EIERMELDING 2014 Heleide aksjeselskap Deleide aksjeselskap Interkommunale selskap Andre virksomheter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EIERMELDING 2014 Heleide aksjeselskap Deleide aksjeselskap Interkommunale selskap Andre virksomheter"

Transkript

1 EIERMELDING 2014 Heleide aksjeselskap Deleide aksjeselskap Interkommunale selskap Andre virksomheter 1

2 1. Heleide aksjeselskap Bogaveien 24A AS Kort om selskapet Selskapets virksomhet er å erverve og forvalte fast eiendom og alt som står i naturlig i forbindelse med dette. Virksomheten er etablert på Nordsileiret, hvor selskapet leier ut lokaler til Skanskas husfabrikk. Generalforsamling Generalforsamlingen ble avholdt på Rådhuset den 30. mai. Ordfører Bjørn Arild Gram representerte kommunen. Økonomiske nøkkeltall og annen økonomisk informasjon Selskapets omsetning var knapt 2,9 mill. kroner i 2013, det samme som i Årsresultatet ble kroner i 2013, mot kroner i Det ble vedtatt et utbytte på kroner. Det øvrige overskuddet ble vedtatt tillagt annen egenkapital. Selskapet har en egenkapital på om lag 5,2 mill. kroner, av en totalkapital på om lag kr 24,9 mill. kroner. Viktige forhold i året som har gått Det er utført oppgradering av uteareal. Valg Styret består av: Tor Erik Jensen (leder), Johan Solheim (nestleder) og Marit Moe. 2

3 Dampsaga Bad og Kulturbygg AS Selskapets formål er å eie Dampsaga kulturbygg, eie og drive Dampsaga Bad og Samfunnshuset, og ethvert tiltak som naturlig står i forbindelse med dette. Selskapet er et resultat av en fusjon mellom Dampsaga Bad AS og Dampsaga Kulturbygg AS foretatt i år 2000, og en ytterligere fusjon med datterselskapet Samfunnshuset foretatt i Selskapets overskudd skal tillegges egenkapitalen. Generalforsamling Generalforsamling ble avholdt på Dampsaga Bad den 10. april. Ordfører Bjørn Arild Gram representerte kommunen. Selskapet hadde en omsetning om lag kr 22,6 mill. kroner i 2013, mot om lag 21,9 mill. kroner i Årsresultatet ble på om lag 2,2 mill. kroner i 2013, mot om lag 1,8 mill. kroner i Noe av overskuddet ble ført mot tidligere udekket tap (ca kroner), og resten overført annen egenkapital. Alt tidligere udekket tap er dermed dekket inn, og egenkapitalen i selskapet er styrket. Selskapets egenkapital er ved utgangen av året 15,2 mill. kroner, av en totalkapital på om lag 133,3 mill. kroner. I 2013 har selskapet hatt oppmerksomhet rundt å konsolidere driftssituasjonen etter ferdigstillelsen av byggetrinn I ved badet (treningsstudio mv.). Denne satsingen har vist seg å være vellykket. Det har vært noen utfordringer med adgangssystemet og nytt datasystem for betjening av avtalegirokunder, men dette ansees nå for å fungere tilfredsstillende. På bakgrunn av den positive driftssituasjonen etter byggetrinn I, besluttet styret etter forankring hos eier (gjennom blant annet kommunestyrets behandling av kommunal garanti for tiltaket) å igangsette byggetrinn II på badeanlegget. Tidligere års ENØK-investeringer har kommet leietakerne på kulturhuset og i Samfunnshuset til gode, gjennom tilbakebetaling av innbetalte driftskostnader. Styret består av: Erik Revdal (leder), Sara Kveli Skjervø (nestleder), Bjørn Tranås, Kari Trøan Aune og Jon Olav Veie. 3

4 DH Eiendom AS Selskapet ble stiftet Selskapets formål er å planlegge, oppføre, eie, forvalte, leie, kjøpe og selge fast eiendom, salg og kjøp av aksjer samt delta som aksjonær i andre selskaper, og for øvrig et hvert forhold som har naturlig forbindelse med det beskrevne formål. Selskapets virksomhet omfatter drift og administrasjon av bygningsmassen som disponeres av Høgskolen i Nord-Trøndelag, avdeling Steinkjer, og omfatter fem bygninger, samt bygningene i tidligere Meieriet Eiendom AS. Generalforsamling Generalforsamlingen ble avholdt på Quality Grand Hotel 4. juni. Ordfører Bjørn Arild Gram representerte kommunen. Rådmann Torunn Austheim deltok også. Selskapet hadde en omsetning på om lag kr 12 mill. kroner i 2013, mot om lag 12,9 mill. kroner i Årsresultatet ble på 3,8 mill. kroner i 2013 mot 4,2 mill. kroner i Kr 1,5 mill. kroner av overskuddet ble avsatt til utbytte. Resten av overskuddet ble vedtatt tillagt annen egenkapital. Selskapet har om lag 36,6 mill. kroner i egenkapital av en totalkapital på 56,1 mill. kroner. Ingen spesielle forhold. Trine Vekseth hadde bedt seg fritatt fra vervet som styreleder, og Torbjørn Skjerve ble derfor valg til ny styreleder. Styret består etter dette av: Torbjørn Skjerve (leder), Rune Hallstrøm (nestleder), Inge Bartnes, Randi Henning og Kirsten Lange. 4

5 STAS AS Selskapets formål er å skape varige arbeidsplasser for yrkeshemmede, til enhver tid i samsvar med retningslinjer fastsatt av statlig myndighet. Selskapet har ikke til formål å skaffe aksjonærer økonomisk utbytte. Eventuelt overskudd skal forbli i bedriften og utnyttes til forhold som kan bedre arbeidssituasjonen for de yrkeshemmede. Ved eventuell oppløsning av selskapet, tilfaller formuen Steinkjer kommune. Bedriften har to avdelinger. Den ene er Arbeid med bistand, som er et attføringstiltak som skal bistå arbeidssøkere med tilretteleggingsbehov, slik at de kan få og beholde et arbeid i det ordinære arbeidsliv. Den andre er Varig tilrettelagt arbeid, som er rettet mot personer som har, eller i nær framtid ventes å få innvilget uførepensjon, og som har behov for spesiell tilrettelegging og tett oppfølging. 25 personer er ansatt ved avdelingen. I tillegg gis tilbud til skoleelever i samarbeid med videregående skoler. Det følger av bedriftens vedtekter at selskapet ikke har til formål å skaffe aksjonærer økonomisk utbytte. Eventuelt overskudd skal forbli i bedriften og utnyttes til forhold som kan bedre arbeidssituasjonen for de yrkeshemmede. Generalforsamling Generalforsamling ble avholdt i STAS sine lokaler 12. mai. representerte kommunen. Ordfører Bjørn Arild Gram Selskapets omsetning var på om lag 7,1 mill. kroner i 2013, mot om lag 6,8 mill. kroner i Årsresultatet ble et overskudd på kroner i 2013, mot et underskudd på kroner i Overskuddet ble vedtatt tillagt annen egenkapital. Sum egenkapital ved utgangen av året er om lag 3,4 mill. kroner av en totalkapital på om lag 5,5 mill. kroner. Ingen spesielle forhold. På grunn av at Grete Dalemark har blitt innvalgt i kommunens kontrollutvalg, ble Ida Bruheim Derås valgt som nytt styremedlem i hennes sted. Styret består etter dette av: Bente Karin Trana (leder), Jørn Holmen (nestleder), Ida Bruheim Derås, Frode Skjervø og Marie Pauline Nilsen Holtan (fra ansatte). 5

6 Steinkjerbygg AS Steinkjerbygg AS ble stiftet som et vanlig eiendomsselskap som hadde som oppgave å skaffe byens befolkning husrom. I 2002/2003 overtok Steinkjerbygg AS driftsansvaret for de kommunale boligene inkludert eldresentrene og har siden da drevet i den form som vi har i dag. Per 1. januar 2012 overtok Steinkjerbygg AS eierskapet til de kommunale boligene. I vedtektene heter det at selskapets virksomhet er: innleie/kjøp av og utleie, forvaltning, drift og vedlikehold av boliger, bofellesskap og eldresentra eller lignende og alt som står i naturlig forbindelse med dette, primært for å oppfylle de behov som knytter seg til kommunal tjenesteyting og øvrig kommunal virksomhet. Eiermøte Den 8. november 2013 ble det avholdt eiermøte i selskapet. Ordfører Bjørn Arild Gram representerte Steinkjer kommune. Første tema var spørsmålet om kommunens selgerkreditt til selskapet i forbindelse med salget av den kommunale boligmassen. Selskapet ønsker å innfri denne selgerkreditten. Andre tema var en informasjon om at selskapet utreder etableringen av et datterselskap for eierskap til mer kommersielle boliger for å sikre selskapets skattefritak. Tredje tema var spørsmål om å endre selskapets vedtekter for eksplisitt å presisere at det ikke skal utbetales utbytte fra selskapet, dette også for å sikre selskapets skattefritak. Fjerde tema var en drøfting av hvordan salgsgevinster ved avhending av boligmasse skal håndteres. Det ble slått fast at aktuelle disponeringsområder vil være å styrke selskapets egenkapital, bidra til at ny boligmasse får et akseptabelt husleienivå, områdeutvikling i samarbeid med øvrige kommunale enheter hvor det er sammenfallende interesser i umiddelbar tilknytning til selskapets eiendommer og til å utvikle et samarbeid i forbindelse med drift, oppfølging, boveiledning mv. i selskapets boliger. Generalforsamling Generalforsamling ble avholdt i selskapets lokaler den 27. mars. Ordfører Bjørn Arild Gram representerte Steinkjer kommune. Det ble vedtatt et tillegg til selskapets vedtekter, hvor det presiseres at selskapet ikke skal betale utbytte. Selskapet hadde en omsetning på om lag 59 mill. kroner i 2013, mot om lag 62,4 mill. kroner i Årsresultatet ble på om lag 7,3 mill. kroner i 2013, mot om lag 8,8 mill. kroner i Av overskuddet er 3,4 mill. kroner salgsgevinst for salg av eiendommer. Overskuddet ble vedtatt tillagt annen egenkapital. Selskapet hadde ved utgangen av året en egenkapital på om lag 20,7 mill. kroner, av en totalkapital på 292 mill. kroner. Selskapet har fortsatt gjennomføringen av den tidligere utarbeidede vedlikeholdsplanen, og forberedt ytterligere tiltak som kommer til gjennomføring i Selskapet vil gjennomføre energimerking i tråd med ny forskrift, og selskapet er også i gang med radonmåling i alle sine eiendommer. For å sikre at leietakerne i minst mulig grad opparbeider seg husleierestanser, har selskapet sammen med kommunen innført nye rutiner for frivillig direkte trekk av husleie ved 6

