Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 10:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 21.03.2013 Tidspunkt: 10:00"

Transkript

1 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes ordfører snarest på tlf / Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon. Det legges opp til et bedriftsbesøk hos Vigdis Regnskap AS.

2

3 Saksliste Utvalgssaksnr PS 17/13 Innhold Lukket Arkivsaksnr Saker til behandling Referatsaker RS 16/13 Høring - NOU 2013: 1 Det livssynsåpne samfunn 2012/35 RS 17/13 Tilsagn om tilskudd til festivaler og kulturdager /66 RS 18/13 Forvaltningsrevisjon 2013/156 RS 19/13 RS 20/13 RS 21/13 RS 22/13 Ad: Veterinærtjenesten for Bardu-, Dyrøy-, Ibestad, Lavangen- og Salangen kommune Årsbrev 2013 Investeringstilskudd omsorgsboliger og sykehjem Signert avtale mellom kommunene om interkommunal diabetesteam Ekstraordinært tilskudd til bygging av kostnadseffektive svømmeanlegg Saker til behandling 2012/ / / /162 PS 18/13 Utleiebygg II - Tiltak ny takkonstruksjon 2012/119 PS 19/13 Kystsoneplanarbeidet i Midt og Sør-Troms 2013/66 PS 20/13 PS 21/13 PS 22/13 Søknad om tilskudd til brøyting av vei - Brøstadbotn skytterlag Arena Utmark- styrking og utvikling av natur- og utmarkskompetansen i distriktene i nord Revidert avtale om interkommunalt veterinærsammarbeid mellom kommunene Bardu, Dyrøy, Ibestad, Lavangen og Salangen 2012/ / /310 PS 23/13 Søknader om støtte til diverse tiltak 2012/66 PS 24/13 Dyrøy Vekst AS - drøftingssak 2012/361 Randi Lillegård ordfører

4 Sakertilbehandling

5 PS17/13Referatsaker

6 DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT DYROY KOMMUNE Ifølgeliste Saksor.: Dok.nr. pi i Lopew.. Kopi: Ark_kode P: Ark. Deres ref. Vårref. Dato 13/ Høring - NOU 2013: 1 Det livssynsåpne samfunn Kulturdepartementet sender på høring NOU 2013:1 Det livssynsåpne samfunn. Utredningen er avgitt til Kulturdepartementet avtros- og livssynspolitiskutvalg. Utvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 25.juni 2010og avleverte sin utredning 7.januar Utvalget har foretatt en gjennomgang av statens tros- og livssynspolitikkog er i mandatet bedt om å fremme forslag som kan bidra til å skape en mer helhetlig politikk på feltet. Utvalgethar analysert, og foreslår tiltak på, en rekke områder. Dette gjelder bl.a. tilskudd til tros- og livssynssamfunn,lovgivningpå tros- og livssynsfeltet,vigsel og gravferd, tros- og livssynsbetjening i offentligeinstitusjoner, barns rettigheter, dialog samt religiøse plagg og symboler. Utvalgethar lagt til grunn åtte prinsipper for en helhetlig tros- og livssynspolitikk.disse danner fundamentet for de forslagene utvalget presenterer. Utredningen kan hentes fra Kulturdepartementets nettsider: ingren.no/nwdep/kudidok/nouer/201:-;/nou-201:-1-1.hunl?id= Fordi dette er en omfattende utredning, ber vi høringsinstansene om å være særlig nøye med å opplyse om: hvilke punkter/kapitler i utredningen som omtales i høringsuttalelsene hva som eventuelt er generelle merknader Postadresse Kontoradresse Sarnfunns-og Saksbehandler Postboks8030Dep Akersg.59 frivillighetsavdelingen Anne Liltved 0030Oslo Sentralbord: Org. nr

7 hvilke tiltak/områder som bør prioriteres i oppfølgingenav innstillingen I tillegg til uttalelser til selve utredningen, vilvi gjerne motta innspill til kunnskapsbehov på tros- og livssynsfeltet. Kulturdepartementet ber om å motta høringsuttalelser innen 30. august Horingsuttalelser sendes elektronisk til departementets postmottak: 1),Kinuntak4/kudali.ilnu). Vi ber om at høringsinstansene videreformidler høringsbrevet til aktuelle etater, medlemsorganisasjoner mv. som ikke er oppført på vedlagte liste. Eventuelle spørsmål om høringen kan rettes til seniorrådgiver Anne Liltved,e-post anu i hud.dclino, tlf.: , eller seniorrådgiver Hanne Myrvold,e-post lnuni (1kinl.cicvan),tlf.: Med hilsen Lars Auduii Granly e.f.) ekspedisjonssjef Anne Liltved seniorrådgiver Sicle2

8 Høring NOU 2013: 1 Det livssynsåpne samfunn Liste over høringsinstanser Offentlige instanser Departementene Fylkesmennene Fylkeskommunene Kommunene Sametinget Arbeids- og velferdsdirektoratet Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Helsedirektoratet Integrerings- og mangfoldsdirektoratet NORAD Politidirektoratet Riksantikvaren Riksrevisjonen Utdanningsdirektoratet Utlendingsdirektoratet Arbeidstilsynet Datatilsynet Mattilsynet Statens helsetilsyn Brønnøysundregistrene Domstoladministrasjonen Feltprosten Foreldreutvalget for grunnskolen Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene Kulturrådet Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) Statens råd for likestilling av funksjonshemmede Statens seniorråd Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk Fordelingsutvalget Arkivverket v/statsarkivet i Oslo Opplysningsvesenets Fond Barneombudet Likestillings- og diskrimineringsombudet Sivilombudsmannen 1

9 Tros- og livssynssamfinn Den norske kirke - Kirkerådet Bispemøtet Agder og Telemark bispedømme Bjørgvin bispedømme Borg bispedømme Hamar bispedømme Møre bispedømme Nidaros bispedømme Nord-Hålogaland bispedømme Oslo bispedømme Stavanger bispedømme Sør-Hålogaland bispedømme Tunsberg bispedømme Kirkelige fellesråd Tros- og livssynssamfunnene statstilskudd utenfor Den norske kirke som mottar Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn Islamsk Råd Norge Norges l(ristne Råd Frivillige organisasjoner Amnesty International Antirasistisk senter Areopagos Bergen Diakonissehjem Bibelselskapet/Verbum forlag Blå Kors Det Norske Misjonsselskap Diakonova Diakonissehuset Lovisenberg Elevorganisasjonen Flyktninghjelpen Frivillighet Norge Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Helsingforskomit&n Human Rights Service Indremisjonsforbundet Innvandrernes landsorganisasjon Internasjonal helse- og sosialgruppe Kirkens Bymisjon, Oslo 2

10 Kirkens Fengselsarbeid Kirkens Nødhjelp Kristent interkulturelt arbeid (KIA) Kristne Friskolers Forbund Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) LIM Likestilling, integrering og mangfold Menighetssøsterhjemmet Minotenk MiRA ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner Multikulturelt initiativ og ressursnettverk (MIR) Muslimsk Studentsamfunn NOAS Norsk organisasjon for asylsøkere Noregs Kristelege Folkehøgskolelag Norges KFUK-IUUM Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag Norges Kristelige Studentforbund Norges Røde Kors Normisjon Norsk Folkehjelp Norsk forening for kirkegårdskultur Norsk fag- og friskolers landsforbund Norsk Luthersk Misjonssamband Norsk studentorganisasjon Norsk Søndagsskoleforbund Norske Kirkeakademier (NKA) Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD) Pakistansk Studentsamfunn Redd Barna Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF) Sjømannskirken Norsk kirke i utlandet Åpen kirkegruppe Arbeidqivsorganisasjoner Advokatforeningen Akademikerne Arbeidsgiverforeningen Spekter Befalets Fellesorganisasjon (BFO) Delta Den norske advokatforening Den norske kirkes presteforening Den norske legeforening Det norske Diakonforbund Fagforbundet teologene 3

11 Fagforbundet kirke- og gravferdsansatte Fagforbundet, seksjon kirke, kultur og oppvekst Fellesorganisasjonen KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Kateketforeningen Kirkeansatte Kriminalomsorgens yrkesforbund KS Landsorganisasjonen i Norge (LO) Norsk fengsels- og friomsorgsforbund Norges Juristforbund Norsk Pasientforbund Norsk sykepleierforbund Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) Politiets fellesforbund Straffedes organisasjon i Norge Tillitsmannsordningen i Forsvaret Vernepliktsrådet Unio Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede Virke Gravferd Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) Voksenopplæringsforbundet Forsknings- og undervisningsinstitusjoner Ansgar Teologiske høgskole Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo Det teologiske Menighetsfakultet Diakonhjemmet høgskole Forskningsstiftelsen FAFO Gåldu - kompetansesenter for urfolks rettigheter Haraldsplass Diakonale Høgskole Institutt for samfunnsforskning (ISF) KIFO, Stiftelsen Kirkeforskning Kirkelig Utdanningssenter i Nord Lovisenberg diakonale høgskole Misjonshøgskolen Nansenskolen Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress Norges forskningsråd Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) Norsk senter for menneskerettigheter Praktisk Teologisk Seminar Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor 4

12 Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter SSB Statlige høgskoler Høgskolen i Bergen Høgskolen i Buskerud Høgskolen i Finnmark Høgskolen i Gjøvik Høgskolen i Harstad Høgskolen i Hedmark Høgskolen i Lillehammer Høgskolen i Narvik Høgskolen i Nesna Høgskolen i Nord-Trøndelag Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Sogn og Fjordane Høgskolen i Stord/Haugesund Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolen i Telemark Høgskolen i Vestfold Høgskolen i Volda Høgskolen i Østfold Høgskolen i Ålesund Samisk høgskole Universiteter Universitetet for miljø- og biovitenskap Universitetet i Bergen Universitetet i Oslo Universitetet i Stavanger Universitetet i Tromsø Universitetet i Nordland Universitetet i Agder Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Registrerte politiske partier 5

13 ROMSSA fylkkasuohkan Kulturetaten UTROMS fylkeskommune 1. F, ri,.,' :e.,;,..; ',,,,;..', i Sasnr.: 9.. e",c 1g Nordgårdfestivalen v/ Karoline Fossland 2 5 FEB2013 Hjalmar Johansens gate 96G 9007 TROMSØ -P1*17 rkopi: drk. kode P: r'" Arc. kode S. I r Vår ref.: Saksbehandler: Arluv: 13/70-91 Anne Mette Sætra 223 SAKSARKIV Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.: Dato: 6429/ r. _ TILSAGN OM TILSKUDD TIL FESTIVALER OG KULTURDAGER 2013 Det er for tilskuddsordningen festivaler og kulturdager i 2013, blitt behandlet i overkant 40 søknader, med tilsammen nærmere 5 millioner kroner i total søknadssum. Det er i budsjettet for 2012 satt av ,- til fordeling. Vi viser til søknad om tilskudd til Nordgårdfestivalen i Fylkesråd for kultur og helse, Mariam Rapp, har vurdert søknaden ut i fra gjeldende retningslinjer og kriterier for omsøkte tilskuddsordning, og har innvilget kr ,- i støtte til arrangementet. Pengene betales ut etterskuddsvis, etter innlevet rapport og regnskap. Frist for rapportering og utbetalingsanmodning er senest 15. oktober Utfyllende rapport om arrangementet skal skje i henhold til eget vedlagt skjema hvor det kommer fram opplysninger som må oppgis før en utbetaling kan skje. Hvis rapport skjer på eget ark, skal skjemaets forside utfylles og legges som forside til rapport. Regnskapet skal underskrives av to personer som er oppnevnt av prosjektansvarlig, dersom det ikke benyttes ekstern revisjon av regnskapet. Utbetalingsanmodningen finner dere også på vår hjemmeside med informasjon om støtteordningen for festivaler og kulturdager, husk signatur også på elektronisk utfylt skjema. Elektronisk og trykt informasjon om arrangementet skal inneholde informasjon om at det er mottatt støtte fra Troms fylkeskommune og fylkeskommunens logo. Logo kan lastes ned fra Troms fylkeskommunes hjemmeside, lke.no Troms fylkeskommune skal informeres ved eventuelle endringer i henhold til finansiering, program eller annet som er av relevans for avvikling av festivalen / kulturdagen(e). Vi ønsker dere lykke til med arrangementet. Med vennlig hilsen Ellen Østgård fylkeskultursjef Eirin Gjelsås avdelingsleder kunst- og kulturformidling Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur. Besøksadresse Telefon Telefaks Bankgiro Org.nr. Strandveien NO Postadresse Epost mottak Internettadresse Postboks 6600, 9296 TROMSØ

14 Kopi: Dyrøy kommune, Dyrøytunet 1, 9311 BRØSTADBOTN 2

15 Spam: Sender e-post: Brev til alle kommuner.pdf file://\\aspfil001\pdfserverdocproc$\ephorte_dyr_p\53850.html Page 1 of Til alle landets kommuner, ved administrasjonssjefen Riksrevisjonen har gjennomført en forvaltningsrevisjon, som har relevans for kommunal virksomhet. Vedlagt brev med rapport er i dag sendt til alle landets kommuner. Rapporten er også tilgjengelig på Riksrevisjonens internettsider: Med vennlig hilsen Morten L. Kallevig seniorrådgiver Riksrevisjonen, Forvaltningsrevisjonsavdeling I E-post: Telefon: Mobil: Telefaks: Postadresse: Postboks 8130, Dep 0032 Oslo Besøksadresse: Pilestredet 42, 0167 Oslo

16

17 r! Salangenkommune Sentraladministrasjonen 9355 SJØVEGAN Att: Ordfører ivar B. Prestbakmo Att: AdministrasjonssjefElisabeth Nutti Dronningensgate 48 Postboks 624, 8508 Narvik Tlf Klientkonto Driftskonto Org nr MVA Deres ref.: Vår ref.: Dato: AD:VETERINÆRTJENESTENFORBARDU-, DYRØY-,IBESTAD,LAVANGEN-OG SALANGENKOMMUNE. I. INNLEDNING Jeg representerer veterinærene Hege Jorun Hasvoldog Tone-LiseVerlo, som dels er fast ansatte veterinærer og dels er privatpraktiserende veterinærer i ovennevnte kommuner. Jegvil ved nærværende skriv be om at en del forhold tilknyttet ordningen med veterinærtjenesten avklares og bringes i orden slikat mine parter kan utføre sitt arbeid på en god og forutsigelig måte. Herunder kreves det særligat den konkurransevridende"silingen" av henvendelser til den kommunale vakttelefonen opphører med umiddelbar virkning. Jegvil videre be om å få en del opplysningerog dokumentinnsyn med tanke på hvordan veterinærtjenesten har vært organisert, samt hvordan den tenkes organisert og administrert i fremtiden. For ordens skyldvil jeg først helt kort gjennomgå den faktiske bakgrunnen for saken, for deretter å kommentere de enkelte forhold som foranlediger oppfølgningen herfra. II. BAKGRUNN. 4] Utgangspunktet for kommunenes ansvarfølger av lov om veterinærer og annet dyrehelsepersonell [dyrehelsepersonelloven] 3 a, hvorfra hitsettes; " Kommunene skal sørge for tilfredsstillende tilgang på tjenester fra dyrehelsepersonell. Kommunene har ansvar for å organisere en klinisk veterinærvakt utenom ordinær arbeidstid." mlut EM4/1Advokatforenktgen

18 Side2 av 7 De aktuelle kommunenes ansvarskal over en årrekke ha vært løst ved et interkommunalt samarbeid, hvor Salangen kommune har vært "vertskommune". Det visestil samarbeidsavtalen mellom kommunene av januar Det visesvidere til rammeavtalen mellom KSog Den norskeveterinærforening (DNV) om organiseringav og godgjøringfor deltakelse i kliniskveterinærvakt m.m., samt den individuelle avtalen med de aktuelle veterinærer som jeg forutsetter kjent. De fast ansatte veterinærene har i samsvarmed dette delt på å fylle en vaktordning som har tilfredstilt de rettslige krav til organiseringav veterinærvakt i alle kommunene. Det er en uttrykkelig forutsetning fra alle parter at øvrige deler av veterinærenes lønn skal komme fra privat næringsvirksomheteller annet arbeid som veterinær innen de aktuelle kommuner. Veterinærene har profesjonelt og privat innrettet seg etter dette. Jegforstår det slik at kommuneveterinær I, Maria Løksa,også er deltidsansatt i Mattilsynet. Samtlige veterinærer har dessuten private foretak i form av enkeltmannsforetak, ansvarligeselskap,selskapmed delt ansvar og/eller aksjeselskaper.alle veterinærene har således private næringsinteressergjennom sine virksomheter. Ettersom en del av veterinærenes inntektsgrunniag er å fakturere for uttrykninger og annet arbeid mens de har vakt er vaktordningen en ikke ubetydelig del av deres inntektsgrunnlag. Hertil kommer at veterinærene gjennom sine vaktoppdrag ofte ogsåetablerer kunderelasjoner og har oppdrag med oppfølgning i ettertid. Salangen kommune har mottatt og mottar administrasjonstilskuddpå vegne av alle kommunene fra Fylkesmanneni Troms, samt stimuleringstilskudd. Dissetilskuddene skal helt eller delvis ha vært anvendt til utbetaling av refusjon av leie for lokaler til en virksomhet benevnt som Veterinærsenteret, som inntil nyligsynesorganisert som et sameie mellom veterinærene Børre Ertzaas, Maria L. Løksaog Veslemøy Herskedal. Sameiet skal i sin tur ha leid lokalene av Salangen kommune. Virksomheten ble med virkning fra den 12. mars 2012 registrert som Veterinærsenteret Midt-Troms DA, med de nevnte veterinærer oppført som deltakere. Jeg ber om å få oversendt kopi av tidligere og nåværende leieavtaler og avtaler om refusjon av kostnader til leie mellom Salangen kommune og Veterinærsenteret. Jeg ber videre om å få en redegjørelse fra kommunen for hvordan ordningen har vært praktisert. Beggemine parter er i henhold til samarbeidsavtalen og vedtak truffet av samarbeidskommunene i 2009 ansatt som kommuneveterinærer i 25,5 % fast stilling. Det foreligger ikke skriftligarbeidsavtale for Hege Hasvoldsdel. Mine 2

19 Side 3 av 7 parter skal ha fått seg presentert "instrukser" for stillingen som de ikke tidligere har blitt gjort kjent med innholdet av, eller blitt forelagt for orientering, uttalelse eller aksept. Jeg forstår det slik at det er kommuneveterinær I, Maria Løkså, som skal ha utarbeidet instruksene og også nå ha gjort dem gjeldende ovenfor mine parter. Jeg ber om at nåværende og tidligere instrukser fremlegges sammen med opplysninger om når og hvem som vedtok dem. Eierne av Veterinærsenteret Midt-Troms, deriblant Maria Løkså, har over tid krevet leie for lokaler og utstyr av veterinærer som ikke har vært eiere, herunder mine parter. Leien for Hege Hasvold var tidligere for eksempel fastsatt til 50% av omsetningen fra smådyrpraksisen og 7% av omsetningen av stordyrpraksisen. Jeg legger til grunn at Salangen kommune er kjent med avtalen. All den tid leien er fastsatt etter en relativt stor prosent av omsetningen og ikke ut fra en kostnadsfordelingsnøkkel, kan det være lite tvilsomt at også utleie fra Veterinærsenteret har skjedd i rent næringsøyemed. Det bemerkes at det ved søk på Kommuneveterinærtjenesten i Salangen, Bardu, Lavangen, Dyrøy og lbestad på "Gule Sider" fremkommer informasjon og linker til informasjon som opplyser at det er Maria Løksa enkeltmannsforetak som står for denne virksomheten. Veterinærene Hege Jorun Hasvold og Tone-Lise Verlo valgte, henholdsvis den 1. august 2011 og 1. januar 2012, å avslutte samarbeidet om den private næringsvirksomheten med eierne bak Veterinærsenteret Midt-Troms. Dels av personlige grunner, men for en avgjørende del av faglige og forretningsmessige grunner. Så vidt mine parter bekjent har de aldri blitt presentert med eller har akseptert avtalemessige- eller arbeidsrettslige vilkår som skulle innebære at de må anvende samme lokaler som- og betale leie eller andre vederlag til konkurrerende veterinærer. Etter hva jeg forstår skal Salangen kommune ha gitt uttrykk for at man oppfattet bruddet i det forretningsmessige "samarbeidet" som problematisk. Det skal ha vært gjennomført en del møter,, dels mellom veterinærene og dels mellom veterinærene og Salangen kommune som arbeidsgiver. Det fremstår for undertegnede som uklart om disse møtene har hatt karakter av å være drøftelsesmøter etter arbeidsmiljølovens 15-1 eller møter med private leverandører av en tjeneste i henhold til gjeldende avtaler. Enda mer uklart fremstår det på hvilket rettslig grunnlag møtene er gjennomført. 131 Hege Jorun Hasvold og Tone-Lise Verlo har hele tiden gitt uttrykk for at de vil følge opp sine forpliktelser. De har da også rent faktisk fulgt opp alle sine forpliktelser herunder særlig veterinærvakten. 3

20 Side 4 av 7 Helga mars 2013 hadde veterinær Tone Verlo vakt i Salangen veterinærdistrikt. Når hun skulle sjekke at viderekoblingen av vaktmobilen til hennes mobiltelefon fungerte var det imidlertid veterinær Maria Løksasom svarte på vaktnummeret. Hun sendte SMS til Maria Løksaog fikk bekreftet at det ikke var en misforståelseat hun hadde vakt. Verlo kontaktet deretter Telenor for å få dem til å viderekoble vaktnummeret til henne, som vakthavende. Det viste segda at Maria Løksaskalha gitt har gitt Telenor beskjed om at det kun var Larssonselv som kunne viderekoble den felles vakttelefonen. Det er således grunn til å tro at denne "silingen" har pågått over tid. Forklaringen Maria Løksaoppga for å avskjære mine parter fra vakttelefonen skal ha vært at hun gjorde gjeldende at Hege Jorun Hasvoldog Tone-LiseVerlo ikke ytet akutt nødhjelp til hunder på vakt. Hun ga ogsåuttrykk for at hun ikke hadde tillit til at de gjorde riktige vurderinger. Hun skal ha referert til to hendelser som hun hevdet dannet grunnlaget for dette standpunktet. Hege Jorun Hasvoldog Tone-LiseVerlo reagerer kraftig både på fremgangsmåten og de anførslene som ble fremsatt, både som sterkt uriktig og klart preget av vikarierende motiver. For ordens skyld nevnes også kommuneveterinær Veslemøy Herskedal skal ha deltatt i "silingen"av henvendelsertil vakttelefonen, hvilket er konstatert under vakten til Hege Jorun Hasvoldden 5. d.m. Jegber om at Salangen kommunes umiddelbare redegjørelse for forholdet tilknyttet vakttelefonen. Jeg ber om å få avklart om det er på vegne av eller i forståelse med kommunene denne avgjørelsener truffet. Herunder ber jeg om at kommunene redegjør for over hvor lang tid dette har pågått, i hvor stort omfang det har skjedd, hvem som har forestått "silingen" og påtatt segvaktoppdragene som ikke ble tildelt mine parter. Jeg ber videre om en redegjørelse for hvem som har tatt beslutningen om dette og at det oversendes relevant dokumentasjon som kommunen har i sakensanledning. Jeg ber om at Salangen kommune krever fremlagt og fremlegger selskapsavtalenfor Veterinærsenteret Midt-Troms DA. Mine parter har opplyst at det skal pågå en prosesshos kommunene med tanke på en omorganisering av veterinærtjenesten, hvor en omorganisering skal være ute på høring. Jegber om å få opplyst hvor denne saken står og få oversendt eventuell dokumentasjon av relevans for mine parters ansettelseseller næringsforhold i kommunene. Jeg ber videre om å få opplyst hvem som har forestått den forberedende saksbehandlingenså langt og hva den eventuelle innstillingen i utgangspunktet er. 4

21 Side 5 av 7 SAKEN. 18] Ettersom kommuneveterinær I Maria Løksasyneså ha en sentral rolle i saken finner jeg grunn til å plasserehennes forskjellige roller, slikjeg har forstått det. Hun er; ansatt kommuneveterinær I, som leder med rådgiveransvarovenfor kommunene og med delvis personalansvarfor øvrige veterinærer, ansatt veterinær i Mattilsynet, som til dels er fagmyndighet for veterinærene, privat næringsdrivendeveterinær, som således ogsåer konkurrerende til de veterinærer hun er satt til å lede i sin stilling i kommunen, eier av en utleievirksomhet som delvis har basert seg på omsetningsbasert leie fra veterinær(er) som leier lokaler. De samme veterinærer som hun er tilsatt for å lede. deleier i virksomhet som får utbetalt refusjon på leie fra Salangen kommune, eller lignende ytelse, utledet av statlige tilskudd. 19] Det er ikke tvilsomt at Maria Løksaover tid har truffet beslutninger eller lagt grunnlaget for beslutninger som bl.a. har vært av betydning for mine parters ansettelsesforhold, næringsutøvelseog økonomi. Etter min vurdering er det heller ikke tvilsomt at hun som Kommuneveterinær I har en rekke forvaltningsroller og private interesser i tilknytning til utøvelsen av dissesom kan fremstå uheldig og egnet til å reise spørsmålved hennes habilitet. 20] Jegviser til forvaltningslovens 6, som for ordens skyld hitsettes; 6. (habilitetskrav). Enoffentligtjenestemanner ugildtil å tilrettele e runnla et or en av ' relseellertil å treffe avaiørelse i en forvaltninassak når han selyer art i saken. når han er i slektellersvogerskapmed en part i opp- ellernedstigendelinjeelleri sidelinjeså nærsom søsken; når han er ellerhar værtgift med ellererforlovet medellerer,fosterfar,fostermorellerfosterbarntil en part; når han er vergeellerfullmektigfor en part i sakenellerhar værtvergeellerfullmektigfor en part etter at sakenbegynte; når han lederellerhar ledendestillinai, eller er medlemav stvretellerbedriftsforsamlingfor et samvirkeforetak,eller enforening,sparebankellerstiftelsesomer part i saken,eller et selska somer art i saken.dette gjelderlikevelikkefor personsomutfører tjenesteeller arbeidfor et selskapsomerfullt ut offentligeid og dette selskapet,aleneellersammenmed andre tilsvarendeselskapereller det offentlige,fullt ut eierselskapetsomer part i saken. Likesåer han ugildnår andresære ne orholdforeliggersomer egnet til å svekketillitentil hans upartiskhet;blant annetskalleggesvektpå om avgjørelseni sakenkan innebæresærli ordel ta eller

22 Side6 av 7 ulem e or ham selveller noensomhan har nær ersonli tilkn nin til. Det skalo så le u ildhetsinnsielseer reistav en art. es vekt å om Er denoverordnedetjenestemannugild,kan avgjørelsei sakenhellerikketreffesav en direkte underordnettjenestemanni sammeforvaltningsorgan. Ugildhetsreglenefår ikkeanvendelsedersomdet er åpenbartat tjenestemannenstilknytningtil sakeneller partene ikkevil kunnepåvirkehansstandpunktog verkenoffentligeellerprivate interessertilsierat han vikersete. Rekkeviddenav annetogfjerde leddkonfastleggesnærmerevedforskriftersomgisav Kongen. (mine understrekninger) Det gjøres med bakgrunn i dette gjeldende at Kommuneveterinær I Maria Løksa Larssonhar vært og er inhabil til å tilrettelegge grunnlaget for avgjørelser og treffe avgjørelser som er bestemmende for mine parters rettigheter, plikter, yrkesutøvelse m.m. Hva gjelder saken om "silingen" av vakttelefonen er etter min vurdering det meste av arbeidsrettslige, forvaltningsrettsligeog kontraktsrettslige krav til saksbehandlingtilsidesatt av kommunen, eller den som har handlet på vegne av kommunen: Mine parter har ikke blitt orientert om "saken" eller blitt gitt anledning til å uttale segfør beslutning ble truffet. Mine parter har ikke fått meddelelse om "beslutningen" eller noen begrunnelsefor denne før de oppdager forholdet selv. Beslutningener ikke truffet i en etterpåviselig form. De muntlige opplyste begrunnelsene for de disposisjonersom er gjort på vegne av kommunen er direkte uriktig. Beslutningstakerer inhabil. "Silingen" representerer et misligholdav det underliggende avtaleforhold mellom kommunene og mine 2 parter, som igjen utløser økonomiske tap. Jeg ber i første omgang om at Salangenkommune straks bekrefter at "silingen"av vakttelefonen vil opphøre umiddelbart. Veterinær Hege Jorun Hasvoldhar vakt helgen mars d.å. og det kreves at vakttelefonen er koblet direkte til henne på vanlig måte. Mine parter er for øvrig opptatt av at man nå får en prosesssom leder til en effektiv og god veterinærtjeneste for deltakerkommunene. De forholder seg på den ene side til at det er etablert en situasjon hvor de delvis er ansatt som kommuneveterinærer og at de samtidig har avtalemessige forpliktelser å oppfylle ovenfor kommunene, herunder særligtilknyttet vaktordningen. De har innrettet sine profesjonelle og private liv etter dette. 6

23 Side 7 av 7 På den annen side mener de at det er nødvendig at administrasjonen av den samlede veterinærtjenesten endres slikat man unngår interessekonflikter og at unødige ressursergår til spille på bekostningav brukerne. Det førende for kommunenes disposisjonermå være at brukerne tilbys en god og rasjonell veterinærtjeneste. Jegvil for øvrig komme tilbake til saken etter å ha gjennomgått nødvendige avklaringer og dokumentasjon fra Salangen kommune. Det må i denne sammenheng nevnes at mine parter er svært innstilt på at man nå drøfter løsningenefor at veterinærtjenesten skal bli administrert og forvaltet på en rasjonell og forsvarlig måte. Formålet med den videre gjennomgangen herfra er å hindre at mine parter ikke påføres ytterligere rettstap, samtidig som det må søkeså finne konstruktive løsningerpå dagens situasjon. IV. AVSLUTFENDEMERKNADER Kopi av dette brev sendestil eierne av Veterinærsenteret Midt-Troms DA i det det tas forbehold om at det på et senere tidspunkt vil bli fremmet krav om erstatning og/eller inngitt anmeldelse til politiet som følge av forholdene tilknyttet vakttelefonen. All videre korrespondansei saken skjer inntil videre gjennom meg. Jegimøteser Deres snarligetilbakemelding. Med vennlig hilsen 4 E-post:advokat na ford.no KOPI:Veterinærsenteret Midt-Troms DA, Industriveien 1, 9350 SJØVEGAN KOPI:Bardu kommune, postboks401, 9365 BARDU KOPI:Lavangenkommune, postboks83, 9358 TENNEVOLL KOPI:Dyrøy kommune, Dyrøytunet 1, 9311 BRØSTADBOTN KOPI:lbestad kommune, Kommunehuset, 9450 HAMNVIK

24 Side 1 av 3 Husbanken Vår saksbehandler Vår dato Deres dato REGION BODØ Hans Petter Horsgaard Telefon Vår referanse Deres referanse 2013/ «REF» Til komm unene I Saksnri Dok.nr.,-,,Lrttf Kopi: Ark. kode Ark. kede S OMMUNE Løpenr: / FEB Årsbrev 2013 Investeringstilskudd omsorgsboliger og sykehjem Vedlagt oversendes årsbrevet for investeringstilskuddet som vi ber kommunen videreformidle til berørte etater. Med hilsen HUSBANKEN Postadresse Besøksadresse E-post Bankkonto Postboks 1404 Torvgata 2 Telefon BODØ Telefaks Org nr

25 Husbanken Vår dato Side 2 av 3 Vår referanse 2013/ Til kommunene Investeringstilskudd Investeringstilskuddet skal stimulere kommunene til å fornye og øke tilbudet av plasser i sykehjem og omsorgsboliger for personer med behov for heldøgns helse- og sosialtjenester. Tilskuddet tildeles kommunene gjennom Husbanken. Generelt om ordningen Investeringstilskuddet til bygging og fornying av sykehjem og omsorgsboliger skal gi omsorgsplasser fra 2008 til I 2013 er måltallet boenheter. Målgruppe Personer med behov for heldøgns helse- og sosialtjenester uavhengig av alder og diagnose, herunder eldre personer med langvarige somatiske sykdommer personer med utviklingshemming og andre med nedsatt funksjonsevne personer med psykiske og sosiale problemer personer med rusproblemer personer som har behov for øyeblikkelig hjelp Hva kan tilskuddet brukes til? økt kapasitet av sykehjem og omsorgsboliger både til korttidsplasser og langtidsopphold ombygning og utbedring av gamle og uegnede bygninger fellesarealer nødvendig for å oppnå heldøgns tjeneste i eksisterende omsorgsboliger og sykehjem installering og prosjektering av heis, sprinkleranlegg, samt ulike tiltak knyttet til velferdsteknologi i eksisterende bygningsmasse døgnomsorgsplasser til personer med behov for øyeblikkelig hjelp lokaler for dagaktivitetstilbud for ulike grupper (eldre, demente, funksjonhemmede og andre som har behov for et slikt tilbud) Velferdsteknologi Omsorgsboliger og sykehjem som finansieres med investeringstilskudd måtte fom 2012 være tilrettelagt for tilkobling av elektroniske hjelpemidler, kommunikasjons- og varslingssystem og annen velferdsteknologi.

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 08.05.2014 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 08.05.2014 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 08.05.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 14.10.2008 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30

Møteinnkalling. Kvænangen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30 Møteinnkalling Kvænangen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 88 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritid

MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritid Klæbu kommune MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritid Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 04.12.2014 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Styret i Dyrøyseminarsenteret KF. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: 11:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Styret i Dyrøyseminarsenteret KF. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: 11:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Styret i Dyrøyseminarsenteret KF Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 23.03.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 30

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 23.03.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 30 Hattfjelldal kommune Side 1 av 30 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 23.03.2011 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører) AP -

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa nærings- og kulturutvalg

Møteinnkalling. Nordreisa nærings- og kulturutvalg Møteinnkalling Nordreisa nærings- og kulturutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 16.09.2014 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10 eller på mail

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 28.11.2013 Tidspunkt: 09:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 28.11.2013 Tidspunkt: 09:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssenhuset Dato: 28.11.2013 Tidspunkt: 09:00 Fra kl.09:00 11:00 PS 102/13 Workshop med Arne Sundheim

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no.

Detaljer

Bruk av konsulenter, advokater og prosjektstillinger

Bruk av konsulenter, advokater og prosjektstillinger Forvaltningsrevisjon Bruk av konsulenter, advokater og prosjektstillinger Rapport Januar 2014 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr 4. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller pr e-post til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 784 02502 som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 13.02.2008 kl. 10:00 Møtested: Fylkeshuset, møterom Marmor 3. etg. Andre opplysninger: SAKLISTE Saker til behandling 7/2008 Godkjenning

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling. Nore og Uvdal Næringsselskap v/gro Irene Svendsen vil orientere om ide/plan for lokstallen.

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling. Nore og Uvdal Næringsselskap v/gro Irene Svendsen vil orientere om ide/plan for lokstallen. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 1-8 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 16.02.2015 Tidspunkt: 17:00 17:00 TEMA: Kommunestyresalen, Rødberg Nore og Uvdal Næringsselskap v/gro Irene Svendsen

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

Møteinnkalling Eldrerådet

Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Eldrerådet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.02.2014 Møtetid: 11:00-00:00

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN NAV Tinn 2012-2016 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning. s.2 2 Generelle forhold.. s.4 3 Bomiljø i Tinn kommune..... s.4 4 Hva er en boligsosial handlingsplan?... s.5 5 Formålet

Detaljer

Sakliste til rådsmøte 10. august 2010.

Sakliste til rådsmøte 10. august 2010. Sakliste til rådsmøte 10. august 2010. Sak 50/2010 Referat frå rådsmøte 2. juni 2010 Sak 51/2010 Vidare organisering av regionsamarbeidet Forslag til vedtekter Sak 52/2010 Samkommunemodellen, høyring Sak

Detaljer

Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev for Arkitektur- og designhøgskolen

Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev for Arkitektur- og designhøgskolen DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Postboks 6768 St. Olavs plass 0130 OSLO Deres ref Vår ref Dato 201004359 17.12.10 Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev

Detaljer

Pleie og omsorg - Tildeling av tjenester. Grong kommune

Pleie og omsorg - Tildeling av tjenester. Grong kommune Pleie og omsorg - Tildeling av tjenester Grong kommune Forvaltningsrevisjon nr 1742-1/2010 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden november 2009 til mai 2010 gjennomført en forvaltningsrevisjon av tildeling

Detaljer

Møteinnkalling. Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyremøte, Skjervøy rådhus Dato: 29.06.2015 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyremøte, Skjervøy rådhus Dato: 29.06.2015 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyremøte, Skjervøy rådhus Dato: 29.06.2015 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

v'4øteinnkalling STEIGEN KOMMUNE SAKSLISTE 2lt4 4lt4 Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel 1lt4 r4ll41 MELDINGER 3lt4 r4lt35 VEDTEKTER BARNEHAGER

v'4øteinnkalling STEIGEN KOMMUNE SAKSLISTE 2lt4 4lt4 Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel 1lt4 r4ll41 MELDINGER 3lt4 r4lt35 VEDTEKTER BARNEHAGER STEIGEN KOMMUNE v'4øteinnkalling Utvalg: Møtested: Møtedato: Steigen kommunestyre Rådhuset, leinesfjord 19.02.2014 Tid: KI.09:00 Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet,

Detaljer

Ot.prp. nr. 17 (2008 2009) Om lov om endringer i kommuneloven og svalbardloven (om tillitskapende forvaltning mv. i kommuner og fylkeskommuner)

Ot.prp. nr. 17 (2008 2009) Om lov om endringer i kommuneloven og svalbardloven (om tillitskapende forvaltning mv. i kommuner og fylkeskommuner) Ot.prp. nr. 17 (2008 2009) Om lov om endringer i kommuneloven og svalbardloven (om tillitskapende forvaltning mv. i kommuner og Innhold 1 Proposisjonens hovedinnhold... 5 4.2.4 Internkontroll... 19 1.1

Detaljer

Hovedutvalg oppvekst og omsorg

Hovedutvalg oppvekst og omsorg GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Hovedutvalg oppvekst og omsorg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.03.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Styret i DyrøyseminarsenteretKF Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: 14.11.2012 Tidspunkt: 11:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Styret i DyrøyseminarsenteretKF Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: 14.11.2012 Tidspunkt: 11:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Styret i DyrøyseminarsenteretKF Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: 14.11.2012 Tidspunkt: 11:00 Eventueltforfall måmeldesstyreledersnarestpåtlf.

Detaljer