20. november Statusrapporter fra arbeidsgrupper under delprosjektene S 1, S 2 og S 3 per

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "20. november 2012. Statusrapporter fra arbeidsgrupper under delprosjektene S 1, S 2 og S 3 per 25.10. 2012"

Transkript

1 20. november 2012 Statusrapporter fra arbeidsgrupper under delprosjektene S 1, S 2 og S 3 per

2 Om rapporten OPAD 2014 er opprettet for å samorganisere administrasjonene ved UMB og NVH til vårt nye universitet, NMBU. Prosjektet er organisert i fire delprosjekter. Det største arbeidsområdet er å få på plass felles systemer og arbeidsprosesser (S), og hele tre av fire delprosjekter omfatter dette området (delprosjekt 1, 2 og 3). Det fjerde delprosjektet tar for seg organisasjon, styring og ledelse. Under hvert delprosjekt er det opprettet arbeidsgrupper. Til sammen favner disse om samtlige administrative arbeidsområder og oppgaver. Denne rapporten inneholder statusrapporter per 25. oktober fra de fleste arbeidsgruppene innenfor systemer og arbeidsprosesser. Rapportene svarer på arbeidsgruppenes mandat, se OPADs nettside. Arbeidsgruppenes arbeidsfelt varierer og av den grunn også innholdet i rapportene. OPAD hadde på forhånd utarbeidet en mal for rapporten som skulle passe for samtlige grupper, se nettsiden. En felles mal for så ulike grupper ville nødvendigvis føre til flere mindre relevante punkter for noen av gruppene. Rapporten er blitt et viktig og nyttig dokument for OPAD. I tillegg til å vise hvor sentrale arbeidsgruppene er for å få på plass en «operativ administrasjon» for NMBU, peker arbeidsgruppenes rapporter på avhengigheter, risikofaktorer og hvor det må treffes beslutninger på høyere hold. Statusrapporten vil bli løpende brukt av OPAD i planleggings- og oppfølgingsarbeidet. Den blir også lagt fram for direktørene og for felles IDF. Fellesstyret vil også bli orientert om arbeidet/status i møtet 4. desember. Rapporten er organisert per delprosjekt og de ansvarlige koordinatorene innleder. Malena Bakkevold Prosjektleder for OPAD

3 Delprosjekt S 1 Personal, Økonomi, arkiv, sentralbord og Servicetorg I dette delprosjektet er det 13 ulike arbeidsgrupper som har sendt rapport per 25. oktober. Rapportene viser at det er mye arbeid som må gjøres for å få systemene til å fungere 1. januar Rapportene viser at arbeidsgruppene vil bli sentrale for at NMBU skal ha en «operativ administrasjon» fra fusjonstidspunktet. Det pekes i rapportene på særlig to gjennomgående ting som må være på plass: Vedtak om organiseringen av NMBU må på plass Avhengigheten av at IT- avdelingene får gjennomført sine prosjekt Det er også viktig å merke seg at arbeidsgruppene ikke opererer i et vakuum, her er man avhengig av at arbeidsgrupper kommuniserer på tvers av hverandre og på tvers av fagavdelinger. Oslo, 7. november 2012 Hans Gran Delprosjektkoordinator 3

4 Delprosjekt S 1 Personal. Økonomi. Arkiv. Sentralbord og servicetorg. Delprosjektkoordinator Hans Gran PERSONAL ØKONOMI S 1.1- PE Valg av verktøy/systemer Catherine Caillé, NVH S 1.2- PE Omstillingshåndbok Torborg Storaas, NVH S 1.3- PE Felles personalhåndbok Ingeborg Hauge Høyland, UMB S 1.4- PE Personalreglement Torborg Storaas, NVH S PE Samkjøring avtaleverk Turid V. Myklebust, NVH S 1.6- PE S 1.7- PE S 1.8- ØK Håndtering av personalmapper Flyttes til arkiv Felles HMS- system inkl IA, avtale med BHT, organisering av AMU, medarbeiderundersøkelser, medarbeidersamtaler, varsling Gjennomgående sentralt regelverk, instrukser mv Christian Meuche, NVH Lena Marie Kjøbli, UMB Hans Christian Sundby, UMB S 1.9- ØK Økonomistyring/virksomhetsstyring Hans Christian Sundby, UMB S ØK Regnskap Gunnstein Systad, NVH S ØK Innkjøp Jan Aldal, NVH S ØK Lønn Line Bø Jeremiassen, UMB 4

5 ARKIV SERVICETORG OG SENTRALBORD S AR Arkiv og saksbehandlersystem: S 1.14a- AR Delgruppe Arkivplan Christian Meuche, NVH S 1.14b- AR Delgruppe Arkiv og saksbehandlersystem Laila Smed Ebbesen, UMB S SS Servicetorg og sentralbord Margreth Reme, UMB 5

6 Delprosjekt: S 1 Personal. Økonomi. Arkiv. Servicetorg og sørvistorg Arbeidsgruppe: S1.1- PE, Valg av verktøy/systemer Rapportområde 1. Arbeidsoppgaver Valg av: Rekrutteringsverktøy Tidsregistreringssystem Lønns- og personalsystem Reiseregninger Veiledning Gi en punktvis beskrivelse av arbeidsgruppens oppdrag slik det er formulert per september Sørge for oppsigelse av eksisterende avtaler 2. Dagens systemer/arbeidsprosesser/ rutiner Rekrutteringsverktøy og tidsregisteringsverktøy; begge institusjoner fornøyd med eget system og dekker behovet. UMB har hhv Job Norge og excel mens NVH har Easycruit og Wintid. Lønns- og personalsystem; UMB har Paga og NVH har SAP. Reiseregning; UMB har i Agresso og NVH har i SAP Gi en kort beskrivelse av systemer/ arbeidsprosesser / rutiner per 2012 ved NVH og UMB innenfor arbeidsgruppens oppgavefelt. Få fram hva som fungerer godt og hva som kan forbedres. Beskrivelsen presenteres i ett avsnitt per institusjon. 6

7 3. Forslag til systemer/ arbeidsprosesser/rutiner Rekrutteringssystem vurderes etter kostnadseffektivitet og brukervennlighet. Tidsregistreringsverktøy; foreslår at begge organisasjonene beholder det de har Lønns- og personalsystem; PAGA er valgt av FS styreleder (uke 43). Reiseregning; vurdere videreføring av reiseregning i Agresso mot ny modul i PAGA. 4. Interne forskrifter, reglementer og rutinebeskrivelser 5. Behov for ny kompetanse Avhengig av valgene omtalt i punkt 3. NVH tilsatte må lære Paga og nytt reiseregningssystem og UMB tilsatte må lære nytt reiseregningssystem om ny modul i Paga blir valgt. Beskriv arbeidsgruppens forslag til systemer/arbeidsprosesser/ rutiner. Benytt flytdiagram i Visio til å beskrive prosessene/rutinene der det er relevant. For flere arbeidsgrupper er det for tidlig å komme med konkrete forslag til systemer/ arbeidsprosesser/rutiner til I mangel av konkrete forslag, beskriv kort «veien til løsning», dvs. hovedpunkter inkludert nødvendige avklaringer som må stas for at arbeidsgruppen skal kunne legge fram forslag innenfor sitt oppgavefelt. Gi en punktvis oversikt over de viktigste interne forskrifter, reglementer og rutinebeskrivelser som berører arbeidsgruppens oppgavefelt og hva som må gjøres med disse innen hvilke frister. Skriv fullt navn på forskriften(ene), reglementet eller rutinen. Beskriv kort behovet for eventuell ny kompetanse knyttet til arbeidsgruppens forslag, dvs. nødvendig kompetanse(opplæring eller annet) som må til for å kunne ta i bruk forslaget. 7

8 Rekrutteringssystem, avhengig av valget må rekrutteringspersonell lære nytt system 6. Annet Stor diskusjon om reiseregningssystem, om avgjørelsen allerede er tatt; opprettholde løsningen i Agresso. Arbeidsgruppen arbeider med å avklare dette evt. komme med en anbefaling. Dette punktet kan omfatte beskrivelse av overlappinger mellom arbeidsgrupper eller forhold som ikke er forankret i noen grupper (gap), kritiske punkter( avhengigheter, beslutninger) og spørsmål rundt implementering og lignende. 8

9 Delprosjekt: S 1 Personal. Økonomi. Arkiv. Servicetorg og sørvistorg Arbeidsgruppe: S 1.2 Omstillingshåndbok Rapportområde Skriv her: 1. Arbeidsoppgaver Utarbeide omstillingshåndbok m/vedlegg. Herunder - tidsplan for arbeid med innplassering i stillinger - plan for implementering - plan for opplæring 2. Dagens systemer/arbeidsprosesser/ rutiner Ikke aktuelt. Arbeidsgruppens oppgave er helt og holdent knyttet til den nye organisasjonen. 3. Forslag til systemer/ arbeidsprosesser/rutiner Arbeidsprosessene vil fremgå av selve håndboken. Nødvendige avklaringer for ferdigstilling og gjennomføring: - Organisering av det administrative apparatet m/org.kart (dvs. omfang av arbeidsoppgaver, ansvar og myndighet på de ulike nivå/enheter) - Omfang på dekanenes administrative ressurser - Tilsettingsmyndighet 4. Interne forskrifter, reglementer og rutinebeskrivelser Egen omstillingsavtale og statens personalreglement ligger til grunn. 9

10 Nytt internt personalreglement for NMBU vil ligge til grunn ved nytilsettinger. 5. Behov for ny kompetanse Alle ledere som skal ha ansvar for innplassering av ansatte må ha - grundig gjennomgang av håndbokens innhold - opplæring i gjennomføring av omstillingssamtaler Alle personalmedarbeidere (både sentralt og på instituttene) må få en grundig gjennomgang av håndbokens innhold (settes i stand til å kunne svare på spørsmål og bistå ledere) Opplæringstiltakene tenkes gjennomført internt, eventuelt med noe ekstern hjelp. 6. Annet Kritiske faktorer: - Avklaring av organisering av det administrative apparatet - Tidsperiode for gjennomføring av innplasseringene - Informasjon til alle ansatte i ulike faser. 10

11 Delprosjekt: S 1 Personal. Økonomi. Arkiv. Servicetorg og sørvistorg Arbeidsgruppe: S 1.3- PE Rapportområde Skriv her: 1. Arbeidsoppgaver I flg gruppas ansvarskart er aktivitet 1 og 2 gjennomført. Det er sendt eit brev til fagansvarlege lineleiarar der ein ber om avklaring på at Compendia skal brukast som portal for personal- og leiarhandbok. Aktivitet 3, «Avtale med Compendia foreligger» avvik frå planen, dette skuldast manglane tilbakemelding jf, avsnittet ovanfor. 2. Dagens systemer/arbeidsprosesser/ rutiner 3. Forslag til systemer/ arbeidsprosesser/rutiner 4. Interne forskrifter, reglementer og rutinebeskrivelser Arbeidsgruppa er i dialog med Compendia, som vil vera klare til å levere forslag til avtale så snart aktivitet 3 er avklart. UMB brukar Compendia NVH har ikkje ein tilsvarande portal for sin personalhandbok Arbeidsgruppa foreslår å bruke Compendia sin struktur for dei nye handbøkene. Svært mykje av det institusjonsspesifikke innhaldet i handbøkene er avhengig av vedtak i FS. Det er dette som vil krevje mest arbeid i gruppa. Organisasjonsstruktur(fakultet, institutt, senter og administrasjon) Styringsmodell og fullmaktsmatriser Organisering av medbestemmelse Tilsettingsmyndighet mm 5. Behov for ny kompetanse Ukjent pr dato 11

