nkvts Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress Årsrapport 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nkvts Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress Årsrapport 2004"

Transkript

1 nkvts Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress Årsrapport 2004

2 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress AS (NKVTS) ble stiftet 17. november Selskapet er et datterselskap av UNIRAND AS som er heleid av Universitetet i Oslo. Senteret startet sin ordinære drift 1. januar Følgende virksomheter inngikk fra denne dato i selskapet ved virksomhetsoverdragelse: Nasjonalt ressurssenter for seksuelt misbrukte barn (Oslo kommune), Kompetansesenter for voldsofferarbeid (Høgskolen i Oslo), Psykososialt senter for flyktninger (Universitetet i Oslo). Selskapet har også ressurser fra Kontoret for katastrofepsykiatri (Forsvarets sanitet og Universitetet i Oslo). Fem departementer står bak opprettelsen av selskapet og finansierer i hovedsak driften: Helse- og omsorgsdepartementet Sosialdepartementet Justisdepartementet Barn- og familiedepartementet Forsvarsdepartementet Senterets formål er å styrke kunnskap og kompetanse om vold og traumatisk stress. Senterets oppgaver er forskning, utviklingsarbeid, utdanning, veiledning og rådgivning samt formidling. Arbeidet skal ha et tverrfaglig og interdisiplinært perspektiv og omfatte helse- og sosiale, kulturelle, rettslige, biologiske og psykologiske forhold og tilnærminger. Virksomheten skal ha et internasjonalt akademisk nivå og være internasjonalt orientert. Senteret skal ikke drive klinisk virksomhet, men det er en forutsetning at virksomheten har forankring i praksisfeltet. Senteret er organisert i fire fagseksjoner: Stressmestring og kollektive belastningssituasjoner Vold, familievold og seksuelle overgrep Flyktninghelse og tvungen migrasjon Barn og ungdom NKVTS Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress AS Bygning 48 (Z), Kirkeveien 166, 0407 Oslo Telefon: Fax: E-post: Web:

3 Innhold Oppstartåret Styret og daglig ledelse Styrets beretning 2003/ Personale Senterets virksomhet Virksomheten i fagseksjonene Undervisnings- og foredragskatalog Vedlegg: Årsregnskap

4 Oppstartåret Den første årsrapporten i en organisasjons historie er et viktig dokument. Vi prøver i denne rapporten å kombinere flere hensyn for det første skal vi dekke de formelle kravene til årsrapportering (regnskap og beretninger) i et aksjeselskap, for det andre skal vi rapportere tilbake til våre oppdragsdepartementer og for det tredje skal vi fortelle våre samarbeidsparter og omverdenen hva vi har hatt fokus på i august 2004 var en viktig milepæl for NKVTS. Den dagen åpnet Helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen offisielt senteret. Fra mange av gjestene ble det uttrykt klare forventninger til hva NKVTS skal bidra med når det gjelder kunnskapsutviklingen innenfor fagfeltet vold og traumatisk stress. For de ansatte var denne dagen både en hyggelig ramme rundt oppstarten under felles tak og et inspirerende utgangpunkt for den faglige aktiviteten i senteret. En annen viktig begivenhet i oppstartåret var senterets første faglige konferanse - Vold og traumatisk stress og 17. september i Folkets Hus. Konferansen samlet over 250 deltakere. Fokus for konferansen var å belyse bredden i det fagområdet NKVTS er satt til å forvalte. Ambisjonen er å følge opp konferansen med temaer knyttet til tiltak og intervensjoner og effekten av slike. Oppdragsbrevet fra de 5 departementene som finansierer NKVTS, gir våre viktigste styringssignaler. Bestillingene i oppdragsbrevet for 2004 er både langsiktige og kortsiktige og konkrete. Og de er ambisiøse. Vi har lagt stor vekt på å følge opp disse styringssignalene, noe vi dokumenterer i denne årsrapporten. NKVTS er en fusjon av 4 ulike fagmiljøer. I løpet av året har vi supplert personalet fra de gamle fagmiljøene ved å ansette personer fra Alternativ til vold og Institutt for klinisk sexologi gjennom samarbeidsavtaler med disse institusjonene, og ved å rekruttere nye forskere utenfra. Hensikten med å slå sammen fagmiljøer er å samle små, sårbare miljøer i en mer robust enhet som kan gi både faglige og ressursmessige synergier. For å realisere dette må vi skape en felles kultur i NKVTS. Vi er på god vei: Vi er enige om visjonen: Senteret skal gjennom forskning på internasjonalt nivå være en drivkraft i den nasjonale kompetanseutviklingen innen fagfeltet vold og traumatisk stress. Vi er enige om at all virksomhet ved senteret skal være basert på individets ukrenkelighet og at arbeidet skal være preget av åpenhet, samarbeid og fornying. Våre sentrale verdier er faglighet og pålitelighet og etisk forsvarlighet. Inger Elise Birkeland Direktør (midlertidig) - 4 -

5 Styret og daglig ledelse Styret har fem medlemmer med personlige vara. To medlemmer oppnevnes av Universitetet i Oslo, to oppnevnes av Sosial- og helsedirektoratet. Ett medlem med varamedlemmer velges av de ansatte. Styrets medlemmer: Bjørn Hol, Universitetet i Oslo (leder) Magne Raundalen, Senter for krisepsykologi (nestleder) Erik Gulbrandsen, Unirand Inger Elise Birkeland, IBM Business Consulting Services. Varamedlem Trine Normann har møtt fast for Birkeland i Wenche Jonassen, ansattes representant Varamedlemmer: Dag Album, Oslo Trine Normann, Oslo Wenche Hanneborg, Oslo Johans Tveit Sandvin, Bodø Sverre Varvin, Oslo Melinda A. Meyer, Oslo Yngvil Grøvdal, Oslo Inger Elise Birkeland, IBM Business Consulting Services, er midlertidig direktør. Styret hadde sitt første møte 4. mai. Fram til denne dato fungerte et interimstyre som senterets øverste ledelse. Interimstyrets medlemmer var Bjørn Hol, Universitetet i Oslo (leder), Erik Gulbrandsen, Unirand, Dag Album, Universitetet i Oslo, Ellinor F. Major, Sosial og helsedirektoratet, Eva Fannemel, ansattes representant. Interimstyret hadde 2 møter, det permanente styret hadde 5 møter i

6 Styrets beretning 2003/2004 Virksomheten og hvor den drives Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress AS (NKVTS) ble stiftet 17. november Det ble 5. november 2003 inngått avtale mellom Sosial- og helsedirektoratet og Universitetet i Oslo vedr. etableringen av selskapet. Selskapet er et datterselskap av UNIRAND AS som er heleid av Universitetet i Oslo. Selskapet har forretningsadresse i Oslo; fra ultimo juni 2004 er selskapet lokalisert i egen bygning med adresse Bygning Z Kirkeveien 166, 0407 Oslo. Selskapet startet sin ordinære drift 1. januar Følgende virksomheter inngikk fra denne dato i selskapet ved virksomhetsoverdragelse: Nasjonalt ressurssenter for seksuelt misbrukte barn (Oslo kommune), Kompetansesenter for voldsofferarbeid (Høgskolen i Oslo), Psykososialt senter for flyktninger (Universitetet i Oslo). Selskapet har også ressurser fra Kontoret for katastrofepsykiatri (Forsvarets sanitet og Universitetet i Oslo). Fem departementer står bak opprettelsen av selskapet og finansierer i hovedsak driften. Selskapets formål er å styrke kunnskap og kompetanse om vold og traumatisk stress. Selskapets oppgaver er forskning, utviklingsarbeid, utdanning, veiledning og rådgivning samt formidling. Arbeidet skal ha et tverrfaglig og interdisiplinært perspektiv og omfatte helse- og sosiale, kulturelle, rettslige, biologiske og psykologiske forhold og tilnærminger. Virksomheten skal ha et internasjonalt akademisk nivå og være internasjonalt orientert. Selskapet skal ikke drive klinisk virksomhet, men det er en forutsetning at virksomheten har forankring i praksisfeltet. Virksomhetens prioriteringer og innretning og igangsatte aktiviteter i 2004 baserer seg bl.a. på oppdragsrev fra de finansierende departementene. Virksomheten var i første halvdel av det første driftsåret preget av flytting, rekruttering av personale og videreføring av pågående forsknings- og undervisningsaktiviteter. Det ble i denne perioden for øvrig lagt vekt på å utvikle virksomhetsplan for 2004, samt å utarbeide og implementere samarbeidsavtaler med Alternativ til vold og Institutt for klinisk sexologi og terapi. I siste halvdel av året er det lagt stor vekt på å utvikle det faglige samarbeidet mellom selskapets seksjoner. Dette avspeiles i arbeidet med strategisk plan for perioden , og i arbeidet med delstrategier for forskning, undervisning, personalutvikling og formidling. Det er satt særlig fokus på å utvikle virksomhetens forskning og samarbeid med regionale kompetansemiljøer, universiteter og høgskoler. Det er startet et arbeid med å skissere et større epidemiologisk prosjekt; en bred undersøkelse av forekomsten av vold og overgrep i Norge, der senteret tenker seg å være en av flere samarbeidende aktører. Fortsatt drift Det ble ikke avlagt regnskap for 2003; dette inngår i årsregnskapet for Årsoppgjøret avlegges etter regnskapslovens bestemmelser, og styret bekrefter at regnskapet er utarbeidet i samsvar med forutsetningene om fortsatt drift. Arbeidsmiljø og sykefravær Sykefraværet var på ca 4,3 %. Som helsefremmende tiltak er det ved innkjøp av inventar lagt vekt på møblering som gir god og fleksibel arbeidsstilling. Selskapet har ikke hatt arbeidsulykker

7 Likestilling Selskapet har pr ansatte. Av disse er 25 kvinner. 3 av 5 seksjonsledere er kvinner. Av styrets 5 medlemmer er 2 kvinner. Ytre miljø Selskapets virksomhet påvirker ikke det ytre miljø. Veien videre Det er styrets vurdering at selskapet etter det første driftåret er i god gjenge med å konsolidere og utvikle virksomheten. Man har rekruttert mange nye medarbeidere, samtidig som at medarbeiderne fra de enhetene som gikk inn i selskapet, har funnet sin plass i den nye strukturen. Man har trass i all flytte- og omstillingsvirksomhet, greid å hold et høyt aktivitetsnivå på det faglige arbeidet. Strategisk plan gir et godt grunnlag for å utvikle virksomheten videre; man har i planen satt seg høye mål for de nærmeste årene. Planen legger opp til å fokusere virksomheten mot følgende: forskning som resulterer i originalartikler utviklingsarbeid som gir grunnlag for forskning eller som bidrar til praktisk implementering av forskningsresultater undervisning ved universiteter og høgskoler veiledning og undervisning av regionale kompetansemiljøer bredt anlagt formidling gjennom bl.a. websider. Styret har tillit til at målene i strategiplanen kan nås dersom man får tilstrekkelige økonomiske og faglige rammer for videre utvikling. Styret ønsker at en videreutvikling av styringsdialogen med oppdragsdepartementene skal være et viktig ledd i arbeidet med å realisere målene. Oslo 22. februar 2005 Bjørn Hol Magne Raundalen Trine Normann Styrets leder Styrets nestleder Styremedlem Erik Gulbrandsen Wenche Jonassen Inger Elise Birkeland Styremedlem Styremedlem Daglig leder - 7 -

8 Personale Ingunn Rangul Askeland Cand. psychol. forsker III Geir Øivind Borgen Cand. med. forsker III Grete Anita Dyb Cand. med. Seksjonsleder/forsker II Are Evang Cand. psychol. forsker III Eva Christine Fannemel Cand. philol. Seksjonsleder Yngvild Grøvdal Cand. polit.(kriminologi) forsker III Ragnhild Helleland Sekretær Ole Kristian Hjemdal Cand. sociol. Seksjonsleder/forsker II Tore Indregard Cand.polit.(sosialantropologi) IT-rådgiver Marianne Jakobsen Cand. med. forsker III Tine Jensen Cand. psychol, dr. psychol. forsker II/1. amanuensis II Inger-Lise Johnsrud Sekretær Wenche Jonassen Cand. polit.(sosiologi) forsker II Olaug Karin Juklestad Sosionom FoU-rådgiver Sylva Krogh Cand. psychol. forsker III Åse Langballe Cand. paed. spec., dr. polit.. forsker II Thore Langfeldt Cand. psychol. forsker II Britta Martens Cand. mag. Spesialbibliotekar Melinda Ashley Meyer Psykiatrisk sykepleier, Master forsker III of Expressive Art Therapy Sissel Marie Neumayer Cand.polit.(sosialantropologi) forsker III John Nikolaisen Cand. psychol. forsker III Carin Birgitta Nordenstam Klinisk sosionom, forsker III Master of Social Work Hege Eriksen Oswald Bibliotekar Spesialbibliotekar Zarin Taj Nejad Pettersen Lærer FoU-rådgiver Randi Saur Sosionom FoU-rådgiver Ane Heiberg Simonsen Cand. psychol. forsker III Kari Stefansen Cand. polit.(sosiologi) forsker III Toril Storholt Cand.polit.(sosialantropologi) Undervisningskoordinator Arnfinn Tønnessen Cand. psychol., dr. philos.. Forsker II Nora Sveaass Cand. psychol., dr. psychol. Seksjonsleder/forsker II Sverre Varvin Cand. med., dr. philos. forsker II Lars Weisæth Cand.med., dr. med. Seksjonsleder/professor II Kristin Aasmundsen Cand. philol. forsker III Senteret hadde pr ,7 aktive årsverk fordelt på 33 medarbeidere*. Av disse var 16,6 forskerårsverk. Det ble i løpet av året rekruttert 6,7 nye forskerårsverk, fordelt på 11 medarbeidere. Av disse er 3 årsverk knyttet til samarbeidsavtaler med Alternativ til vold og Institutt for klinisk sexologi og terapi. Tre medarbeidere hadde delvis permisjon. To medarbeidere sluttet i løpet av året. Lars Weisæth er ansatt i forsvaret, men har senteret som sitt arbeidssted

9 Senterets virksomhet Oppdraget for 2004 Oppdragsbrevet fra de finansierende departementene ved Sosial- og helsedirektoratet ga de sentrale føringene for senterets virksomhet i I henhold til oppdragsbrevet skulle senteret videreføre pågående aktiviteter: De nasjonale oppgavene som tidligere var ivaretatt av de virksomhetene som gikk inn i senteret. I en overgangsperiode videreføre regionale oppgaver i nødvendig utstrekning og bistå i etablering av nye regionale ressursmiljøer, særlig innenfor fagfeltet flyktninghelse og tvungen migrasjon. I perioden fram til 1. juli videreføre pågående klinisk virksomhet innenfor feltet flyktninghelse og tvungen migrasjon. Nye oppgaver og prioriteringer skulle være: Overgrepsproblematikk knyttet til barn og unge Overgripere/utøvere av vold Behandlingsmetoder vedr. traumatiserte flyktninger Innsatspersonell Vold mot kvinner i nære relasjoner og barn som er vitne til vold Vold mot funksjonshemmede, eldre og yrkesutøvere For å styrke kompetansen om overgrepsproblematikk, overgripere og familievold skulle senteret innen 1. juli etablere samarbeid med Alternativ til vold og Institutt for klinisk sexologi og terapi. Det ble også forutsatt at de ulike seksjonene samarbeider om felles prosjekter, at det utvikles planer for felles undervisningsvirksomhet på tvers av utdanningsnivåer og områder, og at det skal etableres samarbeidsavtaler med relevant klinisk virksomhet/praksisfelt for senterets temaområder. Senteret skulle også starte arbeidet med å samle, bearbeide og formidle kunnskap og informasjon og planlegge hvordan senteret skal sikre at nasjonal og internasjonal litteratur blir anskaffet og gjort tilgjengelig. Oppdragsbrevet er ambisiøst og utfordrende for en ny virksomhet der fire ulike fagmiljøer skal etablere seg sammen. I tillegg kommer at det i oppstartsåret har gått mye ressurser til rekruttering, flytting og etablering. Flere av seksjonene har hatt vakanser store deler av året. I virksomhetsplan for 2004 ble det i henhold til dette lagt vekt på å få i gang eller starte planleggingen av aktiviteter på de fleste av de nye prioriterte områdene. Det ble også lagt vekt på å finne fram til områder der man kunne utvikle faglige aktiviteter på tvers av seksjonene. Når det gjelder nye oppgaver og prioriteringer i oppdragsbrevet, er det arbeidet med å identifisere hvilke temaer og kunnskapshull det er viktig å fokusere på. Mange av de pågående aktivitetene fra de 4 virksomhetene som inngår i NKVTS, går også inn under disse prioriteringene. Det arbeides med en egen forskningsstrategi (se nedenfor), som skal danne utgangpunkt for en mer langsiktig forskningsprogram. De viktigste områdene innenfor de prioriteringene som er gitt i - 9 -

10 oppdragsbrevet framgår under rapporteringen fra hver seksjon. Gjennomgående er behovet for mer kunnskap om forekomst og årsaker til potensielt traumatiserende hendelser, forebyggingsmuligheter, konsekvenser og intervensjon. Det er høsten 2004 arbeidet med strategisk plan for virksomheten. Strategiprosessen har vært bredt forankret i senteret og vært drevet fram av en strategigruppe på tvers av seksjonene. Styret har også deltatt i strategiprosessen og skal vedta strategisk plan i løpet av 1.kvartal Strategidokumentet skal gjelde for en treårsperiode. Strategisk plan legger særlig vekt på at senterets forskning skal utvikles til å nå et internasjonalt nivå og at senterets undervisning og veiledning primært skal være rettet mot universiteter og høgskoler samt mot regionale kompetansemiljøer. Planen legger opp til at vi skal drive bred formidlig innenfor våre fagområder. Arbeidet med strategisk plan er fulgt opp ved at det er etablert egne grupper som arbeider videre med strategier for forskning, undervisning, formidling og personalutvikling. Forskningsrelatert aktivitet på tvers av seksjonene I henhold til virksomhetsplanen var det en målsetting at man i løpet av 2004 skulle utvikle felles forskningsprosjekt og et langsiktig forskningsprogram, samt styrke forskningskompetansen ved senteret. Dette er fulgt opp på følgende måter: Det er etablert en gruppe som arbeider med senterets overordnede forskningsstrategi. Denne strategien trekker opp prinsippene for utforming av senterets langsiktige forskningsprogram, hva det skal forskes på, for hvordan forskningen skal organiseres og for hvordan en skal sikre en tilfredsstillende utvikling av senterets forskningsevne. Det er et mål å sikre en innretning av forskingsaktivitetene som er balansert i forhold til fokusområdene for senterets virksomhet, både med hensyn til de ovenfor nevnte hovedtemaene, målsettingene om forebygging og skadereduksjon, og de ulike former for potensielt traumeskapende fenomen som senteret arbeider med. Det er stor mangel på kunnskap om forekomsten av potensielt traumatiserende opplevelser i ulike grupper av den norske befolkningen og av hvilke følger disse opplevelsene får. NKVTS anser dette for å være viktig basiskunnskap for sitt videre arbeid. Det er derfor startet et arbeid med å skissere et større epidemiologisk prosjekt som omfatter hele senterets ansvarsområde. I et slikt prosjekt tenker man seg at senteret skal være en av flere samarbeidende aktører, og prosjektet vil være avhengig at man finner gode samarbeidspartnere. Flere av senterets forskere deltar som hospitanter på doktorgradsprogrammer som forberedelse til ordinær deltakelse på programmene. Publisering Det er i løpet av året publisert 10 artikler i nasjonale og internasjonale tidsskrifter og antologier. I tillegg er det publisert rapporter, notater, kronikker og bokanmeldelser med mer. Det gis en oversikt over publiseringer under hver seksjon. 4 artikler er in press og 4 er innsendt til nasjonale og internasjonale tidsskrifter. Disse er ikke tatt med i oversiktene i denne årsmeldingen

11 Undervisning En strategigruppe for undervisning har startet arbeidet med å videreutvikle senterets undervisningsstrategi. I virksomhetsplanen var det en målsetting å starte utvikling av mastergradsstudium om vold og psykotraumatologi. I strategisk plan har undervisning på universitets- og høgskolenivå førsteprioritet, og det er vår målsetting at temaer rundt vold og traumatisk stress skal være en integrert del av universitets- og høgskoleutdanninger i Norge. Som en første fase i arbeidet med å få til avtaler om slik utdanning er det startet en undersøkelse av hvilke undervisningstilbud de ulike universitets- og høgskoleutdanninger i Norge har når det gjelder disse temaene. Det er kontakt med Høgskolen i Oslo vedr. etablering av undervisning om vold, overgrep og traumatisk stress i flere av de nye mastergradsstudiene som utvikles på høgskolen. For øvrig hadde senteret i 2004 mange henvendelser om undervisningstjenester både fra høgskoler og ulike instanser på første- og andrelinjenivå. En del av forespørslene er etterkommet, med bidrag fra alle seksjonene. Alle seksjonene deltok også i planlegging og med forelesninger ved åpen forelesningsrekke som senteret holdt ved UiO i oktober. Samtlige enheter deltok også med planlegging og forelesninger ved konferansen Vold og traumatisk stress 2004 som senteret arrangerte september. En oversikt over senterets undervisningsaktiviteter er gitt bakerst i årsmeldingen. Formidling og bibliotek Oppdragsbrevet legger vekt på at senteret skal samle og gjøre tilgjengelig kunnskap og litteratur. Dette er fulgt opp ved at strategisk plan slår fast at senterets websider og bibliotek skal ha en sentral plass i formidlingsaktiviteten. Arbeidet med å utvikle en særskilt formidlingsstrategi for senteret er i startfasen. I 2004 ble det etablert en arbeidsgruppe for utvikling av webarbeidet, og det ble opprettet en hjemmeside for senteret ( I første rekke ble det arbeidet med å finne fram til god struktur og egnede verktøy for å utvikle websidene. Det ble lagt ned et stort arbeid med å få senterets bibliotek i funksjonell drift så raskt som mulig etter at senterets seksjoner ble samlokalisert i slutten av juni. Biblioteket var i drift i juli, og de elektroniske katalogene var søkbare på senterets hjemmeside fra begynnelsen av august. Biblioteket består i det vesentlige av bok- og tidsskriftsamlingene fra de virksomhetene som ble overdratt til NKVTS. Arbeidet med å støpe sammen samlingene startet opp høsten Biblioteket betjener både eksterne og interne brukere gjennom utlån, katalogsøk og rådgivning. Avtale med ATV/IKST I løpet av mai/juni ble det inngått likelydende samarbeidsavtaler mellom NKVTS og henholdsvis ATV og IKST med virkning til 31. desember I henhold til avtalene ble 6 klinikere fra disse miljøene tilsatt som forsker III i 50% stilling ved NKVTS. Avtalen forutsetter at forskeren samtidig er ansatt ved ATV/IKST for resterende stillingsandel. Den kliniske virksomheten ved de to institusjonene er grunnlaget for avtalen. NKVTS har bruksrett til forskningsmateriale og resultater som bringes fram av forsknings- eller utviklingsarbeidet som kommer fram av avtalen

12 Oppdragsbrevet angir at det er særlig behov for å vurdere effekten av de behandlingsmetoder som benyttes ved ATV og IKST. Foreløpige erfaringer tilsier imidlertid at målsetting om effektstudier bør dempes, og at en mer realistisk målsetting innenfor avtalen vil være at det lages gode beskrivelser av de behandlingsmetodene som brukes. Ivaretakelse av nasjonale og regionale funksjoner Tidligere Kompetansesenter for voldsofferarbeid (VOS) hadde nasjonal funksjon som koordinerende instans for Rådgivningskontorene for kriminalitetsofre. NKVTS har videreført denne oppgaven med en stilling. NKVTS har også videreført tidligere VOS s oppgaver med statistikkutvikling og bearbeiding av statistikk knyttet til krisesentrenes virksomhet. Denne oppgaven overføres til Barne- ungdoms- og familiedirektoratet fra Tidligere Psykososialt senter for flyktninger hadde regionsfunksjon som psykiatrisk poliklinikk for traumatiserte flyktninger. NKVTS skal ikke selv drive klinisk virksomhet, og det kliniske arbeidet er i samsvar med oppdragsbrevet videreført og gradvis avviklet i perioden fram til 1. juli i henhold til avtale mellom NKVTS og Ullevål universitetssykehus. I 2. halvår har senteret bistått Helse Øst i oppbygging av en regional funksjon. En av senterets medarbeidere har i 40% stilling inngått i et konsultasjonsteam for klinikere som behandler traumatiserte flyktninger og asylsøkere. Samarbeid med praksisfeltet Det ble etablert en arbeidsgruppe som har utarbeidet forslag til retningslinjer for kontakt med praksisfeltet. Gruppens hovedkonklusjoner er at det er behov for to typer avtalebasert samarbeid: 1) Institusjonelt langsiktig samarbeid med 1-2 institusjoner for hvert av de hovedtemaene senteret arbeider med. 2) Prosjektbasert samarbeid. Det er etablert kontakt med flere fagmiljøer med sikte på å inngå slike avtaler, m.a. Nic. Waals institutt, Barneklinikken ved UUS, den nyopprettede Forsvarets militærmedisinske poliklinikk, Vern for eldre og Sosial vakttjeneste. I tillegg legges det opp til samarbeid med 1-2 DPSer og eventuelt Senter for migrasjonshelse. Regionale kompetansemiljøer Det ble etablert en arbeidsgruppe som har gjennomført en kartlegging av regionale fagmiljøer innenfor senterets temaområder med hensyn på organisasjon, ressurser og virksomhetsområder. Flodbølgekatastrofen Den 26. desember kom meldingene om flodbølgekatastrofen. Helt fra starten av var Seksjon for stressmestring og kollektive belastningssituasjoner, Seksjon for flyktninghelse og tvungen migrasjon og Seksjon for barn og ungdom involvert med rådgivning til Sosial- og helsedirektoratet, Utdanningsdirektoratet og andre, undervisning og utviklingsarbeid. Flere av de ansatte ble utstrakt brukt til formidling gjennom massemediene. Katastrofearbeidet vil gi et godt utgangspunkt for senere forskningsprosjekter

13 Virksomheten i fagseksjonene Seksjon Stressmestring og kollektive belastningssituasjoner Innledning I 2004 har seksjonens bemanning vært Lars Weisæth i hel stilling og fra oktober Arnfinn Tønnessen i 20% stilling inntil Siri Thoresen tiltrer i hel stilling i mars Seksjonen har naturlig nok lidd under den svake bemanning. Seksjonen var stilt i utsikt å bli tilført ytterligere en stilling fra Forsvaret, dette har ikke blitt realisert. Imidlertid ble Nasjonal militærmedisinsk poliklinikk besluttet opprettet med en godt bemannet psykiatrisk enhet. Dette gir grunnlag for at NKVTS kan etablere en forskningssamarbeidsavtale med et klinisk miljø som etter hvert vil gi behandlingstilbud, ikke bare til militært personell, men også til andre kategorier innsatspersonell og yrkesgrupper med risiko for å bli eksponert for alvorlige stressbelastninger. Forskning Traumefeltet anses som et særdeles lovende felt for forebyggende psykiatri. De forbyggende tiltak kan settes inn før, under og/eller etter alvorlige legemlige krenkelser, trusler mot liv og tap av liv. De forebyggende strategier er seleksjon av robust personell, stressmestring gjennom utdanning, øving og trening, sosialpsykologiske tiltak som teambygging for innsatspersonell og høyrisiko yrkesgrupper. Tidlig intervensjon er ofte mulig fordi hendelsen er kjent, og hjelperen kan intervenere straks etter stresseksponeringen og før den psykiske lidelsen har utviklet seg, og derved være til stede i en meget avgjørende fase for eventuell sykdomsutvikling. Der den psykiske skaden allerede er skjedd, vil også intervensjonen kunne skje i tidlig fase. Mens en høyrisiko strategi vanligvis ikke fører til dramatisk reduksjon av forekomst av somatisk sykdom, ligger forholdene til rette inne psykotraumatologien fordi risikopopulasjonen er kjent, intervensjonen kan skje tidlig, og en kort observasjonstid er tilstrekkelig. For å muliggjøre et slikt forebyggende program, må følgende være kjent om potensiell traumatiske hendelser: forekomst, sykdomsrisiko og intervensjon/behandlingseffekt. I oppdragsbrevet for 2004 er følgende områder prioriterte oppgaver for seksjonen i 2004: Innsatspersonell Intervensjoner i forhold til ulykker, kriser og katastrofer I senterets virksomhetsplan for 2004 er følgende forskningsoppgaver ved seksjonen knyttet til de ovennevnte prioriteringer: Innsatspersonell: De viktigste temaene og problemstillingene knyttet til innsatspersonell er seleksjon, opplæring til mestring, tidlig intervensjon og helsemessige konsekvenser. Mestring av stressbelastninger i 1. kontingent i Irak: Rapport er utarbeidet, kronikk (Aftenposten) skrevet. Internasjonal publikasjon er under utarbeidelse. Tilbakemeldinger er gitt til de undersøkte avdelinger, Forsvarets sanitet (FSAN) og Forsvarsdepartementet. Presentert for internasjonale forskningsmiljøer/ kongresser: World Psychiatric Association, International Society for Traumatic Stress Studies, Walter Reed Hospital, Uniformed ServicesUniversity of the Health Sciences

14 Mestring av krigsforlis: metodeutvikling og pilotprosjekt er under gjennomføring. UNIFIL I og II: Prosjektplan utarbeidet, er til godkjenning i FSAN. Altabataljonen 60 år etter kampene: Materialet er ferdig analysert, artikler er under produksjon. Intervensjoner ved ulykker, kriser og katastrofer: 20 års etter-undersøkelse av besetningen på Germa Lionel: Datainnsamling avsluttet, metode er spørreskjema og enkelte intervjuer. Skal presenteres på 9. ECOTS, Stockholm, juni Bearbeidelse av materialet fra Jotun-undersøkelsen: Elektronisk lagring av data gjennomført. Psykososiale følger og konsekvenser for livskvalitet det første året etter voldshendelser: Materiale er analysert og første artikkel innsendt. Annen forskning Flodbølgekatastrofen: På tampen av 2004 ble mulighetene for forskning på flere områder forsøkt ivaretatt under de forskjellige arbeidsoppgavene knyttet til katastrofen. Virkning av mediestress: Forskergruppe etablert, metodeutvikling for kvantitative og kvalitative mål av medieeksponering er under utarbeiding i en pilotfase. Utviklingsprosjekter Militærpsykiatrisk NATO-doktrine for det 21. århundre: Dokument utarbeidet, skal presenteres på møte i april Deltatt i SH-dir. arbeidsgruppe om psykososial støtte ved ulykker, kriser, katastrofer. Organisering og innhold av fremtidig militærpsykologi-psykiatri: Ferdig utredet. Evaluering av forskningen de første 3 årene ved Centrum för katastrofpsykiatri I Uppsala. Publikasjoner Weisæth, Lars. A comparison of blue helmet (UN) and green helmet (NATO) experiences in peacekeeping. European Psychotherapy vol 4 Special Edition, 2004, 208. Abstract.. European Psychotherapy 2004;4:208 Weisæth Lars. Norske erfaringer med terror - om motstandskraft og sårbarhet i individer, grupper og samfunn. I Ubevisst sjeleliv og bevisst samfunnsliv. Psykisk helse i en sammenheng. Festskrift til Tom Sørensen. Sandanger I, Ingebrigtsen G, Nygård JF, Sørgaard K (red).: Nordkyst Psykiatri s. Weisæth Lars. Preventing After-Effects of Disaster Trauma: The Information and Support Centre. Prehospital and Disaster Medicine 2004;19(1):86-89 Weisæth Lars. Psichologine Trauma: Negalios kompensacija karo bei civiliams veteranms ir karo aukoms norvegijos patirtis. In Sunku Traumu

15 Psichologija: Politniu represiju padariniai. Galiene D (ed).. Vilnius, Litauen: Tyrimo Centras s. Weisæth Lars. Psyhcotraumtolgija Europoje. In Sunku Traumu Psichologija: Politniu represiju padariniai. Galiene D (ed).. Vilnius, Litauen: Tyrimo Centras s. Weisæth Lars; Tønnessen, Arnfinn. Terrorist events using radioactive materials: lessons for bioterrorism. In Bioterrorism: Psychological and Public Health Interventions. RJ Ursano, AE Norwood & CS Fullerton (eds): Cambridge University Press s. Internasjonale vitenskapelige konferanser Comed-møte (NATO-psykiatri). Praha. Hvordan går det til slutt? Norske langtidsstudier. Uppsala Trauma Days, Universitetet i Uppsala. Kontor for katastrofepsykiatri: 25 års traumeforskning. Jubileumsseminar, Oslo. 6. Nordiske katastrofemedisinske kongress, Oslo: 1) Medienes rolle i katastrofer 2) Terrorens psykologi og helsefølger 3) Hva er en katastrofe? Coping with stress in the stabilization force in Iraq. Uniformed Services University of the Health Sciences, Bethesda, USA. Section of disaster and military psychiatry, World Psychiatric Association, Firenze: 1)Coping with military stress 2) The role of media in disasters. A study of Norwegian force in Iraq. ISTSS konferansen i New Orleans. Walter Reed Hospital, Washington: 1) The Alta Battalion- 60 years after combat. 2) A study of a Norwegian force in Iraq. Seksjon Vold, familievold og seksuelle overgrep Innledning I tillegg til de fem stillingene seksjonen hadde med seg fra det tidligere Kompetansesenter for voldsofferarbeid, ble seksjonen utvidet med to medarbeidere fra ATV og to fra IKST i halve stillinger. I tillegg har seksjonen hatt tre midlertidige tilsatte i kortere perioder. Seksjonen har ikke hatt noen vakanser i Av de prioriterte oppgaver for virksomheten i oppdragsbrevet for 2004, er følgende av særlig betydning for seksjonen: Overgripere/utøvere av vold Vold mot kvinner i nære relasjoner og barn som er vitne til vold

16 Vold mot funksjonshemmede, eldre og yrkesutøvere Den første av disse oppgavene er ny i forhold til de oppgaver som tidligere var tillagt Kompetansesenter for voldsofferarbeid, og er særlig knyttet til de nye medarbeiderne fra ATV og IKST. Seksjonen har ved siden av dette i 2004 særlig fokusert på vold mot kvinner i nære relasjoner og vold mot eldre, delvis i form av videreføring av tidligere prosjekter og oppgaver, men også gjennom ny virksomhet igangsatt i løpet av året. Det blir i tiden fremover viktig også å øke innsatsen i forhold til de to andre prioriterte offergruppene, funksjonshemmede og yrkesutøvere. Forskning I senterets virksomhetsplan for 2004 er følgende forskningsoppgaver ved seksjonen knyttet til de ovennevnte prioriteringer: Bearbeiding og klargjøring av kliniske erfaringer fra ATV og IKST for forskningsformål. Med utgangspunkt i de klargjorte data ved ATV og IKST arbeides det med flere prosjekter. a. ATV. Bakgrunn. Det er et stort behov for mer kunnskap om brukergruppen ved ATV og å relatere denne kunnskapen til den behandling brukerne har fått. Metode Ved ATV er det plukket ut et utvalg av menn som har gått 5 eller flere timer i terapi samt fylt ut et spørreskjema som omhandler ulike dimensjoner ved deres forhold til vold, slik som egen voldsbruk, voldsutsatthet, erfaringer med vold i oppvekstfamilien etc. De registrerte opplysninger om dette utvalget og den behandlingen de har fått, blir lagt inn i SPSS og vil danne grunnlag for videre analyser. b. IKST Ved IKST gjennomføres flere mindre prosjekt. 1. Undersøkelse av data fra klienter. Problemstillinger I. Kategorisering og beskrivelse av seksuelle overgrep II. Endringer i seksuelle preferanser etter behandling ved IKST III. Tilbakefall hos klienter som har gått til behandling ved IKST IV. Faktorer som påvirker utvikling av overgrepsadferd Metode Undersøkelsen vil basere seg på data fra 320 klienter som var i psykoterapeutisk behandling i perioden 1983 til 2005 ved Institutt for klinisk sexologi og terapi (IKST), og som har begått eller er redde for å begå seksuelle overgrep

17 Mishandlede kvinners erfaringer med rettsapparatet Bakgrunn Til tross for at kriminalpolitiske og strafferettslige tiltak står sentralt i arbeidet mot vold og overgrep har vi liten kunnskap om hvordan voldsofre opplever den strafferettslige prosessen. Problemstillinger Hvilke forventninger stiller mishandlede kvinner til hva de kan oppnå gjennom denne prosessen, og i hvilken grad blir disse forventningene tilfredsstilt. Metode Undersøkelsen vil primært bygge på kvalitative intervjuer med mishandlede kvinner som er fornærmede i saker som skal opp for retten. Undersøkelsen tenkes gjennomført som dr. gradsprosjekt ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi. Det har i 2004 primært blitt arbeidet med utvikling av problemstillinger og design og med å avklare muligheter for kontakt med deltakere i undersøkelsen. Undersøkelse av brukere av krisesentrene basert på sentrenes registreringsskjema Bakgrunn Registreringen av brukere av krisesentrene har foregående år vær lite standardisert og i form av summerte tall fra det enkelte senter. Dette har gjort det vanskelig å få frem mer eksakt kunnskap om sentrenes brukere. Fra 2003 ble imidlertid brukerregistreringen endret, slik at det var mulig å få frem mer eksakte opplysninger. Problemstillinger Hvem er brukerne av krisesentrene og hva har de vært utsatt for? Metode Undersøkelsen er basert på sentrenes nye registreringsskjema for beboere og dagbrukere i Sentrene har fylt ut ett skjema per beboer og dagbruker. Disse er så statstisk behandlet av oss. Publisering Resultater fra undersøkelsen er publisert i et eget NKVTS-notat: Krisesentrene 2004 en kommentert statistikk. Undersøkelse av voldssaker i ulike instanser: A week to count Bakgrunn Etter mønster av den engelske undersøkelsen A day to count, hvor instanser som arbeidet med voldsproblematikk ble bedt om å sende inn opplysninger om alle saker de arbeidet med en bestemt dag, bestemte Justisdepartementet å foreta en liknende undersøkelse i Norge. For at man skulle få tilstrekkelig antall saker ble det bestemt at undersøkelsen skulle strekke seg over en uke og ikke bare en dag. Undersøkelsen fikk dermed tittelen A week to count. NKVTS bisto Justisdepartementet med design og gjennomføring av kartleggingen, og fikk i oppdrag av departementet å foreta en nærmere summering og analyse av materialet. Undersøkelsen ble gjennomført i 2003, men materialet ble først ferdig analysert og rapportert i Problemstillinger Hvor mange voldssaker arbeider ulike offentlige og frivillige instanser med i løpet av en uke? Hva karakteriserer offer, gjerningsperson og selve volden i disse sakene? Metode Alle landets politidistrikt, krisesentre, familievernkontor, rådgivningskontor for kriminalitetsofre, ATV og IKST og et utvalg legevakter, sosialkontor og barnevernskontor, ble bedt om å registrere en rekke opplysninger om alle voldssaker de arbeidet med i en bestemt uke, med særlig vekt på saker som gikk på vold i nære relasjoner. Skjemaene ble returnert til Justisdepartementet som

18 foretok en første grov oppsummering hvoretter opplysningene ble statistisk behandlet ved NKVTS. Publisering Resultatene av analysen ble oppsummert i et notat En uke med vold. En øyeblikksstudie av hjelpeapparatets arbeid i saker om vold i nære relasjoner, som ble sendt Justisdepartementet. Videre bearbeiding av data fra Oslo-undersøkelsen Bakgrunn Kompetansesenter for voldsofferarbeid fikk i oppdrag av Oslo kommune å gjennomføre en undersøkelse av forekomsten av vold i nære relasjoner i Oslo. Undersøkelsen ble gjennomført i samarbeid med NOVA. Problemstillinger Hvor mange av Oslos kvinner og menn mellom 24 og 55 år utsettes for vold, trusler og seksuelle overgrep? Hvilke grupper er mest utsatte, og i hvilken grad søker de voldsrammede ulike hjelpeinstanser? Metode Et postalt spørreskjema ble sendt et tilfeldig uttrukket utvalg på i alt 8000 Oslobeboere mellom 24 og 55 år. Publisering Hovedrapporten fra undersøkelsen ble publisert vinteren 2004 i senterets første rapport: Den skjulte volden? Data fra undersøkelsen er bearbeidet videre og har dannet utgangspunkt for artikler om henholdsvis voldtekt og om kvinnemishandling og klassetilhørighet. Artiklene vil bli publisert i Eldres oppfatning av vold og av å søke hjelp Bakgrunn Vold og overgrep mot eldre er en svært skjult voldsform og eldre voldsofre søker i liten grad selv hjelp hos politi og andre hjelpeinstanser. For å få bedre kunnskap om hvordan en best kan nå denne gruppen er det viktig å få mer kunnskap om hvordan de eldre selv ser på ulike former for vold og det å søke hjelp. Problemstillinger Hvilke oppfatninger og holdninger har eldre til ulike former for omsorgssvikt og fysiske, verbale og økonomiske overgrep? Hvor alvorlige mener de overgrepene er? Hva mener de er årsakene til overgrepene og hvilke holdninger har de til at andre involverer seg og melder fra? Metode Et postalt spørreskjema med en rekke utsagn og påstander som respondentene ble bedt om å ta stilling til, ble sendt 1000 eldre over 65 år som ble trukket ut fra medlemslistene til Norges pensjonistforbund. Skjemaet var likt tilsvarende skjemaer som tidligere var brukt i undersøkelser i USA og flere asiatiske og europeiske land. Publisering Svarene på skjemaene er ferdig bearbeidet og analysert og vil bli publisert i et notat våren

19 Utviklingsarbeid og utredninger Rådgivningskontorene for kriminalitetsofre NKVTS har ansvar for faglig koordinering og utvikling av Rådgivningskontorene for kriminalitetsofre. En medarbeider ved seksjonen arbeider særlig med dette. Det er i løpet av 2004 opprettet kontor i Oslo, Stavanger og Bergen, slik at det nå er i gang i alt 10 kontorer. Det holdes jevnlige telefonmøter med rådgiverne på kontorene, og i tillegg har det vært arrangert tre seminarer for kontorene, det ene som studietur til Stockholm. Klientregistreringssystemer for krisesentrene NKVTS har også hatt ansvar for å utvikle bedre klientregistreringssystemer for krisesentrene. Dette arbeidet startet opp i 2003, og fortsatte i 2004 med en ytterligere forbedring av registreringsskjemaene. Fra 2005 vil Barne- ungdoms- og familiedirektoratet overta ansvaret for innsamling av skjemaene og utkjøring av statistikk. Kurs for krisesentermedarbeidere og samarbeidspartnere om voldsutsatte minoritetskvinner Barne- og familiedepartementet har gitt senteret i oppdrag å utvikle og gjennomføre kurs for krisesentermedarbeidere og deres samarbeidspartnere om voldsutsatte kvinner med minoritetsbakgrunn. Dette er i første omgang et pilotprosjekt for helseregion Øst, og vil dersom det er vellykket, følges opp med tilsvarende kurs for de øvrige regionene i 2005 og Utvikling av forskningsprosjekt ved Vern for eldre Det er etablert et samarbeid med Vern for eldre-prosjektet i Oslo for å utvikle skisser til forskningsprosjekter med utgangspunkt klientdata fra prosjektet. Utredning om familievoldskoordinatorene i politiet Det er gjennomført en utredning om arbeidssituasjonen til de 27 familievoldskoordinatorene i politiet (en i hvert politidistrikt). Utredningen er basert på telefonintervjuer med koordinatorene, og utredningen ble sendt Justisdepartementet våren Utvikling av internasjonale nettverk Seksjonen er tilknyttet flere internasjonale nettverk om vold og overgrep, og deltar blant annet i utviklingen av et EU prosjekt, knyttet til EUs AGIS-program, med en ekspertkonferanse i Köln i Seksjonen hadde også ansvaret for å arrangere årsmøtet i Nordiska Brottsofferunionen for Veiledning Veiledning av hovedfagsstudent i sosiologi. Tema: Barnevernets håndtering av saker hvor barn er utsatt for eller vitne til fysisk vold. Oppgaven leveres mars Veiledning av hovedfagstudent i sosiologi. Tema: Arrangerte ekteskap Veiledning av sosialarbeiderne ved Vern for eldre Bærum Veiledning av rådgiverne ved Rådgivningskontorene for kriminalitetsofre

20 Publisering Rapporter: Hilde Pape og Kari Stefansen (red). Den skjulte volden Notater: Wenche Jonassen, Krisesentrene 2004 en kommentert statistikk Interne notater: Vibeke Stang Lingås, En uke som teller. Yngvil Grøvdal, Familievoldskoordinatorene. Brosjyrer: Olaug Juklestad: Overgrep mot eldre, revisjon og nyopptrykk Artikler, internasjonale tidsskrift Olaug Juklestad: Elderly people at risk: a Norwegian Model for education and response. The Journal of Adult Protection nr.3, 2004 Kapitler og artikler i antologier etc. Olaug Juklestad: Handicappede der udsættes for overgreb forebyggelse, behandling og oppfølging. I Over grændsen antologi om vold mod kvinder med handicap, Ringsted, UFC Handicap Olaug Juklestad: Äldre som brottsoffer I: M. Lindgren et al. Utsatta och sårbara Brottsoffer, Stockholm, Jure förlag AB Olaug Juklestad: Artikkel i japansk antologi, A study of Intercultural and Intergenerational Differences in four Countries Papers og Internettpubliserte foredrag: Wenche Jonassen: Hvordan kan kunnskap om krisesenterbrukere bidra til å forebygge vold mot kvinner?, Konferanse arrangert av Høgskolen i Bodø og Universitetet i Arkhangelsk Wenche Jonassen: Krisesenterbevegelsen fra grasrotbevegelse til drift av profesjonelle hjelpetiltak, Konferanse arrangert av Islands kvinnohistoriske arkiv i samarbeid med Center för kvinno- och könsforskning vid Islands Universitet og Nordisk institutt for kvinne- og kjønnsforskning. Thore Langfeldt: Når offer blir overgriper ved NKVTS åpningskonferanse Thore Langfeldt: Sexual offences. History of sexual discourses ved IATSO konferanse I Athen Ole K Hjemdal: The Good and the Bad and the Ugly. Om behovet for en nyanserende familievoldsforskning. ved NKVTS åpningskonferanse Kronikker Kari Stefansen, Ole K Hjemdal og Jørgen Lorentsen: Menn og vold. Kronikk i Dagsavisen 11. november 2004 Seksjon Flyktninghelse og tvungen migrasjon Innledning Seksjonen var preget av sterkt redusert bemanning gjennom hele 2004 ved at flere stillinger har vært ubesatte gjennom permisjoner og vakanser. Seksjonen har 6 hele og 3 halve stillinger. Fram til september var imidlertid 3 ansatte i hele stillinger i permisjon og en hel stilling var ubesatt. Den 1. september kom en tilbake fra permisjon. To andre sa derimot opp stillingene i løpet av høsten, slik at seksjonen høsten 2004 hadde tre vakanser i hele stillinger. En medarbeider hadde

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress INNHOLD

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress INNHOLD Årsrapport 2005 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress AS (NKVTS) ble stiftet 17. november 2003. Selskapet er et datterselskap av

Detaljer

NKVTS fyller ti år og inviterer til to seminarer om mestring av katastrofer og traumatiserte flyktninger

NKVTS fyller ti år og inviterer til to seminarer om mestring av katastrofer og traumatiserte flyktninger NKVTS fyller ti år og inviterer til to seminarer om mestring av katastrofer og traumatiserte flyktninger Få med deg høydepunktene av vår nyeste forskning på katastrofe- og flyktningefeltet. 18. og 19.

Detaljer

Forskningsprogram etter 22/7. Koordineringsgruppa 28.september 2012 Inger Elise Birkeland

Forskningsprogram etter 22/7. Koordineringsgruppa 28.september 2012 Inger Elise Birkeland Forskningsprogram etter 22/7 Koordineringsgruppa 28.september 2012 Inger Elise Birkeland Tsunamiforskningen 2005-2012 8 prosjekter Opplevelser og reaksjoner hos dem som var der Berørte barn og familier

Detaljer

Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH)

Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH) Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH) MÅL: Styrke tjenestenær helsetjenesteforskning Tiltak 6 Sende inn minimum sju søknader om forskningsfinansiering årlig under

Detaljer

Krisesenterforskning ved NKVTS

Krisesenterforskning ved NKVTS Notat 21. november 2008 Wenche Jonassen Krisesenterforskning ved NKVTS Siden NKVTS ble etablert i 2004, har senteret gjennomført ulike prosjekt med fokus på krisesentrene. I dette notatet gjøres det kort

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 30. oktober 2014 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Vedlegg: Utkast til avtale om virksomhetsoverdragelse SAK 58/2014

Detaljer

Overgrep mot eldre. Hva kan jeg gjøre? Hvem kan jeg kontakte?

Overgrep mot eldre. Hva kan jeg gjøre? Hvem kan jeg kontakte? Overgrep mot eldre Hva kan jeg gjøre? Hvem kan jeg kontakte? Hva er overgrep mot eldre? Overgrep brukes som en samlebetegnelse for vold, trusler, trakassering og andre handlinger som krenker et menneske.

Detaljer

Mer kompetanse til helse- og omsorgspersonell. www.aldringoghelse.no

Mer kompetanse til helse- og omsorgspersonell. www.aldringoghelse.no Mer kompetanse til helse- og omsorgspersonell Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse Fagområder Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ble etablert i 1997, da med fokus på fagområdet

Detaljer

Strategisk plan for avdeling for samfunnsmedisin 2011 2021

Strategisk plan for avdeling for samfunnsmedisin 2011 2021 Strategisk plan for avdeling for samfunnsmedisin 2011 2021 Vår visjon: Å fremme menneskets, miljøets og samfunnets helse gjennom nyskapende forskning, engasjerende formidling og utdanning av kunnskapsrike

Detaljer

Traumebehandling i nord. Gro M. Nilssen & Marianne S. Ryeng RVTS Nord

Traumebehandling i nord. Gro M. Nilssen & Marianne S. Ryeng RVTS Nord Traumebehandling i nord Gro M. Nilssen & Marianne S. Ryeng RVTS Nord Regionalt ressurssenter om vold traumatisk stress og selvmordsforebygging, region nord Etablert i 2006 Et av fem sentre i Norge Administrativt

Detaljer

Årsrapport 2014 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt

Årsrapport 2014 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Årsrapport 2014 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Innholdsfortegnelse 1. Beskrivelse av tilbudet s. 3 2. Statistikk s. 4 o Tabell 1 - Antall pasienter s. 4 o Tabell 2 - Aldersfordeling s. 5 o Tabell 3

Detaljer

Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt

Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt Innholdsfortegnelse 1. Funksjonsbeskrivelse s. 3 2. Personale s. 4 3. Aktivitet s. 4 4. Kompetanseutvikling s. 7 5. Informasjon, undervisning og veiledning

Detaljer

Strategiplan 2011-2014. Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging - region sør

Strategiplan 2011-2014. Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging - region sør Strategiplan 2011-2014 Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging - region sør RVTS Sør har som oppgave å bidra til at vold og psykiske traumer forebygges og avdekkes, at ofre beskyttes

Detaljer

Forskning og forskningsbehov om vold mot kvinner med nedsatt funksjonsevne. Wenche Jonassen - 2007

Forskning og forskningsbehov om vold mot kvinner med nedsatt funksjonsevne. Wenche Jonassen - 2007 Forskning og forskningsbehov om vold mot kvinner med nedsatt funksjonsevne Wenche Jonassen - 2007 1 Wenche Jonassen Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress Notat januar. 2007 Forskning og

Detaljer

Vold i nære relasjoner koordinering av innsatsen. Line Nersnæs og Anne Brita Normann Politiavdelingen 17. oktober 2012

Vold i nære relasjoner koordinering av innsatsen. Line Nersnæs og Anne Brita Normann Politiavdelingen 17. oktober 2012 Vold i nære relasjoner koordinering av innsatsen Line Nersnæs og Anne Brita Normann Politiavdelingen 17. oktober 2012 En stadig bredere, sentral satsing mot vold i nære relasjoner Regjeringens handlingsplaner:

Detaljer

Innledning. Dommeravhør

Innledning. Dommeravhør Årsrapport 213 1 2 Innledning Statens barnehuset Hamar dekker fylkene Hedmark, Oppland og de deler av Akershus som omfatter Romerike politidistrikt. I det geografiske området er det 61 kommuner med til

Detaljer

Retningslinje for etablering, organisering og finansiering av regionale kompetansetjenester i Helse Sør-Øst 20. desember 2012

Retningslinje for etablering, organisering og finansiering av regionale kompetansetjenester i Helse Sør-Øst 20. desember 2012 Retningslinje for etablering, organisering og finansiering av regionale kompetansetjenester i Helse Sør-Øst 20. desember 2012 2 Retningslinjer regionale kompetansetjeneste, Helse Sør-Øst Innhold 1 Bakgrunn...

Detaljer

Vold i nære relasjoner

Vold i nære relasjoner Vold i nære relasjoner Line Nersnæs 29. oktober 2013 Innhold Satsing sentralt Hvor omfattende er volden? Meld. St. 15 (2012-2013) Forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner «Det handler om å

Detaljer

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus HF Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Sentralbord: 02770 Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst

Detaljer

visitbodo.com Lederkonferanse Bodø Marit Tørstad 23.10.2013

visitbodo.com Lederkonferanse Bodø Marit Tørstad 23.10.2013 visitbodo.com Lederkonferanse Bodø Marit Tørstad 23.10.2013 Hva jeg skal snakke om U@ordringer sea fra Helsedirektoratet innen psykisk helsevern for barn og unge AkGvitetsdata Planlegging av retningslinje

Detaljer

Færre på krisesentre, flest har innvandrer bakgrunn

Færre på krisesentre, flest har innvandrer bakgrunn Færre på krisesentre, flest har innvandrer bakgrunn I 2007 bodde nesten 1 800 personer på krisesentrene, som er 5 prosent færre enn i 2006. Alle var kvinner, med unntak av syv menn der tre var under 18

Detaljer

Helhetlig kompetanseplan for psykososial beredskap i Gjøvikregionen. 01.03.2015

Helhetlig kompetanseplan for psykososial beredskap i Gjøvikregionen. 01.03.2015 Helhetlig kompetanseplan for psykososial beredskap i Gjøvikregionen. 01.03.2015 1 Innhold 1. Bakgrunn, målsetting...3 1.1 Bakgrunn.3 1.2 Målsetting....3 2. Forankring, ansvar.3 2.1 Forankring....3 2.2

Detaljer

Bro mellom kunnskap og praksis

Bro mellom kunnskap og praksis Bro mellom kunnskap og praksis Strategiplan 2013 2017 Kompetansesenter rus - region sør ved Borgestadklinikken (KoRus Sør) er ett av sju regionale kompetansesentra på rusfeltet, og arbeider på oppdrag

Detaljer

SKJEMA FOR STATUSRAPPORT

SKJEMA FOR STATUSRAPPORT SKJEMA FOR STATUSRAPPORT Tittel på tiltak/prosjekt: Prosjekt Link Lyngen 2005004435 Budsjettår: 2007 Budsjettkapittel og post: statsbudsjett kapittel 0743.70 Frist: 31.mars 2008 Rapporten sendes til: SHdir

Detaljer

Innledning. Dommeravhør

Innledning. Dommeravhør Årsmelding 2012 2 Innledning Statens barnehuset Hamar dekker fylkene Hedmark, Oppland og de deler av Akershus som omfatter Romerike politidistrikt. I det geografiske området er det 61 kommuner med til

Detaljer

Arbeidet med strategi barn og unges psykiske helse. Anette Mjelde, avdelingsdirektør psykisk helse og rus

Arbeidet med strategi barn og unges psykiske helse. Anette Mjelde, avdelingsdirektør psykisk helse og rus Arbeidet med strategi barn og unges psykiske helse Anette Mjelde, avdelingsdirektør psykisk helse og rus Regjeringens Strategiplan for barn og unges psykiske helse... sammen om psykisk helse (2003-2008)

Detaljer

Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse. Fagenheten Utviklingshemning og aldring. Frode Kibsgaard Larsen

Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse. Fagenheten Utviklingshemning og aldring. Frode Kibsgaard Larsen Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse Fagenheten Utviklingshemning og aldring Frode Kibsgaard Larsen Stockholm 4. mai 2011 Litt historie Avvikling av institusjonene i 1991 Vertskommunene De eldre

Detaljer

NFSS Årskonferanse 25.03.10

NFSS Årskonferanse 25.03.10 NFSS Årskonferanse 25.03.10 I drift 2008: Barnehuset Bergen Barnehuset Hamar I drift 2009: Barnehuset Kristiansand Barnehuset Trondheim Barnehuset Tromsø Barnehuset Oslo 2010 (høst) Barnehuset Stavanger

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORDLANDSSYKEHUSET HF. (Vedtatt i Helse Nord - Sak 63/01 Vedtekter for de lokale helseforetak)

VEDTEKTER FOR NORDLANDSSYKEHUSET HF. (Vedtatt i Helse Nord - Sak 63/01 Vedtekter for de lokale helseforetak) VEDTEKTER FOR NORDLANDSSYKEHUSET HF (Vedtatt i Helse Nord - Sak 63/01 Vedtekter for de lokale helseforetak) Oversikt : 1 NAVN 2 EIER 3 HELSEFORETAKETS FORMÅL 4 HELSEFORETAKETS VIRKSOMHET. 5 HOVEDKONTOR

Detaljer

Styresaknr. 4/06 REF: 2003/000424

Styresaknr. 4/06 REF: 2003/000424 Styresaknr. 4/06 REF: 2003/000424 VEDTEKTSENDRINGER Saksbehandler: Rolf Jensen Dokumenter i saken: Ikke trykt vedlegg : Helse Nords styresaker 84-2005, 112-2005 Tryktvedlegg: Oppdaterte vedtekter for Nordlandssykehuset

Detaljer

Hva gjør terroren med oss? Siri Thoresen Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. Litteraturhuset 14. juni 2013

Hva gjør terroren med oss? Siri Thoresen Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. Litteraturhuset 14. juni 2013 Hva gjør terroren med oss? Photo: Jan Greve, Scan-Foto Siri Thoresen Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress Litteraturhuset 14. juni 2013 Hvor var du da du fikk vite om det? Reaksjoner

Detaljer

STRATEGIPLAN 2010-2015

STRATEGIPLAN 2010-2015 STRATEGIPLAN 2010-2015 Sámi našuvnnalaš gealboguovddáš - psykalaš dearvvasvuođasuddjen, SÁNAG Samisk nasjonalt kompetansesenter - psykisk helsevern, SANKS Forord Samisk nasjonalt kompetansesenter - psykisk

Detaljer

ATFERDSSENTERET TILKNYTTET UNIVERSITETET I OSLO Org.nr: 985 638 187

ATFERDSSENTERET TILKNYTTET UNIVERSITETET I OSLO Org.nr: 985 638 187 Til Helsedirektoratet/ Divisjon primærhelsetjenester Avdeling psykisk helse og rus v/ Hilde Skyvuldstad Postboks 7000 St. Olavs plass 0130 Oslo Oslo, 31. januar 2014 Deres ref. 13/10860 Høringsuttalelse

Detaljer

Internasjonalisering. Prosjekt Læring i arbeidsliv og utdanning. Internasjonalt utvalg 19.06.12

Internasjonalisering. Prosjekt Læring i arbeidsliv og utdanning. Internasjonalt utvalg 19.06.12 Internasjonalisering Prosjekt Læring i arbeidsliv og utdanning Internasjonalt utvalg 19.06.12 Definisjon internasjonalisering En etablert definisjon for internasjonalisering i høyere utdanning: The process

Detaljer

10 / 2015. Retningslinjer for statlig tilskudd til sentre mot incest og seksuelle overgrep og ressurssentre mot voldtekt (kap.

10 / 2015. Retningslinjer for statlig tilskudd til sentre mot incest og seksuelle overgrep og ressurssentre mot voldtekt (kap. 10 / 2015 Retningslinjer for statlig tilskudd til sentre mot incest og seksuelle overgrep og ressurssentre mot voldtekt (kap. 840 post 61) Innhold Innledning... 3 1. Formål... 3 2. Søknad... 3 3. Krav

Detaljer

STATENS BARNEHUS KRISTIANSAND FUNKSJON OG ERFARINGER

STATENS BARNEHUS KRISTIANSAND FUNKSJON OG ERFARINGER STATENS BARNEHUS KRISTIANSAND FUNKSJON OG ERFARINGER Kort om bakgrunnen for opprettelse av barnehus Forslag fra Redd Barna om opprettelse av barnehus etter modell fra Island Tverrdepartmental prosjektgruppe

Detaljer

Leveransebeskrivelse vedrørende anskaffelse av krisesentertilbud for Bergen og omland

Leveransebeskrivelse vedrørende anskaffelse av krisesentertilbud for Bergen og omland Leveransebeskrivelse vedrørende anskaffelse av krisesentertilbud for Bergen og omland Anskaffelsen skal oppfylle Bergen kommunes forpliktelse jfr krisesenterlovens 1 og 2 å sikre et godt og helhetlig krisesentertilbud

Detaljer

Sosialt arbeid og lindrende behandling -hva sier nasjonale føringer?

Sosialt arbeid og lindrende behandling -hva sier nasjonale føringer? Sosialt arbeid og lindrende behandling -hva sier nasjonale føringer? Kompetansesenter for lindrende behandling, Helseregion sør-øst Sissel Harlo, Sosionom og familieterapeut Nasjonalt handlingsprogram

Detaljer

Beskrivelse av tjenesten innhold og avgrensning

Beskrivelse av tjenesten innhold og avgrensning Søknadsskjema i for nasjonale kompetansetjenester Viktig bakgrunnsinformasjon: Se dokumentet Innledning og veiledning for søknader om nye nasjonale kompetansetjenester Helseforetak Sørlandtes Sykekus HF

Detaljer

Psykologer i kommunene. Regional nettverkssamling Tromsø, 9. 10. juni 2015

Psykologer i kommunene. Regional nettverkssamling Tromsø, 9. 10. juni 2015 Psykologer i kommunene Regional nettverkssamling Tromsø, 9. 10. juni 2015 Velkommen! NAPHAs oppdrag Hva skjer? Denne samlingen 2 Helsedirektoratets oppdrag til NAPHA - Tilskuddsordningen for psykologer

Detaljer

RBUP. RBUP Regionsenter for barn og unges psykiske helse

RBUP. RBUP Regionsenter for barn og unges psykiske helse RBUP Regionsenter for barn og unges psykiske helse Også barn og unge har psykisk helse Også barn og unge har psykisk helse. Derfor har vi fire regionsentre Nesten halvparten av alle nordmenn opplever i

Detaljer

Krisesentrene 2003 en kommentert statistikk

Krisesentrene 2003 en kommentert statistikk 1 Krisesentrene 2003 en kommentert statistikk Wenche Jonassen Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress Notat nr. 1/2004 2 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) er

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015. Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen

STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015. Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015 Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen Verdier: Menneskeverd Likeverd Medvirkning Virksomhetsidé drive forskningsbasert

Detaljer

Årsrapport 2012 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt

Årsrapport 2012 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Årsrapport 2012 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Innholdsfortegnelse 1. Beskrivelse av tilbudet s. 3 2. Statistikk s. 4 o Tabell 1 - Antall pasienter s. 4 o Tabell 2 - Aldersfordeling s. 5 o Tabell 3

Detaljer

Ærlig Modig Troverdig

Ærlig Modig Troverdig Landsforeningenmot seksuelleovergrep Postboks70 7201Kyrksæterøra Trondheim2.mai2014 FylkesmanneniSørETrøndelag Avd.Helseogomsorg Postboks4710Sluppen 7468Trondheim Rettighetsklage+ + LandsforeningenmotseksuelleovergrepLMSOklagerpånedleggelsesvedtaketavenregional

Detaljer

innen psykisk helsearbeid og rus i kommunene 2013 til

innen psykisk helsearbeid og rus i kommunene 2013 til Utvikling av nasjonale kvalitetsindikatorer t i t innen psykisk helsearbeid og rus i kommunene 2013 til Trond Hatling Leder Forbehold og oss Mine vurderinger Helsedirektoratet kan ha andre vurderinger

Detaljer

Psykososial beredskap i kommunene

Psykososial beredskap i kommunene 1 Psykososial beredskap i kommunene Konferansen Beredskap i etterpåklokskapens tid 13.-14. mai 2013 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Knut Hermstad Dr.art, fagkoordinator RVTS Midt 2 Hva har vi lært? Psykososial

Detaljer

Brosjyren inneholder hovedpunkter fra dokumentet Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge. Du kan laste ned hele dokumentet fra www.helse-midt.

Brosjyren inneholder hovedpunkter fra dokumentet Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge. Du kan laste ned hele dokumentet fra www.helse-midt. K V A L I T E T S S T R A T E G I F O R H E L S E M I D T - N O R G E 2 0 0 4 2 0 0 7 Brosjyren inneholder hovedpunkter fra dokumentet Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge. Du kan laste ned hele dokumentet

Detaljer

Hva gjør vi når barnehagen opplever samlivsbrudd?

Hva gjør vi når barnehagen opplever samlivsbrudd? Hva gjør vi når barnehagen opplever samlivsbrudd? En presentasjon basert på forskningsprosjektet BAMBI Førsteamanuensis / Dr. psychol. Ingunn Størksen, Senter for atferdsforskning To mål for presentasjonen

Detaljer

Virksomhetsplan SMSO Rogaland 2012

Virksomhetsplan SMSO Rogaland 2012 Virksomhetsplan SMSO Rogaland 2012 Virksomhetsplanen er forankret i vedtekter for SMSO Rogaland 2: 2 Formål Senterets formål er å gi hjelp til selvhjelp til menn og kvinner som har vært incestutsatt/utsatt

Detaljer

Forskningssirkler Barn og unges medvirkning i barneverntjenesten. Barnevernkonferansen 2015 17. april 2015

Forskningssirkler Barn og unges medvirkning i barneverntjenesten. Barnevernkonferansen 2015 17. april 2015 Sissel Seim og Tor Slettebø Forskningssirkler Barn og unges medvirkning i barneverntjenesten Barnevernkonferansen 2015 17. april 2015 Eva Almelid, Grünerløkka barneverntjeneste Tone Böckmann-Eldevik, Grünerløkka

Detaljer

Samhandling mellom sjukehus og kommunehelsetenesta - erfaringar frå Helse Fonna

Samhandling mellom sjukehus og kommunehelsetenesta - erfaringar frå Helse Fonna Samhandling mellom sjukehus og kommunehelsetenesta - erfaringar frå Helse Fonna Voss 12.07.08 Spesialrådgiver Bjørg Røstbø Helse Fonna Voss 12.06.2008 2 Helse Fonna - kommunesamarbeidet Helse Fonna HF:

Detaljer

Hva er forskning? Hvorfor forske innen sykehusfarmasien? Anne Gerd Granås, PhD, cand.pharm. Førsteamanuensis, Senter for farmasi, UiB 10.

Hva er forskning? Hvorfor forske innen sykehusfarmasien? Anne Gerd Granås, PhD, cand.pharm. Førsteamanuensis, Senter for farmasi, UiB 10. Hva er forskning? Hvorfor forske innen sykehusfarmasien? Anne Gerd Granås, PhD, cand.pharm. Førsteamanuensis, Senter for farmasi, UiB 10.mars 2010 Mål Refleksjon Utfordring Inspirasjon Farmasøyter i forskning

Detaljer

Arbeid for å hindre/stoppe vold i nære relasjoner eksempler fra Tromsø kommune PLANER UTVIKLINGSARBEID - STRUKTURER SAMHANDLING - KOMPETANSE

Arbeid for å hindre/stoppe vold i nære relasjoner eksempler fra Tromsø kommune PLANER UTVIKLINGSARBEID - STRUKTURER SAMHANDLING - KOMPETANSE Arbeid for å hindre/stoppe vold i nære relasjoner eksempler fra Tromsø kommune PLANER UTVIKLINGSARBEID - STRUKTURER SAMHANDLING - KOMPETANSE Mål: Barn som lever med vold skal ha rett hjelp til rett tid.

Detaljer

Klinikk PHA handlingsplan for forskning i perioden 2015:

Klinikk PHA handlingsplan for forskning i perioden 2015: Klinikk psykisk helse og avhengighet Handlingsplan forskning 2015 Klinikk PHA handlingsplan for forskning i perioden 2015: Denne handlingsplanen er en revisjon av tidligere handlingsplan for perioden 2012-2014basert

Detaljer

Referat. Møte i styret for Cristin 17. november 2010. Blindern, 30.11.2010 Cristin-10-070 AFS

Referat. Møte i styret for Cristin 17. november 2010. Blindern, 30.11.2010 Cristin-10-070 AFS Blindern, 30.11.2010 Cristin-10-070 AFS Referat Møte i styret for Cristin 17. november 2010 Til stede: Leder Curt Rice, UiT Nestleder Ernst Omenaas, Haukeland universitetssykehus Styremedlemmer Trond Singsaas,

Detaljer

Gjennom rammeavtalen reguleres samhandling og områder for samarbeid som skal understøtte formålet med avtalen.

Gjennom rammeavtalen reguleres samhandling og områder for samarbeid som skal understøtte formålet med avtalen. Samarbeidsavtale mellom Klinikk psykisk helsevern for barn og unge (PBU) og BUP Voss i Helse Bergen HF, Betanien BUP og Barne-, ungdoms- og familieetaten Region Vest, Område Bergen 1. BAKGRUNN OG FORMÅL

Detaljer

NÅR DET SOM IKKE SKULLE SKJE, HAR SKJEDD.

NÅR DET SOM IKKE SKULLE SKJE, HAR SKJEDD. Klinikk Psykisk Helse og Avhengighet Avdeling for forskning og utvikling og Senter for psykisk helse barn og ungdom NÅR DET SOM IKKE SKULLE SKJE, HAR SKJEDD. Forståelse og behandling av traumatiserte barn

Detaljer

Regional Sikkerhetsavdeling og Kompetansesenter Brøset

Regional Sikkerhetsavdeling og Kompetansesenter Brøset Regional Sikkerhetsavdeling og Kompetansesenter Brøset En avdeling ved St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim, Psykisk helsevern. Kompetansesenteret er en av fire seksjoner ved den regionale

Detaljer

- et forsøksprosjekt i fire kommuner. Ole K Hjemdal

- et forsøksprosjekt i fire kommuner. Ole K Hjemdal Screening av gravide - et forsøksprosjekt i fire kommuner Ole K Hjemdal Nasjonale retningslinjer for svangerskapsomsorgen: Vi anbefaler foreløpig ikke jordmor eller lege å bruke screeningverktøy for å

Detaljer

Årsmelding 2012. Et samarbeidsprosjekt mellom SUS, Psyk.divisjon og NAV Rogaland.

Årsmelding 2012. Et samarbeidsprosjekt mellom SUS, Psyk.divisjon og NAV Rogaland. Et samarbeidsprosjekt mellom SUS, Psyk.divisjon og NAV Rogaland. JobbResept mener: At alle mennesker har rett til å forsøke seg i arbeid, og at individuell tilrettelegging og oppfølging vil føre til økte

Detaljer

ARBEIDET MOT KJØNNSLEMLESTELSE I NORGE

ARBEIDET MOT KJØNNSLEMLESTELSE I NORGE ARBEIDET MOT KJØNNSLEMLESTELSE I NORGE Februar 2015 Foredragsholder: Janne Waagbø Seniorrådgiver Kompetanseteamet mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet KOMPETANSETEAMET

Detaljer

Nasjonalt kompetansesenter for habilitering av barn og unge aktivitet og deltakelse

Nasjonalt kompetansesenter for habilitering av barn og unge aktivitet og deltakelse Nasjonalt kompetansesenter for habilitering av barn og unge aktivitet og deltakelse VALNESFJORD HELSESPORTSSENTER les mer på www.vhss.no Bodø(45 min) Fauske (25 min) VALNESFJORD HELSESPORTSSENTER Etablert

Detaljer

Om tilrettelegging for forskning i habilitering -fra et lederperspektiv

Om tilrettelegging for forskning i habilitering -fra et lederperspektiv Om tilrettelegging for forskning i habilitering -fra et lederperspektiv Nasjonal ledersamling for habiliteringstjenester Trondheim 21. september 2012 Edith V. Lunde Senterleder/cand.san. Bestilling 1.

Detaljer

Finnmarkssykehuset HF vedtekter

Finnmarkssykehuset HF vedtekter Møtedato: 20. mai 2014 Arkivnr.: 2010/228-34/011 Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29 36 Dato: 20.5.2014 Finnmarkssykehuset HF vedtekter 1 Navn Helseforetakets navn er Finnmarkssykehuset HF. 2 Eier Finnmarkssykehuset

Detaljer

FAMILIENS BEHOV OG OMSORGSBELASTNING ETTERALVORLIG TRAUMATISK HJERNESKADE I NORGE

FAMILIENS BEHOV OG OMSORGSBELASTNING ETTERALVORLIG TRAUMATISK HJERNESKADE I NORGE FAMILIENS BEHOV OG OMSORGSBELASTNING ETTERALVORLIG TRAUMATISK HJERNESKADE I NORGE Med foreløpig resultater fra multisenter-studie Audny Anke Overlege, PhD Rehabiliteringsklinikken, Universitetssykehuset

Detaljer

Informasjon om NAFO Opplæringssituasjon for innvandrere i Norge. Herning, 27. mars 2006. Sissel Persen Sigrun Aamodt

Informasjon om NAFO Opplæringssituasjon for innvandrere i Norge. Herning, 27. mars 2006. Sissel Persen Sigrun Aamodt Informasjon om NAFO Opplæringssituasjon for innvandrere i Norge Herning, 27. mars 2006 Sissel Persen Sigrun Aamodt Nafo s mandat Bidra til at Strategiplanen implementeres i alle fylker og kommuner Styrke

Detaljer

En utvikling preget av vekst

En utvikling preget av vekst En utvikling preget av vekst Følgende tidslinje (utarbeidet med god hjelp av Ånen Ringard) illustrerer viktige hendelser og når de ulike aktiviteter er kommet til: Kunnskapssenteret ti år 173 Tabell 1:

Detaljer

Ungdom i svevet. Samarbeidet med Fylkesmannen i Østfold. Kjell-Olaf Richardsen Seniorrådgiver/Fylkesmannen i Østfold Oslo, 19.11.

Ungdom i svevet. Samarbeidet med Fylkesmannen i Østfold. Kjell-Olaf Richardsen Seniorrådgiver/Fylkesmannen i Østfold Oslo, 19.11. Ungdom i svevet Samarbeidet med Fylkesmannen i Østfold Kjell-Olaf Richardsen Seniorrådgiver/Fylkesmannen i Østfold Oslo, 19.11.2015 Fylkesmannen skal i saker som omfatter barn, oppvekst og læring, stimulere

Detaljer

Kirsti Silvola. Karin Holt

Kirsti Silvola. Karin Holt Kirsti Silvola Utdanning: Psykiater og psykoterapeut i individuell psykoterapi. Gruppepsykoterapeut med psykodramametode. Erfaring: Jeg har lang erfaring som psykoterapeut med individer og terapi- og rehabiliteringsgrupper

Detaljer

Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis

Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis Presentasjon 112-dagen, København. 11.februar 2013 Kenneth Pettersen, senterleder SEROS Senter for risikostyring og samfunnssikkerhet http://seros.uis.no

Detaljer

Brukere KVINNER. gå i retning av mer alvorlige saker når det gjelder trusselbildet til kvinnene.

Brukere KVINNER. gå i retning av mer alvorlige saker når det gjelder trusselbildet til kvinnene. Krisesenteret i Stavanger Årsmelding 2013 Årsmelding 2013 De siste årene har Krisesenteret i Stavanger opplevd en betydelig økning i pågangen. Den største økningen kom i 2012, og da antallet beboere har

Detaljer

"7"1,111::) s "N og kornamnene

71,111::) s N og kornamnene UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVVI NORGCA UNIVFRSIFFHTABUOHCCEVIESSU BARDU KOMMUNE Tjenesteavtale nr 2 mellom Bardu kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF Retningslinjer for samarbeid i tilknytning

Detaljer

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon Kommunal Kompetanse inviterer til Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon For hvem Bakgrunn for kurset Kursets mål Sykepleiere, ergoterapeuter, sosionomer, psykologer, leger, fysioterapeuter

Detaljer

Strategi 2013 2018 Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling

Strategi 2013 2018 Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling Oslo universitetssykehus Strategi 2013 2018 Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling Oslo universitetssykehus på vei inn i en ny tid Norges største medisinske og helsefaglige miljø ble

Detaljer

Årsrapport 2009 Klinisk forskning/klinisk (2006-2010)

Årsrapport 2009 Klinisk forskning/klinisk (2006-2010) Årsrapport 2009 Klinisk forskning/klinisk (2006-2010) Året 2009 Programmet har særlig jobbet for å stimulere til god og relevant forskning innenfor allmennmedisin i 2009. Som et ledd i dette arbeidet arrangerte

Detaljer

Stiftelsen Alternativ Til Vold (ATV) Lilletorget 1 0184 Oslo www.atv-stiftelsen.no

Stiftelsen Alternativ Til Vold (ATV) Lilletorget 1 0184 Oslo www.atv-stiftelsen.no Stiftelsen Alternativ Til Vold (ATV) Lilletorget 1 0184 Oslo www.atv-stiftelsen.no Justisdepartementet Sivilavdelingen Postboks 8005 Dep 003 Oslo E.post: postmottak@jd.dep.no Oslo 16.03.2012 Høringsuttalelse

Detaljer

NORSK KULTURSKOLERÅD PERSONALPLAN 2008-2009

NORSK KULTURSKOLERÅD PERSONALPLAN 2008-2009 NORSK KULTURSKOLERÅD PERSONALPLAN 2008-2009 INNHOLD 1. Generell del 1.1. Hensikten med en personalplan 1.2. En kort beskrivelse av organisasjonen Norsk kulturskoleråd 1.3. Mål og satsingsområder 1.4. Økonomiske

Detaljer

NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne Møte i november 5. 2012 God Jul og Godt Nyttår

NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne Møte i november 5. 2012 God Jul og Godt Nyttår NASJONALT LEDERNETTVERK FOR BARNEHABILITERING VOKSENHABILITERING ARBEIDSUTVALGENE NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne Møte i november 5. 2012 God Jul og Godt Nyttår 1 Nordisk konferanse Avdeling for habilitering

Detaljer

VEILEDNINGSAVTALE FOR MASTERSTUDIET Revidert april 2010

VEILEDNINGSAVTALE FOR MASTERSTUDIET Revidert april 2010 VEILEDNINGSAVTALE FOR MASTERSTUDIET Revidert april 2010 For denne avtalen gjelder: Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges idrettshøgskole Fastsatt av styret 26. mai 2005 med hjemmel i LOV 2005-04-01

Detaljer

Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, Region Midt (RVTS-Midt)

Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, Region Midt (RVTS-Midt) Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, Region Midt (RVTS-Midt) Ressurssentre om vold, traumatisk stress og Selvmordsforebygging (RVTS) RVTS Nord RVTS Sør RVTS Øst RVTS Vest RVTS

Detaljer

Kartlegging av tilbudet til traumatiserte ofre for

Kartlegging av tilbudet til traumatiserte ofre for Kartlegging av tilbudet til traumatiserte ofre for vold, overgrep, ulykker og katastrofer, flyktninger og torturofre November 2006 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no

Detaljer

Studien Beskrivelser og evaluering av arbeidsmåter og metoder i FAT 2005.

Studien Beskrivelser og evaluering av arbeidsmåter og metoder i FAT 2005. Studien Beskrivelser og evaluering av arbeidsmåter og metoder i FAT 2005. Skrevet av Fou-rådgiver Bengt Karlsson. Denne prosjektbeskrivelsen ble utformet høsten 2004 og dannet bakgrunn for søknad om økonomiske

Detaljer

Sluttrapport for POP gruppe nr: 1. Prosjektets tittel: Brukerstyrt poliklinikk for personer med hiv

Sluttrapport for POP gruppe nr: 1. Prosjektets tittel: Brukerstyrt poliklinikk for personer med hiv Sluttrapport for POP gruppe nr: 1 Prosjektets tittel: Brukerstyrt poliklinikk for personer med hiv Navn deltakere i prosjektet: Overlege Ole Rysstad Samfunnsmedisiner Birgit. J. Lie Fastlege Holger Skeie

Detaljer

TIDLIG INN. Opplæringsprogrammet. Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner

TIDLIG INN. Opplæringsprogrammet. Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner Opplæringsprogrammet TIDLIG INN Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner Opplæring i bruk av kartleggingsverktøy og samtale metodikk i møte med gravide

Detaljer

Metodiske utfordringer ved evalueringer av barnevernet. Elisabeth Backe-Hansen NOVA

Metodiske utfordringer ved evalueringer av barnevernet. Elisabeth Backe-Hansen NOVA Metodiske utfordringer ved evalueringer av barnevernet Elisabeth Backe-Hansen NOVA Lytterveiledning Jeg kommer til å reise en del utfordringer, som er like relevante for evalueringer av andre velferdsområder

Detaljer

Trude Thorbjørnsrud. Curriculum vitae. Nøkkelkvalifikasjoner. Utdanning. Språk. Arbeidserfaring

Trude Thorbjørnsrud. Curriculum vitae. Nøkkelkvalifikasjoner. Utdanning. Språk. Arbeidserfaring Curriculum vitae Trude Thorbjørnsrud Adresse: Proba samfunnsanalyse, Øvre Vollgate 6, 0158 Oslo www.proba.no Telefon: +47 41 60 74 26 E-post: tt@proba.no Født: 1963 Nøkkelkvalifikasjoner Trude Thorbjørnsrud

Detaljer

Strategi 2012-2015. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder

Strategi 2012-2015. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder Strategi 2012-2015 Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder 1 Innholdsfortegnelse Historikk... 3 Mandat og målsetting... 3 Organisering... 4 Fag- og samarbeidsrådet... 4 Referansegruppen...

Detaljer

Nasjonalt kompetansenettverk for forebygging og behandling av problemer hos barn av psykisk syke og / eller rusmisbrukende foreldre.

Nasjonalt kompetansenettverk for forebygging og behandling av problemer hos barn av psykisk syke og / eller rusmisbrukende foreldre. Nasjonalt kompetansenettverk for forebygging og behandling av problemer hos barn av psykisk syke og / eller rusmisbrukende foreldre. BarnsBeste Departementet besluttet høsten 2007 å opprette et nasjonalt

Detaljer

Kropp og selvfølelse

Kropp og selvfølelse Universitetssykehuset Nord-Norge HF Psykiatrisk forsknings- og utviklingsavdeling Kropp og selvfølelse 3 semesters utdanningsprogram om SPISEFORSTYRRELSER Målgruppe: Kompetanseprogrammet er tverrfaglig

Detaljer

VEDTEKTER FOR HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF

VEDTEKTER FOR HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF 1 VEDTEKTER FOR HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF Den 13.12.2001 ble det avholdt stiftelsesmøte for Helse Nordmøre og Romsdal HF som er et helseforetak i medhold av Lov om Helseforetak av 15.06.2001 nr. 93

Detaljer

NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB

NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB NOTAT 14.11.2012 PS/JOA NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB Innledning Kunnskapsdepartementet (KD) har utarbeidet ny målstruktur for UH institusjonene. Den nye målstrukturen er forenklet ved at KD fastsetter 4 sektormål

Detaljer

Handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne 2014-2017

Handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne 2014-2017 Handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne 2014-2017 1 Denne handlingsplanen er en videreføring av Handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne 2010 2013. DEL 1 KAPITTEL 1. INNLEDNING

Detaljer

Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012-2016

Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012-2016 Side 1 av 5 Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012- Innhold 1. Verdigrunnlag og visjon... 1 2. Formål... 1 3. Hovedmål for perioden... 2 4. Satsingsområder for perioden... 2 4.1 Utdanning...

Detaljer

Trusler og vold. Forberedt og kompetent i møte med utfordrende situasjoner. Oslo kommune Helseetaten

Trusler og vold. Forberedt og kompetent i møte med utfordrende situasjoner. Oslo kommune Helseetaten Oslo kommune Helseetaten Trusler og vold Forberedt og kompetent i møte med utfordrende situasjoner Hvem er vi Helseetaten i Oslo kommune, seksjon for psykisk helse og Oppdrag fra byrådsavdelingen eller

Detaljer

ROS HANDLINGSPLAN 2014

ROS HANDLINGSPLAN 2014 ROS HANDLINGSPLAN 2014 Hovedmål: 1. Aktivitet og synlighet i alle regioner. 2. Sysselsette en full stilling ved kontoret i Oslo. 3. Rekruttere frivillige i Midt-Norge og Nord-Norge. 4. Kommuneseminar til

Detaljer

PSYKOSOSIAL OPPFØLGING AV FLYKTNINGER OG ASYLSØKERE 17.02.16

PSYKOSOSIAL OPPFØLGING AV FLYKTNINGER OG ASYLSØKERE 17.02.16 PSYKOSOSIAL OPPFØLGING AV FLYKTNINGER OG ASYLSØKERE 17.02.16 HELSEUTFORDRINGER I ET KOMMUNEPERSPEKTIV ERFARINGER OG UTFORDRINGER MED OPPBYGGING AV TILBUD TIL FLYKTNINGER OG ASYLANTER I STEINKJER Steinkjer

Detaljer

Arbeidsplan Norgesuniversitetets spesialkompetansegruppe for pedagogisk bruk av IKT 2008-2010

Arbeidsplan Norgesuniversitetets spesialkompetansegruppe for pedagogisk bruk av IKT 2008-2010 Arbeidsplan Norgesuniversitetets spesialkompetansegruppe for pedagogisk bruk av IKT 2008-2010 Arbeidsplanen tar utgangspunkt i mandat for spesialkompetansegruppen om pedagogisk bruk av IKT, som vedtatt

Detaljer

Fra bekymring til handling -En veileder om tidlig intervensjon på rusfeltet

Fra bekymring til handling -En veileder om tidlig intervensjon på rusfeltet Fra bekymring til handling -En veileder om tidlig intervensjon på rusfeltet Silje C. Wangberg, Cand Psychol, PhD, Regional koordinator for implementering av ovenfornevnte veileder Kompetansesenter for

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 90/09 Videreføring av tilbud om traumebehandling

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 90/09 Videreføring av tilbud om traumebehandling HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 90/09 Videreføring av tilbud om traumebehandling Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer 01.10.09 90/09 Saksbeh: Henrik A. Sandbu Arkivkode: Saksmappe: 2009/29 Forslag

Detaljer