mark Regionalstatistikk 1/96 'Emne Barnevern, 1994 (K) Emne Skattestatistikk. Gjennomsnittstal for personlege skattytarar, 1994 (K)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "mark Regionalstatistikk 1/96 'Emne 03.03 Barnevern, 1994 (K) Emne 05.01 Skattestatistikk. Gjennomsnittstal for personlege skattytarar, 1994 (K)"

Transkript

1 Januar 996 Noregs offisielle statistikk Regionalstatistikk /96 Sei hald mark.inne Oversiktstabell A og B. Utvalde tal for fylker og Kommunar, 994 (K) 'Emne Barnevern, 994 (K) Emne 05.0 Skattestatistikk. Gjennomsnittstal for personlege skattytarar, 994 (K) Emne Personar registrerte heilt arbeidsledige og personar på arbeidsmarknadstiltak, 3. kvartal 995 (K) Emne 0.04 Jordbruksareal og husdyr, 3. juli 995 (K) Emne 0.04 Villreinjakta, 995 (K) Emne Skatterekneskap. Innbetalt og fordelt skatt, 995 (K) ' Oslo Postboks 83 a. r0033 Oslo Tlf.: Kongsvinger Postboks 60 0 Kongsvinger Tlf.: Vedlegg: Innhaldsoversikt RS-serien 995 Publikasjonar utsende i januar 996 Tilføyinga (K) viser at tabellen inneheld kommunetal

2 PO 40 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Til abonnentene REGIONALSTATISTIKK (RS) Ny emneinndeling Form dette heftet, RS nr. /96, er statistikkmaterialet inndelt etter emneinndeling 995. Det er den samme inndelingen som vi følger i våre andre publikasjoner. Informasjon, revidert tekstdel og nye skilleark til permen, blir sendt dere om kort tid. Vi anbefaler derfor at dere venter med å sette inn dette hefte. Med vennli ilait7 hilsen "-- Eldbj pen

3 RS Telemark /96 Emne Oversiktstabell A. Utvalgte tall for fylker og kommuner Kommuneregnskaper 994 Gjennomsnittstall for Sosialhjelp.994 ) Barn i personlige skattytere.993 barnehager Fylke Drifts- Statlig Skatte- Stønads- Gjennom- pr.000 barn Kommune utgif- ramme- inntek- Alminne- Netto- Utlik- tilfelle snittlig 0-6 Ar. 994 ter pr. overfo- ter pr. lig inn- formue net pr. 000 bidragsinn- ring pr. inn- tekt pr. pr. skatt inn-beløp Med bygger inn- bygger innbygger inn- pr.inn- byggere pr. til- I alt heldagsbygger bygger bygger felle plass Kroner Kroner Hele landet Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane More og Romsdal Sør-Trøndelag Nord- Trøndelag Nordland Troms Finnmark TELEMARK Porsgrunn Skien Notodden III 08 Siljan Bamble Kragero Drangedal Nome Bø Sauherad Tinn Hjartdal Seljord Kviteseid Nissedal Fyresdal Tokke Vinje ) Statistikken omfatter også hjelp til flyktninger og personer med opphold på humanitært grunnlag. Ved sammenligning av kommuner må det derfor tas hensyn til det varierende antall flyktninger i kommunene.

4 RS Telemark /96 Emne Oversiktstabell B. Utvalgte tall for fylker og kommuner Personer Kvinner Utdanning pr. / ) 67 år og pr. 00 over, i menn i Elever ved videre- Studenter ved univer- Andel av befolk- Areal prosent alders- gående skoler siteter og høyskoler ningen 6 Ar og Fylke av folke- gruppen over etter høy- Kommune mengden 0-39 år I alderen I alderen este utdanning /.995 /.995 I alt 6-8 år i I alt 9-4 år i prosent av prosent av Vid.g- Univ. alle personer alle personer Grunn- ende og i gruppen i gruppen skole skole høysk. km Prosent Prosent Prosent Hele landet , Østfold 483 5, Akershus 497, Oslo 454 5, Hedmark , Oppland 574 6, Buskerud 497 5, Vestfold 6 4, Telemark 535 6, Aust-Agder 9 4, Vest-Agder 78 3, Rogaland 94, Hordaland , Sogn og Fjordane , Møre og Romsdal 504 5, Sør- Trøndelag 883 4, Nord-Trøndelag 396 5, Nordland , Troms 598, Finnmark , TELEMARK 535 6, Porsgrunn.. 6 6, Skien 779 5, Notodden 95 0, Siljan 6, Bamble 300 0, Kragerø 307 6, Drangedal , Nome 435 9, Bø 66 6, Sauherad 36 6, Tinn 063 0, Hjartdal 798, Seljord 7 8, Kviteseid , Nissedal 90 8, Fyresdal 78 9, Tokke 980, Vinje 37 6, ) Elever/studenter bosatt i utlandet, og uoppgitt bostedskommune er ikke medregnet. Folketallet pr. /.995 er benyttet ved beregningene.

5 RS Telemark /96 Emne Tabell. Barn med barneverntiltak i løpet av året og ved utgangen av året, etter tiltak TELEMARK I løpet av året Ved utgangen av året Barn med barneverntiltak I alt Omsorgs- Hjelpe- I alt Omsorgs- Hjelpe- pr. 000 tiltak tiltak tiltak tiltak barn 0-7 år Hele fylket ,6 Porsgrunn , Skien() , Notodden ,3 Siljan , Bamble ,5 Kragerø ,4 Drangedal , Nome ,4 Be , Sauherad ,4 Tinn ,5 Hjartdal 3 5,8 Seljord ,5 Kviteseid ,6 Nissedal ,6 Fyresdal ,9 Tokke ,4 Vinje 4 3 3,5 () Tall fra 993. e

6 RS Telemark /96 Emne 05.0 Skattestatistikk 994. Gjennomsnittstal for personlege skattytarar Skattestatistikken for personlege skattytarar for inntektsåret 994 viser at allmenn inntekt pr. innbyggjar i fylket var på kroner. Samanlikna med allmenn inntekt i 993 gjekk inntekta opp med 6, prosent. Høgast inntekt pr. innbyggjar hadde Tinn med kroner. Inntekta var lågast i Nissedal med 7 00 kroner. Skattestatistikken for personlege skattytarar byggjer på opplysningar frå den ordinære skattelikninga for inntektsåret 994. Gjennomsnittstal for allmenn inntekt og nettoformue omfattar berre beløp som er ilagde skatt. Allmenn inntekt er i hovudsak ei vidareføring av nettoinntekt for særfrådrag ved kommuneskattelikninga, og omfattar summen av skattepliktige inntekter som lønnsinntekter, næringsinntekter, kapitalinntekter, pensjonsinntekter og ymse stønader minus inntektsfrådrag som t.d. minstefrådrag og utgifter til å skaffe seg inntekt, renter av gjeld, pliktig underhaldsbidrag og pensjonspremiar mv. Utlikna skatt omfattar inntekts- og formuesskatt til kommune, fylkeskommune og stat. I tillegg kjem medlemsavgifta til folketrygden. I skatten er alle skattefrådrag trekte frå. Nettoformuen omfattar verdien av realkapital og finanskapital, minus gjeld. Dei enkelte formuesartar er vurderte etter likningsverdi. Enkelte artar formue er medrekna berre utover særskilde fribeløp. Skattytarane er grupperte under bustadkommunen med samla allmenn inntekt, nettoformue og skatt, uavhengig av kvar inntekt eller formue er skattlagt. Skattytarar som ikkje er busette i Noreg, men med stadbunden skattleggjing i ein norsk kommune, er grupperte i den kommunen der dei er skattlagde. Oppgåver frå denne skattytargruppa er ikkje med i gjennomsnittstala for "innanby(gd)sbuande personlege skattytarar". Dei øvrige gjennomsnittstala omfattar oppgåver frå alle grupper av personlege skattytarar. Innbyggjartalet pr.. januar 994 er nytta ved utrekninga av gjennomsnittstala pr. innbyggjar. Gjennomsnittstal for personlege skattytarar i heile landet og i fylka er offentleggjorde i Ukens statistikk nr. 6, 996.

7 RS Telemark /96 Emne 05.0 Gjennomsnittstal for personlege skattytarar. Telemark fylke Kroner Kommune Allmenn inntekt Pr. innanbygdsbuande Pr. personlege skattytarar innbyggjar Nettoformue pr. innbyggjar Utlikna skatt pr. innbyggjar 08 TELEMARK Porsgrunn Skien Notodden Siljan Bamble Kragerø Drangedal Nome Be Sauherad Tinn Hjartdal Seljord Kviteseid Nissedal Fyresdal Tokke Vinje

8 RS Telemark 96 Emne Registrerte heilt arbeidsledige og personar på arbeidsmarknadstiltak 3. kvartal 995 Telemark var det i 3. kvartal personar registrerte som heilt arbeidsledige. Totalt var 6, prosent av arbeidsstyrken i Telemark registrerte som heilt arbeidsledige i 3. kvartal 995. Tal for heile landet viste at 5,0 prosent av arbeidsstyrken var registrerte som heilt arbeidsledige. Telemark var det i 3. kvartal 995 registrert i alt 567 personar sysselsette pd arbeidsmarknadstiltak (inklusive personar på attføring). Personar sysselsette på personretta ordinære arbeidsmarknadstiltak i 3. kvartal 995 omfatta i alt, prosent av arbeidsstyrken i Telemark. Det tilsvarande talet for heile landet under eitt var på,5 prosent. Dei personretta ordinære arbeidsmarknadstiltaka omfattar sysselsettingstiltak i offentleg verksemd, kvalifiseringstiltak, utdanningsvikarar og lønnstilskot til arbeidsgjevarar. Attføringstiltak er ikkje rekna med i dei ordinære arbeidsmarknadstiltaka. Statistikk for personal' registrerte som heilt arbeidsledige er f.o.m. 988 basert på oppteljingar i Arbeidsdirektoratet sitt SOFA-søker-register ved utgangen av kvar månad. Tal for personar arbeidsmarknadstiltak finst f.o.m. 99. Opplysningane om bustadkommune er i hovudsak henta fra SSB sitt system for befolkningsstatistikk. Prosenttal for personar som er heilt arbeidsledige eller på ordinære arbeidsmarknadstiltak er samanliknbare med dei tala Arbeidsdirektoratet publiserer for heile landet og fylke. SSB publiserer kommunetal for heilt arbeidsledige og personar på arbeidsmarknadstiltak kvart kvartal.

9 RS TELEMARK /96 EMNE Tabell. Registrerte heilt arbeidslause etter kjønn, alder og bustadkommune. 3. kvartal 995 samt endring frå siste kvartal og frå same kvartalet Aret for. Telemark 3. kvartal 995 Endring fritt same Endring siste kvartalet kvartalet året for Alder Kommune I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner 08 TELEMARK a 0805 Porsgrunn Skien Notodden Siljan Bamble Kragerø Drangedal Nome BO Sauherad Tinn s Hjartdal Seljord s o s 089 Kviteseid Nissedal Fyresdal s o 0833 Tokke s 0834 Vinje _ a Tabell. Registrerte heilt arbeidslause i prosent av arbeidsstyrken etter kjønn og bustadkommune. 3.kvartal 994,. og 3.kvartal 995. Telemark 3. kv kv kv. 995 Kommune I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner Heile landet 5,4 08 TELEMARK 6, Porsgrunn a,s 0806 Skien 7, Notodden 5, 08 Siljan 4,7 084 Bamble 7, 085 Kragerø 5,7 087 Drangedal 5, 089 Nome 5,8 08 Bo 6,4 08 Sauherad 5,0 086 Tinn 3,8 087 Hjartdal 4,0 088 Seljord 3,6 089 Kviteseid 3, Nissedal 4,9 083 Fyresdal 5, Tokke 4, Vinje 4,8 5,5 5, 4,7 4,9 4,5 5,0 4,9 5, 7, 6,0 5,9 6,5 5,.6, 6,3 6,0 8,8 8,0 7,3 7,5 6,9 8,0 7,9 8,3 8,3 6, 6,4 7, 5,5 6,8 7, 6,4 6, 4,0 4,5 5,9,9 4,5 5,7 3, 4,6 4,8 3,4 3,8 3,0 4,3 4,0 4,7 6,8 7,7 5,8 5,6 6,0 6,0 5,5 6,7 5, 6,4 5,4 5,3 5,4 6,7 6, 7, 5, 4,9 4,6 5,5 3,4 4,8 4,6 5, 6, 5, 4,9 4,7 5,0 4,8 4,4 5,4 7,3 5,3 5,8 6,4 5, 5,0 5,3 4,7 4,5 5,6 5,7 6, 5, 4,8 4,4 5,3 4, 3,4 4,4 5,7,9 4,8 6, 3,3 5,4, 4, 6,,7 3,3 4,, 3,7 3,4 4, 5,0 3,0 4,4 4,9 3,7 3,9 3,6 4,3 5,5,8 4,3 3,8 4,9 3,9 6,0 6, 6, 6, 4,8 4, 5,5 5,8 5,6 5, 5,7 4,7 4,5 4, 4,8 5,3 3,7 3,9 4,8,8 3,,7 3,7 6,4 3,0 6, 7,5 4,5 4,5 5, 3,7

10 RS TELEMARK /96 3 EMNE Tabell 3. Personar på arbeidsmarknadstiltak, i alt, ordinære arbeidsmarknadstiltak og attføring etter alder og bustadkommune. 3. kvartal 995 samt endring frå forrige kvartal og frå same kvartal året før. Telemark 3.kvartal 995 Endring siste kvartal Endring fra same kvartal Aret for Alder Kommune I alt ordinære tiltak attf.- tiltak I alt ordinære tiltak attf.- I alt ordinære attf.- tiltak tiltak tiltak TELEMARK s Porsgrunn Skien _ Notodden Siljan a 084 Bamble Krager Drangedal Nome B s s Sauherad Tinn Hjartdal Seljord Kviteseid Nissedal Fyresdal * Tokke Vinje Tabell 4. Personar på arbeidsmarknadstiltak (eksklusive attføring) etter kjønn, alder og bustadkommune. 3. kvartal 995 samt endring frå forrige kvartal og frå same kvartal året for. Telemark 3.kvartal 995 Endring siste kvartal Endring frå same kvartal året for Alder Kommune Ialt Menn Kvinner Ialt Menn Kvinner Ialt Menn Kvinner TELEMARK a Porsgrunn Skien Notodden Siljan Bamble Krager Drangedal a Nome B Sauherad Tinn Hjartdal Seljord Kviteseid s 0830 Nissedal Fyresdal a 0833 Tokke Vinje s

11 RS TELEMARK /96 4 EMNE Tabell 5. Personar på arbeidsmarknadstiltak (eksklusive attføring) i prosent av arbeidsstyrken etter kjønn og bustadkommune. 3.kvarta 994,. og 3.kvarta 995. Telemark 3. kv kv kv. 995 Kommune I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner Heile landet,,0,,0,8,,5,5,7 08 TELEMARK,7,5,8,5,3,8,,9, Porsgrunn,8,4 3,3,7,5 3,,0,8, 0806 Skien,4,,7,4,,6,,8, Notodden 3, 3,6,5,7 3,0,5,5,6,4 08 Siljan,,,0,,0,,7,6,9 084 Bamble,5,0 3,0,4,,8,3,7 3, 085 Kragerø 3,6 3, 4,3 3,8,8 5,,9,5 3,5 087 Drangedal 3,4,7 4,4 3,,4 4,,8,6 3,0 089 Nome,4,,7,,,,,0, 08 B0 3, 3, 3,0 3,,9 3,,5,3,9 08 Sauherad,8 3,6,8 3,0 3,,8,5,3,8 086 Tinn,9,3,4,9,3,6,4,,7 087 Hjartdal,,6,6,8,8,8,7,, 088 Seljord 3, 3,5,6,,,4,,3, 089 Kviteseid,9 3,4,,7,6,9,,0, Nissedal ,0 3,7 4,3,6,,3,9,0,9 083 Fyresdal,8,4,,3,,4,0 0,6, Tokke,6,6,7,8,7,9,6,7, Vinje,3 3,,5,3,6,9,5,9,

12 RS Telemark /96 Emne 0.04 Jordbruksareal og husdyr pr. 3. juli 995 for brukere som søkte om produksjonstillegg Førebels tal viser at det pr. 3. juli 995 var i alt 569 brukarar i Telemark som søkte om produksjonstillegg. Dette er ein nedgang på 5 frå same tidspunkt året før. 995 brukarar gav opp at dei hadde husdyr. Dette er 33 færre enn pr. 3. juli 994. (Husdyrbrukarar med berre sau er ikkje med i oppgåvene pr. 3. juli.) Jordbruksareal i drift auka med 600 dekar siste året, og var 4 00 dekar i 995. Korn og oljevekstar til mogning utgjorde 4 prosent av jordbruksarealet. Av samla areal til korn og oljevekstar utgjorde kveite 8 prosent, bygg 5 prosent og havre 4 prosent. Anna åker og hage utgjorde i alt dekar. Av dette var dekar poteter og 7 00 dekar rotvekstar, grønfôr- og silovekstar. Eng til slått og beite utgjorde 000 dekar. Av dette var dekar fulldyrka eng. Talet på storfe auka siste året. Pr. 3. juli 995 var det 800 storfe i alt, ein auke på 00 frå året før. Kutallet gikk Opp med 00 og var 4 00 i 995. Talet på mjølkegeit var 700, det same som året før. Talet på alssvin gikk opp siste året. Pr. 3. juli 995 blei det registrert 800 alspurker, 00 flere enn året for. I perioden. januar - 3. juli 995 vart det sette på 600 svin til slakt. Dette er 700 færre enn i same periode året før. Pr. 3. juli 995 vart det søkt om tilskott for honer over 0 veker. I perioden. januar - 3. juli vart det alt opp 9 00 kyllingar (-0 veker) for eggproduksjon og kyllingar vart sette på til slakt. Brukarar med minst 0 dekar jordbruksareal kan søkje Landbruksdepartementet om produksjonstillegg. Ved vurdering av tala må ein ta omsyn til at ein del brukarar ikkje søkjer, og derfor ikkje kjem med i tabellane i denne meldinga. På grunn av ei nedre grense på dekar pr. vekst for å oppnå produksjonstillegg, har enkelte ikkje gjeve opp vekstar dei dyrkar på små areal. Derfor er til domes potetarealet noko usikkert.

13 RS Telemark /96 Emne 0.04 Tabell. Talet på bruk. Jordbruksareal i drift fordelt på åpen åker og eng. 3. juli 995. Telemark Aker og hage Eng til slått og beite Jord- bruks- Bruk areal Korn Anna i alt i drift I alt og åker I alt Full- Anna i alt olje- og dyrka eng vekstar hage Dekar Porsgrunn Skien Notodden Siljan Bamble Kragerø Drangedal Nome Bø Sauherad Tinn Hjartdal Seljord Kviteseid Nissedal Fyresdal Tokke Vinje

14 RS Telemark /96 Emne 0.04 Tabell. Areal av ulike vekstar på åker og i hage. 3. juli 995. Dekar. Telemark Hvete Rot- Olje- vekstar, Grøn- Bygg Havre vekstar Poteter grenforsaker og silo- på frivekstar l land Porsgrunn Skien Notodden Siljan Bamble Kragerø Drangedal Nome Bø Sauherad Tinn._ Hjartdal Seljord Kviteseid Nissedal Fyresdal Tokke Vinje Omfattar nepe og kålrot til fôr, fôrbete, raigras, fôrmergkål, gronfôrnepe og andre gi-mv:3r- og silovekstar. Medrekna erter og bønner til konserves, samt matkålrot. a 3

15 RS Telemark /96 Emne 0.04 Tabell 3. Bruk med husdyr og talet på storfe. 3. juli 995. Telemark Storfe Bruk i alt Andre storfe Andre storfe med I alt Ku over md. under md. husdyr' Okse Kvige Okse Kvige Porsgrunn Skien Notodden Siljan Bamble Kragerø Drangedal Nome Bø Sauherad Tinn Hjartdal Seljord Kviteseid Nissedal Fyresdal Tokke Vinje Ikke medregnet bruk med bare sau. Av dette ammekyr: 990: 96, 99: 37, 99: 56, 993: 678, 994: 493 og 995: 66. 4

16 RS Telemark /96 Emne 0.04 Tabell 4. Talet på geit, svin og høns. 3. juli 995. Telemark Geit Svin I alt Av dette mjølkegeit Alssvin I alt over 6 md. Av dette purke' Påsett av slaktesvin Honer Porsgrunn Skien Notodden Siljan Bamble Kragerø Drangedal Nome Bø Sauherad Tinn Hjartdal Seljord Kviteseid Nissedal Fyresdal Tokke Vinje e i Medrekna ungpurker og ungrånar sette på som avlsdyr. Gjeld svin over 8 veker som er sette på til slakt i perioden. januar - 3. juli. 3 Gjeld høner over 0 veker pr. 3. juli. 5

17 RS Telemark /96 Emne 0.04 Villreinj akta 995 Statistisk sentralbyrås samandrag av oppgåvene over den ordinære villreinjakta i Telemark i 995 viser at det blei tillate felt 3 84 dyr, mot 56 året for. Det blei felt 08 dyr, eller 37 prosent av det som var tillate. I 994 blei det felt 95 dyr, eller 5 prosent av det tillate. Til saman 48 prosent av dei felte dyra var hanndyr, mot 5 prosent året for. Detaljerte opplysningar om villreinjakta i 995 blir gitt i publikasjonen Jaktstatistikk 995, som vil kome ut hausten 996. Villreinjakta 995. Telemark Felte dyr i Til- Felte dyr Felte dyr i Felte prosent av late prosent av dyr tillate felt felt I alt Hanndyr Hodyr tillate felt Heile fylket e Notodden Tinn Hjartdal Seljord Kviteseid Nissedal Fyresdal Tokke Vinje

18 RS Telemark /96 Emne Skatterekneskap. Innbetalt og fordelt skatt for året 995 Statistisk sentralbyrå sin skatterekneskapsstatistikk byggjer på den månadlege skatterekneskapen over innbetalte og fordelte skattar, som fores av alle kommunekasserarane i landet. Innkrevinga er felles for kommunale, fylkeskommunale og statlege skattar, derfor navnet Tellesinnkrevinga 9. Avgiftene til folketrygden (medlems- og arbeidsgivaravgift) er ein del av fellesinnicrevinga, eit unntak er den såkalla sentralt utrekna arbeidsgivaravgifta for statstilsette. Det er eigne ordningar for innkreving av oljeskattar. SSB får oppgåvene frå Skattedirektoratet. Innbetalt skatt frå skatteytarane og arbeidsgivarane blir, etter fratrekk for marginalavsettingane, fordelt på ulike skattekreditorar ved bruk av kalkulerte fordelingstal. Korrigeringar som følge av endra nøklar for fordeling mellom skattekreditorane er bare delvis innarbeidd i den løpande statistikken, særlig gjeld dette korreksjonane som skattefutane gjer. Denne feilkjelden medfører at det finst avvik mellom oppgåvene frå statistikken og opplysningane hos kommunekasserarane/skattefutane. Tabellane inneheld tal for skatteinngangen i 995, og for desember månad. Vidare blir det vist endringstal i høve til same perioden året før. Tal for heile landet blir gitt i Ukens Statistikk.

19 RS Telemark /96 Emne TABELL. INNBETALT OG FORDELT SKATT, JANUAR - DESEMBER 995. MILL. KR ENDRING I PROSENT I OLJE- HOVE TIL SAME SKATT, PERIODEN ÅRET FOR ORDINÆR MEDLEMS- ARBEIDS- ORDINÆR INN- SKATTE- SKATT AVGIFT GJEVAR- SKATT TEKTS- SKATTE- ORDINÆR ORDINÆR INNGANG TIL TIL AVGIFT TIL SKATT INNGANG SKATT SKATT I ALT PRIMÆR- FOLKE- TIL FYLKES- STAT, I ALT TIL TIL KOM- TRYGDA FOLKE- KOM- FELLES- PRIMÆR- FYLKES- MUNEN TRYGDA MUNEN SKATT KOM- KOM- NR. KOMMUNE MV. MUNEN MUNEN 08 TELEMARK 674,5 663, 5,9 384,6 859,3 585, PORSGRUNN 56,0 333,8 53,9 394,7 85,8 348, SKIEN 09, 480,8 396, 47, 65,6 478, NOTODDEN 46,6,6 87, 84,4 60,7 08, SILJAN 74,0, 7,3 7, 0,6 7, BAMBLE 663,4 47,9 7,3 36,7 87,8 73, KRAGERO 365,9 93,6 75, 64,9 47,0 85, DRANGEDAL 4,4 3,3 6,6,9 5,7 6, NOME 6,4 6,5 49,0 33,8 30,3 50, BO 79,8 47,3 34,9 3, 3,5 4, SAUHERAD 3,9 35,8 9,4 7,8 8, 30, TINN 3,0 83,9 5,4 47,5 4,6 86, HJARTDAL 56,8 9,6 0,8 6,4 7, 3, SELJORD 05,7 30,0 0,8 6,3 3,6 5, KVITESEID 86,9 5, 8,4 3,4,0 9, NISSEDAL 46,3 6,4 9,0 5,4 5,5 0, FYRESDAL 46, 6,5 8,8 6,0 5, 9, TOKKE 98,0 35,0 7,9,4,8, VINJE 65,4 59,8 8,8,6 8,4 36, TABELL. INNBETALT OG FORDELT SKATT, DESEMBER 995. MILL. KR NR. KOMMUNE OLJE- SKATT, ORDINÆR MEDLEMS- ARBEIDS- ORDINÆR INN- -- SKATTE- SKATT AVGIFT GJEVAR- SKATT TEKTS- INNGANG TIL TIL AVGIFT TIL SKATT I ALT PRIMÆR - FOLKE- TIL FYLKES- STAT, KOM- TRYGDA FOLKE- KOM- FELLES- MUNEN TRYGDA MUNEN SKATT MV. 08 TELEMARK 7,4 40,3 7,3 6, 7,6 6, PORSGRUNN 8,5 5,3 4,,7,8 4, SKIEN 3, 9, 7,4,6 5,0 7, NOTODDEN 7,3,3,6 0,,,0 08 SILJAN,8 0,9-0, - 0,4 0,5 084 BAMBLE 9,3,8,4 0,,6,4 085 KRAGERO 7,4 3,7,8 0, 0,9 0,9 087 DRANGEDAL 3,0 0,4 0,5-0,7,5 089 NOME 7,3,4,8 0,,,8 08 BO 7,5,5,9 0,,,9 08 SAUHERAD 6,0,9,6 0,,0,5 086 TINN 3,0 4,3 0,7 0, -0, -,9 087 HJARTDAL,0 0,4 0,3-0, 0, 088 SELJORD,7 0,6 0,4 0, 0,3 0,4 089 KVITESEID,7 0,5 0,4-0,3 0, NISSEDAL,0 0,3 0,3-0, 0, 083 FYRESDAL 0,9 0,3 0, - 0, 0, 0833 TOKKE,0,0 0,5 0, 0, 0, 0834 VINJE 7,0,6,5,7 0,8,3

20 ALFABETISK INNHOLDSOVERSIKT OVER REGIONALSTATISTIKK 995 EMNE TITTEL/REGISTRERINGSPERIODE/GEOKODE FYLKES- - RS - KODER NR./AR 03.04økonomisk sosialhjelp, 993 og. 994 (K) / Arbeidstakarstatistikk etter arbeidsstad, /95 (K) Arbeidstakarstatistikk etter bustadkommune og /95 utdanning,.kvartal 995 (K) Arbeidstakerstatistikk etter arbeidssted, /95 (K) Arbeidstakerstatistikk etter bostedskommune og utdanning,.kvartal 995 (K) / Barnehagar og tilbod til 6-Aringar i skolen, / (K) Barnehager og tilbud til 6-Aringer i skolen, / (K) Bilar vraka mot pant, 994 (K) / Biler vraket mot pant, 994 (K) / Byggearealstatistikk, 994 (K) / Byggjearealstatistikk, 994 (K) / Elgjakta, 994 (K) /

21 ALFABETISK INNHOLDSOVERSIKT OVER REGIONALSTATISTIKK 995 EMNE TITTEL/REGISTRERINGSPERIODE/GEOKODE FYLKES- - RS - KODER NR./AR 0.0 Familiestatistikk,. januar 995 (K) / Flyttingar, 994 (K) / Flyttinger, 994 (K) 00.0 Folkeavstemningen om EU, 994 (K) 0.0 Folkemengd etter kjønn og alder,. januar 995 (K) 0.0 Folkemengd i tettstader,. januar 995 (K) 0.0 Folkemengde. etter kjønn og alder,. januar 995 (K) 0.0 Folkemengde i tettsteder,. januar 995 (K) 00.0 Folkerøystinga om EU, 994 (K) 0 Folketalet i kommunane,. januar 995 (K) 0.0 Folketalet i kommunane,. april 995 (K) / / / / / / / / / Folketalet i kommunane,. oktober 995 (K) / Folketallet i kommunene,. januar 995 (K) /

22 ALFABETISK INNHOLDSOVERSIKT OVER REGIONALSTATISTIKK 995 EMNE TITTEL/REGISTRERINGSPERIODE/GEOKODE FYLKES- - RS - KODER NR./AR 0.0 Folketallet i kommunene,. april 995 (K) 0.0 Folketallet i kommunene,. oktober 995 (K) / / Folketilveksten. Endelege tal, 994 (K) / Folketilveksten. Endelige tall, 994 (K) / Fordeling av inntekt og formue blant kvinner /95 og menn, 993 (K) Hjortejakta, 994 (K) / Husdyr, 3. desember 994 (K) / Industristatistikk, 993 (K) / Inntekts- og formuesfordeling for kvinner og menn, 993 (K) / Jordbruksareal og husdyr, 3. juli 994 (K) / h Kommuneregnskaper, 994 (K) / Kommuneregnskaper, 994 (K) /

Regionalstatistikk1/96. Hordaland Emne 03.03 Barnevern, 1994 (K) Gine 00.00 Oversiktstabell 1A og 1 B. Utvalde tal for fylker og

Regionalstatistikk1/96. Hordaland Emne 03.03 Barnevern, 1994 (K) Gine 00.00 Oversiktstabell 1A og 1 B. Utvalde tal for fylker og Januar 996 Noregs offisielle statistikk Regionalstatistikk/96 I Innhald Gine 00.00 Oversiktstabell A og B. Utvalde tal for fylker og me, mmunar, 99 (K) Hordaland Emne 0.0 Barnevern, 99 (K) Emne 05.0 Skattestatistikk.

Detaljer

Regionalstatistikk 1/99. låsland. =hald. Emne 03.04 onomisk sosialhjelp. ISSN 0804-2861 Oslo Postboks 8131 Dep. 0033 Oslo Tlf.

Regionalstatistikk 1/99. låsland. =hald. Emne 03.04 onomisk sosialhjelp. ISSN 0804-2861 Oslo Postboks 8131 Dep. 0033 Oslo Tlf. Januarfebruar Noregs offisielle statistikk Regionalstatistikk 1/99 låsland =hald Emne 03.04 onomisk sosialhjelp 'Emne 06.03 Registrerte heilt arbeidslause og personar på arbeidsmarknadstiltak, 4. kvartal

Detaljer

Regionalstatistikk 1 /99. ånd. Emne 06.03 Registrerte helt arbeidsledige og personer på arbeidsmarkedstiltak, 4. kvartal 1998 og årsgjennomsnitt 1998

Regionalstatistikk 1 /99. ånd. Emne 06.03 Registrerte helt arbeidsledige og personer på arbeidsmarkedstiltak, 4. kvartal 1998 og årsgjennomsnitt 1998 Januarfebruar Norges offisielle statistikk Regionalstatistikk 1 /99 ånd tomhold inne 03.04 Økonomisk sosialhjelp, 1997 Emne 06.03 Registrerte helt arbeidsledige og personer på arbeidsmarkedstiltak, 4.

Detaljer

Regionalstatistikk 1/99. ark. Innhald

Regionalstatistikk 1/99. ark. Innhald Januarfebruar Noregs offisielle statistikk Regionalstatistikk 1/99 ark Innhald NMI Tuene 03.04 Økonomisk sosialhjelp WWI emne 06.03 Registrerte heilt arbeidslause og personar på arbeidsmarknadstiltak,

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylkesoversikt.

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylkesoversikt. Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylkesoversikt. Helt ledige fordelt på fylke av arbeidsstyrken I alt 77 310 2,8 3 852 5 Østfold 4 872 3,4-357 -7 Akershus 7 585 2,4 147 2 Oslo 12 648 3,5-15 0 Hedmark 2 370

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylkesoversikt.

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylkesoversikt. Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylkesoversikt. Helt ledige fordelt på fylke av arbeidsstyrken I alt 85 362 3,1 5 715 7 Østfold 5 343 3,7-123 -2 Akershus 8 550 2,8 389 5 Oslo 13 567 3,7-90 -1 Hedmark 2 635

Detaljer

øndelag Regionalstatistikk 1/99 Vedlegg Publikasjoner utsendt i desember 1998 ISSN 0804-3302 Postboks 8131 Dep.0033 Oslo Tlf.

øndelag Regionalstatistikk 1/99 Vedlegg Publikasjoner utsendt i desember 1998 ISSN 0804-3302 Postboks 8131 Dep.0033 Oslo Tlf. Januarfebruar Norges offisielle statistikk Regionalstatistikk 1/99 øndelag minio ld m "'Mine 03.04 sosialhjelp, 1997 mur Emne 06.03 mow Registrerte helt arbeidsledige og personer på arbeidsmarkedstiltak,

Detaljer

Regionalstatistikk 1 /9 9. ~Trøndelag. =ne 03.04 Økonomisk sosialhjelp, 1997. lom

Regionalstatistikk 1 /9 9. ~Trøndelag. =ne 03.04 Økonomisk sosialhjelp, 1997. lom Januar/februar Norges offisielle statistikk Regionalstatistikk 1 /9 9 ~Trøndelag lom =ne 03.04 Økonomisk sosialhjelp, 1997 lame 06.03 Registrerte helt arbeidsledige og personer på arbeidsmarkedstiltak,

Detaljer

45 4 Vekst 57,3 % 4 277 35 3 25 25 6 2 15 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 9 8 Vekst 59,5 % 783 7 6 5 491 4 3 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Vestfold Vest-Agder Oppland Hedmark

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

RESULTATKONTROLLEN II DETALJERT DEL INNHOLD

RESULTATKONTROLLEN II DETALJERT DEL INNHOLD RESULTATKONTROLLEN II DETALJERT DEL INNHOLD 12 PRODUKSJONSGRUNNLAG OG STRUKTURUTVIKLING...201 13 PRODUKSJON...243 14 DISTRIKTSPOLITIKK OG SYSSELSETTING...248 15 INNTEKTER...260 16 PRISER...262 17 LIKESTILLING...264

Detaljer

Folkemengd etter kjønn, alder og sivilstand. 1. januar 1999

Folkemengd etter kjønn, alder og sivilstand. 1. januar 1999 3. mai 999 Aktuelle befolkningstall Folkemengd etter kjønn, alder og sivilstand.. januar 999 Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 7 99 Aktuelle

Detaljer

OMNIBUS UKE Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Analyse Tone Fritzman

OMNIBUS UKE Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Analyse Tone Fritzman OMNIBUS UKE 52 24 - Greenpeace Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.1.25 Avsluttet 18.1.25 Antall respondenter

Detaljer

Kvalifiseringsprogrammet

Kvalifiseringsprogrammet Kvalifiseringsprogrammet Vestfold og Telemark, Skien 13. desember 2017 Elisabeth Munch-Ellingsen Arbeids og velferdsdirektoratet Endringer i regelverket Engangsretten Varighet av program og re-inntak Permisjonsreglene

Detaljer

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Besøk. Bosted Basis. Regional

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Besøk. Bosted Basis. Regional Ugunstig struktur Høy attraktivitet Besøk Bosted Basis Gunstig struktur Regional Lav attraktivitet 2009-2014 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 Offentlig Privat 1 118 1 142 1 090 1 080

Detaljer

1/99. Regionalstatistikk. 'jaa nss. stboks 8131 Dep 0033 Oslo -If.: 22 86 45 00. )stboks 1260 '01 Kongsvinger 62 88 50 00.

1/99. Regionalstatistikk. 'jaa nss. stboks 8131 Dep 0033 Oslo -If.: 22 86 45 00. )stboks 1260 '01 Kongsvinger 62 88 50 00. Januarfebruar Norges offisielle statistikk Regionalstatistikk /99 'jaa nss I nekold 2C

Detaljer

Dreneringstilstanden i Norge - resultater fra Landbrukstelling 2010

Dreneringstilstanden i Norge - resultater fra Landbrukstelling 2010 1 Dreneringstilstanden i Norge - resultater fra Landbrukstelling 21 Fagmøte i hydroteknikk, 16. november 211 Geir Inge Gundersen Seniorrådgiver Statistisk sentralbyrå 1 Hvorfor en ny Landbrukstelling?

Detaljer

OMNIBUS UKE 52 2004 - Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.

OMNIBUS UKE 52 2004 - Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi. OMNIBUS UKE 52 24 - Greenpeace Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.1.25 Avsluttet 18.1.25 Antall respondenter

Detaljer

Høgskoler Hva betyr det for et sted å ha en høgskole?

Høgskoler Hva betyr det for et sted å ha en høgskole? Høgskoler Hva betyr det for et sted å ha en høgskole? Porsgrunn 29. august 2014 Knut Vareide 08.01.2015 1 Høgskoler har ansatte og studenter det gir en umiddelbar påvirkning på steder. Først en liten oversikt

Detaljer

Bosted Bedrift Besøk

Bosted Bedrift Besøk Bosted Bedrift Besøk -1,0-0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 30000 31000 32000 33000 34000 35000 36000 1968 1971 1974 1977 1980 1983 1986 1989 1992 1995 1998 2001 Årlig vekst Folketall 98 100 102 104 106 108 110

Detaljer

Status for Telemark: Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet

Status for Telemark: Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet Status for Telemark: Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet MØTE I NÆRINGSUTVALGET I TELEMARK 1. Februar Notodden Knut Vareide Utviklingen i Telemark er analysert, og hver enkelt region. Metodene

Detaljer

NASJONAL MENINGSMÅLING 1994

NASJONAL MENINGSMÅLING 1994 NASJONAL MENINGSMÅLING 1994 Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 1994. "EU-prøvevalget

Detaljer

6/94. Bygginfo. 1. juni 1994. Ordrestatistikk, BA-næringen, 1. kvartal 1994. Byggearealstatistikk, april 1994

6/94. Bygginfo. 1. juni 1994. Ordrestatistikk, BA-næringen, 1. kvartal 1994. Byggearealstatistikk, april 1994 Bygginfo 1. juni 1994 6/94 Ordrestatistikk, BA-næringen, 1. kvartal 1994 Mye boligrehabilitering Ordretilgangen på rehabilitering av boligbygg økte kraftig både i 4. kvartal 1993 og nå i 1. kvartal 1994

Detaljer

NES told. Regionalstatistikk 1/96. Emne Barnevern, 1994 (K) ISSN Oslo Postboks 8131 Dep Oslo Tlf.

NES told. Regionalstatistikk 1/96. Emne Barnevern, 1994 (K) ISSN Oslo Postboks 8131 Dep Oslo Tlf. Januar 996 Norges offisielle statistikk Regionalstatistikk /96 NES told Innhold wow mine 00.00 Oversiktstabell A og B. Utvalgte tall for fylker og Kommuner, 994 (K) Emne 03.03 Barnevern, 994 (K) Emne 05.0

Detaljer

Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge

Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge Sysselsatte i offentlig forvaltning i 4. kvartal 2001 Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge Det er prosentvis flest sysselsatte i offentlig forvaltning i Nord-Norge. har den laveste andelen

Detaljer

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Bosted. Besøk. Regional Basis

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Bosted. Besøk. Regional Basis Ugunstig struktur Høy attraktivitet Besøk Bosted Gunstig struktur Regional Basis Lav attraktivitet 2009-2014 Offentlig Privat 60 000 50 000 40 000 30 000 35 931 36 089 36 356 36 600 36 862 37 301

Detaljer

NASJONAL MENINGSMÅLING 1991

NASJONAL MENINGSMÅLING 1991 NASJONAL MENINGSMÅLING 1991 Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 1991. "Skolevalget 1991,

Detaljer

Bosted Bedrift Besøk

Bosted Bedrift Besøk Bosted Bedrift Besøk Andel av Norge, promille Årlig vekst i prosent Folketall Årlig vekst i prosent 18 000 17 500 17 000 16 500 16 000 15 500 15 000 14 500 14 000 13 500 13 000 Endring folketall Folketall

Detaljer

OVERSIKT. Økt igangsetting av yrkesbygg. Stabile byggekostnader. Liten prisvekst på trevarer

OVERSIKT. Økt igangsetting av yrkesbygg. Stabile byggekostnader. Liten prisvekst på trevarer OVERSIKT Økt igangsetting av yrkesbygg. Mens nedgangen i byggingen fortsetter også i 1993, er det en oppgang når det gjelder igangsatte yrkesbygg i årets to første måneder. Bruker vi "bygg under arbeid"

Detaljer

Beregning av mulige konsekvenser av for sent innkomne forhåndstemmer

Beregning av mulige konsekvenser av for sent innkomne forhåndstemmer VEDLEGG Beregning av mulige konsekvenser av for sent innkomne forhåndstemmer Følgende skal beregnes: A: Mulige konsekvenser for fordelingen av distriktsmandatene i hvert fylke Ettersom vi ikke vet hvilke

Detaljer

KJØNN Den spurtes kjønn 1 Mann 2 Kvinne 9 Ubesvart. ALDER Hva er din alder? Svarene er oppgitt i hele år.

KJØNN Den spurtes kjønn 1 Mann 2 Kvinne 9 Ubesvart. ALDER Hva er din alder? Svarene er oppgitt i hele år. NASJONAL MENINGSMÅLING GJENNOMFØRT 1.-4. SEPT. (uke 36) 1997 AV NORSK GALLUP INSTITUTT A/S FOR NORSK SAMFUNNSVITENSKAPELIG DATATJENESTE (NSD), SKOLEVALG 1997. Representativt utvalg av befolkningen medstemmerett

Detaljer

Regionalstatistikk 1/g6. Buskerud Emne Barnevern, 1994 (K)

Regionalstatistikk 1/g6. Buskerud Emne Barnevern, 1994 (K) Januar 996 Norges offisielle statistikk Regionalstatistikk /g6 i. hold inne 00.00 Oversiktstabell A og B. Utvalgte tall for fylker og kommuner, 994 (K) Buskerud Emne 03.03 Barnevern, 994 (K) Emne 05.0

Detaljer

Bærekraftige og attraktive Telemark

Bærekraftige og attraktive Telemark Bærekraftige og attraktive Telemark Aktuelle indikatorer og relevant statistikk. Hvordan tolke og anvende kvantitativt og kvalitativt datagrunnlag? Bø, 27 oktober 2015 Knut Vareide Hva ønsker staten av

Detaljer

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Folketalsutviklinga i PANDA vert bestemt av fødselsoverskotet (fødde minus døde) + nettoflyttinga (innflytting minus utflytting). Fødselsfrekvensar og dødsratar

Detaljer

Ordførertilfredshet Norge 2014

Ordførertilfredshet Norge 2014 Ordførertilfredshet Norge 2014 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Gunn Kari Skavhaug 23.10.2014 Om utvalget Kjønn Frekvens Prosent Mann 1502 50 % Kvinne 1499 50 % Total 3001 FORDELING (prosent)

Detaljer

Statistics. Statistisk sentralbyrå REGIONALSTATISTIKK (RS)

Statistics. Statistisk sentralbyrå REGIONALSTATISTIKK (RS) 0 Statistics Statistisk sentralbyrå Norway Til abonnentene REGIONALSTATISTIKK (RS) Ny emneinndeling Fom. dette heftet, RS nr. /96, er statistikkmaterialet inndelt etter emneinndeling 995. Det er den samme

Detaljer

Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no

Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no OMNIBUS UKE 43 2006 - Visendi Analyse - WWF Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 20.10.2006 Avsluttet 25.10.2006

Detaljer

12. Færre besøk ved norske kinoar

12. Færre besøk ved norske kinoar Kulturstatistikk 004. Færre besøk ved norske kinoar I 004 rapporterte kinoane om millionar besøkjande. Dette er ein nedgang på litt over million eller om lag 8 prosent. Nedgangen kom sjølv om kinoane hadde

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

OVERSIKT. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker

OVERSIKT. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker OVERSIKT Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker Ordretilgangen på boligbygg økte med 27 prosent fra 2. kvartal i fjor til samme tidsrom i år. Økningen omfattet både

Detaljer

BOSETTING OG FLYTTING BLANT PERSONER MED INNVANDRERBAKGRUNN

BOSETTING OG FLYTTING BLANT PERSONER MED INNVANDRERBAKGRUNN 1 BOSETTING OG FLYTTING BLANT PERSONER MED INNVANDRERBAKGRUNN Av Lasse Sigbjørn Stambøl Basert på: SSB-rapport 46/2013 Bosettings- og flyttemønster blant innvandrere og deres norskfødte barn Presentasjon

Detaljer

RESULTATKONTROLLEN II DETALJERT DEL INNHOLD

RESULTATKONTROLLEN II DETALJERT DEL INNHOLD RESULTATKONTROLLEN II DETALJERT DEL INNHOLD 1 PRODUKSJONSGRUNNLAG OG STRUKTURUTVIKLING... 2 2 PRODUKSJON... 49 3 DISTRIKTSPOLITIKK OG SYSSELSETTING... 54 4 INNTEKTER... 66 5 PRISER... 68 6 LIKESTILLING...

Detaljer

måland Regionalstatistikk 1/96 Januar 1996 Norges offisielle statistikk =tihold

måland Regionalstatistikk 1/96 Januar 1996 Norges offisielle statistikk =tihold Januar 996 Norges offisielle statistikk Regionalstatistikk /96 måland =tihold Emne 00.00 Oversiktstabell A og B. Utvalgte tall for fylker og Kommuner, 994 (K) Emne 03.03 Barnevern, 994 (K) Emne 05.0 Skattestatistikk.

Detaljer

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk.

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk. NASJONAL MENINGSMÅLING I FORBINDELSE MED SKOLEVALGET 2013 I tilknytning til skolevalget, blir det gjennomført en valgundersøkelse blant elevene i den videregående skolen. Valgundersøkelsen er en del av

Detaljer

I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene.

I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene. Utviklingstrekk i Vest-Agder I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene. Befolkning 1. januar 2007 hadde

Detaljer

Eksempel på hvordan utjevningsmandatene fordeles på partier og fylker med den nye valgordningen

Eksempel på hvordan utjevningsmandatene fordeles på partier og fylker med den nye valgordningen Eksempel på hvordan utjevningsmandatene fordeles på partier og fylker med den nye valgordningen Ved stortingsvalget i 2009 ble fordelingen av distriktsmandater og utjevningsmandater som vist i tabell 1

Detaljer

Vest-Telemarktinget Møte 2. februar 2012. Sakliste. 03/2012 Val av 1 person til å skrive under protokollen i lag med møteleiar

Vest-Telemarktinget Møte 2. februar 2012. Sakliste. 03/2012 Val av 1 person til å skrive under protokollen i lag med møteleiar Vest-Telemarktinget Møte 2. februar 2012 Sakliste 01/2012 Opprop 02/2012 Godkjenning av innkalling og sakliste 03/2012 Val av 1 person til å skrive under protokollen i lag med møteleiar 04/2012 Næringsutvikling,

Detaljer

Tabell F-k viser kriteriedata som ligg til grunn for berekninga av indeksverdiane i tabell E-k.

Tabell F-k viser kriteriedata som ligg til grunn for berekninga av indeksverdiane i tabell E-k. Tabell F-k Kriteriedata. Kommunane. Tabell F-k viser kriteriedata som ligg til grunn for berekninga av indeksverdiane i tabell E-k. Kolonne 1 Innbyggjartal per 1. januar 2015 Statistikk frå Statistisk

Detaljer

Dalen, 31 mai 2011 Bosetting. Utvikling. Bedrift. Besøk. Telemarksforsking

Dalen, 31 mai 2011 Bosetting. Utvikling. Bedrift. Besøk. Telemarksforsking Dalen, 31 mai 2011 Bosetting Utvikling Bedrift Besøk 14,0 4 000 12,0 3 800 10,0 Årlig vekst 3 600 Befolkningsutvikling i Tokke de siste 50 år 8,0 6,0 Folketall 3 400 3 200 4,0 3 000 2,0 2 800 0,0 2 600-2,0

Detaljer

Nr. 21/85 22. mai 1985 NN HOLD

Nr. 21/85 22. mai 1985 NN HOLD Nr. 21/85 22. mai I NN HOLD Emne 02 Folketallet, 1. april 1 03 Steriliseringer, 2 08 Byggevarestatistikk, 1. kvartal 5 Side Tillegg til de internasjonale månedstabeller i Statistisk månedshefte nr. 4,

Detaljer

Distriktsfylke Møre og Romsdal? Kjelde: SSB/PANDA

Distriktsfylke Møre og Romsdal? Kjelde: SSB/PANDA Distriktsfylke Møre og Romsdal? Kjelde: SSB/PANDA 2 Er slaget tapt? Fødselsoverskot, nettoflytting og folketilvekst i Møre og Romsdal 1964-2004. 2500 2000 1500 Fødselsoverskudd Nettoinnflytting Folketilvekst

Detaljer

Marte Kristine Bjertnæs. Innvandring og innvandrere 2000

Marte Kristine Bjertnæs. Innvandring og innvandrere 2000 33 Statistiske analyser Statistical Analyses Marte Kristine Bjertnæs Innvandring og innvandrere 2000 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Statistiske analyser Statistical Analyses

Detaljer

Status for Bø. Kommunehuset i Bø, den 8. februar Telemarksforsking

Status for Bø. Kommunehuset i Bø, den 8. februar Telemarksforsking Status for Bø Kommunehuset i Bø, den 8. februar 2010 telemarksforsking.no 1 Befolkning Næringsutvikling Attraktivitet telemarksforsking.no KNUT VAREIDE 28 05 2010 2 3,0 6 000 2,5 5 500 2,0 1,5 Det har

Detaljer

Juni 2011. Befolkningsundersøkelse om seniorlån. Gjennomført for KLP

Juni 2011. Befolkningsundersøkelse om seniorlån. Gjennomført for KLP Juni 2011 Befolkningsundersøkelse om seniorlån Gjennomført for KLP Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon og utvalg... 2 Tidspunkt for datainnsamling... 2 Feilmarginer... 2 Karakteristika...

Detaljer

I mange år har Buskerud fylkeskommune gitt ut et statistikkhefte ment som et supplement ti Statistisk Sentralbyrås årbok.

I mange år har Buskerud fylkeskommune gitt ut et statistikkhefte ment som et supplement ti Statistisk Sentralbyrås årbok. Kjære leser! I mange år har Buskerud fylkeskommune gitt ut et statistikkhefte ment som et supplement ti Statistisk Sentralbyrås årbok. Dette er i første rekke et hjelpemiddel for deg som trenger bakgrunnsmateriale,

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Telemark m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

Forskrift om bustøtte

Forskrift om bustøtte Forskrift om bustøtte DATO: FOR-2012-11-29-1283 DEPARTEMENT: KRD (Kommunal- og regionaldepartementet) PUBLISERT: I 2012 hefte 14 s 2412 IKRAFTTREDELSE: 2013-01-01 ENDRER: FOR-2009-06-19-699 GJELDER FOR:

Detaljer

Er Notodden attraktivt? Og for hvem?

Er Notodden attraktivt? Og for hvem? Er Notodden attraktivt? Og for hvem? Knut Vareide Telemarksforsking 7. Okt 2010 2,5 14 000 Folketallet er den suverent viktigste indikatoren for utviklingen på et sted. 2,0 Årlige vekstrater Folketall

Detaljer

NASJONAL MENINGSMÅLING 1993

NASJONAL MENINGSMÅLING 1993 NASJONAL MENINGSMÅLING 1993 Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 1993. "Skolevalget 1993,

Detaljer

Næringsutvikling og attraktivitet i Nome

Næringsutvikling og attraktivitet i Nome Næringsutvikling og attraktivitet i Nome Knut Vareide 16.05.2011 KNUT VAREIDE telemarksforsking.no 1 Bosetting Utvikling Bedrift Besøk 16.05.2011 KNUT VAREIDE telemarksforsking.no 2 Nedgang i folketallet

Detaljer

Barnevern 2012. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB)

Barnevern 2012. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) Barnevern 2012 Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) Fleire barn under omsorg I 2012 mottok 53 200 barn og unge i alderen 0-22 år tiltak frå barnevernet, dette er ein svak vekst på 2 prosent frå 2011,

Detaljer

Adresse Helse Sør-Øst RHF Pb 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no

Adresse Helse Sør-Øst RHF Pb 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no Adresse Helse Sør-Øst RHF Pb 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no Notat Oppfølging av stråleterapikapasitet i Helse Sør-Øst, analyse av pasientreiser og

Detaljer

NASJONAL MENINGSMÅLING 1989

NASJONAL MENINGSMÅLING 1989 NASJONAL MENINGSMÅLING 1989 Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 1989. "Skolevalget 1989,

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Telemark m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Telemark m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

13. Sendetida på TV aukar

13. Sendetida på TV aukar Kulturstatistikk 2004 Radio og TV 3. Sendetida på TV aukar Dei siste fire åra ser det ut til at folk brukte mindre tid på radiolytting og fjernsynssjåing. Samstundes har sendetida i TV auka, medan sendetida

Detaljer

BUSKERUD FYLKESKOMMUNE

BUSKERUD FYLKESKOMMUNE BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Buskerud fylkeskommune er leddet mellom stat og kommuner. Enkelt sagt tar fylkeskommunen seg av oppgaver i fylket som kan være for store for kommunene eller oppgaver som går på tvers

Detaljer

Færre barn med kontantstøtte

Færre barn med kontantstøtte Færre barn med kontantstøtte Kontantstøtteordningen ble innført i 1998 for alle 1-åringer, og utvidet til også å gjelde 2-åringer i. Tre av fire 1- og 2-åringer mottok da slik støtte. Siden den gang har

Detaljer

Næringsutvikling og attraktivitet i Kviteseid

Næringsutvikling og attraktivitet i Kviteseid Næringsutvikling og attraktivitet i Kviteseid Knut Vareide 16.05.2011 KNUT VAREIDE telemarksforsking.no 1 4,0 3 600 3,0 3 400 Stabil befolkningsnedgang i Kviteseid de siste 50 åra. 2,0 1,0 0,0-1,0 3 200

Detaljer

Befolkningsutvikling og flyttestrømmer

Befolkningsutvikling og flyttestrømmer 1 Befolkningsutvikling og flyttestrømmer NBBLs boligpolitiske konferanse Thon hotell Bristol, Oslo 14. juni 2012 Helge Brunborg Gruppe for demografi og levekår Forskningsavdelingen 1 Hva preger befolkningsutviklingen

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Telemark m/kommuner Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Dataene i rapporten er hentet fra VSOP-databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger til skogfond. Den 01.06.2015 tok Landbruksdirektoratet

Detaljer

Hvor attraktiv er Seljord? Og hvordan bli mer attraktiv?

Hvor attraktiv er Seljord? Og hvordan bli mer attraktiv? Hvor attraktiv er Seljord? Og hvordan bli mer attraktiv? Bosetting Knut Vareide Seljord 10. mars 2011 Utvikling Bedrift Besøk Først et lite tilbakeblikk: Hvordan har utviklingen i Seljord vært de siste

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Telemark m/kommuner Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Dataene i rapporten er hentet fra VSOP-databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger til skogfond. Den 01.06.2015 tok Landbruksdirektoratet

Detaljer

INNHOLD 1990 SIDE. Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver. fr= rigitre heftet blir oienaitt.

INNHOLD 1990 SIDE. Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver. fr= rigitre heftet blir oienaitt. INNHOLD SYSTEMATISK INNHOLDSOVERSIKT 2 12 ENERGI 2 20 GENERELLE SOSIODEMOGRAFISKE EMNER 2 21 BEFOLKNING 2 22 HELSEFORHOLD OG HELSETJENESTE 3 23 UTDANNING OG SKOLEVESEN 3 24 KULTURELLE FORHOLD, GENERELL

Detaljer

Attraktive steder. Kommunal planstrategi analyser, prosess og politikk. 29. - 30. november 2010 på Clarion Collection Hotel Bryggeparken i Skien

Attraktive steder. Kommunal planstrategi analyser, prosess og politikk. 29. - 30. november 2010 på Clarion Collection Hotel Bryggeparken i Skien Attraktive steder Kommunal planstrategi analyser, prosess og politikk 29. - 30. november 2010 på Clarion Collection Hotel Bryggeparken i Skien Knut Vareide Alle steder er attraktive På en eller annen måte

Detaljer

8. Museum og samlingar

8. Museum og samlingar Kulturstatistikk Liv Taule 8. I var det 34 millionar sgjenstandar og fotografi, 9 millionar besøk, 2 660 utstillingar og 4 765 kulturhistoriske bygningar i dei 88 seiningane som er inkluderte i sstatistikken.

Detaljer

Regionalstatistikk1/99. o og Akershus. Innhold

Regionalstatistikk1/99. o og Akershus. Innhold Januarfebruar Norges offisielle statistikk Regionalstatistikk1/99 o og Akershus Innhold MIME ne 03.04.Økonomisk sosialhjelp, 1997 Emne 06.03 Registrerte helt arbeidsledige og personer på arbeidsmarkedstiltak,

Detaljer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS). I andre kvartal 2015 er

Detaljer

Fruktbarhet i kommune-norge

Fruktbarhet i kommune-norge Fruktbarhet i kommune-norge Kommuner med lav fruktbarhet er hovedsakelig innlandskommuner, mens kommuner med høy fruktbarhet finner vi hovedsakelig langs kysten. I ett fylke kan det være forskjell mellom

Detaljer

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller.

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller. Om statistikken Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller Målgruppe Tellebegreper Antall og andel av alderspensjonister Tallene i rapporten

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013 Analyse av nasjonale prøver i regning I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i regning for. Sammendrag Guttene presterer fremdeles noe bedre enn jentene

Detaljer

10. Arkiv. Kulturstatistikk 2010 Statistiske analysar 127. Riksarkivet og statsarkiva leverer ut færre arkivstykke

10. Arkiv. Kulturstatistikk 2010 Statistiske analysar 127. Riksarkivet og statsarkiva leverer ut færre arkivstykke Kulturstatistikk 200 Statistiske analysar 27 0. Arkiv Riksarkivet og statsarkiva leverer ut færre arkivstykke Auke i lesesalbesøka ved dei statlege arkiva 0.. Nokre resultat Arkivverket består av Riskarkivet,

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000 Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 % 504

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 1 August 2011 (uke 34) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Scanstat

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 1 August 2011 (uke 34) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Scanstat Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 1 August 2011 (uke 34) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Scanstat Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 %

Detaljer

Nasjonal meningsmåling 1995

Nasjonal meningsmåling 1995 Nasjonal meningsmåling 1995 "Skolevalget 1995, landsomfattende undersøkelse" er en nasjonal meningsmåling (telefonintervju) gjennomført 28-31 august 1995 av NORSK GALLUP INSTITUTT A/S på oppdrag fra Norsk

Detaljer

Kommunesider for Telemark

Kommunesider for Telemark Kommunesider for Telemark Dette notatet inneholder en side med informasjon for hver kommune i Telemark. Denne informasjonen er dels offentlig tilgjengelig statistikk fra Statistisk sentralbyrå (SSB), dels

Detaljer

Aktuelle befolkningstall. Familier og barn 1. januar desember 2000

Aktuelle befolkningstall. Familier og barn 1. januar desember 2000 8. desember 000 Aktuelle befolkningstall Familier og barn. januar 000 Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 000 Aktuelle befolkningstall I "Aktuelle

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

Næringsanalyse Drangedal

Næringsanalyse Drangedal Næringsanalyse Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 9/2005 - Næringsanalyse - Forord Denne rapporten er en analyse av utviklingen i med hensyn til næringsutvikling, demografi og sysselsetting.

Detaljer

Spørsmål og kommentarer til statistikkheftet kan rettes til Regionalavdelingen, utviklingsseksjonen, tlf. 32 80 87 00.

Spørsmål og kommentarer til statistikkheftet kan rettes til Regionalavdelingen, utviklingsseksjonen, tlf. 32 80 87 00. FORORD Buskerud fylkeskommune v/regionalavdelingen utgir en ny utgave av statistikkheftet. for Buskerud. Heftet utgis en gang for året og er ment å være supplement til Statistisk sentralbyrås årbok med

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Telemark m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

8. Bibliotek meir enn bøker

8. Bibliotek meir enn bøker Kulturstatistikk Bibliotek 8. Bibliotek meir enn bøker I dei seinare åra har både samlingar og utlån av andre medium frå biblioteka auka. Bestanden av bøker i folkebiblioteka har gått noko attende, medan

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

Regionalstatistikk1/96. og Fjordane. ISSN Oslo Postboks 8131 Dep Oslo Tlf.: Januar 1996 Noregs offisielle statistikk

Regionalstatistikk1/96. og Fjordane. ISSN Oslo Postboks 8131 Dep Oslo Tlf.: Januar 1996 Noregs offisielle statistikk Januar 996 Noregs offisielle statistikk Regionalstatistikk/96 v Innhald og Fjordane +ane 00.00 Oversiktstabell A og B. Utvalde tal for fylker og Kommunar, 994 (K) Emne 03.03 Barnevern, 994 (K) Emne 05.0

Detaljer

BUSKERUD FYLKESKOMMUNE

BUSKERUD FYLKESKOMMUNE BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Buskerud fylkeskommune er leddet mellom stat og kommuner. Enkelt sagt tar fylkeskommunen seg av oppgaver i fylket som kan være for store for kommunene eller oppgaver som går på tvers

Detaljer

Regionrådet

Regionrådet Regionrådet 26.02.16 Sør-Øst politidistrikt, Nordre buskerud region Sør Nordre Buskerud Ansatte i Region Nord Region Nord Antall politiansatte Sivile stillinger Gol & Hemsedal 12+ 1 UP 2 + 80% 2 Hol 6

Detaljer