12 6. Annet Kritisk for store deler av arbeidet, sjå pkt 4. 12

13 Delprosjekt: S 1 Personal. Økonomi. Arkiv. Servicetorg og sørvistorg Arbeidsgruppe: S 1.4- PE Personalreglement Rapportområde Skriv her: 1. Arbeidsoppgaver Utarbeide personalreglement for NMBU - 2. Dagens systemer/arbeidsprosesser/ rutiner Personalreglementet vil bli utarbeidet på bakgrunn av de to som foreligger i de respektive organisasjonene. Arbeidsgruppens oppgave er helt og holdent knyttet til den nye organisasjonen og personalreglementet vil måtte utarbeides i hht. hvordan organisasjonen bygges opp og særskilt vedtak om tilsettingsfullmakten. 3. Forslag til systemer/ arbeidsprosesser/rutiner 4. Interne forskrifter, reglementer og rutinebeskrivelser Personalreglementet er et eget særskilt dokument. Nødvendige avklaringer for ferdigstilling: - Tilsettingsmyndigheten - Organisering av det administrative apparatet m/org.kart (dvs. omfang av arbeidsoppgaver, ansvar og myndighet på de ulike nivå/enheter) - Omfang på dekanatet og instituttets administrative ressurser Personalreglementet vil bli utarbeidet på basis av de to organisasjonenes eksisterende reglement. Relateres til Statens personalreglement, tjenestemannsloven, universitets- og høyskoleloven og hovedavtalen. Skal ligge til grunn ved alle nytilsettinger ved NMBU. 13

14 5. Behov for ny kompetanse Ingen spesiell 6. Annet 14

15 Delprosjekt: S 1 Personal. Økonomi. Arkiv. Servicetorg og sørvistorg Arbeidsgruppe: S 1.5 Samkjøring avtaleverk Rapportområde Skriv her: 1. Arbeidsoppgaver Div særavtaler må reforhandles eller avsluttes. Tilpasningsavtale, medbestemmelsesavtale pr , omstillingsavtale pr 2014, arbeidstidsbestemmelser, regler rundt bierverv, rutiner og retningslinjer for lønnsforhandlinger. Vurdere hvilke avtaler som skal avsluttes. Vurdere hvilke avtaler som kan utsettes til Dagens systemer/arbeidsprosesser/ rutiner 3. Forslag til systemer/ arbeidsprosesser/rutiner 4. Interne forskrifter, reglementer og rutinebeskrivelser 5. Behov for ny kompetanse 6. Annet Tidsrom er satt til andre halvdel av Det tas sikte på å begynne arbeidet våren NB! Det vil være behov for en gjennomgang og presisering av oppgavebeskrivelsen. 15

16 Delprosjekt: S 1 Personal. Økonomi. Arkiv. Servicetorg og sørvistorg Arbeidsgruppe: S 1.7 HMS inkludert IA, BHT, AMU, osv 1. Rapportområde Arbeidsoppgaver Skriv her: Oversikt over ulike arbeidsoppgaver: 1. Overordnet planlegging og avklaringer ( ) Koordineringsgruppe: Bendt Rimer, Turid Indrebø og Lena Marie Kjøbli 2. Saker det må besluttes på (innen ) Det vil i forkant av være behov for å beslutte på noen sentrale områder innen HMS området.. Det vil være naturlig å bruke de respektive AMU til disse beslutningene. Koordineringsgruppe: Bendt Rimer, Turid Indrebø og Lena Marie Kjøbli 3. Forslag til organisering HMS (innen ) Arbeidsgruppe: Bendt Rimer, Turid Indrebø, Lena Marie Kjøbli, HVO (NVH+UMB) og tillitsvalgt (NVH+UMB) 4. Arbeidsgruppe 1 NVH (innen ) Vurdering av egne rutiner og UMBs HMS håndbok. Gruppeleder: Bendt Rimer, HVO (NVH), tillitsvalgt (NVH). 2-3 personer utover dette. 5. Arbeidsgruppe 2 UMB (innen ) Evaluering av UMBs HMS system og håndbok samt NVHs rutiner/håndbok. Gruppeleder: Berit Ingebrigtsen, HVO (UMB) + Tillitsvalgt (UMB). 2-3 personer utover dette. 6. Sammenstilling av resultatet fra arbeidsgruppe 1 og 2 (innen ). Koordineringsgruppe: Bendt Rimer, Turid Indrebø, Lena Marie Kjøbli. Ny HMS koordinator ved NVH vil også bli med i koordineringsgruppen. 7. Utarbeidelse av handlingsplan for innarbeiding av rutiner og verktøy (Medio februar 2014). Eget seminar med HMS personell fra UMB og NVH, arbeidsgruppene og HVO/verneombud. 8. Temabasert samarbeid om rutiner og HMS håndbok (Innen ) Temabasert samarbeid innenfor områdene overordnet HMS, helse, miljø, sikkerhet, beredskap, brannvern, laboratoriesikkerhet og internkontrollrutiner. 16

17 Dagens systemer/arbeidsprose sser/ rutiner Forslag til systemer/ arbeidsprosesser/rutin er Interne forskrifter, reglementer og rutinebeskrivelser HMS hos oss Avviksrapportering og varsling AMU og verneombud Brannvern Helse/IA- arbeid Sikkerhet og beredskap Laboratoriesikkerhet og stoffkartotek Feltarbeid og ekskursjoner Miljø Velferd - sosiale tiltak Elektro Internkontrollrutiner Lover og bestemmelser HMS opplæring Linkedokumenter HMS rutiner ved instituttene/enhetene Det vil i forkant av være behov for å beslutte på noen sentrale områder innen HMS området. Det nye Universitetet vil også ha behov for en ny leverandør innen bedriftshelsetjeneste. Generelle lover og forskrifter For å ivareta ansvaret for helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet i virksomheten, skal arbeidsgiver kartlegge og gjør seg kjent med hvilke lover og forskrifter som er aktuelle for virksomheten. Sentral i HMS- arbeidet er Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften). Den gjelder for offentlige og private virksomheter av alle slag, alle former for næringsvirksomhet (foretak/bedrift), herunder forbrukertjenester. Omfattet er også offentlig forvaltning og offentlig tjenesteyting. 17

18 Internkontrollforskriften gjelder for virksomheter som er omfattet av de lover som følger av 2, virkeområde: arbeidsmiljøloven lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr sivilbeskyttelsesloven produktkontrolloven forurensningsloven brann- og eksplosjonsvernloven genteknologiloven strålevernloven For at internkontrollforskriften skal gjelde på arbeidsmiljøloven og forurensningslovens område, er det et vilkår at virksomheten sysselsetter arbeidstaker(e). Enkeltmannsforetak er ikke direkte pålagt krav om internkontroll, men kan bli omfattet av et samordnet IK- system i tilfeller hvor de utfører arbeid sammen med andre virksomheter på samme arbeidsplass. I forhold til produktkontrolloven gjelder internkontrollforskriften for virksomheter som tilvirker, bearbeider, importerer, omsetter, bruker eller på annen måte behandler et produkt, og virksomhet som tilbyr en forbrukertjeneste. Virksomhet som tilbyr bruk av produkter eller tjenester, omfattes uavhengig av om det tas betaling eller ikke. På strålevern, el-, brann-, produktkontroll- og genteknologilovenes område er ikke forskriftens anvendelse avhengig av om virksomheten sysselsetter arbeidstakere eller ikke. Også enmannsforetak som kommer inn under regelverket i nevnte lover vil omfattes av internkontrollforskriften, med mindre det blir slått direkte fast at den ikke skal gjelde. Unntatt fra internkontrollforskriften Internkontrollforskriften kommer ikke til anvendelse på Svalbard, på virksomhet som nevnt i arbeidsmiljøloven 1-3, jf. kgl.res. 27. november 1992 nr. 870 om arbeidervern og arbeidsmiljø i 18

19 petroleumsvirksomheten, eller i virksomhet som nevnt i forskrift om tekniske og operasjonelle forhold på landanlegg i petroleumsvirksomheten m.m. Forskrifter som kan være aktuelle i forbindelse med HMS- arbeidet: Forskrift om sikkerhet ved elektriske anlegg 5. Behov for ny kompetanse Det vil kunne være behov for ny kompetanse i forbindelse med dette arbeidet. Egen bedriftshelsetjeneste og vårt nettverk med andre universiteter og høyskoler kan da være aktuelle samarbeidspartnere. Spesielt vil dette være tilfelle under punkt 7.og 8. beskrevet under arbeidsoppgaver ovenfor. 6. Annet 19

20 Delprosjekt: S 1 Personal. Økonomi. Arkiv. Servicetorg og sørvistorg Arbeidsgruppe: S 1.8- ØK Gjennomgående sentralt regelverk, instrukser mv Rapportområde Skriv her: 1. Arbeidsoppgaver Utarbeide Instruks for økonomiforvaltningen, herunder delegeringsmatrise og Operativ instruks for økonomiforvaltningen ved NMBU. Utarbeide Strategi for utøvelse av eierskap for aksjeinteresser Sørge for at Fellesstyret vedtar instruksen i juni Arbeidsgruppen ser for seg å ferdigstille de to instruksene innen 1. april 2013 og at FS vedtar disse i juni I løpet av høsten 2012 vil arbeidsgruppen arbeide med å få på plass en fullstendig oversikt over de lover, forskrifter, reglementer som er styrende på dette området i tillegg til at man vil se på hvilke øvrige dokumenter som må være på plass. 2. Dagens systemer/arbeidsprosesser/ rutiner Gruppas arbeidsoppgaver omfatter en samkjøring av regelverk/instrukser som allerede finnes ved begge institusjoner da dette er fastsatt av overordnet regelverk og instrukser. 3. Forslag til systemer/ arbeidsprosesser/rutiner Som et første ledd i utarbeidelse av økonomihåndbok for NMBU utarbeides; Instruks for økonomiforvaltningen ved NMBU Operativ instruks for økonomiforvaltningen ved NMBU. Strategi for utøvelse av eierskap for aksjeinteresser 4. Interne forskrifter, reglementer Utarbeides av arbeidsgruppa 20

21 og rutinebeskrivelser 5. Behov for ny kompetanse Ingen 6. Annet Arbeidet er avhengig av endelig beslutning om organisering av NMBU er fattet og at alle instrukser knyttet til ledelse er på plass. 21

22 Delprosjekt: S 1 Personal. Økonomi. Arkiv. Servicetorg og sørvistorg Arbeidsgruppe: S 1.9. Økonomi- og virksomhetsstyring (Jan Aldal og Hans Christian Sundby) 1. Arbeidsoppgaver 1. Hovedstruktur økonomimodell 2. Kodeverk (budsjettenheter, formål, prosjekt og eventuelt andre segmenter) 3. Intern rapporteringsstruktur (periodisk økonomirapportering) 4. Årsplanprosess (planarbeid, budsjettfremleggelser, styringsdialoger, etc.) 5. Prinsipper for budsjettering (periodisering, kontroller, etc.) 6. Internkontroll/internrevisjon (intern/ekstern organisering, risikovurderinger, nivå på aktivitet, årsrapport enhetene). 7. Langtidsbudsjettering (modell, omfang, prosess). Se også pkt Dagens systemer/arbeidsprosesser/ rutiner Systemer: Agresso økonomisystem: hovedbok, leverandører, kunder, remittering og budsjetter SAP/PAGA: lønn (herunder Agresso reisemodul hos UMB) Discoverer: rapportgenerator hos NVH The Matrix: Pivotbasert database for økonomianalyse, basert på automatiske oppdaterte regnskapstall fra Agresso Langtidsbudsjett: ingen ferdig utviklet modell per i dag. Rutiner: Ulike rutiner ved de to organisasjonene men der hovedstruktur er bestemt av Bestemmelser og Reglement for Økonomistyring i Staten, KDs rapporteringsrutiner 22

23 samt rundskriv periodisk rapportering og disposisjonsskriv. 3. Forslag til systemer/ arbeidsprosesser/rutiner SAP vil bli faset ut til fordel for PAGA. Rutiner vil bli videreutviklet og sammenslått 4. Interne forskrifter, reglementer og rutinebeskrivelser Universitets- og høyskoleloven, Bestemmelser og Reglement for Økonomistyring i Staten, instrukser osv. Diverse reglement og rutiner fra de to organisasjonene. 5. Behov for ny kompetanse Ingen 6. Annet 23

24 Delprosjekt: S 1 Personal. Økonomi. Arkiv. Sentralbord og Servicetorg Arbeidsgruppe: S ØK Regnskap Rapportområde Skriv her: Arbeidsoppgaver Se punktene i Ansvarskart Dagens systemer/arbeidsprosesser/ rutiner Forslag til systemer/ arbeidsprosesser/rutiner Interne forskrifter, reglementer og rutinebeskrivelser 24

25 Behov for ny kompetanse Annet Hovedfokus har vært å få klar ny kontoplan som gjelder fra 2013 for begge institusjoner. Arbeidet med Agresso samt gjennomgang av rutiner, kodeverk vil starte for fullt etter årsoppgjøret. Punkt 2-5 er av den grunn ikke utfylt, da vi må komme tilbake til det når arbeidet er kommet videre. 25

26 Delprosjekt: S 1 Personal. Økonomi. Arkiv. Servicetorg og sørvistorg Arbeidsgruppe: S.1.11 Innkjøp Rapportområde Skriv her: 1. Arbeidsoppgaver 1. Organisering må avklares før mange av de sentrale gjøremål, prosesser og andre elementer kan beskrives og etableres. På hvilket nivå skal f. eks innkjøpsressursene plasseres? Sentrale spørsmål å stille er blant annet: a) Hvilken tjeneste/behov er det innkjøpsfunksjonen egentlig skal dekke/betjene? Hvem er «kundene» og hvordan levere på en så kostnadseffektiv måte som mulig? b) Skal innkjøpsfunksjonen være organisert som en del av en økonomiavdeling eller som del av en annen fagavdeling. Mulige andre administrative funksjoner i en samlet avdeling direkte under øverste adm. leder kan være: stabsfunksjoner, juridiske tjenester, ulike typer kontraktsadministrasjon og dokumenttjeneste c) Vesentlige udekkede behov innen innkjøp i dag? I så fall hvor og hvordan håndtere det (flere stillinger, økt kompetanse, bedre systemer?) d) Arten av type oppgaver som skal utføres, f. eks spesialoppgaver vs. rutineoppgaver e) Plassering av ansvar, hvem er den kontrollerende enhet og hvem utfører oppgavene. f) I.ht pkt. a, b og c, hvilke roller skal innkjøpsfunksjonen ha? g) Kan noen prinsipper bidra til å plassere bedre hvor oppgaver/kompetanse bør sitte? Nærhetsprinsippet vs. «spesialiserings»- prinsippet. h) Plassering av rollen som «innkjøpsansvarlig» må sees i sammenheng med fakultet- og instituttstrukturen. Se på UMBs praksis i dag på denne rollen. 26

27 2. System: bruke UMBs system (Agresso bestillingsstøttesystem inkl. fakturahåndtering, for KGV må dette avklares i forhold til anbudsrunden som KD har på KGV i disse dager). Alle tilsatte hos NVH må inn i fellessystemene (herunder roller som bestillere, budsjettdisponeringsmyndighet (BDM), osv) Regnskap er systemansvarlig for bestillingssystemet (Agresso) Innkjøp er systemansvarlig for e- handelsplattformen (IBX /Cap Gemini 3. Innkjøpsstrategi avklares (lederinvolvering og vedtas av Fellesstyret) innen Strategien må bygge NMBUs visjon og overordnet strategi, miljøstrategi o.a. 4. Reglement settes opp, bygger mye på nasjonalt regelverk og det sentrale regelverket må vedtas av Styret. Deretter utarbeides interne rutiner, arbeidsprosesser og flytkart på de ulike innkjøpsprosessene. Interne rutiner må inkludere internkontroll på området. 5. Noen innkjøpsfaglige oppgaver: a) Analyse og kategorisering av innkjøpsområder b) Behovsverifisering og konsekvensvurdering c) Markedsanalyser d) Utarbeide konkurransegrunnlag og kravspesifikasjon e) Konkurranseutsette f) Evaluering og forhandling g) Tildeling og kontraktsinngåelse h) Klagebehandling 27

28 i) Protokoll og arkivering j) Kontraktsadministrasjon og oppfølging k) Organisasjons- og leverandørutvikling l) Opplæring, informasjon og formidling m) Internkontroll (ansvarlig, prosess, system, sanksjoner). Viktig prinsipp er at internkontroll ikke er svaret på alle risikopunkter, risiko kan også håndteres ved bedre organisering, kompetansetiltak og bedre systemer og/eller bedre systemutnyttelse. n) Ehandel (etablering, system, rutiner, prosess, ansvarlige). Hvilke ressurser må NMBU bruke på dette, søke eksternt samarbeid. Dedikere egen 100 % stilling. 2. Dagens systemer/arbeidsprosesser/ rutiner SYSTEMER: 1. Agresso bestillings/ordre/fakturasystem (e- handel):nvh har intet slikt system i dag, der brukes rekvisisjonsblokker. E- handel skal rulles ut i hele organisasjonen fra fusjonstidspunktet. 2. Konkurransegjennomføringsverktøy (KGV). Samme verktøy brukes av UMB og NVH per i dag. KD jobber med utlysning for nytt verktøy for sektoren i disse dager, usikkert når enhetene skal skiftet over til nytt. 3. Ephorte: begge organisasjonene bruker Ephorte men med ulik grad av anvendelse nedover i organisasjonen. Enhetlig bruk fra fusjonstidspunktet av alle som er involvert i prosesser der dokumenter skal lagres i.ht arkivkrav. Spørsmål er om dette medfører at arkivfunksjonen organiseres annerledes. På UMB er alle innkjøpssaker «egen sak» i ephorte, NVHs tilsatte må 4. E- handelsplattformen (via IBX som driftes av Cap Gemini). 5. Interkontroll. Bruke ephorte for dokumentering og standardrapporter i Agresso/excelrator/excel for datafangst? Hvem gjør kontrollene, hvor mange og hyppighet må avklares. Denne aktivitet sees i sammenheng med den årlige revisjonen som NMBU gjør på utvalgte områder. 28

29 3. Forslag til systemer/ arbeidsprosesser/rutiner 1. Ingen nye systemer er nødvendige, men bedre utnyttelse av eksisterende. 2. Et godt grunnlag for nåsituasjon er PwC- analysen som begge organisasjonene svarte på i I tillegg utarbeides årlig egen risikoanalyse ved UMB. Disse gir godt utgangspunkt for hvilke forbedringer som NMBU må bygge inn i ny organisering. 4. Interne forskrifter, reglementer og rutinebeskrivelser 3. Kriterium: arbeidsprosesser og rutiner kan IKKE plasseres i organisasjonen før Fellesstyret har vedtatt en endelig plan for den administrative organisasjonen/organiseringen. a) Skal fakultetene ha noen administrativ funksjon eller ikke? b) Skal f. eks noe innkjøpsfaglig kompetanse ligge på fakultetsnivået eller skal alt samles i sentraladministrasjonen? c) Og hvilke ressurser skal ligge på instituttnivå eller plasseres på fakultet? 1. Nasjonal lovgiving på sektoren (LOA, FOA, etisk handel osv) 2. UMB og NVHs interne reglement, rutiner og prosesser. Foreslår å bygge nye interne regelverk og rutiner på UMBs arbeid siste 2 år. 3. Et godt grunnlag for nåsituasjon er også her den omtalte PwC- analysen fra Sammen med den årlige risikoanalysen ved UMB gir disse et godt utgangspunkt for hvilke forbedringer som NMBU må bygge inn i nye regelverk, forskrifter og rutinebeskrivelser. 5. Behov for ny kompetanse 1. Saksbehandlere på innkjøpsområdet må ha tilstrekkelig juridisk kompetanse til å anvende lov- og forskrift om offentlige anskaffelser. Det er et voksende behov for Juridisk spisskompetanse på lovanvendelse, kontrakter og kontraktsoppfølging. Et ressurs- og prioriteringsspørsmål med betydning for budsjettårene etter Behovet kan løses ved å tilsette 29

30 juridisk innkjøpskompetanse eller inngå rammeavtale med leverandør av juridiske tjenester. 2. Markedsanalyse og benchmarking - spisskompetanse og ressurser 3. Bygg- og anleggsanskaffelser spisskompetanse og ressurser 4. Opplæring og kommunikasjon spisskompetanse og ressurser Generelt: det bør utarbeides et krav til stillingsandel for tilsatte involvert i innkjøpsfaglig arbeidet, dette for å styrke kompetansen på området. Innkjøpsansvarlige og bestillere må arbeide regelmessig og tilstrekkelig med innkjøpsfaglige oppgaver. Kravet til stillingsandel vil avhenge av oppgaveomfanget som tillegges de ulike organisasjonsnivåene i NMBU 6. Annet Hva er driftskritisk? Her legger jeg til grunn hva som MÅ være på plass av systemer, brukere i systemene og roller for at de skal kunne tas i bruk fra Alle regelverk, rutiner, flytdiagrammer osv. kan strengt tatt vedtas, detaljeres og implementeres senere. De nasjonale regelverk 30

31 (LOA,FOA, osv.) vil uansett gjelde for virksomheten. Riksrevisjonen vil ikke like dette men hvis en beregner å ha alle sekundære elementer på plass i løpet av første driftsåret vil RR neppe fange opp at det har manglet noe på interne rutiner, prosedyrer og dokumentasjon. 1. Kodeverk i regnskap, herunder art, budsjettkoder, prosjektnumre må være klart helst 6 mnd. før fellessystemene startes opp. 2. Felles systemplattformer må fungere fra NVH tilsatte med roller i systemene må legges inn i Agresso, KGV og eventuelt ephorte. Innebærer at systemene må være ferdigtestet senest 1 mnd. før de skal tre i funksjon. 3. Oversikter over hvem som har hvilke roller (innkjøper, BDM, fullmakter osv.) må være oppdatert og korrekte fra Tildeling av stillinger/roller på innkjøpsavdeling og underliggende avdelinger MÅ være på plass innen Sentralt regelverk/reglement må (bør?) være vedtatt og offentligjort før Opplæring gis tett opp til Sentrale rutiner på anbud, protokoll, bruk av Agresso og ehandel må (bør?) være klar innen Opplæring vil ligge tett opp til ? Første forslag til fremdriftsplan (i henhold til sortering driftskritisk): Oktober 2012: Ansvarskart November 2012: Organisering; nivå, roller, funksjoner Januar- Juni 2013: - utarbeide felles innkjøpsstrategi (jan- mars) - felles innkjøpsstrategi på høring/delbesl.(april) - felles innkjøpsstrategi på høring vedtas(mai) - etablere felles regelverk/rutiner/prosedyrer (jan- april) 31

32 - delbeslutninger/involvering (mai) - Orientering FS (juni), i den grad FS har kapasitet til dette - ehandel: her må det tas en beslutning på ambisjoner og eventuell dedikering av ressurser (herunder stillinger og systemmidler). Sekundært vedta ambisjoner på området. Problematisk: å allokere ressurser så lenge det formelt er to organisasjoner samt mangle på midler å bevilge. Enda mer problematisk: å legge ned satsningen enda en gang September- november: Oppsett it- baserte systemer, roller, kodeverk Oversikt fullmaktsmatrise, inkl eventuelle beløp Oversikt BDM, attestasjon/anvisning, inkl eventuelle beløp 32

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo Universitetet i Oslo Notat Til: Fakulteter og museer Fagavdelinger Enheter under universitetsstyret Enhet for internrevisjon Hovedtillitsvalgte Hovedverneombudet Studentparlamentet Dato: 26.06.2012 Saksnr..:

Detaljer

ØKONOMIHÅNDBOK FOR UNIVERSITET I NORDLAND

ØKONOMIHÅNDBOK FOR UNIVERSITET I NORDLAND ØKONOMIHÅNDBOK FOR UNIVERSITET I NORDLAND UTARBEIDET AV ØKONOMIADMINISTRASJONEN/ DELVIS OPPDATERT MARS 2012 KAP. 1 HOVEDREGLER FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED HØGSKOLEN I BODØ (FASTSATT AV STYRET 27.02.2008)...

Detaljer

Vedlegg. Rapport 1/2011. Revisjon av lønnsområdet ved Oslo universitetssykehus HF

Vedlegg. Rapport 1/2011. Revisjon av lønnsområdet ved Oslo universitetssykehus HF Vedlegg Rapport 1/2011 Revisjon av lønnsområdet ved Oslo universitetssykehus HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 2.2.2011 Rapport nr. 1/2011 Revisjonsperiode Juni 2010 - november 2010 Virksomhet Rapportmottaker

Detaljer

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Brukerrettet veiledning, forskrift og kommentarer Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Best.nr. 544 Utgitt januar 1997 Manuskriptet er utarbeidet

Detaljer

Innkjøpshåndbok for. Innkjøpssamarbeidet Høgskolene i Innlandet (ISHI) INNKJØPSHÅNDBOK FOR HØGSKOLEN I GJØVIK, LILLEHAMMER OG HEDMARK

Innkjøpshåndbok for. Innkjøpssamarbeidet Høgskolene i Innlandet (ISHI) INNKJØPSHÅNDBOK FOR HØGSKOLEN I GJØVIK, LILLEHAMMER OG HEDMARK Utarbeidet av: Innkjøpssamarbeidet Høgskolene i Innlandet Dato: 26.mars 2014 Sist revidert av: Godkjent av: Dato: Innkjøpshåndbok for Innkjøpssamarbeidet Høgskolene i Innlandet (ISHI) 1 Forord... 4 1.

Detaljer

DRIFTSPLAN 2015 PERSONAL OG ORGANISASJON

DRIFTSPLAN 2015 PERSONAL OG ORGANISASJON side 1 Harstad kommune (230215) DRIFTSPLAN 2015 PERSONAL OG ORGANISASJON side 2 1. VISJON OG HOVEDMÅL... 3 1.1 Generelle kommentarer... 6 2. ENHETSPRESENTASJON, RESSURSRAMMER OG NØKKELTALL. 7 2.1 Enhetspresentasjon...

Detaljer

Utredning av administrative fellesløsninger ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Kunsthøgskolen i Oslo og Norges musikkhøgskole.

Utredning av administrative fellesløsninger ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Kunsthøgskolen i Oslo og Norges musikkhøgskole. Utredning av administrative fellesløsninger ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Kunsthøgskolen i Oslo og Norges musikkhøgskole Sluttrapport 3. mars 2014 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 1.1

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Forsidefoto: Stock Exchng

Forsidefoto: Stock Exchng Forsidefoto: Stock Exchng Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk i administrasjon. Rapporten er et offentlig dokument

Detaljer

MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN

MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN FORVALTNINGSREVISJON AV ANSKAFFELSER MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN RENNESØY KOMMUNE FEBRUAR 2011 Forsidefoto: Stock Exchng ogaland Revisjon IKS INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget,

Detaljer

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren Moss kommune 12.11.10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE

Detaljer

US-sak 45/2011 HMS årsrapport for 2010 med handlingsplan for 2011

US-sak 45/2011 HMS årsrapport for 2010 med handlingsplan for 2011 US-SAK NR: 45/2011 SAKSANSVARLIG: PERSONAL- OG ORGANISASJONSDIREKTØR: PER ANDERS AUTHEN SAKSBEHANDLER(E): LENA MARIE KJØBLI ARKIVNR: 2003/575 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØR

Detaljer

Fagrapport forstudie Ferdigstilt 20.3.13 FELLES LØNNINGSKONTOR FOR KOMMUNENE I GJØVIKREGIONEN

Fagrapport forstudie Ferdigstilt 20.3.13 FELLES LØNNINGSKONTOR FOR KOMMUNENE I GJØVIKREGIONEN Fagrapport forstudie Ferdigstilt 20.3.13 FELLES LØNNINGSKONTOR FOR KOMMUNENE I GJØVIKREGIONEN Prosjektplan er godkjent av rådmennene i regionen den 19.12.12 Prosjektansvarlig (PA): Jan Olav Grønland Prosjektleder

Detaljer

Kvalitetsprosjekt Glittreklinikken Sluttrapport mars 2009

Kvalitetsprosjekt Glittreklinikken Sluttrapport mars 2009 Kvalitetsprosjekt Glittreklinikken Sluttrapport mars 2009 Demings sirkel Innholdsfortegnelse 1 Forord... 1 2 Sammendrag... 2 3 Innledning... 3 4 Bakgrunn... 3 Mandat for Kvalitetsprosjektet... 4 5 Oppstart...

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET INTERNKONTROLL PLEIE- OG OMSORG I HAMARØY KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET INTERNKONTROLL PLEIE- OG OMSORG I HAMARØY KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET INTERNKONTROLL PLEIE- OG OMSORG I HAMARØY KOMMUNE August 2007/april 2008 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave for revisor i henhold til kommunelovens 60 nr.

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FEBRUAR 2015 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget

Detaljer

Forvaltningsrevisjon: Anskaffelser i Stokke kommune

Forvaltningsrevisjon: Anskaffelser i Stokke kommune Rapport Forvaltningsrevisjon: Anskaffelser i Stokke kommune Oslo, 13. januar 2014 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon

Detaljer

Helse-, miljø- og sikkerhetsbok for Sør-Trøndelag fylkeskommune 2011-2014

Helse-, miljø- og sikkerhetsbok for Sør-Trøndelag fylkeskommune 2011-2014 Helse-, miljø- og sikkerhetsbok for Sør-Trøndelag fylkeskommune 2011-2014 2 Forord Sør-Trøndelag fylkeskommune vil gjennom en Helse-, miljø- og sikkerhetsbok sette fokus på HMS-arbeidet i hele organisasjonen.

Detaljer

Rundskriv F-35-02 Reglement om forvaltning av eksternt finansiert virksomhet

Rundskriv F-35-02 Reglement om forvaltning av eksternt finansiert virksomhet Rundskriv F-35-02 20.12.02 Til: Adressater i følge vedlagte liste Nytt reglement om forvaltning av eksternt finansiert virksomhet ved universiteter og høyskoler og om disse institusjonenes samarbeid med

Detaljer

Arkivsak-dok. 14/02512-20 Arkivkode. Saksbehandler John William Viflot. Styret Høgskolen i Telemark

Arkivsak-dok. 14/02512-20 Arkivkode. Saksbehandler John William Viflot. Styret Høgskolen i Telemark Arkivsak-dok. 14/02512-20 Arkivkode. Saksbehandler John William Viflot Saksgang Styret Høgskolen i Telemark Møtedato S-SAK 26/15 - STRATEGISK SATSNING PÅ E-LÆRING Saken i korte trekk Høgskolen i Telemark

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune Rettssikkerhet, likebehandling og forvaltning

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune Rettssikkerhet, likebehandling og forvaltning Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune Rettssikkerhet, likebehandling og forvaltning Audit & Advisory Oktober 2011 Sammendrag Deloitte har gjennomført en forvaltningsrevisjon i Tønsberg kommune. Forvaltningsrevisjonen

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 16.02.2010 Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 16.02.2010 Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 16.02.2010 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00.

Detaljer

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Ottar Michelsen 2002 NTNU Trondheim Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Detaljer

KJØP AV KONSULENTTJENESTER Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport

KJØP AV KONSULENTTJENESTER Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport KJØP AV KONSULENTTJENESTER Sarpsborg kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 5. september 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn... 4 2.2 Problemstilling og avgrensing...

Detaljer

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen Veileder Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen DFØ 10/2011, 1. opplag 1000 eks. Forord Effektiv ressursbruk forutsetter styring basert på gode beslutningsgrunnlag. Evalueringer er en

Detaljer

Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering

Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering 2013 Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering Arbeidsgruppen Nordland revisjon 08.05.2013 Innhold 1. MANDAT OG OPPDRAG... 3 BEHANDLINGEN AV UTREDNINGEN... 5 SAMMENDRAG... 6 LESEVEILEDNING... 11

Detaljer

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

HELSE, MILJØ SIKKERHET

HELSE, MILJØ SIKKERHET Loppa Kommune HELSE, MILJØ OG SIKKERHET HMS-hovedbok for Loppa kommune 1 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET 3 1.1 HMS-POLITIKK I LOPPA KOMMUNE 3 1.2 OVERORDNET HMS-MÅL I LOPPA KOMMUNE 3 1.3 INNHOLD I HMS-HÅNDBOKEN

Detaljer

Hvordan Holde orden i eget Hus

Hvordan Holde orden i eget Hus Veileder IS-1183 Hvordan Holde orden i eget Hus internkontroll i sosialog helsetjenesten innhold 1 Innledning... 6 1.1 Bakgrunn... 7 1.2 Hva er internkontroll... 7 1.3 Internkontroll som en del av et kvalitetssystem...

Detaljer

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/3785 Stein Erik Breivikås Hammerfest, 18.6.2015

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/3785 Stein Erik Breivikås Hammerfest, 18.6.2015 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/3785 Stein Erik Breivikås Hammerfest, 18.6.2015 Saksnummer 50/2015 Saksansvarlig: Økonomisjef Stein Erik Breivikås Møtedato: 18.juni

Detaljer