Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 10:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 21.03.2013 Tidspunkt: 10:00"

Transkript

1 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes ordfører snarest på tlf / Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon. Det legges opp til et bedriftsbesøk hos Vigdis Regnskap AS.

2

3 Saksliste Utvalgssaksnr PS 17/13 Innhold Lukket Arkivsaksnr Saker til behandling Referatsaker RS 16/13 Høring - NOU 2013: 1 Det livssynsåpne samfunn 2012/35 RS 17/13 Tilsagn om tilskudd til festivaler og kulturdager /66 RS 18/13 Forvaltningsrevisjon 2013/156 RS 19/13 RS 20/13 RS 21/13 RS 22/13 Ad: Veterinærtjenesten for Bardu-, Dyrøy-, Ibestad, Lavangen- og Salangen kommune Årsbrev 2013 Investeringstilskudd omsorgsboliger og sykehjem Signert avtale mellom kommunene om interkommunal diabetesteam Ekstraordinært tilskudd til bygging av kostnadseffektive svømmeanlegg Saker til behandling 2012/ / / /162 PS 18/13 Utleiebygg II - Tiltak ny takkonstruksjon 2012/119 PS 19/13 Kystsoneplanarbeidet i Midt og Sør-Troms 2013/66 PS 20/13 PS 21/13 PS 22/13 Søknad om tilskudd til brøyting av vei - Brøstadbotn skytterlag Arena Utmark- styrking og utvikling av natur- og utmarkskompetansen i distriktene i nord Revidert avtale om interkommunalt veterinærsammarbeid mellom kommunene Bardu, Dyrøy, Ibestad, Lavangen og Salangen 2012/ / /310 PS 23/13 Søknader om støtte til diverse tiltak 2012/66 PS 24/13 Dyrøy Vekst AS - drøftingssak 2012/361 Randi Lillegård ordfører

4 Sakertilbehandling

5 PS17/13Referatsaker

6 DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT DYROY KOMMUNE Ifølgeliste Saksor.: Dok.nr. pi i Lopew.. Kopi: Ark_kode P: Ark. Deres ref. Vårref. Dato 13/ Høring - NOU 2013: 1 Det livssynsåpne samfunn Kulturdepartementet sender på høring NOU 2013:1 Det livssynsåpne samfunn. Utredningen er avgitt til Kulturdepartementet avtros- og livssynspolitiskutvalg. Utvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 25.juni 2010og avleverte sin utredning 7.januar Utvalget har foretatt en gjennomgang av statens tros- og livssynspolitikkog er i mandatet bedt om å fremme forslag som kan bidra til å skape en mer helhetlig politikk på feltet. Utvalgethar analysert, og foreslår tiltak på, en rekke områder. Dette gjelder bl.a. tilskudd til tros- og livssynssamfunn,lovgivningpå tros- og livssynsfeltet,vigsel og gravferd, tros- og livssynsbetjening i offentligeinstitusjoner, barns rettigheter, dialog samt religiøse plagg og symboler. Utvalgethar lagt til grunn åtte prinsipper for en helhetlig tros- og livssynspolitikk.disse danner fundamentet for de forslagene utvalget presenterer. Utredningen kan hentes fra Kulturdepartementets nettsider: ingren.no/nwdep/kudidok/nouer/201:-;/nou-201:-1-1.hunl?id= Fordi dette er en omfattende utredning, ber vi høringsinstansene om å være særlig nøye med å opplyse om: hvilke punkter/kapitler i utredningen som omtales i høringsuttalelsene hva som eventuelt er generelle merknader Postadresse Kontoradresse Sarnfunns-og Saksbehandler Postboks8030Dep Akersg.59 frivillighetsavdelingen Anne Liltved 0030Oslo Sentralbord: Org. nr

7 hvilke tiltak/områder som bør prioriteres i oppfølgingenav innstillingen I tillegg til uttalelser til selve utredningen, vilvi gjerne motta innspill til kunnskapsbehov på tros- og livssynsfeltet. Kulturdepartementet ber om å motta høringsuttalelser innen 30. august Horingsuttalelser sendes elektronisk til departementets postmottak: 1),Kinuntak4/kudali.ilnu). Vi ber om at høringsinstansene videreformidler høringsbrevet til aktuelle etater, medlemsorganisasjoner mv. som ikke er oppført på vedlagte liste. Eventuelle spørsmål om høringen kan rettes til seniorrådgiver Anne Liltved,e-post anu i hud.dclino, tlf.: , eller seniorrådgiver Hanne Myrvold,e-post lnuni (1kinl.cicvan),tlf.: Med hilsen Lars Auduii Granly e.f.) ekspedisjonssjef Anne Liltved seniorrådgiver Sicle2

8 Høring NOU 2013: 1 Det livssynsåpne samfunn Liste over høringsinstanser Offentlige instanser Departementene Fylkesmennene Fylkeskommunene Kommunene Sametinget Arbeids- og velferdsdirektoratet Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Helsedirektoratet Integrerings- og mangfoldsdirektoratet NORAD Politidirektoratet Riksantikvaren Riksrevisjonen Utdanningsdirektoratet Utlendingsdirektoratet Arbeidstilsynet Datatilsynet Mattilsynet Statens helsetilsyn Brønnøysundregistrene Domstoladministrasjonen Feltprosten Foreldreutvalget for grunnskolen Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene Kulturrådet Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) Statens råd for likestilling av funksjonshemmede Statens seniorråd Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk Fordelingsutvalget Arkivverket v/statsarkivet i Oslo Opplysningsvesenets Fond Barneombudet Likestillings- og diskrimineringsombudet Sivilombudsmannen 1

9 Tros- og livssynssamfinn Den norske kirke - Kirkerådet Bispemøtet Agder og Telemark bispedømme Bjørgvin bispedømme Borg bispedømme Hamar bispedømme Møre bispedømme Nidaros bispedømme Nord-Hålogaland bispedømme Oslo bispedømme Stavanger bispedømme Sør-Hålogaland bispedømme Tunsberg bispedømme Kirkelige fellesråd Tros- og livssynssamfunnene statstilskudd utenfor Den norske kirke som mottar Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn Islamsk Råd Norge Norges l(ristne Råd Frivillige organisasjoner Amnesty International Antirasistisk senter Areopagos Bergen Diakonissehjem Bibelselskapet/Verbum forlag Blå Kors Det Norske Misjonsselskap Diakonova Diakonissehuset Lovisenberg Elevorganisasjonen Flyktninghjelpen Frivillighet Norge Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Helsingforskomit&n Human Rights Service Indremisjonsforbundet Innvandrernes landsorganisasjon Internasjonal helse- og sosialgruppe Kirkens Bymisjon, Oslo 2

10 Kirkens Fengselsarbeid Kirkens Nødhjelp Kristent interkulturelt arbeid (KIA) Kristne Friskolers Forbund Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) LIM Likestilling, integrering og mangfold Menighetssøsterhjemmet Minotenk MiRA ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner Multikulturelt initiativ og ressursnettverk (MIR) Muslimsk Studentsamfunn NOAS Norsk organisasjon for asylsøkere Noregs Kristelege Folkehøgskolelag Norges KFUK-IUUM Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag Norges Kristelige Studentforbund Norges Røde Kors Normisjon Norsk Folkehjelp Norsk forening for kirkegårdskultur Norsk fag- og friskolers landsforbund Norsk Luthersk Misjonssamband Norsk studentorganisasjon Norsk Søndagsskoleforbund Norske Kirkeakademier (NKA) Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD) Pakistansk Studentsamfunn Redd Barna Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF) Sjømannskirken Norsk kirke i utlandet Åpen kirkegruppe Arbeidqivsorganisasjoner Advokatforeningen Akademikerne Arbeidsgiverforeningen Spekter Befalets Fellesorganisasjon (BFO) Delta Den norske advokatforening Den norske kirkes presteforening Den norske legeforening Det norske Diakonforbund Fagforbundet teologene 3

11 Fagforbundet kirke- og gravferdsansatte Fagforbundet, seksjon kirke, kultur og oppvekst Fellesorganisasjonen KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Kateketforeningen Kirkeansatte Kriminalomsorgens yrkesforbund KS Landsorganisasjonen i Norge (LO) Norsk fengsels- og friomsorgsforbund Norges Juristforbund Norsk Pasientforbund Norsk sykepleierforbund Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) Politiets fellesforbund Straffedes organisasjon i Norge Tillitsmannsordningen i Forsvaret Vernepliktsrådet Unio Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede Virke Gravferd Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) Voksenopplæringsforbundet Forsknings- og undervisningsinstitusjoner Ansgar Teologiske høgskole Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo Det teologiske Menighetsfakultet Diakonhjemmet høgskole Forskningsstiftelsen FAFO Gåldu - kompetansesenter for urfolks rettigheter Haraldsplass Diakonale Høgskole Institutt for samfunnsforskning (ISF) KIFO, Stiftelsen Kirkeforskning Kirkelig Utdanningssenter i Nord Lovisenberg diakonale høgskole Misjonshøgskolen Nansenskolen Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress Norges forskningsråd Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) Norsk senter for menneskerettigheter Praktisk Teologisk Seminar Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor 4

12 Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter SSB Statlige høgskoler Høgskolen i Bergen Høgskolen i Buskerud Høgskolen i Finnmark Høgskolen i Gjøvik Høgskolen i Harstad Høgskolen i Hedmark Høgskolen i Lillehammer Høgskolen i Narvik Høgskolen i Nesna Høgskolen i Nord-Trøndelag Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Sogn og Fjordane Høgskolen i Stord/Haugesund Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolen i Telemark Høgskolen i Vestfold Høgskolen i Volda Høgskolen i Østfold Høgskolen i Ålesund Samisk høgskole Universiteter Universitetet for miljø- og biovitenskap Universitetet i Bergen Universitetet i Oslo Universitetet i Stavanger Universitetet i Tromsø Universitetet i Nordland Universitetet i Agder Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Registrerte politiske partier 5

13 ROMSSA fylkkasuohkan Kulturetaten UTROMS fylkeskommune 1. F, ri,.,' :e.,;,..; ',,,,;..', i Sasnr.: 9.. e",c 1g Nordgårdfestivalen v/ Karoline Fossland 2 5 FEB2013 Hjalmar Johansens gate 96G 9007 TROMSØ -P1*17 rkopi: drk. kode P: r'" Arc. kode S. I r Vår ref.: Saksbehandler: Arluv: 13/70-91 Anne Mette Sætra 223 SAKSARKIV Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.: Dato: 6429/ r. _ TILSAGN OM TILSKUDD TIL FESTIVALER OG KULTURDAGER 2013 Det er for tilskuddsordningen festivaler og kulturdager i 2013, blitt behandlet i overkant 40 søknader, med tilsammen nærmere 5 millioner kroner i total søknadssum. Det er i budsjettet for 2012 satt av ,- til fordeling. Vi viser til søknad om tilskudd til Nordgårdfestivalen i Fylkesråd for kultur og helse, Mariam Rapp, har vurdert søknaden ut i fra gjeldende retningslinjer og kriterier for omsøkte tilskuddsordning, og har innvilget kr ,- i støtte til arrangementet. Pengene betales ut etterskuddsvis, etter innlevet rapport og regnskap. Frist for rapportering og utbetalingsanmodning er senest 15. oktober Utfyllende rapport om arrangementet skal skje i henhold til eget vedlagt skjema hvor det kommer fram opplysninger som må oppgis før en utbetaling kan skje. Hvis rapport skjer på eget ark, skal skjemaets forside utfylles og legges som forside til rapport. Regnskapet skal underskrives av to personer som er oppnevnt av prosjektansvarlig, dersom det ikke benyttes ekstern revisjon av regnskapet. Utbetalingsanmodningen finner dere også på vår hjemmeside med informasjon om støtteordningen for festivaler og kulturdager, husk signatur også på elektronisk utfylt skjema. Elektronisk og trykt informasjon om arrangementet skal inneholde informasjon om at det er mottatt støtte fra Troms fylkeskommune og fylkeskommunens logo. Logo kan lastes ned fra Troms fylkeskommunes hjemmeside, lke.no Troms fylkeskommune skal informeres ved eventuelle endringer i henhold til finansiering, program eller annet som er av relevans for avvikling av festivalen / kulturdagen(e). Vi ønsker dere lykke til med arrangementet. Med vennlig hilsen Ellen Østgård fylkeskultursjef Eirin Gjelsås avdelingsleder kunst- og kulturformidling Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur. Besøksadresse Telefon Telefaks Bankgiro Org.nr. Strandveien NO Postadresse Epost mottak Internettadresse Postboks 6600, 9296 TROMSØ

14 Kopi: Dyrøy kommune, Dyrøytunet 1, 9311 BRØSTADBOTN 2

15 Spam: Sender e-post: Brev til alle kommuner.pdf file://\\aspfil001\pdfserverdocproc$\ephorte_dyr_p\53850.html Page 1 of Til alle landets kommuner, ved administrasjonssjefen Riksrevisjonen har gjennomført en forvaltningsrevisjon, som har relevans for kommunal virksomhet. Vedlagt brev med rapport er i dag sendt til alle landets kommuner. Rapporten er også tilgjengelig på Riksrevisjonens internettsider: Med vennlig hilsen Morten L. Kallevig seniorrådgiver Riksrevisjonen, Forvaltningsrevisjonsavdeling I E-post: Telefon: Mobil: Telefaks: Postadresse: Postboks 8130, Dep 0032 Oslo Besøksadresse: Pilestredet 42, 0167 Oslo

16

17 r! Salangenkommune Sentraladministrasjonen 9355 SJØVEGAN Att: Ordfører ivar B. Prestbakmo Att: AdministrasjonssjefElisabeth Nutti Dronningensgate 48 Postboks 624, 8508 Narvik Tlf Klientkonto Driftskonto Org nr MVA Deres ref.: Vår ref.: Dato: AD:VETERINÆRTJENESTENFORBARDU-, DYRØY-,IBESTAD,LAVANGEN-OG SALANGENKOMMUNE. I. INNLEDNING Jeg representerer veterinærene Hege Jorun Hasvoldog Tone-LiseVerlo, som dels er fast ansatte veterinærer og dels er privatpraktiserende veterinærer i ovennevnte kommuner. Jegvil ved nærværende skriv be om at en del forhold tilknyttet ordningen med veterinærtjenesten avklares og bringes i orden slikat mine parter kan utføre sitt arbeid på en god og forutsigelig måte. Herunder kreves det særligat den konkurransevridende"silingen" av henvendelser til den kommunale vakttelefonen opphører med umiddelbar virkning. Jegvil videre be om å få en del opplysningerog dokumentinnsyn med tanke på hvordan veterinærtjenesten har vært organisert, samt hvordan den tenkes organisert og administrert i fremtiden. For ordens skyldvil jeg først helt kort gjennomgå den faktiske bakgrunnen for saken, for deretter å kommentere de enkelte forhold som foranlediger oppfølgningen herfra. II. BAKGRUNN. 4] Utgangspunktet for kommunenes ansvarfølger av lov om veterinærer og annet dyrehelsepersonell [dyrehelsepersonelloven] 3 a, hvorfra hitsettes; " Kommunene skal sørge for tilfredsstillende tilgang på tjenester fra dyrehelsepersonell. Kommunene har ansvar for å organisere en klinisk veterinærvakt utenom ordinær arbeidstid." mlut EM4/1Advokatforenktgen

18 Side2 av 7 De aktuelle kommunenes ansvarskal over en årrekke ha vært løst ved et interkommunalt samarbeid, hvor Salangen kommune har vært "vertskommune". Det visestil samarbeidsavtalen mellom kommunene av januar Det visesvidere til rammeavtalen mellom KSog Den norskeveterinærforening (DNV) om organiseringav og godgjøringfor deltakelse i kliniskveterinærvakt m.m., samt den individuelle avtalen med de aktuelle veterinærer som jeg forutsetter kjent. De fast ansatte veterinærene har i samsvarmed dette delt på å fylle en vaktordning som har tilfredstilt de rettslige krav til organiseringav veterinærvakt i alle kommunene. Det er en uttrykkelig forutsetning fra alle parter at øvrige deler av veterinærenes lønn skal komme fra privat næringsvirksomheteller annet arbeid som veterinær innen de aktuelle kommuner. Veterinærene har profesjonelt og privat innrettet seg etter dette. Jegforstår det slik at kommuneveterinær I, Maria Løksa,også er deltidsansatt i Mattilsynet. Samtlige veterinærer har dessuten private foretak i form av enkeltmannsforetak, ansvarligeselskap,selskapmed delt ansvar og/eller aksjeselskaper.alle veterinærene har således private næringsinteressergjennom sine virksomheter. Ettersom en del av veterinærenes inntektsgrunniag er å fakturere for uttrykninger og annet arbeid mens de har vakt er vaktordningen en ikke ubetydelig del av deres inntektsgrunnlag. Hertil kommer at veterinærene gjennom sine vaktoppdrag ofte ogsåetablerer kunderelasjoner og har oppdrag med oppfølgning i ettertid. Salangen kommune har mottatt og mottar administrasjonstilskuddpå vegne av alle kommunene fra Fylkesmanneni Troms, samt stimuleringstilskudd. Dissetilskuddene skal helt eller delvis ha vært anvendt til utbetaling av refusjon av leie for lokaler til en virksomhet benevnt som Veterinærsenteret, som inntil nyligsynesorganisert som et sameie mellom veterinærene Børre Ertzaas, Maria L. Løksaog Veslemøy Herskedal. Sameiet skal i sin tur ha leid lokalene av Salangen kommune. Virksomheten ble med virkning fra den 12. mars 2012 registrert som Veterinærsenteret Midt-Troms DA, med de nevnte veterinærer oppført som deltakere. Jeg ber om å få oversendt kopi av tidligere og nåværende leieavtaler og avtaler om refusjon av kostnader til leie mellom Salangen kommune og Veterinærsenteret. Jeg ber videre om å få en redegjørelse fra kommunen for hvordan ordningen har vært praktisert. Beggemine parter er i henhold til samarbeidsavtalen og vedtak truffet av samarbeidskommunene i 2009 ansatt som kommuneveterinærer i 25,5 % fast stilling. Det foreligger ikke skriftligarbeidsavtale for Hege Hasvoldsdel. Mine 2

19 Side 3 av 7 parter skal ha fått seg presentert "instrukser" for stillingen som de ikke tidligere har blitt gjort kjent med innholdet av, eller blitt forelagt for orientering, uttalelse eller aksept. Jeg forstår det slik at det er kommuneveterinær I, Maria Løkså, som skal ha utarbeidet instruksene og også nå ha gjort dem gjeldende ovenfor mine parter. Jeg ber om at nåværende og tidligere instrukser fremlegges sammen med opplysninger om når og hvem som vedtok dem. Eierne av Veterinærsenteret Midt-Troms, deriblant Maria Løkså, har over tid krevet leie for lokaler og utstyr av veterinærer som ikke har vært eiere, herunder mine parter. Leien for Hege Hasvold var tidligere for eksempel fastsatt til 50% av omsetningen fra smådyrpraksisen og 7% av omsetningen av stordyrpraksisen. Jeg legger til grunn at Salangen kommune er kjent med avtalen. All den tid leien er fastsatt etter en relativt stor prosent av omsetningen og ikke ut fra en kostnadsfordelingsnøkkel, kan det være lite tvilsomt at også utleie fra Veterinærsenteret har skjedd i rent næringsøyemed. Det bemerkes at det ved søk på Kommuneveterinærtjenesten i Salangen, Bardu, Lavangen, Dyrøy og lbestad på "Gule Sider" fremkommer informasjon og linker til informasjon som opplyser at det er Maria Løksa enkeltmannsforetak som står for denne virksomheten. Veterinærene Hege Jorun Hasvold og Tone-Lise Verlo valgte, henholdsvis den 1. august 2011 og 1. januar 2012, å avslutte samarbeidet om den private næringsvirksomheten med eierne bak Veterinærsenteret Midt-Troms. Dels av personlige grunner, men for en avgjørende del av faglige og forretningsmessige grunner. Så vidt mine parter bekjent har de aldri blitt presentert med eller har akseptert avtalemessige- eller arbeidsrettslige vilkår som skulle innebære at de må anvende samme lokaler som- og betale leie eller andre vederlag til konkurrerende veterinærer. Etter hva jeg forstår skal Salangen kommune ha gitt uttrykk for at man oppfattet bruddet i det forretningsmessige "samarbeidet" som problematisk. Det skal ha vært gjennomført en del møter,, dels mellom veterinærene og dels mellom veterinærene og Salangen kommune som arbeidsgiver. Det fremstår for undertegnede som uklart om disse møtene har hatt karakter av å være drøftelsesmøter etter arbeidsmiljølovens 15-1 eller møter med private leverandører av en tjeneste i henhold til gjeldende avtaler. Enda mer uklart fremstår det på hvilket rettslig grunnlag møtene er gjennomført. 131 Hege Jorun Hasvold og Tone-Lise Verlo har hele tiden gitt uttrykk for at de vil følge opp sine forpliktelser. De har da også rent faktisk fulgt opp alle sine forpliktelser herunder særlig veterinærvakten. 3

20 Side 4 av 7 Helga mars 2013 hadde veterinær Tone Verlo vakt i Salangen veterinærdistrikt. Når hun skulle sjekke at viderekoblingen av vaktmobilen til hennes mobiltelefon fungerte var det imidlertid veterinær Maria Løksasom svarte på vaktnummeret. Hun sendte SMS til Maria Løksaog fikk bekreftet at det ikke var en misforståelseat hun hadde vakt. Verlo kontaktet deretter Telenor for å få dem til å viderekoble vaktnummeret til henne, som vakthavende. Det viste segda at Maria Løksaskalha gitt har gitt Telenor beskjed om at det kun var Larssonselv som kunne viderekoble den felles vakttelefonen. Det er således grunn til å tro at denne "silingen" har pågått over tid. Forklaringen Maria Løksaoppga for å avskjære mine parter fra vakttelefonen skal ha vært at hun gjorde gjeldende at Hege Jorun Hasvoldog Tone-LiseVerlo ikke ytet akutt nødhjelp til hunder på vakt. Hun ga ogsåuttrykk for at hun ikke hadde tillit til at de gjorde riktige vurderinger. Hun skal ha referert til to hendelser som hun hevdet dannet grunnlaget for dette standpunktet. Hege Jorun Hasvoldog Tone-LiseVerlo reagerer kraftig både på fremgangsmåten og de anførslene som ble fremsatt, både som sterkt uriktig og klart preget av vikarierende motiver. For ordens skyld nevnes også kommuneveterinær Veslemøy Herskedal skal ha deltatt i "silingen"av henvendelsertil vakttelefonen, hvilket er konstatert under vakten til Hege Jorun Hasvoldden 5. d.m. Jegber om at Salangen kommunes umiddelbare redegjørelse for forholdet tilknyttet vakttelefonen. Jeg ber om å få avklart om det er på vegne av eller i forståelse med kommunene denne avgjørelsener truffet. Herunder ber jeg om at kommunene redegjør for over hvor lang tid dette har pågått, i hvor stort omfang det har skjedd, hvem som har forestått "silingen" og påtatt segvaktoppdragene som ikke ble tildelt mine parter. Jeg ber videre om en redegjørelse for hvem som har tatt beslutningen om dette og at det oversendes relevant dokumentasjon som kommunen har i sakensanledning. Jeg ber om at Salangen kommune krever fremlagt og fremlegger selskapsavtalenfor Veterinærsenteret Midt-Troms DA. Mine parter har opplyst at det skal pågå en prosesshos kommunene med tanke på en omorganisering av veterinærtjenesten, hvor en omorganisering skal være ute på høring. Jegber om å få opplyst hvor denne saken står og få oversendt eventuell dokumentasjon av relevans for mine parters ansettelseseller næringsforhold i kommunene. Jeg ber videre om å få opplyst hvem som har forestått den forberedende saksbehandlingenså langt og hva den eventuelle innstillingen i utgangspunktet er. 4

21 Side 5 av 7 SAKEN. 18] Ettersom kommuneveterinær I Maria Løksasyneså ha en sentral rolle i saken finner jeg grunn til å plasserehennes forskjellige roller, slikjeg har forstått det. Hun er; ansatt kommuneveterinær I, som leder med rådgiveransvarovenfor kommunene og med delvis personalansvarfor øvrige veterinærer, ansatt veterinær i Mattilsynet, som til dels er fagmyndighet for veterinærene, privat næringsdrivendeveterinær, som således ogsåer konkurrerende til de veterinærer hun er satt til å lede i sin stilling i kommunen, eier av en utleievirksomhet som delvis har basert seg på omsetningsbasert leie fra veterinær(er) som leier lokaler. De samme veterinærer som hun er tilsatt for å lede. deleier i virksomhet som får utbetalt refusjon på leie fra Salangen kommune, eller lignende ytelse, utledet av statlige tilskudd. 19] Det er ikke tvilsomt at Maria Løksaover tid har truffet beslutninger eller lagt grunnlaget for beslutninger som bl.a. har vært av betydning for mine parters ansettelsesforhold, næringsutøvelseog økonomi. Etter min vurdering er det heller ikke tvilsomt at hun som Kommuneveterinær I har en rekke forvaltningsroller og private interesser i tilknytning til utøvelsen av dissesom kan fremstå uheldig og egnet til å reise spørsmålved hennes habilitet. 20] Jegviser til forvaltningslovens 6, som for ordens skyld hitsettes; 6. (habilitetskrav). Enoffentligtjenestemanner ugildtil å tilrettele e runnla et or en av ' relseellertil å treffe avaiørelse i en forvaltninassak når han selyer art i saken. når han er i slektellersvogerskapmed en part i opp- ellernedstigendelinjeelleri sidelinjeså nærsom søsken; når han er ellerhar værtgift med ellererforlovet medellerer,fosterfar,fostermorellerfosterbarntil en part; når han er vergeellerfullmektigfor en part i sakenellerhar værtvergeellerfullmektigfor en part etter at sakenbegynte; når han lederellerhar ledendestillinai, eller er medlemav stvretellerbedriftsforsamlingfor et samvirkeforetak,eller enforening,sparebankellerstiftelsesomer part i saken,eller et selska somer art i saken.dette gjelderlikevelikkefor personsomutfører tjenesteeller arbeidfor et selskapsomerfullt ut offentligeid og dette selskapet,aleneellersammenmed andre tilsvarendeselskapereller det offentlige,fullt ut eierselskapetsomer part i saken. Likesåer han ugildnår andresære ne orholdforeliggersomer egnet til å svekketillitentil hans upartiskhet;blant annetskalleggesvektpå om avgjørelseni sakenkan innebæresærli ordel ta eller

22 Side6 av 7 ulem e or ham selveller noensomhan har nær ersonli tilkn nin til. Det skalo så le u ildhetsinnsielseer reistav en art. es vekt å om Er denoverordnedetjenestemannugild,kan avgjørelsei sakenhellerikketreffesav en direkte underordnettjenestemanni sammeforvaltningsorgan. Ugildhetsreglenefår ikkeanvendelsedersomdet er åpenbartat tjenestemannenstilknytningtil sakeneller partene ikkevil kunnepåvirkehansstandpunktog verkenoffentligeellerprivate interessertilsierat han vikersete. Rekkeviddenav annetogfjerde leddkonfastleggesnærmerevedforskriftersomgisav Kongen. (mine understrekninger) Det gjøres med bakgrunn i dette gjeldende at Kommuneveterinær I Maria Løksa Larssonhar vært og er inhabil til å tilrettelegge grunnlaget for avgjørelser og treffe avgjørelser som er bestemmende for mine parters rettigheter, plikter, yrkesutøvelse m.m. Hva gjelder saken om "silingen" av vakttelefonen er etter min vurdering det meste av arbeidsrettslige, forvaltningsrettsligeog kontraktsrettslige krav til saksbehandlingtilsidesatt av kommunen, eller den som har handlet på vegne av kommunen: Mine parter har ikke blitt orientert om "saken" eller blitt gitt anledning til å uttale segfør beslutning ble truffet. Mine parter har ikke fått meddelelse om "beslutningen" eller noen begrunnelsefor denne før de oppdager forholdet selv. Beslutningener ikke truffet i en etterpåviselig form. De muntlige opplyste begrunnelsene for de disposisjonersom er gjort på vegne av kommunen er direkte uriktig. Beslutningstakerer inhabil. "Silingen" representerer et misligholdav det underliggende avtaleforhold mellom kommunene og mine 2 parter, som igjen utløser økonomiske tap. Jeg ber i første omgang om at Salangenkommune straks bekrefter at "silingen"av vakttelefonen vil opphøre umiddelbart. Veterinær Hege Jorun Hasvoldhar vakt helgen mars d.å. og det kreves at vakttelefonen er koblet direkte til henne på vanlig måte. Mine parter er for øvrig opptatt av at man nå får en prosesssom leder til en effektiv og god veterinærtjeneste for deltakerkommunene. De forholder seg på den ene side til at det er etablert en situasjon hvor de delvis er ansatt som kommuneveterinærer og at de samtidig har avtalemessige forpliktelser å oppfylle ovenfor kommunene, herunder særligtilknyttet vaktordningen. De har innrettet sine profesjonelle og private liv etter dette. 6

23 Side 7 av 7 På den annen side mener de at det er nødvendig at administrasjonen av den samlede veterinærtjenesten endres slikat man unngår interessekonflikter og at unødige ressursergår til spille på bekostningav brukerne. Det førende for kommunenes disposisjonermå være at brukerne tilbys en god og rasjonell veterinærtjeneste. Jegvil for øvrig komme tilbake til saken etter å ha gjennomgått nødvendige avklaringer og dokumentasjon fra Salangen kommune. Det må i denne sammenheng nevnes at mine parter er svært innstilt på at man nå drøfter løsningenefor at veterinærtjenesten skal bli administrert og forvaltet på en rasjonell og forsvarlig måte. Formålet med den videre gjennomgangen herfra er å hindre at mine parter ikke påføres ytterligere rettstap, samtidig som det må søkeså finne konstruktive løsningerpå dagens situasjon. IV. AVSLUTFENDEMERKNADER Kopi av dette brev sendestil eierne av Veterinærsenteret Midt-Troms DA i det det tas forbehold om at det på et senere tidspunkt vil bli fremmet krav om erstatning og/eller inngitt anmeldelse til politiet som følge av forholdene tilknyttet vakttelefonen. All videre korrespondansei saken skjer inntil videre gjennom meg. Jegimøteser Deres snarligetilbakemelding. Med vennlig hilsen 4 E-post:advokat na ford.no KOPI:Veterinærsenteret Midt-Troms DA, Industriveien 1, 9350 SJØVEGAN KOPI:Bardu kommune, postboks401, 9365 BARDU KOPI:Lavangenkommune, postboks83, 9358 TENNEVOLL KOPI:Dyrøy kommune, Dyrøytunet 1, 9311 BRØSTADBOTN KOPI:lbestad kommune, Kommunehuset, 9450 HAMNVIK

24 Side 1 av 3 Husbanken Vår saksbehandler Vår dato Deres dato REGION BODØ Hans Petter Horsgaard Telefon Vår referanse Deres referanse 2013/ «REF» Til komm unene I Saksnri Dok.nr.,-,,Lrttf Kopi: Ark. kode Ark. kede S OMMUNE Løpenr: / FEB Årsbrev 2013 Investeringstilskudd omsorgsboliger og sykehjem Vedlagt oversendes årsbrevet for investeringstilskuddet som vi ber kommunen videreformidle til berørte etater. Med hilsen HUSBANKEN Postadresse Besøksadresse E-post Bankkonto Postboks 1404 Torvgata 2 Telefon BODØ Telefaks Org nr

25 Husbanken Vår dato Side 2 av 3 Vår referanse 2013/ Til kommunene Investeringstilskudd Investeringstilskuddet skal stimulere kommunene til å fornye og øke tilbudet av plasser i sykehjem og omsorgsboliger for personer med behov for heldøgns helse- og sosialtjenester. Tilskuddet tildeles kommunene gjennom Husbanken. Generelt om ordningen Investeringstilskuddet til bygging og fornying av sykehjem og omsorgsboliger skal gi omsorgsplasser fra 2008 til I 2013 er måltallet boenheter. Målgruppe Personer med behov for heldøgns helse- og sosialtjenester uavhengig av alder og diagnose, herunder eldre personer med langvarige somatiske sykdommer personer med utviklingshemming og andre med nedsatt funksjonsevne personer med psykiske og sosiale problemer personer med rusproblemer personer som har behov for øyeblikkelig hjelp Hva kan tilskuddet brukes til? økt kapasitet av sykehjem og omsorgsboliger både til korttidsplasser og langtidsopphold ombygning og utbedring av gamle og uegnede bygninger fellesarealer nødvendig for å oppnå heldøgns tjeneste i eksisterende omsorgsboliger og sykehjem installering og prosjektering av heis, sprinkleranlegg, samt ulike tiltak knyttet til velferdsteknologi i eksisterende bygningsmasse døgnomsorgsplasser til personer med behov for øyeblikkelig hjelp lokaler for dagaktivitetstilbud for ulike grupper (eldre, demente, funksjonhemmede og andre som har behov for et slikt tilbud) Velferdsteknologi Omsorgsboliger og sykehjem som finansieres med investeringstilskudd måtte fom 2012 være tilrettelagt for tilkobling av elektroniske hjelpemidler, kommunikasjons- og varslingssystem og annen velferdsteknologi.

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 21.03.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og blir publisert.

Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og blir publisert. Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 16/5214-23.06.2016 Høring om endringer i opplæringsloven Oppstart av grunnskoleopplæring og mulighet for dispensasjon Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag

Detaljer

Departementene. Arbeids- og velferdsdirektoratet. Atferdssenteret. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Departementene. Arbeids- og velferdsdirektoratet. Atferdssenteret. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Departementene Arbeids- og velferdsdirektoratet Atferdssenteret Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat), regionene Barneombudet Barnevernets utviklingssenter

Detaljer

Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og blir publisert.

Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og blir publisert. Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 16/4099-20.04.2016 Høring om endringer i opplæringsloven og friskoleloven - Nytt kapittel om skolemiljø Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag til endringer

Detaljer

Høring om forslag om å innføre plikt til å tilby intensiv opplæring og plikt til flerfaglig samarbeid

Høring om forslag om å innføre plikt til å tilby intensiv opplæring og plikt til flerfaglig samarbeid Ifølge liste Deres ref Vår ref 17/2988 Dato 14.06.2017 Høring om forslag om å innføre plikt til å tilby intensiv opplæring og plikt til flerfaglig samarbeid Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag

Detaljer

Høring - Forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven - Krav om relevant kompetanse i undervisningsfag m.m.

Høring - Forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven - Krav om relevant kompetanse i undervisningsfag m.m. Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/4955-22.10.14 Høring - Forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven - Krav om relevant kompetanse i undervisningsfag m.m. Kunnskapsdepartementet sender

Detaljer

Se adresseliste 13/ Deres ref Vår ref Dato

Se adresseliste 13/ Deres ref Vår ref Dato Se adresseliste Deres ref Vår ref Dato 13/5790-18.12.13 Høring - Forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven Leksehjelp, frukt og grønnsaker i skolen og opplæring for ungdom over opplæringspliktig

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 15/ Høring - Endringer i opplæringsloven - Friere skolevalg, mulighet til å tilby mer grunnskoleopplæring m.m.

Deres ref Vår ref Dato 15/ Høring - Endringer i opplæringsloven - Friere skolevalg, mulighet til å tilby mer grunnskoleopplæring m.m. Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/4379-22.09.2015 Høring - Endringer i opplæringsloven - Friere skolevalg, mulighet til å tilby mer grunnskoleopplæring m.m. Kunnskapsdepartementet sender med dette

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 16/7853-11.11.2016 Høring om endringer i friskoleloven, voksenopplæringsloven og folkehøyskoleloven Departementet sender med dette på høring forslag til endringer i

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/2029-50 02.06.2016 Høringsnotat om nye oppgaver til større kommuner - Korrigert versjon Vi viser til brev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet av 1. juni

Detaljer

Høring - NOU 2015:2 Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø.

Høring - NOU 2015:2 Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø. Etter liste Deres ref Vår ref Dato 15/1647-19.03.2015 Høring - NOU 2015:2 Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø. Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring NOU 2015:2 Å høre

Detaljer

Se vedlagte høringsliste

Se vedlagte høringsliste DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT Se vedlagte høringsliste Deres ref Vår ref Dato 201102421-/HEG g.o6.2o11 Høring - NOU 2011:14 Bedre integrering Barne-, likestillings- og

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 25.02. 2014 Tidspunkt: 12:00 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 25.02. 2014 Tidspunkt: 12:00 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 25.02. 2014 Tidspunkt: 12:00 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

Høringsinstanser. Abelia. Akademikerne. Akershus fylkeskommune. Ansgar teologiske høgskole. Arbeids- og sosialdepartementet

Høringsinstanser. Abelia. Akademikerne. Akershus fylkeskommune. Ansgar teologiske høgskole. Arbeids- og sosialdepartementet Høringsinstanser Abelia Akademikerne Akershus fylkeskommune Ansgar teologiske høgskole Arbeids- og sosialdepartementet Arbeidsgiverforeningen spekter Atferdssenteret Aust-agder fylkeskommune Barne- og

Detaljer

Høringsinstanser: NOU 2014:9 Ny adopsjonslov

Høringsinstanser: NOU 2014:9 Ny adopsjonslov Høringsinstanser: NOU 2014:9 Ny adopsjonslov Alle landets kommuner (bare sendt elektronisk) Alle landets fylkesmenn (bare sendt elektronisk) Alle landets fylkeskommuner (bare sendt elektronisk) Adopsjonsforum

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato. Tildelingsbrev 2017 fra Helse- og omsorgsdepartementet til Husbanken -

Deres ref Vår ref Dato. Tildelingsbrev 2017 fra Helse- og omsorgsdepartementet til Husbanken - Husbanken Postboks 1404 8002 Bodø Deres ref Vår ref Dato 16/1367-22. 12.2016 Tildelingsbrev 2017 fra Helse- og omsorgsdepartementet til Husbanken - I dette tildelingsbrevet stiller Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

Høring NOU 2017: 2 Integrasjon og tillit. Langsiktige konsekvenser av høy innvandring

Høring NOU 2017: 2 Integrasjon og tillit. Langsiktige konsekvenser av høy innvandring Høringsinstansene Deres ref. Vår ref. Dato 17/1131 - ALI 23.03.2017 Høring NOU 2017: 2 Integrasjon og tillit. Langsiktige konsekvenser av høy innvandring Justis- og beredskapsdepartementet (JD) sender

Detaljer

Høring - Forslag til endringer i opplæringslov og privatskolelov - Spesialundervisning og psykososialt miljø

Høring - Forslag til endringer i opplæringslov og privatskolelov - Spesialundervisning og psykososialt miljø Høringsinstanser, se liste Deres ref. Vår ref. Dato 12/4779 19.10.2012 Høring - Forslag til endringer i opplæringslov og privatskolelov - Spesialundervisning og psykososialt miljø Kunnskapsdepartementet

Detaljer

OTTA TT, = f. ^1^^^; ^000

OTTA TT, = f. ^1^^^; ^000 I DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT OTTA TT, = f. ^1^^^; ^000 Se vedlagte adresseliste Deres ref Vår ref Dato 200902852-/MHT 26. 06.2009 Endelig tillegg til tilskudds- og tildelingsbrev - Tilleggsbevilgninger

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201001523-/KAV 29.11.2010. Nye styrer for perioden 2011-2015 - nominering av eksterne styremedlemmer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201001523-/KAV 29.11.2010. Nye styrer for perioden 2011-2015 - nominering av eksterne styremedlemmer ,, ^^n ^'!"+^ ' ' ^ ^ ^^ / ^ ^ l ^ DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Statlige høyskoler Deres ref Vår ref Dato 201001523-/KAV 29.11.2010 Nye styrer for perioden 2011-2015 - nominering av eksterne styremedlemmer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dag Agnar Solbakk Medlem SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dag Agnar Solbakk Medlem SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 21.09.2009 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 17.01.2013 Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

DET KONGELIGE!R)R!)A *-AND FYLKHSKOMMUNR ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENT

DET KONGELIGE!R)R!)A *-AND FYLKHSKOMMUNR ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENT DET KONGELIGE!R)R!)A *-AND FYLKHSKOMMUNR ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENT Adressater iht. vedlagte liste ^ 1 l Al! l 7005 AriuYiii f)ol/ Saksh. i Asp. U.o il, ' Deres ref Vår ref Dato 200503121 08.08.2005

Detaljer

0j0,Fw-1 DET KONGELIGE OG POLITIDEPARTEMENT. Til høringsinstansene ifølge vedlagte liste

0j0,Fw-1 DET KONGELIGE OG POLITIDEPARTEMENT. Til høringsinstansene ifølge vedlagte liste 0j0,Fw-1 JUSTIS- DET KONGELIGE OG POLITIDEPARTEMENT Til høringsinstansene ifølge vedlagte liste Deres ref. Vår ref. Dato 200502517/TRH 23.10.2008 Høring - NOU 2008: 15 om barn og straff Vedlagt følger

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

HØRING - VEILEDER FOR RUSMESTRINGSENHETENE

HØRING - VEILEDER FOR RUSMESTRINGSENHETENE Kriminalomsorgsdirektoratet Kriminalomsorgen region sørvest - regionkontor Kriminalomsorgen region nord - regionkontor Kriminalomsorgen region sør - regionkontor Kriminalomsorgen region vest - regionkontor

Detaljer

Høringsinstanser. Departementene

Høringsinstanser. Departementene Høringsinstanser Departementene Arbeids- og velferdsdirektoratet Atferdssenteret Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat), regionene Barneombudet Barnesakkyndig

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Styret i Dyrøyseminarsenteret KF. Utvalg: Møtested:, Kommunehuset Dato: 17.01.2013 Tidspunkt:

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Styret i Dyrøyseminarsenteret KF. Utvalg: Møtested:, Kommunehuset Dato: 17.01.2013 Tidspunkt: Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Styret i Dyrøyseminarsenteret KF Utvalg: Møtested:, Kommunehuset Dato: 17.01.2013 Tidspunkt: Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Høringsfristen er 19. juni Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert.

Høringsfristen er 19. juni Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert. Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 17/1893-07.04.2017 Høring om endringer i barnehageloven Krav til norskspråklig kompetanse Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag til endringer i lov 17. juni

Detaljer

Høringsinstanser. Departementene. Akademikerne. Akershus universitetssykehus HF. Aleris Ungplan & BOI. Arbeids- og velferdsdirektoratet

Høringsinstanser. Departementene. Akademikerne. Akershus universitetssykehus HF. Aleris Ungplan & BOI. Arbeids- og velferdsdirektoratet Høringsinstanser Departementene Akademikerne Akershus universitetssykehus HF Aleris Ungplan & BOI Arbeids- og velferdsdirektoratet Arbeidstilsynet Autismeforeningen i Norge Oslo universitetssykehus Avdeling

Detaljer

Ifølge liste. Høringsfristen er 1. februar Dato 10. november / Postadresse Postboks 8119 Dep 0032 Oslo

Ifølge liste. Høringsfristen er 1. februar Dato 10. november / Postadresse Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Ifølge liste Deres ref Vår ref 17/5228-1 Dato 10. november 2017 Høring av endringer i barnehageloven mv. (norskferdigheter for styrer og pedagogisk leder, og barnehagetilbud til barn med behov for alternativ

Detaljer

V rrank rn e Arkivnn saksbset_

V rrank rn e Arkivnn saksbset_ DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT I følge liste MOTTATT 2012 V rrank rn e 1 1 SEPT Arkivnn saksbset_ k6p,t), Ly Deres ref. Vår ref. 12/3288 Dato 05.09.2012 Høring forslag

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtested: Kommunestyresal, Rådhuset Dato: 12.04.2010 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet

lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Postadresse: Postboks 8059 dep 0031 Oslo lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Redd Barna Seksjon medlem og frivillighet Postboks 6902 St. Olavs Plass 0130 Oslo Besøksadress e: Tollbugaten 20 Internett:

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl Medlem AP Karl Johan Olsen Medlem SV

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl Medlem AP Karl Johan Olsen Medlem SV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 03.05.2012 Tidspunkt: 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

17 JUN 2010. Se vedlagte adresseliste

17 JUN 2010. Se vedlagte adresseliste DET KONGELIGE JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENT cr) SAK.D K. 2252 17 JUN 2010 KTrr TS B E H ARKIV Se vedlagte adresseliste Deres ref. Vår ref. Dato 201006224- /AEB /6.06.2010 Høring delutredning fra utvalget

Detaljer

DET KONGELIGE ARBEIDSDEPARTEMENT. Vår ref /CSH

DET KONGELIGE ARBEIDSDEPARTEMENT. Vår ref /CSH DET KONGELIGE ARBEIDSDEPARTEMENT Adressater i henhold til liste 1 JUN 7011 Deres ref Vår ref 201100820-/CSH Dato 12.04.2011 Høring: Utkast til forskrift til lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen

Detaljer

Emma C. Jensen Stenseth (e.f.) avdelingsdirektør Liv Solveig Korsvik fagrådgiver

Emma C. Jensen Stenseth (e.f.) avdelingsdirektør Liv Solveig Korsvik fagrådgiver Høringsinstansene Deres ref Vår ref Dato 17/2004-07.04.2017 Høring - NOU 2017: 6 Offentlig støtte til barnefamiliene Barne- og likestillingsdepartementet sender på høring NOU 2017: 6 Offentlig støtte til

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200902852 27.05.2009

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200902852 27.05.2009 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Universiteter Vitenskapelige høgskoler Høgskoler UNIS Deres ref Vår ref Dato 200902852 27.05.2009 Foreløpig tildelingsbrev - Tilleggsbevilgninger til statsbudsjettet

Detaljer

Råd i kommuner og fylkeskommuner for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse - høring

Råd i kommuner og fylkeskommuner for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse - høring I følge liste Deres ref Vår ref Dato - 15.02.2016 Råd i kommuner og fylkeskommuner for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse - høring Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender, i samarbeid

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl Varaordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem - fra kl. 14:15 SV

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl Varaordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem - fra kl. 14:15 SV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 02.05.2011 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ronny

Detaljer

Klage fra Dyrøy kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Troms politidistrikts lokale struktur

Klage fra Dyrøy kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Troms politidistrikts lokale struktur Dyrøy kommune Dyrøytunet 1 9311 Brøstadbotn Deres ref. Vår ref. Dato 17/3054.05.2017 Klage fra Dyrøy kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Troms politidistrikts

Detaljer

Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH) Helseansattes yrkesforbund Helsedirektoratet

Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH) Helseansattes yrkesforbund Helsedirektoratet Høringsinstanser Adopsjonsforum Akademikerne Aksjonsgruppa for barns rett til samvær med foreldre og besteforeldre Aleneforeldreforeningen AMATHEA Rådgivningstjeneste for gravide Amnesty International

Detaljer

HØRINGSINSTANSER NOU 2006: 2 STATEN OG DEN NORSKE KIRKE

HØRINGSINSTANSER NOU 2006: 2 STATEN OG DEN NORSKE KIRKE HØRINGSINSTANSER NOU 2006: 2 STATEN OG DEN NORSKE KIRKE OFFENTLIGE ORGAN MV. Departementene Fylkesmennene Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Kommunene Likestillings- og diskrimineringsombudet Longyearbyen

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.03.2009 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune Den lærende kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.03.2009 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.03.2009 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Møtesaksnr.: Møtenr.: Møtedato: Notatdato: Arkivsaksnr.: Saksbehandler: Vedtakssak V-saks 6/2014

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 21.02.2013 Tidspunkt: 13:15 16:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Utkast til Nasjonal faglig retningslinje for tidlig oppdagelse, utreding og behandling av spiseforstyrrelser sendes med dette på høring.

Utkast til Nasjonal faglig retningslinje for tidlig oppdagelse, utreding og behandling av spiseforstyrrelser sendes med dette på høring. v4-29.07.2015 Returadresse: Helsedirektoratet, Pb. 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norge HDIR Innland 19727843 HELSE MIDT-NORGE RHF Postboks 464 7501 STJØRDAL Deres ref.: Vår ref.: 16/32343-1 Saksbehandler:

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals Varaordfører SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals Varaordfører SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.09.2012 Tidspunkt: 10:00 15:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.02.2015 Tidspunkt: 11:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.02.2015 Tidspunkt: 11:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.02.2015 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92

Detaljer

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Formannskapet Møtedato: 08.03.2012 TILSTEDE PÅ MØTET MEDLEMMER (angi evnt. Hvem som er fraværende med * foran navnet) Kari Kolbræk Ask *Runolv Stegane Torstein

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals Varaordfører SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals Varaordfører SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 21.11.2011 Tidspunkt: 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl Medlem AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl Medlem AP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 08.05.2014 Tidspunkt: 10:00 15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Høring om forslag om å innføre forbud mot bruk av plagg som helt eller delvis dekker ansiktet i barnehager og utdanningsinstitusjoner

Høring om forslag om å innføre forbud mot bruk av plagg som helt eller delvis dekker ansiktet i barnehager og utdanningsinstitusjoner Ifølge liste Deres ref Vår ref 17/2934 Dato 07.06.2017 Høring om forslag om å innføre forbud mot bruk av plagg som helt eller delvis dekker ansiktet i barnehager og utdanningsinstitusjoner Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Høring - Forslag til endringer i opplæringsloven, privatskoleloven og folkehøyskoleloven

Høring - Forslag til endringer i opplæringsloven, privatskoleloven og folkehøyskoleloven Se adresseliste Deres ref Vår ref Dato 13/4089-06.09.13 Høring - Forslag til endringer i opplæringsloven, privatskoleloven og folkehøyskoleloven Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag til endringer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 14.04.2008 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 05.10.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 13.12.2017 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Høring - utkast til forskrift om kvalitetssikring i høyere utdanning og fagskoleutdanning

Høring - utkast til forskrift om kvalitetssikring i høyere utdanning og fagskoleutdanning HORDALAND FYLKESKOMMUNE Høringsinstanser DET KONGELIGE, ^ ^,,,,^ / KUNNSKAPSDEPARTEMENIf Saknr.,^w %? 7/^?K Dok.nr. / 1 5 SEPT. 2009 Arkivnr. 5"é^ Saksh. Eksp. U.off. Deres ref Vår ref Dato 200900697 1L09.09

Detaljer

Møteinnkalling. Rådet for likestilling av funksjonshemmede. Utvalg: Inderøyheimen, møterom: Lysgården. Dato: Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Rådet for likestilling av funksjonshemmede. Utvalg: Inderøyheimen, møterom: Lysgården. Dato: Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 12.09.2013 Tidspunkt: 13:00 Rådet for likestilling av funksjonshemmede Inderøyheimen, møterom: Lysgården Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter

Detaljer

Offentlig høring av endringer i forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver som følge av endret formålsbestemmelse

Offentlig høring av endringer i forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver som følge av endret formålsbestemmelse Adressater i følge liste Deres ref Vår ref Dato 201002348-/TSL 30.06.2010 Offentlig høring av endringer i forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver som følge av endret formålsbestemmelse

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Høring - Forslag til revidert forskrift om godkjenning etter lov om fagskoleutdanning

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Høring - Forslag til revidert forskrift om godkjenning etter lov om fagskoleutdanning DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT.... fl,., HORDALAND FYLKESKOMMUNE Hønngsmstanser i følge liste Eksp. 2 2 HOV, 2007 Deres ref Vår ref j U. off. Dato 200704130-/BRS "'""" 21.11.2007 Saksh - Høring - Forslag

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Karl Johan Olsen Medlem SV

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Karl Johan Olsen Medlem SV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 18.10.2012 Tidspunkt: 10:00 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 03.09.2010 Tidspunkt: 09:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 03.09.2010 Tidspunkt: 09:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 03.09.2010 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77

Detaljer

200601686 HL 10.02.2006 UTVIDET FYLKESKOMMUNALT TANNHELSETILBUD I 2006

200601686 HL 10.02.2006 UTVIDET FYLKESKOMMUNALT TANNHELSETILBUD I 2006 Rundskriv Se adresseliste Nr. I-2/2006 Vår ref Dato 200601686 HL 10.02.2006 UTVIDET FYLKESKOMMUNALT TANNHELSETILBUD I 2006 Helse- og omsorgsdepartementet gir med dette en orientering om Stortingets budsjettvedtak

Detaljer

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43561/2015 2015/874 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/79 Bystyret 18.06.2015 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Detaljer

Salten kontrollutvalg - endrede vedtekter

Salten kontrollutvalg - endrede vedtekter Politisk sekreta Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 23.06.2010 35610/2010 2010/10738 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/85 Bystyret 16.09.2010 Salten kontrollutvalg - endrede vedtekter Saksopplysninger

Detaljer

lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet

lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Postadresse: Postboks 8059 dep 0031 Oslo lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Frivillighet Norge St.Olavsgate 25 0166 Oslo Besøksadress e: Tollbugaten 20 Internett: www.imdi.no E-post: tsh@imdi.no Sentralbord:

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Leif Hermod Jenssen Leder SP Marit Alvig Espenes Nestleder AP Randi Vaeng Medlem FLD

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Leif Hermod Jenssen Leder SP Marit Alvig Espenes Nestleder AP Randi Vaeng Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Oppvekst- og omsorgsutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 04.06.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Oppvekst- og omsorgsutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 09:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Tildeling av tilskudd til «kommersielle» eller «ideelle» barnehager

Tildeling av tilskudd til «kommersielle» eller «ideelle» barnehager Ifølge liste Deres ref Vår ref 17/1003 Dato 12.06.2017 Tildeling av tilskudd til «kommersielle» eller «ideelle» barnehager Kunnskapsdepartementet er gjort kjent med at det har oppstått spørsmål om kommunens

Detaljer

DET KONGELIGE JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENT. Vår ref. Dato /TSC OLI

DET KONGELIGE JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENT. Vår ref. Dato /TSC OLI :DEN NORSKE LEGEFORENING 0 7 JUL 2011 M OTTATT DET KONGELIGE JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENT Høringsinstansene, Se vedlagte adresseliste Deres ref Vår ref. Dato 201105084-/TSC OLI.07.2011 Høring NOU 2011:10

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl Medlem AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl Medlem AP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.10. og 22.10.2014 Tidspunkt: 11:00 16:00 og 11:00 12:30 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Saksnr.: Ark: Det finnes to ordninger for fastsetting av lønn for tilsatte rektorer.

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Saksnr.: Ark: Det finnes to ordninger for fastsetting av lønn for tilsatte rektorer. DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Saksnr.: Ark: Statlige universiteter og høyskoler Deres ref Vår ref Dato 201005960-/INW 03.03.2011 Regler for avlonning av rektorer Det er for tiden stor oppmerksomhet

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi Lillegård Ordfører AP Karl Johan Olsen Medlem SV Knut Arne Johansen Medlem FLD

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi Lillegård Ordfører AP Karl Johan Olsen Medlem SV Knut Arne Johansen Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 18.09.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

Høring - forskrift om barns rett til medvirkning og barns mulighet til å ha en særskilt tillitsperson i egen barnevernssak

Høring - forskrift om barns rett til medvirkning og barns mulighet til å ha en særskilt tillitsperson i egen barnevernssak Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 13/4712 14.02.2014 Høring - forskrift om barns rett til medvirkning og barns mulighet til å ha en særskilt tillitsperson i egen barnevernssak Barne-, likestillings-

Detaljer

Oppdragsbrev - delegering av tilskuddsforvaltning og oppfølging av forvalter

Oppdragsbrev - delegering av tilskuddsforvaltning og oppfølging av forvalter V3.0-26.03.2014 St Olavs hospital HF 7030 TRONDHEIM Deres ref.: Vår ref.: 08/2033-130 Saksbehandler: Jon Nysted Dato: 11.04.2014 Oppdragsbrev - delegering av tilskuddsforvaltning og oppfølging av forvalter

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Eldrerådet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 17.09.2014 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Eldrerådet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 17.09.2014 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Eldrerådet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 17.09.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200. Vararepresentanter

Detaljer

Høringsinstanser Høyringsnotat om rett til kontaktlege m.m.

Høringsinstanser Høyringsnotat om rett til kontaktlege m.m. Høringsinstanser Høyringsnotat om rett til kontaktlege m.m. Departementene Arbeids- og velferdsdirektoratet Barne-, ungdoms- og familieetaten Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Barneombudet Datatilsynet

Detaljer

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015.

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015. Innovasjon Norge Hovedkontoret Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/51-23 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 - Oppdragsbrev til Innovasjon Norge 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

Statsbudsjettet 2013 - Kap. 552, post 72 - Tilsagn om tilskudd på inntil 1 500 000 kroner til - 200 ledige hus - Bolyst 2013

Statsbudsjettet 2013 - Kap. 552, post 72 - Tilsagn om tilskudd på inntil 1 500 000 kroner til - 200 ledige hus - Bolyst 2013 Regionrådet for Nord-Gudbrandsdal v/ole Aasaaren Skansen 7 2670 OTTA Deres ref. Vår ref. Dato 13/712-10 9.7.2013 Statsbudsjettet 2013 - Kap. 552, post 72 - Tilsagn om tilskudd på inntil 1 500 000 kroner

Detaljer

Rådmannen anbefaler bystyret å avvise krav om lovlighetskontroll av sak PS 10/164 fordi vilkårene for klage ikke er tilstede jfr lovens 59, punkt 4.

Rådmannen anbefaler bystyret å avvise krav om lovlighetskontroll av sak PS 10/164 fordi vilkårene for klage ikke er tilstede jfr lovens 59, punkt 4. Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.01.2011 2296/2011 2010/16866 252 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/1 Formannskapet 26.01.2011 11/1 Bystyret 17.02.2011 Vurdering av lovlighetskontroll

Detaljer

Investeringstilskudd. Birgit C Huse

Investeringstilskudd. Birgit C Huse Investeringstilskudd Birgit C Huse Husbanken har en rekke tilskudds- og låneordninger Investeringstilskudd Tilskudd til utleieboliger Tilskudd til utredning og prosjektering Grunnlån til oppføring og utbedring

Detaljer

Referat fra møte i Midt-Troms regionråd

Referat fra møte i Midt-Troms regionråd Vår ref.: RR-2013-06-17 Dato: 18.06.2013 Referat fra møte i Midt-Troms regionråd Tid: Mandag 17. juni kl. 09.00 11.30 Sted: Nordavindshagen, Brøstadbotn Ordførere: Arne Nysted, Guttorm Nergård, Randi Lillegård,

Detaljer

Tilskudd og lån til kommunale boliger. v/seniorrådgiver Lene L. Vikøren

Tilskudd og lån til kommunale boliger. v/seniorrådgiver Lene L. Vikøren Tilskudd og lån til kommunale boliger v/seniorrådgiver Lene L. Vikøren Finansiering av kommunale boliger 1. Investeringstilskudd (ikke lån) Til omsorgsboliger og sykehjem mm Gjelder tiltak for personer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Nina Bolle Medlem AP Vigdis Sæbbe Medlem SV Svein Jacob Jæger Medlem FLD

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Nina Bolle Medlem AP Vigdis Sæbbe Medlem SV Svein Jacob Jæger Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 04.10.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Ifølge liste 14/ Deres ref Vår ref Dato

Ifølge liste 14/ Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/2150-61 23.03.2015 Utvidelse av forsøk med samordning av statlige innsigelser til kommunale planer Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil med dette informere

Detaljer

Statsbudsjettet 2012 - Kap. 552, post 72 - Tilsagn om tilskudd på inntil 1 500 000 kroner til Skånland kommune, til prosjektet Bolyst i Skånland 2012

Statsbudsjettet 2012 - Kap. 552, post 72 - Tilsagn om tilskudd på inntil 1 500 000 kroner til Skånland kommune, til prosjektet Bolyst i Skånland 2012 Skånland kommune Postboks 240 9439 EVENSKJER Deres ref. Vår ref. Dato 12/715-12 02.07.2012 Statsbudsjettet 2012 - Kap. 552, post 72 - Tilsagn om tilskudd på inntil 1 500 000 kroner til Skånland kommune,

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: G21 Arkivsaksnr: 2012/1306-1 Saksbehandler: Trine Nesheim Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Formannskapet

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Se liste Deres ref Vår ref Dato 14/7756-51 08.07.2016 Utredning av fylkesmannens fremtidige struktur - utsendelse av foreløpig rapport på bred innspillsrunde Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)

Detaljer

Oppstart av treårig forsøk om samordning av statlige innsigelser til kommunale planer

Oppstart av treårig forsøk om samordning av statlige innsigelser til kommunale planer Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 12/5809-03.09.2013 Oppstart av treårig forsøk om samordning av statlige innsigelser til kommunale planer Vi viser til brev fra miljøvernministeren av 11. juni 2013 hvor

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.01.2012 Tidspunkt: 13:15 17:25 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAKLISTE 58/12 BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE- MÅLSETTING OG VALG AV STRATEGIER

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAKLISTE 58/12 BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE- MÅLSETTING OG VALG AV STRATEGIER TOLGA KOMMUNE Møtested: Malmplassen Gjestegård Møtedato: 21.06.2012 Tid: kl. 09.00 MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAKLISTE Saksnr. 58/12 Tittel BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE- MÅLSETTING OG VALG AV

Detaljer

Innhold Lukket Arkivsaksnr

Innhold Lukket Arkivsaksnr Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 20.03.2007 Tidspunkt: 15:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

overlege Jan Størmer, UNN Tromsø ad. oppfølging av sak 133-2014 - sist sak 22-2015/1 og sak 23-2015/8

overlege Jan Størmer, UNN Tromsø ad. oppfølging av sak 133-2014 - sist sak 22-2015/1 og sak 23-2015/8 Møtedato: 26. mars 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/711-21/012 Bodø, 12.3.2015 Styresak 36-2015/3 E-post med vedlegg av 4. mars 2015 fra overlege Jan Størmer, UNN Tromsø ad. oppfølging av sak

Detaljer

Søvik Rolf Petter Sent: 15. september 2015 11:16 Postmottak. Ifølge liste

Søvik Rolf Petter <Rolf-Petter.Sovik@kd.dep.no> Sent: 15. september 2015 11:16 Postmottak. Ifølge liste From: Søvik Rolf Petter Sent: 15. september 2015 11:16 To: Postmottak Subject: Regnskapsavlegget for 2015 - Frister Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/2261-14.09.2015

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 13/3387 SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING - HØRING - NOU 2013: DET LIVSSYNSÅPNE SAMFUNN Saksbehandler: Per S Rønningen Arkiv: C81 &13 Saksnr.: Utvalg Møtedato 40/13

Detaljer

Høyringsdokumenta finn du på regjeringen.no under følgjande adresse:

Høyringsdokumenta finn du på regjeringen.no under følgjande adresse: Iflg liste Dykkar ref Vår ref Dato 15/2989-14.09.2015 Høyring om forslag til endringar i reglane om rett til pleiepengar ved sjuke barn etter folketrygdlova kapittel 9 Arbeids- og sosialdepartementet sender

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: Tidspunkt: 18:00 Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 27.01.2016 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer