13/222 Formannskapet /4 Bystyret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "13/222 Formannskapet 18.12.2013 14/4 Bystyret 13.02.2014"

Transkript

1 Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / / Saksnummer Utvalg Møtedato 13/222 Formannskapet /4 Bystyret Eierskapsmelding Forslag til innstilling 1. De overordnede prinsipper for eierstyring, som framgår av underpunkt «overordnede eierprinsipper» i saksframlegget, legges til grunn i det framtidige arbeidet med eierskap i kommunale foretak, aksjeselskaper og interkommunale selskaper. 2. Eiermøter gjennomføres minst en gang pr. år for alle kommunale foretak og følgende andre selskaper: - Bodø Industri AS - Salten kraftsamband AS - Bodø Energi AS - Saltens Bilruter AS - Bopro AS Ordfører og rådmann representerer Bodø kommune som eier. 3. Personer som skal inneha styreverv i heleide selskaper og selskaper hvor kommunen har en betydelig eierandel, vurderes habilitetsmessig i forhold til forvaltningslovens regler. Ved sammensetning av styrer legges relevant kompetanse til grunn som den viktigste faktoren. 4. I løpet av 2014 foretas en gjennomgang av Bodø Kulturhus KF, Bodø Spektrum KF og aktuelle forvaltningsenheter i kommunen hvor siktemålet vil være å rendyrke de ulike enhetene slik at man unngår dobbeltfunksjoner når det gjelder oppgaver og ansvar. 5. Bodø kommune gir rådmannen fullmakt til å selge kommunens aksjeposter i følgende selskaper: - Galvano Tia AS 0,46% - Landegode handel AS (30%) - Kunnskapsparken Bodø AS (2,53%) 6. Bystyret slutter seg for øvrig til de vurderinger som framkommer i saksframlegget.

2 Formannskapets behandling i møte den : Forslag Svein Olsen, Rødt, fremmet følgende tilleggsforslag: Tilleggsforslag til «Eierstrategier for de enkelte selskapene», side 45, 2.avsnitt etter 1.setning: For kommunen vil hensikten, også for disse selskapene være samfunnsmessig og lokal/regional styring, innflytelse og kontroll over svært viktig offentlig infrastruktur. Votering Rådmannens forslag enstemmig tiltrådt. Rødts tilleggsforslag fikk 4 stemmer og falt (1Rødt, 1SV, 2AP). Formannskapets innstilling 1. De overordnede prinsipper for eierstyring, som framgår av underpunkt «overordnede eierprinsipper» i saksframlegget, legges til grunn i det framtidige arbeidet med eierskap i kommunale foretak, aksjeselskaper og interkommunale selskaper. 2. Eiermøter gjennomføres minst en gang pr. år for alle kommunale foretak og følgende andre selskaper: - Bodø Industri AS - Salten kraftsamband AS - Bodø Energi AS - Saltens Bilruter AS - Bopro AS Ordfører og rådmann representerer Bodø kommune som eier. 3. Personer som skal inneha styreverv i heleide selskaper og selskaper hvor kommunen har en betydelig eierandel, vurderes habilitetsmessig i forhold til forvaltningslovens regler. Ved sammensetning av styrer legges relevant kompetanse til grunn som den viktigste faktoren. 4. I løpet av 2014 foretas en gjennomgang av Bodø Kulturhus KF, Bodø Spektrum KF og aktuelle forvaltningsenheter i kommunen hvor siktemålet vil være å rendyrke de ulike enhetene slik at man unngår dobbeltfunksjoner når det gjelder oppgaver og ansvar. 5. Bodø kommune gir rådmannen fullmakt til å selge kommunens aksjeposter i følgende selskaper: - Galvano Tia AS 0,46% - Landegode handel AS (30%) - Kunnskapsparken Bodø AS (2,53%) 6. Bystyret slutter seg for øvrig til de vurderinger som framkommer i saksframlegget. Sammendrag Rådmannen legger med dette fram eiermelding for inneværende valgperiode. Eiermeldinger følger opp de punktene som det ikke ble tatt stilling til bystyresak 13/50. Det gjelder overordnede

3 prinsipper for Bodø kommunes eierskapspolitikk, eierstyring, habilitet, styresammensetning, forslag til aksjeposter som bør selges og en videre utredning vedrørende omorganisering av Bodø havn KF og AS Industribygg. Saksopplysninger Bakgrunn Bodø bystyre gjorde i sak 13/50 «Kommunalt eierskap prinsipper og behandlingsprosedyre» følgende vedtak: 1. Punktene 1-5 i kapitlet «prinsipper for eierstyring» utredes nærmere av administrasjonen og legges fram for bystyret innen utgangen av Som en del av årsmeldingen, eller budsjett, utarbeides det en ajourført liste over bedriftene kommunen har eierskap i, (navn, selskapsform, formål, styre, årsresultat) 2. Bystyret får seg forelagt eiermelding en gang i begynnelsen av hver valgperiode, hvor man tar stilling til kommunens eierpolitikk for valgperioden. Bystyret delegerer til formannskapet å treffe løpende beslutninger i saker som gjelder eierskap, med mindre beslutningen ved lov er tillagt bystyret. 3. Politisk ledelse ved ordfører representerer eier i selskapenes eierorganer. Ordfører kan gi fullmakt til andre politikere eller enkeltpersoner i administrasjonen til å representere eier i eiermøter (Punkt 7 under kapitlet «prinsipper for eierstyring». 4. Bystyret forutsetter at lovbestemte krav til kjønnsrepresentasjon i selskapenes styrer blir fulgt opp av eierorganene (punkt 8 under kapitlet om «prinsipper for eierstyring»). 5. Det opprettes en egen valgkomite for de aksjeselskapene hvor kommunen er eneeier. Formannskapet gis fullmakt til å velge representanter til valgkomiteen. Valgkomiteen skal begrunne sitt forslag til styremedlemmer (punkt 6 under kapitlet «prinsipper for eierstyring». 6. Eierutvalget, oppnevnt av bystyret i sak 09/113, oppløses. 7. Bystyret slutter seg for øvrig til den behandlingsprosedyre som framkommer i denne saken. Eierutvalgets rapport følger som utrykt vedlegg. Det vises for øvrig til vedlagte oversikt over selskaper hvor Bodø kommune er eneeier eller deleier. Oppbygging av saken Foreliggende eiermelding vil bestå av følgende hoveddeler: 1. Rammebetingelse for de ulike selskapstyper 2. Generelle/overordnede prinsipper for eierstyring 3. Eierstrategier for enkeltselskaper 4. Habilitet 5. Styresammensetning 6. Salg av enkelte aksjeposter 7. Omorganiseringer 8. Oversikt over selskaper hvor Bodø kommune er eneeier eller deleier Mål hva skal vi oppnå? En ikke ubetydelig del av Bodø kommunes verdier forvaltes i dag av kommunale foretak, interkommunale selskaper og ikke minst aksjeselskaper hvor kommunen er eneeier eller deleier. Eiermeldingen skal bidra til å bygge opp et helhetlig og forutsigbart eierskap, hvor ansvarsdelingen mellom politiske organer, administrasjonen og de enkelte selskapene framkommer. Videre skal det etableres rutiner for politisk og administrativ oppfølgning av selskapene, slik at kommunen blir en aktiv og langsiktig eier og at selskapene driver i tråd med vedtektene og politiske

4 føringer. Samtidig skal det gis en samlet oversikt med nøkkelopplysninger om de enkelte selskapene. Avgrensning Rådmannen ser behov for å gjøre noen avgrensninger i saken. Eierstrategier for interkommunale selskaper er under arbeid. Arbeidet utføres av advokatfirmaet NORDIA. Ifølge opplysninger fra Salten Regionråd vil endelig rapport bli framlagt i regionrådets møte i november Interkommunale selskaper vil således ikke bli berørt i denne saken. Når det gjelder stiftelser, opprettet i medhold av Stiftelsesloven, er Bodø kommune i gang med oppløsning av Bodø kommunale boligstiftelse. Rådmannen ser foreløpig ikke behov for å gå nærmere inn på de andre stiftelsene. 27 i lov om kommuner og fylkeskommuner har regler om samarbeidsavtaler mellom kommuner og/eller fylkeskommuner når samarbeidet er organisert med eget styre. Eksempler på slik organisering er Salten regionråd, Salten kontrollutvalgsservice med flere. Virksomheter opprettet i henhold til kommunelovens 27 vil ikke bli berørt i dette saksframlegget. Eiermeldingen vil således omfatte kommunale foretak og aksjeselskaper. Både interkommunale selskaper, stiftelser og selskaper organisert etter 27 og 28b, vil bli kommentert i kapitlet om «rammebetingelser for de ulike selskapstyper». Rammebetingelser for de ulike selskapsformer I det følgende gis en kortfattet oversikt over rammebetingelsene for kommunale foretak, interkommunale selskaper, aksjeselskaper, stiftelser og selskaper opprettet i medhold av kommunelovens 27og 28b. Bystyret vedtok i sak 13/50 at ordfører representerer eier i alle selskaper der kommunen har eierinteresser. Kommunale foretak Kommunale foretak (KF) er hjemlet i kommunelovens kapittel 11. Kommunale foretak er ikke et eget rettssubjekt men en del av kommunen. Foretakene er direkte underlagt bystyret og styret i KF`ene rapporterer direkte til bystyret. Bystyret fastsetter gjennom vedtektene oppgaveområdet og den ytre ramme for styrets myndighet og kan gi bindende pålegg for foretaket. Både stiftelse og oppløsning av kommunale foretak vedtas av bystyret. Kommunale foretak tar i særlig grad sikte på å gi et alternativ for mer selvstendig organisering av kommunale oppgaver. Denne selskapsformen benyttes ofte når kommunen skal ivareta både forretningsmessige og samfunnsmessige hensyn. Loven gir imidlertid ingen begrensninger med hensyn til hvilke oppgaver kommunen kan legge inn i et kommunalt foretak. Foretaket skal ledes av et styre og skal ha en daglig leder. Styret treffer beslutning i foretakets saker. Styret har et overordnet ansvar for organiseringen av foretakets virksomhet. Ansvaret gjelder både den forretningsmessige siden av virksomheten og forvaltningen av de verdier og oppgaver kommunen har lagt til foretaket.

5 Som en del av kommunen er foretakene underlagt bystyrets budsjettmyndighet. Kommunale budsjetter setter rammene for foretakets virksomhet og styret er bundet av bystyrets budsjettvedtak. Ifølge kommunelovens 72 har foretakene en selvstendig stilling i forhold til kommunens administrasjon. Det innebærer at rådmannen ikke har instruksjons- eller omgjøringsmyndighet overfor daglig leder innenfor styrets myndighetsområde. Interkommunale selskaper (IKS) Samarbeid mellom flere kommuner kan organiseres som interkommunalt selskap etter lov av 29. januar 1999 nr. 6. Et interkommunalt selskap er et eget rettssubjekt, som både rettslig og økonomisk er skilt fra deltakerkommunene. I interkommunale selskaper kan bare kommuner og fylkeskommuner være deltakere. De vanligste eksemplene på denne typen selskapsdannelse er lovpålagte kommunale oppgaver som f.eks. brann/redningstjeneste, renovasjon, revisjon o.l. Selskapets øverste myndighet er representantskapet. Representantskapet er eierorganet og deltakerkommunenes eiermyndighet utøves i dette forumet. De enkelte deltakerkommunene kan ikke utøve eiermyndighet direkte overfor selskapets styre eller administrasjon. Et særtrekk ved interkommunale selskaper ( 3) er at hver av deltakerne har et ubegrenset ansvar for en prosentandel eller brøk av selskapets samlede forpliktelser. Her skiller interkommunale selskaper seg fra aksjeselskaper hvor deltakeransvaret er begrenset. Lovens 4 fastslår at det skal opprettes en selskapsavtale med minimumskrav til innhold. Aksjeselskaper Aksjeloven av 13. juni 1997 nr. 44 regulerer aksjeselskapenes virksomhet. Aksjeselskaper er egne rettssubjekt. Det viktigste særtrekket ved aksjeselskaper er at aksjeeierne ikke er ansvarlig for selskapets forpliktelser ut over innskutt kapital. Aksjekapitalen i et aksjeselskap må være på minimum kr ,-. Et aksjeselskap som ikke er i stand til å oppfylle sine forpliktelser, kan tas under konkursbehandling. Et aksjeselskap kan ha en eller flere deltakere. Lovgivningen setter ingen grenser for hvem som kan være aksjeeier i et aksjeselskap. Selskapsformen innebærer derfor stor fleksibilitet når det gjelder sammensetningen av eierstrukturen. Lovreguleringen for aksjeselskaper er tilpasset aktivitet i et marked. Innretningen på selskapsformen bygger på den risiko som konkurranseeksponert virksomhet innebærer. Generalforsamlingen er selskapets øverste myndighet. Det er gjennom generalforsamlingen aksjeeierne utøver eiermyndighet i selskapet. Det er generalforsamlingen som velger styre. Styret ansetter normalt daglig leder. I en del tilfeller benyttes aksjonæravtaler. Slike avtaler kan regulere ulike eierspørsmål som stemmerett, fordeling av styreplasser m.v. Stiftelser Stiftelser er regulert i Stiftelsesloven av 15. juni En stiftelse skiller seg fra andre selskapstyper ved at den ikke har noen eiere eller deltakere. Stiftelser er selveiende. Når en stiftelse er opprettet, har stifterne ikke lenger rådighet over formuesverdien som er overført til stiftelsen. Denne selskapsformen er hensiktsmessig for løsning av bestemte oppgaver som man ønsker å skille ut og gi full selvstendighet. Siden stiftelser ikke har eiere, kan en kommune ikke øve innflytelse i stiftelsen på grunnlag av eierskap.

6 Stiftelsen ledes av et styre oppnevnt i tråd med vedtektene for stiftelsen. Stiftelsen må ha et definert formål som skal framgå av vedtektene. Reglene for avvikling av stiftelser er komplekse. Både styret og stifterne må godkjenne avviklingen. I tillegg skal Stiftelsestilsynet gi sin godkjennelse. Interkommunalt samarbeid (IS), kommunelovens 27 Lov om kommuner og fylkeskommuner 27 har regler om samarbeidsavtaler mellom kommuner når samarbeidet er organisert med eget styre. Gjennom vedtekter kan et interkommunalt samarbeid gis ansvar og myndighet slik at det blir et eget rettssubjekt. Styrets rolle og forhold til samarbeidskommunene må utformes i vedtektene. Salten regionråd og Salten kontrollutvalgservice er eksempler på virksomheter organisert etter kommunelovens 27. Vertskommunesamarbeid, kommunelovens 28 Et tillegg til kommuneloven ble gjort gjeldende fra 2007, hvor man åpner for at kommunene skal kunne inngå et såkalt vertskommunesamarbeid, ved at flere kommuner inngår avtale om at en kommune overtar det daglige arbeidet innenfor et nærmere angitt oppgaveområde. «Samordna innkjøp i Salten» er et eksempel på organisering etter denne bestemmelsen. Prinsipper for god eierstyring Generelt I den forrige regjeringens eierskapsmelding er det skissert en rekke prinsipper for godt eierskap. Prinsippene tar for seg blant annet åpenhet om eierskapet, likebehandling av aksjonærene, styrets rolle m.v. Stadig flere kommuner har laget slike retningslinjer, blant annet basert på statens prinsipper for godt eierskap. Formålet med slike prinsipper for godt eierskap er å bidra til god forvaltning av selskapene ved å gi tydelige styringssignaler basert på de målsettinger og strategier kommunen har for sitt eierskap. Kommunens eierskap bør utøves slik at det gir forutsigbarhet for selskapenes styrende organer. Overordnede eierprinsipper Rådmannen ser for seg at følgende overordnede prinsipper for eierstyring bør fastsettes: - Likebehandling av aksjonærene - Det skal være åpenhet knyttet til Bodø kommunes eierskap. Prinsippet om meroffentlighet skal gjelde. - Bodø kommune skal i egenskap av eier gi klare og langsiktige mål for selskapene. Styrene er ansvarlig for realisering av målene. - Bodø kommune fremmer sine interesser overfor selskapet gjennom generalforsamlingen, representantskap og eiermøter. - Styrene skal sørge for at det utarbeides etiske retningslinjer. - Styrets godtgjørelse skal ligge på et moderat nivå. - Leders lønnsnivå i selskaper der kommunen er en betydelig eier, skal ligge på et konkurransedyktig nivå, men ikke være lønnsledende. - Styrets virksomhet skal løpende evalueres minimum som del av selskapets årsberetning.

7 Eierprinsippene som fastsettes av bystyret skal gjelde alle selskapstyper og uavhengig av hvilke målsettinger kommunen har med selskapet. Disse prinsippene er delvis rettet mot kommunen som eier og delvis mot styret. Prinsippene vil være aktuelle i de tilfellene hvor kommunen er eneeier eller har en betydelig eierandel. Eierstrategier for de enkelte selskapene En viktig forutsetning for en aktiv eierstyring, er at kommunen som eier har formulert en presis og klar eierstrategi for de enkelte selskapene. Eierstrategi bør i prinsippet formuleres for hvert enkelt selskap. Bodø kommune har imidlertid eierinteresser i en rekke små selskaper hvor en ikke ser behovet for å formulere egne eierstrategier ut over det som framkommer i vedtektene. Bodø kommune har i hovedsak eierinteresser i to typer selskaper: - Finansielt eierskap - Samfunnsmessig/politisk eierskap Hovedhensikten med finansielt eierskap er å oppnå økonomisk avkastning. Utbytte til eierne er i de senere år utbetalt fra følgende selskaper: - Salten Kraftsamband AS - Bodø Energi AS - Saltens Bilruter AS Det må vurderes om man skal gå et skritt videre og utarbeide en eierstrategi for hvert av disse selskapene. Viktige spørsmål vil være: - Hva er målet for kommunens eierskap? - Skal kommunen fortsatt være eier? - Har kommunen forventninger til utbytte? - Gjennomgang av selskapene for fastsetting av markedsverdi - Risikobetraktninger ved fortsatt eierskap Når det gjelder Salten Kraftsamband AS har man for en tid siden hatt en slik gjennomgang for verdifastsetting. Videre er det inngått en aksjonæravtale hvor retningslinjene for utbyttepolitikk er fastsatt. For de øvrige to selskapene har eierne, så vidt en kjenner til, ikke gjennomført tilsvarende analyse. For Saltens Bilruter er det flere eiere slik at spørsmålet må tas opp med de øvrige eierne. Rådmannen er av den oppfatning at man ikke går inn på denne typen analyser foreløpig, men at spørsmålet om behovet for slike analyser tas opp ved neste rullering av eierskapsmeldingen. I gruppen samfunnsmessig/politisk eierskap er formålet med eierskapet å ha et selskap som kan gjennomføre politisk vedtatte målsettinger. I denne kategorien vil de viktigste selskapene, hvis en ser bort fra interkommunale selskaper, være alle foretakene, og et utvalg aksjeselskaper. Viktige spørsmål som eier bør stille er: - Er effektiviteten god nok - Kvaliteten på oppgaveutførelsen - Alternative måter å organisere virksomheten på. Det gjennomføres i dag eiermøter med noen av de største aksjeselskapene. Videre avholdes årlige eiermøter med samtlige kommunale foretak. De spørsmålene som er stilt ovenfor bør eierrepresentantene ha et bevisst forhold til når man møter styret og administrasjonen i de aktuelle selskapene.

8 Ordningen med årlige eiermøter bør videreutvikles. Det er viktig at møtene samordnes i den forstand at man har en felles forståelse av hvilke temaer som skal tas opp på disse møtene. Videre er det viktig at en fast gruppe bestående av politisk og administrativ ledelse gjennomfører møtene. Rådmannen foreslår at årlige eiermøter avholdes for følgende selskaper: - Alle kommunale foretak - Salten Kraftsamband AS - Saltens Bilruter AS - Bodø Energi AS - Bodø Industri AS - Bopro AS Bodø kommune vil i egenskap av eier årlig få en del nøkkelinformasjon om de enkelte selskapene, jfr. vedtak punkt 1 i bystyresak 13/50. Habilitet Kommunale foretak Ved sammensetting av styrene i kommunale foretak følges forvaltningslovens regler om habilitet. I praksis kan det reises spørsmål om medlemmer av bystyret er habile i forhold til styreverv i kommunale foretak siden foretakene rapporterer direkte til bystyret. I juni 2009 skjerpet Stortinget reglene for habilitet. Forvaltningslovens 6 fastslår at ingen ansatt eller folkevalgt skal håndtere saker i kommunen som gjelder et selskap der de selv er styremedlem også i de tilfeller hvor selskapet er fullt ut kommunalt eid. KS Eierforum uttaler at hovedregelen bør være at bystyremedlemmer ikke bør sitte i styrer i kommunale foretak på grunn av rapporteringslinjen til bystyret. I Bodø kommune er det pr. i dag slik at Bodø Havn KF og Bodø Kulturhus KF har bystyremedlemmer i styret. Samferdsel og havneutvikling er et av kommunens kjerneområder og dermed et viktig politikkområde. Det kan derfor reises spørsmål om det er riktig å utelukke sentrale politikere fra et så viktig fagområde. Rådmannen vil derfor ikke foreslå at bystyremedlemmer utelukkes fra å sitte i styrene for kommunale foretak. Hvorvidt nåværende organisering av havna i et kommunalt foretak er hensiktsmessig, er en annen sak. Rådmannen og rådmannens stedfortreder kan ikke velges til styremedlemmer i kommunale foretak. Aksjeselskaper Virksomheter som er skilt ut som egne rettssubjekter (aksjeselskaper og IKS) regnes ikke som offentlige organer og er i utgangspunktet ikke underlagt forvaltningsloven. Aksjeselskaper kan likevel være omfattet av forvaltningsloven dersom den organisatoriske og økonomiske tilknytningen til eier er tett. Det er grunn til å anta at i alle fall Bopro AS vil være i denne gruppen. En rekke medlemmer av bystyret, formannskapet og andre politiske organer innehar i dag styreverv i aksjeselskaper hvor kommunen er eneeier eller deleier. Disse styremedlemmene gjennomgår idag neppe noen systematisk habilitetsvurderinger før de blir valgt. KS Eierforum anbefaler at man unngår situasjoner der styremedlemmer jevnlig blir vurdert i forhold til forvaltningslovens regler om habilitet og dermed et kritisk søkelys på bruken av ledende politikere i selskapsstyrene.

9 Rådmannen er uenig i dette og anbefaler at valgkomiteen vurderer habiliteten etter forvaltningslovens regler for nye styremedlemmer i forkant av oppnevningen. For de selskapene hvor Bodø kommune er deleier, vil dette være et tema som bør tas opp med de øvrige eierne. Styresammensetting Styrenes sammensetning må ses i forhold til det aktuelle selskapets formål. Ulike formål krever ulik kompetanse. Forretningsselskaper som opererer i et marked vil ha andre krav til kompetanse i styret enn et ikke kommersielt selskap. Eier har et ansvar for å påse at styret har den nødvendige kompetanse for å nå selskapets mål. I dette ligger det også at eier står fritt til å skifte ut styremedlemmer i valgperioden. Styret har også selv et ansvar for jevnlig å vurdere egen kompetanse i forhold til selskapets formål. KS Eierforum anbefaler at følgende rutiner etableres som en del av styrets rammer: - Fastsette instrukser for styret og daglig leder med særlig vekt på klar intern ansvars- og oppgavefordeling. - Foreta en egenevaluering hvert år både når det gjelder kompetanse og arbeid. - mene gis jevnlig muligheten til ekstern styreopplæring. Nye styremedlemmer skal gis opplæring om ansvar, oppgaver og rollefordeling. - Gjennomføre egne styreseminarer hvor fokus går på roller, ansvar og oppgaver. - Fastsette en årlig plan for styrets arbeid med mål, strategi og gjennomføring. - Styret skal gi en samlet redegjørelse for selskapets styring og ledelse i årsrapporten. Det bør være et mål at alle selskapene hvor Bodø kommune er eneeier eller en betydelig deleier følger opp disse anbefalingene. God styrerekruttering bør være en viktig oppgave for kommunen som eier. Sammensetningen av styret må avstemmes i forhold til selskapets strategiske og forretningsmessige profil. mene skal tilføre virksomheten innsikt og kunnskap på de områdene som er viktig for selskapets utvikling, vekst og lønnsomhet. Det er vanskelig å gi noen generelle synspunkter på hvilken kompetanse selskaper generelt bør ha i styret. God økonomisk forståelse er en forutsetning siden alle selskapene har en økonomi. I større selskaper bør man også ha juridisk kompetanse. Erfaringene viser at mange styresaker har en juridisk side som det er viktig at styret behersker. De fleste selskapene vil også ha et forhold til omgivelsene. For forretningsselskaper har man et marked andre selskaper som ikke konkurrerer i et marked, vil ofte ha publikum å forholde seg til. God markedsforståelse og publikumsforståelse vil kunne være viktige faktorer. Inntrykket i dag er at oppnevning av styremedlemmer i mange selskaper skjer ved at vervene blir fordelt mellom partiene etter styrkeforhold i bystyret uten at man tar tilstrekkelig hensyn til selskapenes behov for kompetanse. For forretningsselskapene bør man i langt større grad vurdere personer med erfaring fra bedrifter som konkurrerer i et marked. Det vil derfor være en sterk oppfordring til valgkomiteene at man ser sammensetningen av et styre i et videre perspektiv hvor kompetanse og sammensetning av riktig kompetanse blir overordnet partipolitisk tilhørighet. Erfaring fra politisk arbeid er og vil fortsatt være viktig i styresammenheng.

10 Rådmannen og stedfortreder kan ikke velges inn i styrene i kommunale foretak. Tilsvarende regel bør gjelde for aksjeselskaper, med bakgrunn i den sentrale rollen som rådmannen har som leder for administrasjonen. Når det gjelder øvrige ansatte i administrasjonen, bør det ikke være noe til hinder for at ansatte velges inn i styrer dersom man besitter en kompetanse som etterspørres. Det er en forutsetning at man legger til grunn samme habilitetsvurderinger som for politikere. Omorganisering Bodø Havn KF Som nevnt tidligere er samferdsel og havneutvikling et viktig politikkområde for Bodø kommune. I brev av fra Fiskeri- og kystdepartementet fikk Bodø havn status som såkalt «utpekt havn» - det vil si særdeles viktig havn for å utvikle effektiv og sikker sjøtransport av personer og gods. I brevet fra departementet heter det videre: «Havnestrukturen skal kunne benyttes som grunnlag for å prioritere statlige infrastrukturprosjekter som vei, jernbane og farleder. De utpekte havnene inngår i gruppen av totalt 32 stamnetthavner, som skal knyttes til riksveinettet og stamnettet av farleder til sjøs og de utpekte havnene har særlig prioritet når det gjelder slike statlige infrastrukturprosjekter». Havna ses tydeligvis i en større samferdselspolitisk sammenheng hvilket etter rådmannens syn er naturlig. Det foregår i dag arbeid med samferdselssaker både ved Samfunnskontoret og Teknisk avdeling. Det er på denne bakgrunn grunn til å stille spørsmål om nåværende organisering av dette arbeidet, inklusiv Bodø Havn KF, er hensiktsmessig. Rådmannen vil vurdere om det er grunnlag for en gjennomgang av kommunens arbeid med samferdselssaker og eventuelt komme tilbake til saken. AS Industribygg AS Industribygg har eksistert siden 1960, men formålsbestemmelsen i vedtektene har gjennomgått endringer og tilpasninger flere ganger. Selskapet benyttes i dag som et investeringsselskap i prosjekter sammen med både offentlige og private investorer. Selskapet har pr. i dag ett heleid datterselskap Teamgården AS og et par tilknyttede selskaper. Selskapet hadde i regnskapet for 2012 en egenkapital på ca. 9,2 mill kroner. Det er grunn til å anta at markedsverdien for selskapet med datterselskap og tilknyttede selskaper er betydelig høyere. For tiden er det liten aktivitet i selskapet. AS Industribygg har vært og vil fortsatt være et nyttig redskap i de tilfeller hvor det dukker opp aktuelle prosjekter som det ikke er naturlig at kommuneorganisasjonen er aktør. Rådmannen mener derfor at selskapet bør bestå inntil videre. Bopro AS Bopro AS har som formål gjennom produksjon, tjenesteyting og annen virksom å skape grunnlag for sysselsetting og kvalifisering av yrkeshemmede. Bodø kommune eier 100% av aksjene i Bopro AS. Bodø Industri AS har som formål å styrke den enkelte deltakers forutsetninger og muligheter for framtidig arbeid eller utdanning gjennom arbeidspraksis, utdanning og kvalifisering. Bodø Industri AS eies av Bodø kommune med 49,2%, Nordland fylkeskommune med 45% og øvrige eiere med ca. 5,8%. Rådmannen ser muligheter for synergieffekter gjennom fusjon/samarbeidsløsninger mellom disse to selskapene. Dette vil bli tatt opp i eiermøter i disse selskapene i løpet av 2014.

11 Bodø kulturhus KF og Bodø Spektrum KF Rådmannen ønsker en gjennomgang av Bodø kulturhus KF, Bodø Spektrum KF og de aktuelle forvaltningsenhetene i kommunen. Hensikten med en slik gjennomgang er å fokusere på ansvar, myndighet og oppgavefordeling og hvor målet vil være å rendyrke de ulike enhetene og unngå dobbeltfunksjoner. Salg av aksjeposter Bodø kommune har noen mindre aksjeposter i selskaper som bør vurderes for salg, eventuelt grunner for å opprettholde selskapet. Markedsverdien er lav slik at de aksjepostene det her er tale om ikke har noen økonomisk betydning for kommunen. Det er først og fremst en «administrativ opprydding», hvor man ønsker å redusere antallet selskaper kommunen har eierinteresser i. Disse selskapene er: Galvano Tia AS Dette er en arbeidsmarkedsbedrift som er lokalisert til Fauske. Bodø kommune eier 0,46% av aksjene. Aksjeposten foreslås solgt. Landegode handel AS Dagligvarebutikken (bygningen) ble kjøpt av Bodø kommune på slutten av 1980 tallet. Bodø kommune eier fortsatt lokalet der butikken holder til, samtidig som kommunen eier 30% av aksjene i driftsselskapet. Innskutt kapital fra kommunen i driftsselskapet var kr ,-. De øvrige eierne er MaxMat 30% og Landegode Velforening 40%. For år siden var det mer naturlig at kommunen engasjerte seg også for å skaffe utkantene butikk. I dag er situasjonen annerledes. Kommunen er ikke inne på eiersiden i andre tilsvarende næringsvirksomheter i andre utkantområder. Dette er et argument for salg. Zahlfjøsen AS Zahlfjøsen ble bygget i 1997/98. Driften har vært og er fortsatt marginal. Største leietaker er Bodø kommune. Bodø kommune eier ca. 39% av aksjene, AS Industribygg ca 41%. Resten, ca 20% er på private hender. Zahlfjøsen er et viktig møtested og en viktig kulturinstitusjon for Kjerringøysamfunnet. Det mest nærliggende vil være at kommunen kjøper selskapet/bygget. I nåværende situasjon med en dårlig kommunal økonomi, er dette ikke tilrådelig. Kunnskapsparken Bodø AS Bodø kommune eier 200 aksjer i Kunnskapsparken Bodø AS pålydende kr. 1000,- pr. aksje. Dette utgjør 2,53% av aksjekapitalen. Kommunen har et betydelig samarbeid med Kunnskapsparken i næringsarbeidet. Dette samarbeidet er imidlertid ikke tilstrekkelig grunn for å eie en aksjepost. Rådmannen foreslår derfor at kommunens aksjepost i Kunnskapsparken Bodø AS selges. Videre arbeid med eierskap Som nevnt tidligere gjelder foreliggende eierskapsmelding for inneværende valgperiode. Neste eierskapsmelding vil bli lagt fram etter valget i 2015 mest sannsynlig i løpet av første halvår 2016, jfr. punkt 2 i bystyrets vedtak i sak 13/50 Bystyret vil årlig få seg forelagt en oversikt med en del nøkkelinformasjon om de selskapene kommunen har eierinteresser i, jfr. punkt 1 i ovennevnte bystyresak.

12 Rådmannen vil legge fram sak til formannskapet om oppnevning av medlemmer til valgkomite for de aksjeselskapene hvor Bodø kommune er eneeier, jfr. punkt 5 i ovennevnte bystyresak. Saken vil bli lagt fram tidlig i 2014 slik at valgkomiteen kan være operativ i forbindelse med generalforsamlinger som avholdes våren Konklusjon og anbefaling Rådmannen foreslår at bystyret slutter seg til de vurderinger og anbefalinger som framgår av saksframlegget. Saksbehandler: Harald Kristiansen Rolf Kåre Jensen Rådmann Odd-Tore Fygle Utviklingssjef Trykte vedlegg: Vedlegg 1 Oversikt over Bodø kommunes eierskap i selskaper <Oversikt over selskaper hvor kommunen har eierinteresser> Utrykte vedlegg: <Eierutvalgets rapport.><vennligst ikke slett noe etter denne linjen>

Kommunalt eierskap prinsipper og behandlingsprosedyre

Kommunalt eierskap prinsipper og behandlingsprosedyre + Saksframlegg Samfunnskontoret Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 14.02.2013 10905/2013 2010/1812 027 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/4 Formannskapet 10.04.2013 Bystyret 25.04.2013 Kommunalt eierskap prinsipper

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.11.2008 66719/2008 2002/3870 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 08/183 Bystyret 11.12.2008 Plan for selskapskontroll 2007-2011 Saksopplysninger

Detaljer

Oppstart - revisjon av eierskapsmelding

Oppstart - revisjon av eierskapsmelding Nærings- og utviklingsavdelingen stab Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43458/2015 2010/1812 027 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/96 Formannskapet 24.06.2015 Oppstart - revisjon av eierskapsmelding

Detaljer

Salten kontrollutvalg - endrede vedtekter

Salten kontrollutvalg - endrede vedtekter Politisk sekreta Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 23.06.2010 35610/2010 2010/10738 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/85 Bystyret 16.09.2010 Salten kontrollutvalg - endrede vedtekter Saksopplysninger

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2011 OG

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2011 OG Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 18.11.2010 Sak: 145/10 Resultat: Behandlet Arkivsak: 10/42097 Tittel: PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2011 OG 2012 Behandling: Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Detaljer

Representantskapets leder Lars Evjenth hilste velkommen. Det ble foretatt navneopprop. Følgende var til stede:

Representantskapets leder Lars Evjenth hilste velkommen. Det ble foretatt navneopprop. Følgende var til stede: Representantskapet Iris Salten IKS. Protokoll fra møte 4. mai 2016. Møtet startet kl.13.00 i Salten Brann sine nye lokaler. Representantskapets leder Lars Evjenth hilste velkommen. Det ble foretatt navneopprop.

Detaljer

Bodø kommunes eierskapspolitikk - eierskapsmelding 2015

Bodø kommunes eierskapspolitikk - eierskapsmelding 2015 Nærings- og utviklingsavdelingen stab Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 09.11.2015 78558/2015 2010/1812 027 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 18.11.2015 Bystyret 10.12.2015 Bodø kommunes

Detaljer

Plan for selskapskontroll 2012-2015

Plan for selskapskontroll 2012-2015 Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.10.2012 60920/2012 2012/7271 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/187 Bystyret 24.10.2012 Plan for selskapskontroll 2012-2015 Saksopplysninger

Detaljer

Vedtatt Selskapsavtale Salten Brann IKS Rev

Vedtatt Selskapsavtale Salten Brann IKS Rev Vedtatt Selskapsavtale Salten Brann IKS 12.10.2005 Rev. 23.02.2006 1 av 8 SELSKAPSAVTALE FOR Salten Brann IKS KAPITTEL 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1. Navn og deltakere Selskapets navn er Salten Brann IKS.

Detaljer

Eventuell interkommunal selskapsdannelse innen olje-gass

Eventuell interkommunal selskapsdannelse innen olje-gass Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.08.2013 55065/2013 2013/5200 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/145 Formannskapet 28.08.2013 Bystyret 12.09.2013 Eventuell interkommunal selskapsdannelse

Detaljer

Interkommunale samarbeidsordninger - eierstrategi - 2.gangs behandling

Interkommunale samarbeidsordninger - eierstrategi - 2.gangs behandling Nærings- og utviklingsavdelingen stab Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.11.2015 81122/2015 2014/5977 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 25.11.2015 Bystyret 10.12.2015 Interkommunale samarbeidsordninger

Detaljer

Saksfremlegg. 2) Kommunestyre selv, fastsetter godtgjøringen til styret i KF er. Godtgjørelsen settes til:

Saksfremlegg. 2) Kommunestyre selv, fastsetter godtgjøringen til styret i KF er. Godtgjørelsen settes til: Saksfremlegg Saksnr.: 09/1328-13 Arkiv: 280 Sakbeh.: Målfrid Kristoffersen Sakstittel: EIERSKAPSMELDING FOR ALTA KOMMUNE Planlagt behandling: Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE RØR

Detaljer

Postboks 54, 8138 Inndyr 23.09.2008

Postboks 54, 8138 Inndyr 23.09.2008 SALTEN KONTROLLUTVALGSSERVICE Vår dato: Postboks 54, 8138 Inndyr 23.09.2008 SAKSPROTOKOLL - KONTROLLUTVALGET I FAUSKE Saksbehandler: Lars Hansen Saksgang Kontrollutvalget i Fauske 22.09.2008 22/08 22/08

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 012/15 Formannskapet PS /15 Kommunestyret PS

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 012/15 Formannskapet PS /15 Kommunestyret PS Saksframlegg Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Kolbjørn Sandve FE - 610 08/1526 Saksnr Utvalg Type Dato 012/15 Formannskapet PS 26.11.2015 110/15 Kommunestyret PS 14.12.2015 Revisjon av eierskapspolitisk

Detaljer

Møteinnkalling. Godtgjøringsutvalget. Dagsorden. Utvalg: Møtested:

Møteinnkalling. Godtgjøringsutvalget. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Godtgjøringsutvalget Moloveien 16 Blåsalen Dato: 22.11.2016 Tidspunkt: Etter møtet i organisasjonsutvalget Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat,

Detaljer

NKF-dagene; Rådmann i Drammen kommune; Nils Fredrik Wisløff

NKF-dagene; Rådmann i Drammen kommune; Nils Fredrik Wisløff NKF-dagene; Rådmann i Drammen kommune; Nils Fredrik Wisløff Drammen kommune, ulike roller Drammen kommune skal være en profesjonell forvalter og bestiller Drammen kommune skal være en profesjonell utfører

Detaljer

Aust-Agder fylkeskommunes eierstrategi

Aust-Agder fylkeskommunes eierstrategi Saksframlegg Arkivsak-dok. 17/113-1 Saksbehandler Dag Ole Teigen Utvalg Møtedato Kultur-, nærings- og helsekomité 07.02.2017 Fylkestinget 14.02.2017 Aust-Agder fylkeskommunes eierstrategi 1. FORSLAG TIL

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Snillfjord kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Snillfjord kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2020 Snillfjord kommune Vedtatt av kommunestyret 16.12.2016 sak 79/2016 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres

Detaljer

2013 Eierstrategi Verrut

2013 Eierstrategi Verrut 2013 Eierstrategi Verrut Samfunnsansvar Kommunalt eide selskaper er opprettet for å ivareta et samfunnsansvar og for å levere grunnleggende tjenester til innbyggerne. Eierstyring fra Verran kommunes side

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Planperiode: 2012 2016 Plan for selskapskontroll Lund kommune Vedtatt av kommunestyret 06.12.2012 Side 1 av 7 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Innholdsliste Innholdsliste...2 Innledning...3 Avgrensning

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hege Fåsen Arkiv: 037 Arkivsaksnr.: 15/750 MODUM KRAFTPRODUKSJON KF - EIERSTRATEGI FOR SELSKAPET

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hege Fåsen Arkiv: 037 Arkivsaksnr.: 15/750 MODUM KRAFTPRODUKSJON KF - EIERSTRATEGI FOR SELSKAPET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hege Fåsen Arkiv: 037 Arkivsaksnr.: 15/750 MODUM KRAFTPRODUKSJON KF - EIERSTRATEGI FOR SELSKAPET Rådmannens innstilling: 1. Vedlagte eierstrategi vedtas. 2. Selskapets vedtekter

Detaljer

Eierstyring. Folkevalgtopplæring Lillehammer kommunestyre 22. juni Trond Lesjø regiondirektør Hedmark/Oppland

Eierstyring. Folkevalgtopplæring Lillehammer kommunestyre 22. juni Trond Lesjø regiondirektør Hedmark/Oppland Eierstyring Folkevalgtopplæring Lillehammer kommunestyre 22. juni 2016 Trond Lesjø regiondirektør Hedmark/Oppland Kommunen står i stor grad fritt til å velge hvordan de ulike tjenestene skal organiseres:

Detaljer

Oversendt fra kontrollutvalget: Plan for selskapskontroll

Oversendt fra kontrollutvalget: Plan for selskapskontroll Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.10.2016 78738/2016 2015/7122 033 Saksnummer Utvalg Møtedato Bystyret 27.10.2016 Oversendt fra kontrollutvalget: Plan for selskapskontroll

Detaljer

1 Om selskapskontroll

1 Om selskapskontroll PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Malvik kommune Vedtatt i sak 86/14 i kommunestyret 15.12.14. 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser

Detaljer

Eiermelding Sammendrag. Bakgrunn

Eiermelding Sammendrag. Bakgrunn Journalpost:15/52465 Saksnummer Utvalg/komite Dato 302/2015 Fylkesrådet 10.11.2015 173/2015 Fylkestinget 07.12.2015 Komite for næring 07.12.2015 Eiermelding 2015 Sammendrag Eiermeldingen gir en oversikt

Detaljer

Bodø kommune og interkommunalt samarbeid

Bodø kommune og interkommunalt samarbeid Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 21.08.2016 62316/2016 2016/5563 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 01.09.2016 Bystyret 08.09.2016 Bodø kommune og interkommunalt samarbeid

Detaljer

Selskapsavtale for Iris Salten IKS

Selskapsavtale for Iris Salten IKS Selskapsavtale for Iris Salten IKS organisasjonsnummer 967 518 190 Kapittel 1. Alminnelige bestemmelser. 1 Navn og deltakere. Selskapet navn er Iris Salten ks. Selskapets devise er Folkestyrte tjenester

Detaljer

Plan for selskapskontroll Administrativt utkast Hemne kommune

Plan for selskapskontroll Administrativt utkast Hemne kommune Plan for selskapskontroll 2017-2018 Administrativt utkast Hemne kommune 1 Selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper m.m. 1

Detaljer

Representantskapet Iris Salten IKS.

Representantskapet Iris Salten IKS. Representantskapet Iris Salten IKS.. Protokoll fra møte 5. mai 2017. Møtet startet kl.14.00 i Salten Brann sine lokaler i Bodø. Representantskapets leder Lars Evjenth hilste velkommen. Følgende møtte:

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Selbu kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte den

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Selbu kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte den PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Selbu kommune Utkast til kontrollutvalgets møte den 22.11.16. 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

Plan for selskapskontroll 2012-2016

Plan for selskapskontroll 2012-2016 Rennesøy kontrollutvalg Plan for selskapskontroll 2012-2016 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Vedtatt av kommunestyret 18. oktober 2012 Innholdsliste 1 Innledning... 3 1.1 Avgrensning organisasjonsformer

Detaljer

Eierutvalgets rapport jfr. PS 09/113

Eierutvalgets rapport jfr. PS 09/113 Team Bodø KF Saksframlegg/referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.01.2011 270/2011 2010/1812 027 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/29 Bystyret 27.10.2011 Eierutvalgets rapport jfr. PS 09/113 Saksopplysninger

Detaljer

SAMARBEID OM EIERSTYRING I DE INTERKOMMUNALE SELSKAPENE I FOLLO

SAMARBEID OM EIERSTYRING I DE INTERKOMMUNALE SELSKAPENE I FOLLO SAMARBEID OM EIERSTYRING I DE INTERKOMMUNALE SELSKAPENE I FOLLO 2010 2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt... 3 2. Arbeidsoppgaver tillagt det enkelte selskap... 3 3. Valg, Styresammensetning, Generalforsamling,

Detaljer

Bodø kommune og interkommunalt samarbeid

Bodø kommune og interkommunalt samarbeid Økonomiseksjonen Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 21.08.2016 62316/2016 2016/5563 Saksnummer Utvalg Møtedato 16/90 Formannskapet 01.09.2016 16/146 Bystyret 08.09.2016 Bodø kommune og interkommunalt

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Orkdal kommune. administrativt utkast.

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Orkdal kommune. administrativt utkast. PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Orkdal kommune administrativt utkast. 1 Selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper m.m.

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR. IRS Miljø IKS

SELSKAPSAVTALE FOR. IRS Miljø IKS SELSKAPSAVTALE FOR IRS Miljø IKS Org.nr. 955 055 244 1 NAVN, HOVEDKONTOR, SELSKAPSFORM OG RETTSLIG GRUNNLAG Selskapets navn er IRS Miljø IKS, forkortet IRS, med kontoradresse Erikstemmen, 4400 Flekkefjord.

Detaljer

Ark.: Lnr.: 10552/08 Arkivsaksnr.: 08/2033-1

Ark.: Lnr.: 10552/08 Arkivsaksnr.: 08/2033-1 Ark.: Lnr.: 10552/08 Arkivsaksnr.: 08/2033-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren UTARBEIDELSE AV EIERSKAPSMELDING FOR KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL Vedlegg: Ingen SAMMENDRAG: Hovedpunkt i en eiermelding

Detaljer

Eierstrategi for Interkommunale selskaper. Verran kommune

Eierstrategi for Interkommunale selskaper. Verran kommune 2013 Eierstrategi for Interkommunale selskaper Verran kommune Interkommunale selskap (IKS) Interkommunale selskaper må etableres og drives med utgangspunkt i Lov om interkommunale selskaper. Hensikten

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Valgkomiteen Møtedato: 10.03.2014 Møtested: Harstad Rådhus - Kantina Tidspunkt: 14:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Eierskapspolitisk plattform for Gjesdal kommune

Eierskapspolitisk plattform for Gjesdal kommune Eierskapspolitisk plattform for Gjesdal kommune 1. Motiv og mål med offentlig eierskap En eller flere av de fem kategoriene nedenfor blir lagt til grunn for utforming av mål og motiv for selskapene som

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret , sak 110/16 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Tydal kommune

Vedtatt i kommunestyret , sak 110/16 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Tydal kommune Vedtatt i kommunestyret 1.12.2016, sak 110/16 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2020 Tydal kommune 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

Gran kommune Jevnaker kommune Lunner kommune. Forslag lagt fram for kommunestyret Arkiv: 10/1592-6

Gran kommune Jevnaker kommune Lunner kommune. Forslag lagt fram for kommunestyret Arkiv: 10/1592-6 Gran kommune Jevnaker kommune Lunner kommune EIERSTRATEGI Forslag lagt fram for kommunestyret 19.5.2011 Arkiv: 10/1592-6 Eierstrategi Hadeland Energi og Hadeland Kraft - 1 - Innhold 1. Innledning Bakgrunn

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Vedtatt i kommunestyreti sak 76/16 den Malvik kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Vedtatt i kommunestyreti sak 76/16 den Malvik kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Vedtatt i kommunestyreti sak 76/16 den 12.12.16. Malvik kommune 1 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens

Detaljer

Stavanger kommunes eierskapsforvaltning

Stavanger kommunes eierskapsforvaltning Fellessamling for folkevalgte 22. oktober 2015 Stavanger kommunes eierskapsforvaltning Økonomidirektør Kristine C. Hernes Hvorfor er det viktig med en aktiv forvaltning av eierinteressene? En stor andel

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE 12/10185 I SÆRUTSKRFT FRA KONTROLLUTVALGET SAK 17/12 - PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL

FAUSKE KOMMUNE 12/10185 I SÆRUTSKRFT FRA KONTROLLUTVALGET SAK 17/12 - PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 12/10185 I I Arkiv Jom:alpostID: sakd.: 12/2389 I Saksbehandler: Kontrollutvalget Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestye Sak nr.: 173/12 I KOMMUNESTYRE I Dato: 11.12.2012

Detaljer

Eierskapsmelding for Hedmark fylkeskommune 2016

Eierskapsmelding for Hedmark fylkeskommune 2016 Saknr. 17/6117-1 Saksbehandler: Geir Aalgaard Hilde Anette Neby Karen Hege Lonkemoen Kari Mette Hoel Eierskapsmelding for Hedmark fylkeskommune 2016 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram

Detaljer

Rapport fra eierutvalget 2011

Rapport fra eierutvalget 2011 Rapport fra eierutvalget 2011 Innholdsfortegnelse 0. Innledning... 3 Bakgrunn/mandat... 3 Arbeidet i eierutvalget... 4 1. Overordnede eierprinsipper... 5 2. Ulike selskapsformer fra forvaltning til stiftelse...

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 13. oktober 2010 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Røyrvik kommune, møterom NAV De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Reglement for delegert myndighet i Hedmark fylkeskommune Utpeking av styremedlemmer

Reglement for delegert myndighet i Hedmark fylkeskommune Utpeking av styremedlemmer Saknr. 15/8014-6 Saksbehandler: Geir Aalgaard Reglement for delegert myndighet i Hedmark fylkeskommune 2016-2019 - Utpeking av styremedlemmer Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget

Detaljer

Selskapsavtale. Helse- og miljøtilsyn Salten IKS

Selskapsavtale. Helse- og miljøtilsyn Salten IKS Selskapsavtale Helse- og miljøtilsyn Salten IKS Revidert og vedtatt av medlemskommunene. Gjelder fra 15.03.2017 Kapittel 1. Alminnelige bestemmelser 1. NAVN, SELSKAPSFORM, ANSVAR, DELTAKERE OG KONTOR Selskapets

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 213/16

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 213/16 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Frøya kommune Vedtatt i kommunestyret 15.12.2016, sak 213/16 1 Om selskapskontroll 1.1 Ansvaret for selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det gjennom selskapskontroll

Detaljer

SAMARBEID OM EIERSTYRING I DE INTERKOMMUNALE SELSKAPENE I FOLLO

SAMARBEID OM EIERSTYRING I DE INTERKOMMUNALE SELSKAPENE I FOLLO SAMARBEID OM EIERSTYRING I DE INTERKOMMUNALE SELSKAPENE I FOLLO 2012 2016 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt... 3 2. Rådmannens rolle... 3 3. Arbeidsoppgaver tillagt det enkelte selskap... 3 4. Valg, Styresammensetning,

Detaljer

Hedmark fylkeskraft AS vedtektsendringer og styresammensetning

Hedmark fylkeskraft AS vedtektsendringer og styresammensetning Saknr. 14/668-3 Saksbehandler: Øyvind Hartvedt Hedmark fylkeskraft AS vedtektsendringer og styresammensetning Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til

Detaljer

Demokratiprosjektet - nedsettelse av arbeidsgruppe og styringsgruppe

Demokratiprosjektet - nedsettelse av arbeidsgruppe og styringsgruppe Politisk sekretariat Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.05.2016 36794/2016 2016/1895 Saksnummer Utvalg Møtedato 16/9 Organisasjonsutvalget 30.05.2016 16/92 Bystyret 16.06.2016 Demokratiprosjektet

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR AGDER KOMMUNEREVISJON IKS (Tidligere Kristiansand Revisjonsdistrikt IKS)

SELSKAPSAVTALE FOR AGDER KOMMUNEREVISJON IKS (Tidligere Kristiansand Revisjonsdistrikt IKS) 18.09.15 SELSKAPSAVTALE FOR AGDER KOMMUNEREVISJON IKS (Tidligere Kristiansand Revisjonsdistrikt IKS) 1 SELSKAPETS NAVN Selskapets navn er Agder Kommunerevisjon IKS. 2 SELSKAPSFORM / EIERANDEL Selskapet

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Midtre Gauldal kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Midtre Gauldal kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Midtre Gauldal kommune Vedtatt av kommunestyret 10.11.2014, sak 67/2014 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Planperiode: 2012 2016 Plan for selskapskontroll Gjesdal kommune Vedtatt av kommunestyret 01.10.2012 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Side 1 av 9 Innholdsliste Innholdsliste...2 Innledning...3 Avgrensning

Detaljer

Plan for selskapskontroll 2012-2016

Plan for selskapskontroll 2012-2016 Randaberg Kommune Plan for selskapskontroll 2012-2016 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Vedtatt av kommunestyret 4. otober 2012 Innholdsliste Innholdsliste... 2 Innledning... 3 Avgrensning organisasjonsformer

Detaljer

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Rødøy kommune. Plan for selskapskontroll YHK

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Rødøy kommune. Plan for selskapskontroll YHK YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON Rødøy kommune Plan for selskapskontroll 2016-2019 YHK 11.11.2016 Innhold 1 Innledning... 2 2 Innholdet i selskapskontrollen... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Retningslinjer... 3 2.3

Detaljer

1.1 Hjemmel og formål med selskapskontroll Selskaper som omfattes av kontrollen Innholdet i selskapskontrollen...

1.1 Hjemmel og formål med selskapskontroll Selskaper som omfattes av kontrollen Innholdet i selskapskontrollen... PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015 - NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE- Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Hjemmel og formål med selskapskontroll... 3 1.2 Selskaper som omfattes av kontrollen... 3 1.3

Detaljer

Gjesdal kommune. Plan for selskapskontroll Vedtatt av kommunestyret i Gjesdal den. Foto: Langevatn vannbehandlingsanlegg IVAR IKS, Gjesdal

Gjesdal kommune. Plan for selskapskontroll Vedtatt av kommunestyret i Gjesdal den. Foto: Langevatn vannbehandlingsanlegg IVAR IKS, Gjesdal Gjesdal kommune Plan for selskapskontroll 2016 2020 Foto: Langevatn vannbehandlingsanlegg IVAR IKS, Gjesdal Vedtatt av kommunestyret i Gjesdal den Innholdsliste Plan for selskapskontroll 2016 2020... 1

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Skaun kommune. Administrativt utkast.

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Skaun kommune. Administrativt utkast. PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Skaun kommune Administrativt utkast. 1 Selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper m.m. 1

Detaljer

Organisering av kommunens parkeringsvirksomhet

Organisering av kommunens parkeringsvirksomhet Teknisk avdeling Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 26.07.2012 45294/2012 2012/5536 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/202 Formannskapet 21.11.2012 12/197 Bystyret 13.12.2012 Organisering av kommunens

Detaljer

Selskapsavtale for Valdres brannvesen IKS Forslag fra rådmannsutvalget

Selskapsavtale for Valdres brannvesen IKS Forslag fra rådmannsutvalget Selskapsavtale for Valdres brannvesen IKS Forslag fra rådmannsutvalget 10.03.17 1 SELSKAPETS NAVN Selskapets navn er Valdres brannvesen IKS. 2 SELSKAPSFORM/EIERANDEL Selskapet er et interkommunalt selskap

Detaljer

Ole Petter Nybakk Ole H. Hjartøy Bodø (torsdag) Rolf Kåre Jensen Trud Berg Bodø (torsdag) Siv Anita J.Brekke. Wenche Bergheim-Evensen Gildeskål

Ole Petter Nybakk Ole H. Hjartøy Bodø (torsdag) Rolf Kåre Jensen Trud Berg Bodø (torsdag) Siv Anita J.Brekke. Wenche Bergheim-Evensen Gildeskål REFERAT FRA MØTE I REGIONRÅDET 6. - 7. JUNI 2013 I NARVIK Til stede: Monika Sande Beiarn Håkon Sæther Beiarn Ole Petter Nybakk Beiarn Ole H. Hjartøy Bodø (torsdag) Rolf Kåre Jensen Bodø Trud Berg Bodø

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret 27.11.2014, sak 146/14

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret 27.11.2014, sak 146/14 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Frøya kommune Vedtatt i kommunestyret 27.11.2014, sak 146/14 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det gjennom selskapskontroll føres kontroll med forvaltningen

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Skaun kommune. Vedtatt av kommunestyret , sak 78/14.

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Skaun kommune. Vedtatt av kommunestyret , sak 78/14. PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Skaun kommune Vedtatt av kommunestyret 11.12.2014, sak 78/14. 1 Selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser

Detaljer

VEDTEKTER. for Drammensregionens interkommunale krisesenter gitt med hjemmel i kommuneloven 27 og etter vedtak fra kommunene

VEDTEKTER. for Drammensregionens interkommunale krisesenter gitt med hjemmel i kommuneloven 27 og etter vedtak fra kommunene VEDTEKTER for Drammensregionens interkommunale krisesenter gitt med hjemmel i kommuneloven 27 og etter vedtak fra kommunene Drammen, bystyrets vedtak av Hurum, kommunestyrets vedtak av Nedre Eiker, kommunestyrets

Detaljer

Rapport om selskapskontroll 2013 Ås kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser

Rapport om selskapskontroll 2013 Ås kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) Rapport om selskapskontroll 2013 Ås kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser Dato: 29.10.2013 1 1. Formål Denne selskapskontrollen baserer

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL MODUM KOMMUNE

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL MODUM KOMMUNE MODUM KOMMUNE Kontrollutvalget PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL MODUM KOMMUNE 2016 2019 Vedtatt av kommunestyret i Modum, sak.. INNHOLDSFORTEGNELSE KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER KOMMUNALE / FYLKESKOMMUNALE SELSKAPSFORMER

Detaljer

VALG AV INTERKOMMUNAL SAMARBEIDSMODELL FOR DRIFT AV KRISESENTERET.

VALG AV INTERKOMMUNAL SAMARBEIDSMODELL FOR DRIFT AV KRISESENTERET. Arkivsaksnr.: 11/268-2 Arkivnr.: 026 H43 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold VALG AV INTERKOMMUNAL SAMARBEIDSMODELL FOR DRIFT AV KRISESENTERET. Hjemmel: Kommuneloven Lov om kommunale

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Hemne kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Hemne kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Hemne kommune Vedtatt i kommuenstyret sak 75/14 den 25.11.2014 1 Selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Selbu kommune. Vedtatt i kommunestyret, sak 59/14, den

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Selbu kommune. Vedtatt i kommunestyret, sak 59/14, den PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Selbu kommune Vedtatt i kommunestyret, sak 59/14, den 20.10.14. 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

Hva har vi av selskap vi eier eller er medeiere i.

Hva har vi av selskap vi eier eller er medeiere i. OVERSIKT OVERSIKT OVER OVER EIERSKAP EIERSKAP I I HAMAR HAMAR KOMMUNE KOMMUNE Pr. Pr. 1. 1. 2010 2010 Kommunestyret Kommunestyret Aksjeselskap 100% Aksjeselskap 100% Hamar Energi Holding AS Hamar Energi

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 10/2246-2 Arkiv: 026 Sakbeh.: Kari Jørgensen Sakstittel: HØRING - NY MODELL FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID SAMKOMMUNEMODELLEN

Saksfremlegg. Saksnr.: 10/2246-2 Arkiv: 026 Sakbeh.: Kari Jørgensen Sakstittel: HØRING - NY MODELL FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID SAMKOMMUNEMODELLEN Saksfremlegg Saksnr.: 10/2246-2 Arkiv: 026 Sakbeh.: Kari Jørgensen Sakstittel: HØRING - NY MODELL FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID SAMKOMMUNEMODELLEN Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling:

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Melhus kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Melhus kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2019 Melhus kommune Vedtatt kommunestyret i sak 112/16, 20.12.2016 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015

Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015 Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015 Rygge kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat ØKUS Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Innholdet i selskapskontrollen... 4 2.1

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL GENERELL EIERSTYRING FOSNES KOMMUNE

SELSKAPSKONTROLL GENERELL EIERSTYRING FOSNES KOMMUNE SELSKAPSKONTROLL GENERELL EIERSTYRING FOSNES KOMMUNE 01.02.2016 FORORD KomRev Trøndelag IKS har gjennomført denne selskapskontrollen på oppdrag fra kontrollutvalget i Fosnes kommune. Prosjektet er gjennomført

Detaljer

Kommunerevisjon IKS Valdres Hallingdal

Kommunerevisjon IKS Valdres Hallingdal Selskapsavtale (vedtekter) etter fusjon mellom Valdres kommunerevisjon og Kommunerevisjon IKS 01.01.2010 Godkjent av alle eierkommunenes kommunestyrer vedtatt fra desember 2009 til 6.mai 2010 Kommunerevisjon

Detaljer

KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL. Rauma kommune. Overordna analyse Plan for selskapskontroll

KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL. Rauma kommune. Overordna analyse Plan for selskapskontroll KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL Rauma kommune Overordna analyse Plan for selskapskontroll 2016-2019 Behandling av overordna analyse og plan for selskapskontroll 2016-2019 Forslag utarbeidet

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 210 Lnr.: 8687/16 Arkivsaksnr.: 16/ Vedlegg: Plan for selskapskontroll i Gausdal kommune

Saksframlegg. Ark.: 210 Lnr.: 8687/16 Arkivsaksnr.: 16/ Vedlegg: Plan for selskapskontroll i Gausdal kommune Saksframlegg Ark.: 210 Lnr.: 8687/16 Arkivsaksnr.: 16/1626-1 Saksbehandler: Øivind Nyhus PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2016-2019 Vedlegg: Plan for selskapskontroll i Gausdal kommune 2016-2019 Andre saksdokumenter

Detaljer

KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL. Gjemnes kommune. Overordna analyse Plan for selskapskontroll

KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL. Gjemnes kommune. Overordna analyse Plan for selskapskontroll KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL Gjemnes kommune Overordna analyse Plan for selskapskontroll 2016-2019 Behandling av overordna analyse og plan for selskapskontroll 2016-2019 Forslag utarbeidet

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL TINN KOMMUNE

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL TINN KOMMUNE PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL TINN KOMMUNE 2010 2011 Innhold Bakgrunn...1 Innholdet i selskapskontrollen...1 Formålet med selskapskontrollen...2 Gjennomføring og rapportering av kontrollen...2 Prioriteringer

Detaljer

14/52 Godkjenning av saksliste og innkalling. Saksliste og innkalling ble godkjent.

14/52 Godkjenning av saksliste og innkalling. Saksliste og innkalling ble godkjent. Styret for Iris Salten IKS MØTEPROTOKOLL - styremøte 6/2014 År 2014, torsdag 9, og fredag 10. oktober holdt styret i Iris Salten IKS møte på Georg Hotel i Edinburgh etter forutgående innkalling. Deltakere:

Detaljer

Revidering av politisk og administrativt delegeringsreglement i forbindelse med tilbakeføring av Bodø kommunale eiendommer KF til Rådmannen

Revidering av politisk og administrativt delegeringsreglement i forbindelse med tilbakeføring av Bodø kommunale eiendommer KF til Rådmannen Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.11.2016 82399/2016 2016/7305 Saksnummer Utvalg Møtedato Organisasjonsutvalget 22.11.2016 Bystyret 08.12.2016 Revidering av politisk og administrativt

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I STAVANGER PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL

KONTROLLUTVALGET I STAVANGER PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 0 KONTROLLUTVALGET I STAVANGER PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2008 2011 Vedtatt av bystyret 16.06.2008 0 1 INNHOLDSLISTE 1. BAKGRUNN 2 2. LOVHJEMMEL FOR SELSKAPSKONTROLL 3 3. FORMER FOR SELSKAPSKONTROLL 4 4.

Detaljer

VEDTEKTER FOR SOLA TOMTESELSKAP KF VEDTATT AV KOMMUNESTYRET I SOLA KOMMUNE Innhold

VEDTEKTER FOR SOLA TOMTESELSKAP KF VEDTATT AV KOMMUNESTYRET I SOLA KOMMUNE Innhold Saksnr.: 15/1487-24 VEDTEKTER FOR SOLA TOMTESELSKAP KF VEDTATT AV KOMMUNESTYRET I SOLA KOMMUNE 04.02.16 Innhold Kapittel 1. Foretaket...2 1-1 Navn og forretningskontor...2 1-2 Formål...2 Kapittel 2. Ansvarsforhold

Detaljer

Saksbehandler: Anders Solheim Arkiv: M 10 Arkivsaksnr.: 02/ Dato: KOMMUNENS EIERROLLE FOR HEL- OG DELEIDE SELSKAPER M.

Saksbehandler: Anders Solheim Arkiv: M 10 Arkivsaksnr.: 02/ Dato: KOMMUNENS EIERROLLE FOR HEL- OG DELEIDE SELSKAPER M. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anders Solheim Arkiv: M 10 Arkivsaksnr.: 02/02774-001 Dato: 22.04. 2002 KOMMUNENS EIERROLLE FOR HEL- OG DELEIDE SELSKAPER M.V INNSTILLING TIL: Formannskapet - driftsstyret for

Detaljer

1 Om selskapskontroll

1 Om selskapskontroll PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Orkdal kommune Vedtatt i kommunestyret i sak 51/14 den 24.9.14. 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Steigen formannskap. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Steigen formannskap. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Steigen kommune MØTEPROTOKOLL Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 31.08.2017 Tid: Kl. 09:00 13:15 Til stede på møtet Medlemmer: Asle Schrøder, Kjersti Olsen og Fred Eliassen Forfall:

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR AUST-AGDER REVISJON IKS

SELSKAPSAVTALE FOR AUST-AGDER REVISJON IKS SELSKAPSAVTALE FOR AUST-AGDER REVISJON IKS 1 SELSKAPETS NAVN Selskapets navn er Aust-Agder Revisjon IKS 2 SELSKAPSFORM/EIERANDEL Selskapet er et interkommunalt selskap eid av kommunene Arendal, Birkenes,

Detaljer

Eierstyring - Offentlig eierskap og ulike foretaksformer Sandefjord 29. oktober 2015

Eierstyring - Offentlig eierskap og ulike foretaksformer Sandefjord 29. oktober 2015 Eierstyring - Offentlig eierskap og ulike foretaksformer Sandefjord 29. oktober 2015 Holdes av EY (Ernst & Young) Joachim Charlsen Pande, advokat Tlf. 95 81 12 23 joachim.pande@no.ey.com Hva skal jeg snakke

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL ØYER KOMMUNE

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL ØYER KOMMUNE ØYER KOMMUNE KONTROLLUTVALGET PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2013-2015 ØYER KOMMUNE Utarbeidet av Kontrollutvalgssekretariatet Innlandet Vedtatt i kommunestyret INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN 3 2. HJEMMEL

Detaljer

Temadag om kommunalt eierskap 10. mars 2010 Briskeby arena. Myndighet, interessenter, krise og fokus 8. september 2008 Høgskolen i Oslo.

Temadag om kommunalt eierskap 10. mars 2010 Briskeby arena. Myndighet, interessenter, krise og fokus 8. september 2008 Høgskolen i Oslo. Temadag om kommunalt eierskap 10. mars 2010 Briskeby arena Rådgiver og partner Jan Lunder Agendum AS Myndighet, interessenter, krise og fokus 8. september 2008 Høgskolen i Oslo Advokat og partner Vibeke

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2014/4668 Klassering: Saksbehandler: Harald Magelsen Kløvjan STIFTING AV STEINKJERBYGG KF - FASTSETTING AV VEDTEKTER

Detaljer

Eierskapsstyring i ØRU. Årskonferanse på Hurdalsjøen 9. mai 2014

Eierskapsstyring i ØRU. Årskonferanse på Hurdalsjøen 9. mai 2014 Eierskapsstyring i ØRU Årskonferanse på Hurdalsjøen 9. mai 2014 FELLES EIERPOLITIKK Gode tjenester for innbyggerne God politisk styring God økonomisk kontroll Krever aktive eiere som kan samarbeide. Eierskapsstyring

Detaljer

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF Fastsatt av Vefsn kommunestyre den 22.11.2006 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62 Revidert 17.03.2010 Kommunestyret

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Plan for selskapskontroll Stavanger kommune Vedtatt av bystyret 29.10.2012 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Side 1 av 9 Innholdsliste Rogaland kontrollutvalgssekretariat IS Innholdsliste...2 Innledning...3

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL GENERELL EIERSTYRING LIERNE KOMMUNE

SELSKAPSKONTROLL GENERELL EIERSTYRING LIERNE KOMMUNE SELSKAPSKONTROLL GENERELL EIERSTYRING LIERNE KOMMUNE 01.02.2016 FORORD KomRev Trøndelag IKS har gjennomført denne selskapskontrollen på oppdrag fra kontrollutvalget i Lierne kommune. Prosjektet er gjennomført

Detaljer

Salten Brann IKS har ansvar for vedlikehold, forsikring og nyanskaffelse av utstyr.

Salten Brann IKS har ansvar for vedlikehold, forsikring og nyanskaffelse av utstyr. Arkivsaknr: 2016/1154 Arkivkode: Saksbehandler: Helge D. Akerhaugen Saksgang Møtedato Formannskapet 29.11.2016 Kommunestyret 15.12.2016 Endring av selskapsavtale Salten Brann IKS Rådmannens forslag til

Detaljer