørre, hva skal være kontingentfinansiert, hvordan skal inntektsfordelingen være mellom sentrale og lokale ledd, og hvilke tjenester vil man betale for. Styret vil legge til rette for at dette blir grundig vurdert og lagt fram for landsmøtet. Det er nok slik at et endret bilde av Norske Boligbyggelag med større og mer kompetente regioner krever et noe annerledes Landsforbund. Det er imidlertid viktig å gjøre ting i riktig rekkefølge. Framforhandling av medlemstjenester, kvalitetsarbeid, juridisk veiledning, tilbud om opplæring med mer, kan ikke bygges ned før lagene selv er i stand til å overta enkelte av oppgavene dersom det er en ønsket utvikling. Det er opplagt at Norske Boligbyggelag i mange sammenhenger har store fordeler av å opptre samlet og det er NBBL som er limet. Det er et potensial i alle tilbakeslag. Det gjelder å utnytte de fortrinn man har. Norske Boligbyggelag har flere vi forvalter hjemmet til nesten 1 million nordmenn, vi har nesten medlemmer, vi har et svært godt omdømme og vi er til stede der folk bor. Alt dette er utviklet gjennom mer enn 60 år i ren samvirkeånd. Det er viktig at vi i vårt arbeid for å effektivisere boligbyggelagenes forretningsdrift ikke endrer Norske Boligbyggelags verdigrunnlag med medlemsnytte som hovedformål. Finanskrisen har til fulle vist at samfunnet har behov for alternativer til investordrevet, kortsiktig og bunnlinjefokusert virksomhet. Det er mange grunner for at samvirkebevegelsen får bedre vilkår i årene som kommer. Det er vi som forvalter den konsentrerte bebyggelsen, og det er vi, som sammen med det offentlige, kan planlegge, finansiere og gjennomføre nødvendige miljøsatsninger. I tillegg har arbeidet med Framtidsutvalget pekt på områder det forventes at vi tar tak i det er oppgaver nok for de boligbyggelag som evner å tilpasse seg medlemmenes forventninger og samfunnets krav. Rolf Mikaelsen styreleder 3

4 Styrets årsberetning 2008 AL Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) er en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon som har til formål å samle boligbyggelag i Norge og arbeide for deres felles interesser samt påvirke myndighetene slik at det føres en boligpolitikk som sikrer alle rett til en god bolig og et godt bomiljø. NBBL har sitt forretningskontor i Oslo. Som et ledd i å styrke Norske Boligbyggelags konkurransekraft har styret i 2008 fokusert på så vel strukturelle som driftsmessige utfordringer boligbyggelagene står overfor. De strukturelle utfordringene knyttet til mange og små lag har preget årets to lederkonferanser. NBBL har i løpet av året bistått i flere fusjons- og samarbeidsprosesser. Den internasjonale finanskrisen, som også slo inn over Norge, har i betydelig grad satt sitt preg på NBBLs arbeid i Problemstillinger knyttet til lavinnskuddsboliger, sviktende markeder og manglende likviditet har gitt NBBL og boligbyggelagene mange og store utfordringer. I tråd med landsmøtets vedtak i 2007 har NBBLs framtidsprosjekt, som fokuserer på utviklingen av en bærekraftig boligpolitikk, blitt videreført gjennom året Resultatene av arbeidet vil bli presentert på landsmøtet i NBBL Partner har gjennom året utvidet sin virksomhet ytterligere. Et stort satsningsområde har vært og er utviklingen av nasjonalt elektronisk fordelskort. Eksisterende ordninger og avtaler har i løpet av året blitt gjennomgått med sikte på forbedringer. Generelt har det blant boligbyggelagene vært stor etterspørsel etter NBBLs samlede produkter og tjenester. Styret Ved utgangen av 2008 besto styret av Rolf Mikaelsen (leder) Martin Mæland (nestleder) Ingrid Iversen Svein Dalsbø Adelheid Buschmann Kristiansen Øystein Johannesen Pål Johnsrud Mette Bakken Henning Lauridsen (ansattes representant) Berit Tiller (varamedlem) Arne-Viggo Hjelm (varamedlem) Knut Øxnevad Soma (varamedlem) Åsne Graver (varamedlem for ansattes representant) Organisasjon, arbeidsmiljø og personalforhold Ved utgangen av 2008 var det 37 fast ansatte og 2 vikarstillinger, til sammen 39 ansatte. Den pågående finanskrisen har i betydelig grad bidratt til en reduksjon i så vel boligbyggelagenes som NBBLs inntekter gjennom året. En styrt nedbemanning ble derfor igangsatt for å tilpasse driften av organisasjonen til den økonomiske virkelighet som råder. Det er inngått avtaler om bemanningsreduksjon tilsvarende 7 stillingshjemler som fases ut i løpet av I datterselskapene NBBL Partner og Boligbyggelagenes Forsikring har det vært henholdsvis 17 og 7 ansatte. Av de fast ansatte i NBBL konsernet er 31 kvinner og 32 menn. I ledergruppen møter 6 menn. Det er rekruttert en kvinne som ny administrerende direktør i NBBL. Det er for øvrig et mål for NBBL å rekruttere flere kvinner i ledende stillinger. Det har vært avholdt fire møter i AMU i 2008, hvor det ble behandlet til sammen 21 saker. Det avholdes regelmessige kontaktmøter med tillitsvalgte og ledelsen i NBBL, NBBL Partner og i Boligbyggelagenes Forsikring. Samlet sykefravær i 2008 utgjorde for NBBL, 3,16%. Det har ikke vært registrert skader eller ulykker i driftsåret. Selskapet driver ikke virksomhet som i nevneverdig grad forurenser det ytre miljøet. NBBL konsernet Styret legger vekt på at NBBL og tilknyttede selskaper skal sees som en samlet virksomhet. NBBLs adm. direktør er også adm. direktør i NBBL Partner AS og rapporterer den samlede virksomheten til styret. I konsernet inngår: - AL Norske Boligbyggelags Landsforbund - NBBL Partner AS - Boligbyggelagenes Forsikring AS - Borettsregisteret AS - Boligsamvirkets Media AS (67%) 4

