KRISTIANSUND KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KRISTIANSUND KOMMUNE"

Transkript

1 KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 5 MØTE NR.: 04/16 TID: :00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget ORIENTERING Rektor ved Kristiansund videregående skole, Tor Moholt, er invitert for å orientere om situasjonen ved de videregående skoler. SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL PS 04/185 PRESISERING AV DELEGASJONSREGLEMENTET. FORHOLDET MELLOM DRIFTSUTVALGET OG UTVIKLINGSUTVALGET REFERANSE 033 PS 04/186 PS 04/187 PS 04/188 PS 04/189 FORSLAG OM ORGANISERING AV KRISTIANSUND KOMMUNES BOLIGFORVALTNING. STORTINGS- OG SAMETINGSVALGET FASTSETTING AV VALGDAG OG VALG AV VALGSTYRE OPPNEVNING AV NYTT VARAMEDLEM I UTVIKLINGSUTVALGET ETTER TONJE HENDNES SAMARBEIDSAVTALE MELLOM KRISTIANSUND KOMMUNE OG HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF & PS 04/190 KULIPRISEN PS 04/191 OPPNEVNING AV HOVEDSTEVNEVITNE FOR EN NY PERIODE X40 PS 04/192 OPPNEVNING AV 17. MAIKOMITE FOR 2005 C03 PS 04/193 PS 04/194 KARIHOLA MAT AS-SØKNAD OM BEVILLING FOR SALG AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK UNDER 4,76 VOLUMPROSENT ALKOHOL I UTSALGSSTEDET ICA NÆR GOMA TOSCANA RESTAURANT - SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING I FORBINDELSE MED EIERSKIFTE U62 U63 &18 PS 04/195 REFERATSAKER LISTE OVER REFERATSAKER

2 Side 2 av 26 KRISTIANSUND KOMMUNE Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 02/2356/10907/ Anton Monge Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Driftsutvalget /185 PRESISERING AV DELEGASJONSREGLEMENTET. FORHOLDET MELLOM DRIFTSUTVALGET OG UTVIKLINGSUTVALGET Bystyret vedtok i møte , sak 03/50 nytt delegasjonsreglement. Det har oppstått tvil om hvordan 1, 1.avsnitt i utviklingsutvalgets reglement skal fortolkes sett i forhold til 1 i driftsutvalgets reglement. Dette gjelder avgrensningen mellom de to utvalgenes mandat. Rådmannen har avtalt med ordføreren, utviklingsutvalget og driftsutvalget at det legges frem sak for bystyret sak hvor dette forhold avklares gjennom en presisering av delegasjonsreglementet. Saksbehandlingen Uviklingsutvalgets reglement 1, 1. avsnitt har følgende ordlyd: Utviklingsutvalget har innstillingsmyndighet overfor kommunestyret i saker som gjelder overordnet planlegging og utredninger av strategisk, prinsipiell eller utviklingsorientert karakter( med unntak av økonomiplanen). I refererte avsnitt er det formuleringen, og utredninger av strategisk, prinsipiell eller utviklingsorientert karakter, som skaper problemstillingen. Delegasjonen til utvalgene er i utgangspunktet gitt gjennom bystyrets vedtak i møte , sak 02/86, Ny politisk organisering i Kristiansund Kommune. Denne sak er igjen basert på tilrådningene fra den politiske arbeidsgruppen som hadde utredet saken. Arbeidsgruppen var sammensatt av ordføreren og de 6 gruppelederne i bystyret. Gruppen voterte over 5 tilrådninger. I sakspremissene for tilrådning nr.3 uttaler arbeidsgruppen bl.a. følgende: Det nye Driftsutvalget skal altså ivareta formannskapets lovpålagte oppgaver om å behandle forslag til økonomiplanen, årsbudsjett og skattevedtak. I tillegg bør driftsutvalget ivareta oppfølgningen av økonomiplansyklusen, dvs. tertialrapportene og andre større endringer i budsjettet.

3 Side 3 av 26 Driftsutvalget skal i tillegg ivareta den politiske oppfølgningen av kommunens drift på vegne av bystyret, driftsoppgaver som i dag er spredt på dagens tre hovedutvalg samt på en rekke underutvalg. Det nye Utviklingsutvalget skal være kommunenes planutvalg for overordnede planer utenom økonomiplanen. Dvs. kommuneplanen, strategiske næringsplaner, kommunedelsplaner( havneplan, beredskapsplaner, helseplaner, idrettsplan, skoleplan, kulturplan etc.) Utviklingsutvalget kan gi premisser i reguleringssaker, store utbyggingssaker og andre viktige strategiske saksområder. Planer som fremmes/behandles må imidlertid alltid ha forankring i vedtatt økonomiplan. Tilrådning nr. 3 ble enstemmig vedtatt av arbeidsgruppen. I denne tilrådning uttales det følgende om driftsutvalget og utviklingsutvalget: Det opprettes et Driftsutvalg på 11 medlemmer til å ivareta formannskapets lovpålagte oppgaver(jfr.k.l. 8 nr. 3). Alle medlemmene velges fra kommunestyret. Driftsutvalget skal også være kommunens klagenemd etter kommuneloven. Ordfører er leder for driftsutvalget. Det opprettes et Utviklingsutvalg på 11 medlemmer som skal være kommunens planutvalg for overordnede planer utenom økonomiplanen og reguleringssaker. Alle medlemmene velges fra kommunestyret. Utvalgets leder velges av kommunestyret. Arbeidsgruppens uttalelse til tilrådning nr.3 ble tatt inn som sakspremiss i bystyresak 02/86. Tilrådning nr.3 ble enstemmig vedtatt. Nytt helhetlig delegasjonsreglement for Kristiansund Kommune ble vedtatt i bystyresak 03/50 og følger mangfoldiggjort vedlagt. I bystyrets vedtak i sakene 02/86 og 03/50 var det forutsatt at administrasjonsutvalget skulle velges fra driftsutvalget. Fiskeriutvalget og oljeutvalget skulle velges blant medlemmene i utviklingsutvalget. I det nye bystyrets konstituerende møte , sak 03/64,ble de nevnte delpremissene i sak 02/86 opphevet med følgende vedtak: Bestemmelser vedr. oppnevning av personer til administrasjonsutvalget, fiskeriutvalget og oljeutvalget oppheves. Likeledes oppheves antall personer i administrasjonsutvalget og fiskeriutvalget. Oppnevning av personer til administrasjonsutvalget, fiskeriutvalget og oljeutvalget skjer på fritt grunnlag. Administrasjonsutvalget konstitueres med 5 medlemmer. Fiskeriutvalget konstitueres med 5 medlemmer. Rådmannens merknader Driftsutvalget er i delegasjonsreglementets tillagt formannskapsfunksjonen. Videre er driftsutvalget tildelt avgjørelsesmyndighet i alle saker hvor det er adgang til å delegere i henhold til lov og som ikke er lagt til andre organ eller rådmannen. I er utvalget delegert myndighet til å foreta valg/oppnevning av medlemmer til styrer, råd og utvalg når loven ikke krever at bystyret selv foretar valg. Utvalget er delegert

4 Side 4 av 26 myndighet til å opprette komiteer til å forberede behandling av saker og til å utføre særskilte verv. I tillegges driftsutvalget formannskapets økonomistyringsoppgaver etter KL 8.3. Driftsutvalget er delegert myndighet i hastesaker, KL 13 og er dessuten kommunens særskilte klagenemd. I delegasjonsreglementet 2.2 er driftsutvalget delegert myndighet etter særlover og forskrifter. Gjennom behandlingen av sakene om ny politisk organisering og delegasjonsreglementet er det nedfelt at driftsutvalget på vegne av bystyret skal foreta den politiske oppfølgingen av kommunens drift. Samlet sett fremstår den delegasjon som er gitt driftsutvalget som et rimelig klart uttrykk for at utvalget skal ivareta løpende politiske operative oppgaver på vegne av bystyret. I sak 02/86 om den nye politiske organiseringen vedtok bystyret at utviklingsutvalget skal være kommunens planutvalg for overordnede planer utenom økonomiplanen og reguleringssaker. (Tilrådning nr.3 fra arbeidsgruppen). I sakspremissene til denne saken er det bemerket at utviklingsutvalget kan ( rådmannens utheving) gi premisser i reguleringssaker, store utbyggingssaker og andre viktige strategiske saksområder. I sak 03/50 om delegasjonsreglementet er merknadene om premissgivningen delvis tatt inn i utviklingsutvalgets reglement 1, 1.avsnitt gjennom formuleringen : Utviklingsutvalget skal ha innstillingsmyndighet overfor bystyret i saker som gjelder overordnet planlegging og utredninger av strategisk, prinsipiell eller uviklingsorientert karakter(med unntak av økonomiplanen). (Rådmannens utheving). Problemstillingen er følgelig hvordan en skal tolke dette avsnittet i utviklingsutvalgets reglement. Rådmannen vil hevde at formuleringen, og utredninger av strategisk, prinsipiell eller utviklingsorientert karakter, ikke kan anses å ha generell betydning. En slik tolkning vil i for stor grad være i strid med det mandat som driftsutvalget er gitt av operasjonell karakter. Rådmannen velger en tolkning slik at formuleringen, og utredninger av strategisk, prinsipiell eller utviklingsorientert karakter, må knyttes til intensjonen med hovedinnholdet i avsnittet som helhet. Dette innebærer at eventuelle utredninger må være knyttet til aktuelle overordnede planprosesser. Andre aktuelle utredninger og saker av strategisk, prinsipiell,utviklingsorientert eller operasjonell karakter og som vil være gjenstand for politisk behandling, legges frem for driftsutvalget dersom ikke annet er bestemt, og/eller bystyret. Jfr. delegasjonsreglementet 2.1.1, andre setning. Det har også oppstått en viss uklarhet om fiskeriutvalgets og oljeutvalgets overordnede tilknytning. Rådmannen kan ikke finne entydig avklaring i forarbeidene eller i de vedtak som er fattet om ny politisk organisering eller i delegasjonsreglementet. Rådmannen vil derfor hevde at disse utvalgs overordnede tilknytning bør anses å være saksbetinget i den forstand at tilknytningen følger skillelinjene mellom operasjonelle forhold og overordnede planer.

5 Side 5 av 26 For å løse de forhold som er drøftet i rådmannens merknader vil rådmannen foreslå at utviklingsutvalgets reglement, delegasjonsreglementets 3.1, 1.avsnitt, avgrenses noe og får følgende tilføyelse knyttet til overordnede planleggingsprosesser. Rådmannen vil med dette foreslå at driftsutvalget legger saken frem for bystyret med følgende forslag til VEDTAK: Delegasjonsreglementet 3.1, 1. avsnitt og Møtereglement for Kristiansund utviklingsutvalg 1 1. avsnitt endres og får følgende ordlyd: Utviklingsutvalget skal ha innstillingsmyndighet overfor bystyret i saker som gjelder overordnet planlegging og utredninger av strategisk, prinsipiell eller utviklingsorientert karakter(med unntak av økonomiplanen) knyttet til overordnede planleggingsprosesser. Rådmannen i Kristiansund Anton Monge

6 Side 6 av 26 KRISTIANSUND KOMMUNE Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 04/1431/6746/ Magne Fiskvik Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Administrasjonsutvalget /24 Driftsutvalget /186 FORSLAG OM ORGANISERING AV KRISTIANSUND KOMMUNES BOLIGFORVALTNING. Innledning. Kristiansund kommune disponerer vel 600 boenheter, hvorav 430 er kommunale boenheter og 130 i borettslag. Et generelt problem har vært manglende fokus på bygninger som formue med lang levetid. Kortsiktighet har gjort at løpende vedlikehold er forsømt. Dette gir brukerne og ansatte dårlige arbeidsforhold. I tillegg blir konsekvensen skippertak i form av rehabilitering eller nybygg når situasjonen blir kritisk. Over tid gir dette høyere kostnader og dårligere kommunale tjenester enn om vedlikeholdet hadde vært holdt på et jevnt nivå. Rådmannen fremmer i denne saken forslag om å organisere kommunens boligforvaltning i et kommunalt foretak. Målsettingen er å effektivisere driften for å frigjøre midler til vedlikehold, tjenesteproduksjon eller nye investeringer. Enkelte økonomiske forhold ved overføring av boligmassen til et kommunalt foretak må avklares nærmere med revisjonen/fylkesmannen. Dette vil ha betydning for de økonomiske konsekvensene for så vel beboere som kommunen. Dersom bystyret ønsker det, vil det i høst bli lagt fram en sak for å formalisere opprettelsen av et kommunalt foretak for forvaltning av boligmassen. Dette er etter rådmannens vurdering en nødvendig forutsetning for eventuelt senere å konkurranseutsette eiendomsforvaltningen slik det ble vedtatt i økonomiplanen for Neste trinn vil eventuelt være organisering av forvaltningen av den øvrige eiendomsmassen. Tidligere vedtak. - I sak 11/1998 vedtok formannskapet å vurdere renholds- og vaktmestertjenesten med sikte på effektivisering uten at tjenestene skulle konkurranseutsettes. Videre skulle forvaltningen av kommunens utleie av eiendommer vurderes konkurranseutsatt. - I sak 72/1999 vedtok bystyret å utvikle vaktmestertjenesten med sikte på bedre ressursutnyttelse. Utviklingen skulle ses i sammenheng med en konsulentgjennomgang. - I sak 82/1999 vedtok bystyret å gjennomgå driften ved eiendomsseksjonen gjennom en konsulentutredning. - I forbindelse med prosjektet Kommune 2000 ble renholdstjenesten, vaktmestertjenesten og byggeforvaltningen tatt inn som egne prosjekter.

7 Side 7 av 26 - I sak 91/2001 ba bystyret om kommunen utarbeider en samlet plan for vedlikeholds- og rehabiliteringsbehov for kommunale eiendommer. - I sak 91/2002 ba bystyret om at egnede deler av teknisk etat ble vurdert omgjort til egne resultatenheter eller aksjeselskaper. (For eksempel Renovasjon og Bygg- og eiendom). I tråd med disse vedtak er renholdstjenestene samlet og lagt under bygg- og eiendomsforvaltningen. Vaktmestertjenesten er omorganisert og effektivisert. Publikumsrettede oppgaver er overført til servicekontoret. Tiltakene har medført reduksjoner i stillinger og andre utgifter. I økonomiplanen for er det vedtatt at kommunen skal redusere driftsutgiftene/ øke driftsinntektene med kr 15,0 mill i år Det er iverksatt ulike balanseringsprosjekter for å utrede områder for besparelser. Bystyret påpekte videre i sak 91/2003, Budsjett 2004 og Økonomiplanen , følgende; Det finnes i Kristiansund kommunal byggemasse som er i dårlig forfatning. Bystyret ser med bekymring på en utvikling som går i den retning at den kan tolkes slik at kommunen ikke er i stand til å ivareta sine forpliktelser når det gjelder sine eiendommer. Med henblikk på å effektivisere vedlikehold og dermed også forebygge skader på eiendommer som i fremtiden vil påføre kommunen ytterligere økonomiske belastninger, ber bystyret rådmannen utrede mulighetene for å sette ut anbud av og konkurransestimulere kommunens vedlikehold og renhold av egne bygg og eiendommer. Som en oppfølging av dette og forutsetningen i økonomiplanen om en besparelse på 15 mill. kroner på årsbasis fra 2006, ble det etablert en tverrfaglig arbeidsgruppe for å utrede organisering av eiendomsforvaltningen. Fagforeningene var representert i arbeidsgruppen og konsulent ble benyttet. Foreliggende sak bygger på konsulentrapporten. Hensikten med organiseringen av et eiendomsselskap er å bedre forvaltning, drift og vedlikehold av boligene og eventuelt frigjøre midler til andre formål. En annen målsetting er å tilpasse boligmassen kommunens behov. Organisering av hele kommunens eiendomsmasse ble vurdert. I denne omgang foreslås at eiendommer knyttet til boligutleie blir organisert i et kommunalt foretak. Organisering av eiendommer knyttet til næring og formålsbygg vurderes senere. Ulike organisasjonsformer. Kommuner benytter ulike modeller for eiendomsforvaltningen. Ålesund har skilt ut sin eiendomsforvaltning i et eget kommunalt foretak, Ålesund kommunale eiendom KF. Foretaket utøver eierskap og forvaltning av kommunens samlede eiendomsmasse og ubebygde areal, både boliger og formålsbygg som skoler, barnehager, sykehjem m.v. Molde har etablert et kommunalt foretak for sine utleieboliger, Molde utleieboliger KF. Kommunens boligeiendommer kan i hovedsak ivaretas gjennom fem organisasjonsformer: 1. Egen virksomhet innenfor kommunens ordinære organisasjon. (Dagens organisering.) 2. Egen kommunal eiendomsbedrift organisert som kommunalt foretak etter kommuneloven kap Egen kommunal eiendomsbedrift organisert som aksjeselskap. 4. Egen boligstiftelse. 5. Offentlig Privat samarbeid.

8 Side 8 av 26 Kommunal virksomhet. Organisering i egen kommunal virksomhet er en videreføring og utvikling av dagens modell, og medfører ingen vesentlige endringer i forhold til dagens situasjon. Politisk og administrativt vil enheten styres tilsvarende en hvilken som helst annen kommunal virksomhet, med mindre det i vedtaksform gjøres unntak. Virksomhetsleder er underlagt rådmannen. Virksomhetens budsjett og regnskap er en del av kommunens ordinære budsjett og regnskap, hvor driftsutgifter og inntekter vurderes direkte opp mot andre kommunale tiltak. Oppgavene løses i tråd med lover og regler og styringslinjer bystyret vedtar. Kommunalt foretak. Et kommunalt foretak er en utskilt og delvis frittstående del av kommunens forvaltning, regulert av kommunelovens kapittel 11. Foretaket er samtidig en del av kommuneorganisasjonen som juridisk enhet, direkte underlagt bystyret. Kommunen har det fulle ansvar for foretakets virksomhet og økonomiske disposisjoner. Personalets ansettelsesforhold er knyttet til kommunen. Foretakets budsjett er uavhengig av kommunens budsjett i den forstand at bare eventuelle tilskudd til foretaket kommer frem i kommunens budsjett. Bystyret vedtar særskilt budsjettet for foretaket og velger foretakets styre. Et kommunalt foretak kan oppta lån på de samme gunstige betingelser som kommunen for øvrig. Overføring av eiendomsmassen til foretaket utløser ikke dokumentavgift. Aksjeselskap. Organisering i aksjeselskap reguleres av aksjeloven og er en selskapsform tilpasset drift med økonomisk overskudd som formål. Et aksjeselskap er en egen juridisk enhet, og kommunen er ikke ansvarlig for aksjeselskapets disposisjoner. Aksjeeierne hefter kun for den kapital som er skutt inn i selskapets egenkapital. Et aksjeselskap skal føre regnskap etter bestemmelsene i aksjeloven og regnskapsloven, og skal ha en ekstern revisor. Selskapet er skattepliktig. Denne selskapsformen innebærer at kommunestyret i utgangspunktet ikke kan instruere selskapet direkte, men må utøve sin myndighet gjennom representanter i selskapenes styrende organer. Stiftelse. Noen kommuner benytter stiftelser som organisasjonsform for enkelte kommunale boliger. En stiftelse innebærer at enheten er et eget rettssubjekt som er ansvarlig for selskapsforpliktelsene. Stiftelser karakteriseres ved at de er selveiende. Dette innebærer at det ikke er noen utenforstående som eier stiftelsens formue, svarer for stiftelsens gjeld, eller i kraft av eierposisjon kan utøve styringsrett over stiftelsen eller ha rett til andel av stiftelsens eventuelle overskudd. Offentlige stiftelser benyttes gjerne når politisk styringsbehov er lite eller fraværende. Offentlig Privat samarbeid. Et Offentlig Privat samarbeid defineres som et samarbeid om en offentlig tjeneste som utvikles og/ eller drives av private (eller sammen med det offentlige) etter forespørsel fra det offentlige, og der risiko fordeles mellom private og det offentlig. Offentlig Privat samarbeid innebærer at kommunen har ansvar for å definere hvilke tjenester brukerne skal motta og hvilken kvalitet tjenesten skal ha. Den private part har ansvaret for at tjenesten blir levert. Tradisjonelt er offentlig privat samarbeid i hovedsak knyttet til ulike typer infrastruktur som veier, skolebygninger, renovasjonsanlegg, sykehjem, sykehus, m.v. Markedsmessige betraktninger medfører at det ikke anbefales bruk av Offentlig Privat samarbeid i dette tilfellet.

9 Side 9 av 26 Ut fra ovenstående beskrivelse vurderer rådmannen at aktuelle organisasjonsformer er kommunal virksomhet, kommunalt foretak og kommunalt aksjeselskap. Valg av organisasjonsform. Det er særlig tre hovedhensyn som er vektlagt ved forslag til organisasjonsform; - Hvilken organisasjonsform ivaretar best kommunens målsettinger for bygging og forvaltning av boliger. - Hvilken organisasjonsform sikrer mest effektiv drift og utvikling av boligene. - Hvilken organisasjonsform gir lavest kostnader. For de ansatte vil det være av betydning hvordan deres ansettelsesstatus påvirkes. Når det gjelder driftsfunksjoner kan kommunalt foretak og aksjeselskap ha noen fortrinn i forhold til vanlig kommunal virksomhet. Budsjett og regnskap holdes atskilt fra det ordinære budsjett og regnskap for kommunen. Det blir lettere å legge opp til selvfinansierende virksomhet ved at brukerne dekker kostnadene gjennom leie. Reelle vedlikeholdskostnader kommer klarere frem. Det har vist seg vanskelig å få dette til i en vanlig kommunal resultatenhet/virksomhet. En vesentlig kostnad i forbindelse med eiendomsdrift er kapitalkostnadene. Disse bestemmes av investeringskostnad, rentenivå og eiendommens antatte levetid. Rentenivået vil variere med valg av organisasjonsform. Kommunalt foretak og kommunal virksomhet vil normalt oppnå 0,5-2 prosentpoeng lavere renter på lån enn et aksjeselskap avhengig av risikovurderingen. Denne vil avhenge av f. eks. egenkapital og eventuelle kommunale garantier. Ved overføring av eiendommer fra kommunen til et aksjeselskap vil det påløpe en dokumentavgift på 2,5 prosent av eiendomsverdien. Disse kostnadene kan en unngå ved bruk av organisasjonsformene kommunalt foretak eller kommunal resultatenhet. Dersom en velger aksjeselskap kan en unngå dokumentavgift ved at kommunens eiendomsmasse fortsatt beholdes i kommunalt eie, mens aksjeselskapet disponerer kommunens bygningsmasse ved å leie den fra kommunen. Vurderinger knyttet til skatt tilsier at et aksjeselskap lett kan komme i skatteposisjon. Kommunalt foretak eller kommunal resultatenhet vil være enklere å gjennomføre fordi en ikke vil ha store formelle problem knyttet til flytting av personale fra andre deler av kommunen. Ved aksjeselskap vil dette kunne bli et problem fordi det betyr skifte av juridisk arbeidsgiver og dermed endres de ansattes rettigheter. Et aksjeselskap kan ha noen fortrinn for begrensning av risiko uten at det i denne sammenheng tillegges særlig vekt. Den organisasjonsform som velges bør åpne for et godt og nært samarbeid når det gjelder eiendomsutvikling og eiendomsdrift med kommunens øvrige virksomheter. Dersom politisk styring tillegges vekt er kommunal virksomhet og kommunalt foretak best egnet. Økonomiske rammebetingelser - kommunalt foretak. I konsulentutredningen er det foreløpig forutsatt at en boligmasse med omsetningsverdi på 155 mill. kroner overføres til foretaket og at foretaket overtar gjeld for et tilsvarende beløp fra kommunen.

10 Side 10 av 26 Løsningen er foreløpig litt usikker i forhold til lover og forskrifter og må derfor avklares med revisjonen/fylkesmannen. Usikkerheten er knyttet til det faktum at foretaket ikke er en egen juridisk enhet. Boligmassen har i dag en bokført verdi på ca kr 105 mill. Renter og avdrag av kr 155 mill. utgjør kr 10,5 mill det første året (forutsatt serielån med avdragstid 30 år, og en langsiktig rente på 3,5 %). Regnskapstall for 2003 viser at driften av boligene ga en nettoinntekt i kommuneregnskapet på kr 6,2 mill. Dette forrenter en gjeld på kr 91 mill under samme forutsetning som ovenfor. Det forutsettes at det kommunale foretaket skal være selvfinansierende ved at foretakets inntekter, hovedsakelig i form av husleie, skal dekke alle foretakets driftsutgifter samt kapitalkostnader knyttet til eiendomsmassen. Foretaket vil få to nye utgiftselementer sammenlignet med dagens organisering ved at det må ha et styre og at regnskapet må revideres. Foreløpige beregninger angir et totalt utgiftsnivå på ca kr 29,5 mill. Det er da innarbeidet lånekostnader relatert til en gjeld på ca kr 155 mill., utgifter til forvalting, drift og vedlikehold. Det er innarbeidet årlige beløp for å dekke opp for etterslepet i vedlikehold. Husleie. Størsteparten av kommunens boliger dekker behovet som fremkommer gjennom ansvar i lov om sosiale tjenester. En videreføring av husleieinntektene på dagens nivå vil ikke dekke foretakets utgifter i henhold til forutsetningene ovenfor. I praksis betyr dette at husleiene må oppjusteres. Gjennom Husbankens bostøtteordning kan effekten av husleieøkningen reduseres. Bostøtte gis til husstander med lav inntekt og høye boutgifter. Det er fastsatt en øvre grense, for tiden kr 5.000, for hvor høye boutgifter som kan legges til grunn for beregningen av bostøtte. Ikke alle leietakere vil ha rett på bostøtte. Husleieloven setter formelle begrensinger på hvor raskt husleieøkninger kan gjennomføres i eksisterende leieforhold. Bystyret vedtok i 2001 en maksimal månedlig husleie i omsorgsboliger på kr 5.000,-. Husleien er deretter prisjustert. Dette vedtaket bør trolig omgjøres for å få en mest mulig rettferdig og fleksibel husleiestruktur i forhold til fremtidig utbygging. Ut fra utgiftsnivået i foretaket stipuleres det i konsulentrapporten en gjennomsnittlig månedlig husleie på ca kr 3.500,-, forutsatt en boligstørrelse på 65 m2 BTA, for å få en forsvarlig drift. Tilsvarende husleie i dag utgjør knapt kr 2.500,-. Potensialet for å øke husleieinntektene må vurderes i forhold til leietakerenes betalingsevne og markedspris. Dette vil bli vurdert nærmere i en eventuell ny sak om formell etablering av et kommunalt foretak for drift av de kommunale boligene. Stillingsressurser. I konsulentutredningen er det forutsatt et behov for 2,5 årsverk til administrative funksjoner i et kommunalt foretak. Rådmannens utgangspunkt er at disse ressursene skal overføres fra Bygg og eiendom og eventuelt andre kommunale virksomheter. Minste tillatte avdrag.

11 Side 11 av 26 I henhold til Kommunelovens 50 nr 7 skal kommunens samlede lånegjeld avdras med like årlige avdrag. Gjenstående løpetid for kommunens samlede gjeldsbyrde kan ikke overstige den veide levetiden for kommunens anleggsmidler ved siste årsskifte. Foreløpige beregninger viser at den gjenstående avskrivningstid på anleggsmidler som forblir i kommunekassens balanse ikke avviker vesentlig fra boligeiendommene. Under henvisning til ovenstående og sakens dokumenter foreslår rådmannen at driftsutvalget overfor bystyret avgir følgende INNSTILLING Bystyret viser til foreliggende sak og ber Rådmannen utrede videre grunnlaget for å etablere et kommunalt foretak til forvaltning av den kommunale boligmassen. Anton Monge rådmann Kjell A. Rasmussen økonomisjef Ikke mangfoldiggjort vedlegg: Konsulentutredning fra KommuneKonsult AS: Kristiansund kommune utredning av boligforvaltningen. ADMINISTRASJONSUTVALGET Saknr: PS 04/24 Saksbeh: Magne Fiskvik Arkivsaknr: 04/1431- Møtedato: Arkivkode: 610 Brev av: Enstemmig vedtak: Administrasjonsutvalget viser til foreliggende sak og tilrår at saken utredes videre med sikte på å etablere et kommunalt foretak til forvaltning av den kommunale boligmassen."

12 Side 12 av 26 KRISTIANSUND KOMMUNE Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 04/1208/10742/ Svein Heggem Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Driftsutvalget /187 STORTINGS- OG SAMETINGSVALGET FASTSETTING AV EKSTRA VALGDAG OG VALG AV VALGSTYRE Valgdagen for Stortings- og sametingsvalget 2005 er fastsatt til mandag 12. september Hvert enkelt kommunestyre kan vedta at det også skal holdes valg søndag 11. september. Det har vært vanlig praksis at det har vært avholdt to-dagers valg i Kristiansund kommune. I henhold til valglovens 4-1 skal det i hver kommune være et valgstyre som velges av kommunestyret. Et eksisterende utvalg kan også fungere som valgstyre. Ved kommunestyrevalget 2003 valg lå funksjonen som valgstyre til formannskapet og ved folkeavstemmingen Kristiansund-Frei til driftsutvalget. Det har vist seg i ettertid at lovens bokstav om kjønnskvotering ikke ble fulgt ved disse valgene da formannskapet/driftsutvalget ikke oppfyller kriteriene om 40% representasjon av hvert kjønn. Valgstyrets oppgave består i praksis å gjøre noen konkrete vedtak for gjennomføring av valget, godkjenne/forkaste ugyldige stemmesedler ved valgopptellingen samt godkjenne valget ved underskrift av valgprotokoll. Man bør da vurdere om det er nødvendig å velge et valgstyre bestående av 11 medlemmer for å ivareta disse funksjonene. Et alternativ kan da være at det velges et valgstyret bestående av 5 eller 7 medlemmer fra driftsutvalget hvor kjønnskvoteringen er ivaretatt. Valgstyrer skal selv velge sin leder og nestleder. I henhold til valglovens 4-2 skal et stemmestyre med minst tre medlemmer administrere stemmegivningen på hvert sted i de kommuner hvor stemmegivningen foregår på flere steder. Kommunestyret kan delegere oppnevning av stemmestyrene til valgstyret. I samsvar med tidligere praksis vil en foreslå at oppnevning av stemmestyrene delegeres til valgstyret. Driftsutvalget legger saken fram for bystyret med følgende forslag til

13 VEDTAK: 1. I forbindelse med stortings- og sametingsvalget 2005, skal det også avholdes valg søndag den 11. september i tillegg til fastsatt valgdag 12. september (to dagers valg). 2. Som valgstyre oppnevnes Valgstyret delegeres myndighet til å oppnevne og velge medlemmene i stemmestyrene for den enkelte stemmekrets i kommunen. Rådmannen i Kristiansund Anton Monge Svein Heggem førstekonsulent

14 Side 14 av 26 KRISTIANSUND KOMMUNE Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 03/1946/10829/04 033/&15 Eldbjørg Hogstad Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Driftsutvalget /188 OPPNEVNING AV NYTT VARAMEDLEM I UTVIKLINGSUTVALGET ETTER TONJE HENDNES I bystyrets møte innvilges Tonje Hendnes permisjon for resten av valgperioden da hun flytter fra byen. I møtet vedtas endringer for bystyret og fast byggekomite, mens utviklingsutvalget er uteglemt. Tonje Hendnes er 3. vararepresentant for Arbeiderpartiet. Siden valget er gjort ved forholdsvalg, skal nyoppnevning skje fra samme gruppering. Det vil i denne sammenheng være naturlig å forskyve vararepresentantrekken, slik at det velges ny 6. vararepresentant for Arbeiderpartiet. Driftsutvalget legger saken frem for bystyret med følgende forslag til VEDTAK:... oppnevnes til ny 6. vararepresentant i utviklingsutvalget etter Tonje Hendnes som er fritatt pga. av flytting. Kristiansund kommune Dagfinn Ripnes ordfører Vedlegg Eldbjørg Hogstad bysekretær

15 KRISTIANSUND KOMMUNE Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 04/1375/10672/ Pål Jakobsen Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Driftsutvalget /189 SAMARBEIDSAVTALE MELLOM KRISTIANSUND KOMMUNE OG HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF Kristiansund kommune har fått oversendt samarbeidsavtale (styrebehandlet i HF den ) mellom HF Nordmøre og Romsdal og Kristiansund kommune til underskrift. Oversendelsesbrevet er datert Avtalen er lik for alle kommunene i helseforetakets område. Samarbeidsavtalen omhandler rutiner, plikter og ansvar i forbindelse med inn- og utskrivning av pasienter / bruker til/fra helseforetaket og kommunene. Avtalen gjelder både psykiatri og somatikk. Arbeidet med avtalen har blitt organisert gjennom en egen arbeidsgruppe på 6 personer 3 fra helseforetaket og 3 fra kommunene (Johan Hagerup, helse og sos.sjef Fræna, Harriet Berntsen, ass. rådmann Sunndal og Henning Fosse, helsesjef Molde kommune. Kommunenes representanter ble oppnevn gjennom KS i Møre og Romsdal. FAKTA I SAKEN: inviterte HF alle kommunene i Nordmøre og Romsdal til en første gjennomgang av et utkast til samarbeidsavtale. I forkant av dette møte ble det foretatt en intern gjennomgang av utkastet til avtale med berørte parter i kommunen. Kommunen var representert på møte med rep. fra Hjemmetjenestene, sykehjemmene og Tildelingstjenesten inviterte helseavdelingen hos fylkesmannen kommunene i Nordmøre og Romsdal til kvalitetskonferanse sak: gjennomgang av forslag til avtale. Kommunen var representert på konferansen med rep. fra utviklingsseksjonen, psykiatritjenesten og tildelingstjenesten mottok kommunen avtalen til underskrift. KS S ANBEFALING: Sak 12/04 Vedtak: Samarbeidsavtale HF Nordmøre og Romsdal kommunene Styret for KS Møre og Romsdal slutter seg til forslaget til avtale. SAMARBEID MED SYKEHUSET I KRISTIANSUND: 1. Kommunen har v/ rep. fra Hjemmetjenesten og Tildelingstjenesten ukentlige samarbeidsmøter med sykehuset i Kristiansund i forbindelse med inn- og utskrivning av pasienter / bruker til/fra helseforetaket og kommunen.

16 2. Faste inf. / orienteringsmøter 2 ganger i året med lederne for de enkelte avdelingene og Tildelingstjenesten. 3. Tildelingstjenesten har i lag med kvalitetsrådgiver på sykehuset utarbeidet forslag til felles prosedyre utskrivningsklar pasient melding/søknad til kommunen. (se vedlegg) HF vil ta stilling til forslaget når de har fått tilbakemelding fra kommunene på samarbeidsavtalen. ANDRE KOMMUNER: Molde kommune har etter en intern gjennomgang av samarbeidsavtalen forslått overfor driftsutvalget at avtalen blir godkjent. Forslag til VEDTAK: Kristiansund kommune vedtar vedlagte Samarbeidsavtale mellom Kristiansund kommune og Helse Nordmøre og Romsdal hf. Anton Monge rådmann Helge A. Carlsen kommunalsjef

17 Side 17 av 26 KRISTIANSUND KOMMUNE Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 04/297/10627/ Eli Leithe Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Driftsutvalget /190 Vedlegg: Statutter for Kuliprisen KULIPRISEN 2005 Nordmøre Historielag innstiftet prisen i 1985 og den ble første gang utdelt i Kuliprisen er en pris som blir utgitt av Nordmøre Historielag for lokalhistorisk arbeid. Statuttene følger vedlagt. Prisen skal også utdeles i For å få en mest rettferdig vurdering av mulige kandidater har Nordmøre Historielag i alle år henvendt seg til nordmørskommunene for å få forslag på kandidater. Historielaget ber i denne sammenheng om at det legges vekt på det skrevne ord av lokalhistorisk arbeid. Styret ber om at forslag fra kommunene må være levert innen Tidligere prisvinnere er: 1986 Hans Hyldbakk Surnadal 1987 Martin Lamvik Tingvoll 1988 Kristian Williamsen Frei 1989 Egil Husby Kristiansund 1990 Bernt Bøe Surnadal 1991 Eivind Aas Kristiansund/Oslo 1992 Erling Skjølberg Averøy/Smøla/Trondheim 1993 Henrik Sverdrup Kristiansund 1994 Nordmøre Museum Kristiansund 1995 Fru Guri av Edøy Smøla 1996 Kolbjørn Botten Halsa 1997 Fortidsminneforeningen Nordmøre Avd Ottar Roaldset Tingvoll 1999 Ingeborg Aasen Vatten Halsa 2000 Jostein Sande Sunndal 2001 Ola Stemshaug Trondheim/Aure 2002 Anne Karin Elstad Halsa/Oslo 2003 Jonny Lyngstad Eide 2004 Nils Tore Leivdal Gjemnes Rådmannen i Kristiansund

18 Side 18 av 26 Anton Monge Just Ingebrigtsen kommunalsjef

19 Side 19 av 26 KRISTIANSUND KOMMUNE Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 04/2066/10903/04 X40 Eldbjørg Hogstad Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Driftsutvalget /191 OPPNEVNING AV HOVEDSTEVNEVITNE FOR EN NY PERIODE Jeg viser til vedlagte brev fra Nordmøre tingrett v/sorenskriver Jan Erling Lied. Georg Lie har nå virket som hovedstevnevitne en 5-årsperiode. Rettsapparatet er svært godt fornøyd med hans arbeid og ser gjerne at han blir oppnevnt for en ny periode. Ordføreren har kontaktet Nordmøre tingrett for å få en avklaring på hvor lang perioden skal være. Skal den være 5 år, eller skal den f.eks følge valgperioden slik det er vanlig for domsmenn. Svaret foreligger ikke ennå, men oppnevning kan selvsagt skje uavhengig av dette spørsmålet. Saken legges frem for driftsutvalget slik at oppnevning kan finne sted. Forslag til VEDTAK: oppnevnes til hovedstevnevitne for en ny periode. Kristiansund kommune Dagfinn Ripnes ordfører Eldbjørg Hogstad bysekretær Vedlegg

20 Side 20 av 26 NORDMØRE TINGRETT Storgt Postboks KRISTIANSUND N. Kristiansund kommune Her pe Hovedstevnevitne Georg Lie har nå fungert en 5- års periode. Jeg vil gjerne få uttale at vi er meget godt fornøyd med hans arbeide. Engasjementet som hovedstevnevitne innebærer fra tid til annen at man må anvende store menneskekunnskaper så vel som ekstra innsats og noe kreativitet. Alle vi her på kontoret er av den oppfatning at Georg Lie besitter alle disse egenskapene, og i tillegg er han hyggelig og omgjengelig og ikke minst rask å ha med å gjøre for oss. Jeg vil derfor håpe at han blir engasjert til en ny periode. Nordmøre tingrett, 28. september 2004 Jan E. Lied

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 2 MØTEINNKALLING FOR Administrasjonsutvalget MØTE NR.: 04/8 TID: 22.09.2004 14:00 STED: RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes til tlf. 71586151 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 12 MØTE NR.: 05/15 TID: 08.11.2005 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 7 MØTE NR.: 04/14 TID: 07.09.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

MOLDE KOMMUNE I OMSTILLING HOVEDPROSJEKT

MOLDE KOMMUNE I OMSTILLING HOVEDPROSJEKT MOLDE KOMMUNE I OMSTILLING HOVEDPROSJEKT Delprosjekt: Formålsbygg og kommunens utleiebygg Delrapport nr 1 Eiendomsselskap for kommunens utleiebygg Februar 2003 Molde kommune i omstilling Side 2 Innhold

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon.

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon. 1 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: 22.06.2005 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

MØTEINNKALLING KRISTIANSUND KOMMUNE. Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf. 71 58 61 46).

MØTEINNKALLING KRISTIANSUND KOMMUNE. Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf. 71 58 61 46). KRISTIANSUND KOMMUNE MØTEINNKALLING UTVALG: BYSTYRET MØTENR.: 03/3 MØTETID: 25.03.2003 - KL 18:00 MØTESTED: BYSTYRESALEN, Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf. 71 58

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Torsdag 27. september 2007 Møtestart: kl 13.00 Sted: Frei Rådhus kommunestyresalen Sakliste ORIENTERINGSSAKER...2

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag 10.12.2002 Tidspunkt: 12:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre EIERSKAPSPOLITIKK - UTFORMING OG GJENNOMFØRING. TIDLIGERE SAK 2009/14.

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre EIERSKAPSPOLITIKK - UTFORMING OG GJENNOMFØRING. TIDLIGERE SAK 2009/14. SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2009/1259 Klassering: Saksbehandler: Torunn Austheim EIERSKAPSPOLITIKK - UTFORMING OG GJENNOMFØRING. TIDLIGERE SAK

Detaljer

for folkevalgte og administrasjon i etablering, drift og utvikling av

for folkevalgte og administrasjon i etablering, drift og utvikling av KOMMUNAL EIENDOMSFORVALTNING En veileder/verktøykasse for folkevalgte og administrasjon i etablering, drift og utvikling av kommunale eiendomsforetak Hva må til for å lykkes med kommunale eiendomsforetak?

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune Steinkjerbygg AS Selskapskontroll Steinkjer kommune 2011 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS i 2011 Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Offentlige

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 09.04.2008 (sendt pr. E-post 15.04.2008)

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 09.04.2008 (sendt pr. E-post 15.04.2008) Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 22.05.2008 Klokkeslett: 1000 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 32 MØTEINNKALLING FOR Bystyret MØTE NR.: TID: STED: 07/4 ETTER KONSTITUERING 04.12.2007 15:00 MERK TIDEN! BYSTYRESALEN Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere

Detaljer

KOMMUNALT EIERSKAP. Eigersund kommunestyre (konsern Eigersund kommune) Interkomm. Selskap (IKS) Dalane Kraft AS. Vikeså Kraftverk AS.

KOMMUNALT EIERSKAP. Eigersund kommunestyre (konsern Eigersund kommune) Interkomm. Selskap (IKS) Dalane Kraft AS. Vikeså Kraftverk AS. VEDLEGG 1 KOMMUNALT EIERSKAP Eigersund kommunestyre (konsern Eigersund kommune) Rådmann Levekår Miljø Stab Adm. tj. Kommunale Foretak (KF) Interkomm. Samarb. ( 27) Interkomm. Selskap (IKS) Aksjeselskaper

Detaljer

Eierskapsmelding for Alta kommune Behandlet i Kommunestyret 20.09.10 og 20.10.14

Eierskapsmelding for Alta kommune Behandlet i Kommunestyret 20.09.10 og 20.10.14 Eierskapsmelding for Alta kommune Behandlet i Kommunestyret 20.09.10 og 20.10.14 www.alta.kommune.no Innhold 1. Innledning... 3 2. Valg av selskapsform - Styringsmuligheter... 5 3. Alta kommunes eierskapspolitikk...

Detaljer

KOU 2012:7 Kommunal Offentlig Utredning EIERSKAPSMELDING 2012

KOU 2012:7 Kommunal Offentlig Utredning EIERSKAPSMELDING 2012 KOU 2012:7 Kommunal Offentlig Utredning EIERSKAPSMELDING 2012 Kommunale utredninger (KOU) skal gi et godt faglig grunnlag for politiske og administrative vedtak. En utredning kan for eksempel belyse utvikling

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Onsdag 21. september Tid: kl 14.00 Sted: Frei Rådhus - kommunestyresalen Sakliste 11/05 Godkjenning

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no.

Detaljer

Helsehus i Nordhordland. Vurdering av selskapsform/samarbeidsform. Telemarksforsking og Ernst & Young AS

Helsehus i Nordhordland. Vurdering av selskapsform/samarbeidsform. Telemarksforsking og Ernst & Young AS Helsehus i Nordhordland Vurdering av selskapsform/samarbeidsform Telemarksforsking og Ernst & Young AS Innhold Side 1 Innledning og bakgrunn... 3 1.1 Forespørsel... 3 1.2 Omfang av og innhold i helsehuset...

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.05.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

PS 08/25 Organisering av eiendomsforvaltningen. 2008/1628

PS 08/25 Organisering av eiendomsforvaltningen. 2008/1628 Møteinnkalling Utvalg: Komite 3 Tekniske tjenester Møtested: Formannskapssalen Dato: 12.06.2008 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 43 90 el. 71 57 40 60. Møtesekretær innkaller

Detaljer

Foranalyse og prosjektplan - Forvaltning av eierinteresser/-styring

Foranalyse og prosjektplan - Forvaltning av eierinteresser/-styring Foranalyse og prosjektplan Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Hedmark fylkeskommune Foranalyse og prosjektplan - Forvaltning av eierinteresser/-styring Postboks 84, 2341

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 3 MØTE NR.: 04/3 TID: 24.02.2004 18:00 STED: BYSTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR Bystyret Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf. 71 58 61 46).

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 13.12.2012 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12)

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Innholdsfortegnelse Side 1 Innledning 4 1.1 Bakgrunn for eierskapsmeldingen 4 1.2 Mål med en eierskapsmelding 5 2

Detaljer