Aktivitetsplikt: Alkohol: Alderspensjonister: Arbeidsmiljøloven: Arveavgift: Asylsøkere: Avgifter:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Aktivitetsplikt: Alkohol: Alderspensjonister: Arbeidsmiljøloven: Arveavgift: Asylsøkere: Avgifter:"

Transkript

1 A Aktivitetsplikt: For å få flere inn i arbeidslivet er det vedtatt en lovpålagt aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere. Det vil nå bli obligatorisk at sosialhjelp som hoved-regel skal følges av krav og tilbud om aktivitet. Alkohol: Regjeringen har utvidet taxfree-kvoten med 2 flasker vin for de som ikke kjøper tobakk. Det er også åpnet flere nye Vinmonopol under den nye regjeringen, samt en rekke Minipol i kommuner som ikke har hatt Vinmonopol tidligere. I 2015 skal det åpnes 12 nye Vinmonopolbutikker, halvparten av de på steder som tidligere ikke har hatt pol. Vinmonopolet får i motsetning til tidligere nå også holde åpent på nyttårsaften, påskeaften, pinseaften og valgdagen. Regjeringen har også sendt på høring et forslag om å tillate salg av alkohol fra gård. Dette vil gjøre det enklere for flere bønder å satse på nisjeprodukter og økt inntjening gjennom turisme. Alderspensjonister: Regjeringen har blant annet gitt alderspensjonister skattelettelse på 2,1 milliarder kroner for 2014/15. Regjeringen har i regjeringsplattformen også lovet å redusere avkortningen av pensjon for gifte og samboende pensjonister fra 15 til 10 prosent i løpet av denne stortingsperioden. Arbeidsmiljøloven: Regjeringen har endret arbeidsmiljøloven på en rekke områder. Dette har blant annet gitt arbeidstakere mer frihet til å bestemme over egen arbeidstid. Regjeringen har blant annet: Åpnet for mer fleksibilitet i arbeidstidsreglene, slik at det blir enklere å få på plass lokale avtaler om arbeidstid (lokale turnuser). Gitt den enkelte arbeidstaker større mulighet til å jobbe mer i enkelte perioder og flere søndager på rad, mot å ta mer fri i andre perioder. Det blir dermed enklere å tilpasse arbeidssituasjon til egen livssituasjon Åpnet for generell adgang til midlertidige ansettelser i inntil ett år. Dette vil gjøre det enklere for flere å få adgang til arbeidslivet. Ordningen har klare begrensninger for å hindre misbruk. Sammen med økt bruk av lønnstilskudd, bedre tilrettelegging og oppfølging, vil dette fungere som et springbrett inn i arbeidslivet for mange av dem som i dag står på utsiden Styrket stillingsvernet for eldre arbeidstakere ved å heve aldersgrensen i arbeidsmiljøloven fra 70 til 72 år, slik at de som ønsker, kan stå lenger i jobb. Regjeringen skal også gå sammen med partene i arbeidslivet for å diskutere innretning og premisser for en mulig økning til 75 år. Loven er også endret slik at helsepersonell som ønsker det kan beholde lisensen til de er 80 år. Arveavgift: Regjeringen fjernet arveavgiften som et av de første grepene i regjeringsperioden. FrP har dermed gjort denne avgiften til historie. Asylsøkere: Antall asylsøkere som kom til Norge gikk ned i FrPs første år i regjering. I samme periode har våre naboland Sverige og Danmark, samt Europa forøvrig, opplevd en stor økning i antall asylsøkere. Avgifter: Regjeringen har fjernet og redusert en rekke avgifter. Blant annet er arveavgiften, engangsavgiften på hybridbiler & veteranbiler, avgiften på båtmotorer for fritidsbåter og årsavgiften på campingtilhengere fjernet. Omregistreringsavgiften er redusert med over en tredjedel i snitt, og engangsavgiften for motorsykler og snøscootere er i snitt redusert med 30%.

2 B Barnebortføringer: Regjeringen har sørget for at barnebortførere ikke skal få barnebidrag og ytelser. Det har frem til nå blant annet vært slik at personer som opplever at en tidligere partner bortfører parets barn til utlandet, fortsatt har vært nødt til å betale barnebidrag til barnebortføreren. Barnefattigdom: Regjeringen har lagt frem en strategi mot barnefattigdom. Tilskuddet mot barnefattigdom er økt med 45 millioner kroner til totalt 144 millioner kroner. Dette vil sikre at flere kan delta på viktige sosiale arenaer, uavhengig av foreldrenes inntekt, og målsettingen er at alle barn skal få mulighet til å delta på minst én fritidsaktivitet. I tillegg er det i strategien en ytterligere satsing på 95,9 millioner kroner til andre forebyggende tiltak. Barnehager: Gode barnehager bidrar til at barn får en god start i livet. Regjeringen har blant annet: Styrket etter- og videreutdanning av barnehageansatte med 110 millioner kroner fra 2013 til 2015 for å gi flere ansatte barnehagefaglig kompetanse. Bevilget over 300 millioner kroner til flere barnehageplasser og fleksibelt opptak, slik at barn som fyller ett år 1. september eller senere skal få kortere ventetid for barnehageplass. Gitt en bedre sosial profil på foreldrebetalingen i barnehage ved å redusere foreldrebetalingen for familier med lav inntekt. Flere barn har dermed mulighet til å delta i barnehage. Gitt billigere barnehage for familier med lav inntekt gjennom gratis kjernetid for 4-5- åringer i lavinntektsfamilier. Opprettet en foreldreportal med informasjon om barnehagene som lanseres august Barnevern: Regjeringen har satt i gang en prøveordning hvor kommuner kan overta ansvaret for hele barnevernet, inkludert den delen staten har i dag. Regjeringen har også foreslått å gi barnevernet mulighet til å pålegge flere former for hjelpetiltak for å kunne redusere antall omsorgsovertagelser. Dette gjelder blant annet kompenserende tiltak (f.eks. pålagt barnehage, besøkshjem, avlastningstiltak eller støttekontakt), omsorgsendrende tiltak (f.eks. foreldreveiledning eller opphold i sentre for foreldre og barn), eller kontrolltiltak (f.eks. tilsyn, urinprøver eller meldeplikt). Bedriftsbeskatning: Regjeringen har sagt at den vil følge opp Scheel-utvalgets rapport som kom i desember 2014, og som blant annet foreslår å redusere bedriftsskatten. Regjeringen har allerede redusert formueskatten fra 1,1% til 0,85%, for å stimulere til at mer penger beholdes i bedriftene istedenfor at eierne må tømme selskapene for penger for å betale formueskatt. Regjeringen har også gjort en endring som innebærer at kommunene skal beholde en andel av selskapsskatten, slik at de kommunene som er flinke til å skape arbeidsplasser skal bli belønnet for dette.

3 Beredskap: Regjeringen har gjennomført en rekke tiltak for å styrke beredskapen i Norge. Her er noen av tiltakene regjeringen som er iverksatt siden regjeringsskiftet: Styrket PST med om lag 205 millioner kroner siden regjeringsskiftet. Bevilget penger til 700 nye politistillinger Styrket den skarpeste enden i politidistriktene (såkalte UEH-mannskaper) med cirka 320 personer (samlet er det nå cirka 980 UEH-mannskaper i politidistriktene). Styrket Beredskapstroppen med 13 stillinger. For første gang innføres krav til politiets responstid. Sørget for tilgang på minst ett pansret kjøretøy i alle politidistrikt. Bedret helikopterberedskapen ved å halvere responstiden på Forsvarets helikoptre fra to til én time på Rygge og Bardufoss. Iverksatt ny riksalarm. Forsterket Redningstjenesten og bestilt 16 nye redningshelikoptre (kommer i 2017). Nødnett er ferdig utbygd i løpet av 2015 og bedrer samhandling mellom nødetatene. Etablert nye rutiner for anmodning om bistand fra Forsvaret til politiet. Laget en ny nasjonal prosedyre for nødetatenes samvirke ved pågående livstruende vold. Sikret politiet prioritet i mobilnettet fra juli Opprettet Felles Kontra Terror Senter i 2014 for å styrke samarbeidet mellom PST og E-tjenesten. Fått i gang et døgnbemannet situasjonssenter i Justis- og beredskapsdepartementet for bedre å ivareta koordineringsrollen og støttefunksjonen ved store hendelser. Styrket hovedredningssentralene. Mer til sivilforsvarets utstyrsinvesteringer. Bedre sikring av såkalte skjermingsverdige objekter. Gjennomført flere tiltak for å bedre departementets lederfunksjon ved større hendelser Biblioteker: Regjeringen har styrket utviklingsmidlene for folkebibliotekene med 70% til nesten 50 (48,5) millioner kroner. Kommunene har hovedansvar for folkebibliotekene, men regjeringen gir med dette gir viktige bidrag til at folkebibliotekene kan videreutvikles til moderne arenaer for kunnskap, læring og meningsutveksling. Til høsten følger regjeringens opp med en nasjonal strategi for utvikling av biblioteksektoren. Bil og avgifter: Regjeringen har fjernet engangsavgiften på hybridbiler & veteranbiler, avgiften på båtmotorer for fritidsbåter og årsavgiften på campingtilhengere. I tillegg er omregistreringsavgiften redusert med over en tredjedel i snitt, og engangsavgiften for motorsykler og snøscootere i snitt redusert med 30% var også første gang på 14 år at bensinavgiften ble redusert ved at den ikke ble prisjustert. Regjeringen har også blitt enige med KrF og Venstre om nye prinsipper og en ny retning for bilavgiftene for å stimulere til bruk av ny teknologi, en sikrere bilpark og mer miljøvennlige valg. Bistand: Regjeringen har redusert antall land Norge gir bistand til fra 116 til 85. Bistanden konsentreres nå både geografisk og tematisk, med fokus på resultatoppnåelse. Mer av bistanden fokuseres også på humanitær nødhjelp. Utdanning (særlig for jenter) og utvikling av privat sektor er viktige prioriteringer i utviklingspolitikken. Boligpolitikk: Se punktene om «plan- og bygningsloven» og neste punkt om «Boligsparing for Ungdom (BSU)».

4 Boligsparing for Ungdom (BSU): Regjeringen har hevet maksgrensen for Boligsparing for Ungdom (BSU) til (fra kroner), samt økt den årlige maksgrensen fra til kroner Bompenger: Regjeringen har fjernet 7 bomstasjoner. I tillegg jobber regjeringen med en bompengereform som skal gi billigere bompasseringer og mindre byråkrati ved å blant annet redusere antall bomselskaper fra 60 til 3. Regjeringen har også økt det statlige bidraget og redusert bompengebelastningen i en rekke bypakker. Boplikt: Cirka 65 kommuner hadde boplikt ved regjeringsskiftet. Regjeringen har sendt på høring et forslag om å opphevede boplikten. Brukerstyrt personlig assistanse: Regjeringen har rettighetsfestet tilgangen til brukerstyrt personlig assistent (BPA) fra 1.januar Byråkrati: FrP mener at det offentlige må drives mer effektivt. Regjeringen har innført en egen avbyråkratisering- og effektiviseringsreform for å kutte byråkrati og hindre sløsing med skattekroner. Alle departementer har nå fått fastsatt årlige krav om å øke produktiviteten i departementene og deres underliggende etater. Antall statlige ansatte har økt, men det skyldes blant annet satsingen på flere politifolk og ansatte i statens vegvesen, som planlegger infrastruktur. Antall ansatte i departementene sto derimot stille fra 2013 til 2014 (antallet ble faktisk redusert med én person). D Drivstoffavgifter: I 2014 og 2015 har regjeringen redusert bil relaterte avgifter med cirka 2 milliarder kroner. Budsjettet for 2015 var første gang på 14 år at drivstoffavgiftene ble redusert ved at de ikke ble prisjustert. Distrikts-Norge: Regjeringen har gjort en rekke grep for å styrke distrikts-norge og for å flytte makt til kommunene. Her er noen eksempler: Gjennom oppgavemeldingen og kommunereformen er en rekke oppgaver desentralisert. Dette er den største samlede flyttingen av oppgaver til kommunene noensinne. Det er gjennomført en omlegging av den differensierte arbeidsgiveravgiften som gjør at flere kommuner har lavere arbeidsgiveravgift. Det er gjennomført en kraftig opptrapping av bevilgninger til fylkesveier, en økning på 1,2 milliarder kroner. Fra kommende vinter blir det lov å kjøre snøscooter over hele landet, i de kommunene som vedtar snøscooterløyper. Retten til å bestemme om noen kan kjøre snøscooter er dermed flyttet ut til den enkelte kommune. Ordningen for fergeavløsning er utvidet til også å gjelde fylkesveier. Regjeringen har styrket det lokale selvstyret. Regjeringen ønsker også å hindre unødvendig statlig overstyring. Med den nye regjeringen er derfor andelen innsigelser som blir tatt til følge blitt redusert. Det er satt i gang arbeid med å forenkle utmarksforvaltningen. I løpet av 2015 vil Vinmonopolet åpne totalt 12 nye butikker, og halvparten av disse er små butikker på steder som tidligere ikke har hatt Vinmonopol