5 Fremtidsutsikter NBBLs medlemslag er som mange andre sterkt påvirket av finanskrisen og det realøkonomiske tilbakeslaget. Boligbyggelagene fokuserer for tiden på å konsolidere driften og det forventes økt oppslutning om samarbeidsløsninger som kan gi økt slagkraft framover. Det forventes at NBBL skal spille en aktiv rolle i den videre utviklingen av Norske Boligbyggelag gjennom blant annet å arbeide for bedre rammevilkår, strukturelle ordninger og økt forretningsmessig samarbeid. Tilknyttede virksomheter I tillegg til de selskapene som inngår i konsernet er følgende selskaper knyttet til NBBL: - Stiftelsen Borettslagenes Sikringsfond. - Stiftelsen Norske Boligbyggelags Fond for Utviklingssamarbeid. NBBL har i 2008 utført regnskapstjenester for Boligsamvirkets Meglerkjede Garanti BA. Disse selskapene er eid eller kontrollert av boligbyggelag tilsluttet NBBL. Økonomi Konsernet NBBL har en sterk posisjon og boligbyggelagenes etterspørsel etter fellesleverte tjenester er god. Som følge av Landsmøtets ønske om å øke kunnskapen om, og kjennskapen til Norske Boligbyggelag er profilkampanjen som bidrar til å befeste profilen blitt videreført også i Kampanjen er i sin helhet blitt bekostet av NBBL. I 2008 er det satt sterkt fokus på kvalitetsforbedrende tiltak innenfor Norske Boligbyggelag som helhet. Boligbyggelagenes Forsikring AS er heleid datterselskap gjennom selskapet NBBL Partner AS. Dette selskapet har fram til 2008 levert gode resultater, og 5

6 egenkapital er 124,4 mill kroner og utgjør nå om lag 40% av totalkapitalen på kr. 314,0 mill kroner. Kontantstrømoppstillingen for NBBL er satt opp etter indirekte modell og viser hvordan konsernet har finansiert aktiviteten i Risikostyring Datterselskapet Boligbyggelagenes Forsikring AS (BSF) opererer innen virksomhetsområdene fulltegningsforsikring og finansforvaltning. For fulltegningsforsikring følges fastlagte rutiner for å kartlegge og håndtere risiko. Alle prosjekter utredes etter faste rutiner og utfallet av en slik utredning kan være et avslag om forsikring, på prosjekter der risikoen vurderes å være for stor. Forhåndssalgskravet BSF setter til prosjektene er et viktig element i styringen av selskapets risikoeksponering. I et svakt boligmarked vil det være vanskeligere å oppnå forhåndssalget og dermed oppfylle kravene til BSF. Dette har vært sterkt medvirkende til at det i 2008 kun ble forsikret fire nye prosjekter. Statusrapporter innhentes fra alle prosjekter hvert kvartal og er et viktig element i styringen av risikoen i forsikringsporteføljen. Det rapporteres om utvikling i salg, fremdrift, kostnader og endringer i prosjektet. det har muliggjort uttak av konsernbidrag og finansiering av nye satsingsområder i NBBL. De økonomiske nedgangstidene i 2008 har ført til at lønnsomheten i datterselskapene har blitt svekket og det er ikke lenger forsvarlig å hente ut konsernbidrag slik som tidligere. NBBL har som følge av endrede rammebetingelser iverksatt ulike innstrammingstiltak for å møte utfordringene. Kredittilsynet har vedtatt nye retningslinjer for regnskapsføring av administrasjonsavsetning. Administrasjonsavsetning fra regnskapsåret 2008 er med det reklassifisert fra forsikringstekniske avsetninger til annen egenkapital. Det samlede resultat for konsernet etter skatt for 2008 gir et underskudd på kr 22.1 mill kroner. Konsernets Innen finansforvaltning følges strategier som omhandler aktivaklasse, rating av verdipapir, løpetid og risikospredning. Overordnet mål for forvaltningen er å ha relativt lav risiko og relativt høy likviditet. Dette følges opp kontinuerlig ved å påse at fastsatte rammer for ulike aktivaklasser følges har vært et år der kredittrisikoen har økt som følge av finanskrisen og det gjenspeiles i verdien av verdipapirene. Obligasjonsporteføljen er delt mellom investeringer i relativt sikre papirer som stat, kommune og finans og litt mindre sikre papirer som industri. Av plasseringen i industripapirer er en relativt liten andel plassert i papirer med høyere kredittrisiko. Hovedprinsipp er at plasseringer i høyere risikoklasser har lave beløp per papir. Likviditetsrisikoen har også økt fordi enkelte papirer har blitt vanskeligere å omsette til akseptable kurser. Størstedelen av selskapets portefølje er likevel plassert i lett omsettelige verdipapirer. Markedsrisikoen på obligasjonsporteføljen er relativt lav som følge av at den hovedsakelig består av papirer med flytende rente. Aksjeporteføljen har stor diversifisering da den er delt mellom plasseringer i ulike norske og utenlandske aksjefond, i tillegg til enkeltaksjer i Norge. BSF har som mål å ha en lav korrelasjon mellom de to virksomhets- 6

7 områdene fulltegningsforsikring og finansforvaltning. Når det gjelder eksponeringen for markedsrisiko i NBBL og i NBBL Partner avgrenser den seg til risiko for etterspørselsfall fra boligbyggelagene. For tjenesteproduksjon har den vist seg å være stabil og lite eksponert for markedsmessige svingninger. Det samme kan også sies om den leveransen av medlemsfordeler NBBL Partner yter. Det er få leverandører som kan tilby et tilsvarende skreddersydd produkt- og tjenestespekter som NBBL. Likviditetsrisikoen i NBBL og NBBL Partner er begrenset til markedsrisikoen over, da selskapene i mindre grad har risikoutsatte plasseringer i verdipapirer. Egenkapitalen er god og likviditetsgrad 1 i NBBL er på 2,6, mens den for NBBL Partner ligger på 1,9. Resultatene i de underliggende selskapene viser følgende: NBBL mottok konsernbidrag fra NBBL Partner på 2,37 mill kroner i Konsernbidraget er tilbakeført som kapitalinnskudd. Morselskapet NBBL fikk etter dette et underskudd etter skatt på 4.1 mill kroner. Det er nytegnet andelskapital med 1.9 mill kroner som føres som innskutt egenkapital i selskapet. Resultatene etter skatt ble for NBBL Partner AS, 1.8 mill kroner og for Boligbyggelagenes Forsikring, minus 18.1 mill kroner. Underskuddet føres mot annen egenkapital. Datterselskapet Borettsregisteret AS er et selskap under utfasing. Selskapet hadde et overskudd på kr Overskuddet føres mot tidligere års udekkede tap. Resultatet i BS Media AS, hvor NBBL har en eierinteresse på 67 %, ble negativt med kr Årsregnskapene er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Det har ikke inntrådt forhold etter årets utgang ut over det ovennevnte som vil ha særlig betydning for vurdering av selskapet. Etter styrets vurdering gir de framlagte resultatregnskapene, balansene og notene med kontantstrømoppstillinger et riktig bilde av selskapets og konsernets drift og stilling pr Oslo / Rolf Mikaelsen (leder) Svein Dalsbø Martin Mæland Adelheid Buschmann Kristiansen Øystein Johannesen Pål Johnsrud Mette Bakken Ingrid Iversen Henning Lauridsen Ralph Norberg (adm. direktør) 7

8 Resultatregnskap NBBL NBBL NBBL Note NBBL NBBL Konsern Konsern DRIFTSINNTEKTER Kontingenter Honorarer og refusjoner Andre driftsinntekter Provisjoner Premie SUM INNTEKTER DRIFTSKOSTNADER Lønn og sosiale kostnader Ordinære avskrivninger Verdiregulering av pensjonsforpliktelser Honorarer Andre driftskostnader Reise- og møtekostnader Erstatningskostnader Forsikringstekniske avsetninger SUM KOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Konsernbidrag Kapitalinntekter og aksjeutbytte m.m Kapital-, gebyrkostnader og finansielle nedskrivinger SUM FINANSPOSTER RESULTAT FØR SKATT SKATTEKOSTNAD Skatt ÅRSRESULTAT Tilordnet Minoritet Majoritet OVERFØRINGER OG DISPONERINGER Overført fra annen egenkapital Sum etter overføringer og disponeringer 8

9 Balanse NBBL NBBL NBBL Note NBBL NBBL Konsern Konsern EIENDELER Anleggsmidler Immateriell eiendeler Utsatt skattefordel Dataprogrammer Varige driftsmidler Faste eiendommer Maskiner, biler, inventar Finansielle anleggsmidler Aksjer, andeler Pensjonsmidler SUM ANLEGGSMIDLER Omløpsmidler Varer Aksjer, andeler Obligasjoner, finansielle derivater, andre utlån Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Bankinnskudd SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Innskutt egenkapital Andelskapital Overkursfond Opptjent egenkapital Annen egenkapital Minoritetsinteresser SUM EGENKAPITAL Gjeld Avsetning for forpliktelser - - Forsikringstekniske avsetninger Utsatt skatt SUM LANGSIKTIG GJELD Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld /annen kortsiktig gjeld Skattetrekk, offentlige avgifter m.m SUM KORTSIKTIG GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Oslo / Svein Dalsbø Martin Mæland Rolf Mikaelsen (leder) Adelheid Buschmann Kristiansen Øystein Johannesen Pål Johnsrud Mette Bakken Ingrid Iversen Henning Lauridsen Ralph Norberg (adm. direktør) 9

10 Noter NBBL-konsernet Anvendelse av regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for øvrige foretak. Eiendeler Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Egenutviklet dataprogram er aktivert under immatrielle eiendeler og avskrives lineært over 3 år både regnskapsmessig og skattemessig. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Ved klassifisering av gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid. Avskrivningene er fordelt lineært over antatt økonomisk levetid. Aksjer, andeler og obligasjoner er i balansen oppført til virkelig verdi. Inntekter Kontingenter innkalles i januar, men periodiseres med like store beløp over regnskapsåret. Provisjonsinntekter og premieinntekter opptjenes lineært i regnskapsåret. Varesalget inntektsføres på leveringstidspunktet, og tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Premieinntektene opptjenes lineært over forsikringsperioden. Prinsipper for forsikringstekniske avsetninger fremgår av note. Varelager Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Det foretas nedskriving for påregnelig ukurans. Kundefordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Fordringer som tilbakebetales innen ett år er klassifisert som omløpsmidler. Pensjonskostnader Ved regnskapsføring av den ytelsesbasere ordningen er lineær opptjeningsprofil og forventet sluttlønn som opptjeningsgrunnlag lagt til grunn. Planendringer amortiseres over forventet gjenværende opptjeningstid. Det samme gjelder estimatavvik i den grad de overstiger 10% av den største av pensjonsforpliktelsene og pensjonsmidlene (korridor). Arbeidsgiveravgift er inkludert i tallene. Ved regnskapsføring av den innskuddsbaserte ordning er innskuddene og den avledede arbeidsgiveravgift kostnadsført i sin helhet. Avsetninger Avsetninger er gjort i henhold til forskrifter om forsikringstekniske avsetninger og risikostatistikk i skadeforsikring. Med unntak av sikkerhetsavsetning, er det foretatt minimumsavsetninger. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 28% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet. Utsatt skatt på merverdier i forbindelse med oppkjøp av datterselskap blir ikke utlignet. Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at denne kan bli nyttiggjort. Konsolideringsprinsipper Konsernregnskapet omfatter morselskapet AL Norske Boligbyggelags Landsforbund, Boligbyggelagenes Forsikring AS, NBBL Partner AS, Boligsamvirkets Media AS og Borettsregisteret AS. Morselskapet eier 100 % av aksjene i ovennevnte selskap med unntak for Boligsamvirkets Media, hvor eierandelen er 67 %. Konsernregnskapet er utarbeidet som om konsernet var en økonomisk enhet. Transaksjoner og mellomværende mellom selskapene i konsernet er eliminert. Konsernregnskapet er utarbeidet etter ensartede prinsipper, ved at datterselskapet følger de samme regnskapsprinsipper som morselskapet. Kortsiktige plasseringer Markedsbaserte finansielle omløpsmidler som inngår i en handelsportefølje vurderes til virkelig verdi. Øvrige kortsiktige plasseringer (aksjer og andeler vurdert som omløpsmidler) er vurdert enkeltvis og og verdsatt til anskaffelseskost, med mindre selskapet har indisier som tyder på at virkelig verdi er lavere. I så fall er virkelig verdi estmert. 10

11 1. SUM EGENKAPITAL Selskaps- Overkurs Annen Minoritets SUM kapital fond EK interesse (*) Egenkapital pr Prinsippendring administrasjonsavsetning (etter skatt) Egenkapital pr Nytegnet andelskapital Inntektsført andelskap etter konkurs i boligbyggelag Årets resultat Egenkapital pr (*) Andelen av underskuddet som går til minoritet er beregnet til 33% av underskuddet i BS MEDIA AS på kr Honorarer og refusjoner Honorarer og refusjoner fordeler seg slik: Honorarer og refusjoner fra det offentlige (*) Honorarer og refusjoner fra samarbeidende selskaper Sum honorarer og refusjoner (*) NBBL har mottatt tilskuddsmidler fra Husbanken til utredninger og utviklingsarbeid i Norge og til delfinansiering til utvikling av boligmassen i nordområdene i Russland. Fra Norad er det mottatt tilskudd til utviklingsarbeid i Kenya og Tanzania. Midlene er bruttoført og tilskuddene har en varighet på inntil 2 år. 3. Lønn og sosiale kostnader Administrerende direktørs (adm.dir) godtgjørelse inkludert fri bil m.m. utgjør kr Med tillegg av forsikringer og andre personalkostnader blir samlet kostnadsføring kr Administrerende direktør har avtale om to års etterlønn ved fratredelse og kostnaden belastes regnskapet på det tidspunkt avtale om opphør av arbeidsforholdet inngås. Det var gjennomsnittlig 60,5 ansatte i konsernet i 2008, en økning på 1,5 fra Ordinære lønnskostnader Pensjonskostnader Forsikringer og andre personalkostnader inkl a.avg Sum lønn og sosiale kostnader

12 Noter NBBL-konsernet Verdiregulering av PENSJONSFORPLIKTELSER Pensjonsmidlene er oppført til virkelig verdi. Konsernet har pensjonsordninger som omfatter i alt 75 personer, hvorav 19 er pensjonister. Ordningene gir rett til definerte framtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved opptjent pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Den kollektive pensjonsavtalen er finansiert ved fondsoppbygging organisert i Storebrand Livsforsikring ASA. Konsernet har også en innskuddsbasert ordning i Storebrand Livsforsikring som omfatter 9 personer. Selskapet har avtalefestet AFP ordning som omfatter alle ansatte. Ordningen er innarbeidet i den samlede oversikten under. Resultatført Endring Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen Avkastning av pensjonsmidler Amortisering av planendring Periodisert arbeidsgiveravgift Netto pensjonsjonskostnad Anslått innbetalt Verdiregulering av pensjonsforpliktelser Balanseført Beregnede pensjonsforpliktelser Pensjonsmidler (til markedsverdi) Ikke resultatført virkning av planendring Ikke resultatført virkning av estimatavvik Arbeidsgiveravgift Forskuddsbetalt pensjons- (netto pensjonsforpliktelser) Endringen representerer en kostnad og føres under linjen verdiregulering av pensjonsforpliktelser Økonomiske forutsetninger Avkastning på pensjonsmidler 6,30 % 5,75 % Diskonteringsrente 5,80 % 5,50 % Årlig lønnsvekst 4,50 % 4,50 % Årlig økning i G (Folketrygdens grunnbeløp): 4,25 % 4,25 % Årlig regulering av pensjoner: 2,00 % 2,00 % Beregningene er basert på standardiserte forutsetninger om døds- og uføreutviklingen, samt andre demografiske faktorer utarbeidet av Norges Forsikringsforbund. 5. Honorar Honorar til styret, kontrollutvalg og valgkomite Lovpålagt revisjon inkl mva Andre honorarer revisjon, inkl mva Skatterådgivning, inkl mva Profilering av Norske Boligbyggelag Andre honorarer SUM

13 6. Andre driftskostnader Kontorkostnader Annonse og trykkekostnader Forretningsbygg Profilkampanje NBBL Markedsføring av forsikringsprodukter og medlemsfordeler Andre driftskostnader SUM Varige driftsmidler Immateriell Inventar Kontor- Person Bygg med SUM eiendel maskiner biler tomt (*) Akkumulert kostpris Tilgang Avgang/justering akk.kostpris akkumulert kostpris Akkumulerte avskrivninger Avgang/justering akk. avskriving Ordinære avskrivninger = Akkumulerte avskrivninger Bokført verdi (*) Tomten Øvre Vollgate 11 er i balansen verdsatt til 10 mill. kroner. Avskrives over antall år Gir ordinær avskrivningsprosent Investeringer i og salg (salgspris) av varige driftsmidler og faste eiendommer i de siste 5 år. Inventar/ Person- og Bygninger Sum pr. år kontormask. varebiler og tomter software 2008 Investering Salg Investering Salg Investering Salg Investering Salg Investering Salg Sum netto Investeringene er satt med negative fortegn, og indiker med dette negativ kontantstrøm. 13

14 Noter NBBL-konsernet Aksjer, andeler Aksjer og andeler i andre foretak Våre Aksje/andels Pålydende Eierandel/ Bokført aksjer / kapital verdi stemmeandel verdi pr. andeler i selskapet pr andel/ Selskap antall i hele 1000 aksje BBL Datakompetanse AS, Oslo ,82 % Storebrand, Oslo % 1 Cooperatives Europe i Brüssel ,30 % Romania Invest AS, Oslo Diverse aksjer og andeler 425 Sum aksjer, klassifisert som finansielle eiendeler Børsnoterte aksjer Totalt Aksje Pålydende Kostpris Markeds Sum bokført antall beholdning verdi verdi pr. verdi pr. aksjer Selskap i 1000 Norsk Hydro ASA , StatoilHydro ASA , Orkla ASA , Yara ASA , Aksjer verdsatt til markedspris DnB NOR ASA , Aksjer verdsatt til kostpris Sum børsnoterte aksjer Aksjefond Totalt Kostpris Markeds Sum bokført antall verdi pr. verdi pr. Selskap andeler Holberg Norge Pluss Indeks Sum norske aksjefond Warrenwickund Norden Skagen Global Sum utenlandske aksjefond Sum aksjefond Sum aksjer og aksjefond, klassifisert som omløpsmidler Sum aksjer

15 9. Skattekostnad Årets skattekostnad fordeler seg på: Betalbar inntektsskatt Betalbar formuesskatt Prinsippendring reassuranseavsetning, ført mot EK Prinsippendring administrasjonsavsetning, ført mot EK Endring i utsatt skatt Sum skattekostnad Oversikt over midlertidige forskjeller: Fordringer Anleggsmidler Obligasjoner Pensjoner Gevinst- og tapskonto Andre forskjeller Netto midlertidige forskjeller Akkumulert fremførbart underskudd Grunnlag for utsatt skatt/ (utsatt skattefordel) Forskjeller som ikke er balanseført Grunnlag utsatt skatt % utsatt skatt (-fordel) Resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Endring i midlertidige forskjeller Prinsippendring pr Utbytte Tilbakeføring realisert gevinst Tilbakeføring urealisert gevinst Godtgjørelse på motatt utbytte Endring i underskudd Årets skattegrunnlag % betalbar skatt % beregnet betalbar skatt % permanente forskjeller Formueskatt Utbytte / Godtgjørelse Effekt av endring av reassuranse Effekt av nedskrivning aksjer Effekt av gevinst ved realisasjon av verdipapirer Årets skattekostnad

