I tillegg forberedes det sak om budsjettregulering og forprosjekt parkering Ricaparken. Tilleggssakene sendes ut på fredag.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "I tillegg forberedes det sak om budsjettregulering og forprosjekt parkering Ricaparken. Tilleggssakene sendes ut på fredag."

Transkript

1 Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 8/05 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunesstyresalen Dato: Torsdag Tidspunkt: Kl. 12:00 Forfall meldes snarest på tlf til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Saksnr Innhold PS 050/05 Søknad om skjenkebevilling - Sørøya gjestestue PS 051/05 Stiftelsen Barentshavkonferanser - invitasjon til deltakelse PS 052/05 Etablering av selskapet "Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark IKS" PS 053/05 Framtidig organisering av Hammerfest kommune PS 054/05 Årsregnskap 2004 for Hammerfest Eiendom KF PS 055/05 Hammerfest havnevesen - Regnskap og årsberetning 2004 med revisjonsberetning PS 056/05 Årsrapport Hammerfest Kommune PS 057/05 Regnskap Hammerfest kommune, PS 058/05 Tertialrapport - 1. tertial 2005 PS 059/05 Forskyving av kapitalbehov for prosjektering av Arktisk KulturSenter PS 060/05 Byggeprosjektet Fuglenes skole - godkjenning av økt investeringsramme for PS 061/05 Ekstrakostnader i forbindelse med rivingsarbeidene på Findus-tomta. PS 062/05 Opprettelse av nye stillinger PS 063/05 Byggeprosjektet "Nye Fjordtun skole" - godkjenning av framdriftsplan og økt investeringsramme. PS 064/05 Diverse referatsaker til formannskapsmøte PS 065/05 Godkjenning av protokoll I tillegg forberedes det sak om budsjettregulering og forprosjekt parkering Ricaparken. Tilleggssakene sendes ut på fredag. Videre vil det bli gitt orientering om den pågående mekling med reindrifta. Saksdokumentene er lagt ut til offentlig gjennomsyn på Hammerfest rådhus, Hammerfest bibliotek, Servicekontoret Storgata kommunehus samt kommunens hjemmeside. Møtet er åpent for publikum! Alf E. Jakobsen ordfører

2 HAMMERFEST KOMMUNE 2 Saksbehandler: Lone Bruvold Nilsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: Klageadgang: x Ja Nei Hjemmel: Off. lov : Etter FVL: x Ja Nei Møte offentlig: x Ja Nei Hjemmel: Komm.l. : Etter Særlov: Ja x Nei Saksnr: 05/ Arkivnr.: U63 &18 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 050/05 Formannskapet Sak: Søknad om skjenkebevilling - Sørøya gjestestue I. Saksdokumenter (vedlagt) Ingen II. Saksdokumenter (ikke vedlagt) Søknad av fra Ilona Katrine Røe om serveringsbevilling og skjenkebevilling for Sørøya Gjestestue med skisse av serveringslokalene og firmaattest. Skatteattest fra skattefogden i Finnmark. Uttalelse fra politiet. Uttalelse fra rusmiddeltjenesten. Lov av nr 27 om omsetning av alkoholholdig drikk mv. (alkoholloven). III. Saksutredning Ilona Katrine Røe har åpnet et nedlagt skoleinternat på Fiskenes i Sandøybotn, der hun har opprettet et enkeltmannsforetak som skal drive med reiselivsbasert virksomhet. Pr i dag driver hun med utleie av hytter, båter, firehjulinger og snøscootere og hun planlegger å leie ut rom på internatet med selvkosthold. Sørøya Gjestestue er lokalisert til skoleinternatet og internatet er tidligere drevet som gjestehus med skjenkebevilling. Skjenkearealene vil være på et rom på ca 21 kvadratmeter. Det vil være tre bord med benker med sitte plass til 24 gjester. Styrer og stedfortreder for serveringsstedet vil være h.h.v. Ilona Katrine Røe og Einar Martin Røe. Ilona Røe har avlagt og bestått kunnskapsprøven om alkohol og Einar Røe holder på å lese til prøven. Ilona Røe har søkt om bevilling for øl, vin og brennevin med åpningstider for salg av øl og vin fra klokken 0800 til på hverdager og i helger. I følge alkoholloven er det tillatt å skjenke øl og vin fra kl til kl 03.00, men saksbehandler merker seg her at i alle tidligere saker om skjenkebevilling i kommunen har det vært gitt bevilling for øl og vin fra kl om formiddagen. Hvis man skal følge likhetsprinsippet vil det være naturlig at det også her gis tillatelse til å skjenke øl og vin fra kl Videre søker stedet om åpningstid for skjenking av brennevin fra kl om formiddagen. Her er imidlertid alkohollovens 4-4 klar på at det ikke er tillatt å skjenke brennevin før kl Men også her har kommunen i tidligere søknader tillatt skjenking av brennevin først fra kl og saksbehandler vil derfor foreslå at dette også vil gjelde her.

3 Vedtaksorgan for serveringsbevilling er styret for kultur, omsorg og undervisning. Vedtaksorgan i skjenkesaker er formannskapet. Før saken behandles i formannskapet skal styret for kultur, omsorg og undervisning avgi uttalelse. 3 I h.h.t. alkoholloven 1-7 er det innhentet uttalelse fra politi og sosialetaten. Politet har intet å bemerke til søknaden. Rusmiddeltjenesten har å bemerke at det søkes om åpningstider for skjenking som er utenom det vanlige. Tjenesten har utenom dette ingen innvendinger i saken. I attest fra skattefogden i Finnmark er det intet å bemerke i henhold til foretaket. Vurdering av skjønnsmessige kriterier: Kommunen har ikke satt tak på antall skjenkesteder i kommunen. I løpet av 2005 er det innvilget alminnelig skjenkebevilling til Håja Hotell i Hammerfest. I Sandøybotn har det som nevnt tidligere vært gitt skjenkebevilling til Gjestehuset. Sørøya Gjestehus vil ligge i de samme lokalene til det tidligere Gjestehuset. Vi har ikke statistikk for alkoholomsetningen for Salg fra skjenkestedene viser en nedgang fra 2001 til 2002 for øl, vin og brennevin på h.h.v. 8 %, 5,4% og 11,5 %. Det var reduksjon i omsetningen også fra 2000 til Ordensmessige forhold: Vi har registrert økende tendens til bråk, slossing og vold i helgene og at alkohol ofte er med i bildet, dette er en tendens i alle fall i byene med litt større folkemengder. At dette vil være det eneste skjenkestedet i Sandøybotn gjør at det mest sannsynlig ikke vil utløse noen store ordensmessige problemer. Politiet har for øvrig ingen anmerkinger til at søknaden innvilges. Skjenkestedets beliggenhet: Sørøya Gjestestue vil ligge i tilknytning til internatet der det vil bli leid ut rom til gjester. Her vil både tilreisende og lokalbefolkning ha et møtested og dette vil ikke skille seg ut fra andre barer eller puber som har åpent på dagtid og kveldstid. Næringspolitiske vurderinger: Bevillingssøker ønsker å bygge opp et konsept som er reiselivsbasert. Pr.i dag har hun samarbeid og prosjekter med andre selskaper sånn som Kokelv Sjøhus, Havøysund Hotell, Seiland Explore, Artic Nature As og Hammerfest Turist om temaet: Deep Sea Fishing. Sørøya Gjestestue ligger tett til sjø, fiskevann, turterreng og jaktområder. Hun vil tilby sine gjester en opplevelsespakke med overnatting, aktiviteter og en plass der de skal kunne slappe av med alkoholholdig drikk. I tillegg vil hun kunne tilby lokalbefolkningen et samlingspunkt som tidligere har vært der. Markedet for et skjenkested i Sandøybotn antas å være tilstede. Saksbehandler tror at skjenkebevilling vil være nødvendig for å få økonomisk lønnsomhet i et slikt konsept som hun har presentert. Konklusjon: Skjenking av øl, vin og brennevin er først og fremst et ønske i forbindelse med utvikling og drift av et reiselivskonsept, men dette vil også være et tilbud til lokalbefolkningen i Sandøybotn. Oppsummert ser saksbehandler positivt på denne søknaden på bakgrunn av skjenkestedets karakter, næringsmessige hensyn og ikke minst av hensyn til lokalbefolkningen forøvrig.

4 IV. Saksbehandler innstilling: 4 Bevillingshaver: Bevertningssted: Styrer: Stedfortreder: Alkoholvare; Omfang. Type virksomhet: Skjenkeareal: Skjenketid: Ilona Katrine Røe Sørøya Gjestestue Ilona Katrine Røe Einar Martin Røe Øl, vin og brennevin Alminnelig bevilling Pub/bar På Fiskenes i Sandøybotn: Sørøya Gjestestue Alle dager; skjenking av øl og vin kan skje f.o.m. Kl t.o.m. kl Skjenking av brennevin kan skje f.o.m. kl t.o.m. kl Skjenking av brennevin er forbudt på stemmedagen for stortingsvalg, fylkestingsvalg, kommunestyrevalg og folkeavstemning vedtatt ved lov. Konsum av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 minutter etter skjenketidens utløp Hammerfest, den Lone Bruvold Nilsen saksbehandler Rådmannens innstilling: Som saksbehandler Hammerfest, den XX.XX.XX Dagny Haga rådmann

5 5 HAMMERFEST KOMMUNE Saksbehandler: Alf Birger Olsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: Klageadgang: x Ja Nei Hjemmel: Off. lov : Etter FVL: Ja x Nei Møte offentlig: x Ja Nei Hjemmel: Komm.l. : Etter Særlov: Ja x Nei Saksnr: 05/ Arkivnr.: U03 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 051/05 Formannskapet Sak: Stiftelsen Barentshavkonferanser - invitasjon til deltakelse I. Saksdokumenter (vedlagt) fra Kåre Tormod Nilsen, Næring & Energi av med notat vedrørende forhistorie og bakgrunn for initiativ til stiftelsen Barentshavkonferanser. II. Saksdokumenter (ikke vedlagt) med vedlegg av fra Kåre Tormod Nilsen med redegjørelse for framgangsmåte ved opprettelse av stiftelsen Barentshavkonferanser, samt utkast til Stiftelsesdokument og vedtekter. III. Saksutredning I regi av AOF og NPF har en del entusiastiske personer med tilknytning til Hammerfest stått bak gjennomføringen av flere årlige konferanser med fokus på petroleum, miljø og næringsutfordringer i nord. Konferansen har satt Hammerfest på kartet og vært et positivt element i profileringen av Hammerfest som "Porten til Barentshavet" og energibyen i nord. De har vært viktige i kunnskapsformidlingen om Hammerfest til sentrale petroleumsmiljøer, og været en viktig nettverksarena. Bl.a. fordi AOF har flyttet sin administrasjon ut av Finnmark, men også av andre grunner, har én av "ildsjelene" i konferansegruppen, Kåre Tormod Nilsen, nå tatt initiativet til en mer strukturert videreføring av petroleumskonferansen i Hammerfest gjennom å etablere stiftelsen Barentshavskonferanser. Han har fått bekreftet deltakelse i stiftelsen fra Hammerfest Energi, Statoil, Universitetet i Tromsø, Sparebank 1 Nord Norge, Finnmark Dagblad og Barents Naturenergi (Barents Utvikling), og inviterer nå også Hammerfest kommune og Finnmark Fylkeskommune m. fl. som medstiftere. Minstebeløpet for deltakelse i Stiftelsen er foreslått til kr Vurdering Videreføring av de årlige petroleums-/energikonferansene i Hammerfest vurderes å være et naturlig og svært positivt tiltak i utviklingen og markedsføringen av Hammerfest. Ikke minst i tilknytning til den utviklingen som nå finner konkret sted i Hammerfest og i Barentshavet.

6 Det er positivt at konferansene m.v. søkes organisert gjennomført ved etableringen av en stiftelse, og av personer som allerede har erfaring fra tidligere konferansearrangement. I tillegg til de seriøse virksomhetene som allerede har bekreftet sin deltakelse, vil det etter saksbehandlers oppfatning være helt naturlig at Hammerfest kommune også deltar i stiftelsen. 6 IV. Saksbehandlers innstilling: Hammerfest formannskap vedtar at Hammerfest kommune skal delta som en av stifterne i stiftelsen Barentshavkonferanser. Tegning av kommunens stiftelseskapital på kr finansieres over konto Kjøp av aksjer. Hammerfest, den Alf Birger Olsen næringssjef Sektorleders innstilling: Hammerfest, den Odd Edvardsen Sektorleder PKU Rådmannens innstilling: Hammerfest, den Dagny Haga rådmann

7 7 HAMMERFEST KOMMUNE Saksbehandler: Espen Rønning Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: Klageadgang: x Ja Nei Hjemmel: Off. lov : Etter FVL: Ja x Nei Møte offentlig: x Ja Nei Hjemmel: Komm.l. : Etter Særlov: Ja x Nei Saksnr: 03/ Arkivnr.: C50 &23 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 052/05 Formannskapet Kommunestyret Sak: Etablering av selskapet "Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark IKS" I. Saksdokumenter (vedlagt) - Selskapsavtale av Protokoll fra konstituerende møte Protokoll fra representantskapsmøte II. Saksutredning Sakens bakgrunn: Kommunestyret fattet den følgende vedtak: 1. Hammerfest kommune slutter seg til å opprette et interkommunalt selskap (IKS) for museumsdrift i kommunene Hammerfest, Nordkapp, Gamvik, Berlevåg og Måsøy. 2. Kommunen gir sin tilslutning til selskapsavtale, inntatt som vedlegg 2 til saksframlegget. 3. Eiernes strategi for selskapet er: Selskapets formål er å koordinere formidling, forskning og dokumentasjon av kystkultur og gjenreisningshistorie Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark IKS skal arbeide for å tjene samfunnet og dets utvikling og være tilgjengelig for alle Museene skal samle inn, forske i, formidle og stille ut materielle vitnesbyrd om mennesket og dets omgivelser i studie- og utdanningsøyemed og følge ICOM's museumsetiske regelverk. Museene skal gjøre allmenheten kjent med sitt materiale og sine resultater Museenes viktigste ansvarsområde er: o Kystkultur i Finnmark, med særlig vekt på fiskerihistorie o Evakuerings- og gjenreisingshistorien til Finnmark og Nord-Troms o Samtidsdokumentasjon i fylket, med særlig vekt på de store samfunnsmessige endringer i samtida. o Museene har en spesiell plikt til å ivareta det flerkulturelle Finnmark. Som konsolidert enhet skal selskapet arbeide for at museene får et godt faglig og vitenskapelig fundament, gode bevaringsforhold for samlingene og en tilrettelegging som sikrer et bredt publikum tilgang til dem. Museene skal yte faglig bistand til hverandre.

