Høykonjunkturen varer lengre

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høykonjunkturen varer lengre"

Transkript

1 ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 2, 2008 CONNECTED Høykonjunkturen varer lengre I følge sjeføkonom Tor Steig i NHO vil det fortsatt være gode tider men han håper på en snarlig lavkonjunktur. side 4 Innsigelse eller trenering... side 2 Ny bransjenorm... side 6 NUF kan være gruff... side 7

2 Leder God kundeservice ved Sverre O. Helsem En reell innsigelse eller bare trene Kunnskap og gode rutiner hjelper deg til å unngå tap. Vi vet at god kundeservice gir fornøyde kunder. Fornøyde kunder kjøper mer, og de snakker varmt om bedriften til andre. For Conecto betyr god kundeservice at det er lett å få kontakt med den personen i vår organisasjon som kan løse deres konkrete utfordring raskt og effektivt. Når en innsigelse eller reklamasjon fremmes overfor en fordringshaver skal innsigelsen i utgangspunktet avklares før kravet sendes til inkasso. Rask avklaring fører til rask innbetaling, og inkasso blir kanskje unødvendig. Ryddig og effektiv innsigelsesbehandling er derfor også god kundeservice. Det er også god kundeservice å ha gode og effektive fakturerings- og purrerutiner. Det la Eidsiva Bredbånd spesiell vekt på da de valgte Conecto som samarbeidspartner. Lettleste og oversiktlige fakturaer tilsendt på papir eller som e-faktura lett tilgjengelig både for selskapets ansatte og deres kunder gjennom Conectos WEB-løsning. Deretter effektiv oppfølging av kundereskontroen gjennom føring av innbetalinger, avstemming, purring og overføring av ubetalte krav til inkasso. Omdømmestyrt inkassofilosofi gir skyldner anledning til å si fra hvordan han eller hun har opplevd å bli behandlet av Conecto. Tilbakemeldingene blir gode virkemidler i arbeidet med å oppnå en mest mulig effektiv inndriving, samtidig som vår kunde kan få tilbake en fornøyd og «friskmeldt» kunde. Inkasso utført på denne måten er etter vår mening god kundeservice. Fornøyde kunder kjøper mer, og de snakker varmt om bedriften til andre. Vi ønsker dere en riktig god sommer. Sverre O. Helsem Administrerende direktør Det er noen ganger vanskelig å ta stilling til om argumentasjonen skyldner har for ikke å betale kravet skal legges til grunn som en reell innsigelse eller en måte å trenere saken på. Skyldners argumentasjon kan til tider høres usakelig, banal og fullstendig irrelevant ut. Det betyr likevel ikke at du kan avvise innsigelsen som uholdbar uten å ha gjort en konkret vurdering. Av forarbeidene til inkassoloven fremgår det at lista skal legges lavt. Det skal altså lite til for at skyldners argumentasjon skal behandles som en reell innsigelse. Unntaket er kun der innsigelsen er opplagt uholdbar. Hvorfor er det så viktig å ta stilling til dette? Både Inkassoloven og den nye Tvisteloven stiller krav til deg som fremmer et krav både når det gjelder måten du skal behandle innsigelsen på og hva du har lov til når det foreligger en tvist. Vi møter mange ulike innsigelser, men noen gjentar seg. Inkassoklagenemnda sier noe om hva du kan utelate som reell innsigelse. Her får du to eksempler: «Betryggende avsendt»: Skyldner hevder ofte at han ikke har mottatt faktura og/eller inkassovarsel. Det er et vilkår at krav sendes til en adresse der det er sannsynlig at skyldner bor. Hvis du bruker en adresse skyldner har oppgitt, og han flytter uten å ha meldt fra, ansees kravet for «betryggende avsendt». «Rettidig betaling» kan bli et spørsmål hvis betaling kommer til din konto et par dager etter forfall. Det følger av Inkassolovens 9 at betaling ansees utført når betalingsoppdraget er levert bank. Det betyr at brevgiro og vanlig giro som bruker noen dager før melding når frem til mottaker skal anses som rettidig betalt selv om du ikke har pengene på konto før en dag eller to senere. Fordringshavers aktsomhetsplikt medfører et ansvar for at kun reelle, uomtvistede krav kan sendes til inkasso. Det er i strid med god inkassoskikk å iverksette inkasso på omtvistede krav. Hvis skyldner på rettslig grunnlag bestrider kravet er konsekvensen at kravet må forfølges rettslig. Oftest vil det si i forliksrådet der skyldner bor. Det følger av Inkassolovens 10 at forhold som gir grunn til tvil om kravet er rettmessig, skal være vurdert før en betalingsoppfordring sendes. Fordringshaver må vurdere innsigelser før saken sendes til inkasso. Der tvisten er kjent må vi få melding om dette senest ved overføringen. Saken skal da ikke til inkasso, men behandles av forliksrådet. Vi som inkassobyrå må kunne stole på at du som fordringshaver ikke sender uberettigede eller tvilsomme krav til inkasso, i alle fall ikke uten å gjøre oss oppmerksom på det. Vi vil da kunne forholde oss til kravet på en korrekt måte. 2 Connected 2/2008

3 ring fra skyldners side? God inkassoskikk er å etablere gode kommunikasjonsrutiner på tvistesaker og sørge for god kvalitet på de data som sendes til inkasso. Brudd på god inkassoskikk kan medføre at vi ikke kan kreve inkassokostnadene dekket av skyldner. Inkassolovens 17 2 sier: «Kostnadene kan ikke kreves erstattet dersom skyldneren hadde innsigelser som det var rimelig grunn til å få vurdert før inndrivingen ble satt i verk. Dette gjelder selv om kostnadene påløp før innsigelsen ble satt fram, dersom ikke skyldneren burde satt dem fram tidligere.» Hva ligger så i begrepet «rimelig grunn til å få vurdert»? Still deg selv disse spørsmål: Hvor god grunn hadde skyldneren til å tro at innsigelsene var eller kunne være holdbare? Hvor uholdbar var i seg selv innsigelsen? Hvilken mulighet hadde skyldneren til å avklare spørsmålet selv, eller selv sørge for at det ble avklart? Etterrettelighet er viktig, og vi oppfordrer deg til å notere all kontakt med skyldner. I en sak som ble behandlet i Inkassoklagenemnda hevdet skyldner at kravet var ukjent, ca to måneder etter at kravet var registrert som inkassosak. Nemnda la til grunn at klager var kjent med kravet, da hun før inkasso hadde vært i kontakt med fordringshaveren og bedt om å få delt fakturaen i to. Foreligger en reell tvist skal saken fremmes for forliksrådet. Som følge av ny tvistelov er det innført begrensninger i sakskostnader som kan kreves dekket: 20 % av tvistekravet, min kr og maksimum kr Det vil også bli lagt vekt på hvor nødvendig det var å fremme saken. Hensikten er at partene skal kunne gjennomføre saken uten bistand av advokat. Konsekvensen kan fort bli at hvis man bruker advokat må hver av partene dekke det overskytende selv uavhengig av resultatet. Det er derfor i alles interesse at innsigelser behandles korrekt, og at det legges til rette for å løse tvisten utenfor domstolene. Kontakt oss gjerne vedrørende kurs om emnet! Advokat Tone Thomassen. Conecto fagseminar Conectos årlige fagseminar ble i kjent stil avholdt på Hotell Opera 9. april. Det var tydelig at programmet appellerte til mange, for seminaret var mer enn fulltegnet. Advokat Tone Thomassen bidro til bedret forståelse for tvistehåndtering generelt, og forholdet til ny tvistelov spesielt. Conectos Richard Riekeles dro deltakerne gjennom en seanse rundt viktigheten av god kommunikasjon i inkassosammenheng. Dette emnet ble videreført i Karin Hjertakers humoristiske og varme foredrag om kommunikasjon generelt. Her var det mange som kjente seg igjen, og det ble mye latter og moro. Evalueringen viste at deltakerne var strålende fornøyde med årets fagseminar. De av våre kunder som ikke hadde anledning til å delta på kurset, men som ønsker en innføring i endringene som følger av ny tvistelov kan kontakte undertegnede. Vi tar gjerne i mot temaønsker for neste seminar kontakt i så fall Marit Johansen på mail eller ring Connected 2/2008 3

4 Høykonjunkturen varer Ekspertene innen økonomi og finans uttaler nå at høykonjunkturen i dette landet har nådd toppen og at vi står på kanten før nedfarten. Sjeføkonom Tor Steig i NHO er av en annen oppfatning men håper på en snarlig lavkonjunktur. NHO har nylig presentert sitt halvårige økonomibarometer, bygget på en spørreundersøkelse blant 1900 økonomisjefer/ daglige ledere i organisasjonens medlemsmasse. Hovedkonklusjonen er at markedssituasjonen fremdeles oppfattes som god, selv om det er noen flere som denne gangen bedømmer situasjonen som kun tilfredsstillende sammenlignet med de foregående fire målingene. Dette bekrefter at det fortsatt vil være unormalt gode tider her på berget. Høykonjunkturen ser ut til å vedvare i år og inn i 2009, sier NHOs sjeføkonom. Farten er så høy at det ikke er mulig å bråbremse nå. Ordrereservene er store, og skaper en forsinkelse i forhold til nedgangen. Jeg tror på en vekst på godt over en prosent i 2009 også, fortsetter han. Store ordrereserver En av driverne her er den store investeringsvirksomheten i oljesektoren, som er blant de mest positive i spørreundersøkelsen. Dette vil sørge for stor aktivitet lenge og være en stor motvirkende kraft for en lavkonjunktur nordmenn er ansatt her, og oljeprisene når stadig nye høyder, sier Steig. Skipsverftene har også veldig gode tider. Globaliseringen gir et enormt transportbehov. Vi vil fremdeles nyte godt av den spesielt fordelaktig situasjonen i det globale markedet, forteller sjeføkonom Tor Steig. Skyggen som truer er kostnadsvekst og medfølgende dårlig konkurranseevne internasjonalt. 4 Connected 2/2008

5 lenger Tenk bare på hvor mye logistikk som skal til for å samle alle delene til en bil når de produseres over hele verden, eksemplifiserer Steig. Vår særegne situasjon i verdenssammenheng; at vi eksporterer vår aluminium, energi og fisk dyrt og importerer billige produkter fra land som Kina og India, har skapt en romslig økonomi både privat og offentlig. Høy vekst i Asia skaper ytterligere behov for våre råvarer og gjør at prisene på disse øker. De NHO-tilsluttede bedriftene melder fortsatt om økt arbeidskraftsbehov, selv om forventet vekstbehov har gått ned fra 2,7 prosent i fjor høst til 2,4 prosent. Også i 2009 regner bedriftene med at de vil ha behov for økt sysselsetting. Samtidig øker norske privathusholdningers forbruk. De mange renteøkningene har ikke foreløpig fått den tilsiktede dempende effekten på en opphetet økonomi. Steig er imidlertid sterkt kritisk til ytterligere renteøkning. Det fører til sterkere kronekurs, og følgelig lavere konkurransedyktighet for norske bedrifter på verdensmarkedet. 35 prosent av de spurte NHO-bedriftene blir negativt eller svært negativt berørt av en sterkere krone. For industrien er denne andelen hele 60 prosent. Fiskeoppdrett og prosessindustri blir lønnsomhetsmessig enda sterkere berørt. Også innen reiseliv melder over 40 prosent av bedriftene om svekket lønnsomhet som følge av styrket kronekurs. Av den grunn var jeg også svært opptatt av at ikke Finansministeren skulle bruke så mye penger i revidert statsbudsjett, for det er å hive mer ved på bålet. Det kan ikke være slik at renten skal brukes som verktøy for å rydde opp etter festen. Jeg er redd vi ender opp med konkurser og inkassosaker fordi de norske bedriftene ikke klarer å konkurrere internasjonalt, sier Steig. Høye lønninger endrer bedriftene Lønnsoppgjørene tyder på tiltagende lønnsvekst. Også dette vil virke kostnadsdrivende og forverre den internasjonale konkurransedyktigheten. Dette vil i første rekke ramme de bedriftene som har arbeiderlønninger som alt ligger over 40 prosent over gjennomsnittlig europeisk nivå. Når bedriftene ikke klarer seg som før, vil vi få endringer i virksomhetsområdene deres. De vil outsource stadig mer av det som ikke angår deres kjernevirksomhet. Det betyr også at de vil få behov for mer av en annen type spesialistkompetanse enn tidligere. Følgelig håper NHOs sjeføkonom på en snarlig selvregulerende mekanisme i form av en lavkonjunktur. Vi får inderlig håpe den kommer snart. Men jeg har ikke tro på noen nedgang før i De vage varsellampene Selv innen byggevirksomheten, der markedsutsiktene synes å være svært usikre, meldes det om økt behov for arbeidskraft. Mens boligmarkedet har flatet litt ut, har investorene kastet seg over næringsbygg i stedet. Det har vært en voldsom igangsetting i år, sier Steig. Alle som skal ha tak i pengene våre trenger kontorer og utsalgssteder. Men næringsbyggboblen er snart i ferd med å sprekke. Denne byggevirksomheten er egentlig bare basert på høye forventninger for fremtiden. Om dette ikke slår til, sprekker det. Men det vil bare gå utover investorene og bankene som har lånt dem penger. På landsbasis er det ingen fare for økonomien. Vi kan alltids spe på med oljeinntekter i dårlige tider det er helt i tråd med handlingsregelen. En annen liten varsellampe blinker i forhold til de store investeringene i oljesektoren. Det er grenser for hvor mye man kan selge av rigger og supplyskip, mener Steig. Hvem vet om oljeprisen holder seg? Om det hersker fred og fordragelighet i verden som en del unektelig ønsker og kjemper for så går prisene ned. Så kanskje bør norske tilbydere av tjenester og varer ta høyde for en kommende, dårligere betalingsevne og skjerpe kredittrutinene for å være på den sikre siden? Det ligger i sakens natur at man burde ha gjort det allerede. Bankene har lært fra tidligere vekstperioder, og er mer restriktive i sine utlånsrutiner nå, avslutter den optimistiske sjeføkonomen. NHOs medlemsbedrifter Medlemsbedriftene i NHO driver næringsvirksomhet i konkurranseutsatte markeder. Ca bedrifter er medlemmer. De fleste har færre en 20 årsverk. Ca. 800 av bedriftene har over 100 ansatte. Håndverk, industri, service og IKT/kunnskap er de største gruppene. Bedriftene har ca arbeidsplasser, og står for 40 prosent av den økonomiske verdiskapingen i privat sektor i Norge. (Kilde: nho.no) Connected 2/2008 5

