FAUSKE KOMMUNE SØKNAD OM BEVILLING TIL SKJENKING AV ALKOHOL. ìbet foreligger søknad om bevillng for skjenking av alkohol for Jansen Boligservice AS.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FAUSKE KOMMUNE SØKNAD OM BEVILLING TIL SKJENKING AV ALKOHOL. ìbet foreligger søknad om bevillng for skjenking av alkohol for Jansen Boligservice AS."

Transkript

1 SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE Sluttbehandlede vedtaksinstans: I JoumalpostID: 13/5268 Arkiv sakid.: ii Sak nr.: I FORMANNSKAP i r Saksbehandler: Line Kristiansen I Dato: SØKNAD OM BEVILLING TIL SKJENKING AV ALKOHOL Vedlegg: Søknaden med uttalelser Sammendrag: Det er fremmet søknad om skjenking av øl, vin og brennevin fra Jansen Boligservice AS. Skjenkinen skal foregå på Brygga Hotell i Sjøgata 84. Hotellet eies av Jansen Boligservice AS. Saksopplysninger: ìbet foreligger søknad om bevillng for skjenking av alkohol for Jansen Boligservice AS. I søknaden er det gitt de nødvendige opplysninger mht: l. Selskapet som søker bevilingen 2. Type virksomhet 3. Skjenkelokale Det foreligger også nødvendig dokumentasjon for å vudere vandelskravene for de involverte. Alkohollovens 1-7 setter krav om dokumenterte kuriskaper om alkoholloven for de som skal godkjennes som styrer/stedfortreder. Det er ikke fraisatt noen merknader vedrørende vandel for noen av de involverte fra Skattekontor eller Politiet. Enhet helse har gitt positiv uttalelse Saksbehandlers vurdering: Rådmanen har vurdert søknaden i henhold til våre alkoholpolitiske retningslinjer og funnet at det innstiles positivt i denne saken. INNSTILLING: Jansen Boligservice AS - foretaksnr.: gis beviling for skjenking av øl, vin og brennevin på følgende vilkår: Type beviling: Skjenkested: Type virksomhet: Alminnelig Brygga Hotell, Sjøgata 84, 8200 FAUSKE Spiserestaurant og Hotell

2 Skjenketid: I henhold til alkoholloven og kommunens alkoholpolitiske handlingplan Styrer/Stedfortreder. Lars Erik Jansen/Jann Werner Bevilingsperiode: ~~~, Even Ediassen Rådmann

3 (' Fauskf1 kommune...s6e Fehl r. _ qgql- ~:i - 13 "lilsinfl i 'o S.10._13J. I J()S _ Fauske kommune Søknad om bevilling til skjenking av alkohol i perioden Firma: j('jj S c-w,r :lolfcr JBfV ( C E AS Side O av 9

4 St'kll~!r1 (1~i 1Jei,illlig til skjenking av (llk!!!!ol l. Bevillingssøker: a) Dersom sljkcr er en fysisk person oppgis: Navn:,~. ~~,"'.~t~ ~*i,:l~$!l.'i"'...~,., A.,,~;i. ;; A,lresse:' l.' ~~,;ir ;:id'i~ci ii " ~;r~ Postnr/-sted: L'~ nleforïdagtid: Mobn: Telefax:, - -- 'Pcrsoúrif':.. b) Dersom sijker er et forchik oppgis: Na\'n: "ï-~ ",!.' -.H -.~.. "" AS Hc\'ilinl!ssøker (drlftsselskuectl:.-~_u.,-..-' 41Á,ij $ES '(ljl( (i$'r\i (CE' Adre's,;e/pústud...: Diiglig leder: Hostiirl~stêd : P 6SfGlíH,ß 3 tas( Rót;iVI' ~ LA-Q.,:JA'iVç.eAJ --- Telefon diigtid: Múbil: Telefax: - 1. :t '1 f J'l ~rd) b, " A(:f cl fl '1S"O 6J.._ l-ersoiiir.. (li siller) ürgnnisasjoßslll: qq2 rj1"2 ~~- - AI Side L av l)

5 Søkllad 0~i bevilliie:, til skjellkilil: av alkohol 2. Virksomhetens eier( e) a) Hvis fysiske personer har eierinteresser oppgis:,navn:,., Eieruiidchi% -- Iv!Li"($ r; 1(( - le :r ~/)Jç.~G.jJ._-,SO - Adrcssc' '" Hnstnr/-stêd: oy ~a)juttjrnct t!6f te N - 3'.2 Æ64AJi+ ' I'elêfon dagtid: l\iihil: :l\ Tclèfux: Il Personnr ei Isifer): -f l( : - q I ( 9(f ) (57 -,.~ / bt-ilvis t()rctalar-ernleff~ll)l)gi!rklik eget ark b~s-l~ N:ivn:' '" j 4JJl) Adi~èsse:.A.i", :5 J. E' 18 a (.. ig e t\ Z 2- '~f()bil:-;:"7 Telefon diigtill O~uini': T"', _.'._." 'iaksj,liihcrcrl,dcu!íkcrc '.' ij EJ ;\Z- ;ff4lj.ggu + ql..o7,2j500 ~ ~íl Eicr:indeQ'%. ~ ll~~~ :~o 'ir' '..,, "'~:--. Postnr/-ste,d:.i.So e04ij~d.; 'Ièld'u'x: ~. "" "Io\j,"Y","" ".1. " t\dri~ssu' " Pcrsiiniir:'" ---- Eièrilndel:. (Bnik ()Il I1lidvcndig eget ark i tillegg) Side 2 av 9

6 ..iikiio(/ om beviling til skji'iikilig m' alko/iol Na\'I/FihiuiIiÙ'; I' 3. Eier/û"etWav skjenkestedet ~_.~..._..,St',"_PJL_...,~ 'I' "\lit\ëlsiu),( It sitrcri-: -.Q~ is,isjò nsi) IJlIOl'r r Jf1/U$-ENS rjøl(c;.l?(j Cl Ic.EIí C 1z. Jl2 ~2.1,nostcdsåd rèssê/kjíntlii'iid tefltadr. - 'h... PCI lfß ok. '3 -- Jélclon '(liigtidll)i ~I,I ltll'i -fd(?, t'j ( 9s!J b "t l)!li tnr ~Jj ~~'ì.t~tea" " akau~kq!llniunc Tclefux. ~ 8'2. r æ.oc,~i4,v.$j4crb vtl_ h) Partene i leiekontrakten: Org.nr.ii)~r$()nni' (lí siireò Org.nr./l'ersúnnr (LI siffcr) :Personnr Olsíller) ~, PersOlùir(J1::~'il1êr:l '.' lîî~\"" Side 3 av í)

7 St1knad 0/11 bevillng til skjenking (iv alkohol Ni-lVI:,. Adresst.';' ~., 4. Styrer for skjenkebevillingen: _.., ::CA...",; '.~~-~ A-t rts ~1Z(r -r lttj&sij "..~ -.-.~ "1\;::11 i~;'f '.~....' li'; " p6~r;lll.stt'd: -~, g; t&4ajpral ieø'n/ji/jet vere. g Telefon dagtid: ~l:. MÎ)bjl: or- i "f" qfl 'l5"()t~e --,Persl.Ulilr:, i 6.. 2S $ ;.t,. ~ - inrl\'u:., '11 'Apres.~tì:. -Postiw/ - n- ;~ 5. Stedfortreder for styrer: :...in)).m.'tije'i!_ijei" JI4'Af$5U Tèlefax: "r ~stcd:.5;j Fil ;4 tt:l-: 63 N 22 ezòo Telefon dagtid:, \ioh i~ L'! Telefax: t' y:; qo~ 25 SOl)-. lpë'ronnr:,~ :...- _AnE. C., Ro& ij fu) ~ -~~? vikes, bcsgrtllhl~1t :,J.:yi,~:~ct cr'a~ülclt ti s~ike ()luat ~nivet o!,ll li hil en s'tcdtortrcder fni : til deucl~~giltl~ L-_,,"", Side 4 av l)