16 Noter NBBL-konsernet Forsikringstekniske kostnader og AVSETNINGER Premieavsetning: Opptjent premie er inntektsført lineært over forsikringsperioden. Gjenforsikringsandel av ikke opptjent premie føres fra regnskapsåret 2007 som en eiendel. Ikke opptjent premie for egen regning utgjør kr Brutto betalte erstatninger: Det er utbetalt kr 0 i erstatninger. Gjenforsikringsandelen utgjør kr 0. Erstatningsavsetning: Erstatningsavsetning avsettes lineært opp til det opprinnelige erstatningsanslaget over avtaleperioden. Dette erstatningsanslaget settes i utgangspunkt til en prosentsats av prosjektkostnaden, men vurderes løpende av administrasjonen. Hvis alle boliger i et borettslag er solgt ved ferdigstillelse, bortfaller vilkåret for erstatning og erstatningsavsetningen blir deretter inntektsført. Avsetningen er gjort for å dekke erstatninger som ikke er gjort opp eller ikke rapportert. Konsernet beregner avsetningene etter forenklede regler og minstekravet til erstatningsavsetning vil derfor være konsernets eget anslag på erstatningsansvaret. Endring erstatningsavsetning for egen regning utgjør kr Fra regnsapsåret 2007 føres gjenforsikringsandel av erstatningsavsetninger som en eiendel og ikke som en netting av gjeldssiden i balansen. Sikkerhetsavsetning: Avsetning for å dekke unormale skadeår. Denne skal minimum utgjøre 15 % av summen av erstatningsavsetning og uopptjent premie. For sikkerhetsavsetning utgjør minimumsavsetning kr Total avsetning er kr Reassuranseavsetning: Avsetningen er for å dekke kostnader dersom reassurandør ikke er i stand til å innfri sine forpliktelser. Avsetningssatsen avhenger av reassurandørs internasjonale rating. Reassuranseavsetningen er fra regnskapsåret 2007 reklassifisert fra forsikringstekniske avsetninger til annen egenkapital. Administrasjonsavsetning: Avsetningen skal dekke kostnader som påløper i forbindelse med skadeoppgjør ved en eventuell avvikling av forsikringsporteføljen. Det avsettes fem prosent av summen av minstekravet til erstatningsavsetning. Administrasjonsavsetningen er fra regnskapsåret 2008 reklassifisert fra forsikringtekniske avsetninger til annen egenkapital. Forsikringstekniske avsetninger Avsetning for ikke opptjent premie for egen regning Erstatningsavsetning for egen regning Sikkerhetsavsetning m.v Sikkerhetsavsetning Administrasjonsavsetning Sum forsikringstekniske avsetninger for egen regning

17 11. Obligasjoner, finansielle derivater, andre UTLÅN Obligasjoner Pålydende Kost Markeds Risiko Sum verdi pris verdi pr. vekt bokført verdi pr Selskap bokført Agder Energi 2004 / % Awilco Offshore ASA 2007/ % Bergen Yards Holding 2007/ % Camillo Eitzen & Co 2005 / % Color Group ASA 2005 / % DOF Subsea ASA 2007/ % Eidsiva Energi 2005 / % Eitzen Chemicals 2006/ % Elkem 2004 / % Gilde Kjøtt 2005/ % Hafslund 2005 / % Kvernland ASA % Norgesgruppen 2004/ % Norwegian Air Shuttle ASA 2007/ % Oceanlink LTD 2007/ % Olav Thon Eiendomsselskap 2004/ % Primorsk International Shipping 2007/ % Rieber & Søn 2006/ % Sparebanken Midt Norge 2007/ % Statkraft SF 2004/ % Steen & Strøm ASA 2007/ % Storebrand Livsforsikring AS 2008/14 Ansvarlig % Viken Fibernett AS 2008/ % Bolig- og Næringskreditt 2003/ % Danske Bank AS 2008/ % DnB NOR ASA 2007/ % Gjensidige NOR Sparebank 2001/ % Kredittforeningen for sparebanker 2005/ % Sparebanken Rogaland % Sparebanken Sogn og Fjordane 2005/ % Sparebanken Vest 2004/ % Storebrand ASA 2005/ % Opptjente renter obligasjoner Sum børsnoterte obligasjoner Sum pålydende verdi av obligasjonsporteføljen var pr kr Kundefordringer Borettslag Boligbyggelag Annonsører Samarbeidende selskaper Diverse debitorer Forsikringstakere Avsatt til tap på fordringer Sum

18 Noter NBBL-konsernet Bankinnskudd Av bankinnskudd utgjør bundne skattetrekksmidler Andre midler Sum Leverandørgjeld /annen kortsiktig GJELD Forsikringsordningen Forsikringsgodtgjørelse til boligbyggelag Diverse Leverandørgjeld Gjeld vedr.utvikling av borettsregisterløsningen Provisjon boligbyggelag, finansavtale Provisjon boligbyggelag, teleavtale Annen kortsiktig gjeld Påløpte kostnader Avsetninger Sum Nærstående parter Norske Boligbyggelags Landsforbunds (NBBL) eiere, som er 84 boligbyggelag (per 31.12), er også kunder. NBBLs omsetning er i stor grad knyttet til handel med boligbyggelag. Mellomværende mellom selskapets eiere som følger av den ordinære forretningsvirksomheten er ikke renteberegnet. Prisingen av vare og tjenesteflyten mellom de nærstående parter bygger i hovedsak på prinsippet om kostnadsdekning og et marginalt avanseelement. 18

19 Kontantstrømoppstilling 2008 NBBL Konsern Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt Ordinære avskrivninger Verdiendring på investeringer Forsikringstekniske avsetninger Endring i varelager Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld Endring i forskjell mellom kostnadsført pensjon og inn-/utbetalinger i pensjonsordninger Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Innbetalinger ved salg av aksjer og andeler i andre foretak Innbetalinger ved salg av andre investeringer Utbetalinger ved kjøp av andre investeringer Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Innbetalinger ved opptak av ny kortsiktig gjeld Innbetalinger av egenkapital Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter pr Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter pr

20 Revisjonsberetning 20

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Markus Data AS Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Årsberetning Årsregnskap Konsernoppgjør Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noteopplysninger Revisjonsberetning ÅRSBERETNING FOR 2004

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak. Driftsinntekter Inntektsføring ved

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004

note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004 Mosjøen og Omegn Boligbyggelag note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004 INNTEKTER Inntekter fra tekn. tjenester 150,342 110,170 96,000 117,600 Forretningsførerhonorar

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av overføringstjenester skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2013 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Aktivitetsregnskap 2014 Resultatregnskap for perioden 01.01.-31.12. (NOK 1.000) Note 2014 2013 2012 Anskaffede midler Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Inntekter fra aktiviteter som oppfyller foreningens

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Konsernregnskap UNIRAND AS

Konsernregnskap UNIRAND AS 2006 Resultatregnskap MORSELSKAP 2005 2006 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2006-10 193 398 000 Annen driftsinntekt 78 532 365-10 193 398 000 Sum driftsinntekter 78 532 365 277 385 274 787 2 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET RESULTATREGNSKAP VAADAN VANN OG AVLØP SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2015 2014 Inntekter Leieinntekter 17 088 451 12 893 864 Andre driftsinntekter 12 411 274 634 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org.

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org. Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Byrået i Son AS Autorisert Regnskapsførerselskap - Org.nr: 857 596 552 Tel: +47 6598 3000

Detaljer

CRUDECORP AS NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Alle tall er i oppgitt i hele kroner (NOK) med

Detaljer

Note 2010 2009. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598

Note 2010 2009. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598 Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598 Varekostnad 12 5 981 535 Lønn og annen personalkostnad

Detaljer

Årsregnskap 2016 Finnmarkseiendommen

Årsregnskap 2016 Finnmarkseiendommen Årsregnskap 2016 Finnmarkseiendommen Resultatregnskap Balanse Kontantstrøm Noter til regnskapet Org.nr.: 989 480 731 Resultatregnskap Finnmarkseiendommen Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3147 MNOK Totalt 1735 1 Totalt 3993 NFR Basisbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2016 SIDE 1

Delårsrapport 2. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2016 SIDE 1 Delårsrapport 2. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2016 SIDE 1 DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2016 SIDE 2 Delårsrapport 2. kvartal 2016 Rapporten er oppdatert per 28.oktober 2016 Virksomheten OBOS Forsikrings

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer