FAUSKE KOMMUNE SØKNAD OM BEVILLING TIL SKJENKING AV ALKOHOL. ìbet foreligger søknad om bevillng for skjenking av alkohol for Jansen Boligservice AS.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FAUSKE KOMMUNE SØKNAD OM BEVILLING TIL SKJENKING AV ALKOHOL. ìbet foreligger søknad om bevillng for skjenking av alkohol for Jansen Boligservice AS."

Transkript

1 SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE Sluttbehandlede vedtaksinstans: I JoumalpostID: 13/5268 Arkiv sakid.: ii Sak nr.: I FORMANNSKAP i r Saksbehandler: Line Kristiansen I Dato: SØKNAD OM BEVILLING TIL SKJENKING AV ALKOHOL Vedlegg: Søknaden med uttalelser Sammendrag: Det er fremmet søknad om skjenking av øl, vin og brennevin fra Jansen Boligservice AS. Skjenkinen skal foregå på Brygga Hotell i Sjøgata 84. Hotellet eies av Jansen Boligservice AS. Saksopplysninger: ìbet foreligger søknad om bevillng for skjenking av alkohol for Jansen Boligservice AS. I søknaden er det gitt de nødvendige opplysninger mht: l. Selskapet som søker bevilingen 2. Type virksomhet 3. Skjenkelokale Det foreligger også nødvendig dokumentasjon for å vudere vandelskravene for de involverte. Alkohollovens 1-7 setter krav om dokumenterte kuriskaper om alkoholloven for de som skal godkjennes som styrer/stedfortreder. Det er ikke fraisatt noen merknader vedrørende vandel for noen av de involverte fra Skattekontor eller Politiet. Enhet helse har gitt positiv uttalelse Saksbehandlers vurdering: Rådmanen har vurdert søknaden i henhold til våre alkoholpolitiske retningslinjer og funnet at det innstiles positivt i denne saken. INNSTILLING: Jansen Boligservice AS - foretaksnr.: gis beviling for skjenking av øl, vin og brennevin på følgende vilkår: Type beviling: Skjenkested: Type virksomhet: Alminnelig Brygga Hotell, Sjøgata 84, 8200 FAUSKE Spiserestaurant og Hotell

2 Skjenketid: I henhold til alkoholloven og kommunens alkoholpolitiske handlingplan Styrer/Stedfortreder. Lars Erik Jansen/Jann Werner Bevilingsperiode: ~~~, Even Ediassen Rådmann

3 (' Fauskf1 kommune...s6e Fehl r. _ qgql- ~:i - 13 "lilsinfl i 'o S.10._13J. I J()S _ Fauske kommune Søknad om bevilling til skjenking av alkohol i perioden Firma: j('jj S c-w,r :lolfcr JBfV ( C E AS Side O av 9

4 St'kll~!r1 (1~i 1Jei,illlig til skjenking av (llk!!!!ol l. Bevillingssøker: a) Dersom sljkcr er en fysisk person oppgis: Navn:,~. ~~,"'.~t~ ~*i,:l~$!l.'i"'...~,., A.,,~;i. ;; A,lresse:' l.' ~~,;ir ;:id'i~ci ii " ~;r~ Postnr/-sted: L'~ nleforïdagtid: Mobn: Telefax:, - -- 'Pcrsoúrif':.. b) Dersom sijker er et forchik oppgis: Na\'n: "ï-~ ",!.' -.H -.~.. "" AS Hc\'ilinl!ssøker (drlftsselskuectl:.-~_u.,-..-' 41Á,ij $ES '(ljl( (i$'r\i (CE' Adre's,;e/pústud...: Diiglig leder: Hostiirl~stêd : P 6SfGlíH,ß 3 tas( Rót;iVI' ~ LA-Q.,:JA'iVç.eAJ --- Telefon diigtid: Múbil: Telefax: - 1. :t '1 f J'l ~rd) b, " A(:f cl fl '1S"O 6J.._ l-ersoiiir.. (li siller) ürgnnisasjoßslll: qq2 rj1"2 ~~- - AI Side L av l)

