Årsregnskap Nøtterø Sparebank

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsregnskap 2007. Nøtterø Sparebank"

Transkript

1 Årsregnskap 2007 Nøtterø Sparebank

2 STYRETS ÅRSBERETNING Norsk økonomi opplevde sterkt vekst gjennom De tre første kvartalene av året viste en volumøkning i bruttonasjonalprodukt for fastlands-norge på over 5 prosent sammenlignet med samme periode året før. Det har vært en historisk lang og høy vekst de siste fire årene. Samtidig innevarslet andre halvår 2007 noe nytt. Vi opplevde en økende internasjonal finansuro med utspring i det amerikanske boligmarkedet der misligholdte lån fra kunder med dårlig betalingsevne begynte å skape problemer for flere banker. Selv om norsk økonomi fortsatt er meget solid, og selv om norske banker ikke er direkte eksponert mot det oppblåste amerikanske boligmarkedet, får det som skjer i USA også konsekvenser i et globalisert finansielt system. Fortsatt har vi ikke sett enden på den amerikanske boliglånskrisen. Misligholdet av slike boliglån forplanter seg til verdipapirmarkedet fordi en stor del av de dårlige lånene har vært finansiert ved utstedelse av verdipapirer med sikkerhet i boliglånsporteføljer. Hvor store de samlede tapene i dette markedet blir, er fortsatt uklart. Denne usikkerheten har gjort bankene mer tilbakeholdne med å låne penger til hverandre som igjen har redusert tilgjengelig likviditet og sendt pengemarkedsrentene kraftig oppover. Ringvirkningene fra det amerikanske boligmarkedet gir økt kredittpåslag på foretaksobligasjoner generelt, og dette gir regnskapsmessige kurstap på obligasjonsporteføljen i bankene. På denne måten rammer boliglånskrisen også norske banker som må betale høyere rente for å låne inn penger i markedet og regnskapsføre tap på obligasjonsporteføljen.ved inngangen til 2008 er det derfor større usikkerhet enn vanlig rundt den økonomiske utviklingen. Børskurser og boligpriser har steget kraftig siden høsten 2003 som følge av god lønnsomhet i bedriftene og sterk reallønnsvekst for folk flest. Børsen har steget med nesten 400 prosent før de dramatiske fallene ved inngangen til Boligmarkedet har flatet ut og til dels falt etter en lang periode med sterk prisvekst. Inntjeningen i næringslivet er imidlertid stadig god, og det er grunn til å forvente fortsatt meget sterk reallønnsutvikling. Dette omtales vanligvis som at Norge går så det suser. Etter et historisk lavt rentenivå på 1,75 prosent i mars 2004, har Norges Bank økt sin styringsrente hele fjorten ganger til nåværende 5,25 prosent. Ifølge sin egen rentebane er Norges Bank nå nær toppen. Fortsatt er det slik at de fleste husholdninger godt klarer å bære sine rentekostnader. I en undersøkelse fra Sparebankforeningen sier ni av ti at de har fått det bedre i 2007 sammenlignet med 2006, og det store flertallet sier at de kan bære en renteøkning på to prosentpoeng eller en uventet ekstrautgift på kroner. Konkurransen i bankmarkedet har blitt markant skjerpet i senere år. Spesielt har inntoget av utenlandske banker i Norge bidratt til det. Marginene faller til kundenes fornøyelse og bankene presses til høyere kostnadseffektivitet. Utlånsveksten i sparebankene ved utgangen av tredje kvartal 2007 var 13,5 prosent på årsbasis, mens innskuddsveksten lå på 14,6 prosent. Særlig har innskudd fra bedriftene vist stor vekst. Styret i SpareBank 1 Nøtterøy Tønsberg, som er markedsnavnet banken benytter, forventer en fortsatt god utvikling for banken på tross av den økte usikkerhet i makrobildet som er beskrevet ovenfor. Markedet i sentrale Vestfold er fortsatt i god utvikling både innenfor personområdet og bedriftsområdet. Tilflyttingen er høy og næringslivet går godt. Banken øker sin markedsandel og har tilfredsstillende risikosituasjon og lønnsomhet. VIRKSOMHETEN I 2007 Sparebank 1 Nøtterøy Tønsberg gjennomlevde et av sine mest aktive år i Banken feiret 150-årsjubileum og besluttet samtidig å gå på børs med noterte grunnfondsbevis. Jubileumsaktivitetene strakk seg gjennom store deler av våren og ble også fulgt av store gavetildelinger til almennyttige formål gjennom hele året. For å fremstå som en enda mer profesjonell bankaktør, og for å styrke kapitalgrunnlaget for ytterligere sunn vekst, besluttet banken emisjon og notering av grunnfondsbevis på Oslo Børs med notering fra 29. oktober. Jubiléet markerte kontinuiteten og den sterke tilhørigheten til lokalsamfunnet. Den svært vellykkede emisjonen åpnet for eierskap til banken fra kunder, ansatte og investorer både i nærmarkedet, nasjonalt og internasjonalt. Driften i SpareBank 1 Nøtterøy Tønsberg utviklet seg meget positivt i Resultatet av den ordinære bankdriften ligger vesentlig over budsjett. I kroner var resultatet 35,6 millioner før skatt. Skattekostnaden er beregnet til 10,38 millioner kroner. Styret er tilfreds med resultatutviklingen. Bankens forvaltningskapital økte med 18 prosent i Brutto utlån økte med 15 prosent i bankens balanse. I tillegg overførte banken nesten 200 millioner kroner til vårt deleide selskap Sparebank 1 Boligkreditt AS. Når dette tas med, var den reelle veksten i utlån 20 prosent. Innskuddene i banken økte med 14,9 prosent. Rentenettoen i kroner økte med 6,3 millioner kroner og endte på 1,85 prosent i forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital hvilket er bedre enn forventet

3 Siden utlån vokser mer enn innskudd, er banken i økende grad avhengig av innlån i pengemarkedet. Bankens strategi på likviditetsområdet er å ha mest mulig langsiktige obligasjonslån og andre lån i pengemarkedet med en diversifisert forfallsstruktur. Den kraftige økningen av priser i fundingmarkedet gjennom høsten har virket negativt med betydelig renteøkning for de fornyelser av eksterne lån som forfalt i løpet av andre halvår Tap på utlån er bokført med 1,9 millioner kroner mot 3,4 millioner kroner i På grunn av nedskrivninger i verdipapirporteføljen, hovedsakelig som følge av den internasjonale kredittkrisen, er samlede tap bokført med 4,5 millioner kroner. Tilsvarende ble det i 2006 bokført 3 millioner kroner i gevinst. Effekten av dette er at det bokførte resultatet er lavere enn i 2006 selv om resultatet av selve bankdriften er ca. 4,5 millioner bedre enn foregående år. Bankens soliditet er styrket betydelig gjennom året som følge av grunnfondsbevisemisjonen. Emisjonen og overføring av nær 200 millioner av godt sikrede boliglån til SpareBank 1 Boligkreditt AS har bidratt til å dempe behovet for ekstern funding. SpareBank 1 Nøtterøy Tønsberg har befestet sin sterke stilling i Tønsberg-regionen gjennom Vekst og inntjening har utviklet seg positivt både i privatmarkedet og bedriftsmarkedet. Det første hele året med ny bank på Olsrød i Tønsberg kommune har svart til forventningene. Banken er nå godt posisjonert for videre vekst i hele det primære markedsområdet. Styret legger stor vekt på at banken skal fremstå med et fullverdig spekter av finansielle tjenester tradisjonelle bankprodukter som stadig utvikles i tråd med kundenes forventninger (for eksempel flexilån/rammelån og markedskonto for innskudd som automatisk følger pengemarkedet), nye spare- og investeringsformer i samarbeid med våre deleide selskaper ODIN Forvaltning og First Securities, teknologisk avanserte og sikkerhetsbaserte betalingsformer (kreditt- og debetkort, oppdatert nettbank og lignende). I tillegg tilbyr vi eiendomsmegling gjennom Eiendomsmegler 1 Vestfold AS og Georg Solberg AS både for boligmarkedet og det attraktive fritidshusmarkedet i sentrale Vestfold. SpareBank 1 Nøtterøy Tønsberg bygger på nøkternhet og tradisjonelle sparebankverdier som nærhet til kunden, god rådgivning, stor fleksibilitet, korte beslutningsveier og moderat risiko i bankarbeidet. Samarbeidet i Sparebank 1 Alliansen er meget positivt for banken. Gjennom samarbeidet kan vi ligge i front med teknologiutvikling, kompetanseheving, produktutvikling og merkevarebygging. Disponering av årets resultat Styret foreslår at årets overskudd disponeres slik: Avsetning til utbytte på grunnfondsbevis kr Overført til bankens fond kr Avsetning til gaver for almennyttige formål kr Sum disponert kr Styret mener årsberetningen gir et rettvisende bilde av virksomheten for Utbytte til grunnfondsbeviseierne Disponeringen av overskuddet følger styrets forslag til utbyttepolitikk: SpareBank 1 Nøtterøy - Tønsberg har som mål å oppnå en inntjening som gir eierne god og sikker avkastning på investert kapital. Utbyttet avhenger av det resultat banken oppnår hvert år. Avsetninger til eller trekk på et utjevningsfond vil bli vurdert i forhold til resultatet av driften hvert år og grunnfondsbeviseiernes langsiktige interesser. Det er ønskelig at utbyttet over tid avspeiler grunnfondsbeviseiernes andel av egenkapitalen. Som hovedregel skal grunnfondsbeviseierne gis fortrinnsrett ved emisjoner. SpareBank 1 Nøtterøy Tønsberg ønsker at ansatte og tillitsvalgte skal være eiere av grunnfondsbevis

4 RESULTATUTVIKLINGEN (fjorårets tall i parentes) Netto rente- og provisjonsinntekter Netto rente- og provisjonsinntekter utgjorde 78,14 millioner kroner (71,87) som er en økning med 8,7 prosent sammenlignet med året før. I prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital falt rentenettoen med 14 punkter gjennom året til 1,85 prosent ved utgangen av Rentemarginen (kundemarginen) som er forskjellen mellom gjennomsnittlig veide utlåns- og innskuddsrenter, endte på 2,35 prosent som er 5 punkter lavere enn ved inngangen til året. Netto andre driftsinntekter Netto andre driftsinntekter, dvs. provisjonsinntekter fra betalingsformidling, salg av fond, forsikring m.v. samt utbytte, endte på 28 millioner kroner (24,5) som er 3,5 millioner mer enn året før og over forventet nivå. God utvikling i salg av ODIN-produkter, skade- og livsforsikringer samt utbytte fra våre deleide selskaper Eiendomsmegler 1 Vestfold AS og Georg Solberg AS har bidratt til det gode resultatet. Driftskostnader Samlede driftskostnader i 2007 var 64,3 millioner (57,8). Det er 11,25 prosent høyere enn året før, men i tråd med budsjettet. Hovedgrunnen til kostnadsøkningen er full årseffekt av etableringen av nytt bankkontor i Tønsberg og økte kostnader til samarbeidet i SpareBank 1 Alliansen. Driftskostnadene utgjorde 1,51 prosent (1,61) av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Driftskostnader i prosent av inntekter var 60,2 prosent (59,9). Lønn og generelle administrasjonskostnader økte med 5,8 millioner kroner. På grunn av økningen i rentenivået har banken lagt til grunn en viss økning i avkastningen på oppsparte pensjonsmidler og tilsvarende diskonteringsrente for å beregne nåverdi av fremtidige pensjonsforpliktelser i den ytelsesbaserte delen av pensjonsordningen. Generelle administrasjonskostnader økte med ca. 1,5 millioner kroner, mens lønnskostnader økte med ca. 2,2 millioner kroner. Tap og nedskrivninger Styret legger vekt på at Sparebank 1 Nøtterøy Tønsberg skal ha en moderat risikoprofil. Låne- og garantiporteføljen er gjennomgått og vurdert i samsvar med retningslinjer fra Kredittilsynet. Bankens administrasjon gjennomgår fire ganger årlig låneporteføljene innen henholdsvis privat- og bedriftsmarkedet med konkret vurdering av tapsutsatte engasjementer med etterfølgende innstilling overfor styret når det gjelder tapsføring og nedskrivninger. Låneporteføljene risikoklassifiseres i henhold til risikoklasser og godhetsklasser som viser tæringsevne. Prinsippene for behandling av misligholdte lån og tilhørende nedskrivninger fremgår av note 2. Det er etter styrets oppfatning etablert tilfredsstillende interne kontrollrutiner. Banken hadde i 2007 netto tap på utlån og garantier på 1,9 millioner kroner (3,4). Styret har vurdert at det ikke er behov for ytterligere nedskrivninger på nåværende tidspunkt gitt den utlånsportefølje banken har. Gruppenedskrivninger utgjør 9,1 millioner kroner (8,6) som er 0,22 prosent av brutto utlån (0,24). Individuelle nedskrivninger var ved utgangen av 2007 på 1,6 millioner kroner (2,0). Samlede nedskrivninger utgjør dermed 10,7 millioner kroner. Styret kjenner for øvrig ikke til at banken har utsatte engasjementer som det er sannsynlig vil påføre banken store tap de nærmeste år. Det vise for øvrig til note 2. Egenkapitalavkastning Egenkapitalavkastingen endte på 8,1 prosent (11,5). Årets egenkapitalavkastning må vurderes på bakgrunn av økningen i egenkapital som følge av grunnfondsbevisemisjonen

5 BALANSEN Forvaltningskapital Bankens forvaltningskapital ved utgangen av 2007 var 4.655,9 millioner kroner (3.947,2). Det er en økning på 708,7 millioner kroner eller 18 prosent. Økningen skyldes både utlånsvekst og innskuddsvekst. Innskudd Ved årets slutt utgjorde innskudd fra kunder 2.446,8 millioner kroner (2.129). Det er 318 millioner kroner mer enn ved utgangen av 2006 som tilsvarer en økning på 14,9 prosent. Innskyterne er i 2007 godskrevet renter med 74,1 millioner kroner (38,9). Banken har ved årsskiftet ikke fastrenteinnskudd. Restløpetid på innskudd er vist i note 8. Øvrige innlån Bankens eksterne finansiering skjer hovedsakelig gjennom direkte opptak av lån i andre banker og opptak av sertifikat- og obligasjonslån i markedet. Den eksterne finansieringen utgjorde ved slutten av året 1.742,5 millioner kroner (1.487,5) inkl. fondsobligasjoner. Av fremmedfinansieringen er millioner kroner obligasjonsgjeld med varierende løpetid og forfallstidspunkter (1.101). 203 millioner kroner er direkte lån i andre banker og kredittinstitusjoner, mens sertifikatlån utgjør 450 millioner kroner med under ett års løpetid. Fondsobligasjoner utgjør 39,5 millioner kroner. Veksten i ekstern finansiering er i 2007 på 255 millioner kroner (461). For øvrig henvises til note 8 som beskriver nærmere fremmedfinansieringen med forfallsstruktur. Utlån Brutto utlån økte i 2007 med 529,4 millioner kroner i bankens balanse eller 15 prosent. Den reelle veksten er imidlertid større. Nesten 200 millioner kroner av godt sikrede boliglån er overført til SpareBank 1 Boligkreditt AS. Hensyntatt dette er veksten i 2007 nesten 730 millioner eller 20 prosent. I kroner er veksten vesentlig større enn året før, mens den i prosent er noe mindre. Den største relative veksten har kommet i bedriftskundemarkedet, men også privatkundemarkedet har hatt meget positiv utvikling gjennom året. Veksttakten i bedriftskundemarkedet er bevisst redusert noe i 2007 sammenlignet med året før. Av samlede utlån på millioner kroner (3.521), utgjorde lån til privatkundemarkedet millioner kroner (2.855) eller 76,4 prosent (81,1). Utlån til bedriftskundemarkedet utgjorde 945 millioner kroner eller 23,3 prosent (18,2). Andre sektorer utgjør 9,6 millioner kroner (26). Ved utløpet av 2007 hadde banken fastrentelån for 95,5 millioner kroner (107,7) i egne bøker. Fastrentelån er sikret gjennom rentebytteavtaler. Utlån og garantier fordelt på sektorer er beskrevet i note 2.8. Verdipapirer Bankens plasseringer i verdipapirer var ved utgangen av 2007 på 442,6 millioner kroner (296). Av dette var 72 millioner kroner plassert i aksjer og andeler, 228 i bank-/finanspapirer, 94 i industriobligasjoner og 28 i ansvarlige lån. Markedsverdien av bankens beholdning av obligasjoner og ansvarlige lån var 94 tusen kroner lavere enn bokført verdi. For nærmere beskrivelse av sammensetningen av finansporteføljen, henvises til note 3 og 4. Soliditet kapitaldekning Ved utgangen av 2007 hadde banken en netto ansvarlig kapital på 439 millioner kroner (296,7). Den store økningen skyldes grunnfondsbevisemisjonen som har tilført 100 millioner kroner til den ansvarlige kapitalen. Kjernekapitalen utgjorde 415,2 millioner kroner. Risikovektet beregningsgrunnlag har i løpet av 2007 steget med 468 millioner kroner (437) eller 19,1 prosent

6 Bankens kapitaldekning ved årsskiftet var 14,9 prosent (12,11). Overdekning i forhold til lovbestemt krav på 8 prosent var dermed 205,6 millioner kroner. I henhold til regnskapslovens 3 3 er forutsetningen om fortsatt drift til stede, og årsregnskapet for 2007 er satt opp under denne forutsetning. RISIKOFORHOLD Risikoprofil Styret har vedtatt prinsipper for risikostyring som er nedfelt i bankens instruksverk, policy for internkontroll med etablerte nøkkelkontroller på sentrale risikoområder samt overordnet policy beskrevet i bankens strategiplan. Internkontrollen løper gjennom hele året og med halvårlig rapportering til styret. Det er styrets overordnede policy at banken skal ha en lav til moderat risikoprofil. FINANSIELL RISIKO Banken har definert finansiell risiko som sammensatt av kredittrisiko, likviditetsrisiko, renterisiko, valutarisiko og legalrisiko. Kredittrisiko Kredittrisikoen er knyttet til utlån, garantier og verdipapirer ekskl. statsgaranterte papirer. Størstedelen av utlånsøkningen er fortsatt innenfor godt sikrede boliglån. I løpet av 2007 har banken fortsatt økt aktiviteten mot bedriftsmarkedet, men den relative veksten er lavere enn foregående år. Policyen er fortsatt å konsentrere satsingen på bedriftsmarkedet til bankens primære markedsområde som er Nøtterøy, Tønsberg og Tjøme. Utlånsporteføljen er ved årsskiftet fordelt med 76,4 prosent til personmarkedet og 23,3 prosent til bedriftsmarkedet samt 0,3 prosent på øvrige sektorer. 83,1 prosent av den samlede porteføljen er knyttet til lån i bankens primære markedsområde, og det er bare enkeltstående, næringslån utenfor dette området. P.t. er 94,7 prosent av personmarkedsporteføljen klassifisert som middels til svært lav risiko. For bedriftsmarkedslån, er 92,1 prosent klassifisert som middels til svært lav risiko. Styret vurderer kredittrisikoen til å være lav for verdipapirer. Med bakgrunn i Kredittilsynets forskrifter og interne retningslinjer gjennomgår banken hvert kvartal utlånsporteføljen med henblikk på å identifisere mulige tapsutsatte engasjementer. Samlede nedskrivninger utgjør til sammen 10,7 millioner kroner. Det er foretatt gruppenedskrivninger i 2007 med 0,5 millioner kroner hvorav 99 millioner kroner er knyttet til reverseringer i bedriftsmarkedsporteføljen. Likviditetsrisiko Likviditetssituasjonen har vært komfortabel gjennom året. Styret anser at likviditetsrisikoen er uendret sammenlignet med året før. Markedet for fremmedfinansiering er generelt godt. Banken har p.t. størstedelen av sin fremmedfinansiering som langsiktige obligasjonslån. Renterisiko og valutarisiko Norges Bank endret styringsrenten 7 ganger med til sammen 1,5 prosentpoeng i Tilpasningen til renteøkningene fra Norges Bank har gjort at rentemarginen har holdt seg relativt stabil gjennom året. Den kraftige økningen av pengemarkedsrenten som har gjort fundingen vesentlig dyrere, har imidlertid gjort at rentenettoen i prosent har falt vesentlig mer enn rentemarginen. Fastrentelån i egne bøker er i sin helhet sikret gjennom rentebytteavtaler. Styret anser ikke at renterisikoen har økt ytterligere i Banken har liten beholdning av fremmed valuta og ikke egne valutalån. Styret anser valutarisikoen som minimal

7 Legalrisiko Banken har solid margin i forhold til det lovbestemte kravet om kapitaldekning (8 %). Det tidligere kravet om en daglig overholdt likviditetsreserve (6 % av bankens skyldnader) falt bort i Banken styrer nå etter en forsvarlighetsnorm for likviditet og vil utvikle måling og oppfølging av denne videre. Andre krav knyttet til regnskapslov, sparebanklov, finansavtalelov, personopplysningslov m.v. samt retningslinjer fra Kredittilsynet følges løpende. Styret anser legalrisikoen i banken som lav. STRATEGISK RISIKO Strategisk risiko utgjøres blant annet av markedsrisiko, organisasjonsrisiko, kompetanserisiko. Konkurransen i bankmarkedet i Tønsbergområdet er fortsatt meget sterk. Styret anser likevel ikke at bankens konkurranseposisjon er svekket gjennom året. Det har vært arbeidet kontinuerlig med organisasjonsjusteringer for å oppnå en mest mullig effektiv drift. Sammen med den økte satsingen på kompetanseutvikling står banken dermed godt rustet i forhold til konkurransen i markedet. Det strategiske risikobildet anses i hovedsak å være stabilt. OPERASJONELL RISIKO Dette er knyttet til interne arbeidsoperasjoner, kundetransaksjoner og bruken av tekniske transaksjoner i produksjonen. Etter styrets oppfatninger er den operasjonelle risikoen under god kontroll og i liten grad endret i ORGANISASJON, LIKESTILLING OG ARBEIDSMILJØ Ved utgangen av 2007 hadde Sparebank 1 Nøtterøy-Tønsberg 59 ansatte i bankvirksomheten. Disse personene utfører 56,6 årsverk. 54 prosent av de ansatte ved årsskiftet var kvinner. Banken legger vekt på å behandle kvinner og menn likt. Det er ingen mekanismer i lønnssystemet som bevisst skal favorisere ett av kjønnene. Bankens operative ledergruppe på seks personer består av fem menn og én kvinne. I henhold til bankens vedtekter, er styret sammensatt av fem valgte medlemmer. I tråd med endringer i Sparebankloven, trådte adm.banskjef ut av styret pr. 30. juni prosent av de valgte styremedlemmene er kvinner. Av øvrige tiltak for å fremme likestilling, har banken utpekt kvinnelig varamedlem for adm. banksjef til styret i bankens to deleide eiendomsmeglerselskaper. Det totale sykefraværet i 2007 var 2 prosent (1,4). På grunnlag av interne klimamålinger blant de ansatte, er det grunnlag for å si at det fysiske og sosiale arbeidsmiljøet er godt. Det er avholdt 2 ordinære møter i arbeidsmiljøutvalget som annethvert år ledes av henholdsvis representant for bankens ledelse og ansatte. For 2007 ble utvalget ledet av representant for de ansatte. Flere tiltak er satt i verk for å styrke det forebyggende helsearbeidet. Banken har i 2007 ikke hatt noen personskader som følge av virksomheten. Så langt styret kjenner til, har bankens virksomhet ikke forurenset det ytre miljø. EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE Eierstyring og selskapsledelse omfatter de mål og prinsipper som virksomheten styres etter og skal sikre grunnfondsbeviseieres, innskyteres og andre gruppers interesser. Bankens prinsipper for eierstyring og selskapsledelse er forankret i lover, forskrifter og norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse. Hensikten er at virksomhetsstyringen skal sikre en forsvarlig formuesforvaltning og drift gjennom åpenhet, forutsigbarhet og gjennomsiktighet. Oslo Børs krever at selskaper notert på børsen i årsrapporten skal gi en samlet redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse og at eventuelle avvik fra norsk anbefaling skal forklares. SpareBank 1 Nøtterøy Tønsberg følger norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse med de tilpasninger som er naturlige for sparebanker. En nærmere beskrivelse av bankens policy for eierstyring og selskapsledelse finnes i eget kapittel i årsrapporten

8 GRUNNFONDSBEVIS Ved utgangen av 2007 var det registrert eiere av grunnfondsbevis mot ved emisjonen i oktober samme år. Antall eiere med adresse i Vestfold utgjorde ved årsskiftet 353 eller 24,81 prosent. Disse eide 37 prosent av antall utstedte grunnfondsbevis. Ved utgangen av 2007 kontrollerte de 20 største eierne 41,3 prosent av grunnfondsbeviskapitalen. Kursen på bankens grunnfondsbevis var 112 kroner. Emisjonskursen var 110 kroner. Inntjeningen pr grunnfondsbevis ble 6,2 kroner, og det foreslås et utbytte på 1,15 kroner pr grunnfondsbevis for I henhold til Kredittilsynets retningslinjer tillates det bare utbetalt utbytte for tidsperioden fra emisjonstidspunkt og ut året. FREMTIDSUTSIKTER I den senere tid har vi opplevd tiltakende finansiell uro som konsekvens av internasjonale forhold. Norsk økonomi er imidlertid fortsatt sterk, men internasjonal økonomisk utvikling påvirker norske forhold gjennom et globalisert finansielt system. Det er grunn til å tro at vi også her vi se en mer moderat pris- og omsetningsvekst i boligmarkedet. Sentrale Vestfold er et svært attraktivt område, og det forventes derfor ikke en vesentlig svekkelse av bolig- og arbeidsmarkedet i denne regionen på kort og mellomlang sikt. Også næringslivet i vårt område forventes å ha en fortsatt positiv utvikling. Det er likevel grunn til å anta at den sterke kredittveksten banken har opplevd vil avta noe. Banken forventer at det vil bli økt fokus på spare- og investeringsalternativer, og banken vil posisjonere seg for å bli en sterkere aktør på dette området. Kredittspreaden økte kraftig i annet halvår 2007, og dette har gitt høyere fundingkostnader for banken. Det er grunn til å anta at prisen på fremmedfinansiering vil holde seg høyere gjennom 2008 enn det som har vært situasjonen i senere år. Banken har ikke opplevd problemer med refinansiering av lån i markedet og forventer heller ikke det fremover. Resultatene av bankdriften er gode. Effekten av nytt bankkontor i Tønsberg er som forutsatt, og styret forventer en fortsatt god resultatutvikling for hele banken. Banken har hatt svært lave tap på bankdriften og forventer at tapene vil være moderate også fremover. Bankens soliditet er økt ytterligere gjennom emisjonen av grunnfondsbevis i Banken har gjennomført beregning av nødvendig kapital etter de nye BASEL II-reglene som alle banker må tilpasse seg i løpet av 1. kvartal Resultatet av beregningen viser at banken har en betydelig buffer av overskuddskapital. Som ledd i arbeidet med å profesjonalisere banken når det gjelder spare- og investerigsområdet, er det søkt Kredittilsynet om konsejon som verdipapirforetak i henhold til de nye MiFID-reglene som regulerer rådgivning på området. Det forventes svar fra tilsynet innen 1. mai Banken har nylig gjennomført et prosjekt for å klimanøytralisere virksomheten gjennom beregning av CO2-utslipp. Som oppfølging av dette, vil det kjøpes inn FN-godkjente klimakvoter tilsvarende egne utslipp. Ved siden av å være et positivt miljøbidrag, forventes det at dette vil gi en god ømdømmeeffekt for banken. Det vil bli lagt betydelig økt vekt på merkevarebygging og profilering som sparebankalternativet i Tønsbergområdet gjennom Styret ønsker å takke bankens ansatte for innsatsen i Styret vil også rette en takk til kunder, tillitsvalgte og andre forbindelser som har bidratt til at banken har en sterk posisjon i markedet. Nøtterøy, 12. februar 2008 Styret for Nøtterø Sparebank Bjørn R. Hellevammen Styreleder Truls A. Skjerve Reidun Sundal Hilde P. Aarseth Krøgenes Inger Kristin Eide Bjørn R. Engaas Adm. Banksjef (Fra administrasjonen) - 7 -

9 Resultatregnskap ( Hele tusen kroner) Noter Renteinntekter og lignende inntekter Renter o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Renter o.l. av utlån til og fordringer på kunder Renter og lignende inntekter av sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer Andre renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Renter og lignende kostnader på gjeld til kredittinstitusjoner Renter og lignende kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder Renter og lignende kostnader på utstedte verdipapirer Renter og lignende kostnader på ansvarlig lånekapital Andre rentekostnader og lignende kostnader Netto rente- og provisjonsinntekter Utbytte og andre innt.av vp. med variabel avkastn. Inntekter av aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Garantiprovisjon Andre gebyrer og provisjonsinntekter Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester Andre gebyrer og provisjonskostnader Netto verdiendring og gevinst/tap valuta og andre renteb. vp Netto verdiendring og gevinst/tap på sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer Netto verdiendring og gevinst/tap på aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning 257 Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta Andre driftsinntekter Driftsinntekter faste eiendommer Andre driftsinntekter Sum andre inntekter Lønn og generelle administrasjonskostnader Lønn Pensjoner Sosiale kostnader Administrasjonskostnader Avskrivninger mv av varige driftsmidler og immatri Ordinære avskrivninger Andre driftskostnader Driftskostnader faste eiendommer Andre driftskostnader Sum driftskostnader Resultat før tap Tap på utlån, garantier mv 2.2 Tap på utlån Tap på garantier mv Nedskr./reversering av nedskr. og gev./tap på vp. 3, 4 Nedskrivning / reversering av nedskrivning Gevinst Resultat etter tap Skatt på ordinært resultat Resultat av ordinær drift etter skatt Resultat for regnskapsåret Overføringer og disponeringer 5 Forelått utbytte på grunnfondsbevis Overført til Sparebankens fond Overført til gavefond og/eller gaver Nøtterøy 12. februar 2008 Sign. Bjørn R. Hellevammen (Styreleder) Sign. Truls A Skjerve Sign. Reidun Sundal Sign. Inger Kristin Eide Sign. Hilde P. Aarseth Krøgenes Sign. Bjørn R. Engaas (Adm. Banksjef) Fra administrasjonen

10 Balanse (Hele tusen kroner) Noter EIENDELER Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 9 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner med avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Utlån til og fordringer på kunder 2, 9, 10 Kasse-/drifts- og brukskreditter Byggelån Nedbetalingslån Sum utlån før nedskrivinger Individuelle nedskrivninger Nedskrivninger på grupper av utlån Netto utlån til kunder Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer 3, 9 Sertifikater og obligasjoner utstedt av det offentlige Sertifikater og obligasjoner utstedt av andre Aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning 4, 9 Aksjer, andeler og grunnfondsbevis Andeler i ansv. selskaper, K/S mv Immatrielle eiendeler 11 Utsatt skattefordel Varige driftsmidler 7, 9 Maskiner, inventar og transportmidler Bygninger og andre faste eiendommer Andre eiendeler 9 Finansielle derivater Andre eiendeler Forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter Opptjente ikke mottatte inntekter Forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader: Overfinansiering av pensjonsforpliktelser Andre forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader Sum eiendeler GJELD OG EGENKAPITAL Gjeld til kredittinstitusjoner 9.3 Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner med avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Innskudd fra og gjeld til kunder 9 Innskudd fra og gjeld til kunder uten avtalt løpetid Innskudd fra og gjeld til kunder med avtalt løpetid Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 9.3 Sertifikater og andre kortsiktige låneopptak Obligasjonsgjeld Egne ikke-amortiserte obligasjoner Annen gjeld 9 Finansielle derivater Annen gjeld Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter Avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Individuelle nedskrivninger på garantiansvar Andre avsetninger for påløpte kostnader og fo Ansvarlig lånekapital 9.3 Evigvarende ansvarlige lån Sum gjeld Innskutt egenkapital 5, 6 Grunnfondsbeviskapital Overkursfond Utjevningsfond Opptjent egenkapital 5 Sparebankens fond Gavefond Sum egenkapital Sum gjeld og egenkapital POSTER UTENOM BALANSEN: Betingede forpliktelser Garantier

Årsrapport. God å ha i ryggen

Årsrapport. God å ha i ryggen Årsrapport 05 God å ha i ryggen Vår visjon: "Nøtterø Sparebank skal oppfattes som den viktigste sparebanken i Tønsberg-området der kundene opplever trygghet, tilhørighet og god rådgivning." Banksjefens

Detaljer

Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling...

Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling... Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling... 5 Strategisk samarbeid Terra-gruppen... 5 Resultatutvikling,

Detaljer

Dette er Andebu Sparebank

Dette er Andebu Sparebank Årsrapport 2011 1 Dette er Andebu Sparebank Andebu Sparebank er en frittstående og selvstendig sparebank etablert i 1863. Vi tilbyr betalingsløsninger, finansiering, sparing og forsikring for å skape lønnsomhet

Detaljer

127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSBERETNING 2011 INNLEDNING Gjerstad Sparebank er en selvstendig sparebank med hovedkontor på Brokelandsheia i Gjerstad kommune og med salgskontor i Risør.

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 27 Note 6. Finansielle derivater bankinnskudd med aksjeavkastning...

Innholdsfortegnelse. 27 Note 6. Finansielle derivater bankinnskudd med aksjeavkastning... Innholdsfortegnelse Årsberetning for 2008... 2 Virksomheten og lokalisering....2 Bankens rammebetingelser.... 2 Virksomheten i 2008... 3 Strategisk samarbeide... 4 Resultatutvikling... 5 Balansen... 7

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2010

Årsmelding og regnskap 2010 Årsmelding og regnskap 2010 2. SEPTEMBER 2010 Kronprins Håkon Magnus og kronprinsesse Mette Marit besøker Vegårshei. Elin Smeland leder markeringen. 107. forretningsår Årsberetning for 2010 Nasjonalt I

Detaljer

Dette er Andebu Sparebank

Dette er Andebu Sparebank Årsrapport 2012 1 Dette er Andebu Sparebank Andebu Sparebank er en frittstående og selvstendig sparebank etablert i 1863. Vi tilbyr betalingsløsninger, finansiering, sparing og forsikring for å skape lønnsomhet

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Styrets årsberetning for 2009 Styrets hovedmål for 2009 var å styrke bankens egenkapital. Dette var et utfordrende mål i et år som begynte med stor usikkerhet

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 108. forretningsår Årsberetning for 2011 Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og et avdingskontor

Detaljer

Årsrapport 2012 å r s r a p p o r t 2 0 1 1 3 7

Årsrapport 2012 å r s r a p p o r t 2 0 1 1 3 7 Årsrapport 2012 å r s r a p p o r t 2 0 1 1 3 7 Med omtanke for mennesker og verdier - siden 1848 Innholdsfortegnelse Styrets beretning side 4 Resultatregnskap side 14 Balanse side 16 Noter side 18 Eierstyring

Detaljer

Side. Styrets årsberetning 3. Resultatregnskap 9. Kontantstrømoppstilling 12. Revisors beretning 28. Beretning fra kontrollkomiteen 29

Side. Styrets årsberetning 3. Resultatregnskap 9. Kontantstrømoppstilling 12. Revisors beretning 28. Beretning fra kontrollkomiteen 29 ÅRSRAPPORT 2009-1 - Innhold Side Nøkkeltall 2 Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 12 Noter 13 Revisors beretning 28 Beretning fra kontrollkomiteen 29 Tillitsvalgte

Detaljer

Styrets årsberetning for 2007

Styrets årsberetning for 2007 Styrets årsberetning for 2007 For Vegårshei Sparebank har 2007 vært et aktivt år med mange nye/endrede oppgaver. Det kan nevnes: endrede vilkår for salg av spareprodukter, innføring av nye minste krav

Detaljer

Mysen Sarpsborg Årsrapport 2013

Mysen Sarpsborg Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 Med omtanke for mennesker og verdier - siden 1848 Innholdsfortegnelse Styrets beretning side 4 Resultatregnskap side 16 Balanse side 18 Noter side 20 Eierstyring og selskapledelse side

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. 130. Forretningsår

ÅRSRAPPORT 2014. 130. Forretningsår ÅRSRAPPORT 2014 130. Forretningsår - nær deg hele livet INNHOLD 1. Innhold...side 3 2. Styrets beretning side 4 3. Resultatregnskap...side 16 4. Balanse..side 17 5. Generelle regnskapsprinsipper..side

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2007. 171. forretningsår

Årsberetning og regnskap 2007. 171. forretningsår Årsberetning og regnskap 2007 171. forretningsår Flekkefjord Sparebank - Årsberetning og regnskap 2007 2 FLEKKEFJORD SPAREBANK STYRETS BERETNING FOR 2007 171. DRIFTSÅR SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER I

Detaljer

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling Årsberetning 2014 Årsberetning 2014 Rammebetingelser Hegra Sparebank driver sin virksomhet fra 2 kontorer i Stjørdal kommune. Kontorlokalene befinner seg i Søndre gate i Stjørdal sentrum og i eget forretningsbygg

Detaljer

INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING. 4 RESULTATREGNSKAP. 10 BALANSE. 11 KONTANTSTRØMANALYSE. 12 NOTER. 13 REVISJONSBERETNING. 32 KONTROLLKOMITEENS BERETNING

INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING. 4 RESULTATREGNSKAP. 10 BALANSE. 11 KONTANTSTRØMANALYSE. 12 NOTER. 13 REVISJONSBERETNING. 32 KONTROLLKOMITEENS BERETNING ÅRSRAPPORT 2014 1 2 INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING... 4 RESULTATREGNSKAP... 10 BALANSE... 11 KONTANTSTRØMANALYSE... 12 NOTER... 13 REVISJONSBERETNING... 32 KONTROLLKOMITEENS BERETNING... 34 ANSATTE OG STYRENDE

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2013

Årsmelding og regnskap 2013 Årsmelding og regnskap 2013 110. forretningsår Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank ble etablert i 1904, og er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og rådgivningskontor

Detaljer

Årsrapport 2011. 101. regnskapsår

Årsrapport 2011. 101. regnskapsår 101. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2011. 1 Bankens virksomhet i 2011. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid Terra-Gruppen 2 Resultatutvikling, inntekter

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2014

Årsmelding og regnskap 2014 Årsmelding og regnskap 2014 111. forretningsår Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank ble etablert i 1904, og er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og rådgivningskontor

Detaljer

Hovedtall regnskap 2014

Hovedtall regnskap 2014 Hovedtall regnskap 2014 (tall i mill. kr) Resultatregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 Netto rente- og kredittprovisjoner 44,4 42,3 37,5 30,8 29,9 Netto driftsinntekter 13,9 10,3 7,0 5,7 4,8 Driftskostnader

Detaljer

Enkelt og greit. Innhold. Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Kjerneverdier. Markedsposisjon. Markedstilbud

Enkelt og greit. Innhold. Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Kjerneverdier. Markedsposisjon. Markedstilbud Årsrapport 29 Innhold 3 Visjon, mål, posisjon og tilbud 4 Nøkkeltall 5 Viktige begivenheter 6 Ledelsen 7 Styret 8 Årsberetning 15 Resultatregnskap 16 Balanse 18 Kontantstrømoppstilling 19 Noter 37 Investorinformasjon

Detaljer

2010 Årsberetning og regnskap

2010 Årsberetning og regnskap 2010 Årsberetning og regnskap Styrets årsberetning for 2010 Veksten i verdensøkonomien tok seg klart opp igjen i 2010 etter det kraftige tilbakeslaget som fulgte i kjølvannet av finanskrisen, men det er

Detaljer

Årsregnskap. 136. regnskapsår

Årsregnskap. 136. regnskapsår Årsregnskap 212 136. regnskapsår Årsberetning 212 Spareskillingsbanken er en selvstendig sparebank i Kristiansand. Bankens forretningsområde er tradisjonell bankvirksomhet, primært for personkundemarkedet,

Detaljer

Styrets årsberetning 3. Resultatregnskap 9. Kontantstrømoppstilling 12. Revisors beretning 28. Beretning fra kontrollkomiteen 29

Styrets årsberetning 3. Resultatregnskap 9. Kontantstrømoppstilling 12. Revisors beretning 28. Beretning fra kontrollkomiteen 29 ÅRSRAPPORT 2010-0- Innhold Side Nøkkeltall 2 Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 12 Noter 13 Revisors beretning 28 Beretning fra kontrollkomiteen 29 Tillitsvalgte

Detaljer

INNHOLD BANKSJEFENS OPPSUMMERING 2013. 5 STYRETS ÅRSBERETNING. 6 RESULTATREGNSKAP. 14 BALANSE. 15 KONTANTSTRØMANALYSE. 16 NOTER.

INNHOLD BANKSJEFENS OPPSUMMERING 2013. 5 STYRETS ÅRSBERETNING. 6 RESULTATREGNSKAP. 14 BALANSE. 15 KONTANTSTRØMANALYSE. 16 NOTER. ÅRSRAPPORT 2013 1 2 INNHOLD BANKSJEFENS OPPSUMMERING 2013... 5 STYRETS ÅRSBERETNING... 6 RESULTATREGNSKAP... 14 BALANSE... 15 KONTANTSTRØMANALYSE... 16 NOTER... 17 REVISJONSBERETNING... 35 KONTROLLKOMITEENS

Detaljer

Meldal Sparebank Årsrapport 2014. Meldal Sparebank. Årsrapport 2014

Meldal Sparebank Årsrapport 2014. Meldal Sparebank. Årsrapport 2014 Meldal Sparebank Årsrapport 2014 Meldal Sparebank Årsrapport 2014 1 ÅRSRAPPORT - 2014 Meldal Sparebank Forretningside Januar 2015 En bank med selvstendighet og uavhengighet. En bank med lokal forankring

Detaljer

Årsrapport 2010. 100. regnskapsår

Årsrapport 2010. 100. regnskapsår 100. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2010. 1 Sparebankenes rammebetingelser... 1 Bankens virksomhet i 2010. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid

Detaljer

Årsregnskap 2012 150. Forretningsår

Årsregnskap 2012 150. Forretningsår Årsregnskap 2012 150. Forretningsår FORRETNINGSIDÈ: SØGNE OG GREIPSTAD SPAREBANK MARKEDSFØRER OG LEVERER BANK- OG FORSIKRINGSTJENESTER. BANKENS PRIMÆRE SATSNING ER PÅ PRIVATPERSONER, SMÅ OG MELLOMSTORE

Detaljer

1911-2011. Årsrapport 2011. www.time-sparebank.no

1911-2011. Årsrapport 2011. www.time-sparebank.no 100 ÅR 1911-2011 100 ÅR 1911-2011 Årsrapport 2011 www.time-sparebank.no Innhold 03 03 Utvikling resultat 04 Utvikling nøkkeltall 05 Styrets beretning 10 Resultat 12 Balanse 14 Kontantstrømanalyse 15 Generelle

Detaljer