7 utbetaling av ytelser fra NAV. Det er også innført nye rutiner for depositum. Selskapet har solgt 29 leiligheter i 2013, og arbeidet med å etablere borettslag for de to blokkene i Skolegata. Det er utarbeidet vedlikeholdsplan som viser et akkumulert vedlikeholdsetterslep på 150 mill. kroner. Anslagsvis halvparten av dette er utvendig vedlikehold. Det tas sikte på å få gjennomført disse tiltakene planmessig over en 4 6 årsperiode. De første tiltakene ble gjennomført i Selskapet vil også gjennomføre energimerking av byggene etter den nye forskriften om dette. For å sikre at husleierestansene reduseres, innfører selskapet sammen med kommunen nye rutiner vedrørende delvis direkte trekk av husleie ved stønadsutbetaling. Det er også innført nye rutiner for depositum. Styret består av: Erik Stene (leder), Bjørnar Skjevik (nestleder), Anne Karoline Haugan, Kirsti Myrvang, Halvor Gresseth og Jan Erik Heggli (fra ansatte). 7

8 Steinkjer Næringsselskap AS I formålsparagrafen heter det at: Selskapet skal ha som formål å fremme næringslivet i Steinkjer kommune og bidra til økt verdiskaping gjennom utvikling av eksisterende bedrifter og bedre grunnlaget for nyetableringer, herunder arbeide aktivt for å fremskaffe nye satsingsområder for Steinkjers næringsliv. Selskapet kan ta del i enhver virksomhet som har naturlig tilknytning til de ovenfor skrevne formål, eller som aksjeeier i selskap med tilsvarende formål. SNS er aksjonær i Kunnskapsparken Nord-Trøndelag AS. Aksjene har en balanseverdi på 2 mill. kroner. I tillegg eier SNS mindre poster i noen andre selskap. Generalforsamling Generalforsamlingen ble avholdt på rådhuset den 18. juni. Ordfører Bjørn Arild Gram representerte kommunen. Det ble gjort en endring i selskapets vedtekter for å sikre at selskapet også kan spille en rolle i utviklingsarbeidet i for eksempel hele Inn-Trøndelagsregionen. Første del av 3 lyder nå som følger: "Selskapet skal ha som formål å fremme næringslivet i Steinkjer kommune og bidra til økt verdiskaping gjennom utvikling av eksisterende bedrifter og bedre grunnlaget for nyetableringer, herunder arbeide aktivt for å fremskaffe nye satsingsområder for næringslivet i regionen". Tidligere stod det her " for Steinkjers næringsliv". Selskapet hadde en omsetning på knapt 4,8 mill. kroner i 2013, mot om lag 5,3 mill. kroner i Årsresultatet ble kroner i 2013, mot kroner i Overskuddet ble vedtatt tillagt annen egenkapital. Selskapet har en egenkapital på 3,5 mill. kroner av en totalkapital på 9,4 mill. kroner. Det er etablert 326 selskap i Steinkjer i 2013, herav 84 aksjeselskap. Næringslivet i Steinkjer toppet i 2013 listen for tilskudd fra Innovasjon Norge, med til sammen 59,6 mill. kroner innenfor ulike ordninger. Siden 2009 har det vært et sterkt stigende antall veiledninger og rådgivningsaktiviteter fra selskapet, i 2013 summerer disse seg til hele 931. Blant prosjektene selskapet har vært involvert i siste år, kan nevnes NærUng, strategisk næringsplan for Inn- Trøndelagsregionen, nytt bolystprosjekt, sekretariat for regionalt næringsfond, JobbiNT, sentrumsprosjektet, forprosjekt Mathall og arbeidet med Næringscampus Nord-Trøndelag. I Steinkjer Næringsforum ble Bjørn Grønnesby erstattet av Sigbjørn Vikan som leder, og Vikan ble dermed også valgt inn i styret for Steinkjer Næringsselskap i stedet for Grønnesby. Styret består etter dette av: Håvard Haarstad (leder), Kristin Wibe (nestleder), Erik Sakshaug, Sigbjørn Vikan og Anne Marit Igelsrud. 8

9 Steinkjer Rådhus AS Selskapet ble stiftet i Selskapets formål er bygging og drift av et administrasjonshus for Steinkjer kommune og virksomhet som står i forbindelse med dette. Eiermøte Dem 11. november 2013 ble det avholdt eiermøte i Rådhuset AS. Fra kommunen deltok ordfører Bjørn Arild Gram, rådmann Torunn Austheim, utviklingssjef Gunvor Aursjø, enhetsleder eiendom Ketil Lysheim og kontorsjef Kari Aarnes. Første tema var en orientering fra styreleder om status i selskapet. Det ble konkludert med at ansvarsforholdet mellom kommunen og selskapet må fastsettes gjennom utarbeidelsen av en ny avtale. Andre tema var ansvarsforhold innomhus og utomhus i rådhuset. Det ble konkludert med at enhet park skal opparbeide bed og rydde rundt huset, mens at selskapet skal dekke kostnadene med dette. Tredje tema var vurdering av mulighet for konvertering til miljøvennlig oppvarming. Det ble konkludert med at kostnader ved eventuell konvertering skal legges fram for eier etter nærmere utredning. Fjerde tema var rutiner for regulering av husleie. Det ble konkludert med at slike rutiner skal inngå i ny avtale mellom selskapet og kommunen. Femte tema var en orientering fra eier om at kommunen vurderer strukturendringer i de heleide kommunale aksjeselskapene. Under eventuelt ble selskapet bedt om å vurdere om de uforutsette kostnadene ved strømstansen høsten 2013 kunne innarbeides i selskapets byggekostnader i forbindelse med utført ventilasjonsarbeid. Generalforsamling Generalforsamling ble avholdt på rådhuset 22. mai. Ordfører Bjørn Arild Gram representerte kommunen. Rådmann Torunn Austheim deltok også. Selskapet hadde en omsetning på 4,6 mill. kroner i 2013, mot om lag 4,2 mill. kroner i Årsresultatet ble på kroner i 2013, mot kroner i Overskuddet ble vedtatt tillagt annen egenkapital. Sum egenkapital ved utgangen av året er 5 mill. kroner av en totalkapital på 52,1 mill. kroner. Det er i 2013 aktivert arbeider på bygget med om lag 8,8 mill. kroner. Dette er i sin helhet arbeider med tekniske installasjoner. Av større arbeider utført i 2013 er først og fremst skifte av ventilasjonsanlegg. Styret består av: Frode Skjervø (leder), Knut Einar Stakset og Tove Damås. 9

10 Steinkjer Tomteselskap AS Selskapet ble stiftet i april 1968, og har til formål å erverve arealer i Steinkjer kommune, passende til tomter, gjøre disse byggeklare og overdra dem til tomtesøkere. Dessuten har selskapet som formål å forestå oppføring av bygg på egen tomt. Eiermøte Den 18. november 2013 ble det avholdt eiermøte i Steinkjer Tomteselskap AS. Ordfører Bjørn Arild Gram og rådmann Torunn Austheim deltok fra kommunen. Første tema var selskapets likviditetsmessige utfordringer knyttet til kjøp av areal til trinn to og trinn tre i Frøsetåsen. Det ble konkludert med at det i første halvår 2014 skulle tas opp en sak hvor kommunen avlaster selskapet ved å kjøpe ut selskapets areal knyttet til trinn tre. Denne saken er senere, i forbindelse med behandlingen av kommunens årsregnskap, håndtert slik at selskapet har fått tilført ny egenkapital. Andre tema var spørsmål om omdisponering av areal i Frøsetåsen, omregulering av et areal tiltenkt seks småhus til tre større tomter. Det har vist seg vanskelig å omsette tomtene slik det opprinnelig var forutsatt, og det ble konkludert med at eier sluttet seg til selskapets vurderinger. Generalforsamling Generalforsamlingen ble avholdt på rådhuset den 27. juni. Ordfører Bjørn Arild Gram representerte kommunen. Selskapet hadde en omsetning på vel 2,6 mill. kroner i 2013, mot om lag 5,3 mill. kroner i Årsresultatet ble et underskudd på kroner i 2013, mot et overskudd på kroner i Underskuddet ble vedtatt ført mot annen egenkapital. Selskapet har en egenkapital på vel 3,1 mill. kroner, av en totalkapital på 12,3 mill. kroner. Det er særlig arbeidet med prosjekter i Øverlø/Frøsetåsen, boligområdet Furuhaugen i Vålen, nytt trinn i Hervikfeltet, vurdering av trinn tre i Steinvika, planprosess for byggemodning av restareal på Nord-Fosnes, Sparbu grendesenter og Nordre Kvam. Tomteselskapet ivaretar også prosjektledelsen for et nytt boligprosjekt for ungdom. Styret består av: Per Tore Bratberg (leder), Mette Holan (nestleder) og Knut Gunnar Brandsegg. 10

11 Steinkjer Utbygging AS (under avvikling) Selskapet ble stiftet i av Steinkjer kommune med basis i kommunestyrevedtak. Selskapets formål er definert i vedtektene: Selskapets virksomhet er eiendomsutvikling og nybygging etter oppdrag fra kommunen og kommunalt eide selskaper og annen virksomhet i tilknytning til dette. Selskapet er vedtatt avviklet. Generalforsamling Generalforsamlingen ble avholdt på rådhuset 27. juni. Ordfører Bjørn Arild Gram representerte kommunen. Selskapet hadde inntekter på 0,2 mill. kroner i 2013, mot 5,1 mill. kroner i Årsresultatet ble et underskudd på kroner i 2013, mot et underskudd på kroner i Underskuddet ble vedtatt ført mot annen egenkapital. Selskapet har en egenkapital på 0,7 mill. kroner, av en totalkapital på 1 mill. kroner. Alle det tre gjenstående prosjektene, Kvam skole, Binde skole og Skarpnes skole ble regnskapsavsluttet per Selskapet er vedtatt avviklet, og avviklingsmelding ble innsendt høsten Etter kunngjøring ble det mottatt krav fra én kreditor, og sletting av selskapet ble utsatt til Avviklingsstyret består av Hildur Holmstad (leder), Arnhild Bilstad Opdal (nestleder) og Liv Berit Ansnes. 11

12 2. Deleide aksjeselskap Ecopro AS I juni 2002 vedtok Innherred Renovasjon, Midtre Namdal Avfallsselskap, Søndre Helgeland Miljøverk og Helgeland Avfallsforedling å stifte aksjeselskapet Midt-Norsk Kompost AS. I august samme år ble Steinkjer kommune medeier i selskapet. I juni 2004 endret selskapet navn til Ecopro AS. I 2007 ble Trondheim Energi Fjernvarme AS og HAMOS IKS medeiere i selskapet ved en rettet emisjon. Selskapets formål er å ivareta eiernes ansvar og interesser innen følgende områder: motta og behandle våtorganisk avfall og slam fra kommuner, interkommunale selskaper, industri og private aktører i Midt-Norge, herunder etablering og drift av felles behandlingsopplegg, samordne transport av innsamlet og usortert avfall til felles behandlingsanlegg, markedsføre og selge restprodukter og energi fra avfallsbehandlingen og for øvrig yte tjenester innen området avfallshåndtering. Generalforsamling Generalforsamlingen ble avholdt på Rica Nidelven Hotell den 13. mai. Hovedutvalgsleder Bjørn Ludvig Bergsmo representerte kommunen. Steinkjer kommune eier 6,97 prosent av selskapet. Selskapet hadde en omsetning på vel 53 mill. kroner i 2013, mot vel 51 mill. kroner i Dette gav et overskudd på knapt 4,4 mill. kroner i 2013, mot et overskudd på om lag 1,4 mill. kroner i Overskuddet ble vedtatt disponert som dekning av tidligere udekket tap. Selskapet har en egenkapital på 22,2 mill. kroner av en totalkapital på 174,5 mill. kroner. Selskapet er i en god fase driftsmessig, og det har skjedd en betydelig resultatforbedring i selskapet de siste to årene. Gjenvinningsgraden på mottatt avfall er nå mer enn 90 %. I 2013 oppstod det et utilsiktet utslipp av rejectvann som følge av feil på avløpsledning. I samråd med Fylkesmannen etableres det et prosjekt med tanke på å bedre rensingen av rejectvannet. Etter generalforsamlingen består styret av: Trygve Berdal (leder), Geir Tore Leira, Svein Ivar Larsen, Roar Arntzen, Geir Nerdal, Håkon Johansen, Ulf Johnsen og Gro Merethe Tjeldflåt Ulstad. Erik Bartnes er fast møtende vararepresentant. 12

13 Leiv Eiriksson Nyskaping AS Kort om selskapet Selskapets formål er å bidra til verdiskaping og virksomhetsutvikling ved nyskaping i næringslivet med utgangspunkt i FoU-miljøer, eksisterende næringsliv og offentlig vare/tjenesteproduksjon, og nye planlagte initiativ for ny næringsutvikling. Selskapet skal arbeide i et nettverk av eiere, kompetansemiljøer, næringsliv, kapitaltilbydere og myndigheter. Selskapet kan engasjere seg som aksjonær eller på andre måter i andre foretak. Virksomheten har fem hovedaktiviteter som alle relateres til nyskaping i næringslivet og med vekt på ny næringsutvikling; utvikling av nye forretningskonsepter på basis av ideer og forslag fra kloke og lure hoder, såkorn investeringsvirksomhet og aktiv/kompetent oppfølging av eierandeler i nyetablerte bedrifter rettet mot globale markeder, inkubatorvirksomhet hvor nyetablerte bedrifter gis aktiv oppfølging og mentoring for at bedriftene skal få en kvalitetsmessig oppstartsperiode og de nødvendige samarbeidsnettverk, rådgivning av nyetablerere i en oppstartsfase inklusiv opplæring i bedriftsutvikling, planlegging og styring, samt facilitator for klyngeutvikling. Generalforsamling Generalforsamlingen ble avholdt på Pirsenteret i Trondheim 13. juni. Steinkjer kommune var ikke representert. Steinkjer kommune har aksjer, tilsvarende 0,4 prosent. Selskapet hadde en omsetning på om lag 26,5 mill. kroner i 2013, mot om lag 20,7 mill. kroner i Årsresultatet ble på 1,5 mill. kroner i 2013, mot et underskudd på 7,9 mill. kroner i Overskuddet ble vedtatt tilført annen egenkapital. Selskapet har en egenkapital på 39,7 mill. kroner og en totalkapital på 47,6 mill. kroner. Den internasjonale aktiviteten har vært økende i Leiv Eiriksson Nyskaping AS (LEN) har økt sin eierandel i innovasjonsselskapet CroNoMar i Kroatia til 51 %. CONNECT Trøndelag er i 2013 skilt ut fra LEN med eget styre/ledelse. Hovedproduktet er Springbrettprosessen med uhildet rådgivning til nyetablerte bedrifter gjennom evalueringspanel. Styret består av: Harald Kjelstad (styreleder), Svein Tryggestad (Pir Management AS, nestleder), Arnulf Omdal HiST), Ingvald Strømmen (NTNU), Tore Sandvik (STFK), Gunnel Fotland (Trønderenergi AS), Henriette Undrum (Statoil), Reidar Stokke (Sparebank1 SMN), May Britt Lagesen (NTFK), Terje Samdal (Danske Bank) og Jarle Holberg (SIVA). 13

14 Reko AS Selskapet ble stiftet i Formålet er gjennom produksjon, salg og annen næringsvirksomhet å skape grunnlag for yrkesrettet opplæring, kvalifisering og formidling av kvalifisert arbeidskraft. Selskapet driver yrkesmessig attføring gjennom kommersiell produksjon, salg og service av varer og tjenester i lokalt, regionalt og nasjonal marked. Yrkesmessig attføring skjer gjennom motiveringsprosesser, utprøving og avklaring, opplæring, arbeidstrening og kvalifisering. Bedriften er en betydelig formidler av arbeidssøkere til ordinært arbeid i privat og offentlig virksomhet, eller til videre utdanning internt i bedriften eller innsøkt i det ordinære utdanningssystem. Eiermøte Den 17. mars 2014 ble det avholdt eiermøte i Reko AS. Ordfører Bjørn Arild Gram møtte for Steinkjer kommune. Tema for eiermøtet var de økonomiske utfordringene i selskapet, med påfølgende omstillingsbehov. Det ble informert om økonomiske resultater og hva som var igangsatt av tiltak. Selskapet har tapt 20 mill. kroner de siste 5 årene før 2013, og behovet for omstilling er presserende. Styreleder og daglig leder orienterte om strategiarbeidet i Reko, hvor man konsentrer seg om kjernevirksomheten attføring og rehabilitering. All ulønnsom virksomhet skal avvikles, og bygningsmassen i Seilmakergata 1 selges. Eierrepresentantene tok presentasjonen til orientering, og gav støtte til behovet for radikale tiltak for å sikre selskapets overlevelse og evne til å levere på det som er selskapets formål. Generalforsamling Generalforsamlingen ble avholdt i Rekos lokaler 10. juni. Ordfører Bjørn Arild Gram møtte for Steinkjer kommune. Steinkjer kommune eier 25,16 prosent av aksjene. De tre andre aksjonærene i selskapet er Steinkjer lag av LHL, Inderøy kommune og Verran kommune. På generalforsmalingen ble Rekos vedtekter revidert. Endringene handlet om å oppdatere vedtektene tidsmessig, blant annet slik at de harmonerer med aksjelovgivningen. Selskapet hadde en omsetning på vel kr 63 mill. kroner i 2013, om lag det samme som i Årsresultatet ble et underskudd på 15,1 mill. kroner i 2013, mot et underskudd på om lag 9,1 mill. kroner i Underskuddet ble vedtatt ført mot annen egenkapital. Selskapet har en egenkapital på 5,6 mill. kroner av en totalkapital på 20,3 mill. kroner. Viktige forhold i året som er gått Styret har hatt fokus på økonomi og markedsmessig tilpasning og utvikling gjennom året. Både i 2013 og i 2014 er det arbeidet betydelig med å omstille bedriften, og dette har medført en betydelig nedbemanning og avvikling / avhending av ulønnsom virksomhet. Det er foretatt store nedskrivninger og det har påløpt betydelige avviklingskostnader i fjorårets resultat. Virksomheten konsentreres om kjernevirksomheten attføring og rehabilitering. Det er positive vekselvirkninger mellom disse to områdene, og det er de eneste områdene hvor selskapet tjener penger. Etter hvert som omstillingstiltakene får effekt, forventes det at det på nytt kan komme sunnhet inn i Rekos økonomi. Styret har en målsetting om at selskapet skal gå med overskudd i

15 Styret består av: Bjørnar Skjevik (leder), Anita Ulstad (nestleder), Ingrid Dahl Furunes, Isabella Vang og Liv Thun. Asbjørn Mathisen er fast møtende varamedlem. 15

16 Rekom AS Rekom AS er et selskap som driver med megling og salg av avfallsfraksjoner til gjenvinning av materialer eller bruk som brensel i energianlegg. Selskapets forretningsstrategi er å bidra til gode, miljøriktige behandlingsløsninger for sine kunder med vekt på høy grad av energi- og materialgjenvinning. Rekom er en uavhengig aktør som verken eier oppstrøms- eller nedstrømsløsninger. På den måten står selskapet fritt i valg av behandlingsløsning og kan sørge for den rimeligst mulige løsningen som er tilgjengelig til enhver tid. Selskapet har 57 kommuner og interkommunale renovasjonsselskaper som eiere. Selskapet har forretningskontor i Bergen. Generalforsamling Generalforsamlingen ble avholdt i Bergen 27. mai. Steinkjer kommune deltok ikke. Steinkjer kommune har 21 av totalt 4699 aksjer, tilsvarende 0,45 prosent. Det ble gjort enkelte mindre justeringer i selskapets vedtekter. Formålet ble i vedtektene definert til "Rekom skal på en lønnsom og ressurseffektiv måte skape verdier for sine samarbeidspartnere i et marked for råvare- og energigjenvinning". Selskapet hadde en omsetning på 348,5 mill. kroner i 2013, mot 393 mill. kroner i Selskapet hadde et årsresultat på 1,9 mill. kroner i 2013, mot 3,9 mill. kroner i Det ble vedtatt at kroner avsettes til utbytte, mens resten tillegges annen egenkapital. Selskapet har en egenkapital på 33,1 mill. kroner av en totalkapital på 90,7 mill. kroner. Ingen spesielle forhold. Styresammensetning etter generalforsamlingen: Torbjørn Evjen (HAMOS), leder, Jan Egil Korseberg (RIR), nestleder, Line Dalhaug (HRS), styremedlem, Toril Haltbrekken Forsmo (SHMIL), styremedlem Kjell Øyvind Pedersen (IVAR), styremedlem og Harald Henne (ansatterepresentant), styremedlem. 16

17 Steinkjerhallen AS Selskapets formål er å bygge og drive idrettsanlegg på Guldbergaunet til bruk for Steinkjer kommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune, og som regional trenings- og konkurransearena for idrett. Anleggene skal også brukes til andre formål som de kan være tjenlige til. Selskapet skal også drive med utleie av eiendom og beslektet virksomhet. Selskapet er uten eget økonomisk formål. Selskapet skal arbeide for at anleggene på Guldbergaunet er tilstrekkelig til at idretten får dekket sine behov både når det gjelder størrelse og fasiliteter for ulike idrettsgrener. Anleggene skal tilfredsstille de kvalitetskrav som stilles av brukerne og eierne. Steinkjer kommune eier 60 prosent av selskapet, og Nord-Trøndelag fylkeskommune 40 prosent. Eiermøte Den 3. januar 2014 ble det avholdt eiermøte i Steinkjerhallen AS. Ordfører Bjørn Arild Gram representerte Steinkjer kommune. Første tema var rapport fra byggeperioden på Idrettens Hus (byggetrinn II) og en oppsummering av året Andre tema var framleggelse av et langtidsbudsjett. Budsjettet viser at selskapet kan ligge an til å bruke mindre av egenkapitalen enn det som var opprinnelig forutsatt, før man oppnår positive resultater. Tredje tema var en diskusjon om utleiesituasjonen for friidrettshallen. Selskapet redegjorde for tiltak for å øke utleien. Det ble diskutert muligheten for å legge et flyttbart fotballdekke på indre bane. I tilfelle må det innhentes tillatelse fra Kulturdepartementet og Friidrettsforbundet, samt opprettes dialog med friidrettsmiljøet i regionen. Fjerde tema var arbeidet med et senter for idrett for utøvere med nedsatt funksjonsevne. Selskapet fikk i oppdrag å følge opp saken overfor Nord- Trøndelag idrettskrets. Generalforsamling Generalforsamlingen ble avholdt på rådhuset 16. juni. Ordfører Bjørn Arild Gram representerte kommunen. Selskapet hadde en omsetning på vel 15 mill. kroner i 2013, mot om lag 12 mill. kroner i Årsresultatet ble et underskudd på vel kr 3,7 mill. kroner i 2013, mot et underskudd på vel 2,1 mill. kroner i Underskuddet ble vedtatt fremført som udekket tap. Selskapets egenkapital er 17,3 mill. kroner av en totalkapital på kr 193 mill. kroner. Styret har vedtatt ny organisering av selskapet, med oppdeling i tre avdelinger under daglig leder. Den nye organiseringen er en konsekvens av at også Idrettens Hus har blitt en del av selskapets virksomhet. Det har vært gode inntekter som følge av en del store arrangement, mens den jevne aktiviteten i friidrettshallen fortsatt er for lav. Byggeprosjektet Idrettens Hus ble fullført på budsjett i Styret består av: Brit Tove Welde, leder, Rune Venås, nestleder, Ragnhild Kvalø, Torbjørn Wekre og Jo Kristian Kvernland, styremedlemmer. 17

18 Steinkjer Havnelager AS Selskapets formål er bygging og drift av havnelager på festet grunn i Steinkjer havneområde. Steinkjer kommune har 403 av totalt 880 aksjer, tilsvarende 45,8 prosent. De to andre store aksjeeierne er Felleskjøpet Trondheim (223 aksjer) og E. A. Smith Bygg AS (207 aksjer). Ligna AS har 21 aksjer og By Brug AS har 5 aksjer. Generalforsamling Generalforsamlingen ble avholdt på Taraldsen regnskapskontor 10. juni. Ordfører Bjørn Arild Gram representerte kommunen. Selskapet hadde en omsetning på vel 1,8 mill. kroner i 2013, som er omtrent det samme som i Årsresultatet ble på om lag 0,5 mill. kroner i 2013, mot et underskudd på 1,0 kroner i Av overskuddet ble det vedtatt utdelt kroner i utbytte, mens resten ble vedtatt tillagt annen egenkapital. Selskapet har en egenkapital på 2,1 mill. kroner av en totalkapital på 4,3 mill. kroner. Ingen spesielle forhold. Styret består av: Even Ystgård (leder), Per Jacobsen og Bjørn Arve Haugen. 18

19 Steinkjer Skidrift AS Selskapet ble stiftet i Steinkjer kommune eier 50 prosent av aksjene, mens Steinkjer skiklubb, Egge IL, Henning IL og Sprova IL eier den andre halvparten. Selskapets formål er å forestå drift av idrettsanlegg og turløyper for skiidrett og det som naturlig følger med denne virksomhet hovedsakelig innenfor Steinkjer kommune. Selskapet har ikke erverv som formål men skal ivareta de behov selskapets eiere har for å ivareta nevnte oppgaver. Eventuelt overskudd i selskapet skal benyttes til fremtidige investeringer i maskiner og utstyr. Generalforsamling Generalforsamlingen ble avholdt på rådhuset den 26. mai. Rådmann Torunn Austheim representerte kommunen. Selskapet hadde en omsetning på knapt kr 1,3 mill. kroner i 2013, mot om lag kr 1,1 mill. i Årsresultatet ble et overskudd på kroner i 2013, mot kroner i Overskuddet ble vedtatt ført mot tidligere udekket tap. Selskapet har etter dette en egenkapital på om lag kroner av en totalkapital på om lag 2,2 mill. kroner. Viktige forhold i året som er gått Det er blitt innkjøpt en bruk prepareringsmaskin for bruk på Steinkjer skistadion og snøscooter for bruk på Henningvola. Det ble produsert m3 kunstsnø for å sikre norgescuprennene i langrenn og skiskyting. Det er arbeidet med konsesjonssøknad for å kunne bruke tilstrekkelig med vatn fra Svarttjønna. Dette er avgjørende for kostnadene i selskapet, og for muligheten til å få produsert nok snø i framtida. Styret består av: Runar Helbostad (Steinkjer skiklubb), leder, Odd Martin Saursaunet (Egge idrettslag), Trond Iversen (Henning idrettslag), Stig Damås (Sprova idrettslag) og Kari Helene Alstad (Steinkjer kommune). 19

20 Trøndelag Forskning og Utvikling AS Trøndelag Forskning og Utvikling (TFU) er en forskningsinstitusjon som er lokalisert i Steinkjer, med et avdelingskontor i Trondheim. Selskapet arbeider med forsknings- og utviklingsarbeid innen fagområdene innovasjon og bedriftsutvikling, naturbasert- og kulturbasert næringsutvikling, organisasjons- og tjenesteutvikling i offentlig sektor. Selskapets formål er å utvikle og formidle forskningsbasert kunnskap i samarbeid med regionale, nasjonale og internasjonale kompetansemiljø. Selskapet skal ha fokus på aktiviteter til beste for regionens næringsliv, innbyggere og offentlig forvaltning, og med et særlig ansvar for aktiviteter i Trøndelag. Generalforsamling Generalforsamlingen ble avholdt på HiNT 23. april. Plansjef Svein Åge Trøbakk representerte kommunen. Steinkjer kommunes eierandel er 4 %. Største eier er Høgskolen i Nord-Trøndelag med 48, 1 %. Tre andre eier 10 % hver (Stiftelsen Nord- Trøndelagsforskning, SINTEF Holding AS og Sparebank 1 SMN). Selskapets omsetning var på vel 24,2 mill. kroner i 2013, mot vel 20,6 mill. kroner i Årsresultatet ble på kroner i 2013, mot et underskudd på kroner i Overskuddet ble vedtatt tillagt annen egenkapital. Selskapet har en egenkapital på om lag 9,1 mill. kroner av en totalkapital på 18,3 mill. kroner. Ingen spesielle forhold. Styret består av: Jorunn Grande (HiNT,) styreleder, Sigmund Kvernes (SINTEF), Håvard Belbo (KPNT), Hanne Solheim Hansen (HiNT), Anne Britt Skjetne (rådgiver) og Margrete Haugum (ansatterepresentant). 20

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL STEINKJER KOMMUNE

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL STEINKJER KOMMUNE PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2016-2019 STEINKJER KOMMUNE Mai 2016 FORORD Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper 1. Kontrollutvalget skal minst

Detaljer

EIERMELDING 2015 Heleide aksjeselskap Deleide aksjeselskap Interkommunale selskap Andre virksomheter

EIERMELDING 2015 Heleide aksjeselskap Deleide aksjeselskap Interkommunale selskap Andre virksomheter EIERMELDING 2015 Heleide aksjeselskap Deleide aksjeselskap Interkommunale selskap Andre virksomheter Vedtatt i kommunestyret 23.09.2015 Side 1 1. Heleide aksjeselskap Bogaveien 24A AS Kort om selskapet

Detaljer

KOMMUNESTYRE 12.12.13. 82/13 Godkjenning av selskapsavtale Nord-Trøndelag krisesenter IKS VEDTAK:

KOMMUNESTYRE 12.12.13. 82/13 Godkjenning av selskapsavtale Nord-Trøndelag krisesenter IKS VEDTAK: LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Beathe Mårvik Saksgang: Utvalg Møtedato KOMMUNESTYRE 12.12.13 Saknr. Tittel: 82/13 Godkjenning av selskapsavtale Nord-Trøndelag krisesenter IKS

Detaljer

EIERMELDING 2013 Heleide aksjeselskap Deleide aksjeselskap Interkommunale selskap Andre virksomheter

EIERMELDING 2013 Heleide aksjeselskap Deleide aksjeselskap Interkommunale selskap Andre virksomheter EIERMELDING 2013 Heleide aksjeselskap Deleide aksjeselskap Interkommunale selskap Andre virksomheter 1 1. Heleide aksjeselskap Bogaveien 24A AS Kort om selskapet Selskapets virksomhet er å erverve og forvalte

Detaljer

Representantskapsmøte 27. mars 2017

Representantskapsmøte 27. mars 2017 KomRev Trøndelag IKS Representantskapsmøte 27. mars 2017 Møteprotokoll Møtested: Scandic Hell, Stjørdal Motetid: K]. 13:30 14:20 Til stede: Fra deltakerne: Erik Fløan Britt Tønne Haugan Ida Stuberg Bjøm

Detaljer

EIERMELDING 2016 Heleide aksjeselskap Deleide aksjeselskap Interkommunale selskap Andre virksomheter

EIERMELDING 2016 Heleide aksjeselskap Deleide aksjeselskap Interkommunale selskap Andre virksomheter EIERMELDING 2016 Heleide aksjeselskap Deleide aksjeselskap Interkommunale selskap Andre virksomheter 1 1. Heleide aksjeselskap Dampsaga Bad og Kulturbygg AS Selskapets formål er å eie Dampsaga kulturbygg,

Detaljer

Retningslinjer for samarbeidsavtale med kommuner i Trøndelag.

Retningslinjer for samarbeidsavtale med kommuner i Trøndelag. Retningslinjer for samarbeidsavtale med kommuner i Trøndelag. Samarbeidsavtale tilbys: Alle kommuner i Nord og Sør-Trøndelag får tilbud om samarbeidsavtale med UE. Tilbudet sendes alle ordførere og rådmenn.

Detaljer

Entreprenørskap er løsningen for framtida!

Entreprenørskap er løsningen for framtida! Entreprenørskap er løsningen for framtida! Landbrukets kompetansekonferanse 22.10.13 Daglig leder, Anne Marit Igelsrud = ikke gammelt = gå inn = ta fatt på = evne ikke gammelt gå inn ta fatt på evne Ungt

Detaljer

SELSKAPSAVTALE. FOR NORD-TRØNDELAG KRISESENTER IKS. Revidert utgave 2012.11.2015

SELSKAPSAVTALE. FOR NORD-TRØNDELAG KRISESENTER IKS. Revidert utgave 2012.11.2015 SELSKAPSAVTALE FOR NORD-TRØNDELAG KRISESENTER IKS. Revidert utgave 2012.11.2015 1. Selskapet. Nord-Trøndelag Krisesenter IKS er en interkommunal virksomhet opprettet med hjemmel i lov av 29.01.1999 nr.

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL TINN KOMMUNE

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL TINN KOMMUNE PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL TINN KOMMUNE 2010 2011 Innhold Bakgrunn...1 Innholdet i selskapskontrollen...1 Formålet med selskapskontrollen...2 Gjennomføring og rapportering av kontrollen...2 Prioriteringer

Detaljer

EIERMELDING 2017 Heleide aksjeselskap Deleide aksjeselskap Interkommunale selskap Andre virksomheter

EIERMELDING 2017 Heleide aksjeselskap Deleide aksjeselskap Interkommunale selskap Andre virksomheter EIERMELDING 2017 Heleide aksjeselskap Deleide aksjeselskap Interkommunale selskap Andre virksomheter 1 1. Heleide aksjeselskap Dampsaga Bad og Kulturbygg AS Selskapets formål er å eie Dampsaga kulturbygg,

Detaljer

Forslag til ny selskapsavtale. Selskapsavtale for Konsek Trøndelag IKS

Forslag til ny selskapsavtale. Selskapsavtale for Konsek Trøndelag IKS Forslag til ny selskapsavtale Selskapsavtale for Konsek Trøndelag IKS 1 Selskapet Konsek Trøndelag IKS er et interkommunalt selskap opprettet med hjemmel i lov om interkommunale selskaper. Selskapet har

Detaljer

REFERAT GENERALFORSAMLING Oi! Trøndersk Mat og Drikke as

REFERAT GENERALFORSAMLING Oi! Trøndersk Mat og Drikke as REFERAT GENERALFORSAMLING Oi! Trøndersk Mat og Drikke as DATO: 2. april 2009. KL: 16:30 MØTESTED: Rica Nidelven Hotel, Trondheim Møteleder: Referent: Vedlegg: Torgeir Salberg Jon-Ivar Holmslet Deltagerliste

Detaljer

SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS (vedtatt av deltakerkommunene i 2004, endret i 2006, 2008 og 2015)

SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS (vedtatt av deltakerkommunene i 2004, endret i 2006, 2008 og 2015) SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS (vedtatt av deltakerkommunene i 2004, endret i 2006, 2008 og 2015) 1 Selskapet KomRev Trøndelag IKS er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel i

Detaljer

TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmann Odd Inge Mjøen

TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmann Odd Inge Mjøen TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmann Odd Inge Mjøen TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE: Driftsbudsjett 5,8 mrd Investeringer ca 1,5 mrd 4700 ansatte 32 Videregående skoler 40 tannklinikker 6 000 km fylkesvei 43,4

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Kommunestyre Arkivsaksnr: 2017/3534 Klassering: 033 Saksbehandler: Kari Aarnes PERMISJON FRA POLITISKE VERV- IDA BRUHEIM DERÅS (H) Valgnemndas nye forslag

Detaljer

SELSKAPSAVTALE. for Kommunalt sekretariat Trøndelag IKS. (KomSek Trøndelag IKS)

SELSKAPSAVTALE. for Kommunalt sekretariat Trøndelag IKS. (KomSek Trøndelag IKS) Vedlegg 1 SELSKAPSAVTALE for Kommunalt sekretariat Trøndelag IKS. (KomSek Trøndelag IKS) 1 Selskapet KomSek Trøndelag IKS er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel i lov av 29.01. 1999

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Foretaksmøte Steinkjerbygg KF. Møtedato: Tidspunkt: 16:30 17:10 Møtested: Rådhuset, Weidemannsalen

MØTEPROTOKOLL. Foretaksmøte Steinkjerbygg KF. Møtedato: Tidspunkt: 16:30 17:10 Møtested: Rådhuset, Weidemannsalen MØTEPROTOKOLL Foretaksmøte Steinkjerbygg KF Møtedato: 16.12.2015 Tidspunkt: 16:30 17:10 Møtested: Rådhuset, Weidemannsalen Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr. Vara for Bjørn Arild Gram Ordfører

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL GRONG KOMMUNE

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL GRONG KOMMUNE PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2016-2019 GRONG KOMMUNE April 2016 FORORD Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper 1. Kontrollutvalget skal minst

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Foretaksmøte Steinkjerbygg KF. Møtedato: Tidspunkt: 17:30 18:15 Møtested: Rådhuset, Weidemannsalen

MØTEPROTOKOLL. Foretaksmøte Steinkjerbygg KF. Møtedato: Tidspunkt: 17:30 18:15 Møtested: Rådhuset, Weidemannsalen MØTEPROTOKOLL Foretaksmøte Steinkjerbygg KF Møtedato: 22.06.2016 Tidspunkt: 17:30 18:15 Møtested: Rådhuset, Weidemannsalen Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr. Vara for Bjørn Arild Gram Ordfører

Detaljer

Steinkjer en kommune i vekst!

Steinkjer en kommune i vekst! Presentasjon av Steinkjer kommune Bjørn Arild Gram, ordfører Steinkjer en kommune i vekst! Innbyggere: 21 600 Areal: 1564, 2 km2 Feiret 150 år som by i 2007 Sammensatt av kommunene Sparbu, Ogndal, Steinkjer,

Detaljer

1.1 Hjemmel og formål med selskapskontroll Selskaper som omfattes av kontrollen Innholdet i selskapskontrollen...

1.1 Hjemmel og formål med selskapskontroll Selskaper som omfattes av kontrollen Innholdet i selskapskontrollen... PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015 - NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE- Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Hjemmel og formål med selskapskontroll... 3 1.2 Selskaper som omfattes av kontrollen... 3 1.3

Detaljer

Forslag til Selskapsavtale Kommunerevisjonen Nord-Trøndelag IKS (kommentarer i kursiv)

Forslag til Selskapsavtale Kommunerevisjonen Nord-Trøndelag IKS (kommentarer i kursiv) Vedlegg 1 Forslag til Selskapsavtale Kommunerevisjonen Nord-Trøndelag IKS (kommentarer i kursiv) 1 Selskapet Kommunerevisjonen Nord-Trøndelag IKS er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel

Detaljer

SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS

SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS Vedlegg 1 SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS 1 Selskapet KomRev Trøndelag IKS er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel i lov av 29.01. 1999 nr. 06 om interkommunale selskaper. Selskapet

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret 27.11.2014, sak 146/14

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret 27.11.2014, sak 146/14 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Frøya kommune Vedtatt i kommunestyret 27.11.2014, sak 146/14 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det gjennom selskapskontroll føres kontroll med forvaltningen

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL HØYLANDET KOMMUNE

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL HØYLANDET KOMMUNE PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2016-2019 HØYLANDET KOMMUNE April 2016 FORORD Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper 1. Kontrollutvalget skal minst

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL NAMDALSEID KOMMUNE

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL NAMDALSEID KOMMUNE PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2016-2019 NAMDALSEID KOMMUNE April 2016 FORORD Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper 1. Kontrollutvalget skal

Detaljer

1 Om selskapskontroll

1 Om selskapskontroll PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Malvik kommune Vedtatt i sak 86/14 i kommunestyret 15.12.14. 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 213/16

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 213/16 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Frøya kommune Vedtatt i kommunestyret 15.12.2016, sak 213/16 1 Om selskapskontroll 1.1 Ansvaret for selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det gjennom selskapskontroll

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL INDERØY KOMMUNE

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL INDERØY KOMMUNE PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2016-2019 INDERØY KOMMUNE April 2016 FORORD Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper 1. Kontrollutvalget skal minst

Detaljer

Fastsettelse av regnskap, fondsemisjon, ansvarlig lån og fondsobligasjoner, endringer vedtekter, etablering i Sogn og Fjordane og valg.

Fastsettelse av regnskap, fondsemisjon, ansvarlig lån og fondsobligasjoner, endringer vedtekter, etablering i Sogn og Fjordane og valg. Fastsettelse av regnskap, fondsemisjon, ansvarlig lån og fondsobligasjoner, endringer vedtekter, etablering i Sogn og Fjordane og valg. Representantskapet har i sine møter 26. mars 2009 fattet følgende

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtedato: 15.12.2016 Tidspunkt: 12:00 14:50 Møtested: Rådhuset, Fredrikkesalen Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr. Vara for Bjørn Arild Gram Ordfører SP Anne Berit

Detaljer

Retningslinjer for samarbeidsavtale med kommuner i Trøndelag.

Retningslinjer for samarbeidsavtale med kommuner i Trøndelag. Retningslinjer for samarbeidsavtale med kommuner i Trøndelag. Samarbeidsavtale tilbys: Alle kommuner i Nord og Sør-Trøndelag får tilbud om samarbeidsavtale med UE. Tilbudet sendes alle ordførere og rådmenn.

Detaljer

Orientering Levanger 12. mars 2008

Orientering Levanger 12. mars 2008 Orientering Levanger 12. mars 2008 Per Jarle Eriksen Innherred Renovasjon IKS Stiftet 14. januar 1985 Samfunnsansvarlig forretningsdrift Selskapstype Interkommunalt selskap (IKS) Lov om interkommunale

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet. Eventuelt forfall må varsles snarest på tlf eller e-post:

MØTEINNKALLING. Formannskapet. Eventuelt forfall må varsles snarest på tlf eller e-post: MØTEINNKALLING Formannskapet Møtedato: 24.08.2017 Møtested: Rådhuset, Fredrikkesalen Tidspunkt: 12:00 - Eventuelt forfall må varsles snarest på tlf. 74169027 eller e-post: astrid.helene.sjoli@steinkjer.kommune.no

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Selbu kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte den

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Selbu kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte den PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Selbu kommune Utkast til kontrollutvalgets møte den 22.11.16. 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2008-2011. Steinkjer kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2008-2011. Steinkjer kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2008-2011 Steinkjer kommune Behandlet i kontrollutvalget den 17. juni 2008 sak 017/08 Vedtatt av kommunestyret den 15.10.2008, sak PS 08/171 Fylkets Hus, 7735 Steinkjer Telefon

Detaljer

MØTEINNKALLING. Foretaksmøte Steinkjerbygg KF

MØTEINNKALLING. Foretaksmøte Steinkjerbygg KF MØTEINNKALLING Foretaksmøte Steinkjerbygg KF Møtedato: 16.12.2015 Møtested: Rådhuset, Weidemannsalen Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må varsles snarest på tlf. 74169027 eller e-post: astrid.helene.sjoli@steinkjer.kommune.no

Detaljer

Scue 9. FYLKESMØTE I NORD-TRØNDELAG Dato: kl Sted: Stiklestad Nasjonale Kulturhus

Scue 9. FYLKESMØTE I NORD-TRØNDELAG Dato: kl Sted: Stiklestad Nasjonale Kulturhus Scue 9 FYLKESMØTE I NORD-TRØNDELAG Dato: 14.02.2013 kl. 1600-1815 Sted: Stiklestad Nasjonale Kulturhus Til stede: Olav Jørgen Bjørkås, Flatanger Kommune Johan Petter Skogseth, Frosta Kommune Ida Stuberg,

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 30.08.2012 Tidspunkt: 12:00 Møtested: Rådhuset, Fredrikkesalen Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr. Vara for May Britt Lagesen Nestleder AP Grete Bækken Mollan

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL SNÅSA KOMMUNE

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL SNÅSA KOMMUNE PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2016-2019 SNÅSA KOMMUNE April 2016 FORORD Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper 1. Kontrollutvalget skal minst

Detaljer

Årsmelding 2014. Steinkjer Næringsselskap AS

Årsmelding 2014. Steinkjer Næringsselskap AS Årsmelding 2014 Steinkjer Næringsselskap AS Formålet med SNS Selskapet skal ha som formål å fremme næringslivet i Steinkjer kommune og bidra til økt verdiskaping gjennom utvikling av eksisterende bedrifter

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2013. Orkdal kommune. Vedtatt i sak 39/12 i kommunestyret 30.05.2012.

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2013. Orkdal kommune. Vedtatt i sak 39/12 i kommunestyret 30.05.2012. PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2013 Orkdal kommune Vedtatt i sak 39/12 i kommunestyret 30.05.2012. 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

1 Om selskapskontroll

1 Om selskapskontroll PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Orkdal kommune Vedtatt i kommunestyret i sak 51/14 den 24.9.14. 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL LEKA KOMMUNE

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL LEKA KOMMUNE PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2016-2019 LEKA KOMMUNE Mai 2016 FORORD Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper 1. Kontrollutvalget skal minst én

Detaljer

Sørlia IL 18-19 Desember 2015

Sørlia IL 18-19 Desember 2015 Sørlia IL 18-19 Desember 2015 Da er vi her igjen, med årets siste dugnadsliste. Vi har også i år fått med oss Trønder-Avisa som hovedsponsor. NTE, Amfi Steinkjer, Malmo Sport, Norsk Transformator og Gule

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Gjennomgang av Næringsfondet i Klæbu kommune Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 11/10 Kommunestyret 25.03.2010 37/09 Kontrollutvalget 03.12.2009

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 13. oktober 2010 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Røyrvik kommune, møterom NAV De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL LEVANGER KOMMUNE

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL LEVANGER KOMMUNE PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2016-2019 LEVANGER KOMMUNE Mai 2016 FORORD Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper 1. Kontrollutvalget skal minst

Detaljer

Ungt Entreprenørskap - løsninger for framtida. Anne Marit Igelsrud Daglig leder Ungt Entreprenørskap Trøndelag. www.ue.no

Ungt Entreprenørskap - løsninger for framtida. Anne Marit Igelsrud Daglig leder Ungt Entreprenørskap Trøndelag. www.ue.no Ungt Entreprenørskap - løsninger for framtida Anne Marit Igelsrud Daglig leder Ungt Entreprenørskap Trøndelag www.ue.no Ungt Entreprenørskap - UE Ungt Entreprenørskap (UE) er en ideell, landsomfattende

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Orkdal kommune. administrativt utkast.

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Orkdal kommune. administrativt utkast. PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Orkdal kommune administrativt utkast. 1 Selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper m.m.

Detaljer

Folkevalgtopplæring. Selskapsformer Om aksjeselskaper NTE. Steinkjer 09.11.2011 Bjørnar Skjevik

Folkevalgtopplæring. Selskapsformer Om aksjeselskaper NTE. Steinkjer 09.11.2011 Bjørnar Skjevik Folkevalgtopplæring Selskapsformer Om aksjeselskaper NTE Steinkjer 09.11.2011 Bjørnar Skjevik Selskapsformer Allmenaksjeselskap (ASA) Aksjeselskap (AS ) Ethvert selskap hvor ikke noen av deltakerne har

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL RØYRVIK KOMMUNE

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL RØYRVIK KOMMUNE PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2016-2019 RØYRVIK KOMMUNE April 2016 FORORD Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper 1. Kontrollutvalget skal minst

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Hitra kommune. Vedtatt i kommunestyret 5.2.2015, sak 10/15

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Hitra kommune. Vedtatt i kommunestyret 5.2.2015, sak 10/15 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Hitra kommune Vedtatt i kommunestyret 5.2.2015, sak 10/15 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det gjennom selskapskontroll føres kontroll med forvaltningen

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL OVERHALLA KOMMUNE

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL OVERHALLA KOMMUNE PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2016-2019 OVERHALLA KOMMUNE April 2016 FORORD Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper 1. Kontrollutvalget skal minst

Detaljer

Regionalt Næringsfond for Midtre Namdal ORIENTERING FOR SØKERE

Regionalt Næringsfond for Midtre Namdal ORIENTERING FOR SØKERE ORIENTERING FOR SØKERE Midtre Namdal Regionråd har fått overført midler fra Nord-Trøndelag Fylkeskommune til påfyll av regionalt næringsfond. Tildelingen for 2005 er på kr. 1.500.000. Alle bedrifter og

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Ungt Entreprenørskap Trøndelag

Årsregnskap 2015 for Ungt Entreprenørskap Trøndelag Årsregnskap 2015 for Ungt Entreprenørskap Trøndelag Organisasjonsnr. 995556480 Utarbeidet av: Taraldsen Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Strandveien 20 7713 STEINKJER Regnskapsførernummer 38966

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2013. Skaun kommune. Vedtatt av kommunestyret 10.5.2012 i sak 31/12

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2013. Skaun kommune. Vedtatt av kommunestyret 10.5.2012 i sak 31/12 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2013 Skaun kommune Vedtatt av kommunestyret 10.5.2012 i sak 31/12 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS (vedtatt av deltakerkommunene i 2004, endret i 2006 og 2008)

SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS (vedtatt av deltakerkommunene i 2004, endret i 2006 og 2008) SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS (vedtatt av deltakerkommunene i 2004, endret i 2006 og 2008) I -`) jul 200b Meraker kommune 1 Selskapet KomRev Trøndelag IKS er en interkommunal virksornhet som

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtedato: 23.06.2016 Tidspunkt: 12:00 14:20 Møtested: Rådhuset, Fredrikkesalen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtedato: 23.06.2016 Tidspunkt: 12:00 14:20 Møtested: Rådhuset, Fredrikkesalen MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtedato: 23.06.2016 Tidspunkt: 12:00 14:20 Møtested: Rådhuset, Fredrikkesalen Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr. Vara for Ida Bruheim Derås Varaordfører H Anne Berit

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 11.12.2014 Tidspunkt: 12:00 Møtested: Rådhuset, Fredrikkesalen Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr. Vara for Bjørn Arild Gram Ordfører SP Anita Bråthen Suul

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Snillfjord kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Snillfjord kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2020 Snillfjord kommune Vedtatt av kommunestyret 16.12.2016 sak 79/2016 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Midtre Gauldal kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Midtre Gauldal kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Midtre Gauldal kommune Vedtatt av kommunestyret 10.11.2014, sak 67/2014 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det

Detaljer

Rapporter fra begrenset selskapskontroll

Rapporter fra begrenset selskapskontroll Saksframlegg Arkivnr. 216 Saksnr. 2007/2165-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Kontrollutvalget Kommunestyret Saksbehandler: Eva J Bekkavik Rapporter fra begrenset selskapskontroll VEDLEGG: Utrykte vedlegg i

Detaljer

Plan for selskapskontroll for Trysil kommune

Plan for selskapskontroll for Trysil kommune Plan for selskapskontroll for Trysil kommune 1. BAKGRUNN... 2. KRAVET TIL SELSKAPSKONTROLL... 3. FORMER FOR SELSKAPSKONTROLL... a) Obligatorisk eierskapskontroll... b) Valgfri forvaltningsrevisjon... 4.

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Skaun kommune. Vedtatt av kommunestyret , sak 78/14.

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Skaun kommune. Vedtatt av kommunestyret , sak 78/14. PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Skaun kommune Vedtatt av kommunestyret 11.12.2014, sak 78/14. 1 Selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser

Detaljer

Møterom 402, Arkivsenter Dora, Maskinistgata, 7042 Trondheim

Møterom 402, Arkivsenter Dora, Maskinistgata, 7042 Trondheim IIKA ~terkornmuna~tark~ Referat representantskapsmøte IKA Trøndelag iks Saksnr - Arkivkode 2013/518-033&17 Sted: Møterom 402, Arkivsenter Dora, Maskinistgata, 7042 Trondheim Tid: 7.mai2Ol3kl 10.00 11.30

Detaljer

Verdal kommune Samlet saksframstilling

Verdal kommune Samlet saksframstilling Verdal kommune Samlet saksframstilling Torill Elverum - søknad om permisjon fra kommunale verv Saksbehandler: E-post: Tlf.: Line Therese Ertsås line.ertsaas@verdal.kommune.no 74048250 Arkivref: 2008/11046

Detaljer

VALG AV NEMNDER FOR PERIODEN 2015 2019

VALG AV NEMNDER FOR PERIODEN 2015 2019 VALG AV NEMNDER FOR PERIODEN 2015 2019 ADMINISTRASJONSUTVALG Formannskap + 3 fra arbeidstakerorganisasjonene. AP/SP: John Einar Høvik Line Stein Oddbjørn Ovesen KRF/V Per Rødøy BYS/FRP Solvår Johansen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtedato: 24.09.2015 Tidspunkt: 12:00 13:30 Møtested: Rådhuset, Fredrikkesalen Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr. Vara for Bjørn Arild Gram Ordfører SP Grete Bækken

Detaljer

Eierstrategi for Interkommunale selskaper Verran kommune

Eierstrategi for Interkommunale selskaper Verran kommune 2013 Eierstrategi for Interkommunale selskaper Verran kommune Anita Ulstad Interkommunale selskap (IKS) Interkommunale selskaper må etableres og drives med utgangspunkt i Lov om interkommunale selskaper.

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Nøtterøy kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 23.05.2012 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: kl: 18:00 Faste medlemmer: A: Jon Sanness Andersen, Jorunn Anne Midthun, Tor Stokness,

Detaljer

Møteinnkalling. Ekstraordinært møte. Namsos formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: Tidspunkt: 12:00

Møteinnkalling. Ekstraordinært møte. Namsos formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Ekstraordinært møte Namsos formannskap Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 12:00 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR. IRS Miljø IKS

SELSKAPSAVTALE FOR. IRS Miljø IKS SELSKAPSAVTALE FOR IRS Miljø IKS Org.nr. 955 055 244 1 NAVN, HOVEDKONTOR, SELSKAPSFORM OG RETTSLIG GRUNNLAG Selskapets navn er IRS Miljø IKS, forkortet IRS, med kontoradresse Erikstemmen, 4400 Flekkefjord.

Detaljer

Finansiering av IKS et

Finansiering av IKS et Finansiering av IKS et Problem 42 eiere I 2017 Fra 2018 40 eiere Fra 2020?? eiere Selskapsavtalens 5 5 Eiernes betalingsforpliktelser og eiernes andel i selskapet Deltakerne betaler årlig inn midler til

Detaljer

Kvinner, nettverk og muligheter Berit Rian, adm. direktør NiT. Jenter i Fokus, Nova 7. juni 2011

Kvinner, nettverk og muligheter Berit Rian, adm. direktør NiT. Jenter i Fokus, Nova 7. juni 2011 Kvinner, nettverk og muligheter Berit Rian, adm. direktør NiT Jenter i Fokus, Nova 7. juni 2011 Kort om Næringsforeningen (NiT) Næringsforening for Trondheim, Malvik og Melhus; og Handelskammer for Midt-Norge

Detaljer

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET Arbeidsoppgaver arbeidslag og renholdsavdeling: Arbeidsfordeling (liste) Alle ansatte på Horten vgs. er delt inn i 18 arbeidslag. Et arbeidslag består av

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteinnkalling. Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

STJØRDAL KOMMUNE. Møteinnkalling. Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne STJØRDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne F-salen, Rådhuset Dato: 19.08.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til hanne.elin.ovesen@stjordal.kommune.no

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtedato: 26.01.2017 Tidspunkt: 12:00 12:55 Møtested: Rådhuset, Fredrikkesalen Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr. Vara for Bjørn Arild Gram Ordfører SP Ida Bruheim

Detaljer

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Herøy kommune. Plan for selskapskontroll YHK

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Herøy kommune. Plan for selskapskontroll YHK YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON Herøy kommune Plan for selskapskontroll 2016-2019 YHK 11.11.2016 Innhold 1 Innledning... 2 2 Innholdet i selskapskontrollen... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Retningslinjer... 3 2.3

Detaljer

Statusrapportering Kommunereformen januar 2016

Statusrapportering Kommunereformen januar 2016 Statusrapportering Kommunereformen januar 2016 Hovedinntrykk statusrapportering Søknad Indre Fosen Ingen kommuner har avsluttet kommunereformprosessen. Alle kommunene har med alternativet fortsatt egen

Detaljer

Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2007/ Knut O. Dypvik

Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2007/ Knut O. Dypvik Fosnes kommune Fellesfunksjoner Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Strandveien 38 7734 Steinkjer Att. Snorre Aurstad Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2007/9643-3 Knut O. Dypvik 74286470 15.01.2008 Interkommunalt

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtedato: Tidspunkt: 12:00 14:25 Møtested: Rådhuset, Fredrikkesalen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtedato: Tidspunkt: 12:00 14:25 Møtested: Rådhuset, Fredrikkesalen MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtedato: 28.01.2016 Tidspunkt: 12:00 14:25 Møtested: Rådhuset, Fredrikkesalen Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr. Vara for Bjørn Arild Gram Ordfører SP Ida Bruheim

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Skaun kommune. Administrativt utkast.

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Skaun kommune. Administrativt utkast. PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Skaun kommune Administrativt utkast. 1 Selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper m.m. 1

Detaljer

SAKLISTE. kontrollsekretær Telefon: 74 11 14 73 Mobil: 41 68 99 12 E-post: per.helge.genberg@komsek.no

SAKLISTE. kontrollsekretær Telefon: 74 11 14 73 Mobil: 41 68 99 12 E-post: per.helge.genberg@komsek.no STEINKJER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Tirsdag 28. august 2012 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Fylkets Hus, møterom Kvenna (1.et.) De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den

Detaljer

Proneo AS. Regionalt innovasjons- og utviklingsselskap. Næringsarbeid i en bestiller - utførermodell Rammeavtale med Verdal kommune

Proneo AS. Regionalt innovasjons- og utviklingsselskap. Næringsarbeid i en bestiller - utførermodell Rammeavtale med Verdal kommune Proneo AS Regionalt innovasjons- og utviklingsselskap Næringsarbeid i en bestiller - utførermodell Rammeavtale med Verdal kommune Folkevalgtopplæring 2010, Verdal Rådhus Svein I. Larsen Agenda Proneo kort

Detaljer

Eierstrategi for Interkommunale selskaper. Verran kommune

Eierstrategi for Interkommunale selskaper. Verran kommune 2013 Eierstrategi for Interkommunale selskaper Verran kommune Interkommunale selskap (IKS) Interkommunale selskaper må etableres og drives med utgangspunkt i Lov om interkommunale selskaper. Hensikten

Detaljer

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb K11-15 1,Ellen Skrimstad,NOTEAM,32:22 2,Sofie Hodnebrog Westgård,NOTEAM,32:22 K20-24 1,Karoline Næss,Ullensaker/Kisa

Detaljer

NKF-dagene; Rådmann i Drammen kommune; Nils Fredrik Wisløff

NKF-dagene; Rådmann i Drammen kommune; Nils Fredrik Wisløff NKF-dagene; Rådmann i Drammen kommune; Nils Fredrik Wisløff Drammen kommune, ulike roller Drammen kommune skal være en profesjonell forvalter og bestiller Drammen kommune skal være en profesjonell utfører

Detaljer

Saksbehandler: Anders Solheim Arkiv: M 10 Arkivsaksnr.: 02/ Dato: KOMMUNENS EIERROLLE FOR HEL- OG DELEIDE SELSKAPER M.

Saksbehandler: Anders Solheim Arkiv: M 10 Arkivsaksnr.: 02/ Dato: KOMMUNENS EIERROLLE FOR HEL- OG DELEIDE SELSKAPER M. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anders Solheim Arkiv: M 10 Arkivsaksnr.: 02/02774-001 Dato: 22.04. 2002 KOMMUNENS EIERROLLE FOR HEL- OG DELEIDE SELSKAPER M.V INNSTILLING TIL: Formannskapet - driftsstyret for

Detaljer

Plan for selskapskontroll Administrativt utkast Hemne kommune

Plan for selskapskontroll Administrativt utkast Hemne kommune Plan for selskapskontroll 2017-2018 Administrativt utkast Hemne kommune 1 Selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper m.m. 1

Detaljer

Steinkjer kommune Kontrollutvalget

Steinkjer kommune Kontrollutvalget Steinkjer kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsrapport for 2015 til kommunestyret Vedtatt av kontrollutvalget i møte 27.01.2016 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no

Detaljer

Etablering av nytt selskap for havnesamarbeid i Bergensregionen. Avvikling av dagens Bergen og Omland Havnevesen (BOH)

Etablering av nytt selskap for havnesamarbeid i Bergensregionen. Avvikling av dagens Bergen og Omland Havnevesen (BOH) Etablering av nytt selskap for havnesamarbeid i Bergensregionen. Avvikling av dagens Bergen og Omland Havnevesen (BOH) Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Saksbehandler: Tore Dale Arkivsaknr.:

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Meldal kommune. Vedtatt i kommunestyret 11.12.2014, sak 70/14

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Meldal kommune. Vedtatt i kommunestyret 11.12.2014, sak 70/14 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Meldal kommune Vedtatt i kommunestyret 11.12.2014, sak 70/14 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det gjennom selskapskontroll føres kontroll med forvaltningen

Detaljer

Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag

Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag Møtedato: 27.05.13 Møtested: Inderøy Rådhus Tidspunkt: Kl. 12.00 15.30 Fravær: Torunn Austheim, Jacob Br. Almlid, Jon Arve Hollekim, Truls Eggen, Morten

Detaljer

KOMREV TRØNbELA& 11(5

KOMREV TRØNbELA& 11(5 KOMREV TRØNbELA& 11(5 SAKSPAPIR KORRIGERThIG AV SELSKAPSAVTALEN Saksgang: Motedato: Saksbeb.: Saksnr.: Styret 18.04,05 TMIE 16105 Representantskapet 26.05.05 TME 03105 Styret 27.04.06 TM]~ 11/06 Representantskapet

Detaljer

Referat Årsmøte NTFN Lierne 16.03.2016

Referat Årsmøte NTFN Lierne 16.03.2016 Referat Årsmøte NTFN Lierne 16.03.2016 Innhold Oppsummering:... 1 Årsmøtet... 2 1. Åpning av årsmøtet og konstituering... 2 2. Årsmelding 2015 (vedlagt)... 2 3. Årsregnskap 2015 (vedlagt)... 2 4. Valg

Detaljer

Evalueringsrapport Utviklingsprosjekt for økt entreprenørskap i utdanning i Trondheimsregionen.

Evalueringsrapport Utviklingsprosjekt for økt entreprenørskap i utdanning i Trondheimsregionen. Evalueringsrapport Utviklingsprosjekt for økt entreprenørskap i utdanning i Trondheimsregionen. Et samarbeidsprosjekt mellom Ungt Entreprenørskap Trøndelag og Trondheimsregionen Oktober 2013 Forord Samarbeidet

Detaljer

Møteprotokoll. Namdalseid kommunestyre Møtested: Lissalen, Namdalseid Samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 11:30.

Møteprotokoll. Namdalseid kommunestyre Møtested: Lissalen, Namdalseid Samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 11:30. Møteprotokoll Utvalg: Namdalseid kommunestyre Møtested: Lissalen, Namdalseid Samfunnshus Dato: 03.05.2012 Tidspunkt: Fra 09:00 til 11:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Steinar Lyngstad Tone Beate Fossli

Detaljer