I tillegg forberedes det sak om budsjettregulering og forprosjekt parkering Ricaparken. Tilleggssakene sendes ut på fredag.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "I tillegg forberedes det sak om budsjettregulering og forprosjekt parkering Ricaparken. Tilleggssakene sendes ut på fredag."

Transkript

1 Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 8/05 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunesstyresalen Dato: Torsdag Tidspunkt: Kl. 12:00 Forfall meldes snarest på tlf til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Saksnr Innhold PS 050/05 Søknad om skjenkebevilling - Sørøya gjestestue PS 051/05 Stiftelsen Barentshavkonferanser - invitasjon til deltakelse PS 052/05 Etablering av selskapet "Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark IKS" PS 053/05 Framtidig organisering av Hammerfest kommune PS 054/05 Årsregnskap 2004 for Hammerfest Eiendom KF PS 055/05 Hammerfest havnevesen - Regnskap og årsberetning 2004 med revisjonsberetning PS 056/05 Årsrapport Hammerfest Kommune PS 057/05 Regnskap Hammerfest kommune, PS 058/05 Tertialrapport - 1. tertial 2005 PS 059/05 Forskyving av kapitalbehov for prosjektering av Arktisk KulturSenter PS 060/05 Byggeprosjektet Fuglenes skole - godkjenning av økt investeringsramme for PS 061/05 Ekstrakostnader i forbindelse med rivingsarbeidene på Findus-tomta. PS 062/05 Opprettelse av nye stillinger PS 063/05 Byggeprosjektet "Nye Fjordtun skole" - godkjenning av framdriftsplan og økt investeringsramme. PS 064/05 Diverse referatsaker til formannskapsmøte PS 065/05 Godkjenning av protokoll I tillegg forberedes det sak om budsjettregulering og forprosjekt parkering Ricaparken. Tilleggssakene sendes ut på fredag. Videre vil det bli gitt orientering om den pågående mekling med reindrifta. Saksdokumentene er lagt ut til offentlig gjennomsyn på Hammerfest rådhus, Hammerfest bibliotek, Servicekontoret Storgata kommunehus samt kommunens hjemmeside. Møtet er åpent for publikum! Alf E. Jakobsen ordfører

2 HAMMERFEST KOMMUNE 2 Saksbehandler: Lone Bruvold Nilsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: Klageadgang: x Ja Nei Hjemmel: Off. lov : Etter FVL: x Ja Nei Møte offentlig: x Ja Nei Hjemmel: Komm.l. : Etter Særlov: Ja x Nei Saksnr: 05/ Arkivnr.: U63 &18 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 050/05 Formannskapet Sak: Søknad om skjenkebevilling - Sørøya gjestestue I. Saksdokumenter (vedlagt) Ingen II. Saksdokumenter (ikke vedlagt) Søknad av fra Ilona Katrine Røe om serveringsbevilling og skjenkebevilling for Sørøya Gjestestue med skisse av serveringslokalene og firmaattest. Skatteattest fra skattefogden i Finnmark. Uttalelse fra politiet. Uttalelse fra rusmiddeltjenesten. Lov av nr 27 om omsetning av alkoholholdig drikk mv. (alkoholloven). III. Saksutredning Ilona Katrine Røe har åpnet et nedlagt skoleinternat på Fiskenes i Sandøybotn, der hun har opprettet et enkeltmannsforetak som skal drive med reiselivsbasert virksomhet. Pr i dag driver hun med utleie av hytter, båter, firehjulinger og snøscootere og hun planlegger å leie ut rom på internatet med selvkosthold. Sørøya Gjestestue er lokalisert til skoleinternatet og internatet er tidligere drevet som gjestehus med skjenkebevilling. Skjenkearealene vil være på et rom på ca 21 kvadratmeter. Det vil være tre bord med benker med sitte plass til 24 gjester. Styrer og stedfortreder for serveringsstedet vil være h.h.v. Ilona Katrine Røe og Einar Martin Røe. Ilona Røe har avlagt og bestått kunnskapsprøven om alkohol og Einar Røe holder på å lese til prøven. Ilona Røe har søkt om bevilling for øl, vin og brennevin med åpningstider for salg av øl og vin fra klokken 0800 til på hverdager og i helger. I følge alkoholloven er det tillatt å skjenke øl og vin fra kl til kl 03.00, men saksbehandler merker seg her at i alle tidligere saker om skjenkebevilling i kommunen har det vært gitt bevilling for øl og vin fra kl om formiddagen. Hvis man skal følge likhetsprinsippet vil det være naturlig at det også her gis tillatelse til å skjenke øl og vin fra kl Videre søker stedet om åpningstid for skjenking av brennevin fra kl om formiddagen. Her er imidlertid alkohollovens 4-4 klar på at det ikke er tillatt å skjenke brennevin før kl Men også her har kommunen i tidligere søknader tillatt skjenking av brennevin først fra kl og saksbehandler vil derfor foreslå at dette også vil gjelde her.

3 Vedtaksorgan for serveringsbevilling er styret for kultur, omsorg og undervisning. Vedtaksorgan i skjenkesaker er formannskapet. Før saken behandles i formannskapet skal styret for kultur, omsorg og undervisning avgi uttalelse. 3 I h.h.t. alkoholloven 1-7 er det innhentet uttalelse fra politi og sosialetaten. Politet har intet å bemerke til søknaden. Rusmiddeltjenesten har å bemerke at det søkes om åpningstider for skjenking som er utenom det vanlige. Tjenesten har utenom dette ingen innvendinger i saken. I attest fra skattefogden i Finnmark er det intet å bemerke i henhold til foretaket. Vurdering av skjønnsmessige kriterier: Kommunen har ikke satt tak på antall skjenkesteder i kommunen. I løpet av 2005 er det innvilget alminnelig skjenkebevilling til Håja Hotell i Hammerfest. I Sandøybotn har det som nevnt tidligere vært gitt skjenkebevilling til Gjestehuset. Sørøya Gjestehus vil ligge i de samme lokalene til det tidligere Gjestehuset. Vi har ikke statistikk for alkoholomsetningen for Salg fra skjenkestedene viser en nedgang fra 2001 til 2002 for øl, vin og brennevin på h.h.v. 8 %, 5,4% og 11,5 %. Det var reduksjon i omsetningen også fra 2000 til Ordensmessige forhold: Vi har registrert økende tendens til bråk, slossing og vold i helgene og at alkohol ofte er med i bildet, dette er en tendens i alle fall i byene med litt større folkemengder. At dette vil være det eneste skjenkestedet i Sandøybotn gjør at det mest sannsynlig ikke vil utløse noen store ordensmessige problemer. Politiet har for øvrig ingen anmerkinger til at søknaden innvilges. Skjenkestedets beliggenhet: Sørøya Gjestestue vil ligge i tilknytning til internatet der det vil bli leid ut rom til gjester. Her vil både tilreisende og lokalbefolkning ha et møtested og dette vil ikke skille seg ut fra andre barer eller puber som har åpent på dagtid og kveldstid. Næringspolitiske vurderinger: Bevillingssøker ønsker å bygge opp et konsept som er reiselivsbasert. Pr.i dag har hun samarbeid og prosjekter med andre selskaper sånn som Kokelv Sjøhus, Havøysund Hotell, Seiland Explore, Artic Nature As og Hammerfest Turist om temaet: Deep Sea Fishing. Sørøya Gjestestue ligger tett til sjø, fiskevann, turterreng og jaktområder. Hun vil tilby sine gjester en opplevelsespakke med overnatting, aktiviteter og en plass der de skal kunne slappe av med alkoholholdig drikk. I tillegg vil hun kunne tilby lokalbefolkningen et samlingspunkt som tidligere har vært der. Markedet for et skjenkested i Sandøybotn antas å være tilstede. Saksbehandler tror at skjenkebevilling vil være nødvendig for å få økonomisk lønnsomhet i et slikt konsept som hun har presentert. Konklusjon: Skjenking av øl, vin og brennevin er først og fremst et ønske i forbindelse med utvikling og drift av et reiselivskonsept, men dette vil også være et tilbud til lokalbefolkningen i Sandøybotn. Oppsummert ser saksbehandler positivt på denne søknaden på bakgrunn av skjenkestedets karakter, næringsmessige hensyn og ikke minst av hensyn til lokalbefolkningen forøvrig.

4 IV. Saksbehandler innstilling: 4 Bevillingshaver: Bevertningssted: Styrer: Stedfortreder: Alkoholvare; Omfang. Type virksomhet: Skjenkeareal: Skjenketid: Ilona Katrine Røe Sørøya Gjestestue Ilona Katrine Røe Einar Martin Røe Øl, vin og brennevin Alminnelig bevilling Pub/bar På Fiskenes i Sandøybotn: Sørøya Gjestestue Alle dager; skjenking av øl og vin kan skje f.o.m. Kl t.o.m. kl Skjenking av brennevin kan skje f.o.m. kl t.o.m. kl Skjenking av brennevin er forbudt på stemmedagen for stortingsvalg, fylkestingsvalg, kommunestyrevalg og folkeavstemning vedtatt ved lov. Konsum av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 minutter etter skjenketidens utløp Hammerfest, den Lone Bruvold Nilsen saksbehandler Rådmannens innstilling: Som saksbehandler Hammerfest, den XX.XX.XX Dagny Haga rådmann

5 5 HAMMERFEST KOMMUNE Saksbehandler: Alf Birger Olsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: Klageadgang: x Ja Nei Hjemmel: Off. lov : Etter FVL: Ja x Nei Møte offentlig: x Ja Nei Hjemmel: Komm.l. : Etter Særlov: Ja x Nei Saksnr: 05/ Arkivnr.: U03 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 051/05 Formannskapet Sak: Stiftelsen Barentshavkonferanser - invitasjon til deltakelse I. Saksdokumenter (vedlagt) fra Kåre Tormod Nilsen, Næring & Energi av med notat vedrørende forhistorie og bakgrunn for initiativ til stiftelsen Barentshavkonferanser. II. Saksdokumenter (ikke vedlagt) med vedlegg av fra Kåre Tormod Nilsen med redegjørelse for framgangsmåte ved opprettelse av stiftelsen Barentshavkonferanser, samt utkast til Stiftelsesdokument og vedtekter. III. Saksutredning I regi av AOF og NPF har en del entusiastiske personer med tilknytning til Hammerfest stått bak gjennomføringen av flere årlige konferanser med fokus på petroleum, miljø og næringsutfordringer i nord. Konferansen har satt Hammerfest på kartet og vært et positivt element i profileringen av Hammerfest som "Porten til Barentshavet" og energibyen i nord. De har vært viktige i kunnskapsformidlingen om Hammerfest til sentrale petroleumsmiljøer, og været en viktig nettverksarena. Bl.a. fordi AOF har flyttet sin administrasjon ut av Finnmark, men også av andre grunner, har én av "ildsjelene" i konferansegruppen, Kåre Tormod Nilsen, nå tatt initiativet til en mer strukturert videreføring av petroleumskonferansen i Hammerfest gjennom å etablere stiftelsen Barentshavskonferanser. Han har fått bekreftet deltakelse i stiftelsen fra Hammerfest Energi, Statoil, Universitetet i Tromsø, Sparebank 1 Nord Norge, Finnmark Dagblad og Barents Naturenergi (Barents Utvikling), og inviterer nå også Hammerfest kommune og Finnmark Fylkeskommune m. fl. som medstiftere. Minstebeløpet for deltakelse i Stiftelsen er foreslått til kr Vurdering Videreføring av de årlige petroleums-/energikonferansene i Hammerfest vurderes å være et naturlig og svært positivt tiltak i utviklingen og markedsføringen av Hammerfest. Ikke minst i tilknytning til den utviklingen som nå finner konkret sted i Hammerfest og i Barentshavet.

6 Det er positivt at konferansene m.v. søkes organisert gjennomført ved etableringen av en stiftelse, og av personer som allerede har erfaring fra tidligere konferansearrangement. I tillegg til de seriøse virksomhetene som allerede har bekreftet sin deltakelse, vil det etter saksbehandlers oppfatning være helt naturlig at Hammerfest kommune også deltar i stiftelsen. 6 IV. Saksbehandlers innstilling: Hammerfest formannskap vedtar at Hammerfest kommune skal delta som en av stifterne i stiftelsen Barentshavkonferanser. Tegning av kommunens stiftelseskapital på kr finansieres over konto Kjøp av aksjer. Hammerfest, den Alf Birger Olsen næringssjef Sektorleders innstilling: Hammerfest, den Odd Edvardsen Sektorleder PKU Rådmannens innstilling: Hammerfest, den Dagny Haga rådmann

7 7 HAMMERFEST KOMMUNE Saksbehandler: Espen Rønning Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: Klageadgang: x Ja Nei Hjemmel: Off. lov : Etter FVL: Ja x Nei Møte offentlig: x Ja Nei Hjemmel: Komm.l. : Etter Særlov: Ja x Nei Saksnr: 03/ Arkivnr.: C50 &23 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 052/05 Formannskapet Kommunestyret Sak: Etablering av selskapet "Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark IKS" I. Saksdokumenter (vedlagt) - Selskapsavtale av Protokoll fra konstituerende møte Protokoll fra representantskapsmøte II. Saksutredning Sakens bakgrunn: Kommunestyret fattet den følgende vedtak: 1. Hammerfest kommune slutter seg til å opprette et interkommunalt selskap (IKS) for museumsdrift i kommunene Hammerfest, Nordkapp, Gamvik, Berlevåg og Måsøy. 2. Kommunen gir sin tilslutning til selskapsavtale, inntatt som vedlegg 2 til saksframlegget. 3. Eiernes strategi for selskapet er: Selskapets formål er å koordinere formidling, forskning og dokumentasjon av kystkultur og gjenreisningshistorie Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark IKS skal arbeide for å tjene samfunnet og dets utvikling og være tilgjengelig for alle Museene skal samle inn, forske i, formidle og stille ut materielle vitnesbyrd om mennesket og dets omgivelser i studie- og utdanningsøyemed og følge ICOM's museumsetiske regelverk. Museene skal gjøre allmenheten kjent med sitt materiale og sine resultater Museenes viktigste ansvarsområde er: o Kystkultur i Finnmark, med særlig vekt på fiskerihistorie o Evakuerings- og gjenreisingshistorien til Finnmark og Nord-Troms o Samtidsdokumentasjon i fylket, med særlig vekt på de store samfunnsmessige endringer i samtida. o Museene har en spesiell plikt til å ivareta det flerkulturelle Finnmark. Som konsolidert enhet skal selskapet arbeide for at museene får et godt faglig og vitenskapelig fundament, gode bevaringsforhold for samlingene og en tilrettelegging som sikrer et bredt publikum tilgang til dem. Museene skal yte faglig bistand til hverandre.

8 Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark IKS skal bidra til og delta i felles museumsfunksjoner på fylkesnivå, samt delta i utviklingen av nasjonale og internasjonale museumsnettverk. Museenes samlinger og eiendommer eies av det enkelte museum/kommune, og representantskapet fører kontroll med museenes samlinger og påser at de blir registrert og oppbevart etter museal standard. 4. Som kommunens representant i representantskapet velges: Tom Mortensen Hanne Husvik Willy Olsen Som vararepresentant velges: 1. Peder Wang Norderud 2. Kristine Jørstad Bock 3. Arnulf Olsen Valget gjelder for kommunevalgperioden Kommunens representant(er) gis fullmakt til å representere kommunen i stiftelsesmøtet. 5. Kommunens innskudd i selskapet settes til kr , herav innbetales kr Beløpet bevilges over konto Samtlige medarbeidere ved de nåværende museene tilbys stilling i det nye selskapet med grunnlag i reglene om virksomhetsoverdragelse, jfr. aml. kapittel XII A. Medarbeiderne beholder ved overføringen nåværende pensjonsordning, lønnsforhold og tariffbestemte forsikringsordninger, med uavbrutte rettigheter 7. Kommunen forplikter seg til å bli i selskapet minimum 3 år fra stiftelsesdato. 8. Det forutsettes at der tilføres midler i tråd med tidligere opplegg for statlig finansiering før endringen iverksettes. 9. Avtalen forutsetter at arbeidet for at Gjenreisningsmuseet i Hammerfest skal få nasjonal status gjenopptas og iverksettes. Hammerfest kommunes representanter i stiftelsesmøtet foreslår Hammerfest som lokaliseringssted for selskapets forretningskontor og administrasjon Ved kommunestyrets vedtak av ble punktene 8 og 9 tatt ut. I selskapsavtalens 3 sto det følgende: Selskapets forretningskontor er i Honningsvåg/Hammerfest. Arbeidsgruppen som hadde jobbet fram selskapsavtalen hadde ikke klart å komme frem til et omforent forslag mht. plasseringen av selskapets forretningskontor. De aktuelle alternativer var Honningsvåg og Hammerfest. 8

