RAPPORTEN GRÜNDERE: HVORDAN OVERLATE BEDRIFTEN TIL NESTE GENERASJON # ENDRINGER I AKSJELOVEN CLOUD COMPUTING: ER DIN BEDRIFT KLAR?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RAPPORTEN GRÜNDERE: HVORDAN OVERLATE BEDRIFTEN TIL NESTE GENERASJON #2-2013 ENDRINGER I AKSJELOVEN CLOUD COMPUTING: ER DIN BEDRIFT KLAR?"

Transkript

1 RAPPORTEN # GRÜNDERE: HVORDAN OVERLATE BEDRIFTEN TIL NESTE GENERASJON FLERE SAKER I DETTE NUMMERET: ENDRINGER I AKSJELOVEN CLOUD COMPUTING: ER DIN BEDRIFT KLAR?

2 Opp i skyene Mange analytikere mener at skyen (Cloud computing) har minst like stort potensiale som den industrielle revolusjon. Men, som den gang, så finnes det i dag eksempler på gale løsninger og blindveier. Virksomheter som tar i bruk skyen må aller først sikre at deres IT-infrastruktur oppfyller de nødvendige vilkår. Når det er gjort kan man se på spesifikke løsninger. I vår bransje, som ofte har blitt betegnet som litt traust, skjer det store endringer i så måte. Software as a Service (Saas) er et begrep du som kunde vil bli kjent med i løpet av tiden fremover. Vi kan ikke si så mye mer enn det på det nåværende tidspunkt, men det er snakk om en helt ny måte å samhandle med din regnskapsfører og rådgiver på, uavhengig av tid og rom. Følg med, følg med. Og riktig god sommer i mellomtiden! Økonor Accountor Group Når en bedrift skifter eier; hva er reglene? Per-Ole Hegdahl i NARF mener at det bør være et overordnet mål for ethvert generasjonsskifte at familien fortsatt kan leve i harmoni og vennskap med hverandre. Mange av forrige generasjons gründere nærmer seg pensjonsalder, og det er tid for eierskifte. Regnskapsførere kan bidra i denne prosessen, slik at eier får best mulig utbytte av salget samtidig som ny eier også får reell verdi. Det er mange faktorer som spiller inn når en virksomhet skifter eier, og et generasjonsskifte er vanligvis en utfordrende og krevende prosess ikke bare forretningsmessig, men også familiemessig. Noe av det viktigste er faktisk hvordan man kan bevare familiefreden i forbindelse med at verdier skal overføres til neste generasjon. Dette handler om rimelighetsvurderinger kombinert med likhets- og rettferdighetsvurderinger som ikke alltid er enkle å foreta seg. Allerede her kan det være svært nyttig å rådføre seg med en uavhengig tredjemann som nyttig sparringspartner og rådgiver. - Det bør være et overordnet mål for ethvert generasjonsskifte at familien fortsatt kan leve i harmoni og vennskap med hverandre. Arv eller gave er et gode, ingen rett, og det bør mange barn og barnebarn 2 kvartalsrapporten 2/13

3 - I tillegg til at man ved å gå veien om AS kan spare arveavgift, gjør AS-formen det lettere å fordele verdiene på flere samtidig som virksomheten da kan videreføres som en enhet. minne seg selv om, sier Per-Ole Hegdahl, advokat i NARF (Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening). Foruten de familiære grunnene, kan selve verdisettingen av virksomheten være utfordrende. Ikke bare finnes det flere typer verdisettinger som regnskapsmessige verdier, skattemessige verdier, arveavgiftsrettslige verdier og virkelig verdi men det kan også være vanskelig å vite hvilken type verdi man skal bruke i en gitt situasjon. Virkelig verdi, som er lik markedsverdien, bør, for eksempel, brukes i internoppgjøret mellom barn som skal arve likt, samtidig som de arveavgiftsrettslige verdiene med fordel kan settes lavest mulig for å spare arveavgift. Enkeltpersonforetak eller AS Normalt er det mer gunstig å overføre et AS til kommende generasjon enn en virksomhet som drives som enkeltpersonforetak (ENK). Dersom vilkårene er oppfylt, kan et ENK skattefritt omdannes til et AS. Dette er en viktig vurdering som alle enkeltpersonforetak bør foreta før de gjennomfører et generasjonsskifte, mener Hegdahl. I tillegg til at man ved å gå veien om AS kan spare arveavgift, gjør ASformen det lettere å fordele verdiene på flere samtidig som virksomheten da kan videreføres som en enhet. Det er riktignok ingen regel uten unntak, og det finnes også eksempler hvor det er mest fordelaktig å overføre virksomheten som et ENK. Det er derfor viktig å foreta en konkret vurdering for hvert tilfelle. Erfaringsmessig stiger virksomheters totalverdi med årene, men denne utviklingen får seg ofte en knekk etter hvert som gründerne blir eldre. Mange virksomhetsutøvere venter for lenge med å overføre virksomheten til neste generasjon, med det følge at de blir mindre engasjerte og til dels mette av å drive egen virksomhet, som igjen kan føre til at aktiviteten reduseres og nødvendige investeringer utsettes eller unnlates. - Det er gründernes rett å overføre virksomheten når de føler det riktig, men sett i lys av virksomhetens verdi, er det mange som burde ha gjort dette tidligere. Det å få inn nye og yngre krefter med mye pågangsmot og nye idéer kan ofte være både sunt og økonomisk bra for virksomheten, sier han. Hegdahl sier at det er viktig å være klar over at, normalt sett, så innebærer et generasjonsskifte en realisasjon av virksomheten. Dette innebærer at mottaker av virksomheten må oppskrive alle verdier til virkelig verdi. Overføres aksjer eller andeler i en virksomhet gjelder særregler om at mottaker trer inn i tidligere virksomhetseiers skattemessige verdier. Regnskapsførerens rolle Utfordringene til tross, mange regnskapsførere har både erfaring og kompetanse hva gjelder salg og generasjonsskifter. Enkelte er til og med eksperter på området, og har egne takstmenn og spesialister som kan dette til fingerspissene. Regnskapsførere kan bidra i eierskifteprosessen på flere måter. Noe av det viktigste vil være at de kan opptre som uavhengige diskusjonspartnere i forhold til hva som er rimelig og korrekt i prosessen. De sikrer også god regnskapsinformasjon som legges til grunn for de nødvendige verdivurderinger, og er behjelpelige med å omdanne virksomheten og danne nytt selskap. Videre kan de innrapportere gaver og arv til skattemyndighetene, hjelpe til med eiendomsoverdragelser og tinglysning, og, ikke minst, de sikrer at regnskap og overføringer gjennomføres på en korrekt måte. I tillegg har regnskapsførere tilgang på gode fagsystemer, oppslagsverk, elektronisk rådgivningsverktøy og et kompetansenettverk. Regnskapsførere har ofte betydelig bransjeinnsikt, og de kan gi råd og tips om hvordan du bedrer resultatene, hvilke strategiske grep som kan være fornuftige samt hvordan etterleve et komplisert regelverk på en tilfredsstillende og fornuftig måte. - Til slutt kan det det være greit å minne om at generasjonsskifter er ulike og ofte krevende. Foruten de mellommenneskelige utfordringene er det flere rettsområder og regler som må hensyntas og vurderes for at prosessen skal kunne gjennomføres på en optimal måte, avslutter Hegdahl. 3 kvartalsrapporten 2/13

4 Endringer i aksjeloven Nye aksjeregler vil gjøre det raskere, enklere og billigere å stifte aksjeselskap samtidig som de vil forenkle beslutningsprosessen i små- og mellomstore selskaper med få aksjeeiere. til styrenes vurderinger av forsvarlig egenkapital og likviditet, sier Magnus Brox, senioradvokat i Advokatfirmaet DLA Piper Norway, og legger til: - Reglene fokuserer i større grad på realitetene i et selskaps økonomiske situasjon enn formelle regnskapsstørrelser, og de tydeliggjør når det oppstår en handleplikt for selskapets styre og ledelse. Reglene i 8-1 om adgangen til utdelingen av utbytte mykes opp. Blant annet oppheves regelen om at det ikke kan utdeles utbytte hvis egenkapitalen er lavere enn ti prosent av balansesummen. Videre trenger man, for eksempel, ikke å vente til det er fastsatt årsregnskap, og det kan utdeles utbytte på bakgrunn av en mellombalanse. I tillegg kan generalforsamlingen gi styret fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte, noe det ikke er adgang til i dag. - I forbindelse med utdelinger, kan ikke styret lenger stole på tekniske beregninger av utbyttegrunnlaget. Istedenfor må man foreta selvstendige skjønnsmessige vurderinger av om det er forsvarlig å foreta utdelingen, sier Brox. De nye stiftelsesreglene vil gjøre det enklere og billigere å stifte aksjeselskap, sier Magnus Brox i Advokatfirmaet DLA Piper Norway. Det er vedtatt flere endringer i aksjeloven, noen mer kompliserte enn andre. Her følger en oversikt over noen av de viktigste endringene. En av dem finnes i kapitalreglene for både aksje- og allmennaksjeselskap, som vil føre til at det blir det enklere å utdele utbytte. Samtidig blir kravene til styrets aktivitetsplikt og ansvar skjerpet som følge av de mer skjønnsmessige utbyttereglene. Endringene innebærer blant annet at de nåværende reglene i 3-2 om overkursfondet som bundet egenkapital oppheves. I tillegg vil det ikke bare stilles krav til at aksje- og allmennaksjeselskap skal ha forsvarlig kapital, men også forsvarlig likviditet. - Endringene gir selskapene større fleksibilitet, men øker samtidig kravet Enklere å stifte AS Det er også vedtatt endringer som vil gjøre det enklere å stifte aksjeselskap. Blant endringene finner vi at kravet til utarbeidelse av åpningsbalanse når aksjeinnskuddet kun består av penger oppheves. Det stilles også færre krav til hva vedtektene skal inneholde, og krav til angivelse av antall styremedlemmer og saker som skal behandles på den ordinære generalforsamling fjernes. Samtidig tillates det at aksjeselskaper skal kunne stiftes elektronisk. - De nye stiftelsesreglene vil, sammen med de tekniske løsningene for elektronisk registrering, gjøre det enklere og billigere å stifte aksjeselskap, sier Brox. Det er også vedtatt mer liberale regler for aksjeselskapers saksbehandling og organisasjon. Endringene innebærer, blant annet, at det blir adgang til å avholde generalforsamling etter en forenklet prosedyre. Dette vil innebære at generalforsamling kan avholdes på telefon, per e-post eller andre uformelle behandlingsmåter. Forutsetningen er at alle aksjeeierne er enige om en slik behandlingsmåte. I tillegg vil någjeldende krav til at visse typer saker må behandles av 4 kvartalsrapporten 2/13

5 - De nye reglene får nok ingen direkte vesentlige konsekvenser for regnskapsførere, men kan resultere i at noen selskaper øker kravene til kvaliteten på interimrapporteringene (...) styret i møte oppheves, samt at en ekstraordinær generalforsamling vil kunne avholdes uten innkalling fra styret dersom samtlige aksjonærer samtykker. Konsekvenser for bedrifter og regnskapsførere Saksbehandlingsreglene vil forenkle beslutningsprosessen i små og mellomstore selskaper med få aksjeeiere. I praksis har mange beslutninger i disse selskapene vært gjennomført som rene kontorforretninger ved at forhåndsutarbeidede dokumenter har blitt signert opp. De nye reglene vil sånn sett være mer i tråd med det praktiske liv, forklarer Brox. De reduserte kravene til styresammensetning og daglig leder innebærer at man kan forenkle forvaltningen og driften av mindre aksjeselskaper. Dette vil medføre at man kan effektivisere beslutningsprosesser, forenkle administrativt arbeid og redusere selskapenes kostnader. - De nye reglene får nok ingen direkte vesentlige konsekvenser for regnskapsførere, men kan resultere i at noen selskaper øker kravene til kvaliteten på interimrapporteringene, slik at man har et bedre grunnlag for å vurdere selskapets kapitalsituasjon, sier han, og legger til: Noe av det viktigste regnskapsførere bør gjøre, er å sette seg godt inn i de nye reglene, slik at de er klare til å svare på nye spørsmål fra kundene. Regnskapsførere kan også bistå kundene med å utarbeide og tilby gode systemer som løpende vil varsle om endringer i selskapenes kapitalgrunnlag. Fallgruver Lovendringer fører noen ganger til misforståelser dersom man ikke er helt innforstått med endringene. I aksjeloven er det trolig i de nye kapitalreglene at de potensielle fallgruvene ligger. Reglene åpner for at man skal unngå unødvendig kapitalbinding i aksjeselskapene, men kan medføre at selskapene foretar større utdelinger enn det de tidligere ville gjort. For store utdelinger vil redusere kreditorenes dekningsmuligheter. I tilfeller der kreditorene lider tap vil det i større grad enn tidligere kunne fremmes erstatningskrav mot selskapets styre og ledelse, med påstand om at de skjønnsmessige vurderingene de har foretatt ikke har vært forsvarlige. - En konsekvens av det nye kravet til at selskaper løpende må ha både forsvarlig egenkapital og likviditet, er at styret og ledelsen i selskaper bør etablere systemer for å kunne vurdere kapitalgrunnlaget til enhver tid, sier Brox. Poenget med slike systemer må være å fange opp signaler om at selskapet kan komme i økonomiske vanskeligheter. I denne sammenheng vil selskapenes regnskaper og den løpende rapporteringen, herunder oppfølgningen av likviditetsbudsjettet, være sentrale. - De nye reglene vil tre i kraft allerede 1. juli 2013, med unntak av reglene om elektronisk stiftelse, som vil tre i kraft når Foretaksregisterets elektroniske løsning er på plass, avslutter Brox. Cloud computing: Ikke bare for fremtiden Selv om cloud computing, eller skybasert programvare, først den siste tiden har fått mye oppmerksomhet, er det ingen ny oppfinnelse. Skybasert programvare har egentlig eksistert lenge, og en rekke programvarer har enten startet som skybasert programvare, eller gått over til å bli det de siste årene. Det hele startet med enkel programvare som ikke krevde veldig mye serverressurser eller netthastighet. Nettbanker og mailprogram som Hotmail er eksempler på dette. Kort fortalt handler dette om at programvaren er installert på en annen datamaskin, som gjerne befinner seg langt borte fremfor på brukers egen maskin. Den eksterne maskinen foretar deretter beregninger og utøver den datakraften man trenger for å gjør de oppgavene man ønsker. Deretter blir disse resultatene streamet til egen maskin gjennom en 5 kvartalsrapporten 2/13

6 nettleser, for eksempel Internet Explorer eller Firefox. - Dette medfører at man ikke trenger så kraftig maskin der man befinner seg, men til gjengjeld må serveren som utfører disse kalkulasjonene være kraftigere enn før samtidig som man må ha en brukbar nettlinje imellom, sier Ken Andersen, prosjektleder webaccounting i Økonor. Stordriftsfordeler Rent teknisk fører skybasert programvare til enkelte stordriftsfordeler, som at leverandører kan investere mer i maskinvare, fremfor at mange investerer litt hver for seg. Videre kan man også hente stordriftsfordeler ved at man kan klare seg med noe mindre datakraft enn hva man ville hatt med lokal maskinvarefordeling. Dette kommer av at man kan analysere tidspunkter på døgnet man har høy belastning, og tilpasse servere og nettlinjer etter dette. Eksempelvis vil brukere i forskjellige tidssoner belaste systemet på forskjellige tider av døgnet. - Med skybasert regnskapsprogramvare, kan man se for seg at enkelte regnskapsførere vil velge å arbeide litt hjemmefra på kveldstid, ettersom de, i prinsippet, vil ha større geografisk frihet sammenlignet med slik det var tidligere da alle måtte gjøre arbeidet mens de var på arbeidsplassen, sier Andersen. Skybasert programvare vil åpne mange dører til fremtiden og det er viktig å være med på denne teknologien, mener Ken Andersen i Økonor. Bedre for kunde og regnskapsfører Norske regnskapsførere er godt kjent med skybasert programvare; gjennom egen bruk samt utvikling og salg. Regnskapsførere kan blant annet benytte seg av dette til å lage og godkjenne fakturaer, for reiseregninger, lønnsslipper og regnskapsrapportering. - Det er viktig å kunne være der for nye kunder som etterspør en moderne og fremtidsrettet løsning. Samtidig er det også viktig at det legges til rette og skapes bedre muligheter for eksisterende kunder som ville fått fordeler av denne typen løsninger, sier Andersen. Siden både kunde og regnskapsfører bruker den samme programvaren, er det enkelt å fordele oppgaver og tilganger basert på brukerrettigheter. I tillegg kan man, som nevnt over, logge seg på fra hvor som helst og, blant annet, se hvilke kunder som ikke har betalt utestående fakturaer eller hvem som akkurat har betalt. - For regnskapsføreren gir denne måten å jobbe på en bedre innsikt i kundens drift og marked, og det blir lettere å gi råd til kunden, sier han. Kommunikasjonen mellom kunde og regnskapsfører vil også bli bedre ved at begge bruker samme programvare. Kunden vil også, gjennom hurtig oppdaterte og alltid tilgjengelige tall, kunne oppleve samarbeidet som om man hadde en egen intern økonomiavdeling. Dette vil gjøre kunden i stand til raskere å treffe bedre beslutninger hvilket igjen kan ha en positiv innvirkning på kundens egen drift. - Med skybasert programvare så åpner man mange dører til fremtiden. Det er viktig å være med på denne teknologien, og mange nye dører vil åpne seg som følge av dette. Markedet etterspør denne type programvare i større og større grad, og det er i denne retningen de fleste løsninger beveger seg i dag, avslutter Andersen. Tilbakemeldinger Som kunde av Økonor utgjør dere en svært viktig gruppe for oss. Vi i Økonor Norge er derfor interesserte i å vite hva du synes om nyhetsbrevets innhold og utseende, samt at vi gjerne tar imot tips om aktuelle saker. Send en epost til med dine synspunkter. Utgiver: Økonor Accountor Group Svolvær Telefon: Telefaks: Epost: redaktør: Anja Drangsholt PRODUKSJON: Arctic PR 6 kvartalsrapporten 2/13

ENDRINGER I AKSJELOVGIVNINGEN v/erik Wold og Roger Sporsheim. Frokostseminar Sparebanken Møre 12. september 2013

ENDRINGER I AKSJELOVGIVNINGEN v/erik Wold og Roger Sporsheim. Frokostseminar Sparebanken Møre 12. september 2013 ENDRINGER I AKSJELOVGIVNINGEN v/erik Wold og Roger Sporsheim Frokostseminar Sparebanken Møre 12. september 2013 Dagens tema Betydelige endringer av aksjelovgivningen trådte i kraft den 1. juli 2013 Innebærer

Detaljer

KUN 30.000 I AKSJEKAPITAL FOR AS

KUN 30.000 I AKSJEKAPITAL FOR AS RAPPORTEN #1-2012 KUN 30.000 I AKSJEKAPITAL FOR AS FLERE SAKER I DETTE NUMMERET: HMS OG FYSISK AKTIVITET - EN INVESTERING I FREMTIDEN SLIK JOBBER VI MED VÅRE KUNDERELASJONER INGENTING INN I skrivende stund

Detaljer

GENERASJONS- SKIFTE PÅ GÅRDEN RAPPORTEN #4-2010

GENERASJONS- SKIFTE PÅ GÅRDEN RAPPORTEN #4-2010 RAPPORTEN #4-2010 GENERASJONS- SKIFTE PÅ GÅRDEN FLERE SAKER I DETTE NUMMERET: NYE REGLER FOR KONTANTKJØP FRA NYTTÅR SKATTEMYNDIGHETENE KRIMINALISERER NORSK NÆRINGSLIV YTELSE TIL BESVÆR VÅRE KUNDER ER IKKE

Detaljer

Aksjelovene. ny innpakning

Aksjelovene. ny innpakning Aksjelovene ny innpakning 2013 Utgitt av KPMG AS Administrerende direktør Stein-Ragnar Noreng Adresse Sørkedalsveien 6 Postboks 7000 Majorstuen, 0306 Oslo Internett www.kpmg.no Forfattere og kontaktpersoner

Detaljer

RAPPORTEN #2-2011 ØKONOR INN I FINSK REGNSKAPSGIGANT HAR DU KRAV PÅ MOMSFRADRAG FOR UTLEIE? HVA MÅ DU VITE OM IMPORT? FLERE SAKER I DETTE NUMMERET:

RAPPORTEN #2-2011 ØKONOR INN I FINSK REGNSKAPSGIGANT HAR DU KRAV PÅ MOMSFRADRAG FOR UTLEIE? HVA MÅ DU VITE OM IMPORT? FLERE SAKER I DETTE NUMMERET: RAPPORTEN #2-2011 SOLGT! Foto: Espen Kvalheim, FInansavisen FLERE SAKER I DETTE NUMMERET: ØKONOR INN I FINSK REGNSKAPSGIGANT HAR DU KRAV PÅ MOMSFRADRAG FOR UTLEIE? HVA MÅ DU VITE OM IMPORT? NÅ ER VI STØRST!

Detaljer

5TIPS TIL GENERASJONS- OG EIERSKIFTE SLIK SIKRER VI VELFERDEN. No.7/ mai 13

5TIPS TIL GENERASJONS- OG EIERSKIFTE SLIK SIKRER VI VELFERDEN. No.7/ mai 13 5TIPS TIL No.7/ mai 13 En temaavis om generasjons- og eierskifte DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET GENERASJONS- OG EIERSKIFTE ET VELLYKKET EIERSKIFTE SLIK SIKRER VI VELFERDEN Nærings- og handelsminister

Detaljer

Aksjer for alle. en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet

Aksjer for alle. en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet Aksjer for alle en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet Forord Verdipapirmarkedet har flere viktige samfunnsøkonomiske oppgaver å ivareta. I første rekke skal det tilføre kapital til

Detaljer

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos kommune Forvaltningsrevisjon nr 1703-1/2009 Forord Dette prosjektet inneholder både forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. I rapporten har

Detaljer

DU MÅ TA FERIE RAPPORTEN BENTHE RASMUSSEN VED ØKONOR BODØ LOSER OSS GJENNOM FERIELOVEN

DU MÅ TA FERIE RAPPORTEN BENTHE RASMUSSEN VED ØKONOR BODØ LOSER OSS GJENNOM FERIELOVEN RAPPORTEN #2-2008 DU MÅ TA FERIE BENTHE RASMUSSEN VED ØKONOR BODØ LOSER OSS GJENNOM FERIELOVEN FLERE SAKER I DETTE NUMMER: REGNSKAPSRAPPORTEN SOM STYRINGSVERKTØY REGNSKAPSFØREREN SOM STYREMEDLEM REISEREGNINGENS

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EIERSKIFTE

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EIERSKIFTE DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.EIERSKIFTENORGE.NO EIERSKIFTE Les om POLITISK DEBATTPANEL Vi har spurt politikerne om generasjonsskifte i Norge NYE EIERE?

Detaljer

Forhandlingsfase. Avtaletidspunkt. Transaksjonsfasen. Gjennomføringstidspunkt. Gjennomføringsfase

Forhandlingsfase. Avtaletidspunkt. Transaksjonsfasen. Gjennomføringstidspunkt. Gjennomføringsfase Praktiske sider Statsautorisert revisor Tor Hernæs, partner i Aprimo Rådgivning Hvilke praktiske utfordringer kan oppstå i fusjoner, og hvilke forhold er viktige å ta hensyn til når løsningene på disse

Detaljer

Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8

Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8 Skrevet av Pål Stavrum. Utgitt 1 for medlemmer i BandOrg. 2. utgave 2014 Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8 Grafisk produksjon: BandOrg Illustrasjoner:

Detaljer

Temahefte fra Advokatfirmaet Seland DA. Hvordan organisere din artistvirksomhet på beste måte - Velg riktig selskapsform

Temahefte fra Advokatfirmaet Seland DA. Hvordan organisere din artistvirksomhet på beste måte - Velg riktig selskapsform Temahefte fra Advokatfirmaet Seland DA Hvordan organisere din artistvirksomhet på beste måte - Velg riktig selskapsform INNHOLDSFORTEGNELSE 1. ENKELTPERSONSFORETAK (EPF) 2. SAMEIE 3. ANSVARLIG SELSKAP

Detaljer

- en kjempeutfordring for flere enn eierne. Nå skal vi snakke om eierskifte INNHOLD

- en kjempeutfordring for flere enn eierne. Nå skal vi snakke om eierskifte INNHOLD T I X E rd Ve pn a k is gj g in m o n en r eie s te f i k r 3. 4.-5. 6.-8. Regiondirektør NHO Nordland Nå skal vi snakke om eierskifte Eierskifte en kjempeutfordring for flere enn eierne Finansiering av

Detaljer

1. Introduksjon til faget

1. Introduksjon til faget Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tove Hepsø og Tor Atle Hjeltnes 16.01.2013 Lærestoffet er utviklet for faget LO066D/IINI1006 Økonomisk styring og regnskap 1. Resymé: I den

Detaljer

RAPPORTEN TEMA: MARKEDSARBEID I KONJUNKTURNEDGANG RENTER OG LÅN #2-2009 FLERE SAKER I DETTE NUMMERET:

RAPPORTEN TEMA: MARKEDSARBEID I KONJUNKTURNEDGANG RENTER OG LÅN #2-2009 FLERE SAKER I DETTE NUMMERET: RAPPORTEN #2-2009 TEMA: GODE FAKTURERINGS- RUTINER FLERE SAKER I DETTE NUMMERET: MARKEDSARBEID I KONJUNKTURNEDGANG RENTER OG LÅN HUSK LIKVIDITETEN! Faktureringsrutiner er det kanskje mest sentrale punktet

Detaljer

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi Regnskap&Lønn i nettskyen Et temabilag fra NARF anbefaler medlemmene å Satse på ny teknologi Les mer på side 3 H.C. Andersen Revisjon: Enorme muligheter i nettskyen Les mer på side 7 NetLedger Norges første

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

www.pwc.no/styreboken Styreboken 2015

www.pwc.no/styreboken Styreboken 2015 www.pwc.no/styreboken Styreboken 2015 Redaksjonen for Styreboken 2015 har bestått av Signe Moen, Andreas Dypvik, Lene Sakariassen og Silje Vesterbekkmo. Forside fotograf: Annette Larsen Publikasjonen kan

Detaljer

Nye regler for utdeling av utbytte (aksjeloven 8-1)

Nye regler for utdeling av utbytte (aksjeloven 8-1) Handelshøgskolen Nye regler for utdeling av utbytte (aksjeloven 8-1) En analyse av utbyttepraksis og lovendringens praktiske betydning Mads A. Bjørkly Hugo A. Isaksen Masteroppgave i økonomi og administrasjon

Detaljer

Å anskaffe en CRM-løsning

Å anskaffe en CRM-løsning Evaluering av IT-systemer 2009 Å anskaffe en CRM-løsning av Kåre Sorteberg August 2009 1 Innhold Innledning... 3 Kort om CRM... 3 Hva er CRM?... 3 Både kunde og leverandør må oppnå fordeler.... 3 Utfordringene

Detaljer

En redegjørelse for kravet til forsvarlig egenkapital og styrets handleplikt ved tap av egenkapital etter 3-4 og 3-5.

En redegjørelse for kravet til forsvarlig egenkapital og styrets handleplikt ved tap av egenkapital etter 3-4 og 3-5. En redegjørelse for kravet til forsvarlig egenkapital og styrets handleplikt ved tap av egenkapital etter 3-4 og 3-5. Kandidatnummer: 208774 Veileder: Morten Kinander Antall ord:14 999 JUS399 Masteroppgave

Detaljer

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og budsjettarbeid for økonomiansvarlige i studentforeninger med stor økonomi.

Detaljer

Outsourcing REGNSKAPSAVDELING ET TASTETRYKK UNNA!

Outsourcing REGNSKAPSAVDELING ET TASTETRYKK UNNA! L Ø N N O G Ø K O N O M I P R O S E S S E R Outsourcing M A G A S I N E T 1 NR. 6 1/09 REGNSKAPSAVDELING ET TASTETRYKK UNNA! Krisetider er omstillingstider Cash management som del av regnskapsleveransen

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2014

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2014 Grant Thornton informerer Nr. 2/2014 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Nå nærmer sommeren seg med stormskritt og for

Detaljer

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2.

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2. k u r s Regnskapskurs for store foreninger Innføring i regnskap del 1 av 2. Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og

Detaljer

FORENKLING AV AKSJELOVEN

FORENKLING AV AKSJELOVEN FORENKLING AV AKSJELOVEN - VURDERING AV OG FORSLAG TIL FORENKLING AV AKSJELOVENS KAPITAL- OG ORGANISASJONSREGLER - GUDMUND KNUDSEN BUGGE, ARENTZ-HANSEN & RASMUSSEN FORORD Næringslivets Hovedorganisasjon

Detaljer

6TIPS TIL ET VELLYKKET EIERSKIFTE

6TIPS TIL ET VELLYKKET EIERSKIFTE No.6/juni 2012 En temaavis om generasjons- og eierskifte DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET GENERASJONS- OG EIERSKIFTE 6TIPS TIL ET VELLYKKET EIERSKIFTE TROND GISKE INVITERER TIL SAMARBEID

Detaljer

KONSERNINTERNE LÅN M.V. FORHOLDET TIL AKSJELOVEN 3-6, 3-8, 3-9, 8-7 OG 8-10

KONSERNINTERNE LÅN M.V. FORHOLDET TIL AKSJELOVEN 3-6, 3-8, 3-9, 8-7 OG 8-10 KONSERNINTERNE LÅN M.V. FORHOLDET TIL AKSJELOVEN 3-6, 3-8, 3-9, 8-7 OG 8-10 Kandidatnummer: 647 Leveringsfrist: 25.11.2008 Til sammen 17486 ord 27.11.2008 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 1 1.1 Tema og

Detaljer

Generasjonsskifte eierskifte En veileder om viktige forhold knyttet til eiendomsoverdragelse i landbruket

Generasjonsskifte eierskifte En veileder om viktige forhold knyttet til eiendomsoverdragelse i landbruket Generasjonsskifte eierskifte En veileder om viktige forhold knyttet til eiendomsoverdragelse i landbruket Foto: Terje Rakke / Nordic Life Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde, Pressefoto AS / Fylkesmannen i Nordland

Detaljer