Ekstraordinær lagdommer. Ankende part Leif Haugo Advokat Tor Jacob Aabelvik. Ankemotpart Finansdepartementet Advokat Sin Kristin Kristiansen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ekstraordinær lagdommer. Ankende part Leif Haugo Advokat Tor Jacob Aabelvik. Ankemotpart Finansdepartementet Advokat Sin Kristin Kristiansen"

Transkript

1 S BORGARTING LAGMANNSRETT I.]~ Avsagt: Saksnr.: Dommere: AS1-BORG/O1 Lagdommer Lagdommer Ekstraordinær lagdommer Tone Aasgaard Mette Jenssen Svein Dahl Ankende part Leif Haugo Advokat Tor Jacob Aabelvik Ankemotpart Finansdepartementet Advokat Sin Kristin Kristiansen Ikke begrensninger i adgangen til offentlig gjengivelse

2 Saken gjelder gyldigheten av Buskerud fylkesskattekontors vedtak om etterberegning av merverdiavgift for årene 2000 og 2001 for enkeltmannsforetaket LeifHaugo. For lagmannsretten er tvisten mellom partene begrenset til å gjelde tilbakeføring av inngående merverdiavgift på fakturaer fra de tre underleverandørene Sigmund Aas, Lars Svensson TØmrer og Micael Persson Bygg. Sakens bakgrunn LeifHaugo drev fra slutten av 1999 det registrerte enkeltmannsforetaket Leif Haugo. Virksomheten var i hovedsak knyttet til oppføring av bygninger i Hemsedal og i nabokommunene. I den perioden saken gjelder, arbeidet Haugo først og fremst med å ferdigstille prosjektet Hemsedal Alpin ASfHemsedal fjellandsby. Det var byggherren, Torleif Solvang, som i løpet av 2000 tildelte Haugo oppdrag knyttet til dette prosjektet etter at entreprenøren IngeniØrbygg AS hadde gått konkurs. Buskerud fylkesskattekontor besluttet våren 2002 å gjennomføre bokettersynknyttet til inntekter, utgifter og avgiftsberegningen i LeifHaugos virksomhet. Haugo ble varslet om dette 4. april Bokettersynet ble gjennomført av spesialrevisor Runar Helgemd, som avga sin rapport 7. juni 2002 etter å ha avholdt sluttkonleranse med LeifHaugo. I bokettersynsrapporten fremkom det visse bemerkninger til LeifHaugos regnskaper, men rapportens hovedinnhold er knyttet til spørsmålet om virksomhetens fradragsrett for inngående merverdiavgift. I rapportens punkt 7.3 er det blant annet vist til at Haugo har fradragsført inngående merverdiavgift på grunnlag av flere fakturaer fra underleverandører hvorett eller flere av kravene i forskrift av 14. oktober 1969 nr i (heretter kalt forskrift nr 2 ) 2 ikke er oppfylt. Det ble i den forbindelse fremholdt følgende i rapporten: Særlig i de tilfeller hvororganisasjonsnummer og/eller bokstavene MVA ikke er påført på fakturaen må selskapet innhente ytterligere dokumentasjon på om virksomheten er registrert i merverdiavgiftsmanntalleteller ikke. I rapportens punkt 7.4 er det fremhevet at fakturaene fra Haugos underleverandørerviser at disse kun har utfakturert timer. Videre er det vist til at Haugo under en telefonsamtale 8. mai 2002 skal ha opplyst at han bare hadde foretatt ren innleie av arbeidskraft. I forlengelsen av dette inneholder bokettersynsrapportens punkt 7.5 en gjennomgang av relevante momenter ved vurderingen av om forholdet mellom Haugo og hans underleverandører var et entrepriseforhold eller om det gjaldt innleie av arbeidskraft. Dette var relevant ettersom utleie av arbeidskraft frem til 1. juli 2001 falt utenfor merverdiavgiftsloven og ikke skulle avgiftsberegnes. Rapportens konklusjon på dette punkt var som følger: AS1-BORG/O1

3 På bakgrunn av inngående fakturaer og uttalelse fra LeifHaugo ser det ut til at benyttede underleverandører er innleid arbeidskraft. Det vil si at innleien av arbeidskraft er avgiftspliktig tjeneste etter 1. juli 2001, og at fradragsrett for merverdiavgift først inntrer etter ovennevnte dato. Ingen av de underleverandørene som er aktuelle under ankeforhandlingen, var registrert i merverdiavgiftsmanntallet. Merknader til de fradrag som er foretatt for inngående merverdiavgift i fakturaene fra disse, fremgår av rapportens punkt 8.2. I tilknytning til seks fakturaer fra Sigmund Aas i perioden 3. september november 2001 er det fremhevet at det ikke fremgår hvor mange som har deltatt i arbeidet, og at det ikke foreligger kontrakt for oppdraget. Det er viderebemerket at fakturaene fra Aas har organisasjonsnummer, men at dette ikke er etterfulgt av bokstavene MVA. For Lars Svensson Tømrer dreier det seg om seks fakturaer i perioden 31. januar april 2000 knyttet til arbeider på Skarsnuten fjellandsby. Heller ikke her fremgår det hvor mange som har deltatt i oppdraget, og det foreligger ingen kontrakt. Rapporten fremhever at fakturaene er påført organisasjonsnummer, men ikke tilføyelsen MVA. Fakturaene fra Micael Persson Bygg gjaldt arbeid i 2000 og første termin Fakturaene var skrevet på to forskjellige fakturaformularer. Begge var påført organisasjonsnummer, mens bare det ene formularet hadde tillegget MVA. Heller ikke her fremgikkdet hvor mange som hadde deltatt i arbeidet, og det ble opplyst i rapporten at det ikke var fremlagt noen kontrakt for arbeidsoppdragene. På grunnlag av på bokettersynsrapporten sendte Buskerud fylkes skattekontor 8. august 2002 et varsel om etterberegning av merverdiavgift og dertil hørende investeringsavgiftfor 2000 og 2001 til LeifHaugo. Varselet fulgte i det vesentlige bokettersynsrevisors anbefalinger, og Haugo ble gitt frist til 29. september 2002 for eventuelle bemerkninger til de varslede endringene. Haugos regnskapsfører innga 7. oktober 2002 et tilsvar til bokettersynsrapporten og varselet på Haugos vegne. Det ble her blant annet fremholdt at det ikke var grunnlag for etterberegning av merverdiavgift for de tre underleverandørene. Når det gjaldt forholdet til Micael Persson Bygg, het det i tilsvaret at partene hadde inngått en samarbeidsavtale hvoretter det skulle avtales faste priser for hvert enkelt oppdrag eller prosjekt. Timetallet fremkom som et anslag over de timer man antok ville medgå. Maksimalt antall timer ble avtalt for hvert enkelt prosjekt. Hvor mange mann Persson brukte og hvor mangetimer som faktisk gikk med, var Haugo uvedkommende. Det var imidlertid tilfeller hvor det ble fakturert etter medgått tid, og dette kunne ifølge tilsvaret kanskje anses som arbeidsleie AS1-BORG/O1

4 Av bokettersynsrapporten av 7. juni 2002 fremgikk det uttrykkelig at noen skriftlig avtale mellom Haugo og Micael Persson Bygg ikke var fremlagt for spesialrevisor. Den samarbeidsavtalen som ble omtalt i regnskapsførerens tilsvar til fylkesskattekontoret, ble heller ikke fremlagt som vedlegg til denne. Den 28. november 2002 traff Buskerud fylkesskattekontor vedtak om fastsettelse grunnet uriktig oppgave i medhold av merverdiavgiftsloven 55 første ledd nr 2. Samlet sett medførte fylkesskattekontorets endringer av merverdiavgift og den motsvarende investeringsavgift en økning på kroner. I begrunnelsen for vedtaket, som er datert 27. november 2002, heter det blant annet følgende om inngående merverdiavgift knyttet til fakturaene fra underleverandørene: Når det gjelder fratrukket inngående merverdiavgift på fakturaer utstedt av underleverandørene, er de tilbakeført på grunnlag av: I) Leie av arbeidskraft var ikke avgiftspliktig før etter jf merverdiavgiftsloven 13 annet ledd, og en har derfor ikke fradragsrett jf merverdiavgiftsloven 21. 2) Fakturaene tilfredsstiller ikke kravene til forskrift av , og er av den grunn ikke fradragsberettigede jf merverdiavgiftsloven 25. Fylkesskattekontoret er videre av den oppfatning at avgiftspliktige ikke har vært aktsom i forbindelse med å undersøke om underleverandørene er registrert i avgiftsmantallet. Flesteparten av fakturaene mangler org. nr. og/eller mva. Fakturaene er på store beløp, og flereer utstedt av utlendinger. Enkelte av de inngående fakturaene som er fratrukket, er tilbakeført på grunnlag av både punkt 1) og 2). LeifHaugo tok ut stevning fordrammen tingrett 26. november 2003 med påstand om at Buskerud fylkesskattekontors avgiftsetterberegninger for årene skulle oppheves. Staten vlfinansdepartementet påsto seg frifunnet. Under saksforberedelsen for tingretten ble antallet tvistepunkter redusert noe. Til avgjørelse under hovedforhandlingen forelå følgende; - fylkesskattekontorets tilbakeføring av fradrag forinngående merverdiavgift på fakturaer utstedt av fire underleverandører, - fylkesskattekontorets tilbakeføring av fradragsført inngående merverdiavgift og beregnet investeringsavgift ved anskaffelse av en Toyota Hilux pick-up, - fyllcesskattekontorets tilbakeføring av fradragsført inngående merverdiavgift og beregnet investeringsavgift ved anskaffelse av fortelt til campingvogn, og - fylkesskattekontorets skjønnsfastsettelse på grunn av manglende omsetningsoppgave for sjette termin AS1-BORG/O1

5 Etter at hovedforhandling var avholdt desember 2004, avsa Drammen tingrett dom 7. januar 2005 med slik domsslutning: 1. Staten ved Finansdepartementet frifinnes. 2. LeifHaugo dømmes til innen 2 to uker fra dommens forkynnelse å erstatte Staten v/finansdepartementet dets saksomkostninger med kr syttitretusentrehundre med tillegg av rente fastsatt i medhold av forsinkelsesrenteloven 3 første ledds første punktum fra forfall til betaling skjer. Tingretten kom til at LeifHaugo i forhold til underleverandørene ikke hadde opptrådt tilstrekkelig aktsomt hva gjaldt deres rett til å fakturere med merverdiavgift, og at fylkesskattekontorets vedtak på dette punkt var gyldig. Heller ikke i forhold til anskaffelsen av bil og fortelt til campingvogn eller fylkesskattekontorets skjønnsmessige fastsettelse av avgift for 6. termin i 2002 fant tingretten grunnlagfor ugyldighet. Ved anke datert 4. februar 2005 brakte LeifHaugo saken inn for lagmannsretten. Anken gjelder både bevisbedømmelsen og lovanvendelsen. Under saksforberedelsen for lagmannsretten har partene blitt enige om en ytterligere reduksjon av sakens tvistepunkter. Lagmannsrettens ankebehandling gjelder etter dette utelukkende spørsmålet om gyldigheten av fylkesskattekontorets etterberegningsvedtak av 28. november 2002 i forhold til tilbakeføring av inngående merverdiavgift på fakturaene fra tre underleverandører; Sigmund Aas, Lars Svensson Tømrer og Micael Persson Bygg. Ankeforhandling ble holdt i Borgarting lagmannsrett 29. mars Det ble avgitt partsforklaring fra LeifHaugo og avhørt tre vitner. Den nærmere dokumentasjonen fremgår av rettsboken. Partene har inngitt anførselsskriv til lagmannsretten. Retten har foretatt de tilpasninger av skrivene som var naturlig i lys av ankeforhandlingen. Partenes anførsler Den ankende part, LeifHaugo, har forretten og gjennom anførselsskriv i det vesentlige anført: Det foreligger ikke utvist tilstrekkelig uaktsomhet fra LeifHaugos side hva gjelder hans manglende kunnskap om at de engasjerte underentreprenørene ikke var registrert i merverdiavgiftmanntallet. Avgiftsmyndighetene har derfor ikke hjemmel til å foreta tilbakeføring av fradragsført inngående merverdiavgift, jf merverdiavgiftsloven O36995AS1-BORG/O1

6 Ved aktsomhetsvurderingen skal lagmannsretten legge vekt på at kravet til formalia ikke er absolutt. Reglene må gis den fortolkning som den konkrete situasjonen gir opphav til, jf også avgiftsmyndighetenes egen presisering av regelverket inntatt i Merverdiavgiftshåndboken, 1. utgave, side avsnitt (omtale i tilknytning til merverdiavgiftsloven 25). LeifHaugos kjennskap til underentreprenørene og deres faktiske og langvarige delaktighet under flere større byggeoppdrag i Hemsedal og Oslo og omegn gjorde ytterligere undersøkelser med hensyn til deres registreringsforhold overflødig. LeifHaugos første avtale med Micael Persson Bygg opplyste til fulle de formalia som en formriktig faktura er pålagt å inneha i henhold til forskrift nr 2 om innhold av salgsdokument. Denne avtalen ble fremlagt for spesialrevisor sammen med de øvrige relevante dokumenter under bokettersynet. LeifHaugo hadde for sin virksomhet, som var organisert som et enkeltmannsfirma, allerede fra starten av engasjert en autorisert regnskapsfører til å ivareta pålagte plikter nedfelt i lover og forskrifter med hensyn til omfanget og kvaliteten av virksomhetens regnskapsførsel, jf lov om autorisasjon av regnskapsførere (lov nr 109/ annet ledd). Den ankende part har nedlagt slik påstand: 1. Avgiftsvedtaket oppheves for hva angår tilbakeføringen av inngående merverdiavgift vedrørende fakturaene fra hhv.: a) Micael Persson Bygg: 2. termin 2000: kr. 3. termin 2000: kr. 4. termin 2000: kr. 5. termin 2000: kr. 6. termin 2000: kr. 1. termin 2001: kr. b) Lars Svensson: 1. tennin 2000: kr. 2. termin 2000: kr. c) Sigmund Aas: 6. tennin 2001: kr. 2. Leif Haugo tilkjennes sakens omkostninger for tingretten og lagmannsretten AS1-BORG/01

7 Ankemotparten, staten vffinansdepartementet, har for retten og gjennom anførselsskriv i det vesentlige anført: Prinsipalt anføres at det er grunnlag for tilbakeføring på grunn av formelle feil ved fakturaene. Hjemmel for etterberegning er merverdiavgiftsloven 55 første ledd nr. 2, jf merverdiavgiftsloven 25, jf forskrift nr 2 2 b. At fradrag er avskåret når salgsdokumentene ikke oppfyller de aktuelle legitimasjonskrav og selger av varer eller tjenester heller ikke er registrert i avgiftsmanntallet, støttes av lovens ordlyd, lovforarbeider og rettspraksis. Det har også støtte i forvaltningspraksis og teori. Reelle hensyn taler i tillegg for denne løsning. Subsidiært anføres at det er grunnlag for tilbakeføring ut fra en aktsomhetsvurdering. Det vises til at Haugo ved ikke å undersøke nærmere om underleverandørene var registrert i avgiftsmanntallet, ikke har vært tilstrekkelig aktsom. Det følger av forarbeidene til merverdiavgiftsloven at endringen i forskrift nr 2, hvorved det ble krevd at salgsdokumentene skulle angi organisasjonsnummer etterfulgt av bokstavene mva, hadde til formål å skjerpe aktsomhetskravet. I den grad det kan sies å gjelde et krav om uaktsomhet/kvalifisert uaktsomhet, skal det i denne type tilfeller i alle fall svært lite til for å anse vedkommende uaktsom/kvalifisert uaktsom. Det må være klart at kravet er oppfylt for Haugos vedkommende. Det vises til at det dreier seg om fakturaer på store beløp fra betydelige leverandører. Flere av underleverandørene var videre nye forbindelser forhaugo, og både Persson og Svensson hadde utenlandsk tilknytning. At Haugo hadde engasjert regnskapsfører for å ivareta regnskapsførselen, er uten betydning i saken. Haugo må identifiseres med sin regnskapsfører hva gjelder aktsomhetsvurderingen. Staten fastholder at Haugos forhold til de aktuelle underleverandørene er å betrakte som arbeidsinnleie. Arbeidsinnleie var ikke avgiftspliktig omsetning før etter lovendring som trådte i kraft 1. juli For to av underleverandørene, Persson og Svensson, dreier det seg om arbeid fakturert før dette tidspunkt. For disse gjøres det dermed atter subsidiært gjeldende at fradrag er avskåret fordi det ikke dreier seg om avgiftspliktig omsetning. Det foreligger ikke saksbehandlingsfeil fra myndighetenes side ved at man ikke har foretatt ytterligere undersøkelser hva gjelder forholdet mellom Haugo og underleverandørene. Det vises til at det som følge av selvangivelsesprinsippet i avgiftsretten påhviler avgiftspliktige en plikt til å dokumentere at han har krav på de fradrag han krever. Bevisføringsplikten ligger hos ham, og han må bære risikoen forfeil i faktum dersom det ikke er gitt tilstrekkelige opplysninger. Den avgiftspliktige kan heller ikke komme med nye faktiske opplysninger når saken står for domstolen. Den såkalte samarbeidsavtalen mellom Haugo og Persson skal det dermed sees bort fra. Dette er en direkte konsekvens av at avgiftsforvaltningen bygger på et AS1-BORG/O1

8 selvangivelsesprinsipp, og det er fastslått av Høyesterett flere ganger. Selv om samarbeidsavtalen mellom Haugo og Persson skulle legges til grunn, gir den ikke grunnlag foret endret syn på saken. Dette gjelder både i forholdetvurderingen av om underleverandørenes arbeider å anse som arbeidsinnleie og ellers. Ankemotpartenhar nedlagt slik påstand: 1. Tingrettens dom stadfestes. 2. Staten vlfinansdepartementet tilkjennes saksomkostninger for lagmannsretten med tillegg av lovens forsinkelsesrente fra forfall til betaling skjer. Lagmannsrettens bemerkninger Lagmannsretten har kommet til samme resultatet som tingretten og kan tiltre tingrettens premisser slik det fremgår av henvisningene nedenfor. Hva gjelder faktum i saken, er det uomstridt at de tre underleverandørene Sigmund Aas, Lars Svensson TØmrer og Micael Persson Bygg rent faktisk ikke var registrert i merverdiavgiftsmanntallet. Det er videre klart og uomtvistet at de, fordi de ikke var manntallsført, ikke var berettiget til å fakturere med merverdiavgift. Når de likevel gjorde dette, er spørsmålet om LeifHaugo var berettiget til å føre den inngående merverdiavgift til fradrag i sitt avgiftsregnskap, eller om fylkes skattekontorets vedtak om tilbakeføring av fradraget er gyldig. Hjemmel for etterberegning er merverdiavgiftsloven 55 første ledd nr. 2, jf merverdiavgiftsloven 25. Etter sistnevnte bestemmelse er inngående avgift som ikke kan legitimeres ved bilag, ikke fradragsberettiget. En faktura, som er et salgsdokument utstedt av selger, kan etter omstendighetene være et bilag med legitimasjonsvirkning på kjøpers hånd. Av 2 bokstav b i forskrift nr2 fremgår det at et salgsdokument blant annet skal angi: Organisasjonsnummer som er tildelt i henhold til lov av 3. juni 1994 nr. 15 om Enhetsregisteret etterfulgt av bokstavene MVA. Bestemmelsen om at organisasjonsnummer skulle angis, kom inn i forskriften etter forslag i Ot. prp. nr. 28 ( ), kapittel 5. Intensjonen var at regelen skulle bidra til å høyne terskelen for avgiftssvindel, og i proposisjonen het det blant annet følgende på side 8: Aktsomhetsnivået vil bli hevet ved at kjøper pålegges undersøkelsesplikt med hensyn til om selgers registreringsnummer er påført salgsdokumentet. Kjøper vil etter forslaget ikke være ansvarlig forat det nummer som er påført er korrekt. Departementet antar at en slik begrenset undersøkelsesplikt ikke vil være særlig byrdefull for kjøper. Konsekvensen av at AS1-BORG/O1

9 selger unnlater å påføre sitt registreringsnummerpå salgsdokumentet er at kjøper ikke har rett til å fradragsføre inngående avgift. Etter merverdiavgiftsloven 25 er det bare inngående avgift som kan legitimeres med bilag som er fradragsberettiget. Med bilag menes her bilag som tilfredsstiller de formkrav som er fastsatt i forskrift nr. 2. Kravet om å påføre salgsdokumentet bokstavene MVA etter organisasjonsnummeret ble ikke omtalt i den nevnte proposisjonen. Slik 2 bokstav b i forskrift nr2 nå lyder, kan det imidlertid ikke være tvil om at kravet om påføring av MVA rettslig sett står i samme stilling som kravet om påføring av organisasjonsnummer. Staten har prinsipalt anført at det er grunnlag for tilbakeføringpå grunn av formelle feil ved fakturaene. Etter statens oppfatning er fradrag avskåret dersom salgsdokumentene ikke oppfyller de legitimasjonskrav som er oppstilt gjennom lov og forskrift, forutsatt at selgeren av varer eller tjenester heller ikke er registrert i avgiftsmanntallet. Lagmannsretten finner at statens prinsipale anførsel må føre frem. Etter lagmannsrettens syn taler ordlyden i merverdiavgiftsloven 25, sammenholdt med ordlyden i 2 bokstav b i forskrift nr 2, for at en faktura i utgangspunktet må være påført selgers organisasjonsnummer og bokstavene MVA for at dokumentet skal ha legitimasjonsvirkninger som salgsdokument. Dette underbygges også av de ovenfor nevnte uttalelsene i forarbeidene til forskriften, der det blant annet fremgår at selgers unnlatelse av å påføre sitt registreringsnummer på salgsdokumentet resulterer i at kjøper ikke har retttil å fradragsføre inngående avgift. Videre må reglene om salgsdokumenters legitimasjonsvirkninger fortolkes i lys av at avgiftssystemet på samme måte som skattesystemet er basert på et prinsipp om selvdeklarasjon og egenkontroll. På dette området er konkreteog oversiktlige bestemmelser med færrest mulig skjønnsmessige elementer nødvendig for å skape forutsigbarhet for de næringsdrivende og for å forenkle avgiftsmyndighetenes håndhevelse av regelverket. Dersom en registrert næringsdrivende kjøper en vare eller tjeneste fra en selger som ikke er registrert i avgiftsmanntallet, men som likevel fakturerer med påslag for merverdiavgift og har påført et organisasjonsnummer og bokstavene MVA på sin faktura, har kjøper rett til å fradragsføre inngående merverdiavgift. Forutsetningen er at kjøper er uvitende om at selger ikke er registrert. I et slikt tilfelle vil kjøperenvære ført bak lyset, ettersom selgeren ikke har retttil å innkreve merverdiavgift og normalt heller ikke vil betale den innkrevde avgiften videre til staten. Hervil statenbære det tap som oppstår ved at kjøper er gitt uriktige opplysninger gjennom fakturaen fra selger. Er situasjonen den at en registrert næringsdrivende kjøper en vare eller tjeneste fra en selger som ikke er registrert i avgiftsmanntallet, men som likevel fakturermed påslag for AS1-BORG/O1

10 merverdiavgift, har kjøper imidlertid ikke retttil å fradragsføre inngående merverdiavgift dersom fakturaen mangler organisasjonsnummer og/eller bokstavene MVA. Reelle hensyn taler for at reglene om legitimasjonsvirkning av salgsdokumenter må tolkes strengt i slike tilfeller som et motstykke til at staten bærer tapet når kjøper er ført bak lyset med fakturaer som tilsynelatende er riktig utfylt, se over. Selv om det ikke relevant i vår sak, bemerker retten at det må foretas en innskrenkende fortolkning av reglene i de tilfellene der selger faktisk erregistrert i avgiftsmanntallet, men har unnlatt å påføre fakturaen sitt organisasjonsnummer og/eller bokstavene MVA. Her vil en registrert kjøper lovlig kunne trekke fra inngående merverdiavgift på sin omsetningsoppgave til tross for at det underliggende bilaget ikke tilfredsstiller vilkårene i forskrift nr 2. Det avgjørende i disse tilfellene vil være at kjøpers fradrag faktisk korresponderer med selgers innkreving av avgift og videre innbetaling av denne til staten. Hva gjelder de salgsdokumentene som er aktuelle i nærværende sak, legges det til grunn at fakturaene fra Sigmund Aas var påført organisasjonsnummer men at nummeret ikke var etterfulgt av bokstavene MVA. Også fakturaene fra Lars Svensson Tømrer var påført et organisasjonsnummer, men tilføyelsen MVA forekom kun på en av de seks fakturaene. Fakturaene fra Micael Persson Bygg var skrevet på to forskjellige fakturaformularer. Begge varianter var med ett unntak påført organisasjonsnummer, mens bare det ene formularet hadde tillegget MVA. Lagmannsretten har kommet til at LeifHaugo ikke var berettiget til å kreve fradrag for inngående merverdiavgift på grunnlag av fakturaer som mangler angivelsen MVA. Dette gjelder samtlige fakturaer fra Sigmund Aas, fem av seks fakturaer fra Lars Svensson Tømrer, samt en del av fakturaene fra Micael Persson Bygg. Fylkesskattekontorets vedtak om tilbakeføring av fradrag knyttet til disse er dermed gyldig allerede av den grunn at bilagene ikke oppfyller de legitimasjonskrav som er oppstilt gjennom lov og forskrift. Videre er det lagmannsrettens oppfatning at fylkesskattekontorets vedtak om tilbakeføring av fradrag knyttet til underleverandørene under enhver omstendighet er gyldig i sin helhet, ettersom LeifHaugo ikke har utvist tilstrekkelig aktsomhet i forhold til underleverandørenes rett til å fakturere med merverdiavgift. Også tingretten fant at LeifHaugo ikke hadde opptrådttilstrekkelig aktsomt, og valgte å avgjøre saken på dette grunnlaget uten å ta stilling til statens prinsipale anførsel. Hva gjelder utlegningen av kravet til aktsomhet og den konkrete vurdering av LeifHaugos opptreden, kan lagmannsretten i det alt vesentlige tiltre tingrettens premisser. Det må legges til grunn at lovgiver gjennom Ot. prp. nr. 28 ( ) signaliserte en betydelig skjerping av kravet til aktsomhet på kjøpers side hva gjelder retten til å fradragsføre inngående merverdiavgift. Dersom et salgsdokument har en eller flere AS1-BORG/O1

11 formelle mangler, jf forskrift nr 2, viser uttalelsene i forarbeidene (se over) klart at det skal svært lite til før fradrag vil være avskåret etter en konkret aktsomhetsvurdering. Når det gjelder de seks fakturaene fra Lars Svensson TØmrer, er totalt fakturabeløp kroner mens innkrevd merverdiavgift utgjør kroner. Lagmannsretten finner det bevist at den fakturaen som ble utstedt først, er den som har løpenummer 107. Denne mangler tilføyelsen MVA etter organisasjonsnummeret. Den neste fakturaen, som har løpenummer 108, er påført Regnr m.v.a., mens de fire siste fakturaene mangler tillegget MVA. Fakturaene er håndskrevne. I likhet med tingretten er det lagmannsrettens oppfatning at særlig den manglende tilføyelse av MVA på fem av seks fakturaer ga Haugo en klar oppfordring til å undersøke om Svensson faktisk var registrert i avgiftsmanntallet og derved berettiget til å innkreve merverdiavgift. Aktsomhetskravet må også ses i lys av at det totale fakturabeløp fra denne underleverandøren var relativt betydelig, samt fakturaenes form. Det vises for Øvrig til tingrettens dom. Sigmund Aas utstedte seks fakturaer på til sammen kroner. Innkrevd merverdiavgift på disse utgjorde totalt kroner. Alle fakturaene er håndskrevne og påført organisasjonsnummer, men uten bokstavene MVA. Også her er det først og fremst den manglende tilføyelsen av MVA som tilsier at Leif Haugo burde ha kontrollert om Aas faktisk var registrert i merverdiavgiftsmanntallet. Det vises for øvrig til tingrettens dom. Micael Persson Bygg utførte omfattende arbeider for LeifHaugo og utstedte fakturaer på til sammen kroner. Innkrevd merverdiavgift beløp seg til totalt kroner. Fakturaene er maskinskrevne, men er skrevet på forskjellige forniularer. De fire første fakturaene inneholder angivelse av Regnr: , men uten tilføyelsen MVA. De fire neste fakturaene er påført Org nr mva.. Deretter varierer det noe, men det bemerkes at fakturamed løpenummer 213 datert 5. juli 2000 verken inneholder organisasjons-/registreringsnummer eller bokstavene MVA. Etter lagmannsrettens oppfatning tilsier det store antall fakturaer herunder de første som ikke oppfylte kravene i forskrift nr2, variasjonene i fakturaformular, samt de store beløpene fakturaene gjaldt, at Haugo ikke uten nærmere undersøkelser kunne legge til grunn at Micael Persson Bygg var berettiget til å innkreve merverdiavgift. Lagmannsretten viser for Øvrig til tingrettens premisser, herunder det tingretten sier om den omstridte samarbeidsavtalen mellom Micael Persson Bygg og LeifHaugo. I likhet med tingretten finner lagmannsretten det klart mest sannsynlig at denne avtalen ikke ble overlevert bokettersynsrevisor i forbindelse med bokettersynet, og at den heller ikke ble oversendt fylkesskattekontoret senere. Avtalenkan uansett ikke stille saken i noe annet lys for så vidt gjelder Haugos aktsomhetsplikt knyttet til Micael Persson Byggs registrering i avgiftsmanntallet AS1-BORG/01

12 Lagmannsretten har etter dette kommet til at LeifHaugo ikke var berettiget til å kreve fradrag for inngående merverdiavgift på grunnlag av de fakturaene fra underleverandører som mangler angivelsen MVA, og at Haugo under enhver omstendighet opptrådte kvalifisert uaktsomt i forhold til alle tre underleverandørernår han unnlot å foreta nærmere undersøkelser knyttet til deres rett til å fakturere med merverdiavgift. Retten finner da ikke grunn til å gå inn på spørsmålet om Lars Svensson Tømrer og/eller Micael Persson Bygg var å anse som innleid arbeidskraft. Anken har vært forgjeves, og saksomkostningsspørsmålet skal avgjøres etter tvistemålsloven 180 første ledd. Retten kan ikke se at det foreligger slike særlige grunner som kreves for å gjøre unntak fra hovedregelen, og LeifHaugo pålegges derfor å erstatte motpartens omkostninger for lagmannsretten. Lagmannsretten finner ingen grunn til å endre tingrettens omkostningsavgjørelse. Statens prosessfullmektig har fremlagt omkostningsoppgave på totalt kroner, hvorav kroner er salær. Det er ikke innkommet bemerkninger til saksomkostningsoppgaven, og lagmannsretten legger den til grunn. Dommen er enstemmig AS1-BORG/01

13 Domsslutning: 1. Tingrettens dom stadfestes. 2. LeifHaugo betaler til staten væinansdepartementet trettinitusentohundreogseksten kroner i saksomkostninger for lagmannsretten innen 2 to uker fra forkynnelse av denne dommen, med tillegg av rente etter lov om forsinkelsesrente 3 første ledd første punktum fra forfall til betaling skjer. Tone Aasgaard Mette Jenssen Svein Dahl Bekreftes for , førstelagmannen.\ I~t-~ AS1-BORG/01

NORGES HØYESTERETT. Den 17. desember 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Falkanger og Normann i

NORGES HØYESTERETT. Den 17. desember 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Falkanger og Normann i NORGES HØYESTERETT Den 17. desember 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Falkanger og Normann i HR-2013-02613-U, (sak nr. 2013/1975), sivil sak, anke over kjennelse:

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 1. mars 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Øie og Normann i. (advokat Janne Larsen)

NORGES HØYESTERETT. Den 1. mars 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Øie og Normann i. (advokat Janne Larsen) NORGES HØYESTERETT Den 1. mars 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Øie og Normann i HR-2013-00475-U, (sak nr. 2013/250), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat Janne

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-00378-A, (sak nr. 2015/1444), sivil sak, anke over dom, (advokat Kristoffer Wibe Koch til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-00378-A, (sak nr. 2015/1444), sivil sak, anke over dom, (advokat Kristoffer Wibe Koch til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 17. februar 2016 avsa Høyesterett dom i HR-2016-00378-A, (sak nr. 2015/1444), sivil sak, anke over dom, Repstad Anlegg AS (advokat Are Hunskaar) mot Arendal kommune (advokat Kristoffer

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT Avsagt: 02.12.2009 Saksnr.: Dommere: 09-1 72806ASK-BORG104 Lagdommer Lagdommer Lagdommer Petter Chr. Sogn Jargen F. Brunsvig Espen Bergh Ankende part Anne-Karina Hyggen Amland Ankernotpart

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, (advokat Pål Behrens) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, (advokat Pål Behrens) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 29. juni 2011 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, A (advokat Pål Behrens) mot Gjensidige Forsikring ASA (advokat Lars

Detaljer

OSLO TINGRETT DOM. 07.02.2012 i Oslo tingrett, 11-187261TVI-OTIR/01. Dommer: Dommerfullmektig Christian Backe. mot

OSLO TINGRETT DOM. 07.02.2012 i Oslo tingrett, 11-187261TVI-OTIR/01. Dommer: Dommerfullmektig Christian Backe. mot OSLO TINGRETT DOM Avsagt: Saksnr.: 07.02.2012 i Oslo tingrett, 11-187261TVI-OTIR/01 Dommer: Dommerfullmektig Christian Backe Saken gjelder: Tvist om fakturaer Abcenergy AS Advokat Knut Rein Carlsen mot

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 9. februar 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Normann i

NORGES HØYESTERETT. Den 9. februar 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Normann i NORGES HØYESTERETT Den 9. februar 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Normann i HR-2011-00291-U, (sak nr. 2011/129), sivil sak, anke over kjennelse: Prosjekt

Detaljer

KLAGESAK NR 4181 KLAGER AS. Klagenemnda stadfestet Skattedirektoratets innstilling (dissens 4-1)

KLAGESAK NR 4181 KLAGER AS. Klagenemnda stadfestet Skattedirektoratets innstilling (dissens 4-1) KLAGESAK NR 4181 KLAGER AS Ingress: Kl nr 4181. Klagenemndas avgjørelse av 12. mars 2001. Klagers vederlagsfrie utleie av erstatningsbiler til kjøpere av bil eller reparasjonstjenester, skal avgiftsberegnes

Detaljer

Borgarting lagmannsrett

Borgarting lagmannsrett Borgarting lagmannsrett INSTANS: Borgarting lagmannsrett - Kjennelse DATO: 2008-04-03 PUBLISERT: LB-2008-37979 STIKKORD: Advarsel på internett mot selskap, ikke sikringsgrunn. SAMMENDRAG: På en hjemmeside

Detaljer

meldinger Lempning av renter beregnet av merverdiavgiftskrav

meldinger Lempning av renter beregnet av merverdiavgiftskrav meldinger SKD 14/11, 28. november 2011 Rettsavdelingen, avgift Lempning av renter beregnet av merverdiavgiftskrav Skattedirektoratet behandler i denne meldingen ettergivelse og nedsettelse av renter beregnet

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01754-A, (sak nr. 2011/736), straffesak, anke over beslutning, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01754-A, (sak nr. 2011/736), straffesak, anke over beslutning, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 21. september 2011 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2011-01754-A, (sak nr. 2011/736), straffesak, anke over beslutning, Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Håvard Skallerud)

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 26. mars 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Endresen og Matheson i

NORGES HØYESTERETT. Den 26. mars 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Endresen og Matheson i NORGES HØYESTERETT Den 26. mars 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Endresen og Matheson i HR-2015-00682-U, (sak nr. 2015/95), straffesak, anke over dom: I. A (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 19. januar 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Bull i

NORGES HØYESTERETT. Den 19. januar 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Bull i NORGES HØYESTERETT Den 19. januar 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Bull i HR-2012-00143-U, (sak nr. 2011/1859), sivil sak, anke over kjennelse: A B (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 23. november 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Noer i

NORGES HØYESTERETT. Den 23. november 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Noer i NORGES HØYESTERETT Den 23. november 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Noer i HR-2011-02175-U, (sak nr. 2011/1850), sivil sak, anke over kjennelse: Frank Johansen

Detaljer

HR-2000-44-B - Rt-2000-1360 (322-2000)

HR-2000-44-B - Rt-2000-1360 (322-2000) Page 1 of 5 HR-2000-44-B - Rt-2000-1360 (322-2000) INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 2000-08-31 DOKNR/PUBLISERT: HR-2000-44-B - Rt-2000-1360 (322-2000) STIKKORD: Panterett. Salgspant. SAMMENDRAG: Tinglyst

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 19. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i

NORGES HØYESTERETT. Den 19. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i NORGES HØYESTERETT Den 19. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i HR-2011-01014-U, (sak nr. 2011/629), sivil sak, anke over kjennelse: Hadeland Montasje

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 23. desember 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Normann og Bull i

NORGES HØYESTERETT. Den 23. desember 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Normann og Bull i NORGES HØYESTERETT Den 23. desember 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Normann og Bull i HR-2014-02508-U, (sak nr. 2014/2096), sivil sak, anke over kjennelse: Staten

Detaljer

Ingress: Kl. nr. 5047. Klagenemndas avgjørelse i møte den 8. desember 2003. Mval: 16 første ledd nr. 4, jf. forskrift nr. 31 og 34

Ingress: Kl. nr. 5047. Klagenemndas avgjørelse i møte den 8. desember 2003. Mval: 16 første ledd nr. 4, jf. forskrift nr. 31 og 34 Klagesak nr. 5047 Ingress: Kl. nr. 5047. Klagenemndas avgjørelse i møte den 8. desember 2003. Saken gjelder fylkesskattekontorets etterberegning av utgående avgift som følge av at klager ikke hadde beregnet

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 15. mai 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matheson og Bull i

NORGES HØYESTERETT. Den 15. mai 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matheson og Bull i NORGES HØYESTERETT Den 15. mai 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matheson og Bull i HR-2013-01028-U, (sak nr. 2013/565), sivil sak, anke over kjennelse: Opplysningsvesenets

Detaljer

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: Dommer: Saken gjelder: mot

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: Dommer: Saken gjelder: mot OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: 18.11.2011 i Oslo tingrett 11-162476TVI-OTIR/07 Dommer: Dommerfullmektig Bård Skeie Hagen Saken gjelder: Kontrollavgift Erik Halfdan Vasquez Pedersen mot

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 24. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Indreberg og Normann i

NORGES HØYESTERETT. Den 24. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Indreberg og Normann i NORGES HØYESTERETT Den 24. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Indreberg og Normann i HR-2012-02013-U, (sak nr. 2012/1569), sivil sak, anke over kjennelse:

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 12. januar 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Utgård og Indreberg i

NORGES HØYESTERETT. Den 12. januar 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Utgård og Indreberg i NORGES HØYESTERETT Den 12. januar 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Utgård og Indreberg i HR-2015-00067-U, (sak nr. 2014/1941), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT -----KJENNELSE --- --- Avsagt: Saksnr.: 18.06.2009 i Borgarting lagmannsrett, 09-079526SAK-BORG/04 Dommere: Lagdommer Lagdommer Lagmann Sveinung Koslung Fredrik Charlo Borchsenius

Detaljer

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: 22.09.2009 i Oslo tingrett, Saksnr.: 09-085260TVI-OTIR/01. Dommer: Saken gjelder: avgjørelse

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: 22.09.2009 i Oslo tingrett, Saksnr.: 09-085260TVI-OTIR/01. Dommer: Saken gjelder: avgjørelse OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: Dommer: 22.09.2009 i Oslo tingrett, 09-085260TVI-OTIR/01 Tingrettsdommer Ingmar Nestor Nilsen Saken gjelder: Klage på Likestillings- og diskrimineringsnemndas

Detaljer

STAVANGER TINGRETT FRAVÆRSDOM. 07.11.2014 i Stavanger tingrett, Tingrettsdommer Rune Høgberg. mot. Johannes Lunde

STAVANGER TINGRETT FRAVÆRSDOM. 07.11.2014 i Stavanger tingrett, Tingrettsdommer Rune Høgberg. mot. Johannes Lunde STAVANGER TINGRETT FRAVÆRSDOM Avsagt: Saksnr.: Dommer: Saken gjelder: 07.11.2014 i Stavanger tingrett, 14-109385TVI-STAV Tingrettsdommer Rune Høgberg Erstatningskrav Måsen Eiendom AS Konkursbo Norsk Båtsenter

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 9. desember 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Endresen og Matheson i

NORGES HØYESTERETT. Den 9. desember 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Endresen og Matheson i NORGES HØYESTERETT Den 9. desember 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Endresen og Matheson i HR-2011-02309-U, (sak nr. 2011/1717), sivil sak, anke over kjennelse: Hands

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-01052-A, (sak nr. 2015/2246), sivil sak, anke over kjennelse,

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-01052-A, (sak nr. 2015/2246), sivil sak, anke over kjennelse, NORGES HØYESTERETT Den 18. mai 2016 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2016-01052-A, (sak nr. 2015/2246), sivil sak, anke over kjennelse, Staten v/arbeids- og velferdsdirektoratet (Regjeringsadvokaten v/advokat

Detaljer

MERVERDIAVGIFT NYHETER OG AVKLARINGER FOR UTLEIE AV NÆRINGSEIENDOM. Estate Konferanse, 26. februar 2015 v/ advokat Bjørn Christian Lilletvedt Tovsen

MERVERDIAVGIFT NYHETER OG AVKLARINGER FOR UTLEIE AV NÆRINGSEIENDOM. Estate Konferanse, 26. februar 2015 v/ advokat Bjørn Christian Lilletvedt Tovsen MERVERDIAVGIFT NYHETER OG AVKLARINGER FOR UTLEIE AV NÆRINGSEIENDOM Estate Konferanse, 26. februar 2015 v/ advokat Bjørn Christian Lilletvedt Tovsen 1 AGENDA Lovendringer (10 min) Frivillig registrering

Detaljer

KLAGESAK. Nr. 5036. Kl. nr. 5036. Klagenemdas avgjørelse i møte 8. desember 2003.

KLAGESAK. Nr. 5036. Kl. nr. 5036. Klagenemdas avgjørelse i møte 8. desember 2003. KLAGESAK Nr. 5036 Ingress: Kl. nr. 5036. Klagenemdas avgjørelse i møte 8. desember 2003. Klagen gjelder etterberegnet merverdi- og investeringsavgift i medhold av merverdiavgiftsloven 55 første ledd nr.

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 6. november 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Matningsdal og Bergsjø i

NORGES HØYESTERETT. Den 6. november 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Matningsdal og Bergsjø i NORGES HØYESTERETT Den 6. november 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Matningsdal og Bergsjø i HR-2014-02165-U, (sak nr. 2014/1729), sivil sak, anke over kjennelse:

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 10. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i

NORGES HØYESTERETT. Den 10. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i NORGES HØYESTERETT Den 10. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i HR-2011-00945-U, (sak nr. 2011/619), sivil sak, anke over kjennelse: Abderrazek

Detaljer

OSLO TINGRETT KJENNELSE. 24.06.2014 i Oslo tingrett, 14-033300TVI-OTIR/08. tingrettsdommer Anniken Nygaard Ottesen

OSLO TINGRETT KJENNELSE. 24.06.2014 i Oslo tingrett, 14-033300TVI-OTIR/08. tingrettsdommer Anniken Nygaard Ottesen OSLO TINGRETT KJENNELSE Avsagt: Sak nr.: Dommer: Saken gjelder: 24.06.2014 i Oslo tingrett, 14-033300TVI-OTIR/08 tingrettsdommer Anniken Nygaard Ottesen Legalitetskontroll av foreningsrettslig vedtak og

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-00184-A, (sak nr. 2010/1416), sivil sak, anke over dom, (advokat Bjørn Eriksen til prøve) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-00184-A, (sak nr. 2010/1416), sivil sak, anke over dom, (advokat Bjørn Eriksen til prøve) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 26. januar 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-00184-A, (sak nr. 2010/1416), sivil sak, anke over dom, Trygve Skui (advokat Bjørn Eriksen til prøve) mot Staten v/statens naturskadefond

Detaljer

KLAGESAK NR 3661. Bransje: Bilhandel, bilreparasjoner mv. Stikkord: Uttak - erstatningsbiler til verkstedkunder mv. Merverdiavgiftsloven 14 nr 5 73

KLAGESAK NR 3661. Bransje: Bilhandel, bilreparasjoner mv. Stikkord: Uttak - erstatningsbiler til verkstedkunder mv. Merverdiavgiftsloven 14 nr 5 73 KLAGESAK NR 3661 Ingress: Kl nr 3661. Klagenemndas avgjørelse av 18. desember 1997 Etterberegnet utgående merverdiavgift for utlån av erstatningsbiler til verkstedskunder og bilkjøpere. Etterberegningen

Detaljer

FROSTATING LAGMANNSRETT

FROSTATING LAGMANNSRETT FROSTATING LAGMANNSRETT KJENNELSE Avsagt: Saksnr.: 18.08.2015 i Frostating Iagmannsrett 15-O61394ASK-FROS Dommere: Lagdommer Lagdommer Lagdommer Sverre Erik Jebens Knut Røstum Roger Faanes Sandhaug AS

Detaljer

_:,gl~i~13!#) ~ tfaug 2014 NORD-TROMS TINGRETT MOTTATT. 06.08.2014 i Nord-Troms tingrett, Avsagt: 14-072088TVA-NHER. Sak nr.:

_:,gl~i~13!#) ~ tfaug 2014 NORD-TROMS TINGRETT MOTTATT. 06.08.2014 i Nord-Troms tingrett, Avsagt: 14-072088TVA-NHER. Sak nr.: MOTTATT tfaug 2014 NORD-TROMS TINGRETT _:,gl~i~13!#) ~ Avsagt: Sak nr.: Dommer: Saken gjelder: 06.08.2014 i Nord-Troms tingrett, 14-072088TVA-NHER Tingrettsdommer Morten Berg Klage i sak vedrørende besittelsestakeise

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 4. januar 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Webster og Bull i

NORGES HØYESTERETT. Den 4. januar 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Webster og Bull i NORGES HØYESTERETT Den 4. januar 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Webster og Bull i HR-2012-00031-U, (sak nr. 2011/1890), sivil sak, anke over kjennelse: Stiftelsen

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01646-A, (sak nr. 2011/648), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01646-A, (sak nr. 2011/648), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 1. september 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-01646-A, (sak nr. 2011/648), sivil sak, anke over dom, Rygge Hotell AS (advokat Even Rønvik) mot Prima Invest AS (advokat Lars Ths.

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01232-A, (sak nr. 2014/2280), sivil sak, anke over dom, (advokat Øyvind Vidhammer) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01232-A, (sak nr. 2014/2280), sivil sak, anke over dom, (advokat Øyvind Vidhammer) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 11. juni 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-01232-A, (sak nr. 2014/2280), sivil sak, anke over dom, A (advokat Øyvind Vidhammer) mot If Skadeforsikring NUF (advokat Truls Nygård)

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 1. desember 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Indreberg og Bårdsen i

NORGES HØYESTERETT. Den 1. desember 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Indreberg og Bårdsen i NORGES HØYESTERETT Den 1. desember 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Indreberg og Bårdsen i HR-2015-02400-U, (sak nr. 2015/1948), sivil sak, anke over kjennelse: Staten

Detaljer

Gulating lagmannsrett Dom

Gulating lagmannsrett Dom Gulating lagmannsrett Dom Avtalerett. Tolking. Ugyldighet. 03.09.2010 1 Utskrift fra Lovdata Tvist om rekkevidden av en garantierklæring avgitt av eiendomsmegler i forbindelse med unnlatt tegning av eierskifteforsikring.

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 22. august 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Kallerud i

NORGES HØYESTERETT. Den 22. august 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Kallerud i NORGES HØYESTERETT Den 22. august 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Kallerud i HR-2012-01647-U, (sak nr. 2012/1126), sivil sak, anke over kjennelse: A B (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 10. mars 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Matheson i

NORGES HØYESTERETT. Den 10. mars 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Matheson i NORGES HØYESTERETT Den 10. mars 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Matheson i HR-2011-00504-U, (sak nr. 2011/173), sivil sak, anke over kjennelse: I.

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-02145-A, (sak nr. 2009/789), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-02145-A, (sak nr. 2009/789), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 12. november 2009 avsa Høyesterett dom i HR-2009-02145-A, (sak nr. 2009/789), sivil sak, anke over dom, Staten v/sentralskattekontoret for utenlandssaker (advokat Morten Søvik) mot

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-02409-A, (sak nr. 2015/1072), sivil sak, anke over dom, (advokat Øystein Hus til prøve) (advokat Inger Marie Sunde)

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-02409-A, (sak nr. 2015/1072), sivil sak, anke over dom, (advokat Øystein Hus til prøve) (advokat Inger Marie Sunde) NORGES HØYESTERETT Den 2. desember 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-02409-A, (sak nr. 2015/1072), sivil sak, anke over dom, A v/verge B (advokat Øystein Hus til prøve) mot C (advokat Inger Marie Sunde)

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2013-00279-A, (sak nr. 2012/1484), straffesak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2013-00279-A, (sak nr. 2012/1484), straffesak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 5. februar 2013 avsa Høyesterett dom i HR-2013-00279-A, (sak nr. 2012/1484), straffesak, anke over dom, Odd Olaf Nerdrum (advokat Pål Berg) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT DOM Avsagt: Saksnr.: 25.09.2013 i Borgarting lagmannsrett 12-207392ASD-BORG/01 Dommere: Lagdommer Lagdommer Lagdommer Elizabeth Baumann Hedda Remen Ingvild Mestad Ankende part Skatt

Detaljer

KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT. Avgjørelse den 7. mars 1996 i sak nr 3182 vedrørende. i n n s t i l l i n g:

KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT. Avgjørelse den 7. mars 1996 i sak nr 3182 vedrørende. i n n s t i l l i n g: Dato for Skattedirektoratets innstilling: KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT Avgjørelse den 7. mars 1996 i sak nr 3182 vedrørende reg nr - A A/S. Skattedirektoratet har avgitt slik i n n s t i l l i n g: Virksomhet:

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 18. november 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Skoghøy og Øie i

NORGES HØYESTERETT. Den 18. november 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Skoghøy og Øie i NORGES HØYESTERETT Den 18. november 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Skoghøy og Øie i HR-2013-02419-U, (sak nr. 2013/2093), sivil sak, anke over kjennelse: A AS A

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-01336-A, (sak nr. 2009/679), straffesak, anke over dom, (advokat Øystein Storrvik) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-01336-A, (sak nr. 2009/679), straffesak, anke over dom, (advokat Øystein Storrvik) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 26. juni 2009 avsa Høyesterett dom i HR-2009-01336-A, (sak nr. 2009/679), straffesak, anke over dom, A (advokat Øystein Storrvik) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7578 31.12.2008 If Skadeforsikring AS RETTSHJELP

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7578 31.12.2008 If Skadeforsikring AS RETTSHJELP FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7578 31.12.2008 If Skadeforsikring AS RETTSHJELP Retten reduserte salærkrav opprinnelig salærkrav krevd dekket - FAL 4-10. Sikrede var part i tvist som gjaldt krav om

Detaljer

Dato for Skattedirektoratets innstilling: KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT. i n n s t i l l i n g:

Dato for Skattedirektoratets innstilling: KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT. i n n s t i l l i n g: TVP-SAB/ack Dato for Skattedirektoratets innstilling: KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT Avgjørelse den reg nr. i sak nr 3071 vedrørende Skattedirektoratet har avgitt slik i n n s t i l l i n g: Klageren,

Detaljer

NORGES HØYESTERETT S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 11. oktober 2012 avsa Høyesterett dom i HR-2012-01939-A, (sak nr. 2012/23), sivil sak, anke over dom, Staten v/skatt øst (Regjeringsadvokaten v/advokat Ida Thue til prøve) mot Norwegian

Detaljer

KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT. Avgjørelse den 13.10.98 i sak nr 3954 vedrørende org nr xxx xxx xxx - Klager.

KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT. Avgjørelse den 13.10.98 i sak nr 3954 vedrørende org nr xxx xxx xxx - Klager. Dato for Skattedirektoratets innstilling: 27. april 1998 KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT Avgjørelse den 13.10.98 i sak nr 3954 vedrørende org nr xxx xxx xxx - Klager. Skattedirektoratet har avgitt slik

Detaljer

Drammen kommune Isachsen entreprenør AS

Drammen kommune Isachsen entreprenør AS Drammen kommune Isachsen entreprenør AS Vurdering av spørsmålet om anke Advokat Brynjulf Næss 1 Innholdet i presentasjonen 1. Bakgrunnen for saken 2. De rettslige spørsmålene 3. Tingrettens dom 4. Lagmannsrettens

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2013-01252-A, (sak nr. 2012/2087), sivil sak, anke over kjennelse, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2013-01252-A, (sak nr. 2012/2087), sivil sak, anke over kjennelse, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 12. juni 2013 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2013-01252-A, (sak nr. 2012/2087), sivil sak, anke over kjennelse, Staten v/skatt øst (Regjeringsadvokaten v/advokat Karl Otto Thorheim

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT KJENNELSE Avsagt: Saksnr.: 27.03.2012 i Borgarting lagmannsrett, 12-046467SAK-BORG/04 Dommere: Lagdommer Lagdommer Lagdommer Anne Magnus Carl August Heilmann Anne Ellen Fossum Ankende

Detaljer

NORGES HØYESTERETT S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 25. juni 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-01136-A, (sak nr. 2007/1873), sivil sak, anke, Egil Kristoffersen & Sønner AS (advokat Arvid Dahm) mot Marine Harvest Norway AS (advokat

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT -----KJENNELSE --- --- Avsagt: 21.11.2011 Saksnr.: Dommere: 11-168804SAK-BORG/04 Lagmann Lagdommer Lagdommer Espen Bergh Magne Spilde Tonje Vang Innklaget Politiets Sikkerhetstjeneste

Detaljer

Merverdiavgifts- og skattespørsmål ved utsetting av IT-tjenester til heleid AS som skal serve helseforetak, mf

Merverdiavgifts- og skattespørsmål ved utsetting av IT-tjenester til heleid AS som skal serve helseforetak, mf Vedlegg 1 PricewaterhouseCoopers DA Skippergata 35 Postboks 6128 N-9291 Tromsø Telefon 02316 NOTAT 28. juni 2004 Merverdiavgifts- og skattespørsmål ved utsetting av IT-tjenester til heleid AS som skal

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-02364-A, (sak nr. 2014/1449), sivil sak, anke over dom, (advokat Per Danielsen) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-02364-A, (sak nr. 2014/1449), sivil sak, anke over dom, (advokat Per Danielsen) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 3. desember 2014 avsa Høyesterett dom i HR-2014-02364-A, (sak nr. 2014/1449), sivil sak, anke over dom, A (advokat Per Danielsen) mot Air & Sea Transport AS (advokat Bengt Haadem

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01204-A, (sak nr. 2015/510), straffesak, anke over dom, (advokat Øystein Storrvik) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01204-A, (sak nr. 2015/510), straffesak, anke over dom, (advokat Øystein Storrvik) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 8. juni 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-01204-A, (sak nr. 2015/510), straffesak, anke over dom, Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Erik Førde) mot A (advokat Øystein

Detaljer

Gulating lagmannsrett Dom

Gulating lagmannsrett Dom 06.03.2011 1 Utskrift fra Lovdata Gulating lagmannsrett Dom Avgifter. Merverdiavgift. Omsetningsavgift. Merverdiavgiftsloven (1969) 21. Et oljeserviceselskap krevde fradrag for inngående merverdiavgift

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for bygging av omsorgsboliger på Evenshaugen. Konkurransen var delt opp i flere entrepriser det kunne gis deltilbud

Detaljer

Norges Høyesteretts ankeutvalg - Kjennelse. Sivilprosess. Ankenektelse. Arbeidsrett. Avvisning. Søksmålsfrist. Arbeidsmiljøloven 17-4.

Norges Høyesteretts ankeutvalg - Kjennelse. Sivilprosess. Ankenektelse. Arbeidsrett. Avvisning. Søksmålsfrist. Arbeidsmiljøloven 17-4. HR-2011-1612-U INSTANS: Norges Høyesteretts ankeutvalg - Kjennelse. DATO: 2011-08-26 KUNNGJORT: 2011-09-02 DOKNR/PUBLISERT: STIKKORD: SAMMENDRAG: SAKSGANG: PARTER: FORFATTER: HR-2011-1612-U Sivilprosess.

Detaljer

Rt-1983-979 (223-83) - UTV-1983-646

Rt-1983-979 (223-83) - UTV-1983-646 Page 1 of 5 Rt-1983-979 (223-83) - UTV-1983-646 INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1983-09-16 PUBLISERT: Rt-1983-979 (223-83) - UTV-1983-646 STIKKORD: (Fossdommen) Skatterett - spørsmål om fradrag for avskrivning

Detaljer

AS ble begjært konkurs av Kemneren i Oslo, og selskapene ble tatt under konkursbehandling i perioden 27. juli til 22. august 2005.

AS ble begjært konkurs av Kemneren i Oslo, og selskapene ble tatt under konkursbehandling i perioden 27. juli til 22. august 2005. NORGES HØYESTERETT Den 30. juni 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-01322-A, (sak nr. 2011/172), sivil sak, anke over dom, Mads Jacobsen (advokat Peter Simonsen) mot Staten v/kemneren i Oslo (Kommuneadvokaten

Detaljer

A (advokat Lars Holo) mot B (advokat Arne R Stray). Holmøy, Philipson og Schei.

A (advokat Lars Holo) mot B (advokat Arne R Stray). Holmøy, Philipson og Schei. Rt-1988-708 (211-88) INSTANS: DATO: 1988-06-22 Høyesteretts kjæremålsutvalg DOKNR/PUBLISERT: Rt-1988-708 (211-88) STIKKORD: SAMMENDRAG: Familierett. Tvangsfullbyrdelse. Gjennomføring av en samværsordning

Detaljer

Rt-1990-59 (15-90) http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wiftmrens?0/lex/avg/hrsiv/rt1990-0059-00016b.html. Side 60

Rt-1990-59 (15-90) http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wiftmrens?0/lex/avg/hrsiv/rt1990-0059-00016b.html. Side 60 Page 1 of 6 Rt-1990-59 (15-90) INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1990-01-19 DOKNR/PUBLISERT: Rt-1990-59 (15-90) STIKKORD: (Myra Båt) Entrepriserett. Panterett. Konkurs. Tingsrett. SAMMENDRAG: En entreprenør

Detaljer

ADVOKATENE POULSSON, SIBBERN OG TROSDAHL **** Oslo tingrett avsa den 26. juni 2008 dom i sak nr. 07-135267TVI-OTIR/01 med slik.

ADVOKATENE POULSSON, SIBBERN OG TROSDAHL **** Oslo tingrett avsa den 26. juni 2008 dom i sak nr. 07-135267TVI-OTIR/01 med slik. ADVOKATENE POULSSON, SIBBERN OG TROSDAHL Oslo tingrett Postboks 8023 Dep. 0030 Oslo ANKE TIL BORGARTING LAGMANNSRETT ANDREAS POULSSON CHRISTIAN N. SIBBERN TORE TROSDAHL MNA I KONTORFELLESSKAP TELEFON :

Detaljer

HAR DU KREVD REFUNDERT 25% AV ALLE DINE ADVOKAT HONORAR!

HAR DU KREVD REFUNDERT 25% AV ALLE DINE ADVOKAT HONORAR! HAR DU KREVD REFUNDERT 25% AV ALLE DINE ADVOKAT HONORAR! Har ditt firma i løpet av de siste årene måttet bruke advokat for å bistå deg i skatte- eller avgiftssaker? Da har du sikkert betalt dine advokat

Detaljer

KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT. i n n s t i l l i n g:

KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT. i n n s t i l l i n g: Dato for Skattedirektoratets innstilling: KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT Avgjørelse den reg nr - J AS. i sak nr 3221 vedrørende Skattedirektoratet har avgitt slik i n n s t i l l i n g: Selskapet ble registrert

Detaljer

LB-2005-5579

LB-2005-5579 <noscript>ncit: 0:00</noscript> Page 1 of 7 LB-2005-5579 INSTANS: Borgarting lagmannsrett - Dom. DATO: 2006-02-06 PUBLISERT: LB-2005-5579 STIKKORD: Kjøpsrett. Fast eiendom. Prisavslag. Mangel. Avhendingsloven 3-8. SAMMENDRAG: Oslo kommune

Detaljer

KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT. Avgjørelse den 22. desember 1994 i sak nr 3036 vedrørende A A/S. i n n s t i l l i n g :

KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT. Avgjørelse den 22. desember 1994 i sak nr 3036 vedrørende A A/S. i n n s t i l l i n g : Dato for Skattedirektoratets innstilling: KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT Avgjørelse den 22. desember 1994 i sak nr 3036 vedrørende A A/S. Skattedirektoratet har avgitt slik i n n s t i l l i n g : Selskapets

Detaljer

@ Avsagt: Tirsdag 18.12.2012 Saksnr.: 12-191101ENE-BBYR/O4 Dommer: Dommerfullmektig Anders Hoff m/alm. fullmakt

@ Avsagt: Tirsdag 18.12.2012 Saksnr.: 12-191101ENE-BBYR/O4 Dommer: Dommerfullmektig Anders Hoff m/alm. fullmakt BERGEN TINGRETT @ Avsagt: Tirsdag 18.12.2012 Saksnr.: 12-191101ENE-BBYR/O4 Dommer: Dommerfullmektig Anders Hoff m/alm. fullmakt Saken gjelder: Begjæring om bevissikring Konkurransetilsynet mot Telenor

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-01021-A, (sak nr. 2013/2405), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-01021-A, (sak nr. 2013/2405), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 20. mai 2014 avsa Høyesterett dom i HR-2014-01021-A, (sak nr. 2013/2405), sivil sak, anke over dom, Arendal kommune (advokat Magne Olsen til prøve) mot Repstad Anlegg AS (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 14. mai 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Utgård, Endresen og Matheson i

NORGES HØYESTERETT. Den 14. mai 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Utgård, Endresen og Matheson i NORGES HØYESTERETT Den 14. mai 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Utgård, Endresen og Matheson i HR-2014-00955-U, (sak nr. 2013/2149), sivil sak, anke over kjennelse: Adhd Norge

Detaljer

Rt-1997-1602 (436-97) - UTV-1997-1137

Rt-1997-1602 (436-97) - UTV-1997-1137 Page 1 of 5 Rt-1997-1602 (436-97) - UTV-1997-1137 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 1997-10-16 PUBLISERT: Rt-1997-1602 (436-97) - UTV-1997-1137 STIKKORD: Skatterett. Ideelle organisasjoners skatteplikt

Detaljer

Retningslinjer for ileggelse av tilleggsavgift

Retningslinjer for ileggelse av tilleggsavgift Retningslinjer for ileggelse av tilleggsavgift Skattedirektoratet har den 10. januar 2012 fastsatt retningslinjer for behandling av saker der det kan ilegges tilleggsavgift etter merverdiavgiftsloven 21-3.

Detaljer

KLAGESAK NR 4862. Bransje: Detaljhandel med motorkjøretøyer, import og omsetning av campingvogner

KLAGESAK NR 4862. Bransje: Detaljhandel med motorkjøretøyer, import og omsetning av campingvogner KLAGESAK NR 4862 Ingress: Klage nr. 4862. Klagenemndas avgjørelse av 5. mars 2003. Saken gjelder fylkesskattekontorets vedtak om etterberegning. Spørsmål om det var tatt ut eller omsatt campingvogner fra

Detaljer

GULATING LAGMANNSRETT

GULATING LAGMANNSRETT GULATING LAGMANNSRETT KJENNELSE Avsagt: Saksnr.: 07.11.2012 i Gulating lagmannsrett, 12-027723ASD-GULA/AVD2 Dommere: Magni Elsheim Rolf Strøm Carl Petter Martinsen Ankende part Sos Rasisme Ankemotpart

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-01107-A, (sak nr. 2008/557), sivil sak, anke over dom, v/advokat Goud Helge Homme Fjellheim) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-01107-A, (sak nr. 2008/557), sivil sak, anke over dom, v/advokat Goud Helge Homme Fjellheim) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 20. juni 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-01107-A, (sak nr. 2008/557), sivil sak, anke over dom, Staten v/skattedirektoratet (Regjeringsadvokaten v/advokat Goud Helge Homme Fjellheim)

Detaljer

Norges Høyesterett - HR-2015-538-A

Norges Høyesterett - HR-2015-538-A Norges Høyesterett - Instans Dato 2015-03-05 Publisert Stikkord Sammendrag Saksgang Parter Forfatter Norges Høyesterett - Dom. Skatterett. Sakskostnader. To selskaper hadde i egen interesse dekket sakskostnadene

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-02199-A, (sak nr. 2010/1201), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-02199-A, (sak nr. 2010/1201), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 22. desember 2010 avsa Høyesterett dom i HR-2010-02199-A, (sak nr. 2010/1201), sivil sak, anke over dom, Aase Gunvor Haugseggen Brevik Tangen (advokat Helge Aarseth) mot Ragnhild

Detaljer

OSLO TINGRETT. 06.04.2011 i Oslo tingrett, 10-199121TVI-OTIR/06

OSLO TINGRETT. 06.04.2011 i Oslo tingrett, 10-199121TVI-OTIR/06 OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: Dommer: 06.04.2011 i Oslo tingrett, 10-199121TVI-OTIR/06 Dommerfullmektig Camilla Rydgren Meland Saken gjelder: Tvist om gjennomføringsbonus gir grunnlag

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7730 Søknadsnr. 2005 09478 Petroleum Technology Company AS, Stavanger

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7730 Søknadsnr. 2005 09478 Petroleum Technology Company AS, Stavanger Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7730 Søknadsnr. 2005 09478 Innehaver: Petroleum Technology Company AS, Stavanger Fullmektig: Onsagers AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 7. november 2007

Detaljer

SØRE SUNNMØRE TINGRETT

SØRE SUNNMØRE TINGRETT SØRE SUNNMØRE TINGRETT ~L.- _ Avsagt: Saksnr.: 25.06.2009 i Søre Sunnmøre tingrett, 09-038791 TVI-SOSU Dommer: Sorenskriver Ingolv Joa Saken gjelder: Tvist om kjøp av campingvogn - småkravsprosess KJØPER

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01406-A, (sak nr. 2015/242), straffesak, anke over kjennelse, (advokat Marius O. Dietrichson) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01406-A, (sak nr. 2015/242), straffesak, anke over kjennelse, (advokat Marius O. Dietrichson) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 1. juli 2015 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2015-01406-A, (sak nr. 2015/242), straffesak, anke over kjennelse, A (advokat Marius O. Dietrichson) S T E M M E G I V N I N G : (1)

Detaljer

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 31. januar 3013 truffet vedtak i

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 31. januar 3013 truffet vedtak i TILSYNSUTVALGET FOR DOMMERE Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 31. januar 3013 truffet vedtak i Sak nr: 97/12 (arkivnr: 201200863-11) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra advokat A på vegne

Detaljer

DET KGL. JUSTIS- OG RUNDSKRIV G-134/89 (Dmst. 530) POLITIDEPARTEMENT Dato: 1.9.1989 2587/89 A-JT LA/cdj

DET KGL. JUSTIS- OG RUNDSKRIV G-134/89 (Dmst. 530) POLITIDEPARTEMENT Dato: 1.9.1989 2587/89 A-JT LA/cdj DET KGL. JUSTIS- OG RUNDSKRIV G-134/89 (Dmst. 530) POLITIDEPARTEMENT Dato: Jnr: 1.9.1989 2587/89 A-JT LA/cdj Mottaker: Skifterettene ENDRINGER I LOV OM MERVERDIAVGIFT OG I LOV OM AVGIFT PÅ INVESTERINGER

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-00996-A, (sak nr. 2014/135), sivil sak, anke over overskjønn, (advokat Ingrid N. Leipsland til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-00996-A, (sak nr. 2014/135), sivil sak, anke over overskjønn, (advokat Ingrid N. Leipsland til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 19. mai 2014 avsa Høyesterett dom i HR-2014-00996-A, (sak nr. 2014/135), sivil sak, anke over overskjønn, AS Bærums-Hus (advokat Ingrid N. Leipsland til prøve) mot Kristiania Hjemmelselskap

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01202-A, (sak nr. 2014/2256), sivil sak, anke over dom, (advokat Finn Backer-Grøndahl) Kolderup)

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01202-A, (sak nr. 2014/2256), sivil sak, anke over dom, (advokat Finn Backer-Grøndahl) Kolderup) NORGES HØYESTERETT Den 8. juni 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-01202-A, (sak nr. 2014/2256), sivil sak, anke over dom, Telenor ASA (advokat Finn Backer-Grøndahl) mot Staten v/skatt øst (Regjeringsadvokaten

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-02471-A, (sak nr. 2014/772), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-02471-A, (sak nr. 2014/772), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 18. desember 2014 avsa Høyesterett dom i HR-2014-02471-A, (sak nr. 2014/772), sivil sak, anke over dom, Kenneth Olsen (advokat Rune H. Eriksen) mot Staten v/skatt sør (Regjeringsadvokaten

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2012-00769-A, (sak nr. 2011/1668), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2012-00769-A, (sak nr. 2011/1668), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 17. april 2012 avsa Høyesterett dom i HR-2012-00769-A, (sak nr. 2011/1668), sivil sak, anke over dom, Riska Fjordcruise AS (advokat Morten Fotland til prøve) mot Staten v/skatt vest

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 7. mars 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Schei og dommerne Øie og Bergsjø i

NORGES HØYESTERETT. Den 7. mars 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Schei og dommerne Øie og Bergsjø i NORGES HØYESTERETT Den 7. mars 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Schei og dommerne Øie og Bergsjø i HR-2013-00545-U, (sak nr. 2013/184), sivil sak, anke over kjennelse:

Detaljer

OSLO TINGRETT KJENNELSE. 13.08.2015 i Oslo tingrett, 14-103486TVI-OTIR/07. Tingrettsdommer Kristian Jahr. Betaling av faktura for advokatbistand.

OSLO TINGRETT KJENNELSE. 13.08.2015 i Oslo tingrett, 14-103486TVI-OTIR/07. Tingrettsdommer Kristian Jahr. Betaling av faktura for advokatbistand. OSLO TINGRETT KJENNELSE Avsagt: Sak nr.: Dommer: Saken gjelder: 13.08.2015 i Oslo tingrett, 14-103486TVI-OTIR/07 Tingrettsdommer Kristian Jahr Betaling av faktura for advokatbistand Advokatfirmaet Østberg

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-02210-A, (sak nr. 2009/1275), straffesak, anke over dom, (advokat Halvard Helle) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-02210-A, (sak nr. 2009/1275), straffesak, anke over dom, (advokat Halvard Helle) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 24. november 2009 avsa Høyesterett dom i HR-2009-02210-A, (sak nr. 2009/1275), straffesak, anke over dom, A (advokat Halvard Helle) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

Ny bokføringslov endring av merverdiavgiftsloven 32 - endringer i forskrifter til merverdiavgiftsloven

Ny bokføringslov endring av merverdiavgiftsloven 32 - endringer i forskrifter til merverdiavgiftsloven Skattedirektoratet meldinger SKD 3/05, 26. januar 2005 Ny bokføringslov endring av merverdiavgiftsloven 32 - endringer i forskrifter til merverdiavgiftsloven I forbindelse med innføringen av ny lov 19.

Detaljer