Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 18:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Utvalg: Møtested: Dato: 29.01.2014 Tidspunkt: 18:00"

Transkript

1 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Side 1

2 Saksliste PS 2014/1 PS 2014/2 PS 2014/3 PS 2014/4 RS 2014/1 RS 2014/2 RS 2014/3 RS 2014/4 RS 2014/5 PS 2014/5 PS 2014/6 PS 2014/7 PS 2014/8 Innhold Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte Referatsaker Muntlig orientering - Status tiltak NAV Økonomirapport pr. november kommunalavdeling helse og omsorg Avtale om produksjon og utveksling av styringsdata mellom Sykehuset Østfold og kommunene i Østfold Sluttrapport klinisk utvalgsamhandling laboratorietjenester Unntatt offentlighet Utvalgssaksnr Arkivsaksnr 2009/ / /6313 Sluttrapport klinisk utvalg billeddiagnostikk 2010/6313 Salgsbevilling for alkohol gr. 1, Rema 1000 Brødløs Søknad om serverings - og skjenkebevilling Sultan Palace Søknad om serverings - og skjenkebevilling Halden Sports Lounge Daglig leder Legat til beste for eldrebolige ri Halden 2013/ / / /1171 Side nr. Gerd-Berit Odberg utvalgsleder Side 2

3 PS 2014/1 Godkjenning av innkalling PS 2014/2 Godkjenning av saksliste PS 2014/3 Godkjenning av protokoll fra forrige møte Side 3

4 PS 2014/4 Referatsaker RS 2014/1 Muntlig orientering - Status tiltak NAV Side 4

5 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: / Arild Børstad Referatsak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Utsendte vedlegg 1 Regnskap 2013 og budsjett 2014 Økonomirapport pr. november kommunalavdeling helse og omsorg Økonomirapport Helse og sosial Regnskap Årsbudsjett Årsprognose Prognoseavvik Brutto lønn Refusjoner Netto lønn Andre utgifter Andre inntekter Sum enhet Kommentarer til avvikene: Kommunalavdelingen rapporterer pr. november et netto avvik på kr `, hvilket er en forbedring med kr ` fra avgitt prognose pr. oktober. Hovedårsakene til denne forbedring er mindre belastning brutto lønn. Brutto lønn: Månedlig brutto lønnsutbetaling for området som helhet ligger fremdeles betydelig over budsjett. Månedlig brutto lønnsmasse må, for å balansere mot budsjettet, reduseres med ca. kr. 5,500`Dette gir et bilde av hvor massiv utfordringen knyttet til nedskalering av tjenestene er. Arbeidet er igangsatt, og det vises til tidligere vedtak. En analyse av bruttolønnsbildet fra januar tom. oktober viser en reduksjon på ca kr `, dette inkluderer et mellomoppgjør med virkning fra og med mai måned. Prognose pr november måned viser et resultat på artsgr. 10 (bruttolønn) et avvik på kr `. Årsakene til avviket ligger hovedsakelig i en høyere kostnad knyttet til ferieavvikling, vikarkostnader, spesialet sykefravær og overtidskostnader. Det er også økte kostnader knyttet til plassering av barn i hjemmet. Særlig områdene samlokaliserte boliger, omsorgsboliger, hjemmesykepleien og enhet sykehjem har et markant større bruk av vikarer og innleid arbeidskraft enn forutsatt i budsjettet for Side 5