8 SøkIlad ()n beviling til skjenking av alkohol 6. Skjenkestedet: -- - " Navn: IJê'Ìliskšàdr. BR YCtL f! '.ll ;,1, e HeJfG"L- Postuur.,. l'ùs( nll"s'te'cl:..~j øq iq. rfl jl/ 8" s. (' a:4vtl :E Telefoïi dagtid: Mmiil: Têl,ela~: t" ttl '11' 'is-06c; -i- aç-'t flqó'" -, - f7 fø C; 7. Beskrivelse ~. ~ iî'-\:,~-j',r,(t: llj,v. ;'1.;; ~,:r-ì'l.i!..,.;...'l'l,.. '.." ~ ;1;,. 'j~ ~t~ l i'.$1 Jej.C 1 Jr li,v rl'l.~öhcjl I LCiß l1 yt3~ it,.: Pr $ 13,; JfL- I t; LA..$S ff Yr-tl (,ees Trl'().e14-lVtj (..M- tr ' )i N ti.j e Le Ó E; tjre; ø'/u,t! f4 lj. II rn øi æí Vin 0' Bnmncvin rsk.icnkeal'el\l~ A~ohoival'c (k'r)'ssav): -. ~'.!(e virksomhet (kryss av): --- Ll SpiserCSltlUranvtotU O Bar O Kafe/kafeteria O Pub ':;'.),e.heviiliî'g (kl)'ss av): Til sluttet Alminnelig O selskap o Diskotek O Annet. Skj!!llkctid: Fnl kl. t\tt~i~, - A nin 'stid: Fm ki.co.co til kl. QJI'~- j Siúe 5 a\' 9

9 S(IkIll/lo/l bevilling til skje.nking av alkohol Vedlegg: F~llgeiide dokumentasjon skal følge s~'knadcn: F~'lgcr vedlagt (kryss av): O L. Fimiaattcstcr for alie selskaper som er involvert i driften av stedet. O 2. RolIcutskrif( fra Brønnt'ysundsrcgistrene. O 3. Tegninger av skjenkearealet. O 4. Kopi av hw;lcìcavtale (hvis skjenkingen foregår i leide lokaler) O 5. Kopi av aksjebok (hvis aksjeselskap) O 6. Dokumentasjon på styrers og stedforteders tilknytning til skjenkestedet. O 7. Dokumentasjon på styrers og stedfortreders kvalifikasjoner. O 8. Erklæring 8. Erklæring Jeg forplikter meg til å orientere Fauske kommune om eventuelle endringer i driften av bevertningsstedet og i\ innhente nødvendig tillatelse ft,r igiingssetting av slike driftsendringer som krever kommunal behandling. Jeg forplikter meg til il sende Fauske koinimine årlig oppgiivi~ over omsatt volum av alkoholvarer i bevcniiingsstedet. Jeg samtykker i at det innhentes oppgave over bevertningsstedets iniikjøp av alkoholvarer fra ieverand~'rcr med tìlvirknings-, engros- og salgsbevillng for alkoholholdig drikk til bruk for kommunen ved fastsettelse av det årlige ulkoholgcbyrct. Fauske dcn~ 6'- :iol3 Søker,mderkrifi: _-f. ~-v -~---r-~~ #V--k0'- / f '" ~"' ~i -.."; " Siúe Ci av C)

10 rveiledning. fç.r 5,øknaden Søknad om bevillng,il skjeiikiiig :. av alkohol I Ihl\'illiiigsSljkcr: Sk.ícnk~rclt gis iil den for Iivis regning virksomhetcii drive... Bcviliiigiìlm..er kan vl\~rt: en fysisk eller juridisk person, f.eks. et ansvarlig selsknp. ct nksjeselsknii eller en llllttln slimmciishltl1ing. Bevillngen gis til den som har dei økonomiske iinsvaret for selve skjcrikcvirksoiihctcn. dvs, drilisselskapcl. Dersom skjcnke.'ìtedct skal drives som enkeltmannsforetak. gis bl~viiiingen til vedkommende fysiske person. Dersom det er en juridisk person som står for driften. gis bevillngcii til denne. Bevillingcn kaii burt~ gis til lovlig stiftet jmidisk person. Eiei'c: Punklel fylles III med iiiivn, Ildresse. personmimincr (for fysiske personer med eieriiieresser). foniiiiksnuiiincr og aksjeeiere (for finna(er) med eierinteresser). Alle cicrnndeler l'(ircs i proscilt. Vmiddskrav: Seiinile personer i virksoiihcicn må ha vist uklanderlig ",andel. Knivcl rciwr seg mol bevilingshaver og person som eier vesentlig del ti\ virksomheten eller vcsenilig del selskap SOll driver \,irksoiihclcn. eller som oppebærer en vesentlig dcliiv dcrlsinntckter. Det rel(~r seg ogsll mol person som i kraft av sin stiling som leder har vcsimthg innflytelse på virksomheten. Dette viindclskl"l\ei betyr at disse personene ikke knn ha forbniu seg mot relevant lovgivning. dvs. alkohollovgivning. bestclllielser i llulen lovgivning som liiir sammenheng med alkohollovens formål, samt skaue-, nvgifts. og regnskupsh)\givningen. Kommunen klin be om iit bevilingssøker redegj~ir for hvem det er relevant â vurdere i forhold iil vandel. Si)'l"cr og stedfortreder: For hver beviling skal det utpàes en styrer med sledforteder som mil godkjennes av bevillingsmyndigheten. Styrer og stedfortreder rt~,'ære iinsntt på skjenkestedet eller l.rbcide i virksoluheten i koia flv eiersiiling. Som styrer knn bnre utpekes den som har sl)ringsretl over skjenkingen. herunder imsvarct for å føre tilsyn med tltwelse av bevillngen. I styrers fnivler hviler styrerens plikter p!\ stedfortrederen. Bevillngshnveren ma strnk~ søke om godkjenning nv ny styrer dersom den gomle sluuer. Siyic og stedfortreder 1l5 "'lt~fc over 20 år og fm dokumentert kunnskap om iiikohollo\'c.n og bt.$lemmelser gitt i medhold av den_ Videre mil $.yrer og sicdft)jtrcdc.r ha ulvisiukhinderlig Viiidcl i forhold ii) nlkohollo\rgivningen og betc,iimelsr i nnnen lovgivning som hnr slln1lncnhcng med alkohollovens fonnål. av Krav(~t om 1\ ha en s(cdrorl~der for styrer kun fmvikc." dersom det virker urimelig for eksempel i forhold iil skjenkestedets størrelse. Hvis det er aktuclt i' ss1kc om nt kra"(~t om sicdrortrcckr fravikes. må delte grunngis i soknadsskjeiiiict under punktet oll stcdfort~~der. Skjenkestedet: I. hi I' rcdcgj Il'S dei for driftskonsept. meny, og cvcntuclt aniict publikuiistilbud. Del sk:il lihirês n:dc for 011 stedet prcscntt~res med ulikt koiiscpiiil forskjellge iider. for ekscmpèl om cvcntudi inaiiilbud endres dier ljernes til \'isse tider. Bruk eventueli egd, nrk. Siùe 1 tlii9

11 * Søknad om bevillng til skjenking av a/ko~/ Alkoholvare: Dersom det gis brennevinsbeviling, vil det også bh gitt vin. og ølrett. Bruk eventuelt eget ark til å reegjøre for om det søkes om brennevinsrett på særskilte vilkår, bare til sluttet selskap, tidsbegrnset e.l. Typ vi: Bevillngen ka ba utøves for en beemt ty virksomht. De ska y~re savar mellom virksombbevelsen i søden og fakisk konse publikum prnteres for på et bevertingsted. For spisesturnt utflle eventult eget skjema me nænnere opplysninger. SkjenkeareaL. Skjenkeretten kan bare utøves i et bestemt, godkjent lokale. Alle søkere skal vedlegge tegning over skjenkeområde. Tegningen skal være påført mål og vise plassering av eventuell bardisk. Skjenketi: Skjenketid for alkool faststts til masimum kl I dember mlne er skjenketiden minimum til kl Skjenketiden regulere for øvrig av alkohllovens 4.4. Søna:. Søknaden sends Fauske kommune, Postboks 93,8210 FAUSKE Spørsmål: Eventuelle spørsmål i tilkytning til søknaden og den videre behandling av den leder for Servicetorgt på telefon besvars av Sid Bay 9

12 Jansens Boligsece AS - Rognan - Se Regnskap, Roller og mer Side 1 av 8.PROFF ri...fi... Jansens Boligservice AS Org nr Besøksadresse: Rønningveien 8, 8250 Rognan ww.proff.no ht://w.prnosjv-utaoligas-/812621/

13 Jansens Boligser'ice AS - Rognan - Se Regnskap, Roller og mer Side 7 av 8 ~PROFF T"'~IF_ Jan..ns Bolgservice AS Org nr Roller 0a11S le $tyntle Vara Reeo Re~psre Kilde: Brønnøysundregistrene Jan we Jan (f 19n) La Eri Jat (f 196) Jann Wern Janse (f 19n) Rognan Revisjo AS 0konisenteret AS Aksjonærer Navn L. Jans AS Rogri Invest AS Sist oppdatert 2011 Antakajer Andel I % ww.proff.no htt://ww.proff.no/skrv-utjanns-boligservce-asrognan-/

14 Brøsudrgiste - Nøkkelopplysnier :f Enetgistt Side i av2 8 ro r n O y S L r!j r re", i r ri r, e Nøkkelopplysninger fra Enhetsregisteret Orgisjo.nalllDr: Nllfo: Or...--: Fo"".. Ko...: POl..: Reert i Enherere: Stilsatö: 992 SI2 621 JANSENS BOLIGSERVICE AS Akjelsk Røgveie 8 82S0ROGNAN SALTDAL Daglig lederl adii.direktør: Jar Werner Janse Vedteldfe form: ~je NærIpkode(r): Sektorkode: Særle opplyninger: St Stle V.,_: Sir: Utleie av hyblet leilig og lokaeriknto til båe prvat og nægsen. Vakes. Kjøp og sag av fa ei. Hlnei ùi by" og anle Hal me akjer og anle i an sels. Ut~ Bygg og anle se inves i ei inesg i akje og anle Utleie av egen eller leid fa eiendom eller 2100 Prvate aksjeslsk mv. Regis i Foretagit Regist i Mereriavgift Regist i NAV Aarete Sist inii ir 201 I La Er Jan Ja Wer Jan Daig le al. Sty led aj. ht://w2.brg.no/enhetisokldetjjsp?org928i262i

15 Brønsundregistne - Nøkkelopplysninger fr Enhetsregistret Side 2 av 2 Rer: Goje resjols Orisjosnwner ROGAN RESJN AS Jeba S S20 ROGAN ~ Aut rels Orisjoum KONOMISENRET AS Sjø FAUSKE Undereheer): Oyersikt oyer re istrrt undernheter 1u. Flre opplynier om erhetn: Opplysningene over er ba et utvalg av de opplysningen Brønnøsundrgistne har om eneten du har søkt pa. Yttlige opplysnmger er tilgjengelige båe på net og pair.. Utkrftr ggattter - Intojo so un belle og som leet i po elr pl faks.(gebyr). Kunngjørnger - overskt ove kulngil fr Briwndtis. (Ikk gé). OApgaveplikt - overikt ov en oplkt. (Ik gø). ForekS9PPvsnlnei - Forkslng ~ gj eun Bune Reis (EB) rsr du utle folcysln om enhe so er re er I Forlc eg Not ornlsum - de ml du oppi ved Sè í EBR-tj. (Ge). Veø'eqg tll rsnskap - he kan du la ne fø Ved tfir i pd-fo (Ikke ge). ErlylUighetregisret - oplnge I Frtvlilg eglst li'""ni', \undrri;tstrrno Kontakt l)~s finiiapi1sìt'bi!k.i!' kkt;"n: 15 i~) 751KI ()r~ulmßs.lms"umll"'f 'l7~ 7nl! 671 hup:l/w2.br.nolenhsokldetjjsp?org

16 Line Kristiansen Fra: Sendt: Til: Emne: Petter Grønås 00 petter.gronas(qpolitiet.no~ 19. juni :06 Line Kristiansen SV: Vandelsvurdering Hei Jeg har sett p~ søknaden og har ingen innvendinger mot at styrer og vara godkjennes som skjen kestyrer. Petter Grøn~s -----Opprinnelig melding----- Fra: Line Kristiansen (mailto:line.kristiansentafauske.kommune.nol Sendt: 19. juni :46 Til: Petter Grønâs Emne: Vandelsvurdering Hei Det har kommet inn en søknad om skjenking på Brygga Hotell. Vedlegger brev ang. vandelsvurdering. Har du mulighet til å se på denne, og gi meg en tilbakemelding i dag? Hvis vi ikke får den opp til politisk behandling i morgen blir den liggende til i september. Håper på tilbakemelding i dag(g /I Vennlig hilsen line Kristiansen Leder Servicetorget, FAUSKE KOMMUNE Il line.kristiansencæfauske.kommune.no 1

17 Line Kristiansen Fra: Sendt: Til: Emne: Jens Balteskard 19. juni :02 Line Kristiansen SV: Vandelsvurdering Vedr Søkn;:d om skjenking, Brygga Hotell Skatteoppkreveren i Fauske har intet negativt å bemerke om søkerne. Mvh Jens Balteskard Skatteoppkrever Fauske kommune Fra: Line Kristiansen Sendt: 19. juni :48 Til: Jens Balteskard Emne: Vandelsvurdering Hei Det har kommet inn en søknad om skjenking på Brygga HotelL. Vedlegger brev ang. vandelsvurdering. Har du mulighet til å se på denne, og gi meg en tilbakemelding i dag? Hvis vi ikke får den opp til politisk behandling i morgen blir den liggende til i september. Håper på tilbakemelding i dag~ /I Vennlig hilsen Line Kristiansen Leder Servicetorget, FAUSKE KOMMUNE /I line.kristiansen~fauske.kommune.no 1

18 ~ FAUSKE KOMMUNE Helse Servicetorget v/ Line Kristiansen Pb FAUSKE Saksbehandler: Aud-Helene Dragland - Telefon: Telefaks: Deres rel.: Vår rel.: 13/5273/AHD Dato: SKJENKEBEVILLING - BRYGGA HOTELL Enhet helse har ingen merknader ti søknaden om skjenkebeviling ved brygga Hotell. Med hilsen Aud-Helene Dragland Enhetsleder Helse Postadresse: Postboks FAUSKE Besøksadresse: Storgt. 83 E-post: postmottk(ffauske.komiiune.no Telefon Faks Bankgiro: / Org, nr:

Fauske kommune. Søknad om bevilling til skjenking av alkohol. i perioden. Firma: Side 0 av 9

Fauske kommune. Søknad om bevilling til skjenking av alkohol. i perioden. Firma: Side 0 av 9 Fauske kommune Søknad om bevilling til skjenking av alkohol i perioden Firma: Side 0 av 9 1. Bevillingssøker: a) Dersom søker er en fysisk person oppgis: Personnr: b) Dersom søker er et foretak oppgis:

Detaljer

SØKNAD OM BEVILLING TIL SKJENKING AV ALKOHOL I TIDSROMMET FRAM TIL.

SØKNAD OM BEVILLING TIL SKJENKING AV ALKOHOL I TIDSROMMET FRAM TIL. Dyrøy kommune SØKNAD OM BEVILLING TIL SKJENKING AV ALKOHOL I TIDSROMMET FRAM TIL. BEVILLINGSSØKER: Dersom søker er en fysisk person oppgis: Dersom søker er et firma oppgis: 1) Bevillingssøker (driftsselskapet):...

Detaljer

1. Bevillingssøker: Søknad om bevilling til skjenking av alkohol i tidsrommet fram til 01.07.2016. Det søkes om slik bevilling (sett kryss)

1. Bevillingssøker: Søknad om bevilling til skjenking av alkohol i tidsrommet fram til 01.07.2016. Det søkes om slik bevilling (sett kryss) TYSFJORD KOMMUNE Søknad om bevilling til skjenking av alkohol i tidsrommet fram til 01.07.2016. Det søkes om slik bevilling (sett kryss) Ny bevilling Endring Fornyelse Overdragelse, dato: 1. Bevillingssøker:

Detaljer

1. Bevillingssøker: Søknad om bevilling til skjenking av alkohol. Det søkes om slik bevilling (sett kryss) Dønna kommune

1. Bevillingssøker: Søknad om bevilling til skjenking av alkohol. Det søkes om slik bevilling (sett kryss) Dønna kommune Dønna kommune Søknad om bevilling til skjenking av alkohol Det søkes om slik bevilling (sett kryss) Ny bevilling Endring Fornyelse Overdragelse, dato: 1. Bevillingssøker: a) Dersom søker er en fysisk person

Detaljer

1. Bevillingssøker: Søknad om bevilling til skjenking av alkohol i tidsrommet fram til 1.7.2016. Det søkes om slik bevilling (sett kryss)

1. Bevillingssøker: Søknad om bevilling til skjenking av alkohol i tidsrommet fram til 1.7.2016. Det søkes om slik bevilling (sett kryss) Søknad om bevilling til skjenking av alkohol i tidsrommet fram til 1.7.2016 Det søkes om slik bevilling (sett kryss) Ny bevilling Endring Fornyelse Overdragelse, dato: 1. Bevillingssøker: a) Dersom søker

Detaljer

SØKNAD OM BEVILLING TIL SKJENKING AV ALKOHOL I TIDSROMMET...

SØKNAD OM BEVILLING TIL SKJENKING AV ALKOHOL I TIDSROMMET... SØKNAD OM BEVILLING TIL SKJENKING AV ALKOHOL I TIDSROMMET... 1 A. Bevillingssøker. Dersom søker er en fysisk person: Pers.nr.: 1 B. Bevillingssøker. Dersom søker er et firma: Firmanavn: Org.nr.: Daglig

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE FAUSKE PUBDRIFT LTD - SØKNAD OM BEVILLING TIL SKJENKING AV ALKOHOL

FAUSKE KOMMUNE FAUSKE PUBDRIFT LTD - SØKNAD OM BEVILLING TIL SKJENKING AV ALKOHOL SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE IJOU~nalpostID: Arkiv sakid.: 10/119 10/1549 Sluttbehandlede vedtaksinstans: Formannskap II Sak nr.: 027/10 I FORMANNSKAP I. I Saksbehandler: Line Kristiansen I Dato: 08.03.2010

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE BEVILLING TIL SALG AV ØL OG ANNEN ALKOHOLHOLDIG DRIKK FOR PERIODEN FRA VEDTAKSDATO TIL 30062016

FAUSKE KOMMUNE BEVILLING TIL SALG AV ØL OG ANNEN ALKOHOLHOLDIG DRIKK FOR PERIODEN FRA VEDTAKSDATO TIL 30062016 SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JouralpostID: 12/6410 I Arkiv sakid.: 12/1153 Sluttbehandlede vedtaksinstans: Formanskapet I I Saksbehandler: Line Kristiansen II Sak nr.: 136/12 I FORMANNSKAP I Dato: 24.09.2012

Detaljer

Fauske kommune. Søknad om bevilling til salg av øl, og annen alkoholholdig drikk med inntil 4,76 volumprosent alkohol i perioden. Firma: Side 0 av 9

Fauske kommune. Søknad om bevilling til salg av øl, og annen alkoholholdig drikk med inntil 4,76 volumprosent alkohol i perioden. Firma: Side 0 av 9 Fauske kommune Søknad om bevilling til salg av øl, og annen alkoholholdig drikk med inntil 4,76 volumprosent alkohol i perioden Firma: Side 0 av 9 a) Dersom søker er en fysisk person oppgis: 1. Bevillingssøker:

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. JOur.. alpostid: 12/3896 SØKNAD OM BEVILLING FOR SKJENKING AV ALKOHOL

FAUSKE KOMMUNE. JOur.. alpostid: 12/3896 SØKNAD OM BEVILLING FOR SKJENKING AV ALKOHOL r-- SA:KSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JOur.. alpostid: 12/3896 I Arkiv sakid.: 12/730 Sluttbehandlede vedtaksinstans: Formanskap Sak nr.: 091/12 I FORMANNSKAP II I I Saksbehandler: Line Kristiansen I Dato: 06.06.2012

Detaljer

Navn:... Adresse:... Telefonnr:... Telefaksnr:... Personnr:... 1) Bevillingssøker (driftsselskapet)... Firmanavn... Adresse... Daglig leder...

Navn:... Adresse:... Telefonnr:... Telefaksnr:... Personnr:... 1) Bevillingssøker (driftsselskapet)... Firmanavn... Adresse... Daglig leder... Beiarn Kommune 8110 Moldjord SØKNAD OM BEVILLING TIL SALG AV ØL BEVILLINGSSØKER: Dersom søker er en fysisk person oppgis: Dersom søker er et firma oppgis: 1) Bevillingssøker (driftsselskapet)... Firmanavn...

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. J0uralpostID: 12/9557 I Arkiv sakid.:. 12/2145

FAUSKE KOMMUNE. J0uralpostID: 12/9557 I Arkiv sakid.:. 12/2145 SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE J0uralpostID: 12/9557 I Arkiv sakid.:. 12/2145 Sluttbehandlede vedtaksinstans: Formanskap II Sak nu 012/13 I FORMANNSKAP I I Saksbehandler: Line Kristiansen I Dato: 04.02.2013

Detaljer

SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING OG SKJENKEBEVILLING

SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING OG SKJENKEBEVILLING KVITSØY KOMMUNE 4180 KVITSØY SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING OG SKJENKEBEVILLING SØKNADEN GJELDER: Nyetablering Endring i eksisterende bevilling Søknad om ny bevilling etter eierskifte 1. SERVERINGS-/SKJENKESTED

Detaljer

Søknad om bevilling til salg av øl, og annen alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol i tidsrommet fram til 01.07.

Søknad om bevilling til salg av øl, og annen alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol i tidsrommet fram til 01.07. Søknad om bevilling til salg av øl, og annen alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol i tidsrommet fram til 01.07.2016 Det søkes om slik bevilling (sett kryss) Ny bevilling Endring Fornyelse

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Det foreligger søknad om beviling for skjenking av alkohol for perioden 12.12.2009 til 30.06.2012 fra Sulitjelma Fjellandsby AS.

FAUSKE KOMMUNE. Det foreligger søknad om beviling for skjenking av alkohol for perioden 12.12.2009 til 30.06.2012 fra Sulitjelma Fjellandsby AS. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 09110848 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 09/2644 I Saksbehandler: Line Kristiansen Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Sak nr. T FORMANNSKAP I Dato: 15.12.2009 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING

Detaljer

Søknad om bevilling til salg av øl, og annen alkoholholdig drikk med inntil 4,76 volumprosent alkohol i tidsrommet fra 01.07. 2012 til 30.06.

Søknad om bevilling til salg av øl, og annen alkoholholdig drikk med inntil 4,76 volumprosent alkohol i tidsrommet fra 01.07. 2012 til 30.06. STEIGEN KOMMUNE Søknad om bevilling til salg av øl, og annen alkoholholdig drikk med inntil 4,76 volumprosent alkohol i tidsrommet fra 01.07. 2012 til 30.06.2016 Det søkes om slik bevilling (sett kryss)

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE SØKNAD OM SERVERINGS OG / ELLER SKJENKEBEVILLING I TIDSROMMET T.O.M. 30.06.2016 SØKNADEN GJELDER : SERVERINGS / SKJENKESTEDET :

VENNESLA KOMMUNE SØKNAD OM SERVERINGS OG / ELLER SKJENKEBEVILLING I TIDSROMMET T.O.M. 30.06.2016 SØKNADEN GJELDER : SERVERINGS / SKJENKESTEDET : VENNESLA KOMMUNE SØKNAD OM SERVERINGS OG / ELLER SKJENKEBEVILLING I TIDSROMMET T.O.M. 30.06.2016 SØKNADEN GJELDER : Serveringsbevilling Ja Nei Skjenkebevilling Ja Nei Fornyelse av bevilling Oppstart av

Detaljer

Sandnes kommune Postboks 583 4305 SANDNES. Bevillingshaver (dvs. den som søker om bevilling og skal drive stedet): Navn på bevillingssøker :...

Sandnes kommune Postboks 583 4305 SANDNES. Bevillingshaver (dvs. den som søker om bevilling og skal drive stedet): Navn på bevillingssøker :... Sandnes kommune Postboks 583 4305 SANDNES SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING I SANDNES Ja SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL I SANDNES Ja (Det anbefales at en leser veiledningen før en fyller ut søknaden) (Dette

Detaljer

SØKNAD OM BEVILLING TIL SALG AV ØL I TIDSROMMET. (dato)

SØKNAD OM BEVILLING TIL SALG AV ØL I TIDSROMMET. (dato) SØKNAD OM BEVILLING TIL SALG AV ØL I TIDSROMMET. (dato) 1 A. Bevillingssøker. Dersom søker er en fysisk person: Pers.nr.: 1 B. Bevillingssøker. Dersom søker er et firma: Firmanavn: Org.nr.: Daglig leder:

Detaljer

Søknad om bevilling til salg av øl, og annen alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol i tidsrommet 01.07.2016 til 30.06.

Søknad om bevilling til salg av øl, og annen alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol i tidsrommet 01.07.2016 til 30.06. Søknad om bevilling til salg av øl, og annen alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol i tidsrommet 01.07.2016 til 30.06.2020 Det søkes om slik bevilling (sett kryss) Ny bevilling Endring

Detaljer

Søknad om fornyelse av bevilling for skjenking av alkohol om bord i bår under fart eller ved kai i tidsrommet 1. juli 2016-30.

Søknad om fornyelse av bevilling for skjenking av alkohol om bord i bår under fart eller ved kai i tidsrommet 1. juli 2016-30. Eigersund kommune Søknad om fornyelse av bevilling for skjenking av alkohol om bord i bår under fart eller ved kai i tidsrommet 1. juli 2016-30. juni 2020 Søknadsfrist 21. januar 2016 SKJENKESTEDET/BÅTEN

Detaljer

Søknad om fornyelse av bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk fra 1. juli 2016 30. juni 2020.

Søknad om fornyelse av bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk fra 1. juli 2016 30. juni 2020. Eigersund kommune Søknad om fornyelse av bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk fra 1. juli 2016 30. juni 2020. Søknadsfrist 21. januar 2016 SKJENKESTEDET Navn på skjenkestedet: Adr.: Evt. tidligere

Detaljer

SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING OG SKJENKEBEVILLING

SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING OG SKJENKEBEVILLING SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING OG SKJENKEBEVILLING SØKNADEN GJELDER Nyetablering Endring i eksisterende bevilling Søknad om ny bevilling etter eierskifte VIRKSOMHETEN (veil. pkt. 1) Navn på stedet Evt.

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE SØKNAD SALGSBEVILLING I TIDSROMMET T.O.M. 30.06.2016 SØKNADEN GJELDER : SALGSSTEDET :

VENNESLA KOMMUNE SØKNAD SALGSBEVILLING I TIDSROMMET T.O.M. 30.06.2016 SØKNADEN GJELDER : SALGSSTEDET : VENNESLA KOMMUNE SØKNAD SALGSBEVILLING I TIDSROMMET T.O.M. 30.06.2016 Alkoholholdige drikkevarer mellom 2,5 og 4,7 volumprosent alkohol SØKNADEN GJELDER : Fornyelse av bevilling Ny bevilling Oppstart av

Detaljer

SØR-AURDAL KOMMUNE Tingvollbakkin 15 2930 BAGN

SØR-AURDAL KOMMUNE Tingvollbakkin 15 2930 BAGN SØR-AURDAL KOMMUNE Tingvollbakkin 15 2930 BAGN SØKNAD OM BEVILLING TIL SKJENKING AV ALKOHOL I TIDSROMMET FREM TIL 30.06.2016 Det søkes om slik bevilling( sett kryss) Ny bevilling Endring Fornyelse Eierskifte,

Detaljer

SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR SALG AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK GRUPPE 1 (2.50-4.7 volumprosent alkohol) 01.07.2012-30.06.2016

SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR SALG AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK GRUPPE 1 (2.50-4.7 volumprosent alkohol) 01.07.2012-30.06.2016 SALGSSTEDET SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR SALG AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK GRUPPE 1 (2.50-4.7 volumprosent alkohol) 01.07.2012-30.06.2016 Butikkens navn... Adresse:...Postnr:...Poststed:... Telefonnr.:... Telefaksnr.:...

Detaljer

Z CO. z w z. Z w. r > (fl )

Z CO. z w z. Z w. r > (fl ) E I(fl (i, w w 0 N, ç. 3 G) 0 1 0 - G) (fl ) Ci d I w z II w Z CO D 0 w > G) d z. 0 0 Z 5 Z w o r > I z w z z Ç3 if2(c/n.:?fl -I- -- Westått JaINei Informasjon om Etablererprøve og Kunnskapspreve finnes

Detaljer

SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ALKOHOLHOLDIG DRIKK GRUPPE 1 (høyst 4,7 volumprosent alkohol)

SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ALKOHOLHOLDIG DRIKK GRUPPE 1 (høyst 4,7 volumprosent alkohol) SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ALKOHOLHOLDIG DRIKK GRUPPE 1 (høyst 4,7 volumprosent alkohol) SØKNADEN GJELDER: Nyetablering Søknad om bevilling etter eierskifte VIRKSOMHETEN (veil. pkt. 1) Butikkens navn

Detaljer

Nedre Eiker kommune Postboks C 3051 Mjøndalen

Nedre Eiker kommune Postboks C 3051 Mjøndalen Nedre Eiker kommune Postboks C 3051 Mjøndalen Tlf 32 23 25 00 E-post: post@nedre-eiker.kommune.no SØKNAD OM SKJENKE-, SALGS- OG/ELLER SERVERINGSBEVILLING 1. SØKNADEN GJELDER Salgsbevilling Serveringsbevilling

Detaljer

SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING I SANDNES Ja SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL I SANDNES Ja

SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING I SANDNES Ja SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL I SANDNES Ja Sandnes kommune v/rune Kanne Postboks 583 4305 SANDNES SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING I SANDNES Ja SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL I SANDNES Ja (Det anbefales at en leser veiledningen før en fyller ut søknaden)

Detaljer

SAKSFRAMLEGG SAK: SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - HANNE-BRITH VOLD RUDERAAS

SAKSFRAMLEGG SAK: SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - HANNE-BRITH VOLD RUDERAAS SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Grethe Tønder Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Søknad om skjenkebevilling

Søknad om skjenkebevilling Søknad om skjenkebevilling Bevillingstype Det søkes om [ ] Ny bevilling [ ] Endret bevilling Er virksomheten overdratt? Dato for overdragelse Informasjon om tidligere eier Navn på selskap Type bevilling

Detaljer

Skjenkebevilling - søknad

Skjenkebevilling - søknad Hol kommune Ålmannvegen 8 3576 Hol Telefon: 32 09 21 00 Telefaks: 32 09 21 10 E-post: postmottak@hol.kommune.no Hjemmeside: http://www.hol.kommune.no Skjenkebevilling - søknad Bevillingstype Det søkes

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtebok Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 15.12.2009 Fra kl. 09:00 Til behandling: Sakene 116/09-117/09 Møte nr: 14/2009 Til kl. 09.30 Møtested: Fauske hotell TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Odd Henriksen,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG SAK: SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - DEN GLADE DAME CAFE

SAKSFRAMLEGG SAK: SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - DEN GLADE DAME CAFE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Grethe Tønder Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):formannskapet Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Serverings- og/eller skjenkebevilling - søknad

Serverings- og/eller skjenkebevilling - søknad Klepp kommune Solavegen 1 Postboks 25 4358 Kleppe : 51 42 98 00 E-post: postmottak@klepp.kommune.no Hjemmeside: http://www.klepp.kommune.no Serverings- og/eller skjenkebevilling - søknad Bevillingstype

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 12/14 14/548 SKJENKEBEVILLING SCANDINAVIE SANDNESSJØEN AS

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 12/14 14/548 SKJENKEBEVILLING SCANDINAVIE SANDNESSJØEN AS MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Botnkrona. Arbeidsmøte skolestruktur Møtedato: 11.03.2014 Tid: 12:00-15:30. 15.30 Ordinært formannskapsmøte Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer

Detaljer

BUDSJETT 2009 - DRØFTINGER

BUDSJETT 2009 - DRØFTINGER HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Geir A. Iversen Elisabeth S. Mikalsen Odd Ivar Gladsø til sak 132/08 Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Saksbehandler: Grethe Tønder SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL:

Detaljer

Skjenkebevilling - søknad

Skjenkebevilling - søknad Klepp kommune Solavegen 1 Postboks 25 4358 Kleppe Telefon: 51 42 98 00 E-post: postmottak@klepp.kommune.no Hjemmeside: http://www.klepp.kommune.no Skjenkebevilling - søknad Bevillingstype Det søkes om

Detaljer

Søknad om serverings- og skjenkebevilling

Søknad om serverings- og skjenkebevilling NÆRINGS- OG HANDELSDEPARTEMENTET SOSIAL- OG HELSEDEPARTEMENTET Søknaden Kommunens navn Adresse sendes til Serveringsbevilling Skjenkebevilling Søknad om serverings- og skjenkebevilling Søknaden Ja Nei

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 07.12.2010 154/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 07.12.2010 154/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200801471 : E: U63 &18 : Rune Kanne Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 07.12.2010 154/10 AL FORNO AS - SØKNAD OM NY ALMINNELIG

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 15/1154. Formannskapet 22.06.2015

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 15/1154. Formannskapet 22.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 15/1154 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 22.06.2015 SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - SSP AVD. UPPER CRUST/POINT HAUGESUND

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 9/15 14/1374 ENDRING AV DAGLIG LEDER/SKJENKESTYRER - RESTAURANT SOPRANO AS

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 9/15 14/1374 ENDRING AV DAGLIG LEDER/SKJENKESTYRER - RESTAURANT SOPRANO AS MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Botnkrona. Befaring kl 11.00, oppmøte Rådhuset Møtedato: 18.03.2015 Tid: 12.30 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE SULITJELMA NÆRMILJØUTVALG - SØKNAD OM LÅN KR. 60.000, REGULERINGSPLAN NY BOLIGBYGGING I SULITJELMA

FAUSKE KOMMUNE SULITJELMA NÆRMILJØUTVALG - SØKNAD OM LÅN KR. 60.000, REGULERINGSPLAN NY BOLIGBYGGING I SULITJELMA SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE I JouralpostID: 11/7465 I Arkiv sakid.: 1111073 Sluttbehandlede vedtaksinstans: Formanskap Sak nr.: 067/11 I FORMANNSKAP II I I Saksbehandler: Gudr Hagalinsdottir I Dato: 29.08.2011

Detaljer

SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING I SANDNES KOMMUNE (Det anbefales at en leser veiledningen før en fyller ut søknaden)

SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING I SANDNES KOMMUNE (Det anbefales at en leser veiledningen før en fyller ut søknaden) Sandnes kommune Postboks 583 4305 Sandnes SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING I SANDNES KOMMUNE (Det anbefales at en leser veiledningen før en fyller ut søknaden) Bevillingshaver... Navn på bevillingssøker......

Detaljer

Søknad om serveringsbevilling

Søknad om serveringsbevilling Postboks 319, 8001 Bodø Søknad om serveringsbevilling 1. Serveringsstedet Navn Organisasjonsnummer Stedsadresse Gnr Bnr Telefon Postnr. Poststed Telefax E-postadresse Stedets størrelse m 2 Antall sitteplasser

Detaljer

MØTEINNKALLING 2 Kommunestyre

MØTEINNKALLING 2 Kommunestyre MØTEINNKALLING 2 Møtetid: 08.12.2014 Kl. 16:30 INVITASJON Kl. 18.00 INNKALLING Møtested: Fraunar møterom, Frogn rådhus Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

SVAR PÅ SKJENKEBEVILLING - FORNYELSER FOR PERIODEN 01.07.2016-30.06.2020

SVAR PÅ SKJENKEBEVILLING - FORNYELSER FOR PERIODEN 01.07.2016-30.06.2020 Kommunikasjon og personal «MOTTAKERNAVN» «KONTAKT» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Deres ref. Vår ref. Dato «REF» 24123/2016//5AKS 30.06.2016 SVAR PÅ SKJENKEBEVILLING - FORNYELSER FOR PERIODEN 01.07.2016-30.06.2020

Detaljer

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 22. mars 2010

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 22. mars 2010 BERGEN KOMMUNE Helse og inkludering/kontor for skjenkesaker Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Fagnotat Saksnr.: 200016026-161 Emnekode: - Saksbeh: EAFE Fra: Kontor for skjenkesaker Dato: 22. mars

Detaljer

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 21. mars 2011

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 21. mars 2011 BERGEN KOMMUNE Helse og inkludering/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201001486-20 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Grethe Tønder. Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Klageadgang: Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel: Komm.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Grethe Tønder. Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Klageadgang: Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel: Komm. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Grethe Tønder Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): FORMANNSKAPET Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Gildeskål kommune 2012 2016

Alkoholpolitiske retningslinjer for Gildeskål kommune 2012 2016 Alkoholpolitiske retningslinjer for Gildeskål kommune 2012 2016 Retningslinjene gir føringer for Gildeskål kommunes alkoholpolitikk i tidsrommet 2012-2016. De enkelte søknader om salgs- og skjenkebevillinger

Detaljer

Søknad om serveringsbevilling

Søknad om serveringsbevilling Postboks 319, 8001 Bodø Søknad om serveringsbevilling 1. Serveringsstedet Navn Organisasjonsnummer Stedsadresse Gnr Bnr Telefon Postnr. Poststed Telefax Epostadresse Stedets størrelse m 2 Antall personer

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset møterom Dønnamannen. Møtedato: 17.03.2009 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-mail: seko@gamvik.kommune.no SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-mail: seko@gamvik.kommune.no SAKSLISTE Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Lillesalen, Mehamn samfunnshus Møtedato: 07.06.2012 Tid: 08:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-mail: seko@gamvik.kommune.no

Detaljer

S Ø K N A D O M S K J E N K E B E V I L L I N G

S Ø K N A D O M S K J E N K E B E V I L L I N G Ringsaker kommune Postboks 13 2381 Brumunddal S Ø K N A D O M S K J E N K E B E V I L L I N G 1. SKJENKESTEDET Alle underpunktene under punkt 1 skal fylles ut. Navn :... Stedsadresse :... Postnummer :...

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskap. Saksliste

Møteinnkalling for Formannskap. Saksliste EIDSBERG KOMMUNE Møteinnkalling for Formannskap Møtedato: 09.07.2015 Møtested: Heggin 3, 3. etasje Møtetid: 10:00-11:00 e-postmøte Saksnr Tittel Saksliste 15/50 Momarken Travbane - Food Republic AS - Skjenkebevilling

Detaljer

Fagnotat - Clarion Hotel Admiral, C. Sundts gate 3/13 - Søknad om utvidelse av eksisterende skjenkeareal utendørs frem til 30.06.

Fagnotat - Clarion Hotel Admiral, C. Sundts gate 3/13 - Søknad om utvidelse av eksisterende skjenkeareal utendørs frem til 30.06. BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 200000324-115 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 20.06.2013 Fra kl. 08:30 Til behandling: Sakene 061/13-065/13 Møte nr: 5/2013 Til kl. 08:50 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 49/14 14/550 SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - LE CHEF - INNDRAGING AV BEVILLING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 49/14 14/550 SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - LE CHEF - INNDRAGING AV BEVILLING MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte Møtedato: 30.07.2014 Tid: 12.00-13.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Søknad om serveringsbevilling

Søknad om serveringsbevilling Postboks 319, 8001 Bodø Søknad om serveringsbevilling 1. Serveringsstedet Navn Organisasjonsnummer Stedsadresse Gnr Bnr Telefon Postnr. Poststed Telefax Epostadresse Stedets størrelse m 2 Antall personer

Detaljer

Søknad om serverings- /skjenkebevilling

Søknad om serverings- /skjenkebevilling Søknad om serverings- /skjenkebevilling 1. SØKNADEN GJELDER Serveringsbevilling Ny bevilling Endring i eksisterende bevilling Type bevilling: Alminnelig Sluttet lag Alkoholtyper som ønskes inne: Gruppe

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested:

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet - 1. etg. Dato: 19.03.2012 Tidspunkt: Umiddelbart etter endt kommunestyremøte Eventuelt forfall må meldes snarest på

Detaljer

z w > wro (fl c!j z > G o: - i E L\ J (I) Iii c4- c G) o -c z I. o -D ,r \ r cj LLJ !ç: LIJ 0) LI ( 3 -(G c 0 G, - v -- LI (G (fl (fl

z w ><r w ro0 Q 0 > wro (fl c!j z > G o: - i E L\ J (I) Iii c4- c G) o -c z I. o -D ,r \ r cj LLJ !ç: LIJ 0) LI ( 3 -(G c 0 G, - v -- LI (G (fl (fl Q -) -J -J ro (9 ẕ J (9 ẕ J ii ro 1 ) ). ) r j -. -, ) ) LLJ o.. j. -L,. ().- o. t. - i ] ) fø) ) ) ) i ).. 4. )... G.. :- ),. )!J J j. 2 2 -, j,r \ o - (4!ç: i J rç (i r. V

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker

BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201511459-7 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: BKNI Administrasjon og økonomi Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker

Detaljer

SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR BEVILLINGSPERIODEN

SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR BEVILLINGSPERIODEN HOLE KOMMUNE Søknaden sendes til: Hole kommune Viksveien 30 3530 Røyse SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR BEVILLINGSPERIODEN 2006-2008 : 32 16 11 00 Telefaks: 32 15 90 03 E-post: posmottakt@hole.kommune.no KUN

Detaljer

Fagnotat - Harbour Apartments, Sandviksboder 9/10 - Søknad om utvidelse av eksisterende skjenkeareal frem til 30.06.2016

Fagnotat - Harbour Apartments, Sandviksboder 9/10 - Søknad om utvidelse av eksisterende skjenkeareal frem til 30.06.2016 BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 200904199-36 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING FOR PERIODEN 010412-310316.

SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING FOR PERIODEN 010412-310316. Ark.: U63 Lnr.: 4266/12 Arkivsaksnr.: 12/36-28 Saksbehandler: Jane Holoen SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING FOR PERIODEN 010412-310316. Vedlegg: Ingen. Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Søknader om skjenkebevilling

Detaljer

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 3. oktober 2011

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 3. oktober 2011 BERGEN KOMMUNE Helse og inkludering/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 200004489-132 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: BENL Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

Balsfjord kommune for framtida

Balsfjord kommune for framtida Balsfjord kommune for framtida Alkoholpolitiske retningslinjer for 2012-2016 INNHOLD 1. Mål for Balsfjord kommunes alkoholpolitikk 2. Alminnelige bestemmelser 2.1 Definisjon av alkoholholdige drikker 2.2

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - ANKERSKÅLEN AS/TIDENS MINDE BAR, SØREGT. 13, SKUDENESHAVN

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - ANKERSKÅLEN AS/TIDENS MINDE BAR, SØREGT. 13, SKUDENESHAVN SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - ANKERSKÅLEN AS/TIDENS MINDE BAR, SØREGT. 13, SKUDENESHAVN Hovedutvalg helse og omsorg behandlet saken den 20.05.2015, saksnr. 22/15 Behandling:

Detaljer

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGPLAN

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGPLAN ALKOHOLPOLITISK HANDLINGPLAN 2012 2016 Vedtatt av Leka kommunestyre 7994 Leka Telefon 74 38 70 00 Telefaks 74 38 70 10 1 Innledning: Alle kommuner er pålagt å utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan

Detaljer

HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Møterom teknisk, Frøya herredshus 11.06.2015 09.00. Tilleggspapirer

HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Møterom teknisk, Frøya herredshus 11.06.2015 09.00. Tilleggspapirer FRØYA KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Møterom teknisk, Frøya herredshus 11.06.2015 09.00 Tilleggspapirer Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må

Detaljer

Det er ingen endringer i forhold til bevillingen som gjelder driftskonsept, eier etc.

Det er ingen endringer i forhold til bevillingen som gjelder driftskonsept, eier etc. BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 200612968-59 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 8. oktober 2009

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 8. oktober 2009 BERGEN KOMMUNE Helse og inkludering/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 200001983-76 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

RINDAL KOMMUNE SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING

RINDAL KOMMUNE SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING RINDAL KOMMUNE SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING VIRKSOMHETEN (veil. pkt. 1) Virksomhetens navn Postnr.-/sted Tlf.nr. Adr. E-post: Telefaksnr. Evt. tidligere navn på stedet: SERVERINGSAREAL (veil. pkt. 2)

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 15/1856. Formannskapet 01.06.2015

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 15/1856. Formannskapet 01.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 15/1856 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 01.06.2015 SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL - REMA 1000 SKUDENES Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Songdalen kommune. Vedtatt av kommunestyret 21.03.12 sak 19/12

Alkoholpolitiske retningslinjer for Songdalen kommune. Vedtatt av kommunestyret 21.03.12 sak 19/12 Alkoholpolitiske retningslinjer for Songdalen kommune Vedtatt av kommunestyret 21.03.12 sak 19/12 1. Innledning ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR SONGDALEN KOMMUNE 2012-2016 Planen skal være retningsgivende

Detaljer

Søknad om bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 1

Søknad om bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 Søknad om bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 Bevillingstype Type bevilling [ ] Ny bevilling [ ] Endret bevilling Har bevillingssøker andre bevillinger fra før med hjemmel i alkoholloven?

Detaljer

Fagnotat - Olav Kyrresgate 39. Brazil Bar & Lounge - Søknad om ny alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1-3

Fagnotat - Olav Kyrresgate 39. Brazil Bar & Lounge - Søknad om ny alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1-3 BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201405855-14 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: BENL Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SCANDIC STAVANGER CITY, REIDAR BERGES GATE 9 - SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SCANDIC STAVANGER CITY, REIDAR BERGES GATE 9 - SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO HASB-14/249-10 30624/14 15.04.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / Stavanger formannskap

Detaljer

Gjelder for perioden 2012-2016

Gjelder for perioden 2012-2016 Gjelder for perioden 2012-2016 Vedtatt av kommunestyret den xxxxx (arkivsak 12/435) 1 Om planen Alkoholpolitisk handlingsplan gir retningslinjer for Dønna kommunes alkoholpolitikk i tidsrommet 2012 til

Detaljer

Byrådet i Bergen fornyet i sitt møte 26. juni 2013 bevillingen ved Hitland Gjestegård. Bevillingen ble fornyet frem til 30. juni 2014.

Byrådet i Bergen fornyet i sitt møte 26. juni 2013 bevillingen ved Hitland Gjestegård. Bevillingen ble fornyet frem til 30. juni 2014. BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 200000247-49 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

Fagnotat - OMG, Torgallmenningen 2 - Søknad om ny alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1-3 innendørs frem til 30.06.

Fagnotat - OMG, Torgallmenningen 2 - Søknad om ny alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1-3 innendørs frem til 30.06. BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201323556-5 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer. for. Nord-Odal kommune

Alkoholpolitiske retningslinjer. for. Nord-Odal kommune Alkoholpolitiske retningslinjer for Nord-Odal kommune i perioden 01.07.2012 til 30.06.2016 1 Alminnelige bestemmelser 1.1 Formål 1.2 Definisjoner 1.3 Bevillingsperiode 1.4 Krav til styrer og stedfortreder

Detaljer

Søknaden gjelder skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1-3 samt tilvirkning for skjenking i egen virksomhet.

Søknaden gjelder skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1-3 samt tilvirkning for skjenking i egen virksomhet. BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201404910-11 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: BENL Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SESONGSKJENKEBEVILLING - HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT OMBORD I MS NORDSTJERNEN, FERJEKAIEN I SKUDENESHA

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SESONGSKJENKEBEVILLING - HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT OMBORD I MS NORDSTJERNEN, FERJEKAIEN I SKUDENESHA SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SESONGSKJENKEBEVILLING - HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT OMBORD I MS NORDSTJERNEN, FERJEKAIEN I SKUDENESHA Formannskapet behandlet saken den 13.10.2014, saksnr. 95/14 Behandling: Innstillingen

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker

BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201516956-6 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: BKNI Administrasjon og økonomi Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår FORNYELSE AV SALGSBEVILLINGER 2012-2016

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår FORNYELSE AV SALGSBEVILLINGER 2012-2016 STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: U63 Arkivsaksnr: 2012/920-45 Saksbehandler: Christine Elveland Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår FORNYELSE AV SALGSBEVILLINGER 2012-2016 Rådmannens forslag

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. 24.09.2012at denne skulle opp til ny behandling i Kommunestyrets møte den 04.10.2012.

FAUSKE KOMMUNE. 24.09.2012at denne skulle opp til ny behandling i Kommunestyrets møte den 04.10.2012. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JoumalpostID: 12/8324 I Arkiv saki.; 12/1961 Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestye II Sak nr.: 155/12 I KOMMUNESTYRE I I Saksbehandler: Line Kristiansen I Dato: 04.10.2012

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer

Alkoholpolitiske retningslinjer Alkoholpolitiske retningslinjer Lunner kommune 2012 2016 Side 2 Innhold Innhold... 2 1 Retningslinjenes formål... 3 2 Bevillinger... 3 2.1 Bevilling for salg av øl... 4 2.2 Bevilling for skjenking av øl,

Detaljer

Bevillingssøker er Fana Catering og Selskapsservice AS, org. nr. 964 359 156. Det har ikke tidligere vært skjenkebevilling i lokalene.

Bevillingssøker er Fana Catering og Selskapsservice AS, org. nr. 964 359 156. Det har ikke tidligere vært skjenkebevilling i lokalene. BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201303748-5 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker

BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201511301-5 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: BKNI Administrasjon og økonomi Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker

Detaljer