13/222 Formannskapet /4 Bystyret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "13/222 Formannskapet 18.12.2013 14/4 Bystyret 13.02.2014"

Transkript

1 Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / / Saksnummer Utvalg Møtedato 13/222 Formannskapet /4 Bystyret Eierskapsmelding Forslag til innstilling 1. De overordnede prinsipper for eierstyring, som framgår av underpunkt «overordnede eierprinsipper» i saksframlegget, legges til grunn i det framtidige arbeidet med eierskap i kommunale foretak, aksjeselskaper og interkommunale selskaper. 2. Eiermøter gjennomføres minst en gang pr. år for alle kommunale foretak og følgende andre selskaper: - Bodø Industri AS - Salten kraftsamband AS - Bodø Energi AS - Saltens Bilruter AS - Bopro AS Ordfører og rådmann representerer Bodø kommune som eier. 3. Personer som skal inneha styreverv i heleide selskaper og selskaper hvor kommunen har en betydelig eierandel, vurderes habilitetsmessig i forhold til forvaltningslovens regler. Ved sammensetning av styrer legges relevant kompetanse til grunn som den viktigste faktoren. 4. I løpet av 2014 foretas en gjennomgang av Bodø Kulturhus KF, Bodø Spektrum KF og aktuelle forvaltningsenheter i kommunen hvor siktemålet vil være å rendyrke de ulike enhetene slik at man unngår dobbeltfunksjoner når det gjelder oppgaver og ansvar. 5. Bodø kommune gir rådmannen fullmakt til å selge kommunens aksjeposter i følgende selskaper: - Galvano Tia AS 0,46% - Landegode handel AS (30%) - Kunnskapsparken Bodø AS (2,53%) 6. Bystyret slutter seg for øvrig til de vurderinger som framkommer i saksframlegget.

2 Formannskapets behandling i møte den : Forslag Svein Olsen, Rødt, fremmet følgende tilleggsforslag: Tilleggsforslag til «Eierstrategier for de enkelte selskapene», side 45, 2.avsnitt etter 1.setning: For kommunen vil hensikten, også for disse selskapene være samfunnsmessig og lokal/regional styring, innflytelse og kontroll over svært viktig offentlig infrastruktur. Votering Rådmannens forslag enstemmig tiltrådt. Rødts tilleggsforslag fikk 4 stemmer og falt (1Rødt, 1SV, 2AP). Formannskapets innstilling 1. De overordnede prinsipper for eierstyring, som framgår av underpunkt «overordnede eierprinsipper» i saksframlegget, legges til grunn i det framtidige arbeidet med eierskap i kommunale foretak, aksjeselskaper og interkommunale selskaper. 2. Eiermøter gjennomføres minst en gang pr. år for alle kommunale foretak og følgende andre selskaper: - Bodø Industri AS - Salten kraftsamband AS - Bodø Energi AS - Saltens Bilruter AS - Bopro AS Ordfører og rådmann representerer Bodø kommune som eier. 3. Personer som skal inneha styreverv i heleide selskaper og selskaper hvor kommunen har en betydelig eierandel, vurderes habilitetsmessig i forhold til forvaltningslovens regler. Ved sammensetning av styrer legges relevant kompetanse til grunn som den viktigste faktoren. 4. I løpet av 2014 foretas en gjennomgang av Bodø Kulturhus KF, Bodø Spektrum KF og aktuelle forvaltningsenheter i kommunen hvor siktemålet vil være å rendyrke de ulike enhetene slik at man unngår dobbeltfunksjoner når det gjelder oppgaver og ansvar. 5. Bodø kommune gir rådmannen fullmakt til å selge kommunens aksjeposter i følgende selskaper: - Galvano Tia AS 0,46% - Landegode handel AS (30%) - Kunnskapsparken Bodø AS (2,53%) 6. Bystyret slutter seg for øvrig til de vurderinger som framkommer i saksframlegget. Sammendrag Rådmannen legger med dette fram eiermelding for inneværende valgperiode. Eiermeldinger følger opp de punktene som det ikke ble tatt stilling til bystyresak 13/50. Det gjelder overordnede

3 prinsipper for Bodø kommunes eierskapspolitikk, eierstyring, habilitet, styresammensetning, forslag til aksjeposter som bør selges og en videre utredning vedrørende omorganisering av Bodø havn KF og AS Industribygg. Saksopplysninger Bakgrunn Bodø bystyre gjorde i sak 13/50 «Kommunalt eierskap prinsipper og behandlingsprosedyre» følgende vedtak: 1. Punktene 1-5 i kapitlet «prinsipper for eierstyring» utredes nærmere av administrasjonen og legges fram for bystyret innen utgangen av Som en del av årsmeldingen, eller budsjett, utarbeides det en ajourført liste over bedriftene kommunen har eierskap i, (navn, selskapsform, formål, styre, årsresultat) 2. Bystyret får seg forelagt eiermelding en gang i begynnelsen av hver valgperiode, hvor man tar stilling til kommunens eierpolitikk for valgperioden. Bystyret delegerer til formannskapet å treffe løpende beslutninger i saker som gjelder eierskap, med mindre beslutningen ved lov er tillagt bystyret. 3. Politisk ledelse ved ordfører representerer eier i selskapenes eierorganer. Ordfører kan gi fullmakt til andre politikere eller enkeltpersoner i administrasjonen til å representere eier i eiermøter (Punkt 7 under kapitlet «prinsipper for eierstyring». 4. Bystyret forutsetter at lovbestemte krav til kjønnsrepresentasjon i selskapenes styrer blir fulgt opp av eierorganene (punkt 8 under kapitlet om «prinsipper for eierstyring»). 5. Det opprettes en egen valgkomite for de aksjeselskapene hvor kommunen er eneeier. Formannskapet gis fullmakt til å velge representanter til valgkomiteen. Valgkomiteen skal begrunne sitt forslag til styremedlemmer (punkt 6 under kapitlet «prinsipper for eierstyring». 6. Eierutvalget, oppnevnt av bystyret i sak 09/113, oppløses. 7. Bystyret slutter seg for øvrig til den behandlingsprosedyre som framkommer i denne saken. Eierutvalgets rapport følger som utrykt vedlegg. Det vises for øvrig til vedlagte oversikt over selskaper hvor Bodø kommune er eneeier eller deleier. Oppbygging av saken Foreliggende eiermelding vil bestå av følgende hoveddeler: 1. Rammebetingelse for de ulike selskapstyper 2. Generelle/overordnede prinsipper for eierstyring 3. Eierstrategier for enkeltselskaper 4. Habilitet 5. Styresammensetning 6. Salg av enkelte aksjeposter 7. Omorganiseringer 8. Oversikt over selskaper hvor Bodø kommune er eneeier eller deleier Mål hva skal vi oppnå? En ikke ubetydelig del av Bodø kommunes verdier forvaltes i dag av kommunale foretak, interkommunale selskaper og ikke minst aksjeselskaper hvor kommunen er eneeier eller deleier. Eiermeldingen skal bidra til å bygge opp et helhetlig og forutsigbart eierskap, hvor ansvarsdelingen mellom politiske organer, administrasjonen og de enkelte selskapene framkommer. Videre skal det etableres rutiner for politisk og administrativ oppfølgning av selskapene, slik at kommunen blir en aktiv og langsiktig eier og at selskapene driver i tråd med vedtektene og politiske

4 føringer. Samtidig skal det gis en samlet oversikt med nøkkelopplysninger om de enkelte selskapene. Avgrensning Rådmannen ser behov for å gjøre noen avgrensninger i saken. Eierstrategier for interkommunale selskaper er under arbeid. Arbeidet utføres av advokatfirmaet NORDIA. Ifølge opplysninger fra Salten Regionråd vil endelig rapport bli framlagt i regionrådets møte i november Interkommunale selskaper vil således ikke bli berørt i denne saken. Når det gjelder stiftelser, opprettet i medhold av Stiftelsesloven, er Bodø kommune i gang med oppløsning av Bodø kommunale boligstiftelse. Rådmannen ser foreløpig ikke behov for å gå nærmere inn på de andre stiftelsene. 27 i lov om kommuner og fylkeskommuner har regler om samarbeidsavtaler mellom kommuner og/eller fylkeskommuner når samarbeidet er organisert med eget styre. Eksempler på slik organisering er Salten regionråd, Salten kontrollutvalgsservice med flere. Virksomheter opprettet i henhold til kommunelovens 27 vil ikke bli berørt i dette saksframlegget. Eiermeldingen vil således omfatte kommunale foretak og aksjeselskaper. Både interkommunale selskaper, stiftelser og selskaper organisert etter 27 og 28b, vil bli kommentert i kapitlet om «rammebetingelser for de ulike selskapstyper». Rammebetingelser for de ulike selskapsformer I det følgende gis en kortfattet oversikt over rammebetingelsene for kommunale foretak, interkommunale selskaper, aksjeselskaper, stiftelser og selskaper opprettet i medhold av kommunelovens 27og 28b. Bystyret vedtok i sak 13/50 at ordfører representerer eier i alle selskaper der kommunen har eierinteresser. Kommunale foretak Kommunale foretak (KF) er hjemlet i kommunelovens kapittel 11. Kommunale foretak er ikke et eget rettssubjekt men en del av kommunen. Foretakene er direkte underlagt bystyret og styret i KF`ene rapporterer direkte til bystyret. Bystyret fastsetter gjennom vedtektene oppgaveområdet og den ytre ramme for styrets myndighet og kan gi bindende pålegg for foretaket. Både stiftelse og oppløsning av kommunale foretak vedtas av bystyret. Kommunale foretak tar i særlig grad sikte på å gi et alternativ for mer selvstendig organisering av kommunale oppgaver. Denne selskapsformen benyttes ofte når kommunen skal ivareta både forretningsmessige og samfunnsmessige hensyn. Loven gir imidlertid ingen begrensninger med hensyn til hvilke oppgaver kommunen kan legge inn i et kommunalt foretak. Foretaket skal ledes av et styre og skal ha en daglig leder. Styret treffer beslutning i foretakets saker. Styret har et overordnet ansvar for organiseringen av foretakets virksomhet. Ansvaret gjelder både den forretningsmessige siden av virksomheten og forvaltningen av de verdier og oppgaver kommunen har lagt til foretaket.

5 Som en del av kommunen er foretakene underlagt bystyrets budsjettmyndighet. Kommunale budsjetter setter rammene for foretakets virksomhet og styret er bundet av bystyrets budsjettvedtak. Ifølge kommunelovens 72 har foretakene en selvstendig stilling i forhold til kommunens administrasjon. Det innebærer at rådmannen ikke har instruksjons- eller omgjøringsmyndighet overfor daglig leder innenfor styrets myndighetsområde. Interkommunale selskaper (IKS) Samarbeid mellom flere kommuner kan organiseres som interkommunalt selskap etter lov av 29. januar 1999 nr. 6. Et interkommunalt selskap er et eget rettssubjekt, som både rettslig og økonomisk er skilt fra deltakerkommunene. I interkommunale selskaper kan bare kommuner og fylkeskommuner være deltakere. De vanligste eksemplene på denne typen selskapsdannelse er lovpålagte kommunale oppgaver som f.eks. brann/redningstjeneste, renovasjon, revisjon o.l. Selskapets øverste myndighet er representantskapet. Representantskapet er eierorganet og deltakerkommunenes eiermyndighet utøves i dette forumet. De enkelte deltakerkommunene kan ikke utøve eiermyndighet direkte overfor selskapets styre eller administrasjon. Et særtrekk ved interkommunale selskaper ( 3) er at hver av deltakerne har et ubegrenset ansvar for en prosentandel eller brøk av selskapets samlede forpliktelser. Her skiller interkommunale selskaper seg fra aksjeselskaper hvor deltakeransvaret er begrenset. Lovens 4 fastslår at det skal opprettes en selskapsavtale med minimumskrav til innhold. Aksjeselskaper Aksjeloven av 13. juni 1997 nr. 44 regulerer aksjeselskapenes virksomhet. Aksjeselskaper er egne rettssubjekt. Det viktigste særtrekket ved aksjeselskaper er at aksjeeierne ikke er ansvarlig for selskapets forpliktelser ut over innskutt kapital. Aksjekapitalen i et aksjeselskap må være på minimum kr ,-. Et aksjeselskap som ikke er i stand til å oppfylle sine forpliktelser, kan tas under konkursbehandling. Et aksjeselskap kan ha en eller flere deltakere. Lovgivningen setter ingen grenser for hvem som kan være aksjeeier i et aksjeselskap. Selskapsformen innebærer derfor stor fleksibilitet når det gjelder sammensetningen av eierstrukturen. Lovreguleringen for aksjeselskaper er tilpasset aktivitet i et marked. Innretningen på selskapsformen bygger på den risiko som konkurranseeksponert virksomhet innebærer. Generalforsamlingen er selskapets øverste myndighet. Det er gjennom generalforsamlingen aksjeeierne utøver eiermyndighet i selskapet. Det er generalforsamlingen som velger styre. Styret ansetter normalt daglig leder. I en del tilfeller benyttes aksjonæravtaler. Slike avtaler kan regulere ulike eierspørsmål som stemmerett, fordeling av styreplasser m.v. Stiftelser Stiftelser er regulert i Stiftelsesloven av 15. juni En stiftelse skiller seg fra andre selskapstyper ved at den ikke har noen eiere eller deltakere. Stiftelser er selveiende. Når en stiftelse er opprettet, har stifterne ikke lenger rådighet over formuesverdien som er overført til stiftelsen. Denne selskapsformen er hensiktsmessig for løsning av bestemte oppgaver som man ønsker å skille ut og gi full selvstendighet. Siden stiftelser ikke har eiere, kan en kommune ikke øve innflytelse i stiftelsen på grunnlag av eierskap.

6 Stiftelsen ledes av et styre oppnevnt i tråd med vedtektene for stiftelsen. Stiftelsen må ha et definert formål som skal framgå av vedtektene. Reglene for avvikling av stiftelser er komplekse. Både styret og stifterne må godkjenne avviklingen. I tillegg skal Stiftelsestilsynet gi sin godkjennelse. Interkommunalt samarbeid (IS), kommunelovens 27 Lov om kommuner og fylkeskommuner 27 har regler om samarbeidsavtaler mellom kommuner når samarbeidet er organisert med eget styre. Gjennom vedtekter kan et interkommunalt samarbeid gis ansvar og myndighet slik at det blir et eget rettssubjekt. Styrets rolle og forhold til samarbeidskommunene må utformes i vedtektene. Salten regionråd og Salten kontrollutvalgservice er eksempler på virksomheter organisert etter kommunelovens 27. Vertskommunesamarbeid, kommunelovens 28 Et tillegg til kommuneloven ble gjort gjeldende fra 2007, hvor man åpner for at kommunene skal kunne inngå et såkalt vertskommunesamarbeid, ved at flere kommuner inngår avtale om at en kommune overtar det daglige arbeidet innenfor et nærmere angitt oppgaveområde. «Samordna innkjøp i Salten» er et eksempel på organisering etter denne bestemmelsen. Prinsipper for god eierstyring Generelt I den forrige regjeringens eierskapsmelding er det skissert en rekke prinsipper for godt eierskap. Prinsippene tar for seg blant annet åpenhet om eierskapet, likebehandling av aksjonærene, styrets rolle m.v. Stadig flere kommuner har laget slike retningslinjer, blant annet basert på statens prinsipper for godt eierskap. Formålet med slike prinsipper for godt eierskap er å bidra til god forvaltning av selskapene ved å gi tydelige styringssignaler basert på de målsettinger og strategier kommunen har for sitt eierskap. Kommunens eierskap bør utøves slik at det gir forutsigbarhet for selskapenes styrende organer. Overordnede eierprinsipper Rådmannen ser for seg at følgende overordnede prinsipper for eierstyring bør fastsettes: - Likebehandling av aksjonærene - Det skal være åpenhet knyttet til Bodø kommunes eierskap. Prinsippet om meroffentlighet skal gjelde. - Bodø kommune skal i egenskap av eier gi klare og langsiktige mål for selskapene. Styrene er ansvarlig for realisering av målene. - Bodø kommune fremmer sine interesser overfor selskapet gjennom generalforsamlingen, representantskap og eiermøter. - Styrene skal sørge for at det utarbeides etiske retningslinjer. - Styrets godtgjørelse skal ligge på et moderat nivå. - Leders lønnsnivå i selskaper der kommunen er en betydelig eier, skal ligge på et konkurransedyktig nivå, men ikke være lønnsledende. - Styrets virksomhet skal løpende evalueres minimum som del av selskapets årsberetning.

7 Eierprinsippene som fastsettes av bystyret skal gjelde alle selskapstyper og uavhengig av hvilke målsettinger kommunen har med selskapet. Disse prinsippene er delvis rettet mot kommunen som eier og delvis mot styret. Prinsippene vil være aktuelle i de tilfellene hvor kommunen er eneeier eller har en betydelig eierandel. Eierstrategier for de enkelte selskapene En viktig forutsetning for en aktiv eierstyring, er at kommunen som eier har formulert en presis og klar eierstrategi for de enkelte selskapene. Eierstrategi bør i prinsippet formuleres for hvert enkelt selskap. Bodø kommune har imidlertid eierinteresser i en rekke små selskaper hvor en ikke ser behovet for å formulere egne eierstrategier ut over det som framkommer i vedtektene. Bodø kommune har i hovedsak eierinteresser i to typer selskaper: - Finansielt eierskap - Samfunnsmessig/politisk eierskap Hovedhensikten med finansielt eierskap er å oppnå økonomisk avkastning. Utbytte til eierne er i de senere år utbetalt fra følgende selskaper: - Salten Kraftsamband AS - Bodø Energi AS - Saltens Bilruter AS Det må vurderes om man skal gå et skritt videre og utarbeide en eierstrategi for hvert av disse selskapene. Viktige spørsmål vil være: - Hva er målet for kommunens eierskap? - Skal kommunen fortsatt være eier? - Har kommunen forventninger til utbytte? - Gjennomgang av selskapene for fastsetting av markedsverdi - Risikobetraktninger ved fortsatt eierskap Når det gjelder Salten Kraftsamband AS har man for en tid siden hatt en slik gjennomgang for verdifastsetting. Videre er det inngått en aksjonæravtale hvor retningslinjene for utbyttepolitikk er fastsatt. For de øvrige to selskapene har eierne, så vidt en kjenner til, ikke gjennomført tilsvarende analyse. For Saltens Bilruter er det flere eiere slik at spørsmålet må tas opp med de øvrige eierne. Rådmannen er av den oppfatning at man ikke går inn på denne typen analyser foreløpig, men at spørsmålet om behovet for slike analyser tas opp ved neste rullering av eierskapsmeldingen. I gruppen samfunnsmessig/politisk eierskap er formålet med eierskapet å ha et selskap som kan gjennomføre politisk vedtatte målsettinger. I denne kategorien vil de viktigste selskapene, hvis en ser bort fra interkommunale selskaper, være alle foretakene, og et utvalg aksjeselskaper. Viktige spørsmål som eier bør stille er: - Er effektiviteten god nok - Kvaliteten på oppgaveutførelsen - Alternative måter å organisere virksomheten på. Det gjennomføres i dag eiermøter med noen av de største aksjeselskapene. Videre avholdes årlige eiermøter med samtlige kommunale foretak. De spørsmålene som er stilt ovenfor bør eierrepresentantene ha et bevisst forhold til når man møter styret og administrasjonen i de aktuelle selskapene.

8 Ordningen med årlige eiermøter bør videreutvikles. Det er viktig at møtene samordnes i den forstand at man har en felles forståelse av hvilke temaer som skal tas opp på disse møtene. Videre er det viktig at en fast gruppe bestående av politisk og administrativ ledelse gjennomfører møtene. Rådmannen foreslår at årlige eiermøter avholdes for følgende selskaper: - Alle kommunale foretak - Salten Kraftsamband AS - Saltens Bilruter AS - Bodø Energi AS - Bodø Industri AS - Bopro AS Bodø kommune vil i egenskap av eier årlig få en del nøkkelinformasjon om de enkelte selskapene, jfr. vedtak punkt 1 i bystyresak 13/50. Habilitet Kommunale foretak Ved sammensetting av styrene i kommunale foretak følges forvaltningslovens regler om habilitet. I praksis kan det reises spørsmål om medlemmer av bystyret er habile i forhold til styreverv i kommunale foretak siden foretakene rapporterer direkte til bystyret. I juni 2009 skjerpet Stortinget reglene for habilitet. Forvaltningslovens 6 fastslår at ingen ansatt eller folkevalgt skal håndtere saker i kommunen som gjelder et selskap der de selv er styremedlem også i de tilfeller hvor selskapet er fullt ut kommunalt eid. KS Eierforum uttaler at hovedregelen bør være at bystyremedlemmer ikke bør sitte i styrer i kommunale foretak på grunn av rapporteringslinjen til bystyret. I Bodø kommune er det pr. i dag slik at Bodø Havn KF og Bodø Kulturhus KF har bystyremedlemmer i styret. Samferdsel og havneutvikling er et av kommunens kjerneområder og dermed et viktig politikkområde. Det kan derfor reises spørsmål om det er riktig å utelukke sentrale politikere fra et så viktig fagområde. Rådmannen vil derfor ikke foreslå at bystyremedlemmer utelukkes fra å sitte i styrene for kommunale foretak. Hvorvidt nåværende organisering av havna i et kommunalt foretak er hensiktsmessig, er en annen sak. Rådmannen og rådmannens stedfortreder kan ikke velges til styremedlemmer i kommunale foretak. Aksjeselskaper Virksomheter som er skilt ut som egne rettssubjekter (aksjeselskaper og IKS) regnes ikke som offentlige organer og er i utgangspunktet ikke underlagt forvaltningsloven. Aksjeselskaper kan likevel være omfattet av forvaltningsloven dersom den organisatoriske og økonomiske tilknytningen til eier er tett. Det er grunn til å anta at i alle fall Bopro AS vil være i denne gruppen. En rekke medlemmer av bystyret, formannskapet og andre politiske organer innehar i dag styreverv i aksjeselskaper hvor kommunen er eneeier eller deleier. Disse styremedlemmene gjennomgår idag neppe noen systematisk habilitetsvurderinger før de blir valgt. KS Eierforum anbefaler at man unngår situasjoner der styremedlemmer jevnlig blir vurdert i forhold til forvaltningslovens regler om habilitet og dermed et kritisk søkelys på bruken av ledende politikere i selskapsstyrene.

9 Rådmannen er uenig i dette og anbefaler at valgkomiteen vurderer habiliteten etter forvaltningslovens regler for nye styremedlemmer i forkant av oppnevningen. For de selskapene hvor Bodø kommune er deleier, vil dette være et tema som bør tas opp med de øvrige eierne. Styresammensetting Styrenes sammensetning må ses i forhold til det aktuelle selskapets formål. Ulike formål krever ulik kompetanse. Forretningsselskaper som opererer i et marked vil ha andre krav til kompetanse i styret enn et ikke kommersielt selskap. Eier har et ansvar for å påse at styret har den nødvendige kompetanse for å nå selskapets mål. I dette ligger det også at eier står fritt til å skifte ut styremedlemmer i valgperioden. Styret har også selv et ansvar for jevnlig å vurdere egen kompetanse i forhold til selskapets formål. KS Eierforum anbefaler at følgende rutiner etableres som en del av styrets rammer: - Fastsette instrukser for styret og daglig leder med særlig vekt på klar intern ansvars- og oppgavefordeling. - Foreta en egenevaluering hvert år både når det gjelder kompetanse og arbeid. - mene gis jevnlig muligheten til ekstern styreopplæring. Nye styremedlemmer skal gis opplæring om ansvar, oppgaver og rollefordeling. - Gjennomføre egne styreseminarer hvor fokus går på roller, ansvar og oppgaver. - Fastsette en årlig plan for styrets arbeid med mål, strategi og gjennomføring. - Styret skal gi en samlet redegjørelse for selskapets styring og ledelse i årsrapporten. Det bør være et mål at alle selskapene hvor Bodø kommune er eneeier eller en betydelig deleier følger opp disse anbefalingene. God styrerekruttering bør være en viktig oppgave for kommunen som eier. Sammensetningen av styret må avstemmes i forhold til selskapets strategiske og forretningsmessige profil. mene skal tilføre virksomheten innsikt og kunnskap på de områdene som er viktig for selskapets utvikling, vekst og lønnsomhet. Det er vanskelig å gi noen generelle synspunkter på hvilken kompetanse selskaper generelt bør ha i styret. God økonomisk forståelse er en forutsetning siden alle selskapene har en økonomi. I større selskaper bør man også ha juridisk kompetanse. Erfaringene viser at mange styresaker har en juridisk side som det er viktig at styret behersker. De fleste selskapene vil også ha et forhold til omgivelsene. For forretningsselskaper har man et marked andre selskaper som ikke konkurrerer i et marked, vil ofte ha publikum å forholde seg til. God markedsforståelse og publikumsforståelse vil kunne være viktige faktorer. Inntrykket i dag er at oppnevning av styremedlemmer i mange selskaper skjer ved at vervene blir fordelt mellom partiene etter styrkeforhold i bystyret uten at man tar tilstrekkelig hensyn til selskapenes behov for kompetanse. For forretningsselskapene bør man i langt større grad vurdere personer med erfaring fra bedrifter som konkurrerer i et marked. Det vil derfor være en sterk oppfordring til valgkomiteene at man ser sammensetningen av et styre i et videre perspektiv hvor kompetanse og sammensetning av riktig kompetanse blir overordnet partipolitisk tilhørighet. Erfaring fra politisk arbeid er og vil fortsatt være viktig i styresammenheng.

10 Rådmannen og stedfortreder kan ikke velges inn i styrene i kommunale foretak. Tilsvarende regel bør gjelde for aksjeselskaper, med bakgrunn i den sentrale rollen som rådmannen har som leder for administrasjonen. Når det gjelder øvrige ansatte i administrasjonen, bør det ikke være noe til hinder for at ansatte velges inn i styrer dersom man besitter en kompetanse som etterspørres. Det er en forutsetning at man legger til grunn samme habilitetsvurderinger som for politikere. Omorganisering Bodø Havn KF Som nevnt tidligere er samferdsel og havneutvikling et viktig politikkområde for Bodø kommune. I brev av fra Fiskeri- og kystdepartementet fikk Bodø havn status som såkalt «utpekt havn» - det vil si særdeles viktig havn for å utvikle effektiv og sikker sjøtransport av personer og gods. I brevet fra departementet heter det videre: «Havnestrukturen skal kunne benyttes som grunnlag for å prioritere statlige infrastrukturprosjekter som vei, jernbane og farleder. De utpekte havnene inngår i gruppen av totalt 32 stamnetthavner, som skal knyttes til riksveinettet og stamnettet av farleder til sjøs og de utpekte havnene har særlig prioritet når det gjelder slike statlige infrastrukturprosjekter». Havna ses tydeligvis i en større samferdselspolitisk sammenheng hvilket etter rådmannens syn er naturlig. Det foregår i dag arbeid med samferdselssaker både ved Samfunnskontoret og Teknisk avdeling. Det er på denne bakgrunn grunn til å stille spørsmål om nåværende organisering av dette arbeidet, inklusiv Bodø Havn KF, er hensiktsmessig. Rådmannen vil vurdere om det er grunnlag for en gjennomgang av kommunens arbeid med samferdselssaker og eventuelt komme tilbake til saken. AS Industribygg AS Industribygg har eksistert siden 1960, men formålsbestemmelsen i vedtektene har gjennomgått endringer og tilpasninger flere ganger. Selskapet benyttes i dag som et investeringsselskap i prosjekter sammen med både offentlige og private investorer. Selskapet har pr. i dag ett heleid datterselskap Teamgården AS og et par tilknyttede selskaper. Selskapet hadde i regnskapet for 2012 en egenkapital på ca. 9,2 mill kroner. Det er grunn til å anta at markedsverdien for selskapet med datterselskap og tilknyttede selskaper er betydelig høyere. For tiden er det liten aktivitet i selskapet. AS Industribygg har vært og vil fortsatt være et nyttig redskap i de tilfeller hvor det dukker opp aktuelle prosjekter som det ikke er naturlig at kommuneorganisasjonen er aktør. Rådmannen mener derfor at selskapet bør bestå inntil videre. Bopro AS Bopro AS har som formål gjennom produksjon, tjenesteyting og annen virksom å skape grunnlag for sysselsetting og kvalifisering av yrkeshemmede. Bodø kommune eier 100% av aksjene i Bopro AS. Bodø Industri AS har som formål å styrke den enkelte deltakers forutsetninger og muligheter for framtidig arbeid eller utdanning gjennom arbeidspraksis, utdanning og kvalifisering. Bodø Industri AS eies av Bodø kommune med 49,2%, Nordland fylkeskommune med 45% og øvrige eiere med ca. 5,8%. Rådmannen ser muligheter for synergieffekter gjennom fusjon/samarbeidsløsninger mellom disse to selskapene. Dette vil bli tatt opp i eiermøter i disse selskapene i løpet av 2014.

11 Bodø kulturhus KF og Bodø Spektrum KF Rådmannen ønsker en gjennomgang av Bodø kulturhus KF, Bodø Spektrum KF og de aktuelle forvaltningsenhetene i kommunen. Hensikten med en slik gjennomgang er å fokusere på ansvar, myndighet og oppgavefordeling og hvor målet vil være å rendyrke de ulike enhetene og unngå dobbeltfunksjoner. Salg av aksjeposter Bodø kommune har noen mindre aksjeposter i selskaper som bør vurderes for salg, eventuelt grunner for å opprettholde selskapet. Markedsverdien er lav slik at de aksjepostene det her er tale om ikke har noen økonomisk betydning for kommunen. Det er først og fremst en «administrativ opprydding», hvor man ønsker å redusere antallet selskaper kommunen har eierinteresser i. Disse selskapene er: Galvano Tia AS Dette er en arbeidsmarkedsbedrift som er lokalisert til Fauske. Bodø kommune eier 0,46% av aksjene. Aksjeposten foreslås solgt. Landegode handel AS Dagligvarebutikken (bygningen) ble kjøpt av Bodø kommune på slutten av 1980 tallet. Bodø kommune eier fortsatt lokalet der butikken holder til, samtidig som kommunen eier 30% av aksjene i driftsselskapet. Innskutt kapital fra kommunen i driftsselskapet var kr ,-. De øvrige eierne er MaxMat 30% og Landegode Velforening 40%. For år siden var det mer naturlig at kommunen engasjerte seg også for å skaffe utkantene butikk. I dag er situasjonen annerledes. Kommunen er ikke inne på eiersiden i andre tilsvarende næringsvirksomheter i andre utkantområder. Dette er et argument for salg. Zahlfjøsen AS Zahlfjøsen ble bygget i 1997/98. Driften har vært og er fortsatt marginal. Største leietaker er Bodø kommune. Bodø kommune eier ca. 39% av aksjene, AS Industribygg ca 41%. Resten, ca 20% er på private hender. Zahlfjøsen er et viktig møtested og en viktig kulturinstitusjon for Kjerringøysamfunnet. Det mest nærliggende vil være at kommunen kjøper selskapet/bygget. I nåværende situasjon med en dårlig kommunal økonomi, er dette ikke tilrådelig. Kunnskapsparken Bodø AS Bodø kommune eier 200 aksjer i Kunnskapsparken Bodø AS pålydende kr. 1000,- pr. aksje. Dette utgjør 2,53% av aksjekapitalen. Kommunen har et betydelig samarbeid med Kunnskapsparken i næringsarbeidet. Dette samarbeidet er imidlertid ikke tilstrekkelig grunn for å eie en aksjepost. Rådmannen foreslår derfor at kommunens aksjepost i Kunnskapsparken Bodø AS selges. Videre arbeid med eierskap Som nevnt tidligere gjelder foreliggende eierskapsmelding for inneværende valgperiode. Neste eierskapsmelding vil bli lagt fram etter valget i 2015 mest sannsynlig i løpet av første halvår 2016, jfr. punkt 2 i bystyrets vedtak i sak 13/50 Bystyret vil årlig få seg forelagt en oversikt med en del nøkkelinformasjon om de selskapene kommunen har eierinteresser i, jfr. punkt 1 i ovennevnte bystyresak.

12 Rådmannen vil legge fram sak til formannskapet om oppnevning av medlemmer til valgkomite for de aksjeselskapene hvor Bodø kommune er eneeier, jfr. punkt 5 i ovennevnte bystyresak. Saken vil bli lagt fram tidlig i 2014 slik at valgkomiteen kan være operativ i forbindelse med generalforsamlinger som avholdes våren Konklusjon og anbefaling Rådmannen foreslår at bystyret slutter seg til de vurderinger og anbefalinger som framgår av saksframlegget. Saksbehandler: Harald Kristiansen Rolf Kåre Jensen Rådmann Odd-Tore Fygle Utviklingssjef Trykte vedlegg: Vedlegg 1 Oversikt over Bodø kommunes eierskap i selskaper <Oversikt over selskaper hvor kommunen har eierinteresser> Utrykte vedlegg: <Eierutvalgets rapport.><vennligst ikke slett noe etter denne linjen>

Vedtatt av kommunestyret xx.xx.xxxx, sak xxlxx. Eierskapsrnelding. rjiu fllltjin1e

Vedtatt av kommunestyret xx.xx.xxxx, sak xxlxx. Eierskapsrnelding. rjiu fllltjin1e Vedtatt av kommunestyret xx.xx.xxxx, sak xxlxx Eierskapsrnelding rjiu fllltjin1e 1 1. Innledning I de senere år er antallet kommunale selskap utenfor den ordinære kommunale organisering økt vesentlig.

Detaljer

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12)

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Innholdsfortegnelse Side 1 Innledning 4 1.1 Bakgrunn for eierskapsmeldingen 4 1.2 Mål med en eierskapsmelding 5 2

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. I forbindelse med budsjettbehandlingen for 2010 gjorde kommunestyret bl.a. følgende vedtak:

FAUSKE KOMMUNE. I forbindelse med budsjettbehandlingen for 2010 gjorde kommunestyret bl.a. følgende vedtak: SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE Jour,a1postID: 10/3333 I Arkiv sakid.: 10/867 Sluttbehandlede vedtaksinstans: Formannskap Sak II nr.: 035/10 FORMANNSKAP I I Saksbehandler: Frank Bernardsen I Dato: 26.04.2010

Detaljer

KOU 2012:7 Kommunal Offentlig Utredning EIERSKAPSMELDING 2012

KOU 2012:7 Kommunal Offentlig Utredning EIERSKAPSMELDING 2012 KOU 2012:7 Kommunal Offentlig Utredning EIERSKAPSMELDING 2012 Kommunale utredninger (KOU) skal gi et godt faglig grunnlag for politiske og administrative vedtak. En utredning kan for eksempel belyse utvikling

Detaljer

KOMMUNALT EIERSKAP. Eigersund kommunestyre (konsern Eigersund kommune) Interkomm. Selskap (IKS) Dalane Kraft AS. Vikeså Kraftverk AS.

KOMMUNALT EIERSKAP. Eigersund kommunestyre (konsern Eigersund kommune) Interkomm. Selskap (IKS) Dalane Kraft AS. Vikeså Kraftverk AS. VEDLEGG 1 KOMMUNALT EIERSKAP Eigersund kommunestyre (konsern Eigersund kommune) Rådmann Levekår Miljø Stab Adm. tj. Kommunale Foretak (KF) Interkomm. Samarb. ( 27) Interkomm. Selskap (IKS) Aksjeselskaper

Detaljer

Melding om eierskap i Trysil kommunes selskap og foretak

Melding om eierskap i Trysil kommunes selskap og foretak Melding om eierskap i Trysil kommunes selskap og foretak Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Gjennomgang av Trysil kommunes selskap... 6 2.1 Kategorisering av eierskap... 6 2.1.1 Finansielt eierskap... 6 2.1.2

Detaljer

Service Stolthet - Trivsel. Eierskapsmelding. Holmestrand kommune

Service Stolthet - Trivsel. Eierskapsmelding. Holmestrand kommune Service Stolthet - Trivsel Eierskapsmelding Holmestrand kommune Vedtatt: Formannskap 7.6.2012 Bystyret 20.6.2012 1 Innledning... 3 2 Formål... 3 3 Utfordringer ved eierstyring... 3 4 Kjennetegn ved ulike

Detaljer

Eierskapsmelding 2013 for Harstad kommune

Eierskapsmelding 2013 for Harstad kommune Eierskapsmelding 2013 for Harstad kommune Fotograf: Trym Ivar Bergsmo Side 1 1 Forord Harstad kommune har eierskap i kommunale foretak, interkommunale selskaper, stiftelser og aksjeselskap. Kommunestyret

Detaljer

KS Eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierforum Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak 1 Forord Det har vært en jevn økning i antall selskaper i kommune-norge, og det er

Detaljer

Foranalyse og prosjektplan - Forvaltning av eierinteresser/-styring

Foranalyse og prosjektplan - Forvaltning av eierinteresser/-styring Foranalyse og prosjektplan Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Hedmark fylkeskommune Foranalyse og prosjektplan - Forvaltning av eierinteresser/-styring Postboks 84, 2341

Detaljer

Eierskapsmelding for Alta kommune Behandlet i Kommunestyret 20.09.10 og 20.10.14

Eierskapsmelding for Alta kommune Behandlet i Kommunestyret 20.09.10 og 20.10.14 Eierskapsmelding for Alta kommune Behandlet i Kommunestyret 20.09.10 og 20.10.14 www.alta.kommune.no Innhold 1. Innledning... 3 2. Valg av selskapsform - Styringsmuligheter... 5 3. Alta kommunes eierskapspolitikk...

Detaljer

FELLES STRATEGI FOR SAMARBEID OG EIERSTYRING

FELLES STRATEGI FOR SAMARBEID OG EIERSTYRING SALTEN REGIONRÅD FELLES STRATEGI FOR SAMARBEID OG EIERSTYRING FOR KOMMUNENE: BODØ, FAUSKE, MELØY, SALDAL, STEIGEN, GILDESKÅL, SØRFOLD, HAMARØY OG BEIARN Utkast 1 16.05.2014 ÅPENT, FORUTSIGBART, EFFEKTIVT

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre EIERSKAPSPOLITIKK - UTFORMING OG GJENNOMFØRING. TIDLIGERE SAK 2009/14.

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre EIERSKAPSPOLITIKK - UTFORMING OG GJENNOMFØRING. TIDLIGERE SAK 2009/14. SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2009/1259 Klassering: Saksbehandler: Torunn Austheim EIERSKAPSPOLITIKK - UTFORMING OG GJENNOMFØRING. TIDLIGERE SAK

Detaljer

Eiermelding Berlevåg kommune 2011

Eiermelding Berlevåg kommune 2011 Eiermelding Berlevåg kommune 2011 Vedtatt av kommunestyret 16. juni 2011 1 Ordførers forord Rammevilkårene og innholdet i en kommunal tjeneste vil noen ganger gjøre at det synes naturlig å organisere tjenesten

Detaljer

Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID. FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014

Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID. FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014 Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014 Innhold Sammendrag... 4 1.0 Innledning... 6 2.0 Bakgrunn... 6 3.0 Formål... 6 4.0 Samfunnsmandatet...

Detaljer

Sarpsborg kommunes eierskapspolitikk og eierskapsmelding

Sarpsborg kommunes eierskapspolitikk og eierskapsmelding Sarpsborg kommunes eierskapspolitikk og eierskapsmelding 2015 SIDE 2 AV 70 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING KAPITTEL 1 EIERSTYRING OG STYRINGSDOKUMENTER EIERSKAPSPOLITIKK EIERSTRATEGI KAPITTEL 2 POLITISK

Detaljer

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune Steinkjerbygg AS Selskapskontroll Steinkjer kommune 2011 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS i 2011 Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Offentlige

Detaljer

EIERMELDING FOR KOMMUNALE OG INTERKOMMUNALE SELSKAPER SOM FROGN HAR EIERINTERESSER I

EIERMELDING FOR KOMMUNALE OG INTERKOMMUNALE SELSKAPER SOM FROGN HAR EIERINTERESSER I EIERMELDING FOR KOMMUNALE OG INTERKOMMUNALE SELSKAPER SOM FROGN HAR EIERINTERESSER I Vedtatt av Frogn kommunestyre 7.september 2009 1. rullering: Vedtatt av Frogn kommunestyre 20. juni 2011 2 1. Innledning

Detaljer

Strategi for styring, utvikling og forvaltning av kommunale og interkommunale selskaper

Strategi for styring, utvikling og forvaltning av kommunale og interkommunale selskaper Strategi for styring, utvikling og forvaltning av kommunale og interkommunale selskaper EIERSKAPSMELDING 2013 Ski kommune À jour per: november 2013-1 - Forord... 4 1. Innledning... 5 2. Kommunalt eierskap...

Detaljer

Eierskapsmelding 2014

Eierskapsmelding 2014 Eierskapsmelding 2014 Sel kommune 1 2 1.0 INNHOLD 1.0 INNHOLD... 3 2.0 INNLEDNING... 4 3.0 DEL I - Målsetting for eierskapsmeldingen... 5 3.1 Eierskapsstrategi:... 5 4.0 Retningslinjer for eierskap, ledelse

Detaljer

Eierskapspolitikk for Lillehammer kommune. Del 1 Generell del

Eierskapspolitikk for Lillehammer kommune. Del 1 Generell del Eierskapspolitikk for Lillehammer kommune Del 1 Generell del Vedtatt i Kommunestyret 25.11.2010 Eierskapspolitikk for Lillehammer kommune Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Motiver for selskapsdannelse...

Detaljer

KONGSBERG KOMMUNE ÅPEN, FORUTSIGBAR OG LANGSIKTIG. EIERSKAPSMELDING revidert kommunestyrets vedtak sak 101/14, 14. januar 2015

KONGSBERG KOMMUNE ÅPEN, FORUTSIGBAR OG LANGSIKTIG. EIERSKAPSMELDING revidert kommunestyrets vedtak sak 101/14, 14. januar 2015 KONGSBERG KOMMUNE ÅPEN, FORUTSIGBAR OG LANGSIKTIG EIERSKAPSMELDING revidert kommunestyrets vedtak sak 101/14, 14. januar 2015 Innholdsfortegnelse 1.Innledning... 4 1.1Hensikten med en eierskapsmelding...

Detaljer

Eierskapsmelding for Verran kommune

Eierskapsmelding for Verran kommune 2012 Eierskapsmelding for Verran kommune Oversikt over Verran kommunes involvering i andre selskap/bedrifter, samt kommunens samlede eierskap. Et styringsdokument for folkevalgte og administrasjon. Innhold

Detaljer

Nome investeringselskap AS. Nome kommune 2015 :: 419 006

Nome investeringselskap AS. Nome kommune 2015 :: 419 006 Nome investeringselskap AS Nome kommune 2015 :: 419 006 Innhold Sammendrag... 2 1 Innledning... 5 1.1 Bakgrunn, formål og problemstillinger... 5 1.2 Metode... 5 1.3 Kriterier... 6 1.4 Høring... 6 2 Fakta

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen

Detaljer

Jon Harald Rømteland har meldt forfall vara Rune Juliussen innkalles. INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

Jon Harald Rømteland har meldt forfall vara Rune Juliussen innkalles. INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer Svein Olsen (nestleder/fungerende

Detaljer

Saksgang: Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato 76/12 Formannskapet 10.05.2012 92/12 Bystyret 31.05.2012

Saksgang: Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato 76/12 Formannskapet 10.05.2012 92/12 Bystyret 31.05.2012 ARENDAL KOMMUNE Saksbehandlere Ingunn Kilen Thomassen og Trond S. Berg Saksprotokoll Referanse: 2010/1661 / 20 Ordningsverdi: 250 Saksgang: Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato 76/12 Formannskapet 10.05.2012

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

God selskapsstyring i Kongsvinger kommune

God selskapsstyring i Kongsvinger kommune God selskapsstyring i Kongsvinger kommune Vedtatt av kommunestyret 30.08.07 Innledning Med dette framlegges to dokumenter som skal gi kommunestyret et samlet grunnlag for å drøfte Kongsvinger kommunes

Detaljer