6 Det er på det rene at det samlede tjenesteområdet drifter innenfor svært knappe ressurser og rammer. Endel tjenesteområder opplever et sammenhengende press på kapasitet og standarder i tjenesten. Særlig hjemmesykepleien og deler av sykehjemsdriften erfarer dette. Hjemmesykepleien har en økning i brukermengden som medfører et behov for ekstra innleie av personell. Dette har vedvart over lengre tid. Samhandlingsreformen er en betydelig kostnadsdriver. Kommunen får stadig mange og sykere pasienter utskrevet som i realiteten har behov for tung og kompleks pleie, enten i eget hjem eller på institusjon. På disse tjenesteområdene er det i en rekke tilfeller nødvendig å etablere en drift med en bemanning og respons som går utover de tildelte rammer. Budsjettet for 2013 har ikke lagt opp til en aktivitetsøkning, snarere en driftsreduksjon. I de tilfeller hvor man må utøke aktivitetsnivået for å ta hånd om nye brukere og/eller mer krevende pasienter uten at tilsvarende kapasitet tas vekk andre steder, legger dette seg som en økning i områdets prognostiserte resultat. Ressurspoolen er under avvikling og de ansatte overføres til enhet hjemmebaserte tjenester og enhet sykehjem. Ressurspoolens ansatte vil innplasseres i vakanser av kortere og lengre varighet. Til dels vil disse også fungere som en forsterkning av grunnbemanningen og gjennom dette fungere som vikarer ved fravær. Dette vil redusere det variable lønnsomfanget. Det vurderes på generelt grunnlag å ikke være tilfredsstillende rapporterings- og kontrollsystemer knyttet til monitorering av vikar innleie. Det vil raskt, og før årsskiftet, etableres kontroll og oppfølgingsprosedyrer som i langt større grad vil monitorerer forbruk knyttet til variabel lønnsbruk. Det er i prognosen hensyntatt effekt av innsparingstiltak innen enhet basistjenester, effekt av generelt innsparingskrav, samt effekt av overholdelse av vedtak knyttet til ansettelsesstopp. Refusjoner: Kommunalavdelingen prognoserer en merinntekt utover budsjett knyttet til sykepengerefusjon og svangerskapspenger pålydende kr ` hvilket er uendret fra september rapporten. Merinntekten avspeiler de økte utgifter til sykevikarer. Netto lønn: Kommunalavdeling helse og omsorg rapporterer dermed et totalt nettolønns avvik i sin prognose pr. oktober med kr `. Andre utgifter: På området «Andre utgifter» er det en forverring i prognosen med kr. 184`. Årsaken til dette er at innkjøpet av eksterne tjenester ble noe høyere enn prognosert sist måned Som beskrevet i tidligere rapporterer er det en betydelig sammenheng mellom artsgruppene "andre utgifter" og "andre inntekter". Dette har sin årsak i en regnskapsføring/budsjettering av kjøp av interne tjenester og en tilsvarende inntektsføring av dette kjøpet. Det er viktig å understreke at dette er forhold av rent regnskapsteknisk karakter. Endringene har sin årsak i hvordan man på ulike måter gjennom driftsåret har forsøkt synliggjort forbruket av kommunens ressurspool. Avviklingen av ressurspool og dermed ikke regnskapsførte kostnader på kjøp av interne tjenester medfører at dette området isolert viser et positivt resultat. For øvrig viser regnskapstallene at Side 2 av 2 Side 6

7 eksternt kjøp av vikartjenester er meget stort. De øvrige artsgruppene viser mindre avvik i forhold til budsjett. Merforbruket på artsgruppen ift. budsjett skyldes i hovedsak følgende forhold: Kjøp av tjenester fra vikarbyrå. Dette har sin årsak i et høyt sykefravær, vakante stilinger, økning i tjenesteomfanget, mangel på kvalifisert personale og at ressurspool ikke klarer å dekke opp behovet j.fr beskrivelse overfor. Også i tilfeller hvor det må etableres tjenester til nye og komplekse brukere, blir det idag leid inn personell fra vikarbyråer i de tilfeller hvor kommunen ikke kan stilles med den riktige og etterspurte kompetansen gjennom egne ansatte. antatt. Avregning for 2012 mot Rishaugen Avlastningssenter. Driften blir dyrere enn Andre inntekter Økte kostnader knyttet til medfinansiering ift. samhandlingsreformen. Inntektene viser en negativ endring fra oktober til november med kr. 548`. Hovedårsaken er en justering av tilskudd fra SØF. I positiv retning trekker følgende forhold: Anslått høyere tilskudd ressurskrevende brukere i 2013 Økt vertskommunetilskudd Økt inntekt pensjonærenes egenbetaling Økte statlige tilskudd Leieinntekter ut over budsjett. Netto resultat: Nettoresultatet pr. november viser et negativt avvik med kr ` hvilket i sin helhet har sin årsak i internføringen av kjøp av egne vikartjenester. Netto avvik sum enhet Kommunalavdelingen rapporter pr. november et nettoavvik på kr `. I rapporten pr. oktober var avviket kr ` Side 3 av 3 Side 7

8 Side 8 Side 4 av 4

9 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: / Gina Anette Brekke Referatsak Utvalg Utvalgssak Møtedato Utsendte vedlegg Avtale om produksjon og utveksling av styringsdata mellom Sykehuset Østfold og kommunene i Østfold Det inngås i januar 2014 en ny samarbeidsavtale mellom Sykehuset Østfold og kommunene i Østfold om utveksling av styringsdata og et felles analysearbeid når det gjelder forbruk av helsetjenester på tvers av omsorgsnivåene. I henhold til krav i helse- og omsorgstjenesteloven 6-1 og spesialisthelsetjenesteloven 2-1 er det inngått en Samarbeidsavtalen mellom Sykehuset Østfold og kommunene i Østfold. Avtalen består av flere retningslinjer, - blant annet retningslinje nr.6 Kunnskapsoverføring, informasjonsutveksling og faglig nettverk. Våren 2013 ble det etter vedtak i administrativt samarbeidsutvalg nedsatt et eget klinisk utvalg som skulle utarbeide en avtale om produksjon og utveksling av styringsdata mellom partene i tråd med retningslinje nr.6. Halden kommune var representert i dette arbeidet. Formålet med en slik avtale er å fremme samhandling mellom kommuner og helseforetak gjennom utveksling av styringsinformasjonsdata og samarbeid om analyser innen helseområdet. Analysearbeidet skal bidra til å synliggjøre befolkningens bruk av helsetjenester og bidra til å identifisere forbedringsmuligheter, mulige tiltak også på det forebyggende området. På denne bakgrunn vil en kunne utvikle tjenestetilbudene på tvers av omsorgsnivåene. I avtalen er det fastsatt et datasett som skal utveksles månedlig mellom partene. Disse dataene innbefatter blant annet de data kommunen har krav på seg til å rapportere til Shdir, og medfører dermed ikke dobbeltarbeid for kommunen. For øvrig er det opp til partene å definere ressursbruk og nytteverdi av arbeidet med styringsinformasjon og analyse. Det kliniske utvalget leverte sitt utkast til avtale og det fattes endelig vedtak om godkjenning av avtalen i administrativt samarbeidsutvalg januar Kommunene har fått opplæring i bruk av datasettene, og oversender egne data til Sykehuset Østfold hver måned. Sykehuset på sin side bidrar med å sammenstille kommunenes tall og egne tall- og utarbeider endelige rapporter. På hvilken måte kan disse dataene være nyttig for Halden kommune? Gjennom rapportene vil en få oversikt over egen befolknings opphold i sykehuset og DRG vekting som bestemmer Side 9

10 kommunens andel av medfinansiering for disse oppholdene. En får oversikt over antall liggedøgn og antall døgn hvor det kreves refusjon av kommunen- såkalte overliggerdøgn. Det kan også være relevant å danne seg et bilde av diagnosegrupper for de som blir innlagt, - ut i fra et forebyggende perspektiv og den Folkehelseprofil Halden kommune har. Her vil en også se aldergruppeinndeling innenfor de ulike diagnosene- om det er snakk om planlagt (elektiv) eller øyeblikkelig hjelp. En vil også få oversikt over dagbehandling og polikliniske besøk fra egen kommune. Rapportene inneholder også data som viser hvor pasientene blir innlagt fra; hjemmet, legevakten, institusjon mv. og hvor de blir utskrevet til. Det siste kan ha stor betydning for analyse av kommunens egne tjenestetilbud- bruk av korttidsplasser, sirkulasjonstakt, kapasitet og ressursinnsats både i institusjon og i hjemmebaserte tjenester. I og med at det er månedlige rapporter, vil en kunne følge utviklingen over tid. En vil også kunne sammenligne seg med andre kommuner. Administrativt samarbeidsutvalg har besluttet at utveksling av styringsdata og felles analysearbeid er et samhandlingsområde som skal utvikles videre. Det kliniske utvalget som arbeider med tematikken vil derfor bestå som et permanent utvalg. Det felles arbeidet vil ha stor betydning for hvordan den fremtidige innsatsen på helseområdene kan utvikles og styres i et samfunnsøkonomisk perspektiv slik Samhandlingsreformen legger opp til. Halden kommune vil på samme måte ha bedre forutsetninger for å kunne ha oversikt over ressursbruk, utvikle og styre egne tjenester i tråd med befolkningens behov og etter gode økonomiske styringsdata. Side 2 av 2 Side 10

