VELKOMMEN SOM STØTTEKONTAKT I MANDAL KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VELKOMMEN SOM STØTTEKONTAKT I MANDAL KOMMUNE"

Transkript

1 VELKOMMEN SOM STØTTEKONTAKT I MANDAL KOMMUNE

2 Hva er en støttekontakt Støttekontakt er en person som over tid, gjennom samvær og ulike fritidsaktiviteter har som oppgave å bidra til å øke et annet menneskets evne til å utfolde seg, mestre ulike livssituasjoner og øke troen på seg selv. Personen får en økonomisk godtgjørelse for oppdraget. Støttekontaktforholdet tar utgangspunkt i den situasjonen han/hun som har fått tildelt denne tjenesten (heretter kalt bruker) er i. Forholdet preges av brukerens ønsker og forutsetninger for utvikling av sosiale ferdigheter og motvirkning av sosial isolasjon. En opptrer sammen på arenaer hvor venner ellers møter hverandre. Hvem er støttekontakt Mennesker som ønsker å støtte og hjelpe andre kan bli støttekontakter. Mange ønsker også å lære mer om mennesker, også om seg selv, og synes de gjør det gjennom å være støttekontakt. Krav til deg som vil være støttekontakt: Positivt menneskesyn Respektfull holdning til alle mennesker Interesse for arbeidet Personlig egnethet med tanke på holdninger, motivasjon, kommunikasjon og interesse Samarbeidsevne Det kreves ingen formell utdannelse for å være støttekontakt. Gode grunner til å bli støttekontakt: Du ønsker å være sammen med andre mennesker og samtidig gjøre noe positivt for andre Du ønsker en utfordring som kan gi deg noe, og som du kan ta med deg videre Du har tid og overskudd Du kjenner noen som trenger en støttekontakt Du trenger praksis/erfaring innen helse-og/eller sosialfag Du ønsker å tjene noen penger på si Et støttekontakt-tilbud med mål for virksomheten, virker utfordrende både for støttekontakt og bruker. Søknadsskjemaer kan fåes ved henvendelse til Tjenestetorvet eller pleie- og - omsorgsenhetene i Mandal kommune. 2

3 Kriterier for å innvilget støttekontakt Støttekontakt er en tjeneste som er hjemlet i Lov om sosiale tjenester 4.3 j.fr. 4.2 c. I 4.3. heter det at de som ikke kan dra omsorg for seg selv, eller som er helt avhengige av praktisk eller personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål, har krav på hjelp etter 4.2. c. I 4.2.c heter det: De sosiale tjenestene skal omfatte: c) støttekontakt for personer og familier som har behov for dette på grunn av funksjonshemming, alder eller sosiale problemer. Formålet med Lov om sosiale tjenester er å bidra til at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre. Støttekontakter er et tiltak i kommunen som nyttes overfor flere brukergrupper. Det kan være et viktig tiltak i forhold til barn, unge og voksne med psykiske problemer, yngre og eldre funksjonshemmede, innvandrere som er ukjente med det norske samfunn, familier med sammensatte problemer og rusmisbrukere. Støttekontaktens viktigste oppgave er å hjelpe den enkelte til en meningsfull fritid. Oppgavene vil kunne innebære sosialt samvær og å følge vedkommende til ulike fritidsaktiviteter. Støttekontaktordningen er et kommunalt ansvar som administreres av den kommunen hvor brukeren er bosatt. Målsetting og hensikt Målsetting for støttekontakttilbudet er at brukeren får utvidet sine muligheter til å delta i det vanlige samfunnslivet, får nye erfaringer, stimulerende opplevelser og en hyggelig og meningsfylt fritid. Formålet med denne ordningen er at støttekontakten bidrar til å øke brukerens evne til å utfolde seg, mestre ulike livssituasjoner, øke troen på seg selv og derigjennom oppleve best mulig livskvalitet. Tyngdepunktet i rollen som støttekontakt skal ligge på kontakt og støtte på brukerens premisser, og etter dennes ønsker. Støttekontakt skal ikke dekke andre hjelpeordningers område, men kan være et tillegg til allerede eksisterende ordninger. Ved innvilgelse av støttekontakt legges det vekt på hvilket tilbud brukeren for øvrig har. 3

4 Taushetserklæringen Som støttekontakt i Mandal kommune har du taushetsplikt i henhold til forvaltningslovens 13 a-f. Støttekontakter må derfor skrive under på taushetserklæring og være innforstått med innholdet i den. Hensikten med taushetsplikten er at du skal hindre at andre får adgang til opplysninger om folks sykdomsforhold eller andre personlige forhold, som du får vite i egenskap av å være støttekontakt. Brukere av helsetjenester har rett på vern. Taushetsplikten omfatter alle typer informasjon om pasient og pårørende, både forhold som du er blitt kjent med direkte og indirekte. For eksempel sykdomsforhold, familieforhold, økonomi og andre personlige opplysninger. Krav til taushetsplikten er hjemlet i forvaltningsloven og man kan straffes med fengsel og bøter for å bryte den. Brudd på taushetsplikten er også grunn til lovlig oppsigelse. Det er IKKE brudd på taushetsplikten å gi rapport om viktige forhold til støttekontaktansvarlig/soneleder. Men du har IKKE lov å fortelle noe til andre som jobber andre steder, selv om de også har taushetsplikt Taushetsplikten gjelder også etter at du har sluttet som støttekontakt. Oppfølging og veiledning av støttekontakt Henvendelser og spørsmål kan rettes til støttekontakt ansvarlig (se oppdragsavtale). Støttekontaktordningen må ta utgangspunkt i brukerens behov. Det er nødvendig at brukerens nærpersoner (pårørende, hjemmetjenesten m.fl.) og støttekontakt har god kontakt slik at ordningen blir så helhetlig som mulig. Støttekontakten forplikter seg til å delta på eventuelle årlige undervisninger/kurs. Dette vil bli godtgjordt med 2 timer. 4

5 Tildelt timeantall Alle som får innvilget støttekontakt, får skriftlig vedtak der det står hvilket antall timer pr uke/mnd som er innvilget. Bruker og støttekontakt må avtale faste dager for ordningen. Denne avtalen er bindene for begge parter og eventuelle endringer må skje i samråd mellom partene. I utgangspunktet er det ikke tillatt å overføre timer fra en måned til en annen. Unntak er når årsaken skyldes sykdom hos bruker eller støttekontakt. I slike tilfeller må støttekontaktansvarlig orienteres. Oppdragsavtale Ved oppstart av et støttekontaktforhold vil det bli skrevet en oppdragsavtale. Oppdragsavtalens innhold: - Navn på støttekontakt - Navn på bruker - Hvor lenge støttekontaktforholdet skal gjelde - Målsetting for støttekontaktforholdet - Evt.oppgaver for støttekontakten - Hvem støttekontakten skal henvende seg til ved spørsmål og behov for veiledning (støttekontaktansvarlig) - Godtgjørelse for oppdraget - Omfang (timeantall) for tjenesten I tillegg til oppdragsavtalen må også støttekontakter lever politiattest og egenerklæring ved tiltredelse i Mandal kommune. Rapportskjema Rapportskjemaet skrives i samarbeid med bruker/foresatte. I stikkordsform skal dere beskrive hva dere har gjort, hvordan det gikk og eventuelle bemerkninger. Det finnes et eget skjema for dette. Rapportskjemaet skal underskrives av støttekontakt og bruker/foresatte og sendes sammen med timelisten hver måned. Rapportskjemaet er et dokument i henhold til forvaltningsloven. Det betyr at bruker har innsynsrett i rapporten. 5

6 Avslutning av støttekontaktforholdet Det er viktig å avslutte støttekontaktforholdet på en hensiktsmessig og god måte. Det er derfor viktig at avslutningen forberedes i god tid. Det kan være flere grunner til at forholdet skal avsluttes. Eksempler på dette kan være: Fornyet søknad om støttekontakt blir avslått p.g.a. endret behov hos bruker En av partene ønsker å slutte Oppsigelse og avbrudd i oppdragsforholdet Oppsigelsestiden er 1 måned. Det skal sendes skriftlig oppsigelse til støttekontaktansvarlig og bruker skal informeres snarest mulig. Dersom du pga. eksamener, reiser, ferier, sykdom etc. blir forhindret fra å gjennomføre avtalt kontakt over lengre tid, SKAL dette meldes til bruker og støttekontaktansvarlig så tidlig som mulig. Timer for inntil 14 dager kan imidlertid forskyves hvis dette er til gode for bruker. Utbetaling av godtgjørelse og føring av timelister Utbetaling av godtgjørelse: Det godtgjøres time for time for aktivt arbeid, for antall timer som er innvilget. Det gis ingen overtid- kvelds/natt- helligdags- eller lørdag/søndagstillegg. Blir bruker syk, eller det inntrer forhold i brukerens familie som medfører avbrudd i oppdraget, opphører godtgjøringen. Dersom bruker ikke møter opp / ønsker støttekontaktens tjenester, gis støttekontakten betaling for 2 timer hvis han/hun ikke er blitt varslet om dette på forhånd. Timelister føres fra 12. i den ene måneden til 11. i neste måned. De skal leveres senest den 12. hver måned til støttekontaktansvarlig/soneleder. Beskjeder skal ikke føres på timelister. 6

7 Føring av timelister: Støttekontakten har ansvar for å fylle ut timelister, som fås hos støttekontaktansvarlig. Disse må være fylt ut med: Støttekontaktens navn, adresse og personnummer (11siffer) Brukerens navn Sett kryss i rubrikk for støttekontakt Dato og timeantall for oppdraget Timeantallet summeres Brukeren av støttekontakt-tjenesten eller foreldre/foresatte skal attestere på timelisten Støttekontakt påfører innleveringsdato og underskriver listen Ved innlevering av første timeliste må også skattekort leveres, samt oppgi bankkontonummer for overføring av godtgjørelsen. Godtgjørelsen utbetales etterskuddsvis den 12. hver måned. Av tekniske grunner gjennomføres utbetalingen gjennom kommunens vanlig lønnssystem. Du vil derfor få tilsendt samme type lønnsslipp som ansatte i kommunen, og med informasjon om hva utbetalingen omfatter. Det utbetales ikke feriegodtgjørelse for støttekontakter da støttekontakter ikke regnes som arbeidstakere i arbeidsrettslig forstand. Støttekontakt virksomheten faller utenfor Hovedtariffavtalens bestemmelser, og støttekontakter har dermed ikke rett til sykepenger de første 14 dagers fravær ved sykdom. Ved sykdom utover 14 dager henvises støttekontakter til trygdekontoret, som evt. kan utbetale sykepenger fra og med 15 sykedag på grunnlag av sykepengeattest. Dekking av utgifter Støttekontakten får kr. 150,- pr. måned til dekking av utgifter i forbindelse med arbeidet. Utgifter ut over dette dekkes av bruker. Kjøregodtgjørelse er inkludert i godtgjøringen. Det betyr at det ikke utbetales ikke kjøregodtgjørelse pr. km kjørt. Dersom støttekontakt skal benytte sin privatbil må dette avtales på forhånd med bruker evt. foresatte/ pårørende og evt. utgifter dekkes av dem. Aktiviteter som krever større utlegg fra brukerens sin side, må avklares på forhånd med bruker og støttekontakt-ansvarlig. 7

8 Skader og erstatninger Støttekontakt plikter å legge forholdene til rette slik at skader på personer eller ting unngås så vidt mulig. Dersom bruker blir syk eller skadet og trenger uforutsett legebehandling, skal det straks gis informasjon om dette til foresatte og /eller støttekontaktansvarlig. Det forutsettes at støttekontakt har tegnet vanlig forsikring for hjem og innbo. Materielle skader på personlige eiendeler dekkes normalt ikke av kommunens forsikringsavtale. Ved skader må erstatningsspørsmålet avklares med eget forsikringsselskap. Ved bruk av støttekontakts privatbil i støttekontaktoppdraget, gjøres dette på støttekontaktens eget ansvar, og ved evt. skade belastes støttekontaktens private bilforsikring. Støttekontakter med oppdragsavtale med Mandal kommune, er dekket av kommunens lovpålagte yrkesskadeforsikring. 8

KVALITETSSTANDARD FOR HELSE- OG OMSORGSTJENESTENE I RØMSKOG KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR HELSE- OG OMSORGSTJENESTENE I RØMSKOG KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR HELSE- OG OMSORGSTJENESTENE I RØMSKOG KOMMUNE Kvalitetsstandard Rømskog kommune vedtatt av kommunestyret 11.06.15 Innholdsfortegnelse 1 Kvalitetsstandard for helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Arbeidslederperm. Brukerstyrt personlig assistanse BPA

Arbeidslederperm. Brukerstyrt personlig assistanse BPA Arbeidslederperm Brukerstyrt personlig assistanse BPA Forord: Arbeidslederpermen er et redskap for arbeidsledere med ordningen Brukerstyrt personlig assistanse heretter kalt BPA. Arbeidslederpermen er

Detaljer

Personalhåndbok. Velkommen til Totaljobs VI ØNSKER DEG LYKKE TIL MED DINE OPPDRAG FOR TOTALJOBS, OG HÅPER VI FÅR ET HYGGELIG.

Personalhåndbok. Velkommen til Totaljobs VI ØNSKER DEG LYKKE TIL MED DINE OPPDRAG FOR TOTALJOBS, OG HÅPER VI FÅR ET HYGGELIG. 1 Velkommen til Totaljobs Vi er glade for å kunne tilby deg oppdrag i Totaljobs. I den forbindelse er det enkelte opplysninger som kan være nyttige. Denne personalhåndboken vil gi deg svar på en del spørsmål

Detaljer

Personalhåndbok. Kelly Services Norge

Personalhåndbok. Kelly Services Norge 2013 Personalhåndbok Kelly Services Norge Velkommen til Kelly Services! Vi er svært glade for å kunne tilby deg jobb. Nedenfor finner du informasjon som kan være nyttig for deg i ditt nye arbeidsforhold.

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Trygderettigheter og sosiale ytelser

Trygderettigheter og sosiale ytelser Trygderettigheter og sosiale ytelser 1 PLEIEPENGER 9-10 Trygderettigheter og sosiale ytelser Av Kristin Hansen Lov om folketrygd FORMÅL OG OMFANGAV LOVEN. Folketrygdens formål er å gi stønad ved sykdom,

Detaljer

Fosterbarn er som alle andre barn. Forskjellige.

Fosterbarn er som alle andre barn. Forskjellige. Fosterbarn er som alle andre barn. Forskjellige. INNHOLD Ikke alle barn kan bo hjemme 5 Hva er fosterhjem og hva gjør fosterforeldre? 7 Hvem kan bli fosterforeldre? 9 Kan noen i barnets slekt eller nettverk

Detaljer

Forholdet mellom barnevernloven og barneloven

Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Veileder Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Barneverntjenestens rolle der foreldrenes konflikter går ut over barnets omsorgssituasjon Veileder Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Barneverntjenestens

Detaljer

Forord. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelporganisasjonene Juss-Buss og JURK.

Forord. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelporganisasjonene Juss-Buss og JURK. Forord Denne brosjyren er utgitt av rettshjelporganisasjonene Juss-Buss og JURK. Denne brosjyren er en av fem brosjyrer i arbeidsrett. Brosjyrene er: 1. Arbeidsavtalen og miljøet på arbeidsplassen 2. Ferie

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING PLEIE- OG OMSORGSTJENESTER I BERLEVÅG KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR TILDELING PLEIE- OG OMSORGSTJENESTER I BERLEVÅG KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV PLEIE- OG OMSORGSTJENESTER I BERLEVÅG KOMMUNE Vedtatt av Berlevåg kommunestyre 24. november 2005 1 INNHOLD 1.0 Innledning s 3 2.0 s 3 3.0 Søknad om tjenester s 4 4.0 Vurdering/tildeling

Detaljer

Veileder. Kortutgave av veileder for individuell plan 2001

Veileder. Kortutgave av veileder for individuell plan 2001 Veileder Kortutgave av veileder for individuell plan 2001 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. HVA SKAL EN GJØRE OG HVOR SKAL EN HENVENDE SEG?... 3 3. GANGEN I PLANPROSESSEN... 4 Starten... 3 Kartleggingen...

Detaljer

Personalhåndbok. for ansatte konsulenter

Personalhåndbok. for ansatte konsulenter Personalhåndbok for ansatte konsulenter 1110100011010100000111000011010010101010000011100 innhold Velkommen til Ingeniør Compagniet AS (heretter kalt IC)... 3 Konsulent i IC... 4 Verdier... 6 Taushetsplikt...

Detaljer

Tjenestebeskrivelser i helse- og omsorg

Tjenestebeskrivelser i helse- og omsorg Tjenestebeskrivelser i helse- og omsorg VEDTATT I KOMMUNESTYRET 27.01.15 Innhold Tjenestebeskrivelser i helse- og omsorg Frosta kommune... 5 Innledning... 5 Tjenester i helse- og omsorg i Frosta kommune...

Detaljer

Velkommen til Adecco

Velkommen til Adecco Personalhåndbok Velkommen til Adecco Du er nå en viktig del av verdens største bemanningsselskap. I Norge arbeider over 6.000 medarbeidere for Adecco hver dag. En stor andel av disse tilbys jobb hos kunden

Detaljer

KVALITETSSTANDARD FOR PLEIE-, REHABILITERING - OG OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR PLEIE-, REHABILITERING - OG OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR PLEIE-, REHABILITERING - OG OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE Vedtatt i Sel kommunestyre 14.12.12 Gjelder fra 1.1.2013 Innholdsfortegnelse 1 Kvalitetsstandard for pleie-, rehabilitering

Detaljer

Manpower Personalhåndbok

Manpower Personalhåndbok Velkommen til Manpower Manpower Personalhåndbok For utleide medarbeidere Velkommen til Manpower 2 Innholdsfortegnelse: Manpower som arbeidsgiver side 3 Våre verdier Våre etiske retningslinjer Vårt miljøarbeid

Detaljer

PERSONALHÅNDBOK for utleide medarbeidere

PERSONALHÅNDBOK for utleide medarbeidere PERSONALHÅNDBOK for utleide medarbeidere Versjon juni 2015 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. WORKSHOP SOM side 4 4. FERIE, OFFENTLIGE side10 ARBEIDSGIVER HØYTIDSDAGER OG 1.1 Våre verdier 1.2

Detaljer

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK Rundskriv IS 5/2010 Barn som pårørende ER SYK Heftets tittel: Barn som pårørende Utgitt: 05/2010 Bestillingsnummer: Utgitt av: Postadresse: Besøksadresse: IS-5/2010 Helsedirektoratet Pb. 7000 St. Olavs

Detaljer

Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke erklæring Oversikt kontaktpersoner Sjekkliste Skjema for

Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke erklæring Oversikt kontaktpersoner Sjekkliste Skjema for Individuell plan -En veileder i utarbeidelse av individuell plan Forebyggende og kurative helsetjenester 2008 Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke

Detaljer

Håndbok. om helse- og sosialtjenesten i kommunen

Håndbok. om helse- og sosialtjenesten i kommunen Helsedirektoratet Pb 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Tlf.: 810 20 050 Faks: 24 16 30 01 Bestillingsnummer: IS-1579 www.helsedirektoratet.no Håndbok om helse- og sosialtjenesten i kommunen 72 1 Tittel:

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Nærmere om brukerstyrt personlig

Detaljer

Håndbok. om helse- og omsorgstjenester i kommunen

Håndbok. om helse- og omsorgstjenester i kommunen Helsedirektoratet Pb 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Tlf.: 810 20 050 Faks: 24 16 30 01 Bestillingsnummer: IS-1579 www.helsedirektoratet.no Håndbok om helse- og omsorgstjenester i kommunen 72 1 Tittel:

Detaljer

Individuell plan for psykisk helse (barn og unge) Verktøy for planlegging og samhandling

Individuell plan for psykisk helse (barn og unge) Verktøy for planlegging og samhandling Individuell plan for psykisk helse (barn og unge) Verktøy for planlegging og samhandling Planleggingsverktøyet inneholder: Veileder Prosess Plan SINTEF Helse med støtte fra Sosial- og helsedirektoratet

Detaljer

Individuell plan for psykisk helse (voksne) Verktøy for planlegging og samhandling

Individuell plan for psykisk helse (voksne) Verktøy for planlegging og samhandling Individuell plan for psykisk helse (voksne) Verktøy for planlegging og samhandling Planleggingsverktøyet inneholder: Veileder Prosess Plan SINTEF Helse med støtte fra Sosial- og helsedirektoratet Oktober

Detaljer

Personalhåndboka. Arbeid Tilsetting Permisjon

Personalhåndboka. Arbeid Tilsetting Permisjon Personalhåndboka Arbeid Tilsetting Permisjon Vedtatt 2011 AJOURHOLD MAI 2011 Side Endringer 6.1 14 2. linje er endret til: jfr Hovedtariffavtalen 7.4.1 (mot før 7.3.1) 6.1.2 14 Endret til: Denne retten

Detaljer

AVTALE OM SAMARBEID MELLOM TANNLEGER

AVTALE OM SAMARBEID MELLOM TANNLEGER AVTALE OM SAMARBEID MELLOM TANNLEGER (NB! Må leses i sammenheng med NTFs kommentarer til avtalen) Mellom tannlege...(heretter kalt praksisinnehaver) og tannlege...(heretter kalt leietaker), er det i dag

Detaljer

Innhold: Versjon 5 oktober 2010 2

Innhold: Versjon 5 oktober 2010 2 Håndbok for lærebedrifter Lærling en lur investering Utgitt av Østfold fylkeskommune, Opplæringsavdelingen Besøksadresse: Oscar Pedersens vei 39, Sarpsborg Postadresse: Postboks 220, 1702 Sarpsborg Telefon:

Detaljer

RETNINGSLINJER SYKEFRAVÆRSOPPFØLGING OG TILRETTELEGGING/TILBAKE- FØRING TIL ARBEID TYSFJORD KOMMUNE

RETNINGSLINJER SYKEFRAVÆRSOPPFØLGING OG TILRETTELEGGING/TILBAKE- FØRING TIL ARBEID TYSFJORD KOMMUNE RETNINGSLINJER SYKEFRAVÆRSOPPFØLGING OG TILRETTELEGGING/TILBAKE- FØRING TIL ARBEID TYSFJORD KOMMUNE Vedtaksmyndighet - Ansvar for oppdatering/evaluering Arbeidsmiljøutvalget personalkontoret Møtedato:

Detaljer

Veiledning om etablering og drift av PRIVATE FAMILIEBARNEHAGER I BÆRUM

Veiledning om etablering og drift av PRIVATE FAMILIEBARNEHAGER I BÆRUM 1 Bærum Kommune Barnehagekontoret Veiledning om etablering og drift av PRIVATE FAMILIEBARNEHAGER I BÆRUM 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING Side 4 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE? Side 5 Familiebarnehagens driftsform

Detaljer