EIERSKAPSMELDING FOR MANDAL KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EIERSKAPSMELDING FOR MANDAL KOMMUNE"

Transkript

1 EIERSKAPSMELDING FOR MANDAL KOMMUNE 2008/ Vedtatt av Mandal bystyre 12. mars 2009

2 INNHOLD Del 1: Bakgrunn og mål for eierskapsmeldingen. side 3 Del 2: Oversikt over selskaps- og samarbeidsformer. side 4 Del 3: Kommunens eierforhold og deltagelse i samarbeidsorganer. side 8 Del 4: Kommunen som eier. Roller. Eierformer. side 19 Del 5: Former for eierskap. Avkastning. side 21 Del 6: Samfunnsansvar. side 23 Del 7: Områder for eierstyring. Rutiner. side 24 Del 8: Forslag til overordnede prinsipper side 33 2

3 1. BAKGRUNN OG MÅL FOR EIERSKAPSMELDINGEN Mandal kommune forvalter betydelige verdier og løser en rekke oppgaver ved bruk av forskjellige typer selskapsorganisering eller ved forskjellige samarbeidsformer. Disse selskapene kan dels være eiet av Mandal kommune alene, være eiet sammen med andre offentlige organer eller sammen med private. Samarbeidsformene er med andre offentlige organer. Slik organisering utenom den vanlige politiske og administrative modellen øker i omfang. Dette medfører bl.a. at det blir behov for andre måter å utøve folkevalgt styring og kontroll av virksomhetsområder der selskaper og samarbeidsformer leverer tjenester til publikum og i noen tilfeller utfører forvaltningsoppgaver overfor publikum. Denne styringen og kontrollen må skje gjennom selskapsorganene. Eierskapsmeldingen skal gi en oversikt over hva Mandal kommune har av selskaper og samarbeid og hvilke oppgaver som forventes løst av disse. Videre skal meldingen forsøke å klarlegge hva kommunen som eier forventer av sine selskaper og samarbeid og vurdere om den valgte organisasjonsformen er hensiktsmessig. Meldingen skal bidra til å fastlegge nødvendige rutiner for styring, kontroll, informasjon m.v. Det legges til grunn at kommunen skal være en aktiv og langsiktig eier. Eierskapsmeldingen skal: Etablere og sikre rutiner for systematisk politisk og administrativ oppfølging av selskapet eller samarbeidet, slik at kommunen blir en aktiv, forutsigbar og langsiktig eier, og sørge for at selskapet eller samarbeidet driver i tråd med vedtekter og formål. Gi en kortfattet, samlet oversikt over de selskaper eller samarbeidsavtaler kommunen er del-/eier av eller deltaker i, samt gi generell informasjon om de forskjellige selskapsformer og samarbeidsformer Gi forslag til overordnede prinsipper for eierstrategi. 3

4 2. OVERSIKT OVER SELSKAPS- OG SAMARBEIDSFORMER. 2.1 Kommunalt foretak (KF) KF er ikke et selvstendig rettssubjekt, men en del av kommunen, hjemlet i kapittel 11 i kommuneloven. Et KF er dermed underlagt bystyret som øverste myndighet. Gjennom formålet i vedtektene fastsetter bystyret den virksomheten foretaket skal drive og den ytre rammen for styrets myndighet. Bystyret kan også gjennom vedtektene eller andre vedtak gi bindende pålegg for foretaket. Både stifting og oppløsning av kommunale foretak vedtas av bystyret. Reglene om kommunale foretak tar særlig sikte på å gi et alternativ for mer selvstendig organisering av kommunale oppgaver. Organisasjonsformen benyttes ofte når kommunen skal ivareta både forretningsmessige og samfunnsmessige hensyn. Det er imidlertid ikke begrensninger i loven med hensyn til hvilke oppgaver kommunen kan legge inn i et kommunalt foretak. Foretaket skal ledes av et styre med alminnelig kompetanse til å treffe avgjørelser i foretakets saker. Foretaket skal ha daglig leder. Bystyret velger styret etter de vanlige valgreglene i kommuneloven. Styret har et overordnet ansvar for organiseringen av foretakets virksomhet, både den forretningsmessige siden av virksomheten og forvaltningen av de verdier og oppgaver kommunen har lagt til foretaket. Det er styret som representerer foretaket utad på kommunens vegne, med mindre styret har gitt daglig leder representasjonsrett. Etter kommunelovens 69 kan styrets selvstendige myndighet begrenses ved vedtektsbestemmelser. Styret ansetter daglig leder. Daglig leder står i et direkte underordnings- og ansvarsforhold til styret som igjen er underlagt bystyret. Fordeling av arbeidsgiveransvaret mellom styret og daglig leder er gitt i foretakets vedtekter. Daglig leder ivaretar foretakets daglige ledelse. I utgangspunktet bør kommunens overordnede arbeidsgiverpolitikk legge rammene også for et KF. Som en del av kommunen er foretaket underlagt bystyrets budsjettmyndighet. Dette betyr at de kommunale budsjettene setter rammer for foretakets virksomhet, og styret er bundet av bystyrets budsjettvedtak. Bystyrets styrings- og kontrollmuligheter er flere og mer omfattende for KF enn for aksjeselskaper. Av forskrift til kommuneloven følger regler for årsbudsjett og økonomiplan, og krav til årsregnskap og årsberetning. Av forskriftene følger også regler om perioderapporter, samt krav om KOSTRA - rapportering. Kontrollutvalget skal behandle årsberetning og årsregnskap fra foretakene før disse behandles av bystyret. KF har en selvstendig stilling i forhold til kommunens administrasjon. Det innebærer at rådmannen ikke har instruksjons- eller omgjøringsmyndighet overfor daglig leder innenfor styrets myndighetsområde. Før styret treffer vedtak i sak som skal behandles av bystyret, skal rådmannen ha hatt anledning til å uttale seg om saken. Rådmannens uttalelse skal legges frem for styret ved behandlingen av saken. Rådmannen kan videre instruere foretakets ledelse om at iverksettelsen av en sak skal utsettes til bystyret har behandlet saken. Mandal kommune har et KF; Mandal Havn KF. 4

5 2.2 Interkommunalt selskap (IKS) Samarbeid mellom flere kommuner og/eller fylkeskommuner kan organiseres som interkommunalt selskap etter lov av 29. januar 1999 nr. 6. Et IKS er eget rettssubjekt, som både rettslig og økonomisk er skilt fra deltakerkommunene. Selskapet har dermed sin egen formue og sine egne inntekter og svarer selv for sine forpliktelser. Det er selskapet selv som inngår og er part i avtaler. Et IKS kan bare ha kommuner og fylkeskommuner som deltakere. Lovpålagte oppgaver som for eksempel brannvesen, revisjon og arkiv, samt tjenester der det kan være regningssvarende og strategisk å felles, er eksempler på virksomhet som egner seg for IKS. Videre kan det gjelde regionale utviklingsoppgaver og prosjekter. Forvaltningsoppgaver (myndighetsutøvelse) kan normalt ikke legges til et IKS, idet det i tilfelle må være lovmessig hjemmel for det. Selskapets øverste myndighet er representantskapet, og deltakerkommunenes eiermyndighet utøves av representantskapet. Dette innebærer at den enkelte deltakerkommune ikke kan utøve eiermyndighet direkte overfor selskapets styre eller administrasjon. På den andre siden har bystyret instruksjonsrett overfor sine medlemmer i representantskapet. Hver deltakerkommune skal ha minst ett medlem i representantskapet. IKS- loven legger særlige oppgaver til representantskapet, som fastsettingen av regnskap, budsjett, økonomiplan, valg av revisor, samt vedtak om for eksempel større kapitalinvesteringer. IKS-loven bestemmer at det skal utformes en selskapsavtale (vedtekter) og loven oppstiller minimumskrav til innhold. Selskapsavtalen skal vedtas av kommunestyrene i alle deltagerkommunene. Et interkommunalt selskap skal ha et styre og en daglig leder som står ansvarlig for forvaltningen av selskapet. Det hører under styret å forvalte selskapet på vegne av deltakerkommunene. Styret leder selskapets virksomhet og det har ansvar for at de verdier som deltakerne har i selskapet, brukes forsvarlig og i tråd med formålet med selskapet. I forvaltningen av selskapet er styret underlagt representantskapet og det må følge vedtak og retningslinjer som dette fastsetter. Styrets forvaltningsmyndighet må videre utøves innenfor rammen av selskapsavtalen og selskapets årsbudsjett. Daglig leder ansettes av styret med mindre det er vedtektsfestet at daglig leder skal ansettes av representantskapet. Selskapet er arbeidsgiver. Utvikling av arbeidsgiverpolitisk strategi for selskapet ligger til styret. Loven regulerer ansattes representasjon i styret. Et særtrekk ved IKS er at hver av deltakerne har et ubegrenset ansvar for en prosent eller en brøkdel av selskapets samlede forpliktelser. Dette skiller interkommunale selskaper fra aksjeselskap, hvor deltakeransvaret er begrenset. Samlet skal deltakernes ansvarsandeler utgjøre selskapets samlede forpliktelser. Forskriftene til IKS-loven har regler om årsbudsjett og økonomiplan, og krav til årsregnskap og årsberetning. Av forskriftene følger også regler om periodevis rapportering, samt krav om KOSTRA rapportering. I selskap hvor deltakerkommunene betaler tilskudd, er selskapets budsjett ikke endelig før deltakerkommunenes budsjetter er behandlet Mandal kommune er medeier i 5 IKS; brannvesen, museum, arkivtjeneste, revisjon og drift av Risøbank. 5

6 2.3 Interkommunalt samarbeid (IS). Kommunelovens 27 har regler om at kommuner og fylkeskommuner kan opprette eget styre til løsning av felles oppgaver. Deltakerkommunene må inngå en samarbeidsavtale. I praksis har IS vært benyttet til løsning av felles driftsoppgaver, så som innkjøp, drift av tekniske anlegg, sekretariatsfunksjoner og lignende. Et IS vil normalt ikke være et selvstendig rettssubjekt. Et IS kan ikke tillegges forvaltningsoppgaver (myndighetsutøvelse). Et IS skal ha et styre. Styret må tildeles en viss selvstendig avgjørelsesmyndighet, men den må begrenses til avgjørelser som angår virksomhetens drift og organisering. Styrets rolle og forhold til samarbeidskommunene må utformes i samarbeidsavtalen/vedtektene. Mandal kommune er med i 8 IS; for løsning av oppgaver bl.a. innen innkjøp, sekretariat for kontrollutvalg, PPT, pedagogisk senter, skjærgårdspark, friluftsrådet og forurensning. 2.4 Vertskapskommunesamarbeid (VKS) Kommunelovens 28a 28k gir kommunene anledning at en eller flere kommuner (samarbeidskommuner) kan inngå avtale om at en annen kommune (vertskommune) overtar det daglige arbeidet på et nærmere oppgitt ansvarsområde. Slike avtaler må gjøres av bystyret. Loven setter visse minstekrav til innholdet i avtalen. Hver enkel deltaker kan si opp deltakerforholdet sitt med et års skriftlig varsel. Det er to typer vertskommuneordninger - en med en felles folkevalgt nemd og en uten (administrativt vertskommunesamarbeid). Skillet har konsekvenser for hvor mye myndighet som kan overlates til vertskommunen. Vertskommunesamarbeidet i seg selv er ikke et eget rettssubjekt. Felles for modellene er at administrasjonen i en vertskommune overtar det daglige arbeidet med de oppgavene som er lagt til vertskommunen. Modellen har som siktemål å tilby interkommunale løsninger for de lovpålagde ansvarsområdene til kommunene. Lovregulering av vertskommunemodellen skal gjøre det forsvarlig å overlate oppgaver og ansvarsområde med tilhørende forvaltningsoppgaver (myndighetsutøvelse) til en annen kommune. Berørt personell ansettes i vertskommunen. Mandal kommune er med i 2 VKS uten felles nemd; barnevern (med Mandal som vertskommune) og landbrukskontor (med Lindesnes som vertskommune). 2.5 Aksjeselskap (AS). Aksjeselskap er regulert i aksjeloven. Selskapet er eget rettsubjekt. Det viktigste trekket ved aksjeselskapsformen er at aksjeeierne ikke er ansvarlig for selskapets forpliktelser ut over for innskutt kapital. Aksjekapitalen i et aksjeselskap må være på minimum kr Et aksjeselskap kan ha en eller flere eiere (aksjonærer). Lovgivningen setter ingen grenser for hvem som kan være aksjeeier i et aksjeselskap. Selskapsformen er derfor god når en ønsker å ha ulike grupper av eiere eller legge til rette for at flere, både fysiske og juridiske personer, kan være eiere. 6

7 Aksjeselskap er en selskapsform som er særlig innrettet på at selskapet driver sin virksomhet i et marked. Innretningen av selskapsformen bygger på den risiko som slik konkurranseeksponert virksomhet innebærer. Det er generalforsamlingen som er selskapets øverste myndighet. Generalforsamlingen kan treffe vedtak i alle selskapssaker, med mindre loven forbeholder avgjørelsesmyndigheten for andre organer. Det er gjennom generalforsamlingen aksjeeierne utøver den øverste myndighet i selskapet. Generalforsamlingen godkjenner selskapets årsregnskap og årsberetningen samt eventuelle andre saker som vedtektene har lagt til den ordinære generalforsamlingen å avgjøre. Styreleder og daglig leder skal møte på generalforsamling. I selskaper med flere enn 200 ansatte er bedriftsforsamling obligatorisk. Eiermyndigheten i et aksjeselskap må utøves gjennom generalforsamlingen. Dette betyr at kommunen som aksjeeier ikke kan intervenere uten at dette skjer i form av en beslutning fra generalforsamlingen. I generalforsamlingen kan eierne gjennom generalforsamlingsvedtak fastsette rammer og gi nærmere regler for styret og daglig leder av selskapet. Det er generalforsamlingen som velger styret. Aksjonæravtaler benyttes ofte for å detaljere forholdet mellom aksjonærene. Aksjonæravtalen kan regulere ulike eierspørsmål som stemmerett, fordeling av styreplasser, innsynsrett, innskuddsplikt og forkjøpsrett. Styret har det overordnede ansvar for forvaltningen av selskapet. Som hovedregel er det styret som ansetter daglig leder og er dennes overordnede. Daglig leder skal styre selskapet etter de planer, retningslinjer og prinsipper styret har vedtatt. En aksjonær har rettigheter i et AS avhengig av hvor stor andel av selskapet vedkommende eier. For kommunen er det derfor viktig at eierandelen er tilpasset kommunes formål med eierskapet. Dersom kommunen har strategiske mål for eierskapet sitt, bør den ha kontroll med selskapet ved å eie 50 % eller mer av de stemmeberettigede aksjene i selskapet.. Mandal kommune eier selv 3 AS; Halse Eiendom, Ime Verksted og Mandal Parkering. Videre er kommunen aksjonær sammen med andre kommuner i Maren, og aksjonær sammen med både offentlige og private i Mindus, Vigeland Hus, Lindesnes Næringshage og Agder Energi. 2.6 Stiftelser Stiftelser et regulert i stiftelsesloven. En stiftelse skiller seg fra de andre selskapsformene ved at den ikke har noen eiere eller deltakere. Stiftelsen er selveiende og har ikke noe eierorgan. Når stiftelsen først er opprettet, har stifterne ikke lenger rådighet over formuesverdien som er overført stiftelsen. En stiftelse kan være egnet hvis man ønsker å skille ut virksomhet og gi full selvstendighet. Stiftelsesformen er ikke egnet dersom kommunen ønsker å styre, ha innflytelse eller øve kontroll. De eneste måtene kommunen har innflytelse etter at stiftelsen er opprettet, er gjennom valg av medlemmer til styret og gjennom å sette vilkår for eventuelle økonomiske tilskudd. Mandal kommune velger styremedlemmer til 3 stiftelser; reiselivsstiftelsen, sjømannshjemmet og Sjølingstad Uldvarefabrik. 7

8 3. KOMMUNENS EIERFORHOLD OG DELTAGELSE I SAMARBEIDSORGANER 3.1 Mandal Havn KF Havnevesenet ble organisert som KF i Selskapet har daglig leder og i tillegg 1,1 fast ansatte. Regnskap og årsmelding behandles av bystyret. Styret består av 5 personer, valgt av bystyret for 4 år. I forbindelse med omdanningen til KF, vedtok bystyret vedtekter, der formål og arbeidsområde er beskrevet slik: Foretakets formål er planlegging, utvikling og drift av havnevirksomheten i Mandal og alt som står i forbindelse med dette, og annen virksomhet som naturlig hører hjemme i forbindelse med havnevirksomhet og havneområdet, så som småbåthavner, forretningsvirksomhet og tilrettelegging for reiselivsformål. Foretaket skal samarbeide med kommunens øvrige virksomheter og enheter om fellesoppgaver, og kan samarbeide med organisasjoner, privatpersoner og næringsvirksomhet om drift og utvikling av virksomheten. Foretaket ivaretar kommunens oppgaver og myndighet etter havnelovens kap. IV, V og VI, så langt dette ikke er lagt til annet organ. Foretaket etablerer egen havnekasse etter havnelovens 23, 4. ledd, og fører regnskap for denne. Foretaket innstiller, i forbindelse med budsjettforslaget, overfor bystyret på forslag til havneavgifter etter havnelovens 23, jfr. 22. Mandal bystyre fastsetter årlig, i forbindelse med økonomiplan og årsbudsjett, foretakets netto driftsrammer og investeringsmidler. Eventuelle vesentlig avvik må godkjennes av bystyret på forhånd. Låneopptak, som ikke er forutsatt i årsbudsjettet, kan ikke skje uten bystyrets godkjennelse. Foretakets styre eller daglig leder har ikke myndighet til å fatte vedtak på områder som ikke er nevnt her. 3.2 IKAVA Interkommunalt arkiv i Vest Agder IKS Selskapet ble omdannet til IKS i 2003, og eies av alle kommunene i fylket og fylkeskommunen. Mandal kommunes eierandel/ansvarsdel er 12,13%. Selskapet har daglig leder og i tillegg 2,5 ansatte. I selskapsavtalen er formål og ansvarsområde beskrevet slik: Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS skal arbeide for at verdifullt kommunalt og fylkeskommunalt arkivmateriale blir tatt vare på og gjort tilgjengelig for allmennhetens bruk, forskning og andre forvaltningsmessige og kulturelle formål i samsvar med arkivloven. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS vil i samråd med kommunene og fylkeskommunen ha ansvar for ordning av deltakernes fjernarkiv, stå for opplæring og veiledning i arkivsystemer og arkivrutiner, rådgivning og tilsyn med arkivlokaler, samt bistå med annet arkivarbeid for deltakerne. Hver deltaker har krav på å få utført arbeid i rimelig forhold til innbetalt tilskudd i henhold til vedtatt arbeidsplan for hvert år. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS har anledning til å påta seg betalte konsulentoppdrag for private og offentlige arkivskapere, dersom dette ikke går ut over ordinære plikter i forhold til deltakerkommunene. 8

9 Selskapet har et representantskap med ett medlem fra hver av deltagerne. Representantskapets oppgaver er å velge styre på 5 medlemmer, styreleder og nestleder, behandle årsregnskap og årsberetning og behandle overordnede mål og retningslinjer for driften. Styret fører tilsyn med selskapet og fatter beslutninger i saker som det har myndighet til innenfor vedtatt budsjett. Beslutninger fattes etter innstilling fra daglig leder. I saker som har betydning ut over daglig drift, utarbeider styret forslag til beslutninger som forelegges representantskapet. 3.3 Brannvesenet Sør IKS Selskapet ble etablert i 1999, og eies nå avkommunene i Lindesnesregionen, samt Farsund, Kvinesdal, Hægebostad og Lyngdal. Selskapet har 26 ansatte og 161 på deltid. Representantskapet består av ordførerne, styret består av 11 representanter, inkludert 2 valgt av de ansatte. Valgperiode 4 år. Mandal kommunes eierandel/ansvarsdel er % I selskapsavtalen er formålsbestemmelsen slik: BvS formål er i videste forstand å ivareta eierkommunenes behov, plikter og oppgaver vedrørende brann- og ulykkesberedskap, brannforebyggende- og kontrollerende art samt andre tiltak som naturlig hører inn under dette formål innenfor det til en hver tid gjeldene regelverk. Primært er BvS opprettet for å dekke eierkommunenes behov, men tilsvarende tjenester kan også ytes mot vederlag til andre kommuner eller virksomheter. BvS`s oppgaver- og plikter: gjennomføre informasjons- og motivasjonstiltak i kommunen om fare for brann, farer ved brann, brannverntiltak og opptreden i tilfelle av brann og andre akutte ulykker gjennomføre brannforebyggende tilsyn gjennomføre ulykkesforebyggende oppgaver i forbindelse med håndtering av farlig stoff og ved transport av farlig gods på veg og jernbane utføre nærmere bestemte forebyggende og beredskapsmessige oppgaver i krigs- og krisesituasjoner være innsatsstyrke ved brann være innsatsstyrke ved andre akutte ulykker der det er bestemt med grunnlag i kommunens risiko- og sårbarhetsanalyse etter anmodning yte innsats ved brann- og ulykker i sjøområder innenfor eller utenfor den norske territorialgrensen sørge for feiing og tilsyn med fyringsanlegg Kommunen kan legge andre oppgaver til brannvesenet så langt dette ikke svekker brannvesenets gjennomføring av oppgavene i første ledd. Selskapet har instruks for daglig leder (brannsjefen), og vil utarbeide styreinstruks. 3.4 Risøbank IKS Etablert 2004, med lik eierandel for Vest-Agder fylkeskommune og Mandal kommune. Selskapet kjøper administrative tjenester fra Mandal kommune og har ellers ansatt renholder på deltid. Representantskapet utgjøres av fylkesordføreren og ordføreren. Styret har 5 medlemmer, valgt for valgperioden. Eierne gir årlig driftstilskudd. 9

10 I selskapsavtalen er formålet slik: Risøbank er et fredet bygningsmiljø som ligger i et regionalt friluftsområde i Mandal kommune. Eiendommen eies av Staten ved Direktoratet for naturforvaltning, men er stilt til Mandal kommunes disposisjon i henhold til avtale av 8.desember 1969 og 4. juli Risøbank skal fremstå som en åpen møteplass, et offentlig sted for høytidelige og festlige sammenkomster, og skal også kunne benyttes til arrangementer av privat karakter. Ved drift og tilrettelegging av Risøbank skal det tas spesielle hensyn til at stedet blir egnet for bruk av skolene, ungdommen og frivillige lag og foreninger. Risøbank er et fredet anlegg, etter Riksantikvarens vedtak av 10. desember Anlegget skal drives med tanke på den ressurs fredningen representerer, og både bygninger og uteanlegg skal brukes og vedlikeholdes i tråd med fredningsbestemmelsene. Selskapet skal sikre stedet inntekter til vedlikehold av anlegget ved aktiv bruk og utleie. Mandal kommune, Vest-Agder fylkeskommune, næringslivet, lag og foreninger, samt private kan låne/leie Risøbank, eller deler av anlegget, på kortsiktige avtaler eller til enkeltarrangementer, dersom det ikke strider mot formålene etter denne avtale. Selskapet kan ta opp saker av eget initiativ, både overfor eierne og på eiernes vegne overfor andre. 3.5 Kommunerevisjon Vest, Vest-Agder IKS Omdannet til IKS i ansatte. Eies av kommunene i Lindesnesregionen, samt Farsund, Flekkefjord, Hægebostad, Lyngdal, Sirdal og Kvinesdal. Hver kommune velger et medlem til representantskapet. Styret består av 5 medlemmer, valgperioden er 2 år. Selskapsavtalen sier: Selskapet skal utføre revisjon i og ha tilsyn med de deltagende kommuner i henhold til kommunelovens 60 og tilhørende forskrifter om revisjon og kontrollutvalg. Tilsvarende gjelder også kommunale foretak og interkommunale selskaper som deltakerkommunene er medeiere i. Selskapet skal også påta seg andre revisjonsoppdrag hvor eierkommunene har interesser, i den utstrekning revisorlovgivningen gir adgang til dette. Selskapet har instruks for daglig leder og styreinstruks. 3.6 Vest - Agder-museet IKS Etablert Eies av fylkeskommunen og alle kommunene i fylket. Mandal kommunes eierandel/ansvarsdel er 5%. Styret består av 9 medlemmer, inkludert 2 valgt av de ansatte. Valgperioden er 2 år. Selskapsavtalens formålsbestemmelse er: Vest-Agder-museet er et museum som skal organisere innsamling, bevaring, dokumentasjon, forskning og formidling av kulturhistorie for Vest-Agder. 10

11 Vest-Agder-museet har ansvaret for drift og forvaltning av de samlinger og anlegg som eies av de museer som etter avtale er med i Vest-Agder-museet. Museet skal bidra til at de deltakende kommuner får et godt museumstilbud. Vest-Agdermuseet skal legge til rette for frivillig deltakelse i det museale arbeidet. Museet kan etter avtale kunne gi faglig bistand til museer/ kommuner som ikke er med i selskapet. De museumsfaglige oppgavene skal utføres i samsvar med ICOMs museumsetiske regelverk. 3.7 Innkjøpssentralen Offentlig Fellesinnkjøp på Agder (OFA) IS Et interkommunalt samarbeid med hjemmel i kommunelovens 27. Eies av de to fylkeskommunene og 23 kommuner på Agder. Styret består av en representant for hver eier. Eierne betaler driftstilskudd basert på innbyggertall. Selskapsavtalen sier: OFA er et organ for felles innkjøpstjenester, felles inngåelse av rammeavtaler for varer og tjenester, og organ for veiledning og rådgivning hos de deltakende parter, og for leverandørutvikling. Det foreligger i tillegg utfyllende retningslinjer for virksomheten. 3.8 Agder Sekretariat IS. Et interkommunalt samarbeid med hjemmel i kommunelovens 27. Eies av 16 kommuner i Vest-Agder og i Setesdal. Er sekretariat for kommunens kontrollutvalg, med 2 ansatte. Etter vedtektene skal et styre på 4 medlemmer oppnevnes av et fellesmøte av kontrollutvalgslederne i eierkommunene. Velges for kommunevalgperioden. Formålet følger av vedtektene: 1. Tilby sekretariatstjenester til kontrollutvalg. 2. Sekretariatsfunksjonen skal ivareta ansvaret for at saker som behandles av kontrollutvalgene er forsvarlig utredet, og at utvalgenes vedtak blir fulgt opp(jfr. kontrollutvalgsforskriften 20, 2.ledd). 3. Kontrollutvalgssekretariatet skal drives i balanse, slik at inntekter fra kommunene dekker kostnadene. 3.9 Pedagogisk Psykologisk Tjeneste for Lindesnesregionen IS. Eies av kommunene i Lindesnesregionen, samt Hægebostad. 8 ansatte. Etter vedtektene består styret av kommunenes rådmenn, eller den de utpeker. Personidentisk styre med PS, se nedenfor under pkt Kommunene gir driftstilskudd. Vedtektene fastlegger formål og arbeidsområde: Pedagogisk psykologisk tjeneste for Lindesnesregionen skal drive sin virksomhet i samsvar med det til enhver tid gjeldende lovverk og forskrifter for PPT. 11

12 PPT for Lindesnesregionen skal samarbeide med Pedagogisk senter for Lindesnesregionen om 5-6, 2. ledd i opplæringslova: Tenesta skal hjelpe skolen i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å leggje opplæringa betre til rette for elevar med særlege behov. Pedagogisk psykologisk tjeneste for Lindesnesregionen kan selge tjenester til andre, og skal for øvrig utføre oppgaver pålagt av styret. Det foregår vurderinger om å endre organiseringen til vertskommunesamarbeid Pedagogisk Senter IS. Eies av kommunene i Lindesnesregionen, samt Hægebostad. 4 ansatte. Etter vedtektene består styret av kommunenes rådmenn, eller den de utpeker. Personidentisk styre med PPT, se ovenfor under pkt Kommunene gir driftstilskudd. Vedtektene fastlegger formål og arbeidsområde: Pedagogisk senter for Lindesnesregionen skal sette kommunene i stand til å oppfylle 10-8 i opplæringslova, slik at kommunene har riktig og nødvendig kompetanse i skolen, og har et system som gir undervisningspersonell, skoleledere og personell med særoppgaver i skoleverket muligheter for kompetanseutvikling, med sikte på å fornye og utvikle faglig og pedagogisk kunnskap og å holde seg orientert om og være på høyde med utviklingen i skole og samfunn Pedagogisk senter skal bistå kommunene i arbeidet med å oppfylle intensjonene i opplæringslova 13-10, 2. ledd og forskrift til opplæringslova 2-1 og 2-2, og administrere et felles system. Opplæringslova 13-10, 2. ledd: Kommunen skal ha eit forsvarleg system for vurdering av om krava i opplæringslova og forskriftene til lova blir oppfylte. Kommunen skal ha eit forsvarleg system for å følgje opp resultata frå desse vurderingane og nasjonale kvalitetsvurderingar som departementet gjennomfører med heimel i 14-1 fjerde ledd. Forskriftenes 2-1. Verksemdsbasert vurdering: Skolen og lærebedrifta skal jamleg vurdere i kva grad organiseringa, tilrettelegginga og gjennomføringa av opplæringa medverkar til å nå dei måla som er fastsette i Læreplanverket for Kunnskapsløftet. Skoleeigaren har ansvar for å sjå til at vurderinga blir gjennomført etter føresetnadene. Forskriftenes 2-2. Rapportering frå kommunen og fylkeskommunen: Skoleeigaren skal medverke til å etablere administrative system og å innhente statistiske og andre opplysningar som trengst for å vurdere tilstanden og utviklinga innanfor opplæringa. Pedagogisk senter for Lindesnesregionen skal samarbeide med PPT om deres ansvar etter 5-6, 2. ledd i opplæringslova: Tenesta skal hjelpe skolen i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å leggje opplæringa betre til rette for elevar med særlege behov. Pedagogisk senter kan selge tjenester til andre, og skal for øvrig utføre oppgaver pålagt av styret. Det foregår vurderinger om å endre organiseringen til vertskommunesamarbeid. 12

13 3.11 Barnevern Sør (VKS) Etablert i 2008 som administrativt vertskommunesamarbeid, uten felles politisk nemd. Mandal er vertskommune, med Lindesnes, Marnardal, Åseral og Sirdal som samarbeidskommuner. Personalet består av 17 personer, ansatt i Mandal kommune. I slike vertskommunesamarbeid utøves virksomheten av vertskommunen, etter avtale med samarbeidskommunene. Det er således ingen formell eier- eller ansvarsandel på hver enkelt kommune. I praksis foregår samarbeidet ved at samarbeidskommunene delegerer myndighet til sin rådmann, med pålegg om å videredelegere denne myndigheten til rådmannen i vertskommunen Mandal. Dette er så igjen videredelegert til leder for Barnevern Sør. Mandal kommune har kontrollansvaret for virksomheten, for eksempel gjennom kontrollutvalget. Utdrag av avtalens bestemmelse om formål og oppgaver: Samarbeidets formål er å skape en best mulig barenevernstjeneste for kommunenes innbyggere, og sikre at alle kommunene i regionen får god kavlitet på tjenesten. Et større og mer robust fagmiljø skal bidra til å styrke den totale kompetansen, sikre habilitet og rettssikkerhet, være en åpen, tilgjengelig og stabil tjeneste for brukere i hele regionen. Samarbeidet skal utføre de oppgavene kommunene har i forhold til lov om barneverntjenester av 17. juli Landbruksforvaltningen Lindesnes Mandal (VKS) Opprinnelig etablert i 2005 som IS, med hjemmel i forsøksloven. Omorganisert i 2008 til administrativt vertskommunesamarbeid, uten felles politisk nemd. Lindesnes er vertskommune, med Mandal kommune som samarbeidskommune. Personalet består av 4 personer, ansatt i Lindesnes kommune. I slike vertskommunesamarbeid utøves virksomheten av vertskommunen, etter avtale med samarbeidskommunen. Det er således ingen formell eier- eller ansvarsandel på hver enkelt kommune. I praksis foregår samarbeidet ved at Mandal kommune har delegert myndighet etter en rekke lover innen landbrukssektoren til rådmannen, med pålegg om å videredelegere denne myndigheten til rådmannen i Lindesnes kommune. Dette er så igjen videredelegert til leder for Landbruksforvaltningen. Lindesnes kommune har kontrollansvaret for virksomheten. Avtalens bestemmelse om formål og oppgaver: LLM skal på deltakerkommunenes vegne utøve kommunenes landbruksmyndighet, og ivareta kommunenes ansvar etter hele eller deler av følgende lover med forskrifter, i henhold til kommunenes delegasjonsreglement: - Forpaktningsloven 13

14 - Forurensningsloven - Hundeloven - Jordloven - Konsesjonsloven - Lakse- og innlandsfiskeloven - Matloven - Odelsloven - Skogbruksloven - Vannressursloven - Viltloven, herunder viltfond Kommunene skal ved denne avtales inngåelse ha delegert avgjørelsesmyndigheten etter ovennevnte lover til LLM, jfr. kommunelovens 28b nr. 3. Delegasjonen omfatter enkeltsaker og saker uten prinsipiell betydning. LLM er saksforberedende organ og sekretariat for de politiske organer i deltakerkommunene som behandler saker etter ovennevnte lover. LLM kan være kommunenes saksbehandlingsorgan i forhold til Innovasjon Norge LLM fatter vedtak på kommunenes vegne i saker etter de til enhver tid gjeldende delegasjoner fra deltakerkommunene. LLM skal være kommunenes fagorgan innen de nevnte lover, og skal delta i kommunenes planarbeid som berører sektoren. LLM kan ta opp saker av eget initiativ, både overfor kommunene og på kommunenes vegne overfor andre Halse Eiendom AS Heleiet av Mandal kommune, etablert Aksjekapitalen er på I tillegg har kommunen finansiert selskapet med ca 40 millioner i ansvarlig lån. Selskapet har 1 ansatt. Vedtektenes formålsparagraf: Selskapets formål er på Mandal kommunes vegne å erverve fast eiendom og å utvikle og drive eiendommer i kommunen, og alt som står i forbindelse med dette. Selskapet kan samarbeide med andre offentlige og private rettssubjekter, og delta i andre selskaper med samme formål. Selskapet ledes av et styre på 5 7 medlemmer. Vedtektene har kompetansekrav til styremedlemmene. Kommunen har gitt selskapet en sentral plass med å få planlagt og etablert et kulturhus på Malmø, og delta i reguleringsarbeidet i området Mandal Parkering AS Parkering Sør AS Mandal Parkering er heleiet av Mandal kommune. Selskapet ble stiftet som AS i 2003, etter tidligere å ha vært en del av kommunens organisasjon. Aksjekapitalen er 1 million. Selskapet har 8 ansatte, ikke alle på full tid. Styret består av 5 medlemmer, valgt for 2 år. Selskapet har styreinstruks. Vedtektenes formålsparagraf: Selskapets hovedformål er å forestå all avgiftsbelagt parkering på offentlig vei, og forestå håndheving av parkeringsbestemmelsene og annen trafikkhåndheving som er delegert til mandal kommune med hjemmel i Vegtrafikkloven. Selskapet kan engasjere seg i tiltak som har betydning for parkeringssituasjonen og beslektede tiltak i kommunen. 14

15 Selskapet har som mål å utøve sin virksomhet på en måte som fremmer trafikksikkerhet, tilgjengelighet og trafikkmiljø i tråd med kommunens overordnede mål for byutvikling. Selskapet kan engasjere seg i slike oppgaver utenfor Mandal. Selskapet har et heleiet datterselskap; Parkering Sør AS, etablert i 2005, med aksjekapital på 1 million. Selskapet har ingen ansatte, og har personidentisk styre med Mandal Parkering. Vedtektenes formålsparagraf: Selskapets virksomhet er oppføring, utleie og drift av parkeringsanlegg og alt hva dermed står i forbindelse. Selskapet har f.eks hatt en sentral plass i utbyggingen av Uranienborg parkeringsanlegg Ime Verksted AS Heleiet av Mandal kommune, med aksjekapital på Stiftet Selskapet har 8 ansatte og yrkeshemmede. Styret består av 5 medlemmer, hvorav kommunen oppnevner 3, de øvrige velges av arbeidslederne og arbeidstagernes interesseorganisasjoner. Selskapet har styreinstruks. Vedtektenes formålsparagraf: Selskapets formål er, i samarbeid med arbeidsmarkedsetaten gjennom fabrikasjon og annen virksomhet, å skape varige arbeidsplasser tilpasset yrkeshemmede. Sysselsettingen skal bidra til å kvalifisere og utvikle ressurser hos de yrkeshemmede Maren AS Maren Kommuneservice AS Maren Miljøservice AS Det regionale renovasjonsselskapet, som eies av Audnedal, Lindesnes, Marnardal og Mandal kommuner. Mandal har en eierandel på 71,5% men med stemmerettsbegrensning på 50%. Stiftet i 2001, har 14 ansatte. Aksjekapitalen er 1 million. Styret skal etter vedtektene bestå av 3 8 personer. Vedtektene har kompetansekrav til styremedlemmene. Vedtektens formålsbestemmelse: Selskapet skal drive virksomhet i relasjon til miljøtjenester med alt hva hermed står i forbindelse, samt deltakelse i andre selskaper med samme formål. Det foreligger en aksjonæravtale. Maren har to heleide datterselskaper, begge med personidentiske styrer med Maren AS, og med en aksjekapital på 1 million: 1. Maren Kommuneservice AS, som tar seg av de oppgavene som kommunene har enerett på. Formålsparagrafen er: Selskapets virksomhet er drift av renovasjonsanlegg og håndtering av husholdningsavfall i henhold til de krav som følger av forurensningsloven med tilhørende forskrifter. Selskapet har ikke som formål å drive virksomhet egnet for økonomisk overskudd. 2. Maren Miljøservice AS, som tar seg av den konkurransemessige delen av virksomheten. Dette selskapet har tilsvarende formålsbestemmelse som Maren AS (jfr. ovenfor). 15

16 3.17 Agder Energi AS Stiftet i 2000, etter sammenslåing av VAE, KEV og AAK. Mandal kommune eier 2% av aksjekapitalen. Kommunene på Agder eier til sammen 54,475%, resten eies av Statkraft. Formålet til selskapet er å utnytte, produsere, distribuere og omsette energi, bidra til en sikker og rasjonell energiforsyning og utnytte beslektede og lønnsomme forretningsmuligheter innen energi, kommunikasjon og infrastruktur. Der foreligger et omfattende avtaleverk i forbindelse med dannelsen av selskapet, bl.a en samordningsavtale mellom de kommunale eierne, nå forlenget til Der har kommunene bl.a avtalt å samordne sin opptreden på bedriftsforsamling/generalforsamling ved bl.a valg, utbyttepolitikk og aksjesalg. Kommunene velger 4 av 12 styremedlemmer. Mandal kommune velger to representanter til eiermøtene. Kommunene har satt i gang arbeid med en egen eierskapsmelding for selskapet Mindus AS Arbeidsmarkedsbedrift, som eies av kommunene i regionen, fylkeskommunen og en rekke private aksjonærer. Aksjekapitalen er Mandal kommune eier 41%, og de offentlige eierne eier til sammen over 70%. Stiftet 1974, har 29 ansatte og ca 35 personer på forskjellige tiltaksordninger. Styret består av 6 medlemmer, inkludert 2 ansattvalgte. Vedtektenes formålsbestemmelse: Selskapets formål er gjennom produksjon av varer, tjenester og annen næringsvirksomhet å skape grunnlag for yrkesmessig atføring, samt hva herved står i forbindelse. Selskapet skal ikke dele ut utbytte. Ved oppløsning av selskapet blir gjenværende egenkapital i samråd med og etter godkjenning av tilskuddsinstitusjonene å fordele til beste for yrkeshemmede. Selskapet har styreinstruks og instruks for daglig leder Lindesnes Næringshage AS Selskapet er stiftet i Aksjekapitalen er på Selskapet er eiet av en rekke offentlige instanser og private bedrifter, og Mandal kommune eier 21%. Samlet offentlig eierandel er 49,87%. Styret består av 3 8 medlemmer. Selskapets formålsbestemmelse sier bl.a.: Selskapets formål er å være en utvikler for og koordinator av en samlokalisering av kunnskapsbasert næringsvirksomhet i Lindesnesregionen. Dette skal skje i tilknytning til en eiendom hvor Sjøsanden Næringshage AS (SJNH) skal tilby kunnskapsbaserte virksomheter en infrastruktur og et miljø som bedrer enkeltbedriftens lønnsomhet gjennom økt kompetanseheving og større muligheter for samarbeidsprosjekter med andre bedrifter i næringshagen, i regionen og i nettverket av næringshager. Gjennom å kunne dokumentere positive økonomiske effekter for enkeltbedrifter skal SJNH bli et attraktivt sted for eksisterende og nye virksomheter... Selskapet skal være en pådriver i utviklingen av eksisterende næringsliv i Lindesnesregionen, samt arbeide for å etablere nye selskaper/virksomheter i regionen. 16

17 .. Det foreligger en aksjonæravtale Stiftelsen Mandal Sjømannshjems styre. Stiftelser er selveiende, og det foreligger således ikke noe organ for eierstyring, og ikke noen eierandel for kommunen. Formålet er: Sjømannshjemmets formål er å drive utleie av byggets leiligheter fortrinnsvis til sjøfolk.. Etter vedtektene velger bystyret 3 av 5 styremedlemmer, mens 2 velges av Mandal Sjømannsforening Stiftelsen Sjølingstad Uldvarefabrik. Stiftelser er selveiende, og det foreligger således ikke noe organ for eierstyring, og ikke noen eierandel for kommunen. Stiftet Formålet er: - Bevare en komplett ullvarefabrikk med typiske bygninger, maskiner og utstyr. - Bevare og utvikle fagkunnskapen knyttet til fabrikkens maskiner og produksjon. - Bevare miljøet og historien knyttet til fabrikken - Benytte det tekniske anlegget i nærings- og opplæringssammenheng. Mandal kommune utpeker 1 av styrets 10 medlemmer Stiftelsen Mandal Lindesnes Audnedal Marnardal Åsera.l Regionens turiststiftelse. Stiftelser er selveiende, og det foreligger således ikke noe organ for eierstyring, og ikke noen eierandel for kommunen. Etablert som stiftelse i 1987, men turistvirksomhet ble drevet tidligere med annen organisering. Har to ansatte. Formålet er: A. Å samle reiselivs-, handelsbedrifter og andre som organiserer opplevelsestilbud i et utvidet samarbeid over kommunegrensene B. For øvrig å arbeide for en sunn utvikling av næringsliv, offentlig service, kultur, miljø og trivselstiltak C. Markedsføre regionen med sikte på å øke reiselivsnæringens betydning for regionen D. Å foreslå konkrete felles tiltak og rasjonelle samarbeidsformer som kan bidra til økt samarbeid og satsing på tvers av sektor-, bransje- og kommunegrenser. Stiftelsens øverste organ er et representantskap på 17 medlemmer, hvorav Mandal kommune oppnevner 3. De andre kommunene og næringslivet oppnevner varierende antall. Representantskapet velger et styre med 5 medlemmer. 17

18 3.23 Sørlandets Kompetansefond En stiftelse opprettet av alle kommunene i fylket i forbindelse med inkorporeringen av VAE i Agder Energi AS. Formålet er: Stiftelsens formål er å bidra til kompetanseheving i Vest-Agder til sikring og etablering av arbeidsplasser og gode levekår, herunder bidra til utvikling av Universitetet på Sørlandet. Med kompetanse menes evnen til å etablere og anvende kunnskap til praktiske formål. Institusjonene som mottar støtte må utvikle kunnskap på høyskole/universitetsnivå, til nytte for institusjonens egen utvikling og/eller lokalt næringsliv og/eller lokalforvaltningen. Med institusjon menes offentlige eller private forsknings/utdanningsinstitusjoner, kommuner, offentlige og private foretak. Stiftelsen ledes av et styre på 7 medlemmer, valgt av rådsforsamlingen. Denne rådsforsamlingen består av ordførerne i alle kommunene, med varaordførerne som vararepresentanter. 18

19 4. KOMMUNEN SOM EIER. ROLLER. EIERFORMER. En kommune kan ha mange ulike roller, bl.a.: Forvaltningsorgan (myndighetsutøver), service-/tjenesteprodusent, lokalpolitisk organ, ressursforbruker, arbeidsgiver, m.v. I eierskapsmeldingen er det kommunens rolle som eier av selskapet eller deltaker i samarbeidet som er utgangspunktet. Imidlertid må man ha klart for seg hvilken rolle kommunen for øvrig har overfor sine innbyggere på det området man vurderer å overlate til et selskap eller et samarbeid å drive. Det er ikke alle organisasjonsformer som passer like godt til alle formål, og det er i noen tilfeller lovmessige begrensninger på hva slags organisasjonsform som kan brukes, for eksempel ved myndighetsutøvelse. Utgangspunktet for kommunen når den velger å etablere et foretak eller selskap, eller gå inn som medeier eller deltaker sammen med andre, kan være ulike. Det kan f. eks. være muligheter for mer forretningsmessig drift, ønsker om mer kostnadseffektiv tjenesteproduksjon og oppgaveløsning, endringer i rammebetingelser og/eller lovverk, og regionalpolitiske hensyn, mulighetene for å bygge mer kompetente og robuste fagmiljøer. Kommunene står i prinsippet fritt til selv å velge selskapsform, så fremt ikke lov eller forskrifter for oppgaveområdet setter begrensninger. (Alternative organisasjonsformer nyttet i kommunal sammenheng. Fra KS Konsulent) Figuren over skisserer de alternative organisasjonsformer som brukes av kommunen for å tilby sine tjenester. Figuren viser graden av påvirkningsmuligheter og styring som politiske organer har i forhold til ulike organisasjonsformer. Før en beslutning om selskapsform fattes, er det en rekke avveininger som må foretas. Dette 19

20 for å sikre at valgt selskapsform står i forhold til de oppgaver og funksjoner selskapet skal utføre, og hvilke rammebetingelser selskapet trenger: o Muligheter og behov for politisk styring. o Økonomisk ansvar; hvilke forpliktelser påtar kommunen seg. o Risikovurderinger i forhold til markedet, miljø, kvalitet og kvantitet av den kommunale tjenesten og forholdet til bruker/innbygger. o Selskapets økonomiske frihet; forpliktelser i forhold til et selskap kontra det å beholde egen beslutningsmyndighet om prioriteringer av ressursbruk. o Forholdet mellom kommunens rolle som eier og eventuelt myndighetsutøver. o Muligheter og begrensninger mht. delegasjon av myndighet. o Fleksibilitet endring av eierforhold/samarbeid med private. o Forholdet til forvaltningslov/offentlighetslov. o Skatte- og avgiftsmessige forhold. o Anskaffelsesreglene. o Arbeidsgiverpolitisk strategi o Publikums/brukernes rettigheter til for eksempel klage Når beslutningen om valg av selskapsdannelse er fattet, må eierskapet utøves gjennom selskapets eierorgan og i samsvar med eierdokumentene (vedtekter, aksjonæravtale, andre avtaler). Den innflytelsen som kommunens administrasjon og de politiske organer har på eierstyringen, følger av den selskapsformen som blir valgt. 20

SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT ARKIV I VEST-AGDER IKS

SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT ARKIV I VEST-AGDER IKS SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT ARKIV I VEST-AGDER IKS Opprinnelige vedtekter vedtatt på stiftelsesmøte 20.3.90 med senere endringer. Interkommunalt Arkiv Vest-Agder IKS (IKAVA IKS) er en videreføring

Detaljer

Eierstyring. Folkevalgtopplæring Lillehammer kommunestyre 22. juni Trond Lesjø regiondirektør Hedmark/Oppland

Eierstyring. Folkevalgtopplæring Lillehammer kommunestyre 22. juni Trond Lesjø regiondirektør Hedmark/Oppland Eierstyring Folkevalgtopplæring Lillehammer kommunestyre 22. juni 2016 Trond Lesjø regiondirektør Hedmark/Oppland Kommunen står i stor grad fritt til å velge hvordan de ulike tjenestene skal organiseres:

Detaljer

EIERSKAPSMELDING. For MANDAL KOMMUNE

EIERSKAPSMELDING. For MANDAL KOMMUNE EIERSKAPSMELDING For MANDAL KOMMUNE 1 2008/3445-45 Vedtatt Innhold 1. BAKGRUNN OG MÅL FOR EIERSKAPSMELDINGEN.... 3 2. OVERSIKT OVER SELSKAPS- OG SAMARBEIDSFORMER.... 4 3. KOMMUNEN SOM EIER. ROLLER. EIERFORMER....

Detaljer

Eierskapsmelding. for. Kristiansand kommune

Eierskapsmelding. for. Kristiansand kommune Eierskapsmelding for Kristiansand kommune 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning 5 1.1 Mål med eierskapsmeldingen 5 1.2 Tidligere sak 5 1.3 Oppbygging av eierskapsmeldingen 6 2 Kommunens forretningsdrift 6

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR. IRS Miljø IKS

SELSKAPSAVTALE FOR. IRS Miljø IKS SELSKAPSAVTALE FOR IRS Miljø IKS Org.nr. 955 055 244 1 NAVN, HOVEDKONTOR, SELSKAPSFORM OG RETTSLIG GRUNNLAG Selskapets navn er IRS Miljø IKS, forkortet IRS, med kontoradresse Erikstemmen, 4400 Flekkefjord.

Detaljer

Eierskapspolitisk plattform for Gjesdal kommune

Eierskapspolitisk plattform for Gjesdal kommune Eierskapspolitisk plattform for Gjesdal kommune 1. Motiv og mål med offentlig eierskap En eller flere av de fem kategoriene nedenfor blir lagt til grunn for utforming av mål og motiv for selskapene som

Detaljer

Oppstart - revisjon av eierskapsmelding

Oppstart - revisjon av eierskapsmelding Nærings- og utviklingsavdelingen stab Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43458/2015 2010/1812 027 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/96 Formannskapet 24.06.2015 Oppstart - revisjon av eierskapsmelding

Detaljer

Eierskapsmelding for Søgne kommune del 1 vedtatt av kommunestyret (sak K-62/09)

Eierskapsmelding for Søgne kommune del 1 vedtatt av kommunestyret (sak K-62/09) Saksnr Snr: 2009/2672-5 Arkivnr Lnr: 24922/2009 Ark: 000 /JAS Eierskapsmelding for Søgne kommune Eierskapsmelding for Søgne kommune del 1 vedtatt av kommunestyret 24.09 2009 (sak K-62/09) Innholdsfortegnelse

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Planperiode: 2012 2016 Plan for selskapskontroll Lund kommune Vedtatt av kommunestyret 06.12.2012 Side 1 av 7 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Innholdsliste Innholdsliste...2 Innledning...3 Avgrensning

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2011 OG

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2011 OG Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 18.11.2010 Sak: 145/10 Resultat: Behandlet Arkivsak: 10/42097 Tittel: PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2011 OG 2012 Behandling: Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Detaljer

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Herøy kommune. Plan for selskapskontroll YHK

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Herøy kommune. Plan for selskapskontroll YHK YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON Herøy kommune Plan for selskapskontroll 2016-2019 YHK 11.11.2016 Innhold 1 Innledning... 2 2 Innholdet i selskapskontrollen... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Retningslinjer... 3 2.3

Detaljer

EIERSKAPSMELDING. Audnedal kommune. Oversikt over hvilke virksomheter kommunen har interesser i. Politisk og juridisk styringsgrunnlag

EIERSKAPSMELDING. Audnedal kommune. Oversikt over hvilke virksomheter kommunen har interesser i. Politisk og juridisk styringsgrunnlag Audnedal kommune EIERSKAPSMELDING Oversikt over hvilke virksomheter kommunen har interesser i Politisk og juridisk styringsgrunnlag Formålsdiskusjon og selskapsstrategi Vedtatt av Audnedal kommunestyre

Detaljer

1 Om selskapskontroll

1 Om selskapskontroll PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Malvik kommune Vedtatt i sak 86/14 i kommunestyret 15.12.14. 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser

Detaljer

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Rødøy kommune. Plan for selskapskontroll YHK

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Rødøy kommune. Plan for selskapskontroll YHK YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON Rødøy kommune Plan for selskapskontroll 2016-2019 YHK 11.11.2016 Innhold 1 Innledning... 2 2 Innholdet i selskapskontrollen... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Retningslinjer... 3 2.3

Detaljer

2013 Eierstrategi Verrut

2013 Eierstrategi Verrut 2013 Eierstrategi Verrut Samfunnsansvar Kommunalt eide selskaper er opprettet for å ivareta et samfunnsansvar og for å levere grunnleggende tjenester til innbyggerne. Eierstyring fra Verran kommunes side

Detaljer

Plan for selskapskontroll 2012-2016

Plan for selskapskontroll 2012-2016 Rennesøy kontrollutvalg Plan for selskapskontroll 2012-2016 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Vedtatt av kommunestyret 18. oktober 2012 Innholdsliste 1 Innledning... 3 1.1 Avgrensning organisasjonsformer

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I STAVANGER PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL

KONTROLLUTVALGET I STAVANGER PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 0 KONTROLLUTVALGET I STAVANGER PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2008 2011 Vedtatt av bystyret 16.06.2008 0 1 INNHOLDSLISTE 1. BAKGRUNN 2 2. LOVHJEMMEL FOR SELSKAPSKONTROLL 3 3. FORMER FOR SELSKAPSKONTROLL 4 4.

Detaljer

Lovfestede modeller for. Interkommunalt samarbeid

Lovfestede modeller for. Interkommunalt samarbeid Lovfestede modeller for Interkommunalt samarbeid Elen Schmedling Gimnæs Stavanger 29.05.13 Innhold 1. Innledning 2. Kommunal organisasjonsfrihet, rettslig skranker mv. 3. 27 samarbeid, IKS og AS 4. Vertskommunemodellen

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL TINN KOMMUNE

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL TINN KOMMUNE PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL TINN KOMMUNE 2010 2011 Innhold Bakgrunn...1 Innholdet i selskapskontrollen...1 Formålet med selskapskontrollen...2 Gjennomføring og rapportering av kontrollen...2 Prioriteringer

Detaljer

EIERSKAPSMELDING FOR LINDESNES KOMMUNE 2013

EIERSKAPSMELDING FOR LINDESNES KOMMUNE 2013 EIERSKAPSMELDING FOR LINDESNES KOMMUNE 2013 Vedtatt Lindesnes kommunestyre: 20. juni 2013 Innhold 1. Innledning... 3 2. Bakgrunn og mål for eierskapsmeldingen... 3 3. Kommunen som eier... 4 4. Valg av

Detaljer

Ark.: Lnr.: 10552/08 Arkivsaksnr.: 08/2033-1

Ark.: Lnr.: 10552/08 Arkivsaksnr.: 08/2033-1 Ark.: Lnr.: 10552/08 Arkivsaksnr.: 08/2033-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren UTARBEIDELSE AV EIERSKAPSMELDING FOR KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL Vedlegg: Ingen SAMMENDRAG: Hovedpunkt i en eiermelding

Detaljer

LUNNER KOMMUNES DELTAKELSE I UTBYGGING AV NÆRINGSTOMTER OG ERVERV AV NÆRINGSAREALER PÅ HARESTUA

LUNNER KOMMUNES DELTAKELSE I UTBYGGING AV NÆRINGSTOMTER OG ERVERV AV NÆRINGSAREALER PÅ HARESTUA Arkivsaksnr.: 12/1832-3 Arkivnr.: Saksbehandler: Prosjektleder, Dæhlen Ole LUNNER KOMMUNES DELTAKELSE I UTBYGGING AV NÆRINGSTOMTER OG ERVERV AV NÆRINGSAREALER PÅ HARESTUA Hjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

Gjesdal kommune. Plan for selskapskontroll Vedtatt av kommunestyret i Gjesdal den. Foto: Langevatn vannbehandlingsanlegg IVAR IKS, Gjesdal

Gjesdal kommune. Plan for selskapskontroll Vedtatt av kommunestyret i Gjesdal den. Foto: Langevatn vannbehandlingsanlegg IVAR IKS, Gjesdal Gjesdal kommune Plan for selskapskontroll 2016 2020 Foto: Langevatn vannbehandlingsanlegg IVAR IKS, Gjesdal Vedtatt av kommunestyret i Gjesdal den Innholdsliste Plan for selskapskontroll 2016 2020... 1

Detaljer

HATTFJELLDAL KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR HAG VEKST AS 24.06.2015.

HATTFJELLDAL KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR HAG VEKST AS 24.06.2015. HATTFJELLDAL KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR HAG VEKST AS 24.06.2015. 1 1. Innledning... 2 2. Hattfjelldal Kommune skal være en aktiv eier... 3 3. Hattfjelldal Kommune skal være en tydelig eier... 4 4. Hattfjelldal

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Snillfjord kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Snillfjord kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2020 Snillfjord kommune Vedtatt av kommunestyret 16.12.2016 sak 79/2016 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres

Detaljer

Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015

Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015 Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015 Rygge kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat ØKUS Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Innholdet i selskapskontrollen... 4 2.1

Detaljer

Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS KONTROLLUTVALGET I RANDABERG PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL

Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS KONTROLLUTVALGET I RANDABERG PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS KONTROLLUTVALGET I RANDABERG PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2008 2011 Vedtatt av kommunestyret 12.02.2009 Side 2 av 12 INNHOLDSLISTE 1. BAKGRUNN 4 2. LOVHJEMMEL FOR SELSKAPSKONTROLL

Detaljer

Plan for selskapskontroll Administrativt utkast Hemne kommune

Plan for selskapskontroll Administrativt utkast Hemne kommune Plan for selskapskontroll 2017-2018 Administrativt utkast Hemne kommune 1 Selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper m.m. 1

Detaljer

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN ØSTFOLDMUSEENE (vedtatt i stiftelsesmøte 8. desember 2009) (Revidert i styremøte den 6. juni 2012)

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN ØSTFOLDMUSEENE (vedtatt i stiftelsesmøte 8. desember 2009) (Revidert i styremøte den 6. juni 2012) VEDTEKTER FOR STIFTELSEN ØSTFOLDMUSEENE (vedtatt i stiftelsesmøte 8. desember 2009) (Revidert i styremøte den 6. juni 2012) 1 Navn Stiftelsens navn er Østfoldmuseene. Den er en alminnelig stiftelse. 2

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Skaun kommune. Administrativt utkast.

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Skaun kommune. Administrativt utkast. PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Skaun kommune Administrativt utkast. 1 Selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper m.m. 1

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR ROMSDALSHALVØYA INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS.

SELSKAPSAVTALE FOR ROMSDALSHALVØYA INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS. SELSKAPSAVTALE FOR ROMSDALSHALVØYA INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS. Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap IKS er et selskap i henhold til Lov om Interkommunale Selskap (IKS-loven) 29.01.

Detaljer

Vedtekter for Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF

Vedtekter for Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF LONGYEARBYEN LOKALSTYRE Saksnr./dok.nr.: 2011/316 Vedtekter for Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF Vedtatt av lokalstyret 27.10.2008, sak PS 064/08 Endret av lokalstyret 17.11.2009, sak PS 56/09 Endret

Detaljer

Vedtatt Selskapsavtale Salten Brann IKS Rev

Vedtatt Selskapsavtale Salten Brann IKS Rev Vedtatt Selskapsavtale Salten Brann IKS 12.10.2005 Rev. 23.02.2006 1 av 8 SELSKAPSAVTALE FOR Salten Brann IKS KAPITTEL 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1. Navn og deltakere Selskapets navn er Salten Brann IKS.

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR VESTFOLD INTERKOMMUNALE BRANNVESEN IKS ETTER LOV OM INTERKOMMUNALE SELSKAPER

SELSKAPSAVTALE FOR VESTFOLD INTERKOMMUNALE BRANNVESEN IKS ETTER LOV OM INTERKOMMUNALE SELSKAPER Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS Vår dato Vår referanse /K1-033 Deres dato Deres referanse Vår saksbehandler: Per Olav Pettersen, tlf 98 26 30 05 SELSKAPSAVTALE FOR VESTFOLD INTERKOMMUNALE BRANNVESEN

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Orkdal kommune. administrativt utkast.

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Orkdal kommune. administrativt utkast. PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Orkdal kommune administrativt utkast. 1 Selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper m.m.

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Planperiode: 2012 2016 Plan for selskapskontroll Gjesdal kommune Vedtatt av kommunestyret 01.10.2012 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Side 1 av 9 Innholdsliste Innholdsliste...2 Innledning...3 Avgrensning

Detaljer

Temadag om kommunalt eierskap 10. mars 2010 Briskeby arena. Myndighet, interessenter, krise og fokus 8. september 2008 Høgskolen i Oslo.

Temadag om kommunalt eierskap 10. mars 2010 Briskeby arena. Myndighet, interessenter, krise og fokus 8. september 2008 Høgskolen i Oslo. Temadag om kommunalt eierskap 10. mars 2010 Briskeby arena Rådgiver og partner Jan Lunder Agendum AS Myndighet, interessenter, krise og fokus 8. september 2008 Høgskolen i Oslo Advokat og partner Vibeke

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS IKRAFTTREDELSE

SELSKAPSAVTALE FOR DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS IKRAFTTREDELSE SELSKAPSAVTALE FOR DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS IKRAFTTREDELSE 01.01.2012 1 Navn Selskapets navn er Drammensregionens brannvesen IKS. Drammen kommune, Krødsherad kommune, Lier kommune, Nedre Eiker

Detaljer

Eierstrategi for Interkommunale selskaper. Verran kommune

Eierstrategi for Interkommunale selskaper. Verran kommune 2013 Eierstrategi for Interkommunale selskaper Verran kommune Interkommunale selskap (IKS) Interkommunale selskaper må etableres og drives med utgangspunkt i Lov om interkommunale selskaper. Hensikten

Detaljer

SAMARBEID OM EIERSTYRING I DE INTERKOMMUNALE SELSKAPENE I FOLLO

SAMARBEID OM EIERSTYRING I DE INTERKOMMUNALE SELSKAPENE I FOLLO SAMARBEID OM EIERSTYRING I DE INTERKOMMUNALE SELSKAPENE I FOLLO 2010 2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt... 3 2. Arbeidsoppgaver tillagt det enkelte selskap... 3 3. Valg, Styresammensetning, Generalforsamling,

Detaljer

Eierskapsmelding 2015. Rollag kommune

Eierskapsmelding 2015. Rollag kommune Eierskapsmelding 2015 Rollag kommune INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 Mål med eierskapsmeldingen...3 Oppbygging av eierskapsmeldingen...4 DEL 1 EIERSTYRING... 5 Kommunens forretningsdrift...5 Motivasjon

Detaljer

Innhold. Del I Eierstyring... 5. Del II Selskapene i konsernstrukturen... 28

Innhold. Del I Eierstyring... 5. Del II Selskapene i konsernstrukturen... 28 Innhold Del I Eierstyring... 5 1.1 Innledning... 5 Bakgrunn for eierskapsmeldingen...5 Forbedringer av eierskapsutøvelsen interkommunalt samarbeid...6 Oppbygning av eierskapsmeldingen...6 1.2 Selskapsformer...

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/ Arkiv: 280 Sakbeh.: Målfrid Kristoffersen Sakstittel: KOMMUNENS EIERSKAP I SELSKAPER. Planlagt behandling:

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/ Arkiv: 280 Sakbeh.: Målfrid Kristoffersen Sakstittel: KOMMUNENS EIERSKAP I SELSKAPER. Planlagt behandling: Saksfremlegg Saksnr.: 09/1328-3 Arkiv: 280 Sakbeh.: Målfrid Kristoffersen Sakstittel: KOMMUNENS EIERSKAP I SELSKAPER Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Plan for selskapskontroll for Trysil kommune

Plan for selskapskontroll for Trysil kommune Plan for selskapskontroll for Trysil kommune 1. BAKGRUNN... 2. KRAVET TIL SELSKAPSKONTROLL... 3. FORMER FOR SELSKAPSKONTROLL... a) Obligatorisk eierskapskontroll... b) Valgfri forvaltningsrevisjon... 4.

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Selbu kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte den

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Selbu kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte den PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Selbu kommune Utkast til kontrollutvalgets møte den 22.11.16. 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

Plan for selskapskontroll 2012-2016

Plan for selskapskontroll 2012-2016 Randaberg Kommune Plan for selskapskontroll 2012-2016 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Vedtatt av kommunestyret 4. otober 2012 Innholdsliste Innholdsliste... 2 Innledning... 3 Avgrensning organisasjonsformer

Detaljer

Stavanger kommunes eierskapsforvaltning

Stavanger kommunes eierskapsforvaltning Fellessamling for folkevalgte 22. oktober 2015 Stavanger kommunes eierskapsforvaltning Økonomidirektør Kristine C. Hernes Hvorfor er det viktig med en aktiv forvaltning av eierinteressene? En stor andel

Detaljer

Indre Østfold Renovasjon IKS

Indre Østfold Renovasjon IKS Indre Østfold Renovasjon IKS Selskapsavtale Representantskapet 24.10.2014 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets navn... 2 1.2. Deltakere i selskapet... 2 1.3. Selskapets hovedkontor...

Detaljer

Styreinstruks for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS vedtatt av styret 26.8.2009

Styreinstruks for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS vedtatt av styret 26.8.2009 2009/78-033 26.08.2009 Styreinstruks for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS vedtatt av styret 26.8.2009 1. FORMÅL Formålet med denne styreinstruks er å gi regler om arbeidsform og saksbehandling for

Detaljer

KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL. Gjemnes kommune. Overordna analyse Plan for selskapskontroll

KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL. Gjemnes kommune. Overordna analyse Plan for selskapskontroll KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL Gjemnes kommune Overordna analyse Plan for selskapskontroll 2016-2019 Behandling av overordna analyse og plan for selskapskontroll 2016-2019 Forslag utarbeidet

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Skaun kommune. Vedtatt av kommunestyret , sak 78/14.

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Skaun kommune. Vedtatt av kommunestyret , sak 78/14. PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Skaun kommune Vedtatt av kommunestyret 11.12.2014, sak 78/14. 1 Selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser

Detaljer

EIERSKAPSMELDING ØRLAND KOMMUNE

EIERSKAPSMELDING ØRLAND KOMMUNE 21204/2010 EIERSKAPSMELDING ØRLAND KOMMUNE Del 1: PRINSIPPER FOR "GODT EIERSKAP". Vedtatt av kommunestyret 20.10.10 Innholdsfortegnelse 1.0 EIERSTYRING 1.1 Bakgrunn og mål for eierskapsmeldingen 4 1.2

Detaljer

Eierstyring - Offentlig eierskap og ulike foretaksformer Sandefjord 29. oktober 2015

Eierstyring - Offentlig eierskap og ulike foretaksformer Sandefjord 29. oktober 2015 Eierstyring - Offentlig eierskap og ulike foretaksformer Sandefjord 29. oktober 2015 Holdes av EY (Ernst & Young) Joachim Charlsen Pande, advokat Tlf. 95 81 12 23 joachim.pande@no.ey.com Hva skal jeg snakke

Detaljer

HATTFJELLDAL KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR SHMIL IKS

HATTFJELLDAL KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR SHMIL IKS HATTFJELLDAL KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR SHMIL IKS 24.06.2015 1 1. Innledning... 2 2. Hattfjelldal Kommune skal være en aktiv eier... 3 3. Hattfjelldal Kommune skal være en tydelig eier... 4 4. Hattfjelldal

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Hemne kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Hemne kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Hemne kommune Vedtatt i kommuenstyret sak 75/14 den 25.11.2014 1 Selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS. Anbefalt av nedsatt styringsgruppe Vedtatt av representantskapet,

SELSKAPSAVTALE FOR DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS. Anbefalt av nedsatt styringsgruppe Vedtatt av representantskapet, SELSKAPSAVTALE FOR DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS Anbefalt av nedsatt styringsgruppe 00.00.2005. Vedtatt av representantskapet, 00.00.2005. IKRAFTTREDELSE 01.01.2006 1 Navn Selskapets navn er Drammensregionens

Detaljer

NKF-dagene; Rådmann i Drammen kommune; Nils Fredrik Wisløff

NKF-dagene; Rådmann i Drammen kommune; Nils Fredrik Wisløff NKF-dagene; Rådmann i Drammen kommune; Nils Fredrik Wisløff Drammen kommune, ulike roller Drammen kommune skal være en profesjonell forvalter og bestiller Drammen kommune skal være en profesjonell utfører

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Plan for selskapskontroll i Verdal kommune 2008-2011 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no 74048259 Arkivref: 2008/11621 - / Saksordfører:

Detaljer

Eierskapsmelding 2016

Eierskapsmelding 2016 Eierskapsmelding 2016 Rollag kommune Vedtatt i kommunestyret 15.09.2016, sak 62/16 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 Mål med eierskapsmeldingen...3 Oppbygging av eierskapsmeldingen...4 DEL 1 EIERSTYRING...

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret , sak 110/16 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Tydal kommune

Vedtatt i kommunestyret , sak 110/16 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Tydal kommune Vedtatt i kommunestyret 1.12.2016, sak 110/16 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2020 Tydal kommune 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

Indre Østfold Kommunerevisjon IKS

Indre Østfold Kommunerevisjon IKS Indre Østfold Kommunerevisjon IKS Selskapsavtale Vedtatt i representantskapet i IØKR IKS 14.11.2013, og korrigert 24.04.2013 og 27.08.2015 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets navn...

Detaljer

VEDTEKTER FOR SOLA TOMTESELSKAP KF VEDTATT AV KOMMUNESTYRET I SOLA KOMMUNE Innhold

VEDTEKTER FOR SOLA TOMTESELSKAP KF VEDTATT AV KOMMUNESTYRET I SOLA KOMMUNE Innhold Saksnr.: 15/1487-24 VEDTEKTER FOR SOLA TOMTESELSKAP KF VEDTATT AV KOMMUNESTYRET I SOLA KOMMUNE 04.02.16 Innhold Kapittel 1. Foretaket...2 1-1 Navn og forretningskontor...2 1-2 Formål...2 Kapittel 2. Ansvarsforhold

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/523 610 Hege Fåsen

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/523 610 Hege Fåsen SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/523 610 Hege Fåsen FREMTIDIG ORGANISERING INNENFOR BOLIG RÅDMANNENS FORSLAG: Dagens organisering innenfor bolig videreføres. Vedlegg: Utrykt

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS. IKRAFTTREDELSE xx.xx.xxxx

SELSKAPSAVTALE FOR DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS. IKRAFTTREDELSE xx.xx.xxxx SELSKAPSAVTALE FOR DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS IKRAFTTREDELSE xx.xx.xxxx 1 Navn Selskapets navn er Drammensregionens brannvesen IKS. Drammen kommune, Krødsherad kommune, Lier kommune, Nedre Eiker

Detaljer

Asker kommune - Eierskapspolitikk

Asker kommune - Eierskapspolitikk Asker kommune - Eierskapspolitikk Del I Generelle prinsipper Utkast 0.4 av 4.10.2017 A/P 3 «Interkommunale samarbeid og eierskap» 1. Innledning... 3 2. Prinsipielle sider ved kommunens eierskap til selskaper...

Detaljer

Indre Østfold Data IKS

Indre Østfold Data IKS Indre Østfold Data IKS Selskapsavtale Utabeidet av Prosjekt Eierskap v/ Åsmund Kobbevik 26.09.2014 VEDTATT AV REPRESENTANTSKAPET 24.10.2014 1 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets

Detaljer

Indre Østfold Krisesenter IKS. Selskapsavtale

Indre Østfold Krisesenter IKS. Selskapsavtale Indre Østfold Krisesenter IKS Selskapsavtale 15.10.2014 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets navn... 2 1.2. Deltakere i selskapet... 2 1.3. Selskapets hovedkontor... 2 1.4. Selskapets

Detaljer

Selskapsavtale for Renovasjon i Grenland (RiG) IKS

Selskapsavtale for Renovasjon i Grenland (RiG) IKS Vedlegg 1. Selskapsavtale for Renovasjon i Grenland (RiG) IKS 1. Selskapet Renovasjon i Grenland IKS (RiG) er et interkommunalt selskap dannet av kommunene Bamble, Porsgrunn, Siljan og Skien, med hjemmel

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 012/15 Formannskapet PS /15 Kommunestyret PS

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 012/15 Formannskapet PS /15 Kommunestyret PS Saksframlegg Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Kolbjørn Sandve FE - 610 08/1526 Saksnr Utvalg Type Dato 012/15 Formannskapet PS 26.11.2015 110/15 Kommunestyret PS 14.12.2015 Revisjon av eierskapspolitisk

Detaljer

Aust-Agder fylkeskommunes eierstrategi

Aust-Agder fylkeskommunes eierstrategi Saksframlegg Arkivsak-dok. 17/113-1 Saksbehandler Dag Ole Teigen Utvalg Møtedato Kultur-, nærings- og helsekomité 07.02.2017 Fylkestinget 14.02.2017 Aust-Agder fylkeskommunes eierstrategi 1. FORSLAG TIL

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR AGDER KOMMUNEREVISJON IKS (Tidligere Kristiansand Revisjonsdistrikt IKS)

SELSKAPSAVTALE FOR AGDER KOMMUNEREVISJON IKS (Tidligere Kristiansand Revisjonsdistrikt IKS) 18.09.15 SELSKAPSAVTALE FOR AGDER KOMMUNEREVISJON IKS (Tidligere Kristiansand Revisjonsdistrikt IKS) 1 SELSKAPETS NAVN Selskapets navn er Agder Kommunerevisjon IKS. 2 SELSKAPSFORM / EIERANDEL Selskapet

Detaljer

Kommunalt samarbeid i hjorteforvaltning. Kort orientering om regelverk

Kommunalt samarbeid i hjorteforvaltning. Kort orientering om regelverk Kommunalt samarbeid i hjorteforvaltning Kort orientering om regelverk Kommunen er etter forskrift om forvaltning av hjortevilt tillagt en del av forvaltningen. Det skal vedtas kommunale målsettinger. Dette

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR TØNSBERG RENSEANLEGG IKS

SELSKAPSAVTALE FOR TØNSBERG RENSEANLEGG IKS SELSKAPSAVTALE FOR TØNSBERG RENSEANLEGG IKS Gjeldende fra 29.4.2013 1/6 SELSKAPSAVTALE FOR TØNSBERG RENSEANLEGG IKS 1 Navn Selskapets navn er Tønsberg Renseanlegg IKS. 2 Selskapets deltakere Selskapets

Detaljer

VEDTEKTER for Setesdal IKT. Setesdal IKT er et interkommunalt samarbeid mellom kommunene Bygland, Bykle, Evje og Hornnes, Iveland og Valle.

VEDTEKTER for Setesdal IKT. Setesdal IKT er et interkommunalt samarbeid mellom kommunene Bygland, Bykle, Evje og Hornnes, Iveland og Valle. VEDTEKTER for Setesdal IKT gitt med hjemmel i kommuneloven 27 og vedtatt av kommunene Bygland 08.12.10, Bykle 28.10.10, Evje og Hornnes 15.10.10 og Valle 15.12.10. Iveland kommune inn som ny deltaker driftsåret

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 10/2246-2 Arkiv: 026 Sakbeh.: Kari Jørgensen Sakstittel: HØRING - NY MODELL FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID SAMKOMMUNEMODELLEN

Saksfremlegg. Saksnr.: 10/2246-2 Arkiv: 026 Sakbeh.: Kari Jørgensen Sakstittel: HØRING - NY MODELL FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID SAMKOMMUNEMODELLEN Saksfremlegg Saksnr.: 10/2246-2 Arkiv: 026 Sakbeh.: Kari Jørgensen Sakstittel: HØRING - NY MODELL FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID SAMKOMMUNEMODELLEN Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling:

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR FOLLO DISTRIKTSREVISJON IKS

SELSKAPSAVTALE FOR FOLLO DISTRIKTSREVISJON IKS 1 SELSKAPSAVTALE FOR FOLLO DISTRIKTSREVISJON IKS 1. Navn Navnet på selskapet er Follo distriktsrevisjon IKS. 2. Deltakerne i selskapet Deltakere i selskapet er: Enebakk kommune, org.nr. 964 949 581, Prestegårdsvn.

Detaljer

Kommunale tjenester - ulike tilknytningsformer til kommunen

Kommunale tjenester - ulike tilknytningsformer til kommunen Kommunale tjenester - ulike tilknytningsformer til Alle kommunale oppgaver og tjenester har opphav i s basisorganisasjon men kan utføres gjennom ulike utskilte selskapsformer, som har forskjellig tilknytning

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORDKAPP HAVN KF

VEDTEKTER FOR NORDKAPP HAVN KF Side 1 av 6 VEDTEKTER FOR NORDKAPP HAVN KF fastsatt av Nordkapp kommunestyre den 10.12.2002 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62, og senere endret i kommunestyremøte

Detaljer

Eierskapsmelding 2008

Eierskapsmelding 2008 Eierskapsmelding 2008 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 1 1.1 Eierskapsmeldingen... 1 1.2 Bystyrets behandling av Eierskapsmeldingen... 1 2 De ulike selskapsformene... 3 2.1 Selskapsform som ramme for

Detaljer

Eierskapsstyring i ØRU. Årskonferanse på Hurdalsjøen 9. mai 2014

Eierskapsstyring i ØRU. Årskonferanse på Hurdalsjøen 9. mai 2014 Eierskapsstyring i ØRU Årskonferanse på Hurdalsjøen 9. mai 2014 FELLES EIERPOLITIKK Gode tjenester for innbyggerne God politisk styring God økonomisk kontroll Krever aktive eiere som kan samarbeide. Eierskapsstyring

Detaljer

Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS

Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS Selskapsavtale Representantskapet 24.10.2014 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets navn... 2 1.2. Deltakere i selskapet... 2 1.3. Selskapets

Detaljer

Indre Østfold Utvikling IKS

Indre Østfold Utvikling IKS Indre Østfold Utvikling IKS Revidert selskapsavtale til behandling i representantskapet 28.04.2015 Bjørn Winther Johansen 20.04.2015 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets navn...

Detaljer

2 Rettslig status. 3 Hovedkontor

2 Rettslig status. 3 Hovedkontor SELSKAPSAVTALE FOR INNHERRED RENOVASJON IKS Alle lovhenvisninger til Lov om interkommunale selskap. 1 Innherred Renovasjon IKS Innherred Renovasjon IKS er et interkommunalt selskap som er opprettet med

Detaljer

Saksfremlegg. 2) Kommunestyre selv, fastsetter godtgjøringen til styret i KF er. Godtgjørelsen settes til:

Saksfremlegg. 2) Kommunestyre selv, fastsetter godtgjøringen til styret i KF er. Godtgjørelsen settes til: Saksfremlegg Saksnr.: 09/1328-13 Arkiv: 280 Sakbeh.: Målfrid Kristoffersen Sakstittel: EIERSKAPSMELDING FOR ALTA KOMMUNE Planlagt behandling: Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE RØR

Detaljer

1 Om selskapskontroll

1 Om selskapskontroll PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Orkdal kommune Vedtatt i kommunestyret i sak 51/14 den 24.9.14. 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

Vedtekter for Møre og Romsdal 110-sentral KF

Vedtekter for Møre og Romsdal 110-sentral KF MØRE OG ROMSDAL 110-SENTRAL KF Vedtekter for Møre og Romsdal 110-sentral KF 1 Navn Alminnelige bestemmelser Foretakets navn er Møre og Romsdal 110-sentral KF. 2 Rettslig status Foretaket er opprettet med

Detaljer

Vedtekter for DDV Strategi Det Digitale Vestre Agder

Vedtekter for DDV Strategi Det Digitale Vestre Agder Det Digitale Vestre Agder Flekkefjord, Farsund, Kvinesdal, Sirdal, Hægebostad, Lyngdal, Lindesnes, Mandal, Marnardal, Audnedal, Åseral Styringsgruppas innstilling til kommunestyrene vedtatt 18.1.2013 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Lovfestede modeller for interkommunalt samarbeid

Lovfestede modeller for interkommunalt samarbeid Lovfestede modeller for interkommunalt samarbeid Seniorrådgiver Oddny Ruud Nordvik 29. August 2011 Innhold Forelesningen er inndelt i følgende tema: o I Innledning o II Organisasjonsfrihet o III 27 samarbeid,

Detaljer

Bodø kommunes eierskapspolitikk - eierskapsmelding 2015

Bodø kommunes eierskapspolitikk - eierskapsmelding 2015 Nærings- og utviklingsavdelingen stab Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 09.11.2015 78558/2015 2010/1812 027 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 18.11.2015 Bystyret 10.12.2015 Bodø kommunes

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2013-2016 VESTBY KOMMUNE. Planen ble vedtatt av kommunestyret 11. februar 2013, jf sak 1/13

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2013-2016 VESTBY KOMMUNE. Planen ble vedtatt av kommunestyret 11. februar 2013, jf sak 1/13 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2013-2016 VESTBY KOMMUNE Planen ble vedtatt av kommunestyret 11. februar 2013, jf sak 1/13 Vestby kommune Plan for selskapskontroll 2013-2016 Plan for selskapskontroll Bakgrunn

Detaljer

Plan for selskapskontroll valgperioden

Plan for selskapskontroll valgperioden Saksframlegg Arkivnr. 216 Saksnr. 2008/1117-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Kontrollutvalget Kommunestyret Saksbehandler: Eva J Bekkavik Plan for selskapskontroll valgperioden 2007-2011 VEDLEGG 1. Utkast

Detaljer

Austevoll kommune. Vår ref. Arkivkode Dykkar ref. Dato 14/ / /

Austevoll kommune. Vår ref. Arkivkode Dykkar ref. Dato 14/ / / Austevoll kommune Marin IT Ikkje offentleg Forbod mot forskjellsbehandling Vår ref. Arkivkode Dykkar ref. Dato 14/1789-2015002447/2701 14/1789 26.02.2015 IT2015 Viser til spørsmål frå Marin IT. Oppklaring:

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret 27.11.2014, sak 146/14

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret 27.11.2014, sak 146/14 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Frøya kommune Vedtatt i kommunestyret 27.11.2014, sak 146/14 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det gjennom selskapskontroll føres kontroll med forvaltningen

Detaljer

Pedagogisk-psykologisk tjeneste i Værnesregionen

Pedagogisk-psykologisk tjeneste i Værnesregionen Vertskommuneavtale (KL`s 28c - felles folkevalgt nemnd) om Pedagogisk-psykologisk tjeneste i Værnesregionen mellom Tydal kommune Selbu kommune Meråker kommune Frosta kommune og Stjørdal kommune (vertskommune)

Detaljer

For å tilpasse seg endringene i tiden bør BOH være mer aktiv i markedsføringen av havnen, samt å effektivisere logistikken.

For å tilpasse seg endringene i tiden bør BOH være mer aktiv i markedsføringen av havnen, samt å effektivisere logistikken. Dato: 9. april 2010 BGHAS 32/10 Bergen og Omland havnestyre Alternative selskapsformer for BOH - høring KBOL HAV-0316-201005246-1 Hva saken gjelder: Bergen og Omland havnevesen (BOH) ble etablert i 1990

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL GENERELL EIERSTYRING LIERNE KOMMUNE

SELSKAPSKONTROLL GENERELL EIERSTYRING LIERNE KOMMUNE SELSKAPSKONTROLL GENERELL EIERSTYRING LIERNE KOMMUNE 01.02.2016 FORORD KomRev Trøndelag IKS har gjennomført denne selskapskontrollen på oppdrag fra kontrollutvalget i Lierne kommune. Prosjektet er gjennomført

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.11.2008 66719/2008 2002/3870 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 08/183 Bystyret 11.12.2008 Plan for selskapskontroll 2007-2011 Saksopplysninger

Detaljer

Ringerike kommune. Driftsformer. Kort gjennomgang av ulike driftsformer og aspekter knyttet til endring og etablering

Ringerike kommune. Driftsformer. Kort gjennomgang av ulike driftsformer og aspekter knyttet til endring og etablering Driftsformer Kort gjennomgang av ulike driftsformer og aspekter knyttet til endring og etablering Karl Erik Steinbakk 21.Mars 2013 Disposisjon 4-delt gjennomgang av listen fra komiteens formålsbeskrivelse

Detaljer

3 Adresse Selskapet har sitt tilhold ved Helseforetaket Midt Norge, Sykehuset Levanger i Levanger kommune.

3 Adresse Selskapet har sitt tilhold ved Helseforetaket Midt Norge, Sykehuset Levanger i Levanger kommune. SELSKAPSAVTALE FOR INNHERRED INTERKOMMUNALE LEGEVAKT IKS Vedtatt første gang 7.11.06 Revidert av styret IIL IKS 13.11.2008 og behandlet av representantskapet IIL IKS 17.11.08. 1 Firma Innherred Interkommunale

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr. Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 EVJE OG HORNNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 04/16 Dato: 10.11.2016 kl. 09.00 10.15 Sted: Evjemoen, møterom Servicekontoret

Detaljer