6 Ny bransjenorm Inkassobransjen i Norge har nylig fått godkjent «sin» bransjenorm av Datatilsynet. Normen er et resultat av flere års arbeid, der Personopplysningslovens krav til lagring, bearbeiding og sletting av data knyttet til personopplysninger nå er ivaretatt. Marit Johansen, som er personvernombud i Conecto, har sittet i bransjenormutvalget. Bakgrunnen for normen var et kartleggingsprosjekt som Datatilsynet foretok i inkassobransjen våren Denne avdekket svært ulik praksis når det gjaldt sletting av opplysninger, ansvarsplassering og bruk av kredittopplysninger i virksomheten. Datatilsynet skriver på sine nettsider at «En bransjenorm er ikke en plikt, men en mulighet for en bransje til å lage retningslinjer som gjelder bruk av personopplysninger og sikring av opplysninger.» Med dette som utgangspunkt har et utvalg bestående av 4 representanter fra inkassobransjen samt generalsekretæren i Norske Inkassobyråers forening i samarbeid med Datatilsynet arbeidet seg frem til det som nå har blitt bransjens nye norm. Bransjenormen er i utgangspunktet et sett med retningslinjer. Tanken er at brudd på retningslinjene skal kunne kontrolleres og medføre reaksjoner fra bransjen selv. I tillegg vil brudd på normen kunne medføre reaksjoner fra Datatilsynet i den grad personopplysningsloven er brutt. Datatilsynets kartleggingsprosjekt hadde spesielt sett på bruk av kredittopplysninger i inndrivningsprosessen. Noen selskaper brukte kredittvurderinger rutinemessig, andre selskaper benyttet bare kredittopplysninger når det skulle avgjøres hvorvidt rettslige skritt skulle iverksettes. Andre igjen benyttet kredittopplysninger vilkårlig. Alle fremgangsmåter ble begrunnet med at man ikke skulle påføre skyldner unødvendige kostnader der det var lite eller intet å hente. Det var derfor et klart behov for å fastslå når inkassobyråene faktisk har saklig behov for kredittopplysninger, sier Marit Johansen. Personopplysninger skal i følge loven slettes straks de ikke lenger er nødvendige for å oppnå formålet de ble innsamlet for. Også her hadde bransjen ulik praksis. Bransjen selv ønsket standardiserte retningslinjer for når personopplysninger skulle slettes. Slike retningslinjer fantes i de gamle konsesjonene virksomhetene hadde etter personregisterloven, og disse er nå ivaretatt i den nye bransjenormen fortsetter Marit Johansen. Også ansvarsforholdet i forhold til de registrerte data måtte avklares. Enkelte av inkassoselskapene så på seg selv som databehandler for kreditor, mens andre så seg som selvstendige behandlingsansvarlige. Dette hadde igjen betydning for fordringshavers innsynsrett i sakene hos inkassobyråene. Det har vært interessant og svært lærerikt å delta i bransjenormutvalget. Det har også vært en svært positiv erfaring å samarbeide med Datatilsynet i dette prosjektet. Resultatet ble altså en ny bransjenorm, og vi ønsker den velkommen, avslutter Marit Johansen. Marit Johansen, personal og kvalitetsjef i Conecto. 6 Connected 2/2008

7 Ny bransjenorm for inkassobyråer Norske Inkassobyråers Forening har laget en bransjenorm som sier noe om bruk av personopplysninger om skyldnere i inkassovirksomheten. I praksis gir normen bransjens medlemmer et redskap i arbeidet med å tolke og implementere et lovverk som er omfattende og til dels vanskelig tilgjengelig. Normen er blitt et veldig godt verktøy for inkassobyråene, og Datatilsynet berømmer bransjeorganisasjonen for arbeidet som er nedlagt i dokumentet. Før 2001 måtte alle inkassobyråer ha konsesjon fra Datatilsynet, som ga detaljerte krav knyttet til bruk av personopplysninger om skyldnere. Det nye regelverket er mer skjønnsmessig enn det gamle, og legger opp til at det enkelte byrået tolker reglene selv. Etter en tilsynsrunde rettet mot bransjen våren 2005, så Datatilsynet stor variasjon i tolkningene hos de forskjellige byråene. Datatilsynet påpekte et behov for retningslinjer eller felles bransjenorm for inkassovirksomhet. Bransjen tok tak i disse utfordringene, og arbeidet fram en bransjenorm, med råd og veiledning fra Datatilsynet. Datatilsynet tror at bransjenormen vil gjøre det lettere for det enkelte inkassobyrå og forholde seg til personopplysningslovens generelle regler. Ikke minst vil normen sørge for en lik praktisering av dette regelverket overfor skyldnere. I tillegg er bransjenormen nyttig for skyldnere som lurer på hva inkassobyrået har lov til å registrere av opplysninger, hvor lenge opplysningene lagres også videre. Datatilsynet har publisert normen på sine hjemmesider. Katrine Berg Blixrud, seniorrådgiver i Datatilsynet. NUF kan være gruff NUF har i løpet av de siste årene blitt en av Norges mest populære selskapsformer, men for oss som skal vurdere kredittverdigheten skaper NUF mye hodebry! Vår gode samarbeidspartner Experian gir deg her litt fakta om NUF og noen råd til hvordan du bør kredittvurdere disse selskapene. Hva er et NUF? NUF = Norsk avdeling av utenlandsk selskap, hvilket betyr at et NUF ikke kan eksistere uten et hovedselskap i utlandet.. Alle NUF må være registrert i Brønnøysund, men det er ikke obligatorisk å registrere NUF i foretaksregisteret. Det finnes i dag totalt aktive NUF registrert i Experian sin database. Antall aktive NUF har utviklet seg på følgende måte de 3 siste årene: Av disse har kun 10,8 % levert regnskap og 42,6 % har registrert daglig leder. Hele 71,8 % har et morselskap i England. Noen av forskjellene på NUF og AS Ved registrering av NUF er det ikke krav til å melde inn daglig leder. Dersom det imidlertidig finnes en daglig leder i selskapet, må vedkommende registreres i registeret. Ved omsetning under 5 mill er selskapet verken regnskapspliktig eller revisjonspliktig. Ekstraarbeidet og kostnaden forbundet med dette vil de ansvarlige oppleve som svært positivt å slippe, men for oss som skal kredittvurdere selskapene betyr disse reglene at tilgjengelig informasjon er svært begrenset. Til forskjell fra et enkeltmannsforetak kan personer som er involvert i NUF heller ikke stilles personlig ansvarlig for de forpliktelsene selskapet pådrar seg. Ved å registrere f.eks et engelsk Limited-selskap kan man på en billig og svært enkel måte opprette et NUF i Norge (som en filial av det engelske selskapet). Fortsetter neste side... Connected 2/2008 7

8 I England er kravet til aksjekapital 1 i motsetning til Norge hvor minimumskravet er ,-. Ifølge en av aktørene som har spesialisert seg på bistand ved opprettelse av NUF, er det både trygt og gode vilkår forbundet med registrering i England. Store kjente NUF Blant NUF finner vi også store kjente foretak som har opprettet kontor/filial i Norge. Disse må på ingen måte kredittvurderes basert på de generelle rådene vi gir om NUF senere i artikkelen (og her finner du som regel regnskap tilgjengelig). Navnene taler for seg selv: SkandiaBanken, IF Skadeforsikring, Fokus Bank, Conoco Phillips Norge. Konkursutvikling for NUF Ser vi på en 12 måneders utvikling i konkursraten, er raten både høyere for NUF (1,10 % mot AS 0,83 %) og utviklingen er negativ. Ser vi på totaltall gikk antall konkurser ned med 6,4 % fra 2006 til Er det registrert daglig leder og/eller styreformann? Hvis informasjonen finnes bør du vektlegge personene som står bak selskapet nøye. Er de involvert i andre selskap? Hvilke resultater leverer disse selskapene? Sjekk også personinformasjon som status, ligning, betalingsanmerkninger og evnt score). Videre bør du se om daglig leder og styreformann i morsel skapet er samme person som i hoved selskapet. Hva slags informasjon finnes på eier/morselskapet? Hvilket land er morselskapet er registrert i? Bransje (generelt høyere risiko i bransjene bygg/anlegg, hotell/ restaurant og transport). Har det blitt registrert noen hendelser på selskapet de siste månedene? (i tillegg til kredittopplysninger kan du søke på internett). For mer informasjon om NUF: Bente Thorbjørnsen, Experian. Design og produksjon: Foto: Conecto Kredittvurdering av NUF uten 12 måneders konkursrate regnskap Med unntak av de store kjente NUF ene, anbefaler vi at du vurderer følgende informasjon: 1,2 % 1,0 % 0,8 % Alder på selskapet (nyetablert er høy risiko). 0,6 % 0,4 % Er det registrert betalingsanmerkning er på selskapet (antall/alder på anmerkning/type). 0,2 % 0,0 % Ansvarlige selskap Aksjeselskap Delt ansvar Enkeltpersonforetak NUF Andre foretaksformer Kilde: Experian Kontakt oss gjerne! Connected skal være et bindeledd mellom kundene og oss. Vi setter derfor pris på både spørsmål og meninger! Kontakt ansvarlig redaktør Richard Riekeles på markedsavdelingens telefon, , eller e-post: Conecto AS tlf: faks: Grini Næringspark 17. Postboks 85, 1332 Østerås 8 Connected 2/2008

Når kan økonomien friskmeldes?

Når kan økonomien friskmeldes? ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 3, 2007 CONNECTED Når kan økonomien friskmeldes? Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i First Securities ASA tror ikke på noen stor krise for Norges del side

Detaljer

Forventer lavere vekst

Forventer lavere vekst #02 2013 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Forventer lavere vekst Mange aktører har nedjustert vekstanslagene for den globale økonomien. Det er usikkerhet knyttet til både de modne og fremvoksende

Detaljer

Landkreditt Bank. side 2. Få inn pengene raskere... side 6. Inkasso fagseminar... side 8

Landkreditt Bank. side 2. Få inn pengene raskere... side 6. Inkasso fagseminar... side 8 ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 1, 2008 CONNECTED Landkreditt Bank Depotsjef Lars Tore Myklatun er stolt over at Landkreditt Bank kåres til en av Norges beste bruksbanker år etter år. side

Detaljer

Fra én krise til en annen

Fra én krise til en annen ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 2, 2009 CONNECTED Fra én krise til en annen Hva skjer? Er finanskrisen over? Vi spurte sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i First Securities AS. side 4

Detaljer

Conecto er en rollemodell

Conecto er en rollemodell ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 3, 2008 CONNECTED Conecto er en rollemodell Det sier førsteamanuensis Peggy Simic Brønn ved Handelshøyskolen BI. Omdømmearbeid krever langsiktig arbeid på

Detaljer

Innovasjon. CreditInform tar grep side 2. side 4. Tillit som konkurransefortrinn... side 6. Kredittinformasjon på web... side 8

Innovasjon. CreditInform tar grep side 2. side 4. Tillit som konkurransefortrinn... side 6. Kredittinformasjon på web... side 8 ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 4, 2006 CONNECTED Innovasjon - Innovasjon er nøkkelen til konkurransedyktighet. Uten at du utvikler deg, blir du før eller siden forbigått, sier Toril Mølmen,

Detaljer

Hvor går grensene? EuroPark Conecto forenkler arbeidshverdagen. side 4. side 2. Årets skyldnerundersøkelse... side 6. Overvåk i ny drakt...

Hvor går grensene? EuroPark Conecto forenkler arbeidshverdagen. side 4. side 2. Årets skyldnerundersøkelse... side 6. Overvåk i ny drakt... ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 3, 2006 CONNECTED Hvor går grensene? - Når bransjer eller miljøer slår seg sammen om å svarteliste enkelte kunder som er dårlige betalere, er vi på gyngende

Detaljer

Enkel inkassoløsning for regnskapsbyrå

Enkel inkassoløsning for regnskapsbyrå #04 2011 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Enkel inkassoløsning for regnskapsbyrå Alle medlemsbedrifter i NARF har tilgang til en nettbasert inkassoløsning fra Conecto. side 4 Leilighet gjør tyv

Detaljer

Trender som leder til suksess

Trender som leder til suksess ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 2, 2007 CONNECTED Trender som leder til suksess Har du noe å selge er det opplevelsene du kan knytte til det som er avgjørende, sier Jeneanne Rae, professor

Detaljer

Vil heve kompetansen ØKONOMIAVISEN. Gratis frokostseminar. Bedre føre var... Når fakturaen forsvinner. Virke Trening om treningssenterbransjen:

Vil heve kompetansen ØKONOMIAVISEN. Gratis frokostseminar. Bedre føre var... Når fakturaen forsvinner. Virke Trening om treningssenterbransjen: ØKONOMIAVISEN Anbefaler bomkjøp Mars 2013 - www.creno.no Ledende totalleverandør i markedet for kreditt-, faktura- og inkassotjenester Virke Trening om treningssenterbransjen: Vil heve kompetansen Q-Free

Detaljer

FORBRUKS- PENSJONISTENE

FORBRUKS- PENSJONISTENE #02 2014 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto FORBRUKS- PENSJONISTENE Andelen unge med inkassosaker går svakt ned, mens pensjonist andelen øker. Står vi ovenfor et paradigmeskifte med et nytt kull pensjonister

Detaljer

CONNECTED. Firmabil med fornuft Den nye firmabilbeskatningen gjør det langt enklere å ha firmabil, sier Jan Traaseth i Toyota Finans Service.

CONNECTED. Firmabil med fornuft Den nye firmabilbeskatningen gjør det langt enklere å ha firmabil, sier Jan Traaseth i Toyota Finans Service. ET KVARTALSVIS KUNDE- OG NYHETSMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 1. VINTER 2005 CONNECTED Firmabil med fornuft Den nye firmabilbeskatningen gjør det langt enklere å ha firmabil, sier Jan Traaseth i Toyota Finans

Detaljer

Volvo Finans. Vannprosjektet Rent vann til Kishenyi. Conecto hovedsponsor til prosjektet. side 4. side 2. Credit News... side 6

Volvo Finans. Vannprosjektet Rent vann til Kishenyi. Conecto hovedsponsor til prosjektet. side 4. side 2. Credit News... side 6 ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 4, 2007 CONNECTED Volvo Finans Fleksibilitet og sikkerhet er nøkkelfaktorer for Volvo Finans Norge AS, påpeker daglig leder Bjørn Skotte og kredittsjef Pål

Detaljer

Norge er fortsatt en del av verden

Norge er fortsatt en del av verden #01 2011 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Norge er fortsatt en del av verden Den norske økonomien virker uberørt av finanskrisen. Sjeføkonom Elisabeth Holvik i SpareBank 1 ser lyst på utsiktene

Detaljer

Det smarte mobilvalget

Det smarte mobilvalget Norges STØRSTE datablad Kriminelt enkelt Nr 3-2011 - Kr 99,- pcworld.no Så lett knekkes passord Dell Streak Nettbrett eller mobil? Fartsrekord i elnettet Ny standard baner vei Kamera med projektor Nikon:

Detaljer

Bedre hverdag med elektronisk overføring

Bedre hverdag med elektronisk overføring #04 2013 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Bedre hverdag med elektronisk overføring Grue Sparebank har siden april i år overført misligholdte saker elektronisk via inkassoløsningen SDC til Conecto.

Detaljer

Knytter fag, mennesker og inspirasjon. Null hull. Bekymret for utviklingen. Vann til barna. Spiller på mange strenger

Knytter fag, mennesker og inspirasjon. Null hull. Bekymret for utviklingen. Vann til barna. Spiller på mange strenger #02 2012 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Knytter fag, mennesker og inspirasjon Null hull side 4 Bekymret for utviklingen side 8 I april gikk konferansen Connecting2012 av stabelen i Tønsberg. Kåre

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET CREDIT MANAGEMENT JUS: IT-SYSTEMER: INKASSO: Gode forberedelser minimierer risikoen Les mer side 12 Skreddersydd og fleksibelt Antall saker øker Les mer side

Detaljer

nr. 1. 2012 13.04.2012 14. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2

nr. 1. 2012 13.04.2012 14. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 Utenrettslig gjelds/akkordforhandling HVILKE RETTSREGLER GJELDER? Side 8 Midlertidig ansettelse side

Detaljer

Bankinkasso krever kompetanse

Bankinkasso krever kompetanse #03 2012 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Bankinkasso krever kompetanse Rørosbanken har benyttet Conecto sin juridiske spisskompetanse og humane saksbehandling knyttet til bankinkasso siden 1993.

Detaljer

Konsesjon til å behandle personopplysninger kredittopplysningsvirksomhet

Konsesjon til å behandle personopplysninger kredittopplysningsvirksomhet Kredittopplysningsbyrå AS 11/00252-7/MHN 30. november 2011 Konsesjon til å behandle personopplysninger kredittopplysningsvirksomhet Det vises til [selskapets] konsesjon til å behandle personopplysninger

Detaljer

BALANSE. I full sving

BALANSE. I full sving BALANSE en utgivelse fra Svea Finans ÅRGANG 2 / #2.2012 I full sving Camilla Sagmo Voje har danset ballett i 16 år. Det hjelper når hun som avdelingsleder for Svea i Trondheim skal finne balansen mellom

Detaljer

Problemer med telefonsalg i perioden 1. juni 2012 31. mai 2013

Problemer med telefonsalg i perioden 1. juni 2012 31. mai 2013 Problemer med telefonsalg i perioden 1. juni 2012 31. mai 2013 1. Innledning I det følgende vil vi komme med den årlige rapporteringen over klagestatistikk på telefonsalg, samt redegjøre for problemstillinger

Detaljer

nr. 2. 2003 04.11.2003 5. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2

nr. 2. 2003 04.11.2003 5. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 HSH informerer side 7 Antesipert mislighold i kontraktsforhold side 8 Side 1 av 14 Leder av generalsekretær

Detaljer

Fanget i forbrukersamfunnet

Fanget i forbrukersamfunnet #03 2011 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Fanget i forbrukersamfunnet Unge mellom 18 og 30 år er den aldersgruppen med raskest voksende gjeldsbyrde. Stadig flere starter sitt økonomiske livsløp

Detaljer

1. Kravet. Saken gjelder innkreving av to ubetalte fakturaer for tannlegebehandling. 2. Saksforholdet.

1. Kravet. Saken gjelder innkreving av to ubetalte fakturaer for tannlegebehandling. 2. Saksforholdet. Sandefjord, 19. mai 2015: Vedtak i sak 244-2014. Klager: NN. Innklaget: Inkassotjenester AS, Postboks 254 Lilleaker, 0216 Oslo. Saken gjelder: Om kravet er korrekt inkassovarslet, om adgangen til å beregne

Detaljer

en utgivelse fra Svea Finans 1/2011 Et fruktbart samarbeid

en utgivelse fra Svea Finans 1/2011 Et fruktbart samarbeid BALANSE en utgivelse fra Svea Finans 1/2011 Et fruktbart samarbeid Det er næringslivets plikt å ta samfunnsansvar ved å støtte idrettslag og ideelle organisasjoner, mener administrerende direktør Olav

Detaljer

Uni Micro med lønnsom

Uni Micro med lønnsom økonomiavisen Skjørt marked peker oppover Februar 2012 - www.creno.no Ledende totalleverandør i markedet for kreditt-, faktura- og inkassotjenester Uni Micro med lønnsom inkassoløsning Fortsatt mye usikkerhet

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

Dyktige saksbehandlere: Får fart på pengene dine. Treningskjeden Sprek og Blid: Klare krav ga optimalt driftssystem

Dyktige saksbehandlere: Får fart på pengene dine. Treningskjeden Sprek og Blid: Klare krav ga optimalt driftssystem økonomiavisen Mars 2014 - www.creno.no Ledende totalleverandør i markedet for kreditt-, faktura- og inkassotjenester Lyse laksetider Dyktige saksbehandlere: Får fart på pengene dine Foto: Bakkafrost De

Detaljer