11 Side 11

12 Side 12

13 Side 13

14 Side 14

15 Side 15

16 Side 16

17 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: / Arild Børstad Referatsak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Utsendte vedlegg Sluttrapport klinisk utvalg samhandling laboratorietjenester Rapporten ligger vedlagt. Det er fattet følgende vedtak i Administrativt samarbeidsutvalg den Sak Sluttrapport klinisk utvalg laboratorietjenester Administrativt samarbeidsutvalg drøftet i sak behovet for en arbeidsgruppe med oppdrag å utarbeide forslag til samarbeidsavtale om laboratorietjenester og i sak ble det satt ned et klinisk utvalg med deltakere fra SØ og kommunene i Østfold. Gjennom sitt arbeid skulle det kliniske utvalget komme frem til et forslag til samarbeidsavtale som bygger på punktene: o Prøvetaking og transport o Kvalitetssikring o Opplæring/veiledning o Ressurser/ressursfordeling o Rekvirering og svarrapportering Utvalget fant ikke grunnlag for et forslag til avtale, blant annet fordi Senter for laboratoriemedisin ikke har kunnet møte kommunenes behov for laboratorietjenester døgnet rundt, alle dager. Saken ble sendt på høring til partene via samhandlingskontaktene og det har kommet høringssvar fra Brukerutvalget, Senter for laboratoriemedisin SØ og fra 13 kommuner. Behandling : Administrativt samarbeidsutvalg konstaterer ut fra høringssvarene at det nå er større mulighet for å inngå avtaler. Vedtak : Saken, med høringsuttalelser oversendes til klinisk utvalg for øyeblikkelig hjelp døgnbehandling for videre oppfølging. Administrativt samarbeidsutvalg aksepterer at det utarbeides ulike avtaler med helsehusene ut fra lokalt behov, så lenge dette ikke går på bekostning av de andre helsehusene. Senter for laboratoriemedisin oppfordres til å inngå avtaler med helsehusene. Avtalene forelegges Administrativt samarbeidsutvalg for endelig godkjenning. Side 17

18 Side 18 Side 2 av 2

19 Side 19

20 Side 20

21 Side 21

22 Side 22

23 Side 23

24 Side 24

25 Side 25

26 Side 26

27 Side 27

28 Side 28

29 Side 29

30 Side 30

31 Side 31

32 Side 32

33 Side 33

34 Side 34

35 Side 35

36 Side 36

37 Side 37

38 Side 38

39 Side 39

40 Side 40

41 Side 41

42 Side 42

43 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: U / Arild Børstad Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester 2014/ Formannskapet Utsendte vedlegg Ikke utsendte vedlegg Salgsbevilling for alkohol gr. 1, Rema 1000 Brødløs Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Følgende har vært medsaksbehandlere: Kenneth Andre` Johannessen Sammendrag av saken: Marit Olsen AS v/marit Olsen søker om salgsbevilling for alkohol gr. 1 for ny butikk, Rema 1000 Brødløs, BRAveien 54,1782 Halden. Marit Olsen AS har tidligere hatt salgsbevilling ved Rema 1000 Brygga og Rema 1000 Busterudgata. Rådmannens innstilling: Marit Olsen AS v/marit Olsen gis salgsbevilling for alkohol gr. 1 for Rema 1000 Brødløs, BRAveien 54, 1782 Halden med salgstider innenfor bevillingsreglementets bestemmelser, jfr. pkt i reglementet. Bevillingen gis til Saksutredning: Firmaet Marit Olsen AS v/marit Olsen søker om salgsbevilling for Rema 1000 Brødløs. Marit Olsen AS har inntil nå driftet Rema 1000 Busterud. Rema 1000 Brødløs er en ny butikk i Rema kjeden i Halden. Butikken etablerer seg i et område med Rimi og Kiwi som nære konkurrenter. Marit Olsen AS er registrert i Brønnøysund registeret, organisasjonsnummer er Firmaet er heleid av søker Marit Olsen som eier 100 % av aksjene i selskapet. Egen franchisekontrakt er inngått med Rema 1000 Norge AS. Det er oppnevnt styrer og stedfortreder i forhold til alkohollovens bestemmelser om disse funksjoner. Begge personer har tatt og bestått kunnskapsprøven i alkoholloven for salgsbevillinger. Personene har lang fartstid i bransjen. Det er ingen innsigelser til søker fra kemnerkontor eller skattemyndighet. Side 43

44 Det omsøkes salg av alkohol gr. 1 fra kl til for perioden mandag tom. fredag. Lørdag kl til I vedtatt bevillingsreglement for Halden Kommune for perioden ligger følgende bestemmelse; 6.0 Salgs-, skjenke- og åpningstider i kommunen a) Med hjemmel i alkohollovens 3-7 fastsettes følgende forskrift for salgstider for alkohol gr.1 i Halden kommune: Mandag fredag kl 09:00 20:00 Lørdager kl. 09: Onsdag før skjærtorsdag, påske-, pinse-, jul- og nyttårsaften kl. 09: Salg er ikke tillatt på søn- og helligdager, 1. og 17. mai og på stemmedager for stortingsvalg, fylkestingsvalg og kommunevalg. Omsøkte salgstider er ikke i samsvar med bevillingsreglementets bestemmelser. Omsøkte salgstider kan dermed ikke imøtekommes. Konklusjon Søknaden tilfredsstiller de formelle krav for innvilgelse av en bevilling. Søker har lang fartstid i bransjen og innenfor Rema kjeden. Det er således en erfaren drifter som åpner en ny butikk for kjeden. Rådmannen har ingen innsigelser til søknaden. Dokumentet er elektronisk godkjent av: Kenneth André Johannessen Side 44

45 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: U / Arild Børstad Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester 2014/ Formannskapet Utsendte vedlegg Ikke utsendte vedlegg Søknad om serverings - og skjenkebevilling Sultan Palace Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Følgende har vært medsaksbehandlere: Kenneth Andre`Johannessen Sammendrag av saken: Baris Erman v/ Baris Erman søker om serverings og skjenkebevilling for Sultan Palace, Ohmes pl. 3, 1767 Halden. Rådmannens innstilling: Baris Erman v/baris Erman gis serverings og skjenkebevilling for alkohol gr. 1, 2 og 3 med skjenketider i samsvar med omsøkte tider. Bevillingen gis til De omsøkte arealer søkes tilrettelagt for funksjonshemmede i tråd med retningslinjene for offentlig tilgjengelighet. Det settes som vilkår for bevillingen at kurs i Ansvarlig Alkoholhåndtering gjennomføres. Tidspunkt fastsettes av Halden Kommune Saksutredning: Baris Erman v/ Baris Erman søker om serverings og skjenkebevilling for Sultan Palace, Ohmes pl. 3, 1767 Halden. Tidligere har Halden Ristorante AS, Flamenco hatt tilhold i disse arealene. Baris Erman har fra tidligere en skjenkebevilling på Fredrikshald Bar, Ohmes pl.3, 1767 Halden. Virksomheten ligger i kjelleren på denne adressen. Vedkommende søker nå om en serverings og skjenkebevilling på et angitt areale i 1. etg. på samme adresse. Vedkommendes virksomhet er registrert i Brønnøysund registrene med org. nr Det er også fra dette firma som Fredrikshald Bar blir driftet. Sultan Palace skal driftes som en restaurant med fokus på tyrkiske og italienske retter. Kjøkkenet bygges om i tråd med dette. Mattilsynet er informert om utbedringer. Det omsøkes en bevilling for et angitt areale innvendig på ca. 120 kvm, i tillegg ca. 40 kvm ute. Arealene vil bli forsøkt tilrettelagt for Side 45

46 funksjonshemmede gjennom å utbedre adkomsten til spisestedet gjennom utearealet på baksiden av bygget. Bevillingssøker er i dialog med huseier om dette. Det søkes om skjenkebevilling for alkohol gr. 1, 2 og 3. Omsøkte skjenketider er alle dager fra kl til Omsøkte skjenketider er innenfor bevillingsreglementets bestemmelser, jfr,. pkt.6.0. Virksomhetens leder har tatt etablererprøven. Det er oppnevnt styrer og stedfortreder i forhold til alkohollovens bestemmelser. Begge har tatt og bestått denne prøven. Det er ingen merknader til virksomheten fra skatte og avgiftsmyndigheter. Konklusjon Det omsøkes en serverings og skjenkebevilling i et areale hvor det tidligere har vært driftet en tilsvarende virksomhet gjennom flere år. Virksomheten skal driftes som en restaurant og henvender seg primært til et voksent publikum. Søker tilfredsstiller de formelle krav til å innvilge søknaden. Politiet har ingen innsigelser til søknaden. Etter bevillingsreglementets bestemmelser skal styrer og stedfortreder gjennomføre kurs i Ansvarlig Alkoholhåndtering. Søker har ikke gjennomført dette kurset og det legges derfor inn som vilkår for bevillingen at kurset gjennomføres. Kursdato settes av Halden Kommune i samarbeide med KorusØst og arrangerende kommune. Dokumentet er elektronisk godkjent av: Kenneth André Johannessen Side 46

47 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: U / Arild Børstad Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester 2014/ Formannskapet Utsendte vedlegg Ikke utsendte vedlegg Søknad om serverings - og skjenkebevilling Halden Sports Lounge Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Følgende har vært medsaksbehandlere: Kenneth Andre`Johannessen Sammendrag av saken: Marius Vetrhus Michelsen v/ Marius Vetrhus Michelsen søker om serverings og skjenkebevilling for Halden Sports Lounge, Svenskegata 3, 1776 Halden. Det har vært driftet tilsvarende aktivitet i lokalene der som Ankergården Bar og Radikal Bar. Begge stedene med et konsept mye likt det som omsøkes i denne søknad. Rådmannens innstilling: Marius Vetrhus Michelsen v/ Marius Vetrhus Michelsen gis serverings og skjenkebevilling for Halden Sports Lounge, Svenskegata 3, 1776 Halden for alkohol gr. 1, 2 og 3 med skjenketider i samsvar med omsøkte tider. Bevillingen gis til De omsøkte arealer søkes tilrettelagt for funksjonshemmede i tråd med retningslinjene for offentlig tilgjengelighet. Det settes som vilkår for bevillingen at kurs i Ansvarlig Alkoholhåndtering gjennomføres. Tidspunkt fastsettes av Halden Kommune Saksutredning: Marius Vetrhus Michelsen v/ Marius Vetrhus Michelsen søker om serverings og skjenkebevilling for Halden Sports Lounge, Svenskegata 3, 1776 Halden. Tidligere har blant annet Radikal Bar en kort tid vært driftet i disse arealene. Arealene ligger i kjelleretasjen under Halden Pizza (Peppes Pizza). Vedkommende virksomhet er registrert i Brønnøysund registrene med org. nr Halden Sports Lounge skal driftes som en bar med fokus på visning av sport på større TV skjermer. Det vil monteres 3 skjermer som vil vise bl.a. fotball. Det er opprettet et samarbeide Side 47

48 med Halden Pizza om servering av matretter. Det planlegges over tid å produsere egne retter. Mattilsynet er informert om virksomheten. Det omsøkes en bevilling for et angitt areale innvendig på ca. 100 kvm. Det søkes om skjenkebevilling for alkohol gr. 1, 2 og 3. Omsøkte skjenketider er alle dager fra kl til Omsøkte skjenketider er innenfor bevillingsreglementets bestemmelser, jfr,. pkt.6.0. Det er satt en 18 årsaldersgrense. På fredager og lørdager vil det bli satt en 20 års aldersgrense fra ca. kl Dette er tidspunkter som virksomheten selv setter og som vil forenkle forholdet til alkohollovens bestemmelser. Det reduserer muligheten til skjenking av mindreårige. Virksomhetens leder har tatt etablererprøven. Det er oppnevnt styrer i forhold til alkohollovens bestemmelser. Med bakgrunn i at dette er et enkeltmannsforetak søkes det om dispensasjon fra kravet om en stedfortreder. Alkohollovens 1-7c åpner for dette; 1-7c. Styrer og stedfortreder For hver bevilling skal det utpekes en styrer med stedfortreder som må godkjennes av bevillingsmyndigheten. Det kan gjøres unntak fra kravet om stedfortreder når det vil virke urimelig bl.a. av hensyn til salgs- eller skjenkestedets størrelse. Kravet om styrer og stedfortreder gjelder ikke for bevilling til AS Vinmonopolet og for statlig bevilling etter kapittel 6. Virksomheten er et enkeltmannsforetak og dets størrelse er også av et slikt omfang at det gjøres unntak fra kravet om en stedfortreder Det er ingen merknader til virksomheten fra skatte og avgiftsmyndigheter. Konklusjon Det omsøkes en serverings og skjenkebevilling i et areale hvor det tidligere har vært driftet en tilsvarende virksomhet gjennom flere år. Virksomheten skal driftes som en sportsbar: Søker tilfredsstiller de formelle krav til å innvilge søknaden. Politiet har ingen innsigelser til søknaden. Etter bevillingsreglementets bestemmelser skal styrer i dette tilfellet gjennomføre kurs i Ansvarlig Alkoholhåndtering. Søker har ikke gjennomført dette kurset og det legges derfor inn som vilkår for bevillingen at kurset gjennomføres. Kursdato settes av Halden Kommune i samarbeide med KorusØst og arrangerende kommune. Dokumentet er elektronisk godkjent av: Kenneth André Johannessen Side 48

49 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: / Arild Børstad Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester 2014/ Utsendte vedlegg Ikke utsendte vedlegg Daglig leder Legat til beste for eldreboliger i Halden Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Følgende har vært medsaksbehandlere: Kenneth Andre`Johannessen Sammendrag av saken: Marianne Haakestad overtar som daglig leder i Legat til beste for eldreboliger i Halden etter Øystein Lie. Brønnøysundregisteret krever et formelt vedtak om denne endringen i utvalg for helse og omsorg som fungerer som styre for legatet. Rådmannens innstilling: Marianne Haakestad er daglig leder i Legat til beste for eldreboliger i Halden Saksutredning: Marianne Haakestad er konstituert som leder av koordinerende fellestjenester. I funksjonen ligger også rollen som daglig leder for Legat til beste for eldreboliger i Halden. Denne endringen må meddeles Brønnøysundregisteret som krever et formelt vedtak i styret for legatet som grunnlag for å gjøre denne endringen. Utvalg for helse og omsorg er legatets formelle styre. Dokumentet er elektronisk godkjent av: Kenneth André Johannessen Side 49

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 19.06.2014 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 26.03.2015 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem, møterom 1-2, 2.etg. 02.06.2010 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem, møterom 1-2, 2.etg. 02.06.2010 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem, møterom 1-2, 2.etg. 02.06.2010 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.05.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 16.02.2010 Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 16.02.2010 Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 16.02.2010 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 14/15 15/1275 GODKJENNING AV PROTOKOLL - ELDRERÅDET DEN 14.04.2015 15/15 15/1739 KONKURRANSEUTSETTING OMSORGSTJENESTER

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 14/15 15/1275 GODKJENNING AV PROTOKOLL - ELDRERÅDET DEN 14.04.2015 15/15 15/1739 KONKURRANSEUTSETTING OMSORGSTJENESTER Utvalg: Eldrerådet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.05.2015 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål meldes snarest til møtesekretær på valg@karmoy.kommune.no

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Møteinnkalling Eldrerådet

Møteinnkalling Eldrerådet FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Eldrerådet Møtested: Fredrikstad rådhus, Nygaardsgt. 16, møterom Gutzeit, 4. etg Tidspunkt: Tirsdag 19.10.2010 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes snarest til Marit Hexeberg,

Detaljer

Lier kommune Politisk sekretariat

Lier kommune Politisk sekretariat Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Kommunestyret Tirsdag 15.06.2010 Kl 18:00 på Haugestad Gruppemøter fra kl 16:30. Bespisning kl 17:30. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl 1710 Orientering fra Ungt Entreprenørskap Akershus v/daglig leder Petter Skotland

MØTEINNKALLING. Kl 1710 Orientering fra Ungt Entreprenørskap Akershus v/daglig leder Petter Skotland Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Havnestyret. Utvalg: Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 05.05.2015 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Havnestyret. Utvalg: Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 05.05.2015 Tidspunkt: 17:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Havnestyret Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 05.05.2015 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no.

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Melhus kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMITE FOR LIV OG LÆRE Møtested: Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. Møtedato: 28.08.2013 Tid: 09.00 Kl. 11.00 Utdeling av Kulturstipend til Sigurd Julius SAKSLISTE

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte. den 27.10.2014 kl. 10:00. i møterom Lille Haldde

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte. den 27.10.2014 kl. 10:00. i møterom Lille Haldde SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse- og sosial har møte den 27.10.2014 kl. 10:00 i møterom Lille Haldde Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no

Detaljer

Saker til behandling. 11/17 11/01064-1 Opptak barnehageåret 2011-2012 3. Avslutning av prosjekt Samarbeid om overgang mellom barnehage og skole

Saker til behandling. 11/17 11/01064-1 Opptak barnehageåret 2011-2012 3. Avslutning av prosjekt Samarbeid om overgang mellom barnehage og skole VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Levekårsutvalget Dato: 01.06.2011 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde

Detaljer

Kostnader og kvalitet på tjenester ved Bamble sykehjem

Kostnader og kvalitet på tjenester ved Bamble sykehjem Kostnader og kvalitet på tjenester ved Bamble sykehjem - Bamble kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 714017 2009 Innholdsfortegnelse Sammendrag...iii 1 Innledning...1 1.1 Avgrensing...1 2 Metode

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem. 12.03.2008 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem. 12.03.2008 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE Hovedutvalg for helse og sosial Sak 6/08 MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem 12.03.2008 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Sak 19/10 Møte nr. 5/2010 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte torsdag 10.06.2010 kl. 10.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. KOMMUNE DØNNA Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 08.07.2014 Tid: kl. 09.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet

Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet 1/2010 ASKER KOMMUNEREVISJON Forvaltningsrevisjonsrapport Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet. Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Sirdal kommune MØTEINNKALLING. FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad

Sirdal kommune MØTEINNKALLING. FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad Sirdal kommune MØTEINNKALLING UTVALG: MØTESTED: FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad DATO: 19.06.2014 TIDSPUNKT: 12:00 Dersom noen er forhindret fra å møte, eller trenger vararepresentant i enkeltsaker, må

Detaljer

Kompetansen på bo- og behandlingssentrene

Kompetansen på bo- og behandlingssentrene Kompetansen på bo- og behandlingssentrene Forvaltningsrevisjonsrapport 16.08.10 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Vurderingskriterier... 1 1.1.1 Politiske vedtak... 1 1.1.2 Viktige lover og bestemmelser...

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur. Forfall meldes til politisk sekretariat tlf. 91877985, epost: postmottak@notteroy.kommune.

Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur. Forfall meldes til politisk sekretariat tlf. 91877985, epost: postmottak@notteroy.kommune. Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur Møtedato: 05.06.2013 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl. 18:00 Forfall meldes til politisk sekretariat tlf. 91877985,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 09.04.2008 (sendt pr. E-post 15.04.2008)

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 09.04.2008 (sendt pr. E-post 15.04.2008) Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 22.05.2008 Klokkeslett: 1000 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

STOKKE KOMMUNE BRUKERRÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE

STOKKE KOMMUNE BRUKERRÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE STOKKE KOMMUNE BRUKERRÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE Møteinnkalling Møtested: Rådhuset Dato: 22.05.2013 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33 29 50 00, eller e-post:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 36/14 14/4422 GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 01.10.2014

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 36/14 14/4422 GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 01.10.2014 MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Rådhuset, møterom 140 Møtedato: 10.12.2014 Tid: 18:00 NB! Fremmøte kl. 17.00 Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål

Detaljer

Ressursbruk i pleie og omsorgstjenesten

Ressursbruk i pleie og omsorgstjenesten Innlandet Revisjon IKS Rapport nr 21-2007 Revisjonsrapport fra prosjektet Ressursbruk i pleie og omsorgstjenesten For kontrollutvalget i Nord-Fron kommune September 2007 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer