20. november Statusrapporter fra arbeidsgrupper under delprosjektene S 1, S 2 og S 3 per

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "20. november 2012. Statusrapporter fra arbeidsgrupper under delprosjektene S 1, S 2 og S 3 per 25.10. 2012"

Transkript

1 20. november 2012 Statusrapporter fra arbeidsgrupper under delprosjektene S 1, S 2 og S 3 per

2 Om rapporten OPAD 2014 er opprettet for å samorganisere administrasjonene ved UMB og NVH til vårt nye universitet, NMBU. Prosjektet er organisert i fire delprosjekter. Det største arbeidsområdet er å få på plass felles systemer og arbeidsprosesser (S), og hele tre av fire delprosjekter omfatter dette området (delprosjekt 1, 2 og 3). Det fjerde delprosjektet tar for seg organisasjon, styring og ledelse. Under hvert delprosjekt er det opprettet arbeidsgrupper. Til sammen favner disse om samtlige administrative arbeidsområder og oppgaver. Denne rapporten inneholder statusrapporter per 25. oktober fra de fleste arbeidsgruppene innenfor systemer og arbeidsprosesser. Rapportene svarer på arbeidsgruppenes mandat, se OPADs nettside. Arbeidsgruppenes arbeidsfelt varierer og av den grunn også innholdet i rapportene. OPAD hadde på forhånd utarbeidet en mal for rapporten som skulle passe for samtlige grupper, se nettsiden. En felles mal for så ulike grupper ville nødvendigvis føre til flere mindre relevante punkter for noen av gruppene. Rapporten er blitt et viktig og nyttig dokument for OPAD. I tillegg til å vise hvor sentrale arbeidsgruppene er for å få på plass en «operativ administrasjon» for NMBU, peker arbeidsgruppenes rapporter på avhengigheter, risikofaktorer og hvor det må treffes beslutninger på høyere hold. Statusrapporten vil bli løpende brukt av OPAD i planleggings- og oppfølgingsarbeidet. Den blir også lagt fram for direktørene og for felles IDF. Fellesstyret vil også bli orientert om arbeidet/status i møtet 4. desember. Rapporten er organisert per delprosjekt og de ansvarlige koordinatorene innleder. Malena Bakkevold Prosjektleder for OPAD

3 Delprosjekt S 1 Personal, Økonomi, arkiv, sentralbord og Servicetorg I dette delprosjektet er det 13 ulike arbeidsgrupper som har sendt rapport per 25. oktober. Rapportene viser at det er mye arbeid som må gjøres for å få systemene til å fungere 1. januar Rapportene viser at arbeidsgruppene vil bli sentrale for at NMBU skal ha en «operativ administrasjon» fra fusjonstidspunktet. Det pekes i rapportene på særlig to gjennomgående ting som må være på plass: Vedtak om organiseringen av NMBU må på plass Avhengigheten av at IT- avdelingene får gjennomført sine prosjekt Det er også viktig å merke seg at arbeidsgruppene ikke opererer i et vakuum, her er man avhengig av at arbeidsgrupper kommuniserer på tvers av hverandre og på tvers av fagavdelinger. Oslo, 7. november 2012 Hans Gran Delprosjektkoordinator 3

4 Delprosjekt S 1 Personal. Økonomi. Arkiv. Sentralbord og servicetorg. Delprosjektkoordinator Hans Gran PERSONAL ØKONOMI S 1.1- PE Valg av verktøy/systemer Catherine Caillé, NVH S 1.2- PE Omstillingshåndbok Torborg Storaas, NVH S 1.3- PE Felles personalhåndbok Ingeborg Hauge Høyland, UMB S 1.4- PE Personalreglement Torborg Storaas, NVH S PE Samkjøring avtaleverk Turid V. Myklebust, NVH S 1.6- PE S 1.7- PE S 1.8- ØK Håndtering av personalmapper Flyttes til arkiv Felles HMS- system inkl IA, avtale med BHT, organisering av AMU, medarbeiderundersøkelser, medarbeidersamtaler, varsling Gjennomgående sentralt regelverk, instrukser mv Christian Meuche, NVH Lena Marie Kjøbli, UMB Hans Christian Sundby, UMB S 1.9- ØK Økonomistyring/virksomhetsstyring Hans Christian Sundby, UMB S ØK Regnskap Gunnstein Systad, NVH S ØK Innkjøp Jan Aldal, NVH S ØK Lønn Line Bø Jeremiassen, UMB 4

5 ARKIV SERVICETORG OG SENTRALBORD S AR Arkiv og saksbehandlersystem: S 1.14a- AR Delgruppe Arkivplan Christian Meuche, NVH S 1.14b- AR Delgruppe Arkiv og saksbehandlersystem Laila Smed Ebbesen, UMB S SS Servicetorg og sentralbord Margreth Reme, UMB 5

6 Delprosjekt: S 1 Personal. Økonomi. Arkiv. Servicetorg og sørvistorg Arbeidsgruppe: S1.1- PE, Valg av verktøy/systemer Rapportområde 1. Arbeidsoppgaver Valg av: Rekrutteringsverktøy Tidsregistreringssystem Lønns- og personalsystem Reiseregninger Veiledning Gi en punktvis beskrivelse av arbeidsgruppens oppdrag slik det er formulert per september Sørge for oppsigelse av eksisterende avtaler 2. Dagens systemer/arbeidsprosesser/ rutiner Rekrutteringsverktøy og tidsregisteringsverktøy; begge institusjoner fornøyd med eget system og dekker behovet. UMB har hhv Job Norge og excel mens NVH har Easycruit og Wintid. Lønns- og personalsystem; UMB har Paga og NVH har SAP. Reiseregning; UMB har i Agresso og NVH har i SAP Gi en kort beskrivelse av systemer/ arbeidsprosesser / rutiner per 2012 ved NVH og UMB innenfor arbeidsgruppens oppgavefelt. Få fram hva som fungerer godt og hva som kan forbedres. Beskrivelsen presenteres i ett avsnitt per institusjon. 6

7 3. Forslag til systemer/ arbeidsprosesser/rutiner Rekrutteringssystem vurderes etter kostnadseffektivitet og brukervennlighet. Tidsregistreringsverktøy; foreslår at begge organisasjonene beholder det de har Lønns- og personalsystem; PAGA er valgt av FS styreleder (uke 43). Reiseregning; vurdere videreføring av reiseregning i Agresso mot ny modul i PAGA. 4. Interne forskrifter, reglementer og rutinebeskrivelser 5. Behov for ny kompetanse Avhengig av valgene omtalt i punkt 3. NVH tilsatte må lære Paga og nytt reiseregningssystem og UMB tilsatte må lære nytt reiseregningssystem om ny modul i Paga blir valgt. Beskriv arbeidsgruppens forslag til systemer/arbeidsprosesser/ rutiner. Benytt flytdiagram i Visio til å beskrive prosessene/rutinene der det er relevant. For flere arbeidsgrupper er det for tidlig å komme med konkrete forslag til systemer/ arbeidsprosesser/rutiner til I mangel av konkrete forslag, beskriv kort «veien til løsning», dvs. hovedpunkter inkludert nødvendige avklaringer som må stas for at arbeidsgruppen skal kunne legge fram forslag innenfor sitt oppgavefelt. Gi en punktvis oversikt over de viktigste interne forskrifter, reglementer og rutinebeskrivelser som berører arbeidsgruppens oppgavefelt og hva som må gjøres med disse innen hvilke frister. Skriv fullt navn på forskriften(ene), reglementet eller rutinen. Beskriv kort behovet for eventuell ny kompetanse knyttet til arbeidsgruppens forslag, dvs. nødvendig kompetanse(opplæring eller annet) som må til for å kunne ta i bruk forslaget. 7

8 Rekrutteringssystem, avhengig av valget må rekrutteringspersonell lære nytt system 6. Annet Stor diskusjon om reiseregningssystem, om avgjørelsen allerede er tatt; opprettholde løsningen i Agresso. Arbeidsgruppen arbeider med å avklare dette evt. komme med en anbefaling. Dette punktet kan omfatte beskrivelse av overlappinger mellom arbeidsgrupper eller forhold som ikke er forankret i noen grupper (gap), kritiske punkter( avhengigheter, beslutninger) og spørsmål rundt implementering og lignende. 8

9 Delprosjekt: S 1 Personal. Økonomi. Arkiv. Servicetorg og sørvistorg Arbeidsgruppe: S 1.2 Omstillingshåndbok Rapportområde Skriv her: 1. Arbeidsoppgaver Utarbeide omstillingshåndbok m/vedlegg. Herunder - tidsplan for arbeid med innplassering i stillinger - plan for implementering - plan for opplæring 2. Dagens systemer/arbeidsprosesser/ rutiner Ikke aktuelt. Arbeidsgruppens oppgave er helt og holdent knyttet til den nye organisasjonen. 3. Forslag til systemer/ arbeidsprosesser/rutiner Arbeidsprosessene vil fremgå av selve håndboken. Nødvendige avklaringer for ferdigstilling og gjennomføring: - Organisering av det administrative apparatet m/org.kart (dvs. omfang av arbeidsoppgaver, ansvar og myndighet på de ulike nivå/enheter) - Omfang på dekanenes administrative ressurser - Tilsettingsmyndighet 4. Interne forskrifter, reglementer og rutinebeskrivelser Egen omstillingsavtale og statens personalreglement ligger til grunn. 9

