INNKALLING TIL MØTE I Kommunestyret Tirsdag Kl 18:00 på Haugestad. Bespisning kl 17:30. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL MØTE I Kommunestyret Tirsdag 06.10.2009 Kl 18:00 på Haugestad. Bespisning kl 17:30. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise."

Transkript

1 Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Kommunestyret Tirsdag Kl 18:00 på Haugestad Gruppemøter fra kl 16:30. Bespisning kl 17:30. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise. Eventuelt forfall meldes til Servicetorget, telefon eller Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Før møtet settes gis publikum anledning til å stille spørsmål.

2 SAKSLISTE: Saksnr 47/2009 Godkjenning av protokoll 48/2009 Meldinger 32/2009 Kommunalt tilskudd til barnehager 33/2009 Økoløft i kommunene i Drammensregionen 34/2009 Utvikling kommunale avgifter 35/2009 Hovedutvalgenes sakslister i september 36/2009 Hovedutvalgenes protokoller i september 37/2009 Rådet for Drammensregionen - referat fra møte /2009 Kontrollutvalgets protokoller nr. 6 og 7 39/2009 Status for kommunens integrasjonsarbeid 2. tertial / tertialrapport /2009 Framtidig utbygging av barnehager i Lier kommune 51/2009 Kommunalt tilskudd til ikke-kommunale barnehager/ bruk av skjønnsmidler /2009 Rapport forprosjekt Best på hest 53/2009 Sluttbehandling - reguleringsplan for Drammensveien Del av N5 - Lierskogen 54/2009 Sluttbehandling reguleringsplan for Lille Valle Vest 55/2009 Sluttbehandling av reguleringsplan for 161/5 - Drammensveien, Lierskogen (Del av N5) 56/2009 Søknad om fritak

3 47/2009 Godkjenning av protokoll

4 48/2009 Meldinger

5 Lier kommune MELDING Saksmappe nr: 2009/3257 Saksbehandler: Ramune Bakken 82/2009 Tjenesteutvalget /2009 Formannskapet /2009 Kommunestyret Kommunalt tilskudd til barnehager Etter forespørsel fra ordfører har kommunen utarbeidet en melding som belyser de problemstillinger barnehagene tar opp i sitt brev av 19. mai 2009 til våre politikere. Spørsmål 1 Vi ønsker en redegjørelse for hvordan politikerne følger opp sitt vedtak om enhetstilskuddprinsippet (full likebehandling)? I 2008 vedtok kommunestyret i sak 2008/2690 Kommunalt tilskudd til ikke-kommunale barnehager/ bruk av skjønnsmidler 2008 å tildele kommunalt tilskudd til ikke-kommunale barnehager som et enhetstilskudd per hele plass i barnehagen. I rundskriv F-07/2009, som barnehagene viser til, står det at Kommunene kan også velge å legge seg generelt på maksimumskravet, det vil si at man uavhengig av barnehagens kostnadsnivå sikrer alle ikkekommunale barnehager det samme offentlige tilskudd som tilsvarende kommunale barnehager får (enhetskostnadsprinsippet). Administrasjonen i Lier kommune har aldri foreslått å tildele tilskudd etter enhetskostnadsprinsippet slik det er beskrevet i rundskrivet F- 07/2009. Vi ser at bruk av begrep enhetskostnadsprinsippet og enhetstilskudd per hele plass i barnehage kan skape misforståelser og feil tolking. På bakgrunn av dette velger vi å tildele kommunalt tilskudd etter stykkprisprinsippet per hele plass i bruk i barnehagen i sak om tildeling av kommunal tilskudd til ikke-kommunale barnehager for Spørsmål 2 Vi ønsker videre en redegjørelse for hvilken kvalitet politikerne i Lier ønsker i barnehagene i kommunen, både kommunale og de private barnehagene, og hvordan denne kvaliteten eventuelt skal finansieres? Hvordan kan Lier kommune drive sine barnehager til en så lav kostnad? Hvordan skal de private kunne drive barnehage til 85 % av dette? Hvilke utslag gir dette på kvaliteten? Lier kommune har politisk ikke vedtatt noen kriterier for kvalitet for private barnehager i Lier. Brukerundersøkelser viser at kommunale og private barnehager i Lier kommune skårer høyt på brukertilfredshet.

6 Kommunale og private barnehager i Lier deltar i Faglig arena barnehage, hvor alle styrerne møter kommunens administrasjon med ansvar for barnehagene for behandling/diskusjon av aktuelle saker. Barnehagene er også delt inn i 3 mindre nettverk som blant annet kommer med innspill til saker faglig og/eller økonomisk. Regjeringen har høye ambisjoner for barnehagesektoren, og en målsetting om full barnehagedekning, høy kvalitet og lav pris. Alle barn skal sikres et likeverdig barnehagetilbud. Personalets kompetanse er den viktigste faktoren for å oppnå dette. En strategi for kompetanseutvikling for ble utarbeidet. Med bakgrunn i denne strategien har Lier kommune laget en kompetanseutviklingsplan for alle barnehagene i Lier. Fylkesmannen i Buskerud gir støtte til dette arbeidet. Det er for første gang lagt fram en Stortingsmelding nr /2009 Kvalitet i barnehagen av 29 mai Denne meldingen vil bli satt på dagsordenen framover i Faglig arena barnehage. Lier kommune fører også tilsyn med alle barnehagene i Lier. Dette for blant annet å sikre seg at alle brukerne får et kvalitetsmessig godt tilbud. Når det gjelder spørsmålet om hvordan denne kvaliteten skal finansieres, vises det til handlingsplanprosessen. Rådmannen velger i denne meldingen å belyse økonomien til barnehagene på bakgrunn av regnskapstall fra Vi opplever at det er stor variasjon i alt som har med barnehagekostnader og finansiering å gjøre, både mellom kommuner og også internt blant de enkelte barnehagene i samme kommune. De private barnehagenes finansiering bestemmes ut i fra eget kostnadsnivå og kostnadsnivået i de kommunale barnehagene. Bakgrunnen for dette må være at det anses å være noen felles faktorer som påvirker kostnadene til barnehager i samme kommune, enten dette er gjennom politisk fastsatte kriterier eller gjennom lokale markedsforhold som bestemmer lønnsnivå og byggekostnader. I tillegg vil det kommunale tilskuddet i seg selv påvirke kostnadene i de private barnehagene. Kostnadsnivået i private barnehager tilpasses inntektsnivå, som igjen bestemmes av størrelsen på offentlige tilskudd. Tabell 1. Statistikk 2008 Kommunale Private ordinære Private familiebhger Sum kostnader ordinær drift per korr. oppholdstime 37,50 34,84 32,01 Antall korr.oppholdstimer per årsverk Peronalkostnader per årsverk Personalkostnadenes andel av sum kostnader 86,7 % 81,6 % 71,1 % Avskrivninger og husleie som andel av sum kostnader 3,7 % 5,4 % 1,9 % Andel barn med behov for særlig tilrettelegging 5,5 % 7,9 % 0,0 % Andel barn som har tilbud om særskilt språkstimulering 0,0 % 5,3 % 0,0 % Andel barn 0-2 år 34,3 % 33,9 % 62,5 % Gjennomsnittlig antall korr. oppholdstimer per bhg Personalkostnader per korr. oppholdstime 30,5 28,3 28,0 *Datagrunnlaget er regnskap og årsmeldinger for 3 kommunale og 24 private barnehager for 2008 *Vi valgte å utelate de private barnehager som ikke hadde helårsdrift i 2008 En av begrensningene for å sammenligne kommunale og private barnehager i kommunen, er at kommunale og private regnskaper ikke er direkte sammenlignbare. For eksempel er det umulig å skille ut administrasjonskostnader fra øvrige kostnader i private barnehagers regnskaper. Samtidig opplever vi at en del mindre barnehager leverer mangelfulle regnskaper, noe som kompliserer muligheten til å få et fullstendig bilde av situasjonen i

7 barnehagesektoren. Det er likevel noen faktorer som skiller seg tydelig ut og påvirker den økonomiske situasjonen til ikke-kommunale barnehager. Eierform og formål for driften Disse faktorer er ett viktig forhold som trolig har påvirket nivået på tilskuddsbeløpene fra 2004 og framover. Foreldredrevne barnehager og barnehager eid av andelslag hadde minimalt med avlønning til eier (eller generelt lave kapitalkostnader) i sine regnskaper i Private familiebarnehager har lavere kostnader per korrigert oppholdstime enn ordinære private barnehager, se tabell 1. Mye av dette kan forklares gjennom at de har flere små barn og ingen barn med behov for særskilt tilrettelegging. Familiebarnehagene har naturligvis andre rammer å forholde seg til enn de ordinære barnehager. De har for eksempel flere oppholdstimer per årsverk enn ordinære barnehager. Vi kan ut fra tabell 2 se en tydelig sammenheng mellom eierform og årsresultat for Tabell 2. Årsresultat for ikke-kommunale barnehager for 2008 A B C Netto A - B Driftsresultat kapitalkostn Årsresultat tatt ut som utbytte Disponering av overskudd avsetning til skatt på overskudd lagt til bhgens egenkapital Eierform Akebakken BA Andelslag Bakkeli BA Andelslag Borge AS Borgestad Foreldre Eikenga BA Andelslag Foss AS Gullaug AS Gunnersbråtan BA Andelslag Hasselbakken AS Heia AS Helgerud AS Lier natur BA Andelslag Merikroken Sanitetsforening Nedre Stabæk AS Noahs Ark Norkirken Drammen Nøste BA Andelslag Regnbuen Foreldre Tranby BA Andelslag Utsikten BA Andelslag Veslefrikk AS Vestre Nøste BA Andelslag Filibombombom F Enkeltmannsforetak Haugestad F Enkeltmannsforetak Hennum F Enkeltmannsforetak Mikkel Rev F ) Enkeltmannsforetak Plutten F Enkeltmannsforetak Stustad F Enkeltmannsforetak Trollkroken F ) 663 Enkeltmannsforetak Kløverenga kort Sanitetsforening Valstadhaug kort Foreldre Sum Driftsresultat og årsresultat negativt fortegn viser underskudd Netto kapitalkostnader - netto kapitalinntekter negativt fortegn 1) Arbeidsgodtgjørelse til eiere ble regnskapsført med kr ,- i Mikkel Rev fam.bhg og kr ,- i Trollkroken bhg som en del av kostnad

8 Personalkostnader Personalkostnadene er den absolutt viktigste kostnadstypen i barnehagene. Personalkostnadene utgjør den største utgiftsposten ved barnehagedrift, omkring 80 % av totale kostnader til ordinær drift, se tabell 1. Det blir dermed også per definisjon slik at de forklaringsvariabler som forklarer forskjeller i personalkostnader blir viktige. Det er tydelig at det er høyere personalkostnader per årsverk i kommunale enn i private barnehager, og i tabellen under ser det ut til at pensjonsdelen av personalkostnadene er en viktig årsak til denne forskjellen. Tabell 3. Personalkostnader i barnehager Herav: År 2008 Personalkostnader Pensjonskostnader Pensjonsandel i % Kommunale barnehager ,3 Private ordinære bhger ,0 Private familiebarnehger ,0 Kapitalkostnader Barnehagens kapitalkostnader er i hovedsak kostnader til lokaler. Disse kostnadene finnes i regnskapene enten som avskrivninger og renter, eller som husleie. Ved avskrivning av barnehagebygg i kommunalt regnskap brukes det normalt 40 års levetid. Dette kan avvike fra praksis som blir brukt av private barnehager, hvor avskrivningsprofilen oftest er kortere. På samme måte er heller ikke rentekostnadene direkte tilgjengelige. Vi kan finne renteutgiftene til de private, men vi har ikke informasjon om egenkapitalen. Vi ser av tabellen nedenfor at vi måler svært store forskjeller i kapitalkostnader per barn i barnehager i Lier.

9 Tabell 4. Kapitalkostnader i barnehager Kapital Antall barn kostnader Kapital Eierform Merknad År 2008 pr per barn kostnader Avskrivninger Renter Leie lokaler Kommunale Kommune ) Akebakken BA Andelslag Bakkeli BA Andelslag Borge AS Borgestad Foreldre Eikenga BA Andelslag Foss AS Gullaug AS Gunnersbråtan BA Andelslag Hasselbakken AS Heia AS Helgerud AS Lier natur BA Andelslag Merikroken Sanitetsforening Nedre Stabæk AS Noahs Ark Norkirken Drammen Nøste BA Andelslag Regnbuen Foreldre Tranby BA Andelslag Utsikten BA Andelslag Veslefrikk AS Vestre Nøste BA Andelslag Filibombombom F Enkeltmannsforetak Haugestad F Enkeltmannsforetak Hennum F Enkeltmannsforetak Mikkel Rev F Enkeltmannsforetak Plutten F Enkeltmannsforetak Stustad F Enkeltmannsforetak Trollkroken F Enkeltmannsforetak Kløverenga kort Sanitetsforening Valstadhaug kort Foreldre Sum ) I kolone for renter ble det tatt inn andel avskrivninger og leie av indirekte kostnader funksjon 120 og 130 Aldersammensetting av barn i barnehage Vi har laget en oversikt som viser hvordan alderssammensetning til barn i barnehage kan påvirke kostnadsbildet. Private barnehager med stor andel barn under 3 år har gjennomsnittlig kommet ut bedre enn de barnehager som har liten andel barn under 3 år.

10 Tabell 5. Oversikt over andel barn under 3 år i barnehager i Lier per Sum antall 0-2 år 3-6 år Andel barn barn under 3 år i % Positivt årsresultat i 2008 født 2006 og født 2005 og Eierform senere tidligere Kommunale ,3 Kommune Akebakken ,3 * BA Andelslag Bakkeli ,1 BA Andelslag Borge AS Borgestad ,9 Foreldre Eikenga ,4 BA Andelslag Foss AS Gullaug ,4 * AS Gunnersbråtan ,8 BA Andelslag Hasselbakken ,0 * AS Heia ,6 * AS Helgerud ,1 * AS Lier natur ,2 BA Andelslag Merikroken ,7 * Sanitetsforening Nedre Stabæk ,4 * AS Noahs Ark Norkirken Drammen Nøste ,0 BA Andelslag Regnbuen ,0 Foreldre Tranby ,8 * BA Andelslag Utsikten ,7 BA Andelslag Veslefrikk ,7 * AS Vestre Nøste ,4 * BA Andelslag Filibombombom F ,0 * Enkeltmannsforetak Haugestad F ,0 * Enkeltmannsforetak Hennum F ,0 * Enkeltmannsforetak Mikkel Rev F ,0 * Enkeltmannsforetak Plutten F ,0 * Enkeltmannsforetak Stustad F ,0 * Enkeltmannsforetak Trollkroken F ,0 * Enkeltmannsforetak Kløverenga kort ,3 Sanitetsforening Valstadhaug kort ,0 Foreldre Sum ,9 Dette kan forklares med at det ikke er dobbelt så dyrt å gi plass til et barn i småbarnsavdelingen som et barn i storbarnsavdeling. Det kan dermed tyde på at private barnehager med stor andel barn under 3 år har blitt overfinansiert sammenlignet med de private med liten andel barn under 3 år, og dette kan naturligvis også påvirke kostnadsbildet. Barnehager i dag blir finansiert som om det faktisk er nesten dobbelt så dyrt å gi barnehagetilbud til de minste barna. Telemarksforskning i sine analyser fastslår at småbarn i gjennomsnitt medfører 62 % høyere kostnader enn store barn. Dette skyldes at det er kun pedagognormen som tilsier dobbelt så høye kostnader for barn under 3 år. Endringer i kommunale barnehager Veilederen til beregning av kommunalt tilskudd sier klart at kommunale barnehager, som har startet opp eller lukket i løpet av året, skal holdes utenfor beregningen for kostnadsnivå i kommunale barnehager. Veslefrikk barnehage ble privatisert i løpet av sommeren 2007 og derfor ble både kostnader og antall barn i Veslefrikk barnehage tatt ut av beregningene for kommunalt tilskudd I kommuner med få kommunale barnehager, slik Lier, kan endringer i løpet av driftsåret gi store utslag selv om barnehagen kun åpner en ny avdeling. Derfor har vi gjort en

11 kontrollberegning av kommunalt tilskudd til ikke-kommunale barnehager i Lier for I kontrollberegningen ble det kontrollert om åpning av en ny avdeling i Linnesstranda barnehage kan ha gitt feilaktig lavt beregnede kommunale kostnader og dermed lavere tilskudd til de private barnehager. Som vi vet ble en ny avdeling med 16 barn åpnet i Linnesstranda barnehage i august måned I opprinnelig beregning for kommunalt tilskudd 2008 ble barnetall per brukt mens driftsutgifter for første halvår gjenspeilet ikke kostnadsnivå etter åpning av ny avdeling. I kontrollberegningen ble barnetall fra den nye avdelingen tatt ut og driftsutgifter for 2007 estimert ved bruk av regnskap for periode januar juli som ble gjort om til helårsvirkning. Dambråtan og Hennummarka kommunale barnehager hadde et jevnt antall barn i løpet av Resultat for kontrollberegning av kommunalt tilskudd til ikke-kommunale barnehager vises i tabell 6: Tabell 6. Kontrollberegnet kommunalt tilskudd 2008 til hver barnehage A B C D Kontrollber. Kommunalt C - B Kommunalt tilskudd iht tilskudd 2008 tilskudd 2008 Etterbetales statens inkl. utbetalt for 2008 Antall barn modell kontrollber. Akebakken Bakkeli Borgestad Dimmi/ Noahs Ark Eikenga Gullaug Gunnersbråtan Hasselbakken Heia Helgerud Lier natur Merikroken Nedre Stabæk Nøste Regnbuen Tranby Utsikten Veslefrikk Vestre Nøste Borge Foss Filibombombom F Haugestad F Heidi's F Hennum F Mikkel Rev F Plutten F Stustad F Trollkroken F Kløverenga kort Valstadhaug kort Sum Kontrollberegnet kommunalt tilskudd iht. statens modell for 2008 viser at det er 6 ikkekommunale barnehager som kommer ut med høyere tilskudd enn det de har allerede fått utbetalt for Rådmannen beklager feilen og vil etterbetale kommunal tilskudd for 2008

12 til de aktuelle barnehagene med til sammen kr ,-. Utgiften skal dekkes ved hjelp av statlige skjønnsmidler til barnehagesektoren. Vedtaket med dokumentasjon på utregning sendes til barnehagestyrere/eiere. Vi har i denne omgang valgt å ikke kommentere finansieringsnivå for barnehagesektoren i andre kommuner. Vi vet at driftskostnader til kommunale barnehager i forskjellig kommuner blir ført på ulike regnskapsfunksjoner, og det er ikke nødvendigvis samsvar mellom årsverkene i årsmeldingen og hvem som får sin lønn utbetalt over de ulike funksjonene. Et punkt som også kan gjøre dette forvirrende - kostnadsfordeling på regnskapsfunksjon 201, ordinær barnehagedrift, og det som skal føres på funksjon 211, utgifter til barn med behov for særskilt tilrettelegging. Det er imidlertid også viktig å påpeke eventuelle systematiske forskjeller i kapitalkostnader mellom kommuner av ulik størrelse og beliggenhet. For å komme med noen konkrete uttalelser på finansieringsnivå i de forskjellige kommuner, må det gjøres grundige analyser av regnskapsføring av kostnader i de aktuelle kommuner. Vi vil vise til Kostra-tall 2008 sammenlignbare data for kommune GRUPPE13 utarbeidet av budsjettkontoret i Karmøy kommune. Tallene kommer som et vedlegg til denne meldingen. Barnehagesektoren får nye utfordringer knyttet til å lage en modell for fremtidig barnehagefinansiering som er tilpasset en sektor hvor et antall barnehager i perioder har ledig kapasitet. Overkapasitet og reell konkurransesituasjon kan virke positivt på både kostnadsnivå og kvalitet. En ny sentral oppgave for kommunenes rolle som koordinerende barnehagemyndighet, kan bli å styre ledig kapasitet mellom barnehager i kommunen. Slik regelverket fungerer i dag, har kommunen ingen garanti for at en økt finansiering av private barnehager går til å bedre bemanningen, eller å heve lønnsnivået til de ansatte. Vi ser allerede med dagens finansiering at det finnes barnehager hvor overskuddet går til styrking av egenkapitalen eller utbytte. Det kreves trolig lokale forskrifter med strengere normer for bemanning og lønnsnivå (pensjonsordning) for å sikre at tilskudd brukes til disse formålene. Regjeringen foreslår i Ot.prp. nr. 57 ( ) Om lov om endringer i barnehageloven at statlig øremerkede barnehagetilskudd innlemmes i rammetilskuddet til kommunene fra Kommunene får fra dette tidspunkt et helhetlig ansvar for barnehagesektoren og kan utarbeide lokale forskrifter som stiller krav til målrettet bruk av offentlige tilskudd. Inntekter Barnehagenes inntekter består av statstilskudd, foreldrebetaling og kommunalt tilskudd. Det er kun det kommunale tilskuddet som er tema i denne meldingen, men for å belyse hvilke inntekter en barnehage har å drifte for, så viser vi en oppstilling av hva en hel plass utløser av inntekter i 2009: Private barnehager Kommunale barnehager Under 3 år Over 3 år Under 3 år Over 3 år Statstilskudd Foreldrebetaling Kommunalt tilskudd Sum inntekter De kommunale barnehagene mottar ikke kommunalt tilskudd, men har et driftsbudsjett per virksomhet (vedtas årlig via handlingsprogrammet). Beløpet for kommunalt tilskudd forutsetter at det vedtak i Kommunestyret.

13 Vedlegg KOSTRA 2008 Sammenlignbare data for kommunegruppe 13 (ajour per juni 2009) Kider: SSB, KRD Utarbeidet av budsjettkontoret Karmøy kommune Barnehage C - Andel barn 1-5 år med barnehageplass 97,4 Lørenskog 94,8 Molde 94 Bodø 93,7 Ski. 93,4 Ullensaker 93,3 Oppegård 93 Tromsø 92,9 Lier 92,8 Hamar 91,4 Lillehammer 91 Haugesund 90,8 Tønsberg 90,6 Steinkjer 90,5 Harstad 90,1 Kongsberg 89,7 Asker 89,4 Rana 89 Gjøvik 88,9 Kristiansand 88,9 Skedsmo 88,9 Kristiansund 88,5 Ålesund 87,7 GRUPPE 13 87,6 Skien 87,1 Bærum 86,6 Porsgrunn 86,4 Ringerike 86,2 Larvik 85,7 Nedre Eiker 85,5 Askøy 85,3 Sandefjord 84,2 Horten 84 Moss 83,8 Arendal 83,3 Drammen 83,1 Fredrikstad 82,1 Sandnes 81,7 Sarpsborg 81,4 Ringsaker 81,1 Karmøy 76,5 Halden C - Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage 89 Oppegård 73 Ski. 71,1 Horten 70,5 Harstad 60,8 Hamar 59,5 Tønsberg 58,7 Skedsmo 55,3 Lørenskog 51,6 Nedre Eiker 50 Rana 49,7 Bærum 49,6 Moss 49,6 Skien 49,5 Lillehammer 49,5 Kristiansund 49,1 Ringerike 48,5 Tromsø 48 Gjøvik 47,6 Molde 47 Asker 46,4 Larvik 46,3 Drammen 45,7 Ringsaker 44 GRUPPE 13 42,1 Askøy 42,1 Sandnes 40,4 Bodø 40 Porsgrunn 39,2 Kristiansand 34,4 Fredrikstad 31,5 Karmøy 31,4 Arendal 29,9 Sandefjord 29,2 Steinkjer 28,3 Sarpsborg 25,6 Ålesund 24,4 Halden 24,4 Kongsberg 24,4 Ullensaker 14,2 Lier 12,2 Haugesund C - Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale barnehager per korrigert oppholdstime (kr) 87 Skien 75 Haugesund 54 Sarpsborg 54 Steinkjer 53 Sandefjord 52 Fredrikstad 51 Halden 51 Kristiansand 49 Arendal 49 Karmøy 48 Lillehammer 48 Porsgrunn 47 Larvik 47 Ringerike 47 Ullensaker 46 Horten 45 Hamar 45 Kongsberg 44 Asker 44 Kristiansund 43 Bærum 43 Gjøvik 43 GRUPPE Tønsberg 42 Bodø 42 Lier 42 Nedre Eiker 42 Ringsaker 41 Askøy 41 Oppegård 41 Ski. 40 Rana 40 Tromsø 40 Ålesund 39 Harstad 39 Lørenskog 39 Sandnes 39 Skedsmo 38 Molde 38 Moss 1 Drammen Tjenesteutvalgets vedtak: Melding nr. 82: Kommunalt tilskudd til barnehager, tas til orientering Tjenesteutvalgets behandling: Meldingen tas til orientering Formannskapets vedtak: Melding nr. 36: Kommunalt tilskudd til barnehager, tas til orientering. Formannskapets behandling: Meldingen ble tatt til orientering.

14 Lier kommune MELDING Saksmappe nr: 2008/767 Saksbehandler: Per Rønneberg Hauge 34/2009 Miljøutvalget /2009 Kommunestyret Økoløft i kommunene i Drammensregionen Miljøutvalgets vedtak: Melding nr. 34: Økoløft i kommunene i Drammensregionen, tas til orientering. Miljøutvalgets behandling: Meldingen tas til orientering. Rådmannens saksutredning: Sammendrag: Økoløft i kommunene i Drammensregionen er et samarbeidsprosjekt i Lier, Hurum, Røyken, Drammen, Nedre Eiker, Sande og Svelvik, for å øke offentlig forbruk av økologisk mat. Prosjektperiode er 1. september august Prosjektet pågår samtidig med 4 andre offentlige prosjekter i vår region, som vedrører økologisk landbruk og matproduksjon. Likelydende kommunestyrevedtak i alle 7 kommunene, våren % av den kommunale maten skal være økologisk innen utgangen av prosjektet 31. august I tillegg skal minst 15 kommunale virksomheter benytte en andel økologisk mat. (Med 15 kommunale virksomheter menes totalt i regionen. Med en andel økologisk mat menes for eksempel ett produkt.) Fire delmål Økt økologisk forbruk i kommunale virksomheter Økt økologisk produksjon i regionen Tettere samarbeid i verdikjeden Økt bevissthet blant viktige aktører

15 Framdrift Aktiviteten fram til nå har vært høy og prosjektet nyter god anseelse nasjonalt. Veien videre blir å få arbeidet inn i allerede etablerte kommunale prosjekter. Virksomheter som arbeider med, eller konsumerer mat/drikke, og som allerede har tatt flere bevisste miljøvalg er satsingsområde. Kommunenes handlingsprogram bør inneholde strategier for den kommunale satsingen på økologisk mat. Budsjettøkning pga økt andel økologisk mat må inn i handlingsprogrammet (HP). Det lages felles informasjon om Økoløftet som legges ut på deltakerkommunenes hjemmesider. Vedlegg: Kommunestyresak fra egen kommune våren 2008, angående deltakelse i prosjektet. Referat fra møterunden med kommune i første halvdel av juni Utredning: Økoløft i kommunene er et samarbeidsprosjekt i 7 av de 8 kommunene i Drammensregionen. Hensikten er å øke offentlig forbruk av økologisk mat. Prosjektperiode er 1. september august Likelydende kommunestyrevedtak i alle 7 kommunene, våren % av den kommunale maten skal være økologisk innen utgangen av prosjektet 31. august I tillegg skal minst 15 kommunale virksomheter benytte en andel økologisk mat. Fire delmål Økt økologisk forbruk i kommunale virksomheter Økt økologisk produksjon i regionen Tettere samarbeid i verdikjeden Økt bevissthet blant viktige aktører Organisering Prosjektledelse Ekstern prosjektleder i 60 % stilling. Anita Larsen Panman. Tilsatt av Rådet for Drammensregionen. Ledergruppe: Randi Larsen, kommuneplanlegger og miljø ansvarlig i Nedre Eiker; Marit Helene Fjelltun, landbrukssjef i Sande og Svelvik; og Per Rønneberg Hauge, jordbrukssjef i Drammen, Lier, Røyken og Hurum. Styringsgruppe: Bjørn Orhagen, rådmann i Røyken kommune og Svein V. Thorgersen, rådmann i Svelvik kommune. Arbeidsgruppe: Øystein Haugerud, fylkesagronom hos Fylkesmannen i Buskerud; Jarle Rasmussen, innkjøpssjef i Røyken kommune; Arild Langedal, markedssjef hos Bama Lundteigen; Rune Stenhaug, daglig leder i Økokompaniet; og Solveig Svalestad, økoprodusent i Sande. Bakgrunn Satsinga på økologisk landbruk har tatt seg opp de siste årene etter hvert som etterspørselen blant norske forbrukere har steget i takt med det økende markedet for øko-mat ellers i Europa. Norsk forbruk ligger en del etter våre naboland og andre land vi sammenligner oss med, ettersom vi ikke har hatt de store matskandalene. Norsk landbruk anses av den jevne forbruker for å være miljøvennlig og leverandør av trygg mat.

16 For at økt etterspørsel etter økologisk mat i overveiende grad ikke skal dekkes ved økt import, som også går på bekostning av konvensjonell norsk produksjon, er det i løpet av de to siste årene lansert flere prosjekter for å stimulere til økt produksjon, tilbud og etterspørsel av norsk økømat. Over 100 kommuner søkte prosjektmidler våren 2008, - totalt 20 millioner fra Kommunal- og regionaldepartementet og Landbruks- og matdepartementet. 52 kommuner i 31 prosjekter fikk innvilget søknader for 2 års prosjekt. Satsinga er knytta til regjeringens Soria Moria-erklæring: Nasjonalt mål om 15 % økologisk matproduksjon innen Staten følger selv opp med Økologiske foregangsfylker, der alle fylkene søkte, og 5 fylker de med de beste Økoløft-prosjektene, ble invitert til å utarbeide fullstendig søknad. Buskerud - prosjekt innen jordkunnskap og jordkultur Vestfold - prosjekt for økologisk grønnsaksproduksjon I Buskerud samarbeider dessuten Buskerud landbruksselskap og Buskerud bondelag om prosjektet Buskerud fylke hode ikke hale i økologisk produksjon og forbruk. Målsetninger er 20 % produksjon, omsetning og forbruk innen Buskerud er også pilotfylke i Økobonden skal lykkes, et samarbeidsprosjekt mellom Debio, Norsk Landbruksrådgivning og KSL Matmerk (Kvalitetssystemer i landbruket). Formålet er å bidra til at flere bønder lykkes med omlegging til økologisk produksjon. I tillegg samarbeider økoløftprosjektene rundt Oslofjorden med Fellesløft for norsk økologisk matkorn. Prosjektmotivasjon Økomat er sunnere for forbrukeren: Det er høyere innhold av vitaminer og antioksidanter og lavere innhold av sprøytemiddelgifter og tungmetaller i økologisk mat enn i konvensjonell mat. Dette er hovedfunn i et nylig avsluttet 5 års forskningsprosjektet i EU. Mattilsynets siste undersøkelse viser bl.a. at 57 % av norskprodusert konvensjonell frukt og grønt innholder rester av plantevernmidler. Økologisk landbruk er sunnere for jordsmonnet og miljøet: Jorda blir utarmet, mikrolivet forsvinner eller blir sterkt svekket etter flere år med ensidig konvensjonell drift. Landbruksarbeideren utsettes i langt mindre grad for giftige kjemikalier. Økologisk landbruk kan øke selvbergingsgraden i den 3.verden. Økologisk landbruk kan bidra til å øke matsikkerheten i u-land. Dette var konklusjonen i et ferskt FN-studium i Afrika, der matsikkerhet og tilgangen av mat ble vurdert, ut fra innvirkning på naturressurser, - sosial, menneskelig, fysisk og finansiell kapital i regionen. Økologisk matproduksjon og forbruk er et viktig bidrag for å utvikle nye produksjonsmetoder og systematisere mer miljøriktig produksjon. Arbeidet med Økoløft i Drammensregionen Gjennomførte tiltak Økologisk aften på Finstad gård. 14 deltagere fra Kokkenes Mesterlaug i Drammen. Økologisk inspirajon - praktisk bruk på Finstad gård. 20 deltagere, nøkkelpersoner i prosjektkommunene. Faglig ansvarlig, KjøkkenØkologi. Økologisk førjulssamling hos Bama Lundteigen. 18 deltagere - kjøkkensjefer, kokker og nøkkelpersoner i prosjektkommunene. Økoløftsamling i Trondheim representanter fra prosjektet deltok på Statens landbruksforvaltning sin samling.

17 Landbrukshelga Stand på samlinga i Kongsberg Markedsføring av prosjektet og konferansen Fra jord til bord. 90 personer besøkte standen der de ble servert økologisk suppe. Økologisk regionalkonferanse, Fra jord til bord i Lier. Hovedansvar Økoløftet, i samarbeid med Fylkesmennene i Buskerud og Vestfold, Buskerud fylkeskommune, Buskerud landbruksselskap og Norsk Landbruksrådgivning Østafjells. Innledere: Landbruksdirektør Astrid Aass, professor i samfunnsernæring Gerd Holmboe- Ottesen, og styreleder i WorldWatch Institute Øystein Dahle. Det ble arrangert fagsesjoner for produksjon av korn, produksjon av grønnsaker, storkjøkken og barnehager. Arrangementet ga god mediadekning. 110 deltagere. BTV-innkjøp (fylkeskommunalt samarbeid mellom Buskerud, Telemark og Vestfold) Innlegg og stand på BTV-innkjøp sin storhusholdningssamling. Studietur for storkjøkken, til St. Olavs Hospital og Luftkrigsskolen i Trondheim. 14 deltakere. Barnehagekurs og i Drammen. Matlaging og kjøkkenhage i samarbeid med Steinerbarnehagene. 30 deltakere. Vårsymposium i samarbeid med Drammens næringslivsforening. Økologisk mat: Bedre for deg, miljøet og bedriften din. 40 deltakere. Økologisk festmiddag på Fossekleiva med orientering om Økoløftet. Formannskapene i Drammensregionen. 75 deltakere. Studietur for kantiner til Nofimas (tidligere Matforsk) kantine på Ås og Den økologisk landhandelen i Drøbak. 21 deltakere. Studietur for barnehager til skolekjøkkenhagen på Øverland gård. Samarbeid Delprosjekt 1: Økt forbruk i kommunale virksomheter. Dette varierer fra kommune til kommune. Det jobbes for å trekke med de ulike virksomhetene og har til nå konsentrert oss om omsorgsinstitusjoner, kantiner og barnehager. Delprosjekt 2: Økt produksjon i regionen. Det er etablert et godt samarbeid til Fylkesmannens landbruks- og næringsavdeling både i Buskerud og Vestfold, og landbruksrådgivningen i regionen. Delprosjekt 3: Tettere samarbeid i verdikjeden. Vi jobber aktivt via medlemmene i arbeidsgruppa. Distribusjon og tilgjenglighet er det vi konsentrer oss om. Delprosjekt 4: Økt bevissthet blant viktige aktører. Vi jobber for å etablere et gruppesamarbeid mellom de kommunale storhusholdningene og kantinene. Kokkenes Mesterlaug er en viktig gruppe som vi har etablert kontakt til. Det er etablert en månedlig økologisk informasjon i alle våre lokalaviser. Debiogodkjenninger I perioden har tre av regionens sykehjem/kommunale hovedkjøkken blitt godkjent av Debio. Solberglia bo- og aktivitetssenter den 5. mars, Sandetun pleie og rehabilitering den 23. mars og Filtvet helsetun den 16. juli. I tillegg ble Sande rådhuskantine Debiogodkjent den 9. juni. Møterunden i juni I første halvdel av juni gjennomført prosjektledelsen møter med administrasjonen i hver av de 7 kommunene. I møtene deltok allerede involverte kommunale medarbeidere, i tillegg til administrativ og kommunal ledelse. Agendaen var i all hovedsak orientering om arbeidet med prosjektet fram til nå, erfaringer som er gjort, diskusjon av veien videre og hvordan nå målene for prosjektet. Referat og innspill fra deltakerkommune følger som eget vedlegg.

18

19 Lier kommune MELDING Saksmappe nr: 2009/3592 Saksbehandler: Anita Pøhner 37/2009 Miljøutvalget /2009 Formannskapet /2009 Kommunestyret Utvikling kommunale avgifter Det har den siste tiden vært oppslag i media om nivået på kommunale avgifter. Alle kommunale gebyrer og avgiftssatser i Lier kommune for 2009 ble vedtatt av kommunestyret 9. desember 2008 ved behandling av budsjett og handlingsprogram. Kommunen har blitt spesielt omtalt pga stor økning i vannavgiften fra 2008 til Vi ønsker derfor å redegjøre for denne økningen, men vi vil også illustrere utviklingen i de resterende huseieravgiftene som feie-, avløps og renovasjonsavgiften. Vann- og avløpsavgiften Lier Kommune henter sin vannforsyning gjennom Glitrevannverket IKS som eies av kommunene Lier, Drammen, Nedre Eiker og Røyken. Glitrevannverket står for vannforsyningen i hele Lier Kommune, med unntak av Nordal vannverk som forsynes fra egen borebrønn. Dette vannverket eies og driftes av Lier Kommune. Vannverket legges ned når Nordalprosjektet står ferdig i Sylling og Tronstad forsynes med vann fra Holsfjorden. Eies av Glitrevannverket IKS, les mer på: Lier Kommune har sammen med 8 andre kommuner i drammensregionen inngått et samarbeid (Godt Vann Drammensregionen) for å sørge for en sikker og god vannforsyning og avløpshåndtering. I dag er over 40 prosent av drikkevannet på aveie før det kommer fram til innbyggerne. Et av hovedmålene i samarbeidsprosjektet er å redusere vann på avveie ned til 30 prosent fram mot Dette skal skje gjennom systematisk lekkasjesøk, reparasjon, fornying av vannledningsnettet, samt bedre styring av vanntrykket. Les mer på Det har i media vært stort fokus på den kraftige økningen i vannprisene i Lier Kommune. Vi innser at en slik vesentlig økning i vannprisene burde vært varslet bedre selv om det har vært omtalt på våre hjemmesider ved to anledninger. Vi ønsker at forbrukeren skal ha en korrekt forventning til nivået på vannavgiften. Det er i forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer fastsatt at gebyrene ikke skal overstige kommunens nødvendige kostnader for tjenesten. Gebyrene skal følge

20 selvkostprinsippet. Dette betyr at kommunen fastsetter gebyret på bakgrunn av et overslag over antatte direkte og indirekte kostnader knyttet til drifts-, vedlikeholds- og kapitalkostnader. Med andre ord er det forbrukeren som betaler alle kostnader knyttet til vannforsyningen, og det er kommunens oppgave å innkreve og forvalte anleggene. Kommunen ønsker å gjøre dette til det beste for forbrukeren - best mulig kvalitet for lavest mulige kostnad. Beregningen av vann- og avløpsavgiften foregår i oktober året før den gjøres gjeldende. Dersom selvkostregnskapet viser underskudd når status er gjort opp for hele året, overføres dette til budsjettet året etter. Blir det overskudd overføres det til et fond som kommer forbrukerne til gode ved lavere priser de neste 3-5 år. Det er nettopp dette kravet til å bruke opp fond innen 5 år som var årsaken til at prisene ble satt ned fra 2007 til Overskuddsfondet hadde midler som var eldre enn 5 år. I 2009 måtte vi sette opp prisene da vi ikke hadde like store fond til disposisjon, samt at vi har foretatt vesentlige investeringer som vi har begynt å avskrive. Effekten av prisoppgangen blir derfor unormalt stor, og vi har stor forståelse for at det fra forbruker stilles spørsmål til dette. Vannavgiften ble i mai kontrollregnet på bakgrunn av tilbakemeldinger fra forbrukere, både private og bedrifter. Resultatet av kontrollregningen ble det samme som da vi regnet avgiften i oktober, med unntak av endrede forhold i rentemarkedet. Vi ønsker å illustrere Lier Kommunes vann- og avløpsprisutviklingen de siste 4 årene sammenlignet med kommunene i gruppe 13*, og en sammenligning av årets vann- og avløpspriser i Lier Kommunes med de andre kommunene i GVD-samarbeidet. Gruppe 13 er en samling av kommuner SSB mener vi er sammenlignbare med. Vurderingskriteriene for å havne i samme gruppe er folkemengde, bundne kostnader pr. innbygger og frie disponible inntekter pr. innbygger.

Møtedato: Fra saksnr.: 0052/09 Kl T.o.m. saksnr.: 0064/09 Drammen kommune - Rådhuset. Forfall: Intet

Møtedato: Fra saksnr.: 0052/09 Kl T.o.m. saksnr.: 0064/09 Drammen kommune - Rådhuset. Forfall: Intet MØTEREFERAT Møtedato: 26.11.2009 Fra saksnr.: 0052/09 Kl. 14.00 16.00 T.o.m. saksnr.: 0064/09 Møtested: Drammen kommune - Rådhuset Regionrådets medlemmer: Elly Therese Thoresen, ordfører, Nedre Eiker kommune

Detaljer

Møtedato: Fra saksnr.: 0030/09 Kl Til saksnr.: 0041/09 Holmsbu Bad Hurum kommune. Forfall: Forfall:

Møtedato: Fra saksnr.: 0030/09 Kl Til saksnr.: 0041/09 Holmsbu Bad Hurum kommune. Forfall: Forfall: MØTEREFERAT Møtedato: 18.06.2009 Fra saksnr.: 0030/09 Kl. 12.30 14.30 Til saksnr.: 0041/09 Møtested: Holmsbu Bad Hurum kommune Regionrådets medlemmer: Ulla Nævestad, ordfører, Lier kommune (leder) Elly

Detaljer

Møtedato: 25.11.2010 Fra saksnr.: 0042/10 Kl. 12.45 15.15 T.o.m. saksnr.: 0051/10 Rådhuset, Drammen kommune

Møtedato: 25.11.2010 Fra saksnr.: 0042/10 Kl. 12.45 15.15 T.o.m. saksnr.: 0051/10 Rådhuset, Drammen kommune MØTEREFERAT Møtedato: 25.11.2010 Fra saksnr.: 0042/10 Kl. 12.45 15.15 T.o.m. saksnr.: 0051/10 Møtested: Rådhuset, Drammen kommune Regionrådets medlemmer: Ann Sire Fjerdingstad, ordfører, Øvre Eiker kommune

Detaljer

KOSTRA 2008 Sammenlignbare data for kommunegruppe 13 (ajour per juni 2008)

KOSTRA 2008 Sammenlignbare data for kommunegruppe 13 (ajour per juni 2008) - 18 - A1. Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per innbygger, konsern 48945 Moss 48782 Hamar 4,7 Rana A1. Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern 4,3 Bærum 48441 Lillehammer

Detaljer

Møtedato: F.o.m. saksnr.: 0001/11 Kl T.o.m. saksnr.: 0012/11 Øvre Eiker kommune - Rådhuset

Møtedato: F.o.m. saksnr.: 0001/11 Kl T.o.m. saksnr.: 0012/11 Øvre Eiker kommune - Rådhuset MØTEREFERAT Møtedato: 18.03.2011 F.o.m. saksnr.: 0001/11 Kl. 10.30 12.15 T.o.m. saksnr.: 0012/11 Møtested: Øvre Eiker kommune - Rådhuset Regionrådets medlemmer: Ann Sire Fjerdingstad, ordfører, Øvre Eiker

Detaljer

Lier kommune. INNKALLING TIL MØTE I Formannskapet Torsdag 24.09.2009 Kl 18:00 på Glitra. Politisk sekretariat

Lier kommune. INNKALLING TIL MØTE I Formannskapet Torsdag 24.09.2009 Kl 18:00 på Glitra. Politisk sekretariat Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Formannskapet Torsdag 24.09.2009 Kl 18:00 på Glitra Bespisning kl 16:30 på Haugestad. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise. Gruppemøter

Detaljer

Folketall pr. kommune 1.1.2010

Folketall pr. kommune 1.1.2010 Folketall pr. kommune 1.1.2010 Mørk: Mer enn gjennomsnittet Lysest: Mindre enn gjennomsnittet Minst: Utsira, 218 innbyggere Størst: Oslo, 586 80 innbyggere Gjennomsnitt: 11 298 innbyggere Median: 4 479

Detaljer

Møtedato: F.o.m. saksnr.: 0042/11

Møtedato: F.o.m. saksnr.: 0042/11 MØTEREFERAT Møtedato: 01.12.2011 F.o.m. saksnr.: 0042/11 Kl. 12.30 14.00 T.o.m. saksnr.:0052/11 Møtested: Rådhuset, Drammen kommune Regionrådets medlemmer: Rune Kjølstad, ordfører, Røyken kommune (leder)

Detaljer

Møtedato: 14.04.2011 F.o.m. saksnr.: 0013/11. Ulla Nævestad, ordfører, Lier kommune. Forfall:

Møtedato: 14.04.2011 F.o.m. saksnr.: 0013/11. Ulla Nævestad, ordfører, Lier kommune. Forfall: MØTEREFERAT Møtedato: 14.04.2011 F.o.m. saksnr.: 0013/11 Kl. 12.30 14.30 T.o.m. saksnr.:0024/11 Møtested: Fruene Haugestad, Lier Regionrådets medlemmer: Rune Kjølstad, ordfører, Røyken kommune (leder)

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag Kl 16:30 på LHL, Nøsteveien 2

INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag Kl 16:30 på LHL, Nøsteveien 2 Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 02.06.2014 Kl 16:30 på LHL, Nøsteveien 2 Kl. 15.00 16.00 Opplæring i bruk av Ipad I møtet

Detaljer

En stor takk til alle som har bidratt både faglig og økonomisk i gjennomføringen av Økoløft i Drammensregionen.

En stor takk til alle som har bidratt både faglig og økonomisk i gjennomføringen av Økoløft i Drammensregionen. r 2010 1 2 Forord I det prosjektet Økoløft i Drammensregionen blir historie, kan vi i regionen vår se tilbake på to spennende og lærerike år knyttet til arbeidet med økologisk mat og økologisk matproduksjon.

Detaljer

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 03.12.2013 13/801 414 5.1 PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Møtedato: Onsdag 3. desember 2013 kl 08.30 11.30 Møtested: 3. etasje, gml Sjøfossen-bygget, Inndyr

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 23.01.2014 Tidspunkt: 18:00 19:10

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 23.01.2014 Tidspunkt: 18:00 19:10 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 23.01.2014 Tidspunkt: 18:00 19:10 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Helene Justad Leder H Nina E. Johnsen Nestleder

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager Saksbehandler: E-post: Tlf.: Lars Einar Karlsen lars.e.karlsen@verdal.kommune.no 74048270 Arkivref: 2011/1065 - / Saksordfører:

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 17.02.2014 Kl 16:30 på Frivilligsentralen

INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 17.02.2014 Kl 16:30 på Frivilligsentralen Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 17.02.2014 Kl 16:30 på Frivilligsentralen Bespisning kl 16:00. Vennligst gi beskjed dersom

Detaljer

REFERAT KONTROLLUTVALGETS MØTE 20. MARS 2013

REFERAT KONTROLLUTVALGETS MØTE 20. MARS 2013 1 Kontrollutvalget REFERAT KONTROLLUTVALGETS MØTE 20. MARS 2013 Til stede: Medlemmer : Leder Arne Martinsen (AP), Patricia Emeci (SV), Tore E. Brath (H), Einar Skalstad (KrF), Ida Marie Brown (V) og Hilde

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I Kommunestyret Tirsdag 06.11.2007 Kl 18:00 på Haugestad

INNKALLING TIL MØTE I Kommunestyret Tirsdag 06.11.2007 Kl 18:00 på Haugestad Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Kommunestyret Tirsdag 06.11.2007 Kl 18:00 på Haugestad Ved åpningen av møtet blir det en presentasjon av "Den virtuelle skolen" - ca. 45 min. Gruppemøter fra

Detaljer

KOSTRA 2010. En sammenligning av tjenesteproduksjonen i Lillehammer og andre lignende kommuner basert på endelige KOSTRA tall for 2010.

KOSTRA 2010. En sammenligning av tjenesteproduksjonen i Lillehammer og andre lignende kommuner basert på endelige KOSTRA tall for 2010. KOSTRA 2010 En sammenligning av tjenesteproduksjonen i Lillehammer og andre lignende kommuner basert på endelige KOSTRA tall for 2010. Oransje: Større enn Lillehammer Turkis: Mindre enn Lillehammer Befolkning

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Mette Kristiansen Arkiv: 202 A10 &13 Arkivsaksnr.: 10/1767

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Mette Kristiansen Arkiv: 202 A10 &13 Arkivsaksnr.: 10/1767 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Mette Kristiansen Arkiv: 202 A10 &13 Arkivsaksnr.: 10/1767 HØRING AV NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE-KOMMUNALE BHG. I EN RAMMEFINANSIERT SEKTOR ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møtested: Rakkestad kommune, møterom 2 Tidspunkt: 05.03.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

PROTOKOLL FAUSKE KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL FAUSKE KONTROLLUTVALG Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 05.03.2013 13/098 413 5.4 PROTOKOLL FAUSKE KONTROLLUTVALG Møtedato: Tirsdag 5. mars 2012 kl. 10.00 13.30 Møtested: Møterom Leivseth, Fauske hotell Saksnr.: 01/13

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 21:10

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 21:10 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 26.03.2015 Tidspunkt: 18:00 21:10 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Helene Justad Leder H Nina E. Johnsen Nestleder

Detaljer

Saksfremlegg. HØRING - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER K-kode: A10 &13 Saksbehandler: Mona Nicolaysen

Saksfremlegg. HØRING - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER K-kode: A10 &13 Saksbehandler: Mona Nicolaysen Arkivsak: 10/2478-2 Sakstittel: Saksfremlegg HØRING - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER K-kode: A10 &13 Saksbehandler: Mona Nicolaysen Innstilling: Rådmannens forslag til høringsuttalelse

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 20.01.2014 Kl 16:30 på Frivilligsentralen

INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 20.01.2014 Kl 16:30 på Frivilligsentralen Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 20.01.2014 Kl 16:30 på Frivilligsentralen Bespisning kl 16:00. Vennligst gi beskjed dersom

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 19:40

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 19:40 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 08.05.2008 Tidspunkt: 18:00 19:40 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Ulla Nævestad Leder H Søren Falch Zapffe Medlem

Detaljer

RÅDET FOR DRAMMENSREGIONEN

RÅDET FOR DRAMMENSREGIONEN 0 RÅDET FOR DRAMMENSREGIONEN MØTEPROTOKOLL Møtedato: 06.09.2004 Fra saksnr.: 0061/04 14.30 17.00 Til saksnr.: 0075/04 Møtested: Drammens Museum Regionrådets medlemmer: Roger Ryberg, ordfører, Hurum kommune

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Torsdag 6. september 2012 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Torsdag 6. september 2012 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE Torsdag 6. september 2012 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830-1450. Som medlemmer møtte: Trond Vangen (FrP), leder Trond Enemo (H),

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: 07.05.2014 Tidspunkt: 18:00 20:15

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: 07.05.2014 Tidspunkt: 18:00 20:15 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: 07.05.2014 Tidspunkt: 18:00 20:15 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Karl Bellen Leder H Bjørg Myran Nestleder FRP

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 20:15

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 20:15 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 05.05.2011 Tidspunkt: 18:00 20:15 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Ulla Nævestad Leder H Arne Jørstad Varamedlem

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 23.09.2013 Kl 18:00 på Frivilligsentralen

INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 23.09.2013 Kl 18:00 på Frivilligsentralen Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 23.09.2013 Kl 18:00 på Frivilligsentralen Bespisning kl 16:00. Vennligst gi beskjed dersom

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 17.02.2011 Tidspunkt: 18:00 20:30

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 17.02.2011 Tidspunkt: 18:00 20:30 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 17.02.2011 Tidspunkt: 18:00 20:30 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Ulla Nævestad Leder H Søren Falch Zapffe Medlem

Detaljer

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 r 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 Innbyggernes tilfredshet med de kommunale tjenestene I forbindelse med kundeundersøkelsene som ble gjennomført i 2015 så ble respondentene også spurt: Hvor tilfreds

Detaljer

REFERAT KONTROLLUTVALGETS MØTE 16. SEPEMBER 2014. med forbehold om godkjenning i neste møte

REFERAT KONTROLLUTVALGETS MØTE 16. SEPEMBER 2014. med forbehold om godkjenning i neste møte DRAMMEN KOMMUNE Kontrollutvalget REFERAT KONTROLLUTVALGETS MØTE 16. SEPEMBER 2014 med forbehold om godkjenning i neste møte Til stede: Medlemmer: Leder Arne Martinsen (AP), Tore E. Brath (H), Hilde Hovengen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NORDRE LAND KOMMUNE. Mandag 15. februar 2010 holdt kontrollutvalget møte i rådhuset fra kl til 1345.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NORDRE LAND KOMMUNE. Mandag 15. februar 2010 holdt kontrollutvalget møte i rådhuset fra kl til 1345. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NORDRE LAND KOMMUNE Mandag 15. februar 2010 holdt kontrollutvalget møte i rådhuset fra kl. 0900 til 1345. Som medlemmer møtte: Arvid Raaholdt, leder (ble innvilget permisjon

Detaljer

Kostnadssituasjonen i barnehager i Trøndelag

Kostnadssituasjonen i barnehager i Trøndelag Kostnadssituasjonen i barnehager i Trøndelag Innlegg på fagsamling for barnehagemyndigheten i kommuner med ikke-kommunale barnehager i Nord- og Sør-Trøndelag 16.1.2013 Trond Erik Lunder sitt arbeid med

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 26.09.2011 Kl 16:30 på Frivilligsentralen

INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 26.09.2011 Kl 16:30 på Frivilligsentralen Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 26.09.2011 Kl 16:30 på Frivilligsentralen Bespisning kl 16:00. Vennligst gi beskjed dersom

Detaljer

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Formannskapet Møtedato: 08.03.2012 TILSTEDE PÅ MØTET MEDLEMMER (angi evnt. Hvem som er fraværende med * foran navnet) Kari Kolbræk Ask *Runolv Stegane Torstein

Detaljer

SALTEN KONTROLLUTVALGSSERVICE Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr /

SALTEN KONTROLLUTVALGSSERVICE Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr / SALTEN KONTROLLUTVALGSSERVICE Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 06.12.2012 12/757 416 5.4 PROTOKOLL MELØY KONTROLLUTVALG Møtedato: Torsdag 6. desember 2012 kl. 09.00 12.30 Møtested: Møterom Bolga,

Detaljer

PROTOKOLL FAUSKE KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL FAUSKE KONTROLLUTVALG SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr 14.11.2012 12/662 413 5.4 PROTOKOLL FAUSKE KONTROLLUTVALG Møtedato: Onsdag 14. november 2012 kl. 10.00 14.15 Møtested: Møterom 1.

Detaljer

Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi. Møte nr. 1/2011 14. juni 2011 MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi. Møte nr. 1/2011 14. juni 2011 MØTEUTSKRIFT Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi Møte nr. 1/2011 14. juni 2011 Arkivkode 4/1 04 Journalnr. 2011/14008-9 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Forfall:

Detaljer

Kontrollutvalget i Porsanger kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Porsanger kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 6/2012 29. november 2012 Arkivkode 4/1 10 Journalnr. 2012/10042-9 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Rolf Johansen, leder Anne Kari Iversen, nestleder Hilde Skanke, medlem Andre: Vefik

Detaljer

NORE OG UVDAL Kontrollutvalget

NORE OG UVDAL Kontrollutvalget NORE OG UVDAL Kontrollutvalget PROTOKOLL FRA KONTROLLUTVALGETS MØTE 24.04.08 KL 09.00-11.30 Til stede: Medlemmer: Halvard Glesne (leder), Evy Abrahamsen og Per Lassegård Varamedlemmer: Forfall: Fra kontrollutvalgssekretariatet:

Detaljer

UTSIRA KOMMUNE KONTROLLUTVALGET UTSIRA KOMMUNE

UTSIRA KOMMUNE KONTROLLUTVALGET UTSIRA KOMMUNE UTSIRA KOMMUNE KONTROLLUTVALGETS ÅRSMELDING 2010 KONTROLLUTVALGET UTSIRA KOMMUNE 1. INNLEDNING Kontrollutvalget er et lovpålagt organ, som på vegne av kommunestyret skal føre det løpende tilsynet med den

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Grimstad kommune avholdt møte: Møtedato: Onsdag 30. april 2014 Tid: Kl. 13.00 16.00 Møtested: Grimstad Rådhus, formannskapssalen Til

Detaljer

LYNGDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

LYNGDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK LYNGDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 04/16 Dato: 06.09.16, kl. 13.00 15.30. Sted: Rådhuset, formannskapssalen Tilstede: Vidar Skarpeid, leder Torbjørn Ougland, nestleder Harald Lande, medlem Doris

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 19:45

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 19:45 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 27.11.2014 Tidspunkt: 18:00 19:45 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Helene Justad Leder H Nina E. Johnsen Nestleder

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 19:20

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 19:20 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: 25.08.2010 Tidspunkt: 18:00 19:20 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Arne Jørstad Leder H Reidar Lauritsen Medlem

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg for kultur, oppvekst og skole

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg for kultur, oppvekst og skole ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg for kultur, oppvekst og skole Møtested: Enebakk herredshus Dato: 12.06.2012 Tid: 20:00 Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall må omgående melde fra

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomite

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomite STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomite Møteinnkalling DATO: FREDAG 13. FEBRUAR 2009 TID: KL. 09:00 STED: MØTEROM VÆRNES STJØRDAL RÅDHUS Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Tirsdag 26. november 2013 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900 1400.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Tirsdag 26. november 2013 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900 1400. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE Tirsdag 26. november 2013 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900 1400. Som medlemmer møtte: Rolv Ludvigsen (Ap), leder Wenche Bjor

Detaljer

PROTOKOLL FAUSKE KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL FAUSKE KONTROLLUTVALG Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 14.02.2014 14/104 413 5.4 PROTOKOLL FAUSKE KONTROLLUTVALG Møtedato: Fredag 14. februar 2014 kl. 10.00 13.15 Møtested: Møterom 1. etasje, kommunehuset Saksnr.:

Detaljer

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009)

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009) Handlingsprogram for 2009 2011 (vedtatt av Rådet for 9. februar 2009) 1 1. INNLEDNING Dette handlingsprogrammet beskriver s prioriteringer og tiltak i perioden 2009 2011. Programmet bygger på Strategisk

Detaljer

Møtedato: F.o.m. saksnr.: 0025/11

Møtedato: F.o.m. saksnr.: 0025/11 MØTEREFERAT Møtedato: 16.06.2011 F.o.m. saksnr.: 0025/11 Kl. 12.30 13.30 T.o.m. saksnr.:0034/11 Møtested: Rådhuset, Hokksund, Øvre Eiker kommune Regionrådets medlemmer: Rune Kjølstad, ordfører, Røyken

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Grimstad kommune avholdt møte: Møtedato: Tirsdag 16. oktober 2012 Tid: Kl. 12.00 14.45 Møtested: Grimstad brannstasjon, møterom i underetasjen

Detaljer

Ørland kommune Arkiv: /226

Ørland kommune Arkiv: /226 Ørland kommune Arkiv: 223-2011/226 Dato: 25.01.2011 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anne Murvold Risvik Saksnr Utvalg Møtedato Komite for oppvekst - Ørland kommune Kommunestyret - Ørland kommune Lokale retningslinjer

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.11.2008 Tid: 10.00 12.30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Geir Ove Bakken AP Medlem Jenny Marie Rasmussen

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I FROGN KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2016

KONTROLLUTVALGET I FROGN KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2016 KONTROLLUTVALGET I FROGN KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2016 1 Kontrollutvalgets oppgaver Kommuneloven 77 Bestemmelsen om at kommunen skal ha kontrollutvalg er tatt inn i kommuneloven av 25. september 1992 nr. 107

Detaljer

Lier kommune. INNKALLING TIL MØTE I Eldrerådet Kl 13:00 på Fosshagen. Politisk sekretariat. Enkel bevertning fra kl

Lier kommune. INNKALLING TIL MØTE I Eldrerådet Kl 13:00 på Fosshagen. Politisk sekretariat. Enkel bevertning fra kl Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Eldrerådet 06.06.2016 Kl 13:00 på Fosshagen Enkel bevertning fra kl. 12.30. Eventuelt forfall meldes til Servicetorget, telefon 32220100 eller servicetorg@lier.kommune.no

Detaljer

Kontrollutvalget i Loppa kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Loppa kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 1/2013 5. april 2013 Arkivkode 4/1 07 Journalnr. 2013/17038-10 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Forfall: Halvor Pettersen, leder Harald Olafson, medlem Arild Johansen, varamedlem

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested Haugestad Dato: Tidspunkt: 18:00 19:05

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested Haugestad Dato: Tidspunkt: 18:00 19:05 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested Haugestad Dato: 07.04.2010 Tidspunkt: 18:00 19:05 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Per-Otto Olsen Varamedlem H Ulla Nævestad (H)

Detaljer

MØTEINNKALLING. Ås kontrollutvalg

MØTEINNKALLING. Ås kontrollutvalg MØTEINNKALLING Dato: 13.06.2017 kl. 18:00 Sted: Lille sal i Kulturhuset Ås kontrollutvalg Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet. Møtedokumenter er publisert

Detaljer

RØYKEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL NR. 02/13 Protokollen er publisert med forbehold om godkjenning i neste møte i regionrådet

RØYKEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL NR. 02/13 Protokollen er publisert med forbehold om godkjenning i neste møte i regionrådet RØYKEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL NR. 02/13 Protokollen er publisert med forbehold om godkjenning i neste møte i regionrådet Organ: Samarbeid-LHR 2012-2015 Møtedato: 18.04.2013 Innkalte: Funksjon Navn Forfall

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GJEMNES KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GJEMNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I GJEMNES KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 4/17 Møtedato: 20.9.2017 Tid: Kl. 13.00 kl. 16.00 Møtested: Kommunestyresalen Gjemnes kommunehus Sak nr: 19/17 27/17 Møteleder: Møtende medlemmer:

Detaljer

Høringsnotat - Nytt finansieringssystem for ikke-kommunale barnehager i en rammefinansiert sektor

Høringsnotat - Nytt finansieringssystem for ikke-kommunale barnehager i en rammefinansiert sektor Dato:28.06.2010 Byrådssak 1278/10 Byrådet Høringsnotat - Nytt finansieringssystem for ikke-kommunale barnehager i en rammefinansiert sektor TRIK SARK-03-201001730-19 Hva saken gjelder: Kunnskapsdepartementet

Detaljer

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING Møtetid: 04.06.2014 kl. 14:30 Møtested: Rådhuset, møterom Oscarsborg Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE. Onsdag 20. april 2016 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE. Onsdag 20. april 2016 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE Onsdag 20. april 2016 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl. 0830 1500. Som medlemmer møtte: Tor Ivar Grina, leder (V) Terje Vestby (Ap) Synnøve

Detaljer

1 Innledning. 2 Formål mv.

1 Innledning. 2 Formål mv. 1 Innledning Sommeren 2003 inngikk alle partier på Stortinget, med unntak av Kystpartiet, et bredt forlik om de framtidige rammebetingelsene for barnehagesektoren, omtalt som barnehageforliket. Innføring

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I

INNKALLING TIL MØTE I Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 05.05.2008 Kl 16:30 på Frivillighetssentralen, Fosskvartalet Enkel bespisning fra kl

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 11/09 09/113 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 11/09 09/113 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtested: Lensvik skole Møtedato: 08.06.2009 Tid: 09.00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 11/09 09/113 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN

Detaljer

NOTAT VEDRØRENDE KOMMUNALT TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER 2011

NOTAT VEDRØRENDE KOMMUNALT TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER 2011 Til: Kommunestyret i Stjørdal v/ ordfører Fra: KomRev Trøndelag IKS Utarbeidet av: Mali K.H. Østerås og Rikke Haave Dato: 01.07.11 NOTAT VEDRØRENDE KOMMUNALT TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER 2011 Oppsummering

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Tirsdag 8. mai 2012 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830-1500.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Tirsdag 8. mai 2012 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830-1500. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE Tirsdag 8. mai 2012 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830-1500. Som medlemmer møtte: Trond Vangen (FrP), leder Trond Enemo (H), nestleder

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I

INNKALLING TIL MØTE I Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 13.11.2017 Kl 16:00 på Frivilligsentralen Bespisning kl 15:30. Vennligst gi beskjed dersom du ikke

Detaljer

PROTOKOLL KONTROLLUTVALGETS MØTE 22. FEBRUAR 2012

PROTOKOLL KONTROLLUTVALGETS MØTE 22. FEBRUAR 2012 1 DRAMMEN KOMMUNE Kontrollutvalget PROTOKOLL KONTROLLUTVALGETS MØTE 22. FEBRUAR 2012 Til stede: Medlemmer : Varamedlemmer : Forfall : Leder Arne Martinsen (AP), Patricia Emeci (SV), Tore E. Brath (H),

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Liertun sykehjem Dato: Tidspunkt: 18:00 20:55

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Liertun sykehjem Dato: Tidspunkt: 18:00 20:55 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Liertun sykehjem Dato: 16.02.2011 Tidspunkt: 18:00 20:55 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Arne Jørstad Leder H Reidar Lauritsen

Detaljer

Møteprotokoll ØVRE EIKER KOMMUNE. Utvalg: Kontrollutvalget Møtested: Rådhuset, Hokksund Dato: Tidspunkt: 15:30.

Møteprotokoll ØVRE EIKER KOMMUNE. Utvalg: Kontrollutvalget Møtested: Rådhuset, Hokksund Dato: Tidspunkt: 15:30. ØVRE EIKER KOMMUNE Utvalg: Kontrollutvalget Møtested: Rådhuset, Hokksund Dato: 22.03.10 Tidspunkt: 15:30 Møteprotokoll Følende medlemmer møtte: øyvind Birkeland Magne Ødegård Marianne Mortensen Egil Eriksen

Detaljer

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Tirsdag 15. november 2011 Tid: Kl. 14:30 Sted: Stjørdal rådhus, Formannskapssalen MERK STED

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Tirsdag 15. november 2011 Tid: Kl. 14:30 Sted: Stjørdal rådhus, Formannskapssalen MERK STED MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Tirsdag 15. november 2011 Tid: Kl. 14:30 Sted: Stjørdal rådhus, Formannskapssalen NB! MERK STED Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Møtested: Herredshuset i Sigdal Møtedato: 07.09.2011 Tid: 12.00 Lunsj serveres fra kl. 11.30 i kantina på Herredshuset. Samferdselssjef Gro Rygseter Solberg vil innlede om fylkesvegstrategiarbeidet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget i Sande. Dato: kl. 18:00 Rådhuset, møterom Klippan Arkivsak: 15/00041

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget i Sande. Dato: kl. 18:00 Rådhuset, møterom Klippan Arkivsak: 15/00041 MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Sande Dato: 19.09.2016 kl. 18:00 Sted: Rådhuset, møterom Klippan Arkivsak: 15/00041 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Ikke møtt: Aleksander Leet, leder Paul Gregersen, nestleder

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Askim

Møteinnkalling Kontrollutvalget Askim Møteinnkalling Kontrollutvalget Askim Møtested: Askim kommune, møterom Kykkelsrud Tidspunkt: 18.01.2016 kl. 17:30-19:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 19:10 20:30

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 19:10 20:30 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 09.06.2016 Tidspunkt: 19:10 20:30 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Gunn Cecilie Ringdal Leder H Søren Falch Zapffe

Detaljer

REVISJONSRAPPORT "SELSKAPSKONTROLL AV GLØR IKS" FOR KONTROLL- UTVALGENE I KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL

REVISJONSRAPPORT SELSKAPSKONTROLL AV GLØR IKS FOR KONTROLL- UTVALGENE I KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL Ark.: 216 Lnr.: 1429/08 Arkivsaksnr.: 08/286 Saksbehandler: Steinar Gulbrandsen REVISJONSRAPPORT "SELSKAPSKONTROLL AV GLØR IKS" FOR KONTROLL- UTVALGENE I KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL VEDLEGG:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE. Onsdag 26. november 2014 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl. 0830-1445.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE. Onsdag 26. november 2014 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl. 0830-1445. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE Onsdag 26. november 2014 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl. 0830-1445. Som medlemmer møtte: Tor Ivar Grina (V), leder Kai Roar Dahl (H),

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GJEMNES KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GJEMNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I GJEMNES KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 4/16 Møtedato: 14.9.2016 Tid: Kl. 13.00 kl. 16.05 Møtested: Kommunestyresalen, Gjemnes kommunehus Sak nr: 21/16 30/16 Møteleder: Møtende medlemmer:

Detaljer

UTSIRA KONTROLLUTVALG

UTSIRA KONTROLLUTVALG UTSIRA KONTROLLUTVALG PROTOKOLL Fredag 19. september 2014 ble det avholdt møte i Utsira kontrollutvalg under ledelse av nestleder Sølvi Austrheim. MØTESTED: Siratun, biblioteket MØTESTART/MØTESLUTT: kl.12.30

Detaljer

Lier kommune Politisk sekretariat

Lier kommune Politisk sekretariat Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 18.01.2010 Kl 16:30 på Frivilligsentralen Ved åpningen av møtet vil kultursjef Ingeborg

Detaljer

Kontrollutvalget i Loppa kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Loppa kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 3/2012 28. september 2012 Arkivkode 4/1 07 Journalnr. 2012/17033-11 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Halvor Pettersen, leder Arild Johansen, varamedlem (innkalt som vara for Helene Benjaminsen)

Detaljer

Forskjellen på hvor mye private og kommunale barnehageplasser koster det offentlige RAPPORT, MAI 2017

Forskjellen på hvor mye private og kommunale barnehageplasser koster det offentlige RAPPORT, MAI 2017 Forskjellen på hvor mye private og kommunale barnehageplasser koster det offentlige RAPPORT, MAI 2017 PRIVATE BARNEHAGERS LANDSFORBUND OPPDRAGSGIVER: Private Barnehagers Landsforbund RAPPORT NR: 1020142

Detaljer

UTSIRA KONTROLLUTVALG PROTOKOLL

UTSIRA KONTROLLUTVALG PROTOKOLL UTSIRA KONTROLLUTVALG PROTOKOLL Fredag 9. september 2016 ble det avholdt møte i Utsira kontrollutvalg under ledelse av leder Lodvar Mathiassen. MØTESTED: Siratun, studierommet MØTESTART/MØTESLUTT: kl.12.40

Detaljer

PROTOKOLL FAUSKE KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL FAUSKE KONTROLLUTVALG SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr 28.03.2011 11/169 413 5.4 PROTOKOLL FAUSKE KONTROLLUTVALG Møtedato: Mandag 28. mars 2011 kl. 09.00 10.30 Møtested: Møterom 1. etasje,

Detaljer

Lier kommune. INNKALLING TIL MØTE I Styringsgruppe kommunereformen på Glitra, umiddelbart etter formannskapets møte. Politisk sekretariat

Lier kommune. INNKALLING TIL MØTE I Styringsgruppe kommunereformen på Glitra, umiddelbart etter formannskapets møte. Politisk sekretariat Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Styringsgruppe kommunereformen 22.10.2015 på Glitra, umiddelbart etter formannskapets møte Eventuelt forfall meldes til Servicetorget, telefon 32220100

Detaljer

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon / E-post:

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon / E-post: Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 12. april 2012 Møtetid: Kl. 0900 Møtested: Namsos Samfunnshus, møterom Lyon De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Høring om finansiering av private barnehager

Høring om finansiering av private barnehager Fylkesinfo 10/2015 Vår dato Avdeling Vår referanse 08.06.2015 Seksjon for samfunn og analyse 15/01007-2 Vår saksbehandler Arkivkode Nicolai Christian Stensig 62 Mottaker Høring om finansiering av private

Detaljer

Drøftings-/orienteringssaker:

Drøftings-/orienteringssaker: Møte dato/tid Onsdag 07. desember 2016, kl. 13.00-16.00 Møtested Møterom «Rukkedøla», Kommunehuset på Nes Medlemmer/varamedlemmer til stede i møtet Leder Bård Heio, nestleder Magne Medgard medlem Lars

Detaljer

PROTOKOLL FAUSKE KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL FAUSKE KONTROLLUTVALG SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr 08.12.2011 11/079 413 5.4 PROTOKOLL FAUSKE KONTROLLUTVALG Møtedato: Torsdag 8. desember 2011 kl. 08.30 10.30 Møtested: Møterom 2.

Detaljer

BALSFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget. 1. Kjell Atle Alvestad

BALSFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget. 1. Kjell Atle Alvestad BALSFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møtested: Rådhuset i Balsfjord, kommunestyresalen Møtedato: 4.11.2016 Varighet: 9.30 13.05 Møteleder: Sekretær: Roald Wikran Inger Johansen Faste medlemmer

Detaljer

Innkalling til AU-møte onsdag 5. mars 2014

Innkalling til AU-møte onsdag 5. mars 2014 Ordfører Svein Borkhus Ordfører Hans Vintervold Ordfører Ragnhild Aashaug Ordfører Norvald Illevold Ordfører Egil Eide Ordfører Arnfinn Nergård Ordfører Jan Håvard Refsethås Fylkesrådsleder Per Gunnar

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 12.03.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2010 Tid: 10:00 Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for kultur og næring Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jenny Marie Rasmussen SV Medlem Tommy

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 13/141 Møtedato/tid: 31.10.2013, kl. 16:00 Møtested: Møtedeltakere: Rådhuset, Formannskapssalen Jomar Aftret, leder Ivar Skei, nestleder Britt

Detaljer

Møtedato: 29. november 2011 Møtetid: Kl Møtested: Røyrvik kommune, møterom på kommunehuset

Møtedato: 29. november 2011 Møtetid: Kl Møtested: Røyrvik kommune, møterom på kommunehuset RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 29. november 2011 Møtetid: Kl. 14.30 Møtested: Røyrvik kommune, møterom på kommunehuset De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den

Detaljer