Samarbeidsavtale mellom Vålerenga Fotball Elite og Vålerenga Fotball AS (heretter kalt «Avtalen»)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Samarbeidsavtale mellom Vålerenga Fotball Elite og Vålerenga Fotball AS (heretter kalt «Avtalen»)"

Transkript

1 Versjon datert: 13. november 2014 Samarbeidsavtale mellom Vålerenga Fotball Elite og Vålerenga Fotball AS (heretter kalt «Avtalen») 1. Organisering av klubben Vålerenga Fotball Elite (VFE) er en selvstendig juridisk enhet med organisasjonsnummer som driver med fotballaktivitet. Vålerenga Fotball AS (selskapet) er et aksjeselskap med organisasjonsnummer Nærmere om avtalepartene 2.1 VFE er et selveiende og frittstående idrettslag med utelukkende personlige medlemmer. VFE er medlem i Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) og Norges Fotballforbund (NFF). VFE skal ha lov/vedtekter som er godkjent av NIF. VFE ble stiftet Gjennom medlemskapet i NFF har VFE og dens medlemmer de rettigheter og plikter som følger av NFFs medlemskap i NIF, UEFA (Union des Associations Européennes de Football) og FIFA (Fédération Internationale de Football Association). 2.2 Selskapet har forretningssted i Norge og er underlagt norsk selskapslovgivning. Selskapet ble etablert som et aksjeselskap. VFE har ansvaret for at NFF til enhver tid er kjent med Selskapets gjeldende vedtekter. 2.3 VFE og selskapet er ulike juridiske personer med forskjellige oppgaver og formål. 2.4 Partenes styrende organer velges i henhold til partenes vedtekter, dog slik at VFE har rett til å velge minst to representanter til Selskapets styre. 3. Formål med avtalen. Alminnelige forutsetninger 3.1 Formålet med avtalen er å etablere et samarbeid mellom partene og fastsette betingelsene for samarbeidet. 3.2 Partenes felles målsetting med samarbeidet er å bidra til å gjøre VFE til en ledende toppfotballklubb, og samtidig være en attraktiv klubb for spill i landets øverste serie. VFE skal i tillegg nå de mål som er nedfelt i klubbens vedtatte strategi- og handlingsplan. Ved siden av toppfotballen, er talentutvikling definert som et viktig satsingsområde. VFE er avtalepart med Vålerenga Fotball når det gjelder talentarbeid år. Selskapets formål i henhold til vedtektene er å være part i avtale med VFE som regulerer partenes forhold til VFEs virksomhet samt alt som står i forbindelse med dette. 3.3 Det skal til enhver tid arbeides for de beste rammebetingelsene for både VFE og Selskapet. Med dette menes: - sikre en bærekraftig økonomi - sikre langsiktig sportslig fundament - aktivt jobbe for å få til en optimal tilpasning til gjeldende regelverk side 1

2 Partene er innforstått med NFFs krav til bærekraftig økonomi og skal til enhver tid og etter beste evne tilstrebe og oppfylle de forpliktelser som følger av det vedtatte budsjettet og andre eventuelle forhold som måtte oppstå. 3.4 Selskapet skal ikke ha virksomhet eller vedtektsbestemt formål som er i strid med Norges Fotballforbunds og Norges Idrettsforbunds lover, instrukser og retningslinjer eller med idrettens etiske grunnverdier. 3.5 VFE skal drive sin virksomhet etter idrettens regler, lover og retningslinjer m.v. Selskapet er kjent med idrettens regelverk og skal av klubben/vfe holdes orientert om endringer i dette. 3.6 Avtalen omfatter spillere og ansatte knyttet til VFEs A-lag, rekrutteringslag (B-lag) og juniorlag, totalt 3 lag. 3.7 Selskapet forplikter seg til å praktisere og fortolke Avtalen slik at den ikke kommer i strid med Norges Fotballforbunds og idrettens lov- og regelverk. 3.8 VFE og Selskapet kan i spørsmål av betydning for begge parter velge å avholde felles møter for drøfting av slike spørsmål. Beslutninger må treffes i de respektive styrer. 4. Fordeling av arbeidsoppgaver 4.1 Selskapet skal på vegne av VFE ivareta og forestå de forretningsmessige sider ved virksomheten i VFE. Herunder skal alle inntektene fra virksomheten i VFE tilfalle Selskapet, mot at Selskapet dekker alle utgifter og kostnader i henhold til vedtatte budsjett, samt at Selskapet skal utføre følgende oppgaver og administrasjon av disse: a. Forhandle fram, inngå og forvalte sponsor- og annonseavtaler for de lag som omfattes av Avtalen, og i tråd med egen samarbeidsavtale mellom VFE og Vålerenga Fotball. VFE kan ikke inngå avtaler som direkte konkurrerer med Selskapets avtaler eller for øvrig inngå andre sponsor- og annonseavtaler som ikke er avklart med Selskapet. Ved inngåelse av nærværende Avtale, skal Selskapet overta forvaltning av alle avtaler som er knyttet til driften av VFE, ref. punkt 3.6. b. Forhandle fram, inngå og forvalte avtaler vedrørende spillernes utstyr. c. Forhandle fram, inngå og forvalte avtaler vedrørende internasjonale medie- og TVrettigheter som klubben får retten til. d. Forhandle fram, inngå og forvalte avtaler vedrørende stadion- og arenareklame. e. Salg og lisensiering av supportereffekter, hensyntatt eventuelle rettigheter liggende hos Vålerenga Sport AS, organisasjonsnummer f. Utnyttelse av spillerstallen og trenere i reklameøyemed, jfr. for øvrig Norges Idrettsforbunds lov g. Utnyttelse av navnet VFE med tilhørende logo, samt andre konsept/brand tilhørende VFE innenfor idrettsforeningens lover og regler. Utnyttelsen skal ikke skje på noen måte som bringer navnene og logoene i miskreditt. side 2

3 h. Billettsalg ved lagenes hjemmekamper. Selskapet og VFE skal i felleskap sørge for at kampinntekter regnskapsmessig og på andre måter følger Norges Fotballforbunds regler. i. Andre virksomheter eller inntekter som ikke spesielt relateres til VFE som ideell organisasjon skal også omfattes av denne Avtale. 4.2 Avtalen omfatter ikke: a. Medlemskontingent b. Dugnadsinntekter c. Inntekter fra spill- og lotterivirksomhet VFE har konsesjon til som ideell organisasjon. d. Virksomhet ovenfor det offentlige m/eventuelle bidrag fra det offentlige. e. Andre virksomheter eller inntekter som spesielt relateres til VFE som ideell organisasjon omfattes heller ikke av Avtalen. 4.3 Hvis noen av de oppgaver som er nevnt under pkt. 4.1 forutsetter eller krever dugnadsinnsats, skal VFE organisere og forestå dugnaden. Partene skal i det enkelte tilfelle hvor spørsmål om dugnad kommer opp, avtale om dugnad er nødvendig og i tilfelle hvordan den skal organiseres og kompenseres. 4.4 VFE skal forestå og ha ansvaret for følgende oppgaver og virksomhet: a. Ansette og stå som arbeidsgiver for spillere, trenere og sportslig støtteapparat. Det samme gjelder for eventuelt administrativt personell som klubben ønsker å ansette uavhengig av administrasjonen i Selskapet, jfr. pkt.7. De økonomiske sidene ved alle ansettelser i VFE, som omfattes av virksomheten nevnt i pkt. 3.6, skal før inngåelse av ansettelsesavtale godkjennes av Selskapet. b. Ivareta alle offisielle plikter og oppgaver etter idrettens regelverk ovenfor egne medlemmer, andre organisasjonsledd og det offentlige. c. Ha den fulle ledelse av alle sportslige aktiviteter, herunder men ikke begrenset til treningsopplegg, laguttak, kampberammelser og kamputvikling, reiser til bortekamper og treningssamlinger og utøvelse av disiplinærmyndighet. d. Arrangere og utøve de virksomheter som nevnt i pkt i henhold til VFEs bestemmelser til enhver tid. 4.5 Ved kjøp, salg, leie og utleie av spillere, skal VFE etter idrettens regler og etter de reelle rettighetsforhold stå som avtalepart. Avtaler skal undertegnes av VFE. Selskapet står ansvarlig overfor VFE slik at det for spillere som etter beslutning i sportslig utvalg (ref. punkt 5.3) tas opp direkte fra Vålerenga Fotballs aldersbestemte lag og som deretter inngår profesjonell kontrakt i VFE, skal VFE betale kr ,- (femti tusen) ved kontraktsinngåelsen. Når en spiller har har spilt 10 NM-/seriekamper fra start for A-laget skal VFE betale ytterligere kr ,- (femti tusen) til Vålerenga Fotball. Ved videresalg av spillere nevnt overfor skal VFE betale til Vålerenga Fotball 10 % av netto overskudd av salgssum. VFE skal etterstrebe at overgangsavtalene sikrer VFE og Vålerenga Fotball videresalgsklausuler ved spillerens overgang til tredje- og fjerdeklubb. Vålerenga Fotball skal motta 10 % av netto overskudd av videresalgsandelen. Dersom det skal inngås investoravtaler vedrørende spillere nevnt overfor, skal Vålerenga Fotballs rettigheter i spilleren ivaretas.i andre forretningsmessige forhandlinger og avtaleinngåelser som nevnt i pkt. 4.1., skal Selskapet opptre selvstendig og under enhver side 3

4 henvisning til at Selskapet i kraft av nærværende avtale har rett til å kontrahere. Selskapets representant skal undertegne avtaler av denne art. De avtaler Selskapet inngår, og som forplikter VFE i forhold til oppfølging eller gjenytelser, skal godkjennes av klubbens styre og medundertegnes av tillitsvalgt i VFE eller ansatt med fullmakt fra VFEs styre. 5. Partenes spesielle rettigheter og plikter for øvrig 5.1 Selskapet skal styres etter aksjelovens regler. Selskapets styre skal bestå av inntil 8 medlemmer, hvorav minimum to representanter oppnevnt fra VFE. Resten velges av de øvrige aksjonærer. Uavhengig av denne bestemmelse skal VFE ikke ha færre styremedlemmer enn det laget skal kunne utpeke i henhold til idrettens regelverk. VFE kan i tillegg utpeke ett varamedlem som vara for sine representanter. Øvrige aksjonærer kan utpeke inntil to varamedlemmer som vara for sine representanter. 5.2 VFE og Selskapets styre skal sammen hvert år innen utgangen av november måned sette opp et budsjett for elitesatsingen, slik denne er beskrevet i punkt 3.6. Budsjettforslaget skal godkjennes av Selskapets styre før fremleggelse for VFEs årsmøte. Dersom årsmøtet i VFE vedtar et budsjett for elitesatsingen som innebærer et høyere kostnadsnivå enn det budsjett som er godkjent av Selskapets styre, skal Selskapet ikke være forpliktet til å dekke høyere kostnader enn det som fremkommer av budsjett som er godkjent av Selskapet samt kunne si opp samarbeidsavtalen med umiddelbarvirkning, med mindre det økte kostnadsnivået er en følge av inntekter nevnt under punkt Styret i VFE og styret i Selskapet fungerer som sportslig utvalg. Beslutninger fattes med simpelt flertall i fulltallig forsamling. Selskapets styre treffer beslutninger relatert til finansieringen. VFE skal til slutt fatte endelig vedtak. 6. Økonomiske forhold. Inntektsfordeling og utgiftsfordeling 6.1 Som betaling for de rettigheter som er nevnt i pkt. 4.1, skal Selskapet dekke de utgifter til elitesatsingen (som beskrevet i pkt. 3.6) som beskrevet i de årlige budsjett som er godkjent av Selskapets styre i henhold til pkt Selskapet skal yte et kontanttilskudd til VFE på ,- kr. årlig. Akkumulert overskudd i selskapet i avtaleperioden skal fordeles med 20 % til VFE etter at eierne har mottatt 5 % p.a. avkastning på innskutt kapital Eksempel: År Resultat Akkumulert overskudd side 4

5 Dersom innskutt kapital er NOK , skal det da først tilfalle Selskapet ved eierne 5 % p.a. som blir NOK x 5 år = NOK , hvoretter 20 % av resterende del av akkumulert overskudd på NOK tilfaller VFE med NOK og resterende beløp på NOK tilfaller Selskapet. Selskapet er ikke forpliktet til å dekke andre kostnader for VFE, med mindre Selskapets styre på forhånd har skriftlig akseptert at VFE pådrar seg kostnader utover den ramme som følger av det godkjente budsjett, jfr. pkt Administrasjon 7.1 Styret i Selskapet ansetter Daglig leder med ansvar for den daglige ledelse av den virksomhet som er tilordnet Selskapet i henhold til aksjelovens regler. Med mindre særskilt avtales, ansettes alt administrativt personell i Selskapet. VFE skal følge Norges Fotballforbunds regler når det gjelder daglig leder. Ellers skal ansatte i Selskapet og VFE kunne utføre administrativt arbeid for den annen part. Det skal inngås egen Administrasjonsavtale om slik fordeling av administrativt personell. 7.2 Innehavere av stillinger som er delt på Selskapet og VFE, skal instrueres og kan gis delegert myndighet av styret og daglig leder i Selskapet for så vidt angår saker som hører under selskapet, og av styret og daglig leder i VFE i saker som hører under klubben. Partene er enige om at sakene må holdes tydelig adskilt bl.a. ved bruk av forskjellig brevpapir og lignende. Det skal føres fortegnelser over innbo, løsøre og andre eiendeler som tilhører hver av partene. 7.3 Både Selskapet og VFE kan ha egne ansatte uavhengig av den annen part. 7.4 I henhold til gjeldende regnskapslovgivning og idrettens lovverk skal begge partene føre regnskap. Partene er enige om at regnskapene av hensyn til økonomiske oppgjør, løpende inntekts- og utgiftsfordeling i henhold til pkt. 6, skal være oversiktlige og à jour til enhver tid. 8. Spillere 8.1 Spillere på de lag som er definert i pkt. 3.6 skal være medlemmer av VFE og være bundet til VFE gjennom kontrakt i samsvar med Norges Fotballforbunds bestemmelser. 8.2 Som medlemmer av VFE skal spillere ha rettigheter og plikter som klubbens og idrettens lovverk fastsetter og være underlagt klubbens myndighet med henhold til disiplin, idrettslig virksomhet og lignende. 9. Partenes innsynsrett og opplysningsplikt 9.1 VFE og Selskapet har gjensidig innsynsrett og opplysningsplikt. 9.2 Selskapet skal ha full innsynsrett i VFEs virksomhet og skal løpende holdes orientert om VFEs økonomiske og idrettslige virksomhet. Dersom VFE blir oppmerksom på negative avvik fra det vedtatte budsjett, jfr. pkt. 5.2, skal Selskapet, ved daglig leder, orienteres umiddelbart. 9.3 Selskapet plikter å bidra til at VFE, på anmodning fra overordnet idrettsmyndighet, kan gi utbedte opplysninger med dokumentasjon om bl.a.: side 5

6 a) Selskapets eierskap og eventuelle konsernforhold. b) Selskapets økonomi, herunder siste årsoppgjør. c) Selskapets kompetanse og kapasitet til å oppfylle de forpliktelser det har i henhold til denne avtalen. d) VFEs kontroll med at Selskapet oppfyller sine forpliktelser. e) Forhold som kan ha betydning for habilitetsforhold i VFE og idrettens stilling. f) Rapportering i henhold til de til enhver tid gjeldende bestemmelser i klubblisensen. 10. Mislighold 10.1 Hvis én av partene blir insolvent, innleder gjeldsforhandlinger eller tas under konkursbehandling, kan den annen part heve avtalen med umiddelbar virkning Hvis en av partene for øvrig misligholder sine forpliktelser etter denne avtale på en vesentlig måte og forholdet ikke blir rettet, eller nødvendige tiltak for å rette forholdet iverksatt, innen 30 dager etter at den annen part skriftlig har påtalt det, kan den part som har påtalt misligholdet heve avtalen med umiddelbar virkning ved å gi skriftlig varsel om heving til den part som har misligholdt Dersom VFE på grunn av klubbens eller lagenes forhold blir ilagt sanksjoner av Norges Fotballforbund/Norges Idrettsforbund av alvorlig art, som f. eks. medfører nedflytting i divisjonssystemet, eller andre grunnleggende forutsetninger for denne avtale svikter, regnes dette som mislighold som kan medføre heving. Dog skal tap av klubblisens p.g.a. dårlig økonomi ikke tilregnes VFE som mislighold med mindre det skyldes disposisjoner i strid med idrettens eller VFEs lover og regler eller brudd på denne avtales bestemmelser. Som grunnleggende forutsetninger regnes det også at VFE spiller i en av de to øverste divisjoner, har rett til medlemskap i Norges Fotballforbund/Norges Idrettsforbund, rett til å arrangere hjemmekamper og rett til å delta i idrettsarrangementer Hvis avtalen misligholdes av en part og misligholdet skyldes brudd på avtalens bestemmelser, kan den annen part kreve erstatning for tap som misligholdet har påført parten. Det kan kreves erstatning dersom misligholdet skyldes svikt i de ovennevnte grunnleggende forutsetninger. 11. Varighet. Oppsigelse 11.1 Avtalen gjelder for 5 år, fra til Etter utløpet av de 5 år som er nevnt i pkt , har Selskapet en rett til å forhandle om forlengelse av Avtalen for nye 5 år på betingelser som er tilnærmet like som i Avtalen. Ved uenighet mellom partene hva angår hva som kan anses som tilnærmet like betingelser ved en reforhandling av Avtalen, skal slike betingelser avgjøres gjennom voldgift iht. punkt Hvis Avtalen blir forlenget etter reglene i pkt , kan den deretter sies opp slik som det måtte bli avtalt i fornyelsesavtalen Hvis Avtalen ikke blir fornyet, eller hvis fornyelsesavtalen ikke har bestemmelser om oppsigelse, kan den av hver av partene sies opp med 6 måneders varsel. Første varsel kan gis ved utløpet av de 10 år som er nevnt i pkt Hvis Avtalen ikke blir forlenget ved en fornyelsesavtale eller sagt opp, fornyes den automatisk for ett år om gangen. I så fall gjelder pkt om oppsigelse. side 6

7 11.6. Denne Avtale kan sies opp av Selskapet med virkning fra og med 3 måneders varsel til VFE Enhver endring av Avtalen som omformuleringer, tillegg eller strykninger må godkjennes av Norges Fotballforbund. 12. Avvikling av Avtalen 12.1 Hvis Avtalen av noen grunner skal avvikles, skal inntekts- og utgiftsstrømmer ordnes hver av partene i henhold til bestemmelsene i Avtalen med avviklingstidspunktet som skjæringspunkt. Dette gjelder også inntekter og utgifter som kommer senere, dersom de stammer fra krav eller forpliktelser som er oppstått før skjæringstidspunktet VFE skal ha fortrinnsrett til å overta alle eiendeler i Selskapet som brukes i tilknytning til driften av klubben og de idrettslige aktiviteter mot å betale eiendelenes markedsverdi i den stand eiendelene befinner seg. 13. Overdragelse av rettigheter 13.1 Ingen rettigheter og plikter etter Avtalen kan overdras til tredjepart uten kontraktspartens og NFFs skriftlige samtykke. Overdragelse kan nektes uten begrunnelse. 14. Voldgift 14.1 Enhver tvist om fortolkning eller praktisering av Avtalen skal søkes løst i minnelighet innen 30 dager etter at den ene parten har varslet den annen skriftlig om at det foreligger en uoverensstemmelse. Dersom partene ikke lykkes i å komme til enighet innen fristen, er partene enig om å legge tvisten frem for Fotballens Voldgiftsordning for endelig avgjørelse. 15. Godkjennelse av idrettens organer. Ikrafttredelse 15.1 VFE skal straks etter undertegning av Avtalen sende den til Norges Fotballforbund for godkjennelse Avtalen er betinget av godkjennelse fra Norges Fotballforbund, og avtalen vil tre i kraft så snart den er godkjent av Norges Fotballforbund Framtidige endringer i avtalen, omformuleringer, tillegg eller utelatelser krever Norges Fotballforbunds godkjennelse for å være gyldig. Denne avtalen er satt opp i tre eksemplarer. Ett eksemplar beholdes av Norges Fotballforbund, mens partene beholder ett eksemplar hver. side 7

8 Oslo, [ ]. november 2014 Oslo, [ ]. november 2014 Vålerenga Fotball Elite Vålerenga Fotball AS Avtalen er godkjent av Norges Fotballforbund den Norges Fotballforbund side 8

Forbundsstyrets bestemmelser om kommersielt og/eller administrativt samarbeid mellom klubb/idrettslag og selskap.

Forbundsstyrets bestemmelser om kommersielt og/eller administrativt samarbeid mellom klubb/idrettslag og selskap. Forbundsstyrets bestemmelser om kommersielt og/eller administrativt samarbeid mellom klubb/idrettslag og selskap. 1. Hjemmel Disse bestemmelsene er gitt med hjemmel i NFFs Lov 8-4, jf. 8-2 og NIFs Lov

Detaljer

.., org nr.. (heretter kalt KLUBBEN) (Klubben) og..., org nr. (heretter kalt INVESTOR) (Investors navn)

.., org nr.. (heretter kalt KLUBBEN) (Klubben) og..., org nr. (heretter kalt INVESTOR) (Investors navn) Investoravtale 1. Parter Det er i dag inngått slik avtale mellom.., org nr.. (heretter kalt KLUBBEN) (Klubben) og.., org nr. (heretter kalt INVESTOR) (Investors navn) 2. Bakgrunn KLUBBEN har behov for

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. mellom. Vålerenga Fotball (VF) Vålerenga Fotball Elite (VFE) 1. Bakgrunn og formål. 2. Forholdet til idrettens regelverk

SAMARBEIDSAVTALE. mellom. Vålerenga Fotball (VF) Vålerenga Fotball Elite (VFE) 1. Bakgrunn og formål. 2. Forholdet til idrettens regelverk SAMARBEIDSAVTALE mellom Vålerenga Fotball (VF) og Vålerenga Fotball Elite (VFE) 1. Bakgrunn og formål Denne samarbeidsavtalen inngås med bakgrunn i at allianseidrettslaget Vålerengens IF (VIF) og Vålerenga

Detaljer

STANDARD REPRESENTASJONSKONTRAKT MELLOM SPILLERAGENT OG SPILLER...

STANDARD REPRESENTASJONSKONTRAKT MELLOM SPILLERAGENT OG SPILLER... Vedlegg 4. STANDARD REPRESENTASJONSKONTRAKT MELLOM SPILLERAGENT OG SPILLER 1. Avtaleparter.. Lisensiert spilleragents navn og adresse.... Spillers navn, adresse og fødselsdata. har inngått nedenstående

Detaljer

AVTALE for amatørspillere

AVTALE for amatørspillere Avtalen må ikke endres, den må benyttes slik den foreligger her. Fyll ut avtalen med penn. Ikke benytt PC ved utfylling av avtalen. Det vanskeliggjør arbeidet med å kontrollere at riktig versjon er benyttet.

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. vedrørende bruk av golfanlegg. mellom Byneset Golfsenter AS (Selskapet) Byneset Golfklubb (GK)

SAMARBEIDSAVTALE. vedrørende bruk av golfanlegg. mellom Byneset Golfsenter AS (Selskapet) Byneset Golfklubb (GK) SAMARBEIDSAVTALE vedrørende bruk av golfanlegg mellom Byneset Golfsenter AS (Selskapet) og Byneset Golfklubb (GK) 1. Partene og avtalens formål Selskapet eier og driver golfanlegget på Spongdal i Trondheim

Detaljer

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F INNHOLDSFORTEGNELSE Paragrafer: Side: 1 Formål 3 2 Organisatorisk tilknytning 3 3 Medlemmer 3 4 Kontingent 3 5 Stemmerett og valgbarhet 3 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Detaljer

Vedtekter for Rørvik Idrettslag

Vedtekter for Rørvik Idrettslag Vedtekter for Rørvik Idrettslag Godkjent av idrettsstyre den 17.09.2003 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

NOTAT. Til: Norges Kampsportforbund (NKF) Fra: Advokatfirma Kleven & Kristensen v/advokat Pål Kleven. Dato: 30.06.2014

NOTAT. Til: Norges Kampsportforbund (NKF) Fra: Advokatfirma Kleven & Kristensen v/advokat Pål Kleven. Dato: 30.06.2014 NOTAT Til: Norges Kampsportforbund (NKF) Fra: Advokatfirma Kleven & Kristensen v/advokat Pål Kleven Dato: 30.06.2014 Sak: Samarbeidsmodeller mellom klubb og selskap 1. Innledning Vårt advokatfirma har

Detaljer

LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING

LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING 2580 FOLLDAL Fotball - Håndball - Orientering - Ski LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING stiftet 01.01.1916 med endringer sist vedtatt 30.03.2009 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i

Detaljer

Vedtekter for Hakadal Golfklubb

Vedtekter for Hakadal Golfklubb Vedtekter for Hakadal Golfklubb Lov for Hakadal Golfklubb idrettslag, stiftet 14.august, 2001 Vedtatt den 14.august, 2001 på stiftelsesmøte med senere endringer, senest 23.mars, 2011 på årsmøtet. 1 Formål

Detaljer

Vedtekter for SKEDSMO SVØMMEKLUBB av 16.09.2003

Vedtekter for SKEDSMO SVØMMEKLUBB av 16.09.2003 Vedtekter for SKEDSMO SVØMMEKLUBB av 16.09.2003 1. Formål Skedsmo Svømmeklubb er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund.

Detaljer

Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). VEDTEKTER Lov for KL06050028 Ringerike Sykkelklubb, stiftet 29/9-1975. 1 Formål Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

LOV FOR LFH 09 Lillehammer Faaberg Håndball

LOV FOR LFH 09 Lillehammer Faaberg Håndball LOV FOR LFH 09 Lillehammer Faaberg Håndball Stiftet 2. april 2009 Godkjent av Idrettsstyret den 24.4.2009 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske

Detaljer

Vedtekter for Kongsberg Padleklubb

Vedtekter for Kongsberg Padleklubb Vedtekter for Kongsberg Padleklubb 1 Formål Kongsberg Padleklubbs, heretter kalt KPK, formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet,

Detaljer

Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets

Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets (NTOK), stiftet (31.01.1987).Godkjent av Norges Orienteringsforbund (NOF) 22.desember 2010. 1 Formål NTOK formål er å arbeide

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET

LOV FOR IDRETTSLAGET LOV FOR IDRETTSLAGET Lov for Brumunddal Pistolklubb, stiftet 1954. 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Arbeidet

Detaljer

Lov for Lørenskog Modellbilklubb

Lov for Lørenskog Modellbilklubb Lov for Lørenskog Modellbilklubb Lov for Lørenskog Modellbilklubb, stiftet oktober, 1998 Vedtatt Årsmøtet 2003 med senere endringer senest av 8. april 2006 Vedtatt Årsmøtet 01.02.2009 1 Formål Idrettslagets

Detaljer

Lov for Atlungstad Golfklubb

Lov for Atlungstad Golfklubb Lov for Atlungstad Golfklubb Basert på Lovnorm for golfklubber (vedtatt av Idreststyret den 28.11.2007) Lov for Atlungstad Golfklubb (heretter klubben), stiftet 13. juni 2003 Vedtatt den 13. juni 2003

Detaljer

LOVER VEDTEKTER. Gjeldende for Allianseidrrettslaget Arna Bjørnar. Gjeldende for Arna Bjørnar Fotball

LOVER VEDTEKTER. Gjeldende for Allianseidrrettslaget Arna Bjørnar. Gjeldende for Arna Bjørnar Fotball LOVER Gjeldende for Allianseidrrettslaget Arna Bjørnar VEDTEKTER Gjeldende for Arna Bjørnar Fotball Lov for Allianse Idrettslaget - Arna-Bjørnar Stiftet 29.11.2000 Vedtatt den 29.11.2000. Endret 28.02.2001

Detaljer

MANDAT VÅLERENGA HÅNDBALL ELITEUTVALGET

MANDAT VÅLERENGA HÅNDBALL ELITEUTVALGET MANDAT VÅLERENGA HÅNDBALL ELITEUTVALGET Mandat: 1. Vålerenga Håndballs Eliteutvalg gis i oppdrag av Vålerenga Håndballs styre å administrere klubbens elitesatsing. 2. Det skal utarbeides et budsjett som

Detaljer

5 Stemmerett og valgbarhet 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse 7 Inhabilitet

5 Stemmerett og valgbarhet 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse 7 Inhabilitet Lov for Solum Golfklubb (heretter klubben), - stiftet 24.4.2003 Vedtatt den10.06.2003 med senere endringer, senest av 19.5.2005 Godkjent av Idrettsstyret den 10.6.2003 1 Formål Klubbens formål er å drive

Detaljer

All rapportering skal gjelde for hele klubben alle avdelinger samt eventuelle tilknyttede selskaper.

All rapportering skal gjelde for hele klubben alle avdelinger samt eventuelle tilknyttede selskaper. KLUBBLISENSREGLEMENT Sist revidert av forbundsstyret 24.4.2013. 1 Krav om klubblisens Eliteserien og 1. divisjon... 1 2 Eliteserien... 2 3 1. divisjon... 3 4 Behandling av søknadene... 3 5 Dokumentert

Detaljer

Laget er selv-eiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Laget er selv-eiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lov for Ringerike Pistolkubb stiftet 15.09.55 Vedtatt den 23.01.2001 Godkjent av idrettsstyret den 03.05.2002 1 (Formål) Laget er selv-eiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

VEDTEKTER FOR FOLLESE FOTBALLKLUBB

VEDTEKTER FOR FOLLESE FOTBALLKLUBB VEDTEKTER FOR FOLLESE FOTBALLKLUBB Vedtekter for Follese Fotballklubb stiftet 21.april 1929. 1 Formål Klubbens formål er i sitt nærmiljø å tilby medlemmene organisert fotball i positive og trygge omgivelser

Detaljer

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION)

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION) NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION) Medlem av International Rugby Board FIRA-AER Association Européenne de Rugby - Skandinavisk Rugby Union Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité LOV FOR NORGES

Detaljer

Basis-lovnorm for idrettslag

Basis-lovnorm for idrettslag Basis-lovnorm for idrettslag (Vedtatt av idrettsstyret 13. desember 1999) Lov for... (idrettslagets navn) stiftet.. (dd.mm-åå) Vedtatt den.. (dd.mm-åå) med senere endringer senest av (dd.mm-åå) Godkjent

Detaljer

Avtale om Bake- og konditorvarer

Avtale om Bake- og konditorvarer Avtale om Bake- og konditorvarer er inngått mellom:.. (heretter kalt Leverandøren) og Ruter As, Org. Nr.: 991 609 407 Dronningens gate 40, Postboks 1030 Sentrum, 0104 Oslo (heretter kalt Oppdragsgiver)

Detaljer

Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011

Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011 48/11 SAK: AKSJONÆRAVTALE - PAPIRBREDDEN EIENDOM

Detaljer

Lov for KRISTIANSUND VOLLEYBALLKLUBB

Lov for KRISTIANSUND VOLLEYBALLKLUBB Lov for KRISTIANSUND VOLLEYBALLKLUBB Lov for Kristiansund Volleyballklubb (KVBK), stiftet 5. mai 1981, er vedtatt på årsmøte 16. juni 2008 og godkjent av Idrettsstyret 1 (evt. delegert myndighet) [ ].

Detaljer

Vedtekter for Dalen Idrettslag

Vedtekter for Dalen Idrettslag Vedtekter for Dalen Idrettslag Lov for Dalen Idrettslag stiftet 27.12.1921. Godkjent av Idrettsstyret den 25.1.1989 jf. NIF`s lov 10 5 og 2 15. Med senere endringer sist vedtatt på årsmøtet 11.2.2015 1

Detaljer

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Endret sist den 31. mars 2005. FIF er benyttet som forkortelse for Furuset Idrettsforening. NIF er benyttet som forkortelse for Norges Idrettsforbund.

Detaljer

Vedtekter for Os IL. 29. februar 2012 Vedtatte vedtekter Os IL årsmøtet 2012 Side 1 av 6

Vedtekter for Os IL. 29. februar 2012 Vedtatte vedtekter Os IL årsmøtet 2012 Side 1 av 6 Vedtekter for Os IL. Bakgrunn for vedtektene: Fensal idrettslag ble stifta 15. januar 1899. Idrettslaget Nor ble stifta 22. januar 1899. 20. januar 1901 gikk laga sammen til Idrettslaget Nor. Nøren Idrætslag

Detaljer

VEDTEKTER FOR NYE PRESTEGÅRDSSKOGEN VELFORENING REVIDERT 28.02.2011

VEDTEKTER FOR NYE PRESTEGÅRDSSKOGEN VELFORENING REVIDERT 28.02.2011 Side 1 av 6 VEDTEKTER FOR NYE PRESTEGÅRDSSKOGEN VELFORENING REVIDERT 28.02.2011 1. Navn Foreningen ble stiftet 20.01.2009 og foreningens navn er Nye Prestegårdsskogen Velforening. 2. Formål og virkemidler

Detaljer

Nybygda Idrettslag. Lov for Nybygda Idrettslag. Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001. Stiftet 29.mars 1933

Nybygda Idrettslag. Lov for Nybygda Idrettslag. Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001. Stiftet 29.mars 1933 Nybygda Idrettslag Stiftet 29.mars 1933 Lov for Nybygda Idrettslag Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001 Godkjent av idrettsstyret 8.januar 2002 Offisiell åpning av Nybygda Idrettsplass 1955 Lov for

Detaljer

VEDTEKTER FOR TROMSØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE

VEDTEKTER FOR TROMSØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE VEDTEKTER FOR TROMSØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE Vedtatt av pensjonskassens styre den 15. mai 2014 og godkjent av Finanstilsynet i brev av dd. mm 2014 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Alminnelige bestemmelser

Detaljer

Lov for Snowboardforbundet. Norges Snowboardforbunds Lov

Lov for Snowboardforbundet. Norges Snowboardforbunds Lov Norges Snowboardforbunds Lov Vedtatt på årsmøte 17. Juni 2011 1 Lov for Norges Snowboardforbund (Snowboardforbundet), stiftet 1987. Vedtatt av årsmøtet 16-03-1996 med senere endringer, på årsmøtene 08.06.2007

Detaljer

VEDTEKTER. for VEITEKNISK INSTITUTT. Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring.

VEDTEKTER. for VEITEKNISK INSTITUTT. Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring. VEDTEKTER for VEITEKNISK INSTITUTT 1 Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring. Formål og arbeidsoppgaver VI skal være et kompetansesenter for FoU, kvalitetskontroll og dokumentasjon av

Detaljer

Lover for Milde Båtlag

Lover for Milde Båtlag Lover for Milde Båtlag Lov for Milde Båtlag, stiftet 8. mai 1928 Vedtatt den 26. februar 1971 med senere endringer, senest av 24. november 2009. 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert

Detaljer

1 Formål Klubbens formål er å drive golfidrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

1 Formål Klubbens formål er å drive golfidrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Lov for Larvik Golfklubb, stiftet 20. juni 1989 Vedtatt 12. januar 1994, godkjent av idrettsstyret 9. mars 1994 Revidert 25. januar 2001, godkjent av Vestfold Idrettskrets 4. desember 2001 Revidert 3.

Detaljer

SAMARBEID OM IDRETTSARRANGEMENT Veileder for idrettslag i Norges idrettsforbund

SAMARBEID OM IDRETTSARRANGEMENT Veileder for idrettslag i Norges idrettsforbund SAMARBEID OM IDRETTSARRANGEMENT Veileder for idrettslag i Norges idrettsforbund Hva behandles i veilederen? NIFs regelverk for idrettslag som samarbeider med private/kommersielle aktører om avvikling

Detaljer

En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd og medlemmer i NIF er gjort opp.

En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd og medlemmer i NIF er gjort opp. Lov for Halden Golfklubb Stiftet 16. januar 1990 Lovene ble vedtatt 16.01.1990 og godkjent av Idrettsstyret. Jfr. NIFs lov 3. Revidert i henhold til årsmøtevedtak 30.11.1998, 22.11.1999, 25.04.2000, 21.03.2002,

Detaljer

LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76.

LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76. LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76. Vedtatt den 20.03.76 med senere endringer av 31.04.93, 12.05.97, 12.05.97 og 29.04.09. Godkjent av Forbundsstyret/NVBF den.. 1 Formål Sogn og

Detaljer

Vedtekter for NHO Transport

Vedtekter for NHO Transport 1 Vedtekter Vedtekter for NHO Transport NAVN 1 1 Landsforeningens navn er NHO Transport. Den har forretningsadresse i Oslo. FORMÅL 2 1 Landsforeningens formål er å fremme kollektivtrafikken og annen transportvirksomhet.

Detaljer

LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927.

LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927. LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927. Vedtatt den 01.08.1927 med senere endringer senest av 02.02.1994. PARAGRAF 1. FORMÅL. Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Detaljer

Verdipapirfondenes forening - vedtekter

Verdipapirfondenes forening - vedtekter Verdipapirfondenes forening - vedtekter Sist revidert 15.april 2010 1 - Formål Verdipapirfondenes forening er en serviceorganisasjon for selskap som har konsesjon til å drive fondsforvaltning og/eller

Detaljer

PARTNERKLUBBAVTALE MELLOM IL SKRIM ALLIANSEIDRETTSLAG OG IL SKRIM HÅNDBALL ELITE

PARTNERKLUBBAVTALE MELLOM IL SKRIM ALLIANSEIDRETTSLAG OG IL SKRIM HÅNDBALL ELITE Side 1 Postboks 567 3605 Kongsberg Telefon: 93039263 www.ilskrim.no Dato: 19.06.2012 PARTNERKLUBBAVTALE MELLOM IL SKRIM ALLIANSEIDRETTSLAG OG IL SKRIM HÅNDBALL ELITE Partnerklubbavtalen regulerer samarbeidsform

Detaljer

VEDTEKTER I.L STORMFJELL

VEDTEKTER I.L STORMFJELL VEDTEKTER I.L STORMFJELL 1 Formål Idrettslaget Stormfjell er selveiende og frittstående, med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert av Norges Idrettsforbund. Stormfjell

Detaljer

Vedtekter for Allianseidrettslaget Skjetten Sportsklubb stiftet 3. mai 1967

Vedtekter for Allianseidrettslaget Skjetten Sportsklubb stiftet 3. mai 1967 Vedtekter for Allianseidrettslaget Skjetten Sportsklubb stiftet 3. mai 1967 Vedtatt av årsmøtet (Generalforsamlingen) 26. april 2005 med endringer ordinært årsmøte 17. april 2008. Godkjent av Idrettsstyret/Akershus

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BODØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BODØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR BODØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 940 027365 Vedtatt av styret i Bodø kommunale pensjonskasse 28.08.2007, sak 07/37, endret i møte 25.03.2008, Vedtatt av Bodø bystyre

Detaljer

ARBEIDSAVTALE (for trenere med godtgjørelse)

ARBEIDSAVTALE (for trenere med godtgjørelse) ARBEIDSAVTALE (for trenere med godtgjørelse) Midlertidig tilsetting av trener NB. Det er kun klubb/organisasjonsledd tilsluttet Norges Idrettsforbund som kan stå som arbeidsgiver for trener og som kan

Detaljer

Vedtekter for Bankenes Standardiseringskontor

Vedtekter for Bankenes Standardiseringskontor Vedtekter for Bankenes Standardiseringskontor Fastsatt av Bankforeningens Servicekontor og Sparebankforeningens Servicekontor høsten 1994. Senest endret november 2011 1 1. Organisasjonens navn Organisasjonens

Detaljer

Selskapsavtale. Vedtatt av medlemskommunene. Gjelder fra -~--.

Selskapsavtale. Vedtatt av medlemskommunene. Gjelder fra -~--. 04.03.09. Selskapsavtale for Indre Salten Legevakt IKS Vedtatt av medlemskommunene. Gjelder fra -~--. 1. SELSKAPSFORM, DELTAKERE, NAVN OG KONTORKOMMUNE Selskapets navn er" Indre Salten Legevakt IKS". Selskapet

Detaljer

Lov for Rjukan Golfklubb (heretter klubben). Stiftet 28.09.2000

Lov for Rjukan Golfklubb (heretter klubben). Stiftet 28.09.2000 Lov for Rjukan Golfklubb (heretter klubben). Stiftet 28.09.2000 1 Formål Klubbens formål er å drive golfidrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Klubben skal

Detaljer

Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt.

Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt. Så mye som mulig av innholdet i de gamle vedtektene er bevart, samtidig som vedtektene nå blir i samsvar med NIFs nye lovnorm, dersom følgende forslag til endringer vedtas. Foreslåtte endringer i vedtektene

Detaljer

LOV FOR DALANE SYKLEKLUBB. Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

LOV FOR DALANE SYKLEKLUBB. Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). LOV FOR DALANE SYKLEKLUBB - Dalane Sykleklubb, stiftet 10-12-81-1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Laget formål

Detaljer

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR PORSGRUNN ORIENTERINGSLAG Vedtatt på ekstraordinært årsmøtet 18.2.1993 Godkjent av Norges Idrettsforbund 1.6.1993 Revidert på årsmøte 4.11 1994, 16.11.1998, 27.11.2002, 30.11.2006, 29.11.2007 og

Detaljer

Lov for Trondheim Ballklubb Stiftet 25.08.2003. Godkjent av styret i Sør-Trøndelag Idrettskrets den

Lov for Trondheim Ballklubb Stiftet 25.08.2003. Godkjent av styret i Sør-Trøndelag Idrettskrets den Lov for Trondheim Ballklubb Stiftet 25.08.2003. Godkjent av styret i Sør-Trøndelag Idrettskrets den 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å

Detaljer

Vedtekter for Rygge Pistolklubb

Vedtekter for Rygge Pistolklubb Vedtekter for Rygge Pistolklubb Vedtatt av årsmøtet den 19. mars 2011 1 Formål Rygge Pistolklubb er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Rygge Pistolklubbs formål er å drive

Detaljer

Vedtekter for Åslia Stiftet 22. juli 1948

Vedtekter for Åslia Stiftet 22. juli 1948 Flest mulig lengst mulig! Vedtekter for Åslia Stiftet 22. juli 1948 1 Endringslogg: Dato Merknad Ukjent Forslag Vedtekter Åslia Skilag 12-05-2015 Vedtekter for Åslia Skilag 17-09-2015 Vedtekter for Åslia

Detaljer

NORMALLOV FOR TRAVLAG

NORMALLOV FOR TRAVLAG NORMALLOV FOR TRAVLAG * * * Lov for.travlag, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer på lagets generalforsamling senest av. Godkjent av Styret i DNT den.. 1 Navn (1). travlag stiftet, som er

Detaljer

Nærsnes Barnehage SA. Selskapsvedtekter

Nærsnes Barnehage SA. Selskapsvedtekter Nærsnes Barnehage SA Selskapsvedtekter for samvirkeforetaket Nærsnes barnehage SA, org. nr. 971499338 vedtatt på ekstraordinært årsmøte 17. oktober 2012 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor

Detaljer

V E D T E K T E R. for Norske film, tv- og spillprodusenters forening

V E D T E K T E R. for Norske film, tv- og spillprodusenters forening Vedtatt på Generalforsamling 29. mai 2012 V E D T E K T E R for Norske film, tv- og spillprodusenters forening 1. NAVN Foreningens navn er Norske film, tv- og spillprodusenters forening (Produsentforeningen).

Detaljer

Vertskommuneavtale om pedagogisk-psykologisk tjeneste for kommunene Herøy, Alstahaug, Leirfjord, Dønna, Lurøy og Træna

Vertskommuneavtale om pedagogisk-psykologisk tjeneste for kommunene Herøy, Alstahaug, Leirfjord, Dønna, Lurøy og Træna Vertskommuneavtale om pedagogisk-psykologisk tjeneste for kommunene Herøy, Alstahaug, Leirfjord, Dønna, Lurøy og Træna 1. Partene i avtalen Den pedagogisk-psykologiske tjenesten for Herøy, Alstahaug, Leirfjord,

Detaljer

Disse selskapsvedtekter erstatter de tidligere vedtekter godkjent av Finanstilsynet 24.08.2012.

Disse selskapsvedtekter erstatter de tidligere vedtekter godkjent av Finanstilsynet 24.08.2012. VEDTEKTER FOR A/S NORSKE SHELLS PENSJONSKASSE Vedtatt 29.11.2007 og godkjent av Finanstilsynet Sist revidert 19.09.2014. Disse selskapsvedtekter erstatter de tidligere vedtekter godkjent av Finanstilsynet

Detaljer

LOV FOR STJØRDAL GOLFKLUBB

LOV FOR STJØRDAL GOLFKLUBB LOV FOR STJØRDAL GOLFKLUBB Vedtekter for Stjørdal Golfklubb stiftet 11.03.1996. Vedtatt den 20.03.1996 med senere endringer av 15.12.98, 28.04.04 og senest 20.02.07. Godkjent av idrettsstyret 15.12.98,

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG r i I fl I LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Endring vedtatt av årsmøte 11. mars 2012 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 1 GJELDENDE LOVER FOR FROL IDRETTSLAG Vedtatt den 03.12.90, med senere

Detaljer

Basis-lovnorm for særforbund

Basis-lovnorm for særforbund Generelt om basis-lovnormen: Særforbund skal ha lover som er i samsvar med NIFs lov og lovnorm vedtatt av Idrettsstyret, jfr. NIFs lov 6-5. Det enkelte særforbunds lov skal være godkjent av Idrettsstyret

Detaljer

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 28. februar 2006.. 1. (Formål) Foreningen er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Foreningens formål er å drive

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM ÅLESUND KOMMUNE XXX KOMMUNE

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM ÅLESUND KOMMUNE XXX KOMMUNE SAMARBEIDSAVTALE MELLOM ÅLESUND KOMMUNE OG XXX KOMMUNE 1 PARTENE Denne samarbeidsavtalen (Avtalen) er inngått mellom følgende parter: 1. Ålesund kommune, organisasjonsnummer: 942 953 119 2. xxx kommune,

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom

Samarbeidsavtale mellom KR 40.1/14 UTKAST 02.09.2014 Samarbeidsavtale mellom Kirkerådet og KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon om forberedelser til virksomhetsoverdragelse av statlig tilsatte i Dnk 1 1. Formål

Detaljer

A V T A L E. mellom Statnett som sentralnettoperatør og, som netteier i sentralnettet

A V T A L E. mellom Statnett som sentralnettoperatør og, som netteier i sentralnettet A V T A L E mellom Statnett som sentralnettoperatør og, som netteier i sentralnettet 1 Avtalens formål og bakgrunn Sentralnettet utgjør ett nett med flere selvstendige konsesjonærer følgelig gjelder denne

Detaljer

Vedtekter for Gjensidigestiftelsen

Vedtekter for Gjensidigestiftelsen Vedtekter for Gjensidigestiftelsen Fastsatt av generalforsamlingen 23. april 2010 endret 23. juni 2010, 11. mai 2012 og 3. mai 2013 1 Navn og kontorsted Stiftelsens navn er Gjensidigestiftelsen (heretter

Detaljer

Klubben hører hjemme i Karmøy kommune og er medlem av Idrettsrådet i kommunen.

Klubben hører hjemme i Karmøy kommune og er medlem av Idrettsrådet i kommunen. Lov for Haugaland HåndballKlubb Vedtatt (03.02.2000) Godkjent av IdrettsStyret 16.03.2000 m/endringer vedtatt på extraordinær GF 27.11.2000 og ordinær GF 15.03.10 1 FORMÅL Haugaland HåndballKlubb (HHK)

Detaljer

V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge

V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge Kap. 1. Stiftelsens navn og formål. 1 Innsamlingskontrollen er en alminnelig stiftelse. Stiftelsens navn er «Stiftelsen Innsamlingskontrollen

Detaljer

LOVER OG REGLER. For. Nedre Eiker Pistolklubb

LOVER OG REGLER. For. Nedre Eiker Pistolklubb LOVER OG REGLER For Nedre Eiker Pistolklubb Vedtatt på Årsmøte 20. februar 1992. REVISJONSFORSLAG 2009 LOV FOR NEDRE EIKER PISTOLKLUBB Stiftet 20.02.1992. 1/5 Vedtatt 20.02.1992 med senere endringer senest

Detaljer

Vedtekter. Valnesfjord Flerbrukshall BA. Godkjent 25.03.2004 Revidert 30.06.2011

Vedtekter. Valnesfjord Flerbrukshall BA. Godkjent 25.03.2004 Revidert 30.06.2011 Valnesfjord Flerbrukshall BA Godkjent 25.03.2004 Revidert 30.06.2011 1 Selskapsform Valnesfjord Flerbrukshall BA er et andelslag med vekslende medlemstall, vekslende kapital og begrenset ansvar. 2 Formål

Detaljer

Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den..

Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den.. BASISLOVNORM FOR REGIONER (Vedtatt av forbundsstyret 5. mai 2006) Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den.. 1 Formål Tennisregion

Detaljer

~ 1 ~ Vedtekter for. Elverum Bowlingklubb Stiftet 22. Mai 2002. Formål

~ 1 ~ Vedtekter for. Elverum Bowlingklubb Stiftet 22. Mai 2002. Formål ~ 1 ~ Vedtekter for Elverum Bowlingklubb Stiftet 22. Mai 2002 1 Formål Elverum Bowlingklubb er selveiende og frittstående med personlige medlemmer. Klubbens formål er gjennom samarbeid og godt kameratskap

Detaljer

Medlemmer under 14 år skal tas med på råd der det er naturlig, i alle ledd i kretsen.

Medlemmer under 14 år skal tas med på råd der det er naturlig, i alle ledd i kretsen. (vedtatt av landsstyret 08.12.12) Vedlegg til denne norm: Grunnregler for SØNDAGSSKOLEN NORGE, vedtatt på generalforsamling 2009 Avtale om overdragelse av arbeidsgiveransvar (virksomhetsoverdragelse) Avtale

Detaljer

Lov for Sola Golfklubb

Lov for Sola Golfklubb Lov for Sola Golfklubb Lov for Sola Golfklubb (heretter Sola Golfklubb), stiftet 30.08.1993. Vedtatt den 30.08.1993, med senere endringer, senest 19. februar 2009. Godkjent av Idrettsstyret: 27.11.2007,

Detaljer

LOV FOR... 26.11.2010 2-2). 1 FORMÅL

LOV FOR... 26.11.2010 2-2). 1 FORMÅL LOV FOR... Lov for Villingur Islandshestforening (tidl Forsand fjellhestforening) stiftet den.26/2-2001. med senere endringer senest av. 26.11.2010 Godkjent av idrettsstyret den...ja...(jfr. NIF's lov

Detaljer

Lov for Agder Bandykrets

Lov for Agder Bandykrets Lov for Agder Bandykrets Lov for Agder Bandykrets, stiftet 1. september 1998. (Tidligere Aust Agder Bandykrets, endret 22. september 2002.) Vedtatt den 23. april 2009. Godkjent av Idrettsstyret den X.

Detaljer

Avtale om utstedelse og administrasjon av Buypass kvalifiserte sertifikater

Avtale om utstedelse og administrasjon av Buypass kvalifiserte sertifikater Avtale om utstedelse og administrasjon av Buypass kvalifiserte sertifikater mellom og Buypass AS Dokumentversjon 1.3 1 Avtaleparter Denne avtalen er inngått mellom , heretter kalt

Detaljer

Lov. For Hallingdal Tråvlag

Lov. For Hallingdal Tråvlag Lov For Hallingdal Tråvlag Stiftet 10. mai 1985 Vedtatt den 10. mai 1985 med senere endringer på lagets generalforsamling senest av 31. januar 2008 Godkjent av Styret i DNT den.. 1 Navn Hallingdal tråvlag

Detaljer

Klubblov Bodø Golfklubb

Klubblov Bodø Golfklubb Klubblov Bodø Golfklubb Paragrafer 1 Formål og navn Klubbens navn er Bodø Golfklubb. Formålet er å drive golfidrett organisert i Norges Idrettsforbund knyttet til Bodø Golfklubb og banen klubben disponerer.

Detaljer

NORGES RYTTERFORBUNDS (NRYF) MARKEDSBESTEMMELSER Vedtatt av forbundsstyret 5. juni 2007

NORGES RYTTERFORBUNDS (NRYF) MARKEDSBESTEMMELSER Vedtatt av forbundsstyret 5. juni 2007 NORGES RYTTERFORBUNDS (NRYF) MARKEDSBESTEMMELSER Vedtatt av forbundsstyret 5. juni 2007 1 Virkeområde, formål og omfang Disse bestemmelser gjelder for NRYF (administrasjonen og forbundsstyret m/alle underliggende

Detaljer

Mål for Modul B Lover og regler. Innblikk i idrettens lover og regler

Mål for Modul B Lover og regler. Innblikk i idrettens lover og regler Mål for Modul B Lover og regler Innblikk i idrettens lover og regler Oversikt - regelverk NIF/idrettskrets -NIFs lov -Forskrifter -Lovnorm for Idrettslag -Retningslinjer -Etc. Særforbund - Konkurranseregler

Detaljer

VEDTEKTER FOR SOLE BARNEHAGE SA

VEDTEKTER FOR SOLE BARNEHAGE SA VEDTEKTER FOR SOLE BARNEHAGE SA 1. Navn Barnehagens navn er Sole barnehage SA. Barnehagen er organisert som et samvirkeforetak med forretningskontor i Sandefjord kommune. 2. Formål Foretakets formål er

Detaljer

Tjura Barnehage SA, 2260 Kirkenær e-post: tjurabhg@online.no

Tjura Barnehage SA, 2260 Kirkenær e-post: tjurabhg@online.no 6 Styrets oppgaver Styret skal lede virksomheten i samsvar med lov, vedtekter og årsmøtets vedtak. Styret kan ta alle avgjørelser som ikke i loven eller vedtektene er lagt til andre organer. Styreleder

Detaljer

FANA GOLFKLUBB. Lover. Oppdatert 15.2.2011 1/7

FANA GOLFKLUBB. Lover. Oppdatert 15.2.2011 1/7 FANA GOLFKLUBB Lover Oppdatert 15.2.2011 1/7 Lover for Fana Golfklubb Lov for Fana Golfklubb (heretter klubben ), stiftet 1988 Vedtatt den 15.mai 1988 med senere endringer, senest av 15.2.2011 Godkjent

Detaljer

Vedtekter for Råstølen velforening

Vedtekter for Råstølen velforening Vedtekter for Råstølen velforening Endringslogg Versjon Dato Beskrivelse Endret av 1.0 13.04.2010 Dokumentet opprettet Styret 1.1 21.06.2011 Endret 7.1 vedtatt på årsmøte Styret Lagt til vedlegg kart over

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM BERGEN KOMMUNE

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM BERGEN KOMMUNE SAMARBEIDSAVTALE MELLOM BERGEN KOMMUNE OG Avtaleperiode: ---------- 31.12.2016 Innhold 1 FORMÅL... 3 2 AVTALENS PARTER... 3 3 DEFINISJONER... 4 4 FULLMAKT... 4 5 INFORMASJON... 4 6 GJENSIDIGE RETTIGHETER

Detaljer

Vedtekter for. Røra Båtforening

Vedtekter for. Røra Båtforening Vedtekter for Røra Båtforening Forfatter: Jan Haugdal Eier: Jan Haugdal Dokumentnummer: Versjon: 1.0 Status: Godkjent Opprettet dato: 27.04.2009 07:06:00 Sist oppdatert: 27.01.2011 12:28:00 Filreferanse:

Detaljer

Vedtekter for Vardeneset Ballklubb, vedtatt på årsmøtet 28.11.90. Sist endret på årsmøtet 24.02.2011.

Vedtekter for Vardeneset Ballklubb, vedtatt på årsmøtet 28.11.90. Sist endret på årsmøtet 24.02.2011. Vedtekter for Vardeneset Ballklubb, vedtatt på årsmøtet 28.11.90. Sist endret på årsmøtet 24.02.2011. 1. Navn Klubbens navn er: Vardeneset Ballklubb, forkortet VBK. Klubben er stiftet 22. november 1990.

Detaljer

Generelt om basis-lovnormen:

Generelt om basis-lovnormen: Generelt om basis-lovnormen: Allianse-idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte allianse-idrettslags lov skal være godkjent av Idrettsstyret, jfr. NIFs

Detaljer

VEDTEKTER FOR BRENNINGHAUGEN GARASJELAG

VEDTEKTER FOR BRENNINGHAUGEN GARASJELAG VEDTEKTER FOR BRENNINGHAUGEN GARASJELAG Fastsatt på generalforsamling 18. april 2013. GENERELLE BESTEMMELSER 1 Formål Garasjelagets formål er å ivareta felles interesser, herunder en forsvarlig forvaltning,

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.1990 2 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.90, med senere endringer av.. Godkjent av Idrettsstyret den 1. Formål Laget er selveiende

Detaljer

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION)

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION) NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION) LOV FOR NORGES RUGBYFORBUND Stiftet 15. februar 1982 Side 1 av 6 Versjon ajourført etter årsmøtet 27. februar 2011 1 Overordnet mål Norges Rugbyforbunds

Detaljer