5 Regjeringen har godkjent av reguleringsplanen for gruvedrift i Engebøfjellet i Sogn og Fjordane og Nussir i Finnmark, som legger til rette for næringsvirksomhet og flere hundre nye arbeidsplasser. Regjeringen har også gjort en endring som innebærer at kommunene skal beholde en andel av selskapsskatten, slik at de kommunene som er flinke til å skape arbeidsplasser skal bli belønnet for Dyrepoliti og dyrevelferd: FrP har i mange år kjempet for å få på plass et eget dyrepoliti. I regjering har FrP sørget for at Norge endelig får på plass sitt første dyrepoliti gjennom et prøveprosjekt i Sør-Trøndelag. Like etter at FrP kom i regjering ba regjeringen Mattilsynet om å utføre flere tilsyn. Samlet antall tilsyn økte i 2014 med 22%. Mattilsynet bruker nå mindre tid på kontor og mer tid ute hos de som har dyr. E Eiendomsskatt: Regjeringen har sendt på høring et forslag om å fjerne kommunenes mulighet til å kreve inn eiendomsskatt på maskiner. Eldreomsorg: FrP har i alle år kjempet stått alene i kampen for at eldreomsorgen skal finansieres av staten, slik at ikke hjemkommunens økonomi avgjør hva slags tjenester eldre med pleiebehov får. Regjeringen er nå for fult i gang med å gjennomføre et prøveprosjekt med statlig finansiering av sykehjemsplasser i en rekke kommuner. Det er også gjort flere andre viktige grep innenfor eldreomsorgen: Regjeringen har økt investeringstilskuddet til heldøgns omsorgsplasser, og 2014 var derfor et rekordår hvor det ble delt ut tilskudd til å bygge 2500 nye sykehjems/omsorgsboligplasser Egenandelen er redusert for personer som ufrivillig havner på dobbeltrom. Regjeringen har satt i gang arbeidet med lovfesting av rett til heldøgns pleie og omsorg. F Familiegjenforening: FrP har lenge kjempet for en strengere innvandringspolitikk. På familiegjenforeningsfeltet innfører regjeringen en 24-års grense for ekteskap med noen fra utlandet, etter modell fra Danmark. Formålet er å bekjempe praksisen med tvangsekteskap, hvor ungdom med innvandrerbakgrunn blir giftet bort mot sin vilje. Regjeringen har også økt forsørgelseskravet til hva du må tjene for å kunne hente ektefelle til Norge. Familiepolitikk: FrP har alltid kjempet for mer valgfrihet for familier til selv å organisere sine liv. Regjeringen har blant annet økt fellesdelen i foreldrepermisjonen med 8 uker, som

6 den enkelte familie står fritt til å fordele. Antall uker forbeholdt far er dermed redusert fra 14 til 10 uker. Familievern: Regjeringen har styrket familievernet med 71,4 millioner for å hjelpe familier med høyt konfliktnivå og har gitt familievernkontorene større ansvar for å følge opp biologiske foreldre som mister omsorgen for sine barn Fartsgrenser: Regjeringen har økt fartsgrensen til 110km/t på en rekke motorveistrekninger. Fattigdom: Det er viktig å bekjempe fattigdom, og spesielt å sørge for at barn får muligheten til en god barndom og god utdannelse uavhengig av foreldrenes økonomi. Regjeringen la i mai 2015 frem en tiltakspakke mot fattigdom som inneholdt 106 friske kroner og 64 tiltak. Fengsel: Soningskøene i Norge steg kraftig under den rødgrønne regjeringen. FrP har i løpet av kort tid sikret 370 nye fengselsplasser, 242 av disse gjennom å leie fengselsplasser i Nederland. Regjeringen har også fått på plass avtaler som skal gjøre det lettere å sende utenlandske fanger fra en rekke land til å sone i sine hjemland. Det er også vedtatt at det skal bygges 500 nye netto fengselsplasser innen 2020, deriblant gjennom to fengselsenheter i Agder og prioritet i Ålesund, Haugesund, Valdres og Oslo. Fengselsstraff: Regjeringen har kraftig hevet straffen for brudd på innreiseforbud til Norge. Regjeringen innfører også fra 1.oktober 2015 den nye straffeloven som innebærer at strafferammen økes for en rekke forhold. Ifølge forrige regjering kunne ikke disse endringene implementeres før tidligst Fergeavløsningsmidler: Regjeringen har utvidet ordningen for fergeavløsningsmidler til også å gjelde fylkesveier, og foreslått at utbetalingstiden for fergeavløsningsmidler skal utvides til 40 år. Fiskeri: Fiskeri og havbruk er en viktig næring for Norge som utvikler seg til å bli stadig viktigere. Her er noen av punktene i regjeringens fiskeri- og havbrukspolitikk. For å sikre lønnsomhet har regjeringen gitt adgang til å samle større kvotegrunnlag per båt for fartøygruppene pelagisk trål, torsketrål og ringnot. Regjeringen har gjennomført endringer i deltagerloven som gjør det enklere å overførte kvoter gjennom en vesentlig forenkling av prosedyrer og saksbehandling for tildeling av tillatelser til å delta i ulike fiskerier. Fiskere som vil samle flere kvoter på ett fartøy, slipper dermed å måtte ha med et fartøy for å gjennomføre en transaksjon med fiskerettigheter; tre søknadsprosedyrer erstattes av én. Regjeringen har presentert et nytt vekstsystem for oppdrettsnæringen som skal sikre forutsigbar vekst på miljømessig bærekraftige premisser. Det nye vekstsystemet forventes innført i 2017 og gir sterke incentiver til teknologiutvikling for å løse næringens miljøpåvirkning. Regjeringen har innført forurenser betaler-prinsippet i havbruksnæringen. For å sikre finansiering av utfisking av rømt oppdrettslaks har regjeringen og havbruksnæringen inngått en forpliktende avtale som innebærer alle oppdrettere betaler inn en avgift til et fond. Regjeringen ønsker å bidra til utvikling av ny teknologi som kan realisere nye teknologiske konsepter som havbaserte merdsystemer, semilukkede eller lukkede merdsystemer. Det er foreslått å innføre en ny ordning med utviklingskonsesjoner som skal bidra til å realisere store teknologiløft for næringen.

7 Regjeringen har det siste året bidratt til å intensivere internasjonalt samarbeid mot fiskerikriminalitet, både gjennom INTERPOL og ved å ta initiativet til stiftelsen av Nord-atlantisk fiskerietterretning (NAFIG). Norge leder både INTERPOLs arbeidsgruppe mot fiskerikriminalitet og NA-FIG. Regjeringen har innført lærlingekvoter som skal sikre læreplasser. Skolekvotene er doblet for å gjøre utdanningen mer praksisnær. Ungdomsfiskeordningen og rekrutteringskvoter for nye fiskere er videreført, og det er gitt tilskudd til utvikling av nye marine undervisningsopplegg for Newtonrom. Ved å endre kjøperregistreringsforskriften har regjeringen gjort det enklere for restauranter å velge lokal sjømat, når de skal fylle menyen. Regjeringen har innført et nytt, forenklet regelverk for levendelagring av fisk i lengre enn 12 uker. Ved å gi jevnere tilgang på kvalitetsråstoff samt strekke sesongen ut over året, kan hvitfiskindustrien få økt lønnsomhet. Regjeringen ønsker å få størst mulig verdi ut av ressursen som kongekrabbenæringen er. Aktive yrkesfiskere som har inntekter fra annet fiskeri, skal få størst krabbekvote. Regjeringen har åpnet for kvotebytte for loddefisket og fisket etter kolmule (to fartøy med hver sine kvoter samarbeider, slik at f.eks. det ene tar to kvoter i Barentshavet og det andre på Island). Det er lansert en mobil-app som gjør det mulig å forhåndsregistrere fangst om bord i fiskefartøy er blitt lansert og dermed skal gjøre det enklere å registrere fangst. Mobil innrapportering er et viktig tiltak i kampen mot kriminell virksomhet og juks Flyktninger: FrP mener det mest naturlige er at flyktninger får tilflukt i sine nærområder. FrP har derfor gått sterkt imot forslaget fra de andre partiene om å ta imot minst 8000 syriske flyktninger til Norge de neste årene, og fremmet i Stortinget forslag om å gjennomføre folkeavstemning i saken. FrP har også tatt initiativ til lokale folkeavstemninger over hele landet for å gi innbyggerne mulighet til å bestemme om kommunen bør bosette flere flyktninger. Forbud: Regjeringen har fjernet en rekke unødvendige forbud. Se blant annet punktene om «poker», «proffboksing» og «segway». Foreldrepermisjon: Se punkt om «familiepolitikk». Foreldelsesfristen: Foreldelsesfristen for drap og seksuelle overgrep mot barn ble fjernet fra 1.juli Forenklinger for næringslivet: Regjeringen har gjennomført flere viktige forenklingstiltak er gjennomført. Her er noen av de: Gjennomført redusert oppbevaringstid for regnskapsdokumentasjon. Opphevelse av kravet til originalbilag til reiseregninger. Opprydding i diettsatsene og reiseregningsregler. Forenklinger i plan- og bygningsloven Forenklet søknadsprosessene for statlige forskningsmidler. Enklere regler for oppfølging av sykemeldte; fjernet sanksjonssystemet overfor arbeidsgivere og sykemeldere og krav til rapportering fra arbeidsgiver. Ifølge NHO sparer dette arbeidsgivere for 1500 skjemaer daglig. Digitalisert innrapporteringen til Skatteetaten, NAV og SSB for arbeidsgiverne med a- ordningen. Dette sparer næringslivet for 600 millioner årlig.

8 Formueskatt: FrP er opptatt av redusere skatter og avgifter for folk flest, samt sørge for at næringslivet i Norge får bedre vilkår. Regjeringen har derfor økt bunnfradraget i formueskatten til 1,2 millioner kroner, samt redusert satsen på formueskatten fra 1,1% til 0,85%. Fornybar energi: Regjeringen satser på å utvikle fornybarnæringen i Norge og har sendt forslag om gunstigere avskrivningsregler for vindkraft på høring. Regjeringen ønsker raskere utfasing av oljefyr i statlige bygg og har besluttet å utfase oljefyring som hovedenergikilde i Statsbyggs eiendommer innen utgangen av Forskning: Regjeringen har prioritert forskning for å kunne skape grunnlag for ny verdiskaping. Andelen av statsbudsjettet som brukes på forskning er økt med 2,1 milliarder kroner fra 2014 til 2015, og den samlede bevilgningen til forskning og utvikling i stat Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning innebærer en historisk satsing på forskning og utvikling i årene som kommer. Langtidsplanen er allerede fulgt opp med om lag 800 millioner kroner. I tillegg har regjeringen blant annet styrket skattefunnordningen for å stimulere til mer forskning i privat sektor. Forsvarspolitikk: Regjeringen har økt forsvarsbudsjettet og vil fortsette styrkingen. For 2015 er den reelle økningen om lag 3,3%. Her er noen av tiltakene som er gjennomført på forsvarsfeltet: En større del av Forsvarets operative aktiviteter er nå flyttet nordover. Det betyr flere seilingsdøgn og flytimer, og flere øvelser. I mars ble øvelsen «Joint Viking» med 5000 soldater fra alle forsvarsgrener gjennomført i Finnmark. I mai deltok nær 5000 mannskaper fra cirka ti land i den NATO-ledede ubåtøvelsen «Dynamiv Mongoose» i norske farvann. I mai og juni deltok 115 fly og 4000 mannskaper fra ni nasjoner i øvelsen «Arctic Challenge Exercise» over det nordlige luftrommet i Norden, med Bodø som den norske flystasjonen. Flere store HV-øvelser er også gjennomført. I lys av russisk aggresjon mot Ukraina og oppfølging av alliansens vedtak fra toppmøtet i Wales, er norske bidrag og engasjement styrket. Norge bidrar tungt med luft, sjø- og landstyrker i NATOs beroligelsestiltak, og spiller en sentral rolle i å utvikle alliansens militære hurtigreaksjonsstyrker. Forsvarets evne til å bistå politiet er styrket ved at Marinejegerkommandoen sammen med Forsvarets spesialkommando nå står på nasjonal beredskap. Responstid for helikopterstøtte er redusert fra to timer til en time. Frikortgrensen: Regjeringen har økt frikortgrensen fra kroner til kroner. Fritt behandlingsvalg: Regjeringen har innført fritt behandlingsvalg i helsevesenet innenfor rus, psykiatri og en rekke somatiske områder. Dette gir pasienter rett til å velge behandling hos en rekke private aktører på det offentliges regning, og gjør det mulig å utnytte kapasiteten hos både offentlige og private helsetilbydere på en bedre måte. Dette er en viktig sak som FrP aldri fikk gjennomslag for i opposisjon, men som nå gjennomføres. Fritt skolevalg: Regjeringen har varslet at den høsten 2015 vil sende på høring et forslag som vil gjøre det lettere for elever å velge skole over fylkesgrensene. Frivillige organisasjoner: Regjeringen har hevet fradraget for gaver til frivillige organisasjoner fra til kroner, og unntatt flere frivillige organisasjoner for plikten om å levere lønnsoppgaver og betale arbeidsgiveravgift.

9 G Gründerskap: Bevilgningen til næringsrettet forskning og innovasjon har økt med nær en milliard kroner siden En rekke tiltak er gjort for å stimulere til og løft frem nye ideer og verdiskaping: Etablerertilskuddsordningen for gründere er økt med 110 millioner kroner i statsbudsjettet for 2015 til en ramme på 190 millioner kroner. Etablert to nye såkornfond i Bergen og Nord-Norge. På denne måten bidrar staten til risikovillig kapital for gründere, som befinner seg i en økonomisk sårbar situasjon. Staten har satt av 300 millioner kroner, og med 50/50-samarbeid med private investorer blir det 600 million er kroner i investeringer til nye innovative prosjekter. Bevilget 40 millioner kroner til prekornfasen som skal sikre finansiering av gründerbedrifter. Økt miljøteknologiordningen med 170 millioner kroner til 350 millioner kroner for uttesting og kommersialiseringen av nye grønne teknologiske løsninger. 20 millioner kroner til delfinansiering av utstyr til laboratoriet Mechatronics Innovation Lab ( Sørlandslab ), et samarbeid mellom klyngen Global Centres of Expertise (GCE) NODE og Universitetet i Agder som skal være et nasjonalt senter for innovasjon, pilotering og teknologikvalifisering. Utviklet et nytt klyngenivå for de mest globalt orienterte næringsmiljøene i Norge. Utnevnt GCE Blue Maritime i Ålesund, GCE Node på Sørlandet og nå GCE Subsea i Bergen. I tillegg er noen nye miljøer tildelt status som Norwegian Centres of Expertise. De nye klyngene omfatter både nye næringer og næringer som arbeider med omstilling i retning av mer bærekraftig utvikling. Grensekontroll: Regjeringen har styrket grensekontrollen for å bekjempe og ruste Norge i kampen mot smugling og grenseoverskridende kriminalitet. Det er blant annet bestemt at det skal utredes en ordning med utvidet politimyndighet for tollerne. Tollernes kjøretøy får også blålys og permanent utrykningsstatus fra 1. juli Gårdssalg av alkohol: Regjeringen har sendt på høring et forslag om å tillate salg av alkohol fra gård. Dette vil gjøre det enklere for flere bønder å satse på nisjeprodukter og økt inntjening gjennom turisme. H Heimevernet: Regjeringen har sørget for økt trening av innsats styrkene i Heimevernet fra 2014 og innført ekstra øvelser for Hæren og Heimevernet i nord i HVs områdestruktur øver og trener mer. I 2012 hadde Heimevernet totalt treningsdager. I 2014 var dette økt til , mens det planlegges med treningsdager i 2015 Helsekøene: Helsekøene og ventetiden for pasienter er gått ned siden regjeringsskiftet.

10 Helsevesenet: Regjeringen har styrket helsevesenet, økt sykehusenes kapasitet og gitt pasientene mer valgfrihet gjennom blant annet følgende tiltak: Styrket sykehusenes økonomi; regjeringen har lagt til rette for en høyere aktivitetsvekst gjennom to budsjetter sammenlignet med hva den rødgrønne regjeringen fikk vedtatt gjennom sine åtte år. Fjernet aktivitetstaket for sykehusene som la en begrensning på hvor mange pasienter sykehusene kunne behandle. Økt den innsatsstyrte finansieringen (stykkprisandelen) fra 40% til 50% i sykehusene for å gjøre det mer lønnsomt å behandle flere pasienter. Økt mangfoldet og kapasiteten i behandlingen ved å kjøpe mer fra private og ideelle gjennom bruk av anbud. 300 millioner kroner øremerket kjøp fra private i 2014 og beskjed til helseregionene om å utnytte ledig kapasitet hos private bedre. Gitt sykehusene større fleksibilitet til å bruke nytt medisinsk-teknisk utstyr og bygninger ved at de skal kunne inngå leieavtaler på inntil 100 millioner. Dette gir sykehusene mulighet til å utnytte kapasiteten og ressursene bedre. Reformen fritt behandlingsvalg er vedtatt av Stortinget og innføres i løpet av 2015 (se eget punkt om «fritt behandlingsvalg»). I Infrastrukturfond: Det er opprettet et infrastrukturfond hvor avkastningen hittil i hovedsak er brukt på vedlikehold av infrastruktur for å sikre stabile bevilgninger til formålet. Fondet er i 2015 på 70 milliarder, og målet er 100 milliarder innen Innvandring: Her er noen av regjeringens tiltak og resultater på innvandringsfeltet: Antall asylsøkere som kom til Norge gikk ned i FrPs første år i regjering. I samme periode har våre naboland Sverige og Danmark, samt Europa forøvrig, opplevd en stor økning i antall asylsøkere. FrP mener det mest naturlige er at flyktninger får tilflukt i sine nærområder. FrP har derfor gått sterkt imot forslaget fra de andre partiene om å ta imot minst 8000 syriske flyktninger til Norge de neste årene, og fremmet i Stortinget forslag om å gjennomføre folkeavstemning i saken. FrP har også tatt initiativ til lokale folkeavstemninger over hele landet for å gi innbyggerne mulighet til å bestemme om kommunen bør bosette flere flyktninger. FrP mener det mest naturlige er at flyktninger får tilflukt i sine nærområder. FrP har derfor gått sterkt imot forslaget fra de andre partiene om å ta imot minst 8000 syriske flyktninger til Norge de neste årene, og fremmet i Stortinget forslag om å gjennomføre folkeavstemning i saken. FrP har også tatt initiativ til lokale folkeavstemninger over hele landet for å gi innbyggerne mulighet til å bestemme om kommunen bør bosette flere flyktninger. FrP mener det må stilles strengere krav for å få til en bedre integrering. Se punkt nedenfor om «integrering». Innsigelser: Regjeringen har styrket det lokale selvstyret og ønsker å redusere unødvendig statlig overstyring. Med den nye regjeringen er derfor andelen innsigelser som blir tatt til

11 følge blitt sterkt redusert. Frem til mai 2015 hadde regjeringen kun tatt én innsigelse helt til følge. Integrering: FrP mener det må stilles strengere krav for å få til en bedre integrering. Regjeringen har blant annet foreslått krav om bestått prøve i samfunnskunnskap og muntlige ferdigheter i norsk for å få statsborgerskap. Regjeringen har også økt underholdskravet og sendt på høring et forslag om 24-års aldersgrense ved ekteskap med noen utenfor EØS-området, med hensikt om å bidra til færre tvangsekteskap og bedre integrering. Integreringstilskuddet er også økt, samt at det er innført permisjonsregler for de som klarer å få seg jobb mens de gjennomfører introduksjonsprogrammet. J Jernbane: Bevilgningen til jernbane er frem til 2015 økt med cirka 50% siden regjeringsskiftet, og i 2015 er det cirka 100 flere tog på jernbanen hver dag sammenlignet med Regjeringen har også lansert en egen jernbanereform som blant annet åpner for mer konkurranse på jernbanen og vil kunne tillate f.eks. Flytoget å operere på flere strekninger. Her er noen flere av tiltakene som regjeringen har gjennomført på jernbanefeltet: Rutetilbudet på Østlandet forbedret med flere avganger. Fått på plass totimersfrekvens mellom Oslo, Kristiansand og Stavanger, og forlenget timesfrekvensen på Trønderbanen til Melhus fra desember Fått på plass flere nye vognsett til NSB ved å øke statens kjøpsgarantier. Startet anleggsarbeidet med Norges største jernbaneprosjekt Follobanen, (dobbeltspor strekningen Oslo-Ski) Besluttet at Ringeriksbanen skal være en del av InterCity-satsingen på Østlandet. Satt i gang kommunedelplan for strekningen Sandnes-Nærbø, og fremskyndet bygging av perronger på Jærbanen for å tilrettelegge for lengre vognsett. Tatt beslutninger som har fremskyndet arbeidet med ny godsterminal i Bergens- og Trondheimsregionen. Iverksatt reform for godsterminaler på jernbane, for mer effektiv drift for derigjennom å øke jernbanens konkurransekraft Iverksatt en rekke beredskapstiltak innenfor godsframføring for å styrke jernbanens leveranser, blant annet ved økt tilgang til reservelokomotiv, beredskapsterminaler. Sikret rasjonell fremdrift i jernbaneutbyggingen Farriseidet-Porsgrunn, fremskyndet bevilgninger på 200 millioner kroner. Slått fast at Horten skal ha jernbanestasjon i forbindelse med planlegging av nytt dobbeltspor på strekningen Nykirke-Barkåker. Iverksatt arbeidet med konseptvalgutredninger vedrørende sammenkobling av Vestfold- og Sørlandsbanen (Grenlandsbanen), samt Gjøvikbanen (sammen med RV4). Igangsatt samarbeid med svenske myndigheter om å utvikle jernbanetrafikken mellom Oslo og Gøteborg. Enighet mellom statsministrene Löfven og Solberg om å innlede dialog mellom Sverige og Norge for å konkretisere et samarbeid om felles infrastrukturtiltak med vekt på jernbane

MULIGHETER FOR ALLE. Høyres Stortingsvalgprogram 2009 2013 Vedtatt av Høyres landsmøte 2009

MULIGHETER FOR ALLE. Høyres Stortingsvalgprogram 2009 2013 Vedtatt av Høyres landsmøte 2009 MULIGHETER FOR ALLE Høyres Stortingsvalgprogram 2009 2013 Vedtatt av Høyres landsmøte 2009 «Høyre vil føre en konservativ fremskrittspolitikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag, rettsstaten og folkestyret,

Detaljer

MULIGHETER for alle Høyres Stortingsvalgprogram 2009 2013 Vedtatt av Høyres landsmøte 2009

MULIGHETER for alle Høyres Stortingsvalgprogram 2009 2013 Vedtatt av Høyres landsmøte 2009 MULIGHETER for alle Høyres Stortingsvalgprogram 2009 2013 Vedtatt av Høyres landsmøte 2009 «Høyre vil føre en konservativ fremskrittspolitikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag, rettsstaten og folkestyret,

Detaljer

Trygghet gjennom kunnskap og konkurransekraft

Trygghet gjennom kunnskap og konkurransekraft Trygghet gjennom kunnskap og konkurransekraft Høyres alternative statsbudsjett 2012 Forord Mens verden preges av økonomisk uro, er Norge i en privilegert situasjon. I Europa og USA rammes mange av arbeidsledighet,

Detaljer

Politisk plattform. for en regjering utgått av Høyre og Fremskrittspartiet

Politisk plattform. for en regjering utgått av Høyre og Fremskrittspartiet Politisk plattform for en regjering utgått av Høyre og Fremskrittspartiet Sundvollen, 7. oktober 2013 1 Innledning... 3 2 Arbeid og sosial... 8 3 Barn, familie og inkludering... 12 4 Justis, beredskap

Detaljer

Innhold: KAPITTEL 1. NY RETNING FOR NORGE 7 KAPITTEL 2. INTERNASJONAL POLITIKK 28 KAPITTEL 3. DEN ØKONOMISKE POLITIKKEN 80

Innhold: KAPITTEL 1. NY RETNING FOR NORGE 7 KAPITTEL 2. INTERNASJONAL POLITIKK 28 KAPITTEL 3. DEN ØKONOMISKE POLITIKKEN 80 Innhold: KAPITTEL 1. NY RETNING FOR NORGE 7 Viktige steg på vegen mot Soria Moria 9 KAPITTEL 2. INTERNASJONAL POLITIKK 28 En aktiv nordområdepolitikk 29 En mer offensiv Europapolitikk 37 Fred, forsoning

Detaljer

H ØY R E S A LT E R N AT I V E S TAT S B U D S J E T T 2013. Nye ideer, bedre løsninger

H ØY R E S A LT E R N AT I V E S TAT S B U D S J E T T 2013. Nye ideer, bedre løsninger Nye ideer, bedre løsninger Høyres alternative statsbudsjett 2013 2 3 1. Veivalg i den økonomiske politikken Norge har en sterk økonomi som gir oss handlefrihet. Vår posisjon gir oss muligheter til å skape

Detaljer

Handlingsprogram 2009-2013. www.frp.no

Handlingsprogram 2009-2013. www.frp.no Handlingsprogram 2009-2013 www.frp.no forord Kjære leser! Fremskrittspartiet vil fornye Norge Fremskrittspartiets handlingsprogram viser hvordan vi vil fornye Norge gjennom de neste fire årene. Norge er

Detaljer

Ærede President, Vi foreslår i tråd med Sundvolden-erklæringen:

Ærede President, Vi foreslår i tråd med Sundvolden-erklæringen: Redegjørelse Finanstalen II Finansminister Siv Jensens redegjørelse i Stortinget 8. november 2013 om Regjeringen Solbergs økonomiske opplegg for 2014 Ærede Velgerne har gitt det nye stortingsflertallet

Detaljer

Fremtiden begynner i dag

Fremtiden begynner i dag 1 2 3 4 Senterungdommens Stortingsvalgprogram 2013-2017 5 6 7 8 Fremtiden begynner i dag 9 10 - Ikke til høyre, ikke til venstre, men fremover 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1 24 25 Fremtiden Fordeling

Detaljer

VENSTRES FORSLAG TIL STATSBUDSJETT 2015 1

VENSTRES FORSLAG TIL STATSBUDSJETT 2015 1 VENSTRES FORSLAG TIL STATSBUDSJETT 2015 1 Oslo, 3. november 2015 VENSTRES FORSLAG TIL STATSBUDSJETT 2015 2 1. Et grønnere og varmere statsbudsjett Venstres stortingsgruppe legger med dette fram Venstres

Detaljer

Innhold: KAPITTEL 2. INTERNASJONAL POLITIKK 33 KAPITTEL 3. DEN ØKONOMISKE POLITIKKEN 101 KAPITTEL 4. NÆRINGSPOLITIKK 120 KAPITTEL 5.

Innhold: KAPITTEL 2. INTERNASJONAL POLITIKK 33 KAPITTEL 3. DEN ØKONOMISKE POLITIKKEN 101 KAPITTEL 4. NÆRINGSPOLITIKK 120 KAPITTEL 5. Innhold: Viktige steg på vegen mot Soria Moria 8 KAPITTEL 2. INTERNASJONAL POLITIKK 33 En aktiv nordområdepolitikk 34 En mer offensiv Europapolitikk 47 Fred, forsoning og nedrustning, og et styrket FN

Detaljer

Meld. St. 1 (2014 2015)

Meld. St. 1 (2014 2015) Opplysninger om abonnement, løssalg og pris får man hos: Fagbokforlaget Postboks 65, Postterminalen 5892 Bergen E-post: offpub@fagbokforlaget.no Telefon: 55 38 66 Faks: 55 38 66 1 www.fagbokforlaget.no/offpub

Detaljer

Fremskrittspartiets alternative statsbudsjett 2013

Fremskrittspartiets alternative statsbudsjett 2013 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Satsningsområder i Frps alternative budsjett... 5 2.1 Hovedprioriteringer... 5 2.2 Mer attraktivt å arbeide:... 5 2.3 Grunnlag for attraktiv næringspolitikk... 6

Detaljer

Fellesforbundet. Faglig-politisk regnskap. Partienes standpunkter til Fellesforbundets saker

Fellesforbundet. Faglig-politisk regnskap. Partienes standpunkter til Fellesforbundets saker Fellesforbundet Faglig-politisk regnskap Partienes standpunkter til Fellesforbundets saker Stortingsvalget 2009 Forord De rødgrønne partiene sa i 2005 at dersom de vant stortingsvalget, ville de gå sammen

Detaljer

Møte mandag den 8. oktober 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 4):

Møte mandag den 8. oktober 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 4): 2012 8. okt. Finansministerens redegjørelse om regjeringens forslag til statsbudsjett og om nasjonalbudsjettet for 2013 143 Møte mandag den 8. oktober 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s

Detaljer

FORORD Med dette legger programkomiteen frem sitt endelige forslag til nytt stortingsprogram for perioden 2013-2017.

FORORD Med dette legger programkomiteen frem sitt endelige forslag til nytt stortingsprogram for perioden 2013-2017. 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 FORORD Med dette legger programkomiteen frem sitt endelige forslag til nytt stortingsprogram for perioden 01-01. Programkomiteen ble nedsatt av Venstres landsstyre i oktober

Detaljer

UTTALELSER VEDTATT AV ÅRSMØTE OPPLAND ARBEIDERPARTI 09. 10. MARS 2013

UTTALELSER VEDTATT AV ÅRSMØTE OPPLAND ARBEIDERPARTI 09. 10. MARS 2013 UTTALELSER VEDTATT AV ÅRSMØTE OPPLAND ARBEIDERPARTI 09. 10. MARS 2013 1) Ny vekst og utvikling for Oppland Oppland er et fylke med store variasjoner og store avstander. Næringslivet består av sterke industriklynger,

Detaljer

Prop. 1 S. (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2015

Prop. 1 S. (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2015 Prop. 1 S (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2015 Utgiftskapitler: 1 2, 500 595, 2412, 2427, 2445, 2465 Inntektskapitler: 3500 3595, 5312, 5445 5446,

Detaljer

Venstres landsmøte på Fornebu 12.-14. april 2013 behandlet og vedtok endelig program basert på denne innstillingen.

Venstres landsmøte på Fornebu 12.-14. april 2013 behandlet og vedtok endelig program basert på denne innstillingen. FORORD Venstres landsstyre oppnevnte i oktober 2010 ned en egen programkomité for Venstres stortingsvalgprogram for perioden 2013-2017. Komiteen besto av Guri Melby (leder), Rolf Nesheim, Toril Berge,

Detaljer

SAK 3 Landsstyrets forslag til arbeidsprogram for perioden 2013-2017

SAK 3 Landsstyrets forslag til arbeidsprogram for perioden 2013-2017 Sakspapir SVs 20. ordinære landsmøte 15. 17. mars 2013 Lillestrøm SAK 3 Landsstyrets forslag til arbeidsprogram for perioden Dato: 24.01.2013 Landsstyrets Forslag til arbeidsprogram for Sosialistisk Venstreparti

Detaljer

(Foreløpig utgave) Finansdepartementet. Prop. 1 S Tillegg 1. (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

(Foreløpig utgave) Finansdepartementet. Prop. 1 S Tillegg 1. (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) (Foreløpig utgave) Finansdepartementet Prop. 1 S Tillegg 1 (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2014 Endring av Prop. 1 S (2013 2014) Statsbudsjettet 2014

Detaljer

Prop. 1 S Tillegg 1. Endring av Prop. 1 S (2013 2014) Statsbudsjettet 2014. Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) (2013 2014)

Prop. 1 S Tillegg 1. Endring av Prop. 1 S (2013 2014) Statsbudsjettet 2014. Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) (2013 2014) Prop. 1 S Tillegg 1 (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) For budsjettåret 2014 Endring av Prop. 1 S (2013 2014) Statsbudsjettet 2014 Prop. 1 S Tillegg 1 (2013 2014) Proposisjon

Detaljer

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN Foto: Gary John Norman Framtidas lokalsamfunn...3 Skole og barnehage...4 Helse og omsorg... 7 Frivillighet og kultur...9 Klima og miljø: Tenke globalt - handle lokalt... 10 Bolig

Detaljer

Hans Andreas Limi. Sentralstyrets representant 01.03.2014-05.12.2014 Sentralstyrets representant 05.12.2014-28.02.2015

Hans Andreas Limi. Sentralstyrets representant 01.03.2014-05.12.2014 Sentralstyrets representant 05.12.2014-28.02.2015 Innhold 1. Årsberetning... 2 1.1 Gruppestyret... 2 1.2 Gruppens sammensetning og komiteansvar... 3 1.3 Gruppesekretariatet... 4 2.0 Fremtredende stortingsverv besatt av Fremskrittspartiet... 5 3.0 Møtende

Detaljer

Meld. St. 1. (2010 2011) Melding til Stortinget. Nasjonalbudsjettet 2011

Meld. St. 1. (2010 2011) Melding til Stortinget. Nasjonalbudsjettet 2011 Meld. St. 1 (21 211) Melding til Stortinget Innhold 1 Hovedlinjer i den økonomiske politikken og utsiktene for norsk økonomi... 5 2 De økonomiske utsiktene... 18 2.1 Hovedtrekk... 18 2.2 Internasjonal

Detaljer

S a k n r. 3 [10:01:56] Møte torsdag den 25. november 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

S a k n r. 3 [10:01:56] Møte torsdag den 25. november 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 25. nov. Finansdebatt 873 Møte torsdag den 25. november kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 24): 1. Finansministerens redegjørelse om stats- og nasjonalbudsjettet for

Detaljer

Unios innspill til regjeringen Solberg i forkant av 2016-budsjettet

Unios innspill til regjeringen Solberg i forkant av 2016-budsjettet Unios notatserie nr. 1/2015 Unios innspill til regjeringen Solberg i forkant av 2016-budsjettet Brev til finansminister Siv Jensen 2. februar 2015 Unio - Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede

Detaljer

EnklE og gode regler 1. Vi er næringslivet. nhos politikk for mindre bedrifter

EnklE og gode regler 1. Vi er næringslivet. nhos politikk for mindre bedrifter EnklE og gode regler 1 Vi er næringslivet nhos politikk for mindre bedrifter 2 innhold nho er den største interesseorganisasjonen for bedrifter i norge. I disse bedriftene er det over en halv million arbeidsplasser.

Detaljer

UTTALELSER VEDTATT ÅRSMØTE I OPPLAND ARBEIDERPARTI

UTTALELSER VEDTATT ÅRSMØTE I OPPLAND ARBEIDERPARTI 1 UTTALELSER VEDTATT ÅRSMØTE I OPPLAND ARBEIDERPARTI 2012 2 ORGANISASJONSUTTALELSE Vi bygger framtida Oppland Arbeiderparti opplevde som de andre fylkespartiene i Ap i 2011 en sterk medlemsvekst. Totalt

Detaljer

AUFs velferdsprogram 2014. Velferd gir frihet

AUFs velferdsprogram 2014. Velferd gir frihet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 AUFs velferdsprogram 2014 Velferd gir frihet Sentralstyrets endelige innstilling 15.6.2014 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Innholdsfortegnelse 1 Velferd gir frihet... 3 2

Detaljer