5 Søkllad 0~i bevilliie:, til skjellkilil: av alkohol 2. Virksomhetens eier( e) a) Hvis fysiske personer har eierinteresser oppgis:,navn:,., Eieruiidchi% -- Iv!Li"($ r; 1(( - le :r ~/)Jç.~G.jJ._-,SO - Adrcssc' '" Hnstnr/-stêd: oy ~a)juttjrnct t!6f te N - 3'.2 Æ64AJi+ ' I'elêfon dagtid: l\iihil: :l\ Tclèfux: Il Personnr ei Isifer): -f l( : - q I ( 9(f ) (57 -,.~ / bt-ilvis t()rctalar-ernleff~ll)l)gi!rklik eget ark b~s-l~ N:ivn:' '" j 4JJl) Adi~èsse:.A.i", :5 J. E' 18 a (.. ig e t\ Z 2- '~f()bil:-;:"7 Telefon diigtill O~uini': T"', _.'._." 'iaksj,liihcrcrl,dcu!íkcrc '.' ij EJ ;\Z- ;ff4lj.ggu + ql..o7,2j500 ~ ~íl Eicr:indeQ'%. ~ ll~~~ :~o 'ir' '..,, "'~:--. Postnr/-ste,d:.i.So e04ij~d.; 'Ièld'u'x: ~. "" "Io\j,"Y","" ".1. " t\dri~ssu' " Pcrsiiniir:'" ---- Eièrilndel:. (Bnik ()Il I1lidvcndig eget ark i tillegg) Side 2 av 9

6 ..iikiio(/ om beviling til skji'iikilig m' alko/iol Na\'I/FihiuiIiÙ'; I' 3. Eier/û"etWav skjenkestedet ~_.~..._..,St',"_PJL_...,~ 'I' "\lit\ëlsiu),( It sitrcri-: -.Q~ is,isjò nsi) IJlIOl'r r Jf1/U$-ENS rjøl(c;.l?(j Cl Ic.EIí C 1z. Jl2 ~2.1,nostcdsåd rèssê/kjíntlii'iid tefltadr. - 'h... PCI lfß ok. '3 -- Jélclon '(liigtidll)i ~I,I ltll'i -fd(?, t'j ( 9s!J b "t l)!li tnr ~Jj ~~'ì.t~tea" " akau~kq!llniunc Tclefux. ~ 8'2. r æ.oc,~i4,v.$j4crb vtl_ h) Partene i leiekontrakten: Org.nr.ii)~r$()nni' (lí siireò Org.nr./l'ersúnnr (LI siffcr) :Personnr Olsíller) ~, PersOlùir(J1::~'il1êr:l '.' lîî~\"" Side 3 av í)

7 St1knad 0/11 bevillng til skjenking (iv alkohol Ni-lVI:,. Adresst.';' ~., 4. Styrer for skjenkebevillingen: _.., ::CA...",; '.~~-~ A-t rts ~1Z(r -r lttj&sij "..~ -.-.~ "1\;::11 i~;'f '.~....' li'; " p6~r;lll.stt'd: -~, g; t&4ajpral ieø'n/ji/jet vere. g Telefon dagtid: ~l:. MÎ)bjl: or- i "f" qfl 'l5"()t~e --,Persl.Ulilr:, i 6.. 2S $ ;.t,. ~ - inrl\'u:., '11 'Apres.~tì:. -Postiw/ - n- ;~ 5. Stedfortreder for styrer: :...in)).m.'tije'i!_ijei" JI4'Af$5U Tèlefax: "r ~stcd:.5;j Fil ;4 tt:l-: 63 N 22 ezòo Telefon dagtid:, \ioh i~ L'! Telefax: t' y:; qo~ 25 SOl)-. lpë'ronnr:,~ :...- _AnE. C., Ro& ij fu) ~ -~~? vikes, bcsgrtllhl~1t :,J.:yi,~:~ct cr'a~ülclt ti s~ike ()luat ~nivet o!,ll li hil en s'tcdtortrcder fni : til deucl~~giltl~ L-_,,"", Side 4 av l)

8 SøkIlad ()n beviling til skjenking av alkohol 6. Skjenkestedet: -- - " Navn: IJê'Ìliskšàdr. BR YCtL f! '.ll ;,1, e HeJfG"L- Postuur.,. l'ùs( nll"s'te'cl:..~j øq iq. rfl jl/ 8" s. (' a:4vtl :E Telefoïi dagtid: Mmiil: Têl,ela~: t" ttl '11' 'is-06c; -i- aç-'t flqó'" -, - f7 fø C; 7. Beskrivelse ~. ~ iî'-\:,~-j',r,(t: llj,v. ;'1.;; ~,:r-ì'l.i!..,.;...'l'l,.. '.." ~ ;1;,. 'j~ ~t~ l i'.$1 Jej.C 1 Jr li,v rl'l.~öhcjl I LCiß l1 yt3~ it,.: Pr $ 13,; JfL- I t; LA..$S ff Yr-tl (,ees Trl'().e14-lVtj (..M- tr ' )i N ti.j e Le Ó E; tjre; ø'/u,t! f4 lj. II rn øi æí Vin 0' Bnmncvin rsk.icnkeal'el\l~ A~ohoival'c (k'r)'ssav): -. ~'.!(e virksomhet (kryss av): --- Ll SpiserCSltlUranvtotU O Bar O Kafe/kafeteria O Pub ':;'.),e.heviiliî'g (kl)'ss av): Til sluttet Alminnelig O selskap o Diskotek O Annet. Skj!!llkctid: Fnl kl. t\tt~i~, - A nin 'stid: Fm ki.co.co til kl. QJI'~- j Siúe 5 a\' 9

9 S(IkIll/lo/l bevilling til skje.nking av alkohol Vedlegg: F~llgeiide dokumentasjon skal følge s~'knadcn: F~'lgcr vedlagt (kryss av): O L. Fimiaattcstcr for alie selskaper som er involvert i driften av stedet. O 2. RolIcutskrif( fra Brønnt'ysundsrcgistrene. O 3. Tegninger av skjenkearealet. O 4. Kopi av hw;lcìcavtale (hvis skjenkingen foregår i leide lokaler) O 5. Kopi av aksjebok (hvis aksjeselskap) O 6. Dokumentasjon på styrers og stedforteders tilknytning til skjenkestedet. O 7. Dokumentasjon på styrers og stedfortreders kvalifikasjoner. O 8. Erklæring 8. Erklæring Jeg forplikter meg til å orientere Fauske kommune om eventuelle endringer i driften av bevertningsstedet og i\ innhente nødvendig tillatelse ft,r igiingssetting av slike driftsendringer som krever kommunal behandling. Jeg forplikter meg til il sende Fauske koinimine årlig oppgiivi~ over omsatt volum av alkoholvarer i bevcniiingsstedet. Jeg samtykker i at det innhentes oppgave over bevertningsstedets iniikjøp av alkoholvarer fra ieverand~'rcr med tìlvirknings-, engros- og salgsbevillng for alkoholholdig drikk til bruk for kommunen ved fastsettelse av det årlige ulkoholgcbyrct. Fauske dcn~ 6'- :iol3 Søker,mderkrifi: _-f. ~-v -~---r-~~ #V--k0'- / f '" ~"' ~i -.."; " Siúe Ci av C)

10 rveiledning. fç.r 5,øknaden Søknad om bevillng,il skjeiikiiig :. av alkohol I Ihl\'illiiigsSljkcr: Sk.ícnk~rclt gis iil den for Iivis regning virksomhetcii drive... Bcviliiigiìlm..er kan vl\~rt: en fysisk eller juridisk person, f.eks. et ansvarlig selsknp. ct nksjeselsknii eller en llllttln slimmciishltl1ing. Bevillngen gis til den som har dei økonomiske iinsvaret for selve skjcrikcvirksoiihctcn. dvs, drilisselskapcl. Dersom skjcnke.'ìtedct skal drives som enkeltmannsforetak. gis bl~viiiingen til vedkommende fysiske person. Dersom det er en juridisk person som står for driften. gis bevillngcii til denne. Bevillingcn kaii burt~ gis til lovlig stiftet jmidisk person. Eiei'c: Punklel fylles III med iiiivn, Ildresse. personmimincr (for fysiske personer med eieriiieresser). foniiiiksnuiiincr og aksjeeiere (for finna(er) med eierinteresser). Alle cicrnndeler l'(ircs i proscilt. Vmiddskrav: Seiinile personer i virksoiihcicn må ha vist uklanderlig ",andel. Knivcl rciwr seg mol bevilingshaver og person som eier vesentlig del ti\ virksomheten eller vcsenilig del selskap SOll driver \,irksoiihclcn. eller som oppebærer en vesentlig dcliiv dcrlsinntckter. Det rel(~r seg ogsll mol person som i kraft av sin stiling som leder har vcsimthg innflytelse på virksomheten. Dette viindclskl"l\ei betyr at disse personene ikke knn ha forbniu seg mot relevant lovgivning. dvs. alkohollovgivning. bestclllielser i llulen lovgivning som liiir sammenheng med alkohollovens formål, samt skaue-, nvgifts. og regnskupsh)\givningen. Kommunen klin be om iit bevilingssøker redegj~ir for hvem det er relevant â vurdere i forhold iil vandel. Si)'l"cr og stedfortreder: For hver beviling skal det utpàes en styrer med sledforteder som mil godkjennes av bevillingsmyndigheten. Styrer og stedfortreder rt~,'ære iinsntt på skjenkestedet eller l.rbcide i virksoluheten i koia flv eiersiiling. Som styrer knn bnre utpekes den som har sl)ringsretl over skjenkingen. herunder imsvarct for å føre tilsyn med tltwelse av bevillngen. I styrers fnivler hviler styrerens plikter p!\ stedfortrederen. Bevillngshnveren ma strnk~ søke om godkjenning nv ny styrer dersom den gomle sluuer. Siyic og stedfortreder 1l5 "'lt~fc over 20 år og fm dokumentert kunnskap om iiikohollo\'c.n og bt.$lemmelser gitt i medhold av den_ Videre mil $.yrer og sicdft)jtrcdc.r ha ulvisiukhinderlig Viiidcl i forhold ii) nlkohollo\rgivningen og betc,iimelsr i nnnen lovgivning som hnr slln1lncnhcng med alkohollovens fonnål. av Krav(~t om 1\ ha en s(cdrorl~der for styrer kun fmvikc." dersom det virker urimelig for eksempel i forhold iil skjenkestedets størrelse. Hvis det er aktuclt i' ss1kc om nt kra"(~t om sicdrortrcckr fravikes. må delte grunngis i soknadsskjeiiiict under punktet oll stcdfort~~der. Skjenkestedet: I. hi I' rcdcgj Il'S dei for driftskonsept. meny, og cvcntuclt aniict publikuiistilbud. Del sk:il lihirês n:dc for 011 stedet prcscntt~res med ulikt koiiscpiiil forskjellge iider. for ekscmpèl om cvcntudi inaiiilbud endres dier ljernes til \'isse tider. Bruk eventueli egd, nrk. Siùe 1 tlii9

11 * Søknad om bevillng til skjenking av a/ko~/ Alkoholvare: Dersom det gis brennevinsbeviling, vil det også bh gitt vin. og ølrett. Bruk eventuelt eget ark til å reegjøre for om det søkes om brennevinsrett på særskilte vilkår, bare til sluttet selskap, tidsbegrnset e.l. Typ vi: Bevillngen ka ba utøves for en beemt ty virksomht. De ska y~re savar mellom virksombbevelsen i søden og fakisk konse publikum prnteres for på et bevertingsted. For spisesturnt utflle eventult eget skjema me nænnere opplysninger. SkjenkeareaL. Skjenkeretten kan bare utøves i et bestemt, godkjent lokale. Alle søkere skal vedlegge tegning over skjenkeområde. Tegningen skal være påført mål og vise plassering av eventuell bardisk. Skjenketi: Skjenketid for alkool faststts til masimum kl I dember mlne er skjenketiden minimum til kl Skjenketiden regulere for øvrig av alkohllovens 4.4. Søna:. Søknaden sends Fauske kommune, Postboks 93,8210 FAUSKE Spørsmål: Eventuelle spørsmål i tilkytning til søknaden og den videre behandling av den leder for Servicetorgt på telefon besvars av Sid Bay 9

12 Jansens Boligsece AS - Rognan - Se Regnskap, Roller og mer Side 1 av 8.PROFF ri...fi... Jansens Boligservice AS Org nr Besøksadresse: Rønningveien 8, 8250 Rognan ww.proff.no ht://w.prnosjv-utaoligas-/812621/

13 Jansens Boligser'ice AS - Rognan - Se Regnskap, Roller og mer Side 7 av 8 ~PROFF T"'~IF_ Jan..ns Bolgservice AS Org nr Roller 0a11S le $tyntle Vara Reeo Re~psre Kilde: Brønnøysundregistrene Jan we Jan (f 19n) La Eri Jat (f 196) Jann Wern Janse (f 19n) Rognan Revisjo AS 0konisenteret AS Aksjonærer Navn L. Jans AS Rogri Invest AS Sist oppdatert 2011 Antakajer Andel I % ww.proff.no htt://ww.proff.no/skrv-utjanns-boligservce-asrognan-/

14 Brøsudrgiste - Nøkkelopplysnier :f Enetgistt Side i av2 8 ro r n O y S L r!j r re", i r ri r, e Nøkkelopplysninger fra Enhetsregisteret Orgisjo.nalllDr: Nllfo: Or...--: Fo"".. Ko...: POl..: Reert i Enherere: Stilsatö: 992 SI2 621 JANSENS BOLIGSERVICE AS Akjelsk Røgveie 8 82S0ROGNAN SALTDAL Daglig lederl adii.direktør: Jar Werner Janse Vedteldfe form: ~je NærIpkode(r): Sektorkode: Særle opplyninger: St Stle V.,_: Sir: Utleie av hyblet leilig og lokaeriknto til båe prvat og nægsen. Vakes. Kjøp og sag av fa ei. Hlnei ùi by" og anle Hal me akjer og anle i an sels. Ut~ Bygg og anle se inves i ei inesg i akje og anle Utleie av egen eller leid fa eiendom eller 2100 Prvate aksjeslsk mv. Regis i Foretagit Regist i Mereriavgift Regist i NAV Aarete Sist inii ir 201 I La Er Jan Ja Wer Jan Daig le al. Sty led aj. ht://w2.brg.no/enhetisokldetjjsp?org928i262i

15 Brønsundregistne - Nøkkelopplysninger fr Enhetsregistret Side 2 av 2 Rer: Goje resjols Orisjosnwner ROGAN RESJN AS Jeba S S20 ROGAN ~ Aut rels Orisjoum KONOMISENRET AS Sjø FAUSKE Undereheer): Oyersikt oyer re istrrt undernheter 1u. Flre opplynier om erhetn: Opplysningene over er ba et utvalg av de opplysningen Brønnøsundrgistne har om eneten du har søkt pa. Yttlige opplysnmger er tilgjengelige båe på net og pair.. Utkrftr ggattter - Intojo so un belle og som leet i po elr pl faks.(gebyr). Kunngjørnger - overskt ove kulngil fr Briwndtis. (Ikk gé). OApgaveplikt - overikt ov en oplkt. (Ik gø). ForekS9PPvsnlnei - Forkslng ~ gj eun Bune Reis (EB) rsr du utle folcysln om enhe so er re er I Forlc eg Not ornlsum - de ml du oppi ved Sè í EBR-tj. (Ge). Veø'eqg tll rsnskap - he kan du la ne fø Ved tfir i pd-fo (Ikke ge). ErlylUighetregisret - oplnge I Frtvlilg eglst li'""ni', \undrri;tstrrno Kontakt l)~s finiiapi1sìt'bi!k.i!' kkt;"n: 15 i~) 751KI ()r~ulmßs.lms"umll"'f 'l7~ 7nl! 671 hup:l/w2.br.nolenhsokldetjjsp?org

16 Line Kristiansen Fra: Sendt: Til: Emne: Petter Grønås 00 petter.gronas(qpolitiet.no~ 19. juni :06 Line Kristiansen SV: Vandelsvurdering Hei Jeg har sett p~ søknaden og har ingen innvendinger mot at styrer og vara godkjennes som skjen kestyrer. Petter Grøn~s -----Opprinnelig melding----- Fra: Line Kristiansen (mailto:line.kristiansentafauske.kommune.nol Sendt: 19. juni :46 Til: Petter Grønâs Emne: Vandelsvurdering Hei Det har kommet inn en søknad om skjenking på Brygga Hotell. Vedlegger brev ang. vandelsvurdering. Har du mulighet til å se på denne, og gi meg en tilbakemelding i dag? Hvis vi ikke får den opp til politisk behandling i morgen blir den liggende til i september. Håper på tilbakemelding i dag(g /I Vennlig hilsen line Kristiansen Leder Servicetorget, FAUSKE KOMMUNE Il line.kristiansencæfauske.kommune.no 1

17 Line Kristiansen Fra: Sendt: Til: Emne: Jens Balteskard 19. juni :02 Line Kristiansen SV: Vandelsvurdering Vedr Søkn;:d om skjenking, Brygga Hotell Skatteoppkreveren i Fauske har intet negativt å bemerke om søkerne. Mvh Jens Balteskard Skatteoppkrever Fauske kommune Fra: Line Kristiansen Sendt: 19. juni :48 Til: Jens Balteskard Emne: Vandelsvurdering Hei Det har kommet inn en søknad om skjenking på Brygga HotelL. Vedlegger brev ang. vandelsvurdering. Har du mulighet til å se på denne, og gi meg en tilbakemelding i dag? Hvis vi ikke får den opp til politisk behandling i morgen blir den liggende til i september. Håper på tilbakemelding i dag~ /I Vennlig hilsen Line Kristiansen Leder Servicetorget, FAUSKE KOMMUNE /I line.kristiansen~fauske.kommune.no 1

18 ~ FAUSKE KOMMUNE Helse Servicetorget v/ Line Kristiansen Pb FAUSKE Saksbehandler: Aud-Helene Dragland - Telefon: Telefaks: Deres rel.: Vår rel.: 13/5273/AHD Dato: SKJENKEBEVILLING - BRYGGA HOTELL Enhet helse har ingen merknader ti søknaden om skjenkebeviling ved brygga Hotell. Med hilsen Aud-Helene Dragland Enhetsleder Helse Postadresse: Postboks FAUSKE Besøksadresse: Storgt. 83 E-post: postmottk(ffauske.komiiune.no Telefon Faks Bankgiro: / Org, nr:

SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING OG SKJENKEBEVILLING

SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING OG SKJENKEBEVILLING KVITSØY KOMMUNE 4180 KVITSØY SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING OG SKJENKEBEVILLING SØKNADEN GJELDER: Nyetablering Endring i eksisterende bevilling Søknad om ny bevilling etter eierskifte 1. SERVERINGS-/SKJENKESTED

Detaljer

Søknad om bevilling til skjenking av alkohol. i perioden

Søknad om bevilling til skjenking av alkohol. i perioden ~ Fauske kommunè ~r ~. \ :i I( KI;isscririg J.ID S.ID pt /JJa~_ ~L~ b? \ Fauske kommune Søknad om bevilling til skjenking av alkohol i perioden ( \.?, Firma: ta;õlalrf AS Side O av 9 Søknad om beviling

Detaljer

Fagnotat - Avatar, Klostergaten 12 - Søknad om ny alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1-3 innendørs frem til 30.06.

Fagnotat - Avatar, Klostergaten 12 - Søknad om ny alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1-3 innendørs frem til 30.06. BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201412425-5 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 28. februar 2011

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 28. februar 2011 BERGEN KOMMUNE Helse og inkludering/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201105908-5 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

Håndbok i alkoholloven m.v. Rundskriv IS - 5/2008 Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v.

Håndbok i alkoholloven m.v. Rundskriv IS - 5/2008 Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. Håndbok i alkoholloven m.v. Rundskriv IS - 5/2008 Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. Tittel: Håndbok i alkoholloven Rundskriv IS-5/2008 Utgitt: 02/2008 Bestillingsnummer: Utgitt av: Kontakt:

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 12/503. Formannskapet 22.06.2015

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 12/503. Formannskapet 22.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 12/503 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 22.06.2015 SØKNAD OM OVERFØRING AV SKJENKEBEVILLING TIL NYTT DRIFTSSELSKAP - KARMØY KYSTKULTURSENTER

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - ANKERSKÅLEN AS/TIDENS MINDE BAR, SØREGT. 13, SKUDENESHAVN

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - ANKERSKÅLEN AS/TIDENS MINDE BAR, SØREGT. 13, SKUDENESHAVN SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - ANKERSKÅLEN AS/TIDENS MINDE BAR, SØREGT. 13, SKUDENESHAVN Hovedutvalg helse og omsorg behandlet saken den 20.05.2015, saksnr. 22/15 Behandling:

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker

BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker Fagnotat Til: Stab Kopi til: Saksnr.: 200512802-76 Emnekode: -7513 Saksbeh: EAFE Fra: Kontor for skjenkesaker Dato: 8. januar 2015

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 11.02.2013 kl. 10:00. i Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 11.02.2013 kl. 10:00. i Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 11.02.2013 kl. 10:00 i Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. KOMMUNE DØNNA Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 08.07.2014 Tid: kl. 09.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem. 12.03.2008 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem. 12.03.2008 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE Hovedutvalg for helse og sosial Sak 6/08 MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem 12.03.2008 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken

Detaljer

Skjenkebevilling - enkelt anledning/ambulerende (KF-112)

Skjenkebevilling - enkelt anledning/ambulerende (KF-112) Skjenkebevilling - enkelt anledning/ambulerende (KF-112) Versjon: 16 (Produksjon) Status endret : 27.06.2012 09:50:48 Innledning Bevillingssøker er Privatperson Arrangementstype Åpent arrangement (Enkeltanledning)

Detaljer

- Bevilling for en enkelt anledning - Ambulerende skjenkebevilling - Drikkeforbudet etter alkoholloven 8-9. rådgiver Stian Eriksen

- Bevilling for en enkelt anledning - Ambulerende skjenkebevilling - Drikkeforbudet etter alkoholloven 8-9. rådgiver Stian Eriksen - Bevilling for en enkelt anledning - Ambulerende skjenkebevilling - Drikkeforbudet etter alkoholloven 8-9 rådgiver Stian Eriksen Bevilling for en enkelt anledning Bevilling for en enkelt anledning Kommunen

Detaljer

INTERNKONTROLLMANUAL OM ALKOHOLHÅNDTERING FOR INNEHAVERE AV SKJENKEBEVILLING

INTERNKONTROLLMANUAL OM ALKOHOLHÅNDTERING FOR INNEHAVERE AV SKJENKEBEVILLING INTERNKONTROLLMANUAL OM ALKOHOLHÅNDTERING FOR INNEHAVERE AV SKJENKEBEVILLING Forord Alle bevillingshavere skal ha skriftlige internkontrollrutiner for å sikre at utøvelsen av bevillingen skjer i lovlige

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller

Detaljer

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem)

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem) Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger

Detaljer

grvedriften i Sulitjelma. '

grvedriften i Sulitjelma. ' SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 12/2288 I I Arkiv JouialpostID: sakd.: 12/545 I Saksbehandler: Frank Bernardsen Sluttbehandlede vedtaksinstaiis: Fonnanskapet Sak nr.: 069/12 I FORMANNSKA I Dato: 13.03.2012 STIFTELSEN

Detaljer

Møteinnkalling Primærnæringsutvalget

Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møtested: Rådhuset, Nygårdsgt. 16, 4. etg., møterom Gutzeit Tidspunkt: 31.01.2012 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Mariann Gagnås, telefon 69 305667, e-post

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Rannveig Dahlen Wesnes Vår dato: Vår referanse: 02.09.2014 2014/3137 Deres dato: Deres referanse: Tinn Montessoriskole ved styrets leder Sa 3650 Tinn Austbygd TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Skolens

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg. Lyngen kommune, den 20.08.12

Møteinnkalling. Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg. Lyngen kommune, den 20.08.12 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 27.08.2012 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer

Detaljer

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon.

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon. /\QJHQNRPPXQH Møteinnkalling 8WYDOJ 0 WHVWHG levekårsutvalget 'DWR 26.05.04 7LGVSXQNW 10:00 Eidebakken ungdomsskole Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2010. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2010. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2010 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Innhold 1. INNLEDNING 3 1.1 Datagrunnlag 3 1.2 Kategorisering av alkoholholdig drikk 4 2. KOMMUNALE SALGSBEVILLINGER

Detaljer

INFORMASJON TIL TILTAKSHAVER OG SØKER 10. juni 2015

INFORMASJON TIL TILTAKSHAVER OG SØKER 10. juni 2015 Hva er en dispensasjon? En dispensasjon er et vedtak som innebærer at det gis et unntak fra bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven (pbl). Dispensasjon vil si at kommunen gir noen

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM UTVIDET SKJENKEBEVILLING - GUTENBERG AS

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM UTVIDET SKJENKEBEVILLING - GUTENBERG AS SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM UTVIDET SKJENKEBEVILLING - GUTENBERG AS Formannskapet behandlet saken den 24.11.2014, saksnr. 124/14 Behandling: Innstillingen vedtatt med 9 stemmer mot 2 (KrF). Vedtak: Karmøy

Detaljer

e Utdanningsdirektoratet

e Utdanningsdirektoratet e Urdanningsdirektorater vår saksbehandler: Børre Martinsen Direkte tlf: 23 30 12 23 borre.martinsen@utdanningsdirektoratet.no vår dato: 18.03.2011 Deres dato: 15.03.2011 vår referanse: 2010/4376 Deres

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Møtested: Rådhuset; Nygaardsg 16, Formannskapssalen Tidspunkt: 28.02.2008 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Bjørg Irene Nilsen, telefon 69 30 62 82, e-post bjin@fredrikstad.kommune.no,

Detaljer