9 Det ble lagt opp til at de enkelte kommunestyrer måtte fatte et prinsippvedtak om opprettelse av selskapet og at man valgte medlemmer til representantskapet. Etter dette skulle representantskapet gi sin anbefaling mht. lokalisering og saken legges frem for kommunestyrene på nytt med sikte på endelig/bindende tilslutning til selskapet. 9 Representantskapet hadde møte De behandlet saken Selskapsavtalens 3 Forretningskontor. Representantskapet behandlet og vedtok følgende: Som forretningskontor ble foreslått Hammerfest og Honningsvåg. Ved avstemning ble avgitt 5 stemmer for Honningsvåg og 3 stemmer for Hammerfest. Selskapsavtalens 3 blir dermed å lyde: Selskapets forretningskontor er i Honningsvåg Denne endringen er tatt med i selskapsavtalen som følger vedlagt. Vurdering: Som nevnt ovenfor har kommunestyret gjennom sitt vedtak av gitt sin prinsipielle tilslutning til opprettelsen av selskapet. Kommunestyret må nå vurdere om Gjenreisningsmuseet med bindende/endelig virkning skal inngå i selskapet. Kommunestyret har tidligere gitt uttrykk for at man ønsker at selskapets forretningskontor skal være i Hammerfest. Representantskapet har imidlertid besluttet at selskapets forretningskontor skal være i Honningsvåg. Etter administrasjonens syn er det viktig at Gjenreisningsmuseet inngår i den konsoliderte enheten. Fagpersoner ved museet har særlig pekt på følgende momenter: Redusert økonomi: Tilskudd over statsbudsjettet forutsetter at museet er en del av en konsolidert enhet. Tilskuddet for 2005 er Dette utgjør en stor del av driftsbudsjettet. Dersom Hammerfest kommune velger å stå utenfor den konsoliderte enheten kan tilskuddet falle bort og lovde økninger i tilskudd for 2006 innfris ikke. Faglig svekkelse: Dersom Gjenreisningsmuseet ikke blir en del av den konsoliderte enheten er ikke museet berettiget til å delta i nasjonale nettverk og søke ABM midler. Dette vil blant annet svekke fremtidig forskning og formidling ved museet. I tillegg til disse ulemper er administrasjonen redd for at det vil bli svært vanskelig å rekruttere og beholde kvalifisert fagpersonell dersom museet ikke er inkludert i de nasjonale nettverk.

10 III. Saksbehandler innstilling: 10 Kommunestyret vedtar selskapsavtale datert og gir sin tilslutning til at Gjenreisningsmuseet inngår i Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark IKS. Hammerfest, den Espen Rønning Juridisk rådgiver Rådmannens innstilling: Som saksbehandlers. Hammerfest, den Alf Birger Olsen Fung. rådmann

11 11 HAMMERFEST KOMMUNE Saksbehandler: Dagny Haga Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: Klageadgang: X Ja Nei Hjemmel: Off. lov : Etter FVL: Ja x Nei Møte offentlig: x Ja Nei Hjemmel: Komm.l. : Etter Særlov: Ja x Nei Saksnr: 04/ Arkivnr.: Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 053/05 Formannskapet Kommunestyret Sak: Framtidig organisering av Hammerfest kommune I. Saksdokumenter (vedlagt) Notat: Ny organisasjon for Hammerfest kommune II. Saksdokumenter (ikke vedlagt) III. Saksutredning Bakgrunn, fakta og vurdering Det vises til vedlagte utredning. Arbeidsprosess hittil Det organisasjonsfaglige bidraget i utredningen er produsert av Harald Torsteinsen, Høgskolen i Harstad. Han har i sin drøfting av resultatenhetsmodellen opp mot andre organiseringsformer stilt en rekke spørsmål, som han mener er viktig for Hammerfest kommune å svare på i prosessen fram mot valget av framtidig organisering. Disse spørsmålene er forsøkt besvart i rapporten besvart fra rådmannens side, som også har gitt sin vurdering i forhold til framtidig valg av organisasjonsmodell. Det er gjort en spørreskjemaundersøkelse til sektor-, stabs-, virksomhets- og resultatenhetsledere i kommunen. Denne er presentert og kommentert som en del av grunnlaget av vår egenvurdering av sektormodell og resultatenhetsmodell. I tillegg er det gitt en kortfattet framstilling av økonomisk resultat i de to modellene, og bruken administrative fullmakter i resultatenhetslederforsøket. Et førsteutkast har så vært presentert i møter med sektorledere, hovedtillitsvalgte og resultatenhetsledere. Synspunkter fra møtene med de to ledergruppene er tatt inn i rapporten som en utfylling av egenvurderingen. Innspill fra tillitsvalgte følger som vedlegg. Politisk behandling i første runde I tråd med planen for evalueringen ble saken lagt fram til foreløpig behandling i administrasjonsutvalg og formannskap i mai. Konklusjonen var at en ønsket videre arbeid ut fra at sektormodellen (Alternativ 1 i utredningen) skulle velges.

12 12 Videre arbeid Alternativ 1 trenger ikke mye utredning fram til vedtak idet det er den hovedmodell vi har i dag. Det trenges imidlertid avklaring på ett sentralt punkt: Slik sektormodellen ble beskrevet fra FRAM-styret, ble den presentert som sammenlignbar med resultatenhetsmodellen med hensyn til systemet med tjenestebeskrivelser, lederkontrakter, resultatvurdering og insentiver for økonomisk styring. Dette er ikke gjennomført i forsøksperioden. Dersom dette skal innføres, må dette nå gjøres på sektornivået, idet det er på dette nivået det budsjetteres og rapporteres. Hva man velger mht. innhold i sektormodellen, vil avhenge av hva det er man ikke vil ha i resultatenhetsmodellen med flat struktur: 1. Hvis det er resultatenheter man ikke ønsker, kan valget være å kjøre videre som nå. 2. Hvis man ønsker resultatenheter men ikke flat struktur, må arbeidet med tjenestebeskrivelser, kontrakter, etablering av resultatvurderings- og insentivsystem settes i gang i forhold til sektornivået. 3. Det kan også tenkes et tredje mellomalternativ med tjenestebeskrivelser, kontrakter og resultatvurdering, men der det ikke knyttes insentiver i form av over-/underskuddshåndtering til modellen. Arbeidsmessig er dette om lag likeverdig med alternativet i pkt 2 (med unntak av å beskrive insentivdelen). Tjenestebeskrivelser og kontrakter vil kunne være klar til nyttår. Når det gjelder utvikling av resultatstyringssystem, er dette like krevende om det lages for få eller for mange enheter. Dette må derfor først innføres i en forenklet form, og deretter bygges ut under en lengre tidsperiode. Dokumentet som er lagt fram som grunnlag for denne beslutningen er omfangsrikt og inneholder vurderinger av svært mange forhold. Jeg håper likevel det vil være mulig for politikerne å foreta en grundig vurdering av det framlagte materialet som grunnlag for konklusjon. Vurdering Min vurdering av egenskaper ved en framtidig sektormodell er at dersom sektortenkning er et problem, kan dette forsterkes ved å knytte økonomiske insentiver til modellen. Jeg vil tro at sektoregoismen lett vil kunne bli en enda større utfordring enn enhetsegoismen i en modell med flere enheter. Jeg mener imidlertid at vi uansett modell for framtidig organisering må bevege oss i retning av større grad av mål og resultatstyring. Min anbefaling vil derfor være å velge alternativ 3, sektormodell med tjenestebeskrivelser, kontrakter og resultatvurdering, dersom denne modellen velges. Min vurdering og konklusjon i saken for øvrig, er gitt på sidene i vedlagte utredning. Jeg mener fremdeles at modell 3 vil kunne sikre oss alle fordelene ved en resultatenhetsorganisering, samtidig som ulempene med den minimaliseres. Jeg mener også at hvis vi greier å kontrollere ulempene ved modellen, er det den mest fremtidsrettede organiseringsformen. Dette fordi den bygger på størst mulig delegasjon til selvstendige ledere nærmest mulig brukerne, noe som erfaringsmessig gir mange positive effekter. Den vil også gi bedre styringsinformasjon til rådmannsnivået og politikerne gjennom tjenestebeskrivelsene (som behandles politisk) og budsjettering og rapportering på mindre enheter.

13 13 Jeg tar imidlertid til etterretning at de politiske organer så langt er kommet til en annen konklusjon. Siden jeg ikke synes jeg kan legge fram noen innstilling i strid med mitt eget syn, fremmes denne saken uten innstilling. IV. Rådmannens innstilling: Saken legges fram uten innstilling. Hammerfest, den Dagny Haga rådmann

14 14 HAMMERFEST KOMMUNE Saksbehandler: Per Arnesen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Klageadgang: x Ja Nei Hjemmel: Off. lov : Etter FVL: Ja x Nei Møte offentlig: x Ja Nei Hjemmel: Komm.l. : Etter Særlov: Ja x Nei Saksnr: 04/ Arkivnr.: 152 P00 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 054/05 Formannskapet Kommunestyret Sak: Årsregnskap 2004 for Hammerfest Eiendom KF I. Saksdokumenter (vedlagt) Vedlegg: 1 Årsrapport 2004 for Hammerfest Eiendom KF 2 Årsregnskap 2004 for Hammerfest Eiendom KF 3 Styrets forslag i styresak 02/05 Årsregnskap for Revisjonsrapport fra Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS 5 Vedtak i sak 11/05 i Kontrollutvalgets møte Årsrapport 2004 Hammerfest Eiendom KF 6 Vedtak i sak 10/05 i Kontrollutvalgets møte Regnskap 2004 Hammerfest Eiendom KF II. Saksdokumenter (ikke vedlagt) Ingen. III. Saksutredning Hammerfest Eiendom KF har et regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) i 2004 på kr ,90. Selskapets styre anbefaler at overskuddet avsettes til disposisjonsfond. Styrets årsrapport 2004 gir en grei oversikt over selskapets eiendommer, drift og styre. Investeringer og andre økonomiske forhold er det gjort greie for. Årsregnskap 2004 inneholder de oversiktene som de kommunale regnskapsforskriftene krever: driftsregnskap, kapitalregnskap (investeringsregnskap), balanseregnskap og noter. Kontrollutvalget har i møte fattet følgende vedtak: Sak 10/2005 Regnskap 2004 Hammerfest Eiendom KF Kontrollutvalget har behandlet Hammerfest Eiendom KF s regnskap for 2004 og gir følgende uttalelse: Driftsregnskapet viser et netto driftsresultat på kr ,90, og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr ,90. Vi mener at:

15 Årsregnskapet er avlagt i samsvar med lov og forskrifter og gir et uttrykk for eiendomsselskapets økonomiske stilling 31. desember 2004 og for resultatet i regnskapsåret i overensstemmelse med god kommunal regnskapsskikk. De disposisjoner som ligger til grunn for regnskapet er i samsvar med budsjettvedtak, og at beløpene i årsregnskapet stemmer med regulert budsjett. Opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet er konsistente med årsregnskapet. Ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger. Sak 11/2005 Årsrapport 2004 Hammerfest Eiendom KF Kontrollutvalget tar årsrapporten Hammerfest Eiendom KF 2004 til orientering. 15 IV. Saksbehandlers innstilling: Hammerfest kommunestyre tar årsrapport 2004 for Hammerfest Eiendom KF til orientering. Hammerfest kommunestyre godkjenner regnskap 2004 for Hammerfest Eiendom KF. Det regnskapsmessige mindreforbruket i 2004 på kr ,90 avsettes til disposisjonsfond. Hammerfest, den Per Arnesen rådgiver Rådmannens innstilling: Hammerfest kommunestyre tar årsrapport 2004 for Hammerfest Eiendom KF til orientering. Hammerfest kommunestyre godkjenner regnskap 2004 for Hammerfest Eiendom KF. Det regnskapsmessige mindreforbruket i 2004 på kr ,90 avsettes til disposisjonsfond. Hammerfest, den Dagny Haga rådmann

16 16 HAMMERFEST KOMMUNE Saksbehandler: Per Arnesen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Klageadgang: x Ja Nei Hjemmel: Off. lov : Etter FVL: Ja x Nei Møte offentlig: x Ja Nei Hjemmel: Komm.l. : Etter Særlov: Ja x Nei Saksnr: 03/ Arkivnr.: 10 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 055/05 Formannskapet Kommunestyret Sak: Hammerfest havnevesen - Regnskap og årsberetning 2004 med revisjonsberetning I. Saksdokumenter (vedlagt) Vedlegg: 1 Hammerfest Havnevesen KF Regnskap Hammerfest Havnevesen KF Årsberetning Hammerfest Havnevesen KF Revisjonsberetning 2004 datert Vedtak i sak 8/2005 i Kontrollutvalgets møte Regnskap 2004 Hammerfest Havnevesen KF 5 Vedtak i sak 9/2005 i Kontrollutvalgets møte Årsrapport 2004 Hammerfest Havnevesen KF II. Saksdokumenter (ikke vedlagt) Ingen. III. Saksutredning Hammerfest Havnevesen KF har et mindreforbruk (overskudd) i 2004 på kr ,08. Selskapets styre anbefaler at mindreforbruket avsettes til likviditetsreserve. Havnestyrets årsrapport 2004 gir en grei oversikt over selskapets virksomhet. Investeringer og andre økonomiske forhold er det gjort greie for. Årsregnskap 2004 inneholder de oversiktene som de kommunale regnskapsforskriftene krever: driftsregnskap, kapitalregnskap (investeringsregnskap), balanseregnskap og noter. Kommentar til note 3: Overføring fra Hammerfest kommune på kr ,-. Hammerfest kommune har i sitt budsjett for 2004 budsjettert med ei overføring på kr ,- til Hammerfest Havnevesen (post ), men overføringen er ikke utgiftsført i Hammerfest kommunes regnskap for Kontrollutvalget har i møte fattet følgende vedtak: Sak 8/2005 Regnskap 2004 Hammerfest Havnevesen KF

17 Kontrollutvalget har behandlet Hammerfest Havn KF s regnskap for 2004 og gir følgende uttalelse: 17 Driftsregnskapet viser et netto driftsresultat på kr ,32, og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr ,08. Vi mener at: Årsregnskapet er avlagt i samsvar med lov og forskrifter og gir et uttrykk for havnevesenets økonomiske stilling 31. desember 2004 og for resultatet i regnskapsåret i overensstemmelse med god kommunal regnskapsskikk. De disposisjoner som ligger til grunn for regnskapet er i samsvar med budsjettvedtak, og at beløpene i årsregnskapet stemmer med regulert budsjett. Opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet er konsistente med årsregnskapet. Ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger. Sak 9/2005 Årsrapport 2004 Hammerfest Havn KF Årsrapporten Hammerfest Havnevesen KF 2004 tas til orientering. Kontrollutvalget registrerer havnevesenets påstand om at festeavgifter ikke tilfaller havnekassen i samsvar med gjeldende lov og forskrift. Kontrollutvalget forutsetter at dette forholdet avklares. IV. Saksbehandler innstilling: Hammerfest kommunestyre tar årsrapport 2004 for Hammerfest Havn KF til orientering. Hammerfest kommunestyre godkjenner årsregnskap 2004 for Hammerfest Havn KF. Det regnskapsmessige mindreforbruket på kr ,08 avsettes til likviditetsreserven. Rådmannen må avklare forholdene rundt festeavgifter som i følge havnevesenet ikke tilfaller havnekassen. Hammerfest, den Per Arnesen rådgiver Rådmannens innstilling: Hammerfest kommunestyre tar årsrapport 2004 for Hammerfest Havn KF til orientering. Hammerfest kommunestyre godkjenner årsregnskap 2004 for Hammerfest Havn KF. Det regnskapsmessige mindreforbruket på kr ,08 avsettes til likviditetsreserven. Rådmannen må avklare forholdene rundt festeavgifter som i følge havnevesenet ikke tilfaller havnekassen. Hammerfest, den Dagny Haga rådmann

18 18 HAMMERFEST KOMMUNE Saksbehandler: Bjørg Kippersund Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Klageadgang: X Ja Nei Hjemmel: Off. lov : Etter FVL: Ja X Nei Møte offentlig: X Ja Nei Hjemmel: Komm.l. : Etter Særlov: Ja X Nei Saksnr: 05/ Arkivnr.: 00 &14 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 017/05 Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Administrasjonsutvalget /05 Formannskapet /05 Eldrerådet /05 Arbeidsmiljøutvalget /05 Styret for Miljø og Utvikling Kommunestyret /05 Arbeidsmiljøutvalget Sak: Årsrapport Hammerfest Kommune I. Saksdokumenter (vedlagt) Årsrapport 2004 Hammerfest kommune II. Saksdokumenter (ikke vedlagt) Ingen III. Saksutredning Det gis ingen saksutredning rapporten taler for seg selv. IV. Saksbehandler innstilling: Årsrapport 2004 Hammerfest kommune tas til etterretning. Hammerfest, den 12. april 2005 Bjørg Kippersund plansjef Rådmannens innstilling: Hammerfest, den Dagny Haga rådmann

19 Behandling i Eldrerådet : Årsrapport 2004 Hammerfest kommune tas til orientering. enstemmig vedtatt. 19 Vedtak i Eldrerådet : Årsrapport 2004 Hammerfest kommune tas til orientering. Behandling i Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning : Som innstillingen enstemmig vedtatt Vedtak i Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning : Årsrapport 2004 Hammerfest kommune tas til etterretning. Behandling i Styret for Miljø og Utvikling : Som innstillingen enstemmig vedtatt Vedtak i Styret for Miljø og Utvikling : Årsrapport 2004 Hammerfest kommune tas til etterretning.

20 20 HAMMERFEST KOMMUNE Saksbehandler: Jan Halvorsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: Klageadgang: x Ja Nei Hjemmel: Off. lov : Etter FVL: Ja x Nei Møte offentlig: x Ja Nei Hjemmel: Komm.l. : Etter Særlov: Ja x Nei Saksnr: 05/ Arkivnr.: 210 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 057/05 Formannskapet Kommunestyret Sak: Regnskap Hammerfest kommune, I. Saksdokumenter (vedlagt) 1. Regnskap 2004 for Hammerfest kommune, datert 14. februar Revisjonsberetning fra Vest-Finnmark Kommunerevisjon IKS, datert Særutskrift av kontrollutvalgets møte , sak 6/05. II. Saksdokumenter (ikke vedlagt) III. Saksutredning Kommunens driftsregnskap er avlagt med et regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) på kr ,40 og kommunens investeringsregnskap er avlagt med et regnskapsmessig merforbruk (manglende finansiering) på kr ,66. Investeringsregnskapet. Følgende prosjekter har manglende finansiering: IT - avdleingen Kr , Kommunale veger Kr , Vei Rossmolla Kr , Brygger og kaier Kr , Breilia skole Kr , Fuglenes skole Kr , Fjordtun skole Kr , Rådhuset Kr , Breidablikkhallen Kr , Kulturhuset Kr , Kjøp og salg av aksjer/andeler Kr ,10 Sum manglende finansiering Kr ,66 I forskrift om årsregnskap og årsberetning heter det i 9 at dersom utgifter, utbetalinger og avsetninger i investeringsregnskapet ikke fullt ut kan finansieres av inntekter, innbetalinger

I tillegg vil elever fra Beilia skole orientere om tur med hvite busser til Auschwitz.

I tillegg vil elever fra Beilia skole orientere om tur med hvite busser til Auschwitz. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 04/05 Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Mandag 06.06.05 Tidspunkt: Kl. 11:00 Forfall meldes snarest på tlf 78422507

Detaljer

Hammerfest kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Møtested: Kopmmunesstyresalen Dato: Torsdag 09.06.05 Tidspunkt: Kl. 12:00.

Hammerfest kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Møtested: Kopmmunesstyresalen Dato: Torsdag 09.06.05 Tidspunkt: Kl. 12:00. Hammerfest kommune Møteprotokoll 8/05 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kopmmunesstyresalen Dato: Torsdag 09.06.05 Tidspunkt: Kl. 12:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Ordfører Alf E. Jakobsen, Tom Mortensen

Detaljer

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Formannskapssalen Dato: Mandag 25.10.04 Tidspunkt: Kl. 09:00

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Formannskapssalen Dato: Mandag 25.10.04 Tidspunkt: Kl. 09:00 Hammerfest kommune Møteprotokoll 7/04 Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Formannskapssalen Dato: Mandag 25.10.04 Tidspunkt: Kl. 09:00 Følgende medlemmer til stede: Fra AP: Leder

Detaljer

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 14/04 Ekstraordinært møte Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: 8:15 Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær

Detaljer

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Mandag 06.06.05 Tidspunkt: Kl. 11:00

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Mandag 06.06.05 Tidspunkt: Kl. 11:00 Hammerfest kommune Møteprotokoll 04/05 Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Mandag 06.06.05 Tidspunkt: Kl. 11:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Kristine

Detaljer

8 representanter (av 9) til stede. Kristine Jørstad Bock ankom 14.05. 9 representanter (av 9) til stede.

8 representanter (av 9) til stede. Kristine Jørstad Bock ankom 14.05. 9 representanter (av 9) til stede. Hammerfest kommune Møteprotokoll 13/04 Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: Torsdag 28.10.04 Tidspunkt: Kl. 14:00 Fra AP: Alf E. Jakobsen, Kristine Jørstad Bock (ankom 14.05), Tom Mortensen

Detaljer

Hammerfest kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret Møtested: Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord Troms Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: Kl.

Hammerfest kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret Møtested: Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord Troms Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: Kl. Hammerfest kommune 6/04 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord Troms Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: Kl. 12:30 Møteprotokoll Fra AP: Ordfører Alf E. Jakobsen, Snorre

Detaljer

Hammerfest kommune. Møteinnkalling. 4/05 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 24.02.05 Tidspunkt: Kl.

Hammerfest kommune. Møteinnkalling. 4/05 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 24.02.05 Tidspunkt: Kl. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 4/05 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 24.02.05 Tidspunkt: Kl. 12:00 Forfall meldes snarest mulig og senest innen 21.02.05 på tlf 78 42

Detaljer

Hammerfest kommune. Møteinnkalling. 10/05 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 25.08.05 Tidspunkt: Kl.

Hammerfest kommune. Møteinnkalling. 10/05 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 25.08.05 Tidspunkt: Kl. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 10/05 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 25.08.05 Tidspunkt: Kl. 12:00 Forfall meldes snarest mulig på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær

Detaljer

Møtested: Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord Troms OBS! Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: Kl. 12:30 OBS!

Møtested: Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord Troms OBS! Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: Kl. 12:30 OBS! Hammerfest kommune 1 6/04 Utvalg: Kommunestyret Møteinnkalling Møtested: Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord Troms OBS! Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: Kl. 12:30 OBS! Forfall meldes snarest mulig

Detaljer

Hammerfest kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 27.01.05 Tidspunkt: Kl. 12:00.

Hammerfest kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 27.01.05 Tidspunkt: Kl. 12:00. Hammerfest kommune Møteprotokoll 2/05 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 27.01.05 Tidspunkt: Kl. 12:00 Følgende medlemmer til stede: Fra AP: Varaordfører Kristine Jørstad Bock,

Detaljer

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Formannskapssalen Dato: Tirsdag 08.06.04 Tidspunkt: Kl. 17:00

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Formannskapssalen Dato: Tirsdag 08.06.04 Tidspunkt: Kl. 17:00 Hammerfest kommune Møteprotokoll 4/04 Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Formannskapssalen Dato: Tirsdag 08.06.04 Tidspunkt: Kl. 17:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Kristine

Detaljer

Hammerfest kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 22.09.05 Tidspunkt: Kl. 12:00.

Hammerfest kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 22.09.05 Tidspunkt: Kl. 12:00. Hammerfest kommune Møteprotokoll 11/05 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 22.09.05 Tidspunkt: Kl. 12:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Ordfører Alf E. Jakobsen, varaordfører

Detaljer

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Ungdommens hus Bootleg Dato: Tirsdag Tidspunkt: Kl. 11:00

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Ungdommens hus Bootleg Dato: Tirsdag Tidspunkt: Kl. 11:00 Hammerfest kommune Møteprotokoll 6/05 Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Ungdommens hus Bootleg Dato: Tirsdag 19.09.2005 Tidspunkt: Kl. 11:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP:

Detaljer

Hammerfest kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 10.02.05 Tidspunkt: Kl. 09:00.

Hammerfest kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 10.02.05 Tidspunkt: Kl. 09:00. Hammerfest kommune Møteprotokoll 1/05 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 10.02.05 Tidspunkt: Kl. 09:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Ordfører Alf E. Jakobsen, Kristine

Detaljer

Hammerfest kommune. Møteinnkalling. 9/04 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunesstyresalen Dato: Mandag Tidspunkt: Kl.

Hammerfest kommune. Møteinnkalling. 9/04 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunesstyresalen Dato: Mandag Tidspunkt: Kl. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 9/04 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunesstyresalen Dato: Mandag 12.07.04 Tidspunkt: Kl. 13:00 Forfall meldes på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild

Detaljer

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAK 010/06 LEVANGER KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 Det ble lagt

Detaljer

Tor-Arne Lie Jensen (leder) Tore Kampen (nestleder) Jon Arild Hoelsengen Steinar Dalbakk Anita Heier

Tor-Arne Lie Jensen (leder) Tore Kampen (nestleder) Jon Arild Hoelsengen Steinar Dalbakk Anita Heier Møtebok Sted: Vektergården, møterom 2 etg. Tid: Tirsdag 5.5.2015, kl. 14:00 20:15. Tilstede medlemmer Tilstede varamedlemmer Forfall Andre Tor-Arne Lie Jensen (leder) Tore Kampen (nestleder) Jon Arild

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Dato: Mandag 09.10.2006 Merk dagen!!!! Tidspunkt: Kl. 12:00. 12/06 Ekstraordinært.

Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Dato: Mandag 09.10.2006 Merk dagen!!!! Tidspunkt: Kl. 12:00. 12/06 Ekstraordinært. Møteinnkalling 12/06 Ekstraordinært Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Mandag 09.10.2006 Merk dagen!!!! Tidspunkt: Kl. 12:00 Forfall meldes på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær

Detaljer

Alf E. Jakobsen ordfører Svanhild Moen formannskapssekretær

Alf E. Jakobsen ordfører Svanhild Moen formannskapssekretær Hammerfest kommune Møteprotokoll 6/05 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 06.05.2004 Tidspunkt: Kl. 12:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Ordfører Alf E. Jakobsen, varaordfører

Detaljer

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: e-post: 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: e-post: 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset Torsdag 04.06.2015 kl. 08:00

Detaljer

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Mandag Tidspunkt: Kl. 11:00

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Mandag Tidspunkt: Kl. 11:00 Hammerfest kommune Møteprotokoll 03/05 Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Mandag 09.05.05 Tidspunkt: Kl. 11:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Kristine

Detaljer

Fra Helse Finnmark møtte økonomisjef Jan- Erik Hansen og nestleder i styret Kjetil Holmgren.

Fra Helse Finnmark møtte økonomisjef Jan- Erik Hansen og nestleder i styret Kjetil Holmgren. Møteprotokoll 11/06 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 14.09.2006 Tidspunkt: Kl. 12:00 15:15 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Ordfører Alf E. Jakobsen, Kristine Jørstad Bock,

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 02.05.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Ronny Nordahl Varaordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Ronny Nordahl Varaordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 10.06.2009 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, Rådhuset Møtedato: 25.06.2008 Tid: 13.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

I tillegg til den ordinære sakslista vil det bli gitt en orientering om terrorberedskap i havner.

I tillegg til den ordinære sakslista vil det bli gitt en orientering om terrorberedskap i havner. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 3/04 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 13.05.04 Tidspunkt: Kl. 09:00 Forfall meldes snarest mulig og senest innen 10.05.04 på tlf 78 42

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 13. Mai 2013 Møtetid: Kl. 13.00 Møtested: Kommunehuset, møterom Dåapma De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 17.06.2008 Tid: Kl.09:00-11:00

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 17.06.2008 Tid: Kl.09:00-11:00 Sak 50/08 MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord : 17.06.2008 Tid: Kl.09:00-11:00 Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 15. APRIL 2010 KL PÅ MØTEROM 3, RÅDHUSET I SANDNES

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 15. APRIL 2010 KL PÅ MØTEROM 3, RÅDHUSET I SANDNES PROTOKOLL FRA MØTET 15. APRIL 2010 KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 15. APRIL 2010 KL. 08.30 PÅ MØTEROM 3, RÅDHUSET I SANDNES SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av

Detaljer

Kontrollutvalget i Alta kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Alta kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 3/2011 2. mai 2011 Arkivkode 4/1 01 Journalnr. 2011/11029-11 MØTEUTSKRIFT Tilstede: Meldt forfall: Andre: Rolf Steinar Heggeli, leder Else Nyby, nestleder Ottar Grimstad, medlem Kari Berg, varamedlem

Detaljer

Møtedato: 26. mai 2008 Møtetid: Kl NB! Endret tidspunkt fra opprinnelig plan Møtested: Grong kommune, møterom 2

Møtedato: 26. mai 2008 Møtetid: Kl NB! Endret tidspunkt fra opprinnelig plan Møtested: Grong kommune, møterom 2 GRONG KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 26. mai 2008 Møtetid: Kl. 09.00 NB! Endret tidspunkt fra opprinnelig plan Møtested: Grong kommune, møterom 2 De faste medlemmene innkalles med dette

Detaljer

Hammerfest kommune. Møteinnkalling

Hammerfest kommune. Møteinnkalling Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 3/05 Ekstraordinært møte Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 10.02.05 Tidspunkt: CA. kl. 14:00 Saksnr Innhold PS 017/05 Leasing av tråkkemaskin

Detaljer

Kontrollutvalget i Alta kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Alta kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 4/2012 7. mai 2012 Arkivkode 4/1 01 Journalnr. 2012/11043-13 MØTEUTSKRIFT Tilstede: Meldt forfall: Andre: Ikke møtt: Knut Klevstad, leder Jostein Vaskinn, medlem Berit Holten, varamedlem (for

Detaljer

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: e-post: 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: e-post: 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset Torsdag 27.05.2014 kl. 13:30

Detaljer

Varaordfører ønsket i tillegg til det ordinære sakskartet å behandle en tilleggssak godkjent og får saksnummer:

Varaordfører ønsket i tillegg til det ordinære sakskartet å behandle en tilleggssak godkjent og får saksnummer: Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 23.03.2006 Tidspunkt: 12:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: varaordfører Kristine Jørstad Bock, Tom Mortensen (for ordfører Alf E.

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: 22.10.2007 Tidspunkt: 12:00

Møteprotokoll. Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: 22.10.2007 Tidspunkt: 12:00 Møteprotokoll Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: 22.10.2007 Tidspunkt: 12:00 Følgende medlemmer møtte: AP: Leder Hanne Husvik, nestleder Tor Ivar Heggelund,

Detaljer

PS 10/15Hammerfest Havn KlF- Fiskerihavninvesterhiger Fuglenes og Rypefjord Radmannens forslag til vedtak:

PS 10/15Hammerfest Havn KlF- Fiskerihavninvesterhiger Fuglenes og Rypefjord Radmannens forslag til vedtak: PS 10/15Hammerfest Havn KlF- Fiskerihavninvesterhiger Fuglenes og Rypefjord Radmannens forslag til vedtak: Hammerfest kommunestyre vedtar å søke om tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak for statsbudsjettet

Detaljer

Formannskapet. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: Tid: 11:00 13:15. Faste medlemmer som møtte: Navn

Formannskapet. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: Tid: 11:00 13:15. Faste medlemmer som møtte: Navn Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 11.12.2008 Tid: 11:00 13:15 Faste medlemmer som møtte: Kristine Jørstad Bock Leder AP Snorre Sundquist Nestleder AP John Wahl

Detaljer

Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2. etg., Gjenreisningsmuseet. Dato: 28.10.2010 Tid: 10:00 15:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2. etg., Gjenreisningsmuseet. Dato: 28.10.2010 Tid: 10:00 15:15 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2. etg., Gjenreisningsmuseet. Dato: 28.10.2010 Tid: 10:00 15:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Kristine Jørstad Bock Nestleder AP John Wahl Medlem

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 18:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 18:00 Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 25.06.2014 Tid: 18:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post: postmottak@porsanger.kommune.no.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 12/14 14/548 SKJENKEBEVILLING SCANDINAVIE SANDNESSJØEN AS

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 12/14 14/548 SKJENKEBEVILLING SCANDINAVIE SANDNESSJØEN AS MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Botnkrona. Arbeidsmøte skolestruktur Møtedato: 11.03.2014 Tid: 12:00-15:30. 15.30 Ordinært formannskapsmøte Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer

Detaljer

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Fredag 17. juni 2011 TID: Kl STED: Møterom Herredshuset

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Fredag 17. juni 2011 TID: Kl STED: Møterom Herredshuset SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Fredag 17. juni 2011 TID: Kl. 10.00 STED: Møterom Herredshuset Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er

Detaljer

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr /

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr / Postboks 54, 8138 Inndyr 13.04.2011 11/246 413 5.1 Medlemmer i Fauske kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Møtedato: Fredag 29. april 2011 kl 09.00 Møtested: Møterom 1. etasje

Detaljer

Bård Hoksrud (leder), Aase Kristine Salen Hagen (nestleder), Carl-Otto Thommesen (medlem), Tom Rune Olsen (medlem), Ann Helen Storø (medlem)

Bård Hoksrud (leder), Aase Kristine Salen Hagen (nestleder), Carl-Otto Thommesen (medlem), Tom Rune Olsen (medlem), Ann Helen Storø (medlem) Møteprotokoll Bamble kontrollutvalg Dato: 24.04.2017 kl. 9:00 11:35 Sted: Rådhuset, møterom Langen Arkivsak: 17/00228 Til stede: Møtende varamedlemmer: Bård Hoksrud (leder), Aase Kristine Salen Hagen (nestleder),

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 2/2005 HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.04.2005 Utsatt til 2.5.05 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Forfall: MERKNADER:

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 009/11 Referatsaker 010/11 Nærøy kommunes årsregnskap og årsmelding for 2010

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 009/11 Referatsaker 010/11 Nærøy kommunes årsregnskap og årsmelding for 2010 NÆRØY KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: Tirsdag 24. mai 2011 TID: Kl 10.00 STED: Møterom drifts- og utviklingsavd. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 19.10.2010 Tid: 18.00 HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Eventuelt lovlig forfall meldes snarest til tlf. 75068000 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Hammerfest kommune. Møteinnkalling. Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 17.03.05 Tidspunkt: 12:00. Utvalg:

Hammerfest kommune. Møteinnkalling. Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 17.03.05 Tidspunkt: 12:00. Utvalg: Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 17.03.05 Tidspunkt: 12:00 Forfall meldes snarest mulig på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen,

Detaljer

Kontrollutvalget i Røyrvik kommune har vedtatt at utvalgets møter er åpne, jfr. Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner 19, 1.

Kontrollutvalget i Røyrvik kommune har vedtatt at utvalgets møter er åpne, jfr. Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner 19, 1. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling TID: Torsdag 3.mai 2007 kl. 10.00 STED: Kommunestyresalen, Røyrvik Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: Mandag 22.03.2004 Tidspunkt: Kl. 10:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling

Detaljer

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kristin Vangen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: Ja Nei.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kristin Vangen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: Ja Nei. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristin Vangen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL:

Detaljer

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger.

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 28 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 16.05.2011 Tidspunkt: 13:30 Kommunestyresalen, Rødberg Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg

Detaljer

Gunnhild Berg Kontrollsekretær Tlf: 74 31 21 44 mobil: 99 39 36 88 e-post: gunnhild.berg@komsek.no

Gunnhild Berg Kontrollsekretær Tlf: 74 31 21 44 mobil: 99 39 36 88 e-post: gunnhild.berg@komsek.no FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 9. juni 2009 Møtetid: Kl. 19.15 Møtested: Fosnes kommune, kommunehuset Dun De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Hammerfest kommune. Møteinnkalling. Formannskapet Møtested: Møterom 1 Dato: 11.07.05 Tidspunkt: 10:00. Utvalg:

Hammerfest kommune. Møteinnkalling. Formannskapet Møtested: Møterom 1 Dato: 11.07.05 Tidspunkt: 10:00. Utvalg: Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1 Dato: 11.07.05 Tidspunkt: 10:00 Forfall meldes på tlf 78 42 25 00 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 20/09 09/467 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV SELSKAPSKONTROLL FOR ALSTAHAUG KOMMUNE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 20/09 09/467 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV SELSKAPSKONTROLL FOR ALSTAHAUG KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 12.05.2009 Tid: 12.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 19.04.2007 Tidspunkt: 12:00. Utvalg: 05/07

Møteprotokoll. Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 19.04.2007 Tidspunkt: 12:00. Utvalg: 05/07 Møteprotokoll 05/07 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 19.04.2007 Tidspunkt: 12:00 Følgende medlemmer møtte: AP: Ordfører Kristine Jørstad Bock, varaordfører Snorre Sundquist, Solbjørg

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I NITTEDAL KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I NITTEDAL KOMMUNE MØTEBOK Sted: Nittedal rådhus, møterom Slåttemyra. Tid: Torsdag 7.5.2015, kl. 18:00 21:10. Tilstede medlemmer Arne Sømhovd (leder) Arvid Ruus (nestleder) Erland Vestli Gunvor A. Olsen Arne Olsen Tilstede

Detaljer

Kontrollutvalget i Nordkapp kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Nordkapp kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 3/2013 13. juni 2013 Arkivkode 4/1 09 Journalnr. 2013/19042-11 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Forfall: Dan Kåre Nilsen, leder Renate Kilaas Olsen, nestleder Heidi Andreassen,

Detaljer

1.varamedlem møter fast slik som avtalt. Øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr.

1.varamedlem møter fast slik som avtalt. Øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 22. juni 2011 TID: Kl. 09.00 STED: Namsskogan kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

HAMMERFEST HAVN KF HAMMERFEST KOMMUNE

HAMMERFEST HAVN KF HAMMERFEST KOMMUNE HAMMERFEST HAVN KF HAMMERFEST KOMMUNE Saksbehandler: Trond E. Nilsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): HAVNESTYRET Dok. Offentlig: Klageadgang: x Ja Nei Hjemmel: Off. lov : Etter FVL: Ja

Detaljer

MØTEINNKALLING Kontrollutvalget i Rendalen kommune

MØTEINNKALLING Kontrollutvalget i Rendalen kommune MØTEINNKALLING i Rendalen kommune Møtested: Bergset Aktivitetssenter, BAS, 2. etasje Møtedato: Torsdag, 12. mai 2016 Tid: Kl. 08.00 Saknr. 10/2016 21/2016 Sakliste Sak nr.: Innhold 10/2016 Godkjenning

Detaljer

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014.

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.04.2015 28624/2015 2015/2322 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/42 Bystyret 07.05.2015 Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Forslag

Detaljer

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf , ev.

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf , ev. KONTROLLUTVALGET I FET KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Helge Ullerud, leder Grethe Holterhuset, nestleder Nils Olav Totland Steinar Karlsen Kristin Kyhen Ramstad Kopi av innkallingen sendes: Revisjon

Detaljer

INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget

INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 28. april 2009 Møtetid: Kl. 08.30 (merk tida!) Møtested: Inderøyheimen, kantina De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

11 representanter (av 11) til stede. Bjarne Hansen fikk innvilget permisjon fra kl representanter (av 11) til stede.

11 representanter (av 11) til stede. Bjarne Hansen fikk innvilget permisjon fra kl representanter (av 11) til stede. Møteprotokoll 05/07 Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Mandag 21.05.2007 Tidspunkt: Kl. 12:00 Følgende medlemmer møtte: Ap: Leder Willy Olsen, nestleder

Detaljer

Loppa kommune Møteprotokoll

Loppa kommune Møteprotokoll Loppa kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskap Kommunestyresal, Loppa Rådhus Dato: 07.06.2016 Tid: 10:00-13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Stein Thomassen Nestleder

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 34/08 05/1484 AVDRAGSUTSETTELSE LÅN NR. 20060716 SANDNESSJØEN FJERNVARMANLEGG AS

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 34/08 05/1484 AVDRAGSUTSETTELSE LÅN NR. 20060716 SANDNESSJØEN FJERNVARMANLEGG AS Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterommet helse/sosial Møtedato: 02.04.2008 Tid: 12.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE Arkivsaksnr.: 12/325-12 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: Fagleder, Jenny Eide Hemstad ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE Hjemmel: Kommuneloven Rådmannens innstilling: :::

Detaljer

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon: Mobil: e-post:

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon: Mobil: e-post: FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 7. juni 2010 Møtetid: Kl. 1915 Møtested: Fosnes kommune, kommunehuset Dun De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Møtebok KONTROLLUTVALGET I FET KOMMUNE. Det var ingen merknader til innkallingen eller sakslisten

Møtebok KONTROLLUTVALGET I FET KOMMUNE. Det var ingen merknader til innkallingen eller sakslisten Møtebok Tid Tirsdag 28. april 2015, kl. 18.00 Sted Formannskapssalen, Fet rådhus Tilstede Helge Ullerud, leder medlemmer Grethe Holterhuset, nestleder Nils Totland Steinar Karlsen Tilstede varamedlemmer

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 09/2207-4 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2009 Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

Kontrollutvalget i Loppa kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Loppa kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 2/2011 25. mai 2011 Arkivkode 4/1 07 Journalnr. 2011/17020-10 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Forfall: Berit Land, leder Halvor Pettersen Helene Benjaminsen Vefik IKS: Kommuneansvarlig

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 30.11.2011 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stig-Gøran Olsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Alstahaug kommunestyre Dok. offentlig: Ja Nei.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stig-Gøran Olsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Alstahaug kommunestyre Dok. offentlig: Ja Nei. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stig-Gøran Olsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Alstahaug kommunestyre Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

Hammerfest kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 16.06.05 Tidspunkt: Kl. 09:00.

Hammerfest kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 16.06.05 Tidspunkt: Kl. 09:00. Hammerfest kommune Møteprotokoll 4/05 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 16.06.05 Tidspunkt: Kl. 09:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Ordfører Alf E. Jakobsen, Kristine

Detaljer

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 22.04.2016 Møtetid: Kl. 13.00 NB MERK TIDSPUNKTET! Møtested: Kantina, Kommunehuset De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 6. mai 2009 TID: Kl STED: Møterom Herredshuset

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 6. mai 2009 TID: Kl STED: Møterom Herredshuset SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Onsdag 6. mai 2009 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 20. APRIL 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 20. APRIL 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN PROTOKOLL FRA MØTET 20. APRIL 2012 KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 20. APRIL 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av protokoll fra

Detaljer

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf , ev.

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf , ev. KONTROLLUTVALGET I GJERDRUM KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Thor Werner Togstad, leder Hanne Huser, nestleder Ingrid Kristiansen Jon K. Ødegaard Svein Kogstad Kopi av innkallingen sendes: Revisjon

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personalavd, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personalavd, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 10/1634-14 Arkivnr.: 212 &14 Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personalavd, Kirsti Nesbakken ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2010 - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNES UTTALELSE

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Onsdag 5. mai 2010 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 2040 NB!

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Onsdag 5. mai 2010 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 2040 NB! LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Onsdag 5. mai 2010 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 2040 NB! MERK TID OG STED Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 21.05.2014.

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 21.05.2014. MØTEINNKALLING Formannskapet Sted: Rakkestad Kulturhus, Formanskapssalen Dato: 11.06.2014 Tid: 10:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN

Detaljer

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon / E-post:

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon / E-post: Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 12. april 2012 Møtetid: Kl. 0900 Møtested: Namsos Samfunnshus, møterom Lyon De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE Møtested: Aukrustsenteret Møtedato: 28.05.2009 Tid: 13.30 16.00 MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET DIALOGKONFERANSE KL. 08.30. KOMMUNESTYREMØTE 13.30-16.00 DET BLIR EN ORIENTERING FRA STEIAPROSJEKTET

Detaljer

NÆRØY KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. TID: Onsdag den , kl. 10:00 STED: Formannskapssalen

NÆRØY KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. TID: Onsdag den , kl. 10:00 STED: Formannskapssalen Møteinnkalling TID: Onsdag den 07.06.2006, kl. 10:00 STED: Formannskapssalen De faste medlemmene av kontrollutvalget innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av

Detaljer

Hammerfest kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Dato: Torsdag Tidspunkt: Kl. 12:00.

Hammerfest kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Dato: Torsdag Tidspunkt: Kl. 12:00. Hammerfest kommune 1 Møteprotokoll 7/05 Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Dato: Torsdag 12.05.05 Tidspunkt: Kl. 12:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Ordfører Alf E. Jakobsen, varaordfører

Detaljer

08/06 Referatsaker /06 Årsmelding 2005 Fosnes kommune /06 Årsregnskap 2005 Fosnes kommune Jøa/Namsos, 19.

08/06 Referatsaker /06 Årsmelding 2005 Fosnes kommune /06 Årsregnskap 2005 Fosnes kommune Jøa/Namsos, 19. Møteinnkalling TID: Torsdag den 08.06.2006, kl. 19:15 STED: Kommunehuset, Dun (1. etasje) De faste medlemmene av kontrollutvalget innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

VERRAN KOMMUNE Kontrollutvalget

VERRAN KOMMUNE Kontrollutvalget VERRAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Onsdag 12. mai 2010 Tid: Kl. 09.00 Sted: Verran Servicekontor, møterom Fosdalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12.

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. 1. Årsbudsjett og økonomiplan 1.1 Hjemmel Behandling av økonomiplanen og årsbudsjettet skal skje i henhold til Kommunelovens

Detaljer

SAK 011/10 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR LEVANGER KOMMUNE FOR 2009

SAK 011/10 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR LEVANGER KOMMUNE FOR 2009 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAKSPROTOKOLL SAK 011/10 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR LEVANGER KOMMUNE FOR 2009 Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget 27.04.10 Paul Stenstuen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget. Møtedato: Møtetid: Kl NB Merk tidspunktet! Møtested: Namdalshagen - Høihjelle

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget. Møtedato: Møtetid: Kl NB Merk tidspunktet! Møtested: Namdalshagen - Høihjelle Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 12.04.2016 Møtetid: Kl. 13.00 NB Merk tidspunktet! Møtested: Namdalshagen - Høihjelle De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Kontrollutvalget i Måsøy kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Måsøy kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr.1 /20115 11. mai 2015 Arkivkode 4/1 08 Journalnr. 2015/18050-1 Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Forfall: Knut Arnestad, leder Rolf Emil Jensen, MØTEUTSKRIFT Vefik IKS: Regnskapsrevisor Aud Synnøve

Detaljer

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 24.04.2015 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Kommunestyresalen, Overhalla Rådhus De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Stor-Elvdal kommune. Møteinnkalling

Stor-Elvdal kommune. Møteinnkalling Møteinnkalling Utvalg: Kontrollutvalget Dato: 08.05.2014 Møtested: Storstua, Formannskapsrommet Tidspunkt: 13:00 Forfall meldes snarest på tlf. 48 88 30 36 til sekretariatet, som sørger for innkalling

Detaljer

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 5.mai 2010 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 5.mai 2010 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Onsdag 5.mai 2010 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Tirsdag 20. april 2010 Tid: Kl 10:00 Sted: Herredshuset møterom 3 etg. MERK TID OG STED! De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som

Detaljer