Samarbeidsavtale mellom Vålerenga Fotball Elite og Vålerenga Fotball AS (heretter kalt «Avtalen»)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Samarbeidsavtale mellom Vålerenga Fotball Elite og Vålerenga Fotball AS (heretter kalt «Avtalen»)"

Transkript

1 Versjon datert: 13. november 2014 Samarbeidsavtale mellom Vålerenga Fotball Elite og Vålerenga Fotball AS (heretter kalt «Avtalen») 1. Organisering av klubben Vålerenga Fotball Elite (VFE) er en selvstendig juridisk enhet med organisasjonsnummer som driver med fotballaktivitet. Vålerenga Fotball AS (selskapet) er et aksjeselskap med organisasjonsnummer Nærmere om avtalepartene 2.1 VFE er et selveiende og frittstående idrettslag med utelukkende personlige medlemmer. VFE er medlem i Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) og Norges Fotballforbund (NFF). VFE skal ha lov/vedtekter som er godkjent av NIF. VFE ble stiftet Gjennom medlemskapet i NFF har VFE og dens medlemmer de rettigheter og plikter som følger av NFFs medlemskap i NIF, UEFA (Union des Associations Européennes de Football) og FIFA (Fédération Internationale de Football Association). 2.2 Selskapet har forretningssted i Norge og er underlagt norsk selskapslovgivning. Selskapet ble etablert som et aksjeselskap. VFE har ansvaret for at NFF til enhver tid er kjent med Selskapets gjeldende vedtekter. 2.3 VFE og selskapet er ulike juridiske personer med forskjellige oppgaver og formål. 2.4 Partenes styrende organer velges i henhold til partenes vedtekter, dog slik at VFE har rett til å velge minst to representanter til Selskapets styre. 3. Formål med avtalen. Alminnelige forutsetninger 3.1 Formålet med avtalen er å etablere et samarbeid mellom partene og fastsette betingelsene for samarbeidet. 3.2 Partenes felles målsetting med samarbeidet er å bidra til å gjøre VFE til en ledende toppfotballklubb, og samtidig være en attraktiv klubb for spill i landets øverste serie. VFE skal i tillegg nå de mål som er nedfelt i klubbens vedtatte strategi- og handlingsplan. Ved siden av toppfotballen, er talentutvikling definert som et viktig satsingsområde. VFE er avtalepart med Vålerenga Fotball når det gjelder talentarbeid år. Selskapets formål i henhold til vedtektene er å være part i avtale med VFE som regulerer partenes forhold til VFEs virksomhet samt alt som står i forbindelse med dette. 3.3 Det skal til enhver tid arbeides for de beste rammebetingelsene for både VFE og Selskapet. Med dette menes: - sikre en bærekraftig økonomi - sikre langsiktig sportslig fundament - aktivt jobbe for å få til en optimal tilpasning til gjeldende regelverk side 1