10 Nytt internt personalreglement for NMBU vil ligge til grunn ved nytilsettinger. 5. Behov for ny kompetanse Alle ledere som skal ha ansvar for innplassering av ansatte må ha - grundig gjennomgang av håndbokens innhold - opplæring i gjennomføring av omstillingssamtaler Alle personalmedarbeidere (både sentralt og på instituttene) må få en grundig gjennomgang av håndbokens innhold (settes i stand til å kunne svare på spørsmål og bistå ledere) Opplæringstiltakene tenkes gjennomført internt, eventuelt med noe ekstern hjelp. 6. Annet Kritiske faktorer: - Avklaring av organisering av det administrative apparatet - Tidsperiode for gjennomføring av innplasseringene - Informasjon til alle ansatte i ulike faser. 10

11 Delprosjekt: S 1 Personal. Økonomi. Arkiv. Servicetorg og sørvistorg Arbeidsgruppe: S 1.3- PE Rapportområde Skriv her: 1. Arbeidsoppgaver I flg gruppas ansvarskart er aktivitet 1 og 2 gjennomført. Det er sendt eit brev til fagansvarlege lineleiarar der ein ber om avklaring på at Compendia skal brukast som portal for personal- og leiarhandbok. Aktivitet 3, «Avtale med Compendia foreligger» avvik frå planen, dette skuldast manglane tilbakemelding jf, avsnittet ovanfor. 2. Dagens systemer/arbeidsprosesser/ rutiner 3. Forslag til systemer/ arbeidsprosesser/rutiner 4. Interne forskrifter, reglementer og rutinebeskrivelser Arbeidsgruppa er i dialog med Compendia, som vil vera klare til å levere forslag til avtale så snart aktivitet 3 er avklart. UMB brukar Compendia NVH har ikkje ein tilsvarande portal for sin personalhandbok Arbeidsgruppa foreslår å bruke Compendia sin struktur for dei nye handbøkene. Svært mykje av det institusjonsspesifikke innhaldet i handbøkene er avhengig av vedtak i FS. Det er dette som vil krevje mest arbeid i gruppa. Organisasjonsstruktur(fakultet, institutt, senter og administrasjon) Styringsmodell og fullmaktsmatriser Organisering av medbestemmelse Tilsettingsmyndighet mm 5. Behov for ny kompetanse Ukjent pr dato 11

12 6. Annet Kritisk for store deler av arbeidet, sjå pkt 4. 12

13 Delprosjekt: S 1 Personal. Økonomi. Arkiv. Servicetorg og sørvistorg Arbeidsgruppe: S 1.4- PE Personalreglement Rapportområde Skriv her: 1. Arbeidsoppgaver Utarbeide personalreglement for NMBU - 2. Dagens systemer/arbeidsprosesser/ rutiner Personalreglementet vil bli utarbeidet på bakgrunn av de to som foreligger i de respektive organisasjonene. Arbeidsgruppens oppgave er helt og holdent knyttet til den nye organisasjonen og personalreglementet vil måtte utarbeides i hht. hvordan organisasjonen bygges opp og særskilt vedtak om tilsettingsfullmakten. 3. Forslag til systemer/ arbeidsprosesser/rutiner 4. Interne forskrifter, reglementer og rutinebeskrivelser Personalreglementet er et eget særskilt dokument. Nødvendige avklaringer for ferdigstilling: - Tilsettingsmyndigheten - Organisering av det administrative apparatet m/org.kart (dvs. omfang av arbeidsoppgaver, ansvar og myndighet på de ulike nivå/enheter) - Omfang på dekanatet og instituttets administrative ressurser Personalreglementet vil bli utarbeidet på basis av de to organisasjonenes eksisterende reglement. Relateres til Statens personalreglement, tjenestemannsloven, universitets- og høyskoleloven og hovedavtalen. Skal ligge til grunn ved alle nytilsettinger ved NMBU. 13

14 5. Behov for ny kompetanse Ingen spesiell 6. Annet 14

15 Delprosjekt: S 1 Personal. Økonomi. Arkiv. Servicetorg og sørvistorg Arbeidsgruppe: S 1.5 Samkjøring avtaleverk Rapportområde Skriv her: 1. Arbeidsoppgaver Div særavtaler må reforhandles eller avsluttes. Tilpasningsavtale, medbestemmelsesavtale pr , omstillingsavtale pr 2014, arbeidstidsbestemmelser, regler rundt bierverv, rutiner og retningslinjer for lønnsforhandlinger. Vurdere hvilke avtaler som skal avsluttes. Vurdere hvilke avtaler som kan utsettes til Dagens systemer/arbeidsprosesser/ rutiner 3. Forslag til systemer/ arbeidsprosesser/rutiner 4. Interne forskrifter, reglementer og rutinebeskrivelser 5. Behov for ny kompetanse 6. Annet Tidsrom er satt til andre halvdel av Det tas sikte på å begynne arbeidet våren NB! Det vil være behov for en gjennomgang og presisering av oppgavebeskrivelsen. 15

16 Delprosjekt: S 1 Personal. Økonomi. Arkiv. Servicetorg og sørvistorg Arbeidsgruppe: S 1.7 HMS inkludert IA, BHT, AMU, osv 1. Rapportområde Arbeidsoppgaver Skriv her: Oversikt over ulike arbeidsoppgaver: 1. Overordnet planlegging og avklaringer ( ) Koordineringsgruppe: Bendt Rimer, Turid Indrebø og Lena Marie Kjøbli 2. Saker det må besluttes på (innen ) Det vil i forkant av være behov for å beslutte på noen sentrale områder innen HMS området.. Det vil være naturlig å bruke de respektive AMU til disse beslutningene. Koordineringsgruppe: Bendt Rimer, Turid Indrebø og Lena Marie Kjøbli 3. Forslag til organisering HMS (innen ) Arbeidsgruppe: Bendt Rimer, Turid Indrebø, Lena Marie Kjøbli, HVO (NVH+UMB) og tillitsvalgt (NVH+UMB) 4. Arbeidsgruppe 1 NVH (innen ) Vurdering av egne rutiner og UMBs HMS håndbok. Gruppeleder: Bendt Rimer, HVO (NVH), tillitsvalgt (NVH). 2-3 personer utover dette. 5. Arbeidsgruppe 2 UMB (innen ) Evaluering av UMBs HMS system og håndbok samt NVHs rutiner/håndbok. Gruppeleder: Berit Ingebrigtsen, HVO (UMB) + Tillitsvalgt (UMB). 2-3 personer utover dette. 6. Sammenstilling av resultatet fra arbeidsgruppe 1 og 2 (innen ). Koordineringsgruppe: Bendt Rimer, Turid Indrebø, Lena Marie Kjøbli. Ny HMS koordinator ved NVH vil også bli med i koordineringsgruppen. 7. Utarbeidelse av handlingsplan for innarbeiding av rutiner og verktøy (Medio februar 2014). Eget seminar med HMS personell fra UMB og NVH, arbeidsgruppene og HVO/verneombud. 8. Temabasert samarbeid om rutiner og HMS håndbok (Innen ) Temabasert samarbeid innenfor områdene overordnet HMS, helse, miljø, sikkerhet, beredskap, brannvern, laboratoriesikkerhet og internkontrollrutiner. 16

17 Dagens systemer/arbeidsprose sser/ rutiner Forslag til systemer/ arbeidsprosesser/rutin er Interne forskrifter, reglementer og rutinebeskrivelser HMS hos oss Avviksrapportering og varsling AMU og verneombud Brannvern Helse/IA- arbeid Sikkerhet og beredskap Laboratoriesikkerhet og stoffkartotek Feltarbeid og ekskursjoner Miljø Velferd - sosiale tiltak Elektro Internkontrollrutiner Lover og bestemmelser HMS opplæring Linkedokumenter HMS rutiner ved instituttene/enhetene Det vil i forkant av være behov for å beslutte på noen sentrale områder innen HMS området. Det nye Universitetet vil også ha behov for en ny leverandør innen bedriftshelsetjeneste. Generelle lover og forskrifter For å ivareta ansvaret for helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet i virksomheten, skal arbeidsgiver kartlegge og gjør seg kjent med hvilke lover og forskrifter som er aktuelle for virksomheten. Sentral i HMS- arbeidet er Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften). Den gjelder for offentlige og private virksomheter av alle slag, alle former for næringsvirksomhet (foretak/bedrift), herunder forbrukertjenester. Omfattet er også offentlig forvaltning og offentlig tjenesteyting. 17

18 Internkontrollforskriften gjelder for virksomheter som er omfattet av de lover som følger av 2, virkeområde: arbeidsmiljøloven lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr sivilbeskyttelsesloven produktkontrolloven forurensningsloven brann- og eksplosjonsvernloven genteknologiloven strålevernloven For at internkontrollforskriften skal gjelde på arbeidsmiljøloven og forurensningslovens område, er det et vilkår at virksomheten sysselsetter arbeidstaker(e). Enkeltmannsforetak er ikke direkte pålagt krav om internkontroll, men kan bli omfattet av et samordnet IK- system i tilfeller hvor de utfører arbeid sammen med andre virksomheter på samme arbeidsplass. I forhold til produktkontrolloven gjelder internkontrollforskriften for virksomheter som tilvirker, bearbeider, importerer, omsetter, bruker eller på annen måte behandler et produkt, og virksomhet som tilbyr en forbrukertjeneste. Virksomhet som tilbyr bruk av produkter eller tjenester, omfattes uavhengig av om det tas betaling eller ikke. På strålevern, el-, brann-, produktkontroll- og genteknologilovenes område er ikke forskriftens anvendelse avhengig av om virksomheten sysselsetter arbeidstakere eller ikke. Også enmannsforetak som kommer inn under regelverket i nevnte lover vil omfattes av internkontrollforskriften, med mindre det blir slått direkte fast at den ikke skal gjelde. Unntatt fra internkontrollforskriften Internkontrollforskriften kommer ikke til anvendelse på Svalbard, på virksomhet som nevnt i arbeidsmiljøloven 1-3, jf. kgl.res. 27. november 1992 nr. 870 om arbeidervern og arbeidsmiljø i 18

19 petroleumsvirksomheten, eller i virksomhet som nevnt i forskrift om tekniske og operasjonelle forhold på landanlegg i petroleumsvirksomheten m.m. Forskrifter som kan være aktuelle i forbindelse med HMS- arbeidet: Forskrift om sikkerhet ved elektriske anlegg 5. Behov for ny kompetanse Det vil kunne være behov for ny kompetanse i forbindelse med dette arbeidet. Egen bedriftshelsetjeneste og vårt nettverk med andre universiteter og høyskoler kan da være aktuelle samarbeidspartnere. Spesielt vil dette være tilfelle under punkt 7.og 8. beskrevet under arbeidsoppgaver ovenfor. 6. Annet 19

20 Delprosjekt: S 1 Personal. Økonomi. Arkiv. Servicetorg og sørvistorg Arbeidsgruppe: S 1.8- ØK Gjennomgående sentralt regelverk, instrukser mv Rapportområde Skriv her: 1. Arbeidsoppgaver Utarbeide Instruks for økonomiforvaltningen, herunder delegeringsmatrise og Operativ instruks for økonomiforvaltningen ved NMBU. Utarbeide Strategi for utøvelse av eierskap for aksjeinteresser Sørge for at Fellesstyret vedtar instruksen i juni Arbeidsgruppen ser for seg å ferdigstille de to instruksene innen 1. april 2013 og at FS vedtar disse i juni I løpet av høsten 2012 vil arbeidsgruppen arbeide med å få på plass en fullstendig oversikt over de lover, forskrifter, reglementer som er styrende på dette området i tillegg til at man vil se på hvilke øvrige dokumenter som må være på plass. 2. Dagens systemer/arbeidsprosesser/ rutiner Gruppas arbeidsoppgaver omfatter en samkjøring av regelverk/instrukser som allerede finnes ved begge institusjoner da dette er fastsatt av overordnet regelverk og instrukser. 3. Forslag til systemer/ arbeidsprosesser/rutiner Som et første ledd i utarbeidelse av økonomihåndbok for NMBU utarbeides; Instruks for økonomiforvaltningen ved NMBU Operativ instruks for økonomiforvaltningen ved NMBU. Strategi for utøvelse av eierskap for aksjeinteresser 4. Interne forskrifter, reglementer Utarbeides av arbeidsgruppa 20

21 og rutinebeskrivelser 5. Behov for ny kompetanse Ingen 6. Annet Arbeidet er avhengig av endelig beslutning om organisering av NMBU er fattet og at alle instrukser knyttet til ledelse er på plass. 21

22 Delprosjekt: S 1 Personal. Økonomi. Arkiv. Servicetorg og sørvistorg Arbeidsgruppe: S 1.9. Økonomi- og virksomhetsstyring (Jan Aldal og Hans Christian Sundby) 1. Arbeidsoppgaver 1. Hovedstruktur økonomimodell 2. Kodeverk (budsjettenheter, formål, prosjekt og eventuelt andre segmenter) 3. Intern rapporteringsstruktur (periodisk økonomirapportering) 4. Årsplanprosess (planarbeid, budsjettfremleggelser, styringsdialoger, etc.) 5. Prinsipper for budsjettering (periodisering, kontroller, etc.) 6. Internkontroll/internrevisjon (intern/ekstern organisering, risikovurderinger, nivå på aktivitet, årsrapport enhetene). 7. Langtidsbudsjettering (modell, omfang, prosess). Se også pkt Dagens systemer/arbeidsprosesser/ rutiner Systemer: Agresso økonomisystem: hovedbok, leverandører, kunder, remittering og budsjetter SAP/PAGA: lønn (herunder Agresso reisemodul hos UMB) Discoverer: rapportgenerator hos NVH The Matrix: Pivotbasert database for økonomianalyse, basert på automatiske oppdaterte regnskapstall fra Agresso Langtidsbudsjett: ingen ferdig utviklet modell per i dag. Rutiner: Ulike rutiner ved de to organisasjonene men der hovedstruktur er bestemt av Bestemmelser og Reglement for Økonomistyring i Staten, KDs rapporteringsrutiner 22

23 samt rundskriv periodisk rapportering og disposisjonsskriv. 3. Forslag til systemer/ arbeidsprosesser/rutiner SAP vil bli faset ut til fordel for PAGA. Rutiner vil bli videreutviklet og sammenslått 4. Interne forskrifter, reglementer og rutinebeskrivelser Universitets- og høyskoleloven, Bestemmelser og Reglement for Økonomistyring i Staten, instrukser osv. Diverse reglement og rutiner fra de to organisasjonene. 5. Behov for ny kompetanse Ingen 6. Annet 23

24 Delprosjekt: S 1 Personal. Økonomi. Arkiv. Sentralbord og Servicetorg Arbeidsgruppe: S ØK Regnskap Rapportområde Skriv her: Arbeidsoppgaver Se punktene i Ansvarskart Dagens systemer/arbeidsprosesser/ rutiner Forslag til systemer/ arbeidsprosesser/rutiner Interne forskrifter, reglementer og rutinebeskrivelser 24

25 Behov for ny kompetanse Annet Hovedfokus har vært å få klar ny kontoplan som gjelder fra 2013 for begge institusjoner. Arbeidet med Agresso samt gjennomgang av rutiner, kodeverk vil starte for fullt etter årsoppgjøret. Punkt 2-5 er av den grunn ikke utfylt, da vi må komme tilbake til det når arbeidet er kommet videre. 25

26 Delprosjekt: S 1 Personal. Økonomi. Arkiv. Servicetorg og sørvistorg Arbeidsgruppe: S.1.11 Innkjøp Rapportområde Skriv her: 1. Arbeidsoppgaver 1. Organisering må avklares før mange av de sentrale gjøremål, prosesser og andre elementer kan beskrives og etableres. På hvilket nivå skal f. eks innkjøpsressursene plasseres? Sentrale spørsmål å stille er blant annet: a) Hvilken tjeneste/behov er det innkjøpsfunksjonen egentlig skal dekke/betjene? Hvem er «kundene» og hvordan levere på en så kostnadseffektiv måte som mulig? b) Skal innkjøpsfunksjonen være organisert som en del av en økonomiavdeling eller som del av en annen fagavdeling. Mulige andre administrative funksjoner i en samlet avdeling direkte under øverste adm. leder kan være: stabsfunksjoner, juridiske tjenester, ulike typer kontraktsadministrasjon og dokumenttjeneste c) Vesentlige udekkede behov innen innkjøp i dag? I så fall hvor og hvordan håndtere det (flere stillinger, økt kompetanse, bedre systemer?) d) Arten av type oppgaver som skal utføres, f. eks spesialoppgaver vs. rutineoppgaver e) Plassering av ansvar, hvem er den kontrollerende enhet og hvem utfører oppgavene. f) I.ht pkt. a, b og c, hvilke roller skal innkjøpsfunksjonen ha? g) Kan noen prinsipper bidra til å plassere bedre hvor oppgaver/kompetanse bør sitte? Nærhetsprinsippet vs. «spesialiserings»- prinsippet. h) Plassering av rollen som «innkjøpsansvarlig» må sees i sammenheng med fakultet- og instituttstrukturen. Se på UMBs praksis i dag på denne rollen. 26

27 2. System: bruke UMBs system (Agresso bestillingsstøttesystem inkl. fakturahåndtering, for KGV må dette avklares i forhold til anbudsrunden som KD har på KGV i disse dager). Alle tilsatte hos NVH må inn i fellessystemene (herunder roller som bestillere, budsjettdisponeringsmyndighet (BDM), osv) Regnskap er systemansvarlig for bestillingssystemet (Agresso) Innkjøp er systemansvarlig for e- handelsplattformen (IBX /Cap Gemini 3. Innkjøpsstrategi avklares (lederinvolvering og vedtas av Fellesstyret) innen Strategien må bygge NMBUs visjon og overordnet strategi, miljøstrategi o.a. 4. Reglement settes opp, bygger mye på nasjonalt regelverk og det sentrale regelverket må vedtas av Styret. Deretter utarbeides interne rutiner, arbeidsprosesser og flytkart på de ulike innkjøpsprosessene. Interne rutiner må inkludere internkontroll på området. 5. Noen innkjøpsfaglige oppgaver: a) Analyse og kategorisering av innkjøpsområder b) Behovsverifisering og konsekvensvurdering c) Markedsanalyser d) Utarbeide konkurransegrunnlag og kravspesifikasjon e) Konkurranseutsette f) Evaluering og forhandling g) Tildeling og kontraktsinngåelse h) Klagebehandling 27

28 i) Protokoll og arkivering j) Kontraktsadministrasjon og oppfølging k) Organisasjons- og leverandørutvikling l) Opplæring, informasjon og formidling m) Internkontroll (ansvarlig, prosess, system, sanksjoner). Viktig prinsipp er at internkontroll ikke er svaret på alle risikopunkter, risiko kan også håndteres ved bedre organisering, kompetansetiltak og bedre systemer og/eller bedre systemutnyttelse. n) Ehandel (etablering, system, rutiner, prosess, ansvarlige). Hvilke ressurser må NMBU bruke på dette, søke eksternt samarbeid. Dedikere egen 100 % stilling. 2. Dagens systemer/arbeidsprosesser/ rutiner SYSTEMER: 1. Agresso bestillings/ordre/fakturasystem (e- handel):nvh har intet slikt system i dag, der brukes rekvisisjonsblokker. E- handel skal rulles ut i hele organisasjonen fra fusjonstidspunktet. 2. Konkurransegjennomføringsverktøy (KGV). Samme verktøy brukes av UMB og NVH per i dag. KD jobber med utlysning for nytt verktøy for sektoren i disse dager, usikkert når enhetene skal skiftet over til nytt. 3. Ephorte: begge organisasjonene bruker Ephorte men med ulik grad av anvendelse nedover i organisasjonen. Enhetlig bruk fra fusjonstidspunktet av alle som er involvert i prosesser der dokumenter skal lagres i.ht arkivkrav. Spørsmål er om dette medfører at arkivfunksjonen organiseres annerledes. På UMB er alle innkjøpssaker «egen sak» i ephorte, NVHs tilsatte må 4. E- handelsplattformen (via IBX som driftes av Cap Gemini). 5. Interkontroll. Bruke ephorte for dokumentering og standardrapporter i Agresso/excelrator/excel for datafangst? Hvem gjør kontrollene, hvor mange og hyppighet må avklares. Denne aktivitet sees i sammenheng med den årlige revisjonen som NMBU gjør på utvalgte områder. 28

29 3. Forslag til systemer/ arbeidsprosesser/rutiner 1. Ingen nye systemer er nødvendige, men bedre utnyttelse av eksisterende. 2. Et godt grunnlag for nåsituasjon er PwC- analysen som begge organisasjonene svarte på i I tillegg utarbeides årlig egen risikoanalyse ved UMB. Disse gir godt utgangspunkt for hvilke forbedringer som NMBU må bygge inn i ny organisering. 4. Interne forskrifter, reglementer og rutinebeskrivelser 3. Kriterium: arbeidsprosesser og rutiner kan IKKE plasseres i organisasjonen før Fellesstyret har vedtatt en endelig plan for den administrative organisasjonen/organiseringen. a) Skal fakultetene ha noen administrativ funksjon eller ikke? b) Skal f. eks noe innkjøpsfaglig kompetanse ligge på fakultetsnivået eller skal alt samles i sentraladministrasjonen? c) Og hvilke ressurser skal ligge på instituttnivå eller plasseres på fakultet? 1. Nasjonal lovgiving på sektoren (LOA, FOA, etisk handel osv) 2. UMB og NVHs interne reglement, rutiner og prosesser. Foreslår å bygge nye interne regelverk og rutiner på UMBs arbeid siste 2 år. 3. Et godt grunnlag for nåsituasjon er også her den omtalte PwC- analysen fra Sammen med den årlige risikoanalysen ved UMB gir disse et godt utgangspunkt for hvilke forbedringer som NMBU må bygge inn i nye regelverk, forskrifter og rutinebeskrivelser. 5. Behov for ny kompetanse 1. Saksbehandlere på innkjøpsområdet må ha tilstrekkelig juridisk kompetanse til å anvende lov- og forskrift om offentlige anskaffelser. Det er et voksende behov for Juridisk spisskompetanse på lovanvendelse, kontrakter og kontraktsoppfølging. Et ressurs- og prioriteringsspørsmål med betydning for budsjettårene etter Behovet kan løses ved å tilsette 29

30 juridisk innkjøpskompetanse eller inngå rammeavtale med leverandør av juridiske tjenester. 2. Markedsanalyse og benchmarking - spisskompetanse og ressurser 3. Bygg- og anleggsanskaffelser spisskompetanse og ressurser 4. Opplæring og kommunikasjon spisskompetanse og ressurser Generelt: det bør utarbeides et krav til stillingsandel for tilsatte involvert i innkjøpsfaglig arbeidet, dette for å styrke kompetansen på området. Innkjøpsansvarlige og bestillere må arbeide regelmessig og tilstrekkelig med innkjøpsfaglige oppgaver. Kravet til stillingsandel vil avhenge av oppgaveomfanget som tillegges de ulike organisasjonsnivåene i NMBU 6. Annet Hva er driftskritisk? Her legger jeg til grunn hva som MÅ være på plass av systemer, brukere i systemene og roller for at de skal kunne tas i bruk fra Alle regelverk, rutiner, flytdiagrammer osv. kan strengt tatt vedtas, detaljeres og implementeres senere. De nasjonale regelverk 30

31 (LOA,FOA, osv.) vil uansett gjelde for virksomheten. Riksrevisjonen vil ikke like dette men hvis en beregner å ha alle sekundære elementer på plass i løpet av første driftsåret vil RR neppe fange opp at det har manglet noe på interne rutiner, prosedyrer og dokumentasjon. 1. Kodeverk i regnskap, herunder art, budsjettkoder, prosjektnumre må være klart helst 6 mnd. før fellessystemene startes opp. 2. Felles systemplattformer må fungere fra NVH tilsatte med roller i systemene må legges inn i Agresso, KGV og eventuelt ephorte. Innebærer at systemene må være ferdigtestet senest 1 mnd. før de skal tre i funksjon. 3. Oversikter over hvem som har hvilke roller (innkjøper, BDM, fullmakter osv.) må være oppdatert og korrekte fra Tildeling av stillinger/roller på innkjøpsavdeling og underliggende avdelinger MÅ være på plass innen Sentralt regelverk/reglement må (bør?) være vedtatt og offentligjort før Opplæring gis tett opp til Sentrale rutiner på anbud, protokoll, bruk av Agresso og ehandel må (bør?) være klar innen Opplæring vil ligge tett opp til ? Første forslag til fremdriftsplan (i henhold til sortering driftskritisk): Oktober 2012: Ansvarskart November 2012: Organisering; nivå, roller, funksjoner Januar- Juni 2013: - utarbeide felles innkjøpsstrategi (jan- mars) - felles innkjøpsstrategi på høring/delbesl.(april) - felles innkjøpsstrategi på høring vedtas(mai) - etablere felles regelverk/rutiner/prosedyrer (jan- april) 31

32 - delbeslutninger/involvering (mai) - Orientering FS (juni), i den grad FS har kapasitet til dette - ehandel: her må det tas en beslutning på ambisjoner og eventuell dedikering av ressurser (herunder stillinger og systemmidler). Sekundært vedta ambisjoner på området. Problematisk: å allokere ressurser så lenge det formelt er to organisasjoner samt mangle på midler å bevilge. Enda mer problematisk: å legge ned satsningen enda en gang September- november: Oppsett it- baserte systemer, roller, kodeverk Oversikt fullmaktsmatrise, inkl eventuelle beløp Oversikt BDM, attestasjon/anvisning, inkl eventuelle beløp 32

Operativ administrasjon 2014. Presentasjon for delprosjekt 1,2 og 3: Koordinatorer og faglig ansvarlige administrative ledere

Operativ administrasjon 2014. Presentasjon for delprosjekt 1,2 og 3: Koordinatorer og faglig ansvarlige administrative ledere Operativ administrasjon 2014 Presentasjon for delprosjekt 1,2 og 3: Koordinatorer og faglig ansvarlige administrative ledere Resultatmål for OPAD S Systemer, rutiner arbeidsprosesser K - Kommunikasjon

Detaljer

Styring og ledelse. Stillingsbeskrivelse dekanstillinger

Styring og ledelse. Stillingsbeskrivelse dekanstillinger US 63/2016 Styring og ledelse. Stillingsbeskrivelse dekanstillinger Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aarflot, Heidi Blom Arkiv nr: 16/00948 Forslag til vedtak: Universitetsstyret

Detaljer

Stillingsbeskrivelse og utlysningstekst dekanstillinger

Stillingsbeskrivelse og utlysningstekst dekanstillinger US 89/2016 Stillingsbeskrivelse og utlysningstekst dekanstillinger Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør v. personal- og organisasjonsdirektør Saksbehandler(e): Catherine Caillé,

Detaljer

Universitetet i Bergen Internrevisjon - erfaringer Samling for økonomidirektører og økonomiledere i UH-sektoren 22.-23. april 2015

Universitetet i Bergen Internrevisjon - erfaringer Samling for økonomidirektører og økonomiledere i UH-sektoren 22.-23. april 2015 Universitetet i Bergen Internrevisjon - erfaringer Samling for økonomidirektører og økonomiledere i UH-sektoren 22.-23. april 2015 Fung. økonomidirektør Kirsti R. Aarøen Universitetet i Bergen 14.450 studenter

Detaljer

Erfaringer fra tre fusjoner

Erfaringer fra tre fusjoner Erfaringer fra tre fusjoner 2009-2016 - sett fra et arkivfaglig ståsted Seksjonssjef Anita Dahlberg Om UiT Norges arktiske universitet - Vedtatt opprettet 1968 Breddeuniversitet med både klassiske universitetsfag

Detaljer

Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU

Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU US 42/2015 Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU Universitetsledelsen Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Jan E. Aldal, Hans Chr Sundby, Siri

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Personal- og organisasjonsavdeling

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Personal- og organisasjonsavdeling Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Personal- og organisasjonsavdeling Fakultetstyrene og dekaner, prodekan Instituttstyrene og instituttledere Vår ref. 16/00948 Deres ref. Dato 07.07.16 Informasjon

Detaljer

Fullmaktsstrukturen ved Norges musikkhøgskole

Fullmaktsstrukturen ved Norges musikkhøgskole Fullmaktsstrukturen ved Norges musikkhøgskole 1. INNLEDNING Dette dokumentet omhandler fullmaktsstrukturen ved Norges musikkhøgskole (NMH) og gir en beskrivelse av roller, definisjoner, utøvelse og ansvarsforhold

Detaljer

INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES HANDELSHØYSKOLE

INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES HANDELSHØYSKOLE INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES HANDELSHØYSKOLE INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INSTRUKSENS FORHOLD TIL OVERORDNET ØKONOMIREGELVERK 3 2 ANSVARSFORHOLD 3 3 ØKONOMIFORVALTNING 4 4 PLAN OG BUDSJETT 6 5

Detaljer

Orientering om omorganiseringen

Orientering om omorganiseringen US 9/2017 Orientering om omorganiseringen Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør Siri M. Løksa Saksbehandler(e): Seniorrådgiver Heidi Blom og avdelingsdirektør Jan Olav Aarflot Arkiv

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO Diskusjonsutkast #1 UNIVERSITETET I OSLO NOTAT Til Fra Direktørnettverket IS-direktøren Notatdato: 18. januar 2011 Saksbehandler: Arne Laukholm Saksnr.: PROSJEKTBESKRIVELSE FOR PROSESSEN INTERNT

Detaljer

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø Strategisk utviklingsplan 2009-2020 - Innsatsområde 5: Mobilisering av ledere og medarbeidere Delområde: HR-strategi

Detaljer

Norsk Arkivråd Frokostmøte om e-postfangst kommentarer til rapport fra arbeidsgruppe i SAMDOK. 12. februar 2015 Jorunn Bødtker

Norsk Arkivråd Frokostmøte om e-postfangst kommentarer til rapport fra arbeidsgruppe i SAMDOK. 12. februar 2015 Jorunn Bødtker Norsk Arkivråd Frokostmøte om e-postfangst kommentarer til rapport fra arbeidsgruppe i SAMDOK 12. februar 2015 Jorunn Bødtker Arbeidsgruppens mandat Foreslå konkrete tiltak innenfor områdene kultur, organisasjon,

Detaljer

Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg - Brev fra Riksarkivet Pålegg om utbedringer etter dokumentbasert tilsyn

Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg - Brev fra Riksarkivet Pålegg om utbedringer etter dokumentbasert tilsyn US-SAK NR: 20/2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: GEIR TUTTUREN SAKSBEHANDLER(E): LAILA EBBESEN SMED ARKIVSAK NR:2010/579 Lukking av pålegg fra

Detaljer

Tenkte å si litt om...

Tenkte å si litt om... Arkivplanlegging hva, hvorfor og hvordan Sigve Espeland Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS Tenkte å si litt om... Hva en arkivplan er? Hvordan den er hjemlet? Oppbygging og strukturering av arkivplaner

Detaljer

Søknad om fritak for instituttstyrer

Søknad om fritak for instituttstyrer FS-128/2013 Søknad om fritak for instituttstyrer Møtedato: 25. oktober 2013 Saksansvarlig: Jan Olav Aarflot Saksbehandler(e): Jan Olav Aarflot Vedlegg: 1. Søknad fra instituttlederne ved NVH 2. Utdrag

Detaljer

Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer

Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Innledning A. Fastsettelse av virkeområde Reglementet er fastsatt av Kunnskapsdepartementet med hjemmel i lov

Detaljer

Orienteringssak. Strategidokument for innkjøpsvirksomheten ved UiT AVDELING FOR ØKONOMI

Orienteringssak. Strategidokument for innkjøpsvirksomheten ved UiT AVDELING FOR ØKONOMI AVDELING FOR ØKONOMI Orienteringssak Til: Universitetsstyret Møtedato: 06.05.13 Arkivref.:2013/739 Strategidokument for innkjøpsvirksomheten ved UiT 2013 2015 Bakgrunn Kunnskapsdepartementet gjennomførte

Detaljer

SENTRALISERT POST- / ARKIVTJENESTE.

SENTRALISERT POST- / ARKIVTJENESTE. KRØDSHERAD KOMMUNE SENTRALISERT POST- / ARKIVTJENESTE. Målsetting for sentralisert postbehandling. o Innføring av godt fungerende og enkle standardiserte rutiner. o Rask og korrekt behandling fra posten

Detaljer

Arkivplanlegging hva, hvorfor og hvordan. Sigve Espeland Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS

Arkivplanlegging hva, hvorfor og hvordan. Sigve Espeland Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS Arkivplanlegging hva, hvorfor og hvordan Sigve Espeland Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS Tenkte å si litt om... Hva en arkivplan er? Hvordan den er hjemlet? Oppbygging og strukturering av arkivplaner

Detaljer

Innledning A. Fastsettelse av virkeområde. B. Styrets ansvar

Innledning A. Fastsettelse av virkeområde. B. Styrets ansvar UTKAST: Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid med selvstendige virksomheter og om institusjonenes forvaltning av bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet og aksjer.

Detaljer

Kommunesammenslåing Hof og Holmestrand STATUSRAPPORT ARBEIDSGRUPPE LØNN

Kommunesammenslåing Hof og Holmestrand STATUSRAPPORT ARBEIDSGRUPPE LØNN Kommunesammenslåing Hof og Holmestrand STATUSRAPPORT ARBEIDSGRUPPE LØNN 29. APRIL 2016 Innholdsfortegnelse 1 Medlemmer av arbeidsgruppen... 2 2 Mandat... 2 3 Fremdriftsplan... 3 4 Kompetansebehov... 3

Detaljer

Retning for arbeidet med et nytt kvalitetssikringssystem ved NMBU

Retning for arbeidet med et nytt kvalitetssikringssystem ved NMBU SU-sak 16/2014 Retning for arbeidet med et nytt kvalitetssikringssystem ved NMBU Studieutvalget Saksansvarlig: Saksbehandler: Arkiv nr: Ole-Jørgen Torp Katarina Klarén Forslag til vedtak: Studieutvalget

Detaljer

Faglig organisering av det nye universitetet: Hvilken anbefaling skal UMB gi fellesstyret?

Faglig organisering av det nye universitetet: Hvilken anbefaling skal UMB gi fellesstyret? Faglig organisering av det nye universitetet: Hvilken anbefaling skal UMB gi fellesstyret? Ruth Haug (med innspill fra Knut Fægri og Elizabeth de Jong) Rapporten om faglig organisering - framdrift Nov

Detaljer

Årsplan 2014 for Underavdeling stab og støtte Møte med USITs seksjonssjefer

Årsplan 2014 for Underavdeling stab og støtte Møte med USITs seksjonssjefer 11. februar 2014 Årsplan 2014 for Underavdeling stab og støtte Møte med USITs seksjonssjefer UiOs føringer og mål! Hovedprioritering Grunnverdier (menneskerett, ytringsfrihet, demokrati, velferdsstat,

Detaljer

Evaluering av dagens styringsmodell

Evaluering av dagens styringsmodell US 98/2015 Evaluering av dagens styringsmodell Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aarflot, Elizabeth de Jong Arkiv nr: 15/03694-1 Forslag til vedtak: 1. Universitetsstyret

Detaljer

Dokumentasjonskrav, sporbarhet. Oktober 2013 - UNINETT AS, v/alice Sporstøl

Dokumentasjonskrav, sporbarhet. Oktober 2013 - UNINETT AS, v/alice Sporstøl Dokumentasjonskrav, sporbarhet Oktober 2013 - UNINETT AS, v/alice Sporstøl Noen sentrale lover Arkivloven Offentlighetsloven Lov om offentlig anskaffelse Økonomireglementet 26. oktober 2013 SLIDE 2 Arkivloven

Detaljer

ARKIVLEDER I KOMMUNEN - oppgaver, fullmakter, posisjon

ARKIVLEDER I KOMMUNEN - oppgaver, fullmakter, posisjon ARKIVLEDER I KOMMUNEN - oppgaver, fullmakter, posisjon 1. Aktuelle arkivbestemmelser 2. Hva er en arkivleder? 3. Arkivlederens ansvar og oppgaver 4. Hvordan få gjennomført arkivtiltak? 5. Egenutvikling

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Henvisning til HiSTs måltavle (http://www.hist.no/content.ap?thisid=131)

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Henvisning til HiSTs måltavle (http://www.hist.no/content.ap?thisid=131) Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 22.02.09 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-002/09 Intern kontroll og revisjon, retningslinjer for Høgskolen i Sør- Trøndelag Saksbehandler/-sted:

Detaljer

Årsrapport 2012 Internrevisjon Pasientreiser ANS

Årsrapport 2012 Internrevisjon Pasientreiser ANS Årsrapport 2012 Internrevisjon Innhold Internrevisjon... 1 1. Innledning... 3 2. Revisjonsoppdrag... 4 2.1 Revisjon av virksomhetsstyring, intern styring og kontroll del 1... 4 2.2 Revisjon av virksomhetsstyring,

Detaljer

Arkivplan. Kva har me? Kva treng me? Korleis skal me gjera det? www.sfj.no

Arkivplan. Kva har me? Kva treng me? Korleis skal me gjera det? www.sfj.no Kva har me? Kva treng me? Korleis skal me gjera det? Kva har me? Svært mykje arbeid er gjort i svært mange kommunar. Me har eit verktøy som gjer arkivplanen tilgjengeleg og lett å bruke Me kan utveksle

Detaljer

Kartleggingsrapport Arbeidsgruppe: Fellestjenester. Dokumentsenter og arkiv

Kartleggingsrapport Arbeidsgruppe: Fellestjenester. Dokumentsenter og arkiv Kartleggingsrapport Arbeidsgruppe: Fellestjenester Dokumentsenter og arkiv Gruppeleder: Mette Holand 30.03.2017 Innhold Status på tjenesteområdet(ene) Dokument- og arkivtjenesten i dag... 2 Hvordan er

Detaljer

Arkivplan og tilsyn. - Erfaringer fra Statsarkivet i Trondheim

Arkivplan og tilsyn. - Erfaringer fra Statsarkivet i Trondheim Arkivplan og tilsyn - Erfaringer fra Statsarkivet i Trondheim Kontaktkonferansen 2016 - Sogn og Fjordane Fylkeskommune, 11.5.2016 Eirik Andersen, Statsarkivet i Trondheim 1 Statsarkivet i Trondheim Distrikt:

Detaljer

Informasjons- og forhandlingsmøte

Informasjons- og forhandlingsmøte Informasjons- og forhandlingsmøte 24. november 2016 Prosjektledelse i SAS og hovedtillitsvalgte i Stokke, Andebu og Sandefjord Agenda 24.11.2016 Velkommen Innledning Prosjektleder Gudrun Haabeth Grindaker

Detaljer

IHR: Ny organisering av Sentraladministrasjonen

IHR: Ny organisering av Sentraladministrasjonen IHR: Ny organisering av Sentraladministrasjonen Høsten 2013 Ny#organisering# Lederstøtte Rektor Universitetsdirektør EIR HMS BHT Internadministrasjon Fagstøtte Administrativ støtte Eiendom USIT Fakulteter,

Detaljer

Saker som skal behandles på fellesstyrets møte 30. januar 2013 Sak Kommentar Forslag til fremdrift og vedtak

Saker som skal behandles på fellesstyrets møte 30. januar 2013 Sak Kommentar Forslag til fremdrift og vedtak 1 FS-12/13 Fellesstyrets arbeidsplan 2013 Fellesstyrets arbeidsplan viser hvilke vedtak fellesstyret må fatte på vegne av de to institusjonene i 2013 for at NMBU skal fungere som universitet fra 1. januar

Detaljer

Notat til høring Kristian Bogen & Petter Aasen

Notat til høring Kristian Bogen & Petter Aasen Notat til høring Kristian Bogen & Petter Aasen Universitets- og fusjonsprosjektet: Organisering av nivå 1 Vurdering av organisasjonsmodell må ses i lys av den nye høgskolens visjoner og ambisjoner. Modellen

Detaljer

Omstillingshåndbok Fusjonsprosessen mellom Universitetet for miljø og biovitenskap(umb) og Norges veterinærhøgskole(nvh) 20.03.

Omstillingshåndbok Fusjonsprosessen mellom Universitetet for miljø og biovitenskap(umb) og Norges veterinærhøgskole(nvh) 20.03. Omstillingshåndbok Fusjonsprosessen mellom Universitetet for miljø og biovitenskap(umb) og Norges veterinærhøgskole(nvh) 20.03.2013 Innhold 1 Formål med boken... 2 2 Ansvar... 2 2.1 Virksomhetenes øverste

Detaljer

I paragrafenes tegn. Arkivloven med et «kommunalt/fylkeskommunalt» perspektiv Norsk Arkivråd, seminar mars 2014

I paragrafenes tegn. Arkivloven med et «kommunalt/fylkeskommunalt» perspektiv Norsk Arkivråd, seminar mars 2014 I paragrafenes tegn Arkivloven med et «kommunalt/fylkeskommunalt» perspektiv Norsk Arkivråd, seminar 18. 19 mars 2014 Kort om meg Elisabeth Gade Arkivleder i landets 14. største kommune Skedsmo kommune

Detaljer

Forslag til ny forskrift om offentlige arkiv. 2. november 2016 Magnar Nordtug, Kulturdepartementet

Forslag til ny forskrift om offentlige arkiv. 2. november 2016 Magnar Nordtug, Kulturdepartementet om offentlige arkiv 2. november 2016 Magnar Nordtug, Kulturdepartementet 1. Arkivloven med forskrifter (arkivregelverket) 2. Mindre detaljregulering overordnede og funksjonelle krav 3. Tilpasning til digital

Detaljer

Arkivlovgivning i endring

Arkivlovgivning i endring Arkivlovgivning i endring Sveinung Meyer Svendsen 20. April 2017 Tranøy kai Foto: Bjørn-Are Melvik HVORFOR HAR VI ARKIVLOVGIVNING? Arkivenes formål Formålet med arkivdanningen til offentlige organ: tilfredsstille

Detaljer

Etablering av Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HiBV) fra 010114 Oppstartsmøte delprosjekt Sikker drift - 280912

Etablering av Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HiBV) fra 010114 Oppstartsmøte delprosjekt Sikker drift - 280912 Etablering av (HiBV) fra 010114 Oppstartsmøte delprosjekt Sikker drift - 280912 HiBV Ringerike VI skal. HiBV Bakkenteigen HiBV Drammen HiBV Kongsberg Etablering av (HiBV) fra 010114 Kortversjonen av Sikker

Detaljer

Arbeidsdeling mellom institutt og fakultet: personal og økonomi

Arbeidsdeling mellom institutt og fakultet: personal og økonomi Arbeidsdeling mellom institutt og fakultet: personal og økonomi Bakgrunn Interimsstyret har i sak IH 02-09 godkjent plan for arbeidet mot etablering av det nye helsevitenskaplige fakultet. I arbeidet med

Detaljer

Plan for endring av styrings- og ledelsesmodell

Plan for endring av styrings- og ledelsesmodell 1 av 12 US 15/2016 Plan for endring av styrings- og ledelsesmodell Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aarflot, Elizabeth de Jong Arkiv nr: 16/00948 Vedlegg: 1. Overordnet

Detaljer

Hva vil vi egentlig måles på? - et moderne arkivtilsyn

Hva vil vi egentlig måles på? - et moderne arkivtilsyn Hva vil vi egentlig måles på? - et moderne arkivtilsyn Geir Håvard Ellingseter, nestleder Norsk Arkivråd Jubileumsseminar 26. oktober 2011 1 Hvem er jeg? Bibliotekar med påbygning fra Høgskolen i Oslo

Detaljer

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 7/17 Møtedato: 27.3.17 Notatdato: 17.3.17 Saksbehandler: M. Bratlie Sakstittel: Godkjenning

Detaljer

Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB

Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB Sted: UMB, Styrerommet Tid: torsdag 20.6.12, kl. 09.00 12.00 Til stede: Arbeidstakersiden: Kurt R. Johansen, Parat UMB Anne Gravdahl, Akademikerne

Detaljer

Arkivdanning i Kristiansand kommune. Enhetsleder Grete Gavelstad Dokumentsenteret

Arkivdanning i Kristiansand kommune. Enhetsleder Grete Gavelstad Dokumentsenteret Arkivdanning i Kristiansand kommune Dokumentsenteret Dokumentsenteret etablert 01.01.2007 Bakgrunn i hovedprosjektet Modernisering med IT Mål Sentralisering av arkivtjeneste og postmottak som eget delprosjekt

Detaljer

Omstillingsavtale og retningslinjer for innplassering av ansatte

Omstillingsavtale og retningslinjer for innplassering av ansatte Omstillingsavtale og retningslinjer for innplassering av ansatte HUSTADVIKA KOMMUNE Hustadvika kommune, 03.11.2017 HØRINGSUTKAST 1 Omstillingsavtale og retningslinjer for innplassering av ansatte For Eide

Detaljer

PLAN- OG BUDSJETTARBEIDET VED UNIVERSITETET I TROMSØ HØSTEN 2009 OG VÅREN RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET

PLAN- OG BUDSJETTARBEIDET VED UNIVERSITETET I TROMSØ HØSTEN 2009 OG VÅREN RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET U-Vett Det helsevitenskapelige fakultet Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Fakultet for naturvitenskap og teknologi Tromsø museum - Universitetsmuseet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap

Detaljer

Veileder for ledere i Public 360. Innhold. UiS 2017

Veileder for ledere i Public 360. Innhold. UiS 2017 Veileder for ledere i Public 360 UiS 2017 Innhold Formålet med veilederen... 2 1. Lederrollen... 2 1.1 Roller i Public 360... 2 1.2 Bytte mellom lederrolle og saksbehandlerrolle... 2 1.3 Stedfortreder...

Detaljer

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Fastsatt av fellestyret i sak FS-48/12, 3. september 2012. 1. Universitetets sentrale organisering 2014 2018 Styrets oppgaver

Detaljer

Universitetet i Oslo Organisasjons- og personalavdelingen, HMS-stab

Universitetet i Oslo Organisasjons- og personalavdelingen, HMS-stab Organisasjons- og personalavdelingen, HMS-stab Notat Til: AMU-møte 5. mars 2012 Dato: 27. februar 2012 Prosedyrer for valg innen verneorganisasjonen Prosedyrene for valg innen verneorganisasjonen ble presentert

Detaljer

Delprosjekt S 3 Bygg og eiendomsdrift. IKT. Kommunikasjon.

Delprosjekt S 3 Bygg og eiendomsdrift. IKT. Kommunikasjon. Delprosjekt S 3 Bygg og eiendomsdrift. IKT. Kommunikasjon. Rapport pr 25.10.2012 for delprosjekt 3 IKT, Kommunikasjon og Bygg/eiendom Vedlagt følger rapport pr 25.10.2012 for arbeidsgruppene innenfor delprosjekt

Detaljer

SAKSTIHEL: Omorganisering av HMS og etablering av BHT-funksjon ved UiO

SAKSTIHEL: Omorganisering av HMS og etablering av BHT-funksjon ved UiO UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETSDIREKTØREN Til Universitetsstyret Fra Universitetsdirektøren Sakstype: Vedtakssak Møtesaksnr.: V-sak 5 Møtenr. 2/2011 Møtedato: 01.03.11 Notatdato: 22.02.11 Arkivsaksnr.:

Detaljer

DOKUMENT FOR STYRING AV SYSTEMATISK HELSE-, MILJØ OG SIKKERHETSARBEID. (HMS - plan) for Norsk Biokraft AS 2015-2016

DOKUMENT FOR STYRING AV SYSTEMATISK HELSE-, MILJØ OG SIKKERHETSARBEID. (HMS - plan) for Norsk Biokraft AS 2015-2016 DOKUMENT FOR STYRING AV SYSTEMATISK HELSE-, MILJØ OG SIKKERHETSARBEID (HMS - plan) for Norsk Biokraft AS 2015-2016 januar 2015 Rev.nr.1.0 Erstatter plan av oktober 2012 Utarbeidet av Norsk Biokraft AS

Detaljer

PROTOKOLL. Følgende to saker var gjenstand for forhandling:

PROTOKOLL. Følgende to saker var gjenstand for forhandling: 1 PROTOKOLL I forhandlingsmøte den 25.1.12 har det vært ført forhandlinger mellom arbeidsgiversiden ved universitetsdirektør Siri Margrethe Løksa UMB og Birger Kruse NVH og arbeidstakersiden ved NVH og

Detaljer

1. Sluttrapport fra PwC på oppdrag fra KD 2. Tiltaksplan for oppfølging

1. Sluttrapport fra PwC på oppdrag fra KD 2. Tiltaksplan for oppfølging Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Orienteringssak Dato: 10.02.12 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-O-003/12 Oppfølging av elektronisk selvtest om anskaffelser 2011 Saksbehandler/-sted: Vedlegg:

Detaljer

Mal for omstillingsavtale

Mal for omstillingsavtale Mal for omstillingsavtale KMD har i samråd med hovedsammenslutningene fastsatt følgende reviderte mal for omstillingsavtale med virkning fra 1. januar 2014. Innledning: Formålet med malen er å få klargjort

Detaljer

Presentasjon av tiltaksplan/oppfølgning av Deloitterapporten - konsern

Presentasjon av tiltaksplan/oppfølgning av Deloitterapporten - konsern Presentasjon av tiltaksplan/oppfølgning av Deloitterapporten - konsern Orientering i Formannskapet 13. juni 2017 Rådmann Trond Julin Status: Tiltaksplanen oppdateres månedlig med endringslogg som legges

Detaljer

Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB Sted: Cirkus UMB Tid: Onsdag den 27.11.2013, kl. 09.30-12.00.

Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB Sted: Cirkus UMB Tid: Onsdag den 27.11.2013, kl. 09.30-12.00. Referat fra felles DF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB Sted: Cirkus UMB Tid: Onsdag den 27.11.2013, kl. 09.30-12.00. Til stede: Fra tjenestemannsorganisasjonene og hovedverneombud: Kurt Johansen, Parat UMB

Detaljer

Omstilling og innplassering i stilling ved det nye universitetet

Omstilling og innplassering i stilling ved det nye universitetet Omstilling og innplassering i stilling ved det nye universitetet Seminar i Tromsø November 2015 Rammer for omstillingsarbeidet Melding til Stortinget nr. 18 (2014-2015) Konsentrasjon for kvalitet Kongelig

Detaljer

Reglement for anskaffelsesvirksomheten ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Reglement for anskaffelsesvirksomheten ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 139 av 234 Reglement for anskaffelsesvirksomheten ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Vedtatt at Fellesstyret 19. desember 2013 1. Formål Reglementet skal bidra til at NMBUs anskaffelser,

Detaljer

Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskaplige fakultet

Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskaplige fakultet Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskaplige fakultet Notat Fakultetsstyret Til: Fakultetsstyret Fra: Fakultetsdirektøren Sakstype: Vedtakssak Saksnr: V-sak 11 Møtedato: 10.12.2015 Notatdato: 3.12.2015

Detaljer

Hovedregler for økonomiforvaltningen ved AHO

Hovedregler for økonomiforvaltningen ved AHO KVALITETSHÅNDBOK Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo 10 Økonomi Hovedregler for økonomiforvaltningen ved AHO Hovedreglene er fastsatt av styret ved Arkitekthøgskolen i Oslo i medhold av pkt. 2.2. i Hovedinstruks

Detaljer

Fellesnemnda 8.des 2015

Fellesnemnda 8.des 2015 Fellesnemnda 8.des 2015 Orientering fra møte i ansettelsesutvalget 24.11 Prosjektleders orientering Ansettelsesutvalget 24.11 Premisser for rekruttering av nye Sandefjord kommunes øverste ledelse Prosess

Detaljer

Milepælsplan for arbeidet med søknad om fusjon av Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer

Milepælsplan for arbeidet med søknad om fusjon av Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer Milepælsplan for arbeidet med søknad om fusjon av Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer Tidspunkt/ Møtearena Beslutningspunkt Prosess / aktivitet Kommentarer Frist 14. januar

Detaljer

Arkivforvaltningen i Målselv

Arkivforvaltningen i Målselv Arkivforvaltningen i Målselv kommune Daglig arkivdrift i Målselv kommune Organisering av arkivtjenesten Sentralarkiv Arkivskapere Ansvar og fullmakter Rådmann Arkivleder Virksomhetene Arbeidsoppgaver Arkivleder

Detaljer

Rutine for journalføring av dokumenter i personalmappe

Rutine for journalføring av dokumenter i personalmappe Rutine for journalføring av dokumenter i personalmappe Formål Personalmappene ble fullelektronisk fra 01.01.2013 Formålet med rutinene er å etablere et felles regelverk i Gran kommune for håndtering av

Detaljer

REGLEMENT FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET

REGLEMENT FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET REGLEMENT FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET Dette reglementet er vedtatt av Styret for Det samfunnsvitenskapelige fakultet 22.09.09. Reglementet bygger på Regler for fakultetsorganene og Regler for

Detaljer

Presentasjon AMU-møte HMS i byggesaker

Presentasjon AMU-møte HMS i byggesaker Presentasjon AMU-møte 20.11.2017 HMS i byggesaker Referat fra AMU-møte 29. juni Konklusjon: Arbeidsgiver utarbeider et forslag til prosedyre for byggesaker. Forslaget fremlegges AMU høst 2017. Til grunn

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato /HEB

Deres ref Vår ref Dato /HEB Gáldu -Kompetansesenteret for urfolks rettigheter Bredbuktnesveien 50 9520 KAUTOKEINO Deres ref Vår ref Dato 200805013-/HEB 28.01.2009 Tildelingsbrev - statsbudsjettet 2009 1. Innledning Gáldu - Kompetansesenteret

Detaljer

Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012

Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012 Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012 Innhold 1. Internrevisjonens formål... 3 2. Organisering, ansvar og myndighet... 3 3. Oppgaver... 3

Detaljer

Styresak 45-2015 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 01/2013:

Styresak 45-2015 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 01/2013: Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Nils B. Normann, 75 51 29 00 Bodø, 17.4.2015 Styresak 45-2015 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 01/2013: Revisjon av tverrgående prosesser

Detaljer

ephorte grunnkurs for saksbehandlere

ephorte grunnkurs for saksbehandlere ephorte grunnkurs for saksbehandlere Grunnleggende ephorte-kunnskap Dette skal vi gjennomgå: Hvorfor benytte ephorte Bli kjent med skjermbildet Opprette saksmappe Behandle brev og notater (opprette og

Detaljer

Målekriterier og sjekklister for arkivdanning Medlemsmøte i Norsk Arkivråd

Målekriterier og sjekklister for arkivdanning Medlemsmøte i Norsk Arkivråd Målekriterier og sjekklister for arkivdanning Medlemsmøte i Norsk Arkivråd 7. februar 2014 Arbeidsgruppe i NA Trine Nesland, Anne-Lise Kirkerud, Anja Vestvold, Vilde Ronge og Jorunn Bødtker NAs handlingsplan

Detaljer

Arkivloven og -forskriften

Arkivloven og -forskriften Arkivloven og -forskriften «Reusch-utvalget» Christian Reusch, leder, Oslo Espen Sjøvoll, Bærum Anne Mette Dørum, Oslo Hilde Elvine Bjørnå, Tromsø Håkon With Andersen, Trondheim Rune Kjørlaug, Leikanger

Detaljer

Styrings- og administrasjonsreglement for Det odontologiske fakultet (OD) Institutt for klinisk odontologi (IKO) Institutt for oral biologi (IOB)

Styrings- og administrasjonsreglement for Det odontologiske fakultet (OD) Institutt for klinisk odontologi (IKO) Institutt for oral biologi (IOB) Styrings- og administrasjonsreglement for Det odontologiske fakultet (OD) Institutt for klinisk odontologi (IKO) Institutt for oral biologi (IOB) Behandlet i instituttstyret ved IKO 26. april 2004, instituttstyret

Detaljer

Behandlet dato Behandlet av Utarbeidet av

Behandlet dato Behandlet av Utarbeidet av Mandat Versjon 29.9.2017 Program for digitalisering av administrative tjenester Fase 1 Behandlet dato Behandlet av Utarbeidet av dd.mm.åå Programstyret 1 INNHOLD 1 Bakgrunn... 4 2 Strategiske mål for programmet...

Detaljer

1. Forord. Lykke til videre med beredskapsarbeidet.

1. Forord. Lykke til videre med beredskapsarbeidet. 1. Forord Oppland fylkeskommune ser behovet for en «Veileder i krise- og beredskapsarbeid» til støtte for det arbeidet som skal gjennomføres i alle enheter. Veilederen er et arbeidsgrunnlag og verktøy

Detaljer

Statsarkivets tilsynsvirksomhet og Riksrevisjonens rapport

Statsarkivets tilsynsvirksomhet og Riksrevisjonens rapport Statsarkivets tilsynsvirksomhet og Riksrevisjonens rapport Oppsummere Riksrevisjonens funn Fokusere på Statsarkivet i Trondheims inspeksjoner av kommuner og våre funn De samsvarer i stor grad med Riksrevisjonens

Detaljer

Instruks for økonomiforvaltningen ved Norges musikkhøgskole. Vedtatt av styret

Instruks for økonomiforvaltningen ved Norges musikkhøgskole. Vedtatt av styret Instruks for økonomiforvaltningen ved Norges musikkhøgskole Vedtatt av styret 24.10.2014 Innledning Instruks for økonomiforvaltningen ved Norges musikkhøgskole er fastsatt av styret ved Norges musikkhøgskole

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 97/17 Videreføring av samarbeid internrevisjonen og innspill til revisjonsplan 2018 Saksnr: 15/06999-9 Saksansvarlig: Rolf Jegervatn leder

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Dato: 23.02.2016 Sted: Styrerommet og per telefon Tid: Kl. 09.00 10.00 Tilstede: Siri B. Hatlen, Camilla Kielland (tlf), Jørgen Skeide, Erik Ropstad, Trond Langseth

Detaljer

Utlysningstekst for stillingen som universitetsdirektør

Utlysningstekst for stillingen som universitetsdirektør 1302 1901 US-SAK NR: 5/2010 SAKSANSVARLIG: ELIZABETH DE JONG SAKSBEHANDLER: CHRISTIAN ELIND ARKIVSAK NR 2010/9106 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP REKTOR Utlysningstekst for stillingen som universitetsdirektør

Detaljer

NTNU S-sak 50/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet N O T A T

NTNU S-sak 50/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet N O T A T NTNU S-sak 50/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 29.09.2011 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: HMS - organisering og ressurser Tilråding: Styret tar orienteringen om HMS organisering

Detaljer

LOV 1992-12-04 nr 126: Lov om arkiv.

LOV 1992-12-04 nr 126: Lov om arkiv. Side 1 av 5 LOV 1992-12-04 nr 126: Lov om arkiv. Bruk av basen forutsetter at du samtykker i betingelsene i brukeravtalen. DATO: LOV-1992-12-04-126 DEPARTEMENT: KKD (Kultur- og kirkedepartementet) PUBLISERT:

Detaljer

Grunnkurs arkiv. Kjetil Reithaug arkivsjef Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS (IKAVA)

Grunnkurs arkiv. Kjetil Reithaug arkivsjef Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS (IKAVA) Grunnkurs arkiv Kjetil Reithaug arkivsjef Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS (IKAVA) Dagens meny 0900-1130 1130 lunsj 1215-1500 Gode og grunnleggende kunnskaper om arkiv, slik at saks- og dokumentbehandlingen

Detaljer

Fusjonen i Tromsø. - Bakgrunn, prosess og konsekvenser. Av universitetsdirektør Lasse Lønnum FAP seminar, Kristiansand 19.

Fusjonen i Tromsø. - Bakgrunn, prosess og konsekvenser. Av universitetsdirektør Lasse Lønnum FAP seminar, Kristiansand 19. Fusjonen i Tromsø - Bakgrunn, prosess og konsekvenser Av universitetsdirektør Lasse Lønnum FAP seminar, Kristiansand 19.september 2008 Universitetet i Tromsø 1 Universitetet i Tromsø 2 Organisasjonskart

Detaljer

Interne rutinebeskrivelser - Forvaltning av statens eierinteresser i aksjeselskaper ved NTNU

Interne rutinebeskrivelser - Forvaltning av statens eierinteresser i aksjeselskaper ved NTNU Interne rutinebeskrivelser - Forvaltning av statens eierinteresser i aksjeselskaper ved NTNU 1. Reglement og retningslinjer NTNUs interne rutinebeskrivelser for forvaltning av statens eierinteresser i

Detaljer

Retningslinjer for SFF virksomhet ved Det medisinske fakultet Bakgrunn

Retningslinjer for SFF virksomhet ved Det medisinske fakultet Bakgrunn FRAMLEGGSNOTAT TIL FAKULTETSSTYRET SAK 40 Til: Styret v/ Det medisinske fakultet Fra: Forskningsadministrasjonen Sakstype: Vedtakssak Arkivsaksnr: Vedlegg: 2 Møtedato: 26 september 2017 Sakstittel: Retningslinjer

Detaljer

Administrativt. delegeringsreglement. Rana kommune

Administrativt. delegeringsreglement. Rana kommune Administrativt delegeringsreglement Rana kommune Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Bakgrunn... 4 1.2. Anvendelsesområde for dette reglementet... 4 1.3. Definisjoner... 4 1.4. Struktur... 5 1.5. Bruk av delegert

Detaljer

Sikker drift - foreløpig risikovurdering - foreløpige tiltaksområder

Sikker drift - foreløpig risikovurdering - foreløpige tiltaksområder Sikker drift - foreløpig risikovurdering - foreløpige tiltaksområder 7.5.2015 Sannsynlighet -> Sikker drift - overordnet risikobilde (foreløpig oversikt) 2 1 23 2 24 25 1. Ressursknapphet /overbelastning

Detaljer

US 108/2016 Tilsetting dekanstillinger. Utlysningstekst

US 108/2016 Tilsetting dekanstillinger. Utlysningstekst US 108/2016 Tilsetting dekanstillinger. Utlysningstekst Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør v. personal- og organisasjonsdirektør Saksbehandler(e): Catherine Caillé, Elizabeth de

Detaljer

OPERATIV INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET

OPERATIV INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET OPERATIV INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET 1. januar 2014 Mari Sundli Tveit rektor Operativ instruks for økonomiforvaltningen ved NMBU - gjeldende fra

Detaljer

Styreinstruks ved Norges veterinærhøgskole

Styreinstruks ved Norges veterinærhøgskole Styreinstruks ved Norges veterinærhøgskole Vedtatt av styret 29.09.2010 1. Formål med instruksen Denne instruksen beskriver rammer for styrets arbeid. Den omhandler styrets ansvar, myndighet, oppgaver

Detaljer

Styringsreglement for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), fastsatt av Styret i S-sak 9/09, 25. februar 2009

Styringsreglement for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), fastsatt av Styret i S-sak 9/09, 25. februar 2009 Styringsreglement for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), fastsatt av Styret i S-sak 9/09, 25. februar 2009 1. NTNUs sentrale organisering 1.1 NTNU skal ha: a. styre, jfr. kap. 9 i Universitets-

Detaljer

Ansvar og fullmakter i Undervisningsbygg Oslo KF

Ansvar og fullmakter i Undervisningsbygg Oslo KF Ansvar og fullmakter i Undervisningsbygg Oslo KF Innhold 1. Formål med dokumentet og foretakets rammebetingelser... 3 2. Del I - Beslutningsnivåene i virksomheten... 3 Ansvar medfører plikt... 3 Undervisningsbygg

Detaljer

Rollebeskrivelser e-handel

Rollebeskrivelser e-handel Rollebeskrivelser e-handel I dette dokumentet beskrives roller tilknyttet e-handelsprosessen. Beskrivelsen av de ulike rollene er retningsgivende, men må tilpasses den enkelte virksomhet. Følgende roller

Detaljer

1. Endringer siden forrige versjon Instruksen er revidert i samarbeid med UiO. Ny mal for annonse i Webcruiter og kortversjon av prosessen er vedlagt.

1. Endringer siden forrige versjon Instruksen er revidert i samarbeid med UiO. Ny mal for annonse i Webcruiter og kortversjon av prosessen er vedlagt. Instruks Ansettelse i nye og ledige stillinger som professor II eller førsteamanuensis ved UiO, kombinert med samtidig ansettelse i hovedstilling ved OUS OUS nivå 1 / Personal Dokument-ID: 2671 Versjon:

Detaljer