8 Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark IKS skal bidra til og delta i felles museumsfunksjoner på fylkesnivå, samt delta i utviklingen av nasjonale og internasjonale museumsnettverk. Museenes samlinger og eiendommer eies av det enkelte museum/kommune, og representantskapet fører kontroll med museenes samlinger og påser at de blir registrert og oppbevart etter museal standard. 4. Som kommunens representant i representantskapet velges: Tom Mortensen Hanne Husvik Willy Olsen Som vararepresentant velges: 1. Peder Wang Norderud 2. Kristine Jørstad Bock 3. Arnulf Olsen Valget gjelder for kommunevalgperioden Kommunens representant(er) gis fullmakt til å representere kommunen i stiftelsesmøtet. 5. Kommunens innskudd i selskapet settes til kr , herav innbetales kr Beløpet bevilges over konto Samtlige medarbeidere ved de nåværende museene tilbys stilling i det nye selskapet med grunnlag i reglene om virksomhetsoverdragelse, jfr. aml. kapittel XII A. Medarbeiderne beholder ved overføringen nåværende pensjonsordning, lønnsforhold og tariffbestemte forsikringsordninger, med uavbrutte rettigheter 7. Kommunen forplikter seg til å bli i selskapet minimum 3 år fra stiftelsesdato. 8. Det forutsettes at der tilføres midler i tråd med tidligere opplegg for statlig finansiering før endringen iverksettes. 9. Avtalen forutsetter at arbeidet for at Gjenreisningsmuseet i Hammerfest skal få nasjonal status gjenopptas og iverksettes. Hammerfest kommunes representanter i stiftelsesmøtet foreslår Hammerfest som lokaliseringssted for selskapets forretningskontor og administrasjon Ved kommunestyrets vedtak av ble punktene 8 og 9 tatt ut. I selskapsavtalens 3 sto det følgende: Selskapets forretningskontor er i Honningsvåg/Hammerfest. Arbeidsgruppen som hadde jobbet fram selskapsavtalen hadde ikke klart å komme frem til et omforent forslag mht. plasseringen av selskapets forretningskontor. De aktuelle alternativer var Honningsvåg og Hammerfest. 8

9 Det ble lagt opp til at de enkelte kommunestyrer måtte fatte et prinsippvedtak om opprettelse av selskapet og at man valgte medlemmer til representantskapet. Etter dette skulle representantskapet gi sin anbefaling mht. lokalisering og saken legges frem for kommunestyrene på nytt med sikte på endelig/bindende tilslutning til selskapet. 9 Representantskapet hadde møte De behandlet saken Selskapsavtalens 3 Forretningskontor. Representantskapet behandlet og vedtok følgende: Som forretningskontor ble foreslått Hammerfest og Honningsvåg. Ved avstemning ble avgitt 5 stemmer for Honningsvåg og 3 stemmer for Hammerfest. Selskapsavtalens 3 blir dermed å lyde: Selskapets forretningskontor er i Honningsvåg Denne endringen er tatt med i selskapsavtalen som følger vedlagt. Vurdering: Som nevnt ovenfor har kommunestyret gjennom sitt vedtak av gitt sin prinsipielle tilslutning til opprettelsen av selskapet. Kommunestyret må nå vurdere om Gjenreisningsmuseet med bindende/endelig virkning skal inngå i selskapet. Kommunestyret har tidligere gitt uttrykk for at man ønsker at selskapets forretningskontor skal være i Hammerfest. Representantskapet har imidlertid besluttet at selskapets forretningskontor skal være i Honningsvåg. Etter administrasjonens syn er det viktig at Gjenreisningsmuseet inngår i den konsoliderte enheten. Fagpersoner ved museet har særlig pekt på følgende momenter: Redusert økonomi: Tilskudd over statsbudsjettet forutsetter at museet er en del av en konsolidert enhet. Tilskuddet for 2005 er Dette utgjør en stor del av driftsbudsjettet. Dersom Hammerfest kommune velger å stå utenfor den konsoliderte enheten kan tilskuddet falle bort og lovde økninger i tilskudd for 2006 innfris ikke. Faglig svekkelse: Dersom Gjenreisningsmuseet ikke blir en del av den konsoliderte enheten er ikke museet berettiget til å delta i nasjonale nettverk og søke ABM midler. Dette vil blant annet svekke fremtidig forskning og formidling ved museet. I tillegg til disse ulemper er administrasjonen redd for at det vil bli svært vanskelig å rekruttere og beholde kvalifisert fagpersonell dersom museet ikke er inkludert i de nasjonale nettverk.

10 III. Saksbehandler innstilling: 10 Kommunestyret vedtar selskapsavtale datert og gir sin tilslutning til at Gjenreisningsmuseet inngår i Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark IKS. Hammerfest, den Espen Rønning Juridisk rådgiver Rådmannens innstilling: Som saksbehandlers. Hammerfest, den Alf Birger Olsen Fung. rådmann

11 11 HAMMERFEST KOMMUNE Saksbehandler: Dagny Haga Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: Klageadgang: X Ja Nei Hjemmel: Off. lov : Etter FVL: Ja x Nei Møte offentlig: x Ja Nei Hjemmel: Komm.l. : Etter Særlov: Ja x Nei Saksnr: 04/ Arkivnr.: Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 053/05 Formannskapet Kommunestyret Sak: Framtidig organisering av Hammerfest kommune I. Saksdokumenter (vedlagt) Notat: Ny organisasjon for Hammerfest kommune II. Saksdokumenter (ikke vedlagt) III. Saksutredning Bakgrunn, fakta og vurdering Det vises til vedlagte utredning. Arbeidsprosess hittil Det organisasjonsfaglige bidraget i utredningen er produsert av Harald Torsteinsen, Høgskolen i Harstad. Han har i sin drøfting av resultatenhetsmodellen opp mot andre organiseringsformer stilt en rekke spørsmål, som han mener er viktig for Hammerfest kommune å svare på i prosessen fram mot valget av framtidig organisering. Disse spørsmålene er forsøkt besvart i rapporten besvart fra rådmannens side, som også har gitt sin vurdering i forhold til framtidig valg av organisasjonsmodell. Det er gjort en spørreskjemaundersøkelse til sektor-, stabs-, virksomhets- og resultatenhetsledere i kommunen. Denne er presentert og kommentert som en del av grunnlaget av vår egenvurdering av sektormodell og resultatenhetsmodell. I tillegg er det gitt en kortfattet framstilling av økonomisk resultat i de to modellene, og bruken administrative fullmakter i resultatenhetslederforsøket. Et førsteutkast har så vært presentert i møter med sektorledere, hovedtillitsvalgte og resultatenhetsledere. Synspunkter fra møtene med de to ledergruppene er tatt inn i rapporten som en utfylling av egenvurderingen. Innspill fra tillitsvalgte følger som vedlegg. Politisk behandling i første runde I tråd med planen for evalueringen ble saken lagt fram til foreløpig behandling i administrasjonsutvalg og formannskap i mai. Konklusjonen var at en ønsket videre arbeid ut fra at sektormodellen (Alternativ 1 i utredningen) skulle velges.

12 12 Videre arbeid Alternativ 1 trenger ikke mye utredning fram til vedtak idet det er den hovedmodell vi har i dag. Det trenges imidlertid avklaring på ett sentralt punkt: Slik sektormodellen ble beskrevet fra FRAM-styret, ble den presentert som sammenlignbar med resultatenhetsmodellen med hensyn til systemet med tjenestebeskrivelser, lederkontrakter, resultatvurdering og insentiver for økonomisk styring. Dette er ikke gjennomført i forsøksperioden. Dersom dette skal innføres, må dette nå gjøres på sektornivået, idet det er på dette nivået det budsjetteres og rapporteres. Hva man velger mht. innhold i sektormodellen, vil avhenge av hva det er man ikke vil ha i resultatenhetsmodellen med flat struktur: 1. Hvis det er resultatenheter man ikke ønsker, kan valget være å kjøre videre som nå. 2. Hvis man ønsker resultatenheter men ikke flat struktur, må arbeidet med tjenestebeskrivelser, kontrakter, etablering av resultatvurderings- og insentivsystem settes i gang i forhold til sektornivået. 3. Det kan også tenkes et tredje mellomalternativ med tjenestebeskrivelser, kontrakter og resultatvurdering, men der det ikke knyttes insentiver i form av over-/underskuddshåndtering til modellen. Arbeidsmessig er dette om lag likeverdig med alternativet i pkt 2 (med unntak av å beskrive insentivdelen). Tjenestebeskrivelser og kontrakter vil kunne være klar til nyttår. Når det gjelder utvikling av resultatstyringssystem, er dette like krevende om det lages for få eller for mange enheter. Dette må derfor først innføres i en forenklet form, og deretter bygges ut under en lengre tidsperiode. Dokumentet som er lagt fram som grunnlag for denne beslutningen er omfangsrikt og inneholder vurderinger av svært mange forhold. Jeg håper likevel det vil være mulig for politikerne å foreta en grundig vurdering av det framlagte materialet som grunnlag for konklusjon. Vurdering Min vurdering av egenskaper ved en framtidig sektormodell er at dersom sektortenkning er et problem, kan dette forsterkes ved å knytte økonomiske insentiver til modellen. Jeg vil tro at sektoregoismen lett vil kunne bli en enda større utfordring enn enhetsegoismen i en modell med flere enheter. Jeg mener imidlertid at vi uansett modell for framtidig organisering må bevege oss i retning av større grad av mål og resultatstyring. Min anbefaling vil derfor være å velge alternativ 3, sektormodell med tjenestebeskrivelser, kontrakter og resultatvurdering, dersom denne modellen velges. Min vurdering og konklusjon i saken for øvrig, er gitt på sidene i vedlagte utredning. Jeg mener fremdeles at modell 3 vil kunne sikre oss alle fordelene ved en resultatenhetsorganisering, samtidig som ulempene med den minimaliseres. Jeg mener også at hvis vi greier å kontrollere ulempene ved modellen, er det den mest fremtidsrettede organiseringsformen. Dette fordi den bygger på størst mulig delegasjon til selvstendige ledere nærmest mulig brukerne, noe som erfaringsmessig gir mange positive effekter. Den vil også gi bedre styringsinformasjon til rådmannsnivået og politikerne gjennom tjenestebeskrivelsene (som behandles politisk) og budsjettering og rapportering på mindre enheter.

13 13 Jeg tar imidlertid til etterretning at de politiske organer så langt er kommet til en annen konklusjon. Siden jeg ikke synes jeg kan legge fram noen innstilling i strid med mitt eget syn, fremmes denne saken uten innstilling. IV. Rådmannens innstilling: Saken legges fram uten innstilling. Hammerfest, den Dagny Haga rådmann

14 14 HAMMERFEST KOMMUNE Saksbehandler: Per Arnesen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Klageadgang: x Ja Nei Hjemmel: Off. lov : Etter FVL: Ja x Nei Møte offentlig: x Ja Nei Hjemmel: Komm.l. : Etter Særlov: Ja x Nei Saksnr: 04/ Arkivnr.: 152 P00 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 054/05 Formannskapet Kommunestyret Sak: Årsregnskap 2004 for Hammerfest Eiendom KF I. Saksdokumenter (vedlagt) Vedlegg: 1 Årsrapport 2004 for Hammerfest Eiendom KF 2 Årsregnskap 2004 for Hammerfest Eiendom KF 3 Styrets forslag i styresak 02/05 Årsregnskap for Revisjonsrapport fra Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS 5 Vedtak i sak 11/05 i Kontrollutvalgets møte Årsrapport 2004 Hammerfest Eiendom KF 6 Vedtak i sak 10/05 i Kontrollutvalgets møte Regnskap 2004 Hammerfest Eiendom KF II. Saksdokumenter (ikke vedlagt) Ingen. III. Saksutredning Hammerfest Eiendom KF har et regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) i 2004 på kr ,90. Selskapets styre anbefaler at overskuddet avsettes til disposisjonsfond. Styrets årsrapport 2004 gir en grei oversikt over selskapets eiendommer, drift og styre. Investeringer og andre økonomiske forhold er det gjort greie for. Årsregnskap 2004 inneholder de oversiktene som de kommunale regnskapsforskriftene krever: driftsregnskap, kapitalregnskap (investeringsregnskap), balanseregnskap og noter. Kontrollutvalget har i møte fattet følgende vedtak: Sak 10/2005 Regnskap 2004 Hammerfest Eiendom KF Kontrollutvalget har behandlet Hammerfest Eiendom KF s regnskap for 2004 og gir følgende uttalelse: Driftsregnskapet viser et netto driftsresultat på kr ,90, og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr ,90. Vi mener at:

15 Årsregnskapet er avlagt i samsvar med lov og forskrifter og gir et uttrykk for eiendomsselskapets økonomiske stilling 31. desember 2004 og for resultatet i regnskapsåret i overensstemmelse med god kommunal regnskapsskikk. De disposisjoner som ligger til grunn for regnskapet er i samsvar med budsjettvedtak, og at beløpene i årsregnskapet stemmer med regulert budsjett. Opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet er konsistente med årsregnskapet. Ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger. Sak 11/2005 Årsrapport 2004 Hammerfest Eiendom KF Kontrollutvalget tar årsrapporten Hammerfest Eiendom KF 2004 til orientering. 15 IV. Saksbehandlers innstilling: Hammerfest kommunestyre tar årsrapport 2004 for Hammerfest Eiendom KF til orientering. Hammerfest kommunestyre godkjenner regnskap 2004 for Hammerfest Eiendom KF. Det regnskapsmessige mindreforbruket i 2004 på kr ,90 avsettes til disposisjonsfond. Hammerfest, den Per Arnesen rådgiver Rådmannens innstilling: Hammerfest kommunestyre tar årsrapport 2004 for Hammerfest Eiendom KF til orientering. Hammerfest kommunestyre godkjenner regnskap 2004 for Hammerfest Eiendom KF. Det regnskapsmessige mindreforbruket i 2004 på kr ,90 avsettes til disposisjonsfond. Hammerfest, den Dagny Haga rådmann

16 16 HAMMERFEST KOMMUNE Saksbehandler: Per Arnesen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Klageadgang: x Ja Nei Hjemmel: Off. lov : Etter FVL: Ja x Nei Møte offentlig: x Ja Nei Hjemmel: Komm.l. : Etter Særlov: Ja x Nei Saksnr: 03/ Arkivnr.: 10 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 055/05 Formannskapet Kommunestyret Sak: Hammerfest havnevesen - Regnskap og årsberetning 2004 med revisjonsberetning I. Saksdokumenter (vedlagt) Vedlegg: 1 Hammerfest Havnevesen KF Regnskap Hammerfest Havnevesen KF Årsberetning Hammerfest Havnevesen KF Revisjonsberetning 2004 datert Vedtak i sak 8/2005 i Kontrollutvalgets møte Regnskap 2004 Hammerfest Havnevesen KF 5 Vedtak i sak 9/2005 i Kontrollutvalgets møte Årsrapport 2004 Hammerfest Havnevesen KF II. Saksdokumenter (ikke vedlagt) Ingen. III. Saksutredning Hammerfest Havnevesen KF har et mindreforbruk (overskudd) i 2004 på kr ,08. Selskapets styre anbefaler at mindreforbruket avsettes til likviditetsreserve. Havnestyrets årsrapport 2004 gir en grei oversikt over selskapets virksomhet. Investeringer og andre økonomiske forhold er det gjort greie for. Årsregnskap 2004 inneholder de oversiktene som de kommunale regnskapsforskriftene krever: driftsregnskap, kapitalregnskap (investeringsregnskap), balanseregnskap og noter. Kommentar til note 3: Overføring fra Hammerfest kommune på kr ,-. Hammerfest kommune har i sitt budsjett for 2004 budsjettert med ei overføring på kr ,- til Hammerfest Havnevesen (post ), men overføringen er ikke utgiftsført i Hammerfest kommunes regnskap for Kontrollutvalget har i møte fattet følgende vedtak: Sak 8/2005 Regnskap 2004 Hammerfest Havnevesen KF

17 Kontrollutvalget har behandlet Hammerfest Havn KF s regnskap for 2004 og gir følgende uttalelse: 17 Driftsregnskapet viser et netto driftsresultat på kr ,32, og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr ,08. Vi mener at: Årsregnskapet er avlagt i samsvar med lov og forskrifter og gir et uttrykk for havnevesenets økonomiske stilling 31. desember 2004 og for resultatet i regnskapsåret i overensstemmelse med god kommunal regnskapsskikk. De disposisjoner som ligger til grunn for regnskapet er i samsvar med budsjettvedtak, og at beløpene i årsregnskapet stemmer med regulert budsjett. Opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet er konsistente med årsregnskapet. Ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger. Sak 9/2005 Årsrapport 2004 Hammerfest Havn KF Årsrapporten Hammerfest Havnevesen KF 2004 tas til orientering. Kontrollutvalget registrerer havnevesenets påstand om at festeavgifter ikke tilfaller havnekassen i samsvar med gjeldende lov og forskrift. Kontrollutvalget forutsetter at dette forholdet avklares. IV. Saksbehandler innstilling: Hammerfest kommunestyre tar årsrapport 2004 for Hammerfest Havn KF til orientering. Hammerfest kommunestyre godkjenner årsregnskap 2004 for Hammerfest Havn KF. Det regnskapsmessige mindreforbruket på kr ,08 avsettes til likviditetsreserven. Rådmannen må avklare forholdene rundt festeavgifter som i følge havnevesenet ikke tilfaller havnekassen. Hammerfest, den Per Arnesen rådgiver Rådmannens innstilling: Hammerfest kommunestyre tar årsrapport 2004 for Hammerfest Havn KF til orientering. Hammerfest kommunestyre godkjenner årsregnskap 2004 for Hammerfest Havn KF. Det regnskapsmessige mindreforbruket på kr ,08 avsettes til likviditetsreserven. Rådmannen må avklare forholdene rundt festeavgifter som i følge havnevesenet ikke tilfaller havnekassen. Hammerfest, den Dagny Haga rådmann

18 18 HAMMERFEST KOMMUNE Saksbehandler: Bjørg Kippersund Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Klageadgang: X Ja Nei Hjemmel: Off. lov : Etter FVL: Ja X Nei Møte offentlig: X Ja Nei Hjemmel: Komm.l. : Etter Særlov: Ja X Nei Saksnr: 05/ Arkivnr.: 00 &14 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 017/05 Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Administrasjonsutvalget /05 Formannskapet /05 Eldrerådet /05 Arbeidsmiljøutvalget /05 Styret for Miljø og Utvikling Kommunestyret /05 Arbeidsmiljøutvalget Sak: Årsrapport Hammerfest Kommune I. Saksdokumenter (vedlagt) Årsrapport 2004 Hammerfest kommune II. Saksdokumenter (ikke vedlagt) Ingen III. Saksutredning Det gis ingen saksutredning rapporten taler for seg selv. IV. Saksbehandler innstilling: Årsrapport 2004 Hammerfest kommune tas til etterretning. Hammerfest, den 12. april 2005 Bjørg Kippersund plansjef Rådmannens innstilling: Hammerfest, den Dagny Haga rådmann

19 Behandling i Eldrerådet : Årsrapport 2004 Hammerfest kommune tas til orientering. enstemmig vedtatt. 19 Vedtak i Eldrerådet : Årsrapport 2004 Hammerfest kommune tas til orientering. Behandling i Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning : Som innstillingen enstemmig vedtatt Vedtak i Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning : Årsrapport 2004 Hammerfest kommune tas til etterretning. Behandling i Styret for Miljø og Utvikling : Som innstillingen enstemmig vedtatt Vedtak i Styret for Miljø og Utvikling : Årsrapport 2004 Hammerfest kommune tas til etterretning.

20 20 HAMMERFEST KOMMUNE Saksbehandler: Jan Halvorsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: Klageadgang: x Ja Nei Hjemmel: Off. lov : Etter FVL: Ja x Nei Møte offentlig: x Ja Nei Hjemmel: Komm.l. : Etter Særlov: Ja x Nei Saksnr: 05/ Arkivnr.: 210 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 057/05 Formannskapet Kommunestyret Sak: Regnskap Hammerfest kommune, I. Saksdokumenter (vedlagt) 1. Regnskap 2004 for Hammerfest kommune, datert 14. februar Revisjonsberetning fra Vest-Finnmark Kommunerevisjon IKS, datert Særutskrift av kontrollutvalgets møte , sak 6/05. II. Saksdokumenter (ikke vedlagt) III. Saksutredning Kommunens driftsregnskap er avlagt med et regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) på kr ,40 og kommunens investeringsregnskap er avlagt med et regnskapsmessig merforbruk (manglende finansiering) på kr ,66. Investeringsregnskapet. Følgende prosjekter har manglende finansiering: IT - avdleingen Kr , Kommunale veger Kr , Vei Rossmolla Kr , Brygger og kaier Kr , Breilia skole Kr , Fuglenes skole Kr , Fjordtun skole Kr , Rådhuset Kr , Breidablikkhallen Kr , Kulturhuset Kr , Kjøp og salg av aksjer/andeler Kr ,10 Sum manglende finansiering Kr ,66 I forskrift om årsregnskap og årsberetning heter det i 9 at dersom utgifter, utbetalinger og avsetninger i investeringsregnskapet ikke fullt ut kan finansieres av inntekter, innbetalinger

Møtested: Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord Troms OBS! Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: Kl. 12:30 OBS!

Møtested: Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord Troms OBS! Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: Kl. 12:30 OBS! Hammerfest kommune 1 6/04 Utvalg: Kommunestyret Møteinnkalling Møtested: Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord Troms OBS! Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: Kl. 12:30 OBS! Forfall meldes snarest mulig

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag 26.04.2005 Tidspunkt: Kl.10:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.05.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn John Wahl Medlem AP Marianne Sivertsen Næss Settevaraordfører

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 78402502 som sørger for innkalling

Detaljer

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon.

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon. 1 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: 22.06.2005 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 784 02502 som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Regnskap 2012 - Longyearbyen lokalstyre

Regnskap 2012 - Longyearbyen lokalstyre Vår referanse: Saksbehandler: Dato: 2012/485-9-210 Elin Dolmseth 12.04.2013 Regnskap 2012 - Longyearbyen lokalstyre Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Administrasjonsutvalget 17/13 07.05.2013 Lokalstyret 24/13

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 09.04.2008 (sendt pr. E-post 15.04.2008)

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 09.04.2008 (sendt pr. E-post 15.04.2008) Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 22.05.2008 Klokkeslett: 1000 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl. 15.00: Fotografering av kommunestyre og formannskap (i pausen til kommunestyret) Pent antrekk.

MØTEINNKALLING. Kl. 15.00: Fotografering av kommunestyre og formannskap (i pausen til kommunestyret) Pent antrekk. FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunstyresalen Møtedato: TORSDAG 16.06.2011 kl. 13:00 Kl. 13.00: Kommunestyret starter Kl. 15.00: Fotografering av kommunestyre og formannskap

Detaljer

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 05.juni 2008 Møtetid: Kl. 08.00 Møtested: Overhalla kommune, møterom 4. etasje. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom : 23.08.2010 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 14.05.2009 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 14.05.2009 Tidspunkt: 11:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 14.05.2009 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 78402502 som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR LØTEN KOMMUNE

ØKONOMIREGLEMENT FOR LØTEN KOMMUNE ØKONOMIREGLEMENT FOR LØTEN KOMMUNE VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 29.09.2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 4 1.1 Innledning... 4 1.2 Formål... 4 1.3 Utfyllende bestemmelser og delegering... 4 1.4 Ikrafttreden...

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 14.10.2008 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2 06.04.2011 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet

Detaljer

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Kommunestyret. Med dette innkalles til møte på

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Kommunestyret. Med dette innkalles til møte på LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Kommunestyret MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 19.05.2011 kl. 16.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på samkommunens hjemmeside: http://www.innherred-samkommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på samkommunens hjemmeside: http://www.innherred-samkommune.no/ Innherred Samkommune Møteinnkalling Utvalg: Samkommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 15.05.2008 Tid: 14:30 Merk! Møtetidspunkt satt til kl. 14.30, grunnet besøk av Stortingets

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag 10.12.2002 Tidspunkt: 12:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 7 MØTE NR.: 04/14 TID: 07.09.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer