Grant Thornton. informerer. Nr. 4/2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Grant Thornton. informerer. Nr. 4/2011"

Transkript

1 Grant Thornton informerer Nr. 4/2011

2 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Vi hjelper små og mellomstore virksomheter lykkes De største norske selskapene notert på Oslo Børs får mye oppmerksomhet, i media, forskning og undervisning. 99,9 % av norske selskap er imidlertid ikke notert på børsen, og mesteparten av verdiskapningen skjer i små og mellomstore bedrifter med aktive eiere. Dette er også Grant Thorntons målgruppe selskap som befinner seg i ulike deler av livssyklusen og som trenger rådgivning til de ulike utfordringene som møter dem uansett hvor de er i sin utvikling Felles for alle våre kunder er at vi kan tilby et bredt spekter av rådgivningstjenester fra revisjon og assurance, til outsourcing, skatt- og avgiftstjenester, transaksjonsstøtte, corporate finance og annen rådgivning. Våre tjenester innen rådgivning er i vekst, med kjernefokus på salg og oppkjøp. Vekst er viktig for våre kunder, det være seg organisk eller gjennom oppkjøp. Vi yter bistand gjennom hele prosessen fra utvikling av veksstrategier, valg av oppkjøps- eller salgskandidater, støtte i selve transaksjonen og integrasjon og prestasjonsstyring etter gjennomføring. Ikke alle utfordringer er knyttet til oppkjøp, og vår kompetanse innen de nevnte områdene er overførbare til andre situasjoner, som strategiutvikling, prosesseffektivisering, granskning og verdsettelse til bruk i modellering og forretningsutvikling. Hva ønsker vi at du skal oppleve når du jobber med oss? Vi ønsker at du føler at du har kontroll, at aktivitetene skjer på dine premisser. At stor grad av partnerinvolvering gir deg følelsen av at erfaringen vår overføres til deg. Vi skal bruke tid på det som er viktig for deg, ikke for oss. Vi lover å levere på dette! Grant Thornton informerer Utgitt i samarbeid med DnR Kompetanse AS Kontaktinformasjon Grant Thornton Grant Thornton AS Jan Møller Bogstadveien 30 N-0355 Oslo Tlf Faks e-post: Kontaktinformasjon DnR Kompetanse DnR Kompetanse AS Postboks 2914 Solli N-0230 Oslo Tlf Faks revisorforeningen.no Redaksjon Redaktør Alf Asklund, tlf Redaksjonsutvalg Advokat Tom Larsen Registrert revisor Rune Tystad Rådgiver Børge Busvold Rådgiver Camilla Brunfelt Utgivelsesplan 2012 Nr. 1 - Torsdag 16. februar Nr. 2 - Mandag 4. juni Nr. 3 - Onsdag 3. oktober Nr. 4 - Fredag 7. desember Produksjon 07 Gruppen a.s. God lesning! Anders Gjære Grant Thornton Consulting

3 AKTUELLE DATOER 12. desember Terminoppgave og betaling av moms. 14. desember Frist for betaling av restskatt 2. termin. 16. januar Terminoppgave og betaling av arbeidsgiveravgift og skattetrekk. Levering av oppgjørslister og betaling av utleggstrekk. 20. januar Levering av årsoppgave for arbeidsgiveravgift ved levering av lønns- og trekkoppgaver på papir. Levering av lønns- og trekkoppgaver på papir. INNHOLD>04>2011 Generasjonsskifte med A- og B-aksjer Side 4 Sjekkliste ved utleie av fast eiendom Side 5 Skjerpede regler for oppfølging av sykemeldte arbeidstagere Side 8 Enklere og billigere med aksjeselskap Side 12 Aktuelle satser Side 14 Pensjonssparing for selvstendig næringsdrivende Side 16 Forberedelser til årsavslutningen Side 17 Levering av likningsoppgaver fra bl.a. bank og forsikring. 31. januar Du skal ha mottatt oppgavene du trenger til selvangivelsen. Levering av lønns- og trekkoppgaver på diskett, CD. Levering av lønns- og trekkoppgaver via Altinn. Levering av likningsoppgaver fra bl.a. boligsameie, boligselskap. Frist for levering av aksjonæroppgaven (på papir). Lås PC-en din enkelt Side 9 Den viktige styrketreningen Side 10 La arbeidsgiver betale pendlerkostnadene Side 25 Nye regler for tap på fordringer Side 26 04:2011 > Side 3

4 Generasjonsskifte med A- og B-aksjer I forhold til arveavgift går ikke rådighet over til gavemottaker dersom de overførte aksjene, typisk B-aksjer, ikke har utbytterett. I slike tilfeller vil avgiftsberegningen først gjøres når disse aksjene får utbytterett ved vedtektsbestemmelse eller avtale. Rådgiver skatt Paal Braanaas, Revisorforeningen Ovenstående fremgår nå direkte av «Håndbok i arveavgift» (publisert på skatteetaten.no). Det er ikke uvanlig at det ved generasjonsskifter opprettes aksjeklasser, for eksempel A- og B-aksjer, hvor kun B-aksjene overføres til neste generasjon. De overførte aksjene vil typisk representere en stor del av aksjekapitalen, men vil kunne ha begrenset stemme- og utbytterett. Det har i praksis også tidligere vært antatt at B-aksjene må ha visse rettigheter for at rådigheten i arveavgiftsmessig forstand skal anses for å ha gått over. Dette er nå altså presisert og fremgår direkte av Skattedirektoratets Håndbok i arveavgift under kapitel «Verdsettelse av aksjer» punkt 3.2. Opprettelsen av A- og B-aksjer skjer ved vedtekstsendring og innebærer ingen skattemessige konsekvenser for de eksisterende aksjeeierne. Ofte er det slik at B-aksjene som skal overføres, representerer en stor del av aksjekapitalen, men for øvrig har begrensinger i forhold til stemmeeller utbytterett. Arveavgiftsberegningen skiller ikke mellom A- og B-aksjer, men verdsetter disse likt uavhengig av hvilke rettigheter aksjeklassene har. Eksempelvis kan det opprettes to aksjeklasser med til sammen 100 aksjer à kr Det kan være 1 A-aksje, men vedtektsbestemt at denne skal kunne stemme for 90 % av stemmene og ha 90 % av utbyttet. B-aksjene vil da ha svært begrensede rettigheter, men likevel representere 99 % av aksjekapitalen. Rådighetsovergangen Det fremgår at en gave først er gitt på det tidspunkt giveren har gitt fra seg rådigheten eller en vesentlig del av denne. Dette fremgår direkte av arveavgiftsloven. Det nye er presiseringen i håndboka om at råderetten over B-aksjene først går over på det tidspunktet B-aksjene får ubetinget rett til utbytte, enten ved vedtektsbestemmelse eller avtale. Alternativt på det tidspunktet A-aksjen med de vesent- ligste eierbeføyelsene overdras til mottaker av B-aksjene slik at mottaker får kontrollen over selskapet. Mottaker vil da kunne bestemme utbytterett for B-aksjene, omgjøre aksjene til en aksjeklasse og ha full kontroll over om og hvordan utbytte skal utdeles. Dette betyr at i eksempelet over vil råderetten ikke anses for å ha gått over. Håndboka er taus i forhold til hvor stor del av utbyttet B-aksjene eventuelt må ha. Enkelte hevder at skal man være sikker, må B-aksjene ha rett til den vesentligste delen av utbyttet, altså over 50 % i forhold til A-aksjene, men dette er ikke avklart. Det er videre usikkert om vurderingen skal skje i forhold til utbytte pr. aksje eller i forhold til samlet utbytte. Konsekvenser av at det fattes vedtak om utsatt rådighet er at B-aksjene først avgiftsberegnes på et senere tidspunkt etter at rådigheten faktisk anses overdratt. Det opplyses i håndboka at B-aksjene i slike tilfeller kan tilbakeføres til giver uten at det får arveavgiftsmessige konsekvenser. Side 4 > 04:2011

5 Sjekkliste ved utleie av fast eiendom Det finnes mange fallgruver i forbindelse med utleie av fast eiendom og merverdiavgift. Les om hva du bør være oppmerksom på hvis du driver med utleie av fast eiendom. Rådgiver merverdiavgift Camilla Brunfelt, Revisorforeningen Frivillig registrering Utleie av fast eiendom skal faktureres uten merverdiavgift med mindre utleier er frivillig registrert. En virksomhet som leier ut fast eiendom til leietaker som er registrert i merverdiavgiftsregisteret, kan være frivillig registrert for slik utleie og dermed fakturere utleien med merverdiavgift. Hvis selskapet er frivillig registrert, skal dette fremgå av registreringsbevitnelsen virksomheten har mottatt fra skatteetaten. Ved henvendelse til skattekontoret vil man også kunne få opplysninger om virksomheten er frivillig registrert for utleie. Utgående avgift Husleie kan bare faktureres med merverdiavgift hvis utleier er frivillig registrert for utleien. Utleier kan bare fakturere sine avgiftsregistrerte leietakere med merverdiavgift. Er virksomheten frivillig registrert og fakturerer husleie med merverdiavgift, må det kontrolleres at alle leietakere er registrerte virksomheter. Det er kun de lokalene utleier leier ut til registrerte leietakere som kan inngå i den frivillige registreringen. Det vil ikke være nok at leietaker driver registreringspliktig virksomhet, leietaker må faktisk være regi strert i merverdiavgiftsregisteret. Det er også et vilkår at leietaker bruker lokalene i den registrerte virksomheten. Har utleier både avgiftsregistrerte og ikke-avgiftsregistrerte leietakere, skal utleier fakturere husleie både med og uten avgift. Inngående avgift Utleier som er frivillig registrert for utleie, vil ha fradragsrett for inngående avgift. Har utleier utleie både til avgiftsregistrerte og ikke-avgiftsregistrerte leietakere, må utleier foreta en fordeling av inngående avgift. Det vil kun være den inngående avgiften som gjelder lokaler utleid til avgiftsregistrert virksomhet, utleier har rett til fradrag for. For kostnader som gjelder både lokaler som er utleid til avgiftsregistrerte og til ikke- avgiftsregistrerte leietakere, må det foretas en fordeling. Fordelingsnøkkel Har utleier utleie av kombinerte bygg, det vil si både utleie til avgiftsregistrerte og ikke-avgiftsregistrerte leietakere, må utleier sette opp en for delingsnøkkel. Fordelingsnøkkelen skal gjenspeile bruken av bygget, og gi grunnlag for fradragsføring av inngående avgift. For byggekostnader er det gitt anvisning på at disse kan fordeles basert på antall kvadratmeter. Felles driftsutgifter fordeles etter omsetning. Også andre fordelingsnøkler er i praksis godtatt, så lenge det kan godtgjøres at den valgte fordelingsnøkkelen gjenspeiler bruken. Virksomheten må kunne dokumentere fordelingsnøkkelen som er lagt til grunn, og også at fordelingsnøkkelen er blitt endret ved skifte av leietakere, eller når leietakere har endret sin bruk av lokalene. Tomme lokaler Blir lokaler stående tomme, har utleier ikke lenger fradragsrett for inngående avgift knyttet til lokalene. Tomme er lokalene når det ikke lenger er et virksomt leieforhold knyttet til lokalene. Det må fremgå av regnskapsdokumentasjonen at utleier ikke har fradragsført inngående avgift knyttet til tomme lokaler. Fremleie Ved fremleie må det være en ubrutt kjede av registrerte utleiere for at lokalene skal omfattes av den frivillige registreringen. Utleier må kontrollere at leietakere som fremleier lokaler, er frivillig registrert for sin fremleie. Det er også utleier som er ansvarlig for at lokalene i siste ledd anvendes av en registrert leietaker. Det er ikke nok at den som fremleier garanterer for dette, den som er i lokalene må faktisk være registrert i merverdiavgiftsregisteret for at lokalene skal inngå i utleiers frivillige registrering. Nybygg, ombygging eller påbygging Har utleier foretatt nybygging, ombygging eller påbygging, må det kontrolleres at utleier har ventet med fradragsføring av inngående avgift til leietaker er på plass. I perioden før man har fått leid ut lokalene, oppnår man ikke løpende fradragsrett for inngående avgift. Lokalene anses utleid når det foreligger en bindende leiekontrakt mellom partene. Inngående avgift på kostnader pådratt i perioden før leietaker er på plass, vil man kunne oppnå fradrag for ved å søke om tilbakegående avgiftsoppgjør. Det er et vilkår for å oppnå tilbakegående avgiftsoppgjør at bygget leies ut innen seks måneder etter at lokalene stod ferdige. Tidligere var det tilstrekkelig at det var inngått en bindende leiekontrakt mellom partene. Skattedirektoratet har imidlertid innskjerpet praksis og uttalt at tilbakegående avgiftsoppgjør først oppnås når leiekontrakt er effek- 04:2011 > Side 5

6 tuert. For at leieforholdet skal anses effektuert er det ikke et absolutt krav om at leietaker fysisk har begynt å bruke lokalet, men det må foreligge en juridisk rett for leietaker til å bruke lokalet og en plikt til å betale leie. For hver ny leietaker som kommer på plass, må det søkes om tilbakegående avgiftsoppgjør. Man trenger ikke melde fra om at den frivillige registreringen er utvidet med nye arealer, men hvis man ønsker å oppnå fradrag for inngående avgift på kostnader som er påløpt før utvidelsen, må det søkes om tilbakegående avgiftsoppgjør. Man kan dermed ikke bare ta med tidligere påløpt avgift i sitt avgiftsoppgjør. Det vil kun være ved førstegangsutleie at det kan bli aktuelt å søke om tilbakegående avgiftsoppgjør. Har lokalene tidligere vært utleid til ikke-avgiftsregistrert leietaker, vil det ikke være adgang til tilbakegående avgiftsoppgjør. Dette fordi kostnadene anses pådratt i perioden utleier drev ordinær utleie av fast eiendom som er virksomhet utenfor merverdiavgiftsloven. Bygg til flere formål Har utleier oppført nybygg, gjort ombygging eller påbygging av et bygg som skal brukes til flere formål, må byggekostnadene fordeles. Utbygger oppnår kun fradrag for inngående avgift for den delen som skal benyttes av registrert leietaker, til registreringspliktig virksomhet. Når bygget skal brukes til flere formål, må utleier sette opp en fordelingsnøkkel for fradragsføring av inngående avgift. Justering For bygg som er oppført, påbygd eller ombygd etter , må det foretas justering av fradragsført inngående avgift når bruken av bygget endres. Allerede ved nybygging, ombygging eller påbygging av eiendom skal utleier lage en særskilt regnskapsoppstilling over justeringsforpliktelser og -rettigheter knyttet til eiendommen. Ved endret bruk skal utleier foreta en justering av inngående avgift. Justering vil medføre at utleiers fradrag for inngående avgift blir justert ned eller opp, avhengig av bruken av lokalene. Går bruken av lokalene fra en registrert leietaker til en ikke registrert leietaker, må utleier foreta en negativ justering av fradragsført inngående avgift. Motsatt vil det foreligge rett til mer fradrag dersom leietaker går fra å være ikke-registrert til å bli registrert leietaker. Salg av eiendom eller omorganisering Hvis utleier selger eiendommen, eller det foretas en omorganisering av utleiers virksomhet, må utleier være oppmerksom på justeringsforpliktelse eller justeringsrett som hviler på bygget. Ved salg eller omorganisering må utleier i utgangspunktet gjøre opp sin justeringsforpliktelse. Utleier kan imidlertid avtale at ny eier av bygget skal overta denne forpliktelsen. Ved salg eller omdanning må utleier etablere avtale om overtakelse av justeringsrett eller -plikt. Sjekkliste Skatteetaten har utarbeidet en sjekkliste for virksomheter som driver med utleie av fast eiendom. Sjekklisten er satt opp på bakgrunn av erfaringer fra skatteetatens kontroller på området. Side 6 > 04:2011

7 Sjekkliste Utleie av fast eiendom og merverdiavgift Virksomhetens navn: Er virksomheten frivillig registrert i Merverdiavgiftsregisteret for utleie av bygg eller anlegg? Det skal fremgå særskilt av registreringsvedtaket at det foreligger en slik registrering Ja Nei Kommentar Utgående mva: Har virksomheten beregnet utgående avgift på all utleie av lokaler som leie takerne bruker i avgiftspliktig virksomhet? Inngående mva: Er det benyttet rett fordelingsnøkkel for inngående mva ved utleie til både avgiftspliktige og ikke-avgiftspliktige leietakere? Har virksomheten dokumentert hvordan fordelingsnøkkelen er beregnet? Blir fordelingsnøkler endret ved skifte av leietakere? Sørger virksomheten for å ikke fradragsføre mva på kostnader til tomme lokaler? Fremleie: Er det krevd fradrag for mva uten at det er kontrollert om fremleier(ne) er frivillig registrert? Er den som bruker lokalene avgiftspliktig? Nybygging, ombygging eller påbygging av næringseiendom: Har virksomheten ventet med fradrag for mva til leiekontrakt med avgiftspliktig leietaker er på plass? NB! Man må sende inn ny søknad om tilbakegående avgiftsoppgjør for hvert nye leieforhold. Retten til tilbakegående avgiftsoppgjør forutsetter at leieforholdet har begynt å løpe, og man kan kun søke om oppgjør for førstegangsutleie av lokalene Har virksomheten gjort riktig fordeling av byggekostnader til bygg med blandet formål (for eksempel forretningslokaler og bolig)? Har virksomheten laget en særskilt regnskapsoppstilling over justeringsforpliktelser og -rettigheter ved nybygging, ombygging eller påbygging av eiendom? Har virksomheten sørget for justering av mva knyttet til påkostninger ved endret bruk av lokaler/eiendom, for eksempel ved bytte av leietaker eller endret avgiftsstatus hos leietaker? Salg av eiendom eller omorganisering: Har virksomheten fått etablert avtale om overdragelse av justeringsforpliktelse ved overdragelse av eiendommen (for eksempel ved fisjon/fusjon)? Mer informasjon? Sjekk Merverdiavgiftshåndboken eller skatteetaten.no/handboker hvor du i kapittel 2 3 kan lese om frivillig registrering. I kapittel 8 kan du lese om fradrag for inngående mva og i kapittel 9 står det om justering og tilbakeføring av mva. 04:2011 > Side 7

8 Skjerpede regler for oppfølging av sykemeldte arbeidstakere Endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven skjerper kravene til arbeids givers oppfølging av sykemeldte arbeidstakere. Advokat Lars Kokkvold Advokatfirmaet Haavind AS Advokatfullmektig Stine Haukebø, Advokatfirmaet Haavind AS Nye regler I vår la regjeringen frem forslag til nye regler for oppfølging av sykemeldte arbeidstakere. Med virkning fra 1. juli i år ble disse endringene tatt inn i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven. Formålet med endringene er å sikre et tidligere, tettere og mer forpliktende samarbeid om oppfølging av sykemeldte. Det er også en målsetning å få økt bruk av gradert sykemelding og å bidra til redusert sykefravær og forhindre langvarige sykefraværsløp. Oppfølgingsplan innen fire uker Ifølge de nye reglene skal arbeidsgiver, så fremt det ikke er åpenbart unødvendig, ta initiativ til at det utarbeides en oppfølgingsplan sammen med arbeidstakeren. Planen skal utarbeides så snart som mulig, og senest innen fire uker etter sykemeldingen (mot tidligere seks uker). Oppfølgingsplanen skal beskrive hva som skal til for at den sykemeldte skal komme helt eller delvis tilbake i arbeid, og skal blant annet inneholde en vurdering av arbeidstakers arbeidsoppgaver og arbeidsevne, samt aktuelle tiltak arbeidsgiver kan igangsette, eventuelt behov for ekstern bistand og en plan for videre oppfølging. Kopi av oppfølgingsplanen skal i henhold til de nye reglene sendes til sykemelder (normalt legen) senest fire uker etter at planen er utarbeidet. Dialogmøte 1 innen sju uker Arbeidsgiver har i utgangspunktet plikt til å innkalle arbeidstakeren til et dialogmøte senest innen sju uker etter sykemeldingen (mot 12 uker tidligere). Plikten til å innkalle til dialogmøte er ved regelendringene utvidet fra å gjelde de som er helt sykemeldte til også å gjelde de som er delvis sykemeldte. På dialogmøtet skal også sykemelder delta, med mindre arbeidstakeren ikke ønsker det, eller det ikke ansees hensiktsmessig. Dersom virksomheten har bedriftshelsetjeneste, skal også denne være representert på møtet. Målet med dialogmøtet er å finne løsninger i virksomheten som kan hjelpe den sykemeldte tilbake i arbeid. Oppfølgingsplanen skal oppdateres på møtet. Etter at dialogmøtet er avholdt, og senest innen ni uker etter sykemelding, skal arbeidsgiver sende oppfølgingsplanen og gi melding til NAV om hvorvidt reglene om oppfølgingsplan og dialogmøte er overholdt. I tillegg skal det gis opplysninger om sykemelder er innkalt til og har deltatt på dialogmøtet. Dialogmøte 2 innen 26 uker Innen åtte uker etter den første sykemeldingen, må sykemelder fylle ut en utvidet sykemelding. Hvis sykemeldingen forlenges, og senest innen 26 uker, har NAV ansvar for å innkalle til et dialogmøte 2. Både arbeidsgiver og arbeidstaker er pliktige til å delta, mens sykemelder skal delta hvis det er hensiktsmessig. Arbeidsgiver skal sende oppfølgingsplanen til NAV minst én uke før møtet. I møtet skal partene planlegge og avklare mulige løsninger. NAV skal bidra med kompetanse om aktuelle Side 8 > 04:2011

9 tiltak og muligheter, og skal om nødvendig så tidlig som mulig vurdere behovet for arbeidsrettede tiltak eller rehabilitering. Hvis arbeidstaker, arbeidsgiver, sykemelder eller NAV mener det er behov for det, skal dialogmøte 2 fremskyndes. Etter de nye reglene kan hver av partene også kreve et dialogmøte tre. Det er i så fall NAV som skal innkalle til og avholde dette møtet. Sanksjoner ved manglende oppfølging Etter lovendringene er NAV gitt myndighet til å ilegge arbeidsgiver et gebyr på kr 5160 (6x rettsgebyret) der- GEBYR: Etter lovendringene er NAV gitt myndighet til å ilegge arbeidsgiver et gebyr dersom arbeidsgiver ikke følger opp sitt ansvar i oppfølgingsarbeidet. som arbeidsgiver ikke følger opp sitt ansvar i oppfølgingsarbeidet. Før gebyr ilegges, vil NAV sende varsel med frist på tre uker til å rette opp i eventuelle manglende tiltak. Arbeidstaker har plikt til å medvirke og kan tape retten til sykepenger ved manglende deltakelse i oppfølgingen. Sykemelder som uten grunn unnlater å møte til sju dialogmøter i løpet av en periode på 24 måneder, kan ilegges et gebyr på kr (12x rettsgebyret). Lås PC-en din enkelt Det er en god vane alltid å sørge for at PC-en din er i låst modus når du forlater plassen. Da sikrer du at ingen får tilgang til dine eller bedriftens data. Dette kan gjøres kjapt og enkelt. Avdelingsleder Marius Jensen, Intility Servicedesk Hurtigkombinasjon Hvis PC-en din har windows-tast, er det enklest å bruke hurtigkombinasjonen Windowstast + L for å låse PC-en. Dersom du ikke har windows-tast på ditt tastatur, kan du benytte hurtigkombinasjonen Ctr+Alt+Del, og velge Lås maskinen. Opprett snarvei Du kan også opprette en snarvei på skrivebordet som låser PC-en når du klikker på den. Dette gjør du på følgende måte: 3. Velg ønsket skjermbeskytter. 4. Angi antall minutter før den skal aktiveres (for eksempel 10 eller 15 minutter). 5. Huk av for Passordbeskyttet gjenopptakelse. 6. Klikk OK. Nå vil skjermbeskytteren startes og PC-en låses hvis den har stått inaktiv i 10 eller 15 minutter. 1. Høyreklikk på skrivebordet og velg NY > Snarvei. 2. Veiviseren for snarveier starter. Lim inn følgende tekst i feltet for plassering: %windir%\system32\rundll32.exe user32. dll,lockworkstation 3. Klikk Neste. 4. Gi snarveien et navn, for eksempel Lås datamaskinen. 5. Klikk Fullfør. Kombinere passordbeskyttelse med skjermsparer Hvis du vet med deg selv at du fort vil glemme å låse maskinen når du forlater den, kan det være greit å kombinere passordbeskyttelse med skjermspareren. Da vil PC-en automatisk låses når skjermspareren aktiveres. Det kan gjøres på følgende vis: 1. Høyreklikk på skrivebordet og velg Egenskaper (Windows XP) eller Tilpass (Windows 7). 2. Velg Skjermbeskytter. 04:2011 > Side 9

10 Den viktige styrketreningen Fysioterapeut Ingrid Fearnley, Volvat Styrketrening er viktig for å mestre de daglige kravene som stilles oss alt fra lange monotone arbeidsdager, løfting/bæring av små barn, husarbeid, handling osv. Styrketrening er også viktig for å vedlikeholde muskel- og benmassen vår. De fleste av oss har lange, stillesittende arbeidsdager som i liten grad stimulerer muskel- og benmassen vår. Muskelmassen reduseres gradvis fra ca årsalderen og styrketrening bidrar til å opprettholde og ev. øke nivået. Voksne som ikke trener styrke, og som ikke utsettes for aktiviteter som setter krav til styrke, kan tape ca. en halv kilo muskelmasse i året fra omkring 50-årsalderen. Skjelettet svekkes også gradvis, spesielt hos kvinner etter overgangsalderen, og et godt grunnlag for sterk benbygning legges ved å belaste skjelettet tungt. Styrketrening påvirker kroppssammensetningen vår ved at vi kan få mer muskelmasse og mindre fettmasse. Således bidrar styrketrening også til økt forbrenning. Styrketrening gir andre helsegevinster også som gunstig blodsukkerregulering og redusert fare for utvikling av angst og depresjon. Bør tilpasses individuelt Forskning viser at styrketrening bør tilpasses individuelt for å gi maksimal effekt. Mange trener styrke i gruppetimer, men dette blir gjerne for lett etter hvert i forhold til de kravene som stilles til styrketrening. Men gruppetimer kan være et fint sted å starte for en nybegynner! Styrketrening handler først og fremst om riktig teknikk, og med innlagt progresjon og variasjon i treningen er styrketrening ypperlig for å forebygge plager og skader. Fokus på de store muskelgruppene er fornuftig og vil lettest gi raske resultater, forutsatt at man trener styrke etter dagens anbefalte treningsprinsipper. Dersom du er nybegynner, ville jeg vurdert å koste på meg et par timer med personlig trener slik at du vet at det du driver med både er riktig og effektivt! Ulike måter Det finnes ulike måter å trene styrke på, avhengig av hva man er ute etter å påvirke i kroppen. De vanligste formene er: maks styrke, kroppsbyggertrening og utholdende styrketrening. Side 10 > 04:2011

11 De ulike metodene varierer i antall repetisjoner, prosent av RM (dvs. den tyngste vekten man klarer å løfte en gang), og hvor mange sett man tar pr. muskelgruppe. Krav til stabilitet Styrketrening stiller krav til stabilitet, særlig når vi trener med frivekter. For nybegynnere kan det være lurt å starte i apparater, slik at stabiliseringskravet ikke er for stort. En annen anbefalt måte å komme i gang på, er, som tidligere nevnt, utholdende styrketrening der repetisjonene er mange og vekten liten (som for eksempel i en styrkegruppetime). Det er meget viktig i styrketrening å starte forsiktig. Korrekt utførelse har alt å si for at øvelsen skal virke som tiltenkt og ikke minst for å unngå overbelastning og skader. Vekt må aldri økes på bekostning av riktig teknikk!! Gradvis økning Etter hvert som teknikken sitter, er det som i all trening viktig å utfordre seg selv flytte seg ut av komfortsonen. Det er viktig å «pushe» seg selv det lille ekstra for at kroppen skal utfordres. Kroppen venner seg raskt til nye belastninger, og det er viktig å øke den gradvis jevnt og trutt for å få effekt. Anbefalinger for styrketrening De internasjonale anbefalingene for styrketrening er: 2 3 ganger pr. uke, 8 12 repetisjoner på 75 % av en RM (dvs. at den 12 repetisjonen er skikkelig tung!), minst et sett med 8 10 øvelser. Feil teknikk og tunge vekter Hyppigste skadeårsak i forbindelse med styrketrening er feil teknikk og for tunge vekter. Dette sammen med ugunstig kroppsholdning byr lett på problemer. Det er superviktig aldri å løfte tyngre vekter enn at du greier det med god teknikk. Vi er særlig opptatt av å innlære god kroppsholdning. Dette gjelder for alt vi gjør i dagliglivet, men er enda viktigere når det gjelder styrketrening siden vi da også øker belastningen på de ulike strukturene i kroppen. Kroppen tåler bedre belastning dersom den er i leddmessig og muskulær balanse. Glem ikke baksiden Mange av oss har en hverdag sittende foran en pc. Dette gir et ugunstig holdningsmønster som skaper stram forsidemuskulatur, og svak baksidemuskulatur. Som fysioterapeut ser vi ofte overbelastninger i armer og skuld re som resultat av en ugunstig arbeidsstilling. En tendens innen styrk etrening har også vært fokus på forsidemuskulatur som bryst, buk og forside overarm. Men vel så viktig er baksiden, som hjelper oss med god kroppsholdning. Så jeg vil si at setemuskulatur, ryggmuskulatur og muskulatur mellom skulderbladene er spesielt viktig å huske på når du trener styrke, også for å forebygge arbeidsbelastninger. For å unngå overbelastninger og skader er det også viktig å lytte til kroppens signaler. Det er viktig ikke å fortsette i samme spor dersom man merker vondter som melder seg. Finn ut hvor de kommer fra, ta noen ekstra dagers hvile eller endre på noe av det du gjør. I forbindelse med styrketrening er restitusjon, altså hvile, kjempeviktig, og vi sier gjerne at du trenger 48 timer mellom øktene. Når du starter styrketreningen Tips når du skal i gang med styrketrening er: Ha fokus på god kroppsholdning. Lær deg teknikken for hver øvelse skikkelig! Ikke begynn med for tung motstand øk heller når du kjenner at du kan øvelsen. Varier treningen din. Lytt til kroppen! Ikke start for hardt. Lykke til! Kilder: Helsedirektoratet. Aktivitetshåndboken, fysisk aktivitet i forebygging og behandling, Raastad et al, 2010: styrketrening i teori og praksis, Gyldendal Norsk Forlag AS. Endringer i permitteringsreglene Som del av Regjeringens tiltakspakke i 2009 ble permitteringsregelverket endret slik at permit teringsperioden ble forlenget fra 30 til 52 uker fra 1. februar Antall lønnspliktdager ved permitteringer ble redusert fra ti til fem dager fra 1. april. Fra 1. juli samme år fikk flere permitterte rett til dagpenger ved at kravet om permitteringsgrad ble redusert fra 50 til 40 prosent. Regjeringen foreslår i Statsbudsjettet for 2012 at den maksimale dagpengeperioden ved permittering reduseres til 30 uker fra 1. januar For å unngå at folketrygden finansierer normale lønnskostnader, foreslår Regjeringen også at antall lønnspliktdager økes til ti dager igjen. Samtidig foreslås det at kravet til arbeidstidsreduksjon for å kunne motta dagpenger ved permittering igjen settes til 50 prosent, tilsvarende som for andre dagpengemottakere. Ved endringer i situasjonen i arbeidsmarkedet skal det gjøres en ny vurdering av permitteringsregelverket. 04:2011 > Side 11

12 Enklere og billigere med aksjeselskap Inngangsbilletten for å stifte aksjeselskap senkes til kroner og innskuddet kan bekreftes av bank i stedet for av revisor. Flere forenklinger skal gjøre aksjeselskapsformen mer attraktiv for næringsdrivende. Rådgiver skatt Børge Busvold, Revisorforeningen Advokat Gudmund Knudsen har på oppdrag fra Justis- og politidepartementet foreslått forenklinger i aksjeloven kroners-selskapet Tre av Knudsen-utredningens forslag ble ansett som så viktige og uproblematiske at de ble fremmet som egne lovforslag i en egen proposisjon i september i år, uavhengig av behandlingen av de øvrige forslagene i utredningen. Dette gjelder: Minstekravet til aksjekapital senkes fra kroner til kroner Aksjekapitalen kan benyttes til å dekke stiftelseskostnader, bl.a. gebyret til Foretaksregisteret Bank eller annen finansinstitusjon kan bekrefte aksjeinnskudd som utelukkende gjøres opp med penger Med unntak av forslaget om å senke minstekravet til aksjekapital gjelder forslagene også for allmennaksjeselskaper (ASA). I skrivende stund er ikke forslagene vedtatt. Ambisjonen er imidlertid at lovendringene skal tre i kraft tidlig i 2012, uttalte justisminister Knut Storberget på pressekonferansen der lovforslaget ble presentert. Selskaper som stiftes før de nye reglene er trådt i kraft må fortsatt stiftes med kroner i aksjekapital. Kapitalnedsettelse Etter at lovendringen er trådt i kraft, kan i utgangspunktet alle aksjeselskaper sette ned aksjekapitalen til kr ved et vedtak i generalforsamlingen og utbetale differansen. Dette må imidlertid skje etter reglene i aksjeloven kapittel 12, noe som bl.a. innebærer at kapitalnedsettelsen ikke kan vedtas før regnskapet for regnskapsåret 2011 er fastsatt og vedtatt av generalforsamlingen. 1 For å kunne gjennomføre en kapitalnedsettelse er det dessuten et krav om at det ikke er «negativt» utbyttegrunnlag i selskapet i balansen for siste regnskapsår. 2 Det kan heller ikke vedtas kapitalnedsettelse med utbetaling til aksjonærene dersom dette fører til at egenkapitalen blir lavere enn det som er forsvarlig ut fra risikoen ved og omfanget av virksomheten. Det må i den sammenheng tas hensyn til faktiske og forventede tap og underskudd etter 1. januar det året utbyttet vedtas. Stiftelseskostnader Med stiftelseskostnader menes utgifter som påløper i forbindelse med stiftelsen av selskapet. Dette kan for eksempel være honorar til advokat i forbindelse med utarbeidelse av vedtekter og stiftelsesdokumentet, verdsettelser og registreringsgebyr til Foretaksregisteret. Etter dagens regler må aksjonæren 1 I perioden fra 1. januar til regnskapet er fastsatt er det også mulig å basere kapitalnedsettelsen på en revidert mellombalanse, men dette alternativet må anses som mindre praktisk. Mellombalansen må utarbeides og revideres etter de samme reglene som for årsregnskap, balansedagen kan ikke ligge mer enn seks måneder tilbake i tid, men ha en balansedag før 31. desember i forrige regnskapsår. 2 Etter aksjeloven 12-2 (2) skal det være full dekning for selskapets bundne egenkapital etter aksjelovens 8-1 første ledd. Dette innebærer at posten «annen egenkapital» i balansen minst må være like stor som summen av balanseført forskning og utvikling, goodwill og netto utsatt skattefordel, pålydende verdi av egne aksjer, kreditt og sikkerhetsstillelse etter 8-7 til 8-9 (lån til aksjonærer m.v.), samt den delen av årsoverskuddet som eventuelt skal avsettes til et bundet fond. skyte inn et beløp som dekker disse kostnadene i tillegg til aksjekapitalen, såkalt overkurs, dersom selskapet skal dekke stiftelseskostnadene. Denne reglen foreslås nå endret slik at selskapet kan dekke stiftelseskostnadene av aksjeinnskuddet, men bare i den utstrekning utgiftene ikke er høyere enn aksjeinnskuddet. Bekreftelse av innskuddet Revisor skal bekrefte at selskapet har mottatt aksjeinnskuddet. Det skal nå åpnes for at en finansinstitusjon, for eksempel en bank, skal kunne bekrefte aksjeinnskuddet når dette utelukkende skal gjøres opp i penger. Dette skal gjelde både ved stiftelse og ved kapitalforhøyelse. Når det gjelder innskudd av annet enn penger, for eksempel aksjer, et driftsmiddel eller en igangværende virksomhet, må innskuddet fortsatt bekreftes av revisor. Dette gjelder også for selskaper som velger bort revisjon av regnskapene for fremtiden. Andre forslag Aksjeselskapet som foretaksform er velkjent og velregulert, men mange næringsdrivende opplever aksjeselskapet som lite fleksibelt, for eksempel når det gjelder reglene for å ta overskuddet ut fra selskapet som utbytte. I utredningen foreslås det ikke en egen forenklet lov for de aller minste selskapene eller selskaper med bare en aksjonær. Det foreslås imidlertid en rekke større og mindre endringer for at aksjeselskapet fortsatt skal være den organisasjonsformen som foretrekkes av de fleste som vil drive næring med begrenset personlig ansvar. Side 12 > 04:2011

Grant Thornton. informerer. Nr. 4/2013

Grant Thornton. informerer. Nr. 4/2013 Grant Thornton informerer Nr. 4/2013 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Årets julegave for store og små bortfall av

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 4/2010

Grant Thornton. informerer. Nr. 4/2010 Grant Thornton informerer Nr. 4/2010 Din samarbeidspartner innen revisjon, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Det nærmer seg raskt tiden for et nytt årsoppgjør, med

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 3/2014

Grant Thornton. informerer. Nr. 3/2014 Grant Thornton informerer Nr. 3/2014 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Vi håper alle våre lesere har nytt godt av

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2009

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2009 Grant Thornton informerer Nr. 2/2009 Din samarbeidspartner innen revisjon, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Merverdiavgift er et sentralt tema for våre kunder og

Detaljer

RISK-regulering. informerer. Aktuelle satser. Fradrag for tap. Endringer i arveavgiftsloven. Neste trend: Folkeskikk? Forslagene i statsbudsjettet

RISK-regulering. informerer. Aktuelle satser. Fradrag for tap. Endringer i arveavgiftsloven. Neste trend: Folkeskikk? Forslagene i statsbudsjettet Grant Thornton informerer Nr. 4/2007 RISK-regulering Forberedelser til årsavslutningen MVA ved utleie av fritidseiendom Endringer i arveavgiftsloven Aktuelle satser Neste trend: Folkeskikk? Uttaksmerverdiavgift

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2011

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2011 Grant Thornton informerer Nr. 1/2011 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Kjære leser! Norge har nettopp lagt bak seg et år hvor utviklingstrekkene

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 3/2012

Grant Thornton. informerer. Nr. 3/2012 Grant Thornton informerer Nr. 3/2012 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Vi håper alle har hatt en fin sommer til tross

Detaljer

5Aksjeselskap uten virksomhet 8Arv og gave av aksjer

5Aksjeselskap uten virksomhet 8Arv og gave av aksjer Grant Thornton informerer Nr. 2/2007 5Aksjeselskap uten virksomhet 8Arv og gave av aksjer skjer med privat pensjonssparing? 12Hva om god bokføringsskikk 18Uttalelser Din samarbeidspartner innen revisjon

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2010

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2010 Grant Thornton informerer Nr. 1/2010 Din samarbeidspartner innen revisjon, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Grant Thornton Norge vokser videre Grant Thornton har

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2012

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2012 Grant Thornton informerer Nr. 1/2012 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Godt nytt år! Endelig kom vinteren jubler flere

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2014

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2014 Grant Thornton informerer Nr. 1/2014 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Den nye regjeringen har nå vært på plass noen måneder, og vi begynner

Detaljer

informerer ID-TYVERI Aksjonærmodellen Nye bokføringsuttalelser Naturalytelser og mvavgift SKILSMISSE år hobby blir næring Grant Thornton

informerer ID-TYVERI Aksjonærmodellen Nye bokføringsuttalelser Naturalytelser og mvavgift SKILSMISSE år hobby blir næring Grant Thornton Grant Thornton informerer Nr. 3/2007 Nye bokføringsuttalelser Naturalytelser og mvavgift ye skatteregler om internprising ID-TYVERI SKILSMISSE Kartlegge sitt eget arbeidsmiljø år hobby blir næring Aksjonærmodellen

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2009

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2009 Grant Thornton informerer Nr. 1/2009 Din samarbeidspartner innen revisjon, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Som nevnt i forrige kundeblad har vi opprettet et advokatfirma

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2014

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2014 Grant Thornton informerer Nr. 2/2014 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Nå nærmer sommeren seg med stormskritt og for

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 4/2014

Grant Thornton. informerer. Nr. 4/2014 Grant Thornton informerer Nr. 4/2014 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Regjeringens forslag til statsbudsjett for

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 4/2009

Grant Thornton. informerer. Nr. 4/2009 Grant Thornton informerer Nr. 4/2009 Din samarbeidspartner innen revisjon, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Kjære leser Da har vi snart lagt et nytt år bak oss,

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2008

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2008 Grant Thornton informerer Nr. 1/2008 AKTUELLE DATOER 8. mars Terminoppgave arbeidsgiveravgift og skattetrekk levering papiroppgave. 10. mars Årsoppgave og betalingsfrist (mva) for næringsdrivende med omsetning

Detaljer

Magasinet. Sticos GUNSTIGE FRYNSEGODER. Et fagblad for regnskap, lønn og personal OPPFØLGING AV SYKMELDTE UTLEIE AV FAST EIENDOM LIKVIDITETSPROGNOSER

Magasinet. Sticos GUNSTIGE FRYNSEGODER. Et fagblad for regnskap, lønn og personal OPPFØLGING AV SYKMELDTE UTLEIE AV FAST EIENDOM LIKVIDITETSPROGNOSER Sticos Magasinet Nr. 2-2014 Et fagblad for regnskap, lønn og personal GUNSTIGE FRYNSEGODER OPPFØLGING AV SYKMELDTE UTLEIE AV FAST EIENDOM LIKVIDITETSPROGNOSER 2 LEDER Revolusjon i arbeidslivet? MAGNE OLUFSEN

Detaljer

Regnskap Enklere årsavslutning med datax

Regnskap Enklere årsavslutning med datax Mamut Kunnskapsserie Regnskap Enklere årsavslutning med datax Utgitt 2010 DTX.BKL.ÅRSAV.2010.1 INNHOLD INNHOLD Enklere årsavslutning med datax 1 ET ENKLERE ÅRSOPPGJØR... 3 2 HVA MÅ JEG GJØRE SELV?... 4

Detaljer

Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8

Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8 Skrevet av Pål Stavrum. Utgitt 1 for medlemmer i BandOrg. 2. utgave 2014 Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8 Grafisk produksjon: BandOrg Illustrasjoner:

Detaljer

NYTTIG Å VITE - ÅRETS NYHETER 2014 OG ÅRSAVSLUTNINGEN 2013

NYTTIG Å VITE - ÅRETS NYHETER 2014 OG ÅRSAVSLUTNINGEN 2013 REVISJON SKATT OG AVGIFT RÅDGIVNING FORETAKSSERVICE NYTTIG Å VITE - ÅRETS NYHETER 2014 OG ÅRSAVSLUTNINGEN 2013 BDO er et av Norges største kompetansemiljø innen: Revisjon, Skatt og avgift, Rådgivning,

Detaljer

Sticos. Magasinet. Nr. 1-2015. Et fagblad for regnskap, lønn og personal NYE REGLER FRA 2015 RESULTATSKATT ENDRINGSLEDELSE HJEMMEKONTOR

Sticos. Magasinet. Nr. 1-2015. Et fagblad for regnskap, lønn og personal NYE REGLER FRA 2015 RESULTATSKATT ENDRINGSLEDELSE HJEMMEKONTOR Sticos Magasinet Nr. 1-2015 Et fagblad for regnskap, lønn og personal NYE REGLER FRA 2015 RESULTATSKATT ENDRINGSLEDELSE HJEMMEKONTOR 2 LEDER ERIK JULLUMSTRØ Psykolog og HR-sjef Sticos Griper vi dagen?

Detaljer

SKATTE BETALEREN. Start egen bedrift la drømmen bli virkelighet. Ny pensjonsreform de beste rådene. Slik finner du vinnerfondet

SKATTE BETALEREN. Start egen bedrift la drømmen bli virkelighet. Ny pensjonsreform de beste rådene. Slik finner du vinnerfondet SKATTE BETALEREN Nr 4 2010 www.skattebetaleren.no Start egen bedrift la drømmen bli virkelighet Ny pensjonsreform de beste rådene Slik finner du vinnerfondet Jobb hjemmefra spar skatt Økonomisk styring

Detaljer

Aktuelle skatte- og avgiftssatser

Aktuelle skatte- og avgiftssatser 2015 Aktuelle skatte- og avgiftssatser Ajour pr. 10.02.2015 STATENS REISEREGULATIV Beløp Bilgodtgjørelse per km F.o.m. 01.01.14 F.o.m. 01.01.15 Inntil 10.000 km i året (år 2011: 9.000 km), innenlands og

Detaljer

Aksjelovene. ny innpakning

Aksjelovene. ny innpakning Aksjelovene ny innpakning 2013 Utgitt av KPMG AS Administrerende direktør Stein-Ragnar Noreng Adresse Sørkedalsveien 6 Postboks 7000 Majorstuen, 0306 Oslo Internett www.kpmg.no Forfattere og kontaktpersoner

Detaljer

Nyheter 2014 2015 Skatt, mva, bokføring, regnskap og A-ordningen

Nyheter 2014 2015 Skatt, mva, bokføring, regnskap og A-ordningen Nyheter 2014 2015 Skatt, mva, bokføring, regnskap og A-ordningen Bjart Roger Vie og Elisabet Ekberg Vest Næringsråd, 16. desember 2014 Skatt Personskatt Selskapsskatt «Spesialområder» KPMG AS VNR-Kurs

Detaljer

VEILEDNING 2014. Ved kontantkjøp er det ikke nødvendig at navn på kjøper står spesifisert på kvittering når vederlaget er under kr.1.000,- inkl. mva.

VEILEDNING 2014. Ved kontantkjøp er det ikke nødvendig at navn på kjøper står spesifisert på kvittering når vederlaget er under kr.1.000,- inkl. mva. VEILEDNING 2014 Regnskap - Bokføringsplikt: De kunstnerne som utelukkende produserer kunstverk skal fylle ut Næringsoppgave for Billedkunstnere RF- 1242, men alle har bokføringsplikt etter bokføringsloven

Detaljer

VEILEDNING 2013. Ved kontantkjøp er det ikke nødvendig at navn på kjøper står spesifisert på kvittering når vederlaget er under kr.1.000,- inkl.mva.

VEILEDNING 2013. Ved kontantkjøp er det ikke nødvendig at navn på kjøper står spesifisert på kvittering når vederlaget er under kr.1.000,- inkl.mva. VEILEDNING 2013 Regnskap - Bokføringsplikt: De kunstnerne som utelukkende produserer kunstverk skal fylle ut Næringsoppgave for Billedkunstnere RF- 1242, men alle har bokføringsplikt etter bokføringsloven.

Detaljer

1 ET ENKLERE ÅRSOPPGJØR...4 2 INNHOLD I ÅRSBERETNINGEN...5 3 ÅRSAVSLUTNING I MAMUT...6

1 ET ENKLERE ÅRSOPPGJØR...4 2 INNHOLD I ÅRSBERETNINGEN...5 3 ÅRSAVSLUTNING I MAMUT...6 INNHOLD INNHOLD Enklere årsavslutning i ditt Mamut-system 1 ET ENKLERE ÅRSOPPGJØR...4 2 INNHOLD I ÅRSBERETNINGEN...5 2.1 Krav til innhold i årsberetningen...5 3 ÅRSAVSLUTNING I MAMUT...6 3.1 Føring på

Detaljer

Regnskap. Mamut Kunnskapsserie - 2009. Enklere årsavslutning i ditt Mamut-system

Regnskap. Mamut Kunnskapsserie - 2009. Enklere årsavslutning i ditt Mamut-system Regnskap Mamut Kunnskapsserie - 2009 Enklere årsavslutning i ditt Mamut-system Enklere Årsavslutning i ditt Mamut-system Innhold INNLEDNING... 1 ÅRSAVSLUTNING... 1 KRAV TIL INNHOLD I ÅRSBERETNINGEN...

Detaljer