2 Partene er innforstått med NFFs krav til bærekraftig økonomi og skal til enhver tid og etter beste evne tilstrebe og oppfylle de forpliktelser som følger av det vedtatte budsjettet og andre eventuelle forhold som måtte oppstå. 3.4 Selskapet skal ikke ha virksomhet eller vedtektsbestemt formål som er i strid med Norges Fotballforbunds og Norges Idrettsforbunds lover, instrukser og retningslinjer eller med idrettens etiske grunnverdier. 3.5 VFE skal drive sin virksomhet etter idrettens regler, lover og retningslinjer m.v. Selskapet er kjent med idrettens regelverk og skal av klubben/vfe holdes orientert om endringer i dette. 3.6 Avtalen omfatter spillere og ansatte knyttet til VFEs A-lag, rekrutteringslag (B-lag) og juniorlag, totalt 3 lag. 3.7 Selskapet forplikter seg til å praktisere og fortolke Avtalen slik at den ikke kommer i strid med Norges Fotballforbunds og idrettens lov- og regelverk. 3.8 VFE og Selskapet kan i spørsmål av betydning for begge parter velge å avholde felles møter for drøfting av slike spørsmål. Beslutninger må treffes i de respektive styrer. 4. Fordeling av arbeidsoppgaver 4.1 Selskapet skal på vegne av VFE ivareta og forestå de forretningsmessige sider ved virksomheten i VFE. Herunder skal alle inntektene fra virksomheten i VFE tilfalle Selskapet, mot at Selskapet dekker alle utgifter og kostnader i henhold til vedtatte budsjett, samt at Selskapet skal utføre følgende oppgaver og administrasjon av disse: a. Forhandle fram, inngå og forvalte sponsor- og annonseavtaler for de lag som omfattes av Avtalen, og i tråd med egen samarbeidsavtale mellom VFE og Vålerenga Fotball. VFE kan ikke inngå avtaler som direkte konkurrerer med Selskapets avtaler eller for øvrig inngå andre sponsor- og annonseavtaler som ikke er avklart med Selskapet. Ved inngåelse av nærværende Avtale, skal Selskapet overta forvaltning av alle avtaler som er knyttet til driften av VFE, ref. punkt 3.6. b. Forhandle fram, inngå og forvalte avtaler vedrørende spillernes utstyr. c. Forhandle fram, inngå og forvalte avtaler vedrørende internasjonale medie- og TVrettigheter som klubben får retten til. d. Forhandle fram, inngå og forvalte avtaler vedrørende stadion- og arenareklame. e. Salg og lisensiering av supportereffekter, hensyntatt eventuelle rettigheter liggende hos Vålerenga Sport AS, organisasjonsnummer f. Utnyttelse av spillerstallen og trenere i reklameøyemed, jfr. for øvrig Norges Idrettsforbunds lov g. Utnyttelse av navnet VFE med tilhørende logo, samt andre konsept/brand tilhørende VFE innenfor idrettsforeningens lover og regler. Utnyttelsen skal ikke skje på noen måte som bringer navnene og logoene i miskreditt. side 2

3 h. Billettsalg ved lagenes hjemmekamper. Selskapet og VFE skal i felleskap sørge for at kampinntekter regnskapsmessig og på andre måter følger Norges Fotballforbunds regler. i. Andre virksomheter eller inntekter som ikke spesielt relateres til VFE som ideell organisasjon skal også omfattes av denne Avtale. 4.2 Avtalen omfatter ikke: a. Medlemskontingent b. Dugnadsinntekter c. Inntekter fra spill- og lotterivirksomhet VFE har konsesjon til som ideell organisasjon. d. Virksomhet ovenfor det offentlige m/eventuelle bidrag fra det offentlige. e. Andre virksomheter eller inntekter som spesielt relateres til VFE som ideell organisasjon omfattes heller ikke av Avtalen. 4.3 Hvis noen av de oppgaver som er nevnt under pkt. 4.1 forutsetter eller krever dugnadsinnsats, skal VFE organisere og forestå dugnaden. Partene skal i det enkelte tilfelle hvor spørsmål om dugnad kommer opp, avtale om dugnad er nødvendig og i tilfelle hvordan den skal organiseres og kompenseres. 4.4 VFE skal forestå og ha ansvaret for følgende oppgaver og virksomhet: a. Ansette og stå som arbeidsgiver for spillere, trenere og sportslig støtteapparat. Det samme gjelder for eventuelt administrativt personell som klubben ønsker å ansette uavhengig av administrasjonen i Selskapet, jfr. pkt.7. De økonomiske sidene ved alle ansettelser i VFE, som omfattes av virksomheten nevnt i pkt. 3.6, skal før inngåelse av ansettelsesavtale godkjennes av Selskapet. b. Ivareta alle offisielle plikter og oppgaver etter idrettens regelverk ovenfor egne medlemmer, andre organisasjonsledd og det offentlige. c. Ha den fulle ledelse av alle sportslige aktiviteter, herunder men ikke begrenset til treningsopplegg, laguttak, kampberammelser og kamputvikling, reiser til bortekamper og treningssamlinger og utøvelse av disiplinærmyndighet. d. Arrangere og utøve de virksomheter som nevnt i pkt i henhold til VFEs bestemmelser til enhver tid. 4.5 Ved kjøp, salg, leie og utleie av spillere, skal VFE etter idrettens regler og etter de reelle rettighetsforhold stå som avtalepart. Avtaler skal undertegnes av VFE. Selskapet står ansvarlig overfor VFE slik at det for spillere som etter beslutning i sportslig utvalg (ref. punkt 5.3) tas opp direkte fra Vålerenga Fotballs aldersbestemte lag og som deretter inngår profesjonell kontrakt i VFE, skal VFE betale kr ,- (femti tusen) ved kontraktsinngåelsen. Når en spiller har har spilt 10 NM-/seriekamper fra start for A-laget skal VFE betale ytterligere kr ,- (femti tusen) til Vålerenga Fotball. Ved videresalg av spillere nevnt overfor skal VFE betale til Vålerenga Fotball 10 % av netto overskudd av salgssum. VFE skal etterstrebe at overgangsavtalene sikrer VFE og Vålerenga Fotball videresalgsklausuler ved spillerens overgang til tredje- og fjerdeklubb. Vålerenga Fotball skal motta 10 % av netto overskudd av videresalgsandelen. Dersom det skal inngås investoravtaler vedrørende spillere nevnt overfor, skal Vålerenga Fotballs rettigheter i spilleren ivaretas.i andre forretningsmessige forhandlinger og avtaleinngåelser som nevnt i pkt. 4.1., skal Selskapet opptre selvstendig og under enhver side 3

4 henvisning til at Selskapet i kraft av nærværende avtale har rett til å kontrahere. Selskapets representant skal undertegne avtaler av denne art. De avtaler Selskapet inngår, og som forplikter VFE i forhold til oppfølging eller gjenytelser, skal godkjennes av klubbens styre og medundertegnes av tillitsvalgt i VFE eller ansatt med fullmakt fra VFEs styre. 5. Partenes spesielle rettigheter og plikter for øvrig 5.1 Selskapet skal styres etter aksjelovens regler. Selskapets styre skal bestå av inntil 8 medlemmer, hvorav minimum to representanter oppnevnt fra VFE. Resten velges av de øvrige aksjonærer. Uavhengig av denne bestemmelse skal VFE ikke ha færre styremedlemmer enn det laget skal kunne utpeke i henhold til idrettens regelverk. VFE kan i tillegg utpeke ett varamedlem som vara for sine representanter. Øvrige aksjonærer kan utpeke inntil to varamedlemmer som vara for sine representanter. 5.2 VFE og Selskapets styre skal sammen hvert år innen utgangen av november måned sette opp et budsjett for elitesatsingen, slik denne er beskrevet i punkt 3.6. Budsjettforslaget skal godkjennes av Selskapets styre før fremleggelse for VFEs årsmøte. Dersom årsmøtet i VFE vedtar et budsjett for elitesatsingen som innebærer et høyere kostnadsnivå enn det budsjett som er godkjent av Selskapets styre, skal Selskapet ikke være forpliktet til å dekke høyere kostnader enn det som fremkommer av budsjett som er godkjent av Selskapet samt kunne si opp samarbeidsavtalen med umiddelbarvirkning, med mindre det økte kostnadsnivået er en følge av inntekter nevnt under punkt Styret i VFE og styret i Selskapet fungerer som sportslig utvalg. Beslutninger fattes med simpelt flertall i fulltallig forsamling. Selskapets styre treffer beslutninger relatert til finansieringen. VFE skal til slutt fatte endelig vedtak. 6. Økonomiske forhold. Inntektsfordeling og utgiftsfordeling 6.1 Som betaling for de rettigheter som er nevnt i pkt. 4.1, skal Selskapet dekke de utgifter til elitesatsingen (som beskrevet i pkt. 3.6) som beskrevet i de årlige budsjett som er godkjent av Selskapets styre i henhold til pkt Selskapet skal yte et kontanttilskudd til VFE på ,- kr. årlig. Akkumulert overskudd i selskapet i avtaleperioden skal fordeles med 20 % til VFE etter at eierne har mottatt 5 % p.a. avkastning på innskutt kapital Eksempel: År Resultat Akkumulert overskudd side 4

5 Dersom innskutt kapital er NOK , skal det da først tilfalle Selskapet ved eierne 5 % p.a. som blir NOK x 5 år = NOK , hvoretter 20 % av resterende del av akkumulert overskudd på NOK tilfaller VFE med NOK og resterende beløp på NOK tilfaller Selskapet. Selskapet er ikke forpliktet til å dekke andre kostnader for VFE, med mindre Selskapets styre på forhånd har skriftlig akseptert at VFE pådrar seg kostnader utover den ramme som følger av det godkjente budsjett, jfr. pkt Administrasjon 7.1 Styret i Selskapet ansetter Daglig leder med ansvar for den daglige ledelse av den virksomhet som er tilordnet Selskapet i henhold til aksjelovens regler. Med mindre særskilt avtales, ansettes alt administrativt personell i Selskapet. VFE skal følge Norges Fotballforbunds regler når det gjelder daglig leder. Ellers skal ansatte i Selskapet og VFE kunne utføre administrativt arbeid for den annen part. Det skal inngås egen Administrasjonsavtale om slik fordeling av administrativt personell. 7.2 Innehavere av stillinger som er delt på Selskapet og VFE, skal instrueres og kan gis delegert myndighet av styret og daglig leder i Selskapet for så vidt angår saker som hører under selskapet, og av styret og daglig leder i VFE i saker som hører under klubben. Partene er enige om at sakene må holdes tydelig adskilt bl.a. ved bruk av forskjellig brevpapir og lignende. Det skal føres fortegnelser over innbo, løsøre og andre eiendeler som tilhører hver av partene. 7.3 Både Selskapet og VFE kan ha egne ansatte uavhengig av den annen part. 7.4 I henhold til gjeldende regnskapslovgivning og idrettens lovverk skal begge partene føre regnskap. Partene er enige om at regnskapene av hensyn til økonomiske oppgjør, løpende inntekts- og utgiftsfordeling i henhold til pkt. 6, skal være oversiktlige og à jour til enhver tid. 8. Spillere 8.1 Spillere på de lag som er definert i pkt. 3.6 skal være medlemmer av VFE og være bundet til VFE gjennom kontrakt i samsvar med Norges Fotballforbunds bestemmelser. 8.2 Som medlemmer av VFE skal spillere ha rettigheter og plikter som klubbens og idrettens lovverk fastsetter og være underlagt klubbens myndighet med henhold til disiplin, idrettslig virksomhet og lignende. 9. Partenes innsynsrett og opplysningsplikt 9.1 VFE og Selskapet har gjensidig innsynsrett og opplysningsplikt. 9.2 Selskapet skal ha full innsynsrett i VFEs virksomhet og skal løpende holdes orientert om VFEs økonomiske og idrettslige virksomhet. Dersom VFE blir oppmerksom på negative avvik fra det vedtatte budsjett, jfr. pkt. 5.2, skal Selskapet, ved daglig leder, orienteres umiddelbart. 9.3 Selskapet plikter å bidra til at VFE, på anmodning fra overordnet idrettsmyndighet, kan gi utbedte opplysninger med dokumentasjon om bl.a.: side 5

6 a) Selskapets eierskap og eventuelle konsernforhold. b) Selskapets økonomi, herunder siste årsoppgjør. c) Selskapets kompetanse og kapasitet til å oppfylle de forpliktelser det har i henhold til denne avtalen. d) VFEs kontroll med at Selskapet oppfyller sine forpliktelser. e) Forhold som kan ha betydning for habilitetsforhold i VFE og idrettens stilling. f) Rapportering i henhold til de til enhver tid gjeldende bestemmelser i klubblisensen. 10. Mislighold 10.1 Hvis én av partene blir insolvent, innleder gjeldsforhandlinger eller tas under konkursbehandling, kan den annen part heve avtalen med umiddelbar virkning Hvis en av partene for øvrig misligholder sine forpliktelser etter denne avtale på en vesentlig måte og forholdet ikke blir rettet, eller nødvendige tiltak for å rette forholdet iverksatt, innen 30 dager etter at den annen part skriftlig har påtalt det, kan den part som har påtalt misligholdet heve avtalen med umiddelbar virkning ved å gi skriftlig varsel om heving til den part som har misligholdt Dersom VFE på grunn av klubbens eller lagenes forhold blir ilagt sanksjoner av Norges Fotballforbund/Norges Idrettsforbund av alvorlig art, som f. eks. medfører nedflytting i divisjonssystemet, eller andre grunnleggende forutsetninger for denne avtale svikter, regnes dette som mislighold som kan medføre heving. Dog skal tap av klubblisens p.g.a. dårlig økonomi ikke tilregnes VFE som mislighold med mindre det skyldes disposisjoner i strid med idrettens eller VFEs lover og regler eller brudd på denne avtales bestemmelser. Som grunnleggende forutsetninger regnes det også at VFE spiller i en av de to øverste divisjoner, har rett til medlemskap i Norges Fotballforbund/Norges Idrettsforbund, rett til å arrangere hjemmekamper og rett til å delta i idrettsarrangementer Hvis avtalen misligholdes av en part og misligholdet skyldes brudd på avtalens bestemmelser, kan den annen part kreve erstatning for tap som misligholdet har påført parten. Det kan kreves erstatning dersom misligholdet skyldes svikt i de ovennevnte grunnleggende forutsetninger. 11. Varighet. Oppsigelse 11.1 Avtalen gjelder for 5 år, fra til Etter utløpet av de 5 år som er nevnt i pkt , har Selskapet en rett til å forhandle om forlengelse av Avtalen for nye 5 år på betingelser som er tilnærmet like som i Avtalen. Ved uenighet mellom partene hva angår hva som kan anses som tilnærmet like betingelser ved en reforhandling av Avtalen, skal slike betingelser avgjøres gjennom voldgift iht. punkt Hvis Avtalen blir forlenget etter reglene i pkt , kan den deretter sies opp slik som det måtte bli avtalt i fornyelsesavtalen Hvis Avtalen ikke blir fornyet, eller hvis fornyelsesavtalen ikke har bestemmelser om oppsigelse, kan den av hver av partene sies opp med 6 måneders varsel. Første varsel kan gis ved utløpet av de 10 år som er nevnt i pkt Hvis Avtalen ikke blir forlenget ved en fornyelsesavtale eller sagt opp, fornyes den automatisk for ett år om gangen. I så fall gjelder pkt om oppsigelse. side 6

7 11.6. Denne Avtale kan sies opp av Selskapet med virkning fra og med 3 måneders varsel til VFE Enhver endring av Avtalen som omformuleringer, tillegg eller strykninger må godkjennes av Norges Fotballforbund. 12. Avvikling av Avtalen 12.1 Hvis Avtalen av noen grunner skal avvikles, skal inntekts- og utgiftsstrømmer ordnes hver av partene i henhold til bestemmelsene i Avtalen med avviklingstidspunktet som skjæringspunkt. Dette gjelder også inntekter og utgifter som kommer senere, dersom de stammer fra krav eller forpliktelser som er oppstått før skjæringstidspunktet VFE skal ha fortrinnsrett til å overta alle eiendeler i Selskapet som brukes i tilknytning til driften av klubben og de idrettslige aktiviteter mot å betale eiendelenes markedsverdi i den stand eiendelene befinner seg. 13. Overdragelse av rettigheter 13.1 Ingen rettigheter og plikter etter Avtalen kan overdras til tredjepart uten kontraktspartens og NFFs skriftlige samtykke. Overdragelse kan nektes uten begrunnelse. 14. Voldgift 14.1 Enhver tvist om fortolkning eller praktisering av Avtalen skal søkes løst i minnelighet innen 30 dager etter at den ene parten har varslet den annen skriftlig om at det foreligger en uoverensstemmelse. Dersom partene ikke lykkes i å komme til enighet innen fristen, er partene enig om å legge tvisten frem for Fotballens Voldgiftsordning for endelig avgjørelse. 15. Godkjennelse av idrettens organer. Ikrafttredelse 15.1 VFE skal straks etter undertegning av Avtalen sende den til Norges Fotballforbund for godkjennelse Avtalen er betinget av godkjennelse fra Norges Fotballforbund, og avtalen vil tre i kraft så snart den er godkjent av Norges Fotballforbund Framtidige endringer i avtalen, omformuleringer, tillegg eller utelatelser krever Norges Fotballforbunds godkjennelse for å være gyldig. Denne avtalen er satt opp i tre eksemplarer. Ett eksemplar beholdes av Norges Fotballforbund, mens partene beholder ett eksemplar hver. side 7

8 Oslo, [ ]. november 2014 Oslo, [ ]. november 2014 Vålerenga Fotball Elite Vålerenga Fotball AS Avtalen er godkjent av Norges Fotballforbund den Norges Fotballforbund side 8

ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite

ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite Torsdag 12. mars 2015 kl. 18.00 i Vallhall (kantinen 2. etasje) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I VÅLERENGA FOTBALL ELITE Styret i Vålerenga Fotball Elite innkaller til årsmøte,

Detaljer

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter for Taekwondo Team Stjørdal - stiftet 2012. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå. (1)

Detaljer

LOV FOR IDRETTSFORENINGEN READY (Vedtatt av foreningens på ekstraordinært årsmøte 22. april 2014)

LOV FOR IDRETTSFORENINGEN READY (Vedtatt av foreningens på ekstraordinært årsmøte 22. april 2014) LOV FOR IDRETTSFORENINGEN READY (Vedtatt av foreningens på ekstraordinært årsmøte 22. april 2014) Lov for Idrettsforeningen Ready, org.nr. 970 168 591, stiftet 14. juni 1907 med senere endringer, senest

Detaljer

LOVER IL Sørfjell 2012

LOVER IL Sørfjell 2012 1 LOVER IL Sørfjell 2012 Stiftelsesdagen for Idrettslaget Sørfjell (IL Sørfjell) regnes som 10. april 1916. Opprinnelig het foreningen Eydehavn Idrettsforening (EIF), som var en politisk borgerlig forening.

Detaljer

Eierskapsmelding for Alta kommune Behandlet i Kommunestyret 20.09.10 og 20.10.14

Eierskapsmelding for Alta kommune Behandlet i Kommunestyret 20.09.10 og 20.10.14 Eierskapsmelding for Alta kommune Behandlet i Kommunestyret 20.09.10 og 20.10.14 www.alta.kommune.no Innhold 1. Innledning... 3 2. Valg av selskapsform - Styringsmuligheter... 5 3. Alta kommunes eierskapspolitikk...

Detaljer

AKSJONÆRAVTALE. mellom HORTEN KOMMUNE HOLMESTRAND KOMMUNE HOF KOMMUNE ANDEBU KOMMUNE GRENLAND (RIG, VÅTORGANISK) KRAGERØ KOMMUNE SILJAN KOMMUNE

AKSJONÆRAVTALE. mellom HORTEN KOMMUNE HOLMESTRAND KOMMUNE HOF KOMMUNE ANDEBU KOMMUNE GRENLAND (RIG, VÅTORGANISK) KRAGERØ KOMMUNE SILJAN KOMMUNE AKSJONÆRAVTALE mellom HORTEN KOMMUNE HOLMESTRAND KOMMUNE HOF KOMMUNE ANDEBU KOMMUNE GRENLAND (RIG, VÅTORGANISK) KRAGERØ KOMMUNE SILJAN KOMMUNE BAMBLE KOMMUNE TØNSBERGFJORDENS AVLØPSUTVALG IKS Og VESTFOLD

Detaljer

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 LOV FOR IL Express Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert

Detaljer

NORGES BASKETBALLFORBUND REGION VEST

NORGES BASKETBALLFORBUND REGION VEST LOVER NORGES BASKETBALLFORBUND REGION VEST Gjelder fra 12.05.2012 Innhold I. INNLEDENDE BESTEMMELSER... 2 1 Formål... 2 2 Organisasjon... 2 3 Oppgaver... 2 4 Kontingent... 3 5 Innkreving av fordringer...

Detaljer

Generelt om lovnorm for særforbund. Fleridrettsforbund Fleridrettsforbund benytter lovnorm for særforbund med de tillegg NIFs lov 6-4 krever.

Generelt om lovnorm for særforbund. Fleridrettsforbund Fleridrettsforbund benytter lovnorm for særforbund med de tillegg NIFs lov 6-4 krever. Generelt om lovnorm for særforbund Ufravikelig lovnorm Særforbundet skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av Idrettstinget ved opptak. Lovnormen er ufravikelig

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

Vedtekter og organisasjonsplan for Varde Idrettslag, stiftet 15. mai 1932.

Vedtekter og organisasjonsplan for Varde Idrettslag, stiftet 15. mai 1932. Vedtekter og organisasjonsplan for Varde Idrettslag, stiftet 15. mai 1932. Vedtekter bygger på lovnorm utgitt av Norges Idrettsforbund og Olympiske komité i 2012. Erstatter lagets tidligere vedtekter og

Detaljer

Lov for Asker Trial Klubb (ATK)

Lov for Asker Trial Klubb (ATK) Lov for Asker Trial Klubb (ATK) Lov for Asker Trial Klubb 1, stiftet 1999, Vedtatt 25. januar 2006 med senere endringer, senest av 14. februar 2012. Godkjent av Akershus Idrettskrets den 9. mars 2012.

Detaljer

LOVNORM GODKJENT AV ÅRSMØTET 01.03.15

LOVNORM GODKJENT AV ÅRSMØTET 01.03.15 LOVNORM GODKJENT AV ÅRSMØTET 01.03.15 Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen.

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

Lov for Stavanger Roklub Stiftet 9. april 1894 med senere endringer, senest av 18. februar 2013 Godkjent av Rogaland Idrettskrets

Lov for Stavanger Roklub Stiftet 9. april 1894 med senere endringer, senest av 18. februar 2013 Godkjent av Rogaland Idrettskrets Lov for Stavanger Roklub Stiftet 9. april 1894 med senere endringer, senest av 18. februar 2013 Godkjent av Rogaland Idrettskrets I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Stavanger Roklub`s formål er å

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

LOVNORM FOR GOLFKLUBBER (Vedtatt av Idrettstyret 28. november 2011 og NIFs generalsekretær 14. mai 2012)

LOVNORM FOR GOLFKLUBBER (Vedtatt av Idrettstyret 28. november 2011 og NIFs generalsekretær 14. mai 2012) LOVNORM FOR GOLFKLUBBER (Vedtatt av Idrettstyret 28. november 2011 og NIFs generalsekretær 14. mai 2012) Lov for Ballerud Golfklubb (heretter klubben), stiftet 1.8.1992, med senere endringer, senest av

Detaljer

Lov for Borregaard Golfklubb (heretter klubben ),

Lov for Borregaard Golfklubb (heretter klubben ), Lov for Borregaard Golfklubb (heretter klubben ), stiftet 17.06 1927, med senere endringer, senest av 29.02.2012, Godkjent av.idrettskrets den.. I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Klubbens formål

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

LOVNORM FOR NORDREISA IDRETTSLAG

LOVNORM FOR NORDREISA IDRETTSLAG LOVNORM FOR NORDREISA IDRETTSLAG Lov for Nordreisa idrettslag 1, stiftet 17.09.46, med senere endringer, senest av 28.02.87 godkjent av.idrettskrets den I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Idrettslagets

Detaljer

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007)

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) Kvalitshåndbok Hasundgot IL vedlegg 1. Side 1 av 8 Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent

Detaljer

Generelt om lovnorm for idrettslag

Generelt om lovnorm for idrettslag Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

Lov for Gjø-Vard Orienteringslag, stiftet 13.12.1949

Lov for Gjø-Vard Orienteringslag, stiftet 13.12.1949 Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent av Idrettsstyret, jf. NIFs lov 10-5 og 2-15.

Detaljer

Basert på NIFs lovnorm for idrettslag, vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011. Endringer vedatt av årsmøtet Bergen Fallskjermklubb viser i rødt.

Basert på NIFs lovnorm for idrettslag, vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011. Endringer vedatt av årsmøtet Bergen Fallskjermklubb viser i rødt. Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer