mark Regionalstatistikk 1/96 'Emne Barnevern, 1994 (K) Emne Skattestatistikk. Gjennomsnittstal for personlege skattytarar, 1994 (K)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "mark Regionalstatistikk 1/96 'Emne 03.03 Barnevern, 1994 (K) Emne 05.01 Skattestatistikk. Gjennomsnittstal for personlege skattytarar, 1994 (K)"

Transkript

1 Januar 996 Noregs offisielle statistikk Regionalstatistikk /96 Sei hald mark.inne Oversiktstabell A og B. Utvalde tal for fylker og Kommunar, 994 (K) 'Emne Barnevern, 994 (K) Emne 05.0 Skattestatistikk. Gjennomsnittstal for personlege skattytarar, 994 (K) Emne Personar registrerte heilt arbeidsledige og personar på arbeidsmarknadstiltak, 3. kvartal 995 (K) Emne 0.04 Jordbruksareal og husdyr, 3. juli 995 (K) Emne 0.04 Villreinjakta, 995 (K) Emne Skatterekneskap. Innbetalt og fordelt skatt, 995 (K) ' Oslo Postboks 83 a. r0033 Oslo Tlf.: Kongsvinger Postboks 60 0 Kongsvinger Tlf.: Vedlegg: Innhaldsoversikt RS-serien 995 Publikasjonar utsende i januar 996 Tilføyinga (K) viser at tabellen inneheld kommunetal

2 PO 40 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Til abonnentene REGIONALSTATISTIKK (RS) Ny emneinndeling Form dette heftet, RS nr. /96, er statistikkmaterialet inndelt etter emneinndeling 995. Det er den samme inndelingen som vi følger i våre andre publikasjoner. Informasjon, revidert tekstdel og nye skilleark til permen, blir sendt dere om kort tid. Vi anbefaler derfor at dere venter med å sette inn dette hefte. Med vennli ilait7 hilsen "-- Eldbj pen

3 RS Telemark /96 Emne Oversiktstabell A. Utvalgte tall for fylker og kommuner Kommuneregnskaper 994 Gjennomsnittstall for Sosialhjelp.994 ) Barn i personlige skattytere.993 barnehager Fylke Drifts- Statlig Skatte- Stønads- Gjennom- pr.000 barn Kommune utgif- ramme- inntek- Alminne- Netto- Utlik- tilfelle snittlig 0-6 Ar. 994 ter pr. overfo- ter pr. lig inn- formue net pr. 000 bidragsinn- ring pr. inn- tekt pr. pr. skatt inn-beløp Med bygger inn- bygger innbygger inn- pr.inn- byggere pr. til- I alt heldagsbygger bygger bygger felle plass Kroner Kroner Hele landet Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane More og Romsdal Sør-Trøndelag Nord- Trøndelag Nordland Troms Finnmark TELEMARK Porsgrunn Skien Notodden III 08 Siljan Bamble Kragero Drangedal Nome Bø Sauherad Tinn Hjartdal Seljord Kviteseid Nissedal Fyresdal Tokke Vinje ) Statistikken omfatter også hjelp til flyktninger og personer med opphold på humanitært grunnlag. Ved sammenligning av kommuner må det derfor tas hensyn til det varierende antall flyktninger i kommunene.

4 RS Telemark /96 Emne Oversiktstabell B. Utvalgte tall for fylker og kommuner Personer Kvinner Utdanning pr. / ) 67 år og pr. 00 over, i menn i Elever ved videre- Studenter ved univer- Andel av befolk- Areal prosent alders- gående skoler siteter og høyskoler ningen 6 Ar og Fylke av folke- gruppen over etter høy- Kommune mengden 0-39 år I alderen I alderen este utdanning /.995 /.995 I alt 6-8 år i I alt 9-4 år i prosent av prosent av Vid.g- Univ. alle personer alle personer Grunn- ende og i gruppen i gruppen skole skole høysk. km Prosent Prosent Prosent Hele landet , Østfold 483 5, Akershus 497, Oslo 454 5, Hedmark , Oppland 574 6, Buskerud 497 5, Vestfold 6 4, Telemark 535 6, Aust-Agder 9 4, Vest-Agder 78 3, Rogaland 94, Hordaland , Sogn og Fjordane , Møre og Romsdal 504 5, Sør- Trøndelag 883 4, Nord-Trøndelag 396 5, Nordland , Troms 598, Finnmark , TELEMARK 535 6, Porsgrunn.. 6 6, Skien 779 5, Notodden 95 0, Siljan 6, Bamble 300 0, Kragerø 307 6, Drangedal , Nome 435 9, Bø 66 6, Sauherad 36 6, Tinn 063 0, Hjartdal 798, Seljord 7 8, Kviteseid , Nissedal 90 8, Fyresdal 78 9, Tokke 980, Vinje 37 6, ) Elever/studenter bosatt i utlandet, og uoppgitt bostedskommune er ikke medregnet. Folketallet pr. /.995 er benyttet ved beregningene.

5 RS Telemark /96 Emne Tabell. Barn med barneverntiltak i løpet av året og ved utgangen av året, etter tiltak TELEMARK I løpet av året Ved utgangen av året Barn med barneverntiltak I alt Omsorgs- Hjelpe- I alt Omsorgs- Hjelpe- pr. 000 tiltak tiltak tiltak tiltak barn 0-7 år Hele fylket ,6 Porsgrunn , Skien() , Notodden ,3 Siljan , Bamble ,5 Kragerø ,4 Drangedal , Nome ,4 Be , Sauherad ,4 Tinn ,5 Hjartdal 3 5,8 Seljord ,5 Kviteseid ,6 Nissedal ,6 Fyresdal ,9 Tokke ,4 Vinje 4 3 3,5 () Tall fra 993. e

6 RS Telemark /96 Emne 05.0 Skattestatistikk 994. Gjennomsnittstal for personlege skattytarar Skattestatistikken for personlege skattytarar for inntektsåret 994 viser at allmenn inntekt pr. innbyggjar i fylket var på kroner. Samanlikna med allmenn inntekt i 993 gjekk inntekta opp med 6, prosent. Høgast inntekt pr. innbyggjar hadde Tinn med kroner. Inntekta var lågast i Nissedal med 7 00 kroner. Skattestatistikken for personlege skattytarar byggjer på opplysningar frå den ordinære skattelikninga for inntektsåret 994. Gjennomsnittstal for allmenn inntekt og nettoformue omfattar berre beløp som er ilagde skatt. Allmenn inntekt er i hovudsak ei vidareføring av nettoinntekt for særfrådrag ved kommuneskattelikninga, og omfattar summen av skattepliktige inntekter som lønnsinntekter, næringsinntekter, kapitalinntekter, pensjonsinntekter og ymse stønader minus inntektsfrådrag som t.d. minstefrådrag og utgifter til å skaffe seg inntekt, renter av gjeld, pliktig underhaldsbidrag og pensjonspremiar mv. Utlikna skatt omfattar inntekts- og formuesskatt til kommune, fylkeskommune og stat. I tillegg kjem medlemsavgifta til folketrygden. I skatten er alle skattefrådrag trekte frå. Nettoformuen omfattar verdien av realkapital og finanskapital, minus gjeld. Dei enkelte formuesartar er vurderte etter likningsverdi. Enkelte artar formue er medrekna berre utover særskilde fribeløp. Skattytarane er grupperte under bustadkommunen med samla allmenn inntekt, nettoformue og skatt, uavhengig av kvar inntekt eller formue er skattlagt. Skattytarar som ikkje er busette i Noreg, men med stadbunden skattleggjing i ein norsk kommune, er grupperte i den kommunen der dei er skattlagde. Oppgåver frå denne skattytargruppa er ikkje med i gjennomsnittstala for "innanby(gd)sbuande personlege skattytarar". Dei øvrige gjennomsnittstala omfattar oppgåver frå alle grupper av personlege skattytarar. Innbyggjartalet pr.. januar 994 er nytta ved utrekninga av gjennomsnittstala pr. innbyggjar. Gjennomsnittstal for personlege skattytarar i heile landet og i fylka er offentleggjorde i Ukens statistikk nr. 6, 996.

7 RS Telemark /96 Emne 05.0 Gjennomsnittstal for personlege skattytarar. Telemark fylke Kroner Kommune Allmenn inntekt Pr. innanbygdsbuande Pr. personlege skattytarar innbyggjar Nettoformue pr. innbyggjar Utlikna skatt pr. innbyggjar 08 TELEMARK Porsgrunn Skien Notodden Siljan Bamble Kragerø Drangedal Nome Be Sauherad Tinn Hjartdal Seljord Kviteseid Nissedal Fyresdal Tokke Vinje

8 RS Telemark 96 Emne Registrerte heilt arbeidsledige og personar på arbeidsmarknadstiltak 3. kvartal 995 Telemark var det i 3. kvartal personar registrerte som heilt arbeidsledige. Totalt var 6, prosent av arbeidsstyrken i Telemark registrerte som heilt arbeidsledige i 3. kvartal 995. Tal for heile landet viste at 5,0 prosent av arbeidsstyrken var registrerte som heilt arbeidsledige. Telemark var det i 3. kvartal 995 registrert i alt 567 personar sysselsette pd arbeidsmarknadstiltak (inklusive personar på attføring). Personar sysselsette på personretta ordinære arbeidsmarknadstiltak i 3. kvartal 995 omfatta i alt, prosent av arbeidsstyrken i Telemark. Det tilsvarande talet for heile landet under eitt var på,5 prosent. Dei personretta ordinære arbeidsmarknadstiltaka omfattar sysselsettingstiltak i offentleg verksemd, kvalifiseringstiltak, utdanningsvikarar og lønnstilskot til arbeidsgjevarar. Attføringstiltak er ikkje rekna med i dei ordinære arbeidsmarknadstiltaka. Statistikk for personal' registrerte som heilt arbeidsledige er f.o.m. 988 basert på oppteljingar i Arbeidsdirektoratet sitt SOFA-søker-register ved utgangen av kvar månad. Tal for personar arbeidsmarknadstiltak finst f.o.m. 99. Opplysningane om bustadkommune er i hovudsak henta fra SSB sitt system for befolkningsstatistikk. Prosenttal for personar som er heilt arbeidsledige eller på ordinære arbeidsmarknadstiltak er samanliknbare med dei tala Arbeidsdirektoratet publiserer for heile landet og fylke. SSB publiserer kommunetal for heilt arbeidsledige og personar på arbeidsmarknadstiltak kvart kvartal.

9 RS TELEMARK /96 EMNE Tabell. Registrerte heilt arbeidslause etter kjønn, alder og bustadkommune. 3. kvartal 995 samt endring frå siste kvartal og frå same kvartalet Aret for. Telemark 3. kvartal 995 Endring fritt same Endring siste kvartalet kvartalet året for Alder Kommune I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner 08 TELEMARK a 0805 Porsgrunn Skien Notodden Siljan Bamble Kragerø Drangedal Nome BO Sauherad Tinn s Hjartdal Seljord s o s 089 Kviteseid Nissedal Fyresdal s o 0833 Tokke s 0834 Vinje _ a Tabell. Registrerte heilt arbeidslause i prosent av arbeidsstyrken etter kjønn og bustadkommune. 3.kvartal 994,. og 3.kvartal 995. Telemark 3. kv kv kv. 995 Kommune I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner Heile landet 5,4 08 TELEMARK 6, Porsgrunn a,s 0806 Skien 7, Notodden 5, 08 Siljan 4,7 084 Bamble 7, 085 Kragerø 5,7 087 Drangedal 5, 089 Nome 5,8 08 Bo 6,4 08 Sauherad 5,0 086 Tinn 3,8 087 Hjartdal 4,0 088 Seljord 3,6 089 Kviteseid 3, Nissedal 4,9 083 Fyresdal 5, Tokke 4, Vinje 4,8 5,5 5, 4,7 4,9 4,5 5,0 4,9 5, 7, 6,0 5,9 6,5 5,.6, 6,3 6,0 8,8 8,0 7,3 7,5 6,9 8,0 7,9 8,3 8,3 6, 6,4 7, 5,5 6,8 7, 6,4 6, 4,0 4,5 5,9,9 4,5 5,7 3, 4,6 4,8 3,4 3,8 3,0 4,3 4,0 4,7 6,8 7,7 5,8 5,6 6,0 6,0 5,5 6,7 5, 6,4 5,4 5,3 5,4 6,7 6, 7, 5, 4,9 4,6 5,5 3,4 4,8 4,6 5, 6, 5, 4,9 4,7 5,0 4,8 4,4 5,4 7,3 5,3 5,8 6,4 5, 5,0 5,3 4,7 4,5 5,6 5,7 6, 5, 4,8 4,4 5,3 4, 3,4 4,4 5,7,9 4,8 6, 3,3 5,4, 4, 6,,7 3,3 4,, 3,7 3,4 4, 5,0 3,0 4,4 4,9 3,7 3,9 3,6 4,3 5,5,8 4,3 3,8 4,9 3,9 6,0 6, 6, 6, 4,8 4, 5,5 5,8 5,6 5, 5,7 4,7 4,5 4, 4,8 5,3 3,7 3,9 4,8,8 3,,7 3,7 6,4 3,0 6, 7,5 4,5 4,5 5, 3,7

10 RS TELEMARK /96 3 EMNE Tabell 3. Personar på arbeidsmarknadstiltak, i alt, ordinære arbeidsmarknadstiltak og attføring etter alder og bustadkommune. 3. kvartal 995 samt endring frå forrige kvartal og frå same kvartal året før. Telemark 3.kvartal 995 Endring siste kvartal Endring fra same kvartal Aret for Alder Kommune I alt ordinære tiltak attf.- tiltak I alt ordinære tiltak attf.- I alt ordinære attf.- tiltak tiltak tiltak TELEMARK s Porsgrunn Skien _ Notodden Siljan a 084 Bamble Krager Drangedal Nome B s s Sauherad Tinn Hjartdal Seljord Kviteseid Nissedal Fyresdal * Tokke Vinje Tabell 4. Personar på arbeidsmarknadstiltak (eksklusive attføring) etter kjønn, alder og bustadkommune. 3. kvartal 995 samt endring frå forrige kvartal og frå same kvartal året for. Telemark 3.kvartal 995 Endring siste kvartal Endring frå same kvartal året for Alder Kommune Ialt Menn Kvinner Ialt Menn Kvinner Ialt Menn Kvinner TELEMARK a Porsgrunn Skien Notodden Siljan Bamble Krager Drangedal a Nome B Sauherad Tinn Hjartdal Seljord Kviteseid s 0830 Nissedal Fyresdal a 0833 Tokke Vinje s

11 RS TELEMARK /96 4 EMNE Tabell 5. Personar på arbeidsmarknadstiltak (eksklusive attføring) i prosent av arbeidsstyrken etter kjønn og bustadkommune. 3.kvarta 994,. og 3.kvarta 995. Telemark 3. kv kv kv. 995 Kommune I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner Heile landet,,0,,0,8,,5,5,7 08 TELEMARK,7,5,8,5,3,8,,9, Porsgrunn,8,4 3,3,7,5 3,,0,8, 0806 Skien,4,,7,4,,6,,8, Notodden 3, 3,6,5,7 3,0,5,5,6,4 08 Siljan,,,0,,0,,7,6,9 084 Bamble,5,0 3,0,4,,8,3,7 3, 085 Kragerø 3,6 3, 4,3 3,8,8 5,,9,5 3,5 087 Drangedal 3,4,7 4,4 3,,4 4,,8,6 3,0 089 Nome,4,,7,,,,,0, 08 B0 3, 3, 3,0 3,,9 3,,5,3,9 08 Sauherad,8 3,6,8 3,0 3,,8,5,3,8 086 Tinn,9,3,4,9,3,6,4,,7 087 Hjartdal,,6,6,8,8,8,7,, 088 Seljord 3, 3,5,6,,,4,,3, 089 Kviteseid,9 3,4,,7,6,9,,0, Nissedal ,0 3,7 4,3,6,,3,9,0,9 083 Fyresdal,8,4,,3,,4,0 0,6, Tokke,6,6,7,8,7,9,6,7, Vinje,3 3,,5,3,6,9,5,9,

12 RS Telemark /96 Emne 0.04 Jordbruksareal og husdyr pr. 3. juli 995 for brukere som søkte om produksjonstillegg Førebels tal viser at det pr. 3. juli 995 var i alt 569 brukarar i Telemark som søkte om produksjonstillegg. Dette er ein nedgang på 5 frå same tidspunkt året før. 995 brukarar gav opp at dei hadde husdyr. Dette er 33 færre enn pr. 3. juli 994. (Husdyrbrukarar med berre sau er ikkje med i oppgåvene pr. 3. juli.) Jordbruksareal i drift auka med 600 dekar siste året, og var 4 00 dekar i 995. Korn og oljevekstar til mogning utgjorde 4 prosent av jordbruksarealet. Av samla areal til korn og oljevekstar utgjorde kveite 8 prosent, bygg 5 prosent og havre 4 prosent. Anna åker og hage utgjorde i alt dekar. Av dette var dekar poteter og 7 00 dekar rotvekstar, grønfôr- og silovekstar. Eng til slått og beite utgjorde 000 dekar. Av dette var dekar fulldyrka eng. Talet på storfe auka siste året. Pr. 3. juli 995 var det 800 storfe i alt, ein auke på 00 frå året før. Kutallet gikk Opp med 00 og var 4 00 i 995. Talet på mjølkegeit var 700, det same som året før. Talet på alssvin gikk opp siste året. Pr. 3. juli 995 blei det registrert 800 alspurker, 00 flere enn året for. I perioden. januar - 3. juli 995 vart det sette på 600 svin til slakt. Dette er 700 færre enn i same periode året før. Pr. 3. juli 995 vart det søkt om tilskott for honer over 0 veker. I perioden. januar - 3. juli vart det alt opp 9 00 kyllingar (-0 veker) for eggproduksjon og kyllingar vart sette på til slakt. Brukarar med minst 0 dekar jordbruksareal kan søkje Landbruksdepartementet om produksjonstillegg. Ved vurdering av tala må ein ta omsyn til at ein del brukarar ikkje søkjer, og derfor ikkje kjem med i tabellane i denne meldinga. På grunn av ei nedre grense på dekar pr. vekst for å oppnå produksjonstillegg, har enkelte ikkje gjeve opp vekstar dei dyrkar på små areal. Derfor er til domes potetarealet noko usikkert.

13 RS Telemark /96 Emne 0.04 Tabell. Talet på bruk. Jordbruksareal i drift fordelt på åpen åker og eng. 3. juli 995. Telemark Aker og hage Eng til slått og beite Jord- bruks- Bruk areal Korn Anna i alt i drift I alt og åker I alt Full- Anna i alt olje- og dyrka eng vekstar hage Dekar Porsgrunn Skien Notodden Siljan Bamble Kragerø Drangedal Nome Bø Sauherad Tinn Hjartdal Seljord Kviteseid Nissedal Fyresdal Tokke Vinje

14 RS Telemark /96 Emne 0.04 Tabell. Areal av ulike vekstar på åker og i hage. 3. juli 995. Dekar. Telemark Hvete Rot- Olje- vekstar, Grøn- Bygg Havre vekstar Poteter grenforsaker og silo- på frivekstar l land Porsgrunn Skien Notodden Siljan Bamble Kragerø Drangedal Nome Bø Sauherad Tinn._ Hjartdal Seljord Kviteseid Nissedal Fyresdal Tokke Vinje Omfattar nepe og kålrot til fôr, fôrbete, raigras, fôrmergkål, gronfôrnepe og andre gi-mv:3r- og silovekstar. Medrekna erter og bønner til konserves, samt matkålrot. a 3

15 RS Telemark /96 Emne 0.04 Tabell 3. Bruk med husdyr og talet på storfe. 3. juli 995. Telemark Storfe Bruk i alt Andre storfe Andre storfe med I alt Ku over md. under md. husdyr' Okse Kvige Okse Kvige Porsgrunn Skien Notodden Siljan Bamble Kragerø Drangedal Nome Bø Sauherad Tinn Hjartdal Seljord Kviteseid Nissedal Fyresdal Tokke Vinje Ikke medregnet bruk med bare sau. Av dette ammekyr: 990: 96, 99: 37, 99: 56, 993: 678, 994: 493 og 995: 66. 4

16 RS Telemark /96 Emne 0.04 Tabell 4. Talet på geit, svin og høns. 3. juli 995. Telemark Geit Svin I alt Av dette mjølkegeit Alssvin I alt over 6 md. Av dette purke' Påsett av slaktesvin Honer Porsgrunn Skien Notodden Siljan Bamble Kragerø Drangedal Nome Bø Sauherad Tinn Hjartdal Seljord Kviteseid Nissedal Fyresdal Tokke Vinje e i Medrekna ungpurker og ungrånar sette på som avlsdyr. Gjeld svin over 8 veker som er sette på til slakt i perioden. januar - 3. juli. 3 Gjeld høner over 0 veker pr. 3. juli. 5

17 RS Telemark /96 Emne 0.04 Villreinj akta 995 Statistisk sentralbyrås samandrag av oppgåvene over den ordinære villreinjakta i Telemark i 995 viser at det blei tillate felt 3 84 dyr, mot 56 året for. Det blei felt 08 dyr, eller 37 prosent av det som var tillate. I 994 blei det felt 95 dyr, eller 5 prosent av det tillate. Til saman 48 prosent av dei felte dyra var hanndyr, mot 5 prosent året for. Detaljerte opplysningar om villreinjakta i 995 blir gitt i publikasjonen Jaktstatistikk 995, som vil kome ut hausten 996. Villreinjakta 995. Telemark Felte dyr i Til- Felte dyr Felte dyr i Felte prosent av late prosent av dyr tillate felt felt I alt Hanndyr Hodyr tillate felt Heile fylket e Notodden Tinn Hjartdal Seljord Kviteseid Nissedal Fyresdal Tokke Vinje

18 RS Telemark /96 Emne Skatterekneskap. Innbetalt og fordelt skatt for året 995 Statistisk sentralbyrå sin skatterekneskapsstatistikk byggjer på den månadlege skatterekneskapen over innbetalte og fordelte skattar, som fores av alle kommunekasserarane i landet. Innkrevinga er felles for kommunale, fylkeskommunale og statlege skattar, derfor navnet Tellesinnkrevinga 9. Avgiftene til folketrygden (medlems- og arbeidsgivaravgift) er ein del av fellesinnicrevinga, eit unntak er den såkalla sentralt utrekna arbeidsgivaravgifta for statstilsette. Det er eigne ordningar for innkreving av oljeskattar. SSB får oppgåvene frå Skattedirektoratet. Innbetalt skatt frå skatteytarane og arbeidsgivarane blir, etter fratrekk for marginalavsettingane, fordelt på ulike skattekreditorar ved bruk av kalkulerte fordelingstal. Korrigeringar som følge av endra nøklar for fordeling mellom skattekreditorane er bare delvis innarbeidd i den løpande statistikken, særlig gjeld dette korreksjonane som skattefutane gjer. Denne feilkjelden medfører at det finst avvik mellom oppgåvene frå statistikken og opplysningane hos kommunekasserarane/skattefutane. Tabellane inneheld tal for skatteinngangen i 995, og for desember månad. Vidare blir det vist endringstal i høve til same perioden året før. Tal for heile landet blir gitt i Ukens Statistikk.

19 RS Telemark /96 Emne TABELL. INNBETALT OG FORDELT SKATT, JANUAR - DESEMBER 995. MILL. KR ENDRING I PROSENT I OLJE- HOVE TIL SAME SKATT, PERIODEN ÅRET FOR ORDINÆR MEDLEMS- ARBEIDS- ORDINÆR INN- SKATTE- SKATT AVGIFT GJEVAR- SKATT TEKTS- SKATTE- ORDINÆR ORDINÆR INNGANG TIL TIL AVGIFT TIL SKATT INNGANG SKATT SKATT I ALT PRIMÆR- FOLKE- TIL FYLKES- STAT, I ALT TIL TIL KOM- TRYGDA FOLKE- KOM- FELLES- PRIMÆR- FYLKES- MUNEN TRYGDA MUNEN SKATT KOM- KOM- NR. KOMMUNE MV. MUNEN MUNEN 08 TELEMARK 674,5 663, 5,9 384,6 859,3 585, PORSGRUNN 56,0 333,8 53,9 394,7 85,8 348, SKIEN 09, 480,8 396, 47, 65,6 478, NOTODDEN 46,6,6 87, 84,4 60,7 08, SILJAN 74,0, 7,3 7, 0,6 7, BAMBLE 663,4 47,9 7,3 36,7 87,8 73, KRAGERO 365,9 93,6 75, 64,9 47,0 85, DRANGEDAL 4,4 3,3 6,6,9 5,7 6, NOME 6,4 6,5 49,0 33,8 30,3 50, BO 79,8 47,3 34,9 3, 3,5 4, SAUHERAD 3,9 35,8 9,4 7,8 8, 30, TINN 3,0 83,9 5,4 47,5 4,6 86, HJARTDAL 56,8 9,6 0,8 6,4 7, 3, SELJORD 05,7 30,0 0,8 6,3 3,6 5, KVITESEID 86,9 5, 8,4 3,4,0 9, NISSEDAL 46,3 6,4 9,0 5,4 5,5 0, FYRESDAL 46, 6,5 8,8 6,0 5, 9, TOKKE 98,0 35,0 7,9,4,8, VINJE 65,4 59,8 8,8,6 8,4 36, TABELL. INNBETALT OG FORDELT SKATT, DESEMBER 995. MILL. KR NR. KOMMUNE OLJE- SKATT, ORDINÆR MEDLEMS- ARBEIDS- ORDINÆR INN- -- SKATTE- SKATT AVGIFT GJEVAR- SKATT TEKTS- INNGANG TIL TIL AVGIFT TIL SKATT I ALT PRIMÆR - FOLKE- TIL FYLKES- STAT, KOM- TRYGDA FOLKE- KOM- FELLES- MUNEN TRYGDA MUNEN SKATT MV. 08 TELEMARK 7,4 40,3 7,3 6, 7,6 6, PORSGRUNN 8,5 5,3 4,,7,8 4, SKIEN 3, 9, 7,4,6 5,0 7, NOTODDEN 7,3,3,6 0,,,0 08 SILJAN,8 0,9-0, - 0,4 0,5 084 BAMBLE 9,3,8,4 0,,6,4 085 KRAGERO 7,4 3,7,8 0, 0,9 0,9 087 DRANGEDAL 3,0 0,4 0,5-0,7,5 089 NOME 7,3,4,8 0,,,8 08 BO 7,5,5,9 0,,,9 08 SAUHERAD 6,0,9,6 0,,0,5 086 TINN 3,0 4,3 0,7 0, -0, -,9 087 HJARTDAL,0 0,4 0,3-0, 0, 088 SELJORD,7 0,6 0,4 0, 0,3 0,4 089 KVITESEID,7 0,5 0,4-0,3 0, NISSEDAL,0 0,3 0,3-0, 0, 083 FYRESDAL 0,9 0,3 0, - 0, 0, 0833 TOKKE,0,0 0,5 0, 0, 0, 0834 VINJE 7,0,6,5,7 0,8,3

20 ALFABETISK INNHOLDSOVERSIKT OVER REGIONALSTATISTIKK 995 EMNE TITTEL/REGISTRERINGSPERIODE/GEOKODE FYLKES- - RS - KODER NR./AR 03.04økonomisk sosialhjelp, 993 og. 994 (K) / Arbeidstakarstatistikk etter arbeidsstad, /95 (K) Arbeidstakarstatistikk etter bustadkommune og /95 utdanning,.kvartal 995 (K) Arbeidstakerstatistikk etter arbeidssted, /95 (K) Arbeidstakerstatistikk etter bostedskommune og utdanning,.kvartal 995 (K) / Barnehagar og tilbod til 6-Aringar i skolen, / (K) Barnehager og tilbud til 6-Aringer i skolen, / (K) Bilar vraka mot pant, 994 (K) / Biler vraket mot pant, 994 (K) / Byggearealstatistikk, 994 (K) / Byggjearealstatistikk, 994 (K) / Elgjakta, 994 (K) /

21 ALFABETISK INNHOLDSOVERSIKT OVER REGIONALSTATISTIKK 995 EMNE TITTEL/REGISTRERINGSPERIODE/GEOKODE FYLKES- - RS - KODER NR./AR 0.0 Familiestatistikk,. januar 995 (K) / Flyttingar, 994 (K) / Flyttinger, 994 (K) 00.0 Folkeavstemningen om EU, 994 (K) 0.0 Folkemengd etter kjønn og alder,. januar 995 (K) 0.0 Folkemengd i tettstader,. januar 995 (K) 0.0 Folkemengde. etter kjønn og alder,. januar 995 (K) 0.0 Folkemengde i tettsteder,. januar 995 (K) 00.0 Folkerøystinga om EU, 994 (K) 0 Folketalet i kommunane,. januar 995 (K) 0.0 Folketalet i kommunane,. april 995 (K) / / / / / / / / / Folketalet i kommunane,. oktober 995 (K) / Folketallet i kommunene,. januar 995 (K) /

22 ALFABETISK INNHOLDSOVERSIKT OVER REGIONALSTATISTIKK 995 EMNE TITTEL/REGISTRERINGSPERIODE/GEOKODE FYLKES- - RS - KODER NR./AR 0.0 Folketallet i kommunene,. april 995 (K) 0.0 Folketallet i kommunene,. oktober 995 (K) / / Folketilveksten. Endelege tal, 994 (K) / Folketilveksten. Endelige tall, 994 (K) / Fordeling av inntekt og formue blant kvinner /95 og menn, 993 (K) Hjortejakta, 994 (K) / Husdyr, 3. desember 994 (K) / Industristatistikk, 993 (K) / Inntekts- og formuesfordeling for kvinner og menn, 993 (K) / Jordbruksareal og husdyr, 3. juli 994 (K) / h Kommuneregnskaper, 994 (K) / Kommuneregnskaper, 994 (K) /

Regionalstatistikk 1/99. ark. Innhald

Regionalstatistikk 1/99. ark. Innhald Januarfebruar Noregs offisielle statistikk Regionalstatistikk 1/99 ark Innhald NMI Tuene 03.04 Økonomisk sosialhjelp WWI emne 06.03 Registrerte heilt arbeidslause og personar på arbeidsmarknadstiltak,

Detaljer

FS har gifteplaner Hver tredje kvinne i 20-årene er samboende, og det er få som planlegger å gifte seg med det første, side 3

FS har gifteplaner Hver tredje kvinne i 20-årene er samboende, og det er få som planlegger å gifte seg med det første, side 3 FS har gifteplaner Hver tredje kvinne i 20-årene er samboende, og det er få som planlegger å gifte seg med det første, side 3 Historien i tall Statistisk sentralbyrå har gitt ut Historisk statistikk med

Detaljer

Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn

Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn Rapporter Reports 2014/16 Minja Tea Dzamarija Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn Rapporter 2014/16 Minja Tea Dzamarija Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn

Detaljer

Flytting fra og til Tinn. Kartlegging av flyttemotiv OLA K BERGE OG HANNA STORM

Flytting fra og til Tinn. Kartlegging av flyttemotiv OLA K BERGE OG HANNA STORM Flytting fra og til Tinn Kartlegging av flyttemotiv OLA K BERGE OG HANNA STORM TF-notat nr. 8/2013 Tittel: Flytting fra og til Tinn Undertittel: Kartlegging av flyttemotiv TF-notat nr: 8/2013 Forfatter(e):

Detaljer

HOVEDTREKK VED DEN ØKONOMISKE OG DEMOGRAFISKE UTVIKLINGEN I FYLKENE ETTER 1960

HOVEDTREKK VED DEN ØKONOMISKE OG DEMOGRAFISKE UTVIKLINGEN I FYLKENE ETTER 1960 RAPPORTER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ 88/3 HOVEDTREKK VED DEN ØKONOMISKE OG DEMOGRAFISKE UTVIKLINGEN I FYLKENE ETTER 1960 AV TOR SKOGLUND, ERIK STORDAHL OG KNUT Ø. SØRENSEN STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-

Detaljer

energ i No kkeltall Boligpriser opp 7 400 skadet Ikens statistikk bringer hver uke oppdaterte økonomiske nøkkeltall, side 6 og 7

energ i No kkeltall Boligpriser opp 7 400 skadet Ikens statistikk bringer hver uke oppdaterte økonomiske nøkkeltall, side 6 og 7 Boligpriser opp I 2 kvartal steg prisene på alle boligtyper, både eneboliger, småhus og blokkleiligheucr side 3 energ i 12i6 ill Fornybare energikilder utljnr ü ^i^,>tilt a^,nnenlandsk energiforbruk, side

Detaljer

Statistisk ukehefte utkommer med 50 nummer i året. Et årsabonnement koster kr 300. OSLO KONGSVINGER

Statistisk ukehefte utkommer med 50 nummer i året. Et årsabonnement koster kr 300. OSLO KONGSVINGER 440 %) I semi Statistisk Sentralbyrå Resultatene av SSBs statistikkproduksjon utgis i serien NORGES OFFISIELLE STATISTIKK NOS. Den omfatter ca. 80 titler med detaljerte data for de fleste områder i samfunnet.

Detaljer

2. Inntekt og skatt for personer og husholdninger

2. Inntekt og skatt for personer og husholdninger Inntekt, skatt og overføringer 2007 Inntekt og skatt for personer og husholdninger Ingrid Melby og Frøydis Strøm 2. Inntekt og skatt for personer og husholdninger Hovedformålet med dette kapitlet er å

Detaljer

Lave renter en gjeldsfelle

Lave renter en gjeldsfelle Lave renter en gjeldsfelle Kommunene og norsk økonomi 2/2014 KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Brutto og netto driftsutgifter i kommunene i 2013,

Detaljer

Dyrere boliger Mindre oljeleting ensinsalget sank. wrre drepte. Okt omsetning UKENS STATISTIKK RETT FRA KILDEN! p.1111 D.

Dyrere boliger Mindre oljeleting ensinsalget sank. wrre drepte. Okt omsetning UKENS STATISTIKK RETT FRA KILDEN! p.1111 D. UKENS STATISTIKK RETT FRA KILDEN! tikk Nr - - Opptatt av økonomi og samfunn? ønsker du grundig, veldokumentert og objektiv informasjon? 3q 19, Dyrere boliger Mindre oljeleting ensinsalget sank Okt omsetning

Detaljer

Nr. 1/89-3. årgang Utgis av Statistisk sentralbyrå

Nr. 1/89-3. årgang Utgis av Statistisk sentralbyrå TIDSSKRIFT OM LEVEKAR OG LIVSSTIL Nr. 1/89-3. årgang Utgis av Statistisk sentralbyrå Redaksjon: Redaksjonsråd: Gustav Haraldsen Sverre Hove Tor Jørgensen Gunvor Iversen Ellen Rodin Olav Ljones Bjørg Moen

Detaljer

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie IMDi Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie Basert på statistikk for aktiviteten i perioden 2002-2009 og intervjuer med sentrale aktører RAPPORT 26. mai 2011 Oppdragsgiver: IMDi Rapportnr.: 6644 Rapportens

Detaljer

Arbeidsmarkedsstatistikk for innvandrere, basert på Arbeidskraftundersøkelsen (AKU)

Arbeidsmarkedsstatistikk for innvandrere, basert på Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) Rapporter Reports 33/2012 Ole Villund Arbeidsmarkedsstatistikk for innvandrere, basert på Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) Utvikling av et nytt beregningsopplegg Rapporter 33/2012 Ole Villund Arbeidsmarkedsstatistikk

Detaljer

Bustadsosial handlingsplan for Hallingdal

Bustadsosial handlingsplan for Hallingdal Regionrådet for Hallingdal Bustadsosial handlingsplan for Hallingdal del II - tillegg Prosjektrapport januar 2006 flå lå nes gol Hemsedal ål l Hol Forord til Del II - Tillegg Denne delen av Bustadsosial

Detaljer

RAPPORTER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ 88/21 BARNETALL I EKTESKAP STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1988 ISBN 82-537-2689-9 ISSN 0332-8422

RAPPORTER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ 88/21 BARNETALL I EKTESKAP STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1988 ISBN 82-537-2689-9 ISSN 0332-8422 RAPPORTER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ 88/21 BARNETALL I EKTESKAP STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1988 ISBN 82-537-2689-9 ISSN 0332-8422 EMNEGRUPPE 31 Folketelling ANDRE EMNEORD Demografi Fruktbarhet

Detaljer

Frode Berglund, Ingvild S. Reymert og Bernt Aardal Valgundersøkelse 2009 Dokumentasjonsrapport

Frode Berglund, Ingvild S. Reymert og Bernt Aardal Valgundersøkelse 2009 Dokumentasjonsrapport Notater 29/2011 Frode Berglund, Ingvild S. Reymert og Bernt Aardal Valgundersøkelse 2009 Dokumentasjonsrapport Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Notater I denne serien publiseres

Detaljer

Rapport fra Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi

Rapport fra Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi Rapport Rapport fra Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi November 2014 ISSN 0809-4071 Forord Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) legger

Detaljer

Befolkningsstatistikk 1996 Hefte III Oversikt. Population Statistics 1996 Volume III Survey. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger

Befolkningsstatistikk 1996 Hefte III Oversikt. Population Statistics 1996 Volume III Survey. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger C 434 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Befolkningsstatistikk 996 Hefte III Oversikt Population Statistics 996 Volume III Survey Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger

Detaljer

GRANVIN OG VOSS FRAMLEIS TO?

GRANVIN OG VOSS FRAMLEIS TO? GRANVIN OG VOSS FRAMLEIS TO? Konsekvensutgreiing av ei eventuell kommunesamanslåing Av Torjus Bolkesjø og Kjetil Lie Rapport nr 235 2006 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø 2006 Rapport nr. 235 ISBN

Detaljer

AKERSHUSSTATISTIKK 1/2015 PERSONER MED INNVANDRERBAKGRUNN I AKERSHUS

AKERSHUSSTATISTIKK 1/2015 PERSONER MED INNVANDRERBAKGRUNN I AKERSHUS AKERSHUSSTATISTIKK 1/2015 PERSONER MED INNVANDRERBAKGRUNN I AKERSHUS Hedmark Akershus fylke o Oslo Lufthavn - Gardermoen Europaveger Riksveger Jernbane Asker og Bærum Oppland Hurdal Eidsvoll Follo Nedre

Detaljer

Hullete tannhelsestatistikk

Hullete tannhelsestatistikk Andreas Hedum Hullete tannhelsestatistikk Er tannhelse et helsepolitisk stebarn? Selv om dårlig tannhelse kan oppleves som et like stort problem som annen sykelighet, må den norske befolkning i stor grad

Detaljer

ENSLIGES INNTEKT OG FORBRUK

ENSLIGES INNTEKT OG FORBRUK ENSLIGES INNTEKT OG FORBRUK AV ARNE S. ANDERSEN OG STEIN OPDAHL STATISTISK SENTRALHYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY RAPPORTER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ 89/14 ENSLIGES INNTEKT OG FORBRUK AV ARNE

Detaljer

Rapporter. Hvilke fedre har lite eller ingen kontakt med barna når foreldrene bor hver for seg?

Rapporter. Hvilke fedre har lite eller ingen kontakt med barna når foreldrene bor hver for seg? Rapporter Reports 2015/2 Jan Lyngstad, Ragni Hege Kitterød, Hilde Lidén og Kenneth Aarskaug Wiik Hvilke fedre har lite eller ingen kontakt med barna når foreldrene bor hver for seg? Rapporter 2015/2 Jan

Detaljer

Sølve Mikal Nerland Ikke-vestlige innvandreres forhold til arbeidsmarkedet, utdanning og velferdsordninger i ulike livsfaser

Sølve Mikal Nerland Ikke-vestlige innvandreres forhold til arbeidsmarkedet, utdanning og velferdsordninger i ulike livsfaser Sølve Mikal Nerland Ikke-vestlige innvandreres forhold til arbeidsmarkedet, utdanning og velferdsordninger i ulike livsfaser Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter I denne

Detaljer

C 302. Official Statistics of Norway. Norges offisielle statistikk. Sosialstatistikk 19Ø. Social Statistics 1994

C 302. Official Statistics of Norway. Norges offisielle statistikk. Sosialstatistikk 19Ø. Social Statistics 1994 C 302 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Sosialstatistikk 19Ø Social Statistics 1994 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 1996 Standardtegn i tabeller Symbols

Detaljer

Regional analyse for Øst-Telemark 2014

Regional analyse for Øst-Telemark 2014 Regional analyse for Øst-Telemark 2014 Befolkningsutvikling, næringsutvikling, attraktivitet og scenarier KNUT VAREIDE & MARIT O. NYGAARD Tittel: Regional analyse for Øst-Telemark 2014 Undertittel: Befolkningsutvikling,

Detaljer

Svein Blom og Kristin Henriksen (red.)

Svein Blom og Kristin Henriksen (red.) 2008/5 Rapporter Reports Svein Blom og Kristin Henriksen (red.) Levekår blant innvandrere i Norge 2005/2006 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter Reports I denne serien publiseres

Detaljer

Notater. Torbjørn Hægeland, Lars J. Kirkebøen og Oddbjørn Raaum

Notater. Torbjørn Hægeland, Lars J. Kirkebøen og Oddbjørn Raaum 2005/31 Notater 2005 Torbjørn Hægeland, Lars J. Kirkebøen og Oddbjørn Raaum Notater Skoleresultater 2004 En kartlegging av karakterer fra grunn- og videregående skoler i Norge Forskningsavdelingen/Gruppe

Detaljer

1/2005. Samfunnsspeilet 1/2005 19. årgang

1/2005. Samfunnsspeilet 1/2005 19. årgang 1/2005 Samfunnsspeilet 1/2005 19. årgang Samfunnsspeilet presenterer aktuelle analyser om levekår og livsstil. Samfunnsspeilet kommer ut seks ganger i året og gir viktig informasjon om sosiale, demografiske,

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY 84/6

STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY 84/6 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY 84/6 RAPPORTER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ 8416 FOLKETRYGDEN. KORTTIDSYTELSER OG STØNAD VED YRKESSKADE AV GRETE DAHL STATISTISK SENTRALBYRÅ

Detaljer