Oslo universitetssykehus HF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oslo universitetssykehus HF"

Transkript

1 Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 9. februar 2010 Dato møte: 17. februar 2010 Saksbehandler: Vedlegg: Styresekretær Ingen SAK 17/2010 OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS SINE EIERANDELER I SELSKAPER Nedenfor gis en oversikt over Oslo universitetssykehus sine eierandeler i selskaper og en kort beskrivelse av selskapene. Økonomisk resultat i datterselskapene inngår i den månedlige rapporteringen i helseforetaket og videre til Helse Sør-Øst og departement. Orienteringen nedenfor baserer seg på økonomiske størrelser fra Styret vil bli orientert om resultater for 2009 etter hvert som det avholdes generalforsamlinger i selskapene utover våren. Organisering av virksomhet i datterselskaper Helseforetak kan eie virksomhet organisert i selskaper. Det er en forutsetning for eierskap at selskapene er egnet til å fremme foretakets formål. Selskap som ikke yter spesialisthelsetjenester skal være organisert som aksjeselskap. Organisering av virksomhet i datterselskaper kan tjene flere formål. Organiseringen av virksomhet i datterselskaper reduserer styringsspennet i foretaket og frigjør tid til fokus på kjernevirksomheten. Det er en erfaring at når virksomhet som har rammebetingelser til det, organiseres som et selskap med selvstendig ansvar og eierskap til egen økonomi, så er det både disiplinerende og forløsende i forhold til virksomhetens resultater. Organisering av virksomhet i egne datterselskap har også vært et alternativ som gjør at virksomhet kan opprettholdes som egen i stedet for å sette virksomheten bort til eksterne tilbydere. Sophies Minde Ortopedi AS Sophies Minde ortopeditekniske verksted har sitt utspring i en privat yrkesskole fra 1892 og ble senere overtatt av en stiftelse for så å bli en integrert del av den statlige sykehusvirksomheten ved Statens Senter for Ortopedi. Virksomheten ved dette

2 Oslo universitetssykehus HF styresak 17/2010 Side 2 av 5 sykehuset ble slått sammen med Rikshospitalet i Selskapet ble stiftet 29. september Oslo universitetssykehus eier alle aksjene i selskapet. Selskapet fremstiller, tilpasser og omsetter ortopediske hjelpemidler som er refusjonsberretiget i henhold til Folketrygdloven. Ortopediske hjelpemidler selskapet er alene om å fremstille og/eller tilpasse skal tilbys Oslo universitetssykehus i den utstrekning virksomheten gir behov for dem. Selskapet holder til i lokaler på Aker. Selskapet har i tillegg avdelinger i Drammen, på Rikshospitalet, på Ullevål og en produksjonsavdeling for ortopedisk fottøy på Hamar. Selskapet har i 2008 hatt flere studenter utplassert i praksis fra Salford University UK og Høgskolen i Oslo, i tillegg til medarbeidere fra Queen Elisabeth Hospital i Malawi (i samarbeid med Fredskorpset) samt egne lærlinger. Selskapet har inngått en partnerskapsavtale med Høgskolen i Oslo der det forplikter seg til å ta i mot ortopediingeniørstudenter til praksis under utdannelsen. Styret har seks medlemmer. Styreleder Torunn Aass Taralrud, nestleder Hans Erik Lie, Trine Sand Kaastad, Vera Halvorsen, Runar Vestli, og Heidi Lyrstad. Trine Sand Kaastad er ansatt i helseforetaket. Selskapet har en solid og likvid økonomi og hadde i 2008 en omsetning på 82 millioner kroner og et overskudd på 5,6 kroner. Selskapet sysselsatte 74 årsverk. Selskapet har skattefritak og det er ikke anledning til å ta utbytte. I selskapets vedtekter 7 heter det at selskapets eventuelle overskudd skal benyttes til ortopedisk forskning og utvikling. Selskapets finansiering av ortopedisk forskning og andre prosjekter skjer etter innhenting av faglig baserte forslag og råd fra et eksternt fagpanel. Barnehagebygg AS Selskapet ble stiftet 15. desember Oslo universitetssykehus eier alle aksjene i selskapet. Selskapets formål er å drive virksomhet i forbindelse med oppsett, utvikling og drift av barnehagebygg for Rikshospitalet og annen eiendomsvirksomhet i tilknytning til dette. For å få bedre, mer samlede og effektive lokaler for barnehagevirksomheten ved foretaket satte selskapet i 2006 opp et barnehagebygg på Oslo universitetssykehus sin eiendom nord for sykehusbygget på Gaustad. Bygget er nå utleid til ekstern drifter av barnehagen. Styret har tre medlemmer. Styreleder Nina Lidhal (ekstern), Geir Teigstad og Øystein Solheim Lien. Selskapet hadde i 2008 en omsetning på 4,7 millioner kroner og et underskudd på kroner. Selskapet har en ansatt på deltid. I sak 17/2009 foreslås det at Oslo universitetssykehus selger selskapet med bygget og eiendommen.

3 Oslo universitetssykehus HF styresak 17/2010 Side 3 av 5 Sykehotell AS Selskapet ble stiftet 1. desember Oslo universitetssykehus eier alle aksjene i selskapet. Selskapets formål er å drive virksomhet i forbindelse med utvidelse, utvikling og drift av sykehotellet på Rikshospitalet og annen virksomhet i tilknytning til dette. Selskapet har oppført et tilbygg til sykehotellet på Rikshospitalet. Tilbygget innholder 35 rom, hovedsakelig dobbeltrom og ble tatt i bruk 1. juli Totalt antall rom i hotellet på Rikshospitalet er etter det 125. Selskapet har en utleieavtale med driftsopperatør Omsorg Øst AS til utgangen av Styret er det samme som i Barnehagebygg AS. Selskapet hadde i 2008 en omsetning på 7,5 millioner kroner og et underskudd på kroner. Selskapet har en ansatt på deltid. Radiumhospitalets Parkeringsselskap AS Selskapet (RadPark AS) ble stiftet 24. mars Oslo universitetssykehus eier alle aksjene i selskapet. Selskapets formål er å drive på kommersielt grunnlag et nybygget parkeringsanlegg for ansatte og besøkende til Radiumhospitalet i Oslo, og annen virksomhet i naturlig sammenheng med dette. Parkeringsanlegget er de tre nederste etasjene i forskningsbygget ved Radiumhospitalet. Selskapet finansierte parkeringsanleggsdelen av bygget og forskningsbygget er organisert ved at selskapet og Oslo universitetssykehus har et sameie i bygget hvor RadPark AS eier 12,88 % - Sameiet Vestenghaugen. Oslo universitetssykehus leier 390 parkeringsplasser til ansatte i parkeringsanlegget. Ansatte kan få parkeringstillatelse i bygget mot et månedlig gebyr. De øvrige parkeringsplassene er for sykehusets brukere. Selskapet kjøper driftstjenester fra helseforetaket. Styret har tre medlemmer. Styreleder Esther Nygaard Norseth, Sine Kari Braanaas og Hans Erik Lie. Styreleder er ansatt i helseforetaket, de to andre er eksterne. To kvinner og en mann. Selskapet hadde i 2008 en omsetning på 14,8 millioner kroner og et overskudd på kroner. Selskapet har ingen ansatte. Norsk medisinsk syklotronsenter AS Selskapet ble stiftet 1. desember Oslo universitetssykehus eier 70 prosent av aksjene. De øvrige eierne er Universitetet i Oslo med 20 prosent og Akershus universitetssykehus HF med 10 prosent. Formålet er produksjon og utvikling knyttet til radiofarmaka for medisinsk og forskningsmessig bruk, samt annen virksomhet i naturlig tilknytning til dette. Selskapet er lokalisert i et bygg integrert som en del av hovedbygningen på

4 Oslo universitetssykehus HF styresak 17/2010 Side 4 av 5 Rikshospitalet. Selskapet har også virksomhet på Radiumhospitalet i forbindelse med en PET-skanner. Virksomheten baserer seg på at selskapet eier og driver en syklotron. Isotopene fra syklotronen selges videre til bruk i medisin og forskning. GE-Healthcare AS videreforedler isotopene til bruk i pasientundersøkelser. Sykehus over hele landet kjøper i siste instans de radioaktive midlene til bruk ved pasientundersøkelser, såkalte PET-scanninger. Selskapet arbeider også med å tilrettelege for forskning og utbyggingen av forskningsfasiliteter. Selskapet skal ikke gi utbytte til eierne men drives ellers etter økonomiske prinsipper med målsetning om å bygge opp en egenkapital som sikrer videre drift, oppgraderinger av utstyr, samt nødvendige nyinvesteringer etc. Selskapet får ikke tilskudd fra eierne. Året 2008 var selskapets andre fulle driftsår som ga et overskudd på kr 6,7 millioner kroner. Styret har seks medlemmer. Styreleder Stein Holst Annexstad, nestleder Paulina Due-Tønnesen, Leif Gjerstad, Jan Bjålie, Elisabeth Li Pedersen og Heidi Lyse Eimot. Tre eksterne og tre ansatte ved helseforetaket. Tre kvinner og tre menn. Det er fem personer ansatt i selskapet, 3 kvinner og 2 menn. Medinnova AS Selskapet var opprinnelig stiftet i 1986 som et statsforetak i tilknytning til Rikshospitalet men ble den 1. november 2003 omgjort til et aksjeselskap. Oslo universitetssykehus eier alle aksjene i selskapet. Selskapets formål er å bidra til en effektiv utnyttelse av forskningsressursene innen Bio-medisin og helse med Oslo universitetssykehus og tilsvarende allmennyttige forskningsmiljøer. Selskapet tilbyr blant annet administrasjon av forskningssamarbeid og hjelp til produktutvikling og kommersialisering av forskning. Selskapet skal også bidra til å skaffe økte forskningsmidler til allmennyttig forskning innen bio-medisin og helse. Selskapet hadde i 2008 en omsetning på 82 millioner kroner og et underskudd på 6,7 millioner kroner. Selskapet har vært inne i en vekstfase der antall brukere er utvidet. Selskapet har økt antall ansatte slik at Medinnovas personalkostnader har økt i forhold til tidligere år. Resultatet i 2008 fra finansielle poster var betydelig redusert i forhold til tidligere, blant annet gjennom nedskriving av finansielle anleggsmidler. Selskapet skal ikke gi utbytte til eierne og har skattefritak. Selskapet driver uten tilskudd fra Oslo universitetssykehus HF. Medinnova har inngått avtale med Helse Sør-Øst om å være kommersialiseringsenhet for alle helseforetak i regionen. Som følge av dette er, etter oppfordring fra Helse Sør-Øst, forskningsdirektør i Helse Sør-Øst Annetine Staff valgt inni styret på generalforsamling 25. januar Styret har etter det seks medlemmer. Styreleder Peter Pay, nestleder Wenche Marie Olsen, Erik Fosse, Siri Fűrst, Knut Kaasen og Annetine Staff. En ansatt i helseforetaket, en ansatt i Helse Sør-Øst og fire uten ansettelse i foretaksgruppen. Blant medlemmene er det tre kvinner og tre menn.

5 Oslo universitetssykehus HF styresak 17/2010 Side 5 av 5 Når det gjelder prosesser vedrørende selskapet vises det for øvrig til sak 16/2010 om samordning mellom Medinnova og Birkeland Innovasjon AS. Vurdering Som det fremgår i gjennomgangen ovenfor er formålet til alle datterselskapene knyttet opp mot Oslo universitetssykehus sin virksomhet. Skulle eierskap i et selskap i fremtiden ikke lenger ha en slik sammenheng med formålet og virksomheten i helseforetaket, vil saken bli tatt opp i styret for behandling av om Oslo universitetssykehus skal avslutte sitt eierskap. Forslag til vedtak Styret tar saken til orientering. Oslo den 9. februar 2010 Siri Hatlen

Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010

Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010 SAK NR 029-2010 ETABLERING AV FELLESTJENESTER FOR ØKONOMI/REGNSKAP I SYKEHUSPARTNER Forslag til vedtak: 1. Styret viser til vedtatt

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013 SAK NR 009-2012 OPPRETTELSE AV INTERREGIONALT EIENDOMSFORUM. Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013 SAK NR 009-2012 OPPRETTELSE AV INTERREGIONALT EIENDOMSFORUM. Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013 SAK NR 009-2012 OPPRETTELSE AV INTERREGIONALT EIENDOMSFORUM Forslag til vedtak: Styret slutter seg til anbefalingene om opprettelse

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013

Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013 SAK NR 006-2013 ETABLERING AV HELSETJENESTENS DRIFTSORGANISASJON FOR NØDNETT HF (HDO) SOM FELLESEID RHF-VIRKSOMHET Forslag

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 9. desember 2009 Dato møte: 17. desember 2009 Saksbehandler: Vedlegg: Konstituert økonomidirektør Brev fra revisor 13. mars 2009 Brev fra revisor 16. mars

Detaljer

ETABLERING AV LOFOTEN SAMDRIFTSKJØKKEN AS

ETABLERING AV LOFOTEN SAMDRIFTSKJØKKEN AS . Styresaknr 9/2007 REF: 2007/000088 ETABLERING AV LOFOTEN SAMDRIFTSKJØKKEN AS Saksbehandler: Finn Borgvatn og Jørn G. Stemland, Dokumenter i saken: Utrykt vedlegg: Trykt vedlegg: Rapport 08.06.06 fra

Detaljer

Rapport 1998:21 I godt selskap? Statlig eierstyring i teori og praksis

Rapport 1998:21 I godt selskap? Statlig eierstyring i teori og praksis Rapport 1998:21 I godt selskap? Statlig eierstyring i teori og praksis Forord Den norske staten eier flere store og mindre selskaper. Selskapene driver ulike former for forretnings- eller næringsvirksomhet,

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 15.4.2005 200300158-22 016 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 15.4.2005 200300158-22 016 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Saksbehandler: Anita Eriksen, tlf. 75 51 29 25 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 15.4.2005 200300158-22 016 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 33-2005 KLP

Detaljer

PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE NORD RHF

PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE NORD RHF PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE NORD RHF Onsdag 25. januar 2006 kl 1215 ble det avholdt foretaksmøte i Helse Nord RHF i Helseog omsorgsdepartementets lokaler, Einar Gerhardsens plass 3, Oslo. Saksliste:

Detaljer

Saksliste styremøte 16. april 2015

Saksliste styremøte 16. april 2015 Saksliste styremøte 16. april 2015 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 09.04.2015 Arkivnummer: 012 Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten ANS)

Detaljer

Strategi for utøvelse av eierskap i UMBs aksjeselskaper vedtas

Strategi for utøvelse av eierskap i UMBs aksjeselskaper vedtas US-SAK NR: 68/2010 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: STABSDIREKTØR SAKSBEHANDLER(E): JAN OLAV AASBØ ARKIVSAK NR:10/839 Strategi for utøvelse av eierskap

Detaljer

Innst. S. nr. 6. (2006-2007) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. St.prp. nr. 74 (2005-2006)

Innst. S. nr. 6. (2006-2007) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. St.prp. nr. 74 (2005-2006) Innst. S. nr. 6 (2006-2007) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen St.prp. nr. 74 (2005-2006) Innstilling fra næringskomiteen om statens eierskap i BaneTele AS Til Stortinget 1. SAMMENDRAG 1.1

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20/11/08 SAK NR 119-2008 FORSKNINGSSTRATEGIEN I HELSE SØR-ØST - HANDLINGSPLAN FOR INNOVASJON

Styret Helse Sør-Øst RHF 20/11/08 SAK NR 119-2008 FORSKNINGSSTRATEGIEN I HELSE SØR-ØST - HANDLINGSPLAN FOR INNOVASJON Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20/11/08 SAK NR 119-2008 FORSKNINGSSTRATEGIEN I HELSE SØR-ØST - HANDLINGSPLAN FOR INNOVASJON Forslag til vedtak: 1. Styret tar handlingsplan

Detaljer

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 ÅRSBERETNING FOR 2013 BOLIGBYGGELAGETS FORMÅL Halden Boligbyggelag, med forretningskontor i Halden (Niels Stubs gate 6), er en medlemsorganisasjon som har

Detaljer

Oslo Pensjonistforsikring Pensjonsforsikring Årsrapport 2010 11

Oslo Pensjonistforsikring Pensjonsforsikring Årsrapport 2010 11 Et godt år for Oslo Pensjonsforsikring Oslo Pensjonsforsikring AS (OPF) hadde et godt år i 2010. Resultatet var 424 millioner kroner (371 millioner kroner i 2009). Fremgangen skyldes høyere inntekter fra

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 1. mars 2009 1 Innhold: 1. INNLEDNING OG OVERORDNET VURDERING... 3 1.1 OM ÅRLIG MELDING... 3 1.2 OM HELSE SØR-ØST... 4

Detaljer

Kristiansand Næringsselskap AS Eierstrategi

Kristiansand Næringsselskap AS Eierstrategi Dato: 14.09.2009 Saksnr.: 200906857-1 Arkivkode E: 255 Saksbehandler: Øyvind Stenvik Andersen Saksgang Kommunalutvalget Bystyret Møtedato 22.09.2009 07.10.2009 Kristiansand Næringsselskap AS Eierstrategi

Detaljer

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 1 2 Innholdsfortegnelse 1 VEDLEGG 1: ÅRSMELDING FRA GATEJURISTEN TROMSØ... 2 2 VEDLEGG 2: ÅRSMELDING GATEJURISTEN BERGEN... 6 3 VEDLEGG 3: ÅRSMELDING FOR GATEJURISTEN

Detaljer

Foretaksprotokoll 14. januar 2013. Foretaksprotokoll Ambulanse Midt-Norge HF

Foretaksprotokoll 14. januar 2013. Foretaksprotokoll Ambulanse Midt-Norge HF Foretaksprotokoll 14. januar 2013 Foretaksprotokoll Ambulanse Midt-Norge HF Krav og rammer m.v. for 2013 Innholdsfortegnelse Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres... 2 Sak 2 Dagsorden... 2 Sak 3 Eiers overordnede

Detaljer

Malvik Næringsbygg AS

Malvik Næringsbygg AS Malvik kommune 2013 Forord Denne selskapskontrollen er gjennomført på oppdrag fra kontrollutvalget i Malvik kommune i perioden desember 2012 februar 2013. Revisjon Midt-Norge IKS vil takke alle som har

Detaljer

Årlig melding 2003 Behandlet i styret i Helse Sør RHF 10.mars 2004

Årlig melding 2003 Behandlet i styret i Helse Sør RHF 10.mars 2004 Årlig melding 2003 Behandlet i styret i Helse Sør RHF 10.mars 2004 Innhold 1. Helse Sør i 2003 2-6 2. Resept 2006 7-8 2.1. MUSIK Hvordan har du det på jobb? 3. Helsetjenester Sørge for -rollen 9-28 3.1.

Detaljer

Rundskriv F-35-02 Reglement om forvaltning av eksternt finansiert virksomhet

Rundskriv F-35-02 Reglement om forvaltning av eksternt finansiert virksomhet Rundskriv F-35-02 20.12.02 Til: Adressater i følge vedlagte liste Nytt reglement om forvaltning av eksternt finansiert virksomhet ved universiteter og høyskoler og om disse institusjonenes samarbeid med

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2012 AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF

ÅRSBERETNING FOR 2012 AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF ÅRSBERETNING FOR 2012 AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF OM HELSEFORETAKET Akershus universitetssykehus HF eies 100 % av Helse Sør-Øst RHF og ble stiftet 05.12.2001 i forbindelse med at ansvaret for spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Melding - Vestfold Festspillene AS

Melding - Vestfold Festspillene AS Arkivsak-dok. 201200524-34 Arkivkode ---/C30 Saksbehandler Monica Herstad Saksgang Møtedato Sak nr Fylkesutvalget 22.08.2013 98/13 Melding - Vestfold Festspillene AS Sammendrag Fylkestinget vedtok 20.06.13

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Sakframstilling Dato møte: 27 oktober 2011 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør økonomi og finans 1. Skriv fra hver klinikk 2. Oppdatert status for

Detaljer

Innhold. Styrets årsberetning 4 Årsegnskap 7 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Noter 18 Kontantstrømoppstilling 24 Revisors beretning 25

Innhold. Styrets årsberetning 4 Årsegnskap 7 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Noter 18 Kontantstrømoppstilling 24 Revisors beretning 25 årsberetning Innhold Styrets årsberetning 4 Årsegnskap 7 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Noter 18 Kontantstrømoppstilling 24 Revisors beretning 25 2 Hovedpunkter 2012 Årsresultat for 2012 ble 2,8 mnok,

Detaljer

Styresaknr. 17/05 REF: 2002/100153

Styresaknr. 17/05 REF: 2002/100153 Styresaknr. 17/05 REF: 2002/100153 OMDANNING AV KLP Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Notat datert 16.03.2005 fra Helse Nord om omdanning av KLP Protokoll fra drøftingsmøte

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært representantskapsmøte i Follo Ren IKS Tirsdag 4. mars 2014 kl. 16.15

Innkalling til ekstraordinært representantskapsmøte i Follo Ren IKS Tirsdag 4. mars 2014 kl. 16.15 02. mars 2014 Innkalling til ekstraordinært representantskapsmøte i Follo Ren IKS Tirsdag 4. mars 2014 kl. 16.15 Sted: Ås Rådhus, Ås Representantskapet Ordfører Frogn kommune Thore Vestby- leder Ordfører

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, konseptrapport, oppfølging av styresak 73-2010 og 132-2010 Sakspapirene var ettersendt.

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, konseptrapport, oppfølging av styresak 73-2010 og 132-2010 Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 27. april 2011 Arkivnr.: Saksbehandler/tlf: Tor-Arne Haug, 75 51 29 20 Dato: 18.4.2011 Styresak 47-2011 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, konseptrapport, oppfølging av styresak 73-2010

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Det innkalles til møte i formannskapet. SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0007/08 REFERATSAKER

Detaljer